Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cholestagel (colesevelam) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - C10AC04

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaCholestagel
Kodiċi ATCC10AC04
Sustanzacolesevelam
ManifatturGenzyme Europe B.V.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Cholestagel 625 mg pilloli miksijin b’rita

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola fiha 625 mg colesevelam (bħala hydrochloride).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola miksija b’rita (pillola).

Pilloli off-wajt, miksijin b’rita, forma ta’ kapsula, li għandhom stampat C625 fuq naħa waħda.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Cholestagel mogħti flimkien ma’ inibitur ta’ 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-coenzyme A (HMG- CoA) reductase (statin) jintuża bħala terapija aġġuntiva mad-dieta biex jipprovdi tnaqqis addizzjonali fil-livelli tal- kolesterol b’lipoproteina ta’ densità baxxa (LDL-C) f’pazjenti adulti li għandhom iperkolesterolimja li mhix ikkontrollata b’mod adekwat permezz ta’ statin waħdu.

Cholestagel waħdu jintuża bħala terapija aġġuntiva mad-dieta għat-tnaqqis ta’ livell għoli ta’ total-kolesterol u LDL-C f‘pazjenti adulti li għandhom iperkolesterolimja primarja,f’każi fejn statin mhux meqjus li jgħodd għalihom jew li mhux ittolerat sewwa.

Cholestagel jista’ jintuża wkoll flimkien ma’ ezetimibe, bi jew mingħajr statin, f’pazjenti adulti bi iperkolesterolemija primarja, li jinkludu pazjenti b’iperkolesterolemija familjali (ara sezzjoni 5.1).

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Terapija flimkien ma’ mediċini oħra

Id-doża rrakkomandata ta’ Cholestagel flimkien ma’ statin bi jew mingħajr ezetimibe

hi bejn 4 sa 6 pilloli kuljum. Id-doża massima rrakkomandata hi ta’ 6 pilloli kuljum meħuda bħala 3 pilloli darbtejn kuljum ma’ l-ikel jew 6 pilloli meħuda darba kuljum ma’ l-ikla. Il-provi kliniċi wrew li Cholestagel u statins jistgħu jingħataw flimkien jew waħidhom u li Cholestagel u ezetimibe jistgħu jingħataw flimkien jew separatament.

Monoterapija

Id-doża rrakkomandata tal-bidu ta’ Cholestagel hi ta’ 6 pilloli kuljum meħuda bħala 3 pilloli li jittieħdu darbtejn kuljum ma’ l-ikel jew 6 pilloli darba kuljum ma’ l-ikla. Id-doża massima rrakkomandata hi 7 pilloli kuljum.

Matul terapija, id-dieta li tnaqqas il-kolesterol għandha titkompla, u l-livelli ta’ serum total-C, LDL-C u triglycerides għandhom jiġu stabbiliti perjodikament matul il-kura biex jiġu kkonfermati r-risponsi favorevoli inizjali u adegwati fit-tul.

Meta ma tkunx tista’ tiġi eskluża interazzjoni tal-mediċina ma’ prodott mediċinali li għalih varjazzjonijiet żgħar f’livell terapewtiku jkunu klinikament importanti li jintuża fl-istess ħin,

Cholestagel għandu jingħata mill-inqas 4 sigħat qabel jew mill-inqas erba’ sigħat wara li tittieħed il-mediċina fl-istess ħin biex jiġi jitnaqqas ir-riskju ta’ tnaqqis fl- assorbiment tal-mediċina użata fl-istess ħin (ara sezzjoni 4.5).

Popolazzjoni anzjana

M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fid-doża meta Cholestagel jingħata lill-pazjenti anzjani.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Cholestagel fit-tfal minn età ta’ 0 sa 17-il sena ma ġewx determinati s’issa. Dejta disponibbli hi deskritta fis-sezzjoni 5.1 imma l-ebda rakkomandazzjoni dwar il- pożoloġija ma tista’ tingħata.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-pilloli Cholestagel għandhom jittieħdu mill-ħalq ma’ l-ikel u max-xorb.

Għandek tibla’ l-pilloli sħaħ u mhux mkissra, mfarrkin jew mimgħuda.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittivita’ eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1

Imsaren jew kanali biljari imblukkati

Meta Cholestagel jingħata flimkien ma’ statin jew kwalunkwe mediċini oħrajn, l-SPC tal-mediċina speċifika għandu jkun konsultat biex jinkiseb tagħrif meta huwa kontra-indikat.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet speċjali għall-użu

Kawżi sekondarji tal-iperkolesterolimja

Qabel ma tibda t-terapija b’Cholestagel, jekk il-kawżi sekondarji ta’ l-iperkolesterolimja (i.e., diabetes mellitus li mhix ikkontrollata tajjeb, ipotirojdiżmu, sindromu nefrotiku, disproteinimji, mard li jinvolvi sadd fil-fwied, terapija oħra farmakoloġika, alkoħoliżmu) huma kkunsidrati, dawn għandhom ikunu ddijanjostikati u kkurati kif suppost.

Interazzjoni ma’ ciclosporin

Għal pazjenti li qed jieħdu ciclosporin li ser jibdew jew iwaqqfu Cholestagel, jew pazjenti li qed jieħdu Cholestagel li jeħtieġu jibdew ciclosporin: Cholestagel inaqqas il-bijodisponibilità ta’ ciclosporin (ara wkoll sezzjoni 4.5). Pazjenti li ser jibdew ciclosporin u li diġà qed jieħdu Cholestagel, għandu jkollhom il-konċentrazzjonijiet ta’ ciclosporin fid-demm tagħhom immonitorjati bħas-soltu u d-doża tagħhom aġġustata bħas-soltu. Pazjenti li ser jibdew jieħdu Cholestagel u li diġà qed jieħdu ciclosporin, għandu jkollhom il-konċentrazzjonijiet tad-demm tagħhom immonitorjati qabel it-terapija kombinata u għandhom ikunu mmonitorjati b’mod frekwenti immedjatament malli jibdew il-ko-terapija, u d-doża ta’ ciclosporin għandha tkun aġġustata kif suppost. Wieħed għandu jinnota li t-twaqqif tat-terapija b’Cholestagel jirriżulta f’żieda fil-konċentrazzjonijiet ta’ ciclosporin fid-demm. Għalhekk, il-pazjenti li jkunu qed jieħdu kemm ciclosporin kif ukoll Cholestagel għandu jkollhom il-konċentrazzjonijiet tad-demm tagħhom immonitorjati qabel, u mmonitorjati b’mod frekwenti wara li t-terapija b’Cholestagel titwaqqaf, u d-doża tagħhom ta’ ciclosporin għandha tkun aġġustata kif suppost.

Effetti fuq il-livelli tat-trigliċeridi

Wieħed għandu joqgħod attent meta jkun qed jikkura pazjenti li għandhom il-livelli tat-trigliċeridi ta’ aktar minn 3.4 mmol/L minħabba l-effett ogħla tat-trigliċeridi ma’ Cholestagel. Is-sigurtà u l-effikaċja mhumiex stabbiliti għall-pazjenti li għandhom livelli tat-trigliċeridi ta’ aktar minn 3.4 mmol/L, għax dawn il-pazjenti tħallew barra mill-istudji kliniċi.

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Cholestagel f’pazjenti li jbatu mill-disfaġja, li jsibuha bi tqila biex jibilgħu, problemi serji fil-motilità gastrointestinali, mard ta’ infjamazzjoni fl-imsaren, insuffiċjenza tal-fwied, jew operazzjoni kbira tas-sistema gastrointestinali, ma ġewx stabbiliti. Għalhekk, wieħed għandu joqgħod attent meta Cholestagel jingħata lill-pazjenti li għandhom dawn il-problemi.

Stitikezza

Cholestagel jista’ jikkawża l-istitikezza jew iġagħalha tmur għall-agħar. Ir-riskju ta’ l-istitikezza għandu aktar ikun meqjus fil-każ ta’ pazjenti li jbatu minn mard koronjaru tal-qalb u angina pectoris.

Antikoagulanti

It-terapija kontra l-koaġulazzjoni tad-demm għandha tkun monitorjata sewwa f’pazjenti li qed jingħataw warfarin jew prodotti simili, għax hemm x’juri li s-sekwestranti ta’ l-aċidu tal-bili, bħal Cholestagel, inaqqsu l-assorbiment tal-vitamina K u għalhekk jfixxklu l-effett kontra l-koaġulazzjoni tad-demm ta’ warfarin (ara wkoll sezzjoni 4.5).

Kontraċettivi orali

Cholestagel jista’ jaffettwa l-bijodisponibilità tal-pillola kontraċettiva orali meta jingħata fl-istess ħin. Hu importanti li tiżgura li Cholestagel jingħata mill-inqas 4 sigħat wara l-pillola kontraċettiva orali biex timminimizza r-riskju ta’ kwalunkwe interazzjoni (ara wkoll sezzjoni 4.5).

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

B’mod ġenerali

Cholestagel għandu mnejn jaffettwa l-bijodisponibiltà ta’ prodotti mediċinali oħra. Għalhekk meta ma tistax tkun eskluża interazzjoni mediċinali ma’ prodott mediċinali li jingħata fl-istess ħin li għalih varjazzjonijiet żgħar f’livell terapewtiku jkunu klinikament importanti, Cholestagel għandu jingħata mill-inqas 4 sigħat qabel jew ta’ l-anqas erba’ sigħat wara li tittieħed l-mediċina li tingħata fl-istess ħin biex jitnaqqas ir-riskju ta’ tnaqqis fl-assorbiment tal-mediċina użata fl-istess ħin. Għal mediċini li jintużaw fl-istess ħin li jeħtieġu l-għoti permezz ta’ dożi maqsuma, għandu jiġi nnutat li d-doża meħtieġa ta’ Cholestagel tista’ tittieħed darba kuljum.

Meta jingħataw prodotti mediċinali fejn it-tibdil tal-livelli tad-demm jista’ jkollu effetti klinikali sinifikanti fuq is-sigurtà u l-effikaċja, it-tobba għandhom iqisu jekk għandhomx jimmonitorjaw il-livelli fis-serum jew l-effetti.

Studji ta’ interazzjoni twettqu biss f’adulti.

Skond studju ta’ interazzjoni f’voluntiera b’saħħithom, Cholestagel ma kellu l-ebda effett fuq il-bijodisponibiltà ta’ digoxin, metoprolol, quinidine, valproic acid, u warfarin. Cholestagel naqqas Cmax u l-AUC ta’ verapamil, li jintreħa bil-mod, b’madwar 31% u 11%, rispettivament. Peress li hemm livell għoli ta’ varjabilità fuq il-bijodisponibilità ta’ verapamil, is-sinifikat kliniku ta’ dan l-istudju mhux ċar.

It-teħid flimkien ta’ colesevelam u olmesartan inaqqsu l-espożizzjoni ta’ olmesartan. Olmesartan għandu jingħata mill-inqas 4 sigħat qabel colesevelam.

Kien hemm rapporti rari ħafna ta’ tnaqqis fil-livelli ta’ phenytoin f’pazjenti li rċivew Cholestagel mogħti ma’ phenytoin.

Terapija kontra l-koagulazzjoni

Terapija ta’ kontra l-koaġulazzjoni tad-demm għandha tkun monitorjata bir-reqqa f’pazjenti li qed jirċievu warfarin jew prodotti simili, għax hemm x’juri li s-sekwestranti ta’ l-aċidu tal-bili, bħal

Cholestagel, inaqqsu l-assorbiment tal-vitamina K u għalhekk ifixxklu l-effett kontra l- koaġulazzjoni tad-demm ta’ warfarin. Ma sarux studji speċifiċi ta’ interazzjoni klinika bejn colesevelam u vitamina K.

Levothyroxine

Fi studju dwar l-interazzjoni f’voluntiera b’saħħithom, Cholestagel naqqas l-AUC u s-Cmax ta’ levothyroxine meta ngħata fl-istess ħin jew wara siegħa. Ma kienet osservata l-ebda interazzjoni meta Cholestagel ingħata mill-inqas erba’ sigħat wara levothyroxine.

Pillola kontraċettiva orali

Fi studju dwar l-interazzjoni f’voluntiera b’saħħithom, Cholestagel naqqas is-Cmax ta’ norethindrone kif ukoll l-AUC u s-Cmax ta’ ethinylestradiol meta ngħata fl-istess ħin mal-pillola kontraċettiva orali. Din l-interazzjoni kienet osservata wkoll meta Cholestagel ngħata siegħa wara l-pillola kontraċettiva orali. Madankollu l-ebda interazzjoni ma kienet osservata meta Cholestagel ingħata erba’ sigħat wara l-pillola kontraċettiva orali.

Ciclosporin

Fi studju dwar l-interazzjoni f’voluntiera b’saħħithom, l-għoti flimkien ta’ Cholestagel u ciclosporin naqqas b’mod sinifikanti l-AUC0-inf u s-Cmax ta’ ciclosporin b’34% u 44%, rispettivament. Għalhekk, għandu jingħata parir biex il-konċentrazjonijiet ta’ ciclosporin fid-demm jiġu mmonitorjati mill-qrib (ara wkoll sezzjoni 4.4). Flimkien ma’ dan, ibbażat fuq raġunijiet teoretiċi, Cholestagel għandu jingħata mill-inqas 4 sigħat wara ciclosporin sabiex jitnaqqsu aktar ir-riskji marbuta mal-għoti fl-istess ħin ta’ ciclosporin u Cholestagel. Barra minn hekk, Cholestagel għandu dejjem jingħata fl-istess ħin b’mod konsistenti għax il-ħin meta jittieħdu Cholestagel u ciclosporin jistgħu teoretikament jinfluwenzaw il-grad tat-tnaqqis tal-bijodisponibilità ta’ ciclosporin.

Statins

Meta Cholestagel ingħata ma’ statins fi studji kliniċi, kien hemm effett miżjud fit-tnaqqis ta’ LDL-C li kien mistenni, u ma kien hemm l-ebda effetti mhux mistennija. Cholestagel ma kellu l- ebda effett fuq il-bijodisponibilità ta’ lovastatin fi studji dwar l-interazzjonijiet.

Mediċini kontra d-dijabete

It-teħid flimkien ta’ colesevelam u pilloli ta’ metformin li jerħu l-mediċina b’mod imtawwal (pilloli ER-extended release) iżid l-espożizzjoni ta’ metformin. Pazjenti li fl- istess ħin ikunu qed jirċievu metformin ER u colesevelam għandhom jiġu segwiti għar- rispons kliniku kif issoltu jsir bl-użu ta’ mediċini kontra d-dijabete.

Colesevelam jeħel ma’ glimepiride u jnaqqas l-assorbiment ta’ glimepiride mill-passaġġ gastrointestinali. Ma ġiet osservata ebda interazzjoni meta glimepiride ittieħed mill-inqas 4 sigħat qabel colesevelam. Għalhekk glimepiride għandu jingħata mill-inqas 4 sigħat qabel colesevelam.

It-teħid flimkien ta’ colesevelam u glipizide inaqqas l-espożizzjoni ta’ glipizide. Glipizide għandu jingħata mill-inqas 4 sigħat qabel colesevelam.

L-għoti flimkien ta’ Cholestagel u glyburide (magħruf ukoll bħala glibenclamide) ikkawża tnaqqis fl-AUC0-inf u s-Cmax ta’ glyburide bi 32% u 47%, rispettivament. Ma kienet osservata l-ebda interazzjoni meta Cholestagel ingħata erba’ sigħat wara glyburide.

L-għoti flimkien ta’ Cholestagel u repaglinide ma kellu l-ebda effett fuq l-AUC u kkawża tnaqqis ta’ 19% fis-Cmax ta’ repaglinide. Ir-rilevanza klinika ta’ dan il-fatt mhijiex magħrufa. Ma kienet osservata l-ebda interazzjoni meta Cholestagel ingħata siegħa wara repaglinide.

Ma kienet osservata l-ebda interazzjoni meta Cholestagel u pioglitazone ingħataw fl-istess ħin f’voluntiera b’saħħithom.

Ursodeoxycholic acid

Cholestagel, primarjament jwaħħal aċidi idrofobiċi tal-bila. Fi studju kliniku Cholestagel ma affettwax it-tneħħija fl-ippurgar ta’ ursodeoxycholic acid endoġenu (idrofiliku). Madankollu, ma saru l-ebda studji formali b’ursodeoxycholic acid dwar l-interazzjonijiet. Kif ġie osservat b’mod ġenerali, meta ma tkunx tista’ tiġi eskluża interazzjoni tal-mediċina ma’ prodott mediċinali li jintuża fl-istess ħin, Cholestagel għandu jingħata mill-inqas erba’ sigħat qabel jew erba’ sigħat wara li tittieħed il-mediċina l-oħra biex jiġi mminimizzat ir-riskju ta’ tnaqqis ta’ assorbiment tal- mediċina li tintuża fl-istess ħin. Għandu jiġi kkunsidrat il-monitoraġġ ta’ effetti kliniċi ta’ kura b’ursodeoxycholic acid.

Forom oħra ta’ interazzjoni

Cholestagel ma ġiegħelx l-ebda tnaqqis sinifikanti kliniku fl-assorbiment tal-vitamini A,D, E jew K matul l-istudji kliniċi sa sena. Imma, wieħed għandu joqgħod attent meta jkun qed jikkura pazjenti li għandhom suxxettibilità għal nuqqas tal-vitamina K jew tal-vitamini li jinħallu fix-xaħam, bħal pazjenti li jbatu minn malassorbiment. Fil-każ ta’ dawn il-pazjenti, il-monitoraġġ tal-livelli tal-vitamina A, D u E u l-assessjar ta’ l-istatus tal-vitamina K permezz tal-kejl tal-parametri ta’ koaġulazzjoni tad-demm hu rrakkomandat u dożi żejda tal-vitamini għandhom jingħataw jekk hemm bżonn.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemm l-ebda tagħrif kliniku dwar l-użu ta’ Cholestagel f’nisa tqal. Studji f’annimali ma urewx effetti diretti jew indiretti tossiċi fuq it-tqala, fuq l-iżvilupp embrijoniku/fetali, ħlas jew żvilupp wara t-twelid (ara sezzjoni 5.3). Wieħed għandu joqgħod attent meta jikteb riċetta għal din il-mediċina għal nisa tqal.

Treddigħ

Is-sigurtà ta’ Cholestagel għadha ma ġietx stabbilita f’nisa li qed ireddgħu. Wieħed għandu joqgħod attent meta jikteb riċetta għal din il-mediċina għal nisa li qed ireddgħu.

Fertilità

M’hemmx dejta dwar l-effett ta’ Cholestagel fuq il-fertilità fil-bniedem. Studju li sar fuq il-firien ma rriżulta fl-ebda differenzi fil-parametri riproduttivi bejn il-gruppi li jistgħu jimplikaw effetti riproduttivi attribwibbli għal colesevelam.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Cholestagel m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-iktar reazzjonijiet avversi li jseħħu b’mod frekwenti huma gass u stitikezza, li jinsabu fil-klassi tal-organi tas-sistema tad-disturbi gastrointestinali.

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

Fi studji kliniċi kkontrollati li kienu jinvolvu madwar 1400 pazjent u waqt l-użu wara l- approvazzjoni, dawn ir-reazzjonijiet avversi li jidhru hawn taħt kienu rrapportati f’≥ 1% tal- pazjenti li ngħataw Cholestagel.

Ir-rata ta’ rappurtaġġ hi kklassifikata bħala komuni ħafna (≥1/10), komuni (≥1/100 sa <1/10), mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100), rari (≥1/10,000 sa <1/1,000), rari ħafna (<1/10,000) u mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli.

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni: Uġigħ ta’ ras

Disturbi gastro-intestinali

Komuni ħafna: Gass*, stitikezza*

Komuni: rimettar, dijarea*, dispepsja*, uġigħ addominali, ippurgar anormali, nawseja, nefħa addominali

Komuni: Disfaġja

Rari ħafna: Pankreatite

Mhux magħruf: Ostruzzjoni intestinali*,**

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti konnettivi

Mhux komuni: Majalġja

Investigazzjonijiet

Komuni: Żieda fit-triglycerides fis-serum

Mhux komuni: Żieda fit-transaminase fis-serum

* ara s-sezzjoni hawn taħt għal aktar informazzjoni

** reazzjonijiet avversi wara li l-prodott tqiegħed fis-suq

Deskrizzjoni ta’ avvenimenti avversi magħżula

L-inċidenza fl-isfond ta’ gass u dijarea kienet ogħla f’pazjenti li kienu qed jirċievu l-plaċebo fl- istess studji kliniċi kkontrollati. L-istitikezza u d-dispepsja biss kienu rrappurtati minn perċentwali ogħla fost dawk li kienu qed jirċievu Cholestagel, meta mqabbla mal-plaċebo

Huwa probabbli li l-inċidenza tal-ostruzzjoni intestinali tiżdied fost pazjenti b’passat mediku ta’ ostruzzjoni jew tneħħija tal-imsaren.

Meta ngħataw Cholestagel flimkien ma’ statins u flimkien ma’ ezetimibe kien ittollerat tajjeb u r- reazzjonijiet avversi osservati kienu konsistenti mal-profil magħruf tas-sigurtà ta’ statins jew ezetimibe waħidhom.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal- prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Peress li Cholestagel mhux assorbit, ir-riskju ta’ tossiċità sistemika hu baxx. Jista’ jkun hemm sintomi gastrointestinali. Ma sarux testijiet b’dożi ta’ iktar mid-doża massima rakkomandata (4.5 g kuljum (7 pilloli)).

F’każ ta’ doża eċċessiva, il-ħsara prinċipali potenzjali hija mblukkar tas-sistema gastrointestinali. Il-post potenzjalment imblukkat, kemm ikun imblukkat u l-preżenza jew l-assenza tal-motilità normali ta’ l-imsaren ser jiddeterminaw x’tip ta’ kura għandha tingħata.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Sustanza li timmodifika l-lipidi, sekwestranti ta’ l-aċidu tal-bili, Kodiċi ATC: C10A C 04

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Il-mekkaniżmu ta’ azzjoni ta’ l-attività ta’ colesevelam, is-sustanza attiva f’Cholestagel, ġew evalwati f’numru ta’ studji in vitro u in vivo. Dawn l-istudji wrew li colesevelam jorbot l-aċidi tal-bili, inkluż glycocholic acid, l-aċidu principali tal-bili fin-nies. Il-kolesterol hu l-uniku prekursur ta’ l-aċidi tal-bili. Matul id-diġestjoni normali, l-aċidi tal-bili jidħlu fl-intestini. Parti kbira ta’ l-aċidi tal-bili imbagħad tkun assorbita mis-sistema intestinali u tirritorna fil-fwied permezz taċ-ċirkulazzjoni enteroepatika.

Colesevelam hu polimer li mhux assorbit u li jbaxxi l-lipidi u li jorbot l-aċidi tal-bili fl-imsaren, u ma jħallihomx jerġgħu jkunu assorbiti. Il-mekkaniżmu li jbaxxi l-LDL-C tas-sekwestranti ta’ l-aċidu tal-bili kien stabbilit qabel kif ġej: Hekk kif l-ammont ta’ aċidu tal-bili jonqos sew, l-enżima epatika, cholesterol 7-α-hydroxylase, jiżdied, li jżid il-konverżjoni tal-kolesterol f’aċidi tal-bili. Dan jikkaġuna żieda fil-bżonn tal-kolesterol fiċ-ċelluli tal-fwied, li jirriżulta fiż-żewġ effetti ta’ żieda fit-transkrizzjoni u l-attività ta’ l-enżima bijosintetika tal-kolesterol, hydroxymethyl-glutanyl-coenzyme A (HMG-CoA) reductase, u jżid in-numru ta’ riċetturi ta’ lipoproteini tal-fwied ta’ densità baxxa. Żjieda konkomitanti fis-sinteżi ta’ lipoproteini ta’ densità baxxa tista’ tiġri. Dawn l-effetti li jikkumpensaw iwasslu għal tneħħija akbar ta’ LDL-C mid- demm, li jwassal għal-livelli aktar baxxi ta’ LDL-C fis-serum.

Skond studju ta’ reazzjoni għad-doża, liema studju dam sejjer sitt xhur, kien hemm tnaqqis ta’ bejn 15% sa 18% fil-livelli ta’ LDL-C u dan deher fi żmien 2 ġimgħat minn meta bdiet tingħata l-kura lill-pazjenti li kienu jbatu mill-iperkolesterolimja primarja li kienu qed jirċievu 3.8 jew 4.5 g Cholestagel kuljum. Barra minn dan, Total-C naqas minn 7% sa 10%, HDL-C żdid b’3% u t- trigliċeridi żdiedu minn 9% sa 10%. Apo B naqas bi 12%. Meta ġew mqabblin ma’ pazjenti li ngħataw il-plaċebo, LDL-C, Total-C, HDL-C u Apo-B baqgħu l-istess, waqt li t-trigliċeridi żdiedu b’5%. Studji li eżaminaw l-għoti ta’ Cholestagel bħala doża waħda mal-kolazzjon ta’ filgħodu, doża waħda ma’ l-ikla ta’ filgħaxija, jew bħala dożi maqsuma mal-kolazzjon ta’ filgħodu u dik ta’ filgħaxija ma wrewx l-ebda differenza sinifikanti fit-tnaqqis ta’ LDL-C għall-skeda differenti ta’ dożaġġ. Imma, fi studju wieħed, it-trigliċeridi kellhom tendenza li jiżdiedu aktar meta Cholestagel ingħata bħala doża waħda mal-kolazzjon ta’ filgħodu.

Fi studju li dam 6 ġimgħat, 129 pazjent b’iperlipidimja mħallta kienu randomised għal fenofibrate 160 mg flimkien ma’ 3.8 g Cholestagel jew fenofibrate waħdu. Il-grupp li ngħata fenofibrate flimkien ma’ Cholestagel (64 pazjent) wera tnaqqis ta’ 10% fil-livelli ta’ LDL-C kontra żieda ta’ 2% għall-grupp ta’ fenofibrate (65 pazjent). It-tnaqqis kien osservat ukoll għal non-HDL-C, Total-C u Apo B. Żieda żgħira mhux sinifikanti ta’ 5%, kienet osservata wkoll fit-triglycerides. L-effetti ta’ kumbinazzjoni ta’ fenofibrate u Cholestagel fuq ir-riskji ta’ mijopatija jew epatotossiċità mhumiex magħrufa.

Studji multi-centred, randomised, double-blind, ikkontrollati bil-plaċebo li kienu jinvolvu 487 pazjent urew tnaqqis addizzjonali ta’ bejn 8% u 16% f’LDL-C meta bejn 2.3 g u 3.8 g Cholestagel u statin (atorvastatin, lovastatin jew simvastatin) ngħataw flimkien.

L-effett ta’ 3.8 gta’ Cholestagel flimkien ma’ 10 mg ta’ ezetimibe kontra 10 mg ta’ ezetimibe waħdu fuq il-livelli ta’ LDL-C kien evalwat fi studju multiċentriku (multi-centred), li fih il-pazjenti ntgħażlu b’mod każwali (randomised), double-blind, ikkontrollat bil-plaċebo, tat-tip grupp parallel

li sar fuq 86 pazjent bi iperkolesterolemija primarja fuq perjodu ta’ kura ta’ 6 ġimgħat.

Terapija kuljum b’kumbinazzjoni ta’ ezetimibe 10 mg u Cholestagel 3.8 -gassenzafl ta’ statin irriżultat f’effett kombinat sinifikanti għat-tnaqqis ta’ LDL-C bi 32% u wriet effett addizzjonali ta’ tnaqqis ta’ 11% ta’ LDL-C b’Cholestagel u ezetimibe meta mqabbel ma’ ezetimibe waħdu.

Iż-żieda ta’ Cholestagel 3.8 g kuljum ma’ terapija bi statin fid-doża massima ttollerata u ezetimibe kienet evalwata fi studju multiċentriku, li fih il-pazjenti ntgħażlu b’mod każwali, double-blind, ikkontrollat bil-plaċebo, li sar fuq 86 pazjent b’iperkolesterolemija familjali. Total ta’ 85% tal- pazjenti kienu qed jieħdu jew atorvastatin (li 50% minnhom irċivew doża ta’ 80 mg) jew rosuvastatin (li 72% minnhom irċivew doża ta’ 40 mg). Cholestagel irriżulta fi tnaqqis statistikament sinifikanti ta’ LDL-C ta’ 11% u 11% wara 6 u 12-il ġimgħa vs żieda ta’ 7% u 1% fil-grupp tal-plaċebo; il-medja tal-livelli fil-linja bażi kienu 3.75 mmol/L u 3.86 mmol/L, rispettivament. Triglycerides fil-grupp ta’ Cholestagel żdiedu b’19% u 13% wara 6 u 12-il ġimgħa vs żieda ta’ 6% u 13% fil-grupp tal-plaċebo, iżda ż-żidiet ma kinux differenti b’mod sinifikanti. Il- livelli ta’ HDL-C u hsCRP ukoll ma kinux differenti b’mod sinifikanti meta mqabbla mal-plaċebo wara 12-il ġimgħa.

Popolazzjoni pedjatrika

Fil-popolazzjoni pedjatrika, is-sigurtà u l-effikaċja ta’ 1.9 jew 3.8 g/kuljum ta’ Cholestagel kienu evalwati fi studju li dam 8 ġimgħat, multiċentriku, li fih il-pazjenti ntgħażlu b’mod każwali, double-blind, u kkontrollat bil-plaċebo, li sar fuq 194 subien u bniet wara li kellhom l-ewwel menstrwazzjoni, li kellhom 10-17-il sena, b’heterozygous FH fuq doża stabbli ta’ statins (47 pazjent, 24%) jew li qatt ma kienu ġew ikkurati fil-passat b’terapija li tbaxxi l-lipidi (147 pazjent, 76%). Għal pazjenti kollha, Cholestagel irriżulta fi tnaqqis statistikament sinifikanti f’LDL-C ta’ 11% f’doża ta’ 3.8 g/kuljum u 4% f’doża ta’ 1.9 g/kuljum, kontra żieda ta’ 3% fil-grupp tal- plaċebo. Għal pazjenti li qatt ma ġew ikkurati fil-passat bi statins li kienu qed jingħataw b’Cholestagel waħdu, dan irriżulta fi tnaqqis statistikament sinifikanti f’LDL-C ta’ 12% f’doża ta’ 3.8 g/kuljum u 7% f’doża ta’ 1.9 g/kuljum, kontra tnaqqis ta’ 1% fil-grupp tal-plaċebo (ara sezzjoni 4.2). Ma kien hemm l-ebda effetti sinifikanti fuq it-tkabbir, maturazzjoni sesswali, livelli ta’ vitamini li jinħallu fix-xaħam jew fatturi ta’ tagħqid ta’ demm, u l-profil ta’ reazzjoni avversa għal Cholestagel kien komparabbli ma’ dak li kien osservati bi plaċebo.

Cholestagel ġie imqabbel direttament ma’ sekwestranti oħra ta’ l-aċidu tal-bili fi studji kliniċi.

S’issa, ma saru l-ebda studji li juru direttament jekk il-kura b’Cholestagel bħala monoterapija jew terapija kombinata għandhiex kwalunkwe effett fuq il-morbożità kardjovaskulari jew il-mortalità.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Cholestagel mhux assorbit mis-sistema gastrointestinali.

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Fi studji li mhumiex kliniċi, l-effetti dehru biss wara esponimenti meqjusa ferm aktar għolja mill- massimu ta’ esponiment fil-bniedem, li juru ftit li xejn rilevanza għall-użu kliniku.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Qalba tal-pillola:

Cellulose (E460), microcrystalline

Silica, colloidal anhydrous

Magnesium stearate

Ilma, purifikat

24 pillola (1 X 24)
100 pillola (2 X 50)
180 pillola (1 X 180)

Kisi b’rita:

Hypromellose (E464)

Diacteylated monoglyceride

Inka ta’ l-istampar:

Iron oxide black (E172)

Hypromellose (E464)

Propylene glycol

6.2Inkompatibbilitajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Żomm il-flixkun magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdità.

6.5In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Fliexken tal-polyethylene ta’ densità għolja li għandhom tapp tal-polypropylene b’kartuna ta’ barra.

Id-daqsijiet tal-pakkett huma:

Fliexken tal-polyethylene ta’ densità għolja li għandhom tapp tal-polypropylene mingħajr il- kartuna ta’ barra.

Id-daqsijiet tal-pakkett huma: 180 pillola (1 X 180)

Jista jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, NL-1411 DD Naarden, L-Olanda

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/03/268/001-004

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL- AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni:10 ta’ Marzu 2004

Data tal-aħħar tiġdid: 12 ta’ Marzu 2009

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

12/2014

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal- Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati