Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cerezyme (imiglucerase) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - A16AB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaCerezyme
Kodiċi ATCA16AB02
Sustanzaimiglucerase
ManifatturGenzyme Europe B.V.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Cerezyme 200 U Trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Cerezyme 400 U Trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Cerezyme 200 U trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Kull kunjett fih 200 unità* ta’ imiglucerase**.

Wara r-rikonstituzzjoni, is-soluzzjoni fiha 40 unità (madwar 1.0 mg) ta’ imiglucerase kull ml, (200 U/5 ml).

Cerezyme 400 U Trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Kull kunjett fih 400 unità* ta’ imiglucerase**.

Wara r-rikonstituzzjoni, is-soluzzjoni fiha 40 unità (madwar 1.0 mg) ta’ imiglucerase kull ml,

(400 U/10 ml).

*Unità (U) ta’ enzima hi definita bħala l-ammont ta’ enzima li tikkatalizza l-idrolisi ta’ mikromol wieħed tas-substrat sintetiku para-nitrophenyl β-D glucopyranoside (pNP-Glc) kull minuta f’temperatura ta’ 37° Ċ.

**Imiglucerase hu forma modifikata ta’ acid -glucosidase uman u hu magħmul minn teknoloġija ta’ DNA rikombinanti bl-użu ta’ koltura taċ-ċelluli tal-Ovarju tal-Ħamster Ċiniż (CHO) b’modifikazzjoni ta’ mannose biex il-makrofaġi jkunu fil-mira.

Eċċipjenti:

Għal-lista sħiħa ta' eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

Cerezyme 200 U trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Dan il-prodott mediċnali fih is-sodju u jiġi mogħti f’soluzzjoni ta’ 0.9% ta’ sodium chloride ġol-vina (ara sezzjoni 6.6). Wara r-rikostituzzjoni, is-soluzzjoni jkun fiha 0.62 mmol sodju (200 U/5 mL). Dan għandu jitqies minn pazjenti li qegħdin fuq dieta kkontrollata tas-sodju.

Cerezyme 400 U trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Dan il-prodott mediċnali fih is-sodju u jiġi mogħti f’soluzzjoni ta’ 0.9% ta’ sodium chloride ġol-vina (ara sezzjoni 6.6). Wara r-rikostituzzjoni, is-soluzzjoni jkun fiha 1.24 mmol sodju (400 U/10 mL). Dan għandu jitqies minn pazjenti li qegħdin fuq dieta kkontrollata tas-sodju.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab għall-konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni.

Cerezyme hu trab ta’ kulur bejn bajdani u off-white.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Cerezyme (imiglucerase) hu indikat għall-użu tat-terapija fit-tul li tinvolvi s-sostituzzjoni enzimatika f’pażjenti li għandhom dijanjosi konfermata tal-marda Gaucher li mhix newropatika (Tip 1) jew newropatika kronika (Tip 3) li juru sinjali tal-marda li huma klinikament sinifikanti u li mhux newroloġiċi.

Is-sinjali li mhux newroloġiċi tal-marda Gaucher jinkludu wieħed jew aktar mill-kondizzjonijiet li jidhru hawn taħt:

anemija wara l-esklużjoni ta’ kawżi oħra, bħal defiċjenza tal-ħadid

tromboċitopenija

mard ta’ l-għadam wara l-esklużjoni ta’ kawżi oħra bħal defiċjenza tal-Vitamina D

epatomegalija jew splenomegalija

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

L-immaniġġjar tal-mard għandu jkun immaniġġjat minn speċjalisti b’għarfien tal-kura tal-marda Gaucher.

Pożoloġija

Minħabba l-eteroġeneità u n-natura multi-sistematika tal-marda Gaucher, id-doża għandha tkun individwalizata għal kull pazjent skond evalwazzjoni komprensiva tas-sinjali kliniċi kollha tal- marda. Ġaladarba r-rispons individwali tal-pazjent għal manifestazzjonijiet kliniċi rilevanti kollha ikun stabbilit tajjeb, id-dożaġġi u l-frekwenza tal-għoti jistgħu jiġu aġġustati bil-għan li jew jinżammu l-aħjar parametri li jkunu diġà ntlaħqu għal manifestazzjonijiet kliniċi kollha, jew sabiex jittejbu b’mod ulterjuri dawk il-parametri kliniċi li jkunu għadhom mhux normalizzati.

Firxa ta’ reġimi ta’ doża wrew li huma effettivi għal xi wħud jew is-sinjali kollha tal-marda li mhumiex newroloġiċi. Dożi inizjali ta’ 60 U/kg tal-piż tal-ġisem darba kull ġimagħtejn urew titjib fil-parametri ematoloġiċi u vixxerali fi żmien 6 xhur ta’ terapija u l-użu kontinwu waqqaf il-progressjoni jew tejjeb il-mard ta’ l-għadam. L-għoti ta’ dożi baxxi daqs 15 U/kg tal-piż tal-ġisem darba kull ġimagħtejn urew titjib fil-parametri ematoloġiċi u organomegali, imma mhux fil- parametri ta’ l-għadam. Il-frekwenza tas-soltu tal-infużjoni hi darba kull ġimagħtejn; din hi l- frekwenza ta’ infużjoni li għaliha hemm l-ikbar ammont ta’ dejta disponibbli.

Popolazzjoni pedjatrika

L-ebda aġġustament fid-doża mhu meħtieġ għall-popolazzjoni pedjatrika.

L-effikaċja ta’ Cerezyme fuq is-sintomi newroloġikali ta’ pazjenti li jbatu bil-marda kronika u newronopatika tal-Gaucher ma ġietx stabbilita u ma jista’ jiġi rrakkomandat l-ebda reġimen speċjali ta’ dożaġġ għal dawn il-manifestazzjonijiet (ara sezzjoni 5.1).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Wara r-rikonstituzzjoni u d-dilwazzjoni, il-preparazzjoni tingħata permezz ta’ infużjoni ġol-vina. Fl- infużjonijiet inizjali, Cerezyme għandu jingħata b’rata li ma taqbiżx 0.5 unità għal kull kg ta’ piż tal- ġisem kull minuta. F’għoti sussegwenti, ir-rata tal-infużjoni tista’ tiżdied iżda m’għandhiex taqbeż unità 1 għal kull kg ta’ piż tal-ġisem kull minuta. Żidiet fir-rata tal-infużjoni għandhom isiru taħt is- superviżjoni professjonist fil-qasam tal-kura s-saħħa.

L-infużjoni ta’ Cerezyme id-dar tista’ tiġi kkunsidrata għal pazjenti li jkunu qed jittolleraw l- infużjonijiet tagħhom tajjeb għal diversi xhur. Id-deċiżjoni li l-pazjent jaqleb għal infużjoni d-dar għandha ssir wara evalwazzjoni u rakkomandazzjoni mit-tabib li jkun qed jikkura l-pazjent. L- infużjoni ta’ Cerezyme mill-pazjent jew mill-persuna li tkun qed tieħu ħsiebu d-dar teħtieġ taħriġ minn professjonist fil-qasam tal-kura tas-saħħa fi sfond kliniku. Il-pazjent jew il-persuna li tkun qed tieħu ħsiebu ser jingħataw parir dwar it-teknika tal-infużjoni u kif iżommu djarju tal-kura. Pazjenti li jkollhom avvenimenti avversi jeħtieġ li immedjatament iwaqqfu l-proċess ta’ infużjoni u jfittxu attenzjoni ta’ professjonist fil-qasam tal-kura tas-saħħa. Infużjonijiet sussegwenti jista’ jkollhom bżonn li jsiru fi sfond kliniku. Id-doża u r-rata ta’ infużjoni għandhom jibqgħu kostanti waqt li l- pazjent ikun id-dar, u m’għandhomx jinbidlu mingħajr superviżjoni ta’ professjonist fil-qasam tal- kura tas-saħħa.

Għal istruzzjonijiet dwar ir-rikostituzzjoni u d-dilwizzjoni tal-prodott mediċinali qabel l-għoti, ara sezzjoni 6.6.

Il-professjonisti mediċi u tal-kura tas-saħħa huma mħeġġa li jirreġistraw il-pazjenti bil-marda Gaucher, inklużi dawk li għandhom sinjali kroniċi u newropatiċi tal-marda, fir-reġistru ta’ l-ICGG Gaucher (ara sezzjoni 5.1).

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittivita’ eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkat fis-sezzjoni 61.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Sensittività eċċessiva

L-informazzjoni attwali bl-użu ta’ screening ELISA segwit minn assaġġ radjuimmunopreċipitatorju konfermatorju, tissuġġerixxi li, matul l-ewwel sena ta’ terapija, anti-korpi ta’ l-IgG għal imiglucerase ffurmaw f’bejn wieħed u ieħor 15% tal-pazjenti li ngħataw il-kura. Jidher li l-pazjenti li jkunu ser jiżviluppaw l-anti-korpi IgG wisq probabbli jagħmlu dan fi żmien 6 xhur u jkunu qed jingħataw kura u rarament jiżviluppaw anti-korpi għal Cerezyme wara 12-il xahar ta’ terapija. Huwa rakkomandat li pazjenti suspettati li għandhom rispons mnaqqas għat-trattament jiġu ssorveljati perjodikament għal formazzjoni ta’ antikorpi ta’ l-IgG għal imiglucerase.

Pazjenti b’anti-korpi għal imiglucerase għandhom riskju ogħla ta’ reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva (ara sezzjoni 4.8). Jekk il-pazjent jesperjenza reazzjoni suġġestiva ta’ sensittività eċċessiva, hu rakkomandat li jkun hemm testijiet sussegwenti għal anti-korpi ta’

l-imiglucerase. Bħal f’prodott ta’ proteina li tingħata ġol-vina, reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva dovuti għal allerġiji severi huma possibbli iżda jseħħu b’mod mhux komuni. Jekk dawn ir- reazzjonijiet iseħħu, huwa rakkomandat li l-infużjoni ta’ Cerezyme tieqaf minnufih u trattament mediku xieraq għandu jinbeda, L-istandards mediċi attwali għal trattament ta’ emerġenza għandhom jiġu osservati.

Pazjenti li żviluppaw anti-korpi jew sintomi ta’ sensittività eċċessiva għal Ceradese (alglucerase) għandhom ikunu ikkurati b’attenzjoni meta jingħataw Cerezyme (imiglucerase).

Sodju

Dan il-prodott mediċinali fih is-sodium u jingħata f’soluzzjoni ta’ 0.9% sodium chloride li tingħata ġol-vina (ara sezzjoni 6.6). Pazjenti li qegħdin fuq dieta ta' sodium ikkontrollat għandhom iqiesu dan.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma sarux studji dwar l-effett ta’ mediċini jew ta’ affarijiet oħra fuq l-effett farmaċewtiku tal-prodott.

4.6.Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Esperjenza limitata minn 150 każ ta’ tqala (ibbażati prinċipalment minn rapporti spontanji u reviżjoni tal-letteratura medika) hi disponibbli li tissuġerixxi li l-użu ta’ Cerezyme hu ta’ siwi biex jikkontrolla l-marda ta’ Gaucher fl-isfond fit-tqala. Barra minn hekk dan it-tagħrif jindika li m’hemmx tossiċità għal formazzjoni ħażina għal fetu, għalkemm l-evidenza statistika hija baxxa. Il-mewt ta’ feti ġiet rapportata b’mod rari, għalkemm mhux ċar jekk din kinetx tirrelata mal-użu ta’

Cerezyme jew mal-marda ta’ Gaucher fl-isfond.

Ma sarux studji fuq l-annimali sabiex jiġu assessjati l-effetti ta’ Corezyme fit-tqala, l-iżvilupp embrijonali/fetali, it-twelid u l-iżvilupp ta’ wara t-twelid. Mhux magħruf jekk Cerezyme jgħaddiex mis-sekonda għal fetu li qed jiżviluppa.

Għal pazjenti tqal bil-marda ta’ Gaucher, u għal dawk maħsuba biex jinqabdu tqal, hu meħtieġ li ssir stima tat-trattament tar-riskju-siwi għal kull tqala. Pazjenti li għandhom il-marda ta’ Gaucher u jinqabdu tqal jistgħu jesperjenzaw perijodu ta’ attività ogħla tal-marda waqt it-tqala u fil-pwerperjum. Dan jinkludi riskju ogħla ta’ manifestazzjonijiet skeletriċi, tħarrix ta’ ċitopenija, emorraġija u ħtieġa akbar ta’ trasfużjoni. Kemm it-tqala u it-treddigħ huma magħrufin li jistressjaw l-omeostasi tal-kalċju matern u li jħaffef ir-rendiment tal-għadam. Dan jista’ jikkontribwixxi għal mard skeletali agħar fil-marda ta’ Gaucher.

Nisa inkonsapevoli mit-trattament għandhom jingħataw parir sabiex jibdew it-terapija qabel il-konċepiment sabiex jilħqu l-aħjar saħħa. Il-kontinwazzjoni waqt it-tqala għandu jiġi kkonsidrat f’nisa li qed jirċievu t-trattament b’Cerezyme. Monitoraġġ mill-qrib tal-manifestazzjonijiet waqt it-tqala u dawk kliniċi tal-marda Gaucher huwa meħtieġ sabiex tingħata doża individwali skond il-ħtiġijiet tal-pazjent u r-rispons terapewtiku.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk is-sustanza attiva tiġix eliminata fil-ħalib tal-bniedem, madankollu, l-enżima x’aktarx tiġi diġerita fl-apparat gastrointestinali tat-tarbija.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Cerezyme m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu fuq il-ħila ta’ sewqan u l-użu tal-magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Lista tar-reazzjonijiet avversi f’forma tabulari

Ir-reazzjonijiet avversi huma elenkati skont is-sistema ta’ klassifika tal-organi u frekwenza (komuni

(≥1/100 sa <1/10), mhux komuni (≥1/1,000 sa 1/100) u rari ( 1/10,000 sa <1/1,000)) fil-lista hawn taħt. F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa huma mniżżla skond is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Sistema tal-Klassifka

Komuni

Mhux komuni

Rari

tal-Organi MedDRA

 

 

 

Disturbi fis-sistema

 

Sturdament,uġigħ

 

nervuża

 

ta’ ras, paraestesija*

 

Disturbi fil-qalb

 

Takikardija*,

 

 

 

ċijanożi*

 

Disturbi vaskulari

 

Ħmura fil-wiċċ*,

 

 

 

ipotensjoni*

 

Disturbi respiratorji,

Qtugħ ta’ nifs*, sogħla*

 

 

toraċiċi u medjastinali

 

 

 

Disturbi gastro-

 

Remettar, dardir,

 

intestinali

 

brim addominali,

 

 

 

dijarea

 

Disturbi fis-sistema

Reazzjonijiet minħabba

 

Reazzjonijiet li jixbhu

immuni

sensittività eċċessiva

 

dawk anafilattiċi

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u t-

Urtikarja/anġjodema*,

 

 

tessuti ta’ taħt il-ġilda

prurite*, raxx*

 

 

Disturbi muskolu-

 

Artralġja, uġigħ fid-

 

skeletriċi u tat-tessut

 

dahar*

 

 

 

 

konnettiv

 

 

 

Disturbi ġenerali u

 

Skumdità fis-sit ta’

 

kondizzjonijiet ta’ mnejn

 

l-infużjoni, ħruq fis-

 

jingħata

 

sit ta’ l-infużjoni,

 

 

 

nefħa fis-sit ta’ l-

 

 

 

infużjoni, axxess

 

 

 

sterili tas-sit tal-

 

 

 

injezzjoni,

 

 

 

Skumdità

 

 

 

fis-sider*, deni,

 

 

 

tertir, għeja

 

Kienu osservati sintomi li jissuġġerixxu sensittività eċċessiva (* immarkati fit-tabella hawn fuq), b’kollox f’madwar 3% tal-pazjenti. Dawn is-sintomi bdew matul jew ftit wara l-infużjoni. Dawn is- sintomi ġeneralment jirrispondu għat-trattament b’antiħistamini u/jew kortikosterojdi. Il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex ma jkomplux l-infużjoni tal-prodott u jikkuntattjaw lit-tabib tagħhom jekk ikun hemm dawn is-sintomi.

Rapportar ta’ effetti sekondarji suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali elenkata f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

L-ebda każ ta’ doża eċċessiva ma ġie rrapurtat. F’pazjenti, intużaw dożaġġi sa 240 U/kg ta’ piż tal- ġisem darba kull ġimagħtejn.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Enżimi-Imiglucerase (β-glukocerebrosidase rikombinanta u mmirata lejn il-makrofagi), Kodiċi ATC: A16AB02.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Il-marda ta’ Gaucher hi marda ereditarja rari riċessiva li tiriżultata minn defiċjenza ta’ lysosomal enzyme acid -glucosidase. Din l-enzima tkisser glucosylceramide, komponent ewlieni tal-istruttura tal-lipidi tal-membrani taċ-ċelluli, fi glucose u ceramide. F’individwi bil-marda ta’ Gaucher, id- degradazzjoni ta’ glucosylceramide hi insuffiċjenti, u twassal għall-akkumulazzjoni ta’ kwantitajiet kbar ta’ dan is-substrat fil-lisosomi ta’ makrofaġi (imsejħa ‘ċelluli ta’ Gaucher’), li jwasslu għal patoloġija sekondarja mifruxa.

Iċ-ċelluli ta’ Gaucher tipikament jinsabu fil-fwied, fil-milsa u fil-mudullun u xi kultant fil-pulmun, fil-kliewi u fl-imsaren. Klinikament, il-marda ta’ Gaucher hi spectrum fenotipiku eteroġenu. Il- manifestazzjonijiet l-aktar frekwenti tal-marda huma epatosplenomegalija, tromboċitopenija, anemija, u patoloġija skeletrika. L-anormalitajiet skeletriċi huma ta’ spiss l-iktar karatteristiċi tal- marda ta’ Gaucher li jdgħajfu u jikkaġunaw diżabilità lill-individwu. Dawn il-manifestazzjonijiet skeletriċi jinkludu infiltrazzjoni fil-mudullun, osteonekrosi, uġigħ fl-għadam u kriżi fl-għadam, osteopenija u osteoporożi, ksur patoloġiku, u indeboliment fit-tkabbir. Il-marda ta’ Gaucher hi assoċjata ma’ żieda fil-produzzjoni tal-glucose u żieda fir-rata ta’ użu ta’ enerġija meta l-persuna tkun tistrieħ, u dan jista’ jikkontribwixxi għal għeja kbira u kakessija. Pazjenti bil-marda ta’ Gaucher

jista’ jkollhom ukoll profil infjammatorju ta’ grad baxx. Flimkien ma’ dan, il-marda ta’ Gaucher kienet assoċjata ma’ żieda fir-riskju ta’ anormalitajiet fl-immunoglobulina bħal iperimmunoglobulinemija, gammopatija poliklonali, gammopatija monoklonali ta’ sinifikat mhux stabbilit (MGUS) u majeloma multipla. L-istorja medika naturali tal-marda ta’ Gaucher normalment turi progressjoni, bir-riskju ta’ kumplikazzjonijiet irriversibbli li jseħħu f’diversi organi maż-żmien. Il-manifestazzjonijiet kliniċi tal-marda ta’ Gaucher jistgħu jaffettwaw b’mod avvers il-kwalità tal- ħajja. Il-marda ta’ Gaucher hi assoċjata ma’ żieda fil-morbożità u mortalità bikrija.

Is-sinjali u s-sintomi li jidhru fi żmien it-tfulija, tipikament jirrappreżentaw marda ta’ Gaucher iktar severa. Fit-tfal, il-marda ta’ Gaucher tista’ twassal għal dewmien fit-tkabbir u pubertà li ddum biex tibda.

Pressjoni tad-demm pulmonari għolja hi kumplikazzjoni magħrufa tal-marda ta’ Gaucher. Il-pazjenti li kellhom splenektomija, għandhom żieda fir-riskju għal pressjoni tad-demm pulmonari għolja. It- terapija b’Cerezyme tnaqqas il-ħtieġa għal splenektomija fil-biċċa l-kbira tal-każijiet u kura bikrija b’Cerezyme kienet assoċjata ma’ riskju mnaqqas ta’ pressjoni tad-demm pulmonari għolja. Evalwazzjoni ta’ rutina biex tinstab il-pressjoni tad-demm pulmonari għolja wara dijanjosi tal-marda ta’ Gaucher u mal-medda taż-żmien hi rakkomandata. Pazjenti li jkunu ddijanjostikati bi pressjoni tad-demm pulmonari għolja, b’mod partikulari, għandhom jirċievu dożi adegwati ta’ Cerezyme biex jiżguraw il-kontroll tal-marda ta’ Gaucher diġà eżistenti kif ukoll biex ikunu evalwati għal ħtieġa ta’ kuri speċifiċi addizzjonali ta’ pressjoni tad-demm pulmonari għolja.

Effetti farmakodinamiċi

Imiglucerase (makrofagu rikombinanti targeted acid ß-glucosidase) jissostitwixxi l-attività tal- enzima defiċjenti, jagħmel hydrolysing ta’ glucosylceramide, u għaldaqstant jikkoreġi l- patofiżjoloġija inizjali u jimpedixxi patoloġija sekondarja. Cerezyme inaqqas id-daqs tal-milsa u tal- fwied, itejjeb jew jinnormalizza t-tromboċitopenija u l-anemija, itejjeb jew jinnormalizza d-densità minerali tal-għadam u l-burden tal-mudullun, u jnaqqas jew jelimina l-uġigħ fi kriżijiet tal-għadam.

Cerezyme inaqqas ir-rata ta’ użu ta’ enerġija meta l-persuna tkun tistrieħ. Intwera li Cerezyme itejjeb kemm l-aspetti mentali u fiżiċi tal-kwalità tal-ħajja ta’ pazjenti bil-marda ta’ Gaucher. Cerezyme inaqqas chitotriosidase, bijomarkatur għall-akkumulazzjoni ta’ glucosylceramide fil-makrofaġi, u r- rispons għall-kura. Fit-tfal, intwera li Cerezyme jagħmilha possibbli li jkun hemm żvilupp normali fil-pubertà, u jikkawża tkabbir catch-up, li jwassal għal tul normali u densità normali tal-għadam meta l-persuna ssir adulta.

Effikaċja klinika u sigurtà

Ir-rata u l-grad ta’ rispons għall-kura b’Cerezyme jiddependu mid-doża. Ġeneralment, titjib fis- sistemi tal-organi b’rata iktar mgħaġġla ta’ turnover, bħas-sistema ematoloġika, jista’ jkun osservat ħafna iktar bil-għaġġla milli f’dawk b’turnover iktar bil-mod, bħall-għadam.

F’analiżi tar-Reġistru ta’ Gaucher ICGG, koorti kbir ta’ pazjenti (n=528) bil-marda ta’ Gaucher ta’ tip 1, kien osservat effett li jiddependi mid-doża u miż-żmien għal Cerezyme, għal parametri ematoloġiċi u vixxerali (għadd tal-plejtlits, konċentrazzjoni fl-emoglobina, fil-milsa u fil-volum tal- fwied) fil-medda tad-doża ta’ 15, 30 u 60 U/kg ta’ piż tal-ġisem darba kull ġimagħtejn. Pazjenti kkurati b’doża ta’ 60 U/kg ta’ piż tal-ġisem kull ġimagħtejn, urew titjib iktar mgħaġġel u effett tal- kura massimu akbar meta mqabbel ma’ pazjenti li kienu qed jirċievu dożi aktar baxxi.

Bl-istess mod, f’analiżi tar-Reġistru ta’ Gaucher ICGG tad-densità minerali tal-għadam bl-użu ta’ dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) fi 342 pazjent, wara 8 snin ta’ kura, densità minerali normali tal-għadam inkisbet b’doża ta’ Cerezyme ta’ 60 U/kg ta’ piż tal-ġisem darba kull ġimagħtejn, iżda mhux b’dożi iktar baxxi ta’ 15 u 30 U/kg ta’ piż tal-ġisem darba kull ġimagħtejn

(Wenstrup et al, 2007).

Fi studju li investiga 2 koorti ta’ pazjenti kkurati b’doża medjana ta’ 80 U/kg ta’ piż tal-ġisem kull 4 ġimgħat u b’doża medjana ta’ 30 U/kg ta’ piż tal-ġisem kull 4 ġimgħat, fost il-pazjenti b’punteġġ tal- burden tal-mudullun ta’ 6, iktar pazjenti fil-koorti tad-doża ogħla (33%; n=22), kisbu tnaqqis fil-

punteġġ ta’ 2 punti wara 24 xahar ta’ kura b’Cerezyme meta mqabbel ma’ pazjenti fil-koorti iktar baxx tad-doża (10%; n=13) (de Fost et al, 2006).

Il-kura b’Cerezyme f’doża ta’ 60 U/kg ta’ piż tal-ġisem darba kull ġimagħtejn, uriet titjib fl-uġigħ fl- għadam fi żmien 3 xhur, tnaqqis fil-kriżijiet tal-għadam fi żmien 12-il xahar, u titjib fid-densità minerali tal-għadam wara 24 xahar ta’ kura (Sims et al, 2008).

Il-frekwenza tas-soltu tal-infużjoni hi darba kull ġimagħtejn (ara sezzjoni 4.2). Terapija tal- manteniment kull 4 ġimgħat (Q4) bl-istess doża kumulattiva bħad-doża ta’ kull ġimagħtejn (Q2), ġiet studjata f’pazjenti adulti bil-marda ta’ Gaucher residwa ta’ tip 1. Tibdil mil-linja bażi fl- emoglobina, plejtlits, volumi tal-fwied u tal-milsa, kriżi fl-għadam, u mard fl-għadam kienu jinkludu endpoint kompost pre-definit; il-kisba jew iż-żamma ta’ miri terapewtiċi stabbiliti tal-marda ta’ Gaucher għall-parametri ematoloġiċi u vixxerali kienu jinkludu endpoint addizzjonali. Tlieta u sittin fil-mija tal-pazjenti kkurati fi Q4, u 81% ta’ dawk ikkurati fi Q2, issodisfaw l-endpoint kompost f’Xahar 24; id-differenza ma kinitx statistikament sinifikanti bbażat fuq il-95% CI (-0.357, 0.058). Disa’ u tmenin fil-mija tal-pazjenti kkurati fi Q4, u 100% ta’ dawk ikkurati fi Q2, issodisfaw l- endpoint terapewtiku bbażat fuq il-miri; id-differenza ma kinitx statistikament sinifikanti bbażata fuq il-95% CI (-0.231, 0.060). Kors ta’ infużjoni fi Q4 jista’ jkun għażla terapewtika għal xi pazjenti adulti b’marda stabbli ta’ Gaucher residwa ta’ tip 1, iżda dejta klinika hi limitata.

Ma saru l-ebda studji kontrollati u kliniċi fuq l-efikaċja ta’ Cerezyme fuq is-sinjali newroloġiċi tal-marda. Għalhekk ma wasalna għall-ebda konklużjoni fuq l-effett tat-terapija tas-sostituzzjoni ta’ l-enżima fuq is-sinjali newroloġiċi tal-marda.

Professjonisti mediċi u tal-kura tas-saħħa huma mħeġġa jirreġistraw il-pazjenti Gaucher, inklużi dawk li għandhom sinjali kroniċi u newropatiċi tal-marda fir-reġistru ta’ l-ICGG Gaucher. L-informazzjoni dwar il-pazjent ser jinġabru b’mod anonimu fir-Reġistru ta’ l-ICGG Gaucher. L-objettivi tar-reġistru ta’ l-ICGG Gaucher huwa li jsaħħaħ l-għarfien tal-marda Gaucher u biex jiġi evalwat l-effettività tat-terapija tas-sostituzzjoni ta’ l-enzima, u dan għandu jwassal fl-aħħarnett fit- titjib fl-użu mingħajr periklu u effikaċi ta’Cerezyme.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Matul is-siegħa ta’ l-infużjoni għal ġol-vina ta’ erbgħa dożi (7.5, 15, 30, 60 U/kg) ta’ imiglucerase, intlaħqet attività enzimatika ta’ stat stabbli fi 30 minuta. Wara l-infużjoni, l-attività enzimatika tal-plażma naqset malajr b’half-life ta’ bejn 3.6 sa 10.4 minuti. Ir-rata tat-tneħħija mill-plażma kienet ta’ bejn 9.8 sa 20.3 ml/min/kg, (medja ± S.D, 14.5 ± 4.0 ml/min/kg). Il-volum

tad-distribuzzjoni aġġustata għall-piż tvarja minn 0.09 sa 0.15 1/kg (medju ± S.D 0.12 ± 0.02 1/kg).

Dawn il-varjabbli ma jidhrux li huma influwenzati mid-doża jew minn kemm damet l-infużjoni, imma, pazjent wieħed jew tnejn biss kienu studjati f’kull livell tad-doża u r-rata ta’ l-infużjoni.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Informazzjoni mhux ta’ l-użu kliniku ma turi l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin skond it-tagħrif konvenzjonali fuq is-sigurtà farmakoloġika, l-effett tossiku ta’ doża waħda u l-effett tossiku ta’ dożi ripetuti, u ġenotossiċità.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Mannitol,

sodium Citrate (biex ikun aġġustat il-pH),

citric acid monohydrate (biex ikun aġġustat il-pH), polysorbate 80.

6.2 Inkompatibbiltajiet

Minħabba li ma sarux studji li juru liema huma l-prodotti li jaqblu miegħu, dan il-prodott mediċinali m’għandux jiġi mħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Kunjetti mhux miftuħa:

Sentejn.

Soluzzjonijiet dilwiti:

Mil-lat tas-sigurtà mikrobijoloġika, il-prodott għandu jintuża immedjatament. Jekk ma jintużax immedjatament, il-ħżin fl-użu u l-kondizzjonijiet ta’ qabel l-użu huma r-responsabilità ta’ min juża l- prodott u m’għandux ikun għal aktar minn 24 siegħa f’temperatura ta’ bejn 2°Ċ - 8°Ċ. Il-prodott ghandu jinżamm f’post li ma jarax id-dawl.

6.4Prekawzjonjiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2°Ċ - 8°Ċ).

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara d-dilwizzjoni tal-prodott mediċinali, ara s-sezzjoni 6.3.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm go fih

Cerezyme jista’ jinkiseb f’kunjetti tal-ħġieġ tal-borosilicate tip I (ċar) ta’ 20 ml. Dan il-kunjett jingħalaq permezz ta’ tapp ta’ butyl silikonizzat u għandu għatu li ttajru b’daqqa ta’ saba’ li juri jekk dan ikun infetaħ qabel.

Cerezyme 200 U trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Biex nipprovdu volum biżżejjed ħalli jkun jista’ jingħata l-ammont eżatt, kull kunjett hu fformulat biex ikun jista’ jesgħa ammont żejjed ta’ 0.3 ml.

Daqsijiet tal-pakkett: Kunjett 1 jew 25 kunjett kull kartuna.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijet kollha jkunu fis-suq.

Cerezyme 400 U trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Biex nipprovdu volum biżżejjed ħalli jkun jista’ jingħata l-ammont eżatt, kull kunjett hu fformulat biex ikun jista’ jesgħa ammont żejjed ta’ 0.6 ml.

Daqsijiet tal-pakkett: Kunjett 1, 5 jew 25 kunjett kull kartuna.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal immaniġġar ieħor

Kull kunjett ta’ Cerezyme hu intiż li jintuża darba biss.

It-trab għall-konċentrat għas-soluzzjoni għall-infużjoni irid ikun rikostitwit bl-ilma għall-injezzjonijiet, dilwit b’soluzzjoni waħda ta’ 0.9% ta’ sodium chloride u li tingħata permezz ta’ infużjoni ġol-vina.

Iddeċiedi kemm kunjetti jridu jkunu rikostitwiti skond ir-reġim tad-doża individwali tal-pazjent u neħhi l-kunjetti mill-friġg.

Kultant, għandhom mnejn isiru aġġustamenti żgħar tad-doża biex tkun evitata r-rimi ta’ kunjetti li għad fadlilhom xi ftit. Id-dożi jistgħu jiżdiedu sa l-eqreb kunjett mimli, basta d-doża li tingħata kull xahar tibqa’ essenzjalment l-istess.

Użu ta’ Teknika Asettika

Rikostituzzjoni

Cerezyme 200 U trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Irrikostitwixxi kull kunjett b’5.1 ml ilma għall-injezzjonijiet, evita impatt qawwi ta’ l-ilma għall-injezzjonijiet fuq it-trab u, ħalltu bil-mod sabiex tevita li s-soluzzjoni tagħmel ir-ragħwa. Il-volum rikostitwit hu ta’ 5.3 ml. Il-pH tas-soluzzjoni rikostitwita hu bejn wieħed u ieħor 6.1.

Cerezyme 400 U trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Irrikostitwixxi kull kunjett b’10.2 ml ilma għall-injezzjonijiet, evita impatt qawwi ta’ l-ilma għall- injezzjonijiet fuq it-trab u, ħalltu bil-mod sabiex tevita li s-soluzzjoni tagħmel ir-ragħwa. Il-volum rikostitwit hu ta’ 10.6 ml. Il-pH tas-soluzzjoni rikostitwita hu bejn wieħed u ieħor 6.1.

Wara r-rikostituzzjoni s-soluzzjoni hija likwidu ċar, mingħajr kulur u ħielsa mill-materja barranija. Is-soluzzjoni rikostitwita għandha tiġi dilwita aktar. Qabel ma tiddilwija aktar, ivverifika viżwalment is-soluzzjoni rikostitwita f’kull kunjett għal xi frak u telf ta’ kulur. Tużax kunjetti li fihom frak jew li tilfu l-kulur. Wara r-rikostituzzjoni, iddilwa immedjatament il-kunjett u taħżnux għall-użu aktar tard.

Dilwazzjoni

Cerezyme 200 U trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Is-soluzzjoni rikostitwita fiha 40 unità ta’ imigluċerase kull ml. Il-volum rikostitwit jippermeti l-ġbid eżatt ta’ 5.0 ml (daqs 200 unità) minn kull kunjett. Iġbed 5.0 ml soluzzjoni rikostitwita minn kull kunjett u ħallat flimkien il-volumi li kont ġbidt. Imbagħad iddilwa l-volumi mħallta b’ soluzzjoni ta’ 0.9% ta’ sodium chloride li tingħata ġol-vina għal volum totali ta’ 100 sa 200 ml. Ħallat is- soluzzjoni tal-infużjoni bil-mod.

Cerezyme 400 U trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Is-soluzzjoni rikostitwita fiha 40 unità ta’ imigluċerase kull ml. Il-volum rikostitwit jippermeti l-ġbid eżatt ta’ 10.0 ml (daqs 400 unità) minn kull kunjett. Iġbed 10.0 ml soluzzjoni rikostitwita minn kull kunjett u ħallat flimkien il-volumi li kont ġbidt. Imbagħad iddilwa l-volumi mħallta b’ soluzzjoni ta’ 0.9% ta’ sodium chloride li tingħata ġol-vina għal volum totali ta’ 100 sa 200 ml. Ħallat is- soluzzjoni tal-infużjoni bil-mod.

L-għoti

Hu rakkomandat li tagħti s-soluzzjoni dilwita minn ġo filtru tat-tip in-line low protein-binding 0.2

µm biex jitneħħa kwalunkwe frak tal-proteini. Dan mhux ser iwassal għall-ebda telf ta’ attività ta’ imiglucerase. Hu rakomandat li soluzzjoni dilwita tingħata fi żmien tliet sigħat. Il-prodott dilwit f’soluzzjoni ta’ 0.9% ta’ sodium chloride li tingħata ġol-vina ser iżomm l-istabbilità kemikali jekk tinħażen sa 24 siegħa f’temperatura ta’ bejn 2° Ċ u 8° Ċ u f’post li ma jarax id-dawl; imma s-sigurtà mikrobijoliġikali ser tiddependi minn jekk ir-rikostituzzjoni u dilwazzjoni sarux b’mod asettiku.

Cerezyme ma fih l-ebda preservattivi. Kull fdal tal-prodott li ma jiġix użat jew skart wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Genzyme Europe, B.V., Gooimeer 10, NL-1411 DD Naarden, l-Olanda.

8.NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/97/053/001 Cerezyme 200 U kunjett wieħed ta’ trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall- infużjoni

EU/1/97/053/002 Cerezyme 200 U 25 kunjett ta’ trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall- infużjoni

EU/1/97/053/003 Cerezyme 400 U kunjett wieħed ta’ trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall- infużjoni

EU/1/97/053/004 Cerezyme 400 U 5 kunjetti ta’ trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall- infużjoni

EU/1/97/053/005 Cerezyme 400 U 25 kunjett ta’ trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall- infużjoni

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 17 ta’ Novembru 1997

Data tal-aħħar tiġdid:17/09/2007

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit web tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati