Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zaltrap (aflibercept) – Marķējuma teksts - L01XX44

Updated on site: 11-Oct-2017

Zāļu nosaukumsZaltrap
ATĶ kodsL01XX44
Vielaaflibercept
RažotājsSanofi-Aventis Groupe

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

ZALTRAP 25 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai afliberceptum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Vienā 4 ml flakonā ir 100 mg aflibercepta (25 mg/ml).

Vienā 8 ml flakonā ir 200 mg aflibercepta (25 mg/ml).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur arī saharozi, nātrija hlorīdu, nātrija citrāta dihidrātu, citronskābes monohidrātu, polisorbātu 20, nātrija hidrogēnfosfāta heptahidrātu, nātrija dihidrogēnfosfāta monohidrātu, nātrija hidroksīdu un/vai sālsskābi un ūdeni injekcijām.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

100 mg/4 ml

1 flakons

3 flakoni

200 mg/8 ml

1 flakons

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Vienreizējas devas flakons

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Tikai intravenozai lietošanai. Izlietot tūlīt pēc atšķaidīšanas.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Derīgums pēc atšķaidīšanas: skatīt lietošanas instrukciju.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie 75008 Paris

Francija

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/12/814/001 1 flakons (100 mg/4 ml)

EU/1/12/814/002 3 flakoni (100 mg/4 ml)

EU/1/12/814/003 1 flakons (200 mg/8 ml)

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONA ETIĶETE

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

ZALTRAP 25 mg/ml sterils koncentrāts afliberceptum

2.LIETOŠANAS VEIDS

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

100 mg/4 ml

200 mg/8 ml

6.CITA

Tikai intravenozai lietošanai.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas