Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xultophy (insulin degludec / liraglutide) – Izsniegšanas kārtības un lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi - A10

Updated on site: 11-Oct-2017

Zāļu nosaukumsXultophy
ATĶ kodsA10
Vielainsulin degludec / liraglutide
RažotājsNovo Nordisk A/S

A. BIOLOĢISKI AKTĪVO VIELU RAŽOTĀJI UN RAŽOTĀJI, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI

Bioloģiski aktīvo vielu ražotāja nosaukums un adrese

Novo Nordisk A/S

Hallas Alle, Kalundborg, 4400, Dānija

Novo Nordisk A/S

Novo Allé, Bagsværd, 2880, Dānija

Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese

Novo Nordisk A/S

Novo Allé, Bagsværd, 2880, Dānija

B.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI

Recepšu zāles.

C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS

Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums

Šo zāļu periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu prasības ir norādītas Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstā (EURD sarakstā), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu un, visos turpmākajos saraksta atjauninājumos, kas publicēti Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.

D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU

Riska pārvaldības plāns (RPP)

Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2. modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjauninātajos apstiprinātajos RPP.

Atjaunināts RPP jāiesniedz:

pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma;

ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā.

Riska mazināšanas papildu pasākumi

Reģistrācijas apliecības īpašniekam pirms zāļu izplatīšanas uzsākšanas jānodrošina ar izglītojošo materiālu komplektu visi ārsti un medicīnas māsas, kuri varētu būt iesaistīti ar cukura diabētu slimojošo pacientu ārstēšanā un aprūpē, kā arī visi farmaceiti, kuri varētu izsniegt Xultophy.

Reģistrācijas apliecības īpašniekam pirms izglītojošo materiālu komplekta izplatīšanas dalībvalstīs katrā dalībvalstī ar kompetento valsts iestādi ir jāsaskaņo vēstule veselības aprūpes speciālistiem un pacientu brošūras saturs, kā arī paziņošanas plāns.

Izglītojošo materiālu komplekta mērķis ir palielināt izpratni par to, ka Xultophy ir kombinēta sastāva zāles, kas satur degludeka insulīnu un liraglutīdu (GLP-1 preparātu) un līdz minimumam samazināt Xultophy lietošanas kļūdu risku.

Reģistrācijas apliecības īpašniekam jānodrošina, lai veselības aprūpes speciālisti būtu informēti, ka visiem pacientiem, kuriem parakstīts Xultophy, pirms Xyltophy parakstīšanas vai izsniegšanas jāiemāca pareizi lietot pildsaplvveida pilnšļirci.

Izglītojošo materiālu komplektā jābūt ietvertiem šādiem materiāliem:

zāļu aprakstam un lietošanas instrukcijai;

brošūrai veselības aprūpes speciālistam, kas satur šādu svarīgu informāciju:

šīs zāles satur fiksētu kombināciju - degludeka insulīnu un liraglutīdu (GLP-1 preparātu), kas rada jaunu ārstēšanas paradigmu 2. tipa cukura diabēta pacientu ārstēšanai. Tādēļ, ir jāuzsver būtiski piesardzības pasākumi, kas minēti zāļu aprakstā;

skaidram izskaidrojumam par zāļu devām un “devas soļa” nozīmi – ar norādījumiem par katras sastāvdaļas devu katrā devas solī;

atgādinājums ziņot par jebkādām ārstēšanas kļūdām, neatkarīgi no tā vai rodas nevēlamas blakusparādības vai nē.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas