Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Actrapid (human insulin) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - A10AB01

Updated on site: 11-Jul-2017

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Actrapid 40 unità internazzjonali/ml soluzzjoni għall-injezzjoni.

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kunjett fih 10 ml ekwivalenti għal 400 unità internazzjonali. Millilitru ta’ soluzzjoni fih 40 unità internazzjonali ta’ insulina umana* ( ekwivalenti għal 1.4 mg).

*L-insulina umana hija magħmula f'Saccharomyces cerevisiae permezz tat-teknoloġija tad-DNA rikombinanti

Eċċipjent b’effett magħruf:

Actrapid fih inqas minn mmol 1 ta’ sodium (23 mg) għal kull doża, i.e Actrapid huwa essenzjalment ‘bla sodium’.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

Is-soluzzjoni hija akweja, ċara u bla kulur.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Actrapid hu indikat għall-kura tad-dijabete mellitus.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Il-qawwa tal-insulina umana hija mfissra f’unitajiet internazzjonali.

Id-dożaġġ ta’ Actrapid hu individwali u jiġi stabbilit skont il-ħtiġijiet tal-pazjent.Jista’ jintuża waħdu jew flimkien ma’ insulina li taħdem b’mod intermedju jew fit-tul qabel ikla jew ikla ħafifa.

Il-ħtieġa individwali tal-insulina normalment hi ta' bejn 0.3 u 1.0 unitajiet internazzjonalii/kg/kuljum..

Jista’ jkun hemm bżonn ta’ aġġustament fid-doża jekk il-pazjenti jżidu l-attività fiżika tagħhom, ibidlu d-dieta normali tagħhom jew ikollhom xi mard ieħor fl-istess ħin.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani ( ≥ 65 sena)

Actrapid jista’ jintuża f’pazjenti anzjani.

F’pazjenti anzjani, il-monitoraġġ tal-glukosju għandu jkun aktar intensiv u d-doża tal-insulina aġġustata skont il-bżonn individwali.

Indeboliment renali u epatiku

L-indeboliment renali jew epatiku jista’ jnaqqas il-ħtieġa tal-pazjent għall-insulina.

F’pazjenti b’indeboliment renali jew epatiku, il-monitoraġġ tal-glukosju għandu jkun aktar intensiv u d-doża tal-insulina umana aġġustata skont il-bżonn individwali.

Popolazzjoni pedjatrika

Actrapid jista’ jintuża fit-tfal u fl-adolexxenti.

It-trasferiment minn prodotti mediċinali oħra tal-insulina

Meta l-pazjenti jaqilbu minn prodotti mediċinali oħra ta’ insulina, jista’ jkun hemm bżonn ta’ aġġustament fid-doża ta’ Actrapid u fid-doża tal-insulina bażilari.

Huwa rrakkomandat li waqt it-trasferiment u għall-ewwel fit ġimgħat mit-trasferiment isir monitoraġġ mill-grib tal-glukosju (ara sezzjoni 4.4).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Actrapid hu insulina umana li jaħdem malajr u jista’ jintuża flimkien ma’ prodotti mediċinali tal- insulina li jaħdmu b’mod intermedju jew fit-tul.

Actrapid jingħata minn taħt il-ġilda permezz ta’ injezzjoni fiż-żaqq, fil-koxxa, fiż-żona gluteali jew fiż-żona tad-deltojd. Injezzjoni ġol-ġilda mirfugħa ’l fuq tnaqqas ir-riskju li bi żball tagħti injezzjoni ġol-muskolu.Għandek iżżomm il-labra taħt il-ġilda għal mill-anqas 6 sekondi biex tiżgura li tkun tajt id-doża kollha.Ġo l-istess żona anatomika, il-postijiet fejn tingħata l-injezzjoni għandhom dejjem jinbidlu biex jitnaqqas ir-riskju tal-lipodistrofija. Injezzjoni minn taħt il-ġilda fiż-żaqq, tiżgura assorbiment aktar mgħaġġel milli minn siti oħra tal-injezzjoni. Il-ħin kemm se jdum jaħdem se jvarja skont id-doża, is-sit tal-injezzjoni, il-fluss tad-demm, it-temperatura u l-livell ta’ attività fiżika.

L-injezzjoni għandha tittieħed fi żmien 30 minuta qabel ikla jew ikla ħafifa li jkun fiha l-karboidrati.

Minħabba r-riskju ta’ preċipitazzjoni fil-kateter tal-pompi, Actrapid m’għandux jintuża fil-pompi ta’ l- insulina għall-infużjoni kontinwa ta’ l-insulina taħt il-ġilda.

L-għoti b’siringa

Il-kunjetti ta’ Actrapid huma għall-użu ma’ siringi tal-insulina bi skala ta’ unitajiet korrispondenti.

Meta żewġ tipi ta’ insulina jitħalltu, dejjem ħallat il-prodotti mediċinali tal-insulina fl-istess sekwenza.

Il-kunjett ta’ Actrapid jiġi b'fuljett ta’ tagħrif miegħu, b’istruzzjonijiet dettaljati għall-użu li għandhom jiġu segwiti.

Għall-użu minn ġol-vini

Jekk hemm bżonn, Actrapid jista’ jingħata minn ġol-vini. Dan għandu jsir minn professjonisti fil-kura tas-saħħa.

Għall-użu minn ġol-vini, sistemi tal-infużjoni b’Actrapid f’konċentrazzjonijiet minn 0.05 unitajiet internazzjonali/ml sa 1.0 unitajiet internazzjonali/ml ta’ insulina umana fil-fluwidi tal-infużjoni li ġejjin; 0.9% sodium chloride, 5% dextrose u 10% dextrose li jinkludi 40 mmol/l ta’ potassium chloride, bl-użu ta’ boroż ta’ l-infużjoni ta’ polypropylene, huma stabbli fit-temperatura tal-kamra għal 24 siegħa. Għalkemm stabbli fuq perjodu ta’ żmien, inizjalment ċertu ammont ta’ insulina se tiġi adsorbita mal-materjal tal-borża tal-infużjoni. Il-monitoraġġ tal-glukosju fid-demm hu meħtieġ waqt l- infużjoni.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati f’sezzjoni 6.1).

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Il-pazjent għandu jingħata parir biex jikkonsulta mat-tabib qabel ma jivvjaġġa f’pajjiżi li għandhom żoni tal-ħin differenti għax dan jista’ jfisser li l-pazjent irid jieħu l-insulina u l-ikel f’ħinijiet differenti.

Ipergliċemija

Dożaġġ inadegwat jew it-twaqqif tal-kura, speċjalment f’pazjenti b’dijabete ta’ tip 1, jista’ jwassal għall-ipergliċemija u għall-ketoaċidożi dijabetika. Normalment, l-ewwel sintomi ta’ ipergliċemija jiżviluppaw bil-mod, fuq perijodu ta’ sigħat jew jiem. Dawn jinkludu għatx, żieda fil-frekwenza li tagħmel l-awrina, nawsja, rimettar, tħeddil, ġilda xotta u ħamra, ħalq xott, nuqqas ta’ aptit kif ukoll riħa ta’ aċetun fin-nifs. F’pazjenti bid-dijabete ta’ tip 1, avvenimenti ipergliċemiċi li ma jkunux ikkurati, eventwalment iwasslu għal ketoaċidosi dijabetika, li hi potenzjalment fatali.

Ipogliċemija

Ikla maqbuża jew eżerċizzju fiżiku iebes mhux ippjanat, jistgħu jwasslu għall-ipogliċemija.

L-ipogliċemija tista’ sseħħ jekk id-doża ta’ l-insulina tkun għolja wisq fil-konfront tal-ħtieġa ta’ l- insulina. F’każ ta’ ipogliċemija jew ta’ suspett ta’ ipogliċemija, Insultard m’għandux jiġi injettat. Wara li l-livell tal-glukosju fid-demm tal-pazjent ikun ġie lura għan-normal, wieħed għandu jikkonsidra xi aġġustament fid-doża (ara sezzjonijiet 4.8 u 4.9).

Dawk il-pazjenti, li l-kontroll tal-glukosju fid-demm tagħhom jitjieb bil-kbir, eż. permezz ta’ terapija intensifikata bl-insulina, għandhom jiġu avżati li jista’ jkollhom bidla fis-sintomi normali ta’ twissija tagħhom ta’ l-ipogliċemija.

Is-sintomi normali ta’ twissija jistgħu ma jidhrux f’pazjenti li ilhom żmien twil bid-dijabete.

Mard ieħor fl-istess ħin, speċjalment infezzjonijiet u kundizzjonijiet bid-deni, ħafna drabi jżidu l-

ħtieġa tal-pazjent għall-insulina. Mard ieħor fil-kliewi, fil-fwied jew li jaffettwa l-glandoli adrenali, pitwitarji jew tat-tirojde jista’ jikkawża tibdil fid-doża tal-insulina.

Meta pazjenti jiġu ttrasferiti għal tipi differenti ta’ prodotti mediċinali tal-insulina, l-ewwel sintomi ta’ twissija ta’ l-ipogliċemija jistgħu jinbidlu jew ikunu inqas qawwija minn dawk li kienu jħossu bl- insulina li kellhom qabel.

It-trasferiment minn prodotti mediċinali oħra tal-insulina

It-trasferiment ta’ pazjent għal tip jew għamla oħra ta’ insulina għandu jsir taħt superviżjoni medika stretta. Tibdil fil-qawwa, għamla (manifattur), tip, oriġini (insulina tal-annimali, insulina umana jew analogu tal-insulina ) u/jew metodu tal-manifattura (DNA rikombinanti kontra insulina li ġejja mill- annimali) jista’ jirriżulta fil-bżonn ta’ tibdil fid-doża. Pazjenti trasferiti fuq Actrapid minn tip ta’ insulina oħra jistgħu jkollhom bżonn numru ogħla ta’ injezzjonijiet kuljum jew li jkun hemm xi tibdil fid-doża minn dik użata fil-prodotti mediċinali tal-insulina normali tagħhom. Jekk ikun meħtieġ aġġustament, dan jista’ jseħħ ma’ l-ewwel doża jew waqt l-ewwel ftit ġimgħat jew xhur.

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni

Bħal kull terapija bl-insulina, jista’ jkun hemm xi reazzjonijiet fil-post ta’ l-injezzjoni u dawn jinkludu uġigħ, ħmura, urtikarja, infjammazzjoni, tbenġil, nefħa u ħakk. Li fl-istess żona partikulari jkun hemm tibdil kontinwu tal-post ta’ l-injezzjoni se jnaqqas ir-riskju li jiżvillupaw dawn ir-reazzjonijiet.

Normalment dawn ir-reazzjonijiet imorru wara xi ftit ġranet jew ġimgħat. F’okkażjonijiet rari, minħabba r-reazzjonijiet fil-post ta’ l-injezzjoni jista’ jkun hemm il-bżonn li Actrapid jitwaqqaf

It-teħid ta’ Actrapid flimkien ma’ pioglitazone

Ġew irrapportati każijiet ta’ insuffiċjenza kardijaka meta ġew użati fl-istess waqt pioglitazone u l- insulina, speċjalment f’dawk il-pazjenti li għandhom fatturi ta’ riskju għall-iżvilupp ta’ insuffiċjenza kardijaka. Wieħed għandu jżomm dan f’moħħu jekk tiġi kkunsidrata l-kura fejn pioglitazone u Actrapid jintużaw flimkien. Jekk jintużaw flimkien, il-pazjenti għandhom jiġu osservati għal sinjali u sintomi ta’ insuffiċjenza kardijaka, żieda fil-piż jew edima. Pioglitazone għandu jitwaqqaf jekk jeħżienu xi sintomi kardijaċi.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Hemm numru ta’ prodotti mediċinali li huma magħrufa li għandhom effett fuq il-metaboliżmu ta’ glukosju.

Dawn is-sustanzi li ġejjin jistgħu jnaqqsu l-ħtieġa tal-pazjent għall-insulina:

Prodotti mediċinali antidijabetiċi orali, inibituri ta’ monamine oxidase (MAOI), beta-blokkanti, inibituri ta’ l-enzima li tikkonverti l-anġjotensin (ACE), saliċilati, sterojdi anaboliċi u sulfonamidi.

Dawn is-sustanzi li ġejjin jistgħu jżidu l-ħtieġa tal-pazjent għall-insulina:

Kontraċettivi orali, tijażidi, glukokortikojdi, ormoni tat-tirojde, simpatomimetiċi, l-ormon tat-tikbir u danazol.

Il-beta-blokkanti jistgħu jaħbu s-sintomi tal-ipogliċemija.

Octreotide/lanreotide jistgħu jew iżidu jew inaqqsu l-ħtieġa għall-insulina.

L-alkoħol jista’ jżid jew inaqqas l-effett ipogliċemiku tal-insulina.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx restrizzjonijiet fil-kura tad-dijabete bl-insulina matul it-tqala, minħabba li l-insulina ma tgħaddix mill-barriera tal-plaċenta.

Kemm l-ipogliċemija kif ukoll l-ipergliċemija, li jistgħu jseħħu f’terapija fejn id-dijabete ma tkunx ikkontrollata b’mod adegwat, iżidu r-riskju ta’ malformazzjonijiet u mewt in utero. Għalhekk hu rrakkomandat li jkun hemm kontroll intensifikat tal-glukosju fid-demm u monitoraġġ ta’ nisa tqal bid- dijabete waqt it-tqala u waqt l-ippjanar tat-tqala. Il-ħtiġijiet għall-insulina normalment jonqsu fl-ewwel trimester u jiżdiedu sussegwentement matul it-tieni u t-tielet trimestri.

Wara l-ħlas, normalment il-ħtiġijiet għall-insulina jerġgħu lura malajr għal-livelli ta’ qabel it-tqala.

Treddigħ

M’hemmx restrizzjonijiet għall-kura b’Actrapid waqt it-treddigħ. Il-kura bl-insulina, ta’ l-omm li tkun qed tredda’, ma toħloq l-ebda riskju għat-tarbija. Madankollu, jista’ jkun hemm bżonn li d-doża ta’

Actrapid tiġi aġġustata.

Fertilità

Studji ta’ riproduzzjoni fl-annimali bl-insulina umana ma wrew ebda effett avvers fuq il-fertilità.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Il-ħila tal-pazjent li jikkonċentra u jirreaġixxi tista’ tonqos minħabba l-ipogliċemija. Dan jista’ joħloq riskju f’sitwazzjonijiet meta dawn il-ħiliet huma ta’ importanza speċjali (eż. fis-sewqan ta’ karozza jew tħaddim ta’ makkinarju).

Il-pazjenti għandhom jingħataw parir sabiex jieħdu prekawzjonijiet biex jevitaw l-ipogliċemija waqt is-sewqan. Dan hu partikularment importanti f’dawk li għandhom nuqqas ta’ għarfien jew l-ebda għarfien tas-sinjali ta’ twissija ta’ l-ipogliċemija jew li għandhom episodji frekwenti ta’ ipogliċemija. Wieħed għandu jikkunsidra jekk isuqx jew le f’dawn iċ-ċirkustanzi.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

L-aktar reazzjoni avversa rrapportata b’mod frekwenti waqt il-kura hija l-ipogliċemija. Il-frekwenzi ta’ ipogliċemija jvarjaw skont il-popolazzjoni tal-pazjent, l-iskeda ta’ dożaġġ u l-livell tal-kontroll gliċemiku, jekk jogħġbok ara Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi partikulari aktar ’l isfel.

Fil-bidu tal-kura bl-insulina, jistgħu jseħħu anomaliji ta’ rifrazzjoni, edima u reazzjonijiet fis-sit tal- injezzjoni (uġigħ, ħmura, urtikarja, infjammazzjoni, tbenġil, nefħa u ħakk fis-sit tal-injezzjoni). Normalment dawn ir-reazzjonijiet jgħaddu. Titjib ta’ malajr fil-kontroll tal-glukosju fid-demm jista’ jkun assoċjat ma’ wġigħ newropatiku akut li ħafna drabi huwa riversibbli. Żieda fil-qawwa tat-terapija bl-insulina b’titjib f’daqqa fil-kontroll gliċemiku jista’ jwassal li b’mod temporanju r-retinopatija dijabetika tmur għall-agħar, waqt li titjib fit-tul tal-kontroll gliċemiku jnaqqas ir-riskju tal-iżvilupp tar- retinopatija dijabetika.

Lista f’forma tabulari tar-reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi mniżżla hawn taħt huma bbażati fuq tagħrif minn studji kliniċi u kklassifikati skont il-frekwenza MedDRA u s-Sistema tal-Klassifika tal-Organi. Il-kategoriji ta’ frekwenza ġew

stabbiliti skont il-konvenzjoni li ġejja: Komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 u <1/10); mhux

komuni (≥1/1,000 u <1/100); rari (≥1/10,000 u <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000), mhux magħrufa (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli).

Disturbi fis-sistema immuni

Mhux komuni - Urtikarja, raxx

 

Rari ħafna - Reazzjonijiet anafilattiċi*

 

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

Komuni ħafna - Ipogliċemija*

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

Mhux komuni - Newropatija periferali

 

(newropatija bl-uġigħ)

 

 

Disturbi fl-għajnejn

Rari ħafna - Disturbi rifrazzjonali

 

Mhux komuni - Retinopatija dijabetika

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Mhux komuni – Lipodistrofija*

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn

Mhux komuni – Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni

jingħata

 

 

 

 

Mhux komuni – Edima

* ara Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi partikulari

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi partikulari

Reazzjonijiet anafilattiċi

Li jseħħu reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva ġeneralizzata (li jinkludu raxx tal-ġilda ġeneralizzat, ħakk, għaraq, disturbi gastrointestinali, edima anġjonewrotika, diffikultajiet fit-teħid tan-nifs, tħabbit mgħaġġel tal-qalb u tnaqqis fil-pressjoni tad-demm) huwa rari iżda jistgħu jkunu ta’ periklu għall- ħajja

Ipogliċemija

L-aktar reazzjoni avversa rrapportata b’mod frekwenti hija l-ipogliċemija. Tista’ sseħħ jekk id-doża ta’ l-insulina hija għolja wisq fir-rigward tal-ħtieġa ta’ l-insulina. L-ipogliċemija severa tista’ twassal għal telf tas-sensi u/jew konvulżjonijiet u tista’ tirriżulta fi ħsara temporanja jew permanenti fil-funzjoni tal-moħħ jew saħansitra f’mewt.Ħafna drabi, is-sintomi ta’ ipogliċemija jseħħu f’daqqa. Dawn jistgħu jinkludu għaraq kiesaħ, ġilda pallida u kiesħa, għeja, nervożità jew rogħda, ansjetà, għeja jew debbulizza mhux tas-soltu, konfużjoni, diffikultà biex tikkonċentra, ħedla, ġuħ eċċessiv, tibdil fil- vista, uġigħ ta’ ras, dardir u palpitazzjoni.

Fi studji kliniċi, il-frekwenza ta’ ipogliċemija tvarja skont il-popolazzjoni ta’ pazjenti, skeda tad-doża u l-livell tal-kontroll gliċemiku.

Lipodistrofija

Lipodistrofija (li tinkludi lipoipertrofija) tista’ sseħħ fil-post minn fejn tingħata l-injezzjoni. Tibdil kontinwu tas-sit tal-injezzjoni f’daq il-post partikulari ta’ injezzjoni jnaqqas ir-riskju li jiżviluppaw dawn ir-reazzjonijiet.

Popolazzjoni pedjatrika

Skont sorsi ta’ wara li l-prodott tqiegħed fis-suq u ta’ studji kliniċi, m’hemmx indikazzjoni li hemm xi differenza fil-frekwenza, fit-tip u fis-severità tar-reazzjonijiet avversi osservati fil-popolazzjoni pedjatrika u dawk li dehru fil-popolazzjoni ġenerali.

Popolazzjonijiet speċjali oħra

Skont sorsi ta’ wara li l-prodott tqiegħed fis-suq u ta’ studji kliniċi, m’hemmx indikazzjoni li hemm xi differenza fil-frekwenza, fit-tip u fis-severità tar-reazzjonijiet avversi osservati f’pazjenti anzjani u f’pazjenti b’indeboliment renali jew epatiku u dawk li dehru fil-popolazzjoni ġenerali.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Doża eċċessiva speċifika għall-insulina ma tistax tiġi definita, madankollu l-ipogliċemija tista’ tiżviluppa fi stadji sekwenzjali jekk jiġu mogħtija dożi għoljin wisq fil-konfront tal-ħtieġa tal-pazjent:

Episodji ħfief ta’ ipogliċemija jistgħu jkunu kkurati bit-teħid orali tal-glukosju jew ta’ prodotti li fihom iz-zokkor. Huwa għalhekk irrakkomandat li l-pazjent dijabetiku dejjem iġorr xi prodotti li fihom iz-zokkor

Episodji ta’ ipogliċemija severa, fejn il-pazjent jintilef minn sensih, jistgħu jiġu kkurati bil- glucagon (0.5 sa 1 mg) mogħti minn ġol-muskoli jew minn taħt il-ġilda minn persuna mħarrġa, jew bil-glukosju mogħti minn ġol-vini minn professjonist fil-kura tas-saħħa. Il-glukosju għandu jingħata minn ġol-vini jekk fi żmien 10 sa 15-il minuta l-pazjent ma jirrispondix għal glucagon. Meta jerġa’ jiġi f’sensih, huwa rrakkomandat li l-pazjent jingħata l-karboidrati b’mod orali

sabiex ma jerġax jirkadi.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini użati fid-dijabete.Insulini u analogi għall-injezzjoni, insulina (umana), li taħdem b'mod malajr. Kodiċi ATC: A10AB01.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni u effetti farmakodinamiċi

L-effett ta’ l-insulina li tbaxxi l-livell ta’ glukosju fid-demm iseħħ minħabba li l-insulina tingħaqad mar-riċetturi fuq iċ-ċelluli tal-muskolu u tax-xaħam u b’hekk tiġi ffaċilitata d-dħul ta’ glukosju f’dawn iċ-ċelluli u minħabba l-inibizzjoni fl-istess ħin tal-produzzjoni ta’ glukosju mill-fwied.

Studju kliniku magħmul f’sala ta’ kura intensiva waħda fejn kienet qed tiġi kkurata l-ipergliċemija

(livell ta’ glukosju fid-demm ogħla minn 10 mmol/l) wera li n-normogliċemija (livell ta’ glukosju fid- demm ta’ 4.4 – 6.1 mmol/l), li nkisbet permezz ta’ Actrapid mogħti minn ġol-vini, naqqset il- mortalita’ bi 42% (8% kontra 4.6%) f’204 pazjent dijabetiku u f’1344 pazjent mhux dijabetiku li kellhom operazzjoni maġġura.

Actrapid hu insulina li taħdem malajr.

Jibda jaħdem fi żmien nofs siegħa, jilħaq l-effett massimu fi żmien 1.5-3.5 sigħat, u l-ħin totali ta’ kemm idum jaħdem hu ta’ madwar 7-8 sigħat.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

L-insulina fiċ-ċirkolazzjoni tad-demm għandha half-life ta’ ftit minuti. Konsegwentement, il-profil taż-żmien ta’ azzjoni ta’ preparazzjoni insulinika jiddependi biss mill-karatteristiċi ta’ l-assorbiment tagħha.

Dan il-proċess hu influwenzat minn diversi fatturi (eż. id-dożaġġ ta’ l-insulina, il-mod u s-sit ta’ l- injezzjoni, l-ammont ta’ xaħam taħt il-ġilda, it-tip tad-dijabete). Għalhekk, il-farmakokinetika ta’ prodotti mediċinali tal-insulina hija influwenzata minn varjazzjonijiet sinifikanti kemm fl-individwu stess u kemm bejn individwu u ieħor.

Assorbiment

Il-konċentrazzjoni massima fil-plażma tintlaħaq fi żmien 1.5-2.5 sigħat wara l-għoti minn taħt il-ġilda.

Distribuzzjoni

Ma ġietx osservata ebda rabta qawwija mal-proteini tal-plażma, ħlief ma’ l-antikorpi ta’ l-insulina

(jekk kienu preżenti)li jkunu qegħdin jiċċirkolaw.

Metaboliżmu

Hu rrappurtat li l-insulina umana tiġi degradata mill-protease insulinika jew mill-enzimi degradanti ta’ l-insulina u possibbilment mill-proteina disulfide isomerase. Ġew proposti numru ta’ siti fuq il- molekula ta’ l-insulina umana fejn jista’ jsir il-qtugħ (idrolisi); l-ebda wieħed mill-metaboliti li jiffurmaw wara l-qtugħ ma hu attiv.

Eliminazzjoni

Il-half-life terminali hi stabbilita mir-rata ta’ l-assorbiment mit-tessuti ta’ taħt il-ġilda. Għalhekk il- half-life terminali (t½) hi kejl ta’ l-assorbiment u mhux ta’ l-eliminazzjoni ta’ l-insulina mill-plażma

per se (l-insulina fiċ-ċirkolazzjoni tad-demm għandha t½ ta’ ftit minuti).L-istudji indikaw t½ ta’ madwar 2-5 sigħat.

Popolazzjoni pedjatrika

Il-profil farmakokinetiku ta’ Actrapid kien studjat f’numru żgħir (n=18) ta’ tfal dijabetiċi (6-12-il sena) u adolexxenti (13-17-il sena). L-informazzjoni hi limitata iżda tissuġġerixxi li l-profil farmakokinetiku fit-tfal u fl-adolexxenti jista’ jkun simili għal dak fl-adulti. Madankollu, kien hemm differenzi f’Cmax bejn il-gruppi ta’ l-età u dan jenfasizza l-importanza ta’ dożaġġ imfassal għall- individwu.

.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Informazzjoni li mhix klinika magħmula fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u fuq l-iżvilupp, ma turi l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Zinc chloride

Glycerol

Metacresol

Sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH)

Hydrochloric acid (għall-aġġustament tal-pH)

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibbilitajiet

Il-prodotti mediċinali tal-insulina għandhom jiżdiedu biss ma’ dawk is-sustanzi li hu magħruf li magħhom huma kompatibbli. Prodotti mediċinali li jiżdiedu mas-soluzzjoni ta’ l-insulina jistgħu jikkawżaw id-degradazzjoni ta’ l-insulina, eż. jekk il-prodotti mediċinali jkun fihom thiols jew sulfites.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Qabel ma jinfetaħ: 30 xahar.

Waqt l-użu jew meta jinġarr għal li jista’ jinqala’: Il-prodott jista’ jinħażen għal mhux iżjed minn 4 ġimgħat. Aħżen f’temperatura taħt 25°C.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ (2°C - 8°C). Tagħmlux fil-friża.

Waqt l-użu jew meta jinġarr għal li jista’ jinqala’: Aħżen f’temperatura taħt 25°C.Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża.

Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Kunjett (tal-ħġieġ ta’tip 1) magħluq b’disk (gomma tal-bromobutyl/polyisoprene) u b’għatu protettiv tal-plastik li jingħalaq b’sikurezza u li fih soluzzjoni ta’ 10 ml.

Daqsijiet ta’ pakketti ta’ 1 u 5 kunjetti ta’ 10 ml jew pakkett multiplu ta’ 5 pakketti ta’ kunjett ta’ 1 x 10 ml. .

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Il-labar u s-siringi m’għandhomx jinqasmu ma’ ħaddieħor.

Tużax dan il-prodott mediċinali jekk tinduna li s-soluzzjoni mhijiex ċara, bla kulur u akweja.

Actrapid li ġie ffriżat m’għandux jintuża.

Il-pazjent għandu jingħata parir li jarmi l-labra u s-siringa wara kull injezzjoni.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Id-Danimarka

8.NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/230/001

EU/1/02/230/002

EU/1/02/230/016

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data ta’ l-ewwel awtorizzazzjoni: 07 Ottubru 2002

Data ta’ l-aħħar tiġdid: 18 ta’ Settembru 2007

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Actrapid 100 unità internazzjonali/ml soluzzjoni għall-injezzjoni.

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kunjett fih 10 ml ekwivalenti għal 1,000 unità internazzjonali. Millilitru ta’ soluzzjoni fih 100 unità internazzjonali ta’ insulina umana* ( ekwivalenti għal 3.5 mg).

*L-insulina umana hija magħmula f'Saccharomyces cerevisiae permezz tat-teknoloġija tad-DNA rikombinanti

Eċċipjent b’effett magħruf:

Actrapid fih inqas minn mmol 1 ta’ sodium (23 mg) għal kull doża, i.e Actrapid huwa essenzjalment

‘bla sodium’.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

Is-soluzzjoni hija akweja, ċara u bla kulur.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Actrapid hu indikat għall-kura tad-dijabete mellitus.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Il-qawwa tal-insulina umana hija mfissra f’unitajiet internazzjonali.

Id-dożaġġ ta’ Actrapid hu individwali u jiġi stabbilit skont il-ħtiġijiet tal-pazjent.Jista’ jintuża waħdu jew flimkien ma’ insulina li taħdem b’mod intermedju jew fit-tul qabel ikla jew ikla ħafifa.

Il-ħtieġa individwali tal-insulina normalment hi ta' bejn 0.3 u 1.0 unitajiet internazzjonalii/kg/kuljum..

Jista’ jkun hemm bżonn ta’ aġġustament fid-doża jekk il-pazjenti jżidu l-attività fiżika tagħhom, ibidlu d-dieta normali tagħhom jew ikollhom xi mard ieħor fl-istess ħin.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani ( ≥ 65 sena)

Actrapid jista’ jintuża f’pazjenti anzjani.

F’pazjenti anzjani, il-monitoraġġ tal-glukosju għandu jkun aktar intensiv u d-doża tal-insulina aġġustata skont il-bżonn individwali.

Indeboliment renali u epatiku

L-indeboliment renali jew epatiku jista’ jnaqqas il-ħtieġa tal-pazjent għall-insulina.

F’pazjenti b’indeboliment renali jew epatiku, il-monitoraġġ tal-glukosju għandu jkun aktar intensiv u d-doża tal-insulina umana aġġustata skont il-bżonn individwali.

Popolazzjoni pedjatrika

Actrapid jista’ jintuża fit-tfal u fl-adolexxenti.

It-trasferiment minn prodotti mediċinali oħra tal-insulina

Meta l-pazjenti jaqilbu minn prodotti mediċinali oħra ta’ insulina, jista’ jkun hemm bżonn ta’ aġġustament fid-doża ta’ Actrapid u fid-doża tal-insulina bażilari.

Huwa rrakkomandat li waqt it-trasferiment u għall-ewwel fit ġimgħat mit-trasferiment isir monitoraġġ mill-grib tal-glukosju (ara sezzjoni 4.4).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Actrapid hu insulina umana li jaħdem malajr u jista’ jintuża flimkien ma’ prodotti mediċinali tal- insulina li jaħdmu b’mod intermedju jew fit-tul.

Actrapid jingħata minn taħt il-ġilda permezz ta’ injezzjoni fiż-żaqq, fil-koxxa, fiż-żona gluteali jew fiż-żona tad-deltojd. Injezzjoni ġol-ġilda mirfugħa ’l fuq tnaqqas ir-riskju li bi żball tagħti injezzjoni ġol-muskolu.Għandek iżżomm il-labra taħt il-ġilda għal mill-anqas 6 sekondi biex tiżgura li tkun tajt id-doża kollha.Ġo l-istess żona anatomika, il-postijiet fejn tingħata l-injezzjoni għandhom dejjem jinbidlu biex jitnaqqas ir-riskju tal-lipodistrofija. Injezzjoni minn taħt il-ġilda fiż-żaqq, tiżgura assorbiment aktar mgħaġġel milli minn siti oħra tal-injezzjoni. Il-ħin kemm se jdum jaħdem se jvarja skont id-doża, is-sit tal-injezzjoni, il-fluss tad-demm, it-temperatura u l-livell ta’ attività fiżika.

L-injezzjoni għandha tittieħed fi żmien 30 minuta qabel ikla jew ikla ħafifa li jkun fiha l-karboidrati.

Minħabba r-riskju ta’ preċipitazzjoni fil-kateter tal-pompi, Actrapid m’għandux jintuża fil-pompi ta’ l- insulina għall-infużjoni kontinwa ta’ l-insulina taħt il-ġilda.

L-għoti b’siringa

Il-kunjetti ta’ Actrapid huma għall-użu ma’ siringi tal-insulina bi skala ta’ unitajiet korrispondenti.

Meta żewġ tipi ta’ insulina jitħalltu, dejjem ħallat il-prodotti mediċinali tal-insulina fl-istess sekwenza.

Il-kunjett ta’ Actrapid jiġi b'fuljett ta’ tagħrif miegħu, b’istruzzjonijiet dettaljati għall-użu li għandhom jiġu segwiti.

Għall-użu minn ġol-vini

Jekk hemm bżonn, Actrapid jista’ jingħata minn ġol-vini. Dan għandu jsir minn professjonisti fil-kura tas-saħħa.

Għall-użu minn ġol-vini, sistemi tal-infużjoni b’Actrapid f’konċentrazzjonijiet minn 0.05 unitajiet internazzjonali/ml sa 1.0 unitajiet internazzjonali/ml ta’ insulina umana fil-fluwidi tal-infużjoni li ġejjin; 0.9% sodium chloride, 5% dextrose u 10% dextrose li jinkludi 40 mmol/l ta’ potassium chloride, bl-użu ta’ boroż ta’ l-infużjoni ta’ polypropylene, huma stabbli fit-temperatura tal-kamra għal 24 siegħa. Għalkemm stabbli fuq perjodu ta’ żmien, inizjalment ċertu ammont ta’ insulina se tiġi adsorbita mal-materjal tal-borża tal-infużjoni. Il-monitoraġġ tal-glukosju fid-demm hu meħtieġ waqt l- infużjoni.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati f’sezzjoni 6.1).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Il-pazjent għandu jingħata parir biex jikkonsulta mat-tabib qabel ma jivvjaġġa f’pajjiżi li għandhom żoni tal-ħin differenti għax dan jista’ jfisser li l-pazjent irid jieħu l-insulina u l-ikel f’ħinijiet differenti.

Ipergliċemija

Dożaġġ inadegwat jew it-twaqqif tal-kura, speċjalment f’pazjenti b’dijabete ta’ tip 1, jista’ jwassal għall-ipergliċemija u għall-ketoaċidożi dijabetika. Normalment, l-ewwel sintomi ta’ ipergliċemija jiżviluppaw bil-mod, fuq perijodu ta’ sigħat jew jiem. Dawn jinkludu għatx, żieda fil-frekwenza li tagħmel l-awrina, nawsja, rimettar, tħeddil, ġilda xotta u ħamra, ħalq xott, nuqqas ta’ aptit kif ukoll riħa ta’ aċetun fin-nifs. F’pazjenti bid-dijabete ta’ tip 1, avvenimenti ipergliċemiċi li ma jkunux ikkurati, eventwalment iwasslu għal ketoaċidosi dijabetika, li hi potenzjalment fatali.

Ipogliċemija

Ikla maqbuża jew eżerċizzju fiżiku iebes mhux ippjanat, jistgħu jwasslu għall-ipogliċemija.

L-ipogliċemija tista’ sseħħ jekk id-doża ta’ l-insulina tkun għolja wisq fil-konfront tal-ħtieġa ta’ l- insulina. F’każ ta’ ipogliċemija jew ta’ suspett ta’ ipogliċemija, Insultard m’għandux jiġi injettat. Wara li l-livell tal-glukosju fid-demm tal-pazjent ikun ġie lura għan-normal, wieħed għandu jikkonsidra xi aġġustament fid-doża (ara sezzjonijiet 4.8 u 4.9).

Dawk il-pazjenti, li l-kontroll tal-glukosju fid-demm tagħhom jitjieb bil-kbir, eż. permezz ta’ terapija intensifikata bl-insulina, għandhom jiġu avżati li jista’ jkollhom bidla fis-sintomi normali ta’ twissija tagħhom ta’ l-ipogliċemija.

Is-sintomi normali ta’ twissija jistgħu ma jidhrux f’pazjenti li ilhom żmien twil bid-dijabete.

Mard ieħor fl-istess ħin, speċjalment infezzjonijiet u kundizzjonijiet bid-deni, ħafna drabi jżidu l-

ħtieġa tal-pazjent għall-insulina. Mard ieħor fil-kliewi, fil-fwied jew li jaffettwa l-glandoli adrenali, pitwitarji jew tat-tirojde jista’ jikkawża tibdil fid-doża tal-insulina.

Meta pazjenti jiġu ttrasferiti għal tipi differenti ta’ prodotti mediċinali tal-insulina, l-ewwel sintomi ta’ twissija ta’ l-ipogliċemija jistgħu jinbidlu jew ikunu inqas qawwija minn dawk li kienu jħossu bl- insulina li kellhom qabel.

It-trasferiment minn prodotti mediċinali oħra tal-insulina

It-trasferiment ta’ pazjent għal tip jew għamla oħra ta’ insulina għandu jsir taħt superviżjoni medika stretta. Tibdil fil-qawwa, għamla (manifattur), tip, oriġini (insulina tal-annimali, insulina umana jew analogu tal-insulina ) u/jew metodu tal-manifattura (DNA rikombinanti kontra insulina li ġejja mill- annimali) jista’ jirriżulta fil-bżonn ta’ tibdil fid-doża. Pazjenti trasferiti fuq Actrapid minn tip ta’ insulina oħra jistgħu jkollhom bżonn numru ogħla ta’ injezzjonijiet kuljum jew li jkun hemm xi tibdil fid-doża minn dik użata fil-prodotti mediċinali tal-insulina normali tagħhom. Jekk ikun meħtieġ aġġustament, dan jista’ jseħħ ma’ l-ewwel doża jew waqt l-ewwel ftit ġimgħat jew xhur.

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni

Bħal kull terapija bl-insulina, jista’ jkun hemm xi reazzjonijiet fil-post ta’ l-injezzjoni u dawn jinkludu uġigħ, ħmura, urtikarja, infjammazzjoni, tbenġil, nefħa u ħakk. Li fl-istess żona partikulari jkun hemm tibdil kontinwu tal-post ta’ l-injezzjoni se jnaqqas ir-riskju li jiżvillupaw dawn ir-reazzjonijiet.

Normalment dawn ir-reazzjonijiet imorru wara xi ftit ġranet jew ġimgħat. F’okkażjonijiet rari, minħabba r-reazzjonijiet fil-post ta’ l-injezzjoni jista’ jkun hemm il-bżonn li Actrapid jitwaqqaf

It-teħid ta’ Actrapid flimkien ma’ pioglitazone

Ġew irrapportati każijiet ta’ insuffiċjenza kardijaka meta ġew użati fl-istess waqt pioglitazone u l- insulina, speċjalment f’dawk il-pazjenti li għandhom fatturi ta’ riskju għall-iżvilupp ta’ insuffiċjenza kardijaka. Wieħed għandu jżomm dan f’moħħu jekk tiġi kkunsidrata l-kura fejn pioglitazone u Actrapid jintużaw flimkien. Jekk jintużaw flimkien, il-pazjenti għandhom jiġu osservati għal sinjali u sintomi ta’ insuffiċjenza kardijaka, żieda fil-piż jew edima. Pioglitazone għandu jitwaqqaf jekk jeħżienu xi sintomi kardijaċi.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Hemm numru ta’ prodotti mediċinali li huma magħrufa li għandhom effett fuq il-metaboliżmu ta’ glukosju.

Dawn is-sustanzi li ġejjin jistgħu jnaqqsu l-ħtieġa tal-pazjent għall-insulina:

Prodotti mediċinali antidijabetiċi orali, inibituri ta’ monamine oxidase (MAOI), beta-blokkanti, inibituri ta’ l-enzima li tikkonverti l-anġjotensin (ACE), saliċilati, sterojdi anaboliċi u sulfonamidi.

Dawn is-sustanzi li ġejjin jistgħu jżidu l-ħtieġa tal-pazjent għall-insulina:

Kontraċettivi orali, tijażidi, glukokortikojdi, ormoni tat-tirojde, simpatomimetiċi, l-ormon tat-tikbir u danazol.

Il-beta-blokkanti jistgħu jaħbu s-sintomi tal-ipogliċemija.

Octreotide/lanreotide jistgħu jew iżidu jew inaqqsu l-ħtieġa għall-insulina.

L-alkoħol jista’ jżid jew inaqqas l-effett ipogliċemiku tal-insulina.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx restrizzjonijiet fil-kura tad-dijabete bl-insulina matul it-tqala, minħabba li l-insulina ma tgħaddix mill-barriera tal-plaċenta.

Kemm l-ipogliċemija kif ukoll l-ipergliċemija, li jistgħu jseħħu f’terapija fejn id-dijabete ma tkunx ikkontrollata b’mod adegwat, iżidu r-riskju ta’ malformazzjonijiet u mewt in utero. Għalhekk hu rrakkomandat li jkun hemm kontroll intensifikat tal-glukosju fid-demm u monitoraġġ ta’ nisa tqal bid- dijabete waqt it-tqala u waqt l-ippjanar tat-tqala. Il-ħtiġijiet għall-insulina normalment jonqsu fl-ewwel trimester u jiżdiedu sussegwentement matul it-tieni u t-tielet trimestri.

Wara l-ħlas, normalment il-ħtiġijiet għall-insulina jerġgħu lura malajr għal-livelli ta’ qabel it-tqala.

Treddigħ

M’hemmx restrizzjonijiet għall-kura b’Actrapid waqt it-treddigħ. Il-kura bl-insulina, ta’ l-omm li tkun qed tredda’, ma toħloq l-ebda riskju għat-tarbija. Madankollu, jista’ jkun hemm bżonn li d-doża ta’

Actrapid tiġi aġġustata.

Fertilità

Studji ta’ riproduzzjoni fl-annimali bl-insulina umana ma wrew ebda effett avvers fuq il-fertilità.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Il-ħila tal-pazjent li jikkonċentra u jirreaġixxi tista’ tonqos minħabba l-ipogliċemija. Dan jista’ joħloq riskju f’sitwazzjonijiet meta dawn il-ħiliet huma ta’ importanza speċjali (eż. fis-sewqan ta’ karozza jew tħaddim ta’ makkinarju).

Il-pazjenti għandhom jingħataw parir sabiex jieħdu prekawzjonijiet biex jevitaw l-ipogliċemija waqt is-sewqan. Dan hu partikularment importanti f’dawk li għandhom nuqqas ta’ għarfien jew l-ebda għarfien tas-sinjali ta’ twissija ta’ l-ipogliċemija jew li għandhom episodji frekwenti ta’ ipogliċemija. Wieħed għandu jikkunsidra jekk isuqx jew le f’dawn iċ-ċirkustanzi.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

L-aktar reazzjoni avversa rrapportata b’mod frekwenti waqt il-kura hija l-ipogliċemija. Il-frekwenzi ta’ ipogliċemija jvarjaw skont il-popolazzjoni tal-pazjent, l-iskeda ta’ dożaġġ u l-livell tal-kontroll gliċemiku, jekk jogħġbok ara Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi partikulari aktar ’l isfel.

Fil-bidu tal-kura bl-insulina, jistgħu jseħħu anomaliji ta’ rifrazzjoni, edima u reazzjonijiet fis-sit tal- injezzjoni (uġigħ, ħmura, urtikarja, infjammazzjoni, tbenġil, nefħa u ħakk fis-sit tal-injezzjoni). Normalment dawn ir-reazzjonijiet jgħaddu. Titjib ta’ malajr fil-kontroll tal-glukosju fid-demm jista’ jkun assoċjat ma’ wġigħ newropatiku akut li ħafna drabi huwa riversibbli. Żieda fil-qawwa tat-terapija bl-insulina b’titjib f’daqqa fil-kontroll gliċemiku jista’ jwassal li b’mod temporanju r-retinopatija dijabetika tmur għall-agħar, waqt li titjib fit-tul tal-kontroll gliċemiku jnaqqas ir-riskju tal-iżvilupp tar- retinopatija dijabetika.

Lista f’forma tabulari tar-reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi mniżżla hawn taħt huma bbażati fuq tagħrif minn studji kliniċi u kklassifikati skont il-frekwenza MedDRA u s-Sistema tal-Klassifika tal-Organi. Il-kategoriji ta’ frekwenza ġew

stabbiliti skont il-konvenzjoni li ġejja: Komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 u <1/10); mhux

komuni (≥1/1,000 u <1/100); rari (≥1/10,000 u <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000), mhux magħrufa (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli).

Disturbi fis-sistema immuni

Mhux komuni - Urtikarja, raxx

 

Rari ħafna - Reazzjonijiet anafilattiċi*

 

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

Komuni ħafna - Ipogliċemija*

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

Mhux komuni - Newropatija periferali

 

(newropatija bl-uġigħ)

 

 

Disturbi fl-għajnejn

Rari ħafna - Disturbi rifrazzjonali

 

Mhux komuni - Retinopatija dijabetika

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Mhux komuni – Lipodistrofija*

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn

Mhux komuni – Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni

jingħata

 

 

 

 

Mhux komuni – Edima

* ara Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi partikulari

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi partikulari

Reazzjonijiet anafilattiċi

Li jseħħu reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva ġeneralizzata (li jinkludu raxx tal-ġilda ġeneralizzat, ħakk, għaraq, disturbi gastrointestinali, edima anġjonewrotika, diffikultajiet fit-teħid tan-nifs, tħabbit mgħaġġel tal-qalb u tnaqqis fil-pressjoni tad-demm) huwa rari iżda jistgħu jkunu ta’ periklu għall- ħajja

Ipogliċemija

L-aktar reazzjoni avversa rrapportata b’mod frekwenti hija l-ipogliċemija. Tista’ sseħħ jekk id-doża ta’ l-insulina hija għolja wisq fir-rigward tal-ħtieġa ta’ l-insulina. L-ipogliċemija severa tista’ twassal għal telf tas-sensi u/jew konvulżjonijiet u tista’ tirriżulta fi ħsara temporanja jew permanenti fil-funzjoni tal-moħħ jew saħansitra f’mewt.Ħafna drabi, is-sintomi ta’ ipogliċemija jseħħu f’daqqa. Dawn jistgħu jinkludu għaraq kiesaħ, ġilda pallida u kiesħa, għeja, nervożità jew rogħda, ansjetà, għeja jew debbulizza mhux tas-soltu, konfużjoni, diffikultà biex tikkonċentra, ħedla, ġuħ eċċessiv, tibdil fil- vista, uġigħ ta’ ras, dardir u palpitazzjoni.

Fi studji kliniċi, il-frekwenza ta’ ipogliċemija tvarja skont il-popolazzjoni ta’ pazjenti, skeda tad-doża u l-livell tal-kontroll gliċemiku.

Lipodistrofija

Lipodistrofija (li tinkludi lipoipertrofija) tista’ sseħħ fil-post minn fejn tingħata l-injezzjoni. Tibdil kontinwu tas-sit tal-injezzjoni f’daq il-post partikulari ta’ injezzjoni jnaqqas ir-riskju li jiżviluppaw dawn ir-reazzjonijiet.

Popolazzjoni pedjatrika

Skont sorsi ta’ wara li l-prodott tqiegħed fis-suq u ta’ studji kliniċi, m’hemmx indikazzjoni li hemm xi differenza fil-frekwenza, fit-tip u fis-severità tar-reazzjonijiet avversi osservati fil-popolazzjoni pedjatrika u dawk li dehru fil-popolazzjoni ġenerali.

Popolazzjonijiet speċjali oħra

Skont sorsi ta’ wara li l-prodott tqiegħed fis-suq u ta’ studji kliniċi, m’hemmx indikazzjoni li hemm xi differenza fil-frekwenza, fit-tip u fis-severità tar-reazzjonijiet avversi osservati f’pazjenti anzjani u f’pazjenti b’indeboliment renali jew epatiku u dawk li dehru fil-popolazzjoni ġenerali.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Doża eċċessiva speċifika għall-insulina ma tistax tiġi definita, madankollu l-ipogliċemija tista’ tiżviluppa fi stadji sekwenzjali jekk jiġu mogħtija dożi għoljin wisq fil-konfront tal-ħtieġa tal-pazjent:

Episodji ħfief ta’ ipogliċemija jistgħu jkunu kkurati bit-teħid orali tal-glukosju jew ta’ prodotti li fihom iz-zokkor. Huwa għalhekk irrakkomandat li l-pazjent dijabetiku dejjem iġorr xi prodotti li fihom iz-zokkor

Episodji ta’ ipogliċemija severa, fejn il-pazjent jintilef minn sensih, jistgħu jiġu kkurati bil- glucagon (0.5 sa 1 mg) mogħti minn ġol-muskoli jew minn taħt il-ġilda minn persuna mħarrġa, jew bil-glukosju mogħti minn ġol-vini minn professjonist fil-kura tas-saħħa. Il-glukosju għandu jingħata minn ġol-vini jekk fi żmien 10 sa 15-il minuta l-pazjent ma jirrispondix għal glucagon. Meta jerġa’ jiġi f’sensih, huwa rrakkomandat li l-pazjent jingħata l-karboidrati b’mod orali

sabiex ma jerġax jirkadi.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini użati fid-dijabete.Insulini u analogi għall-injezzjoni, insulina (umana), li taħdem b'mod malajr. Kodiċi ATC: A10AB01.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni u effetti farmakodinamiċi

L-effett ta’ l-insulina li tbaxxi l-livell ta’ glukosju fid-demm iseħħ minħabba li l-insulina tingħaqad mar-riċetturi fuq iċ-ċelluli tal-muskolu u tax-xaħam u b’hekk tiġi ffaċilitata d-dħul ta’ glukosju f’dawn iċ-ċelluli u minħabba l-inibizzjoni fl-istess ħin tal-produzzjoni ta’ glukosju mill-fwied.

Studju kliniku magħmul f’sala ta’ kura intensiva waħda fejn kienet qed tiġi kkurata l-ipergliċemija (livell ta’ glukosju fid-demm ogħla minn 10 mmol/l) wera li n-normogliċemija (livell ta’ glukosju fid- demm ta’ 4.4 – 6.1 mmol/l), li nkisbet permezz ta’ Actrapid mogħti minn ġol-vini, naqqset il- mortalita’ bi 42% (8% kontra 4.6%) f’204 pazjent dijabetiku u f’1344 pazjent mhux dijabetiku li kellhom operazzjoni maġġura.

Actrapid hu insulina li taħdem malajr.

Jibda jaħdem fi żmien nofs siegħa, jilħaq l-effett massimu fi żmien 1.5-3.5 sigħat, u l-ħin totali ta’ kemm idum jaħdem hu ta’ madwar 7-8 sigħat.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

L-insulina fiċ-ċirkolazzjoni tad-demm għandha half-life ta’ ftit minuti. Konsegwentement, il-profil taż-żmien ta’ azzjoni ta’ preparazzjoni insulinika jiddependi biss mill-karatteristiċi ta’ l-assorbiment tagħha.

Dan il-proċess hu influwenzat minn diversi fatturi (eż. id-dożaġġ ta’ l-insulina, il-mod u s-sit ta’ l- injezzjoni, l-ammont ta’ xaħam taħt il-ġilda, it-tip tad-dijabete). Għalhekk, il-farmakokinetika ta’ prodotti mediċinali tal-insulina hija influwenzata minn varjazzjonijiet sinifikanti kemm fl-individwu stess u kemm bejn individwu u ieħor.

Assorbiment

Il-konċentrazzjoni massima fil-plażma tintlaħaq fi żmien 1.5-2.5 sigħat wara l-għoti minn taħt il-ġilda.

Distribuzzjoni

Ma ġietx osservata ebda rabta qawwija mal-proteini tal-plażma, ħlief ma’ l-antikorpi ta’ l-insulina (jekk kienu preżenti)li jkunu qegħdin jiċċirkolaw.

Metaboliżmu

Hu rrappurtat li l-insulina umana tiġi degradata mill-protease insulinika jew mill-enzimi degradanti ta’ l-insulina u possibbilment mill-proteina disulfide isomerase. Ġew proposti numru ta’ siti fuq il- molekula ta’ l-insulina umana fejn jista’ jsir il-qtugħ (idrolisi); l-ebda wieħed mill-metaboliti li jiffurmaw wara l-qtugħ ma hu attiv.

Eliminazzjoni

Il-half-life terminali hi stabbilita mir-rata ta’ l-assorbiment mit-tessuti ta’ taħt il-ġilda. Għalhekk il- half-life terminali (t½) hi kejl ta’ l-assorbiment u mhux ta’ l-eliminazzjoni ta’ l-insulina mill-plażma

per se (l-insulina fiċ-ċirkolazzjoni tad-demm għandha t½ ta’ ftit minuti).L-istudji indikaw t½ ta’ madwar 2-5 sigħat.

Popolazzjoni pedjatrika

Il-profil farmakokinetiku ta’ Actrapid kien studjat f’numru żgħir (n=18) ta’ tfal dijabetiċi (6-12-il sena) u adolexxenti (13-17-il sena). L-informazzjoni hi limitata iżda tissuġġerixxi li l-profil farmakokinetiku fit-tfal u fl-adolexxenti jista’ jkun simili għal dak fl-adulti. Madankollu, kien hemm differenzi f’Cmax bejn il-gruppi ta’ l-età u dan jenfasizza l-importanza ta’ dożaġġ imfassal għall- individwu.

.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Informazzjoni li mhix klinika magħmula fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u fuq l-iżvilupp, ma turi l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Zinc chloride

Glycerol

Metacresol

Sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH)

Hydrochloric acid (għall-aġġustament tal-pH)

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2 Inkompatibbilitajiet

Il-prodotti mediċinali tal-insulina għandhom jiżdiedu biss ma’ dawk is-sustanzi li hu magħruf li magħhom huma kompatibbli. Prodotti mediċinali li jiżdiedu mas-soluzzjoni ta’ l-insulina jistgħu jikkawżaw id-degradazzjoni ta’ l-insulina, eż. jekk il-prodotti mediċinali jkun fihom thiols jew sulfites.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Qabel ma jinfetaħ: 30 xahar.

Waqt l-użu jew meta jinġarr għal li jista’ jinqala’: Il-prodott jista’ jinħażen għal mhux iżjed minn 6 ġimgħat. Aħżen f’temperatura taħt 25°C.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ (2°C - 8°C). Tagħmlux fil-friża.

Waqt l-użu jew meta jinġarr għal li jista’ jinqala’: Aħżen f’temperatura taħt 25°C.Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża.

Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Kunjett (tal-ħġieġ ta’tip 1) magħluq b’disk (gomma tal-bromobutyl/polyisoprene) u b’għatu protettiv tal-plastik li jingħalaq b’sikurezza u li fih soluzzjoni ta’ 10 ml.

Daqsijiet ta’ pakketti ta’ 1 u 5 kunjetti ta’ 10 ml jew pakkett multiplu ta’ 5 pakketti ta’ kunjett ta’ 1 x 10 ml. .

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Il-labar u s-siringi m’għandhomx jinqasmu ma’ ħaddieħor.

Tużax dan il-prodott mediċinali jekk tinduna li s-soluzzjoni mhijiex ċara, bla kulur u akweja. Actrapid li ġie ffriżat m’għandux jintuża.

Il-pazjent għandu jingħata parir li jarmi l-labra u s-siringa wara kull injezzjoni.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Id-Danimarka

8. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/230/003

EU/1/02/230/004

EU/1/02/230/017

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 07 Ottubru 2002

Data tal-aħħar tiġdid: 18 ta’ Settembru 2007

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Actrapid Penfill 100 unità internazzjonali/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’skartoċċ.

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Skartoċċ fih 3 ml ekwivalenti għal 300 unità internazzjonali. Millilitru ta’ soluzzjoni fih 100 unità internazzjonali ta’ insulina umana* ( ekwivalenti għal 3.5 mg).

*L-insulina umana hija magħmula f'Saccharomyces cerevisiae permezz tat-teknoloġija tad-DNA rikombinanti

Eċċipjent b’effett magħruf:

Actrapid fih inqas minn mmol 1 ta’ sodium (23 mg) għal kull doża, i.e Actrapid huwa essenzjalment ‘bla sodium’.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

Is-soluzzjoni hija akweja, ċara u bla kulur.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Actrapid hu indikat għall-kura tad-dijabete mellitus.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Il-qawwa tal-insulina umana hija mfissra f’unitajiet internazzjonali.

Id-dożaġġ ta’ Actrapid hu individwali u jiġi stabbilit skont il-ħtiġijiet tal-pazjent.Jista’ jintuża waħdu jew flimkien ma’ insulina li taħdem b’mod intermedju jew fit-tul qabel ikla jew ikla ħafifa.

Il-ħtieġa individwali tal-insulina normalment hi ta' bejn 0.3 u 1.0 unitajiet internazzjonalii/kg/kuljum..

Jista’ jkun hemm bżonn ta’ aġġustament fid-doża jekk il-pazjenti jżidu l-attività fiżika tagħhom, ibidlu d-dieta normali tagħhom jew ikollhom xi mard ieħor fl-istess ħin.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani ( ≥ 65 sena)

Actrapid jista’ jintuża f’pazjenti anzjani.

F’pazjenti anzjani, il-monitoraġġ tal-glukosju għandu jkun aktar intensiv u d-doża tal-insulina aġġustata skont il-bżonn individwali.

Indeboliment renali u epatiku

L-indeboliment renali jew epatiku jista’ jnaqqas il-ħtieġa tal-pazjent għall-insulina.

F’pazjenti b’indeboliment renali jew epatiku, il-monitoraġġ tal-glukosju għandu jkun aktar intensiv u d-doża tal-insulina umana aġġustata skont il-bżonn individwali.

Popolazzjoni pedjatrika

Actrapid jista’ jintuża fit-tfal u fl-adolexxenti.

It-trasferiment minn prodotti mediċinali oħra tal-insulina

Meta l-pazjenti jaqilbu minn prodotti mediċinali oħra ta’ insulina, jista’ jkun hemm bżonn ta’ aġġustament fid-doża ta’ Actrapid u fid-doża tal-insulina bażilari.

Huwa rrakkomandat li waqt it-trasferiment u għall-ewwel fit ġimgħat mit-trasferiment isir monitoraġġ mill-grib tal-glukosju (ara sezzjoni 4.4).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Actrapid hu insulina umana li jaħdem malajr u jista’ jintuża flimkien ma’ prodotti mediċinali tal- insulina li jaħdmu b’mod intermedju jew fit-tul.

Actrapid jingħata minn taħt il-ġilda permezz ta’ injezzjoni fiż-żaqq, fil-koxxa, fiż-żona gluteali jew fiż-żona tad-deltojd. Injezzjoni ġol-ġilda mirfugħa ’l fuq tnaqqas ir-riskju li bi żball tagħti injezzjoni ġol-muskolu.Għandek iżżomm il-labra taħt il-ġilda għal mill-anqas 6 sekondi biex tiżgura li tkun tajt id-doża kollha.Ġo l-istess żona anatomika, il-postijiet fejn tingħata l-injezzjoni għandhom dejjem jinbidlu biex jitnaqqas ir-riskju tal-lipodistrofija. Injezzjoni minn taħt il-ġilda fiż-żaqq, tiżgura assorbiment aktar mgħaġġel milli minn siti oħra tal-injezzjoni. Il-ħin kemm se jdum jaħdem se jvarja skont id-doża, is-sit tal-injezzjoni, il-fluss tad-demm, it-temperatura u l-livell ta’ attività fiżika.

L-injezzjoni għandha tittieħed fi żmien 30 minuta qabel ikla jew ikla ħafifa li jkun fiha l-karboidrati.

Minħabba r-riskju ta’ preċipitazzjoni fil-kateter tal-pompi, Actrapid m’għandux jintuża fil-pompi ta’ l- insulina għall-infużjoni kontinwa ta’ l-insulina taħt il-ġilda.

It-teħid permezz ta’ sistema ta’ għoti tal-insulina

Actrapid Penfill hu magħmul biex jintuża mas-sistemi tal-għoti ta’ l-insulina Novo Nordisk u labar NovoFine jew NovoTwist.

Actrapid Penfill jiġi b’fuljett ta’ tagħrif miegħu, b’istruzzjonijiet dettaljati għall-użu li għandhom jiġu segwiti.

Għall-użu minn ġol-vini

Jekk hemm bżonn, Actrapid jista’ jingħata minn ġol-vini. Dan għandu jsir minn professjonisti fil-kura tas-saħħa.

Għall-użu minn ġol-vini, sistemi tal-infużjoni b’Actrapid f’konċentrazzjonijiet minn 0.05 unitajiet internazzjonali/ml sa 1.0 unitajiet internazzjonali/ml ta’ insulina umana fil-fluwidi tal-infużjoni li ġejjin; 0.9% sodium chloride, 5% dextrose u 10% dextrose li jinkludi 40 mmol/l ta’ potassium chloride, bl-użu ta’ boroż ta’ l-infużjoni ta’ polypropylene, huma stabbli fit-temperatura tal-kamra għal 24 siegħa. Għalkemm stabbli fuq perjodu ta’ żmien, inizjalment ċertu ammont ta’ insulina se tiġi adsorbita mal-materjal tal-borża tal-infużjoni. Il-monitoraġġ tal-glukosju fid-demm hu meħtieġ waqt l- infużjoni.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati f’sezzjoni 6.1).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Il-pazjent għandu jingħata parir biex jikkonsulta mat-tabib qabel ma jivvjaġġa f’pajjiżi li għandhom żoni tal-ħin differenti għax dan jista’ jfisser li l-pazjent irid jieħu l-insulina u l-ikel f’ħinijiet differenti.

Ipergliċemija

Dożaġġ inadegwat jew it-twaqqif tal-kura, speċjalment f’pazjenti b’dijabete ta’ tip 1, jista’ jwassal għall-ipergliċemija u għall-ketoaċidożi dijabetika. Normalment, l-ewwel sintomi ta’ ipergliċemija jiżviluppaw bil-mod, fuq perijodu ta’ sigħat jew jiem. Dawn jinkludu għatx, żieda fil-frekwenza li tagħmel l-awrina, nawsja, rimettar, tħeddil, ġilda xotta u ħamra, ħalq xott, nuqqas ta’ aptit kif ukoll riħa ta’ aċetun fin-nifs. F’pazjenti bid-dijabete ta’ tip 1, avvenimenti ipergliċemiċi li ma jkunux ikkurati, eventwalment iwasslu għal ketoaċidosi dijabetika, li hi potenzjalment fatali.

Ipogliċemija

Ikla maqbuża jew eżerċizzju fiżiku iebes mhux ippjanat, jistgħu jwasslu għall-ipogliċemija.

L-ipogliċemija tista’ sseħħ jekk id-doża ta’ l-insulina tkun għolja wisq fil-konfront tal-ħtieġa ta’ l- insulina. F’każ ta’ ipogliċemija jew ta’ suspett ta’ ipogliċemija, Insultard m’għandux jiġi injettat. Wara li l-livell tal-glukosju fid-demm tal-pazjent ikun ġie lura għan-normal, wieħed għandu jikkonsidra xi aġġustament fid-doża (ara sezzjonijiet 4.8 u 4.9).

Dawk il-pazjenti, li l-kontroll tal-glukosju fid-demm tagħhom jitjieb bil-kbir, eż. permezz ta’ terapija intensifikata bl-insulina, għandhom jiġu avżati li jista’ jkollhom bidla fis-sintomi normali ta’ twissija tagħhom ta’ l-ipogliċemija.

Is-sintomi normali ta’ twissija jistgħu ma jidhrux f’pazjenti li ilhom żmien twil bid-dijabete.

Mard ieħor fl-istess ħin, speċjalment infezzjonijiet u kundizzjonijiet bid-deni, ħafna drabi jżidu l-

ħtieġa tal-pazjent għall-insulina. Mard ieħor fil-kliewi, fil-fwied jew li jaffettwa l-glandoli adrenali, pitwitarji jew tat-tirojde jista’ jikkawża tibdil fid-doża tal-insulina.

Meta pazjenti jiġu ttrasferiti għal tipi differenti ta’ prodotti mediċinali tal-insulina, l-ewwel sintomi ta’ twissija ta’ l-ipogliċemija jistgħu jinbidlu jew ikunu inqas qawwija minn dawk li kienu jħossu bl- insulina li kellhom qabel.

It-trasferiment minn prodotti mediċinali oħra tal-insulina

It-trasferiment ta’ pazjent għal tip jew għamla oħra ta’ insulina għandu jsir taħt superviżjoni medika stretta. Tibdil fil-qawwa, għamla (manifattur), tip, oriġini (insulina tal-annimali, insulina umana jew analogu tal-insulina ) u/jew metodu tal-manifattura (DNA rikombinanti kontra insulina li ġejja mill- annimali) jista’ jirriżulta fil-bżonn ta’ tibdil fid-doża. Pazjenti trasferiti fuq Actrapid minn tip ta’ insulina oħra jistgħu jkollhom bżonn numru ogħla ta’ injezzjonijiet kuljum jew li jkun hemm xi tibdil fid-doża minn dik użata fil-prodotti mediċinali tal-insulina normali tagħhom. Jekk ikun meħtieġ aġġustament, dan jista’ jseħħ ma’ l-ewwel doża jew waqt l-ewwel ftit ġimgħat jew xhur.

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni

Bħal kull terapija bl-insulina, jista’ jkun hemm xi reazzjonijiet fil-post ta’ l-injezzjoni u dawn jinkludu uġigħ, ħmura, urtikarja, infjammazzjoni, tbenġil, nefħa u ħakk. Li fl-istess żona partikulari jkun hemm tibdil kontinwu tal-post ta’ l-injezzjoni se jnaqqas ir-riskju li jiżvillupaw dawn ir-reazzjonijiet.

Normalment dawn ir-reazzjonijiet imorru wara xi ftit ġranet jew ġimgħat. F’okkażjonijiet rari, minħabba r-reazzjonijiet fil-post ta’ l-injezzjoni jista’ jkun hemm il-bżonn li Actrapid jitwaqqaf

It-teħid ta’ Actrapid flimkien ma’ pioglitazone

Ġew irrapportati każijiet ta’ insuffiċjenza kardijaka meta ġew użati fl-istess waqt pioglitazone u l- insulina, speċjalment f’dawk il-pazjenti li għandhom fatturi ta’ riskju għall-iżvilupp ta’ insuffiċjenza kardijaka. Wieħed għandu jżomm dan f’moħħu jekk tiġi kkunsidrata l-kura fejn pioglitazone u Actrapid jintużaw flimkien. Jekk jintużaw flimkien, il-pazjenti għandhom jiġu osservati għal sinjali u sintomi ta’ insuffiċjenza kardijaka, żieda fil-piż jew edima. Pioglitazone għandu jitwaqqaf jekk jeħżienu xi sintomi kardijaċi.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Hemm numru ta’ prodotti mediċinali li huma magħrufa li għandhom effett fuq il-metaboliżmu ta’ glukosju.

Dawn is-sustanzi li ġejjin jistgħu jnaqqsu l-ħtieġa tal-pazjent għall-insulina:

Prodotti mediċinali antidijabetiċi orali, inibituri ta’ monamine oxidase (MAOI), beta-blokkanti, inibituri ta’ l-enzima li tikkonverti l-anġjotensin (ACE), saliċilati, sterojdi anaboliċi u sulfonamidi.

Dawn is-sustanzi li ġejjin jistgħu jżidu l-ħtieġa tal-pazjent għall-insulina:

Kontraċettivi orali, tijażidi, glukokortikojdi, ormoni tat-tirojde, simpatomimetiċi, l-ormon tat-tikbir u danazol.

Il-beta-blokkanti jistgħu jaħbu s-sintomi tal-ipogliċemija.

Octreotide/lanreotide jistgħu jew iżidu jew inaqqsu l-ħtieġa għall-insulina.

L-alkoħol jista’ jżid jew inaqqas l-effett ipogliċemiku tal-insulina.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx restrizzjonijiet fil-kura tad-dijabete bl-insulina matul it-tqala, minħabba li l-insulina ma tgħaddix mill-barriera tal-plaċenta.

Kemm l-ipogliċemija kif ukoll l-ipergliċemija, li jistgħu jseħħu f’terapija fejn id-dijabete ma tkunx ikkontrollata b’mod adegwat, iżidu r-riskju ta’ malformazzjonijiet u mewt in utero. Għalhekk hu rrakkomandat li jkun hemm kontroll intensifikat tal-glukosju fid-demm u monitoraġġ ta’ nisa tqal bid- dijabete waqt it-tqala u waqt l-ippjanar tat-tqala. Il-ħtiġijiet għall-insulina normalment jonqsu fl-ewwel trimester u jiżdiedu sussegwentement matul it-tieni u t-tielet trimestri.

Wara l-ħlas, normalment il-ħtiġijiet għall-insulina jerġgħu lura malajr għal-livelli ta’ qabel it-tqala.

Treddigħ

M’hemmx restrizzjonijiet għall-kura b’Actrapid waqt it-treddigħ. Il-kura bl-insulina, ta’ l-omm li tkun qed tredda’, ma toħloq l-ebda riskju għat-tarbija. Madankollu, jista’ jkun hemm bżonn li d-doża ta’

Actrapid tiġi aġġustata.

Fertilità

Studji ta’ riproduzzjoni fl-annimali bl-insulina umana ma wrew ebda effett avvers fuq il-fertilità.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Il-ħila tal-pazjent li jikkonċentra u jirreaġixxi tista’ tonqos minħabba l-ipogliċemija. Dan jista’ joħloq riskju f’sitwazzjonijiet meta dawn il-ħiliet huma ta’ importanza speċjali (eż. fis-sewqan ta’ karozza jew tħaddim ta’ makkinarju).

Il-pazjenti għandhom jingħataw parir sabiex jieħdu prekawzjonijiet biex jevitaw l-ipogliċemija waqt is-sewqan. Dan hu partikularment importanti f’dawk li għandhom nuqqas ta’ għarfien jew l-ebda għarfien tas-sinjali ta’ twissija ta’ l-ipogliċemija jew li għandhom episodji frekwenti ta’ ipogliċemija. Wieħed għandu jikkunsidra jekk isuqx jew le f’dawn iċ-ċirkustanzi.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

L-aktar reazzjoni avversa rrapportata b’mod frekwenti waqt il-kura hija l-ipogliċemija. Il-frekwenzi ta’ ipogliċemija jvarjaw skont il-popolazzjoni tal-pazjent, l-iskeda ta’ dożaġġ u l-livell tal-kontroll gliċemiku, jekk jogħġbok ara Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi partikulari aktar ’l isfel.

Fil-bidu tal-kura bl-insulina, jistgħu jseħħu anomaliji ta’ rifrazzjoni, edima u reazzjonijiet fis-sit tal- injezzjoni (uġigħ, ħmura, urtikarja, infjammazzjoni, tbenġil, nefħa u ħakk fis-sit tal-injezzjoni). Normalment dawn ir-reazzjonijiet jgħaddu. Titjib ta’ malajr fil-kontroll tal-glukosju fid-demm jista’ jkun assoċjat ma’ wġigħ newropatiku akut li ħafna drabi huwa riversibbli. Żieda fil-qawwa tat-terapija bl-insulina b’titjib f’daqqa fil-kontroll gliċemiku jista’ jwassal li b’mod temporanju r-retinopatija dijabetika tmur għall-agħar, waqt li titjib fit-tul tal-kontroll gliċemiku jnaqqas ir-riskju tal-iżvilupp tar- retinopatija dijabetika.

Lista f’forma tabulari tar-reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi mniżżla hawn taħt huma bbażati fuq tagħrif minn studji kliniċi u kklassifikati skont il-frekwenza MedDRA u s-Sistema tal-Klassifika tal-Organi. Il-kategoriji ta’ frekwenza ġew

stabbiliti skont il-konvenzjoni li ġejja: Komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 u <1/10); mhux

komuni (≥1/1,000 u <1/100); rari (≥1/10,000 u <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000), mhux magħrufa (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli).

Disturbi fis-sistema immuni

Mhux komuni - Urtikarja, raxx

 

Rari ħafna - Reazzjonijiet anafilattiċi*

 

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

Komuni ħafna - Ipogliċemija*

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

Mhux komuni - Newropatija periferali

 

(newropatija bl-uġigħ)

 

 

Disturbi fl-għajnejn

Rari ħafna - Disturbi rifrazzjonali

 

Mhux komuni - Retinopatija dijabetika

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Mhux komuni – Lipodistrofija*

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn

Mhux komuni – Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni

jingħata

 

 

 

 

Mhux komuni – Edima

* ara Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi partikulari

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi partikulari

Reazzjonijiet anafilattiċi

Li jseħħu reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva ġeneralizzata (li jinkludu raxx tal-ġilda ġeneralizzat, ħakk, għaraq, disturbi gastrointestinali, edima anġjonewrotika, diffikultajiet fit-teħid tan-nifs, tħabbit mgħaġġel tal-qalb u tnaqqis fil-pressjoni tad-demm) huwa rari iżda jistgħu jkunu ta’ periklu għall- ħajja

Ipogliċemija

L-aktar reazzjoni avversa rrapportata b’mod frekwenti hija l-ipogliċemija. Tista’ sseħħ jekk id-doża ta’ l-insulina hija għolja wisq fir-rigward tal-ħtieġa ta’ l-insulina. L-ipogliċemija severa tista’ twassal għal telf tas-sensi u/jew konvulżjonijiet u tista’ tirriżulta fi ħsara temporanja jew permanenti fil-funzjoni tal-moħħ jew saħansitra f’mewt.Ħafna drabi, is-sintomi ta’ ipogliċemija jseħħu f’daqqa. Dawn jistgħu jinkludu għaraq kiesaħ, ġilda pallida u kiesħa, għeja, nervożità jew rogħda, ansjetà, għeja jew debbulizza mhux tas-soltu, konfużjoni, diffikultà biex tikkonċentra, ħedla, ġuħ eċċessiv, tibdil fil- vista, uġigħ ta’ ras, dardir u palpitazzjoni.

Fi studji kliniċi, il-frekwenza ta’ ipogliċemija tvarja skont il-popolazzjoni ta’ pazjenti, skeda tad-doża u l-livell tal-kontroll gliċemiku.

Lipodistrofija

Lipodistrofija (li tinkludi lipoipertrofija) tista’ sseħħ fil-post minn fejn tingħata l-injezzjoni. Tibdil kontinwu tas-sit tal-injezzjoni f’daq il-post partikulari ta’ injezzjoni jnaqqas ir-riskju li jiżviluppaw dawn ir-reazzjonijiet.

Popolazzjoni pedjatrika

Skont sorsi ta’ wara li l-prodott tqiegħed fis-suq u ta’ studji kliniċi, m’hemmx indikazzjoni li hemm xi differenza fil-frekwenza, fit-tip u fis-severità tar-reazzjonijiet avversi osservati fil-popolazzjoni pedjatrika u dawk li dehru fil-popolazzjoni ġenerali.

Popolazzjonijiet speċjali oħra

Skont sorsi ta’ wara li l-prodott tqiegħed fis-suq u ta’ studji kliniċi, m’hemmx indikazzjoni li hemm xi differenza fil-frekwenza, fit-tip u fis-severità tar-reazzjonijiet avversi osservati f’pazjenti anzjani u f’pazjenti b’indeboliment renali jew epatiku u dawk li dehru fil-popolazzjoni ġenerali.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Doża eċċessiva speċifika għall-insulina ma tistax tiġi definita, madankollu l-ipogliċemija tista’ tiżviluppa fi stadji sekwenzjali jekk jiġu mogħtija dożi għoljin wisq fil-konfront tal-ħtieġa tal-pazjent:

Episodji ħfief ta’ ipogliċemija jistgħu jkunu kkurati bit-teħid orali tal-glukosju jew ta’ prodotti li fihom iz-zokkor. Huwa għalhekk irrakkomandat li l-pazjent dijabetiku dejjem iġorr xi prodotti li fihom iz-zokkor

Episodji ta’ ipogliċemija severa, fejn il-pazjent jintilef minn sensih, jistgħu jiġu kkurati bil- glucagon (0.5 sa 1 mg) mogħti minn ġol-muskoli jew minn taħt il-ġilda minn persuna mħarrġa, jew bil-glukosju mogħti minn ġol-vini minn professjonist fil-kura tas-saħħa. Il-glukosju għandu jingħata minn ġol-vini jekk fi żmien 10 sa 15-il minuta l-pazjent ma jirrispondix għal glucagon. Meta jerġa’ jiġi f’sensih, huwa rrakkomandat li l-pazjent jingħata l-karboidrati b’mod orali

sabiex ma jerġax jirkadi.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini użati fid-dijabete.Insulini u analogi għall-injezzjoni, insulina (umana) li taħdem b'mod malajr. Kodiċi ATC: A10AB01.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni u effetti farmakodinamiċi

L-effett ta’ l-insulina li tbaxxi l-livell ta’ glukosju fid-demm iseħħ minħabba li l-insulina tingħaqad mar-riċetturi fuq iċ-ċelluli tal-muskolu u tax-xaħam u b’hekk tiġi ffaċilitata d-dħul ta’ glukosju f’dawn iċ-ċelluli u minħabba l-inibizzjoni fl-istess ħin tal-produzzjoni ta’ glukosju mill-fwied.

Studju kliniku magħmul f’sala ta’ kura intensiva waħda fejn kienet qed tiġi kkurata l-ipergliċemija (livell ta’ glukosju fid-demm ogħla minn 10 mmol/l) wera li n-normogliċemija (livell ta’ glukosju fid- demm ta’ 4.4 – 6.1 mmol/l), li nkisbet permezz ta’ Actrapid mogħti minn ġol-vini, naqqset il- mortalita’ bi 42% (8% kontra 4.6%) f’204 pazjent dijabetiku u f’1344 pazjent mhux dijabetiku li kellhom operazzjoni maġġura.

Actrapid hu insulina li taħdem malajr.

Jibda jaħdem fi żmien nofs siegħa, jilħaq l-effett massimu fi żmien 1.5-3.5 sigħat, u l-ħin totali ta’ kemm idum jaħdem hu ta’ madwar 7-8 sigħat.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

L-insulina fiċ-ċirkolazzjoni tad-demm għandha half-life ta’ ftit minuti. Konsegwentement, il-profil taż-żmien ta’ azzjoni ta’ preparazzjoni insulinika jiddependi biss mill-karatteristiċi ta’ l-assorbiment tagħha.

Dan il-proċess hu influwenzat minn diversi fatturi (eż. id-dożaġġ ta’ l-insulina, il-mod u s-sit ta’ l- injezzjoni, l-ammont ta’ xaħam taħt il-ġilda, it-tip tad-dijabete). Għalhekk, il-farmakokinetika ta’ prodotti mediċinali tal-insulina hija influwenzata minn varjazzjonijiet sinifikanti kemm fl-individwu stess u kemm bejn individwu u ieħor.

Assorbiment

Il-konċentrazzjoni massima fil-plażma tintlaħaq fi żmien 1.5-2.5 sigħat wara l-għoti minn taħt il-ġilda.

Distribuzzjoni

Ma ġietx osservata ebda rabta qawwija mal-proteini tal-plażma, ħlief ma’ l-antikorpi ta’ l-insulina (jekk kienu preżenti)li jkunu qegħdin jiċċirkolaw.

Metaboliżmu

Hu rrappurtat li l-insulina umana tiġi degradata mill-protease insulinika jew mill-enzimi degradanti ta’ l-insulina u possibbilment mill-proteina disulfide isomerase. Ġew proposti numru ta’ siti fuq il- molekula ta’ l-insulina umana fejn jista’ jsir il-qtugħ (idrolisi); l-ebda wieħed mill-metaboliti li jiffurmaw wara l-qtugħ ma hu attiv.

Eliminazzjoni

Il-half-life terminali hi stabbilita mir-rata ta’ l-assorbiment mit-tessuti ta’ taħt il-ġilda. Għalhekk il- half-life terminali (t½) hi kejl ta’ l-assorbiment u mhux ta’ l-eliminazzjoni ta’ l-insulina mill-plażma

per se (l-insulina fiċ-ċirkolazzjoni tad-demm għandha t½ ta’ ftit minuti).L-istudji indikaw t½ ta’ madwar 2-5 sigħat.

Popolazzjoni pedjatrika

Il-profil farmakokinetiku ta’ Actrapid kien studjat f’numru żgħir (n=18) ta’ tfal dijabetiċi (6-12-il sena) u adolexxenti (13-17-il sena). L-informazzjoni hi limitata iżda tissuġġerixxi li l-profil farmakokinetiku fit-tfal u fl-adolexxenti jista’ jkun simili għal dak fl-adulti. Madankollu, kien hemm differenzi f’Cmax bejn il-gruppi ta’ l-età u dan jenfasizza l-importanza ta’ dożaġġ imfassal għall- individwu.

.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Informazzjoni li mhix klinika magħmula fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u fuq l-iżvilupp, ma turi l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Zinc chloride

Glycerol

Metacresol

Sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH)

Hydrochloric acid (għall-aġġustament tal-pH)

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2 Inkompatibbilitajiet

Il-prodotti mediċinali tal-insulina għandhom jiżdiedu biss ma’ dawk is-sustanzi li hu magħruf li magħhom huma kompatibbli. Prodotti mediċinali li jiżdiedu mas-soluzzjoni ta’ l-insulina jistgħu jikkawżaw id-degradazzjoni ta’ l-insulina, eż. jekk il-prodotti mediċinali jkun fihom thiols jew sulfites.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Qabel ma jinfetaħ: 30 xahar.

Waqt l-użu jew meta jinġarr għal li jista’ jinqala’: Il-prodott jista’ jinħażen għal mhux iżjed minn 6 ġimgħat. Aħżen f’temperatura taħt 30°C.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ (2°C - 8°C). Tagħmlux fil-friża.

Waqt l-użu jew meta jinġarr għal li jista’ jinqala’: Aħżen f’temperatura taħt 30°C.Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża.

Żomm l-iskartoċċ fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Skartoċċ (tal-ħġieġ ta’tip 1) bi planġer (bromobutyl) u għatu tal-lastku (bromobutyl/polyisoprene) u li fih soluzzjoni ta’ 3 ml.

Daqsijiet ta’ pakketti ta’ 1, 5 u 10 skrataċ.Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Il-labar u Actrapid Penfill m’għandhomx jinqasmu ma’ ħaddieħor. L-iskartoċċ m’għandux jerġa’ jimtela mill-ġdid.

Tużax dan il-prodott mediċinali jekk tinduna li s-soluzzjoni mhijiex ċara, bla kulur u akweja.

Actrapid li ġie ffriżat m’għandux jintuża.

Il-pazjent għandu jingħata parir li jarmi l-labra wara kull injezzjoni.

F’każ ta’ emerġenza f’min qed juża Actrapid bħalissa, (jittieħed l-isptar jew xi ħsara fil-funzjoni tal- pinna tal-insulina), Actrapid jista’ jinġibed permezz ta’ siringa tal-insulina ta’ 100 U minn xi skartoċċ.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Id-Danimarka

8. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/230/005

EU/1/02/230/006

EU/1/02/230/007

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 07 Ottubru 2002

Data tal-aħħar tiġdid: 18 ta’ Settembru 2007

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Actrapid InnoLet 100 unità internazzjonali/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest.

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Pinna mimlija għal-lest fiha 3 ml ekwivalenti għal 300 unità internazzjonali. Millilitru ta’ soluzzjoni fih 100 unità internazzjonali ta’ insulina umana* ( ekwivalenti għal 3.5 mg).

*L-insulina umana hija magħmula f'Saccharomyces cerevisiae permezz tat-teknoloġija tad-DNA rikombinanti

Eċċipjent b’effett magħruf:

Actrapid fih inqas minn mmol 1 ta’ sodium (23 mg) għal kull doża, i.e Actrapid huwa essenzjalment

‘bla sodium’.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

Is-soluzzjoni hija akweja, ċara u bla kulur.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Actrapid hu indikat għall-kura tad-dijabete mellitus.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Il-qawwa tal-insulina umana hija mfissra f’unitajiet internazzjonali.

Id-dożaġġ ta’ Actrapid hu individwali u jiġi stabbilit skont il-ħtiġijiet tal-pazjent.Jista’ jintuża waħdu jew flimkien ma’ insulina li taħdem b’mod intermedju jew fit-tul qabel ikla jew ikla ħafifa.

Il-ħtieġa individwali tal-insulina normalment hi ta' bejn 0.3 u 1.0 unitajiet internazzjonalii/kg/kuljum..

Jista’ jkun hemm bżonn ta’ aġġustament fid-doża jekk il-pazjenti jżidu l-attività fiżika tagħhom, ibidlu d-dieta normali tagħhom jew ikollhom xi mard ieħor fl-istess ħin.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani ( ≥ 65 sena)

Actrapid jista’ jintuża f’pazjenti anzjani.

F’pazjenti anzjani, il-monitoraġġ tal-glukosju għandu jkun aktar intensiv u d-doża tal-insulina aġġustata skont il-bżonn individwali.

Indeboliment renali u epatiku

L-indeboliment renali jew epatiku jista’ jnaqqas il-ħtieġa tal-pazjent għall-insulina.

F’pazjenti b’indeboliment renali jew epatiku, il-monitoraġġ tal-glukosju għandu jkun aktar intensiv u d-doża tal-insulina umana aġġustata skont il-bżonn individwali.

Popolazzjoni pedjatrika

Actrapid jista’ jintuża fit-tfal u fl-adolexxenti.

It-trasferiment minn prodotti mediċinali oħra tal-insulina

Meta l-pazjenti jaqilbu minn prodotti mediċinali oħra ta’ insulina, jista’ jkun hemm bżonn ta’ aġġustament fid-doża ta’ Actrapid u fid-doża tal-insulina bażilari.

Huwa rrakkomandat li waqt it-trasferiment u għall-ewwel fit ġimgħat mit-trasferiment isir monitoraġġ mill-grib tal-glukosju (ara sezzjoni 4.4).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Actrapid hu insulina umana li jaħdem malajr u jista’ jintuża flimkien ma’ prodotti mediċinali tal- insulina li jaħdmu b’mod intermedju jew fit-tul.

Actrapid jingħata minn taħt il-ġilda permezz ta’ injezzjoni fiż-żaqq, fil-koxxa, fiż-żona gluteali jew fiż-żona tad-deltojd. Injezzjoni ġol-ġilda mirfugħa ’l fuq tnaqqas ir-riskju li bi żball tagħti injezzjoni ġol-muskolu.Għandek iżżomm il-labra taħt il-ġilda għal mill-anqas 6 sekondi biex tiżgura li tkun tajt id-doża kollha.Ġo l-istess żona anatomika, il-postijiet fejn tingħata l-injezzjoni għandhom dejjem jinbidlu biex jitnaqqas ir-riskju tal-lipodistrofija. Injezzjoni minn taħt il-ġilda fiż-żaqq, tiżgura assorbiment aktar mgħaġġel milli minn siti oħra tal-injezzjoni. Il-ħin kemm se jdum jaħdem se jvarja skont id-doża, is-sit tal-injezzjoni, il-fluss tad-demm, it-temperatura u l-livell ta’ attività fiżika.

L-injezzjoni għandha tittieħed fi żmien 30 minuta qabel ikla jew ikla ħafifa li jkun fiha l-karboidrati.

Minħabba r-riskju ta’ preċipitazzjoni fil-kateter tal-pompi, Actrapid m’għandux jintuża fil-pompi ta’ l- insulina għall-infużjoni kontinwa ta’ l-insulina taħt il-ġilda.

It-teħid b’InnoLet

Actrapid InnoLet hi pinna mimlija għal-lest magħmula biex tintuża ma' labar NovoFine jew NovoTwist li jintremew wara l-użu u li għandhom tul ta’ mhux iżjed minn 8 mm.

InnoLet tforni 1-50 unità f'inkrementi ta' unità waħda.

Actrapid InnoLet jiġi b’fuljett ta’ tagħrif miegħu, bi struzzjonijiet dettaljati għall-użu li għandhom jiġu segwiti.

Għall-użu minn ġol-vini

Jekk hemm bżonn, Actrapid jista’ jingħata minn ġol-vini. Dan għandu jsir minn professjonisti fil-kura tas-saħħa.

Għall-użu minn ġol-vini, sistemi tal-infużjoni b’Actrapid f’konċentrazzjonijiet minn 0.05 unitajiet internazzjonali/ml sa 1.0 unitajiet internazzjonali/ml ta’ insulina umana fil-fluwidi tal-infużjoni li ġejjin; 0.9% sodium chloride, 5% dextrose u 10% dextrose li jinkludi 40 mmol/l ta’ potassium chloride, bl-użu ta’ boroż ta’ l-infużjoni ta’ polypropylene, huma stabbli fit-temperatura tal-kamra għal 24 siegħa. Għalkemm stabbli fuq perjodu ta’ żmien, inizjalment ċertu ammont ta’ insulina se tiġi adsorbita mal-materjal tal-borża tal-infużjoni. Il-monitoraġġ tal-glukosju fid-demm hu meħtieġ waqt l- infużjoni.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati f’sezzjoni 6.1).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Il-pazjent għandu jingħata parir biex jikkonsulta mat-tabib qabel ma jivvjaġġa f’pajjiżi li għandhom żoni tal-ħin differenti għax dan jista’ jfisser li l-pazjent irid jieħu l-insulina u l-ikel f’ħinijiet differenti.

Ipergliċemija

Dożaġġ inadegwat jew it-twaqqif tal-kura, speċjalment f’pazjenti b’dijabete ta’ tip 1, jista’ jwassal għall-ipergliċemija u għall-ketoaċidożi dijabetika. Normalment, l-ewwel sintomi ta’ ipergliċemija jiżviluppaw bil-mod, fuq perijodu ta’ sigħat jew jiem. Dawn jinkludu għatx, żieda fil-frekwenza li tagħmel l-awrina, nawsja, rimettar, tħeddil, ġilda xotta u ħamra, ħalq xott, nuqqas ta’ aptit kif ukoll riħa ta’ aċetun fin-nifs. F’pazjenti bid-dijabete ta’ tip 1, avvenimenti ipergliċemiċi li ma jkunux ikkurati, eventwalment iwasslu għal ketoaċidosi dijabetika, li hi potenzjalment fatali.

Ipogliċemija

Ikla maqbuża jew eżerċizzju fiżiku iebes mhux ippjanat, jistgħu jwasslu għall-ipogliċemija.

L-ipogliċemija tista’ sseħħ jekk id-doża ta’ l-insulina tkun għolja wisq fil-konfront tal-ħtieġa ta’ l- insulina. F’każ ta’ ipogliċemija jew ta’ suspett ta’ ipogliċemija, Insultard m’għandux jiġi injettat. Wara li l-livell tal-glukosju fid-demm tal-pazjent ikun ġie lura għan-normal, wieħed għandu jikkonsidra xi aġġustament fid-doża (ara sezzjonijiet 4.8 u 4.9).

Dawk il-pazjenti, li l-kontroll tal-glukosju fid-demm tagħhom jitjieb bil-kbir, eż. permezz ta’ terapija intensifikata bl-insulina, għandhom jiġu avżati li jista’ jkollhom bidla fis-sintomi normali ta’ twissija tagħhom ta’ l-ipogliċemija.

Is-sintomi normali ta’ twissija jistgħu ma jidhrux f’pazjenti li ilhom żmien twil bid-dijabete.

Mard ieħor fl-istess ħin, speċjalment infezzjonijiet u kundizzjonijiet bid-deni, ħafna drabi jżidu l-

ħtieġa tal-pazjent għall-insulina. Mard ieħor fil-kliewi, fil-fwied jew li jaffettwa l-glandoli adrenali, pitwitarji jew tat-tirojde jista’ jikkawża tibdil fid-doża tal-insulina.

Meta pazjenti jiġu ttrasferiti għal tipi differenti ta’ prodotti mediċinali tal-insulina, l-ewwel sintomi ta’ twissija ta’ l-ipogliċemija jistgħu jinbidlu jew ikunu inqas qawwija minn dawk li kienu jħossu bl- insulina li kellhom qabel.

It-trasferiment minn prodotti mediċinali oħra tal-insulina

It-trasferiment ta’ pazjent għal tip jew għamla oħra ta’ insulina għandu jsir taħt superviżjoni medika stretta. Tibdil fil-qawwa, għamla (manifattur), tip, oriġini (insulina tal-annimali, insulina umana jew analogu tal-insulina ) u/jew metodu tal-manifattura (DNA rikombinanti kontra insulina li ġejja mill- annimali) jista’ jirriżulta fil-bżonn ta’ tibdil fid-doża. Pazjenti trasferiti fuq Actrapid minn tip ta’ insulina oħra jistgħu jkollhom bżonn numru ogħla ta’ injezzjonijiet kuljum jew li jkun hemm xi tibdil fid-doża minn dik użata fil-prodotti mediċinali tal-insulina normali tagħhom. Jekk ikun meħtieġ aġġustament, dan jista’ jseħħ ma’ l-ewwel doża jew waqt l-ewwel ftit ġimgħat jew xhur.

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni

Bħal kull terapija bl-insulina, jista’ jkun hemm xi reazzjonijiet fil-post ta’ l-injezzjoni u dawn jinkludu uġigħ, ħmura, urtikarja, infjammazzjoni, tbenġil, nefħa u ħakk. Li fl-istess żona partikulari jkun hemm tibdil kontinwu tal-post ta’ l-injezzjoni se jnaqqas ir-riskju li jiżvillupaw dawn ir-reazzjonijiet.

Normalment dawn ir-reazzjonijiet imorru wara xi ftit ġranet jew ġimgħat. F’okkażjonijiet rari, minħabba r-reazzjonijiet fil-post ta’ l-injezzjoni jista’ jkun hemm il-bżonn li Actrapid jitwaqqaf

It-teħid ta’ Actrapid flimkien ma’ pioglitazone

Ġew irrapportati każijiet ta’ insuffiċjenza kardijaka meta ġew użati fl-istess waqt pioglitazone u l- insulina, speċjalment f’dawk il-pazjenti li għandhom fatturi ta’ riskju għall-iżvilupp ta’ insuffiċjenza kardijaka. Wieħed għandu jżomm dan f’moħħu jekk tiġi kkunsidrata l-kura fejn pioglitazone u Actrapid jintużaw flimkien. Jekk jintużaw flimkien, il-pazjenti għandhom jiġu osservati għal sinjali u sintomi ta’ insuffiċjenza kardijaka, żieda fil-piż jew edima. Pioglitazone għandu jitwaqqaf jekk jeħżienu xi sintomi kardijaċi.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Hemm numru ta’ prodotti mediċinali li huma magħrufa li għandhom effett fuq il-metaboliżmu ta’ glukosju.

Dawn is-sustanzi li ġejjin jistgħu jnaqqsu l-ħtieġa tal-pazjent għall-insulina:

Prodotti mediċinali antidijabetiċi orali, inibituri ta’ monamine oxidase (MAOI), beta-blokkanti, inibituri ta’ l-enzima li tikkonverti l-anġjotensin (ACE), saliċilati, sterojdi anaboliċi u sulfonamidi.

Dawn is-sustanzi li ġejjin jistgħu jżidu l-ħtieġa tal-pazjent għall-insulina:

Kontraċettivi orali, tijażidi, glukokortikojdi, ormoni tat-tirojde, simpatomimetiċi, l-ormon tat-tikbir u danazol.

Il-beta-blokkanti jistgħu jaħbu s-sintomi tal-ipogliċemija.

Octreotide/lanreotide jistgħu jew iżidu jew inaqqsu l-ħtieġa għall-insulina.

L-alkoħol jista’ jżid jew inaqqas l-effett ipogliċemiku tal-insulina.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx restrizzjonijiet fil-kura tad-dijabete bl-insulina matul it-tqala, minħabba li l-insulina ma tgħaddix mill-barriera tal-plaċenta.

Kemm l-ipogliċemija kif ukoll l-ipergliċemija, li jistgħu jseħħu f’terapija fejn id-dijabete ma tkunx ikkontrollata b’mod adegwat, iżidu r-riskju ta’ malformazzjonijiet u mewt in utero. Għalhekk hu rrakkomandat li jkun hemm kontroll intensifikat tal-glukosju fid-demm u monitoraġġ ta’ nisa tqal bid- dijabete waqt it-tqala u waqt l-ippjanar tat-tqala. Il-ħtiġijiet għall-insulina normalment jonqsu fl-ewwel trimester u jiżdiedu sussegwentement matul it-tieni u t-tielet trimestri.

Wara l-ħlas, normalment il-ħtiġijiet għall-insulina jerġgħu lura malajr għal-livelli ta’ qabel it-tqala.

Treddigħ

M’hemmx restrizzjonijiet għall-kura b’Actrapid waqt it-treddigħ. Il-kura bl-insulina, ta’ l-omm li tkun qed tredda’, ma toħloq l-ebda riskju għat-tarbija. Madankollu, jista’ jkun hemm bżonn li d-doża ta’

Actrapid tiġi aġġustata.

Fertilità

Studji ta’ riproduzzjoni fl-annimali bl-insulina umana ma wrew ebda effett avvers fuq il-fertilità.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Il-ħila tal-pazjent li jikkonċentra u jirreaġixxi tista’ tonqos minħabba l-ipogliċemija. Dan jista’ joħloq riskju f’sitwazzjonijiet meta dawn il-ħiliet huma ta’ importanza speċjali (eż. fis-sewqan ta’ karozza jew tħaddim ta’ makkinarju).

Il-pazjenti għandhom jingħataw parir sabiex jieħdu prekawzjonijiet biex jevitaw l-ipogliċemija waqt is-sewqan. Dan hu partikularment importanti f’dawk li għandhom nuqqas ta’ għarfien jew l-ebda għarfien tas-sinjali ta’ twissija ta’ l-ipogliċemija jew li għandhom episodji frekwenti ta’ ipogliċemija. Wieħed għandu jikkunsidra jekk isuqx jew le f’dawn iċ-ċirkustanzi.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

L-aktar reazzjoni avversa rrapportata b’mod frekwenti waqt il-kura hija l-ipogliċemija. Il-frekwenzi ta’ ipogliċemija jvarjaw skont il-popolazzjoni tal-pazjent, l-iskeda ta’ dożaġġ u l-livell tal-kontroll gliċemiku, jekk jogħġbok ara Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi partikulari aktar ’l isfel.

Fil-bidu tal-kura bl-insulina, jistgħu jseħħu anomaliji ta’ rifrazzjoni, edima u reazzjonijiet fis-sit tal- injezzjoni (uġigħ, ħmura, urtikarja, infjammazzjoni, tbenġil, nefħa u ħakk fis-sit tal-injezzjoni). Normalment dawn ir-reazzjonijiet jgħaddu. Titjib ta’ malajr fil-kontroll tal-glukosju fid-demm jista’ jkun assoċjat ma’ wġigħ newropatiku akut li ħafna drabi huwa riversibbli. Żieda fil-qawwa tat-terapija bl-insulina b’titjib f’daqqa fil-kontroll gliċemiku jista’ jwassal li b’mod temporanju r-retinopatija dijabetika tmur għall-agħar, waqt li titjib fit-tul tal-kontroll gliċemiku jnaqqas ir-riskju tal-iżvilupp tar- retinopatija dijabetika.

Lista f’forma tabulari tar-reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi mniżżla hawn taħt huma bbażati fuq tagħrif minn studji kliniċi u kklassifikati skont il-frekwenza MedDRA u s-Sistema tal-Klassifika tal-Organi. Il-kategoriji ta’ frekwenza ġew

stabbiliti skont il-konvenzjoni li ġejja: Komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 u <1/10); mhux

komuni (≥1/1,000 u <1/100); rari (≥1/10,000 u <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000), mhux magħrufa (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli).

Disturbi fis-sistema immuni

Mhux komuni - Urtikarja, raxx

 

Rari ħafna - Reazzjonijiet anafilattiċi*

 

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

Komuni ħafna - Ipogliċemija*

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

Mhux komuni - Newropatija periferali

 

(newropatija bl-uġigħ)

 

 

Disturbi fl-għajnejn

Rari ħafna - Disturbi rifrazzjonali

 

Mhux komuni - Retinopatija dijabetika

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Mhux komuni – Lipodistrofija*

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn

Mhux komuni – Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni

jingħata

 

 

 

 

Mhux komuni – Edima

* ara Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi partikulari

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi partikulari

Reazzjonijiet anafilattiċi

Li jseħħu reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva ġeneralizzata (li jinkludu raxx tal-ġilda ġeneralizzat, ħakk, għaraq, disturbi gastrointestinali, edima anġjonewrotika, diffikultajiet fit-teħid tan-nifs, tħabbit mgħaġġel tal-qalb u tnaqqis fil-pressjoni tad-demm) huwa rari iżda jistgħu jkunu ta’ periklu għall- ħajja

Ipogliċemija

L-aktar reazzjoni avversa rrapportata b’mod frekwenti hija l-ipogliċemija. Tista’ sseħħ jekk id-doża ta’ l-insulina hija għolja wisq fir-rigward tal-ħtieġa ta’ l-insulina. L-ipogliċemija severa tista’ twassal għal telf tas-sensi u/jew konvulżjonijiet u tista’ tirriżulta fi ħsara temporanja jew permanenti fil-funzjoni tal-moħħ jew saħansitra f’mewt.Ħafna drabi, is-sintomi ta’ ipogliċemija jseħħu f’daqqa. Dawn jistgħu jinkludu għaraq kiesaħ, ġilda pallida u kiesħa, għeja, nervożità jew rogħda, ansjetà, għeja jew debbulizza mhux tas-soltu, konfużjoni, diffikultà biex tikkonċentra, ħedla, ġuħ eċċessiv, tibdil fil- vista, uġigħ ta’ ras, dardir u palpitazzjoni.

Fi studji kliniċi, il-frekwenza ta’ ipogliċemija tvarja skont il-popolazzjoni ta’ pazjenti, skeda tad-doża u l-livell tal-kontroll gliċemiku.

Lipodistrofija

Lipodistrofija (li tinkludi lipoipertrofija) tista’ sseħħ fil-post minn fejn tingħata l-injezzjoni. Tibdil kontinwu tas-sit tal-injezzjoni f’daq il-post partikulari ta’ injezzjoni jnaqqas ir-riskju li jiżviluppaw dawn ir-reazzjonijiet.

Popolazzjoni pedjatrika

Skont sorsi ta’ wara li l-prodott tqiegħed fis-suq u ta’ studji kliniċi, m’hemmx indikazzjoni li hemm xi differenza fil-frekwenza, fit-tip u fis-severità tar-reazzjonijiet avversi osservati fil-popolazzjoni pedjatrika u dawk li dehru fil-popolazzjoni ġenerali.

Popolazzjonijiet speċjali oħra

Skont sorsi ta’ wara li l-prodott tqiegħed fis-suq u ta’ studji kliniċi, m’hemmx indikazzjoni li hemm xi differenza fil-frekwenza, fit-tip u fis-severità tar-reazzjonijiet avversi osservati f’pazjenti anzjani u f’pazjenti b’indeboliment renali jew epatiku u dawk li dehru fil-popolazzjoni ġenerali.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Doża eċċessiva speċifika għall-insulina ma tistax tiġi definita, madankollu l-ipogliċemija tista’ tiżviluppa fi stadji sekwenzjali jekk jiġu mogħtija dożi għoljin wisq fil-konfront tal-ħtieġa tal-pazjent:

Episodji ħfief ta’ ipogliċemija jistgħu jkunu kkurati bit-teħid orali tal-glukosju jew ta’ prodotti li fihom iz-zokkor. Huwa għalhekk irrakkomandat li l-pazjent dijabetiku dejjem iġorr xi prodotti li fihom iz-zokkor

Episodji ta’ ipogliċemija severa, fejn il-pazjent jintilef minn sensih, jistgħu jiġu kkurati bil- glucagon (0.5 sa 1 mg) mogħti minn ġol-muskoli jew minn taħt il-ġilda minn persuna mħarrġa, jew bil-glukosju mogħti minn ġol-vini minn professjonist fil-kura tas-saħħa. Il-glukosju għandu jingħata minn ġol-vini jekk fi żmien 10 sa 15-il minuta l-pazjent ma jirrispondix għal glucagon. Meta jerġa’ jiġi f’sensih, huwa rrakkomandat li l-pazjent jingħata l-karboidrati b’mod orali

sabiex ma jerġax jirkadi.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini użati fid-dijabete.Insulini u analogi għall-injezzjoni, insulina (umana) li taħdem b'mod malajr. Kodiċi ATC: A10AB01.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni u effetti farmakodinamiċi

L-effett ta’ l-insulina li tbaxxi l-livell ta’ glukosju fid-demm iseħħ minħabba li l-insulina tingħaqad mar-riċetturi fuq iċ-ċelluli tal-muskolu u tax-xaħam u b’hekk tiġi ffaċilitata d-dħul ta’ glukosju f’dawn iċ-ċelluli u minħabba l-inibizzjoni fl-istess ħin tal-produzzjoni ta’ glukosju mill-fwied.

Studju kliniku magħmul f’sala ta’ kura intensiva waħda fejn kienet qed tiġi kkurata l-ipergliċemija (livell ta’ glukosju fid-demm ogħla minn 10 mmol/l) wera li n-normogliċemija (livell ta’ glukosju fid- demm ta’ 4.4 – 6.1 mmol/l), li nkisbet permezz ta’ Actrapid mogħti minn ġol-vini, naqqset il- mortalita’ bi 42% (8% kontra 4.6%) f’204 pazjent dijabetiku u f’1344 pazjent mhux dijabetiku li kellhom operazzjoni maġġura.

Actrapid hu insulina li taħdem malajr.

Jibda jaħdem fi żmien nofs siegħa, jilħaq l-effett massimu fi żmien 1.5-3.5 sigħat, u l-ħin totali ta’ kemm idum jaħdem hu ta’ madwar 7-8 sigħat.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

L-insulina fiċ-ċirkolazzjoni tad-demm għandha half-life ta’ ftit minuti. Konsegwentement, il-profil taż-żmien ta’ azzjoni ta’ preparazzjoni insulinika jiddependi biss mill-karatteristiċi ta’ l-assorbiment tagħha.

Dan il-proċess hu influwenzat minn diversi fatturi (eż. id-dożaġġ ta’ l-insulina, il-mod u s-sit ta’ l- injezzjoni, l-ammont ta’ xaħam taħt il-ġilda, it-tip tad-dijabete). Għalhekk, il-farmakokinetika ta’ prodotti mediċinali tal-insulina hija influwenzata minn varjazzjonijiet sinifikanti kemm fl-individwu stess u kemm bejn individwu u ieħor.

Assorbiment

Il-konċentrazzjoni massima fil-plażma tintlaħaq fi żmien 1.5-2.5 sigħat wara l-għoti minn taħt il-ġilda.

Distribuzzjoni

Ma ġietx osservata ebda rabta qawwija mal-proteini tal-plażma, ħlief ma’ l-antikorpi ta’ l-insulina (jekk kienu preżenti)li jkunu qegħdin jiċċirkolaw.

Metaboliżmu

Hu rrappurtat li l-insulina umana tiġi degradata mill-protease insulinika jew mill-enzimi degradanti ta’ l-insulina u possibbilment mill-proteina disulfide isomerase. Ġew proposti numru ta’ siti fuq il- molekula ta’ l-insulina umana fejn jista’ jsir il-qtugħ (idrolisi); l-ebda wieħed mill-metaboliti li jiffurmaw wara l-qtugħ ma hu attiv.

Eliminazzjoni

Il-half-life terminali hi stabbilita mir-rata ta’ l-assorbiment mit-tessuti ta’ taħt il-ġilda. Għalhekk il- half-life terminali (t½) hi kejl ta’ l-assorbiment u mhux ta’ l-eliminazzjoni ta’ l-insulina mill-plażma

per se (l-insulina fiċ-ċirkolazzjoni tad-demm għandha t½ ta’ ftit minuti).L-istudji indikaw t½ ta’ madwar 2-5 sigħat.

Popolazzjoni pedjatrika

Il-profil farmakokinetiku ta’ Actrapid kien studjat f’numru żgħir (n=18) ta’ tfal dijabetiċi (6-12-il sena) u adolexxenti (13-17-il sena). L-informazzjoni hi limitata iżda tissuġġerixxi li l-profil farmakokinetiku fit-tfal u fl-adolexxenti jista’ jkun simili għal dak fl-adulti. Madankollu, kien hemm differenzi f’Cmax bejn il-gruppi ta’ l-età u dan jenfasizza l-importanza ta’ dożaġġ imfassal għall- individwu.

.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Informazzjoni li mhix klinika magħmula fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u fuq l-iżvilupp, ma turi l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Zinc chloride

Glycerol

Metacresol

Sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH)

Hydrochloric acid (għall-aġġustament tal-pH)

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2 Inkompatibbilitajiet

Il-prodotti mediċinali tal-insulina għandhom jiżdiedu biss ma’ dawk is-sustanzi li hu magħruf li magħhom huma kompatibbli. Prodotti mediċinali li jiżdiedu mas-soluzzjoni ta’ l-insulina jistgħu jikkawżaw id-degradazzjoni ta’ l-insulina, eż. jekk il-prodotti mediċinali jkun fihom thiols jew sulfites.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Qabel ma jinfetaħ: 30 xahar.

Waqt l-użu jew meta jinġarr għal li jista’ jinqala’: Il-prodott jista’ jinħażen għal mhux iżjed minn 6 ġimgħat. Aħżen f’temperatura taħt 30°C.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C). Tagħmlux fil-friża.

Waqt l-użu jew meta tinġarr għal li jista’ jinqala’: Aħżen f’temperatura taħt 30°C.Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża

Żomm l-għatu tal-pinna fuq l-InnoLet sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Skartoċċ (tal-ħġieġ ta’tip 1) bi planġer (bromobutyl) u għatu tal-lastku (bromobutyl/polyisoprene) li fih soluzzjoni ta’ 3 ml ġo pinna mimlija għal-lest li tagħti dożi multipli u li tintrema wara l-użu u magħmula mill-polypropylene.

Daqsijiet ta’ pakketti ta’ 1,5 u 10 pinen mimlijin għal-lest.Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Il-labar u Actrapid InnoLet m’għandhomx jinqasmu ma’ ħaddieħor. L-iskartoċċ m’għandux jerġa’ jimtela mill-ġdid.

Tużax dan il-prodott mediċinali jekk tinduna li s-soluzzjoni mhijiex ċara, bla kulur u akweja.

Actrapid li ġie ffriżat m’għandux jintuża.

Il-pazjent għandu jingħata parir li jarmi l-labra wara kull injezzjoni.

F’każ ta’ emerġenza f’min qed juża Actrapid bħalissa, (jittieħed l-isptar jew xi ħsara fil-funzjoni tal- pinna tal-insulina), Actrapid jista’ jinġibed permezz ta’ siringa tal-insulina ta’ 100 U mil-InnoLet.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Id-Danimarka

8. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/230/010

EU/1/02/230/011

EU/1/02/230/012

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 07 Ottubru 2002

Data tal-aħħar tiġdid: 18 ta’ Settembru 2007

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Actrapid FlexPen 100 unità internazzjonali/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest.

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Pinna mimlija għal-lest fiha 3 ml ekwivalenti għal 300 unità internazzjonali. Millilitru ta’ soluzzjoni fih 100 unità internazzjonali ta’ insulina umana* ( ekwivalenti għal 3.5 mg).

*L-insulina umana hija magħmula f'Saccharomyces cerevisiae permezz tat-teknoloġija tad-DNA rikombinanti

Eċċipjent b’effett magħruf:

Actrapid fih inqas minn mmol 1 ta’ sodium (23 mg) għal kull doża, i.e Actrapid huwa essenzjalment

‘bla sodium’.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

Is-soluzzjoni hija akweja, ċara u bla kulur.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Actrapid hu indikat għall-kura tad-dijabete mellitus.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Il-qawwa tal-insulina umana hija mfissra f’unitajiet internazzjonali.

Id-dożaġġ ta’ Actrapid hu individwali u jiġi stabbilit skont il-ħtiġijiet tal-pazjent.Jista’ jintuża waħdu jew flimkien ma’ insulina li taħdem b’mod intermedju jew fit-tul qabel ikla jew ikla ħafifa.

Il-ħtieġa individwali tal-insulina normalment hi ta' bejn 0.3 u 1.0 unitajiet internazzjonalii/kg/kuljum..

Jista’ jkun hemm bżonn ta’ aġġustament fid-doża jekk il-pazjenti jżidu l-attività fiżika tagħhom, ibidlu d-dieta normali tagħhom jew ikollhom xi mard ieħor fl-istess ħin.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani ( ≥ 65 sena)

Actrapid jista’ jintuża f’pazjenti anzjani.

F’pazjenti anzjani, il-monitoraġġ tal-glukosju għandu jkun aktar intensiv u d-doża tal-insulina aġġustata skont il-bżonn individwali.

Indeboliment renali u epatiku

L-indeboliment renali jew epatiku jista’ jnaqqas il-ħtieġa tal-pazjent għall-insulina.

F’pazjenti b’indeboliment renali jew epatiku, il-monitoraġġ tal-glukosju għandu jkun aktar intensiv u d-doża tal-insulina umana aġġustata skont il-bżonn individwali.

Popolazzjoni pedjatrika

Actrapid jista’ jintuża fit-tfal u fl-adolexxenti.

It-trasferiment minn prodotti mediċinali oħra tal-insulina

Meta l-pazjenti jaqilbu minn prodotti mediċinali oħra ta’ insulina, jista’ jkun hemm bżonn ta’ aġġustament fid-doża ta’ Actrapid u fid-doża tal-insulina bażilari.

Huwa rrakkomandat li waqt it-trasferiment u għall-ewwel fit ġimgħat mit-trasferiment isir monitoraġġ mill-grib tal-glukosju (ara sezzjoni 4.4).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Actrapid hu insulina umana li jaħdem malajr u jista’ jintuża flimkien ma’ prodotti mediċinali tal- insulina li jaħdmu b’mod intermedju jew fit-tul.

Actrapid jingħata minn taħt il-ġilda permezz ta’ injezzjoni fiż-żaqq, fil-koxxa, fiż-żona gluteali jew fiż-żona tad-deltojd. Injezzjoni ġol-ġilda mirfugħa ’l fuq tnaqqas ir-riskju li bi żball tagħti injezzjoni ġol-muskolu.Għandek iżżomm il-labra taħt il-ġilda għal mill-anqas 6 sekondi biex tiżgura li tkun tajt id-doża kollha.Ġo l-istess żona anatomika, il-postijiet fejn tingħata l-injezzjoni għandhom dejjem jinbidlu biex jitnaqqas ir-riskju tal-lipodistrofija. Injezzjoni minn taħt il-ġilda fiż-żaqq, tiżgura assorbiment aktar mgħaġġel milli minn siti oħra tal-injezzjoni. Il-ħin kemm se jdum jaħdem se jvarja skont id-doża, is-sit tal-injezzjoni, il-fluss tad-demm, it-temperatura u l-livell ta’ attività fiżika.

L-injezzjoni għandha tittieħed fi żmien 30 minuta qabel ikla jew ikla ħafifa li jkun fiha l-karboidrati.

Minħabba r-riskju ta’ preċipitazzjoni fil-kateter tal-pompi, Actrapid m’għandux jintuża fil-pompi ta’ l- insulina għall-infużjoni kontinwa ta’ l-insulina taħt il-ġilda.

It-teħid b’FlexPen

Actrapid FlexPen hi pinna mimlija għal-lest magħmula biex tintuża ma’ labar NovoFine jew NovoTwist li jintremew wara l-użu b’tul ta' mhux iżjed minn 8 mm..FlexPen tforni 1-60 unità f'inkrementi ta' unità 1.

Actrapid FlexPen jiġi b’fuljett ta’ tagħrif miegħu, bi struzzjonijiet dettaljati għall-użu li għandhom jiġu segwiti.

Għall-użu minn ġol-vini

Jekk hemm bżonn, Actrapid jista’ jingħata minn ġol-vini. Dan għandu jsir minn professjonisti fil-kura tas-saħħa.

Għall-użu minn ġol-vini, sistemi tal-infużjoni b’Actrapid f’konċentrazzjonijiet minn 0.05 unitajiet internazzjonali/ml sa 1.0 unitajiet internazzjonali/ml ta’ insulina umana fil-fluwidi tal-infużjoni li ġejjin; 0.9% sodium chloride, 5% dextrose u 10% dextrose li jinkludi 40 mmol/l ta’ potassium chloride, bl-użu ta’ boroż ta’ l-infużjoni ta’ polypropylene, huma stabbli fit-temperatura tal-kamra għal 24 siegħa. Għalkemm stabbli fuq perjodu ta’ żmien, inizjalment ċertu ammont ta’ insulina se tiġi adsorbita mal-materjal tal-borża tal-infużjoni. Il-monitoraġġ tal-glukosju fid-demm hu meħtieġ waqt l- infużjoni.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati f’sezzjoni 6.1).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Il-pazjent għandu jingħata parir biex jikkonsulta mat-tabib qabel ma jivvjaġġa f’pajjiżi li għandhom żoni tal-ħin differenti għax dan jista’ jfisser li l-pazjent irid jieħu l-insulina u l-ikel f’ħinijiet differenti.

Ipergliċemija

Dożaġġ inadegwat jew it-twaqqif tal-kura, speċjalment f’pazjenti b’dijabete ta’ tip 1, jista’ jwassal għall-ipergliċemija u għall-ketoaċidożi dijabetika. Normalment, l-ewwel sintomi ta’ ipergliċemija jiżviluppaw bil-mod, fuq perijodu ta’ sigħat jew jiem. Dawn jinkludu għatx, żieda fil-frekwenza li tagħmel l-awrina, nawsja, rimettar, tħeddil, ġilda xotta u ħamra, ħalq xott, nuqqas ta’ aptit kif ukoll riħa ta’ aċetun fin-nifs. F’pazjenti bid-dijabete ta’ tip 1, avvenimenti ipergliċemiċi li ma jkunux ikkurati, eventwalment iwasslu għal ketoaċidosi dijabetika, li hi potenzjalment fatali.

Ipogliċemija

Ikla maqbuża jew eżerċizzju fiżiku iebes mhux ippjanat, jistgħu jwasslu għall-ipogliċemija.

L-ipogliċemija tista’ sseħħ jekk id-doża ta’ l-insulina tkun għolja wisq fil-konfront tal-ħtieġa ta’ l- insulina. F’każ ta’ ipogliċemija jew ta’ suspett ta’ ipogliċemija, Insultard m’għandux jiġi injettat. Wara li l-livell tal-glukosju fid-demm tal-pazjent ikun ġie lura għan-normal, wieħed għandu jikkonsidra xi aġġustament fid-doża (ara sezzjonijiet 4.8 u 4.9).

Dawk il-pazjenti, li l-kontroll tal-glukosju fid-demm tagħhom jitjieb bil-kbir, eż. permezz ta’ terapija intensifikata bl-insulina, għandhom jiġu avżati li jista’ jkollhom bidla fis-sintomi normali ta’ twissija tagħhom ta’ l-ipogliċemija.

Is-sintomi normali ta’ twissija jistgħu ma jidhrux f’pazjenti li ilhom żmien twil bid-dijabete.

Mard ieħor fl-istess ħin, speċjalment infezzjonijiet u kundizzjonijiet bid-deni, ħafna drabi jżidu l-

ħtieġa tal-pazjent għall-insulina. Mard ieħor fil-kliewi, fil-fwied jew li jaffettwa l-glandoli adrenali, pitwitarji jew tat-tirojde jista’ jikkawża tibdil fid-doża tal-insulina.

Meta pazjenti jiġu ttrasferiti għal tipi differenti ta’ prodotti mediċinali tal-insulina, l-ewwel sintomi ta’ twissija ta’ l-ipogliċemija jistgħu jinbidlu jew ikunu inqas qawwija minn dawk li kienu jħossu bl- insulina li kellhom qabel.

It-trasferiment minn prodotti mediċinali oħra tal-insulina

It-trasferiment ta’ pazjent għal tip jew għamla oħra ta’ insulina għandu jsir taħt superviżjoni medika stretta. Tibdil fil-qawwa, għamla (manifattur), tip, oriġini (insulina tal-annimali, insulina umana jew analogu tal-insulina ) u/jew metodu tal-manifattura (DNA rikombinanti kontra insulina li ġejja mill- annimali) jista’ jirriżulta fil-bżonn ta’ tibdil fid-doża. Pazjenti trasferiti fuq Actrapid minn tip ta’ insulina oħra jistgħu jkollhom bżonn numru ogħla ta’ injezzjonijiet kuljum jew li jkun hemm xi tibdil fid-doża minn dik użata fil-prodotti mediċinali tal-insulina normali tagħhom. Jekk ikun meħtieġ aġġustament, dan jista’ jseħħ ma’ l-ewwel doża jew waqt l-ewwel ftit ġimgħat jew xhur.

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni

Bħal kull terapija bl-insulina, jista’ jkun hemm xi reazzjonijiet fil-post ta’ l-injezzjoni u dawn jinkludu uġigħ, ħmura, urtikarja, infjammazzjoni, tbenġil, nefħa u ħakk. Li fl-istess żona partikulari jkun hemm tibdil kontinwu tal-post ta’ l-injezzjoni se jnaqqas ir-riskju li jiżvillupaw dawn ir-reazzjonijiet.

Normalment dawn ir-reazzjonijiet imorru wara xi ftit ġranet jew ġimgħat. F’okkażjonijiet rari, minħabba r-reazzjonijiet fil-post ta’ l-injezzjoni jista’ jkun hemm il-bżonn li Actrapid jitwaqqaf

It-teħid ta’ Actrapid flimkien ma’ pioglitazone

Ġew irrapportati każijiet ta’ insuffiċjenza kardijaka meta ġew użati fl-istess waqt pioglitazone u l- insulina, speċjalment f’dawk il-pazjenti li għandhom fatturi ta’ riskju għall-iżvilupp ta’ insuffiċjenza kardijaka. Wieħed għandu jżomm dan f’moħħu jekk tiġi kkunsidrata l-kura fejn pioglitazone u Actrapid jintużaw flimkien. Jekk jintużaw flimkien, il-pazjenti għandhom jiġu osservati għal sinjali u sintomi ta’ insuffiċjenza kardijaka, żieda fil-piż jew edima. Pioglitazone għandu jitwaqqaf jekk jeħżienu xi sintomi kardijaċi.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Hemm numru ta’ prodotti mediċinali li huma magħrufa li għandhom effett fuq il-metaboliżmu ta’ glukosju.

Dawn is-sustanzi li ġejjin jistgħu jnaqqsu l-ħtieġa tal-pazjent għall-insulina:

Prodotti mediċinali antidijabetiċi orali, inibituri ta’ monamine oxidase (MAOI), beta-blokkanti, inibituri ta’ l-enzima li tikkonverti l-anġjotensin (ACE), saliċilati, sterojdi anaboliċi u sulfonamidi.

Dawn is-sustanzi li ġejjin jistgħu jżidu l-ħtieġa tal-pazjent għall-insulina:

Kontraċettivi orali, tijażidi, glukokortikojdi, ormoni tat-tirojde, simpatomimetiċi, l-ormon tat-tikbir u danazol.

Il-beta-blokkanti jistgħu jaħbu s-sintomi tal-ipogliċemija.

Octreotide/lanreotide jistgħu jew iżidu jew inaqqsu l-ħtieġa għall-insulina.

L-alkoħol jista’ jżid jew inaqqas l-effett ipogliċemiku tal-insulina.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx restrizzjonijiet fil-kura tad-dijabete bl-insulina matul it-tqala, minħabba li l-insulina ma tgħaddix mill-barriera tal-plaċenta.

Kemm l-ipogliċemija kif ukoll l-ipergliċemija, li jistgħu jseħħu f’terapija fejn id-dijabete ma tkunx ikkontrollata b’mod adegwat, iżidu r-riskju ta’ malformazzjonijiet u mewt in utero. Għalhekk hu rrakkomandat li jkun hemm kontroll intensifikat tal-glukosju fid-demm u monitoraġġ ta’ nisa tqal bid- dijabete waqt it-tqala u waqt l-ippjanar tat-tqala. Il-ħtiġijiet għall-insulina normalment jonqsu fl-ewwel trimester u jiżdiedu sussegwentement matul it-tieni u t-tielet trimestri.

Wara l-ħlas, normalment il-ħtiġijiet għall-insulina jerġgħu lura malajr għal-livelli ta’ qabel it-tqala.

Treddigħ

M’hemmx restrizzjonijiet għall-kura b’Actrapid waqt it-treddigħ. Il-kura bl-insulina, ta’ l-omm li tkun qed tredda’, ma toħloq l-ebda riskju għat-tarbija. Madankollu, jista’ jkun hemm bżonn li d-doża ta’

Actrapid tiġi aġġustata.

Fertilità

Studji ta’ riproduzzjoni fl-annimali bl-insulina umana ma wrew ebda effett avvers fuq il-fertilità.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Il-ħila tal-pazjent li jikkonċentra u jirreaġixxi tista’ tonqos minħabba l-ipogliċemija. Dan jista’ joħloq riskju f’sitwazzjonijiet meta dawn il-ħiliet huma ta’ importanza speċjali (eż. fis-sewqan ta’ karozza jew tħaddim ta’ makkinarju).

Il-pazjenti għandhom jingħataw parir sabiex jieħdu prekawzjonijiet biex jevitaw l-ipogliċemija waqt is-sewqan. Dan hu partikularment importanti f’dawk li għandhom nuqqas ta’ għarfien jew l-ebda għarfien tas-sinjali ta’ twissija ta’ l-ipogliċemija jew li għandhom episodji frekwenti ta’ ipogliċemija. Wieħed għandu jikkunsidra jekk isuqx jew le f’dawn iċ-ċirkustanzi.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

L-aktar reazzjoni avversa rrapportata b’mod frekwenti waqt il-kura hija l-ipogliċemija. Il-frekwenzi ta’ ipogliċemija jvarjaw skont il-popolazzjoni tal-pazjent, l-iskeda ta’ dożaġġ u l-livell tal-kontroll gliċemiku, jekk jogħġbok ara Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi partikulari aktar ’l isfel.

Fil-bidu tal-kura bl-insulina, jistgħu jseħħu anomaliji ta’ rifrazzjoni, edima u reazzjonijiet fis-sit tal- injezzjoni (uġigħ, ħmura, urtikarja, infjammazzjoni, tbenġil, nefħa u ħakk fis-sit tal-injezzjoni). Normalment dawn ir-reazzjonijiet jgħaddu. Titjib ta’ malajr fil-kontroll tal-glukosju fid-demm jista’ jkun assoċjat ma’ wġigħ newropatiku akut li ħafna drabi huwa riversibbli. Żieda fil-qawwa tat-terapija bl-insulina b’titjib f’daqqa fil-kontroll gliċemiku jista’ jwassal li b’mod temporanju r-retinopatija dijabetika tmur għall-agħar, waqt li titjib fit-tul tal-kontroll gliċemiku jnaqqas ir-riskju tal-iżvilupp tar- retinopatija dijabetika.

Lista f’forma tabulari tar-reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi mniżżla hawn taħt huma bbażati fuq tagħrif minn studji kliniċi u kklassifikati skont il-frekwenza MedDRA u s-Sistema tal-Klassifika tal-Organi. Il-kategoriji ta’ frekwenza ġew

stabbiliti skont il-konvenzjoni li ġejja: Komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 u <1/10); mhux

komuni (≥1/1,000 u <1/100); rari (≥1/10,000 u <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000), mhux magħrufa (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli).

Disturbi fis-sistema immuni

Mhux komuni - Urtikarja, raxx

 

Rari ħafna - Reazzjonijiet anafilattiċi*

 

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

Komuni ħafna - Ipogliċemija*

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

Mhux komuni - Newropatija periferali

 

(newropatija bl-uġigħ)

 

 

Disturbi fl-għajnejn

Rari ħafna - Disturbi rifrazzjonali

 

Mhux komuni - Retinopatija dijabetika

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Mhux komuni – Lipodistrofija*

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn

Mhux komuni – Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni

jingħata

 

 

 

 

Mhux komuni – Edima

* ara Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi partikulari

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi partikulari

Reazzjonijiet anafilattiċi

Li jseħħu reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva ġeneralizzata (li jinkludu raxx tal-ġilda ġeneralizzat, ħakk, għaraq, disturbi gastrointestinali, edima anġjonewrotika, diffikultajiet fit-teħid tan-nifs, tħabbit mgħaġġel tal-qalb u tnaqqis fil-pressjoni tad-demm) huwa rari iżda jistgħu jkunu ta’ periklu għall- ħajja

Ipogliċemija

L-aktar reazzjoni avversa rrapportata b’mod frekwenti hija l-ipogliċemija. Tista’ sseħħ jekk id-doża ta’ l-insulina hija għolja wisq fir-rigward tal-ħtieġa ta’ l-insulina. L-ipogliċemija severa tista’ twassal għal telf tas-sensi u/jew konvulżjonijiet u tista’ tirriżulta fi ħsara temporanja jew permanenti fil-funzjoni tal-moħħ jew saħansitra f’mewt.Ħafna drabi, is-sintomi ta’ ipogliċemija jseħħu f’daqqa. Dawn jistgħu jinkludu għaraq kiesaħ, ġilda pallida u kiesħa, għeja, nervożità jew rogħda, ansjetà, għeja jew debbulizza mhux tas-soltu, konfużjoni, diffikultà biex tikkonċentra, ħedla, ġuħ eċċessiv, tibdil fil- vista, uġigħ ta’ ras, dardir u palpitazzjoni.

Fi studji kliniċi, il-frekwenza ta’ ipogliċemija tvarja skont il-popolazzjoni ta’ pazjenti, skeda tad-doża u l-livell tal-kontroll gliċemiku.

Lipodistrofija

Lipodistrofija (li tinkludi lipoipertrofija) tista’ sseħħ fil-post minn fejn tingħata l-injezzjoni. Tibdil kontinwu tas-sit tal-injezzjoni f’daq il-post partikulari ta’ injezzjoni jnaqqas ir-riskju li jiżviluppaw dawn ir-reazzjonijiet.

Popolazzjoni pedjatrika

Skont sorsi ta’ wara li l-prodott tqiegħed fis-suq u ta’ studji kliniċi, m’hemmx indikazzjoni li hemm xi differenza fil-frekwenza, fit-tip u fis-severità tar-reazzjonijiet avversi osservati fil-popolazzjoni pedjatrika u dawk li dehru fil-popolazzjoni ġenerali.

Popolazzjonijiet speċjali oħra

Skont sorsi ta’ wara li l-prodott tqiegħed fis-suq u ta’ studji kliniċi, m’hemmx indikazzjoni li hemm xi differenza fil-frekwenza, fit-tip u fis-severità tar-reazzjonijiet avversi osservati f’pazjenti anzjani u f’pazjenti b’indeboliment renali jew epatiku u dawk li dehru fil-popolazzjoni ġenerali.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Doża eċċessiva speċifika għall-insulina ma tistax tiġi definita, madankollu l-ipogliċemija tista’ tiżviluppa fi stadji sekwenzjali jekk jiġu mogħtija dożi għoljin wisq fil-konfront tal-ħtieġa tal-pazjent:

Episodji ħfief ta’ ipogliċemija jistgħu jkunu kkurati bit-teħid orali tal-glukosju jew ta’ prodotti li fihom iz-zokkor. Huwa għalhekk irrakkomandat li l-pazjent dijabetiku dejjem iġorr xi prodotti li fihom iz-zokkor

Episodji ta’ ipogliċemija severa, fejn il-pazjent jintilef minn sensih, jistgħu jiġu kkurati bil- glucagon (0.5 sa 1 mg) mogħti minn ġol-muskoli jew minn taħt il-ġilda minn persuna mħarrġa, jew bil-glukosju mogħti minn ġol-vini minn professjonist fil-kura tas-saħħa. Il-glukosju għandu jingħata minn ġol-vini jekk fi żmien 10 sa 15-il minuta l-pazjent ma jirrispondix għal glucagon. Meta jerġa’ jiġi f’sensih, huwa rrakkomandat li l-pazjent jingħata l-karboidrati b’mod orali

sabiex ma jerġax jirkadi.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini użati fid-dijabete.Insulini u analogi għall-injezzjoni, insulina (umana) li taħdem b'mod malajr. Kodiċi ATC: A10AB01.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni u effetti farmakodinamiċi

L-effett ta’ l-insulina li tbaxxi l-livell ta’ glukosju fid-demm iseħħ minħabba li l-insulina tingħaqad mar-riċetturi fuq iċ-ċelluli tal-muskolu u tax-xaħam u b’hekk tiġi ffaċilitata d-dħul ta’ glukosju f’dawn iċ-ċelluli u minħabba l-inibizzjoni fl-istess ħin tal-produzzjoni ta’ glukosju mill-fwied.

Studju kliniku magħmul f’sala ta’ kura intensiva waħda fejn kienet qed tiġi kkurata l-ipergliċemija

(livell ta’ glukosju fid-demm ogħla minn 10 mmol/l) wera li n-normogliċemija (livell ta’ glukosju fid- demm ta’ 4.4 – 6.1 mmol/l), li nkisbet permezz ta’ Actrapid mogħti minn ġol-vini, naqqset il- mortalita’ bi 42% (8% kontra 4.6%) f’204 pazjent dijabetiku u f’1344 pazjent mhux dijabetiku li kellhom operazzjoni maġġura.

Actrapid hu insulina li taħdem malajr.

Jibda jaħdem fi żmien nofs siegħa, jilħaq l-effett massimu fi żmien 1.5-3.5 sigħat, u l-ħin totali ta’ kemm idum jaħdem hu ta’ madwar 7-8 sigħat.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

L-insulina fiċ-ċirkolazzjoni tad-demm għandha half-life ta’ ftit minuti. Konsegwentement, il-profil taż-żmien ta’ azzjoni ta’ preparazzjoni insulinika jiddependi biss mill-karatteristiċi ta’ l-assorbiment tagħha.

Dan il-proċess hu influwenzat minn diversi fatturi (eż. id-dożaġġ ta’ l-insulina, il-mod u s-sit ta’ l- injezzjoni, l-ammont ta’ xaħam taħt il-ġilda, it-tip tad-dijabete). Għalhekk, il-farmakokinetika ta’ prodotti mediċinali tal-insulina hija influwenzata minn varjazzjonijiet sinifikanti kemm fl-individwu stess u kemm bejn individwu u ieħor.

Assorbiment

Il-konċentrazzjoni massima fil-plażma tintlaħaq fi żmien 1.5-2.5 sigħat wara l-għoti minn taħt il-ġilda.

Distribuzzjoni

Ma ġietx osservata ebda rabta qawwija mal-proteini tal-plażma, ħlief ma’ l-antikorpi ta’ l-insulina (jekk kienu preżenti)li jkunu qegħdin jiċċirkolaw.

Metaboliżmu

Hu rrappurtat li l-insulina umana tiġi degradata mill-protease insulinika jew mill-enzimi degradanti ta’ l-insulina u possibbilment mill-proteina disulfide isomerase. Ġew proposti numru ta’ siti fuq il- molekula ta’ l-insulina umana fejn jista’ jsir il-qtugħ (idrolisi); l-ebda wieħed mill-metaboliti li jiffurmaw wara l-qtugħ ma hu attiv.

Eliminazzjoni

Il-half-life terminali hi stabbilita mir-rata ta’ l-assorbiment mit-tessuti ta’ taħt il-ġilda. Għalhekk il- half-life terminali (t½) hi kejl ta’ l-assorbiment u mhux ta’ l-eliminazzjoni ta’ l-insulina mill-plażma

per se (l-insulina fiċ-ċirkolazzjoni tad-demm għandha t½ ta’ ftit minuti).L-istudji indikaw t½ ta’ madwar 2-5 sigħat.

Popolazzjoni pedjatrika

Il-profil farmakokinetiku ta’ Actrapid kien studjat f’numru żgħir (n=18) ta’ tfal dijabetiċi (6-12-il sena) u adolexxenti (13-17-il sena). L-informazzjoni hi limitata iżda tissuġġerixxi li l-profil farmakokinetiku fit-tfal u fl-adolexxenti jista’ jkun simili għal dak fl-adulti. Madankollu, kien hemm differenzi f’Cmax bejn il-gruppi ta’ l-età u dan jenfasizza l-importanza ta’ dożaġġ imfassal għall- individwu.

.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Informazzjoni li mhix klinika magħmula fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u fuq l-iżvilupp, ma turi l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Zinc chloride

Glycerol

Metacresol

Sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH)

Hydrochloric acid (għall-aġġustament tal-pH)

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2 Inkompatibbilitajiet

Il-prodotti mediċinali tal-insulina għandhom jiżdiedu biss ma’ dawk is-sustanzi li hu magħruf li magħhom huma kompatibbli. Prodotti mediċinali li jiżdiedu mas-soluzzjoni ta’ l-insulina jistgħu jikkawżaw id-degradazzjoni ta’ l-insulina, eż. jekk il-prodotti mediċinali jkun fihom thiols jew sulfites.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Qabel ma jinfetaħ: 30 xahar.

Waqt l-użu jew meta jinġarr għal li jista’ jinqala’: Il-prodott jista’ jinħażen għal mhux iżjed minn 6 ġimgħat. Aħżen f’temperatura taħt 30°C.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C). Tagħmlux fil-friża.

Waqt l-użu jew meta tinġarr għal li jista’ jinqala’: Aħżen f’temperatura taħt 30°C. Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża

Żomm l-għatu tal-pinna fuq il-FlexPen sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Skartoċċ (tal-ħġieġ ta’tip 1) bi planġer (bromobutyl) u għatu tal-lastku (bromobutyl/polyisoprene) li fih soluzzjoni ta’ 3 ml ġo pinna mimlija għal-lest li tagħti dożi multipli u li tintrema wara l-użu u magħmula mill-polypropylene.

Daqsijiet ta’ pakketti ta’ 1,5 u 10 pinen mimlijin għal-lest.Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Il-labar u Actrapid FlexPen m’għandhomx jinqasmu ma’ ħaddieħor. L-iskartoċċ m’għandux jerġa’ jimtela mill-ġdid.

Tużax dan il-prodott mediċinali jekk tinduna li s-soluzzjoni mhijiex ċara, bla kulur u akweja.

Actrapid li ġie ffriżat m’għandux jintuża.

Il-pazjent għandu jingħata parir li jarmi l-labra wara kull injezzjoni.

F’każ ta’ emerġenza f’min qed juża Actrapid bħalissa, (jittieħed l-isptar jew xi ħsara fil-funzjoni tal- pinna tal-insulina), Actrapid jista’ jinġibed permezz ta’ siringa tal-insulina ta’ 100 U minn xi FlexPen.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Id-Danimarka

8. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/230/013

EU/1/02/230/014

EU/1/02/230/015

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 07 Ottubru 2002

Data tal-aħħar tiġdid: 18 ta’ Settembru 2007

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 26581

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati