Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zalviso (sufentanil) – Zāļu apraksts - N01AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Zāļu nosaukumsZalviso
ATĶ kodsN01AH03
Vielasufentanil
RažotājsGrunenthal GmbH

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Zalviso 15 mikrogrami tabletes lietošanai zem mēles

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra tablete lietošanai zem mēles satur 15 mikrogramus sufentanila (citrāta veidā) (sufentanil).

Palīgviela(-s) ar zināmu iedarbību:

Katra tablete lietošanai zem mēles satur 0,074 mg saulrieta dzeltenā FCF alumīnija laka (E110).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Tablete lietošanai zem mēles.

Zalviso tabletes lietošanai zem mēles, kuru diametrs ir 3 mm, ir oranžas krāsas tabletes ar plakanām virsmām un noapaļotām malām.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Zalviso ir paredzētas vidēji stipru līdz stipru akūtu sāpju remdēšanai pieaugušiem pacientiem pēcoperācijas periodā.

4.2.Devas un lietošanas veids

Zalviso ir paredzētas lietošanai tikai stacionārā. Zalviso drīkst parakstīt tikai ārsti, kuriem ir pieredze ārstēšanā ar opioīdiem un jo īpaši attiecībā uz rīcību opioīdu lietošanas izraisītu nevēlamo blakusparādību (piemēram, elpošanas nomākuma) gadījumos (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Devas

Zalviso tabletes lietošanai zem mēles ir paredzētas patstāvīgai lietošanai pacientiem sāpju remdēšanai, izmantojot Zalviso dozēšanas ierīci. Zalviso dozēšanas ierīce ir paredzēta vienas 15 mikrogramu sufentanila tabletes lietošanai zem mēles ievadīšanai, kad tas pēc pacienta ieskatiem ir nepieciešams, ne ilgāk kā 72 stundu laikposmā (maksimālais ieteiktais ārstēšanas ilgums) un ievērojot, ka laiks starp devām nedrīkst būt mazāks par 20 minūtēm (bloķēšanas intervāls). Skatīt apakšpunktu „Lietošanas veids”.

Gados vecāki cilvēki

Pētījumi īpašā populācijā par sufentanila tablešu lietošanai zem mēles lietošanu gados vecākiem pacientiem nav veikti. Klīniskajos pētījumos apmēram 30% no iesaistītajiem pacientiem bija vecumā no 65 līdz 75 gadiem. Lietošanas drošums un efektivitāte gados vecākiem pacientiem bija līdzīga lietošanas drošumam un efektivitātei gados jaunāku pieaugušo populācijā (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Aknu vai nieru darbības traucējumi

Pētījumi īpašā populācijā par sufentanila tablešu lietošanai zem mēles lietošanu pacientiem ar aknu un nieru darbības traucējumiem nav veikti. Datu par sufentanila lietošanu šādiem pacientiem daudzums ir ierobežots. Zalviso ir jālieto piesardzīgi pacientiem ar vidēji smagiem līdz smagiem aknu vai smagiem nieru darbības traucējumiem (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Zalviso drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 18 gadiem, nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

Tikai lietošanai zem mēles.

Zalviso tabletes lietošanai zem mēles ir paredzētas patstāvīgai lietošanai, izmantojot Zalviso dozēšanas ierīci, kuru pacients drīkst darbināt tikai sāpju gadījumā (skatīt 6.6. apakšpunktu).

Ievietotajai tabletei lietošanai zem mēles ir jāļauj izšķīst zem mēles, un to nedrīkst sasmalcināt, sakošļāt vai norīt. 10 minūtes pēc katras Zalviso devas lietošanas pacients nedrīkst ēst vai dzert, kā arī viņam vajadzētu pēc iespējas mazāk runāt.

Maksimālais zem mēles lietojamā sufentanila daudzums, kuru var lietot vienas stundas laikā, izmantojot Zalviso dozēšanas ierīci, ir 45 mikrogrami (3 devas).

Gadījumā, ja pacients šīs zāles atkārtoti lieto maksimālajā daudzumā, viena kārtridža saturs ir pietiekams 13 stundām un 20 minūtēm. Ja nepieciešams, drīkst lietot papildu Zalviso kārtridžus.

Norādījumus par Zalviso dozēšanas ierīces sagatavošanu lietošanai un pirms ievadīšanas veicamajām manipulācijām skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3.

Kontrindikācijas

-

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

-

Būtisks elpošanas nomākums.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Elpošanas nomākums

Sufentanils var izraisīt elpošanas nomākumu, kura pakāpe/smagums ir atkarīgs no devas. Sufentanila ietekme uz elpošanas sistēmu ir jāvērtē, nodrošinot klīnisko rādītāju (piem., elpošanas frekvences, sedācijas līmeņa un piesātinājuma ar skābekli) kontroli. Lielāks risks pastāv pacientiem ar elpošanas traucējumiem vai samazinātu elpošanas rezervi. Sufentanila izraisītu elpošanas nomākumu var novērst, lietojot opioīdu antagonistus. Var būt nepieciešama antagonista atkārtota lietošana, jo elpošanas nomākums var būt ilgāks nekā antagonista darbības laiks (skatīt 4.9. apakšpunktu).

Intrakraniālais spiediens

Sufentanils piesardzīgi jālieto pacientiem, kuriem ir iespējama īpaša jutība pret CO2 aiztures ietekmi uz galvas smadzenēm (piemēram, pacientiem ar paaugstināta intrakraniālā spiediena vai apziņas traucējumu pazīmēm). Sufentanils var maskēt klīniskās norises pacientiem ar galvas traumām. Sufentanils piesardzīgi jālieto pacientiem ar galvas smadzeņu audzējiem.

Ietekme uz sirds un asinsvadu sistēmu

Sufentanils var izraisīt bradikardiju. Tāpēc tās piesardzīgi jālieto pacientiem ar bradiaritmiju anamnēzē vai pašlaik.

Sufentanils var izraisīt hipotensiju (jo īpaši pacientiem ar hipovolēmiju). Ir jāveic atbilstoši pasākumi, lai uzturētu stabilu arteriālo spiedienu.

Aknu vai nieru darbības traucējumi

Sufentanils galvenokārt metabolizējas aknās un tiek izvadīts ar urīnu un fēcēm. Pacientiem ar smagiem aknu un nieru darbības traucējumiem ir iespējama iedarbības laika pagarināšanās. Datu par Zalviso lietošanu šādiem pacientiem daudzums ir ierobežots. Pacienti ar vidēji smagiem līdz smagiem aknu vai smagiem nieru darbības traucējumiem ir rūpīgi jānovēro, lai konstatētu sufentanila pārdozēšanas simptomus (skatīt 4.9. apakšpunktu).

Ļaunprātīgas lietošanas iespējamība un panesība

Pastāv sufentanila ļaunprātīgas lietošanas iespējamība. Tas jāņem vērā, parakstot vai lietojot sufentanilu gadījumos, kad pastāv neapzinātas nepareizas lietošanas, ļaunprātīgas lietošanas vai norādījumu neievērošanas risks.

Pacientiem, kuriem tiek veikta pastāvīga ārstēšana ar opioīdiem vai pacientiem, kuriem ir izveidojusies atkarība no opioīdiem, var būt nepieciešama lielāka analgētiskā līdzekļa deva nekā iespējams ievadīt, izmantojot Zalviso dozēšanas ierīci.

Ietekme uz kuņģa un zarnu trakta darbību

Sufentanils, kurš ir µ-opioīdu receptoru agonists, var palēnināt kuņģa un zarnu trakta motoriku. Šī iemesla dēļ Zalviso piesardzīgi jālieto pacientiem ar ileusu.

Sufentanils, kurš ir µ-opioīdu receptoru agonists, var izraisīt Odi (Oddi) sfinktera spazmas. Šī iemesla dēļ Zalviso piesardzīgi jālieto pacientiem ar žults izvades sistēmas slimību, tostarp akūtu pankreatītu.

Pārējā informācija

Pirms lietošanas veselības aprūpes speciālistam ir jānodrošina, ka pacients ir saņēmis nepieciešamos norādījumus par Zalviso dozēšanas ierīces lietošanu, lai sāpju remdēšanai pēcoperācijas periodā lietotu tabletes patstāvīgi, kad tas ir nepieciešams. Zalviso drīkst lietot tikai pacienti, kuri spēj saprast un ievērot norādījumus par dozēšanas ierīces lietošanu. Veselības aprūpes speciālistam ir jāņem vērā pacienta spēja (piem., redze vai apziņa) lietot ierīci pareizi.

Palīgvielas

Zalviso tabletes lietošanai zem mēles satur azokrāsvielu „saulrieta dzeltenā FCF alumīnija laka” (E110), kura var izraisīt alerģiskas reakcijas.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbība ar citohroma P450 3A4 enzīmu

Sufentanilu metabolizē galvenokārt cilvēka citohroma P450 3A4 enzīms. Ketokonazols, kurš ir spēcīgs CYP3A4 inhibitors, var būtiski pastiprināt zem mēles lietojamā sufentanila sistēmisko iedarbību (maksimālā koncentrācija plazmā (Cmax) palielinās par 19%, kopumā aktīvās vielas iedarbība (AUC) pastiprinās par 77%) un pagarināt maksimālās koncentrācijas sasniegšanas laiku par 41%. Nevar izslēgt līdzīgu ietekmi, mijiedarbojoties ar citiem spēcīgiem CYP3A4 inhibitoriem (piem., itrakonazolu, ritonavīru). Visas ar zāļu pastiprinātu iedarbību saistītās efektivitātes/panesības izmaiņas praksē ir kompensējamas, mainot zāļu devu lietošanas biežumu (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Centrālo nervu sistēmu (CNS) nomācošie līdzekļi

Centrālo nervu sistēmu (CNS) nomācošo līdzekļu, tostarp barbiturātu, benzodiazepīnu, neiroleptisko līdzekļu vai citu opioīdo līdzekļu, gāzveida halogēnu vai citu neselektīvu, centrālo nervu sistēmu (CNS) nomācošu līdzekļu (piem., alkohola), lietošana var pastiprināt elpošanas nomākumu.

Monoamīnoksidāzes (MAO) inhibitori

Parasti MAO inhibitoru lietošanu iesaka pārtraukt 2 nedēļas pirms ārstēšanas ar Zalviso uzsākšanas, jo ir ziņots, ka MAO inhibitori spēcīgi un neparedzami pastiprina opioīdo analgētisko līdzekļu iedarbību.

Citi

Mijiedarbība ar citām zem mēles lietojamām, mutes dobumā izšķīdināmām vai iedarbībai mutes dobumā paredzētām zālēm nav pētīta, un tāpēc no to vienlaicīgas lietošanas ir jāizvairās.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Dati par sufentanila lietošanu grūtniecības laikā, lai izvērtētu tā iespējami kaitīgo ietekmi, nav pietiekami. Līdz šim nav norāžu, kuras liecinātu, ka sufentanila lietošana grūtniecības laikā palielina iedzimtu patoloģiju iespējamību.

Sufentanils šķērso placentu.

Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Zalviso grūtniecības laikā un sievietēm reproduktīvā vecumā, neizmantojot kontracepcijas līdzekļus, lietot nav ieteicams.

Barošana ar krūti

Lietojot intravenozi, sufentanils izdalās cilvēka pienā. Šī iemesla dēļ, lietojot Zalviso sievietēm barošanas ar krūti periodā, ieteicams ievērot piesardzību. Barošana ar krūti sufentanila lietošanas laikā nav ieteicama, jo pastāv opioīda iedarbības vai toksicitātes risks jaundzimušajiem/zīdaiņiem

(skatīt 4.9. apakšpunktu).

Fertilitāte

Dati par sufentanila ietekmi uz sieviešu vai vīriešu fertilitāti nav pieejami.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Sufentanils būtiski ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Pacientiem jāiesaka nevadīt transportlīdzekļus un neapkalpot mehānismus, ja viņiem Zalviso tablešu lietošanai zem mēles lietošanas laikā vai pēc ārstēšanas ar Zalviso rodas miegainība, reibonis vai redzes traucējumi. Pacienti drīkst vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus tikai tad, ja pēc pēdējās Zalviso devas lietošanas reizes ir pagājis pietiekami ilgs laiks.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Nopietnākā sufentanila lietošanas izraisītā nevēlamā blakusparādība ir elpošanas nomākums, kurš var izraisīt apnoju un elpošanas apstāšanos (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Balstoties uz šajos klīniskajos pētījumos apkopotajiem drošuma datiem, visbiežāk (≥ 1/10) konstatētās nevēlamās blakusparādības saskaņā ar ziņojumiem bija slikta dūša un vemšana.

Nevēlamo blakusparādību uzskaitījums tabulā

Klīniskajos pētījumos vai pēcreģistrācijas periodā saistībā ar citu sufentanilu saturošu zāļu lietošanu konstatētās nevēlamās blakusparādības ir apkopotas tālāk tekstā esošajā tabulā. Biežuma iedalījums ir šāds:

ļoti bieži

(≥ 1/10)

bieži

(≥ 1/100 līdz < 1/10)

retāk

(≥ 1/1 000 līdz < 1/100)

reti

(≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000)

ļoti reti

(< 1/10 000)

nav zināmi

(nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

MedDRA orgānu

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Nav zināms

sistēmu klasifikācija

 

 

 

 

Imūnās sistēmas

 

 

Paaugstināta

Anafilaktiskais šoks

traucējumi

 

 

jutība*

 

 

 

 

 

 

Psihiskie traucējumi

 

Apjukuma stāvoklis

Apātija*

 

 

 

 

Nervozitāte*

 

Nervu sistēmas

 

Reibonis

Miegainība

Krampji

traucējumi

 

Galvassāpes

Parestēzija

Koma

 

 

Sedācija

Ataksija*

 

 

 

 

Distonija*

 

 

 

 

Hiperrefleksija*

 

Acu bojājumi

 

 

Redzes traucējumi

Mioze

Sirds funkcijas

 

Paātrināta

Palēnināta

 

traucējumi

 

sirdsdarbība

sirdsdarbība*

 

 

 

 

 

 

Asinsvadu sistēmas

 

Paaugstināts

 

 

traucējumi

 

asinsspiediens

 

 

 

 

Pazemināts

 

 

 

 

asinsspiediens

 

 

Elpošanas sistēmas

 

Elpošanas nomākums

Apnoja

Elpošanas apstāšanās

traucējumi, krūšu

 

 

 

 

kurvja un videnes

 

 

 

 

slimības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu trakta

Slikta

Aizcietējums

Sausa mute

 

traucējumi

dūša

Dispepsija

 

 

 

Vemšana

 

 

 

Ādas un zemādas audu

 

Nieze

Hiperhidroze

Eritēma

bojājumi

 

 

Izsitumi

 

 

 

 

Sausa āda*

 

Skeleta-muskuļu un

 

Nekontrolējamas

 

 

saistaudu sistēmas

 

muskuļu spazmas

 

 

bojājumi

 

Muskuļu raustīšanās*

 

 

 

 

 

 

 

Nieru un urīnizvades

 

Urīna aizture

 

 

sistēmas traucējumi

 

 

 

 

Vispārēji traucējumi un

Pireksija

 

Drebuļi

Abstinences sindroms

reakcijas ievadīšanas

 

 

Astēnija

 

vietā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* skatīt „Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts”

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Pēc citu, uz µ-opioīdu receptoriem iedarbojošos vielu ilgstošas lietošanas, ārstēšanas pēkšņas pārtraukšanas gadījumā tika konstatēti abstinences simptomi.

Dažas nevēlamās blakusparādības Zalviso lietošanas klīniskajos pētījumos netika konstatētas. To biežuma noteikšanai ir izmantoti dati par sufentanila intravenozu lietošanu: bieži – muskuļu raustīšanās; retāk – paaugstināta jutība, apātija, nervozitāte, ataksija, distonija, hiperrfleksija, palēnināta sirdsdarbība un sausa āda.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Pazīmes un simptomi

Sufentanila pārdozēšana izpaužas kā pārmērīga tā farmakoloģiskā iedarbība. Atkarībā no individuālās jutības klīnisko ainu nosaka elpošanas nomākuma pakāpe. Tā var būt no hipoventilācijas līdz pat elpošanas apstāšanās. Citi iespējamie simptomi ir samaņas zudums, koma, kardiovaskulārs šoks un muskuļu stīvums.

Rīcība

Rīcībai pārdozēšanas gadījumā ir jābūt vērstai galvenokārt uz µ-opioīdu receptoru agonisma simptomu ārstēšanu, tostarp skābekļa ievadīšanu. Galvenā uzmanība jāpievērš elpceļu nosprostojumam un mākslīgās vai kontrolētas elpināšanas nepieciešamībai.

Elpošanas nomākuma gadījumā ir jālieto opiātu antagonists (piem., naloksons). Tas neizslēdz tiešākus pretpasākumus. Ir jāņem vērā, ka opiātu antagonista iedarbības ilgums var būt mazāks nekā sufentanila iedarbības ilgums. Tādā gadījumā opioīdu antagonistu var lietot atkārtoti vai infūzijas veidā.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: opioīdie anestēzijas līdzekļi, ATĶ kods: N01AH03

Darbības mehānisms

Sufentanils ir sintētisks, spēcīgas iedarbības opioīds, kurš īpaši selektīvi saistās ar µ-opioīdu receptoriem. Sufentanils µ-opioīdu receptoros darbojas kā pilnīgs agonists.

Sufentanils neizraisa histamīna atbrīvošanos. Visu veidu sufentanila iedarbību nekavējoties un pilnībā var bloķēt, ievadot specifisku antagonistu (piemēram, naloksonu).

Primārā farmakodinamiskā iedarbība

Analgēzija

Tiek uzskatīts, ka sufentanila izraisīto analgēziju kā mediators nodrošina µ-opioīdu receptoru aktivācija galvenokārt centrālajā nervu sistēmā (CNS), izmainot gan sāpju uztveršanas spēju, gan reakciju uz sāpēm. Cilvēkiem iedarbība ir no 7 līdz 10 reizēm spēcīgāka nekā fentanilam un

no 500 līdz 1000 reizēm spēcīgāka nekā morfijam (perorāli). Sufentanila augstā lipofilitāte ļauj to lietot zem mēles un panākt strauju analgētisko iedarbību.

Sekundārā farmakodinamiskā iedarbība

Elpošanas nomākums

Sufentanils var izraisīt elpošanas nomākumu (skatīt 4.4. apakšpunktu), kā arī apspiest klepus refleksu.

Cita ietekme uz CNS

Ir zināms, ka, ievadot intravenozi lielās devās, sufentanils izraisa muskuļu stīvumu (iespējams, ka iedarbības rezultātā uz substantia nigra un striate nucleus). Miega efekts var izpausties kā EEG izmaiņas.

Ietekme uz kuņģa un zarnu trakta darbību

Sufentanila analgētiskā koncentrācija plazmā var izraisīt sliktu dūšu un vemšanu, kairinot hemoreceptoru ierosas zonu.

Sufentanila ietekme uz kuņģa un zarnu trakta darbību izpaužas kā pasliktināta motorika, pavājināta sekrēcija un palielināts muskuļu tonuss (līdz pat spazmām) kuņģa un zarnu trakta sfinkteros

(skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ietekme uz sirds un asinsvadu sistēmu

Mazas intravenozi ievadīta sufentanila devas ar iespējami vagālu (holīnerģisku) iedarbību izraisa nelielu bradikardiju un nelielu sistēmisku vaskulāro rezistenci, neizraisot nozīmīgu asinsspiediena pazemināšanos (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Kardiovaskulārā stabilitāte ir arī minimālas ietekmes uz sirds kreisā kambara pildījuma spiedienu (beigu diastolisko spiedienu), sirds minūtes tilpumu un miokarda skābekļa patēriņu rezultāts. Sufentanila tieša ietekme uz miokarda darbību nav konstatēta.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Analgēzija

Zalviso efektivitāte pacienta kontrolētas analgēzijas nodrošināšanā tika pierādīta trijos 3. fāzes klīniskajos pētījumos par zāļu lietošanu nociceptīvu un viscerālu sāpju gadījumos pēcoperācijas periodā (sāpju remdēšanai pēc lielām vēdera dobuma vai ortopēdiskām operācijām): 2 pētījumi bija dubultmaskēti un ar placebo kontrolēti (Zalviso N = 430 pacienti; placebo N = 161 pacients), un 1 pētījums bija atklātas fāzes, ar aktīvo vielu saturošu zāļu kontrolēts (Zalviso N = 177 pacienti; morfijs N = 180 pacienti) pētījums.

Pacienti tika ārstēti, lietojot Zalviso dozēšanas režīmu 15 mikrogrami sufentanila sublingvāli pēc nepieciešamības, ar vismaz 20 minūšu bloķēšanas intervālu un 72 stundas ilgā laikposmā.

Pārākums pār placebo tika pierādīts 3. fāzes, ar placebo kontrolētos pētījumos, kur primārais mērķa kritērijs bija laikā svērtās summārās sāpju intensitātes atšķirība no sākotnējā rādītāja 48 stundu laikposmā (SPID48; P 0,001), bet sekundārie mērķa kritēriji bija laikā svērtais SPID (P 0,004), pilnīga atsāpināšana (TOTPAR; P 0,004), un pacienta kopējais vērtējums (P 0,007) 24, 48 un 72 stundu laikposmā. Šajos pētījumos pēc 48 stundām vairāk nekā pusei pacientu Zalviso lietotāju grupā tika konstatēts nozīmīgs sāpju samazinājums (stāvokļa uzlabošanās rādītājs 30%) (viscerālās sāpes 60%, nociceptīvās sāpes 54,9%).

Ievērojami lielāks procents pacientu (78,5%) sāpju remdēšanas metodi Zalviso lietošanas gadījumā novērtēja kā „labu” vai „teicamu” (salīdzinājumā ar intravenozu, pacienta kontrolētu morfija lietošanu atsāpināšanas nolūkos (65,5%)) (primārais mērķa kritērijs pēc 48 stundām; P = 0,007). Visos trijos 3. fāzes pētījumos pacienti ziņoja par klīniski nozīmīgu sāpju samazinājumu pirmās stundas laikā pēc Zalviso lietošanas (sāpju intensitātes atšķirība salīdzinājumā ar sākotnējo rādītāju un kopējā ietekme uz sāpēm > 1 saskaņā ar sāpju skaitliskā novērtējuma skalu). Veselības aprūpes speciālisti arī uzskatīja Zalviso par vieglāk lietojamu (P = 0,017).

Ar aktīvo vielu saturošu zāļu kontrolētajā klīniskajā pētījumā tika pierādīts, ka vidējais laiks starp Zalviso devu lietošanas reizēm bija apmēram divas reizes ilgāks nekā intravenozas, pacienta

kontrolētas morfija lietošanas atsāpināšanas nolūkos gadījumā (apmēram 80 minūtes salīdzinājumā ar apmēram 45 minūtēm) pirmo 48 stundu laikā.

Pacienti, kuri trīs kontrolētajos pētījumos tika ārstēti ar Zalviso no 48 līdz 72 stundām, lietoja ļoti dažādu daudzumu no pieejamajām 216 devām. Vidēji viens pacients lietoja 49 devas (robežās no 8 līdz 153 devām), un vairums pacientu (69,7%) lietoja no 24 līdz 72 devām.

Elpošanas nomākums

Klīniskajos pētījumos Zalviso analgētiskās devās dažiem pacientiem izraisīja elpošanas nomākumu. 3. fāzes, ar aktīvo vielu saturošu zaļu kontrolētajā pētījumā piesātinājuma ar skābekli samazinājums Zalviso un i.v. morfija lietotāju grupās bija līdzīgs. Tomēr bija statistiski nozīmīgi mazāk pacientu, kuriem salīdzinājumā ar grupu, kurā tika lietota i.v., pacienta kontrolēta analgēzija ar morfiju (30,0%), pēc Zalviso tablešu lietošanai zem mēles ievadīšanas ar dozēšanas ierīci (19,8%) tika konstatētas skābekļa desaturācijas epizodes. Klīniskajos pētījumos ir konstatēts, ka intravenozi ievadīts sufentanils elpošanas nomākumu izraisa retāk nekā ekvivalentas analgētiskas fentanila devas.

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Sufentanila farmakokinētiku pēc lietošanas zem mēles var raksturot kā trīs nodalījumu modeli ar pirmās kārtas uzsūkšanos. Šī ievadīšanas veida rezultāts ir lielāka absolūtā biopieejamība, jo tiek novērsts enzīma 3A4 metabolisms zarnās un presistēmisks metabolisms aknās.

Vidējā absolūtā biopieejamība pēc vienreizējas Zalviso lietošanas zem mēles attiecībā pret vienu minūti ilgas 15 mikrogramu sufentanila intravenozas infūzijas bija 59%. Tas līdzinās būtiski zemākai biopieejamībai (9%) pēc iekšķīgas lietošanas (norīšanas). Klīniskajos pētījumos, lietojot zāles atkārtoti, biopieejamība samazinājās līdz 37,6%.

Bukālas lietošanas pētījumā tika konstatēta lielāka biopieejamība (78%), kad tabletes tika ievietotas priekšējo apakšzobu priekšā.

Sufentanila maksimālā koncentrācija tika sasniegta apmēram 50 minūtes pēc vienreizējas devas; pēc atkārtotas devas lietošanas šis laiks saīsinās līdz 20 minūtēm. Lietojot Zalviso ik pēc 20 minūtēm, līdzsvara koncentrācija plazmā tika sasniegta pēc 13 devām.

Izkliede

Centrālais izkliedes tilpums pēc intravenozas sufentanila lietošanas ir apmēram 14 litri, un izkliedes tilpums līdzsvara koncentrācijā ir aptuveni 350 litri.

Biotransformācija

Biotransformācija notiek galvenokārt aknās un tievajās zarnās. Cilvēkiem sufentanilu galvenokārt metabolizē citohroma P450 3A4 enzīma sistēma (skatīt 4.5. apakšpunktu). Sufentanils strauji metabolizējas vairākos neaktīvos metabolītos, un galvenie eliminācijas ceļi ir oksidatīvā N- un O-dealkilācija.

Eliminācija

Kopējais plazmas klīrenss pēc vienreizējas intravenozas ievadīšanas ir apmēram 917 l/min. Apmēram 80% no intravenozi ievadītās sufentanila devas tiek izvadīti 24 stundu laikā. Tikai 2% no devas tiek izvadīti neizmainītā veidā. Klīrensu neietekmē rase, dzimums, nieru darbības rādītāji, aknu darbības rādītāji vai vienlaicīgi CYP3A4 substrāti.

Klīniski nozīmīgu koncentrāciju plazmā lielā mērā nosaka laiks, kurā sufentanila koncentrācija plazmā nokrītas no Cmax līdz 50% no Cmax pēc devu lietošanas pārtraukšanas (no lietošanas ilguma atkarīgais eliminācijas pusperiods vai CST½), nevis terminālais eliminācijas pusperiods. Pēc vienreizējas devas lietošanas vidējais CST½ bija 2,2 stundas, un tas palielinās līdz vidēji 2,5 h pēc vairāku devu

lietošanas: tādējādi sublingvālais lietošanas veids būtiski paildzina iedarbību attiecībā pret intravenozu sufentanila ievadīšanu (CST½ ir 0,14 stundas). Gan pēc vienreizējas, gan atkārtotas lietošanas tika konstatētas līdzīgas CST½ vērtības, un tas liecina par paredzamu un konsekventu iedarbības ilgumu pēc vairāku tablešu lietošanai zem mēles devu lietošanas.

Pēc 15 mikrogramu sufentanila tabletes lietošanai zem mēles vienreizējas lietošanas, ir konstatēti vidējie terminālās fāzes eliminācijas pusperiodi robežās no 6 līdz 10 stundām. Pēc vairākkārtējas lietošanas tika konstatēts garāks vidējais terminālais eliminācijas pusperiods (18 stundas) dēļ lielākas sufentanila koncentrācijas plazmā pēc vairāku devu lietošanas un iespējas kvantitatīvi noteikt šīs koncentrācijas ilgstošākā laikposmā.

Īpašas populācijas

Nieru darbības traucējumi

Veicot farmakokinētikas analīzi populācijā attiecībā uz sufentanila koncentrāciju plazmā pēc Zalviso lietošanas pacientiem un veseliem brīvprātīgajiem (N = 700), starp kuriem bija 75 pacienti ar vidēji smagiem un 7 pacienti ar smagiem nieru darbības traucējumiem, netika konstatēts, ka nieru darbība ir būtisks klīrensu noteicošais kovariants. Tomēr, ņemot vērā, ka pētīto pacientu ar smagiem nieru darbības traucējumiem skaits ir ierobežots, Zalviso šādiem pacientiem ir jālieto piesardzīgi

(skatīt 4.4. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Pamatojoties uz Zalviso farmakokinētikas analīzi populācijā pacientiem un veseliem brīvprātīgajiem (N = 700), starp kuriem bija 13 pacienti ar vidēji smagiem un 6 pacienti ar smagiem aknu darbības traucējumiem, netika konstatēts, ka aknu darbība ir būtisks klīrensu noteicošais kovariants. Pacientu ar vidēji smagiem līdz smagiem aknu darbības traucējumiem ierobežotā skaita dēļ pastāv iespēja, ka to, vai aknu disfunkcija ir klīrensu ietekmējošs kovariants, nav bijis iespējams noteikt. Šī iemesla dēļ Zalviso šādiem pacientiem ir jālieto piesardzīgi (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Nav farmakokinētikas datu saistībā ar Zalviso lietošanu pediatriskiem pacientiem.

Ir pieejams ierobežots daudzums datu par sufentanila farmakokinētiku pēc intravenozas ievadīšanas bērniem.

Gados vecāki cilvēki

Pētījumi īpašā populācijā par Zalviso lietošanu gados vecākiem pacientiem nav veikti. Farmakokinētiskie dati par intravenozu sufentanila lietošanu neliecina par atšķirībām atkarībā no vecuma. Ar placebo kontrolētajos 3. fāzes pētījumos apmēram 20% no iesaistītajiem pacientiem bija gados vecāki cilvēki (vecums ≥ 75 gadi), un apmēram 30% no iesaistītajiem pacientiem bija vecumā no 65 līdz 75 gadiem. Farmakokinētikas analīze populācijā liecina par vecuma ietekmi, jo gados vecākiem cilvēkiem (65 vai vairāk gadi) ir konstatēts klīrensa samazinājums par 27%. Tā kā šis ar vecumu saistītais samazinājums ir mazāks nekā dažādiem pacientiem konstatētā sufentanila iedarbības parametru atšķirība 30-40% robežās, šī ietekme nav uzskatāma par klīniski nozīmīgu, jo īpaši ņemot vērā apstākli, ka Zalviso lieto tikai tad, kad nepieciešams.

Populācijas farmakokinētika

Kad pacienti paši veica titrēšanu, lai sasniegtu Zalviso analgētisko iedarbību, sufentanila koncentrācija plazmā divu lietošanas dienu laikā bija vidēji 60-100 pg/ml, un netika konstatēta vecuma vai ķermeņa masas indeksa (ĶMI), vai arī vieglu līdz vidēji smagu nieru vai aknu darbības traucējumu ietekme.

Pacienti ar ĶMI > 30 kg/m2

Farmakokinētikas analīze populācijā ar ĶMI kā kovarianti liecina, ka pacienti ar ĶMI > 30 kg/m2 lietoja biežākas devas.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Atkārtotu devu toksicitāte

Lietojot devās, kuras pārsniedz analgēzijas izraisīšanai nepieciešamo devu, un divos atkārtotu devu pētījumos, lietojot sufentanila tabletes lietošanai zem mēles bukāli Sīrijas zeltainajiem kāmjiem, ir konstatēts, ka sufentanils dažādiem laboratorijas dzīvniekiem (suņiem, žurkām, jūrascūciņām, kāmjiem) izraisa blakusparādības, kuras ir līdzīgas opioīdu lietošanas izraisītām blakusparādībām.

Reproduktīvā toksicitāte

Sufentanila teratogēniska ietekme uz žurkām un trušiem nav konstatēta. Sufentanils izraisīja augļa bojāeju žurku un trušu mātītēm, kurām grūsnības laikā 10-30 dienas intravenozi tika lietota zāļu deva, kura 2,5 reizes pārsniedz maksimālo cilvēkam paredzēto devu. Izraisītā augļa bojāeja tika uzskatīta par sekundāru attiecībā pret toksicitāti dzīvnieka mātītei.

Nekāda negatīva iedarbība netika konstatēta kādā citā pētījumā ar žurkām, kurām organoģenēzes periodā tika lietota zāļu deva, kura 20 reizes pārsniedza maksimālo cilvēkam paredzēto devu. Preklīniska iedarbība tika konstatēta tikai pēc lietošanas tādā daudzumā, kurš ievērojami pārsniedza maksimālo cilvēkam paredzēto devu, un šī iemesla dēļ datu klīniskais nozīmīgums ir mazs.

Mutagenitāte

Veicot Eimsa (Ames) testu, mutagēniska sufentanila iedarbība nav konstatēta. Veicot mikrokodola testu žurku mātītēm, līdz pat 80 µg/kg lielas vienreizējas intravenozi ievadītas sufentanila devas (apmēram 2,5 reizes pārsniedz lielāko cilvēkam intravenozi ievadīto devu) neizraisīja strukturālas hromosomu mutācijas.

Kancerogenitāte

Sufentanila kancerogenitātes pētījumi nav veikti.

Lokālā panesība

Tika veikti divi lokālās panesības pētījumi, lietojot sufentanila tabletes lietošanai zem mēles kāmja vaiga maisiņā. Šajos pētījumos tika secināts, ka Zalviso tabletēm lietošanai zem mēles nav vai ir minimāls lokāla kairinājuma potenciāls.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Mannīts (E421)

Kalcija hidrogēnfosfāts (bezūdens)

Hipromeloze

Kroskarmelozes nātrija sāls

Stearīnskābe

Magnija stearāts

Saulrieta dzeltenā FCF alumīnija laka (E110)

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.Uzglabāšanas laiks

3 gadi

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Zalviso ir pieejamas polikarbonāta kārtridžā. Katrā kārtridžā ir 40 tabletes lietošanai zem mēles, un kārtridžs ir iepakots poliestera plēves/ZBPE/alumīnija folijas/ZBPE maisiņā ar skābekļa absorbētāju. Pieejamie Zalviso iepakojuma lielumi ir 1, 10 un 20 kārtridži, kā arī vairāku kārtridžu iepakojumi, kuros ir 40 (2 x 20), 60 (3 x 20) vai 100 (5 x 20) kārtridži, kas atbilst attiecīgi 40, 400, 800, 1,600, 2,400 vai 4,000 tabletēm lietošanai zem mēles.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Kārtridžs ir paredzēts tikai lietošanai Zalviso dozēšanas ierīcē, kura sastāv no kontrolierīces un dozatora, kas nodrošina sistēmas pareizu lietošanu.

Pēc izņemšanas no maisiņa kārtridžs nekavējoties ir jāievieto Zalviso dozēšanas ierīcē.

Ierīce ir jālieto saskaņā ar ierīces ražotāja rekomendācijām.

Veselības aprūpes speciālistam ir rūpīgi jāievēro norādījumi par Zalviso dozēšanas ierīces sagatavošanu lietošanai.

Zalviso dozēšanas ierīci nedrīkst lietot, ja jebkura tās komponente ir acīmredzami bojāta.

Pilnībā uzpildīta Zalviso dozēšanas ierīce bez atkārtotas uzpildes ir lietojama līdz 72 stundām.

Pēc ārstēšanas pārtraukšanas veselības aprūpes speciālistam ir jāizņem kārtridžs no ierīces, un veselības aprūpes speciālistam visi neizlietotie un/vai pilnībā iztukšotie kārtridži ir jāutilizē saskaņā ar vietējiem likumiem un prasībām attiecībā uz kontrolējamajām vielām. Visi citi izlietotie materiāli jāizmet atbilstoši iestādes noteikumiem un vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Vācija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/15/1042/001

EU/1/15/1042/002

EU/1/15/1042/003

EU/1/15/1042/004

EU/1/15/1042/005

EU/1/15/1042/006

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2015.gada 18.septembris

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas