Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zinforo (ceftaroline fosamil) – Zāļu apraksts - J01DI02

Updated on site: 11-Oct-2017

Zāļu nosaukumsZinforo
ATĶ kodsJ01DI02
Vielaceftaroline fosamil
RažotājsPfizer Ireland Pharmaceuticals

Raksts satur

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Zinforo 600 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katrā flakonā ir ceftarolīna fosamila etiķskābes solvāta monohidrāts, kas atbilst 600 mg ceftarolīna fosamila (ceftaroline fosamil).

Pēc izšķīdināšanas 1 ml šķīduma satur 30 mg ceftarolīna fosamila.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai (pulveris koncentrātam).

Gaiši dzeltenīgi balts līdz gaiši dzeltens pulveris.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Zinforo ir indicēts šādu infekciju ārstēšanai pieaugušajiem un bērniem no divu mēnešu vecuma (skatīt 4.4. un 5.1. apakšpunktu):

komplicētas ādas un mīksto audu infekcijas (complicated skin and soft tissue infections; cSSTI);

sadzīvē iegūta pneimonija (community- acquired pneumonia; CAP).

Jāņem vērā oficiālās vadlīnijas par piemērotu antibakteriālo līdzekļu lietošanu.

4.2Devas un lietošanas veids

Devas

Pieaugušajiem un pusaudžiem (no 12 līdz <18 gadu vecumam ar ķermeņa masu ≥33 kg) ar kreatinīna klīrensu (CrCL) > 50 ml/min: skatīt 1. tabulu.

1. tabula. Devas pieaugušajiem un pusaudžiem (no 12 līdz <18 gadu vecumam ar ķermeņa masu ≥33 kg) ar CrCL > 50 ml/min

Infekcija

Deva

Lietošanas

Infūzijas

Terapijas ilgums

 

 

biežums

ilgums

(dienas)

 

 

 

(minūtes)

 

cSSTIa

600 mg

ik pēc 12 stundām

5-14

CAP

600 mg

ik pēc 12 stundām

a Ņemot vērā farmakokinētikas un farmakodinamikas analīzes, ieteicamā dozēšanas shēma S. aureus izraisītas cSSTI ārstēšanai, ja ceftarolīna MIC ir 2 vai 4 mg/l, ir 600 mg ik pēc 8 stundām 2 stundu infūzijā. Skatīt 4.4. un 5.1. apakšpunktu.

Lietošana bērniem vecumā no 2 mēnešiem līdz < 12 gadiem ar CrCL > 50 ml/min un pusaudžiem no 12 līdz <18 gadiem ar ķermeņa svaru < 33 kg un CrCL > 50 ml/min: skatīt 2. tabulu.

Ieteicamais terapijas ilgums ir 5 – 14 dienas cSSTI gadījumā un 5 – 7 dienas CAP gadījumā.

2. tabula. Devas bērniem vecumā no 2 mēnešiem līdz < 12 gadiem ar CrCL > 50 ml/min un pusaudžiem no 12 līdz <18 gadiem ar ķermeņa svaru < 33 kg un CrCL > 50 ml/mina

Vecums un ķermeņa svars

Devas

Lietošanas biežums

Infūzijas ilgums

 

 

 

(minūtes)

 

 

 

 

≥ 12 gadi līdz < 18 gadi un ar

12 mg/kgb

ik pēc 8 stundām

ķermeņa svaru <33 kg

 

 

 

≥ 2 gadi līdz <12 gadi

12 mg/kgb

ik pēc 8 stundām

≥2 mēneši līdz < 2 gadi

8 mg/kg

ik pēc 8 stundām

*a Ieteikumi par devām attiecas uz S.aureus ārstēšanu, kad ceftarolīna MIC ir ≤ 1 mg/l. bIevadītā deva 8 stundu laikā nedrīkst pārsniegt 400 mg.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki cilvēki

Gados vecākiem cilvēkiem, kuriem kreatinīna klīrenss ir > 50 ml/min, devas pielāgošana nav nepieciešama (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Ja kreatinīna klīrenss (CrCL) ir ≤ 50 ml/min, deva jāpielāgo turpmāk norādītajā veidā, kā norādīts 3. tabulā un 4. tabulā (skatīt 5.2. apakšpunktu). Ieteicamais ārstēšanas ilgums ir tāds pat kā pacientiem ar CrCL > 50 ml/min.

Devas rekomendācija bērniem un pusaudžiem ir balstīta uz farmakokinētisko (PK) modelēšanu.

Nav pietiekamas informācijas par devas pielāgošanu pusaudžiem vecumā no 12 līdz <18 gadiem ar ķermeņa svaru <33 kg, un bērniem vecumā no 2 līdz 12 gadiem terminālas stadijas nieru slimību gadījumā (end-stage renal disease; ESRD).

Nav pietiekamas informācijas par devas pielāgošanu bērniem no 2 mēnešu vecuma līdz < 2 gadiem ar vidējiem vai smagiem nieru darbības traucējumiem vai ESRD.

3. tabula.

Devas pieaugušajiem un pusaudžiem (no 12 gadiem līdz < 18 gadiem ar

ķermeņa svaru ≥ 33 kg) ar CrCL ≤ 50 ml/min

 

 

 

 

 

 

Infekcija

Kreatinīna

Devas

Biežumsc

Infūzijas ilgums (minūtes)c

 

klīrenss

 

 

 

 

(ml/min)ᵃ

 

 

 

 

 

 

 

 

cSSTI un CAP

no > 30 līdz ≤ 50

400 mg

ik pēc 12 stundām

 

no ≥ 15 līdz ≤ 30

300 mg

ik pēc 12 stundām

 

ESRD, tostarp

200 mg

ik pēc 12 stundām

 

pacientiem,

 

 

 

 

kuriem veic

 

 

 

 

hemodialīziᵇ

 

 

 

aprēķināts izmantojot Cockcroft-Gault formulu

ᵇ hemodialīzes dienās Zinforo vajadzētu ievadīt pēc hemodialīzes veikšanas

c Ņemot vērā farmakokinētikas un farmakodinamikas analīzes, ieteicamā dozēšanas shēma S. aureusizraisītas cSSTI ārstēšanai, ja ceftarolīna MIC ir 2 vai 4 mg/l, ir deva, kas norādīta tabulā atbilstoši nieru darbības kategorijai, ievadot ik pēc 8 stundām 2 stundu ilgā infūzijā. Skatīt 4.4. un 5.1. apakšpunktu.

4. tabula.

Devas bērniem vecumā no 2 līdz <12 gadiem ar CrCL ≤ 50 ml/min un

pusaudžiem vecumā no 12 līdz <18 gadiem ar ķermeņa svaru <33 kg un CrCL

≤ 50 mL/min

 

 

 

Kreatinīna

Vecums un ķermeņa svars

Devasb, c

Biežumsb

Infūzijas

klīrenss

 

 

 

ilgums

(ml/min)ᵃ

 

 

 

(minūtes)b

no > 30 līdz

≥12 gadi līdz <18 gadi ar

8 mg/kgd

ik pēc 8 stundām

≤ 50

ķermeņa svaru <33 kg

 

 

 

 

≥2 gadi līdz <12 gadi

8 mg/kgd

ik pēc 8 stundām

no ≥ 15 līdz ≤

>12 gadi līdz <18 gadi un

6 mg/kge

ik pēc 8 stundām

ķermeņa svars <33 kg

 

 

 

≥2 gadi līdz <12 gadi

6 mg/kge

ik pēc 8 stundām

aAprēķināts, izmantojot Schwartz formulu

bIeteikumi par devām attiecas uz S.aureus ārstēšanu, kad ceftarolīna MIC ir ≤ 1 mg/l.

cDeva ir balstīta uz CrCL. CrCL ir rūpīgi jāmonitorē un deva ir jāpielāgo atkarībā no mainīgajām nieru funkcijām

dIevadītā deva 8 stundu laikā nedrīkst pārsniegt 300 mg

eIevadītā deva 8 stundu laikā nedrīkst pārsniegt 200 mg.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem deva nav jāpielāgo (skatīt 5.2. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Zinforo drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 2 mēnešiem, līdz šim nav pierādīta. Nav pieejami dati.

Lietošanas veids

Intravenozai lietošanai. Zinforo ievada intravenozas infūzijas veidā 60 minūšu vai 120 minūšu laikā visiem tilpuma veidiem (50 ml, 100 ml vai 250 ml (skatīt 6.6. apakšpunktu).

Infūzijas tilpumi pediatriskiem pacientiem būs atkarīgi no bērna ķermeņa masas. Infūziju šķīduma koncentrācija sagatavošanas un ievadīšanas laikā nedrīkst pārsniegt 12 mg/ml ceftarolīna fosamila.

Ieteikumus par zāļu sagatavošanu un atšķaidīšanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu un/vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām. Paaugstināta jutība pret cefalosporīnu grupas antibiotikām.

Tūlītēja un smaga paaugstināta jutība (piemēram, anafilaktiska reakcija) pret kāda cita veida bēta laktāma grupas antibakteriālo līdzekli (piemēram, penicilīniem vai karbapenēmiem).

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Paaugstinātas jutības reakcijas

Var rasties nopietnas un dažkārt letālas paaugstinātas jutības reakcijas (skatīt 4.3. un 4.8. apakšpunktu).

Pacientiem, kuriem anamnēzē ir paaugstināta jutība pret cefalosporīniem, penicilīniem vai citām bēta laktāma antibiotikām, var būt arī paaugstināta jutība pret ceftarolīna fosamilu. Ceftarolīns piesardzīgi jālieto pacientiem, kuriem anamnēzē ir kāda cita veida paaugstinātas jutības reakcijas pret jebkuriem citiem bēta laktāma antibakteriālajiem līdzekļiem (piem. penicilīniem vai karbapenēmiem). Ja ārstēšanas laikā ar Zinforo rodas smaga alerģiska reakcija, zāļu lietošana jāpārtrauc un jāveic piemēroti pasākumi.

Ar Clostridium difficile saistīta caureja

Lietojot ceftarolīna fosamilu, ziņots par kolītu saistībā ar antibiotiku lietošanu un par pseidomembranozo kolītu, un tā smaguma pakāpe var būt no vieglas līdz dzīvībai bīstamai. Tādēļ ir svarīgi apsvērt šo diagnozi pacientiem, kuriem rodas caureja ceftarolīna fosamila lietošanas laikā vai pēc tam (skatīt 4.8. apakšpunktu). Šādos gadījumos jāapsver ārstēšanas pārtraukšana ar ceftarolīna fosamilu un atbalstoši pasākumi kopā ar specifisku, pret Clostridium difficile vērstu terapiju.

Nejūtīgi mikroorganismi

Ārstēšanas laikā ar Zinforo vai pēc tās var rasties superinfekcijas.

Pacienti, kuriem iepriekš bijuši krampji

Krampji toksikoloģijas pētījumos radās pie 7 - 25 reizes lielākas ceftarolīna Cmax nekā cilvēka organismā (skatīt 5.3. apakšpunktu). Klīnisko pētījumu pieredze ar ceftarolīna fosamilu pacientiem, kuriem iepriekš bijuši krampji, ir ļoti ierobežota. Tādēļ šai pacientu populācijā Zinforo jālieto piesardzīgi.

Tiešā antiglobulīna testa (Kūmbsa testa) serokonversija un iespējamais hemolītiskas anēmijas risks Ārstēšanas laikā ar cefalosporīniem var būt pozitīvs tiešā antiglobulīna testa (direct antiglobulin test; DAGT) rezultāts. DAGT serokonversijas sastopamība pacientiem, kuri saņem ceftarolīna fosamilu katras 12 stundas (600 mg 60 minūšu laikā katras 12 stundas), piecos apvienotos reģistrācijas pētījumos bija 11,2 % un 32,3% pētījumos pacientiem, kuri saņem ceftarolīna fosamilu katras 8 stundas (600 mg 120 minūšu laikā katras 8 stundas), (skatīt 4.8 apakšpunktu). Klīniskos pētījumos nebija pierādījumu par hemolīzi pacientiem, kuriem ārstēšanas laikā radies pozitīvs DAGT rezultāts. Taču nevar izslēgt hemolītiskas anēmijas iespējamību saistītā ar cefalosporīnu, tostarp Zinforo lietošanu. Pacientiem, kuriem ārstēšanas laikā ar Zinforo vai pēc tās rodas anēmija, jānovērtē šāda iespējamība.

Klīnisko datu ierobežojumi

Nav pieredzes par ceftarolīna lietošanu sadzīvē iegūtas pneimonijas ārstēšanā šādām pacientu grupām: pacientiem ar nomāktu imunitāti, pacientiem ar smagu sepsi/septisku šoku, smagu plaušu pamatslimību, tiem, kuriem ir V PORT riska grupa un/vai sadzīvē iegūta pneimonija, kuras dēļ hospitalizācijas brīdī nepieciešama mākslīgā elpināšana, pret meticilīnu rezistenta S. aureus izraisīta sadzīvē iegūta pneimonija, vai pacientiem, kuriem nepieciešama intensīva terapija. Ārstējot šādus pacientus, jāievēro piesardzība.

Nav pieredzes par ceftarolīna lietošanu komplicētu ādas un mīksto audu infekciju ārstēšanā šādām pacientu grupām: pacientiem ar pavājinātu imunitāti, pacientiem ar smagu sepsi/septisku šoku, nekrotizējošu fasciītu, perirektālu abscesu un pacientiem ar trešās pakāpes vai plašākiem apdegumiem. Pieredze par lietošanu pacientiem ar diabētiskās pēdas infekcijām ir ierobežota. Ārstējot šādus pacientus, jāievēro piesardzība.

Ir maz klīnisko pētījumu datu par ceftarolīna lietošanu S. aureus izraisītas cSSTI ārstēšanai, kad MIC ir > 1 mg/l. Ieteicamās Zinforo devas, kas parādītas 1. un 3. tabulā, S. aureus izraisītas cSSTI ārstēšanai, kad ceftarolīna MIC ir 2 vai 4 mg/l, pamatojas uz farmakokinētisko-farmakodinamisko

modelēšanu un simulāciju (skatīt 4.2. un 5.1. apakšpunktu). Zinforo nedrīkst lietot S. aureus izraisītas cSSTI ārstēšanai, ja ceftarolīna MIC is > 4 mg/l.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Klīniski zāļu mijiedarbības pētījumi ar ceftarolīna fosamilu nav veikti.

Paredzams, ka ceftarolīna vai ceftarolīna fosamila mijiedarbības iespēja ar CYP450 enzīmu metabolizētām zālēm ir neliela, jo tie in vitro nav ne CYP450 enzīmu inhibitori, ne induktori. In vitro CYP450 enzīmi nemetabolizē ceftarolīnu vai ceftarolīna fosamilu, tādēļ vienlaikus lietoti CYP450 induktori vai inhibitori ceftarolīna farmakokinētiku neietekmē.

Ceftarolīns in-vitro nav ne nieru saistīšanas transportvielu (OCT2, OAT1 un OAT3) substrāts, ne to inhibitors. Tādēļ ceftarolīna mijiedarbība ar zālēm, kas ir šo transportvielu substrāti vai inhibitori (piemēram, probenecīds), nav gaidāma.

Pediatriskā populācija

Tāpat kā pieaugušajiem, zāļu mijiedarbības iespēja pediatriskajā populācijā ir zema.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Datu par ceftarolīna fosamila lietošanu grūtniecēm nav vai tie ir ierobežoti. Pētījumi ar dzīvniekiem, kas veikti žurkām un trušiem, neliecina par nelabvēlīgu ietekmi attiecībā uz reproduktīvo toksicitāti pie iedarbības līmeņa, kas līdzīgs terapeitiskai koncentrācijai. Pēc lietošanas žurkām visu grūsnības un zīdīšanas laiku ietekmi uz mazuļu dzimšanas masu vai augšanu nekonstatēja, lai gan, lietojot ceftarolīna fosamilu organoģenēzes laikā, novēroja nelielas augļa masas pārmaiņas un aizkavētu interparietālā kaula pārkaulošanos (skatīt 5.3. apakšpunktu).

Piesardzības nolūkā vēlams izvairīties no Zinforo lietošanas grūtniecības laikā, izņemot gadījumus, kad sievietes klīniskā stāvokļa dēļ nepieciešama ārstēšana ar antibiotiku, kam raksturīgs Zinforo piemītošais antibakteriālās darbības spektrs.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai ceftarolīna fosamils vai ceftarolīns izdalās mātes pienā cilvēkam. Nevar tikt izslēgts risks jaundzimušajiem un zīdaiņiem. Ņemot vērā terapijas ieguvumu sievietei un ieguvumu no krūts barošanas bērnam, jāpieņem lēmums, vai pārtraukt bērna barošanu ar krūti vai Zinforo terapiju/izvairīties no tās.

Fertilitāte

Ceftarolīna fosamila ietekme uz cilvēka fertilitāti nav pētīta. Ar dzīvniekiem veikti ceftarolīna fosamila pētījumi neliecina par nelabvēlīgu ietekmi uz fertilitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu).

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Var rasties nevēlamas blakusparādības, piem. reibonis, un tas var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus (skatīt 4.8. apakšpunktu).

4.8Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Biežākās blakusparādības, kas radās ≥ 3 % no aptuveni 3242 ar Zinforo ārstēto pacientu klīniskajos pētījumos, bija caureja, galvassāpes, slikta dūša un nieze, un tās parasti bija vieglas vai vidēji smagas. Iespējamas arī CDI un smagas hipersensitivātes reakcijas.

Biežāka izsitumu sastopamība aziātu rases pacientiem (skatīt zemāk) un biežāka DAGT serokonversijas sastopamība (skatīt 4.4 apakšpunktu) tika novērots pētījumos ar pieaugušiem pacientiem, kuri ārstēti ar Zinforo (600 mg 120 minūšu laikā ik pa 8 stundām).

Nevēlamo blakusparādību apraksts tabulas veidā

Zinforo klīniskajos pētījumos un pēcreģistrācijas pieredzē konstatētas šādas blakusparādības. Blakusparādības ir klasificētas pēc orgānu sistēmu grupas un sastopamības biežuma. Sastopamības biežuma grupas ir veidotas, izmantojot šādu klasifikāciju: ļoti bieži (≥ 1/10); bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10); retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100); reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem)

5. tabula. Blakusparādību sastopamība klīniskajos pētījumos un pēcreģistrācijas pieredzē atbilstoši orgānu sistēmu klasifikācijai

Orgānu sistēmu Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Reti

Nav

grupa

 

 

 

zināmi

Infekcijas un

 

Clostridium difficile

 

 

infestācijas

 

kolīts (skatīt 4.4.

 

 

 

 

apakšpunktu)

 

 

Asins un

 

Anēmija, leikopēnija,

Agranulo

Eozinofī

limfātiskās

 

trombocitopēnija,

citoze

lija

sistēmas

 

neitropēnija, pagarināts

 

 

traucējumi

 

protrombīna laiks (PT),

 

 

 

 

pagarināts aktivētā

 

 

 

 

parciālā tromboplastīna

 

 

 

 

laiks (aPTL), palielināta

 

 

 

 

starptautiskā

 

 

 

 

normalizētā attiecība

 

 

 

 

(INR)

 

 

Imūnās sistēmas

Izsitumi,

Anafilakse (skatīt 4.3.

 

 

traucējumi

nieze

un 4.4. apakšpunktu),

 

 

 

 

paaugstināta jutība

 

 

 

 

(piemēram, nātrene,

 

 

 

 

lūpu un sejas

 

 

 

 

pietūkums) (skatīt 4.3.

 

 

Nervu sistēmas

Galvassāpe

un 4.4.apakšpunktu)

 

 

 

 

 

traucējumi

s, reibonis

 

 

 

Asinsvadu

Flebīts

 

 

 

sistēmas

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

Kuņģa-zarnu

Caureja,

 

 

 

trakta traucējumi

slikta dūša,

 

 

 

 

vemšana,

 

 

 

 

sāpes

 

 

 

 

vēderā

 

 

 

Aknu un/vai žults

Paaugstināt

 

 

 

izvades sistēmas

s

 

 

 

traucējumi

transaminā

 

 

 

Nieru un

žu līmenis

Paaugstināts kreatinīna

 

 

 

 

 

urīnizvades

 

līmenis asinīs

 

 

sistēmas

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

Orgānu sistēmu

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Reti

Nav

grupa

 

 

 

 

zināmi

Vispārēji

 

Drudzis,

 

 

 

traucējumi un

 

reakcijas

 

 

 

reakcijas

 

infūzijas

 

 

 

ievadīšanas vietā

 

vietā

 

 

 

 

 

(apsārtums,

 

 

 

 

 

flebīts,

 

 

 

 

 

sāpes)

 

 

 

Izmeklējumi

Pozitīvs

 

 

 

 

 

tiešais

 

 

 

 

 

Kūmbsa tests

 

 

 

 

 

(skatīt 4.4.

 

 

 

 

 

apakšpunktu)

 

 

 

 

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Izsitumi

Abos apvienotajos III fāzes pētījumos ar cSSTI izsitumi tika novēroti ar biežu sastopamību, ievadot Zinforo ik pa 12 stundām (600 mg ievadot 60 minūšu laikā ik pa 12 stundām) un pētījumos ar cSSTI, ievadot ik pa 8 stundām (600 mg ievadot 120 minūšu laikā ik pa 8 stundām) izsitumi tika novēroti ar biežu sastopamību. Tomēr, izsitumu sastopamība aziātu rases pacientu apakšgrupai, kas saņēma Zinforo ik pa 8 stundām bija ļoti bieža (18.5%).

Pediatriskā populācija

Drošuma novērtējums bērniem ir pamatots ar drošuma datiem no 2 pētījumiem, kuros 227 bērni ar cSSTI vai CAP vecumā no diviem mēnešiem līdz 17 gadiem saņēma Zinforo. Kopumā drošuma profils šiem 227 bērniem bija līdzīgs tam, kāds novērots pieaugušo populācijā.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju*.

4.9.Pārdozēšana

Ierobežots datu apjoms par pacientiem, kuri lieto lielāku Zinforo devu par ieteicamo, liecina par līdzīgām blakusparādībām, kādas novērotas pacientiem, kuri saņem ieteicamās devas. Pacientiem ar vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem var rasties relatīva pārdozēšana. Pārdozēšanas ārstēšana jāveic saskaņā ar standarta medicīnisko praksi.

Ceftarolīnu var izvadīt ar hemodialīzi, 4 stundas ilgas dialīzes laikā, aptuveni 74% no ievadītās devas tika konstatēta dializātā.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: sistēmiski lietojamie antibakteriālie līdzekļi, citi cefalosporīni un penēmi, ATĶ kods: J01DI02

Aktīvā viela pēc Zinforo lietošanas ir ceftarolīns.

Darbības mehānisms

In vitro pētījumos pierādīts, ka ceftarolīns ir baktericīds un spēj nomākt šūnas sienas sintēzi pret meticilīnu rezistentam Staphylococcus aureus (MRSA) un pret penicilīnu nejūtīgam Streptococcus pneumoniae (PNSP), jo tam piemīt afinitāte pret izmainītiem penicilīnu saistošiem proteīniem (penicillin-binding proteins; PBP), kas ir šajos mikroorganismos. Līdz ar to ceftarolīna minimālā inhibējošā koncentrācija (minimum inhibitory concentration; MIC) pret daļu šo pārbaudīto mikroorganismu atbilst jutības diapazonam (skatīt apakšpunktu par rezistenci turpmāk).

Rezistence

Ceftarolīns nedarbojas pret Enterobacteriaceae celmiem, kas sintezē paplašināta spektra TEM, SHV vai CTX-M grupu bēta laktamāzes (extended-spectrum bēta-lactamases; ESBL), serīna karbapenemāzes (piemēram, KPC), B grupas metallo-bēta laktamāzes vai C grupas (AmpC) cefalosporināzes. Mikroorganismu, kas eksperesē šos enzīmus un kuri tādēļ ir rezistenti pret ceftarolīnu, sastopamība dažādās valstīs un dažādās veselības aprūpes iestādēs vienas valsts teritorijā ir ļoti dažādas. Ja ceftarolīna lietošana ir uzsākta pirms jutības analīžu rezultātu saņemšanas, jāņem vērā vietējā informācija par mikroorganismu, kas ekspresē šos enzīmus, sastopamības risku. Rezistences veidošanos var izraisīt arī baktēriju necaurlaidība vai zāļu izplūdes sūkņa mehānismi. Viens vai vairāki no šiem mehānismiem vienā baktēriju izolātā var būt vienlaicīgi.

Mijiedarbība ar citiem antibakteriāliem līdzekļiem

In vitro pētījumos nav pierādīts ceftarolīna antagonisms, lietojot to kombinācijā ar citiem bieži lietotiem antibakteriāliem līdzekļiem (piemēram, amikacīnu, azitromicīnu, aztreonāmu, daptomicīnu, levofloksacīnu, linezolīdu, meropenēmu, tigeciklīnu un vankomicīnu).

Jutības pārbaužu robežvērtības

Eiropas antibakteriālo līdzekļu jutības noteikšanas komitejas (EUCAST) ieteiktās jutības pārbaužu robežvērtības ir norādītas turpmāk.

Mikroorganismi

MIC robežvērtības (mg/l)

 

Jutīgs (S)

Rezistents (R>)

Staphylococcus aureus

>22

Streptococcus pneumoniae

0,25

0,25

A, B, C, G grupas Streptococcus

Piezīme3

Piezīme3

Haemophilus influenzae

0,03

0,03

Enterobacteriaceae

0,5

0,5

1.Attiecas uz ceftarolīna devām pieaugušajiem un pusaudžiem (no 12 gadu vecuma un 33 kg) ik pēc

12stundām 1 stundu ilgā infūzijā (skatīt 4.2. apakšpunktu). Piezīme: nav klīnisko pētījumu datu par ceftarolīna lietošanu S. aureus izraisītas CAP ārstēšanai, ja ceftarolīna MIC ir > 1 mg/l.

2.Attiecas uz ceftarolīna devām pieaugušajiem un pusaudžiem (no 12 gadu vecuma un 33 kg) ik pēc

8stundām 2 stundas ilgā infūzijā cSSTI ārstēšanai (skatīt 4.2. apakšpunktu). S. aureus ar ceftarolīna MIC ≥ 4 mg/l ir reti. FK-FD analīzes rāda, ka ceftarolīna lietošana pieaugušajiem un pusaudžiem (no 12 gadu vecuma un 33 kg) ik pēc 8 stundām 2 stundas ilgā infūzijā var izārstēt S. aureus izraisītu cSSTI, ja ceftarolīna MIC ir 4 mg/l.

3.Jutība noteikta, ņemot vērā jutību pret benzilpenicilīnu.

Farmakokinētiskā/farmakodinamiskā attiecība

Tāpat kā lietojot citus bēta laktāma antibakteriālos līdzekļus, pierādīts, ka laiks (%), kad koncentrācija devu lietošanas starplaikā pārsniedz minimālo inhibējošo koncentrāciju (MIC) pret infekcijas ierosinātāju (%T > MIC), ir raksturlielums, kas vislabāk korelē ar ceftarolīna efektivitāti.

Klīniskā efektivitāte pret specifiskiem patogēniem

Klīniskos pētījumos ir ierādīta efektivitāte pret patogēniem, kas minēti zem katras indikācijas virsraksta un in vitro bija jutīgi pret ceftarolīnu.

Komplicētas ādas un mīksto audu infekcijas

Grampozitīvi mikroorganismi

Staphylococcus aureus (arī pret meticilīnu rezistentie celmi)

Streptococcus pyogenes

Streptococcus agalactiae

Streptococcus anginosus grupa (ietver S. anginosus, S. intermedius un S. constellatus)

Streptococcus dysgalactiae

Gramnegatīvi mikroorganismi

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Klebsiella oxytoca

Morganella morganii

Sadzīvē iegūta pneimonija

Pētījumos nebija iekļauti MRSA izraisītas sadzīvē iegūtas pneimonijas gadījumi. Pieejamie klīniskie dati nevar pamatot efektivitāti pret tiem S. pneumoniae celmiem, kas ir nejūtīgi pret penicilīnu.

Grampozitīvi mikroorganismi

Streptococcus pneumoniae

Staphylococcus aureus (tikai pret meticilīnu jutīgie celmi)

Gramnegatīvi mikroorganismi

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Haemophilus parainfluenzae

Klebsiella pneumoniae

Antibakteriālā aktivitāte pret citiem nozīmīgiem patogēniem

Klīniskā efektivitāte pret tālāk minētiem patogēniem nav pierādīta, lai gan in vitro pētījumi liecina, ka tie varētu būt jutīgi pret ceftarolīnu, ja tiem nav iegūtu rezistences mehānismu.

Anaerobie mikroorganismi

Grampozitīvi mikroorganismi

Peptostreptococcus sugas

Gramnegatīvi mikroorganismi

Fusobacterium sugas

In vitro dati liecina, ka pret ceftarolīnu nav jutīgas šādas sugas:

Chlamydophila sugas

Legionella sugas

Mycoplasma sugas

Proteus sugas

Pseudomonas aeruginosa

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus ar Zinforo pediatriskās populācijas apakšgrupā no dzimšanas līdz 2 mēnešu vecumam (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Ceftarolīna Cmax un AUC palielinās aptuveni proporcionāli devai, ja vienreizējā deva ir 50 – 1 000 mg. Būtisku ceftarolīna uzkrāšanos pēc vairākām intravenozām 600 mg infūzijām ik pēc 8 vai 12 stundām veseliem pieaugušajiem ar CrCL > 50 ml/min nenovēroja.

Izkliede

Ceftarolīna saistīšanās ar plazmas olbaltumvielām ir neliela (aptuveni 20 %), un ceftarolīns nenokļūst eritrocītos. Ceftarolīna izkliedes tilpuma mediāna līdzsvara koncentrācijā veseliem pieaugušiem vīriešiem pēc vienreizējas 600 mg intravenozas radioloģiski iezīmēta ceftarolīna fosamila devas bija 20,3 l, kas ir līdzīgs ekstracelulārā šķidruma tilpumam.

Biotransformācija

Fosfatāzes enzīmi ceftarolīna fosamilu (priekšzāles) plazmā pārvērš par aktīvu ceftarolīnu, un priekšzāļu koncentrācija plazmā ir nosakāma galvenokārt intravenozs infūzijas laikā. Ceftarolīna bēta laktāma gredzena hidrolīzes rezultātā veidojas mikrobioloģiski neaktīvs metabolīts ar atvērtu gredzenu – ceftarolīns M-1. Vidējā attiecība starp ceftarolīnu M-1 plazmā un ceftarolīna AUC pēc vienreizējas 600 mg ceftarolīna fosamila infūzijas veseliem cilvēkiem ir aptuveni 20 – 30%.

Apkopotās cilvēka aknu mikrosomās ceftarolīna metabolisms bija neliels, kas liecina, ka aknu CYP450 enzīmi nemetabolizē ceftarolīnu.

Eliminācija

Ceftarolīns izdalās galvenokārt caur nierēm. Ceftarolīna nieru klīrenss ir aptuveni tāds pats kā nieru glomerulārās filtrācijas ātrums vai nedaudz mazāks, un in vitro transportvielas pētījumi liecina, ka ceftarolīna eliminācija caur nierēm nenotiek aktīvas sekrēcijas ceļā.

Ceftarolīna vidējais terminālais eliminācijas pusperiods veseliem pieaugušajiem ir aptuveni 2,5 stundas.

Pēc vienreizējas 600 mg intravenozas radioloģiski iezīmēta ceftarolīna fosamila ievadīšanas veseliem pieaugušiem vīriešiem aptuveni 88 % radioaktivitātes konstatēja urīnā un 6 % - izkārnījumos.

Īpašas pacientu grupas

Nieru darbības traucējumi

Devas pielāgošana ir nepieciešama pieaugušajiem, pusaudžiem un bērniem, kam CrCL ir ≤ 50 ml/min (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Nav pietiekamas informācijas par devas pielāgošanu pusaudžiem vecumā no 12 līdz <18 gadiem ar ķermeņa svaru <33 kg, un bērniem vecumā no 2 līdz 12 gadiem terminālas stadijas nieru slimību gadījumā (end-stage renal disease; ESRD). Nav pietiekamas informācijas par devas pielāgošanu bērniem līdz < 2 gadiem ar vidējiem vai smagiem nieru darbības traucējumiem vai ESRD.

Aknu darbības traucējumi

Ceftarolīna farmakokinētika pacientiem ar aknu darbības traucējumiem nav noteikta. Ceftarolīns aknās nav pakļauts nozīmīgam metabolismam, nav paredzams, ka aknu darbības traucējumi būtiski ietekmētu ceftarolīna sistēmisko klīrensu. Tādēļ pacientiem ar aknu darbības traucējumiem devas pielāgošana netiek ieteikta.

Gados vecāki cilvēki

Pēc vienreizējas ceftarolīna fosamila 600 mg intravenozas devas ievadīšanas ceftarolīna farmakokinētika gados vecākiem veseliem cilvēkiem (≥ 65 g. v.) un veseliem jauniem pieaugušajiem (18 – 45 g.v.) bija līdzīga. Gados veciem cilvēkiem AUC0-∞ palielinājās par 33 %, kas galvenokārt bija saistāms ar vecuma izraisītām nieru darbības pārmaiņām. Zinforo deva gados veciem pacientiem, kuriem kreatinīna klīrenss ir lielāks par 50 ml/min, nav jāpielāgo.

Pediatriskā populācija

Devas pielāgošana nepieciešama bērniem no 2 mēnešu līdz <12 gadu vecumam un pusaudžiem, vecumā no 12 līdz <18 gadu vecumam ar ķermeņa svaru <33 kg (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Zinforo drošums un efektivitāte lietojot bērniem vecumā no dzimšanas līdz 2 mēnešu vecumam, līdz šim nav pierādīta.

5.3Preklīniskie dati par drošumu

Nieres bija primārais toksicitātes mērķa orgāns gan pērtiķiem, gan žurkām. Histopatoloģiskās atrades bija pigmenta uzkrāšanās un kanāliņu epitēlija iekaisums. Nieru pārmaiņas nebija atgriezeniskas, bet pēc četru nedēļu atlabšanas perioda to smaguma pakāpe mazinājās .

Krampji novēroti pie salīdzinoši lielas kopējās iedarbības vienreizējas un vairāku devu pētījumos gan žurkām, gan pērtiķiem (≥ 7 reizes lielāka koncentrācija par aprēķināto ceftarolīna Cmax līmeni, lietojot 600 mg divreiz dienā).

Citas nozīmīgas toksikoloģiskas atrades žurkām un pērtiķiem bija histopatoloģiskas urīnpūšļa un liesas pārmaiņas.

Ģenētiskā toksikoloģija

Ceftarolīna fosamils un ceftarolīns bija klastogēniski in vitro hromosomu aberācijas testā, taču nebija pierādījumu par mutagēnu iedarbību Eimsa testā, peļu limfomas un neplānotas DNS sintēzes testā. Turklāt in vivo kodoliņu testu rezultāti žurkām un pelēm bija negatīvi. Kancerogenitātes pētījumi nav veikti.

Reproduktīvā toksikoloģija

Kopumā žurkām pie iedarbības, kas pat piecas reizes pārsniedz klīnisko iedarbību, nelabvēlīgu ietekmi uz auglību vai postnatālo attīstību nenovēroja. Lietojot ceftarolīnu organoģenēzes laikā, žurkām pie zemāka iedarbības līmeņa par klīniski novēroto konstatēja nelielas augļa masas pārmaiņas un aizkavētu interparietālā kaula pārkaulošanos. Taču, lietojot ceftarolīnu visu grūsnības un zīdīšanas laiku, ietekmi uz mazuļa masu vai augšanu nekonstatēja. Ceftarolīna lietošana grūsnām trusenēm palielināja izliektu mēles kaula spārnu sastopamību augļiem. Tā ir bieži sastopama skeleta izmaiņa trušu augļiem pie klīniskai iedarbības līdzīgas kopējās iedarbības.

Juvenilā toksicitāte

Intravenozi ievadītu ceftarolīna fosamila bolus devu panesamība ar mātītes pienu barotiem žurku mazuļiem no 7. līdz 20. dienai pēc dzimšanas pie iedarbības līmeņa plazmā, kas bija aptuveni divas reizes lielāks nekā bērniem, bija laba. Nieru garozas cistas 50. dienā pēc dzimšanas novēroja visās grupās, tai skaitā kontroles grupās. Cistas skāra nelielu nieres daļu un radās bez nozīmīgām nieru darbības vai urīna rādītāju izmaiņām. Tādēļ šīs atrades neuzskatīja par nelabvēlīgām.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Arginīns

6.2.Nesaderība

Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm (izņemot 6.6 apakšpunktā minētās).

6.3.Uzglabāšanas laiks

Sauss pulveris: 3 gadi

Pēc izšķīdināšanas

Flakons ar izšķīdināto pulveri jāatšķaida nekavējoties.

Pēc atšķaidīšanas

Ja šķīdumu intravenozai ievadīšanai pagatavo, izmantojot 6.6 apakšpunktā uzskaitītos šķīdinātājus, tas jāievada 6 stundu laikā pēc pagatavošanas. Ķīmiskā un fizikālā stabilitāte lietošanas laikā ir pierādīta

līdz 24 stundām 2-8°C temperatūrā. Pēc izņemšanas no ledusskapja un novietošanas istabas temperatūrā atšķaidītas zāles jāizlieto 6 stundu laikā.

No mikrobioloģiskā viedokļa zāles jāizlieto nekavējoties. Ja tās nelieto nekavējoties, par glabāšanas laiku un apstākļiem pirms lietošanas atbild lietotājs, un normālos apstākļos glabāšanas laikam nevajadzētu pārsniegt 24 stundas 2 - 8 °C temperatūrā, ja vien šķīdināšana/atšķaidīšana/ veikta kontrolētos un apstiprinātos aseptiskos apstākļos.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu sagatavošanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5Iepakojuma veids un saturs

20 ml stikla flakons (1. hidrolītiskā klase), kas noslēgts ar gumijas (halobutila) aizbāzni un alumīnija aizdari ar noņemamu vāciņu.

Zāles tiek piegādātas iepakojumos pa 10 flakoniem.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Pirms ievadīšanas pulveris jāizšķīdina ūdenī injekcijām un tūlīt pēc tam jāatšķaida. Pagatavotais šķīdums ir gaiši dzeltens šķīdums, kas nesatur daļiņas.

Pagatavojot un ievadot šķīdumu, jāievēro standarta aseptikas noteikumi.

Zinforo pulveris jāšķīdina 20 ml sterila ūdens injekcijām. Iegūtais šķīdums pirms ievadīšanas infūziju maisā vai pudelē, kurā ir 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda šķīdums injekcijām, 50 mg/ml (5 %) glikozes šķīdums injekcijām, 4,5 mg/ml nātrija hlorīda un 25 mg/ml glikozes (0,45 % nātrija hlorīda un 2,5 % glikozes) šķīdums injekcijām vai Ringera laktāta šķīdumu, ir jāsakrata. Infūzijas pagatavošanai izmanto 250 ml, 100 ml vai 50 ml infūziju maisu, ņemot vērā pacientam nepieciešamo šķidruma tilpumu . Kopējais laika periods starp izšķīdināšanas uzsākšanu un intravenozās infūzijas sagatavošanas pabeigšanu nedrīkst pārsniegt 30 minūtes.

Infūziju tilpumi bērniem būs atkarīgi no bērna ķermeņa masas. Infūziju šķīduma koncentrācija sagatavošanas un ievadīšanas laikā nedrīkst pārsniegt 12 mg/ml ceftarolīna fosamila.

Katrs flakons ir paredzēts tikai vienreizējai lietošanai.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Pfizer Ireland Pharmaceuticals Operations Services Group Ringaskiddy, County Cork Īrija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/12/785/001

9.REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2012.gada 23.augusts

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2017. gada 24. aprīlis

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas