Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xeristar (duloxetine) – Marķējuma teksts - N06AX21

Updated on site: 11-Oct-2017

Zāļu nosaukumsXeristar
ATĶ kodsN06AX21
Vieladuloxetine
RažotājsEli Lilly Nederland B.V.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

30 MG ZARNĀS ŠĶĪSTOŠO CIETO KAPSULU KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Xeristar 30 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas

Duloxetine

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Kapsulā ir 30 mg duloksetīna hidrohlorīda veidā

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur saharozi

Papildu informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

28 zarnās šķīstošās cietās kapsulas

7 zarnās šķīstošās cietās kapsulas

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai sargātu no mitruma. Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nīderlande.

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/04/297/001 (28 zarnās šķīstošās cietās kapsulas)

EU/1/04/297/006 (7 zarnās šķīstošās cietās kapsulas)

13.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Xeristar 30 mg

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

30 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Xeristar 30 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas

Duloxetine

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Lilly

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

60 MG ZARNĀS ŠĶĪSTOŠO CIETO KAPSULU KASTĪTE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Xeristar 60 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas

Duloxetine

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Kapsulā ir 60 mg duloksetīna hidrohlorīda veidā

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur saharozi

Papildu informāciju skatīt lietošanas instrukcijā

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

28 zarnās šķīstošās cietās kapsulas

84 zarnās šķīstošās cietās kapsulas

98 zarnās šķīstošās cietās kapsulas

56 zarnās šķīstošās cietās kapsulas

500 zarnās šķīstošo cieto kapsulu (25 kastītes ar 20 kapsulām) 100 zarnās šķīstošo cieto kapsulu (5 kastītes ar 20 kapsulām)

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai sargātu no mitruma. Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nīderlande.

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/04/297/002 (28 zarnās šķīstošās cietās kapsulas) EU/1/04/297/003 (84 zarnās šķīstošās cietās kapsulas) EU/1/04/297/004 (98 zarnās šķīstošās cietās kapsulas) EU/1/04/297/005 (56 zarnās šķīstošās cietās kapsulas)

EU/1/04/297/007 (500 zarnās šķīstošo cieto kapsulu) (25 kastītes ar 20 kapsulām) EU/1/04/297/008 (100 zarnās šķīstošo cieto kapsulu) (5 kastītes ar 20 kapsulām)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Xeristar 60 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN: }

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

60 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Xeristar 60 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas

Duloxetine

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Lilly

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

5. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas