Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yttriga (yttrium [90Y] chloride) – Lietošanas instrukcija - V09

Updated on site: 11-Oct-2017

Zāļu nosaukumsYttriga
ATĶ kodsV09
Vielayttrium [90Y] chloride
RažotājsEckert

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM Yttriga radiofarmaceitisks prekursors, šķīdums.

Yttrium (90Y) chloride

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam .

-Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu, izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Yttriga un kādam nolūkam to lieto

2.Pirms Yttriga lietošanas

3.Kā lietot Yttriga.

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Yttriga

6.Sīkāka informācija

Aktīvā viela ir itrija (90Y) hlorīds. 1 ml sterila šķīduma satur 0,1-300 GBq itrija (90Y) norādītajā datumā un laikā (atbilst 0,005-15 mikrogramiem itrija [90Y]) (kā itrija [90Y] hlorīds).

Katrs flakons satur 0,1-300 GBq, kas atbilst 0,005-15 mikrogramiem itrija (90Y), norādītajā datumā un laikā. Flakona tilpums 0,02-5 ml.

1.KAS IR YTTRIGA UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Yttriga ir radioaktīvs preparāts, kuru lieto kombinācijā ar citām zālēm, kuru darbība vērsta uz specifiskām organisma šūnām.

Kad sasniegta mērķa lokalizācija organismā, Yttriga iedarbojas uz šiem audiem ar nelielām radiācijas devām.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par ārstēšanu un radioaktīvi iezīmētā preparāta iespējamo iedarbību, lūdzu, skatiet vienlaicīgi lietoto zāļu lietošanas instrukciju.

2.PIRMS YTTRIGA LIETOŠANAS

Nelietojiet Yttriga šādos gadījumos:

-ja Jums ir paaugstināta jutība pret itrija (90Y) hlorīdu vai kādu citu Yttriga sastāvdaļu.

-ja Jums ir grūtniecība vai aizdomas par to (skatīt tālāk).

Īpaša piesardzība, lietojot Yttriga, nepieciešama šādos gadījumos

-Yttriga,ir radiofarmaceitisks preparāts, kas tiek lietots kombinācijā ar citām zālēm. Tas nav piemērots tiešai lietošanai pacientiem-Tā kā ir stingri noteikumi par Yttriga lietošanu, glabāšanu un iznīcināšanu, to vienmēr jālieto slimnīcās vai līdzīgās medicīniskās iestādēs. Šo preparātu sagatavos un ievadīs tikai īpaši apmācīti un kvalificēti speciālisti.

Īpaši uzmanīgi radioaktīvie preparāti jāievada bērniem un pusaudžiem (vecumā no 2 līdz 16 gadiem).

Citu zāļu lietošana

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, kuras esat ieguvis bez receptes.

Nav zināma itrija (90Y) hlorīda mijiedarbība ar citām zālēm, jo klīniskie pētījumi nav veikti.

Grūtniecība

Yttriga ir kontrindicēts grūtniecības laikā.

Lūdzu, izstāstiet ārstam, ja pastāv iespēja, ka Jums iestājusies grūtniecība. Ja Jums bijis mēnešreižu iztrūkums, jāuzskata, ka iestājusies grūtniecība, kamēr nav iegūts negatīvs grūtniecības testa rezultāts.

Jūsu ārsts izvēlēsies alternatīvu metodi, iztiekot bez jonizējošās radiācijas izmantošanas.

Sievietēm reproduktīvā vecumā ārstēšanās laikā un pēc ārstēšanas beigām jālieto efektīva kontracepcijas metode.

Zīdīšana

Ārsts lūgs Jums pārtraukt bērna barošanu ar krūti.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

3.KĀ LIETOT YTTRIGA

Jūsu ārsts neievadīs Yttriga tiešā veidā.

Deva

Jūsu ārsts noteiks Jūsu ārstēšanai paredzēto Yttriga daudzumu.

Ievadīšanas veids

YTTRIGA ir radioaktīvs preparāts, kuru lieto kombinācijā ar citām zālēm, kuru darbība vērsta uz specifiskām organisma šūnām un kuru ievada ārsts.

Ja esat lietojis Yttriga vairāk nekā noteikts

Yttriga ievada Jūsu ārsts pēc sajaukšanas ar citām zālēm, stingri noteiktos apstākļos. Iespēja pārdozēt preparātu ir neliela. Gadījumā, ja tas notiks, ārsts nozīmēs attiecīgu terapiju.

4.IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Kā visas zāles, Yttriga var izraisīt blakusparādības.

Sīkāku informāciju lasīt radioaktīvi iezīmējamā preparāta aprakstā un lietošanas instrukcijā.

Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no

minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceitam.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar <ārstu> <vai> <,> <farmaceitu> <vai medmāsu>. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.YTTRIGA UZGLABĀŠANA

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot Yttriga pēc derīguma termiņa beigām, kas ir norādīts uz etiķetes pēc EXP.

Uzglabāt saskaņā ar vietējiem radioaktīvo vielu izmantošanas noteikumiem.

Neizlietotās zāles vai izlietotos materiālus jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām..

6.SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko Yttriga satur

-Aktīvā viela ir itrija (90Y) hlorīds.

-1 ml sterila šķīduma satur 0,1-300 GBq itrija (90Y) norādītajā datumā un laikā (atbilst 0,005- 15 mikrogramiem itrija [90Y]) (kā itrija [90Y] hlorīds).

-Cita sastāvdaļa ir sālsskābe (0,04 M).

Yttriga ārējais izskats un iepakojums

I klases stikla bezkrāsains 3 ml flakons ar V-veida dibenu vai I klases stikla bezkrāsains 10 ml flakons ar plakanu dibenu ar silikona aizbāzni un alumīnija pārklājumu.

Radiofarmaceitisks prekursors, šķīdums.

Caurspīdīgs, bezkrāsains, sterils šķīdums.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Robert-Rössle-Str. 10

D-13125 Berlin

Vācija

Tālr. +49- 30-941084-280

Fakss +49- 30-941084-470

e-pasta adrese: radiopharma@ezag.de

Ražotājs

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Branch Braunschweig

Gieselweg 1

D-38110 Braunschweig

Vācija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Robert-Rössle-Straße 10

Robert-Rössle-Straße 10

D-13125 Berlin

D-13125 Berlin

+49-30-941084-280

+49-30-941084-280

radiopharma@ezag.de

radiopharma@ezag.de

България

Magyarország

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Robert-Rössle-Straße 10

Robert-Rössle-Straße 10

D-13125 Berlin

D-13125 Berlin

+49-30-941084-280

+49-30-941084-280

radiopharma@ezag.de

radiopharma@ezag.de

Česká republika

Malta

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Robert-Rössle-Straße 10

Robert-Rössle-Straße 10

D-13125 Berlin

D-13125 Berlin

+49-30-941084-280

+49-30-941084-280

radiopharma@ezag.de

radiopharma@ezag.de

Danmark

Nederland

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Robert-Rössle-Straße 10

Robert-Rössle-Straße 10

D-13125 Berlin

D-13125 Berlin

+49-30-941084-280

+49-30-941084-280

radiopharma@ezag.de

radiopharma@ezag.de

Deutschland

Norge

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Robert-Rössle-Straße 10

Robert-Rössle-Straße 10

D-13125 Berlin

D-13125 Berlin

+49-30-941084-280

+49-30-941084-280

radiopharma@ezag.de

radiopharma@ezag.de

Eesti

Österreich

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Robert-Rössle-Straße 10

Robert-Rössle-Straße 10

D-13125 Berlin

D-13125 Berlin

+49-30-941084-280

+49-30-941084-280

radiopharma@ezag.de

radiopharma@ezag.de

Ελλάδα

Polska

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Robert-Rössle-Straße 10

Robert-Rössle-Straße 10

D-13125 Berlin

D-13125 Berlin

+49-30-941084-280

+49-30-941084-280

radiopharma@ezag.de

radiopharma@ezag.de

España

Portugal

NUCLIBER, S.A.

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

C/ Hierro, 33

Robert-Rössle-Straße 10

E-28045 Madrid

D-13125 Berlin

Tel: + 34 915 062 940

+49-30-941084-280

info@nucliber.com

radiopharma@ezag.de

France

România

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Robert-Rössle-Straße 10

Robert-Rössle-Straße 10

D-13125 Berlin

D-13125 Berlin

+49-30-941084-280

+49-30-941084-280

radiopharma@ezag.de

radiopharma@ezag.de

Ireland

Slovenija

Imaging Equipment Limited

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

The Barn, Manor Farm, Church Lane

Robert-Rössle-Straße 10

Chilcompton, Somerset BA3 4 HP

D-13125 Berlin

+44-1761-417402

+49-30-941084-280

SalesAdmin@imagingequipment.co.uk

radiopharma@ezag.de

Ísland

Slovenská republika

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Robert-Rössle-Straße 10

Robert-Rössle-Straße 10

D-13125 Berlin

D-13125 Berlin

+49-30-941084-280

+49-30-941084-280

radiopharma@ezag.de

radiopharma@ezag.de

Italia

Suomi/Finland

Campoverde srl

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Via Quintiliano, 30

Robert-Rössle-Straße 10

I-20138 Milano

D-13125 Berlin

Tel: +39-02-58039045

+49-30-941084-280

vendite@campoverde-group.com

radiopharma@ezag.de

Κύπρος

Sverige

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Robert-Rössle-Straße 10

Robert-Rössle-Straße 10

D-13125 Berlin

D-13125 Berlin

+49-30-941084-280

+49-30-941084-280

radiopharma@ezag.de

radiopharma@ezag.de

Latvija

United Kingdom

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Imaging Equipment Limited

Robert-Rössle-Straße 10

The Barn, Manor Farm, Church Lane

D-13125 Berlin

Chilcompton, Somerset BA3 4 HP

+49-30-941084-280

Tel:+44-1761-417402

radiopharma@ezag.de

SalesAdmin@imagingequipment.co.uk

Lietuva

 

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

 

Robert-Rössle-Straße 10

 

D-13125 Berlin

 

+49-30-941084-280

 

radiopharma@ezag.de

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}.

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Šī lietošanas instrukcija ir pieejama visās ES/EEZ valodās Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas