Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zostavax (varicella-zoster virus (live, attenuated)) – Zāļu apraksts - J07BK02

Updated on site: 11-Oct-2017

Zāļu nosaukumsZostavax
ATĶ kodsJ07BK02
Vielavaricella-zoster virus (live, attenuated)
RažotājsMSD VACCINS

Raksts satur

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

ZOSTAVAX pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai ZOSTAVAX pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē

shingles (herpes zoster) vaccine (live)

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Pēc pagatavošanas 1 deva (0,65 ml) satur:

Varicella zoster vīrusu1, Oka/Merck celmu (dzīvu, novājinātu) ne mazāk kā 19400 PFU2 1iegūtu cilvēka diploīdās (MRC-5) šūnās

2PFU = plakus veidojošās vienības

Šī vakcīna var saturēt neomicīna zīmes. Skatīt 4.3. un 4.4. apakšpunktu.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai.

Pulveris ir balta vai gandrīz balta, kompakta kristāliska masa. Šķīdinātājs ir dzidrs, bezkrāsains šķidrums.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

ZOSTAVAX ordinē herpes zoster (jostas rozes) profilaksei un ar herpes zoster saistītās postherpētiskās neiralģijas (post-herpetic neuralgia – PHN) profilaksei.

ZOSTAVAX imunizācijai ordinē 50 gadus vecām vai vecākām personām.

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Cilvēkiem jāsaņem vienreizēja deva (0,65 ml).

Revakcinācijas devas nepieciešamība nav zināma. Skatīt 4.8. un 5.1. apakšpunktu.

Pediatriskā populācija

Drošums un efektivitāte, lietojot ZOSTAVAX bērniem un pusaudžiem, līdz šim nav pierādīta. Dati nav pieejami.

ZOSTAVAX nav paredzēts bērniem un pusaudžiem primārās varicella vīrusa infekcijas (vējbaku) profilaksei.

Lietošanas veids

Vakcīnu var injicēt subkutāni (s.c.) vai intramuskulāri (i.m.), ieteicams deltveida muskuļa apvidū (skatīt 4.8. un 5.1. apakšpuntu).

Pacietniem ar smagu trombocitopēniju vai jebkādiem koagulācijas traucējumiem vakcīnu jāievada subkutāni (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Nekādā gadījumā vakcīnu nedrīkst injicēt intravaskulāri.

Piesardzības pasākumus pirms zāļu lietošanas vai rīkošanās ar tām skatīt 6.6. apakšpunktā.

Ieteikumus par zāļu šķīdināšanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu, jebkuru no palīgvielām vai palīgvielu ļoti nelielu daudzumu (zīmēm) piemēram, neomicīnu, anamnēzē (skatīt 4.4. un 6.1. apakšpunktu).

Primārs un iegūts imūndeficīta stāvoklis sekojošu iemeslu dēļ: akūtas un hroniskas leikozes; limfoma; citi apstākļi, kas ietekmē kaulu smadzenes vai limfatisko sistēmu; imūnsupresija HIV/AIDS dēļ (skatīt 4.4., 4.8. un 5.1. apakšpunktu); celulāri imūndeficīti.

Imūnsupresīva terapija (ieskaitot ārstēšanu ar augstām kortikosteroīdu devām) (skatīt 4.4. un 4.8. apakšpunktu); taču, ZOSTAVAX nav kontrindicēts pesonām, kuras saņem lokāli lietojamus/inhalējamus kortikosteroīdus vai sistēmiski lietojamos kortikosteroīdus nelielās devās, kā arī pacientiem, kuri saņem kortikosteroīdu aizstājterapiju, piemēram, virsnieru dziedzera nepietiekamības ārstēšanai (skatīt 4.8. un 5.1. apakšpunktu).

Akūta, neārstēta tuberkuloze.

Grūtniecība. Pie tam, no grūtniecības jāizvairās 1 mēnesi pēc vakcinācijas (skatīt 4.6. apakšpunktu ).

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Tāpat kā visu injicējamu vakcīnu gadījumā, vienmēr jābūt viegli pieejamai atbilstošai medicīniskai ārstēšanai, ja retos gadījumos pēc vakcīnas ievadīšanas parādās anafilaktiskas/anafilaktoīdas reakcijas, jo paaugstinātas jutības reakcijas iespējamas ne tikai pret aktīvām vielām, bet arī pret palīgvielām un vielām, kas vakcīnā palikušas kā zīmes (piemēram, neomicīns) (skatīt 4.3., 4.8. un 6.1. apakšpunktu).

Alerģija pret neomicīnu parasti izpaužas kā kontaktdermatīts. Taču, kontaktdermatīts neomicīna dēļ anamnēzē nav kontrindikācija dzīvu vīrusu vakcīnu saņemšanai.

ZOSTAVAX ir dzīva, novājināta varicella-zoster vakcīna un vakcinācija var veicināt slimību attīstību pacientiem ar imūnsupresiju vai imūndeficītu. Pacientiem, kuri iepriekš saņēmuši imūnsupresīvu terapiju, pirms vakcinācijas ar ZOSTAVAX, rūpīgi jāizvērtē vai ir atjaunojusies pacienta imūnsistēma (skatīt 4.3. apakšpunktu).

ZOSTAVAX drošums un efektivitāte nav noteikta pieaugušajiem, par kuriem ir zināms, ka viņi ir inficēti ar HIV ar vai bez imūnsupresijas (skatīt 4.3. apakšpunktu), tomēr ir pabeigts II fāzes pētījums par drošumu un imunogenitāti ar HIV inficētiem pieaugušajiem ar saglabājušos imūnfunkciju (ar ≥ 200 CD 4+T šūnām/µl), (skatīt 4.8. un 5.1. apakšpunktu).

Pacietniem ar smagu trombocitopēniju vai jebkādiem koagulācijas traucējumiem vakcīnu jāievada subkutāni, jo šiem pacientiem var attīstīties asiņošana pēc intramuskulārās injekcijas.

ZOSTAVAX neordinē herpes zoster vai PHN ārstēšanā.

Indivīdiem, kuriem ir akūta smaga slimība ar drudzi vai infekcija, imunizācija ir jāatliek.

Līdzīgi kā ar jebkuru vakcīnu, vakcinācija ar ZOSTAVAX var neizraisīt aizsardzību visiem vakcīnas saņēmējiem. Skatīt 5.1. apakšpunktu.

Pārnešana

No klīniskajiem pētījumiem ar ZOSTAVAX nav ziņots par vakcīnas vīrusa pārnešanu. Taču, pēc- reģistrācijas pieredze ar varicella vakcīnām liecina, ka retos gadījumos var parādīties vakcīnas vīrusa pārnešana starp vakcinējamiem, kuriem attīstās vējbakām līdzīgi izsitumi un uzņēmīgu kontaktu gadījumā [piemēram, pret varicella zoster vīrusu (VZV) jutīgi mazi bērni]. Ziņots arī par vakcīnas vīrusa pārnešanu no varicella vakcīnas saņēmējiem, kuriem neattīstas vējbakām līdzīgi izsitumi. Tas ir teorētiski iespējams risks pēc vakcinācijas ar ZOSTAVAX. Novājinātas vakcīnas vīrusa pārnešanas risks no vakcinētām personām uz uzņēmīgām personām jāizvērtē attiecībā pret dabīgā zoster attīstības risku un iespējamu savvaļas tipa VZV pārnešanu uzņēmīgām personām.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

ZOSTAVAX var ievadīt vienlaicīgi ar inaktivētu gripas vakcīnu kā atsevišķu injekciju, un ievadīt citā ķermeņa daļā (skatīt 5.1. apakšpunktu).

ZOSTAVAX nedrīkst lietot kopā ar 23-valento pneimokoku polisaharīdu vakcīnu, jo klīniskajos pētījumos tika konstatēts, ka to lietošana vienlaikus samazina ZOSTAVAX imunogenitāti (skatīt 5.1. apakšpunktu). Tāpēc šo abu vakcīnu lietošana jāapsver ar vismaz 4 nedēļu intervālu.

Pašreiz nav pieejami dati par lietošanu vienlaicīgi ar citām vakcīnām.

Vienlaicīga ZOSTAVAX ordinēšana ar pretvīrusu preparātiem, kuri ir efektīvi pret VZV, nav pētīta.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Nav datu par ZOSTAVAX lietošanu grūtniecēm. Tradicionālie neklīniskie pētījumi nav pietiekami, lai novērtētu reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Taču, ir zināms, ka varicella zoster vīrusa infekcija, iegūta dabīgā veidā, dažreiz izraisa kaitīgu ietekmi uz augli. ZOSTAVAX nav ieteicams ievadīšanai grūtniecēm. Jebkurā gadījumā, vienu mēnesi pēc vakcinācijas jāizvairās no grūtniecības (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai VZV izdalās mātes pienā. Nevar izslēgt risku jaundzimušajiem/zīdaiņiem. Lēmums pārtraukt barot ar krūti vai pārtraukt/atturēties no terapijas ar ZOSTAVAX jāpieņem, izvērtējot krūts barošanas ieguvumu bērnam un ieguvumu no vakcinācijas sievietei.

Fertilitāte

ZOSTAVAX nav izvērtēts fertilitātes pētījumos

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tomēr paredzams, ka ZOSTAVAX neietekmē vai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

a. Drošuma profila kopsavilkums

Visbiežāk sastopamās blakusparādības, ziņotas nozīmīgākajos klīniskajos pētījumos, bija reakcijas injekcijas vietā. Galvassāpes un sāpes ekstremitātē bija visbiežāk sastopamās sistēmiskās blakusparādības. Lielākā daļa šo lokālo un sistēmisko blakusparādību tika ziņotas kā vieglas intensitātes. Nopietnas ar vakcīnu saistītas blakusparādības tika ziņotas 0,01% personām, kuras vakcinētas ar ZOSTAVAX un kuras saņēma placebo.

Dati no klīniskā pētījuma (n=368) liecina, ka pašreizējās atdzesētās formas drošuma profils ir salīdzināms ar sasaldētās vakcīnas drošuma profilu.

b. Nevēlamo blakusparādību kopsavilkums tabulas veidā

Klīniskos pētījumos vispārējā drošība izvērtēta vairā nekā 57000 pieaugušo, kuri vakcinēti ar ZOSTAVAX.

1.tabulā uzskaitītas ar vakcīnu saistītas reakcijas injekcijas vietā un sistēmiskās blakusparādības, par kurām 42 dienās pēc vakcinācijas ZOSTAVAX Efficacy and Safety Trial (ZEST) pētījumā un Shingles Prevention Study (SPS) blakusparādību kontroles papildus pētījumā ievērojami biežāk ziņots vakcīnas grupā, salīdzinot ar placebo grupu.

1. tabulā iekļautas arī papildu blakusparādības, par kurām ziņots tieši pēcreģistrācijas uzraudzībā. Tā kā par šiem notikumiem tiek ziņots brīvprātīgi no nezināma lieluma populācijas, nav iespējams precīzi aprēķināt to biežumu vai noteikt cēloņsakarību ar vakcīnas iedarbību. Tāpēc šo blakusparādību biežums ir noteikts, balstoties uz blakusparādībām, kas ziņotas SPS un ZEST (neatkarīgi no vakcīnas attiecības, ko noteicis pētnieks).

Blakusparādībām ir noteikts biežuma iedalījums, izmantojot šādu klasifikāciju: Ļoti bieži (≥1/10);

Bieži (≥1/100 līdz <1/10); Retāk (≥1/1 000 līdz <1/100); Reti (≥1/10 000 līdz <1/ 000); Ļoti reti (<1/10 000)

1. tabula: Blakusparādības no klīnisko pētījumu pieredzes un pēcreģistrācijas uzraudzības

MedDRA orgānu sistēmas

Blakusparādības

Biežums

 

 

 

Infekcijas un infestācijas

Vējbakas, Herpes zoster (vakcīnas celms)

Ļoti reti

Asins un limfātiskās sistēmas

Limfadenopātija (kakla, padušu)

Retāk

traucējumi

 

 

Imūnās sistēmas traucējumi

Paaugstinātas jutības reakcijas, ieskaitot

Reti

 

anafilaktiskās reakcijas

 

Nervu sistēmas traucējumi

Galvassāpes1

Bieži

Acu bojājumi

Nekrotizējošs retinīts (pacientiem ar

Ļoti reti

 

imūnsupresīvu terapiju)

 

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Slikta dūša

Retāk

Ādas un zemādas audu bojājumi

Izsitumi

Bieži

Skeleta-muskuļu un saistaudu

Artralģija, mialģija, sāpes ekstremitātēs1

Bieži

sistēmas bojājumi

 

 

MedDRA orgānu sistēmas

Blakusparādības

Biežums

 

 

 

Vispārēji traucējumi un

Injekcijas vietā: eritēma1, 2, sāpes/jutīgums1, 2,

Ļoti bieži

reakcijas ievadīšanas vietā

nieze1, 2, tūska1, 2

 

 

Injekcijas vietā: sacietējums1, hematoma1,

Bieži

 

karstuma sajūta1, izsitumi , drudzis

 

 

Nātrene injekcijas vietā

Reti

1 Klīnisko pētījumu pieredze.

 

 

2.Blakusparādība radusies 5 dienu laikā pēc vakcinācijas.

 

c. Dažu blakusparādību apraksts

Reakcijas injekcijas vietā

Ar vakcīnu saistītās blakusparādības injekcijas vietā bija nozīmīgi lielākas personām, kuras vakcinētas ar ZOSTAVAX, salīdzinot ar personām, kas saņēma placebo. SPS kopējais ar vakcīnu saistīto blakusparādību injekcijas vietā biežums bija 48% ZOSTAVAX grupā un 17% placebo grupā 60 gadus vecām un vecākām personām.

ZEST pētījumā kopējais ar vakcīnu saistīto blakusparādību injekcijas vietā biežums bija 63,9% ZOSTAVAX grupā un 14,4% placebo grupā personām no 50 līdz 59 gadu vecumam. Lielākā daļa šo blakusparādību tika ziņotas kā vieglas intensitātes.

Citos klīniskos pētījumos, izvērtējot ZOSTAVAX ietekmi 50 gadus veciem vai vecākiem cilvēkiem, tostarp pētījumā ar vienlaikus lietotu inaktivēto gripas vakcīnu, tika ziņots par lielāku viegli vai mēreni izteiktu blakusparādību injekcijas vietā biežumu 50 – 59 gadus vecām personām, salīdzinot ar personām ≥60 gadu vecuma (skatīt 5.1. apakšpunktu).

ZOSTAVAX tika ievadīts subkutāni (s/c) vai intramuskulāri (i/m) 50 gadus veciem vai vecākiem cilvēkiem (skatīt 5.1. apakšpunktu). Vispārīgie drošuma profili s/c un i/m ievadīšanas veidam citādi bija līdzīgi, bet blakusparādības injekcijas vietā bija ievērojami retāk i/m grupā (34%), salīdzinot ar s/c grupu (64%).

Herpes zoster/herpes zoster līdzīgi izsitumi un vējbakas/vējbakām līdzīgi izsitumi klīniskajos pētījumos

Klīniskajos pētījumos herpes zoster/herpes zoster līdzīgo izsitumu skaits 42 dienu periodā pēc vakcinācijas bija zems gan ZOSTAVAX , gan placebo grupā. Lielāka daļa izsitumu tika vērtēti kā viegli vai mēreni izteikti; klīniskajā pieredzē nav novērotas komplikācijas no izsitumiem. Vairākumā no šiem VZV izsitumiem, ar pozitīvu PĶR testu rezultātu, tika konstatēts Savvaļas tipa VZV.

SPS un ZEST pētījumos par herpes zoster/herpes zoster līdzīgiem izsitumiem tika ziņots mazāk kā 0,2% indivīdu ZOSTAVAX un placebo grupās, bez būtiskām atšķirībām starp šīm divām grupām. Par vējbakām/vējbakām līdzīgiem izsitumiem tika ziņots mazāk par 0,7% indivīdu ZOSTAVAX un placebo grupās.

SPS un ZEST pētījumā Oka/Merck celma VZV netika konstatēts nevienā paraugā. VZV tika konstatēts vienā (0,01%) paraugā pacientam, kas saņēma ZOSTAVAX un ziņoja par vējbaku /vējbakām līdzīgiem izsitumiem; tomēr vīrusa celmu (savvaļas tipa vai Oka/Merck celms) nevarēja noteikt. Citos klīniskajos pētījumos, Oka/Merck celms no bojājuma parauga ar PĶR analīzi tika konstatēts tikai divām personām, kurām ziņots par vējbakām līdzīgiem izsitumiem (sākums 8. un 17. dienā).

d. Īpašas populācijas

Pieaugušie ar herpes zoster (HZ) anamnēzē pirms vakcinācijas

ZOSTAVAX lietoja 50 gadus vecām vai vecākām personām ar herpes zoster (HZ) anamnēzē pirms vakcinācijas (skatīt 5.1. apakšpunktu). Drošuma profils kopumā bija līdzīgs tam, kāds novērots SPS blakusparādību kontroles papildus pētījumā.

Pieaugušie, kuri saņem hronisku/uzturošu sistēmisko kortikosteroīdu terapiju

60 gadus vecām vai vecākām personām, kas saņēma hronisku/uzturošu sistēmisku kortikosteroīdu terapiju dienas devā, kas ekvivalenta 5 līdz 20 mg prednizona, vismaz 2 nedēļas pirms iesaistīšanās pētījumā un 6 nedēļas vai vairāk pēc vakcinācijas, drošuma profils bija kopumā līdzīgs SPS blakusparādību kontroles papildus pētījumā novērotajam (skatīt 4.3. un 5.1. apakšpunktu).

HIV inficētiem pieaugušajiem ar saglabātu imūno funkciju

Klīniskajā pētījumā ZOSTAVAX tika lietots HIV inficētiem pieaugušajiem (18 gadus veci vai vecāki, CD4 + T šūnu skaits ≥ 200 šūnas/µl) (skatīt 5.1. apakšpunktu). Drošuma profils kopumā bija līdzīgs SPS blakusparādību kontroles papildus pētījumam. Blakusparādības tika vērotas līdz 42. dienai pēc vakcinēšanas un smagas blakusparādības visā pētījuma periodā (t.i., līdz 180. dienai). No 295 ZOSTAVAX saņēmējiem, tika ziņots par vienu nopietnu ar vakcīnu saistītu makulopapulāru izsitumu gadījumu 4. dienā pēc ZOSTAVAX 1. devas (skatīt 4.3. apakšpunktu).

VZV seronegatīvi pieaugušie

Pamatojoties uz ierobežotiem datiem 2 klīniskajos pētījumos, kur iesaistīti VZV seronegatīvi vai zemu seropozitīvi cilvēki (30 gadu veci vai vecāki), kuri saņēma dzīvu novājinātu zoster vakcīnu, injekcijas vietas un sistēmiskās blakusparādības kopumā bija līdzīgas tām, par kurām ziņoja citi indivīdi, kuri saņēma ZOSTAVAX klīniskajos pētījumos, kur 2 no 27 personām ziņoja par drudzi. Nebija ziņojumu par vējbakām līdzīgiem vai herpes zoster līdzīgiem izsitumiem. Nebija ziņojumu par smagām ar vakcīnu saistītām blakusparādībām.

e. Citi pētījumi

Pieaugušie, kuri saņem papildu devas/revakcināciju

Klīniskajā pētījumā 60 gadus veci vai vecāki pieaugušie saņēma otru ZOSTAVAX devu 42 dienas pēc sākotnējās devas (skatīt 5.1. apakšpunktu). Ar vakcīnu saistīto blakusparādību biežums pēc otrās ZOSTAVAX devas kopumā bija līdzīgs kā pēc pirmās devas.

Citā pētījumā ZOSTAVAX tika ievadīts revakcinācijai 70 gadus vecām vai vecākām personām bez HZ anamnēzē, kas bija saņēmušas pirmo devu pirms apmēram 10 gadiem, un kā pirmo devu 70 gadus vecām vai vecākām personām bez HZ anamnēzē (skatīt 5.1. apakšpunktu). Ar vakcīnu saistīto blakusparādību biežums pēc ZOSTAVAX revakcinācijas devas kopumā bija līdzīgs kā ar pirmo devu.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Reti ziņots par ZOSTAVAX lietošanu devās, kas lielākas par ieteicamo devu un blakusparādību profils bija līdzīgs tam, ko novēroja lietojot ieteiktās ZOSTAVAX devas.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Vakcīnas, vīrusu vakcīnas, ATĶ kods: J07BK02.

Darbības mehānisms

Jebkurš, kas ir bijis inficēts ar VZV, ieskaitot pacientus bez klīniskas vējbaku anamnēzes, ir pakļauts herpes zoster attīstības riskam. Risks, šķiet, cēloniski saistīts ar VZV-specifiskās imunitātes samazināšanos.

Ir pierādīts, ka ZOSTAVAX paaugstina VZV –specifisko imunitāti, kas arī, domājams, ir mehānisms, ar kura palīdzību tas pasargā no herpes zoster un tā komplikācijām (skatīt “Imunogenitāte”).

Klīniskās efektivitātes novērtējums

ZOSTAVAX klīniskā protektīvā efektivitāte tika parādīta divos lielos, randomizētos, ar placebo kontrolētos klīniskajos pētījumos, kur ZOSTAVAX tika ievadīts subkutāni (skatīt 2. un 3. tabulu).

ZOSTAVAX efektivitātes un drošuma pētījums (ZEST) personām no 50 līdz 59 gadu vecumam: ZEST bija placebo kontrolēts, dubultakls klīniskais pētījums, kur 22 439 personas tika randomizētas, saņemot vai nu vienu devu ZOSTAVAX vai placebo, un vidēji 1,3 gadus (no 0 līdz 2 gadiem) tika novērotas, vai neattīstās herpes zoster. Gala lēmums par herpes zoster tika pieņemts pēc polimerāzes ķēdes reakcijas (PĶR) testa [86 %] vai, ja vīruss netika atklāts, atbilstoši klīniskās novērtēšanas komitejas lēmumam [14 %]. ZOSTAVAX nozīmīgi samazināja herpes zoster incidenci, salīdzinot ar placebo grupu (skatīt 2. tabulu).

2. tabula. ZOSTAVAX efektivitāte uz herpes zoster incidenci, salīdzinot ar placebo grupu ZEST pētījumā personām no 50 līdz 59 gadu vecumam*

 

ZOSTAVAX

 

Placebo

 

Vakcīnas

 

 

 

 

 

 

 

efektivitāte

Personu

Herpes

Herpes zoster

Personu

Herpes

 

Herpes zoster

(95% TI)

skaits

zoster

incidences

skaits

zoster

 

incidences

 

 

gadījumu

biežums uz

 

gadījumu

 

biežums uz

 

 

skaits

1 000

 

skaits

 

1 000

 

 

 

persongadiem

 

 

 

persongadiem

 

11 211

2,0

11 228

 

6,6

70%

 

 

 

 

 

 

 

(54%, 81%)

*Analīze tika veikta ārstēšanai paredzētajā (ITT - intent-to-treat) populācijā, kurā iekļauti visi cilvēki, kas tika randomizēti ZEST pētījumā

Shingles Prevention Study (SPS) pētījums personām, sākot no 60 gadu vecuma:

SPS pētījums bija ar placebo kontrolēts, dubultakls klīniskais pētījums, kurā 38 546 personas tika randomizētas saņemt vai nu vienu devu ZOSTAVAX vai placebo un vidēji 3,1 gadus (no 31 dienas līdz 4,9 gadiem) tika novērotas, vai neattīstās herpes zoster.

ZOSTAVAX nozīmīgi samazināja herpes zoster incidenci, salīdzinot ar placebo (skatīt 3. tabulu).

3. tabula. ZOSTAVAX efektivitāte uz herpes zoster incidenci, salīdzinot ar placebo grupu SPS pētījumā personām, sākot no 60 gadu vecuma*

Vecuma

 

ZOSTAVAX

 

Placebo

 

Vakcīnas

grupa

 

 

 

 

 

 

 

efektivitāte

 

Personu

Herpes

Herpes zoster

Personu

Herpes

 

Herpes zoster

(95% TI)

 

skaits

zoster

incidences

skaits

zoster

 

incidences

 

 

 

gadījumu

biežums uz

 

gadījumu

 

biežums uz

 

 

 

skaits

1 000

 

skaits

 

1 000

 

 

 

 

persongadiem

 

 

 

persongadiem

 

≥ 60

5,4

 

11,1

51% (44%,

 

 

 

 

 

 

 

 

58%)

60-69

3,9

 

10,8

64% (56%,

 

 

 

 

 

 

 

 

71%)

≥ 70

7,2

 

11,5

38% (25%,

 

 

 

 

 

 

 

 

48%)

70-79

6,7

 

11,4

41% (28%,

 

 

 

 

 

 

 

 

52%)

* Analīze tika veikta modificētā ārstēšanai paredzētajā (MITT – modofied intent-to-treat) populācijā, kur iekļauti visi cilvēki, kas tika randomizēti pētījumā un tika novēroti vismaz 30 dienas pēc vakcinācijas un kam neradās novērtējami herpes zoster gadījumi pirmo 30 dienu laikā pēc vakcinācijas

† Vecuma grupas randomizācijas brīdī bija 60-69 un > 70 gadu vecums

SPS pētījumos tika novērota herpes zoster samazināšanās gandrīz visu dermatomu gadījumā. Oftalmisks herpes zoster parādījās 35 personām, kuras vakcinēja ar ZOSTAVAX, salīdzinot ar

69 personām, kuras saņēma placebo. Redzes traucējumi tika novēroti 2 ar ZOSTAVAX vakcinētiem pacientiem, salīdzinot ar 9 pacientiem placebo grupā.

ZOSTAVAX nozīmīgi samazināja pēcherpētiskās neiralģijas (PHN) sastopamību, salīdzinot ar placebo (skatīt 4. tabulu). Personām, kurām attīstījās herpes zoster, ZOSTAVAX samazināja risku vēlāk attīstīties PHN. Vakcinēto grupā PHN veidošanās risks pēc herpes zoster bija 9 % (27/315), kamēr placebo grupā tas bija 13 % (80/642). Efekts daudz izteiktāks bija gados vecāku cilvēku (≥ 70 gadiem) grupā, kur PHN veidošanās risks pēc herpes zoster samazinājās līdz 10 % vakcinēto grupā, salīdzinot ar 19 % placebo grupā.

4. tabula. ZOSTAVAX efektivitāte uz PHNincidenci, salīdzinot ar placebo SPS pētījumā personām, sākot no 60 gadu vecuma

Vecu

 

ZOSTAVAX

 

Placebo

 

Vakcīnas

ma

 

 

 

 

 

 

 

efektivitāte

grupa

Personu

PHN

PHN

Personu

PHN

 

PHN

(95% TI)

 

skaits

gadījumu

incidences

skaits

gadījumu

 

incidences

 

 

 

skaits

biežums uz

 

skaits

 

biežums uz

 

 

 

 

1 000

 

 

 

1 000

 

 

 

 

persongadiem

 

 

 

persongadiem

 

≥ 60

0,5

 

1,4

67%§

 

 

 

 

 

 

 

 

(48%, 79%)

60-69

0,3

 

0,7

66%

 

 

 

 

 

 

 

 

(20%, 87%)

≥ 70

0,7

 

2,1

67%

 

 

 

 

 

 

 

 

(43%, 81%)

70-79

0,5

 

2,0

74%

 

 

 

 

 

 

 

 

(49%, 87%)

† PHN tika definēta kā ar herpes zoster saistītas sāpes, kas novērtētas >3 (skalā 0-10) un kas turpinās vai rodas vairāk nekā 90 dienas pēc herpes zoster izsitumu rašanās, lietojot zoster īso sāpju uzskaiti (Zoster Brief Pain Inventory – ZBPI).

* Tabula ir balstīta uz modificēto ārstēšanai paredzēto (MITT – modofied intent-to-treat) populāciju, kur iekļauti visi cilvēki, kas tika randomizēti pētījumā un tika novēroti vismaz 30 dienas pēc vakcinācijas un kam neradās novērtējami herpes zoster gadījumi pirmo 30 dienu laikā pēc vakcinācijas.

‡ Vecuma grupas randomizācijas brīdī bija 60-69 un > 70 gadu vecums.

§ Pēc vecuma samērotie aprēķini balstīti uz vecuma grupām randomizācijas brīdī (60-69 un > 70 gadu vecums).

ZOSTAVAX nozīmīgi samazināja herpes zoster sāpes pēc Slimības smaguma (Burden of Illness – BOI) skalas (skatīt 5. tabulu).

5. tabula. Ar herpes zoster saistīto sāpju samazinājums pēc BOI skalas SPS pētījumā personām, sākot no 60 gadu vecuma

Vecuma

 

ZOSTAVAX

 

 

Placebo

 

Vakcīnas

grupa

 

 

 

 

 

 

efektivitāte

 

Personu

Herpes

Vidējais

Personu

Herpes

Vidējais

(95% TI)

 

skaits

zoster

BOI

skaits

zoster

BOI

 

 

 

apstiprinātie

rezultāts

 

apstiprinātie

rezultāts

 

 

 

gadījumi

 

 

gadījumi

 

 

≥ 60

2,21

5,68

61% (51%,

 

 

 

 

 

 

 

69%)

60-69

1,5

4,33

66% (52%,

 

 

 

 

 

 

 

76%)

≥ 70

3,47

7,78

55% (40%,

 

 

 

 

 

 

 

67%)

70-79

3,04

7,43

59% (43%,

 

 

 

 

 

 

 

71%)

Herpes zoster sāpju skala BOI ir salikta skala, kas ietver akūtu un hronisku ar herpes zoster saistīto sāpju incidenci,

smagumu un ilgumu 6 mēnešu novērošanas periodā

‡ Vecuma grupas randomizācijas brīdī bija 60-69 un > 70 gadu vecums.

Herpes zoster gadījumu ar smagām sāpēm profilakse visā SPS pētījuma populācijā

ZOSTAVAX samazināja herpes zoster ar smagām un ilgstošām sāpēm sastopamību (smaguma un ilguma skala > 600) par 73 % (95% CI: [46 līdz 87 %]), salīdzinot ar placebo (attiecīgi 11 un 40 gadījumi).

Herpes zoster smagu un ilgstošu sāpju mazināšana vakcinētiem pacientiem, kuriem attīstās herpes zoster

Attiecībā uz akūtām sāpēm (sāpes no 0.-30. dienai) nav statistiski nozīmīgas atšķirības starp vakcinēto personu un placebo grupu.

Tomēr starp vakcinētām personām, kurām atīstās PHN, ZOSTAVAX būtiski samazināja ar PHN saistītās (hroniskās) sāpes, salīdzinot ar placebo. Novērošanas periodā, sākot no 90. dienas pēc izsitumu rašanās līdz novērošanas perioda beigām, par 57 % samazinājās sāpes pēc smaguma un ilguma skalas (vidējais novērtējums ZOSTAVAX grupā 347 un placebo grupā 805; p = 0,016).

Kopumā starp vakcinētām personām, kurām attīstās herpes zoster, ZOSTAVAX būtiski samazināja ar herpes zoster saistītas akūtās un hroniskās sāpes kopumā, salīdzinot ar placebo. Sešu mēnešu (akūta un hroniska) ilgā novērošanas periodā konstatēja 22 % samazināšanos (p = 0,008) smaguma un ilguma skalā un 52 % (95 % CI:[7 līdz 74 %]) herpes zoster ar smagām un ilgstošām sāpēm (smaguma un ilguma skala > 600) riska samazināšanos (no 6,2 % līdz 3,5 %).

Zostavax aizsardzības noturība

Aizsardzības noturība pēc vakcinācijas ir novērtēta ilgtermiņa novērojumā SPS pētījuma īstermiņa noturības apakšpētījumam (Short-term persistence substudy - STPS) un SPS pētījuma ilgtermiņa noturības apakšpētījumā (Long-term persistence substudy - LTPS) un atbalsta ZOSTAVAX ieguvuma turpinājumu pētītajos novērošanas periodos. STPS tika uzsākts, lai iegūtu papildu informāciju par vakcīnas efektivitāti personām, kuras saņēma ZOSTAVAX SPS pētījumā.

STPS analīzes ZOSTAVAX vakcīnas noturības efektivitātei tika pētītas STPS pētījumā 4 līdz 7 gadus pēc vakcinācijas, kur bija iekļautas 7 320 personas, kuras iepriekš bija vakcinētas ar ZOSTAVAX, un 6 950 personas, kuras iepriekš bija vakcinētas ar placebo SPS pētījumā (vidējais vecums, iesaistoties pētījumā, bija 73,3 gadi); un 7 līdz 10 gadus pēc vakcinācijas ilgtermiņa noturības apakšpētījumā (LTPS), kur bija iekļautas 6 867 personas, kuras iepriekš bija vakcinētas ar ZOSTAVAX (vidējais vecums, iesaistoties LTPS pētījumā, bija 74,5 gadi). Pagarinājuma periods bija vidēji ~1,2 gadi (intervālā no 1 dienas līdz 2,2 gadiem) un 3,9 gadi (intervālā no vienas nedēļas līdz 4,75 gadiem) attiecīgi STPS un LTPS pētījumam. STPS laikā placebo saņēmējiem tika piedāvāts ZOSTAVAX, kad bija uzskatāms, ka viņi ir pabeiguši STPS. Atbilstoša placebo kontrole nebija pieejama LTPS pētījumā; lai novērtētu vakcīnas efektivitāti, tika lietoti dati no iepriekšējiem placebo saņēmējiem.

STPS pētījumā bija 84 novērtējami herpes zoster gadījumi [8,4/1000 persongadi] un 95 novērtējami gadījumi [14,0/1000 persongadi] placebo grupā. Noteiktā vakcīnas efektivitāte STPS pētījuma pagarinājumā bija 40% (95% TI: [18 līdz 56%]) herpes zoster sastopamībai, 60% (95% TI: [-10 līdz 87%]) PHN sastopamībai un 50% (95% TI: [14 līdz 71%]) HZ BOI.

LTPS tika ziņots par 263 novērtējamiem herpes zoster gadījumiem 261 pacientam

[10,3/1000 persongadi] LTPS laikā. Noteiktā vakcīnas efektivitāte LTPS pētījuma pagarinājumā bija 21% (95% TI: [11 līdz 30%]) HZ sastopamībai, 35% (95% TI: [9 līdz 56%]) PHN sastopamībai un 37% (95% TI: [27 līdz 46%]) herpes zoster BOI.

ZOSTAVAX imunogenitāte

Shingles Prevention Study (SPS)

Veicot SPS, imūnreakcija pret vakcināciju tika izvērtēta iesaistīto personu apakšgrupā (N = 1395). ZOSTAVAX 6 nedēļas pēc vakcinācijas izraisīja nozīmīgi spēcīgāku VZV-specifisku imūnreakciju, salīdzinot ar placebo.

ZOSTAVAX efektivitātes un drošuma pētījums (ZEST)

ZEST imūnās atbildes reakcija pret vakcināciju tika vērtēta nejaušināti, apakšgrupā iekļaujot 10 % no visām ZEST pētījumā iesaistītajām personām (n=1136 ZOSTAVAX un n=1133 placebo). ZOSTAVAX uzrādīja nozīmīgi augstāku VZV specifisku imūnās atbildes reakciju 6 nedēļas pēc vakcinācijas, salīdzinot ar placebo.

Novērtējot 4 nedēļas pēc vakcinācijas, tika pierādīts, ka pašreizējās atdzesētās vakcīnas imunogenitāte ir līdzīga iepriekšējai, ZOSTAVAX sasaldētās formas imunogenitātei.

Personas, kuras saņēma ZOSTAVAX, ievadot s/c (zemādā) vai i/m (intramuskulāri)

Atklātā, randomizētā, kontrolētā klīniskā pētījumā, ZOSTAVAX ievadīja vai nu s/c vai i/m

353 personām, sākot no 50 gadu vecuma. Tika izslēgtas personas ar smagu trombocitopēniju vai citiem koagulācijas traucējumiem. VZV specifiskās imūnās atbildes reakcijas pret ZOSTAVAX 4. nedēļā pēc vakcinācijas bija līdzīgas, ievadot s/c vai i/m.

Imunogenitāte pēc ievadīšanas vienlaicīgi ar citu vakcīnu

Dubultmaskētā, kontrolētā klīniskajā pētījumā 762 50 gadus veci un vecāki pieaugušie tika randomizēti, ievadot ZOSTAVAX reizes devu vai nu vienlaicīgi ar inaktivētu šķeltu gripas vakcīnu (N=382) vai bez tās (N=380). VZV specifiskā atbildes reakcija abās vakcīnas saņēmēju grupās 4 nedēļas pēc vakcinācijas bija līdzīga, ievadot vakcīnas vienlaicīgi vai neievadot vienlaicīgi.

Dubultaklā, kontrolētā klīniskajā pētījumā, 473 60 gadus veci vai vecāki pieaugušie tika randomizēti, ievadot ZOSTAVAX reizes devu vienlaikus ar 23-valento pneimokoku polisaharīdu vakcīnu (N=237) vai bez tās (N=236). VZV specifiskās imūnās atbildes reakcijas abās vakcīnas saņēmēju grupās 4 nedēļas pēc vakcinācijas nebija līdzīgas, ievadot vakcīnas vienlaicīgi vai neievadot vienlaicīgi. Tāpēc jāapsver abu vakcīnu ievadīšana ar vismaz 4 nedēļu starplaiku.

Personas ar herpes zoster (HZ) anamnēzē pirms vakcinācijas

Dubultaklā, placebo kontrolētā, randomizētā klīniskajā pētījumā, ZOSTAVAX tika lietots 50 gadus veciem vai vecākiem 100 pacientiem ar herpes zoster anamnēzē pirms vakcinācijas, lai noteiktu

ZOSTAVAX imunogenitāti un drošumu (skatīt apakšpunktu 4.8). ZOSTAVAX, salīdzinot ar placebo, izraisīja spēcīgāku VZV-specifisku imūnreakciju 4. nedēļā pēc vakcinācijas. VZV specifiskas imūnreakcijas visumā bija līdzīgas 50 līdz 59 gadus veciem pacientiem salīdzinot ar pacientiem ≥60 gadu vecuma.

Pieaugušie, kuri saņem papildu devas/revakcināciju

ZOSTAVAX revakcinācijas devas nepieciešamība un laiks, kādā tā būtu jāievada, nav pierādīta. Atklātā pētījumā ZOSTAVAX tika ievadīts kā: (1) revakcinācijas deva 70 gadus veciem vai vecākiem 201 pacientam bez herpes zoster anamnēzē, kuri bija saņēmuši pirmo devu apmēram pirms 10 gadiem kā SPS dalībnieki, un (2) kā pirmā deva 70 gadus veciem vai vecākiem 199 pacientiem bez herpes zoster anamnēzē. VZV specifiskā imūnreakcija uz vakcīnu 6 nedēļas pēc vakcinācijas bija salīdzināma revakcinācijas un pirmās devas grupās.

Pacienti, kuri lieto ilgstošu/uzturošu terapiju ar sistēmiskiem kortikosteroīdiem

Dubultaklā, placebo kontrolētā, randomizētā klīniskajā pētījumā, ZOSTAVAX lietoja 60 gadus veciem vai vecākiem 206 pacientiem, kuri saņēma ilgstošu/uzturošu terapiju ar sistēmiskiem kortikosteroīdiem diennakts devā, kas atbilst 5 līdz 20 mg prednizolona, vismaz 2 nedēļas pirms iekļaušanas pētījumā un 6 nedēļas vai ilgāk pēc vakcinācijas, lai novērtētu ZOSTAVAX imunogenitātes un drošuma profilu. ZOSTAVAX, salīdzinot ar placebo, izraisīja lielāku VZV-specifisku imūnreakciju 6 nedēļas pēc vakcinācijas.

HIV-inficēti pieaugušie ar saglabātu imūnfunkciju

Dubultmaskēta, ar placebo kontrolēta randomizēta klīniska pētījuma laikā ZOSTAVAX tika ievadīts (18 gadus veciem un vecākiem; vidēji 49 gadus veciem) pieaugušiem pacientiem ar HIV infekciju un saglabājušos imūnfunkciju (ar ≥ 200 CD 4+T šūnām/µl), kuri saņēma atbilstošu pretretrovīrusu terapiju. Lai gan ZOSTAVAX ir indicēts lietošanai vienreizējas devas veidā (skatīt 4.2. apakšpunktu), tika izmantota divu devu shēma. 286 pacienti saņēma divas devas, un 9 pacienti saņēma tikai vienu devu. Pēc pirmās un otrās devas lietošanas novērotā VZV specifiskā imūnā atbildreakcija bija līdzīga (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Imūnkompromitēti pacienti

Nav pētīta vakcīnas iedarbība pacientiem ar pavājinātu imunitāti.

Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus ZOSTAVAX visās pediatriskās populācijas apakšgrupās (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Nav piemērojama.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Tradicionālie neklīniskie pētījumi nav veikti, bet nav citu neklīnisku datu, ko varētu attiecināt uz klīnisko drošumu, bez datiem, kas ietverti citos zāļu apraksta (ZA) apakšpunktos.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Pulveris:

Saharoze

Hidrolizēts želatīns

Nātrija hlorīds

Kālija dihidrogēnfosfāts

Kālija hlorīds

Mononātrija L-glutamāta monohidrāts

Nātrija hidrogēnfosfāts

Nātrija hidroksīds (pH piemērošanai)

Urīnviela

Šķīdinātājs: Ūdens injekcijām

6.2.Nesaderība

Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

6.3.Uzglabāšanas laiks

18 mēneši.

Pēc izšķīdināšanas vakcīna jāizlieto nekavējoties. Taču, ir pierādīta lietošanas stabilitāte 30 minūtes, ja to uzglabā temperatūrā 20ºC - 25ºC.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (temperatūrā 2ºC - 8ºC).

Nesasaldēt.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu izšķīdināšanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

ZOSTAVAX un šķīdinātājs suspensijas pagatavošanai flakonā:

Pulveris flakonos (stikla) ar aizbāzni (butilgumijas) un noņemamu vāciņu (alumīnija) un šķīdinātājs flakonos (stikla) ar aizbāzni (hlorbutila gumijas) un noņemamu vāciņu (alumīnija); iepakojuma lielums 1 vai 10.

ZOSTAVAX un šķīdinātājs suspensijas pagatavošanai pilnšļircē:

Pulveris flakonos (stikla) ar aizbāzni (butilgumijas) un noņemamu vāciņu (alumīnija) un šķīdinātājs pilnšļircē (stikla) ar aizbāzni (hlorbutila gumijas) un vāciņu (stirēna butadiēna gumija), ar vienu vai divām atsevišķām adatām, iepakojuma lielums 1, 10 vai 20.

Pulveris flakonos (stikla) ar aizbāzni (butilgumijas) un noņemamu vāciņu (alumīnija) un šķīdinātājs pilnšļircē (stikla) ar aizbāzni (hlorbutila gumijas) un vāciņu (stirēna butadiēna gumija), bez adatas, iepakojuma lielums 1, 10 vai 20.

Pulveris flakonos (stikla) ar aizbāzni (butilgumijas) un noņemamu vāciņu (alumīnija) un šķīdinātājs pilnšļircē (stikla) ar aizbāzni (hlorbutila gumijas) un adatas uzgali (dabīgā gumija), iepakojuma lielums 1 vai10.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Jāizvairās no kontakta ar dezinfekcijas līdzekļiem, jo tie var inaktivēt vakcīnas vīrusu.

Lai izšķīdinātu vakcīnu, jālieto pievienotais šķīdinātājs. Kad izšķīdināts, ZOSTAVAX ir puscaurspīdīgs vai caurspīdīgs, pelēkbalts vai bāli dzeltens šķidrums.

Ir svarīgi katram pacientam lietot atsevišķu sterilu šļirci un adatu, lai izvairītos no infekcijas aģentu pārnešanas no vienas personas uz citu.

Šķīdināšanas instrukcijas

ZOSTAVAX un šķīdinātājs suspensijas pagatavošanai flakonā: Jāievelk viss šķīdinātāja flakona saturs šļircē.

Viss šļirces saturs jāinjicē flakonā ar liofilizētu vakcīnu. Viegli jāsakrata, lai pilnībā izšķīdinātu.

Viss izšķīdinātās vakcīnas saturs jāievelk tajā pašā šļircē. Vakcīnu jāinjicē.

Izšķīdinātā vakcīna rūpīgi jāpārbauda, vai tajā nav redzamas svešķermeņu sīkas daļiņas un/vai nav izmaiņas tās vizuālā izskatā. Ja ievērojat kādas izmaiņas, iznīciniet vakcīnu.

ZOSTAVAX un šķīdinātājs suspensijas pagatavošanai pilnšļircē:

Ja pievienotas divas adatas, vakcīnas izšķīdināšanai un ievadīšanai jālieto atsevišķas adatas.

Lai izšķīdinātu vakcīnu, viss šķīdinātājs pilnšļircē jāinjicē flakonā ar liofilizētu vakcīnu un viegli jāsakrata, lai pilnīgi samaisītu.

Viss saturs jāievelk tajā pašā šļircē. Vakcīna jāinjicē.

Iepakojuma ar pilnšļircēm bez pievienotām adatām sekundārā iepakojumā var būt pieejamas 1 vai 2 atsevišķas adatas.

Adata jāiespiež šļirces galā, veicot rotāciju par ceturtdaļu (90º), lai nodrošinātu savienojumu.

Izšķīdinātā vakcīna rūpīgi jāpārbauda, vai tajā nav redzamas svešķermeņu sīkas daļiņas un/vai nav izmaiņas tās vizuālā izskatā. Ja ievērojat kādas izmaiņas, iznīciniet vakcīnu.

Lai nemazinātu vakcīnas iedarbīgumu, to iesaka ievadīt tūlīt pēc šķīdināšanas. Vakcīna jāiznīcina, ja tā nav ievadīta 30 minūtes pēc izšķīdināšanas.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/06/341/001

EU/1/06/341/002

EU/1/06/341/003

EU/1/06/341/004

EU/1/06/341/005

EU/1/06/341/006

EU/1/06/341/007

EU/1/06/341/008

EU/1/06/341/009

EU/1/06/341/010

EU/1/06/341/011

EU/1/06/341/012

EU/1/06/341/013

9.REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2006. gada 19. maijs

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2011. gada 24. marts

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas