Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ytracis (yttrium [90Y] chloride) – Lietošanas instrukcija - V09

Updated on site: 11-Oct-2017

Zāļu nosaukumsYtracis
ATĶ kodsV09
Vielayttrium [90Y] chloride
RažotājsCIS bio international

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORM ĀCIJA ZĀěU LIETOTĀJAM

YTRACIS, radiofarmaceitisks prekursors, š ėīdums

Itrija (90Y) hlorīds (Yttrium (90Y) chloride)

Pirms zāĜu lietošanas uzman īgi izlasiet visu instrukciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iesp ējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šaj ā instrukcijā nav minētas, vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, l ūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam. Skatīt 4. Punktu.

Šaj ā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir YTRACIS un kādam nolūkam to lieto

2.Pirms YTRACIS lietošanas

3.Kā lietot YTRACIS

4.Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt YTRACIS

6.Sīkāka informācija

1.KAS IR YTRACIS UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

YTRACIS ir radioaktīvs preparāts, ko izmanto kopā ar citiem preparātiem, kas nonāk noteiktās cilvēka organisma š ūnās. Pateicoties Ytracis, minētās š ūnas saĦem niecīgu radiācijas devu.

Papildu informāciju par radioaktīvi iezīmējamo preparātu izmantošanu terapij ā un iespējamiem efektiem lasīt šo prepar ātu lietošanas instrukcij ā.

2. PIRMS YTRACIS LIETOŠANAS

Nelietojiet YTRACIS š ādos gadījumos:

-ja Jums ir paaugstināta jutība (alerăija) pret Itrija (90Y) hlorīdu vai kādu citu YTRACIS sastāvdaĜu.

-ja Jums ir grūtniecība vai aizdomas par to (skat. tālāk).

Īpaša piesardz ība, lietojot YTRACIS, nepieciešama š ādos gadījumos:

YTRACIS nav paredzēts tiešai ievadei pacientam.

Tā kā ir stingri noteikumi par YTRACIS lietošanu, glab āšanu un izn īcināšanu, tas vienm ēr jālieto slimnīcās vai līdzīgās medicīniskās iestādēs. Šo prepar ātu sagatavos un ievadīs tikai īpaši apm ācīti un kvalificēti speciālisti.

Īpaši uzman īgi radioaktīvie preparāti jāievada bērniem un pusaudžiem.

Grūtniecība:

Pirms jebkuru zāĜu lietošanas konsult ējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ir svarīgi informēt ārstu, ja pastāv iespēja, ka Jums iestājusies grūtniecība. Katra sieviete, kurai ir aizkavējusies menstruācija, jāuzskata par grūtnieci, kamēr nav pierādīts pretējais. Vienmēr jāapsver tādu metožu pielietojums, kuras nav saist ītas ar radioaktīvu preparātu izmantošanu.

Zīdīšanas periods:

Pirms jebkuru zāĜu lietošanas konsult ējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Jums tiks lūgts pārtraukt krūts barošanu.

TransportlīdzekĜu vadīšana un meh ānismu apkalpošana:

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu YTRACIS ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekĜus un apkalpot mehānismus.

Citu zāĜu lietošana:

Nav veikti pētījumi par Itrija (90Y) hlorīda mijiedarbību ar citiem medikamentiem.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.

3.KĀ LIETOT YTRACIS

YTRACIS nav paredzēts tiešai ievadei pacientam.

Devas

Katrā individuālā gadījumā devu nosaka ārsts.

Ievadīšanas veids

YTRACIS ir paredzēts specifisku slimību ārstēšan ā izmantojamu preparātu radioaktīvai iezīmēšanai, pēc tam ievadot atbilstoš ā veidā.

Ja esat lietojis YTRACIS vairāk nekā noteikts:

Tā kā YTRACIS tiek ievadīts stingri noteiktos apstākĜos un to veic ārsts, pastāv maza iespēja pārdozēt preparātu. Gadījumā, ja tas notiks, ārsts nozīmēs attiecīgu terapiju.

4.IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Tāpat kā citas zāles, YTRACIS var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Sīkākai informācijai lasīt radioaktīvi iezīmējamā preparāta lietošanas instrukciju.

ZiĦošana par blakuspar ādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šaj ā instrukcijā. Jūs varat ziĦot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikum ā minēto nacionālās ziĦošanas sist ēmas kontaktinformāciju. ZiĦojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošin āt daudz plaš āku informāciju par šo z āĜu drošumu.

5.KĀ UZGLABĀT YTRACIS

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot, ja beidzies uz iepakojuma norādītais derīguma termiĦš.

Uzglabāt oriăinālā iepakojumā.

Uzglabāt saskaĦā ar vietējiem radioaktīvo vielu izmantošanas noteikumiem.

Uz preparāta etiėetes norādīts derīguma termiĦš un paskaidrots, k ā tas pareizi uzglabājams. Medicīniskais personāls gādās par to, lai preparāts tiktu uzglabāts pareizi un netiktu ievadīts pēc derīguma termiĦa beigām.

6. SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko satur YTRACIS

-Aktīvā viela ir itrija (90Y) hlorīds.

1 ml š ėīduma satur itrija (90Y) hlorīdu, kura aktivitāte kalibrācijas dienā ir 1,850 GBq. (Ar GBq apzīmē gigabekerelus; bekerels ir radioaktīvā starojuma avota aktivitātes mērvienība.)

-Pārējās sastāvdaĜas ir sālsskābe un ūdens injekcijām.

YTRACIS izskats un iepakojums

YTRACIS ir radiofarmaceitisks prekursors.

Tas ir caurspīdīgs, bezkrāsains š ėīdums, kas pildīts bezkrāsainā 2 ml I tipa stikla flakonā ar teflonu klātu brombutila gumijas aizbāzni un alumīnija pārklājumu.

Viens flakons satur 0,5-2 ml š ėīduma, kura aktivitāte kalibrēšanas br īdī ir attiecīgi 0,925-3,700 GBq.

Reăistrācijas apliecības īpašnieks un ražot ājs

CIS bio international

Boîte Postale 32

F-91192 GIF-SUR-YVETTE CEDEX

Francija

Š ī lietošanas instrukcija p ēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}

Sīkāka informācija par š īm zālēm ir pieejama Eiropas ZāĜu aăentūras tīmekĜa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai medicīnas vai veselības aprūpes profesionāĜiem:

Sīkāku informāciju lasīt YTRACIS zāĜu aprakstā.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas