Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zutectra (human hepatitis-B immunoglobulin) – Lietošanas instrukcija - J06BB04

Updated on site: 11-Oct-2017

Zāļu nosaukumsZutectra
ATĶ kodsJ06BB04
Vielahuman hepatitis-B immunoglobulin
RažotājsBiotest Pharma GmbH

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Zutectra 500 SV šķīdums injekcijai pilnšļircē

Human hepatitis B immunoglobulin

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Zutectra un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Zutectra lietošanas

3.Kā lietot Zutectra

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Zutectra

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

7.Kā pašam vai aprūpētājam veikt Zutectra injekciju

1. Kas ir Zutectra un kādam nolūkam to lieto Kas ir Zutectra

Zutectra satur antivielas pret hepatīta B vīrusu, kas ir organisma pašaizsardzības vielas, kas aizsargā pret hepatītu B. Hepatīts B ir aknu iekaisums, ko izraisa hepatīta B vīruss.

Kādam nolūkam Zutectra lieto

Zutectra izmanto hepatīta B reinfekcijas profilaksei pieaugušajiem, kuriem vismaz pirms 1 nedēļas veikta aknu transplantācija, jo viņi slimojuši ar hepatīta B izraisītu aknu mazspēju.

2.Kas jāzina pirms Zutectra lietošanas

Nelietojiet Zutectra šādos gadījumos

- ja Jums ir alerģija pret cilvēka imūnglobulīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. Alerģiskas reakcijas var izpausties ar pēkšņu sēkšanu, apgrūtinātu elpošanu, ātru pulsu, acu plakstiņu, sejas, lūpu, rīkles vai mēles pietūkumu, izsitumiem vai niezi.

Zutectra paredzēts ievadīt tikai subkutānas injekcijas veidā zem ādas. Injekcija vēnā vai asinsvadā var izraisīt alerģisku šoku.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms ārstēšanas pastāstiet ārstam vai veselības aprūpes profesionālim

-ja Jums it teikts, ka Jums asinīs ir antivielas pret IgA tipa imūnglobulīniem. Tās sastop ļoti retos gadījumos, un tās var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Jums var būt alerģija pret imūnglobulīniem (antivielām), to nezinot, arī tad, ja iepriekš esat labi panesis ārstēšanu ar cilvēka imūnglobulīniem. Īpaši, ja Jums asinīs nav pietiekoši daudz IgA tipa imūnglobulīnu, var attīstīties alerģiskas reakcijas, piemēram, pēkšņa asinsspiediena pazemināšanās vai šoks.

Jūs rūpīgi uzraudzīs pirmās Zutectra injekcijas laikā un neilgu laiku pēc tās, lai pārliecinātos, ka Jums neattīstās šī reakcija. Ja Jums attīstīsies alerģiska reakcija pret Zutectra, injekciju nekavējoties pārtrauks. Ja Zutectra injekcijas laikā novērojat kādas reakcijas, nekavējoties pastāstiet ārstam vai veselības aprūpes profesionālim.

Ja Jūs esat HBs antigēna pozitīvs, Jums neievadīs Zutectra, jo zāļu ievadīšana nav lietderīga. Ārsts Jums to paskaidros.

Jūsu drošības dēļ Jums regulāri kontrolēs antivielu koncentrācijas.

Iespējamas novirzes asins analīzēs

Zutectra var ietekmēt dažu asins analīžu rezultātus (seroloģiskās analīzes). Pirms jebkādām asins analīzēm pastāstiet ārstam par ārstēšanu ar Zutectra.

Informācija par Zutectra sākotnējo materiālu un iespējamu infekcijas ierosinātāju pārnešanu:

Zutectra sākotnējais materiāls vai materiāls, no kā Zutectra ir veidots, ir cilvēka asins plazma (tā ir asins šķidrā daļa).

Ja zāles tiek izgatavotas no cilvēka asinīm vai plazmas, tiek veikti noteikti pasākumi, lai nepieļautu infekciju pārnešanu no viena pacienta otram. Tie ietver:

-rūpīgu asins un plazmas donoru atlasi, lai pārliecinātos, ka tiek izslēgti tie donori, kuri var pārnest infekcijas, un

-katra parauga un apkopoto plazmas paraugu pārbaudi, vai tiem nav vīrusu/infekciju pazīmes.

Šo zāļu ražotāji asins un plazmas apstrādē ir iekļāvuši arī soļus, kurus veicot, vīrusus var inaktivēt vai atdalīt. Neskatoties uz šiem pasākumiem, ievadot zāles, kas izgatavotas no cilvēka asinīm vai plazmas, nevar pilnībā izslēgt infekciju pārnešanas iespēju. Tas attiecas arī uz jebkādiem nezināmiem vai jauniem vīrusiem vai citiem infekciju veidiem.

Izmantotie pasākumi tiek uzskatīti par efektīviem apvalkotiem vīrusiem, piemēram, cilvēka imūndeficīta vīrusam (HIV), B hepatīta vīrusam un C hepatīta vīrusam, kā arī A hepatīta vīrusam, kas ir vīruss bez apvalka. Izmantotie pasākumi var nebūt pietiekami efektīvi vīrusiem bez apvalka, piemēram, parvovīrusam B19 (Ringela masaliņu izraisītājs).

Imūnglobulīnu, piemēram, Zutectra lietošana nav saistīta ar A hepatīta vai parvovīrusa B19 infekcijām, iespējams, tāpēc, ka antivielas pret šīm infekcijām, ko satur šīs zāles, veic aizsargfunkciju.

Stingri ieteicams, ka katru reizi, kad tiek lietots Zutectra (gan slimnīcā, gan mājās), tiek pierakstīts šo zāļu nosaukums un sērijas numurs, lai dokumentētu izmantotās sērijas.

Citas zāles un Zutectra

Pastāstiet ārstam vai veselības aprūpes profesionālim par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Vakcinācijas

3 mēnešus pēc Zutectra ievadīšanas var samazināties dažu vakcīnu efektivitāte (masalu, masaliņu, cūciņu, vējbaku).

Pēc pēdējās Zutectra injekcijas Jums var būt jāgaida vismaz 3 mēnešus, pirms Jums varēs ievadīt dažas dzīvas, novājinātas vakcīnas.

Pirms vakcinācijas pastāstiet ārstam par ārstēšanu ar Zutectra.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai veselības aprūpes profesionāli.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Zutectra neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

3.Kā lietot Zutectra

Zutectra paredzēts ievadīt zemādas injekcijas veidā (zem ādas). Vienas šļirces saturs paredzēts tikai vienreizējai lietošanai. Neievadīt asinsvadā.

Vairumā gadījumu injekciju veiks ārsts vai medmāsa. Tomēr, ja Jums ir pietiekami augsts antivielu līmenis un Jums ir fiksēts devas režīms, Jūs vai Jūsu aprūpētāju var apmācīt, lai injekcijas tiktu veiktas mājās (skatīt turpmāk tekstā).

Zutectra injekciju dokumentēšanai stingri ieteicams lietot ārstēšanas dienasgrāmatu. Jūsu ārsts izstāstīs Jums, kā to lietot.

Devu var noteikt individuāli un pielāgot no 500 SV līdz 1000 SV (izņēmuma gadījumos līdz 1500 SV) reizi nedēļā vai reizi divās nedēļās. Deva būs atkarīga no Jūsu stāvokļa. Jūsu ārsts regulāri pārbaudīs Jūsu stāvokli un izstāstīs, cik daudz un cik bieži Jums jālieto Zutectra.

Ja veicat sev injekciju pats vai to veic aprūpētājs

Jūs varat injicēt Zutectra pats, bez ārsta palīdzības, ja Jūs esat apmācīts to darīt. Ja Jūs Zutectra ievadiet pats, lūdzu, rūpīgi izlasiet instrukcijas apakšpunktā „Kā pašam vai aprūpētājam veikt Zutectra injekciju”.

Zutectra pirms lietošanas jānovieto istabas temperatūrā (aptuveni 23°C–27°C).

Ja esat lietojis Zutectra vairāk nekā noteikts

Pārdozēšanas sekas nav zināmas. Tomēr, ja esat lietojis Zutectra vairāk nekā nozīmēts, lai saņemtu konsultāciju, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, veselības aprūpes speciālistu vai farmaceitu.

Ja esat aizmirsis lietot Zutectra

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto injekciju. Pārrunājiet ar savu ārstu, kā mainīt devu. Jūsu ārsts izstāstīs, cik daudz un cik bieži Jums jālieto Zutectra.

Pārliecinieties, ka lietojat Zutectra, kā izrakstījis un noteicis Jūsu ārsts, lai izvairītos no hepatīta B reinfekcijas.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Vairums blakusparādību, ko novēroja, lietojot Zutectra, bija vieglas vai vidēji smagas. Ļoti retos gadījumos parastie cilvēka imūnglobulīni var izraisīt nopietnu alerģisku reakciju.

Ja novērojat jebkādu no turpmāk minētajām blakusparādībām, pārtrauciet injekciju un nekavējoties izstāstiet par to savam ārstam:

-izsitumi,

-nieze,

-sēkšana,

-apgrūtināta elpošana,

-acu plakstiņu, sejas, lūpu, rīkles vai mēles pietūkums,

-zems asinsspiediens, ātrs pulss.

Tā var būt alerģiska reakcija vai nopietna alerģiska reakcija (anafilaktiskais šoks).

Ja pēc injekcijas rodas kādas nevēlamas blakusparādības, nekavējoties konsultējieties ar ārstu. Lietojot Zutectra, ir ziņots par šādām blakusparādībām:

Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem):

-reakcijas injekcijas vietā: sāpes, nātrene injekcijas vietā, hematoma (asins uzkrāšanās zemādas audos), ādas apsārtums.

Retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem):

-galvassāpes,

-sāpes vēdera augšdaļā (no krūšu kurvja līdz nabai)

Turklāt par šādām reakcijām ziņots tikai vienu reizi:

-vājumu (nogurumu),

-augstu asinsspiedienu (hipertensiju),

-deguna un rīkles iekaisumu (nazofaringītu),

-muskuļu spazmu,

-alerģiskām reakcijām (paaugstinātu jutību),

-traucētu sirdsdarbību (sirdsklauvēm), diskomfortu sirds rajonā,

-niezi, izsitumiem,

-sāpēm mutes dobumā un rīklē.

Lietojot citus cilvēka imūnglobulīnu preparātus, ziņots vēl par šādiem simptomiem:

-drebuļi,

-galvassāpes,

-reibonis,

-drudzis,

-vemšana,

-vieglas alerģiskas reakcijas,

-slikta dūša (vēlēšanās vemt),

-locītavu sāpes,

-zems asinsspiediens,

-vidēji stipras sāpes muguras lejasdaļā.

Injekcijas vietā var veidoties šādas lokālas reakcijas: pietūkums, sāpīgums, apsārtums, ādas sacietējumi, lokāla karstuma sajūta, nieze, zilumi un izsitumi.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, veselības aprūpes speciālistu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Zutectra

-Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

-Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz ārējās kastītes un šļirces marķējuma pēc Der.līdz (EXP). Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

-Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C–8°C).

-Nesasaldēt.

-Uzglabāt ārējā iepakojumā, sargāt no gaismas.

-Šķīdums jāievada nekavējoties pēc šļirces atvēršanas.

-Nelietojiet Zutectra, ja pamanāt, ka šķīdums ir duļķains vai satur sīkas daļiņas.

-Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. Kad injekcija ir pabeigta, nekavējoties izmetiet visas adatas, šļirces un tukšos stikla traukus piegādātajā konteinerā, kas paredzēts asiem priekšmetiem.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Zutectra satur

-Aktīvā viela ir cilvēka hepatīta B imūnglobulīns 500 SV/ml.

-Viens ml Zutectra satur 150 mg cilvēka plazmas proteīnu, no kura vismaz 96 % ir imūnglobulīns G (IgG). Maksimālais imūnglobulīna A (IgA) saturs ir 6000 mikrogramu/ml.

-Citas sastāvdaļas ir glicīns un ūdens injekcijām.

Zutectra ārējais izskats un iepakojums

Zutectra tiek piegādāts kā šķīdums injekcijai pilnšļircēs (500 SV/ml – iepakojumā 5 gab. blisterī). Šķīduma krāsa var variēt no caurspīdīgas līdz bāli dzeltenai vai gaiši brūnai.

Viena pilnšļirce ar 1 ml Zutectra satur 500 SV. Zutectra piegādā iepakojumā, kas satur 5 pilnšļirces un katra ievietota blistera iepakojumā.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Biotest Pharma GmbH

Landsteinerstrasse 5

D–63303 Dreieich

Vācija

Tel.: + 49 6103 801–0

Fakss: + 49 6103 801–150 / –727

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Infarama bvba

Biotest AG

Costermansstede 1

Landsteinerstrasse 5

B-1850 Grimbergen

D-63303 Dreieich

Tél/Tel: + 32 22709522

България

Luxembourg/Luxemburg

АНТИСЕЛ Братя Селидис България ООД

Biotest AG

Ул. „Свети Иван Рилски” 33-35

Landsteinerstr. 5

София 1606

D-63303 Dreieich

Teл.: + 359 2 953 1224

Česká republika

Reg-Pharm spol.s.r.o. Fialková 45 CZ-10600 Praha 10

Tel: + 420 2 7265 4004

Danmark

Unimedic Pharma AB

Box 6216

SE-102 34 Stockholm

Tlf:+ 46 10 130 99 80

Deutschland

Biotest AG

Landsteinerstrasse 5

D-63303 Dreieich

Eesti

Biotest AG

Landsteinerstrasse 5

D-63303 Dreieich

Ελλάδα

España

Biotest Medical, S.L.U.

C/ Frederic Mompou, 5 – 6º 3ª A

ES-08960 Sant Just Desvern

Barcelona

Tel: +34 935 952 661

France

Biotest AG

Landsteinerstrasse 5

D-63303 Dreieich

Tél: 00800 98832872

Hrvatska

Medical Intertrade d.o.o.

Dr. Franje Tudjmana 3

HR-10431 Sveta Nedelja

Tel: + 385 1 333 6036

Ireland

Aquilant Pharmaceuticals

United Drug House, Magna Drive, Magna

Business Park,

Citywest Road

Magyarország

Biotest Hungaria Kft.

Torbágy u. 15/A

H-2045 Törökbálint

Tel.: + 36 23 511 311

Malta

Rodel Ltd

55, Ravina Triq ir-Russett

MT-Kappara SGN 4432 Tel: + 356 27 386221

Nederland

Infarama bvba

Costermansstede 1

B-1850 Grimbergen

Tel: + 32 22709522

Norge

Unimedic Pharma AB

Box 6216

SE-102 34 Stockholm

Tlf:+ 46 10 130 99 80

Österreich

Biotest Austria GmbH Einsiedlergasse 58 A-1050 Wien

Polska

Nobipharm Sp. Z.o.o. ul Rydygiera 8 PL–01-793 Warszawa Tel.: + 48 22 8322638

Portugal

SPCare Especialidades Farmacêuticas, Lda Rua Luciano Cordeiro, nº 123, 1º dto. PT-1050 139 Lisboa

Tel: + 351 21 193 14 20

România

Besmax Pharmaceutical Distribution S.R.L.

61A Drumul Plaiul Sarului Street, Room 5

013982 Bucharest, District 1 – RO

Tel: + 40 743 207 205

Slovenija

Lab Consulting d.o.o. Ljubljanska cesta 13 B 1236 Trzin

Tel: + 386 1 830 80 50

IRL-Dublin 24

Tel: + 353 1 404 8344

 

Ísland

Slovenská republika

Biotest AG

Reg-Pharm spol.s.r.o.

Landsteinerstrasse 5

Fialková 45

D-63303 Dreieich

CZ-10600 Praha 10

Tel: + 420 2 7265 4004

Italia

Suomi/Finland

Biotest Italia S.r.l.

Unimedic Pharma AB

Via Leonardo da Vinci 43

Box 6216

I-20090 Trezzano sul Naviglio

SE-102 34 Stockholm

Tel: + 39 02 4844 2951

Puh/Tel: + 46 10 130 99 80

Κύπρος

Sverige

ΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ

Unimedic Pharma AB

Γ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ

Box 6216

Τ. Θ. 22578 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

SE-102 34 Stockholm

Κ Υ Π Ρ Ο Σ

Tel: + 46 10 130 99 80

Τηλ: + 357 22 611 038

 

Latvija

United Kingdom

Biotest AG

Biotest (UK) Ltd.

Landsteinerstrasse 5

First Floor, Park Point, 17 High Street,

D-63303 Dreieich

Longbridge

Birmingham B31 2UQ –UK

 

Tel: + 44 121 733 3393

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

7.Kā pašam vai aprūpētājam veikt Zutectra injekciju

Turpmākie norādījumi ir paredzēti, lai izskaidrotu, ka veikt Zutectra injekciju. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet norādījumus un izpildiet tos soli pa solim. Ārsts vai viņa/viņas asistents apmācīs Jūs, kā veikt injekciju.

Nemēģiniet injicēt Zutectra, kamēr neesat pārliecināts, ka saprotat, kā sagatavot injekcijas šķīdumu un veikt injekciju.

Vispārīga informācija:

-Šļirces un šļirču atkritumu konteineru uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā; ja iespējams, ieslēdziet materiālus.

-Injekcijas mēģiniet veikt vienā un tajā pašā dienas laikā. Tā ir vieglāk to atcerēties.

-Vienmēr divas reizes pārbaudiet devu.

-Šķīdums pirms lietošanas jāsasilda līdz istabas temperatūrai.

-Katru šļirci atveriet tikai tad, kad esat gatavs veikt injekciju. Injekcija jāveic nekavējoties pēc šļirces atvēršanas.

-Šķīduma krāsa var būt diapazonā no caurspīdīgas līdz bāli dzeltenai vai gaiši brūnai. Nelietojiet duļķainus šķīdumus vai šķīdumus ar sīkām daļiņām.

-Šīs zāles nedrīkst sajaukt ar citām zālēm.

Pirms injekcijas:

1. Nomazgājiet rokas. Svarīgi, lai rokas un izmantotie piederumi ir pēc iespējas tīrāki.

2. Jau iepriekš sakārtojiet visu, kas Jums būs nepieciešams. Atrodiet tīru vietu, kur var izkārtot visus piederumus, ko plānojat izmantot:

-divus spirta tamponus,

-vienu Zutectra šļirci,

-vienu zemādas injekcijai piemērotu adatu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka spirta tamponi un adatas nav iepakojumā, un tās Jums ir jāiegādājas pašam.

3. Pirms sagatavojaties injekcijai izlemiet, kur veiksiet injekciju. Zutectra jāinjicē tauku slānī starp ādu un muskuli (aptuveni 8 līdz 12 mm zem ādas). Vislabākās vietas injekcijai ir vietas, kur āda ir brīva un mīksta, piemēram, vēders, augšdelms, augšstilbs vai sēža, un kas neatrodas locītavu, nervu un kaulu tuvumā.

Svarīga informācija! Neveiciet injekcijas zonās, kur varat sataustīt bumbuļus, punus, cietus mezglus vai kur jūtat sāpes, vai zonās ar izmainītu krāsu, padziļinājumiem, krevelēm vai ādas bojājumu. Konsultējieties ar ārstu vai veselības aprūpes speciālistu par šīm ādas izmaiņām vai citām neparastām izmaiņām, kuras ievērojat. Katru reizi injekcija jāveic citā vietā. Ja dažas zonas Jums ir grūti aizsniegt, iespējams, ka aprūpētājam jāpalīdz Jums veikt šīs injekcijas.

4. Sagatavojiet Zutectra šļirci:

-Izņemiet šļirci no iepakojuma.

-Uzmanīgi apskatiet šķīdumu. Tam jābūt caurspīdīgam un bez sīkām daļiņām. Ja šķīdums ir mainījis krāsu, tas ir duļķains vai satur sīkas daļiņas, izmetiet to un sāciet visu no jauna, izmantojot jaunu šļirci.

-Noņemiet šļircei aizsargājošo vāciņu.

-Izņemiet adatu no sterilā iepakojuma un savienojiet adatu ar šļirci.

5. Atbrīvojiet šļirci no gaisa burbuļiem, kas varētu būt tajā sakrājušies.

-Turiet šļirci ar augšup vērstu adatu un viegli pasitiet pa to ar pirkstiem, līdz gaiss sakrājas šļirces galā. Uzmanīgi nospiediet virzuli, līdz gaisa burbuļi ir izspiesti.

Injekcija

1.

Izvēlieties zonu, kurā veiksiet injekciju un pierakstiet to savā dienasgrāmatā.

Vēders: Neizmantojiet zonu, kas atrodas vienas collas rādiusā ap nabu. Izvairieties izmantot jostas līnijas zonu, jo berzēšana var sakairināt injekcijas vietu. Izvairieties no operāciju rētām. Šī, iespējams, būs vieta, kur visvieglāk veikt injekcijas, ja tās veicat pats.

Augšstilbi: Izmantojiet augšstilbu vidējās un ārējās zonas, kur var saspiest un pacelt audus. Iespējams, ka taukaudu daudzums pieaugs, jo tālāk atvirzīsieties no ceļa un jo tuvāk pievirzīsieties gūžai.

Augšdelmi: Jāizmanto augšdelma mugurējā daļa. Izmantojot šo vietu, pašam ir grūti saspiest un pacelt audus un injicēt Zutectra. Ja izvēlaties veikt injekciju pats sev augšdelmā, mēģiniet saspiest un pacelt audus, novietojiet augšdelmu uz krēsla atzveltnes vai atspiediet to pret sienu. Ja Jums nepieciešama palīdzība, tad šajā vietā injekciju daudz vieglāk ir veikt kādam citam.

Sēža: Izmantojiet jebkuru zonu, kur Jūs varat saspiest un pacelt audus. Šajā vietā injekciju pašam sev veikt ir grūtāk. Mēģiniet atrast injekcijas vietu, stāvot spoguļa priekšā, vai arī palūdziet aprūpētājam, lai viņš veic Jums injekciju.

Injekcijas vietas ir svarīgi mainīt (rotēt). Tādējādi āda saglabās elastību, un zāles varēs vienmērīgi uzsūkties. Injekcijas vietu rotācija nozīmē injekciju uzsākšanu vienā vietā un visu pārējo vietu izmantošanu, pirms atgriežaties pie pirmās izmantotās vietas. Pēc tam atkārtojiet rotāciju. Lai izvairītos no problēmām, var būt lietderīgi pierakstīt, kur pēdējo reizi tika veikta injekcija.

Zāļu ievadīšana augšstilbos ir attēlota kā piemērs turpmākajos attēlos:

2. Noslaukiet plānoto injekcijas zonu ar spirta tamponu. Ļaujiet ādai nožūt.

3. Uzmanīgi saspiediet ādu ap dezinficēto injekcijas vietu (nedaudz to paceliet) un ieduriet adatu ādā,

45līdz 90 grādu leņķī, veicot ātru, pārliecinošu kustību. Injicējiet zem ādas, kā Jums to rādīja ārsts vai medmāsa.

4. Injicējiet šķidrumu, uzmanīgi nospiežot virzuli. Nesteidzoties injicējiet visu šķīdumu, līdz šļirce ir tukša.

5. Pēc tam nekavējoties izvelciet adatu, un ļaujiet saspiestajai ādai ieņemt sākotnējo stāvokli.

6. Notīriet injekcijas vietu, noslaukot to ar spirta tamponu, izmantojot apļveida kustību.

Izmetiet visus izlietotos piederumus

Kad injekcija ir pabeigta, nekavējoties izmetiet visas adatas un tukšos stikla traukus konteinerā, kas paredzēts asiem priekšmetiem.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas