Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Carbaglu (carglumic acid) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - A16AA05

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaCarbaglu
Kodiċi ATCA16AA05
Sustanzacarglumic acid
ManifatturOrphan Europe S.A.R.L.

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Carbaglu 200 mg pilloli li jinfirxu

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

2.1Deskrizzjoni ġenerali

Kull pillola fiha 200 mg ta’ carglumic acid.

2.2Għamla kwalitattiva u kwantitattiva

Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola li tinfirex.

Il-pilloli huma bojod u mtawwlin bi tlett ixquq u intaljati fuq naħa waħda.

Il-pillola tista’ tinqasam f’żewġ partijiet ugwali

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Caraglu hu indikat għat-trattament ta’

iperammonemija kkawżata minħabba nuqqas primarju għal N-acetylglutamate synthase.

iperammonemija minħabba aċidemija isovalerika

iperammonemija minħabba aċidemija metilmalonika

iperammonemija minħabba aċidemija propijonika

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

It-trattament b’Carbaglu għandu jinbeda taħt is-superviżjoni ta’ tabib b’esperjenza fit-trattament ta’ disturbi tal-metaboliżmu.

Pożoloġija

Għal nuqqas ta’ N-acetylglutamate synthase

Skond l-esperjenza klinika, it-trattament jista’ jinbeda minn kmieni sa mill-ewwel jum ta’ ħajja. Id-doża inizjali tal-bidu għandha tkun ta’ 100 mg/kg, sa 250 mg/kg jekk meħtieġ.

Imbagħad, din għandha tkun mibdula skond il-ħtieġa individwali b’mod li jinżamm il-livell normali ta’ ammonja fil-plażma (ara sezzjoni 4.4).

Fuq medda itwal ta’ żmien, jista’ ma jkunx meħtieġ li tiżdied id-doża skond il-piż tal-ġisem kemm-il darba jkun qiegħed jinkiseb kontroll adegwat tal-metaboliżmu; id-dożi ta’ kuljum ivarjaw minn

10 mg/kg sa 100 mg/kg.

Test għar-rispons għal Carglumic acid

Hu rakkomandat li jsir test għar-rispons individwali għal carglumic acid qabel jingħata bidu għal xi trattament fuq medda twila ta’ żmien. Bħala eżempji

-F’ tarbija f’koma, ibda b’doża ta’ 100 sa 250 mg/kg/kuljum u kejjel il-konċentrazzjoni ta’ ammonja fil-plażma mill-anqas darba qabel kull għotja; Din għandha tinormalizza fi ftit siegħat wara li jibda jingħata Carbaglu.

-Fuq pazjent b’iperammonemija moderata, agħti doża ta’ prova ta’ 100 sa 200 mg/kg/kuljum għal tliet ijiem b’għoti kostanti ta’ proteini u kejjel b’mod ripetut il-konċentrazzjoni ta’ ammonja fil-

plażma (siegħa qabel u siegħa wara ikla); biddel d-doża b’mod li żżomm il-livelli normali ta’ ammonja fil-plażma.

Għal aċidemija isovalerika, aċidemija metilmalonika u aċidemija propijonika

It-trattament għandu jibda malli jkun hemm iperammonemija f’pazjenti b’aċidemija organika. Id-doża inizjali ta’ kuljum għandha tkun ta’ 100 mg/kg, sa 250 mg/kg jekk meħtieġ.

Imbagħad għandha tiġi aġġustata individwalment sabiex jiġi mantenut livelli normali ta’ ammonja fil-plażma (ara sezzjoni 4.4).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Din il-mediċina hija għal użu orali BISS (inġestjoni jew minn tubu nażogastriku permezz ta’ siringa, jekk ikun meħtieġ).

Abbażi ta’ l-informazzjoni farmakokinetika u esperjenza klinika, hu rakkomandat li d-doża totali ta’ kuljum titqassam f’żewġ sa erba’ dożi li għandhom jingħataw qabel l-ikel jew it-tmiegħ. Il-qsim tal- pilloli min-nofs jippermetti parti kbira mit-tibdil fil-pożoloġija meħtieġa. Minn daqqiet, l-użu ta’ kwart ta’ pillola jista’ jkun utli biex tinbidel il-pożoloġija skond ir-riċetta tat-tabib.

Il-pilloli għandhom jinfirxu f’minimu ta’ 5-10 ml ta’ ilma u jittieħdu immedjatament jew mogħtija b’għafsa ta’ malajr permezz ta’ siringa minn tubu nażogastriku.

Is-sospensjoni għandha togħma ftit aċiduża.

4.3Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal xi sustanzi mhux attivi.

It-treddigħ waqt l-użu ta’ carglumic acid hu kontra-indikat (ara sezzjonijiet 4.6 u 5.3).

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Monitoraġġ terapewtiku

Il-livelli ta’ ammonja u amino acids fil-plażma għandhom jinżammu fil-limiti normali.

Minħabba li teżisti biss ftit informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ carglumic acid, hu rakkomandat li ssir sorveljanza sistematika tal-funzjonijiet tal-fwied, tal-kliewi, tal-funzjoni tal-qalb u tal-parametri ematoloġiċi.

Immaniġġjar nutrizzjonali

Tista’ tkun indikata restrizzjoni ta’ proteini u teħid żejjed ta’ arginine f’każ ta’ tolleranza baxxa ta’ proteini.

4.5Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u affarijiet oħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Ma sarux studji dwar l-effett ta’ mediċini jew ta’ affarijiet oħra fuq l-effett farmaċewtiku tal-prodott.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Għal carglumic acid l-ebda dejta klinika fuq tqalat esposti mhu disponibbli.

Studji ta’ l-annimali rrivelaw tossiċità minima ta’ l-iżvilupp (ara sezzjoni 5.3). Għandha tiġi eżerċitata kawtela meta jiġi preskritt lil nisa tqal.

Treddigħ

Għalkemm mhux magħruf jekk carglumic acid jitnixxiex fil-ħalib uman, intwera li huwa preżenti fil- ħalib ta’ firien li jreddgħu (ara sezzjoni 5.3). Għalhekk, it-treddigħ waqt l-użu ta’ carglumic acid hu kontra-indikat (ara sezzjoni 4.3).

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Reazzjonijiet avversi rapportati huma elenkati hawn isfel, skont is-sistema tal-klassifika ta’ l-organi u skond il-frekwenza. Il-frekwenzi huma mfissra bħala: komuni ħafna (≥1/10), komuni (≥1/100 sa

1/10), mhux komuni (≥1/1,000 sa 1/100), rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000), rari ħafna (< 1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli). F’kull ragruppament ta’ frekwenzi, effetti mhux mixtieqa huma ppreżentati skond skond is-serjetà tagħhom. L-effetti li huma l-aktar serji għandhom jitniżżlu l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

- Effetti mhux mixtieqa f’nuqqas ta’ N-acetylglutamate synthase

 

Investigazzjonijiet

Mhux komuni: transaminases ogħla

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

Komuni: żieda fl-għaraq

 

taħt il-ġilda

Mhux magħruf: raxx

 

 

 

 

 

 

- Effetti mhux mixtieqa f’aċidemija organika

 

 

 

 

Disturbi fil-qalb

Mhux komuni: bradikardija

 

 

 

 

Disturbi gastrointestinali

Mhux komuni: dijarea, remettar

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet

Mhux komuni: deni

 

ta’ mnejn jingħata

 

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

Mhux magħruf: raxx

 

taħt il-ġilda

 

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

F’pazjent wieħed trattat b’carglumic acid, fejn id-doża żdiedet sa 750 mg/kg/kuljum, kien hemm sintomi ta’ intossikazzjoni li jistgħu jiġu kkaraterizzati bħala reazzjoni simpatomimetika: takikardja, żjieda qawwija ta’ għaraq, żjieda ta’ tnixxija mill-bronki, żjieda fit-temperatura tal-ġisem u irrekwitezza. Dawn is-sintomi waqqfu hekk kif id-doża tnaqqset.

5.TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Aċidi aminiċi u derivati; Kodiċi ATC: A16A A05

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Carglumic acid hu strutturalment analogu għal N-acetylglutamate, li hu attivatur, preżenti b’mod naturali, ta’ carbamoyl phosphate synthetase, l-ewwel enżima fiċ-ċiklu ta’ l-urea.

In vitro, instab li carglumic acid jattiva carbamoyl phosphate synthetase fil-fwied. Minkejja l-affinità aktar baxxa ta’ carbamoyl phosphate synthetase għal carglumic acid milli għal N-acetylglutamate, in vivo instab li carglumic acid jistimula carbamoyl phosphate synthetase u li hu ħafna aktar effettiv minn N-acetylglutamate biex iħares kontra l-intossikazzjoni bl-ammonja fil-firien. Dan jista’ jkun spjegat permezz ta’ l-osservazzjonijiet li ġejjin:

i)Ir-rita mitokondrijali hi aktar permeabbli għal carglumic acid milli għal N-acetylglutamate.

ii)Carglumic acid hu aktar reżistenti minn N-acetylglutamate għall-idroliżi minn aminoacylase preżenti fis-cytosol.

Effetti farmakodinamiċi

Studji oħra li saru fuq il-firien taħt kundizzjonijiet sperimentali differenti wasslu għal żjieda fid- disponibilità ta’ l-ammonja (nuqqas ta’ ikel, dieta mingħajr proteini jew b’ħafna proteini). Instab li carglumic acid jnaqqas il-livelli ta’ ammonja fid-demm u jżid il-livelli ta’ l-urea fid-demm u fl-awrina, filwaqt li l-kontenut ta’attivaturi ta’ carbamoyl phosphate synthetase fil-kliewi żdied b’mod sinifikanti.

Effikaċja klinika u sigurtà

F’pazjenti b’nuqqas ta’ N-acetylglutamate synthase, instab li carglumic acid jżid in-normalizzazzjoni ta’ malajr tal-livelli ta’ ammonja fil-plażma, ġeneralment fi żmien 24 siegħa. Meta t-trattament inbeda qabel kull ħsara permanenti fil-moħħ, il-pazjenti wrew tkabbir normali u żvilupp psikomutur.

F’pazjenti b’aċidemija organika (trabi li għadhom jitwieldu u le), it-trattament b’carglumic acid induċa tnaqqis ta’ malajr fil-livelli ta’ ammonja fil-plażma, u tnaqqis fir-riskju ta’ komplikazzjonijiet newroloġiċi.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Il-farmakokinetiċi ta’ carglumic acid ġew studjati f’voluntieri rġiel b’saħħithom bl-użu ta’ prodotti radjutikkettati u mhux radjutikkettati.

Assorbiment

Wara doża orali waħdanija ta’ 100 mg/kg piż korporali, madwar 30% ta’ carglumic acid hi stmata li tista’ tiġi assorbita. F’dik il-livell ta’ doża, fi 12-il voluntiera mogħtija l-pilloli Carbaglu, il-konċentrazzjoni ta’ plażma laħqet l-ogħla livell f’2.6 µg/ml (medjan; firxa 1.8-4.8) wara tliet sigħat

(medjan; firxa 2-4).

Distribuzzjoni

Il-kurva ta’ l-eliminazzjoni minn ġol-plażma ta’ carglumic acid hi bifażika b’fażi rapida fl-ewwel 12-il siegħa wara l-amministrazzjoni segwita minn fażi kajmana (ħalf-life terminali sa 28 siegħa). Id-diffużjoni fl-eritroċoti ma ssirx. Ir-rabta mal-proteini għada ma ġietx stabbilita.

Metabolżmu

Proporzjon ta’ carglumic acid jiġi metabolizzat. Hu suġġerit li skond l-attività, il-flora batterika fl-imsaren tista’ tikkontribwixxi għal bidu tal-proċess ta’ degradazzjoni, li b’hekk twassal għal metaboliżmu varjabbli tal-molekula. Metabolit wieħed li ġie identifikat fl-ippurgar hu glutamic acid. Il-metaboliti huma intraċċati fil-plażma f’livelli massimi wara 36-48 siegħa u tnaqqis kajman ħafna (ħalf-life ta’ madwar 100 siegħa).

Il-prodott aħħari tal-metaboliżmu ta’ carglumic acid hu d-dijossidu karboniku, li jiġi eliminate mill-pulmun.

Eliminazzjoni

Wara doża orali waħdanija ta’ 100 mg/kg piż korporali, 9% tad-doża tiġi eliminata mingħajr bidla fl-awrina u sa 60% fl-ippurgar.

Il-livelli ta’ carglumic acid fil-plażma kienu mkejjla f’pazjenti fil-kategoriji ta’ kull eta, minn trabi għadhom kif jitwieldu sa adoloxxenti, li ngħataw trattament b’dożi ta’ kuljum li jvarjaw (7 – 122 mg/kg/kuljum). Il-medda tagħhom kienet konsistenti ma’ dik imkejla f’adulti b’saħħithom, anke fuq trabi għadhom kif jitwieldu. Irrispettivament mid-doża ta’ kuljum, kien hemm tnaqqis bil-mod f’15-il siegħa għal-livelli ta’ madwar 100 ng/ml.

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Studji dwar is-sigurtà farmakoloġika wrew li l-għotja ta’ Carbaglu b’mod orali b’dożi ta’ 250, 500,

1000 mg/kg ma kellha l-ebda effett statistikament sinifikanti fuq respirazzjoni, fuq is-sistema nervuża ċentrali u fuq is-sistema kardjovaskulari.

Carbaglu ma wera l-ebda attività mutaġenika sinifikanti f’sensiela ta’ testijiet dwar il-genotossiċità mwettqa in vitro (Ames Test, analiżi tal-metafażi tal-limfoċiti fil-bniedem) u in vivo (eżami mikronuklejari fil-far).

Dożi orali waħdanien ta’ carglumic acid sa 2800 mg/kg u 239 mg/kg fil-vina ma wassal għall-ebda mortalità jew sinjali klinikament anormali fuq firien adulti. F’firien li għadhom kif jitwieldu li rċevew carglumic acid kuljum fil-ħalq permezz ta’ alimentazzjoni gastrika għal 18-il jum kif ukoll f’firien żgħar li ngħataw carglumic acid kuljum għal 26 ġimgħa, kien stabbilit il-Livell ta’ L-Ebda Effett

Osservat (NOEL) b’500 mg/kg/kuljum u l-Livell ta’ L-Ebda Effett Avvers Osservat (NOAEL) kien stabbilit b’1000 mg/kg/kuljum.

L-ebda effetti avversi ma ġew osservati fuq il-fertilità ta’ nisa u rġiel. Fil-firien u l-fniek ma kien ebda evidenza ta’ embrijotossiċità, fetotossiċità jew teratoġeniċità sa dożi maternotossiċi li jwasslu għal espożizzjoni ta’ ħamsin darba meta mqabbla bejn bnedmin u firien u seba’ darbiet fil-fniek. Carglumic acid jitnixxa fil-ħalib ta’ firien li jreddhħu u għalkemm il-parametri ta’ żvilupp ma kinux affettwati, kien hemm xi effetti fuq il-piż korporali / żieda fil-piż korporali ta’ ġriewi mredgħa min-nisa trattati b’2000 mg/kg/kuljum, doża li kkawżat maternotossiċità. L-espożizzjonijiet sistematiċi materni wara 500 u 2000 mg/kg/kuljum kienu ħames darbiet u sebgħin darba l-espożizzjoni mistennija għal bniedem.

L-ebda studju dwar il-karċinoġeniċità ma ġie mwettaq b’carglumic acid.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Microcrystalline cellulose sodium laurilsulfate hypromellose croscarmellose sodium silica colloidal anhydrous sodium stearyl fumarate

6.2Inkompatibilitajiet

Ma jgħoddx f’dan il-każ.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

36 xahar

Wara li jinfetaħ ir-reċipjent tal-pilloli: xahar

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2 C – 8 C)

Wara li tiftaħ għall-ewwel darba l-kontenitur tal-pilloli:

Tagħmlux fil-friġġ.

Taħżinx f’temperatura `l fuq minn 30 C.

Żomm il-kontenitur magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdità.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Kontenitur tal-polyethylene ta’ densità għolja li jesa’ 5, 15 jew 60 pillola magħluq b’għatu tal- polypropylene li ma jistax jinfetaħ mit-tfal b’desikkant ġo fih.

Jista jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

L-ebda ħtiġijiet speċjali

7.SID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦALL-KUMMERĊ

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, Avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Franza

8.NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦALL-KUMMERĊ

EU/1/02/246/001 (15-il pillola li jinfirxu)

EU/1/02/246/002 (60-il pillola li jinfirxu)

EU/1/02/246/003 (5 pilloli li jinfirxu)

9.DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 24 ta’ Jannar 2003

Data ta’ tiġdid: 20 ta’mejju 2008

10.DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq il-website ta’ l-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini (EMA) http://www.ema.europa.eu

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati