Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xaluprine (Mercaptopurine Nova Laboratories) (6-mercaptopurine monohydrate) – Marķējuma teksts - L01BB02

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsXaluprine (Mercaptopurine Nova Laboratories)
ATĶ kodsL01BB02
Viela6-mercaptopurine monohydrate
RažotājsNova Laboratories Ltd

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Xaluprine 20 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai

Mercaptopurine

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens ml suspensijas satur 20 mg merkaptopurīna (monohidrāta veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī nātrija metilhidroksibenzoātu (E219), nātrija etilhidroksibenzoātu (E215), kālija sorbātu (E202), nātrija hidroksīdu, aspartāmu (E951) un saharozi. Papildu informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija iekšķīgai lietošanai.

100 ml stikla flakons Flakona adapteris

1 ml un 5 ml dozēšanas šļirces.

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Lietot atbilstoši ārsta norādījumiem, izmantojot pievienotās dozēšanas šļirces.

Pirms lietošanas spēcīgi sakratīt vismaz 30 sekundes.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Citotoksisks.

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Iznīcināt 56 dienas pēc pirmās atvēršanas.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25ºC.

Uzglabāt cieši noslēgtā flakonā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Nova Laboratories Limited

Martin House

Gloucester Crescent

Wigston, Leicester

LE18 4YL

Lielbritānija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/11/727/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Zāles ar parakstīšanas ierobežojumiem

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Xaluprine 20 mg/ml

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

FLAKONA MARĶĒJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Xaluprine 20 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai

Mercaptopurine

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens ml suspensijas satur 20 mg merkaptopurīna (monohidrāta veidā).

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī nātrija metilhidroksibenzoātu (E219), nātrija etilhidroksibenzoātu (E215), kālija sorbātu (E202), nātrija hidroksīdu, aspartāmu (E951) un saharozi. Papildu informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Suspensija iekšķīgai lietošanai.

100 ml.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Lietot atbilstoši ārsta norādījumiem, izmantojot pievienotās dozēšanas šļirces.

Pirms lietošanas spēcīgi sakratīt vismaz 30 sekundes.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Citotoksisks.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Iznīcināt 56 dienas pēc pirmās atvēršanas.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25ºC.

Uzglabāt cieši noslēgtā flakonā.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Nova Laboratories Limited

Martin House

Gloucester Crescent

Wigston, Leicester

LE18 4YL

Lielbritānija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/11/727/001

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Zāles ar parakstīšanas ierobežojumiem.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas