Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abasaglar (Abasria) (insulin glargine) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - A10AE04

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaAbasaglar (Abasria)
Kodiċi ATCA10AE04
Sustanzainsulin glargine
ManifatturEli Lilly Regional Operations GmbH

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti dwar il-kura tas- saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

ABASAGLAR 100 unità/mL ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull mL fih 100 unità ta’ insulin glargine* (ekwivalenti għal 3.64 mg).

Kull skartoċċ fih 3 mL ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni, ekwivalenti għal 300 unità.

* Insulin glargine huwa magħmul bit-teknoloġija rikombinanti tad-DNA ġo Escherichia coli.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni. (Injezzjoni).

Soluzzjoni ċara u bla kulur.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Kura għal dijabete mellitus fl-adulti, l-adoloxxenti u t-tfal minn sentejn ’il fuq.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

ABASAGLAR fih insulin glargine, analogu tal-insulina li jaħdem għal perjodu twil ta’ żmien.

ABASAGLAR għandu jingħata darba kuljum fi kwalunkwe ħin tal-ġurnata iżda dejjem fl-istess ħin.

Ir-reġimen tad-doża ta’ ABASAGLAR (id-doża u l-ħin li fih jingħata) għandu jkun aġġustat b’mod individwali. F’pazjenti li għandhom id-dijabete mellitus tat-tip 2, ABASAGLAR jista’ jingħata wkoll flimkien ma’ prodotti mediċinali attivi mill-ħalq kontra d-dijabete.

Il-qawwa ta’ dan il-prodott mediċinali hija mogħtija bħala unitajiet. Dawn l-unitajiet huma esklussivi għal insulin glargine u m’humiex xorta bħal UI jew l-unitajiet użati biex tkun espressa l-qawwa ta’ analogi ta’ insulini oħra (ara sezzjoni 5.1)

Popolazzjoni speċjali

Popolazzjoni anzjana (≥ 65 sena)

Fl-anzjani, id-deterjorament progressiv fil-funzjoni tal-kliewi jista’ jwassal għal tnaqqis kostanti fil-

ħtiġijiet tal-insulina.

Indeboliment tal-kliewi

F’pazjenti li għandhom indeboliment tal-kliewi, il-ħtieġa għall-insulina tista’ tonqos minħabba t- tnaqqis tal-metaboliżmu tal-insulina.

Indeboliment tal-fwied

F’pazjenti li għandhom indeboliment tal-fwied, il-ħtieġa għall-insulina tista’ tonqos, minħabba t- tnaqqis fil-ħila ta’ glukoneoġenesi u t-tnaqqis fil-metaboliżmu tal-insulina.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ insulin glargine ġew stabbiliti fl-adolexxenti u fit-tfal minn sentejn ’il fuq. Id-dejta li hemm disponibbli bħalissa hija deskritta f’sezzjonijiet 4.8, 5.1 u 5.2.

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ insulin glargine ma ġewx stabbiliti fit-tfal taħt is-sentejn. Dejta mhux disponibbli.

Il-bidla minn insulini oħra għal ABASAGLAR

Meta ssir il-bidla minn reġimen ta’ trattament b’insulina li għandha effett intermedju jew twil għal wieħed b’ABASAGLAR, tista’ tkun meħtieġa bidla fid-doża tal-insulina tal-bażi u t-trattament l-ieħor li jkun qed jittieħed magħha kontra d-dijabete għandu mnejn ikollu bżonn jiġi aġġustat (id-doża u l-ħin ta’ insulini regolari addizzjonali jew l-analogi tal-insulina li jaħdmu malajr jew id-doża ta’ prodotti mediċinali orali kontra d-dijabete).

Ilbidla minn insulina NPH darbtejn kuljum għal ABASAGLAR

Biex jitnaqqas ir-riskju tal-ipogliċemija matul il-lejl u filgħodu kmieni, il-pazjenti li qed jaqilbu l- iskeda tal-insulina tal-bażi tagħhom minn insulina NPH ta’ darbtejn kuljum, għal skeda ta’ darba kuljum b’ABASAGLAR, għandhom inaqqsu d-doża ta’ kuljum tal-insulina tal-bażi b’20% sa 30%, waqt l-ewwel ġimgħat tat-trattament.

Il-bidla minn insulina glargine 300 unità/ml għal ABASAGLAR

ABASAGLAR u Toujeo (insulina glargine 300 unità/ml) mhumiex bijoekwivalenti u ma jistgħux jinbidlu ma xulxin b’mod dirett. Sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ ipogliċemija, il-pazjenti li qed ibidlu l- iskeda ta’ insulina bażali minn skeda ta’ insulina b’insulina glargine 300 unità/ml darba kuljum għal skeda ta’ darba kuljum b’ABASAGLAR għandhom inaqsu d-doża tagħhom b’madwar 20%.

Waqt l-ewwel ġimgħat, it-tnaqqis irid ikun, almenu parzjalment, ikkumpensat b’żieda fl-insulina fil-

ħin tal-ikel, u wara dan il-perjodu, l-iskeda tal-kura trid tkun aġġustata b’mod individwali.

Monitoraġġ metaboliku mill-qrib huwa rrakkomandat waqt il-perjodu ta’ bidla u għall-ewwel ftit

ġimgħat. Meta l-kontroll metaboliku jitjieb u tiżdied is-sensittività għall-insulina, tista’ tkun meħtieġa bidla oħra fl-iskeda tad-dożaġġ. Tibdil fid-doża jista’ wkoll ikun meħtieġ, per eżempju, meta ssir bidla fil-piż tal-pazjent jew fl-istil tal-ħajja tiegħu, bidla fil-ħin meta d-doża tal-insulina tittieħed jew meta jinqalgħu xi ċirkostanzi oħra li jżidu s-suxxettibbiltà għall-ipogliċemija jew għall-ipergliċemija (ara sezzjoni 4.4).

Pazjenti b’dożi għoljin ta’ insulina minħabba antikorpi kontra l-insulina umana, jista’ jkollhom rispons aħjar għall-insulina b’ABASAGLAR.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

ABASAGLAR jingħata taħt il-ġilda.

ABASAGLAR m’għandhux jingħata fil-vina. L-effett fit-tul ta’ insulin glargine jiddependi fuq it-teħid b’injezzjoni fit-tessut ta’ taħt il-ġilda. L-għoti fil-vina tad-doża li s-soltu tingħata taħt il-ġilda tista’ twassal għal ipogliċemija severa.

M’hemmx differenzi klinikament rilevanti fil-livelli tal-insulina jew tal-glukożju fis-serum wara li insulin glargine jingħata fiż-żaqq, fil-muskolu deltojd, jew fil-koxxa. Is-siti fejn isiru l-injezzjonijiet iridu jinbidlu minn titqiba għal oħra f’kull żona allokata għall-injezzjoni.

ABASAGLAR m’għandux jitħallat ma’ ebda insulina oħra jew jiġi dilwit. Meta jitħallat jew jiġi dilwit jista’ jinbidel il-profil tal-ħin jew l-effett, u t-taħlit jista’ jikkawża l-formazzjoni ta’ trab fin fis- sustanza likwida.

Għal aktar dettalji dwar l-immaniġġar, ara sezzjoni 6.6.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

ABASAGLAR mhux l-insulina adatta għat-trattament ta’ ketoaċidożi tad-dijabete. Minflok, l-użu ta’ insulini regolari mogħtija fil-vina huwa irrakkomandat f’każijiet bħal dawn.

F’każ li ma jkunx hemm kontroll biżżejjed taz-zokkor, jew fejn ikun hemm tendenza ta’ episodji ta’ ipergliċemija jew ipogliċemija, wieħed irid jara mill-ġdid jekk il-pazjent hux isegwi l-iskeda tat- trattament li ngħatatlu, is-siti tal-injezzjonijiet, il-metodu ta’ kif qed tingħata l-injezzjoni, u l-fatturi rilevanti l-oħra kollha, qabel jiġi kkunsidrat tibdil fid-doża.

Meta taqleb pazjent għal tip jew marka oħra t’insulina dan għandu jsir taħt sorveljanza medika stretta. Tibdil fil-qawwa, fil-marka (il-manifattur), fit-tip (regolari, NPH, lente, effett fit-tul eċċ.), fl-oriġini (annimal, uman, insulina analoga umana) u/jew fil-metodu ta’ manifattura jista’ jirriżulta fil-ħtieġa ta’ tibdil tad-doża.

L-għoti tal-insulina jista’ jikkawża il-formazzjoni tal-antikorpi. F’każijiet rari, fil-preżenza ta’ antikorpi għall-insulina bħal dawn jista` jkun hemm bżonn ta` aġġustament fid-doża tal-insulina biex tikkorreġi t-tendenza għall-iperġilċemija jew l-ipogliċemija (ara sezzjoni 4.8).

L-ipogliċemija

Il-ħin meta sseħħ l-ipogliċemija jiddependi fuq il-profil tal-ħidma tal-insulini wżati u, għalhekk, jista’ jinbidel meta ssir bidla fl-iskeda tat-trattament. Peress li b’insulin glargine l-insulina tal-bażi hija pprovduta b’mod aktar sostnut, huwa mistenni li jkun hemm anqas ipogliċemija matul il-lejl iżda aktar filgħodu kmieni.

Kawtela speċjali trid tittieħed, u huwa rrakkomandat monitoraġġ aktar intensive tal-livell taz-zokkor fid-demm, f’dawk il-pazjenti għalihom episodji ta’ ipogliċemija jistgħu jkunu ta’ rilevanza klinika speċjali, bħal dawk il-pazjenti li għandhom djuq sinifikanti tal-arterji koronarji jew tal-arterji li jwasslu d-demm għall-moħħ (riskju ta’ kumplikazzjonijiet kardijaċi jew ċerebrali dovuti għall-ipogliċemija), kif ukoll f’pazjenti li għandhom retinopatija proliferattiva, speċjalment meta mhix qed tkun ittrattata b’photocoagulation (riskju t’amaurosis temporanja wara l-ipogliċemija).

Il-pazjenti għandhom ikunu konxji taċ-ċirkostanzi meta s-sintomi ta’ twissija tal-ipogliċemija jonqsu.

Is-sintomi ta’ twissija tal-ipogliċemija jistgħu jinbidlu, ikunu anqas evidenti, jew neqsin f’ċerti gruppi ta’ riskju. Dawn jinkludu pazjenti:

-b’titjib sostanzjali fil-kontroll taz-zokkor,

-li tiżviluppalhom l-ipogliċemija bil-mod,

-li huma anzjani,

-wara li qalbu minn insulina derivata mill-annimali għal dik ġejja mill-bniedem,

-li għandhom newropatija awtonomika,

-li ilhom isofru bid-dijabete,

-li jsofru b’mard psikjatriku,

-li qed jieħdu t-trattament flimkien ma’ ċerti prodotti mediċinali oħra (ara sezzjoni 4.5).

Ċirkostanzi bħal dawn jistgħu jirriżultaw f’ipogliċemija severa (u possibbilment telf mis-sensi) qabel ma l-pazjent jinduna bl-ipogliċemija.

L-effett fit-tul ta’ insulin glargine mogħti taħt il-ġilda jista’ jdewwem l-irkupru mill-ipogliċemija.

Jekk ikunu innotati valuri normali jew imnaqqsin ta’ glycated haemoglobin, il-possibbiltà ta’ episodji ta’ ipogliċemija rikurrenti, mingħajr ma wieħed jintebaħ (speċjalment matul il-lejl) trid tkun ikkunsidrata.

Sabiex inaqqsu r-riskju ta’ l-ipogliċemija huwa essenzjali li l-pazjent iżomm mal-iskedi tad-doża u d- dieta, li jieħu l-insulina kif suppost, u li jagħraf is-sintomi tal-ipogliċemija. Il-fatturi li jżidu s- suxxettibbilità għall-ipogliċemija jeħtieġu monitoraġġ speċjali mill-qrib u jistgħu joħolqu l-ħtieġa ta’ tibdil fid-doża. Dawn jinkludu:

-bidla fiż-żona tal-injezzjoni,

-titjib fis-sensittività għall-insulina (eż. permezz ta’ tneħħija ta’ fatturi li jġibu tensjoni),

-attività fiżika mhux kif wieħed ikun imdorri, żieda fl-attività fiżika, jew dik fit-tul,

-mard li jitfaċċa minn żmien għall-ieħor (eż. rimettar, dijarrea),

-ammont inadegwat ta’ ikel,

-ikliet maqbuża,

-konsum tal-alkoħol,

-ċerti disturbi endokrinarji mhux ikkumpensati (eż. fl-ipotirojdiżmu jew fl-insuffiċjenza tal-parti anterjuri tal-pitwitarja u insuffiċjenza adrenokortikali),

-trattament fl-istess waqt ma’ xi prodotti mediċinali oħra.

Mard li jitfaċċa minn żmien għall-ieħor

Mard li jitfaċċa minn żmien għall-ieħor jeħtieġ monitoraġġ intensiv tal-metaboliżmu. F’ħafna każijiet, huma indikati testijiet tal-awrina għall-preżenza tal-ketones, u ta’ spiss huwa meħtieġ tibdil fid-doża tal-insulina. Il-ħtieġa għall-insulina ta’ spiss tiżdied. Pazjenti li għandhom id-dijabete tat-tip 1 għandhom jibqgħu jikkunsmaw, mill-anqas ammont żgħir ta’ karboidrati fuq bażi regolari, anke jekk ftit li xejn jistgħu jieklu ikel, jew qegħdin jirrimettu eċċ. u m’għandhom qatt iwaqqfu l-insulina għal kollox.

Il-pinen li għandhom jintużaw mal-iskrataċ ta’ ABASAGLAR

L-iskrataċ għandhom jintużaw biss ma’ pinna tal-insulina Lilly li tintuża aktar minn darba u m’għandhomx jintużaw ma’ ebda pinna oħra li tintuża aktar minn darba peress li l-eżattezza tad-doża ma ġietx stabbilita b’pinen oħra.

Żbalji fil-medikazzjoni

Kienu rrapportati żbalji fil-medikazzjoni fejn insulini oħra, speċjalment insulini li jaħdmu fuq perjodu qasir, ġew mogħtija aċċidentalment minflok l-insulina glargine. Biex jiġu evitati żbalji fil- medikazzjoni bejn ABASAGLAR u insulini oħra, it-tikketta tal-insulina għandha dejjem tiġi ċċekkjata qabel kull injezzjoni.

It-teħid flimkien ta’ ABASAGLAR ma’ pioglitazone

Ġew irrapportati każijiet ta’ insuffiċjenza kardijaka meta ġew użati flimkien pioglitazone u l-insulina, speċjalment f’pazjenti li għandhom fatturi ta’ riskju għall-iżvilupp ta’ insuffiċjenza kardijaka. Wieħed għandu jżomm dan f’moħħu jekk tiġi kkunsidrata l-kura fejn pioglitazone u ABASAGLAR jintużaw flimkien. Jekk jintużaw flimkien, il-pazjenti għandhom jiġu osservati għal sinjali u sintomi ta’ insuffiċjenza kardijaka, żieda fil-piż jew edima. Pioglitazone għandu jitwaqqaf jekk jiħżienu xi sintomi kardijaċi.

Eċċipjenti

Dan il-prodott mediċinali fih inqas minn mmol 1 ta’ sodium (23 mg) għal kull doża, i.e , tista’ tgħid li huwa “ħieles mis-sodium”.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Hemm numru ta’ sustanzi li jeffettwaw il-metaboliżmu tal-glukożju u għandhom mnejn ikunu jeħtieġu tibdil fid-doża ta’ insulin glargine.

Sustanzi li jistgħu jżidu l-effett tat-tnaqqis fil-livell tal-glukożju fid-demm, u jżidu r-riskju għall- iżvilupp ta’ l-ipogliċemija, jinkludu prodotti mediċinali orali kontra d-dijabete, inibituri tal-enzima li tikkonverti angiotensin (ACE), disopyramide, fibrati, fluoxetine, inibituri ta’ monamine oxidase (MAO), pentoxifylline, propoxyphene, salicylates, analogi ta’ somastostatin u l-antibijotiċi sulphonamide.

Sustanzi li jistgħu jnaqqsu l-effett tat-tnaqqis fil-livell tal-glukożju fid-demm jinkludu l-kortikosterojdi, danazol, diazoxide, id-dijuretiċi, glucagon, isoniazid, oestrogens, progestogens, id-derivattivi ta’ phenothiazine , somatropin, prodotti mediċinali simpatomimetiċi (eż. epinephrine [adrenaline], salbutamol, terbutaline), ormoni tat-tirojde, prodotti mediċinali antipsikotiċi atipiċi (eż clozapine u olanzapine) u inibituri tal-protease.

L-imblokkaturi tar-reċetturi beta, clonidine, is-sustanzi b’lithium jew l-alkoħol jistgħu iqawwu jew idgħajfu l-effett tal-insulina fuq it-tnaqqis fil-livell ta’ glukożju. Pentamidine jista’ jikkawża ipogliċemija li xi drabi tista’ tkun segwita b’ipergliċemija.

Barra minn hekk, is-sinjali adrenerġiċi ta’ kontroregolazzjoni jistgħu jitnaqqsu jew ikunu assenti taħt l- effetti ta’ prodotti mediċinali simpatolitiċi bħall-imblokkaturi tar-riċetturi beta, clonidine, guanethidine u reserpine.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Għal insulin glargine m’hemmx tagħrif kliniku minn studji kliniċi kkontrollati dwar l-użu waqt it-tqala. Ammont kbir ta’ dejta dwar l-użu waqt it-tqala (aktar minn 1,000 riżultat ta’ tqala ) turi li m’hemm l- ebda effett avvers speċifiku ta’ insulin glargine fuq it-tqala u l-ebda effett speċifiku ta’ insulin glargine għal xi formazzjoni difettuża jew xi effetti tossiċi fil-fetu/tarbija tat-twelid.

Dejta minn annimali ma wrietx effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva.

L-użu ta’ ABASAGLAR waqt it-tqala jista’ jkun ikkunsidrat, f’każ ta’ bżonn.

Huwa essenzjali li pazjenti li kellhom id-dijabete minn qabel, jew għandhom id-dijabete ta’ waqt it- tqala, li jżommu kontroll metaboliku tajjeb tul it-tqala biex jiġu evitati riżultati avversi assoċjati mal- ipergliċemija. Il-ħtieġa għall-insulina tista’ tonqos fl-ewwel tliet xhur u normalment tiżdied waqt it- tieni u t-trimestri. Immedjatament wara l-ħlas, il-ħtieġa għall-insulina tonqos malajr (b’riskju akbar ta’ ipogliċemija). Monitoraġġ bir-reqqa tal-livell taz-zokkor huwa essenzjali.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk insulin glargine jiġix eliminat mill-ħalib tas-sider tal-bniedem. Mhuwiex maħsub li insulin glargine meħud mill-ħalq ikollu xi effetti metaboliċi fuq it-tarbija tat-twelid/it-tarbija li qeda titredda’ minħabba li insulin glargine huwa peptide li fil-passaġġ gastrointestinali uman jiġi mkisser f’aminoaċidi.

Nisa li qegħdin ireddgħu għandu mnejn ikollhom bżonn ta’ tibdil fid-doża tal-insulina u fid-dieta.

Fertilità

Studji fl-annimali ma jurux li hemm xi effetti diretti ħżiena fuq il-fertilità.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Il-ħila tal-pazjent biex jikkonċentra u jirreaġixxi jistgħu jkunu mnaqqsa minħabba l-ipogliċemija jew l- ipergliċemija jew, per eżempju, bħala riżultat tat-tnaqqis fil-vista. Dan jista’ jikkostitwixxi riskju f’sitwazzjonijiet fejn dawn il-ħiliet huma ta’ importanza speċjali (eż. sewqan ta’ karozza jew tħaddim ta’ magni).

Il-pazjenti għandhom ikunu mwissija biex jieħdu prekawzjonijiet biex jevitaw l-ipogliċemija waqt is- sewqan. Dan huwa partikolarment importanti f’dawk li għandhom sintomi ta’ ipogliċemija mnaqqsa, jew ma jistgħux jgħarfu s-sintomi ta’ twissija ta’ ipogliċemija, jew għandhom episodji spissi ta’ ipogliċemija. Għandhu jkun ikkunsidrat jekk ikunx għaqli li ssuq jew tħaddem magni f’ċirkostanzi bħal dawn.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

L-ipogliċemija, li ġeneralment hija l-aktar reazzjoni avversa frekwenti tat-terapija bl-insulina, tista’ sseħħ meta d-doża tal-insulina tkun għolja aktar milli meħtieġ.

Lista ta’ reazzjonijiet avversi miġbura f’tabella

Ir-reazzjonijiet avversi relatati li ġejjin, miġbura minn provi kliniċi, huma mniżżla bil-frażijiet ippreferuti MedDRA skont is-sistema tal-klassifika tal-organi u skont l-inċidenza tagħhom b’dawk li għandhom l-ogħla inċidenza mniżżla l-ewwel segwiti minn dawk b’inċidenza inqas (komuni ħafna: ≥1/10; komuni: ≥ 1/100 sa < 1/10; mhux komuni: ≥ 1/1,000 sa < 1/100; rari: ≥ 1/10,000 sa < 1/1,000; rari ħafna: < 1/10,000).

F’kull grupp ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma ppreżentati skont is-serjetà tagħhom b’dawk li huma l-aktar serji mniżżla l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

Sistema tal-

Komuni

Komuni

 

Mhux

Rari

Rari

klassifika tal-organi

ħafna

 

 

komuni

 

ħafna

MedDRA

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema immuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reazzjonijiet allerġiċi

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipogliċemija

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disgewżja

 

 

 

 

 

X

Disturbi fl-għajnejn

 

 

 

 

 

 

Tnaqqis fil-vista

 

 

 

 

X

 

Retinopatija

 

 

 

 

X

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt

il-ġilda

 

 

 

Ipertrofija tat-tessut

 

X

 

 

 

 

xaħmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atrofija tat-tessut

 

 

 

X

 

 

xaħmi

 

 

 

 

 

 

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti konnettivi

 

 

 

Majalġja

 

 

 

 

 

X

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

 

 

Reazzjonijiet fis-siti

 

X

 

 

 

 

tal-injezzjoni

 

 

 

 

 

 

Edima

 

 

 

 

X

 

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

Attakki severi ta’ ipogliċemija, speċjalment meta jirrepetu ruħhom, jistgħu jwasslu għal ħsara newroloġika. Episodji ta’ ipogliċemija li jieħdu fit-tul jew ikunu severi jistgħu jkunu ta’ periklu għall-

ħajja. F’ħafna pazjenti, is-sinjali u s-sintomi ta’ newroglikopenija jseħħu wara sinjali ta’ kontroregolazzjoni adrenerġika. Ġeneralment aktar ma jkun hemm tnaqqis fil-livell taz-zokkor fid- demm u aktar ma dan it-tnaqqis ikun mgħaġġel, aktar ikun jidher il-fenomenu ta’ kontroregolazzjoni u s-sintomi tiegħu.

Disturbi fis-sistema immuni

Reazzjonijiet allerġiċi tat-tip immedjat għall-insulina huma rari. Reazzjonijiet bħal dawn għall- insulina (inkluża l-insulina glargine) jew għal xi waħda mis-sustanzi mhux attivi jistgħu, per eżempju, ikunu assoċjati ma’ reazzjonijiet ġeneraliżżati tal-ġilda, anġjoedima, bronkospażmu, pressjoni baxxa u xokk u jistgħu jkunu ta’ periklu għall-ħajja.

L-għoti tal-insulina jista’ jikkawża l-formazzjoni ta’ antikorpi għall-insulina. Fi studji kliniċi, antikorpi li jirreaġixxu kemm mal-insulina umana kif ukoll mal-insulina glargine kienu rrapportati bl-istess frekwenza fil-gruppi ta’ kura kemm bl-insulina NPH kif ukoll bl-insulina glargine. F’każijiet rari, il- preżenza ta’ antikorpi bħal dawn għall-insulina tista’ tinħtieġ aġġustament fid-doża tal-insulina biex tikkorreġi t-tendenza għal ipergliċemija jew ipogliċemija.

Disturbi fl-għajnejn

Tibdil sostanzjali fil-kontroll taz-zokkor fid-demm jista’ jikkaġuna tfixkil temporanju fil-vista, minħabba tibdil temporanju li jikkonsisti f’nefħa tal-lenti tal-għajn u bidla fl-indiċi rifrattiv tagħha.

It-titjib fil-kontroll gliċemiku, fuq medda ta’ żmien, inaqqas ir-riskju tal-progress tar-retinopatija tad- dijabete. Madankollu, l-intensifikar tat-terapija bl-insulina b’titjib f’daqqa fil-kontroll gliċemiku, jista’ jġib miegħu aggravament temporanju tar-retinopatija tad-dijabete. F’pazjenti li għandhom retinopatija

proliferattiva, speċjalment meta ma tkunx ittrattata b’fotokoagulazzjoni, episodji ta’ ipogliċemija severa jistgħu jwasslu għal amawrosi temporanja.

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Bħalma jiġri b’kull terapija oħra bl-insulina, tista’ sseħħ lipodistrofija fis-sit tal-injezzjoni li żżomm lura l-assorbiment lokali tal-insulina. Bdil kontinwu tas-sit tal-injezzjoni f’żona partikolari ta’ injezzjoni jista’ jgħin biex inaqqas jew jevita dawn ir-reazzjonijiet.

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni jinkludu ħmura, uġigħ, ħakk, ħorriqija, nefħa, jew infjammazzjoni. Il-biċċa l-kbira tar-reazzjonijiet ħfief għall-insulini fis-sit tal-injezzjoni ġeneralment jgħaddu fi ftit jiem sa ftit ġimgħat.

B’mod rari, l-insulina tista’ tikkawża ż-żamma tas-sodju u l-edima, speċjalment jekk qabel kien hemm kontroll metaboliku dgħajjef li tjieb b’terapija intensifikata bl-insulina.

Popolazzjoni pedjatrika

B’mod ġenerali, il-profil ta’ sigurtà fit-tfal u fl-adolexxenti (≤ 18-il sena) jixbah il-profil ta’ sigurtà tal- adulti. Ir-rapporti dwar reazzjonijiet avversi li oriġinaw mis-sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq kienu jinkludu reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni relattivament aktar spissi (uġigħ fis-sit tal-injezzjoni,

reazzjoni fis-sit tal-injezzjoni) u reazzjonijiet fil-ġilda (raxx, urtikarja) fit-tfal u fl-adolexxenti (≤ 18-il sena) meta mqabblin mal-adulti. M’hemmx dejta disponibbli minn studji kliniċi dwar is-sigurtà fit-tfal taħt is-sentejn.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Sintomi

Doża eċċessiva ta’ insulina tista’ twassal għal ipogliċemija severa u xi kultant fit-tul u tista’ tkun ta’ periklu għall-ħajja.

Immaniġġar

Episodji ħfief ta’ ipogliċemija jistgħu normalment ikunu trattati bil-karboidrati mill-ħalq. Tibdil fid- doża tal-prodott mediċinali, fl-ikliet jew fl-attività fiżika jistgħu jkunu meħtieġa.

Episodji aktar severi b’koma, aċċessjoni, jew indeboliment newroloġiku jistgħu jiġu ittrattati bil- glucagon ġol-muskolu jew taħt il-ġilda jew bi glucose ikkonċentrat fil-vina. Jista’ jkun meħtieġ li t- teħid tal-karboidrati jibqa’ jseħħ, u tista’ tkun meħtieġa osservazzjoni għaliex l-ipogliċemija tista’ terġa’ tiġri wara li jkun jidher li kien hemm irkupru kliniku.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini użati fid-dijabete, insulini u analogi għall-injezzjoni, jaħdmu fit-tul. Kodiċi ATC: A10AE04.

ABASAGLAR hu prodott mediċinali bijosimili. Informazzjoni dettaljata tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Insulin glargine hija analoga ta’ insulina umana imfassla biex ikollha solubilità baxxa f’pH newtrali.

Hi tinħall għal kollox fil-pH aċiduża tas-soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ ABASAGLAR (pH 4). Wara l- injezzjoni fit-tessut ta’ taħt il-ġilda, is-soluzzjoni aċiduża tiġi newtralizzata li twassal għall- formazzjoni ta’ preċipitat żgħir ferm li minnu jintreħew ammonti żgħar ta’ insulin glargine b’mod kontinwu u dan jipprovdi profil ta’ bejn il-konċentrazzjoni u ħin li huwa regolari, mingħajr varjazzjoni, prevedibbli u li jaħdem għal perjodu twil.

Insulin glargine huwa mmetabolizzat f’żewġ metaboliti attivi M1 u M2 (ara sezzjoni 5.2).

Rabta mar-riċettur tal-insulina

Studji in vitro jindikaw li l-affinità tal-insulin glargine u l-metaboliti tiegħu M1 u M2 għar-riċettur tal- insulina umana hija simili għal dik tal-insulina umana.

Rabta mar-riċettur ta’ IGF-1: L-affinità ta’ insulin glargine għar-riċettur uman ta’ IGF-1 hija madwar 5 sa 8 darbiet aktar minn dik tal-insulina umana (iżda madwar 70 sa 80 darba inqas minn dik ta’ IGF-1), filwaqt li l-affinità tar-rabta ta’ M1 u M2 mar-riċettur IGF-1 huwa daqsxejn inqas meta mqabbel mal- insulina umana.

Il-konċentrazzjoni terapewtika kollha tal-insulina (insulin glargine u l-metaboliti tiegħu) li nstabet f’pazjenti dijabetiċi tat-tip 1 kienet ħafna inqas milli hemm bżonn sabiex tintlaħaq nofs l-okkupazzjoni massima tar-riċettur IGF-1 u l-attivazzjoni sussegwenti tas-sensiela ta’ reazzjonijiet mitoġeniċi proliferattivi mibdija mir-riċettur IGF-1. Il-konċentrazzjonijiet fiżjoloġiċi ta’ IGF-1 endoġenu jistgħu jattivaw is-sensiela ta’ reazzjonijiet mitoġeniċi proliferattivi; madankollu, il-konċentrazzjonijiet terapewtiċi fit-terapija bl-insulina, inkluż it-terapija b’ABASAGLAR, huma ħafna inqas mill- konċentrazzjonijiet farmakoloġiċi li hemm bżonn sabiex tiġi attivata s-sensiela ta’ reazzjonjiet ta’ IGF- 1.

Effetti farmakodinamiċi

L-attività primarja tal-insulina, inkluża dik ta’ insulin glargine, hija li tirregola l-metaboliżmu tal- glukożju. L-insulina u l-analogi tagħha jbaxxu l-livell tal-glukożju fid-demm, billi jistimulaw id-dħul tal-glukożju mill-periferija għal ġot-tessuti, speċjalment ġol-muskoli ta’ mal-iskeletru u x-xaħam, u billi jinibixxu l-produzzjoni tal-glukożju mill-fwied. L-insulina tinibixxi l-lipoliżi fl-adipoċita, tinibixxi l-proteoliżi u ttejjeb is-sinteżi tal-proteini.

Fi studji farmakoloġiċi kliniċi, insulin glargine u l-insulina umana mogħtijin fil-vina intwerew li għandhom l-istess qawwa meta ngħataw l-istess dożi. Bħall-insulini kollha, iż-żmien kemm idum jaħdem insulin glargine jista’ jkun affettwat mill-attività fiżika u fatturi oħra.

Fi studji f’persuni f’saħħithom jew f’pazjenti b’dijabete tat-tip 1, fejn il-livell taz-zokkor fid-demm inżamm kostanti (euglycaemic clamp), il-ħin biex jibda jaħdem insulin glargine mogħti taħt il-ġilda kien aktar bil-mod mill-insulina NPH umana; il-profil tal-effett tiegħu kien regolari u mingħajr varjazzjoni, u t-tul tal-effett tiegħu kien fuq perjodu twil.

Il-graff li jmiss turi r-riżultati minn studju li sar fuq pazjenti:

Figura 1: Profil t’attività f’pazjenti bid-dijabete tat-tip 1

Glukożju-talUżu-tal

(mg/kg/min)

____

insulin glargine

------

insulina NPH

 

 

*

 

 

 

Rata

 

 

 

Ħin (sigħat) wara injezzjoni minn taħt il-ġilda injezzjoni taħt il-ġilda

Tm iem tal-perjodu t’ ossevazzjoni

*ikkalkulat bħala l-ammont ta’ glukożju injettat biex iżomm il-livelli tal-glukożju kostanti fil-plażma (valuri medji kull siegħa).

Iż-żmien itwal li jdum jaħdem insulin glargine mogħti minn taħt il-ġilda huwa relatat direttament mar- rata aktar bil-mod ta’assorbiment tiegħu u jsostni l-għoti darba kuljum. Il-ħin kemm idumu jaħdmu l- insulina u l-analogi ta’l-insulina bħal insulin glargine jista’ jvarja ħafna f’individwi differenti jew fl- istess persuna.

Fi studju kliniku, is-sintomi tal-ipogliċemija jew ir-risponsi ormonali kontro-regolatorji kienu simili wara insulin glargine u insulina umana mogħtijin mill-vina, kemm f’voluntiera f’saħħithom kif ukoll f’pazjenti bid-dijabete tip 1.

Effikaċja klinika u sigurtà

L-effetti ta’ insulin glargine (darba kuljum) fuq retinopatija tad-dijabete ġew evalwati f’1,024 pazjent dijabetiku tat-tip 2 fi studju ta’ ħames snin, fejn kemm l-investigatur kif ukoll il-pazjenti kienu jafu x’mediċini kienu qed jintużaw, b’NPH bħala kontroll (NPH ingħata darbtejn kuljum) fejn il-progress tar-retinopatija bi tlett gradi jew aktar fuq l-iskala tal-iStudju Dwar Kura Bikrija ta’ Retinopatija tad- Dijabete (ETDRS - Early Treatment Diabetic Retinopathy Study) kien investigat b’ritratt tal-fundus. Meta insulin glargine ġie mqabbel mal-insulina NPH, ma dehritx differenza sinifikanti fil-progress ta’ retinopatija tad-dijabete.

L-istudju ORIGIN (Outcome Reduction with Initial Glargine INtervention) kien studju multiċentriku, tat-tip 2x2 factorial, fejn il-parteċipanti ġew assenjati b’mod arbitrarju biex jirċievu l-mediċina, li sar fi 12,537 parteċipant b’riskju kardjovaskulari (CV - cardiovascular) għoli u b’indeboliment fil- kontroll tal-glukożju fl-istat ta’ sawm (IFG - impaired fasting glucose) jew b’indeboliment fit- tolleranza għall-glukożju (IGT - impaired glucose tolerance) (12% tal-parteċipanti) jew bid-dijabete mellitus tat-tip 2 ikkurata b’ ≤1 sustanza antidijabetika orali (88% tal-parteċipanti). Il-parteċipanti ġew assenjati b’mod arbitrarju (1:1), biex jew jirċievu insulin glargine (n=6264), li ġie titrat biex jilħaq FPG ≤95 mg/dL (5.3 mM) jew kura standard (n=6273).

L-ewwel lott ta’ riżultati primarji ta’ effikaċja kien iż-żmien sakemm seħħet l-ewwel mewt kardjovaskulari, infart mijokardijaku (MI - myocardial infarction) li ma kienx fatali jew puplesija li ma kinitx fatali u t-tieni lott ta’ riżultati primarji ta’ effikaċja kien iż-żmien sakemm seħħew kwalunkwe wieħed mill-ewwel lott ta’ avvenimenti primarji jew proċedura ta’ rivaskularizzazzjoni (koronarja, karotida jew periferali) jew it-teħid l-isptar minħabba insuffiċjenza tal-qalb.

L-għanijiet finali sekondarji kienu jinkludu mewt minn kwalunkwe kawża u riżultat kompost mikrovaskulari.

Insulin glargine ma biddilx ir-riskju relattiv għal mard kardjovaskulari u mortalità kardjovaskulari meta mqabbel ma’ kura standard. Ma kien hemm l-ebda differenza bejn insulin glargine u l-kura standard għaż-żewġ lottijiet ta’ riżultati primarji; għal kwalunkwe komponent tal-għan finali li jagħmel parti minn dawn ir-riżultati; għall-mewt minn kwalunkwe kawża; jew għar-riżultat kompost mikrovaskulari.

Il-medja tad-doża ta’ insulin glargine fi tmiem l-istudju kienet ta’ 0.42 U/kg. Fil-linja bażi, il- parteċipanti kellhom valur medjan ta’ HbA1c ta’ 6.4% u l-valuri medjani ta’ HbA1c waqt il-kura varjaw minn 5.9 sa 6.4% fil-grupp ta’ insulin glargine u 6.2% sa 6.6% fil-grupp ta’ kura standard matul iż-żmien kollu ta’ segwitu. Ir-rati ta’ ipogliċemija severa (parteċipanti affettwati għal kull 100 sena ta’ esponiment ta’ parteċipant) kienu ta’ 1.05 għal insulin glargine u 0.30 għall-grupp ta’ kura standard u r-rati ta’ ipogliċemija kkonfermata li ma kinitx severa kienu ta’ 7.71 għal insulin glargine u 2.44 għall-grupp ta’ kura standard. Matul il-kors kollu ta’ dan l-istudju li dam 6 snin, 42% tal-grupp ta’ insulin glargine ma kellhom ebda ipogliċemija.

Waqt l-aħħar viżta ta’ matul il-kura, kien hemm medja ta’ żieda fil-piż tal-ġisem ta’ 1.4 kg mil-linja bażi fil-grupp ta’ insulin glargine u medja ta’ tnaqqis ta’ 0.8 kg fil-grupp ta’ kura standard.

Popolazzjoni pedjatrika

Fi studju kliniku kkontrollat pazjenti tfal (etajiet li jvarjaw minn 6 sa 15-il sena) bid-dijabete tat-tip I (n=349) li kienu magħżula b’mod każwali ġew ikkurati għal 28 ġimgħa bi skeda ta’ insulina tal-bażi mogħtija f’daqqa fejn insulina umana regolari intużat qabel kull ikla. Insulina glargine ġiet mogħtija darba kuljum fil-ħin tal-irqad u insulina umana NPH ġiet mogħtija darba jew darbtejn kuljum. Fiż- żewġ gruppi ta’ kura ġew osservati effetti simili fuq il-glikoemoglobina u fl-inċidenza ta’ ipogliċemija bis-sintomi, madankollu il-livell tal-glukożju fil-plażma fl-istat ta’ sawm naqas aktar mil-linja bażi fil- grupp tal-insulin glargine milli fil-grupp ta’ NPH. Kien hemm ukoll inqas ipogliċemija severa fil- grupp ta’ insulin glargine. Mija u tlieta u erbgħin mill-pazjenti kkurati b’insulin glargine f’dan l- istudju komplew il-kura b’insulin glargine fi studju ta’ estensjoni mhux ikkontrollat li segwa l-pazjenti għal medja ta’ sentejn. Waqt din il-kura mtawla b’insulin glargine ma dehrux sinjali ġodda ta’ sigurtà.

Sar ukoll studju inkroċjat fejn ġew imqabbla insulin glargine flimkien ma’ lispro insulin u NPH flimkien ma’ insulina umana regolari (kull kura ngħatat għal 16-il ġimgħaf’ordni każwali) f’26 pazjent adolexxent dijabetiku tat-tip I b’etajiet minn 12 sa 18-il sena. Bħall-istudju pedjatriku deskritt hawn fuq, kien hemm tnaqqis akbar mil-linja bażi fil-livell tal-glukożju fil-plażma fl-istat ta’ sawm fil-grupp tal-insulin glargine milli fil-grupp ta’ NPH. Tibdiliet fl-HbA1c mil-linja bażi kienu simili għaż-żewġ gruppi ta’ kura; madankollu l-valuri tal-glukożju fid-demm meħud mal-lejl kienu ogħla b’mod sinifikanti fil-grupp tal-insulin glargine / lispro milli fil-grupp ta’ insulina NPH / regolari bl-inqas livell jilħaq medja ta’ 5.4 mM vs. 4.1 mM. B’mod simili, l-inċidenza ta’ ipogliċemija ta’ matul il-lejl kienet ta’ 32% fil-grupp ta’ insulin glargine / lispro vs. 52% fil-grupp ta’ insulina NPH / regolari.

Sar studju ta’ grupp parallel li dam sejjer 24 ġimgħa fuq 125 tifel u tifla b'dijabete mellitus tat-tip 1 li kellhom minn sentejn sa 6 snin, li qabbel l-insulina glargine mogħtija darba kuljum filgħodu ma insulina NPH mogħtija darba jew darbtejn kuljum bħala insulina tal-bażi. Iż-żewġ gruppi rċevew insulina mogħtija f’daqqa qabel l-ikel.L-għan primarju biex jintwera li m’hemmx inferjorità ta' insulin glargine meta mqabbla ma NPH f'kull każ ta’ ipogliċemija ma ntlaħaqx u kien hemm tendenza għal żieda fl-avvenimenti ipogliċemiċi b’insulin glargine [il-proporzjon tar-rata ta’ insulin glargine: NPH (95% CI) = 1.18 (0.97-1.44)]. Varjabilitajiet ta’ glikoemoglobina u glukożju kienu komparabbli fiż- żewġ gruppi ta’ kura. Ebda sinjal ġdid ta’ sigurtà ma ġiet osservata f’din il-prova.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

F’persuni f’saħħithom u f’pazjenti dijabetiċi, il-konċentrazzjonijiet tal-insulina fis-serum urew assorbiment aktar bil-mod u ħafna aktar fit-tul u wrewnuqqas ta’ varjazzjoni wara injezzjoni taħt il- ġilda ta’ insulin glargine meta mqabbla mal-insulina umana NPH. Il-konċentrazzjonijiet, għalhekk kienu konsisteni mal-profil tal-ħin tal-attività farmakodinamika ta’ insulin glargine. Figura 1 hawn fuq turi il-profili ta’attività kontra l-ħin ta’ insulin glargine u l-insulina NPH.

Insulin glargine injettata darba kuljum tilħaq livelli fissi u stabbli fi żmien 2 - 4 ijiem wara l-ewwel doża.

Bijotrasformazzjoni

Wara injezzjoni minn taħt il-ġilda f’pazjenti dijabetiċi, insulin glargine malajr jiġi mmetabolizzat fit- tarf li fih carboxyl tal-katina Beta bil-formazzjoni ta’ żewġ metaboliti attivi M1 (21A-Gly-insulin) u M2 (21A-Gly-des-30B-Thr-insulin). Fil-plażma, is-sustanza ewlenija li tiċċirkola hija l-metabolit M1. L-esponiment għal M1 jiżdied mad-doża ta’ insulin glargine li tingħata.

Sejbiet farmakokinetiċi u farmakodinamiċi jindikaw li l-effett tal-injezzjoni minn taħt il-ġilda b’insulin glargine huwa bbażat l-iżjed fuq l-esponiment għal M1. Fil-parti l-kbira tal-individwi, insulin glargine u l-metabolit M2 ma nstabux u meta nstabu, il-konċentrazzjoni tagħhom kienet indipendenti mid-doża ta’ insulin glargine li ngħatat.

Eliminazzjoni

Meta mogħti minn ġol-vini, il-half-life ta’ eliminazzjoni ta’ insulin glargine u tal-insulina umana kienu simili.

Popolazzjonijiet speċjali

Fi studji kliniċi l-analiżi ta’ sottogruppi ibbażati fuq l-età u s-sess, ma indikaw l-ebda differenza fis- sigurtà u l-effikaċja f’pazjenti kkurati b’insulin glargine meta tqabblu mal-popolazzjoni kollha tal- istudju.

Popolazzjoni pedjatrika

Il-farmakokinetika fi tfal b’età ta’ sentejn sa inqas minn 6 snin b'dijabete mellitus tat-tip 1 kienet evalwata fi studju kliniku wieħed (ara sezzjoni 5.1). L-aktar livelli baxxi tal-insulin glargine fil-plasma u l-metaboliti prinċipali M1 u M2 tiegħu tkejlu fi tfal ikkurati b’insulin glargine li werew mudelli ta’ konċentrazzjonijiet fil-plażma simili bħall-adulti u ma taw l-ebda evidenza ta’ akkumulazzjoni ta’ insulina glargine jew il-metaboliti tagħha meta jingħataw dożi regolarment.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku bbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Zinc oxide Metacresol glycerol

hydrochloric acid (għall-aġġustament tal-pH)

sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH) ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibbiltajiet

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn.

Żmien kemm idum tajjeb l-iskartoċċ wara l-ewwel użu

Il-prodott mediċinali jista’ jinħażen għal massimu ta’ 28 ġurnata f’temperatura sa 30°Ċ u ’l bogħod mis-sħana diretta jew mid-dawl dirett. Waqt l-użu, il-pinen m’għandhomx jinħażnu fil-friġġ.

Wara kull injezzjoni, l-għatu tal-pinna għandu jerġa’ jitqiegħed lura fuq il-pinna sabiex jilqa’ mid- dawl.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Qabel l-użu

Aħżen fi friġġ (2°Ċ - 8°Ċ).

Tagħmilhomx fil-friża.

Taħżinx ABASAGLAR viċin il-kompartiment tal-friża jew viċin xi pakkett tal-friża.

Żomm l-iskartoċċ fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Waqt l-użu

Għal kundizzjonijiet ta’ ħażna wara li dan il-prodott mediċinali jinfetaħ għall-ewwel darba, ara sezzjoni 6.3.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

3 mL soluzzjoni fi skartoċċ (ħġieġ tat-tip 1 mingħajr kulur) bi planġer (lastku chlorobutyl) u b’siġill f’forma ta’ disk (saffi ta’ lastku polyisoprene u bromobutyl) b’siġill tal-aluminju.

Pakketti ta’ 1, 2, 5, 10 u pakketti multipli li fihom 10 (2 pakketti ta’ 5) skrataċ . Jista’ jkun li mhux il- pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

ABASAGLAR m’għandux jitħallat ma ebda insulina oħra jew prodotti mediċinali oħra jew jiġi dilwit. It-taħlit jew id-dilwizzjoni jista’ jbiddel il-profil ta’ ħin/azzjoni tiegħu u t-taħlit jista’ jikkawża preċipitazzjoni.

Pinna tal-insulina

L-iskrataċ ta’ ABASAGLAR għandhom jintużaw biss ma’ pinna tal-insulina Lilly li tintuża aktar minn darba (ara sezzjoni 4.4).

Il-pinna għandha tintuża skont kif inhu rrakkomandat fl-informazzjoni ipprovduta mal-apparat.

L-istruzzjonijiet dwar l-użu tal-pinna għandhom ikunu segwiti bir-reqqa meta jiddaħħal l-iskartoċċ, titwaħħal il-labra u tingħata l-injezzjoni tal-insulina.

Jekk il-pinna tal-insulina fiha xi ħsara jew mhix taħdem sew (minħabba difetti mekkaniċi) għandha tintrema u għandha tintuża pinna ġdida tal-insulina.

Skartoċċ

Ifli l-iskartoċċ qabel l-użu. Għandu jintuża biss jekk is-soluzzjoni tkun ċara u bla kulur, mingħajr ebda frak viżibbli u b’konsistenza tixbah dik tal-ilma. Peress li ABASAGLAR hu soluzzjoni, m’hemmx bżonn li ssirlu sospensjoni mill-ġdid qabel l-użu. Il-bżieżaq tal-arja jridu jitneħħew mill-iskartoċċ qabel l-injezzjoni (ara l-istruzzjonijiet ta’ kif għandha tintuża l-pinna).

Sabiex tiġi evitata l-possibbiltà ta’ tixrid ta’ mard, kull pinna għandha tintuża minn pazjent wieħed biss.

Skrataċ vojta m’għandhomx jerġgħu jimtlew u jridu jintremew b’mod xieraq. Biex jiġu evitati żbalji fil-medikazzjoni bejn l-insulina glargine u insulini oħra, it-tikketta tal-insulina għandha dejjem tiġi ċċekkjata qabel kull injezzjoni (ara sezzjoni 4.4).

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Eli Lilly Regional Operations GmbH., Kölblgasse 8-10, 1030, Vienna, L-Awstrija.

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/944/001

EU/1/14/944/002

EU/1/14/944/003

EU/1/14/944/004

EU/1/14/944/009

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 09 Settembru 2014

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni ddettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-

Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti dwar il-kura tas- saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

ABASAGLAR 100 unità/mL ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull mL fih 100 unità ta’ insulin glargine* (ekwivalenti għal 3.64 mg).

Kull pinna fiha 3 mL ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni, ekwivalenti għal 300 unità.

* Insulin glargine huwa magħmul bit-teknoloġija rikombinanti tad-DNA ġo Escherichia coli.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni. KwikPen. (Injezzjoni).

Soluzzjoni ċara u bla kulur.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Kura għal dijabete mellitus fl-adulti, l-adoloxxenti u t-tfal minn sentejn ’il fuq.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

ABASAGLAR fih insulin glargine, analogu tal-insulina li jaħdem għal perjodu twil ta’ żmien.

ABASAGLAR għandu jingħata darba kuljum fi kwalunkwe ħin tal-ġurnata iżda dejjem fl-istess ħin.

Ir-reġimen tad-doża ta’ ABASAGLAR (id-doża u l-ħin li fih jingħata) għandu jkun aġġustat b’mod individwali. F’pazjenti li għandhom id-dijabete mellitus tat-tip 2, ABASAGLAR jista’ jingħata wkoll flimkien ma’ prodotti mediċinali attivi mill-ħalq kontra d-dijabete.

Il-qawwa ta’ dan il-prodott mediċinali hija mogħtija bħala unitajiet. Dawn l-unitajiet huma esklussivi għal insulin glargine u m’humiex xorta bħal UI jew l-unitajiet użati biex tkun espressa l-qawwa ta’ analogi ta’ insulini oħra (ara sezzjoni 5.1)

Popolazzjoni speċjali

Popolazzjoni anzjana (≥ 65 sena)

Fl-anzjani, id-deterjorament progressiv fil-funzjoni tal-kliewi jista’ jwassal għal tnaqqis kostanti fil-

ħtiġijiet tal-insulina.

Indeboliment tal-kliewi

F’pazjenti li għandhom indeboliment tal-kliewi, il-ħtieġa għall-insulina tista’ tonqos minħabba t- tnaqqis tal-metaboliżmu tal-insulina.

Indeboliment tal-fwied

F’pazjenti li għandhom indeboliment tal-fwied, il-ħtieġa għall-insulina tista’ tonqos, minħabba t- tnaqqis fil-ħila ta’ glukoneoġenesi u t-tnaqqis fil-metaboliżmu tal-insulina.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ insulin glargine ġew stabbiliti fl-adolexxenti u fit-tfal minn sentejn ’il fuq. Id-dejta li hemm disponibbli bħalissa hija deskritta f’sezzjonijiet 4.8, 5.1 u 5.2.

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ insulin glargine ma ġewx stabbiliti fit-tfal taħt is-sentejn. Dejta mhux disponibbli.

Il-bidla minn insulini oħra għal ABASAGLAR

Meta ssir il-bidla minn reġimen ta’ trattament b’insulina li għandha effett intermedju jew twil għal wieħed b’ABASAGLAR, tista’ tkun meħtieġa bidla fid-doża tal-insulina tal-bażi u t-trattament l-ieħor li jkun qed jittieħed magħha kontra d-dijabete għandu mnejn ikollu bżonn jiġi aġġustat (id-doża u l-ħin ta’ insulini regolari addizzjonali jew l-analogi tal-insulina li jaħdmu malajr jew id-doża ta’ prodotti mediċinali orali kontra d-dijabete).

Il-bidla minn insulina NPH oħra ta’ darbtejn kuljum għal ABASAGLARBiex jitnaqqas ir-riskju tal- ipogliċemija matul il-lejl u filgħodu kmieni, il-pazjenti li qed jaqilbu l-iskeda tal-insulina tal-bażi tagħhom minn insulina NPH ta’ darbtejn kuljum, għal skeda ta’ darba kuljum b’ABASAGLAR, għandhom inaqqsu d-doża ta’ kuljum tal-insulina tal-bażi b’20% sa 30%, waqt l-ewwel ġimgħat tat- trattament.

Il-bidla minn insulina glargine 300 unità/ml għal ABASAGLAR

ABASAGLAR u Toujeo (insulina glargine 300 unità/ml) mhumiex bijoekwivalenti u ma jistgħux jinbidlu ma xulxin b’mod dirett. Sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ ipogliċemija, il-pazjenti li qed ibidlu l- iskeda ta’ insulina bażali minn skeda ta’ insulina b’insulina glargine 300 unità/ml darba kuljum għal skeda ta’ darba kuljum b’ABASAGLAR għandhom inaqsu d-doża tagħhom b’madwar 20%.

Waqt l-ewwel ġimgħat, it-tnaqqis irid ikun, almenu parzjalment, ikkumpensat b’żieda fl-insulina fil-

ħin tal-ikel, u wara dan il-perjodu, l-iskeda tal-kura trid tkun aġġustata b’mod individwali.

Monitoraġġ metaboliku mill-qrib huwa rrakkomandat waqt il-perjodu ta’ bidla u għall-ewwel ftit ġimgħat. Meta l-kontroll metaboliku jitjieb u tiżdied is-sensittività għall-insulina, tista’ tkun meħtieġa bidla oħra fl-iskeda tad-dożaġġ. Tibdil fid-doża jista’ wkoll ikun meħtieġ, per eżempju, meta ssir bidla fil-piż tal-pazjent jew fl-istil tal-ħajja tiegħu, bidla fil-ħin meta d-doża tal-insulina tittieħed jew meta jinqalgħu xi ċirkostanzi oħra li jżidu s-suxxettibbiltà għall-ipogliċemija jew għall-ipergliċemija (ara sezzjoni 4.4).

Pazjenti b’dożi għoljin ta’ insulina minħabba antikorpi kontra l-insulina umana, jista’ jkollhom rispons aħjar għall-insulina b’ABASAGLAR.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

ABASAGLAR jingħata taħt il-ġilda.

ABASAGLAR m’għandhux jingħata fil-vina. L-effett fit-tul ta’ insulin glargine jiddependi fuq it-teħid b’injezzjoni fit-tessut ta’ taħt il-ġilda. L-għoti fil-vina tad-doża li s-soltu tingħata taħt il-ġilda tista’ twassal għal ipogliċemija severa.

M’hemmx differenzi klinikament rilevanti fil-livelli tal-insulina jew tal-glukożju fis-serum wara li insulin glargine jingħata fiż-żaqq, fil-muskolu deltojd, jew fil-koxxa. Is-siti fejn isiru l-injezzjonijiet iridu jinbidlu minn titqiba għal oħra f’kull żona allokata għall-injezzjoni.

ABASAGLAR m’għandux jitħallat ma’ ebda insulina oħra jew jiġi dilwit. Meta jitħallat jew jiġi dilwit jista’ jinbidel il-profil tal-ħin jew l-effett, u t-taħlit jista’ jikkawża l-formazzjoni ta’ trab fin fis- sustanza likwida.

Għal aktar dettalji dwar l-immaniġġar, ara sezzjoni 6.6.

Qabel l-użu ta’ ABASAGLAR KwikPen, l-istruzzjonijiet dwar l-użu inklużi fil-fuljett ta’ tagħrif għandhom jinqraw bir-reqqa (ara sezzjoni 6.6).

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

ABASAGLAR mhux l-insulina adatta għat-trattament ta’ ketoaċidożi tad-dijabete. Minflok, l-użu ta’ insulini regolari mogħtija fil-vina huwa irrakkomandat f’każijiet bħal dawn.

F’każ li ma jkunx hemm kontroll biżżejjed taz-zokkor, jew fejn ikun hemm tendenza ta’ episodji ta’ ipergliċemija jew ipogliċemija, wieħed irid jara mill-ġdid jekk il-pazjent hux isegwi l-iskeda tat- trattament li ngħatatlu, is-siti tal-injezzjonijiet, il-metodu ta’ kif qed tingħata l-injezzjoni, u l-fatturi rilevanti l-oħra kollha, qabel jiġi kkunsidrat tibdil fid-doża.

Meta taqleb pazjent għal tip jew marka oħra t’insulina dan għandu jsir taħt sorveljanza medika stretta. Tibdil fil-qawwa, fil-marka (il-manifattur), fit-tip (regolari, NPH, lente, effett fit-tul eċċ.), fl-oriġini (annimal, uman, insulina analoga umana) u/jew fil-metodu ta’ manifattura jista’ jirriżulta fil-ħtieġa ta’ tibdil tad-doża.

L-għoti tal-insulina jista’ jikkawża il-formazzjoni tal-antikorpi. F’każijiet rari, fil-preżenza ta’ antikorpi għall-insulina bħal dawn jista` jkun hemm bżonn ta` aġġustament fid-doża tal-insulina biex tikkorreġi t-tendenza għall-iperġilċemija jew l-ipogliċemija (ara sezzjoni 4.8).

L-ipogliċemija

Il-ħin meta sseħħ l-ipogliċemija jiddependi fuq il-profil tal-ħidma tal-insulini wżati u, għalhekk, jista’ jinbidel meta ssir bidla fl-iskeda tat-trattament. Peress li b’insulin glargine l-insulina tal-bażi hija pprovduta b’mod aktar sostnut, huwa mistenni li jkun hemm anqas ipogliċemija matul il-lejl iżda aktar filgħodu kmieni.

Kawtela speċjali trid tittieħed, u huwa rrakkomandat monitoraġġ aktar intensive tal-livell taz-zokkor fid-demm, f’dawk il-pazjenti għalihom episodji ta’ ipogliċemija jistgħu jkunu ta’ rilevanza klinika speċjali, bħal dawk il-pazjenti li għandhom djuq sinifikanti tal-arterji koronarji jew tal-arterji li jwasslu d-demm għall-moħħ (riskju ta’ kumplikazzjonijiet kardijaċi jew ċerebrali dovuti għall-ipogliċemija), kif ukoll f’pazjenti li għandhom retinopatija proliferattiva, speċjalment meta mhix qed tkun ittrattata b’photocoagulation (riskju t’amaurosis temporanja wara l-ipogliċemija).

Il-pazjenti għandhom ikunu konxji taċ-ċirkostanzi meta s-sintomi ta’ twissija tal-ipogliċemija jonqsu. Is-sintomi ta’ twissija tal-ipogliċemija jistgħu jinbidlu, ikunu anqas evidenti, jew neqsin f’ċerti gruppi ta’ riskju. Dawn jinkludu pazjenti:

-b’titjib sostanzjali fil-kontroll taz-zokkor,

-li tiżviluppalhom l-ipogliċemija bil-mod,

-li huma anzjani,

-wara li qalbu minn insulina derivata mill-annimali għal dik ġejja mill-bniedem,

-li għandhom newropatija awtonomika,

-li ilhom isofru bid-dijabete,

-li jsofru b’mard psikjatriku,

-li qed jieħdu t-trattament flimkien ma’ ċerti prodotti mediċinali oħra (ara sezzjoni 4.5).

Ċirkostanzi bħal dawn jistgħu jirriżultaw f’ipogliċemija severa (u possibbilment telf mis-sensi) qabel ma l-pazjent jinduna bl-ipogliċemija.

L-effett fit-tul ta’ insulin glargine mogħti taħt il-ġilda jista’ jdewwem l-irkupru mill-ipogliċemija.

Jekk ikunu innotati valuri normali jew imnaqqsin ta’ glycated haemoglobin, il-possibbiltà ta’ episodji ta’ ipogliċemija rikurrenti, mingħajr ma wieħed jintebaħ (speċjalment matul il-lejl) trid tkun ikkunsidrata.

Sabiex inaqqsu r-riskju ta’ l-ipogliċemija huwa essenzjali li l-pazjent iżomm mal-iskedi tad-doża u d- dieta, li jieħu l-insulina kif suppost, u li jagħraf is-sintomi tal-ipogliċemija. Il-fatturi li jżidu s- suxxettibbilità għall-ipogliċemija jeħtieġu monitoraġġ speċjali mill-qrib u jistgħu joħolqu l-ħtieġa ta’ tibdil fid-doża. Dawn jinkludu:

-bidla fiż-żona tal-injezzjoni,

-titjib fis-sensittività għall-insulina (eż. permezz ta’ tneħħija ta’ fatturi li jġibu tensjoni),

-attività fiżika mhux kif wieħed ikun imdorri, żieda fl-attività fiżika, jew dik fit-tul,

-mard li jitfaċċa minn żmien għall-ieħor (eż. rimettar, dijarrea),

-ammont inadegwat ta’ ikel,

-ikliet maqbuża,

-konsum tal-alkoħol,

-ċerti disturbi endokrinarji mhux ikkumpensati (eż. fl-ipotirojdiżmu jew fl-insuffiċjenza tal-parti anterjuri tal-pitwitarja u insuffiċjenza adrenokortikali),

-trattament fl-istess waqt ma’ xi prodotti mediċinali oħra.

Mard li jitfaċċa minn żmien għall-ieħor

Mard li jitfaċċa minn żmien għall-ieħor jeħtieġ monitoraġġ intensiv tal-metaboliżmu. F’ħafna każijiet, huma indikati testijiet tal-awrina għall-preżenza tal-ketones, u ta’ spiss huwa meħtieġ tibdil fid-doża tal-insulina. Il-ħtieġa għall-insulina ta’ spiss tiżdied. Pazjenti li għandhom id-dijabete tat-tip 1 għandhom jibqgħu jikkunsmaw, mill-anqas ammont żgħir ta’ karboidrati fuq bażi regolari, anke jekk ftit li xejn jistgħu jieklu ikel, jew qegħdin jirrimettu eċċ. u m’għandhom qatt iwaqqfu l-insulina għal kollox.

Żbalji fil-medikazzjoni

Kienu rrapportati żbalji fil-medikazzjoni fejn insulini oħra, speċjalment insulini li jaħdmu fuq perjodu qasir, ġew mogħtija aċċidentalment minflok l-insulina glargine. Biex jiġu evitati żbalji fil- medikazzjoni bejn ABASAGLAR u insulini oħra, it-tikketta tal-insulina għandha dejjem tiġi ċċekkjata qabel kull injezzjoni.

It-teħid flimkien ta’ ABASAGLAR ma’ pioglitazone

Ġew irrapportati każijiet ta’ insuffiċjenza kardijaka meta ġew użati flimkien pioglitazone u l-insulina, speċjalment f’pazjenti li għandhom fatturi ta’ riskju għall-iżvilupp ta’ insuffiċjenza kardijaka. Wieħed għandu jżomm dan f’moħħu jekk tiġi kkunsidrata l-kura fejn pioglitazone u ABASAGLAR jintużaw flimkien. Jekk jintużaw flimkien, il-pazjenti għandhom jiġu osservati għal sinjali u sintomi ta’ insuffiċjenza kardijaka, żieda fil-piż jew edima. Pioglitazone għandu jitwaqqaf jekk jiħżienu xi sintomi kardijaċi.

Eċċipjenti

Dan il-prodott mediċinali fih inqas minn mmol 1 ta’ sodium (23 mg) għal kull doża, i.e , tista’ tgħid li huwa “ħieles mis-sodium”.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Hemm numru ta’ sustanzi li jeffettwaw il-metaboliżmu tal-glukożju u għandhom mnejn ikunu jeħtieġu tibdil fid-doża ta’ insulin glargine.

Sustanzi li jistgħu jżidu l-effett tat-tnaqqis fil-livell tal-glukożju fid-demm, u jżidu r-riskju għall- iżvilupp ta’ l-ipogliċemija, jinkludu prodotti mediċinali orali kontra d-dijabete, inibituri tal-enzima li tikkonverti angiotensin (ACE), disopyramide, fibrati, fluoxetine, inibituri ta’ monamine oxidase (MAO), pentoxifylline, propoxyphene, salicylates, analogi ta’ somastostatin u l-antibijotiċi sulphonamide.

Sustanzi li jistgħu jnaqqsu l-effett tat-tnaqqis fil-livell tal-glukożju fid-demm jinkludu l-kortikosterojdi, danazol, diazoxide, id-dijuretiċi, glucagon, isoniazid, oestrogens, progestogens, id-derivattivi ta’ phenothiazine , somatropin, prodotti mediċinali simpatomimetiċi (eż. epinephrine [adrenaline], salbutamol, terbutaline), ormoni tat-tirojde, prodotti mediċinali antipsikotiċi atipiċi (eż clozapine u olanzapine) u inibituri tal-protease.

L-imblokkaturi tar-reċetturi beta, clonidine, is-sustanzi b’lithium jew l-alkoħol jistgħu iqawwu jew idgħajfu l-effett tal-insulina fuq it-tnaqqis fil-livell ta’ glukożju. Pentamidine jista’ jikkawża ipogliċemija li xi drabi tista’ tkun segwita b’ipergliċemija.

Barra minn hekk, is-sinjali adrenerġiċi ta’ kontroregolazzjoni jistgħu jitnaqqsu jew ikunu assenti taħt l- effetti ta’ prodotti mediċinali simpatolitiċi bħall-imblokkaturi tar-riċetturi beta, clonidine, guanethidine u reserpine.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Għal insulin glargine m’hemmx tagħrif kliniku minn studji kliniċi kkontrollati dwar l-użu waqt it-tqala. Ammont kbir ta’ dejta dwar l-użu waqt it-tqala (aktar minn 1,000 riżultat ta’ tqala ) turi li m’hemm l- ebda effett avvers speċifiku ta’ insulin glargine fuq it-tqala u l-ebda effett speċifiku ta’ insulin glargine għal xi formazzjoni difettuża jew xi effetti tossiċi fil-fetu/tarbija tat-twelid.

Dejta minn annimali ma wrietx effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva.

L-użu ta’ ABASAGLAR waqt it-tqala jista’ jkun ikkunsidrat, f’każ ta’ bżonn.

Huwa essenzjali li pazjenti li kellhom id-dijabete minn qabel, jew għandhom id-dijabete ta’ waqt it- tqala, li jżommu kontroll metaboliku tajjeb tul it-tqala biex jiġu evitati riżultati avversi assoċjati mal- ipergliċemija. Il-ħtieġa għall-insulina tista’ tonqos fl-ewwel tliet xhur u normalment tiżdied waqt it- tieni u t-trimestri. Immedjatament wara l-ħlas, il-ħtieġa għall-insulina tonqos malajr (b’riskju akbar ta’ ipogliċemija). Monitoraġġ bir-reqqa tal-livell taz-zokkor huwa essenzjali.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk insulin glargine jiġix eliminat mill-ħalib tas-sider tal-bniedem. Mhuwiex maħsub li insulin glargine meħud mill-ħalq ikollu xi effetti metaboliċi fuq it-tarbija tat-twelid/it-tarbija li qeda titredda’ minħabba li insulin glargine huwa peptide li fil-passaġġ gastrointestinali uman jiġi mkisser f’aminoaċidi.

Nisa li qegħdin ireddgħu għandu mnejn ikollhom bżonn ta’ tibdil fid-doża tal-insulina u fid-dieta.

Fertilità

Studji fl-annimali ma jurux li hemm xi effetti diretti ħżiena fuq il-fertilità.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Il-ħila tal-pazjent biex jikkonċentra u jirreaġixxi jistgħu jkunu mnaqqsa minħabba l-ipogliċemija jew l- ipergliċemija jew, per eżempju, bħala riżultat tat-tnaqqis fil-vista. Dan jista’ jikkostitwixxi riskju f’sitwazzjonijiet fejn dawn il-ħiliet huma ta’ importanza speċjali (eż. sewqan ta’ karozza jew tħaddim ta’ magni).

Il-pazjenti għandhom ikunu mwissija biex jieħdu prekawzjonijiet biex jevitaw l-ipogliċemija waqt is- sewqan. Dan huwa partikolarment importanti f’dawk li għandhom sintomi ta’ ipogliċemija mnaqqsa, jew ma jistgħux jgħarfu s-sintomi ta’ twissija ta’ ipogliċemija, jew għandhom episodji spissi ta’ ipogliċemija. Għandhu jkun ikkunsidrat jekk ikunx għaqli li ssuq jew tħaddem magni f’ċirkostanzi bħal dawn.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

L-ipogliċemija, li ġeneralment hija l-aktar reazzjoni avversa frekwenti tat-terapija bl-insulina, tista’ sseħħ meta d-doża tal-insulina tkun għolja aktar milli meħtieġ.

Lista ta’ reazzjonijiet avversi miġbura f’tabella

Ir-reazzjonijiet avversi relatati li ġejjin, miġbura minn provi kliniċi, huma mniżżla bil-frażijiet ippreferuti MedDRA skont is-sistema tal-klassifika tal-organi u skont l-inċidenza tagħhom b’dawk li għandhom l-ogħla inċidenza mniżżla l-ewwel segwiti minn dawk b’inċidenza inqas (komuni ħafna: ≥1/10; komuni: ≥ 1/100 sa < 1/10; mhux komuni: ≥ 1/1,000 sa < 1/100; rari: ≥ 1/10,000 sa < 1/1,000; rari ħafna: < 1/10,000).

F’kull grupp ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma ppreżentati skont is-serjetà tagħhom b’dawk li huma l-aktar serji mniżżla l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

Sistema tal-

Komuni

Komuni

 

Mhux

Rari

Rari

klassifika tal-organi

ħafna

 

 

komuni

 

ħafna

MedDRA

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema immuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reazzjonijiet allerġiċi

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipogliċemija

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disgewżja

 

 

 

 

 

X

Disturbi fl-għajnejn

 

 

 

 

 

 

Tnaqqis fil-vista

 

 

 

 

X

 

Retinopatija

 

 

 

 

X

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt

il-ġilda

 

 

 

Ipertrofija tat-tessut

 

X

 

 

 

 

xaħmi

 

 

 

 

 

 

Atrofija tat-tessut

 

 

 

X

 

 

xaħmi

 

 

 

 

 

 

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti konnettivi

 

 

 

Majalġja

 

 

 

 

 

X

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

 

 

Reazzjonijiet fis-siti

 

X

 

 

 

 

tal-injezzjoni

 

 

 

 

 

 

Edima

 

 

 

 

X

 

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

Attakki severi ta’ ipogliċemija, speċjalment meta jirrepetu ruħhom, jistgħu jwasslu għal ħsara newroloġika. Episodji ta’ ipogliċemija li jieħdu fit-tul jew ikunu severi jistgħu jkunu ta’ periklu għall-

ħajja. F’ħafna pazjenti, is-sinjali u s-sintomi ta’ newroglikopenija jseħħu wara sinjali ta’ kontroregolazzjoni adrenerġika. Ġeneralment aktar ma jkun hemm tnaqqis fil-livell taz-zokkor fid- demm u aktar ma dan it-tnaqqis ikun mgħaġġel, aktar ikun jidher il-fenomenu ta’ kontroregolazzjoni u s-sintomi tiegħu.

Disturbi fis-sistema immuni

Reazzjonijiet allerġiċi tat-tip immedjat għall-insulina huma rari. Reazzjonijiet bħal dawn għall- insulina (inkluża l-insulina glargine) jew għal xi waħda mis-sustanzi mhux attivi jistgħu, per eżempju, ikunu assoċjati ma’ reazzjonijiet ġeneraliżżati tal-ġilda, anġjoedima, bronkospażmu, pressjoni baxxa u xokk u jistgħu jkunu ta’ periklu għall-ħajja.

L-għoti tal-insulina jista’ jikkawża l-formazzjoni ta’ antikorpi għall-insulina. Fi studji kliniċi, antikorpi li jirreaġixxu kemm mal-insulina umana kif ukoll mal-insulina glargine kienu rrapportati bl-istess frekwenza fil-gruppi ta’ kura kemm bl-insulina NPH kif ukoll bl-insulina glargine. F’każijiet rari, il- preżenza ta’ antikorpi bħal dawn għall-insulina tista’ tinħtieġ aġġustament fid-doża tal-insulina biex tikkorreġi t-tendenza għal ipergliċemija jew ipogliċemija.

Disturbi fl-għajnejn

Tibdil sostanzjali fil-kontroll taz-zokkor fid-demm jista’ jikkaġuna tfixkil temporanju fil-vista, minħabba tibdil temporanju li jikkonsisti f’nefħa tal-lenti tal-għajn u bidla fl-indiċi rifrattiv tagħha.

It-titjib fil-kontroll gliċemiku, fuq medda ta’ żmien, inaqqas ir-riskju tal-progress tar-retinopatija tad- dijabete. Madankollu, l-intensifikar tat-terapija bl-insulina b’titjib f’daqqa fil-kontroll gliċemiku, jista’

jġib miegħu aggravament temporanju tar-retinopatija tad-dijabete. F’pazjenti li għandhom retinopatija proliferattiva, speċjalment meta ma tkunx ittrattata b’fotokoagulazzjoni, episodji ta’ ipogliċemija severa jistgħu jwasslu għal amawrosi temporanja.

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Bħalma jiġri b’kull terapija oħra bl-insulina, tista’ sseħħ lipodistrofija fis-sit tal-injezzjoni li żżomm lura l-assorbiment lokali tal-insulina. Bdil kontinwu tas-sit tal-injezzjoni f’żona partikolari ta’ injezzjoni jista’ jgħin biex inaqqas jew jevita dawn ir-reazzjonijiet.

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni jinkludu ħmura, uġigħ, ħakk, ħorriqija, nefħa, jew infjammazzjoni. Il-biċċa l-kbira tar-reazzjonijiet ħfief għall-insulini fis-sit tal-injezzjoni ġeneralment jgħaddu fi ftit jiem sa ftit ġimgħat.

B’mod rari, l-insulina tista’ tikkawża ż-żamma tas-sodju u l-edima, speċjalment jekk qabel kien hemm kontroll metaboliku dgħajjef li tjieb b’terapija intensifikata bl-insulina.

Popolazzjoni pedjatrika

B’mod ġenerali, il-profil ta’ sigurtà fit-tfal u fl-adolexxenti (≤ 18-il sena) jixbah il-profil ta’ sigurtà tal- adulti. Ir-rapporti dwar reazzjonijiet avversi li oriġinaw mis-sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq kienu jinkludu reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni relattivament aktar spissi (uġigħ fis-sit tal-injezzjoni,

reazzjoni fis-sit tal-injezzjoni) u reazzjonijiet fil-ġilda (raxx, urtikarja) fit-tfal u fl-adolexxenti (≤ 18-il sena) meta mqabblin mal-adulti. M’hemmx dejta disponibbli minn studji kliniċi dwar is-sigurtà fit-tfal taħt is-sentejn.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Sintomi

Doża eċċessiva ta’ insulina tista’ twassal għal ipogliċemija severa u xi kultant fit-tul u tista’ tkun ta’ periklu għall-ħajja.

Immaniġġar

Episodji ħfief ta’ ipogliċemija jistgħu normalment ikunu trattati bil-karboidrati mill-ħalq. Tibdil fid- doża tal-prodott mediċinali, fl-ikliet jew fl-attività fiżika jistgħu jkunu meħtieġa.

Episodji aktar severi b’koma, aċċessjoni, jew indeboliment newroloġiku jistgħu jiġu ittrattati bil- glucagon ġol-muskolu jew taħt il-ġilda jew bi glucose ikkonċentrat fil-vina. Jista’ jkun meħtieġ li t- teħid tal-karboidrati jibqa’ jseħħ, u tista’ tkun meħtieġa osservazzjoni għaliex l-ipogliċemija tista’ terġa’ tiġri wara li jkun jidher li kien hemm irkupru kliniku.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini użati fid-dijabete, insulini u analogi għall-injezzjoni, jaħdmu fit-tul. Kodiċi ATC: A10AE04.

ABASAGLAR hu prodott mediċinali bijosimili. Informazzjoni dettaljata tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Insulin glargine hija analoga ta’ insulina umana imfassla biex ikollha solubilità baxxa f’pH newtrali.

Hi tinħall għal kollox fil-pH aċiduża tas-soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ ABASAGLAR (pH 4). Wara l- injezzjoni fit-tessut ta’ taħt il-ġilda, is-soluzzjoni aċiduża tiġi newtralizzata li twassal għall- formazzjoni ta’ preċipitat żgħir ferm li minnu jintreħew ammonti żgħar ta’ insulin glargine b’mod kontinwu u dan jipprovdi profil ta’ bejn il-konċentrazzjoni u ħin li huwa regolari, mingħajr varjazzjoni, prevedibbli u li jaħdem għal perjodu twil.

Insulin glargine huwa mmetabolizzat f’żewġ metaboliti attivi M1 u M2 (ara sezzjoni 5.2).

Rabta mar-riċettur tal-insulina

Studji in vitro jindikaw li l-affinità tal-insulin glargine u l-metaboliti tiegħu M1 u M2 għar-riċettur tal- insulina umana hija simili għal dik tal-insulina umana.

Rabta mar-riċettur ta’ IGF-1: L-affinità ta’ insulin glargine għar-riċettur uman ta’ IGF-1 hija madwar 5 sa 8 darbiet aktar minn dik tal-insulina umana (iżda madwar 70 sa 80 darba inqas minn dik ta’ IGF-1), filwaqt li l-affinità tar-rabta ta’ M1 u M2 mar-riċettur IGF-1 huwa daqsxejn inqas meta mqabbel mal- insulina umana.

Il-konċentrazzjoni terapewtika kollha tal-insulina (insulin glargine u l-metaboliti tiegħu) li nstabet f’pazjenti dijabetiċi tat-tip 1 kienet ħafna inqas milli hemm bżonn sabiex tintlaħaq nofs l-okkupazzjoni massima tar-riċettur IGF-1 u l-attivazzjoni sussegwenti tas-sensiela ta’ reazzjonijiet mitoġeniċi proliferattivi mibdija mir-riċettur IGF-1. Il-konċentrazzjonijiet fiżjoloġiċi ta’ IGF-1 endoġenu jistgħu jattivaw is-sensiela ta’ reazzjonijiet mitoġeniċi proliferattivi; madankollu, il-konċentrazzjonijiet terapewtiċi fit-terapija bl-insulina, inkluż it-terapija b’ABASAGLAR, huma ħafna inqas mill- konċentrazzjonijiet farmakoloġiċi li hemm bżonn sabiex tiġi attivata s-sensiela ta’ reazzjonjiet ta’ IGF- 1.

Effetti farmakodinamiċi

L-attività primarja tal-insulina, inkluża dik ta’ insulin glargine, hija li tirregola l-metaboliżmu tal- glukożju. L-insulina u l-analogi tagħha jbaxxu l-livell tal-glukożju fid-demm, billi jistimulaw id-dħul tal-glukożju mill-periferija għal ġot-tessuti, speċjalment ġol-muskoli ta’ mal-iskeletru u x-xaħam, u billi jinibixxu l-produzzjoni tal-glukożju mill-fwied. L-insulina tinibixxi l-lipoliżi fl-adipoċita, tinibixxi l-proteoliżi u ttejjeb is-sinteżi tal-proteini.

Fi studji farmakoloġiċi kliniċi, insulin glargine u l-insulina umana mogħtijin fil-vina intwerew li għandhom l-istess qawwa meta ngħataw l-istess dożi. Bħall-insulini kollha, iż-żmien kemm idum jaħdem insulin glargine jista’ jkun affettwat mill-attività fiżika u fatturi oħra.

Fi studji f’persuni f’saħħithom jew f’pazjenti b’dijabete tat-tip 1, fejn il-livell taz-zokkor fid-demm inżamm kostanti (euglycaemic clamp), il-ħin biex jibda jaħdem insulin glargine mogħti taħt il-ġilda kien aktar bil-mod mill-insulina NPH umana; il-profil tal-effett tiegħu kien regolari u mingħajr varjazzjoni, u t-tul tal-effett tiegħu kien fuq perjodu twil.

Il-graff li jmiss turi r-riżultati minn studju li sar fuq pazjenti:

Figura 1: Profil t’attività f’pazjenti bid-dijabete tat-tip 1

Glukożju-talUżu- (mg/kg/min)

____

insulin glargine

------

insulina NPH

 

tal

 

 

*

 

 

Rata

 

 

Ħin (sigħat) wara injezzjoni minn taħt il-ġilda injezzjoni taħt il-ġilda

Tm iem tal-perjodu t’ ossevazzjoni

*ikkalkulat bħala l-ammont ta’ glukożju injettat biex iżomm il-livelli tal-glukożju kostanti fil-plażma (valuri medji kull siegħa).

Iż-żmien itwal li jdum jaħdem insulin glargine mogħti minn taħt il-ġilda huwa relatat direttament mar- rata aktar bil-mod ta’assorbiment tiegħu u jsostni l-għoti darba kuljum. Il-ħin kemm idumu jaħdmu l- insulina u l-analogi ta’l-insulina bħal insulin glargine jista’ jvarja ħafna f’individwi differenti jew fl- istess persuna.

Fi studju kliniku, is-sintomi tal-ipogliċemija jew ir-risponsi ormonali kontro-regolatorji kienu simili wara insulin glargine u insulina umana mogħtijin mill-vina, kemm f’voluntiera f’saħħithom kif ukoll f’pazjenti bid-dijabete tip 1.

Effikaċja klinika u sigurtà

L-effetti ta’ insulin glargine (darba kuljum) fuq retinopatija tad-dijabete ġew evalwati f’1,024 pazjent dijabetiku tat-tip 2 fi studju ta’ ħames snin, fejn kemm l-investigatur kif ukoll il-pazjenti kienu jafu x’mediċini kienu qed jintużaw, b’NPH bħala kontroll (NPH ingħata darbtejn kuljum) fejn il-progress tar-retinopatija bi tlett gradi jew aktar fuq l-iskala tal-iStudju Dwar Kura Bikrija ta’ Retinopatija tad- Dijabete (ETDRS - Early Treatment Diabetic Retinopathy Study) kien investigat b’ritratt tal-fundus. Meta insulin glargine ġie mqabbel mal-insulina NPH, ma dehritx differenza sinifikanti fil-progress ta’ retinopatija tad-dijabete.

L-istudju ORIGIN (Outcome Reduction with Initial Glargine INtervention) kien studju multiċentriku, tat-tip 2x2 factorial, fejn il-parteċipanti ġew assenjati b’mod arbitrarju biex jirċievu l-mediċina, li sar fi 12,537 parteċipant b’riskju kardjovaskulari (CV - cardiovascular) għoli u b’indeboliment fil- kontroll tal-glukożju fl-istat ta’ sawm (IFG - impaired fasting glucose) jew b’indeboliment fit- tolleranza għall-glukożju (IGT - impaired glucose tolerance) (12% tal-parteċipanti) jew bid-dijabete mellitus tat-tip 2 ikkurata b’ ≤1 sustanza antidijabetika orali (88% tal-parteċipanti). Il-parteċipanti ġew assenjati b’mod arbitrarju (1:1), biex jew jirċievu insulin glargine (n=6264), li ġie titrat biex jilħaq FPG ≤95 mg/dL (5.3 mM) jew kura standard (n=6273).

L-ewwel lott ta’ riżultati primarji ta’ effikaċja kien iż-żmien sakemm seħħet l-ewwel mewt kardjovaskulari, infart mijokardijaku (MI - myocardial infarction) li ma kienx fatali jew puplesija li

ma kinitx fatali u t-tieni lott ta’ riżultati primarji ta’ effikaċja kien iż-żmien sakemm seħħew kwalunkwe wieħed mill-ewwel lott ta’ avvenimenti primarji jew proċedura ta’ rivaskularizzazzjoni (koronarja, karotida jew periferali) jew it-teħid l-isptar minħabba insuffiċjenza tal-qalb.

L-għanijiet finali sekondarji kienu jinkludu mewt minn kwalunkwe kawża u riżultat kompost mikrovaskulari.

Insulin glargine ma biddilx ir-riskju relattiv għal mard kardjovaskulari u mortalità kardjovaskulari meta mqabbel ma’ kura standard. Ma kien hemm l-ebda differenza bejn insulin glargine u l-kura standard għaż-żewġ lottijiet ta’ riżultati primarji; għal kwalunkwe komponent tal-għan finali li jagħmel parti minn dawn ir-riżultati; għall-mewt minn kwalunkwe kawża; jew għar-riżultat kompost mikrovaskulari.

Il-medja tad-doża ta’ insulin glargine fi tmiem l-istudju kienet ta’ 0.42 U/kg. Fil-linja bażi, il- parteċipanti kellhom valur medjan ta’ HbA1c ta’ 6.4% u l-valuri medjani ta’ HbA1c waqt il-kura varjaw minn 5.9 sa 6.4% fil-grupp ta’ insulin glargine u 6.2% sa 6.6% fil-grupp ta’ kura standard matul iż-żmien kollu ta’ segwitu. Ir-rati ta’ ipogliċemija severa (parteċipanti affettwati għal kull 100 sena ta’ esponiment ta’ parteċipant) kienu ta’ 1.05 għal insulin glargine u 0.30 għall-grupp ta’ kura standard u r-rati ta’ ipogliċemija kkonfermata li ma kinitx severa kienu ta’ 7.71 għal insulin glargine u 2.44 għall-grupp ta’ kura standard. Matul il-kors kollu ta’ dan l-istudju li dam 6 snin, 42% tal-grupp ta’ insulin glargine ma kellhom ebda ipogliċemija.

Waqt l-aħħar viżta ta’ matul il-kura, kien hemm medja ta’ żieda fil-piż tal-ġisem ta’ 1.4 kg mil-linja bażi fil-grupp ta’ insulin glargine u medja ta’ tnaqqis ta’ 0.8 kg fil-grupp ta’ kura standard.

Popolazzjoni pedjatrika

Fi studju kliniku kkontrollat pazjenti tfal (etajiet li jvarjaw minn 6 sa 15-il sena) bid-dijabete tat-tip I

(n=349) li kienu magħżula b’mod każwali ġew ikkurati għal 28 ġimgħa bi skeda ta’ insulina tal-bażi mogħtija f’daqqa fejn insulina umana regolari intużat qabel kull ikla. Insulina glargine ġiet mogħtija darba kuljum fil-ħin tal-irqad u insulina umana NPH ġiet mogħtija darba jew darbtejn kuljum. Fiż- żewġ gruppi ta’ kura ġew osservati effetti simili fuq il-glikoemoglobina u fl-inċidenza ta’ ipogliċemija bis-sintomi, madankollu il-livell tal-glukożju fil-plażma fl-istat ta’ sawm naqas aktar mil-linja bażi fil- grupp tal-insulin glargine milli fil-grupp ta’ NPH. Kien hemm ukoll inqas ipogliċemija severa fil- grupp ta’ insulin glargine. Mija u tlieta u erbgħin mill-pazjenti kkurati b’insulin glargine f’dan l- istudju komplew il-kura b’insulin glargine fi studju ta’ estensjoni mhux ikkontrollat li segwa l-pazjenti għal medja ta’ sentejn. Waqt din il-kura mtawla b’insulin glargine ma dehrux sinjali ġodda ta’ sigurtà.

Sar ukoll studju inkroċjat fejn ġew imqabbla insulin glargine flimkien ma’ lispro insulin u NPH flimkien ma’ insulina umana regolari (kull kura ngħatat għal 16-il ġimgħaf’ordni każwali) f’26 pazjent adolexxent dijabetiku tat-tip I b’etajiet minn 12 sa 18-il sena. Bħall-istudju pedjatriku deskritt hawn fuq, kien hemm tnaqqis akbar mil-linja bażi fil-livell tal-glukożju fil-plażma fl-istat ta’ sawm fil-grupp tal-insulin glargine milli fil-grupp ta’ NPH. Tibdiliet fl-HbA1c mil-linja bażi kienu simili għaż-żewġ gruppi ta’ kura; madankollu l-valuri tal-glukożju fid-demm meħud mal-lejl kienu ogħla b’mod sinifikanti fil-grupp tal-insulin glargine / lispro milli fil-grupp ta’ insulina NPH / regolari bl-inqas livell jilħaq medja ta’ 5.4 mM vs. 4.1 mM. B’mod simili, l-inċidenza ta’ ipogliċemija ta’ matul il-lejl kienet ta’ 32% fil-grupp ta’ insulin glargine / lispro vs. 52% fil-grupp ta’ insulina NPH / regolari.

Sar studju ta’ grupp parallel li dam sejjer 24 ġimgħa fuq 125 tifel u tifla b'dijabete mellitus tat-tip 1 li kellhom minn sentejn sa 6 snin, li qabbel l-insulina glargine mogħtija darba kuljum filgħodu ma insulina NPH mogħtija darba jew darbtejn kuljum bħala insulina tal-bażi. Iż-żewġ gruppi rċevew insulina mogħtija f’daqqa qabel l-ikel.L-għan primarju biex jintwera li m’hemmx inferjorità ta' insulin glargine meta mqabbla ma NPH f'kull każ ta’ ipogliċemija ma ntlaħaqx u kien hemm tendenza għal żieda fl-avvenimenti ipogliċemiċi b’insulin glargine [il-proporzjon tar-rata ta’ insulin glargine: NPH (95% CI) = 1.18 (0.97-1.44)]. Varjabilitajiet ta’ glikoemoglobina u glukożju kienu komparabbli fiż- żewġ gruppi ta’ kura. Ebda sinjal ġdid ta’ sigurtà ma ġiet osservata f’din il-prova.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

F’persuni f’saħħithom u f’pazjenti dijabetiċi, il-konċentrazzjonijiet tal-insulina fis-serum urew assorbiment aktar bil-mod u ħafna aktar fit-tul u wrewnuqqas ta’ varjazzjoni wara injezzjoni taħt il- ġilda ta’ insulin glargine meta mqabbla mal-insulina umana NPH. Il-konċentrazzjonijiet, għalhekk kienu konsisteni mal-profil tal-ħin tal-attività farmakodinamika ta’ insulin glargine. Figura 1 hawn fuq turi il-profili ta’attività kontra l-ħin ta’ insulin glargine u l-insulina NPH.

Insulin glargine injettata darba kuljum tilħaq livelli fissi u stabbli fi żmien 2 - 4 ijiem wara l-ewwel doża.

Bijotrasformazzjoni

Wara injezzjoni minn taħt il-ġilda f’pazjenti dijabetiċi, insulin glargine malajr jiġi mmetabolizzat fit- tarf li fih carboxyl tal-katina Beta bil-formazzjoni ta’ żewġ metaboliti attivi M1 (21A-Gly-insulin) u M2 (21A-Gly-des-30B-Thr-insulin). Fil-plażma, is-sustanza ewlenija li tiċċirkola hija l-metabolit M1. L-esponiment għal M1 jiżdied mad-doża ta’ insulin glargine li tingħata.

Sejbiet farmakokinetiċi u farmakodinamiċi jindikaw li l-effett tal-injezzjoni minn taħt il-ġilda b’insulin glargine huwa bbażat l-iżjed fuq l-esponiment għal M1. Fil-parti l-kbira tal-individwi, insulin glargine u l-metabolit M2 ma nstabux u meta nstabu, il-konċentrazzjoni tagħhom kienet indipendenti mid-doża ta’ insulin glargine li ngħatat.

Eliminazzjoni

Meta mogħti minn ġol-vini, il-half-life ta’ eliminazzjoni ta’ insulin glargine u tal-insulina umana kienu simili.

Popolazzjonijiet speċjali

Fi studji kliniċi l-analiżi ta’ sottogruppi ibbażati fuq l-età u s-sess, ma indikaw l-ebda differenza fis- sigurtà u l-effikaċja f’pazjenti kkurati b’insulin glargine meta tqabblu mal-popolazzjoni kollha tal- istudju.

Popolazzjoni pedjatrika

Il-farmakokinetika fi tfal b’età ta’ sentejn sa inqas minn 6 snin b'dijabete mellitus tat-tip 1 kienet evalwata fi studju kliniku wieħed (ara sezzjoni 5.1). L-aktar livelli baxxi tal-insulin glargine fil-plasma u l-metaboliti prinċipali M1 u M2 tiegħu tkejlu fi tfal ikkurati b’insulin glargine li werew mudelli ta’ konċentrazzjonijiet fil-plażma simili bħall-adulti u ma taw l-ebda evidenza ta’ akkumulazzjoni ta’ insulina glargine jew il-metaboliti tagħha meta jingħataw dożi regolarment.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku bbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Zinc oxide Metacresol glycerol

hydrochloric acid (għall-aġġustament tal-pH)

sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH) ilma għall-injezzjonijiet

6.2 Inkompatibbiltajiet

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn.

Żmien kemm idum tajjeb l-iskartoċċ wara l-ewwel użu

Il-prodott mediċinali jista’ jinħażen għal massimu ta’ 28 ġurnata f’temperatura sa 30°Ċ u ’l bogħod mis-sħana diretta jew mid-dawl dirett. Waqt l-użu, il-pinen m’għandhomx jinħażnu fil-friġġ.

Wara kull injezzjoni, l-għatu tal-pinna għandu jerġa’ jitqiegħed lura fuq il-pinna sabiex jilqa’ mid- dawl.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Qabel l-użu

Aħżen fi friġġ (2°Ċ - 8°Ċ).

Tagħmilhomx fil-friża.

Taħżinx ABASAGLAR viċin il-kompartiment tal-friża jew viċin xi pakkett tal-friża.

Żomm il-pinna mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Waqt l-użu

Għal kundizzjonijiet ta’ ħażna wara li dan il-prodott mediċinali jinfetaħ għall-ewwel darba, ara sezzjoni 6.3.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

3 mL soluzzjoni fi skartoċċ (ħġieġ tat-tip 1 mingħajr kulur) bi planġer (lastku chlorobutyl) u b’siġill f’forma ta’ disk (saffi ta’ lastku polyisoprene u bromobutyl) b’siġill tal-aluminju.

L-iskartoċċ huwa ssiġillat f’pinna għall-injezzjoni li tintrema wara li tintuża.

Pakketti ta’ 1, 2, 5 u pakketti multipli li fihom 10 pinen (2 pakketti ta’ 5 pinen) huma disponibbli. Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Il-labar mhumiex inklużi fil-pakkett.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

ABASAGLAR m’għandux jitħallat ma ebda insulina oħra jew prodotti mediċinali oħra jew jiġi dilwit. It-taħlit jew id-dilwizzjoni jista’ jbiddel il-profil ta’ ħin/azzjoni tiegħu u t-taħlit jista’ jikkawża preċipitazzjoni.

ABASAGLAR KwikPen

Ifli l-iskartoċċ qabel l-użu. Għandu jintuża biss jekk is-soluzzjoni tkun ċara u bla kulur, mingħajr ebda frak viżibbli u b’konsistenza tixbah dik tal-ilma. Peress li ABASAGLAR hu soluzzjoni, m’hemmx bżonn li ssirlu sospensjoni mill-ġdid qabel l-użu.

ABASAGLAR m’għandux jitħallat ma ebda insulina oħra jew jiġi dilwit. It-taħlit jew id-dilwizzjoni tista’ tbiddel il-profil ta’ ħin/azzjoni tiegħu u t-taħlit jista’ jikkawża preċipitazzjoni.

Pinen vojta m’għandhom qatt jerġaw jintużaw u għandhom jintremew b’mod xieraq.

Sabiex tiġi evitata l-possibbiltà ta’ tixrid ta’ mard, kull pinna għandha tintuża minn pazjent wieħed biss.

Biex jiġu evitati żbalji fil-medikazzjoni bejn l-insulina glargine u insulini oħra, it-tikketta tal-insulina għandha dejjem tiġi ċċekkjata qabel kull injezzjoni (ara sezzjoni 4.4).

Immaniġġar tal-pinna

Il-pazjent għandu jingħata parir biex jaqra sew l-istruzzjonijiet għall-użu inklużi fil-fuljett ta’ tagħrif qabel ma juża ABASAGLAR KwikPen.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Eli Lilly Regional Operations GmbH., Kölblgasse 8-10, 1030, Vienna, L-Awstrija.

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/944/005

EU/1/14/944/006

EU/1/14/944/007

EU/1/14/944/008

EU/1/14/944/010

EU/1/14/944/011

EU/1/14/944/012

EU/1/14/944/013

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 09 Settembru 2014

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni ddettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-

Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati