Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zostavax (varicella-zoster virus (live, attenuated)) – Marķējuma teksts - J07BK02

Updated on site: 11-Oct-2017

Zāļu nosaukumsZostavax
ATĶ kodsJ07BK02
Vielavaricella-zoster virus (live, attenuated)
RažotājsMSD VACCINS

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ZOSTAVAX – Pulveris flakonos un šķīdinātājs flakonos - iepakojumā 1, 10

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

ZOSTAVAX pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai shingles (herpes zoster) vaccine (live)

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Pēc pagatavošanas 1 deva (0,65 ml) satur:

Varicella zoster vīrusu, Oka/Merck celmu (dzīvu, novājinātu) ≥ 19400 PFU

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Saharoze, hidrolizēts želatīns, urīnviela, nātrija hlorīds, kālija dihidrogēnfosfāts, kālija hlorīds, mononātrija L-glutamāta monohidrāts, nātrija hidrogēnfosfāts, nātrija hidroksīds.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai 1 flakons (pulveris) + 1 flakons (šķīdinātājs)

10 flakoni (pulveris) + 10 flakoni (šķīdinātājs)

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai vai intramuskulārai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu. Nesasaldēt. Flakonu uzglabāt ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas. Pēc pagatavošanas lietot nekavējoties vai 30 minūšu laikā, ja vakcīna uzglabāta 20ºC - 25ºC.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/06/341/001 1 devas iepakojumam

EU/1/06/341/002 10 devu iepakojumam

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Flakons ar pulveri

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

ZOSTAVAX pulveris injekcijām s.c./i.m.

2.LIETOŠANAS METODE

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 deva

6.CITA

MSD VACCINS

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Flakons ar šķīdinātāju

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) ZOSTAVAX šķīdinātājs

2. LIETOŠANAS METODE

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 deva

6. CITA

MSD VACCINS

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ZOSTAVAX – Pulveris flakonos un šķīdinātājs pilnšļircēs ar pievienotām adatām - iepakojumā 1, 10

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

ZOSTAVAX pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē shingles (herpes zoster) vaccine (live)

2. AKTĪVĀS-(O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Pēc pagatavošanas 1 deva (0,65 ml) satur:

Varicella zoster vīrusu, Oka/Merck celmu (dzīvu, novājinātu) ≥ 19400 PFU

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Saharoze, hidrolizēts želatīns, urīnviela, nātrija hlorīds, kālija dihidrogēnfosfāts, kālija hlorīds, mononātrija L-glutamāts, nātrija hidrogēnfosfāts, nātrija hidroksīds.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē 1 flakons (pulveris) + 1 pilnšļirce ar adatu (šķīdinātājs)

10 flakoni (pulveris) + 10 pilnšļirces ar adatu (šķīdinātājs)

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai vai intramuskulārai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu. Nesasaldēt. Flakonu uzglabāt ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas. Pēc pagatavošanas lietot nekavējoties vai 30 minūšu laikā, ja vakcīna uzglabāta 20ºC - 25ºC.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/06/341/003 1 devas iepakojumam

EU/1/06/341/004 10 devu iepakojumam

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ZOSTAVAX – Pulveris flakonos un šķīdinātājs pilnšļircēs bez adatas - iepakojumā 1, 10, 20

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

ZOSTAVAX pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē shingles (herpes zoster) vaccine (live)

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Pēc pagatavošanas 1 deva (0,65 ml) satur:

Varicella zoster vīrusu, Oka/Merck celmu (dzīvu, novājinātu) ≥ 19400 PFU

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Saharoze, hidrolizēts želatīns, urīnviela, nātrija hlorīds, kālija dihidrogēnfosfāts, kālija hlorīds, mononātrija L-glutamāta monohidrāts, nātrija hidrogēnfosfāts, nātrija hidroksīds.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē 1 flakons (pulveris) + 1 pilnšļirce bez adatas (šķīdinātājs)

10 flakoni (pulveris) + 10 pilnšļirces bez adatas (šķīdinātājs)

20 flakoni (pulveris) + 20 pilnšļirces bez adatas (šķīdinātājs)

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai vai intramuskulārai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu. Nesasaldēt. Flakonu uzglabāt ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas. Pēc pagatavošanas lietot nekavējoties vai 30 minūšu laikā, ja vakcīna uzglabāta 20ºC - 25ºC.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/06/341/005 1 devas iepakojumam

EU/1/06/341/006 10 devu iepakojumam

EU/1/06/341/007 20 devu iepakojumam

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ZOSTAVAX – Pulveris flakonos un šķīdinātājs pilnšļircēs ar vienu nepievienotu adatu - iepakojumā 1, 10, 20

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

ZOSTAVAX pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē shingles (herpes zoster) vaccine (live)

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Pēc pagatavošanas 1 deva (0,65 ml) satur:

Varicella zoster vīrusu, Oka/Merck celmu (dzīvu, novājinātu) ≥ 19400 PFU

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Saharoze, hidrolizēts želatīns, urīnviela, nātrija hlorīds, kālija dihidrogēnfosfāts, kālija hlorīds, mononātrija L-glutamāta monohidrātss, nātrija hidrogēnfosfāts, nātrija hidroksīds.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē 1 flakons (pulveris) + 1 pilnšļirce (šķīdinātājs) + 1 adata

10 flakoni (pulveris) + 10 pilnšļirces (šķīdinātājs) + 10 adatas 20 flakoni (pulveris) + 20 pilnšļirces (šķīdinātājs) + 20 adatas

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai vai intramuskulārai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu. Nesasaldēt. Flakonu uzglabāt ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas. Pēc pagatavošanas lietot nekavējoties vai 30 minūšu laikā, ja vakcīna uzglabāta 20ºC - 25ºC.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/06/341/008 1 devas iepakojumam

EU/1/06/341/009 10 devu iepakojumam

EU/1/06/341/010 20 devu iepakojumam

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ZOSTAVAX – Pulveris flakonos un šķīdinātājs pilnšļircēs ar 2 nepievienotām adatām - iepakojumā 1, 10, 20

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

ZOSTAVAX pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē shingles (herpes zoster) vaccine (live)

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Pēc pagatavošanas 1 deva (0,65 ml) satur:

Varicella zoster vīrusu, Oka/Merck celmu (dzīvu, novājinātu) ≥ 19400 PFU

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Saharoze, hidrolizēts želatīns, urīnviela, nātrija hlorīds, kālija dihidrogēnfosfāts, kālija hlorīds, mononātrija L-glutamāta monohidrāts, nātrija hidrogēnfosfāts, nātrija hidroksīds.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai pilnšļircē 1 flakons (pulveris) + 1 pilnšļirce (šķīdinātājs) + 2 adatas

10 flakoni (pulveris) + 10 pilnšļirces (šķīdinātājs) + 20 adatas 20 flakoni (pulveris) + 20 pilnšļirces (šķīdinātājs) + 40 adatas

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai vai intramuskulārai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu. Nesasaldēt. Flakonu uzglabāt ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas. Pēc pagatavošanas lietot nekavējoties vai 30 minūšu laikā, ja vakcīna uzglabāta 20ºC - 25ºC.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(-I)

EU/1/06/341/0111 devas iepakojumam

EU/1/06/341/012 10 devu iepakojumam

EU/1/06/341/01320 devu iepakojumam

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA Flakons ar pulveri

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

ZOSTAVAX pulveris injekcijām s.c./i.m.

2. LIETOŠANAS METODE

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 deva

6. CITA

MSD VACCINS

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMĀ Pilnšļirce ar šķīdinātāju

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) ZOSTAVAX šķīdinātājs

2. LIETOŠANAS METODE

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 deva

6. CITA

MSD VACCINS

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas