Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zoledronic acid Teva Generics (zoledronic acid monohydrate) – Marķējuma teksts - M05BA08

Updated on site: 11-Oct-2017

Zāļu nosaukumsZoledronic acid Teva Generics
ATĶ kodsM05BA08
Vielazoledronic acid monohydrate
RažotājsTeva Generics B.V

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE (bez blue box)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Zoledronic acid Teva Generics 5 mg šķīdums infūzijām pudelēs

Acidum zoledronicum

2. AKTĪVĀS(-O)

VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra pudele satur 5 mg zoledronskābes (monohidrāta veidā).

Katrs ml šķīduma satur 0,05 mg zoledronskābes (monohidrāta veidā).

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

tas

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palīgvielas: mannīts, nātrija citrāts un ūdens injekcijām.

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

Šķīdums infūzijām

 

nav

 

 

 

 

 

1 pudele 100 ml

 

 

 

 

 

 

 

Multipakas sastāvdaļas nevar tikt pārdotas atsevišķi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

 

 

Intravenozai lietošanai.

vairs

 

 

 

 

 

 

 

Tikai vienreizējai lietošanai.

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

ālesPAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀZ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Pēc atvēršanas: 24 stundas temperatūrā 2°C - 8°C.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS

NUMURS(-I)

 

 

EU/1/14/912/001

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/14/912/002

 

 

 

ē

 

 

EU/1/14/912/003

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Pamatojums Braila rakstalesnepiemērošanai ir apstiprināts.

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTE MULTIPAKAI (ar blue box)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Zoledronic acid Teva Generics 5 mg šķīdums infūzijām pudelēs

Acidum zoledronicum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viena pudele satur 5 mg zoledronskābes (monohidrāta veidā).

Katrs ml šķīduma satur 0,05 mg zoledronskābes (monohidrāta veidā).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

Palīgvielas: mannīts, nātrija citrāts un ūdens injekcijām.

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

 

 

re

 

 

 

Šķīdums infūzijām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

multipaka: 5 pudeles x 100 ml

 

 

 

 

 

 

multipaka: 10 pudeles x 100 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

Intravenozai lietošanai.

vairs

 

 

 

 

 

Tikai vienreizējai lietošanai.

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMIālesPAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀZ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Pēc atvēršanas: 24 stundas temperatūrā 2°C - 8°C.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

 

 

EU/1/14/912/001

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/14/912/002

 

 

 

ē

 

 

EU/1/14/912/003

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Pamatojums Braila rakstalesnepiemērošanai ir apstiprināts.

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTĪTE (ar blue box)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Zoledronic acid Teva Generics 5 mg šķīdums infūzijām pudelēs

Acidum zoledronicum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viena pudele satur 5 mg zoledronskābes (monohidrāta veidā).

Katrs ml šķīduma satur 0,05 mg zoledronskābes (monohidrāta veidā).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

Palīgvielas: mannīts, nātrija citrāts un ūdens injekcijām.

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

 

 

re

 

 

 

Šķīdums infūzijām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pudele 100 ml.

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

Intravenozai lietošanai.

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikai vienreizējai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošan s instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem neredzamāā

un nepieejamā vietā.

 

 

 

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Pēc atvēršanas: 24 stundas temperatūrā 2°C - 8°C.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

 

 

EU/1/14/912/001

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/14/912/002

 

 

 

ē

 

 

EU/1/14/912/003

 

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Pamatojums Braila rakstalesnepiemērošanai ir apstiprināts.

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PUDELES MARĶĒJUMS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Zoledronic acid Teva Generics 5 mg šķīdums infūzijām

Acidum zoledronicum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

 

Viena pudele satur 5 mg zoledronskābes (monohidrāta veidā).

 

 

tas

 

 

 

 

 

Katrs ml šķīduma satur 0,05 mg zoledronskābes (monohidrāta veidā).

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

Palīgvielas: mannīts, nātrija citrāts un ūdens injekcijām.

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav

re

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šķīdums infūzijām

 

 

 

 

 

 

 

 

100 ml

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

 

Intravenozai lietošanai.

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikai vienreizējai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasi t i tošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

6.

Z

 

 

 

 

 

 

 

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc atvēršanas: 24 stundas temperatūrā 2°C - 8°C.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

 

 

EU/1/14/912/001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/14/912/002

 

 

 

 

 

tas

 

 

EU/1/14/912/003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

istr

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

ğ

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamatojums Braila raksta n piemērošanai ir apstiprināts.

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

MAISS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Zoledronic acid Teva Generics 5 mg šķīdums infūzijām

Acidum zoledronicum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens maiss satur 5 mg zoledronskābes (monohidrāta veidā).

Katrs ml šķīduma satur 0,05 mg zoledronskābes (monohidrāta veidā).

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

tas

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palīgvielas: mannīts, nātrija citrāts un ūdens injekcijām.

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

Šķīdums infūzijām

 

 

nav

 

 

 

 

 

100 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

 

 

Intravenozai lietošanai.

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikai vienreizējai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

 

 

 

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Pēc atvēršanas: 24 stundas temperatūrā 2°C - 8°C.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C .

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

 

 

EU/1/14/912/004

 

 

 

 

 

tas

 

 

EU/1/14/912/005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

istr

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

ğ

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamatojums Braila raksta n piemērošanai ir apstiprināts.

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

AIZSARGAPVALKS (bez blue box)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Zoledronic acid Teva Generics 5 mg šķīdums infūzijām

Acidum zoledronicum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens maiss satur 5 mg zoledronskābes (monohidrāta veidā).

Katrs ml šķīduma satur 0,05 mg zoledronskābes (monohidrāta veidā).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

 

 

Palīgvielas: mannīts, nātrija citrāts un ūdens injekcijām.

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

 

 

re

 

 

 

Šķīdums infūzijām

 

 

 

 

 

 

1 maiss 100 ml

 

 

nav

 

 

 

Multipakas sastāvdaļas nevar tikt pārdotas atsevišķi.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

Intravenozai lietošanai.

 

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikai vienreizējai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

 

 

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Pēc atvēršanas: 24 stundas temperatūrā 2°C - 8°C.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

 

 

EU/1/14/912/004

 

 

 

 

 

tas

 

 

EU/1/14/912/005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

 

istr

 

 

 

 

Sērija

 

 

 

 

ğ

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamatojums Braila raksta n piemērošanai ir apstiprināts

 

 

 

 

 

 

 

ā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTE (ar blue box)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Zoledronic acid Teva Generics 5 mg šķīdums infūzijām

Acidum zoledronicum

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Viens maiss satur 5 mg zoledronskābes (monohidrāta veidā).

Katrs ml šķīduma satur 0,05 mg zoledronskābes (monohidrāta veidā).

 

3.

PALĪGVIELU SARAKSTS

 

 

 

tas

 

 

 

 

ē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palīgvielas: mannīts, nātrija citrāts un ūdens injekcijām.

 

istr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

ZĀĻU FORMA UN SATURS

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re

 

 

 

 

 

Šķīdums infūzijām

 

 

 

 

nav

 

 

 

 

 

 

multipaka: 5 maisi x 100 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

multipaka: 10 maisi x 100 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vairs

 

 

 

 

 

 

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

 

 

 

 

 

 

Intravenozai lietošanai.

les

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikai vienreizējai lietošanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms lietošanas izlasi t li tošanas instrukciju.

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMIā

PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

 

 

 

 

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

 

 

 

 

 

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz:

Pēc atvēršanas: 24 stundas temperatūrā 2°C - 8°C.

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C .

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nīderlande

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas

 

 

 

 

 

 

 

ē

 

 

EU/1/14/912/004

 

 

 

istr

 

 

 

EU/1/14/912/005

 

 

 

 

 

 

13.

SĒRIJAS NUMURS

 

 

ğ

 

 

 

 

 

 

 

Sērija

 

 

nav

re

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

 

 

 

 

 

 

Recepšu zāles.

vairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

ā

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

 

 

 

 

 

 

Pamatojums BrailaZraksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

 

 

 

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas