Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ablavar (Vasovist) (gadofosveset trisodium) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - V08CA

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaAblavar (Vasovist)
Kodiċi ATCV08CA
Sustanzagadofosveset trisodium
ManifatturTMC Pharma Services Ltd.
Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

1. ISEM

IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ablavar 0.25 mmol/ml soluzzjoni għall-injezzjoni.

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

1 ml Ablavar soluzzjoni għall-injezzjoni fih 244 mg (0.25 mmol) ta’ gadofosveset trisodium ekwivalenti għal gadofosveset 227mg.

Kull kunjett ta’ soluzzjoni ta’ 10 ml fih total ta’ 2.44 g (2.50 mmol) ta’ gadofosveset trisodium

ekwivalenti għal gadofosveset 2.27g. awtorizzat

Kull kunjett ta’ soluzzjoni ta’ 15 ml fih total ta’ 3.66 g (3.75 mmol) ta’ gadofosveset trisodium ekwivalenti għal gadofosveset 3.41g.

Kull kunjett ta’ soluzzjoni ta’ 20 ml fih total ta’ 4.88 g (5.00 mmol) ta’ gadofosveset trisodium ekwivalenti għal gadofosveset 4.54g.

Sustanza mhux attiva

Dan il-prodott mediċinali fih 6.3 mmol ta’ sodium (jew 145 mg) kull doża.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

 

adux

Likwidu ċar, bla kulur għal kulur isfar ċar.

ħ

m’g

 

4.

TAGĦRIF KLINIKU

 

 

 

li

 

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

 

 

Dan il-prodott mediċinali huwa ċgħallinali-użu dijanjostiku biss.

Ablavar hu indikat għat-titjib tal-kuntrast fl-anġjografija tar-reżonanza manjetika (CE-MRA) għat-turija ta’ vini/arterjimedia ominali jew fir-riġlejn jew fid-dirgħajn f’adulti biss li huma ssuspettati li għandhom jew li hu magħruf li għandhom mard vaskulari.

4.2 Pożoloġija u etodu ta’ kif għandu jingħata

DanProdottil-prod mediċinali għandu jintuża biss minn tobba li għandhom esperjenza fil-qasam tal- immaġni ijanjostika.

Pożoloġija

Adulti: 0.12 ml/kg ta’ piż tal-ġisem (ekwivalenti għal 0.03 mmol/kg)

Ħin meta għandha ssir l-immaġni:

Immaġni dinamika tibda dritt malli ssir l-injezzjoni. Immaġni fissa tista’ tibda wara li l-iskann dinamiku jkun tlesta. Fi provi kliniċi, l-immaġni tlestiet sa madwar siegħa wara l-injezzjoni.

M’hemm l-ebda tagħrif kliniku disponibbli dwar l-użu ripetut ta’ dan il-prodott mediċinali.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani (65 sena u iżjed)

L-ebda aġġustament fid-doża mhu meħtieġ. Il-kawtela għandha tiġi eżerċitata f’pazjenti anzjani (ara sezzjoni 4.4).

Indeboliment tal-kliewi

L-użu ta’ Ablavar għandu jiġi evitat f’pazjenti li għandhom indeboliment renali sever

(GFR < 30 ml/min/1.73 m2) u f’pazjenti li qegħdin fil-perijodu perioperattiv ta’ trapjant tal-fwied kemm-il darba l-informazzjoni dijanjostika hi essenzjali u mhix disponibbli b’immaġini ta’ reżonanza manjetika (MRI) mhux imtejjeb b’kuntrast (ara sezzjoni 4.4). Jekk Ablavar ma jistax jiġi evitat li jintuża, id-doża m’għandiex taqbeż 0.03 mmol/kg piż tal-ġisem. M’għandhiex tintuża aktar minn doża waħda waqt skan. Minħabba n-nuqqas ta’ informazzjoni f’każ ta’ amministrazzjoni ripetuta ta’ Ablavar, l-injezzjonijiet m’għandhomx jiġu ripetuti sakemm l-intervall bejn l-injezzjonijiet ikun tal-anqas ta’ 7 ijiem.

Indeboliment tal-fwied

awtorizzat

segwit bi flaxx ta’ 25 -30 ml ta’ salina normali.

L-ebda aġġustamenti fid-doża f’pazjenti b’indeboliment fil-fwied mhu meħtieġ (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika:

L-użu mhux rakkomandat fi trabi li għadhom jitwieldu, tfal żgħar, tfal u adoloxxenti. Għad m’hemm ebda esperjenza klinika għal pazjenti iżgħar minn 18-il sena.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Dan il-prodott mediċinali għandu jingħata bħala injezzjoni ta’ bolus ġol-vin , b’mod manwali jew b’injettur tar-reżonanza manjetika (injettur RM) fuq perijodu ta’ ħin li jdum sejjer sa 30 sekonda

4.3Kontra-indikazzjonijiet

 

adux

ħ

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal xi sustanzi mhux attivi.

m’g

 

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

 

Proċeduri dijanjostiċi li jinvolvu l-użu ta’ sustanzi tal-kuntrast tal-MRI għandhom jitwettqu taħt

is-sorveljanza ta’ tabib li jkollu t-taħriġ prerekwiliżit u għarfien komprensiv tal-proċedura li tkun ser

titwettaq. Faċilitajiet adattati jridu jkunu d sponibbli biex jilqgħu għal kwalunkwe komplikazzjoni

tal-proċedura, kif ukoll għall-kura ta’ emerġenza ta’ reazzjonijiet severi potenzjali għas-sustanza

tal-kuntrast stess.

 

Il-prekawzjonijiet tas-sigurtà tas-soltu għall-immaġni tar-reżonanza manjetika għandhom ikunu

 

inali

 

ċ

osservati, eż. l-esklużjoni ta’ pacemakers kardijaċi u impjanti ferromanjetiċi.

Bħal f’każ ta’ proċeduri dijanjostiċi oħrajn tat-titjib tal-kuntrast, l-osservazzjoni tal-pazjent ta’ wara

l-proċedura hi rakkomandata,medib’mod partikulari f’pazjenti bi storja medika ta’ allerġiji, insuffiċjenza tal-kliewi, jew reazzjoni avversa.

anafilattProdottj i jew kardjovaskulari, jew reazzjonijiet idjosinkratiċi oħrajn, għandhom dejjem jiġu kkunsid ati, speċjalment f’dawk il-pazjenti li hu magħruf li għandhom sensittività eċċessiva klinika, li

Twissija dwar sensi ività eċċessiva

Il-possibbiltà ta’ reazzjoni, li tinkludi reazzjonijiet serji, li jkunu ta’ periklu għall-ħajja, fatali,

diġà kellhom reazzjoni għas-sustanza tal-kuntrast, storja medika ta’ ażżma, jew mard allerġiku ieħor. L-esperjenza b’sustanzi oħrajn tal-kuntrast uriet li r-riskju ta’ reazzjonijiet minħabba sensittività eċċessiva hu ogħla f’dawk il-pazjenti. Reazzjonijiet li jseħħu wara ċertu żmien huma possibbli (wara numru ta’ sigħat jew ġranet).

Għandha tingħata attenzjoni wkoll f’dawn il-każijiet li ġejjin:

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva:

Jekk iseħħu reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva (ara sezzjoni 4.8), l-għoti tas-sustanza tal-kuntrast għandu jitwaqqaf minnufih u - jekk ikun meħtieġ - tinbeda terapija speċifika minn aċċess venuż. Għalhekk hu rakkomandat li tintuża kannula indwelling flessibbli permanenti għall-għoti tas-sustanza tal-kuntrast ġol-vini. Minħabba l-possibbiltà ta’ reazzjonijiet severi minħabba sensittività eċċessiva wara l-għoti tal-sustanza tal-kuntrast ġol-vini, l-istat ta’ preparazzjoni biex jinbdew miżuri ta’

emerġenza hu meħtieġ, eż., prodotti mediċinali adattati, tubu endotrakeali, u respiratur għandhom ikunu disponibbli.

Indeboliment tal-funzjoni tal-kliewi

Minħabba li gadofosveset jitneħħa mill-ġisem primarjament permezz tal-eskrezzjoni mill-awrina, għandha tingħata attenzjoni lil dawk il-pazjenti li jkollhom indeboliment fil-funzjoni tal-kliewi (ara sezzjoni 4.2 u 5.2).

Qabel l-għoti ta’ Ablavar, hu rakkomandat li l-pazjenti kollha jiġu skrinjati għal funzjonament mhux tajjeb tal-kliewi billi jinkisbu testijiet tal-laboratorju.

Kien hemm rapporti ta’ fibrożi sistemika nefroġenika (NSF) assoċjata mal-użu ta’ xi sustanzi tal-kuntrast li fihom gadolinium f’pazjenti b’indeboliment renali sever akut jew kroniku

(GFR < 30 ml/min/1.73 m2). Pazjenti li jkollhom trapjant tal-fwied huma f’riskju partikolari peress li l-inċidenza ta’ falliment tal-kliewi akut huwa għoli f’dan il-grupp. Peress li hemm possibilità li jista’ jkun hemm NSF, Ablavar għandu jiġi evitat f’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi sever u f’pa jenti fil-perijodu perioperattiv ta’ trapjant tal-fwied sakemm l-informazzjoni dijanjostika h ja essenzjali u mhix disponibbli b’MRI mhux imtejjeb b’kuntrast.

L-emodijalisi ftit wara l-għoti ta’ Ablavar tista’ tkun utli fl-eleiminazzjoni ’ Ablavar minn ġol-ġisem.

Mhemmx evidenza li tappoġġja l-bidu ta’ emodijalisi għal prevenzjoni jew it-trattament ta’ NSF

f’pazjenti li għad mhux ikollhom emodijalisi.

adux

awtorizzat

Anzjani

 

 

 

Peress li t-tneħħija mill-kliewi ta’ gadofosveset tista’ tiġi impeduta fl-anzjani huwa partikolarment

importanti li l-pazjenti li andhom 65 sena jew aktar

jiġu ħskrinjati għal disfunzjoni fil-kliewi.

L-emodijaliżi ftit wara għoti ta’ Ablavar f’pazjenti li bħalissa qed jirċievu emodijaliżi tista’ tkun utli

biex tneħħi Ablavar mill-ġisem. Fi prova klinlika ntweram’gli gadofosveset jista’ jitneħħa effettivament mill-ġisem b’dijaliżi bl-użu ta’ filtri high f ux.

M’hemmx evidenza li ssostni l-bidu t ’ emodijaliżi għall-prevenzjoni jew kura ta’ NSF f’pazjenti li

mhux lesti jagħmlu emodijaliżi.

inali

 

Bidliet Elettrokardjografiċ

ċ

 

Livelli għolja ta’ gadofosv s t (eż. użu ripetut fi żmien qasir [f’ħin ta’ 6-8 sigħat], jew doża eċċessiva

li tingħata b’mod aċċidentali ta’ > 0.05 mmol/kg) tista’ tkun marbuta ma’ titwil ħafif tal-QT (8.5 msec

bil-korrezzjoni ta’ Fridericia)medi. F’sitwazzjoni ta’ livelli għolja ta’ gadofosveset jew titwil tal-QT bażiku, il-pazjent għandu jiġi osservat bl-attenzjoni, inkluż il-monitoraġġ kardijaku.

StentsProdottvaskulari

Fi studji li kienu ppubblikati, intwera li l-MRA, fil-preżenza ta’ stents tal-metall, tikkawża artefacts. L-affidabilità ta’ viżwalizzazzjoni lumen f’vina/arterja stented b’Ablavar ma kinitx evalwata.

Sodium

Din il-mediċina fiha 6.3 mmol sodium (jew 145 mg) kull doża

Din għandha tittieħed inkonsiderazzjoni f’pazjenti li qegħdin fuq dieta b’sodju kkontrollat.

4.5Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u affarijiet oħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Minħabba li gadofosveset jeħel mal-albumina, interazzjoni ma’ sustanzi attivi oħrajn imwaħħlin mal- proteina tal-plażma (eż. ibuprofen u warfarin) hi ġeneralment possibbli, i.e., tista’ sseħħ kompetizzjoni

għas-sit fejn dawn jeħlu mal-proteina. Madankollu, serje ta’ studji dwar l-interazzjoni tal-mediċinia li saru in vitro (f’4.5 % tal-albumina tas-serum umana u plażma umana), gadofosveset ma wera l-ebda interazzjoni avversa ma’ digitoxin, propranolol, verapamil, warfarin, phenprocoumon, ibuprofen, diazepam, ketoprofen, naproxen, diclofenac u piroxicam f’konċentrazzjonijiet klinikament rilevanti. Studji in vitro li użaw mikrosomi tal-fwied uman ma indikaw l-ebda potenzjal li jinibixxi s-sistema tal- enzima taċ-ċitokromju P 450.

Fi studju kliniku, intwera li gadofosveset ma jaffettwax il-porzjon mhux imwaħħal ta’ warfarin fil- plażma. L-attività kontra l-koagulazzjoni ta’ warfarin ma nbidlitx u l-effikaċja tal-prodott mediċinali ma ġietx influwenzata.

Interazzjonijiet tat-testijiet tal-laboratorju

Fi studji kliniċi bl-użu ta’ Ablavar, ma kienu osservati l-ebda andamenti speċifiċi li kieku kienu jfissru interazzjoni potenzjali tal-prodott mediċinali mal-metodi tat-testijiet tal-laboratorju.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

awtorizzat

 

M’hemmx dejta dwar l-użu ta’Ablavar f’nisa tqal. Studji f’annimali juru tossiċ a` riproduttiva b’ dożi għolja ripetuti (ara sezzjoni 5.3). Ablavar m’għandux jintuża waqt it-tqala s kemm il-kundizzjoni klinika tal-mara ma teħtieġx l-użu tal-prodott mediċinali.

Treddigħ

adux

 

Sustanzi ta’ kuntrast li fihom gadolinium jiġu eliminate fil-ħalib tas-sider fi kwantitajiet żgħar ħafna (ara sezzjoni 5.3). F’dożi kliniċi, mhux mistennija li jkun hemm effetti fuq it-trabi minħabba l-ammont żgħir eliminate fil-ħalib u l-assorbiment fqir minn ġol-imsaren.ħ It-tkomplija ta’ treddigħ jew il-waqfien ta’ Ablavar għal perijodu ta’ 24 siegħa wara l-għoti, ħandu jkun fid-diskrezzjon tat-tabib u tal-omm li qed tredda’.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddemlimagnim’g

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-inaliħila b ex ssuq jew tħaddem magni. Jista’ jkun li problemi ta’

sturdament jew tal-vista jistgħu jseħħu b’din il-mediċina b’mod mhux komuni ħafna. Jekk pazjent

jesperjenza dawn l-effetti hu/hi ċm’għ dhomx isuqu jew jużaw inġenji

4.8 Effetti mhux mixtieqa

L-aktar reazzjonijiet avv rsi komuni relatati mal-mediċina kienu ħakk, paresteżija, uġigħ ta’ ras,

dardir, vażodilatazzjoni,medisensazzjoni ta’ ħruq u indeboliment fis-sens tat-togħma. Il-biċċa l-kbira tal- effettiProdottavversi kienu a’ intensità minn ħafifa sa moderata.

Il-biċċa l-kbira ar-reazzjonijiet avversi (80%) seħħew fi żmien sagħtejn. Reazzjonijiet li jseħħu wara ċertu żmien (wara numru ta’ sigħat jew ġranet) huma possibbli.

Tagħ if mill-provi kliniċi

Ibbażat fuq esperjenza f’aktar minn 1,800 pazjent, ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin ġew osservati.

It-tabella hawn taħt tirrapporta reazzjonijiet avversa bis-sistema tal-klassifika tal-organi MedDRA (MedDRA SOCs).

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma ppreżentati skont is-serjetà ta’ tagħhom. L-effetti li huma l-aktar serji għandhom jitniżżlu l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

Sistema

Komuni

Mhux Komuni

Rari

tal-Klassifika

(1/100)

(1/1,000 sa < 1/100)

(1/10,000 sa < 1/1,000)

tal-Organi

 

 

 

(MedDRa)

 

 

 

Infezzjonijiet u

 

Nasofarinġite

Ċellulite

infestazzjonijiet

 

 

Infezzjoni tal-apparat

Sistema

Komuni

 

Mhux Komuni

 

Rari

tal-Klassifika

(≥ 1/100)

 

(≥ 1/1,000 sa < 1/100)

(≥ 1/10,000 sa < 1/1,000)

tal-Organi

 

 

 

 

 

 

(MedDRa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tal-awrina

Disturbi fis-sistema

 

 

Sensittività eċċessiva

 

 

immuni

 

 

 

 

 

 

Disturbi

 

 

Ipergliċemija, Żbilanċ fl-

Iperkalimja

fil-metaboliżmu u

 

 

Elektroliti (inkl.

 

Ipokalimja

n-nutrizzjoni

 

 

Ipoklaċimja)

 

Ipernatrimja

 

 

 

 

 

Tnaqqis fl-aptit

Disturbi psikjatriċi

 

 

Ansjetà,

 

Alluċinazzjoni

 

 

 

Konfużjoni

 

Ħolm mhux normali

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema

Uġigħ ta’ ras,

 

Sturdament (eskl. Vertigo),

 

awtorizzat

nervuża

Paresteżija,

 

Rogħda,

 

 

 

Disġewżja,

 

Ipoesteżija,

 

 

 

Sensazzjoni ta’

Parosomja,

 

 

 

ħruq

 

Aġewżja,

 

 

 

 

 

Kontrazzjonijiet mhux

 

 

 

 

volontarji tal-muskoli

 

Disturbi fl-

 

 

Viżjoni mhux normali

Sensazzjoni mhux

għajnejn

 

 

Żjieda fid-dmugħ,

 

normali fl-għajn

 

 

 

 

 

Astenopatija

Disturbi fil-

 

 

 

adux

Uġigħ fil-widnejn

widnejn u fis-

 

 

 

 

 

sistema labirintika

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-qalb

 

 

Imblukkar atrijoventrikolari

Flutter tal-qalb

 

 

 

tal-ewwel grad. QT

 

Iskemija mijokardjali

 

 

 

tal-e ettrokardjogrammam’g

Bradikardja

 

 

 

li

 

Fibrillazzjoni atrijali

 

 

 

mtawwal,

 

 

 

 

T kikardja

 

Palpitazzjonijiet

 

 

 

Elettrokardjogramma mhux

Depressjoni tas-segment

 

 

 

normali

 

ST

 

 

inali

 

tal-elettrokardjogramma,

 

ċ

 

 

Amplitude tal-mewġa T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mnaqqsa tal-

 

 

 

 

 

elettrokardjogramma

Disturbi vaskulari

Vażoliatazzjoni

Phlebitis,

 

Reazzjoni anafilattojda,

 

medi

 

Pressjoni għolja,

 

Pressjoni baxxa,

 

(inkl. Fwawar)

 

 

 

 

Kesħa periferika

 

Arterosklerosi

 

 

 

 

 

 

Distu bi

 

 

Qtugħ ta’ nifs,

 

Depressjoni respiratorja

respi ato ji,

 

 

Sogħla

 

 

 

toraċiċi u

 

 

 

 

 

 

medjastinaliProdott

 

 

 

 

 

 

Disturbi

Tqalligħ

 

Rimettar,

 

 

 

gastrointestinali

 

 

Sforz biex tirremetti

 

 

 

 

 

Dijarea,

 

 

 

 

 

 

Uġigħ addominali,

 

 

 

 

 

 

Uġigħ faringolarinġali,

 

 

 

 

 

Skomdu addominali,

 

 

 

 

 

Gass,

 

 

 

 

 

 

Ipoesteżija fix-xuftejn,

 

 

 

 

 

Sekrezzjoni eċċessiva

 

 

 

 

 

tas-saliva,

 

 

 

Sistema

Komuni

 

Mhux Komuni

 

Rari

tal-Klassifika

(≥ 1/100)

 

(≥ 1/1,000 sa < 1/100)

(≥ 1/10,000 sa < 1/1,000)

tal-Organi

 

 

 

 

 

 

(MedDRa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispepsja,

 

 

 

 

 

 

Ħalq xott,

 

 

 

 

 

 

Ħakk fl-anus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u

Ħakk

 

Urtikarja,

 

 

Nefħa fil-wiċċ

fit-tessuti ta’ taħt

 

 

Raxx,

 

 

Twaħħil

il-ġilda

 

 

Eritema,

 

 

 

 

 

 

Żieda fl-għaraq

 

 

 

Disturbi muskolu-

 

 

Uġigħ fir-riġlejn,

 

Ebusija fil-muskoli

skeltriċi u tat-

 

 

Uġigħ fl-għonq,

 

Sensazzjoni ta’ toqol

tessut konnettiv

 

 

Bugħawwieġ fil-muskoli,

 

 

 

 

Spażmi fil-muskoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-kliewi u

 

 

Ħematurja,

 

 

Urġenza biex tgħaddi

fis-sistema urinarja

 

 

Mikroalbuminja,

 

l-a rina

 

 

 

Glikosurja

 

 

Uġigħ fil-kliewi

 

 

 

 

 

 

Frekwenza tal-awrina

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

Disturbi fis-sistema

 

 

Ħakk ġenitali,

 

 

Uġigħ fil-pelvi

riproduttiva u

 

 

Sensazzjoni ta’ ħruq ġenitali

 

fis-sider

 

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u

Tħoss il-bard

Uġigħ,

 

adux

Deni,

kondizzjonijiet ta'

 

 

Uġigħ fis-sider,

Tertir

mnejn jingħata

 

 

 

ħ

Debbulizza

 

 

Uġigħ taħt żaqqek,

 

 

 

 

Għeja,

 

 

Sensazzjoni ta’ pressjoni

 

 

 

Tħosskok hux normali,

fis-sider

 

 

 

Tħoss s-m’gsħana,

 

Trombożi fis-sit

 

 

 

li

 

 

tal-injezzjoni

 

 

 

Uġ għ fis-sit tal-injezzjoni

 

 

 

Eritema fis-sit tal-injezzjoni

Tbenġil fis-sit

 

 

 

Kesħa fis-sit tal-injezzjoni

tal-injezzjoni

 

 

inali

 

 

Infjammazzjoni fis-sit

 

 

 

 

tal-injezzjoni

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

Ħruq fis-sit tal-injezzjoni

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstravasazzjoni fis-sit

 

 

 

 

 

tal-injezzjoni

 

 

 

 

 

Emorraġija fis-sit tal-

 

 

 

 

 

injezzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ħakk fis-sit tal-injezzjoni

 

 

 

 

 

 

Sensazzjoni ta’ pressjoni

Korriment,

 

 

 

 

 

Uġigħ tar-riġel fantażma

avvelenament u

 

 

 

 

 

 

komplikazzjonijiet

 

 

 

 

 

 

ta’ xiProdottproċedura

 

 

 

 

 

 

Każijiet iżolati ta’ fibrosi sistemika nefroġenika (NSF) ġew rapportati f’pazjenti li ġew mogħtija wkoll sustanzi ta’ kuntrast oħra li fihom gadolinju (ara sezzjoni 4.4).

Bħal sustanzi tal-kuntrast oħrajn li jingħataw ġol-vini, dan il-prodott mediċinali jista’ jkun assoċjat ma’ reazzjonijiet anafilattojdi / minħabba sensittività eċċessiva, li huma kkaratterizzati minn manifestazzjonijiet fil-ġilda, respiratorji u/jew kardjovaskulari li jistgħu jwasslu għal xokk.

4.9 Doża eċċessiva

Ablavar jista’ jiġi eliminat b’emodijalisi. Madanakollu mhemmx evidenza li l-emodijalisi huwa adattat għal prevenzjoni ta’ fibrosi sistemika nefroġenika (NSF).

5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Midja ta’ kuntrast, midja ta’ kuntrast paramanjetiku, Kodiċi ATC: V08CA

Ablavar hu formulazzjoni ta’ gadolinium diethylenetriaminepentaacetic acid (GdDTPA) chelate stabbli, sostitwit b’grupp ta’ diphenylcyclohexylphosphate (gadofosveset trisodium), għall-użu fl- immaġni tar-reżonanza manjetika (MRI).

Gadofosveset jeħel b’mod riversibbli mal-albumina tas-serum umana. It-twaħħil mal-proteina jtejjeb ir-rilassament tat-T1 ta’ gadofosveset sa 10 darbiet iktar meta mqabbel ma’ gadolinium chelates li mhumiex imwaħħlin mal-proteina. Fi studji fuq il-bniedem, gadofosveset iqassar b’mod sostanzjali l-valuri T1 tad-demm sa 4 sigħat wara injezzjoni bolus ġol-vini. Ir-rilassament fil-plażma kien imkejjel li hu minn 33.4 sa 45.7 mM-1s-1 fil-medda tad-doża sa 0.05 mmol/kg f’20 MHz. Skanns tal-MRA ta’

riżoluzzjoni għolja ta’ strutturi vaskulari jinkisbu sa siegħa wara l-għoti t

l-prodott mediċinali.

L-estensjoni fil-ħin li fih tista’ tittieħed l-immaġni għal gadofosveset hi

ttribwita għar-rilassament

imtejjeb u għar-residenza estiża fl-ispazju vaskulari li tirriżulta mit-twaħħilawtorizzattiegħu mal-proteina

tal-plażma. Ma saru l-ebda studji komparattivi b’sustanzi tal-kuntrast b’gadolinium ekstraċellulari.

 

adux

Is-sigurtà u l-effettività ta’ Ablavar f’pazjenti li għadhom m’għ lqux 18-il sena għadha ma ġietx

stabbilita.

ħ

 

5.2Tagħrif farmakokinetiku

m’g

Distribuzzjoni

inali

Il-profil tal-konċentrazzjoni-żmien tal-p żmalita’ gadofosveset mogħti ġol-vini hu konformi ma’

mudell miftuħ b’żewġ kompartimenti. W ra -għoti ġol-vini ta’ doża ta’ 0.03 mmol/kg, il-medja tal-

half-life tal-fażi tad-distribuzzjoni (t1/2α) kienet ta’ 0.48 ± 0.11 ta’ siegħa u l-volum tad-distribuzzjoni fl-istat fiss kien ta’ 148 ± 16 ml/kg,ċbejn wieħed u ieħor ekwivalenti għal dak tal-fluwidu ekstraċellulari. It-twaħħil tal-plażma mal-proteina kien fil-medda ta’ 80% sa 87% sa l-ewwel 4 sigħat wara l-injezzjoni. medi

Bijotransformazzjoni

Ir-riżultati minn evalwazzjonijiet varji ta’ kampjuni tal-plażma u awrina jindikaw li gadofosveset ma jġarrabxProdottmetaboliżmu li jista’ jitkejjel.

Eliminazzjoni

F’voluntiera f’saħħithom, gadofosveset kien predominantement eliminat fl-awrina b’84% (medda 79-94%) tad- ża injettata (0.03 mmol/kg) imneħħija fl-awrina f’14-il jum. Erba’ u disgħin fil-mija (94%) tat-tneħħija urinarja seħħet matul l-ewwel 72 siegħa. Porzjon żgħir tad-doża ta’ gadofosveset kien irkuprat fl-ippurgar (4.7%, medda 1.1 – 9.3%), li jindika rwol żgħir tat-tneħħija mill-bila fid-dispożizzjoni ta’ gadofosveset. Wara l-għoti ġol-vini ta’ doża ta’ 0.03 mmol/kg, it-tneħħija mill- kliewi (5.51 ± 0.85 ml/h/kg) u t-tneħħija totali (6.57 ± 0.97 ml/h/kg) kienu simili, u l-medja tal-half- life tal-eliminazzjoni terminali kienet ta’ 18.5 ± 3.0 sigħat.

Karatteristiċi fil-pazjenti

Indeboliment tal-kliewi

F’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi minn moderat sa sever, il-half-life titwal b’mod qawwi u l-AUC tiżdied minn 2 sa 3 darbiet iktar.

Pazjenti bl-emodijaliżi

Gadofosvese jista’ jitneħħa mill-ġisem bl-emodijaliżi. Wara l-għoti ta’ injezzjoni bolus ġol-vini ta’ doża ta’ 0.05 mmol/kg f’pazjenti li jeħtieġu l-emodijaliżi tliet darbiet fil-ġimgħa bl-użu ta’ filtru high- flux, fit-tmiem tat-tielet sessjoni tad-dijaliżi, il-konċentrazzjoni tal-plażma kienet naqset għal inqas minn 15 % tas-Cmax. Waqt is-sessjonijiet tad-dijaliżi, il-medja tnaqqis tal-half-life tal-konċentrazzjoni tal-plażma kienet fil-medda ta’ 5-6 sigħat. Il-medja tat-tneħħija tad-dijaliżi kienet fil-medda ta’

16-32 ml/h/kg. Id-dijaliżi permezz ta’ filtru high-flux kienet aktar effiċjenti meta mqabbla ma’ filtru low flux, u għalhekk l-użu ta’ filtru high-flux tad-dijaliżi hu rakkomandat.

Indeboliment tal-fwied

Il-farmakokinetiċi tal-plażma u t-twaħħil mal-proteina ta’ gadofosveset ma’ kienux influwenzati b’mod sinifikanti minn indeboliment moderat tal-fwied (Child Pugh B). Tnaqqis żgħir fl-eliminazzjoni ta’ gadofosveset mal-ippurgar kienet innutata f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied (2.7%) meta

mqabbla ma’ persuni normali (4.8%). F’pazjent wieħed li kellu indebolimentawtorizzatmoderat tal-fwied u albumina tas-serum li kienet baxxa b’mod anormali, it-tneħħija totali u l-half-life ta’ gadofosveset

kienu indikattivi ta’ tneħħija iktar mgħaġġla meta mqabbla ma’ pazjenti b’indeboliment moderat tal- fwied u b’livelli normali ta’ albumina tas-serum.

5.3 Tagħrif ta’ qabel

l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku bbażat fuq studji konvenzjonali dwar is-sigurtà farmakoloġika,

it-tossiċità akuta, it-tolleranza lokali, il-potenzjal tas-sensibilizzazzjoni t l-kuntatt u l-ġenotossiċità, ma

żvela l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

adux

 

Ma saru l-ebda studji dwar il-karċinoġeniċità.

 

Tossiċità ta’ doża ripetuti

Studji dwar it-tossiċità meta jingħataw dożi ripetuti żvelawħil-vakwolazzjoni taċ-ċelluli tubulari tal-kliewi, b’evidenza qawwija għar-riversibbiltà tal-effett. L-ebda indeboliment funzjonali ma kien osservat, u investigazzjoni tal-kliewi tal-firien permezz ta’ mikroskopju tal-elettroni, indikat li

l-vakwolazzjoni osservata kienet primarjament feno enu tal-ħażna. L-effetti kienu iktar serji fil-firien

milli fix-xadini, probabbilment minħabba t-tneliħħ jam’gogħla mill-kliewi fil-firien. Fix-xadini, ma kienu osservati l-ebda effetti fil-kliewi wara doż waħda, anki meta ngħatat doża li kienet 100 darba ogħla mid-doża klinika.

Fil-fniek, seħħ numru akbar ta’ ċassorbimentiinalimill-ġdid bikrija, u żieda żgħira iżda sinifikanti fin- numru ta’ anomaliji tal-fetu (b’mod partikulari, idroċefalu u saqajn mhux imdawrin sewwa) kienu

Tossiċità riproduttiva

osservati f’dożi li fihommedima ki net osservata l-ebda jew ftit li xejn tossiċità materna, (l-espożizzjoni kienet ta’ 2 u 5 darbiet risp ttivament tal-espożizzjoni umana mistennija). Fi studju li sar fuq l- annimali, intwera li anqas inn 1 % tad-doża ta’ gadofosveset li ngħata jgħaddi fil-ħalib tas-sider.

6.1 Lista ta’ sustanzi mhux attivi

6. ProdottTAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

Fosveset

Sodium hydroxide

Hydrochloric acid

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibilitajiet

Minħabba li ma sarux studji li juru liema huma l-prodotti li ma jaqblux miegħu, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb

il-prodott mediċinali

3 snin.

Wara li jinfetaħ għall-ewwel darba: il-prodott mediċinali għandu jintuża immedjatament.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali

għall-ħażna

Żomm il-kunjett tal-injezzjoni fil-kartuna ta’ barra biex tilqa’ mid-dawl.

6.5 In-natura

tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Kunjetti ta’ 10 u 20 ml tal-ħġieġ tip I, mingħajr kulur, b’għatu chloro- jew bromobutyl elastomer u

b’tapp tal-aluminju (diska tal-plastik).

awtorizzat

 

Daqsijiet tal-pakketti:

 

Kunjetti ta’ 1, 5 jew 10 ml 10 ml (f’kunjett tal-ħġieg ta’ 10 ml)

 

Kunjetti ta’ 1, 5 jew 10 ml 15 ml (f’kunjett tal-ħġieg ta’ 20 ml)

 

Kunjetti ta’ 1, 5 jew 10 ml 20 ml (f’kunjett tal-ħġieg ta’ 20 ml)

 

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għ l immaniġġar ieħor

Dan il-prodott mediċinali huwa pprovdut lest għall-użu bħala sol zzjoni ċara, bla kulur sa safra ċara. Is-sustanzi tal-kuntrast m’għandhomx jintużaw f’każ ta’ tibdil sever fil-kulur, jekk ikun fihom materjal f’sura ta’ partikuli, jew jekk il-kontenitur ikun difettuż.

ħadux Kunjetti mhumiex intenzjonati għall-ġbid ta’ dożi m’gmultipli. It-tapp tal-lastku m’għandu qatt jittaqqab

iktar minn darba. Wara li s-soluzzjoni tinġibed mill-kunjett, din għandha tintuża minnufih.

It-tikketta li titqaxxar u li tintraċċa fuq il-kunjettiligħandha titwaħħal fuq ir-rekord tal-pazjent biex

tippermetti għal reġistrazzjoni preċiinaliż tas-sustanza ta’ kuntrast ta’ gadolinju użata.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jku x intuża jew skart li jibqa wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

ċ 7. ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

TMC Pharma ServicesmediLtd. Finchampstead, Berkshire RG40 4LJ, Ir-Renju Unit

8.NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/05/313/001Prodott- 009

9.DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 3 t’Ottubru, 2005

Data tal-aħħar tiġdid:

10.DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq is-sit elettroniku ta’ l-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

 

 

 

adux

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

m’g

 

 

 

 

li

 

 

 

 

inali

 

 

 

ċ

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati