Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xofigo (radium Ra223 dichloride) – Marķējuma teksts - V10XX03

Updated on site: 11-Oct-2017

Zāļu nosaukumsXofigo
ATĶ kodsV10XX03
Vielaradium Ra223 dichloride
RažotājsBayer AG

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

SVINA KONTEINERS

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Xofigo1100 kBq/ml šķīdums injekcijām

Radii Ra 223 dichloridum

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

rādija Ra 223 dihlorīds

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Ūdens injekcijām, nātrija citrāts, nātrija hlorīds, sālsskābe. Sīkāku informāciju skatiet lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums injekcijai 6 ml

1100 kBq/ml plkst.12 (Centrāleiropas laiks) ref. datums: [DD/MM/GGGG]

6,6 MBq/flakonā plkst.12 (CET) ref. datums: [DD/MM/GGGG]

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Intravenozai lietošanai.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der.līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Jāuzglabā atbilstoši valsts noteikumiem par radioaktīvo materiālu uzglabāšanu.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bayer AG

51368 Leverkusen

Vācija

[Bayer logotips]

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/13/873/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

Nav piemērojams

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

Nav piemērojams.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Xofigo 1100 kBq/ml šķīdums injekcijām

Radii Ra 223 dichloridum

Intravenozai lietošanai.

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

6 ml

6,6 MBq/flakonā plkst.12 (Centrāleiropas laiks) ref. datums: [DD/MM/GGGG]

6.CITA

[Bayer logo]

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas