Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yellox (bromfenac sodium sesquihydrate) – Marķējuma teksts - S01BC11

Updated on site: 11-Oct-2017

Zāļu nosaukumsYellox
ATĶ kodsS01BC11
Vielabromfenac sodium sesquihydrate
RažotājsPharmaSwiss Ceska Republika s.r.o

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTĒ VIENA 5 ML PUDELĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Yellox 0,9 mg/ml acu pilieni, šķīdums bromfenac

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 mililitrs šķīduma satur 0,9 mg bromfenaka (nātrija seskvihidrāta veidā). Viens piliens satur aptuveni 33 mikrogramus bromfenaka.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Borskābe, boraks, bezūdens nātrija sulfīts (E221) (sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā), tiloksapols, povidons, dinātrija edetāts,

benzalkonija hlorīds (sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā), ūdens injekcijām, nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai)

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

acu pilieni, šķīdums 1x5 ml

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Okulārai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Iznīciniet neizlietoto saturu 4 nedēļas pēc pirmās atvēršanas reizes.

Atvērts:

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7 Čehija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS

EU/1/11/692/001

13.SĒRIJAS NUMURS

Lot

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Yellox

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC:

SN:

NN:

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PUDELES ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Yellox 0,9 mg/ml acu pilieni, šķīdums bromfenac

Okulārai lietošanai

2.LIETOŠANAS METODE

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

5 ml

6.CITS

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas