Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zinforo (ceftaroline fosamil) – Lietošanas instrukcija - J01DI02

Updated on site: 11-Oct-2017

Zāļu nosaukumsZinforo
ATĶ kodsJ01DI02
Vielaceftaroline fosamil
RažotājsPfizer Ireland Pharmaceuticals

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Zinforo 600 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Ceftaroline fosamil

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai medmāsai.

-Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz visām iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Zinforo un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Zinforo lietošanas

3.Kā lietot Zinforo

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Zinforo

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Zinforo un kādam nolūkam tās lieto

Kas ir Zinforo

Zinforo ir antibiotika, kas satur aktīvo vielu ceftarolīna fosamilu. Tās pieder pie zāļu grupas, ko dēvē par cefalosporīnu grupas antibiotikām.

Kādam nolūkam Zinforo lieto

Zinforo lieto, lai ārstētu bērnus no 2 mēnešu vecuma un pieaugušos, kuriem ir:

ādas un zemādas audu infekcijas;

plaušu infekcija, ko dēvē par pneimoniju.

Kā Zinforo darbojas

Zinforo darbojas, iznīcinot noteiktas baktērijas, kas var izraisīt nopietnas infekcijas.

2. Kas Jums jāzina pirms Zinforo lietošanas

Nelietojiet Zinforo šādos gadījumos:

Ja Jums ir alerģija pret ceftarolīna fosamilu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

ja Jums ir alerģija pret citām cefalosporīnu grupas antibiotikām;

ja Jums iepriekš ir bijušas smagas alerģiskas reakcijas pret citām antibiotikām, piemēram, penicilīnu vai karbapenēmu.

Nelietojiet Zinforo, ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums. Ja neesat pārliecināts, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu pirms Zinforo lietošanas.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Konsultējieties ar savu ārstu vai medmāsu pirms Zinforo lietošanas:

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi (Jūsu ārstam var būt jāparaksta mazāka deva);

Ja Jums kādreiz ir bijušas krampju lēkmes (konvulsijas);

Ja Jums kādreiz ir bijušas kādas alerģiskas reakcijas, kuras nebija smagas, pret citām antibiotikām, piemēram, penicilīnu vai karbapenēmu;

Ja Jums iepriekš antibiotiku lietošanas laikā ir bijusi smaga caureja.

Jums ārstēšanas laikā ar Zinforo vai pēc tās var rasties citu baktēriju izraisīta infekcija.

Laboratoriskās pārbaudes

Jums var būt patoloģisks laboratoriskās pārbaudes (ko dēvē par Kūmbsa testu) rezultāts. Ar šo pārbaudi nosaka noteiktas antivielas, kas var darboties pret eritrocītiem. Ja eritrocītu līmenis Jums būs samazināts, ārsts var veikt parbaudes, lai noteiktu, vai šīs antivielas to izraisa.

Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums (vai Jūs neesat par to pārliecināts), konsultējieties ar ārstu vai medmāsu pirms Zinforo lietošanas.

Bērni

Zinforo nedrīkst lietot bērniem līdz divu mēnešu vecumam, jo nav pietiekami datu par šīm populācijām.

Citas zāles un Zinforo

Pastāstiet ārstam vai medmāsai par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Pastāstiet ārstam pirms Zinforo lietošanas, ja Jums ir iestājusies grūtniecība. Nelietojiet šīs zāles grūtniecības laikā, izņemot gadījumus, kad Jūsu ārsts Jums liek to darīt.

Ja Jūs esat grūtniece vai Jūs barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojatgrūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Zinforo var izraisīt tādu blakusparādību kā reibonis. Tas var vājināt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismu.

3.Kā lietot Zinforo

Zinforo Jums ievadīs ārsts vai medmāsa.

Cik daudz zāļu jālieto

Parastā, ieteicamādeva pieaugušajiem ir 600 mg ik pēc 12 stundām. Dažu infekciju gadījumā ārsts var Jums palielināt devu līdz 600 mg ik pēc 8 stundām. Parastā ieteicamā deva bērniem ir atkarīga no bērna vecuma un ķermeņa masas un to ievada ik pēc 8 līdz 12 stundām. To ievada pilienu infūzijas veidā vēnā 60 minūšu vai 120 minūšu laikā.

Ārstēšanas kursa ilgums parasti ir 5 – 14 dienas ādas infekciju gadījumā un 5 – 7 dienas pneimonijas gadījumā.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem

Ja Jums ir nieru darbības traucējumi, Jūsu ārsts var Jums samazināt devu, jo Zinforo no Jūsu organisma izdalās caur nierēm.

Ja esat lietojis Zinforo vairāk nekā noteikts

Ja Jums šķiet, ka Jums ir ievadīts pārāk daudz Zinforo, nekavējoties informējiet ārstu vai medmāsu.

Ja esat izlaidis Zinforo devu

Ja Jums šķiet, ka esat izlaidis devu, nekavējoties informējiet ārstu vai medmāsu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai medmāsai.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Lietojot šīs zāles, var rasties šādas blakusparādības:

Ja Jums rodas šie simptomi, nekavējoties informējiet ārstu, jo Jums var būt nepieciešama steidzama medicīniska ārstēšana:

pēkšņs lūpu, sejas, rīkles vai mēles pietūkums, stipri izsitumi un rīšanas vai elpošanas traucējumi. Tās var būt smagas alerģiskas reakcijas (anafilakses) pazīmes un tās var būt bīstamas dzīvībai;

caureja, kas kļūst smaga vai neizzūd vai izkārnījumi ar asins vai gļotu piejaukumu ārstēšanas laikā ar Zinforo vai pēc tās. Šajā situācijā Jūs nedrīkstat lietot zāles, kas aptur vai palēnina zarnu kustības.

Ļoti bieži (var rasties vairāk par 1 no 10 cilvēkiem )

Pacientiem, kuri saņem šāda veida antibiotikas, bieži novēro asins analīzes, ko dēvē par Kūmbsa testu, rezultāta pārmaiņas. Ar šo analīzi nosaka noteiktas antivielas, kas var darboties pret eritrocītiem.

Bieži (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem )

Drudzis

Galvassāpes

Reibonis

Nieze, izsitumi uz ādas

Caureja, sāpes vēderā

Slikta dūša (nelabums) vai vemšana

Vairāk aknās sintezēto enzīmu (nosakāmi asins analīzēs)

Vēnu sāpes un kairinājums

Apsārtums, sāpes vai pietūkums injekcijas veikšanas vietā

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem )

Anēmija

Piepacelti niezoši izsitumi (nātrene)

Palielināts kreatinīna līmenis asinīs. Kreatinīns rāda, cik labi darbojas Jūsu nieres.

Biežāka asiņošana vai asinsizplūdumu veidošanās nekā parasti. Tas var būt saistīts ar samazinātu trombocītu skaitu Jūsu asinīs.

Asinsreces analīžu rezultātu novirzes

Samazināts kopējais un kāda noteikta tipa balto asins šūnu skaits Jūsu asinīs (leikopēnija un neitropēnija)

Reti (var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem)

Nozīmīgs noteiktu balto asins šūnu skaita samazinājums Jūsu asinīs (agranulocitoze). Jums var būt drudzis, gripai līdzīgi simptomi, sāpes kaklā, vai kāda cita infekcija, kas var būt nopietna.

Biežums Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem)

Paaugstināts noteiktu balto asins šūnu skaits Jūsu asinīs (eozinofīlija)

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju*. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Zinforo

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz konteinera. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Slimnīcā iznīcinās jebkurus atkritumus drošā veidā. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Zinforo satur

Katrā flakonā ir 600 mg ceftarolīna fosamila.

Cita sastāvdaļa ir arginīns.

Zinforo ārējais izskats un iepakojums

Zinforo ir gaiši dzeltenīgi balts līdz gaiši dzeltens pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai flakonā. Tas ir pieejams iepakojumos pa 10 flakoniem.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Pfizer Ireland Pharmaceuticals Operations Services Group Ringaskiddy, County Cork Īrija

Ražotāji

Facta Farmaceutici S.p.A.

Nucleo Industriale S. Atto

64100 Teramo

Itālija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Pfizer S.A. / N.V.

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Tel. +3705 2514000

България

Luxembourg/Luxemburg

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон

Pfizer S.A.

България

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Тел.: +359 2 970 4333

 

Česká republika

Magyarország

Pfizer spol s r.o.

PFIZER Kft.

Tel: +420-283-004-111

Tel. + 36 1 488 37 00

Danmark

Malta

Pfizer ApS

Vivian Corporation Ltd.

Tlf: +45 44 20 11 00

Tel: +35621 344610

Deutschland

Pfizer Pharma PFE GmbH

Tel: +49 (0)800 8535555

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

Ελλάδα

Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Τηλ.: +30 210 67 85 800

España

Pfizer GEP, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

France

Pfizer PFE France

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: + 385 1 3908 777

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland Tel: +1800 633 363 (toll free) +44 (0)1304 616161

Ísland Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Italia

Pfizer Italia S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Κύπρος

Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH) Τηλ: +357 22 817690

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Tel: +371 670 35 775

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Österreich

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 335 61 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 5500

România

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0)1 52 11 400

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: +421–2–3355 5500

Suomi/Finland

Pfizer PFE Finland Oy

Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

United Kingdom

Pfizer Limited

Tel: +44 (0) 1304 616161

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai medicīnas vai veselības aprūpes speciālistiem:

Svarīga informācija: pirms zāļu parakstīšanas, lūdzu, skat. zāļu aprakstu.

Sagatavojot infūziju šķīdumu, jāievēro aseptikas noteikumi. Zinforo flakona saturs jāšķīdina ar 20 ml sterila injekciju ūdens. Norādījumi par Zinforo flakona satura šķīdināšanu ir apkopoti turpmāk.

Devas lielums

Pievienojamais

Aptuvenā ceftarolīna

Atvelkamais

(mg)

šķīdinātāja

koncentrācija

daudzums

 

tilpums

(mg/ml)

 

 

(ml)

 

 

Viss tilpums

Pagatavotais šķīdums tālāk jāatšķaida, lai iegūtu Zinforo šķīdumu infūzijām. Infūzijas pagatavošanai var izmantot 250 ml, 100 ml vai 50 ml infūziju maisu, ņemot vērā pacientam nepieciešamo škidruma tilpumu. Piemēroti šķīdinātāji infūzijas pagatavošanai ir 9 mg/ml (0,9 %) nātrija hlorīda šķīdums injekcijām, 50 mg/ml (5 %) glikozes šķīdums injekcijām, 4,5 mg/ml nātrija hlorīda un 25 mg/ml glikozes (0,45 % nātrija hlorīda un 2,5 % glikozes) šķīdums injekcijām vai Ringera laktāta šķīdums. Iegūtais šķīdums jāievada 60 minūšu vai 120 minūšu laikā visiem infūzijas tilpumiem (50 ml, 100 ml vai 250 ml).

Infūziju tilpumi pediatriskiem pacientiem būs atkarīgi no bērna ķermeņa masas. Infūziju šķīduma koncentrācija sagatavošanas un ievadīšanas laikā nedrīkst pārsniegt 12 mg/ml ceftarolīna fosamila

Šķīdināšanas laiks ir mazāks par 2 minūtēm. Lai izšķīdinātu pulveri, to viegli sajauciet, un pārbaudiet, lai redzētu, ka saturs ir pilnībā izšķīdis. Parenterāli ievadāmas zāles pirms ievadīšanas vizuāli jāpārbauda, vai tās nesatur daļiņas.

Zinforo infūziju šķīdumu krāsa var būt no dzidras, gaišas līdz tumši dzeltenai atkarībā no koncentrācijas un uzglabāšanas apstākļiem. Tas nesatur nekādas daļiņas. Uzglabājot ieteiktajā veidā, zāļu stiprums nemainās.

Pētījumos pierādīts, ka Zinforo šķīdumi infūzijām ir stabili līdz 6 stundām istabas temperatūrā. Tie ir stabili arī līdz 24 stundām, uzglabājot ledusskapī. Pēc izņemšanas no ledusskapja un novietošanas istabas temperatūrā atšķaidītas zāles jāizlieto 6 stundu laikā.

No mikrobioloģiskā viedokļa zāles jālieto nekavējoties, izņemot gadījumus, kad šķīdināšana un atšķaidīšana veikta kontrolētos un apstiprinātos aseptiskos apstākļos. Ja zāles netiek lietotas tūlīt, par uzglabāšanas laiku un apstākļiem līdz lietošanai ir atbildīgs lietotājs.

Zinforo saderība ar citām zālēm nav pierādīta. Zinforo nedrīkst sajaukt ar citas zāles saturošiem šķīdumiem vai fizikāli pievienot tiem.

Katrs flakons ir paredzēts tikai vienreizējai lietošanai.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas