Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zoely (nomegestrol acetate / estradiol) – Marķējuma teksts - G03AA14

Updated on site: 11-Oct-2017

Zāļu nosaukumsZoely
ATĶ kodsG03AA14
Vielanomegestrol acetate / estradiol
RažotājsTeva B.V.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Zoely 2,5 mg/1,5 mg apvalkotās tabletes nomegestroli acetas/estradiolum

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra baltā aktīvā tablete satur 2,5 mg nomegestrola acetāta un 1,5 mg estradiola (hemihidrāta veidā).

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur laktozes monohidrātu.

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

28 apvalkotās tabletes

84 apvalkotās tabletes

168 apvalkotās tabletes

364 apvalkotās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nīderlande

12.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

 

EU/1/11/690/001

 

 

 

 

 

28 apvalkotās tabletes

 

EU/1/11/690/002

 

84 apvalkotās tabletes

 

 

EU/1/11/690/003

apvalkotās tabletes

 

 

EU/1/11/690/004

apvalkotās tabletes

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

Sērija

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

zoely

 

 

 

 

 

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC: {numurs}

SN: {numurs}

NN: {numurs}

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

BLISTERIS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Zoely 2,5 mg/1,5 mg tabletes nomegestroli acetas/estradiolum

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Teva B.V.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

[Rāmis dienas etiķetes uzlīmēšanai:] Uzlīmējiet dienas etiķeti šeit [Katras konkrētās tabletes dienas numurs:] Sākums, 2, ….28 [Bultas, kas norāda tablešu lietošanas secību:]

DIENAS ETIĶEŠU LAPA UZLĪMJU VEIDĀ, KAS TIEK PIEVIENOTA KOPĀ AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJU

Dienas etiķešu lapa

Izvēlieties dienas etiķeti, kas sākas ar Jums nepieciešamo dienu. Uzlīmējiet etiķeti uz blistera virs vārdiem ‘Uzlīmējiet dienas etiķeti šeit’.

Sv.

P.

O.

T.

C.

Pk.

S.

P.

O.

T.

C.

Pk.

S.

Sv.

O.

T.

C.

Pk.

S.

Sv.

P.

T.

C.

Pk.

S.

Sv.

P.

O.

C.

Pk.

S.

Sv.

P.

O.

T.

Pk.

S.

Sv.

P.

O.

T.

C.

S.Sv. P. O. T. C. Pk.

[Otra dienas etiķešu lapa 3 blisteru kastītei, uz kuras divreiz norādīts:]

Sv.

P.

O.

T.

C.

Pk.

S.

 

P.

O.

T.

C.

Pk.

S.

Sv.

O.

T.

C.

Pk.

S.

Sv.

P.

 

T.

C.

Pk.

S.

Sv.

P.

O.

 

C.

Pk.

S.

Sv.

P.

O.

T.

 

Pk.

S.

Sv.

P.

O.

T.

C.

 

S.

Sv.

P.

O.

T.

C.

Pk.

[Otrajam blisterim paredzēto dienas etiķešu priekšā:] 2. blisteris [Trešajam blisterim paredzēto dienas etiķešu priekšā:] 3. blisteris

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas