Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zalasta (olanzapine) – Marķējuma teksts - N05AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Zāļu nosaukumsZalasta
ATĶ kodsN05AH03
Vielaolanzapine
RažotājsKrka

INFORMACIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ARĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE AR ZALASTA 2,5 mg TABLETĒM

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Zalasta 2,5 mg tabletes

Olanzapinum

2.AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra tablete satur 2,5 mg olanzapīna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozes monohidrātu. Papildu informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

tablete

14 tabletes

28 tabletes

35 tabletes

56 tabletes

70 tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sargāt no gaismas un mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Reģ. apl. īpašnieks: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/07/415/001 (14 tabletes)

EU/1/07/415/002 (28 tabletes)

EU/1/07/415/003 (35 tabletes)

EU/1/07/415/004 (56 tabletes)

EU/1/07/415/005 (70 tabletes)

13.SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMIMPAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Zalasta 2,5 mg tabletes

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

<2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.>

Drošuma pazīmes tiks īstenotas līdz 9/2/2019.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

<PC:

SN:

NN:>

Drošuma pazīmes tiks īstenotas līdz 9/2/2019.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, IZVIETOJAMA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES ZALASTA 2,5 mg TABLETES: MARĶĒJUMA TEKSTS UZ BLISTERA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Zalasta 2,5 mg tabletes

Olanzapinum

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

KRKA

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

INFORMACIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ARĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE AR ZALASTA 5 mg TABLETĒM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Zalasta 5 mg tabletes

Olanzapinum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra tablete satur 5 mg olanzapīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozes monohidrātu. Papildu informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

tablete

14 tabletes

28 tabletes

35 tabletes

56 tabletes

70 tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sargāt no gaismas un mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Reģ. apl. īpašnieks: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/07/415/006 (14 tabletes)

EU/1/07/415/007 (28 tabletes)

EU/1/07/415/008 (35 tabletes)

EU/1/07/415/009 (56 tabletes)

EU/1/07/415/010 (70 tabletes)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMIMPAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Zalasta 5 mg tabletes

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

<2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.>

Drošuma pazīmes tiks īstenotas līdz 9/2/2019.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

<PC:

SN:

NN:>

Drošuma pazīmes tiks īstenotas līdz 9/2/2019.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, IZVIETOJAMA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES ZALASTA 5 mg TABLETES: MARĶĒJUMA TEKSTS UZ BLISTERA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Zalasta 5 mg tabletes

Olanzapinum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

KRKA

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

INFORMACIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ARĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE AR ZALASTA 7,5 mg TABLETĒM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Zalasta 7,5 mg tabletes

Olanzapinum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra tablete satur 7,5 mg olanzapīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozes monohidrātu. Papildu informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

tablete

14 tabletes

28 tabletes

35 tabletes

56 tabletes

70 tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sargāt no gaismas un mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Reģ. apl. īpašnieks: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/07/415/011 (14 tabletes)

EU/1/07/415/012 (28 tabletes)

EU/1/07/415/013 (35 tabletes)

EU/1/07/415/014 (56 tabletes)

EU/1/07/415/015 (70 tabletes)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMIMPAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Zalasta 7,5 mg tabletes

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

<2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.>

Drošuma pazīmes tiks īstenotas līdz 9/2/2019.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

<PC:

SN:

NN:>

Drošuma pazīmes tiks īstenotas līdz 9/2/2019.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, IZVIETOJAMA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES ZALASTA 7,5 mg TABLETES: MARĶĒJUMA TEKSTS UZ BLISTERA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Zalasta 7,5 mg tabletes

Olanzapinum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

KRKA

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

INFORMACIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ARĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE AR ZALASTA 10 mg TABLETĒM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Zalasta 10 mg tabletes

Olanzapinum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra tablete satur 10 mg olanzapīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozes monohidrātu. Papildu informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

tablete

7 tabletes

14 tabletes

28 tabletes

35 tabletes

56 tabletes

70 tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sargāt no gaismas un mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Reģ. apl. īpašnieks: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/07/415/016 (7 tabletes)

EU/1/07/415/017 (14 tabletes)

EU/1/07/415/018 (28 tabletes)

EU/1/07/415/019 (35 tabletes)

EU/1/07/415/020 (56 tabletes)

EU/1/07/415/021 (70 tabletes)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMIMPAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Zalasta 10 mg tabletes

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

<2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.>

Drošuma pazīmes tiks īstenotas līdz 9/2/2019.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

<PC:

SN:

NN:>

Drošuma pazīmes tiks īstenotas līdz 9/2/2019.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, IZVIETOJAMA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES ZALASTA 10 mg TABLETES: MARĶĒJUMA TEKSTS UZ BLISTERA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Zalasta 10 mg tabletes

Olanzapinum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

KRKA

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

INFORMACIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ARĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE AR ZALASTA 15 mg TABLETĒM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Zalasta 15 mg tabletes

Olanzapinum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra tablete satur 15 mg olanzapīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozes monohidrātu. Papildu informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

tablete

14 tabletes

28 tabletes

35 tabletes

56 tabletes

70 tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sargāt no gaismas un mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Reģ. apl. īpašnieks: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/07/415/022 (14 tabletes)

EU/1/07/415/023 (28 tabletes)

EU/1/07/415/024 (35 tabletes)

EU/1/07/415/025 (56 tabletes)

EU/1/07/415/026 (70 tabletes)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMIMPAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Zalasta 15 mg tabletes

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

<2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.>

Drošuma pazīmes tiks īstenotas līdz 9/2/2019.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

<PC:

SN:

NN:>

Drošuma pazīmes tiks īstenotas līdz 9/2/2019.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, IZVIETOJAMA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES ZALASTA 15 mg TABLETES: MARĶĒJUMA TEKSTS UZ BLISTERA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Zalasta 15 mg tabletes

Olanzapinum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

KRKA

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

INFORMACIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ARĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE AR ZALASTA 20 mg TABLETĒM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Zalasta 20 mg tabletes

Olanzapinum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra tablete satur 20 mg olanzapīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozes monohidrātu. Papildu informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

tablete

14 tabletes

28 tabletes

35 tabletes

56 tabletes

70 tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sargāt no gaismas un mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Reģ. apl. īpašnieks: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/07/415/027 (14 tabletes)

EU/1/07/415/028 (28 tabletes)

EU/1/07/415/029 (35 tabletes)

EU/1/07/415/030 (56 tabletes)

EU/1/07/415/031 (70 tabletes)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMIMPAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Zalasta 20 mg tabletes

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

<2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.>

Drošuma pazīmes tiks īstenotas līdz 9/2/2019.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

<PC:

SN:

NN:>

Drošuma pazīmes tiks īstenotas līdz 9/2/2019.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, IZVIETOJAMA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES ZALASTA 20 mg TABLETES: MARĶĒJUMA TEKSTS UZ BLISTERA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Zalasta 20 mg tabletes

Olanzapinum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

KRKA

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

INFORMACIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ARĒJĀ IEPAKOJUMA KASTĪTE AR ZALASTA 5 mg MUTĒ DISPERĢĒJAMĀM TABLETĒM

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Zalasta 5 mg mutē disperģējamās tabletes

Olanzapinum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katra mutē disperģējamā tablete satur 5 mg olanzapīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur aspartāmu. Papildu informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

mutē disperģējamā tablete

14 mutē disperģējamās tabletes

28 mutē disperģējamās tabletes

35 mutē disperģējamās tabletes

56 mutē disperģējamās tabletes

70 mutē disperģējamās tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Neaiztieciet tabletes ar mitrām rokām, jo tās var sadrupt.

1.Turiet blisteri pie malām un atdaliet vienu blistera šūnu no pārējāblistera, viegli noplēšot pa punktoto līniju ap to.

2.Paceliet uz augšu folijas malu un novelciet pārklājumu.

3.Izkratiet tableti saujā.

4.Tiklīdz tablete ir izņemta no iepakojuma, uzlieciet to uz mēles.

I'

1

Norijiet tableti ar ūdeni vai bez tā.

Varat arī tableti ielikt glāzē vai tasē ar ūdeni un tulīt to izdzert.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sargāt no gaismas un mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Reģ. apl. īpašnieks: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/07/415/032 (14 mutē disperģējamās tabletes)

EU/1/07/415/033 (28 mutē disperģējamās tabletes)

EU/1/07/415/034 (35 mutē disperģējamās tabletes)

EU/1/07/415/035 (56 mutē disperģējamās tabletes)

EU/1/07/415/036 (70 mutē disperģējamās tabletes)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Zalasta 5 mg mutē disperģējamās tabletes

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

<2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.>

Drošuma pazīmes tiks īstenotas līdz 9/2/2019.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

<PC:

SN:

NN:>

Drošuma pazīmes tiks īstenotas līdz 9/2/2019.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, IZVIETOJAMA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

ZALASTA 5 mg MUTĒ DISPERĢĒJAMĀS TABLETES: MARĶĒJUMA TEKSTS UZ BLISTERA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Zalasta 5 mg mutē disperģējamās tabletes

Olanzapinum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

KRKA

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

1.Noplēst.

2.Izkratīt.

INFORMACIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ARĒJĀ IEPAKOJUMA KASTĪTE AR ZALASTA 7.5 mg MUTĒ DISPERĢĒJAMĀM TABLETĒM

I 1. ZĀĻU NOSAUKUMS

I

Zalasta 7,5 mg mutē disperģējamās tabletes

Olanzapinum

I 2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

I

Katra mutē disperģējamā tablete satur 7,5 mg olanzapīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur aspartāmu. Papildu informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

mutē disperģējamā tablete

14 mutē disperģējamās tabletes

28 mutē disperģējamās tabletes

35 mutē disperģējamās tabletes

56 mutē disperģējamās tabletes

70 mutē disperģējamās tabletes

I 5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

I

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Neaiztieciet tabletes ar mitrām rokām, jo tās var sadrupt.

1.Turiet blisteri pie malām un atdaliet vienu blistera šūnu no pārējāblistera, viegli noplēšot pa punktoto līniju ap to.

2.Paceliet uz augšu folijas malu un novelciet pārklājumu.

3.Izkratiet tableti saujā.

4.Tiklīdz tablete ir izņemta no iepakojuma, uzlieciet to uz mēles.

Norijiet tableti ar ūdeni vai bez tā.

Varat arī tableti ielikt glāzē vai tasē ar ūdeni un tulīt to izdzert.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sargāt no gaismas un mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Reģ. apl. īpašnieks: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/07/415/037 (14 mutē disperģējamās tabletes)

EU/1/07/415/038 (28 mutē disperģējamās tabletes)

EU/1/07/415/039 (35 mutē disperģējamās tabletes)

EU/1/07/415/040 (56 mutē disperģējamās tabletes)

EU/1/07/415/041 (70 mutē disperģējamās tabletes)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Zalasta 7,5 mg mutē disperģējamās tabletes

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

<2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.>

Drošuma pazīmes tiks īstenotas līdz 9/2/2019.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

<PC:

SN:

NN:>

Drošuma pazīmes tiks īstenotas līdz 9/2/2019.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, IZVIETOJAMA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

ZALASTA 7,5 mg MUTĒ DISPERĢĒJAMĀS TABLETES: MARĶĒJUMA TEKSTS UZ BLISTERA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Zalasta 7,5 mg mutē disperģējamās tabletes

Olanzapinum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

KRKA

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

1.Noplēst.

2.Izkratīt.

INFORMACIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ARĒJĀ IEPAKOJUMA KASTĪTE AR ZALASTA 10 mg MUTĒ DISPERĢĒJAMĀM TABLETĒM

I 1. ZĀĻU NOSAUKUMS

I

Zalasta 10 mg mutē disperģējamās tabletes

Olanzapinum

I 2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

I

Katra mutē disperģējamā tablete satur 10 mg olanzapīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur aspartāmu. Papildu informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

mutē disperģējamā tablete

14 mutē disperģējamās tabletes

28 mutē disperģējamās tabletes

35 mutē disperģējamās tabletes

56 mutē disperģējamās tabletes

70 mutē disperģējamās tabletes

I 5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

I

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Neaiztieciet tabletes ar mitrām rokām, jo tās var sadrupt.

1.Turiet blisteri pie malām un atdaliet vienu blistera šūnu no pārējā blistera, viegli noplēšot pa punktoto līniju ap to.

2.Paceliet uz augšu folijas malu un novelciet pārklājumu.

3.Izkratiet tableti saujā.

4.Tiklīdz tablete ir izņemta no iepakojuma, uzlieciet to uz mēles.

Norijiet tableti ar ūdeni vai bez tā.

Varat arī tableti ielikt glāzē vai tasē ar ūdeni un tulīt to izdzert.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sargāt no gaismas un mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Reģ. apl. īpašnieks: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/07/415/042 (14 mutē disperģējamās tabletes)

EU/1/07/415/043 (28 mutē disperģējamās tabletes)

EU/1/07/415/044 (35 mutē disperģējamās tabletes)

EU/1/07/415/045 (56 mutē disperģējamās tabletes)

EU/1/07/415/046 (70 mutē disperģējamās tabletes)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Zalasta 10 mg mutē disperģējamās tabletes

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

<2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.>

Drošuma pazīmes tiks īstenotas līdz 9/2/2019.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

<PC:

SN:

NN:>

Drošuma pazīmes tiks īstenotas līdz 9/2/2019.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, IZVIETOJAMA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

ZALASTA 10 mg MUTĒ DISPERĢĒJAMĀS TABLETES: MARĶĒJUMA TEKSTS UZ BLISTERA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Zalasta 10 mg mutē disperģējamās tabletes

Olanzapinum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

KRKA

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

1.Noplēst.

2.Izkratīt.

INFORMACIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ARĒJĀ IEPAKOJUMA KASTĪTE AR ZALASTA 15 mg MUTĒ DISPERĢĒJAMĀM TABLETĒM

I 1. ZĀĻU NOSAUKUMS

I

Zalasta 15 mg mutē disperģējamās tabletes

Olanzapinum

I 2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

I

Katra mutē disperģējamā tablete satur 15 mg olanzapīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur aspartāmu. Papildu informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

mutē disperģējamā tablete

14 mutē disperģējamās tabletes

28 mutē disperģējamās tabletes

35 mutē disperģējamās tabletes

56 mutē disperģējamās tabletes

70 mutē disperģējamās tabletes

I 5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

I

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Neaiztieciet tabletes ar mitrām rokām, jo tās var sadrupt.

1.Turiet blisteri pie malām un atdaliet vienu blistera šūnu no pārējā blistera, viegli noplēšot pa punktoto līniju ap to.

2.Paceliet uz augšu folijas malu un novelciet pārklājumu.

3.Izkratiet tableti saujā.

4.Tiklīdz tablete ir izņemta no iepakojuma, uzlieciet to uz mēles.

Norijiet tableti ar ūdeni vai bez tā.

Varat arī tableti ielikt glāzē vai tasē ar ūdeni un tulīt to izdzert.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sargāt no gaismas un mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Reģ. apl. īpašnieks: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/07/415/047 (14 mutē disperģējamās tabletes)

EU/1/07/415/048 (28 mutē disperģējamās tabletes)

EU/1/07/415/049 (35 mutē disperģējamās tabletes)

EU/1/07/415/050 (56 mutē disperģējamās tabletes)

EU/1/07/415/051 (70 mutē disperģējamās tabletes)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Zalasta 15 mg mutē disperģējamās tabletes

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

<2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.>

Drošuma pazīmes tiks īstenotas līdz 9/2/2019.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

<PC:

SN:

NN:>

Drošuma pazīmes tiks īstenotas līdz 9/2/2019.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, IZVIETOJAMA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

ZALASTA 15 mg MUTĒ DISPERĢĒJAMĀS TABLETES: MARĶĒJUMA TEKSTS UZ BLISTERA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Zalasta 15 mg mutē disperģējamās tabletes

Olanzapinum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

KRKA

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

1.Noplēst.

2.Izkratīt.

INFORMACIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ARĒJĀ IEPAKOJUMA KASTĪTE AR ZALASTA 20 mg MUTĒ DISPERĢĒJAMĀM TABLETĒM

I 1. ZĀĻU NOSAUKUMS

I

Zalasta 20 mg mutē disperģējamās tabletes

Olanzapinum

I 2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

I

Katra mutē disperģējamā tablete satur 20 mg olanzapīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur aspartāmu. Papildu informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

mutē disperģējamā tablete

14 mutē disperģējamās tabletes

28 mutē disperģējamās tabletes

35 mutē disperģējamās tabletes

56 mutē disperģējamās tabletes

70 mutē disperģējamās tabletes

I 5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

I

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

Neaiztieciet tabletes ar mitrām rokām, jo tās var sadrupt.

1.Turiet blisteri pie malām un atdaliet vienu blistera šūnu no pārējā blistera, viegli noplēšot pa punktoto līniju ap to.

2.Paceliet uz augšu folijas malu un novelciet pārklājumu.

3.Izkratiet tableti saujā.

4.Tiklīdz tablete ir izņemta no iepakojuma, uzlieciet to uz mēles.

Norijiet tableti ar ūdeni vai bez tā.

Varat arī tableti ielikt glāzē vai tasē ar ūdeni un tulīt to izdzert.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sargāt no gaismas un mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Reģ. apl. īpašnieks: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

EU/1/07/415/052 (14 mutē disperģējamās tabletes)

EU/1/07/415/053 (28 mutē disperģējamās tabletes)

EU/1/07/415/054 (35 mutē disperģējamās tabletes)

EU/1/07/415/055 (56 mutē disperģējamās tabletes)

EU/1/07/415/056 (70 mutē disperģējamās tabletes)

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Zalasta 20 mg mutē disperģējamās tabletes

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

<2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.>

Drošuma pazīmes tiks īstenotas līdz 9/2/2019.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

<PC:

SN:

NN:>

Drošuma pazīmes tiks īstenotas līdz 9/2/2019.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, IZVIETOJAMA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

ZALASTA 20 mg MUTĒ DISPERĢĒJAMĀS TABLETES: MARĶĒJUMA TEKSTS UZ BLISTERA

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Zalasta 20 mg mutē disperģējamās tabletes

Olanzapinum

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

KRKA

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

1.Noplēst.

2.Izkratīt.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas