Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zavicefta (ceftazidime / avibactam) – Zāļu apraksts - J01

Updated on site: 11-Oct-2017

Zāļu nosaukumsZavicefta
ATĶ kodsJ01
Vielaceftazidime / avibactam
RažotājsAstraZeneca AB

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Zavicefta 2 g/0,5 g pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens flakons satur ceftazidīma pentahidrātu, kas atbilst 2 g ceftazidīma (ceftazidimum), un avibaktāma nātrija sāli, kas atbilst 0,5 g avibaktāma (avibactamum).

Pēc pulvera izšķīdināšanas 1 ml šķīduma satur 167,3 mg ceftazidīma un 41,8 mg avibaktāma (skatīt 6.6. apakšpunktu).

Palīgviela ar zināmu iedarbību: viens flakons satur 6,44 mmol (aptuveni 148 mg) nātrija.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai (pulveris koncentrāta pagatavošanai).

Balts vai dzeltens pulveris.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Zavicefta indicēts turpmāk norādīto infekciju ārstēšanai pieaugušajiem (skatīt 4.4. un

5.1.apakšpunktu):

komplicēta intraabdomināla infekcija (kIAI),

komplicēta urīnceļu infekcija (kUCI), arī pielonefrīts,

hospitāla pneimonija (HP), arī ar plaušu ventilāciju saistīta pneimonija (VSP),

Zavicefta ir indicēts arī aerobisku gramnegatīvu mikroorganismu izraisītu infekciju terapijai pieaugušiem pacientiem ar ierobežotām ārstēšanas iespējām (skatīt 4.2., 4.4. un 5.1. apakšpunktu).

Jāņem vērā oficiālās vadlīnijas par racionālu antibakteriālo līdzekļu lietošanu.

4.2.Devas un lietošanas veids

Pacientiem, kuru ārstēšanas iespējas ir ierobežotas, Zavicefta lietošana aerobisku gramnegatīvu mikroorganismu izraisītu infekciju terapijai ir ieteicama tikai pēc infekcijas slimību ārstēšanā pietiekami pieredzējuša ārsta konsultācijas (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Devas

1. tabulā norādītas ieteicamās intravenozās devas pacientiem ar aprēķinātu kreatinīna klīrensu (CrCL) ≥ 51 mL/min (skatīt 4.4. un 5.1. apakšpunktu).

1. tabula. Ieteicamā intravenozi ievadāmā deva pacientiem ar aprēķinātu CrCL≥ 51 mL/min1

Infekcijas veids

Ceftazidīma/avibaktāma

Ievadīšanas

Infūzijas

Terapijas ilgums

 

deva

biežums

ilgums

 

Komplicēta IAI2,3

2 g/0,5 g

Ik pēc

2 stundas

5-14 dienas

 

 

8 stundām

 

 

Komplicēta UCI, arī

2 g/0,5 g

Ik pēc

2 stundas

5-10 dienas4

pielonefrīts3

 

8 stundām

 

 

Hospitāla pneimonija,

2 g/0,5 g

Ik pēc

2 stundas

7-14 dienas

arī VSP3

 

8 stundām

 

 

Aerobisku

2 g/0,5 g

Ik pēc

2 stundas

Atkarībā no

gramnegatīvu

 

8 stundām

 

infekcijas smaguma

mikroorganismu

 

 

 

pakāpes, patogēna(-

izraisīta infekcija

 

 

 

iem) un pacienta

pacientiem ar

 

 

 

klīniskā un

ierobežotām ārstēšanas

 

 

 

bakterioloģiskā

iespējām2,3

 

 

 

stāvokļa izmaiņām5

1 CrCL aprēķināts, izmantojot Kokfrofta-Gola formulu

2Jālieto kombinācijā ar metronidazolu, ja ir aizdomas vai apstiprināts, ka infekcijas procesā iesaistīti ir anaerobiskie patogēnie mikroorganismi.

3Jālieto kombinācijā ar antibakteriālu līdzekli, kas darbojas pret grampozitīviem patogēniem mikroorganismiem, ja ir aizdomas vai apstiprināts, ka infekcijas procesā iesaistīti šādi mikroorganismi.

4Kopējais lietošanas ilgums iekļauj Zavicefta lietošanu intravenozi, kam seko piemērota perorāla terapija.

5Pieredze par Zavicefta ārstēšanas ilgumu, aks pārsniedz 14 dienas, ir loti ierobežota.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki cilvēki

Gados vecākiem pacientiem deva nav jāpielāgo (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumiem

Deva nav jāpielāgo pacientiem ar viegliem nieru darbības traucējumiem (aprēķinātais CrCl ≥ 51 - ≤ 80 ml/min) (skatīt 5.2. apakšpunktu).

2. tabulā norādīta ieteicamā devu pielāgošana pacientiem ar aprēķināto CrCl ≤ 50 ml/min (skatīt 4.4. un 5.2. apakšpunktu).

2. tabula. Ieteicamā intravenozi ievadāmā deva pacientiem ar aprēķināto kreatinīna klīrensu ≤ 50 ml/min1

Aprēķinātais CrCL

Dozēšanas shēma2

Ievadīšanas biežums

Infūzijas ilgums

(ml/min)

 

 

 

31-50

1 g/0,25 g

Ik pēc 8 stundām

2 stundas

16-30

0,75 g/0,1875 g

Ik pēc 12 stundām

2 stundas

6-15

0,75 g/0,1875 g

Ik pēc 24 stundām

2 stundas

NSTS, arī tad, ja tiek veikta

0,75 g/0,1875 g

Ik pēc 48 stundām

2 stundas

hemodialīze 3

 

 

 

1CrCl aprēķināts, izmantojot Kokfrofta-Gola formulu.

2Devu rekomendācijas balstītas uz farmakokinētiskas modeļiem.

3Ceftazidīmu un avibaktāmu var izvadīt hemodialīzes laikā (skatīt 4.9. un 5.2. apakšpunktu). Dienās, kad tiek veikta hemodialīze, Zavicefta jāievada pēc hemodialīzes.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem deva nav jāpielāgo (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 18 gadiem, līdz šim nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

Zavicefta ievada intravenozas infūzijas veidā 120 minūšu laikā, infūzijas tilpums ir 100 ml.

Ieteikumus par zāļu šķīdināšanu un atšķaidīšanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvajām vielām vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Paaugstināta jutība pret jebkuru no cefalosporīnu grupas antibakteriālajiem līdzekļiem.

Smaga paaugstināta jutība (piemēram, anafilaktiska reakcija, smaga ādas reakcija) pret jebkādu cita veida β-laktāma grupas antibakteriālo līdzekli (piemēram, penicilīniem, monobaktāmiem vai karbapenēmiem).

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Paaugstinātas jutības reakcijas

Iespējamas smagas un dažkārt letālas paaugstinātas jutības reakcijas (skatīt 4.3. un 4.8. apakšpunktu). Paaugstinātas jutības reakciju gadījumā, ārstēšana ar Zavicefta nekavējoties jāpārtrauc un jāsāk atbilstoši neatliekamās palīdzības pasākumi.

Pirms terapijas sākšanas jānoskaidro, vai pacientam anamnēzē nav paaugstinātas jutības reakcijas pret ceftazidīmu, citiem cefalosporīniem vai jebkuras citas β-laktāma grupas antibakteriālu līdzekli. Ja ceftazidīmu/avibaktāmu ievada pacientiem, kam anamnēzē ir viegla vai mērena paaugstināta jutība pret penicilīniem, monobaktāmiem vai karbapenēmiem, jāievēro piesardzība.

Clostridium difficile izraisīta caureja

Ir ziņots par Clostridium difficile izraisītu caureju pēc ceftazidīma/avibaktāma ievadīšanas, un tā var būt diapazonā no vieglas līdz dzīvībai bīstamai. Pacientiem, kam Zavicefta lietošanas laikā vai pēc tās pabeigšanas ir caureja, jāapsver šīs diagnozes iespējamība (skatīt 4.8. apakšpunktu). Jāapsver nepieciešamība pārtraukt Zavicefta terapiju un un ordinēt specifiskus līdzekļus Clostridium difficile infekcijas ārstēšanai. Peristaltiku nomācošus līdzekļus lietot nedrīkst.

Nieru darbības traucējumi

Ceftazidīms un avibaktāms tiek izvadīti caur nierēm, tādēļ, atkarībā no nieru darbības traucējumu smaguma pakāpes, ir jāsamazina deva (skatīt 4.2. apakšpunktu). Dažkārt ir ziņots, ka saistībā ar nesamazinātu ceftazidīma devu lietošanu pacientiem ar nieru darbības traucējumiem ir novēroti neiroloģiski simptomi, tai skaitā trīce, mioklonija, epileptisks stāvoklis bez krampjiem, krampji, encefalopātija un koma.

Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem ieteicams rūpīgi kontrolēt aprēķināto kreatinīna klīrensu. Dažiem pacientiem pēc seruma kreatinīna līmeņa aprēķinātais kreatinīna klīrenss var strauji mainīties, īpaši infekcijas ārstēšanas kursa sākumā.

Nefrotoksicitāte

Vienlaicīga ārstēšana ar lielām cefalosporīnu un nefrotoksisku zāļu, piemēram, aminoglikozīdu vai spēcīgu diurētisko līdzekļu (piemēram, furosemīda), devām var nevēlami ietekmēt nieru darbību.

Tiešā antiglobulīna testa (Direct antiglobulin test - DAGT jeb Kūmbsa testa) serokonversija un iespējamais hemolītiskās anēmijas risks

Ceftazidīma/avibaktāma lietošanas dēļ ir iespējami pozitīvi tiešā antiglobulīna testa (DAGT jeb Kūmbsa testa) rezultāti, kas var ietekmēt asins krusteniskās saderības analīzi un/vai izraisīt zāļu ierosinātu imūnu hemolītisko anēmiju (skatīt 4.8. apakšpunktu). Lai gan klīniskajos pētījumos Zavicefta saņēmušajiem pacientiem ļoti bieži novēroja DAGT serokonversiju, (pacientiem, kuriem sākumā un vismaz vienas novērošanas vizītes laikā Kūmsa testa rezultāts bija negatīvs, aprēķinātā serokonversija 3. fāzes pētījumos bija 3,2 līdz 20,8% robežās), netika pierādīts, ka pacientiem ar pozitīviem DAGT testa rezultātiem ārstēšanās laikā būtu attīstījusies hemolīze. Tomēr nav iespējams izslēgt iespējamību, ka saistībā ar Zavicefta lietošanu varētu attīstīsies hemolītiskā anēmija. Pacienti, kam Zavicefta terapijas laikā vai pēc tās pabeigšanas attīstās anēmija, jāizmeklē attiecībā uz šādu iespējamību.

Klīnisko datu ierobežojumi

Zavicefta klīniskie efektivitātes un drošuma pētījumi ir veikti tikai pacientiem ar kIAI, kUCI un HP (ieskaitot VSP).

Komplicētas intra-abdominālas infekcijas

Divos pētījumos par pacientiem ar kIAI visbiežākā diagnoze bija aklās zarnas piedēkļa perforācija vai periapendikulārs abscess (aptuveni 42%). Aptuveni 87% pacientu ar kIAI bakterēmijas pēc APACHE II vērtēšanas sistēmas bija ≤ 10 un 4,0% sākotnēji bija bakterēmija. Nāve iestājās 2.1 % gadījumu (18/857) pacientu, kuri saņēma Zavicefta un metranidozolu un 1.4% (12/863) pacientiem, kuri saņēma meropenēmu.

Pētījuma apakšgrupā pacientiem ar sākuma CrCL 30 līdz 50 ml/min nāve iestājās 16,7% (9/54) pacientu, kuri saņēma Zavicefta un metranidozolu un 6,8 % (4/59) pacientu, kuri saņēma meropenēmu. Pacienti ar CrCL 30 līdz 50 ml/min saņēma zemāku devu Zavicefta, kā tas ir šobrīd rekomendēts šīs apakšgrupas pacientiem.

Komplicētas urīnceļu infekcijas

Starp pētījumos iekļautajiem pacientiem, kam bija kUCI, 381 pacientam no 1091 (34,9%) bija kUCI bez pielonefrīta, bet 710 pacientiem (65,1%) bija akūts pielonefrīts (mMITT populācijā). Pētījuma sākumā 81 pacientam (7,4%) ar kUCI bija bakterēmija.

Hospitāla pneimonija, tai skaitā ar plaušu ventilāciju saistīta pneimonija

Pētījumā ar pacientiem, kuriem bija nazokomiālā pneimonija, 280 pacientam no 808 (34,7 %) bija VSP, un 40 no 808 pacientiem (5,0 %) bija bakteriēmija.

Pacienti ar ierobežotām ārstēšanas iespējām

Ceftazidīma/avibaktāma lietošana pacientiem ar gramnegatīvu aerobisku infekciju, ja terapijas iespējas ir ierobežotas, pamatota ar ceftazidīma lietošanas pieredzi monoterapijas veidā un ceftazidīma/avibaktāma farmakokinētiskās-farmakodinamiskās saistības analīzi (skatīt

5.1. apakšpunktu).

Ceftazidīma/avibaktāma darbības spektrs

Ceftazidīmam ir raksturīga vāja aktivitāte pret lielāko daļu grampozitīvo un anaerobisko mikroorganismu vai arī šādas aktivitātes tam nav (skatīt 4.2. un 5.1. apakšpunktu). Ja ir aizdomas vai apstiprināts, ka infekcijas procesā iesistīti šādi patogēnie mikroorganismi, papildus jālieto arī citi antibakteriālie līdzekļi.

Avibaktāma inhibējošās darbības spektrs ietver daudzus enzīmus, kas inaktivē ceftazidīmu, tostarp Amblera A grupas un C grupas β-laktamāzes. Avibaktāms neinhibē B grupas enzīmus (metalo-β-laktamāzes) un nespēj inhibēt daudzus D grupas enzīmus (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Nejutīgi organismi

Ilgstoša lietošana var izraisīt nejutīgo organismu (piemēram, enterokoku, sēnīšu) pārmērīgu savairošanos, un tās dēļ terapija var būt jāpārtrauc vai jāveic citi piemēroti pasākumi.

Ietekme uz laboratoriskiem izmeklējumiem

Ceftazidīms var ietekmēt uz vara reducēšanu balstītas glikozūrijas noteikšanas metodes (Benedikta tests, Fēlinga reakcija, Clinitest), kas var dot viltus pozitīvu rezultātu. Ceftazimīds neietekmē enzimātiskos glikozūrijas testus.

Diēta ar kontrolētu nātrija daudzumu

Katrā flakonā ir 6,44 mmol nātrija (aptuveni 148 mg). Tas jāņem vērā, lietojot Zavicefta pacientiem, kuriem noteikta diēta ar kontrolētu nātrija daudzumu.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

In vitro avibaktāms ir OAT1 un OAT3 transportproteīnu substrāts, un tas var sekmēt aktīvu avibaktāma saistīšanu no asins nodalījuma un veicināt tā izvadīšanu. Probenecīds (stiprs OAT inhibitors) in vitro šo saistīšanu inhibē par 56 ─ 70%, tādēļ var mainīties vienlaikus lietota avibaktāma eliminācija. Tā kā klīnisks avibaktāma un probenecīda mijiedarbības pētījums nav veikts, avibaktāma lietošana vienlaikus ar probenecīdu nav ieteicama.

In vitro avibaktāms citohroma P450 enzīmus nozīmīgi neinhibēja. Klīniski nozīmīgā koncentrācijā avibaktāms un ceftazidīms neizraisīja citohroma P450 enzīmu inducēšanu in vitro. Klīniski nozīmīgā kopējās iedarbības diapazonā avibaktāms un ceftazidīms neinhibē galvenos nieru vai aknu transportproteīnus, tādēļ šo mehānismu pastarpinātas mijiedarbības iespēja ir maza.

Klīniskie dati liecina, ka starp ceftazidīmu un avibaktāmu nav mijiedarbības un ka mijiedarbības nav arī starp ceftazidīmu/avibaktāmu un metronidazolu.

Cita veida mijiedarbība

Lielu cefalosporīnu devu lietošana vienlaikus ar nefrotoksiskiem līdzekļiem, piemēram, aminoglikozīdiem vai stipriem diurētiskiem līdzekļiem (piemēram, furosemīdu), var nevēlami ietekmēt nieru darbību (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Hloramfenikols in vitro antagonistiski mijiedarbojas ar ceftazidīmu un citiem cefalosporīniem. Šīs atrades klīniskā nozīme nav skaidra, taču iespējamā in vivo antagonisma dēļ no šādas zāļu kombinācijas jāizvairās.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Ceftazidīma pētījumi ar dzīvniekiem neuzrāda tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi uz grūtniecību, embrija/augļa attīstību, dzemdībām vai pēcdzemdību attīstību. Avibaktāma pētījumi ar dzīvniekiem uzrāda reproduktīvu toksicitāti bez pierādījumiem par teratogēnu ietekmi (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Ceftazidīmu/avibaktāmu drīkst lietot grūtniecības laikā tikai tad, ja iespējamais ieguvums pārsniedz iespējamo risku.

Barošana ar krūti

Ceftazidīms cilvēka pienā izdalās mazā daudzumā. Nav zināms, vai avibaktāms izdalās cilvēka pienā. Risku jaundzimušajiem/zīdaiņiem izslēgt nav iespējams. Lēmums pārtraukt barošanu ar krūti vai

pārtraukt/atturēties no terapijas ar ceftazidīmu/avibaktāmu jāpieņem, izvērtējot krūts barošanas sniegto ieguvumu bērnam un ieguvumu no terapijas sievietei.

Fertilitāte

Ceftazidīma/avibaktāma ietekme uz cilvēka auglību nav pētīta. Dati par ceftazidīma pētījumiem ar dzīvniekiem nav pieejami. Avibaktāma pētījumi ar dzīvniekiem neliecina par kaitīgu ietekmi uz fertilitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Pēc Zavicefta lietošanas var rasties nevēlamas blakusparādības (piemēram, reibonis), kas var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus (skatīt 4.8. apakšpunktu).

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Septiņos 2. un 3. fāzes klīniskajos pētījumos ar Zavicefta tika ārstēti 2024 pieauguši pacienti. Biežākās nevēlamās blakusparādības, kas radās ≥ 5% ar Zavicefta ārstēto pacientu, bija pozitīvs rezultāts Kūmbsa tiešajā testā, slikta dūša un caureja. Slikta dūša un caureja parasti bija vieglas vai vidēji smagas.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulā

Par turpmāk norādītajām nevēlamajām blakusparādībām ziņots pēc tikai ceftazidīma lietošanas un/vai tās atklātas Zavicefta 2. un 3. fāzes pētījumos. Nevēlamās blakusparādības iedalītas atkarībā no to sastopamības biežuma un orgānu sistēmu klasifikācijas. Sastopamības biežuma kategorijas noteiktas, pamatojoties uz nevēlamām blakusparādībām un/vai iespējami klīniski nozīmīgām novirzēm laboratoriskajos izmeklējumos, un iedalījums veikts šādās grupās:

Ļoti bieži (≥ 1/10)

Bieži (≥ 1/100 un < 1/10) Retāk (≥ 1/1000 un < 1/100) Reti (≥ 1/10 000 un < 1/1000) Ļoti reti (<1/10 000)

Nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

3. tabula. Nevēlamo blakusparādību sastopamības biežums atbilstoši orgānu sistēmu klasifikācijai

Orgānu

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Ļoti reti

Nav zināms

sistēmas

 

 

 

 

 

klasifikācija

 

 

 

 

 

Infekcijas un

 

Kandidoze (arī

Clostridium

 

 

infestācijas

 

vulvovagināla un

difficile kolīts

 

 

 

 

mutes dobuma

 

 

 

 

 

kandidoze)

Pseidomembra-

 

 

 

 

 

nozs kolīts

 

 

Asins un

Pozitīvs

Eozinofilija

Neitropēnija

 

Agranulocitoze

limfātiskās

rezultāts

 

 

 

 

sistēmas

Kūmbsa

Trombocitoze

Leikopēnija

 

Hemolītiskā anēmija

traucējumi

tiešajā testā

Trombocitopēnija

Limfocitoze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imūnās sistēmas

 

 

 

 

Anafilaktiska

traucējumi

 

 

 

 

reakcija

Nervu sistēmas

 

Galvassāpes

Parestēzija

 

 

traucējumi

 

Reibonis

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgānu

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Ļoti reti

Nav zināms

sistēmas

 

 

 

 

 

klasifikācija

 

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu

 

Caureja

Disgeizija

 

 

trakta

 

 

 

 

 

traucējumi

 

Vēdersāpes

 

 

 

 

 

Slikta dūša

 

 

 

 

 

Vemšana

 

 

 

Aknu un/vai

 

Paaugstināts alanīna

 

 

Dzelte

žults izvades

 

aminotransferāzes

 

 

 

sistēmas

 

līmenis

 

 

 

traucējumi

 

Paaugstināts aspartāta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aminotransferāzes

 

 

 

 

 

līmenis

 

 

 

 

 

Paaugstināts

 

 

 

 

 

sārmainās fosfatāzes

 

 

 

 

 

līmenis asinīs

 

 

 

 

 

Paaugstināts

 

 

 

 

 

gamma-glutamil-

 

 

 

 

 

transferāzes līmenis

 

 

 

 

 

Paaugstināts

 

 

 

 

 

laktātdehidrogenāzes

 

 

 

 

 

līmenis asinīs

 

 

 

Ādas un

 

Makulopapulāri

 

 

Toksiska epidermas

zemādas audu

 

izsitumi

 

 

nekrolīze

bojājumi

 

Nātrene

 

 

Stīvensa-Džonsona

 

 

 

 

 

 

Nieze

 

 

sindroms

 

 

 

 

Daudzformu eritēma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angioedēma

 

 

 

 

 

Reakcija pret zālēm

 

 

 

 

 

ar eozinofiliju un

 

 

 

 

 

sistēmiskiem

 

 

 

 

 

simptomiem

 

 

 

 

 

(DRESS)

Nieru un

 

 

Paaugstināts

Tubulo-

 

urīnizvades

 

 

kreatinīna līmenis

intersticiāls

 

sistēmas

 

 

asinīs

nefrīts

 

traucējumi

 

 

Paaugstināts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

urīnvielas līmenis

 

 

 

 

 

asinīs

 

 

 

 

 

Akūts nieru

 

 

 

 

 

bojājums

 

 

Vispārēji

 

Tromboze infūzijas

 

 

 

traucējumi un

 

vietā

 

 

 

reakcijas

 

 

 

 

 

ievadīšanas

 

Flebīts infūzijas vietā

 

 

 

vietā

 

Paaugstināta ķermeņa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

temperatūra

 

 

 

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Pēc ceftazidīma/avibaktāma pārdozēšanas ceftazidīms var izraisīt neiroloģiskas sekas, tostarp encefalopātiju, krampjus un komu.

Ceftazidīma līmeni serumā var pazemināt ar hemodialīzi vai peritoneālo dialīzi. Četru stundu hemodialīzes procedūras laikā tika izvadīti 55 % avibaktāma devas.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Sistēmiski lietojamie antibakteriālie līdzekļi, ceftazidīms, kombinācijas, ATĶ kods: J01DD52

Darbības mehānisms

Ceftazidīms inhibē baktēriju peptidoglikānu šūnas sienas sintēzi pēc piesaistīšanās pie penicilīnu saistošajiem proteīniem (PSP), un tas izraisa baktērijas šūnas lizēšanos un bojāeju. Avibaktāms ir β-laktāmu nesaturošs β-laktamāzes inhibitors, kas darbojas, veidojot pret hidrolīzi izturīgu kovalentu kompleksu ar enzīmu. Tas inhibē Amblera A grupas un C grupas β-laktamāzes un dažus D grupas enzīmus, tostarp plaša spektra β-laktamāzes (PSBL), KPC un OXA-48 karbapenemāzes un AmpC enzīmus. Avibaktāms neinhibē B grupas enzīmus (metalo-β-laktamāzes) un nespēj inhibēt daudzus D grupas enzīmus.

Rezistence

Baktēriju rezistences mehānismi, kas iespējami varētu ietekmēt ceftazidīmu/avibaktāmu, ir šādi: mutanti vai iegūti PSP, samazināta ārējās membrānas caurlaidība kādai no aktīvajām vielām, aktīvi izvadīšanas mehānismi kādai no aktīvajām vielām vai iegūti β-laktamāzes enzīmi, kas nav jutīgi pret avibaktāmu un spēj hidrolizēt ceftazidīmu.

Antibakteriālā aktivitāte, lietojot kombinācijās ar citiem antibakteriālajiem līdzekļiem

Rezultāti, kas in vitro veiktajos pētījumos iegūti par ceftazidīma/avibaktāma lietošanu kombinācijā ar metronidazolu, tobramicīnu, levofloksacīnu, vankomicīnu, linezolīdu, kolistīnu un tigeciklīnu, liecina, ka nav novērojama ne sinerģiska, ne antagoniska iedarbība.

Jutības noteikšanas robežvērtības

Eiropas Pretmikrobu līdzekļu jutības noteikšanas komitejas (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST)) noteiktās ceftazidīma/avibaktāma minimālās inhibējošās koncentrācijas (MIK) robežvērtības ir šādas:

Mikroorganismi

Jutīgs

Rezistents

Enterobacteriaceae

≤8 mg/l

>8 mg/l

 

 

 

Pseudomonas aeruginosa

≤8 mg/l

>8 mg/l

Farmakokinētiskā/farmakodinamiskā attiecība

Pierādīts, ka ceftazidīma pretmikrobiskā aktivitāte pret noteiktiem patogēniem vislabāk korelē ar laika daudzumu procentos, kādu vienā dozēšanas intervālā brīvās zāļvielas koncentrācija pārsniedz

ceftazidīma/avibaktāma minimālo inhibējošo koncentrāciju (% T > ceftazidīma-avibaktāma MIK). Avibaktāma FK-FD rādītājs ir laika daudzums procentos, kādu vienā dozēšanas intervālā brīvās zāļvielas koncentrācija pārsniedz sliekšņa koncentrāciju (% T > CT).

Klīniskā efektivitāte pret noteiktiem patogēniem mikroorganismiem

Klīniskos pētījumos pierādīta efektivitāte pret šādiem patogēniem mikroorganismiem, kas in vitro bija jutīgi pret ceftazidīmu/avibaktāmu.

Komplicētas intraabdominālas infekcijas

Gramnegatīvi mikroorganismi:

Citrobacter freundii,

Enterobacter cloacae,

Escherichia coli,

Klebsiella oxytoca,

Klebsiella pneumoniae,

Pseudomonas aeruginosa.

Komplicētas urīnceļu infekcijas

Gramnegatīvi mikroorganismi:

Escherichia coli,

Klebsiella pneumoniae,

Proteus mirabilis,

Enterobacter cloacae,

Pseudomonas aeruginosa.

Hospitāla pneimonija (HP),iekļaujot, arī ar plaušu ventilāciju saistīta pneimonija (VSP)

Gramnegatīvi mikroorganismi:

Enterobacter cloacae

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

Serratia marcescens

Pseudomonas aeruginosa

Klīniskā efektivitāte nav pierādīta pret turpmāk norādītajiem patogēniem, kas var būt nozīmīgi reģistrēto indikāciju gadījumā, lai arī pētījumi in vitro liecina, ka tad, ja nav iegūtu rezistences mehānismu, tie varētu būt jutīgi pret ceftazidīmu/avibaktāmu.

Gramnegatīvi mikroorganismi:

Citrobacter koseri,

Enterobacter aerogenes,

Morganella morganii,

Proteus vulgaris,

Providencia rettgeri.

In vitro dati liecina, ka turpmāk norādītie mikroorganismi nav jutīgi pret ceftazidīmu/avibaktāmu:

Staphylococcus aureus (pret meticilīnu jutīgie un nejutīgie celmi),

anaerobie organismi,

Enterococcus sugas,

Stenotrophomonas maltophilia,

Acinetobacter sugas.

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt Zavicefta pētījumu rezultātus vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās par intraabdominālu infekciju, urīnceļu infekciju, pneimonijas un gramnegatīvo baktēriju izraisītu infekciju ārstēšanu (informāciju par lietošanu bērniem skatīt

4.2. apakšpunktā).

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Izkliede

Gan ceftazidīms, gan avibaktāms ar cilvēka proteīniem saistās attiecīgi aptuveni 10% un 8% apmērā. Klīniski veseliem pieaugušajiem pēc vairākkārtējas 2000 mg/500 mg ceftazidīma/avibaktāma ievadīšanas ar 2 stundas ilgu infūziju ik pēc 8 stundām cetazidīma un avibaktāma izkliedes tilpumi līdzsvara stāvoklī bija attiecīgi ap 22 l un 18 l. Ceftazidīms un avibaktāms vienādā pakāpē iespiežas cilvēka bronhu epitēlija klājaudu šķidrumā (EKŠ), un to koncentrācija ir aptuveni 30% no koncentrācijas plazmā. Koncentrācijas svārstības laika profils EKŠ un plazmā laikā ir līdzīgas.

Neskartu hematoencefālisko barjeru ceftazidīms šķērso slikti. Smadzeņu mīksto apvalku iekaisuma gadījumā ceftazidīma koncentrācija CSŠ sasniedz no 4 līdz 20 mg/l vai vairāk. Avibaktāma spēja šķērsot hematoencefālisko barjeru klīniski nav pētīta; taču trušiem ar smadzeņu mīksto apvalku iekaisumu ceftazidīma un avibaktāma kopējā iedarbība CSŠ bija attiecīgi 43% un 38% no AUC plazmā. Ceftazidīms viegli šķērso placentāro barjeru un tiek izvadīts ar mātes pienu.

Biotransformācija

Ceftazidīms netiek metabolizēts. Cilvēka aknu preparātos (mikrosomās un hepatocītos) avibaktāma metabolisms netika novērots. Nemainītā avibaktāma forma bija galvenais ar zālēm saistītais savienojums cilvēka plazmā un urīnā pēc [14C]-avibaktāma ievadīšanas.

Eliminācija

Gan ceftazidīma, gan avibaktāma terminālais eliminācijas pusperiods (t½) pēc intravenozas ievadīšanas ir aptuveni 2 stundas. Ceftazidīms tiek izvadīts nemainītā formā urīnā ar glomerulāro filtrāciju; aptuveni 80-90 % devas urīnā nonāk 24 stundu laikā. Avibaktāms nemainītā formā tiek izvadīts ar urīnu, un tā renālais klīrenss ir aptuveni 158 ml/min, kas liecina, ka papildus glomerulārajai filtrācijai notiek arī aktīva tubulārā sekrēcija; urīnā nonāk aptuveni 97% visas avibaktāma devas,

95% - 12 stundu laikā. Mazāk nekā 1% ceftazidīma tiek izvadīts ar žulti, un mazāk nekā 0,25% avibaktāma tiek izvadīti ar fēcēm.

Linearitāte/nelinearitāte

Pēc vienreizējas intravenozas ievadīšanas pētītajā devu diapazonā (no 500 mg līdz 2000 mg) gan ceftazidīma, gan avibaktāma farmakokinētika ir aptuveni lineāra. Pēc vairākkārtējas 2000 mg/500 mg ceftazidīma/avibaktāma intravenozas infūzijas ik pēc 8 stundām līdz 11 dienām ilgi klīniski veseliem pieaugušajiem ar normālu nieru darbību konstatējamu ceftazidīma vai avibaktāma uzkrāšanos nenovēroja.

Īpašas pacientu grupas

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar vidēji smagiem vai smagiem nieru darbības traucējumiem ceftazidīma un avibaktāma eliminācija samazinās. Pacientiem ar vidēji smagiem vai smagiem nieru darbības traucējumiem avibaktāma AUC vidēji palielinās attiecīgi 3,8 un 7 reizes (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Aknu darbības traucējumi

Cilvēkiem bez nieru darbības traucējumiem, kam ceftazidīmu intravenozi ievadīja pa 2 g ik pēc 8 stundām 5 dienas, nenovēroja vieglu vai vidēji smagu aknu darbības traucējumu ietekmi uz ceftazidīma farmakokinētiku. Ceftazidīma farmakokinētika pacientiem ar smagiem aknu darbības

traucējumiem nav noskaidrota. Avibaktāma farmakokinētika pacientiem ar jebkādas pakāpes aknu darbības traucējumiem nav pētīta.

Tā kā ceftazidīmam un avibaktāmam šķietami nav raksturīgs nozīmīgs metabolisms aknās, nav gaidāms, ka aknu darbības traucējumi nozīmīgi mainīs vienas vai otras aktīvās vielas sistēmisko klīrensu.

Gados vecāki pacienti (≥ 65 gadi)

Gados vecākiem pacientiem novērotais samazinātais ceftazidīma klīrenss galvenokārt bija saistīts ar vecuma atkarīgu ceftazidīma renālā klīrensa samazināšanos. Pēc 2 g intravenozas bolus injekcijas ik pēc 12 stundām gados vecākiem pacientiem no 80 gadu vecuma vidējais eliminācijas pusperiods bija no 3,5 līdz 4 stundām.

Pēc vienreizējas 500 mg avibaktāma devas intravenozas ievadīšanas ar 30 minūšu i.v. infūziju gados vecākiem cilvēkiem bija lielāks avibaktāma terminālais pusperiods, kas, iespējams, ir saistīts ar vecuma atkarīgu renālā klīrensa samazināšanos.

Dzimums un rase

Dzimums vai rase būtiski neietekmē ceftazidīma/avibaktāma farmakokinētiku.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Ceftazidīms

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti, toksisku ietekmi uz reproduktivitāti vai genotoksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam. Pētījumi par ceftazidīma kancerogenitāti nav veikti.

Avibaktāms

Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti vai genotoksicitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam. Pētījumi par avibaktāma kancerogenitāti nav veikti.

Toksiskā ietekme uz reproduktivitāti

Pēc avibaktāma ievadīšanas grūsnām trusenēm pa 300 un pa 1000 mg/kg/dienā novēroja devu atkarīgu vidējās augļa masas samazināšanos un aizkavētu pārkaulošanos, kas iespējami saistīta ar toksisko ietekmi uz māti. Kopējās iedarbības līmenis plazmā, kas atbilst mātes un augļa NOAEL

(100 mg/kg/dienā), liecina par vidēju vai zemu drošuma robežu.

Pētījumos ar žurkām nenovēroja nevēlamu ietekmi uz embrionālo un augļa attīstību vai fertilitāti. Pēc avibaktāma ievadīšanas žurkām visā grūsnības un laktācijas laikā nenovēroja ietekmi uz mazuļu izdzīvošanu, augšanu vai attīstību, taču mazāk nekā 10% žurku mazuļu novēroja nieru piltuvju un urīnvadu dilatāciju, ja kopējā iedarbība mātei vismaz aptuveni 1,5 reizes pārsniedza terapeitisko kopējo iedarbību cilvēkam.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Nātrija karbonāts (bezūdens)

6.2.Nesaderība

Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm, izņemot 6.6. apakšpunktā minētās.

6.3.Uzglabāšanas laiks

Pulveris

3 gadi.

Pēc koncentrāta pagatavošanas

Pagatavotais koncentrāta šķīdums jāizlieto nekavējoties.

Pēc koncentrāta atšķaidīšanas

Pagatavotā šķīduma ķīmiskā un fizikālā stabilitāte pierādīta līdz 24 stundām temperatūrā no 2ºC līdz 8ºC, ar tai sekojošu uzglabāšanu ne ilgāk par 12 stundām temperatūrā līdz 25ºC.

No mikrobioloģiskā viedokļa zāles jāizlieto nekavējoties. Ja zāles netiek ievadītas nekavējoties, pagatavotā šķīduma uzglabāšanas laiks un apstākļi lietošanas laikā pirms ievadīšanas ir lietotāja atbildība un parasti nedrīkst pārsniegt 24 stundas temperatūrā no 2ºC līdz 8°C, ja vien pulvera šķīdināšana/koncentrāta atšķaidīšana ir notikusi kontrolētos un validētos aseptiskos apstākļos.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu pulvera izšķīdināšanas un koncentrāta atšķaidīšanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

20 ml (1. hidrolītiskās klases) stikla flakons, kas slēgts ar gumijas (halobutila) aizbāzni un alumīnija valcējumu, kam ir noņemams vāciņš.

Zāles pieejamas iepakojumā pa 10 flakoniem.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Pulveris ir jāizšķīdina ūdenī injekcijām, un pirms lietošanas iegūtais koncentrāts ir nekavējoties jāatšķaida. Koncentrāta šķīdums ir bāli dzeltens šķīdums un nesatur daļiņas.

Šķīduma pagatavošanai un ievadīšanai jāizmanto parastās aseptiskās darba metodes.

1.Izduriet šļirces adatu caur flakona aizbāzni un ievadiet tajā 10 ml sterila ūdens injekcijām.

2.Izvelciet adatu un saskalojiet flakonu, iegūstot dzidru šķīdumu.

3.Neieduriet gāzu spiediena izlīdzināšanas adatu, kamēr pulveris nav izšķīdis. Caur flakona aizbāzni ieduriet gāzu spiediena izlīdzināšanas adatu, lai mazinātu iekšējo spiedienu flakonā.

4.Nekavējoties pārnesiet visu iegūto šķīdumu (aptuveni 12 ml) infūziju maisā. Mazāku devu var iegūt, pārnesot atbilstoši mazāku koncentrāta tilpumu uz infūziju maisu, pamatojoties uz ceftazidīma un avibaktāma koncentrāciju koncentrātā attiecīgi 167,3 mg/ml un 41,8 mg/ml. 1000 mg/250 mg vai 750 mg/187,5 mg devu var iegūt ar attiecīgi 6,0 ml un 4,5 ml koncentrāta.

Piezīme: lai nodrošinātu zāļu sterilitāti, ir svarīgi gāzu spiediena izlīdzināšanas adatu neizdurt cauri flakona aizbāznim, pirms pulveris nav pilnīgi izšķīdis.

Ceftazidīma/avibaktāma pulveris flakonā jāizšķīdina 10 ml sterila ūdens injekcijām, un pēc tam flakona saturs jāsaskalo, līdz tas ir izšķīdis. Infūziju maisā var būt jebkurš no turpmāk norādītajiem šķīdumiem: 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdums injekcijām, 50 mg/ml (5%) glikozes šķīdums

injekcijām, 4,5 mg/ml (0,45%) nātrija hlorīda un 25 mg/ml (2,5%) glikozes šķīdums injekcijām vai Ringera laktāta šķīdums injekcijām. Infūzijas šķīduma pagatavošanai atkarībā no pacientam ievadāmā tilpuma var izmantot 100 ml infūzijas maisu. Kopējais laika posms no šķīdināšanas uzsākšanas līdz intravenozās infūzijas pagatavošanas pabeigšanai nedrīkst pārsniegt 30 minūtes.

Katrs flakons ir paredzēts vienreizējai lietošanai.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Zviedrija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/16/1109/001

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

2016. gada 24. jūnijs

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas