Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Atlasīt vietnes valodu

Zyprexa Velotab (olanzapine) – Marķējuma teksts - N05AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Zāļu nosaukumsZyprexa Velotab
ATĶ kodsN05AH03
Vielaolanzapine
RažotājsEli Lilly Nederland B.V.

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ZYPREXA VELOTAB 5 mg MUTĒ DISPERĢĒJAMAS TABLETES KASTĪTĒ

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

ZYPREXA VELOTAB 5 mg mutē disperģējamās tabletes

Olanzapine

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS (-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra mutē disperģējamā tablete satur ir 5 mg olanzapīna.

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Pārējās sastāvdaļas: želatīns, mannīts (E421), aspartāms (E951), nātrija metilparahidroksibenzoāts (E219), nātrija propilparahidroksibenzoāts (E217).

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

28 mutē disperģējamās tabletes

35 mutē disperģējamās tabletes

56 mutē disperģējamās tabletes

70 mutē disperģējamās tabletes

98 mutē disperģējamās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

1.Atdaliet no plāksnītes vienu šūnu.

2.Uzmanīgi atdaliet pārklājumu.

3.Lēnām izspiediet tableti.

4.Ielieciet tableti mutē.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht , Nīderlande.

12.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/99/125/001 – 28 mutē disperģējamās tabletes

EU/1/99/125/009 – 35 mutē disperģējamās tabletes

EU/1/99/125/005 – 56 mutē disperģējamās tabletes

EU/1/99/125/013 – 70 mutē disperģējamās tabletes

EU/1/99/125/017 – 98 mutē disperģējamās tabletes

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

ZYPREXA VELOTAB 5 mg

17.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18.UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC: {numurs}

SN: {numurs}

NN: {numurs}

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

ZYPREXA VELOTAB 5 mg MUTĒ DISPERĢĒJAMĀS TABLETES: BLISTERA FOLIJAS

TEKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

ZYPREXA VELOTAB 5 mg mutē disperģējamās tabletes

Olanzapine

2.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Lilly

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4.SĒRIJAS NUMURS

Lot

5.CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ZYPREXA VELOTAB 10 mg MUTĒ DISPERĢĒJAMAS TABLETES KASTĪTĒ

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

ZYPREXA VELOTAB 10 mg mutē disperģējamās tabletes

Olanzapine

2.AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra mutē disperģējamā tablete satur 10 mg olanzapīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Pārējās sastāvdaļas: želatīns, mannīts (E421), aspartāms (E951), nātrija metilparahidroksibenzoāts (E219), nātrija propilparahidroksibenzoāts (E217).

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

28 mutē disperģējamās tabletes

35 mutē disperģējamās tabletes

56 mutē disperģējamās tabletes

70 mutē disperģējamās tabletes

98 mutē disperģējamās tabletes

5.LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

1.Atdaliet no plāksnītes vienu šūnu.

2.Uzmanīgi atdaliet pārklājumu.

3.Lēnām izspiediet tableti.

4.Ielieciet tableti mutē.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nīderlande.

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/99/125/002 – 28 mutē disperģējamās tabletes

EU/1/99/125/010 – 35 mutē disperģējamās tabletes

EU/1/99/125/006 – 56 mutē disperģējamās tabletes

EU/1/99/125/014 – 70 mutē disperģējamās tabletes

EU/1/99/125/018 – 98 mutē disperģējamās tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

ZYPREXA VELOTAB 10 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC: {numurs}

SN: {numurs}

NN: {numurs}

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

ZYPREXA VELOTAB 10 mg MUTĒ DISPERĢĒJAMĀS TABLETES: BLISTERA FOLIJAS

TEKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

ZYPREXA VELOTAB 10 mg mutē disperģējamās tabletes

Olanzapine

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Lilly

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ZYPREXA VELOTAB 15 mg MUTĒ DISPERĢĒJAMAS TABLETES KASTĪTĒ

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

ZYPREXA VELOTAB 15 mg mutē disperģējamās tabletes

Olanzapine

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS (-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra mutē disperģējamā tablete satur 15 mg olanzapīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Pārējās sastāvdaļas: želatīns, mannīts (E421), aspartāms (E951), nātrija metilparahidroksibenzoāts (E219), nātrija propilparahidroksibenzoāts (E217).

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

28 mutē disperģējamās tabletes

35 mutē disperģējamās tabletes

56 mutē disperģējamās tabletes

70 mutē disperģējamās tabletes

98 mutē disperģējamās tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

1.Atdaliet no plāksnītes vienu šūnu.

2.Uzmanīgi atdaliet pārklājumu.

3.Lēnām izspiediet tableti.

4.Ielieciet tableti mutē.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nīderlande.

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/99/125/003 – 28 mutē disperģējamās tabletes

EU/1/99/125/011 – 35 mutē disperģējamās tabletes

EU/1/99/125/007 – 56 mutē disperģējamās tabletes

EU/1/99/125/015 – 70 mutē disperģējamās tabletes

EU/1/99/125/019 – 98 mutē disperģējamās tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

ZYPREXA VELOTAB 15 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC: {numurs}

SN: {numurs}

NN: {numurs}

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

ZYPREXA VELOTAB 15 mg MUTĒ DISPERĢĒJAMĀS TABLETES: BLISTERA FOLIJAS

TEKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

ZYPREXA VELOTAB 15 mg mutē disperģējamās tabletes

Olanzapine

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Lilly

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

ZYPREXA VELOTAB 20 mg MUTĒ DISPERĢĒJAMAS TABLETES KASTĪTĒ

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

ZYPREXA VELOTAB 20 mg mutē disperģējamās tabletes

Olanzapine

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS (-I) UN DAUDZUMS(-I)

Katra mutē disperģējamā tablete satur 20 mg olanzapīna.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Pārējās sastāvdaļas: želatīns, mannīts (E421), aspartāms (E951), nātrija metilparahidroksibenzoāts (E219), nātrija propilparahidroksibenzoāts (E217).

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

28 mutē disperģējamās tabletes

35 mutē disperģējamās tabletes

56 mutē disperģējamās tabletes

70 mutē disperģējamās tabletes

98 mutē disperģējamās tabletes

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Iekšķīgai lietošanai

1.Atdaliet no plāksnītes vienu šūnu.

2.Uzmanīgi atdaliet pārklājumu.

3.Lēnām izspiediet tableti.

4.Ielieciet tableti mutē.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nīderlande.

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

EU/1/99/125/004 – 28 mutē disperģējamās tabletes

EU/1/99/125/012 – 35 mutē disperģējamās tabletes

EU/1/99/125/008 – 56 mutē disperģējamās tabletes

EU/1/99/125/016 – 70 mutē disperģējamās tabletes

EU/1/99/125/020 – 98 mutē disperģējamās tabletes

13. SĒRIJAS NUMURS

Sēr.

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

ZYPREXA VELOTAB 20 mg

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

PC: {numurs}

SN: {numurs}

NN: {numurs}

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA,KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES

ZYPREXA VELOTAB 20 mg MUTĒ DISPERĢĒJAMĀS TABLETES: BLISTERA FOLIJAS

TEKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

ZYPREXA VELOTAB 20 mg mutē disperģējamās tabletes

Olanzapine

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS

Lilly

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. CITA

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas