Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acomplia (rimonabant) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - A08AX01

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaAcomplia
Kodiċi ATCA08AX01
Sustanzarimonabant
Manifattursanofi-aventis

1. ISEM

TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

ACOMPLIA 20 mg pilloli miksija b’rita

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola fiha 20 mg ta’ rimonabant.

awtorizzat

 

Sustanzi mhux attivi:

 

Il-pilloli fihom madwar 115 mg tal-lattosju.

 

Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

 

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola miksija b’rita

Pilloli bojod, bikonvessi, taħt għamla ta’ qatra dmugħ, bin-numru “20” imnaqqax fuq faċċata waħda.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

M’hemmx bżonn ta’ aggustamenti fid-doża fl-anzjani (ara sezzjoni 5.2). ACOMPLIA għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti ta’ ’l fuq minn 75 sena (ara sezzjoni 4.4).

Bħala żieda mad-dieta u l-eżerċizzju fil-kura tal-obeżità f’ pazjenti ħoxnin (BMI ≥ 30 kg/m2), jew

pazjenti qawwija (BMI > 27 kg/m2) li għandhom ukoll fattur(i)aduxmiżjud(a) ta’ riskju, bhad-dijabete tat-

tip 2 jew livelli abnormali ta’ xaħam fid-demm (ara sezzjoni 5.1).

 

 

 

 

 

 

 

ħ

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

 

Fl-adulti, id-doża irrakkomandata hija ta’ pillola waħda ta’ 20 mg kuljum li għandha tittieħed

filgħodu qabel il-kolazzjon.

 

 

 

li

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-kura għandha tinbeda waqt dieta li għandha valur kalorifiku ftit imnaqqas.

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ rimonabant ma ġewx evalwati għal aktar minn sentejn.

Gruppi speċjali

medi

ċ

inali

 

 

 

Anzjani:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazjenti b’insuffiċjenza tal-fwied:

M’hemmx bżonnProdottta’ aggustament fid-doża f’pazjenti li għandhom insuffiċjenza ħafifa jew moderata tal-fwied. ACOMPLIA għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti li għandhom indeboliment moderat fil-

funzjoni tal- fwied. ACOMPLIA m’għandux jintuża f’pazjenti li għandhom insuffiċjenza severa tal fwied (ara sezzjoni 4.4 u 5.2).

Pazjenti b’indeboliment renali:

M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fid-doża f’pazjenti li għandhom indeboliment renali ħafif għal dak moderat (ara sezzjoni 5.2). ACOMPLIA m’għandux jintuża f’pazjenti li qed ibatu minn indeboliment renali sever (ara sezzjoni 4.4 u 5.2).

Tfal:

ACOMPLIA mhux irrakkomandat għall-użu fit-tfal ta’ taħt it-18 il-sena peress li m’hemmx biżżejjed informazzjoni dwar l-effikaċja u s-sigurtà.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal xi sustanzi mhux attivi. . It-treddigħ.

Mard depressiv sever li għadu sejjer u/jew kura antidepressiva li għada sejra (ara sezzjoni 4.4)

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet

għall-użu

Disturbi depressivi

m’għandux juntuża f’pazjenti b’formazzjoni ta’ idejat suwiċidali kurrenti u/jew b’passat mediku

Disturbi depressivi jew bidla fil-burdata b’sintomi depressivi kienu rrapportatiawtorizzatsa f’10% u formazzjoni ta’ idejat suwiċidali sa f’1% tal-pazjenti li rċevew rimonabant (ara sezzjoni 4.8). Rimonabant

ta’formazzjoni ta’idejat suwiċidali u mard depressiv sakemm il-benefiċċji tal-kura huma akbar mir-

riskji f’pazjent individwali. (Ara sezzjoni 4.3 u 4.8). L-obesità hija kundizzjoni li tistà tkun assoċjata

ma’ disturbi depressivi. Disturbi depressivi jistgħu jkunu assoċjati ma’ riskju akbar ta’ ħsibijiet

suwiċidali, li l-persuna tagħmel ħsara lilha innifisha u suwiċidju.

Min jippreskrivi għandu jistħarreġ bir-reqqa jekk il-pazjent kellhux disturbi depressivi fil-passat biex

ikun jista’ jevalwa r-riskju potenzjali ta’ kura b’rimonbant.

 

ħ

Reazzjonijiet dipressivi jistgħu jseħħu f’pazjenti li m’għandhomaduxebda fatturi evidenti ta’ riskju ħlief

m’g

 

għall-obesità nnifisha. Minn esperjenza wara li l-prodott tqiegħed fis-suq jidher li iżjed minn nofs il- pazjenti li jiżviluppaw dawn ir-reazzjonijiet jagħmlu hekk fi żmien xahar li tinbeda l-kura, fi żmien 3 xhur jidher li jagħmlu hekk madwar 80 %. Wara li tinbeda l-kura, il-pazjenti, għandhom ikunu segwiti

b’mod attiv għal sinjali u sintomi ta’ disturbi psikjatriċi speċjalment id-dipressjoni. Jekk waqt il-kura b’rimonabant tiġi ddijanjostikata d-dipressjoni,liil-kura b’rimonabant għandha titwaqqaf. Il-pazjent għandu jkun segwit u ttrattatat b’mod xieraq.

Pazjenti, speċjalment dawk b’passat mediku ta’ disturbi depressivi/bidla fil-burdata , (u qraba jew

persuni relevanti oħra) għandhom ikunu mwissija dwar il-bżonn ta’ ħarsien bir-reqqa għat-tfaċċar ta’

sintomi bħal dawn u biex ifittxu immedjatament parir mediku jekk dawn jiġru.

 

 

ċ

inali

Kundizzjonijiet psikjatriċi oħra

 

 

medi

 

 

Terapija b’rimonabant mhux irrakkomandata f’pazjenti b’mard psikjatriku mhux kontrollat. Jekk waqt

it-terapija b’rimonabant jiġi dijanostikat mard psikjatriku, il-kura għanda tieqaf.

Attakki Epilettiċi

 

 

 

Rimonabant ma ġiex studjat f’dawk il-pazjenti li qed jiġu ikkurati ghall-epilessija. Fi provi kliniċi, ma

IndebolimentProdottrenali

kienx hemm differenza fl-inċidenza ta’ attakki epilettiċi f’pazjenti li rċevew rimonabant jew il-plaċebo. Madankollu, rimonabant għandu jintuża b’kawtela f’dawn il- pazjenti, ara ukoll sezzjoni 5.3.

Indeboliment tal-fwied

Rimonabant huwa metaboliżżat mill-fwied, għalhekk, hija irrakkomandata l-kawtela f’pazjenti b’indeboliment moderat tal-fwied. Il-komportament farmakokinetiku u s-sigurtà ta’ rimonabant ma ġiex studjat f’pazjenti b’indeboliment sever tal-fwied; l-użu f’dawn il-pazjenti mhux irrakkomandat.

Hemm data limitata dwar pazjenti li għandhom indeboliment renali moderat u m’hemmx data dwar pazjenti b’indeboliment renali sever. Rimonabant m’għandux jintuża f’pazjenti li għandhom indeboliment renali sever (ara sezzjoni 4.2 u 5.2).

Anzjani

L-effikaċja u s-sigurtà bit-trattament b’rimonabant f’pazjenti ’l fuq minn 75 sena ma ġewx stabbiliti biżżejjed. Rimonabant għandu jintuża b’kawtela f’dan il-grupp ta’ pazjenti (ara sezzjoni 5.2).

Razza

L-effett kliniku (tnaqqis fil-piż) ta’ rimonabant kien anqas f’pazjenti Suwed minn dawk Kawkasi. Dan seta’ kien dovut għat-tneħħija aktar mgħaġġla ta rimonabant mill-ġisem fis-Suwed komparat mal- Kawkasi, li ikkaġġunat espożizzjoni aktar baxxa (ara sezzjoni 5.2).

Pazjenti dijabetiċi

Minħabba l-effett ta’ rimonabant fuq il-livell ta’ glucose fid-demm, metaawtorizzatrimonabant jingħata f’pazjenti dijabetiċi, tista’ sseħħ l-ipogliċemija (ara sezzjoni 4.8). Huwa rakkomandat li f’dawn il-

pazjenti l-livell ta’ glucose fid-demm ikun iċċekkjat b’mod regolari.

Interazzjoni bejn mediċini

Rimonabant għandu jintuża b’kawtela meta jingħata flimkien ma’ inibituri qawwija ta’ CYP3A4 (bhal ketoconazole, itraconazole, ritonavir, telithromycin, clarithromycin, nefazodone); ara sezzjoni 4.5.

Lattosju

ghall- galattosju, id-defiċjenza tal-lactase tat-tip Lapp jew in-nuqqas ta’ assorbiment tal-glukosju u l- galattosju, m’għandhomx jieħdu din il-mediċina.

Peress li l-pilloli ta’ ACOMPLIA għandhom il-lattosju, pazjentiaduxb’mard rari ereditarju ta’ intolleranza

Il-pazjenti għandhom ikunu mwissija biex ma jżiedux id-ħdoża ta’ ACOMPLIA.

Pazjenti li kellhom xi attakk ta’mard tal qalb u dak vaskulari (bħal infart tal-qalb u puplesija eċċ), inqas minn 6 xhur qabel, kienu esklużi mill-istudji fuq rimonabant.

 

li

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’m’gdan il-prodott u affarijiet oħra li jistgħu jibdlu

l-effett farmaċewtiku tal-prodott

 

inali

 

In-vitro, rimonabant huwa metaboliżżat mis-sistemi ta’ CYP3A u l-amidohydrolase

(predominantement dik tal-fwied). Meta inibituri ta’ CYP3A4 jingħataw konkomitanti ma’ rimonabant dan iwassal għal espożizzjoni akbar ta’ rimonabant. Meta jingħataw sustanzi li jinduċu s-sistema CYP3A4 konkomitanti ma’ rimonabantċ dan mistenni li jnaqqas l-espożizzjoni għal rimonabant.

Il-potenzjal ta’ prodotti medimediċinali li jeffetwaw rimonabant:

It-teħid ta’ ketoconazole (inibitur qawwi ta’ CYP3A4), flimkien ma’ rimonabant, żied l-AUC ta’ rimonabant b’104% (b’intervall imbassar ta’ 95%: 40% - 197%). Żieda simili fl-espożizzjoni hija mistennija b’inibituri oħra qawwija ta’ CYP3A4. Il-kawtela hija irrakkomandata fl-użu simultanju ta’ ACOMPLIA u inibituri qawwija ta’ CYP3A4 (bħal ketoconazole, ritonavir, telithromycin, clarithromycinProdottu nefazodone).

Għalkemm it-teħid ta’ rimonabant flimkien ma’ sustanzi li jistimulaw CYP3A4 (bħal rifampicin, phenytoin, phenobarbital, carbamazepine u St John’s wort) ma ġiex studjat, huwa mistenni li l-użu konkomitanti ta’ sustanzi li jinduċu CYP3A4, jistgħu jnaqqsu l-ammont ta’ rimonabant fil-plażma u dan jirriżulta f’nuqqas ta’ effikaċja.

L-użu konkomitanti ta’ orlistat, ethanol jew lorazepam ma’ rimonabant ma kellux effett sinifikanti fuq il-livelli ta’ rimonabant fil-plażma.

Il-potenzjal għal rimonabant li jeffetwa sustanzi mediċinali ohra:

L-effett inibitorju in vivo fuq is-sistema CYP2C8 ma kienx studjat. Madankollu, ir-rimonabant kellu effett inibitorju ħafif fuq CYP2C8 in vitro. Il-potenzjal għall-inibizzjoni in vivo fuq CYP2C8 jidher li huwa baxx. Rimonabant ma jinibixxix u anqas jinduċi enżimi CYP jew P-glycoprotein (P-gp) in vitro. Dan kien ikkonfermat klinikament fi studji xierqa u speċifiċi meta ntużaw midazolam (li CYP3A4 jaħdem fuqu), warfarin (li CYP2C9 jaħdem fuqha) u digoxin (li P-gp jaħdem fuqu).

Il-komportament farmakokinetiku ta’ kontraċettiv orali (magħmul minn ethinyl estradiol/levonorgestrel ) meta jilħaq livelli kostanti fid-demm, ma kienx sinifikantement mibdul meta ngħata rimonabant fl-istess ħin.

4.6 Tqala u Treddigħ

sezzjoni 5.3). Ir-riskju potenzjali għal bniedem mhux magħruf. L-użu fit-tqala, għalhekk, mhux irrakkomandat. Il-pazjenti għandhom jinfurmaw lit-tabib jekk joħorġu tqal waqt il-kura b’ACOMPLIA.

Rimonabant instab fil-ħalib ta’ firien li qed ireddgħu u rimonabant jista’ jinibixxi ir-rifless tad-

M’hemmx studji adegwati jew ikkontrollati sew f’nisa tqal. Id-data fl-annimaliawtorizzatmhumiex konklussivi iżda jissuġerixxu li jista’ jkollu possibbilment jagħmel ħsara fuq l-iżvilupp ta’ l-embriju/fetu (ara

treddigħ. Mhux magħruf jekk rimonabant jaqsamx fil-ħalib tal-bniedem. ACOMPLIA huwa kontra- indikat waqt it-treddigħ (ara sezzjon 4.3).

adux

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

 

ħ

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

m’g

 

Investigazzjonijiet konoxxittivi fi studju tal-farmakoloġija klinika urew li rimonabant m’għandu ebda effett sinifikanti ta’ natura konoxxittiva jew sedattiva.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

ACOMPLIA 20 mg ġie evalwat għas-sigurtà f’madwarli 2500 pazjent, li kienu irreġistrati fi studji li indirizzaw l-effetti metaboliċi u t-telf fil-piż, ta’ pazjenti li jiżnu aktar milli suppost u li jbatu mill- obeżità, kif ukoll f’madwar 3800 pazjent għall-kondizzjonijiet oħra. Fi studji kliniċi kontrollati bil- placebo, il-waqfien ta’ rimonabant dovut għall-reazzjonijiet avversi kien ta’ 15.7% tal-pazjenti. L-

aktar milli suppost u li kellhom fatturi miżjuda ta’ riskju li kienu ittrattati b’20 mg ta’ rimonabant. Dawn l-episodji kienu normalment ħfief jew ta’ severità moderata u li marru għal kollox , fil-każijiet kollha, wara trattament korrettiv, jew il-waqfien ta’ rimonabant; dawn ma wrew ebda karatteristici li iddistingwewhom meta kienu mqabbla mal-każijiet irrapportati fil-gruppi ta’ kontroll.

aktar effetti avversi komuni li wasslu għall-waqfien fit-trattament kienu: id-dardir, bidla fil-burdata

b’sintomi depressivi, mard depressiv, anzjetà u sturdament.

 

 

inali

Mard depressiv kien irrapportat f’3.2% tal-pazjenti, li kienu jbatu mill-obeżitza jew dawk kienu jiżnu

medi

ċ

 

 

 

It-tabella li tmissProdott(tabella 1) turi r-reazzjonijiet avversi kollha, dovuti għat-trattament, minn studji ikkontrollati bil-plaċebo, f’pazjenti ittrattati għal telf fil-piż u mard ħafif metaboliku relatat, meta dawn

kellhom inċidenza statistikament sinifikanti, akbar mir-rata korrispondenti bil-plaċebo, (għal grajjiet ta’ ≥ 1%), jew ikkunsidrati klinikament rilevanti (għal grajjiet ta’ < 1%)

Klassifikazzjoni tal-frekwenzi mistennija ta’ l-effetti mhux mixtieqa:

Komuni ħafna (≥ 10%); komuni (≥ 1, < 10%); mhux komuni (≥ 0.1, < 1%); rari (≥ 0.01, < 0.1%); rari ħafna (< 0.01%); u mhux maghruf (ghax ma tistax tkun stmata mid-data disponibbli).

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa għandhom jitniżżlu skond is-serjetà tagħhom. L- effetti li huma l-aktar serji għandhom jiniżżlu l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

Tabella 1

 

Sistema tal-

 

Komuni ħafna

 

 

Komuni

 

 

Mhux komuni

Rari

 

Klassifika ta’ l-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infezzjonijiet u

Infezzjonijiet

 

 

Gastroenterite

 

 

 

 

infestazzjonijiet

respiratorji tal-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parti ta’ fuq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipogliċemija*

 

 

metaboliżmu u n-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nutrizzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi psikjatriċi

 

 

 

 

 

Mard depressiv

 

Sintomi ta’

Alluċinazzjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidla fil-burdata

paniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b’sintomi

 

 

Rabja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

depressivi

 

 

Disforija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansjetà

 

 

Mard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irritabilità

 

 

emozzjonali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nervożità

 

 

Formazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mard li jeffetwa

ta’idejat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l-irqad

 

 

suwiċawtorizzatidali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuqqas ta’ rqad

 

Aggresività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parasonja

 

 

Mġiba aggresiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema

 

 

 

 

 

Nuqqas ta’

 

 

Letarġija

 

 

nervuża

 

 

 

 

 

 

memorja

 

 

Tregħid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sturdament

ħ

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipoestesija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xjatika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parasteżija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

Disturbi vaskulari

 

 

 

 

 

Fwawar

 

 

 

 

 

Disturbi

 

 

 

 

 

 

li

 

 

Sulluzzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

respiratorji, toraċiċi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u medjastinali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-

Dardir

 

inali

 

Dijarrea

 

 

 

 

 

intestinali

 

 

 

 

 

Rimettar

 

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u

 

 

ċ

 

 

Ħakk

 

 

Tagħriq matul il-

 

 

fit-tessuti ta’ taħt il-

 

 

 

 

Tagħriq eċċessiv

lejl

 

 

ġilda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi muskolu-

 

medi

 

 

 

Infjammazzjoni

 

 

 

 

skeletrali u tal-

 

 

 

 

ta’ l-għerq

 

 

 

 

 

connective tissue

 

 

 

 

Bugħawwieġ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spażmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

muskolari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali

 

 

 

 

 

Astenja/għejja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influwenza

 

 

 

 

 

Korriment,

 

 

 

 

 

 

Waqgħa

 

 

 

 

 

avvalenament u

 

 

 

 

 

Kontużjoni

 

 

 

 

 

komplikazzjonijiet

 

 

 

 

 

Tfekkik ta’ ġog

 

 

 

 

ta’ xi proċedura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il-frekwenza hija bbażata biss fuq rapporti f’pazjenti dijabetiċi li huma obeżi jew li għandhom piż

żejjed

4.9 Doża eċċessiva

Fi studji kliniċi għal indikazzjonijiet oħra, reazzjonijiet avversi addizzjonali li ġejjin kienu komunement rapportati:

-infezzjonijiet u infestazzjonijiet: sinożite

-mard marbut mal-metaboliżmu u n-nutrizzjoni: anoreksja, nuqqas ta’ aptit

-mard gastro-intestinali: dwejjaq fl-istonku nixfa tal-ħalq.

Wara li l-prodott tqiegħed fis-suq

awtorizzat

 

Wara li l-prodott tqiegħed fis-suq, ġew ukoll irrapportati r-reazzjonijiet avversi li ġejjien (il-frekwenza m’hijiex magħrufa):

– Disturbi psikjatriċi: disturbi psikotiċi li jinkludu alluċinazzjonijiet, taqriq u paranojja.

– Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda: raxx.

– Disturbi fis-sistema nervuża: konvulżjonijiet, disturbi fl-attenzjoni, uġigħ ta’ ras.

– Disturbi gastro-intestinali: uġigħ addominali

Grajjiet avversi fit-testijiet tal-laboratorju

ACOMPLIA ma ntweriex li effetwa ir-riżultati tat-testiijiet tal-laboratorju.

L-esperjenza b’rimonabant b’dożaġġi eċċessivi hija limitata. Fi studju ibbażat fuq it-tollerabbilità ta’ doża waħda, fejn ingħataw dożi sa 300 mg lil numru żgħir ta’ suġġetti, sintomi minuri biss kienu rapportati. Dawn inkludew uġigħ ta’ ras, ewforija, għejja u nuqqas ta’rqad. Il-komportament farmakokinetiku juri li meta tintlaħaq doża ta’ 180 mg ma jkunx hemm caqlieq fuq l-effetti fid-daqs

ta’ l-espożizzjoni. M’hemmx antidot specifiku għal rimonabant; għalhekk, miżuri xierqa ta’ support

għandhom jinbdew f’każ ta’ doża eċċessiva. It-trattament jikkonsistiadux

f’miżuri generali li wieħed soltu

Is-sistema endocannabinoid hija sistema fiżjoloġika li tinsab fil-moħħ u t-tessuti periferali (li jinkludu iċ-ċelluli li jaħżnu x-xaħam), li teffettwa l-bilanċ fl-enerġija, il-metaboliżmu tal-glukosju u x-xaħam u l-piż tal-ġisem, u fin-newroni tas-sistema mesolimbic tikkontrolla t-teħid ta’ l-ikel ħelu jew xaħmi li għandu togħma tajba ħafna.

jieħu f’każijiet ta’ dożaġġi eċċessivi, bħal ngħidu aħna iż-żamm bla xkiel tal-ventilazzjoni tal-pulmuni,

 

 

 

 

 

ħ

l-immoniterjar tal-funzjoni tal-qalb u ċ-ċirkolazzjoni, u miżuri ġenerali sintomatiċi u ta’ support.

5.

TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

li

m’g

 

 

 

 

 

5.1

Tagħrif farmakodinamiku

 

 

 

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċina għall-kura tal-obeżità

Kodiċi ATC: A08AX01

 

 

 

 

Rimonabant huwa antagonist selettiv inaliar-reċettur cannabinoid – 1 (CB1), li jinibixxi l-effetti

farmakoloġiċi ta’ l-agonisti cannabinoid, kemm in vitro kif ukoll in vivo.

 

medi

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

L-Immaniġġar tal-Piż

Riżultati ta’studjiProdottkliniċi

B’kollox aktar minn 6800 pazjent kienu mdaħħla fl-istudji kliniċi fil-Fażi 2 u l-Fażi 3. Il-pazjenti imdaħħla fil-fażi 3 tal-provi segwew dieta restrittiva waqt il-prova, preskritta minn espert tad-dieta, u kienu ngħataw parir biex iżidu l-eżerċizzju fiżiku. Il-pazjenti fil-bidu kellhom BMI ta’ ≥ 30 kg/m2 jew BMI > 27 kg/m2, akkompanjat ma’ pressjoni għolja tad-demm u/jew abnormalitajiet fil-livelli tax- xaħmijiet fid-demm. Approssimattivament, 80% tal-grupp kienu nisa, 87% Kawkasi u 9% Suwed. L- esperjenza hija limitata f’pazjenti ’l fuq minn 75 sena u f’nies Orjentali/Asjatiċi.

It-tnaqqis medju u sinifikanti fil-piż mil-linja bażi sa sena, ta’ 20 mg ACOMPLIA, meta mqabbel mal- plaċebo, intwera fi tliet studji magħmulin fuq pazjenti mhux dijabetiċi. Intwera telf medju ta’ 6.5 kg fil-piż mil-linja bażi sa sena għal 20 mg ta’ ACOMPLIA, kontra t-telf medju ta’ 1.6 kg għall-plaċebo (Differenza -4.9 kg CI95% -5.3; -4.4, p<0.001).

Il-persentaġġi ta’ pazjenti li tilfu 5% u 10% tal-linja bażi fil-piż tal-ġisem, wara sena trattament, qed jingħataw f’tabella 2:

Tabella 2

 

Studji mhux fuq dijabetiċi

 

Studji fuq dijabetiċi

 

Plaċebo

ACOMPLIA

 

Plaċebo

ACOMPLIA

 

 

20 mg

 

 

20 mg

nITT

 

Piż fil-linja bażi (kg)

 

Suġġetti b’tnaqqis fil-

19.7%

50.8%

 

14.5%

49.4%

piż ta’ 5%

 

 

 

34.9%awtorizzat(28%; 41%)

Differenza (CI 95%)

31.1% (28%; 34%)

 

Suġġetti b’tnaqqis fil-

7.8%

27.0%

 

2.0%

16.2%

piż ta’ 10%

 

 

 

 

 

Differenza (CI 95%)

19.2% (17%; 22%)

 

14.2% (10%; 19%)

 

 

 

adux

 

L-aktar tnaqqis fil-piż li intwera kien fl-ewwel disa’ xhur ta’ trattament. ACOMPLIA 20 mg kien

m’g

ħ

effettiv billi żamm it-tnaqqis fil-piż sa sentejn. It-tnaqqis fil-piż ma tmiem is-sentejn kien ta’ 5.1 kg

għall-pazjenti li ħadu 20 mg ACOMPLIA, u 1.2 kg għall-plaċebo (Differenza -3.8 kg; CI95% -4.4, -3.3; p<0.001).

Għoxrin (20) mg ta’ rimonabant naqqas ir-riskjuli li l-piż mitluf jerġa jiġi akkwistat. Il-pazjenti li irċevew 20 mg ta’ ACOMPLIA għal sena reġgħu tqassmu, b’mod ‘randomised’, fi grupp fuq 20 mg

differenza fil-piż totali bejn ACOMPLIAinaliu l-plaċebo kienet ta’ -4.2 kg (CI95% -5.0; -3.4, p<0.001).

ACOMPLIA, u ieħor fuq il-plaċebo. Mas-sentejn, il-pazjenti li komplew jieħdu rimonabant kellhom

telf fil-piż totali medju ta’ 7.5 kg fuq sentejn, fil-waqt il-pazjenti li tqassmu fil-grupp tal-plaċebo fit-

tieni sena kellhom telf fil-piż totali medju ta’ 3.1 kg fuq medda ta’ sentejn. Fl-ahhar tas-sentejn id-

L-effetti fuq il-piż tal-ġisem dehru li kienu konsistenti fost l-irġiel u n-nisa. F’numru limitat ta’ pazjenti Suwed, it-tnaqqis fil-piż kien anqas (differenza medja mal-plaċebo ta’ -2.9 kg). Wieħed ma

It-trattament bi rimonabant kien assoċjat ma’ tnaqqis sinifikanti fiċ-ċirkonferenza tal-qadd, indikatur

 

ċ

magħruf ta’ l-ammont ta’ xaħam ġewwa l-kavità taż-żaqq.

medi

 

jistax jasal għal konklużjonijiet rigward l-effetti f’pazjenti ’l fuq minn 75 sena, jew dawk Asjatiċi/Orjentali,Prodottdovut għan-numru żgħir ta’ pazjenti.

L-immaniġġar tal-piż u fatturi ta’ riskji żejda

Fi studji magħmulin fuq suġġetti mhux dijabetiċi, li inkludew grupp imħallat ta’ suġġetti b’abnormalitajiet fil-livelli tax-xaħmijiet fid-demm u dawk mingħajr dawn l-abnormalitajiet (ittrattati), kienet irreġistrata (f’sena), żieda f’HDL-C u tnaqqis fit-triglycerides. Fil-każ ta’ HDL-C żieda medja ta’ 16.4% intweriet b’20 mg ta’ rimonabant (linja bażi HDL-C 1.24 mmol/l), meta mqabbla ma’ żieda

b’20 mg ta’ rimonabant (linja bażi TG 1.62 mmol/l), meta mqabbel ma’ żieda ta’ 5.8% bil-plaċebo (linja bażi TG 1.65 mmol/l). Id-differenza kienet statistikament sinifikanti (Differenza -13.3% CI95% - 16.5; -10.2% p<0.001). Huwa stmat li madwar nofs it-titjib irreġistrat f’HDL-C u t-triglycerides, f’pazjenti li rċevew 20 mg ta’ rimonabant, kien ’l hinn minn dak mistenni bit-tnaqqis fil-piż biss. Bhala regola 20 mg ta’ ACOMPLIA ma kellux effett fuq il-livelli totali ta’ C jew ta’ LDL-C.

Fl-istudji investigattivi dwar il-pazjenti li kellhom id-dijabete tip 2 (RIO-Diabetes), u li kienu jiżnu aktar minn normal, jew kienu qed ibatu mill-obeżità, it-trattament bil-metformin jew bis-sulfonylurea ġew innotati titjib fil-HbA1c u fil-piż tal-ġisem . Il-bidla assoluta fil-livelli ta’ HbA1c mat-tmiem l- ewwel sena kien ta’ -0.6 b’20 mg rimonabant (linja bażi 7.3%) u +0.1% bil-plaċebo (linja bażi 7.2%). Id-differenzi kienu statistikament sinifikanti (Differenza ta’ -0.7%, CI95% -0.80; -0.5, p<0.001).

ta’ 8.9% bil-plaċebo (linja bażi HDL-C 1.21 mmol/l). Id-differenza kienetawtorizzatstatistikament sinifikanti (Differenza 7.9% CI95% 6.6%; 9.2%, p<0.001). Fil-każ tat-triglycerides tnaqqis medju ta’ 6.9% intwera

Wara sena, intwera tnaqqis medju fil-piż ta’ 5.3 kg b’ACOMPLIA 20 mg meta mqabbel mat-tnaqqis

ta’ 1.4 kg bil-plaċebo (Differenza –3.9 kg CI95% -4.6;-3.3 p<0.001). Il-persentaġġi ta’ pazjenti li tilfu 5% u 10% tal-linja bażi fil-piż tal-ġisem, wara sena trattament, qed jingħataw f’tabella 2.

F’studju investigattiv ieħor (Serenade) f’pazjenti naïve li kellhom id-dijabete tip 2 u li kienu qed ibatu

 

ħ

 

mill-obeżità, il-bidla assoluta fil-livelli ta’ HBA1c (b’linja bażi ta’ 7.9% għaz-zewġ gruppi) wara sitt

xhur kien -0.8 b’rimonabant 20 mg u -0.3 bil-plaċebo (Differenzaadux

-0.51 CI95% -0.78, -0.24 p<0.001).

m’g

 

 

Il-persentaġġ ta’ pazjenti li laħqu il-livell ta’ HBA1c <7% kien ta’ 51% għall grupp ta’ rimonabant u 35% għall grupp tal-plaċebo. Id-differenza medja ta’ bidla fil-piz tal-ġisem bejn il-gruppi ta’ 20mg u l- plaċebo kien ta’ 3.8 kg (CI95% -5.0, -2.6 p<0.001).

Il-bidliet f’HDL-C u t-TG f’dan il-grupp ta’ suġġetti kienu simili għal dawk li ma kienux dijabetiċi. Huwa stmat li madwar nofs tat-titjib medju fil-HbA1cli f’pazjenti li rċevew 20 mg ta’rimonabant kien ’l hinn minn dak mistenni bit-tnaqqis fil-piż biss.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

 

 

 

inali

Il-komportament farmakokinetiku hu pjuttost proporzjonali sa madwar 20 mg. L-AUC żdiedet anqas

 

 

ċ

 

bħala proporzjon tad-doża meta din kienet ’l fuq minn 20 mg.

Assorbiment:

medi

 

 

 

 

 

Rimonabant juri permeabilità għolja in vitro u mhux sustrat tal-P-glycoprotein. Id-disponibbiltà bijoloġika assoluta ta’ rimonabant ma kienetx maħduma. Wara li ngħataw dożi repetuti ta’ 20 mg darba kuljum lil suġġetti sajmin u b’saħħithom, il-livelli massimi ta’ rimonabant fil-plażma intleħqu f’madwar sagħtejn, b’livelli stabbli fil-plażma irreġistrati fi żmien 13-il jum (Cmax = 196 ± 28.1 ng/ml;

C = 91.6 ± 14.1 ng/ml; AUC = 2960 ± 268 ng.siegħa/ml). L-espożizzjonijiet ta’ rimonabant fl-

istat stabbli huma ta’ 3.3-il darba minn dawk innotati wara l-ewwel doża. L-analiżi tal-komportament farmakokinetiku fi grupp ta’ persuni wera anqas varjazzjoni fl-ogħla (peak) u fl-anqas (trough) livelli fil-plażma, iżda ma kienx hemm differenzi meta stabiliżża l-AUC, hekk kif il-piż jiżdied. Meta l-piż

jiżdied minn 65 għal 200 kg, Cmax huwa mistenni li jonqos b’24% u Ctrough jiżdied b’5%. Iż-żmien biex il-livell fid-demm jistabiliżża huwa aktar f’pazjenti b’obeżità (25 jum), bħala kosegwenza tal-

volum ogħla ta’ distribuzzjoni f’dawn il-pazjenti. L-analizi tal-komportament farmakokinetiku f’gruppi ta’ persuni jindika li l-komportament ta’ rimonabant huwa l-istess, kemm f’suggetti b’saħħithom li ma jpejpux kif ukoll pazjenti li jpejpu.

troughProdott 0-24

L-effett ta’ l-ikel:

l-għoti ta’ rimonabant lil suġġetti b’saħħithom meta dawn kienu sajmin, jew li ħadu ikla li kien fiha persentaġġ għoli ta’ xaħam, wera li Cmax u l-AUC kienu żdiedu b’67% u 48%, rispettivament, f’sitwazzjoni mitmugħa. Fi studji kliniċi, 20 mg ta’ ACOMPLIA ittieħdu filgħodu, normalment qabel il-kolazzjon.

Tneħħija:

awtorizzat

Distribuzzjoni:

 

Ir-rabta ta’ rimonabant mal-proteini tal-plażma fil-bniedem in vitro huwa għoli (> 99.9%) u ma jistax ikun issaturat fuq medda wiesa’ ta’ konċentrazzjoni. Il-volum periferali apparenti ta’ distribuzzjoni ta’ rimonabant jidher li huwa relatat mal-piż tal-ġisem; il-pazjenti li għandhom l-obeżità juru volum ogħla ta’ distribuzzjoni minn suġġetti li għandhom piż normali.

Trasformazzjoni bijoloġika:

Rimonabant hu metaboliżżat in vitro kemm mis- sistema CYP3A kif ukoll dik amidohydrolase (predominantement fil-fwied). Il-prodotti metaboliċi li jiċċirkulaw ma jikkontribixxux fuq l-attività farmakoloġika tiegħu.

Rimonabant huwa prinċipalment eliminat permezz ta’ l-attività metabolika u sussegwentement bit- tneħħija tas-sustanzi metaboliċi tiegħu fl-imrar. Madwar 3% biss tad-doża ta’ rimonabant hija eliminata fl-urina, fil-waqt li madwar 86% tad-doża titneħħa fl-ippurgar, bħala s-sustanza mhux

mibdula u bħala sustanzi metaboliċi. F’ pazjenti li qed ibatu mill-obeżità, l’half-life ta’ eliminazzjoni

 

 

ħ

 

huwa itwal (madwar 16-il jum), minn pazjenti li mhumiex ħoxnin (madwar 9 ijiem), dovut għall-

volum akbar ta’ distribuzzjoni.

m’g

 

adux

Popolazzjonijiet speċjali:

 

 

 

 

 

Razza:

Fi studji ibbażati fuq doża waħda u dawk repetuti, Cmax u l-AUC ta’ rimonabant kienu simili f’suġġetti Ġappuniżi u Kawkasi b’saħħithom, filwaqt li l’half-life ta’ eliminazzjoni kien iqsar f’suġġetti

Ġappuniżi (3 – 4 ijiem), meta mqabbel ma’ suġġetti Kawkasi (madwar 9 ijiem). Din id-differenza fil-

half-life hija dovuta għal differenzi fil-volum periferalili

ta’ distribuzzjoni, bħala konsegwenza li s-

suġġetti Ġappuniżi jiżnu anqas. Pazjenti Suwed jistgħu jkollhom sa 31% anqas f’Cmax u 43% anqas fl- AUC, meta mqabbla ma pazjenti ta’ razez oħra.

Sess:

 

 

Il-komportament farmakokinetiku ta’rimonabantinali

huwa l-istess f’pazjenti nisa u rġiel.

Anzjani:

ċ

 

 

 

Pazjenti anzjani għandhom espożizzjoni ftit ogħla minn pazjenti żgħar. Meta saret l-analiżi

farmakokinetika, ibbażata fuqmedipopolazzjoni ta’ 18-il sena sa 81 sena, pazjent ta’ 75 sena huwa stmat li għandu 21% Cmax ogħla u 27% ogħla fl-AUC, meta mqabbel ma’ pazjent ta’ 40 sena.

Pazjenti b’insuffiċjenza tal-fwied:

Indeboliment ħProdottafif tal-fwied ma jbiddilx l-espożizzjoni għal rimonabant. Id-data mhux biżżejjed li tippermetti li wieħed jasal għal konklużjonijiet rigward il-komportament farmakokinetiku

f’indeboliment moderat tal-fwied. Il-pazjenti b’indeboliment sever tal-fwied ma kienux evalwati.

Pazjenti b’indeboliment renali:

L-effet tal-funzjoni renali fuq il-komportament farmakokinetiku ta’ rimonabant ma kienx speċifikament studjat. Ibbażat fuq data minn studji farmakokinetiċi fuq gruppi ta’ individwi, l- indeboliment renali ħafif ma jidhirx li jeffetwa l-komportament farmakokinetiku ta’ rimonabant. Data limitata tissuġġerixxi espożżizjoni miżjuda f’pazjenti li għandhom indeboliment moderat tal-kliewi (40% żieda f’AUC). M’hemmx data dwar l-indeboliment renali sever .

5.3 Tagħrif ta’ qabel

l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Ma dehrux effetti mhux mixtieqa waqt studji tal-użu kliniku, iżda dehru f’annimali li ġew mogħtija doża daqs dik klinika u jista' jkollhom rilevanza għall-użu kliniku, kif spjegat:L-aċċessjonijiet intwerew b’mod sporadiku fi studji fl-annimali gerriema u x-xadini tar-razza Makakki. Fil-klieb ma

kienx hemm aċċessjonijiet waqt studju ta’ 3 xhur. Fi ftit, iżda mhux fil-każijiet kollha, il-bidu ta’ la ċċessjoni deheret li kienet assoċjata ma’ l-istress assoċjat mal-proċedura,awtorizzatbħall-immaniġġar ta’ l- annimali. Attività ta’ rimonabant li wasslet għall-aċcessjoni instabet f’wieħed minn żewġ studji dwar

is-sigurtà farmakoloġika. It-trattament b’rimonabant ma weriex effetti avversi fuq id-disinn ta’ l-EEG fil-firien.

Iż-żieda fl-inċidenza u/jew is-severità tas-sinjali kliniċi suġġestivi ta’ żieda ta’ iperestesja tal-ħass intwerew fi studji fuq l-annimali gerriema. Effett dirett ta’ rimonabant ma jistax ikun eskluż.

Kienu innotati, fi studji fit-tul fuq il-far, li l-fwied sar xaħmi u kien hemm żieda fl-inċidenza tan- nekrosi tal-lobuli ċentrali tal-fwied, relatati mad-daqs tad-doża. Effett dirett ta’ rimonabant ma jistax ikun eskluż.

Fi studji ‘standard’ fuq il-fertilità fil-firien ta’ sess femminil, meta ngħataw dożi fil-ġimgħatejn qabel it-tgħammir, kien hemm ċikli abnormali fis-saħna sesswali u t-tnaqqis fil-corpora lutea u l-indiċi tal- fertilità, b’dożi ta’ rimonabant li ikkaġunaw tossiċità lill-omm (30 sa 60 mg/kg/jum). Wara li ngħata dożaġġ aktar fit-tul ta 9 ġimgħat, qabel it-tgħammir, li ippermettew l-irkupru mill-effetti inizjali ta’ rimonabant, ma kienx hemm effetti avversi fuq il-fertilità jew fiċ-ċiklu tas-saħħna sesswali. Fir-

 

 

ħ

rigward tal-parametri riproduttivi, f’doża ta’ 30 mg/kg, ma kienux innotati xi differenzi bejn l-

annimali ittrattati u dawk li ma kienux. F’dożaġġ ta’ 60 mg/kgaduxl-effetti avversi kienu, madankollu,

 

m’g

 

innotati (it-tnaqqis fil-formazzjoni tal corpora lutea, fit-taħwil taż-żigot fit-tessut ta’ l-utru, u fin-

numru totali u ta’ dawk vijabbli tal-fetijiet).

 

 

Malformazzjonijiet sporadiċi, (l-assenza ta’ partijiet kbar tal-moħħ flimkien ma’ malformazzjonijiet tal-parti t’isfel tal-moħħ fejn tingħaqad mal-kordali spinali, nuqqas ta’ żvilupp ta’ l-għajnejn, il- ventrikoli tal-moħħ imwessgħin, u ftuq estensiv ta’ l-organi addominali fir-reġjun umbiliku, bħala konsegwenza ta’ nuqqas ta’ żvilupp, fil-ġuf, tal-muskoli u t-tessuti molli taż-żaqq) kienu innotati fl- istudji dwar l-effetti tossiċi fuq l-embriju/fetu tal-fniek, f’dozi li rriżultaw f-espożizzjoni komparabbli ma’ livelli ta’ l-espożizzjoni klinika. Għalkemm tossiċità fuq l-omm kienet irrapportata b’dawn id-dożi , ir-relazzjoni mat-trattament ma tistax tkun eskluża. Ma kienux innotati malformazzjonijiet relatati mat-trattament fil-far.

 

inali

L-effetti ta’ rimonabant fuq l-iżvilupp qabel u wara t-twelid kienu studjati fil-far f’dożi sa

ċ

 

10 mg/kg/jum. Kien hemm żieda fil-mortalità relatata mat-trattament tal-wild u fil-perijodu qabel

dawn infattmu minn ommhom. Iż-zieda fil-mortalità tal-wild tista’ tkun dovuta għan-nuqqas tat-

treddigħ, minn naħa tal-wild;medidin ta’ l-aħħar hija irrapportata fil-letteratura xjentifika li tinbeda fil- ġrieden tat-twelid, permezz ta’ sinjali minn endocannabinoid diretti lejn ir-reċetturi CB1. Hemm rapporti f’din ix-xorta ta’ litteratura li kemm fl-annimali gerriema kif ukoll fil-bniedem, id-

treddigħ mill-omm, jew il-preżenza ta’rimonabant fil-ħalib u/jew l-inibizzjoni ta’ l-azzjoni riflessa tad-

fuq il-firien tqal, qabel u wara t-twelid, l-espożizzjoni għal rimonabant waqt it-tqala u l-irdigħ ma ikkawżawx ħsara fuq l-abbiltà tat-tagħlim jew fuq il-memorja, iżda effetti mhux ċari fuq il- movimenti, u r-reazzjoni tal-ġisem għal stimoli akustiċi kienu innotati fil-wild, bħala riżultat ta’ l- espożizzjoni għal rimonabant.

distribuzzjoni spazjaliProdottu d-densità tar-reċetturi CB1 fil-moħħ jinbidlu waqt l-iżvilupp. Ir-relevanza potenzjali ta’ dan, għall-għoti ta’ sustanza antagonistika għar-reċetturi CB1, mhux magħruf. Fi studju

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Il-qalba tal-pillola:

 

 

 

 

awtorizzat

macrogol 3000

 

 

 

 

maize starch,

 

 

 

 

 

lactose monohydrate,

 

 

 

 

 

povidone K 30 (E1201),

 

 

 

 

 

croscarmellose sodium (E468),

 

 

 

 

 

sodium laurilsulfate (E487),

 

 

 

 

 

microcrystalline cellulose (E460),

 

 

 

 

 

magnesium stearate

 

 

 

 

 

Ir-rita tal-pillola:

 

 

 

 

 

lactose monohydrate,

 

 

 

 

 

hypromellose 15 mPa.s (E464),

 

 

 

 

 

titanium dioxide (E171),

 

 

 

adux

 

Il-lostru tal-pillola:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

carnauba wax (E903)

 

 

ħ

 

 

6.2

Inkompatibilitajiet

 

m’g

 

 

 

 

 

 

Ma jgħoddx f’dan il-każ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

 

 

 

3 snin

inali

li

 

 

 

 

6.4

 

 

 

 

Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

 

 

 

 

Din il-mediċina m’għandiex bżonn ħażna speċjali.

6.5In-natura tal-kontenitur uġo fihta’ dak li hemm

Folja tal-PVC u l-aluminju f’pakketti ta’ 14, 28, 30, 56, 84, 90 u 98 pilloli miksija b’rita.

medi

ċ

70 x 1 pilloli miksija b’rita ġo folja tal-PVC u l-aluminju, imtaqqba biex titneħħa doża waħda. Fliexken opaki u bojod tal-HDPE li fihom 28, 98 u 500 pillola miksija b’rita.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

L-ebda ħtiġijiet speċjali.

7.ID-DETENUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

sanofi-aventis,Prodott 174 avenue de France,

F-75013 Paris, Franza

8. NUMRU(I) TA’

L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/344/001-011

9. DATA TA’

L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

19 Ġunju 2006

10. DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA

L-KITBA

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq il-website ta’ l-Aġenzija Ewropea dwar il-

Mediċini (EMEA) http://www.emea.europa.eu

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

m’g

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati