Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Agħżel il-lingwa tas-sit

Clopidogrel DURA (clopidogrel hydrochloride) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaClopidogrel DURA
Kodiċi ATCB01AC04
Sustanzaclopidogrel hydrochloride
ManifatturMylan dura GmbH

1. ISEM

TAL-PRODOTT MEDIĊINALI
Clopidogrel dura 75 mg pilloli miksija b’rita

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 75 mg clopidogrel (bħala hydrochloride)

Eċċipjent b’effett magħruf:

Kull pillola miksija b’rita fiha 13 mg ta’ żejt ir-riġnu idroġenat.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

 

 

awtorizzat

Pillola miksija b’rita.

 

 

 

Pilloli miksija b’rita li huma ta’ lewn roża tondi u ftit imbuzzata.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

 

 

adux

 

 

 

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

 

 

Il-prevenzjoni ta’ avvenimenti aterotrombotiċi

 

ħ

 

Clopidogrel hu indikat f’:

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazjenti adulti li għandhom infart mijokardijaku (

inn ftit jiem sa inqas minn 35 jum), puplesija

 

iskemika (minn 7 ijiem sa inqas minn 6 xhur) jew mard stabbilit tal-arterji periferali.

 

 

 

 

m’g

 

Għal aktar tagħrif jekk jogħġbok irreferi għallisezzjoni 5.1

 

 

4.2

Pożoloġija u metodu ta’ kif għ du jingħata

 

 

Pożoloġija

 

inali

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

Adulti u persuni aktar anzjani

 

 

 

 

Clopidogrel ghandu jinghata darba kuljum bhala doza ta’ 75 mg.

 

Jekk tintesa doża:

 

 

 

 

-

 

F’anqasmediminn 12-il siegħa mill-ħin li normalment tittieħed: il-pazjenti għandhom jieħdu d-

 

 

doża mill-ewwel imbagħad jieħdu d-doża li jmiss fil-ħin tas-soltu.

-

 

Għal aktar minn 12-il siegħa: il-pazjenti għandhom jieħdu d-doża li jmiss fil-ħin tas-soltu

 

 

u m’għandhomx jieħdu doża doppja.

 

 

 

 

Popolazzjoni pedjatrika.

 

 

 

 

 

Clopidogrel m’għandux jintuża fit-tfal minħabba kwistjonijiet ta’ effikaċja. (ara sezzjoni 5.1).

Prodott

 

 

 

 

Indeboliment renali.

L-esperjenza terapewtika hija limitata f’pazjenti b’indeboliment renali (ara sezzjoni 4.4).

Indeboliment epatiku

L-esperjenza terapewtika hija limitata f’pazjenti b’mard tal-fwied moderat li jista’ jkollhom dijasteżi emorraġika (ara sezzjoni 4.4)

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Għall-użu orali

Jista’ jingħata mal-ikel jew fuq stonku vojt.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

Indeboliment epatiku sever.

Emorraġija patoloġika attiva bħal b’ulċera peptika jew emorraġija intrakranjali.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Disturbi tad-dmija u ematoloġiċiawtorizzat

Minħabba r-riskju ta’ emorraġiji u effetti ematoloġiċi mhux mixtieqa, l-għadd ta’ ċelluli tad-demm u/jew kull ittestjar ieħor xieraq għandhom jiġu kkonsidrati kull meta waqt it-trattament ikun hemm

sintomi kliniċi li jindikaw emorraġiji (ara sezzjoni 4.8). Bħal fil-każ ta’ sustanzi oħra k nt a l-plejtlets,

clopidogrel għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti li jista’ jkollhom riskju ta’ iktar dmija minn trawma,

operazzjoni jew kundizzjonijiet patoloġiċi oħra u pazjenti li jkunu qed jirċievu l-kura b’ASA, heparin,

inibituri ta’ glycoprotein IIb/IIIa jew mediċini kontra l-infjammazzjoni li m’humiex sterojdi li jinkludu

l-inibituri ta’ Cox-2. Il-pazjenti għandhom jiġu osservati b’attenzjoni għal kull sinjal ta’ emorraġija li kardijaċi invażivi jew kirurġija. Mhux rakkomandat l-għoti fl-istessaduxħin ta’ clopidogrel ma’ sustanzi

jinkludi emorraġija moħbija, speċjalment fl-ewwel ġimgħat ta’ trattament u/jew wara proċeduri

kontra l-koagulazzjoni li jittieħdu mill-ħalq peress li dan jista’ jħarrax l-intensità tal-emorraġiji (ara sezzjoni 4.5).

Jekk pazjent jagħżel li jkollu operazzjoni u l-effett kontra lħ-plejtlets huwa temporanjament mhux

mixtieq, clopidogrel għandu jitwaqqaf 7 ijiem qabel il-kirurġija. Il-pazjenti għandhom jinformaw lit-

tobba u d-dentisti li qegħdin jieħdu clopidogrel qabel a tiġi skedata xi operazzjoni u qabel ma jibda

jittieħed xi prodott mediċinali ġdid. Clopidogrel ttawwal il-ħin tal-emorraġija u għandu jintuża

b’kawtela f’pazjenti li għandhom feriti b’tendenzam’gta’ emorraġija (partikolarment gastrointestinali u

intraokulari).

li

 

Purpura Trombotika Tromboċitopenika (TTP)

Ġiet rapportata Purpura Trombotika Tromboċitopenika (TTP) b’mod rari ħafna wara l-użu ta’ clopidogrel, xi kultant wara espożizzjoni qasira. Din hi karatterizzata bi tromboċitopenija u anemija

Il-pazjenti għandhom ikunu jafu liinalimeta jieħdu clopidogrel (waħdu jew flimkien ma’ ASA) l- emorraġija tista’ ddum aktar mċs-soltu biex tieqaf, u għandhom jirraportaw kull emorraġija mhux tas- soltu (jew fis-sit medijew it-tul taż-żm en) lit-tabib tagħhom.

emolitika mikroanġjopatika marbuta ma’ każijiet newroloġiċi, jew problemi fit-tħaddim tajjeb tal- Prodottkliewi jew deni. TTP hija kundizzjoni li tista’ tkun fatali u għandha bżonn kura mal-ewwel, li jinkludi

plażmafereżi.

Em filija akkwiżita

Emofilija akkwiżita ġiet irrappurtata wara l-użu ta’ clopidogrel. F'każijiet ta’ Ħin ta’ Thomboplastin arzjali (aPTT) attivat iżolat ikkonfermat, bi jew mingħajr ħruġ ta’ demm, emofilija akkwiżita

għandha tiġi kkunsidrata. Pazjenti b’dijanjosi kkonfermata ta’ emofilija akkwiżita għandhom jiġu mmaniġġjati u kkurati minn speċjalisti, u clopidogrel għandu jitwaqqaf.

Puplesija iskemika reċenti

Minħabba nuqqas ta’ tagħrif, clopidogrel ma jistax jiġi rakkomandat waqt l-ewwel 7 ijiem ta’ puplesija iskemika akuta.

Cytochrome P450 2C19 (CYP2C19)

Farmakoġenetika: F’pazjenti li huma metabolizzaturi dgħajfa ta’ CYP2C19, clopidogrel fid-dożi rrakkomandati, jifforma inqas mill-metabolit attiv ta’ clopidogrel u għandu effett iżgħar fuq il-funzjoni tal-plejtlits. Jeżistu testijiet li jidentifikaw il-ġenotip CYP2C19 ta’ pazjent.

Peress li parti mill-metaboliżmu ta’ clopidogrel għall-metabolit attiv tiegħu jsir minn CYP2C19, huwa mistenni li l-użu tal-prodotti mediċinali li jinibixxu l-attività ta’ din l-enzima jwasslu għal tnaqqis fil- livell tal-metabolit attiv ta’ clopidogrel. Ir-rilevanza klinika ta’ din l-interazzjoni hija inċerta. Bħala prekawzjoni, l-użu konkomitanti inibituri qawwijin jew moderati ta’ CYP2C19għandu jiġu skoraġġut (ara sezzjoni 4. 5 għal lista ta’ inibituri ta’ CYP2C19, ara wkoll sezzjoni 5.2).

Reazzjonijet inkroċjati fost thienopyridines

awtorizzat

 

Il-pazjenti għandhom jiġu evalwati għal storja ta’ sensittività eċċessiva għal thienopyridines (bħ l clopidogrel, ticlopidine, prasugrel) minħabba li ġiet irrappurtata reattività inkroċjata fost thienopyridines (ara sezzjoni 4.8). Thienopyridines jistgħu jikkawżaw minn reazzjonijiet ħf ef sa reazzjonijiet allerġiċi serji bħal raxx, anġjoedima, jew reazzjonijiet inkroċjati emat loġiċi bħal tromboċitopenija u newtropenija. Pazjenti li qabel żviluppaw reazzjoni allerġika u/jew reazzjoni

ematoloġika għal thienopyridine jista’ jkollhom żieda fir-riskju li jiżviluppaw l-istess reazzjoni jew

reazzjoni oħra għal thienopyridine ieħor. Huwa rrakkomandat li jsir monitoraġġ għal sinjali ta’

sensittività eċċessiva f’pazjenti magħrufa li għandhom allerġija għal thienopyridine.

Indeboliment renali

adux

 

L-esperjenza terapewtika bi clopidogrel f’pazjenti b’indeboliment fil-kliewi hija limitata. Ghalhekk

clopidogrel ghandu jintuza b’kawtela f’dawn il-pazjenti (ara sezzjoni 4.2).

 

 

ħ

Indeboliment epatiku

 

m’g

 

 

L-esperjenza hija limitata f’pazjenti li għandhom mard tal-fwied moderat li jista’ jkollhom

predispożizzjoni għal emorraġiji. Għalhekk, Clopidogrel għandu jintuża b’kawtela f’din il-

popolazzjoni (ara sezzjoni 4.2).

inali

li

 

Sustanzi mhux attivi

 

 

 

Dan il-prodott fih ukoll iż-żejt tar-riġnu idroġenat li jista’ jikkawża taqlib fl-istonku u dijarea.

ċ

 

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u affarijiet oħra li jistgħu jibdlu

l-effett farmaċewtiku tal-prodott

 

medi

 

 

Sustanzi kontra l-koagulazzjoni tad-demm li jittiehdu mill-halq: mhix rakkomandata l-amministrazzjoni ta’ clopidogrel flimki n ma’ sustanzi kontra l-koagulazzjoni tad-demm li jittieħdu mill-ħalq peress li dan jista’ jħarrax l-intensità tal-emorraġiji (ara sezzjoni 4.4). Għalkemm l-għoti ta’ clopidogrel 75

mg/jum ma mmodifikax il-farmakokinetika ta’ S-warfarin jew il-Proporzjon Normalizzat ProdottInternazzjonali (INR) f’pazjenti li rċevew terapija għat-tul ta’ warfarin, l-għoti flimkien ta’ clopidogrel

ma’ warfarin iżid ir-riskju ta’ fsada minħabba effetti indipendenti fuq l-emostasi.

Inibituri ta’ Glycoprotein IIb/IIIa: clopidogrel għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti li jirċievu l-inibituri ta’ glycoprotein IIb/IIIa flimkien mal-prodott mediċinali (ara sezzjoni 4.4).

Acetylsalicylic acid (ASA): ASA ma biddilx l-inibizzjoni li ssir permezz ta’ clopidogrel tal- aggregazzjoni ta’ plejtlets indotta minn ADP, imma clopidogrel saħħah l-effett ta’ ASA fuq l- aggregazzjoni ta’ plejtlets indotta minn collagen. Madankollu, meta ittieħid flimkien ma’ 500 mg ta’ ASA darbtejn kuljum għal jum wieħed ma kabbarx b’mod sinifikanti t-tul taż-żmien tal-emorraġija li seħħ minħabba clopidogrel. Huwa possibbli li jkun hemm interazzjoni farmakodinamika bejn clopidogrel u acetylsalicylic acid li jista’ jwassal għal riskju akbar ta’ emorraġija. Għalhekk, meta jittieħdu flimkien dan għandu jsir b’kawtela (ara sezzjoni 4.4). Madankollu, clopidogrel u ASA ngħataw flimkien sa perijodu ta’ sena (ara sezzjoni 5.1).

Heparin: fi studju kliniku li sar fuq persuni b’sahhithom, ma kienx hemm bzonn bidla fid-doza minhabba clopidogrel, l-anqas ma’ dan biddel l-effett ta’ heparin fuq il-koagulazzjoni. It-tehid flimkien ma’ heparin ma kellu l-ebda effett fuq l-inibizzjoni tal-aggregazzjoni tal-plejtlets indott minn clopidogrel. Huwa possibbli li jkun hemm interazzjoni farmakodinamika bejn clopidogrel u heparin, li jista’ jikkaġuna riskju ogħla ta’ emorraġija. Għalhekk l-użu flimkien għandu jsir b’kawtela (ara sezzjoni 4.4).

Trombolitiċi: is-sigurtà tat-teħid flimkien ta’ clopidogrel, sustanzi trombolitiċi speċifiċi tal-fibrini u mhux fribrini u heparins ġiet eżaminata f’pazjenti li kellhom infart mijokardijaku akut. L-inċidenza ta’ emorraġija klinikament sinifikanti kienet simili ghal dik osservata meta sustanzi trombolitici u heparin jingħataw ma’ ASA (ara sezzjoni 4.8).

NSAIDs: fi studju kliniku li sar fuq voluntiera f’saħħithom l-għoti ta’ clopidogrel u naproxen flimkien żid l-emorraġija moħbija gastrointestinali. Madankollu, minhabba li ma sarux studji dwar l- ntera zjoni

ma’ NSAIDs ohra attwalment mhux ċar jekk hemmx riskju ta’ żieda fl-emorraġija gastr

intestinali ma’

NSAIDs kollha. Konsegwentement, NSAIDs li jinkludu l-impedituri ta’ Cox-2 u cl pid

grel

għandhom jingħataw b’kawtela (ara sezzjoni 4.4).

 

awtorizzat

Terapija oħra meħuda fl-istess ħin:

 

 

 

Billi clopidogrel sa ċertu punt jiġi metabolizzat għall-metabolit attiv tiegħu minn CYP2C19, l-użu tal-

 

adux

 

 

prodotti mediċinali li jimpedixxu l-attività ta' dan l-enzim huma mistennija li jirriżultaw f'livelli

mnaqqsa tal-metabolit attiv ta' clopidogrel. Ir-rilevanza klinika ta’ in l-interazzjoni hija inċerta. Bħala

prekawzjoni, l-użu konkomitanti ta’ inibituri qawwija jew moder ti ta’ CYP2C19 għandu jiġi

skoraġġut (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2).

 

ħ

 

m’g

Prodotti mediċinali li jinibixxu CYP2C19 jinkludu omeprazole u esomeprazole, fluvoxamine,

fluoxetine, moclobemide, voriconazole, fluconazole, ticlopidine, ciprofloxacin, cimetidine,

 

li

 

carbamazepine, oxcarbazepine u chloramphen col.

 

inali

 

Inibituri tal-Pompa Protonika (PPI):

 

 

Omeprazole (80 mg) mogħti darba kuljum jew fl-istess ħin ma’ clopidogrel jew b’differenza ta’ 12-il

siegħa bejn it-teħid taż-żewġ mediċi i

qq s l-espożizzjoni tal-metabolit attiv b’45 % ( id-doża ta’

ċ

iment). It-tnaqqis kien assoċjat ma’ tnaqqis ta’ 39 % (id-doża ta’

kkargar) u b’40 % (id-doża ta’ ma te

kkargar) u ta’ 21 % (id-doża ta’ manteniment) fl-inibizzjoni tal-aggregazzjoni tal-plejtlits. Huwa

medi

 

mistenni li ma’ clopidogrel, esomeprazole jagħti l-istess interazzjoni.

Informazzjoni nkonsist nti dwar l-implikazzjonijiet kliniċi ta’ din l-interazzjoni farmakokinetika (PK)/farmakodina ika (PD) f’termini ta’ avvenimenti kardjovaskulari ewlenin ġew irrapportati sew

mill-osservazzjoni kif ukoll mill-istudji kliniċi. Bħala prekawzjoni, l-użu konkomitanti ta' omeprazole Prodottjew esomepraz le għandu jiġi skoraġġut (ara sezzjoni 4.4).

Ġie osservat li b’pantoprazole jew lansoprazole t-tnaqqis fl-espożizzjoni tal-metabolit mhuwiex daqshekk spikkat.

Waqt kura fl-istess ħin b’pantoprazole 80 mg darba kuljum, il-konċentrazzjonijiet fil-plażma tal- metabolit attiv tnaqqsu b’20 % (id-doża ta’ kkargar) u b’14 % (id-doża ta’ manteniment). Dan kien assoċjat b’tnaqqis fl-inibizzjoni medja tal-aggregazzjoni tal-plejtlits b’15 % u b’11 % rispettivament. Dawn ir-riżultati jindikaw li clopidogrel jista’ jingħata flimkien ma’ pantoprazole.

M’hemm ebda evidenza li prodotti mediċinali oħra li jnaqqsu l-aċtu fl-istonku bħall-imblokkaturi ta’ H2 (ħlief cimetidine li huwa inibitur ta’ CYP2C19) jew l-antaċidi jaffettwaw l-attività kontra l- plejtlits ta’ clopidogrel.

Prodotti mediċinali oħrajn: saru għadd ta’ studji kliniċi oħra bi clopidogrel u prodotti mediċinali oħra li ngħataw flimkien sabiex tiġi mistħarrġa l-possibilità ta’ interazzjonijiet farmakodinamiċi u

farmakokinetiċi. Ma ġewx osservati interazzjonijiet farmakodinamiċi li kienu klinikament sinifikanti meta colpidogrel ingħata flimkien ma’ atenolol, nifedipine jew kemm atenolol u nifedipine. Barra minn hekk, l-attività farmakodinamika ta’ clopidogrel ma ġietx influwenzata b’mod sinifikanti mit-teħid konġunt ma’ phenobarbital, jew oestrogen.

Il-farmakokinetiċi ta’ digoxin jew theophylline ma ġewx modifikati bl-amministrazzjoni flimkien ma’ clopidogrel. Antaċidi ma mmodifikawx kemm ġie assorbit clopidogrel.

Tagħrif mill-istudju CAPRIE jindika li phenytoin u tolbutamide li jiġu mmetaboliżżati minn CYP2C9 jistgħu jiġu amminsitrati flimkien ma’ clopidogrel.

Apparti mill-informazzjoni dwar l-interazzjoni ta’ prodotti mediċinali speċifiawtorizzatċi kif spjegat qabel, ma sarux studji dwar l-interazzjoni ta’ clopidogrel ma’ xi prodotti mediċinali li s-soltu jingħataw lill-

pazjenti li jkollhom mard aterotrombotiku. Madankollu, pazjenti li daħlu fi studji kliniċi bi clopidogrel ngħataw diversi prodotti mediċinali fl-istess ħin u dawn kienu jinkludu dijuretiċi, beta blockers ACEI, antagonisti tal-kalċju, sustanzi li jbaxxu l-kolesterol, vażodilaturi koronarji, sustanzi k nt a d-dijabete (li jinkludu l-insulina), sustanzi antiepilettiċi, u antagonisti GPIIb/IIIa mingħajr ma kien hemm evidenza ta’ interazzjonijiet avversi klinikament sinifikanti.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

adux

 

Billi m’hemmx tagħrif kliniku dwar l-espożizzjoni għal clopidogrel waqt it-tqala, aħjar li bħala prekawzjoni clopidogrel ma jintużax waqt it-tqala.

 

 

ħ

Studji fuq il-bhejjem ma jurux effetti ħżiena diretti jew indiretti fuq it-tqala, fuq l-iżvilupp tal-

embriju/fetu, ħlas jew żvilupp wara t-twelid (ara sezzjoni 5.3).

Treddigħ

 

li

Mhux magħruf jekk clopidogrel jiġix eliminat f m’galib tas-sider uman. Studji fuq il-bhejjem urew li

 

 

inali

clopidogrel jiġi eliminat fil-ħalib tal-omm. Bħala miżura prekawzjonarja, it-treddigħ m’għandux

jitkompla waqt it-trattament b’Clopidogrel dura.

Fertilità

ċ

 

medi

 

Studji fl-annimali ma wrewx li clopidogrel għandu xi effett fuq il-fertilità.

4.7 Effetti fuq il-ħila bi x issuq u tħaddem magni

Clopidogrel m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu fuq il-ħila ta’ sewqan u l-użu ta’ magni.

Prodott4.8 Effe i mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

Clopidogrel ġie evalwat għas-sigurtà f’aktar minn 42,000 pazjent li pparteċipaw fi studji kliniċi, li kienu jinkludu aktar minn 9,000 pazjent trattati għal sena jew aktar. Ir-reazzjonijiet avversi klinikament rilevanti li ntwerew fl-istudji CAPRIE, CURE, CLARITY u COMMIT huma diskussi hawn taħt. In ġenerali, clopidogrel 75 mg/day kien paragunabbli ma’ ASA 325 mg/day f’CAPRIE minkejja l-età, ġeneru sesswali u razza. Minbarra l-esperjenza tal-istudji kliniċi, reazzjonijiet avversi ġew ukoll rapportati b’mod spontaneju.

Il-fsada hija r-reazzjoni l-aktar komuni li ġiet rapportata kemm fl-istudji kliniċi kif ukoll wara li l- prodott tqiegħed fis-suq meta l-aktar li ġiet rapportata kien fl-ewwel xahar ta’ trattament.

F’CAPRIE, f’pazjenti li ngħataw jew clopidogrel jew ASA, l-inċidenza globali ta’ kull tip ta’ emorraġija kienet ta’ 9.3 %. L-inċidenza ta’ każi severi kienet simili għal clopidogrel simili għal ASA.

Lista f’forma tabulari tar-reazzjonijiet avversi

F’CURE, ma kienx hemm eċċessi fi fsada maġġuri b'clopidogrel miżjud ma’ ASA fis-7 ijiem ta’ wara operazzjoni ta’ trapjant ta' bajpass koronarju f’pazjenti li waqqfu l-kura iktar minn ħamest ijiem qabel l-operazzjoni. F’pazjenti li baqgħu jieħdu l-kura fil-ħamest ijiem ta’ qabel l-operazzjoni ta’ trapjant ta' bajpass, ir-rata ta’ avvenimenti kienet ta' 9.6% għal clopidogrel miżjud ma’ ASA, u 6.3% għal placebo miżjud ma’ ASA.

F’CLARITY, kien hemm żieda globali ta’ emorraġija fil-grupp ta’ clopidogrel miżjud ma’ ASA vs. Il-

grupp tal-plaċebo iżjud ma’ ASA. L-inċidenza ta’ emorraġija maġġuri kienet simili bejn il-gruppi. awtorizzat

Dan kien konsistenti fil-firxa ta’ sottogruppi ta’ pazjenti miġbura skont linja bażi ta’ karatteristiċi u - tip ta’ terapija fibrinolitika jew bil-heparin.

F’COMMIT, ir-rata globali ta’ emorraġija maġġura mhux ċelebrali jew emorraġija ċerebrali k enet baxxa u simili fiż-żewġ gruppi.

Reazzjonijiet avversi li seħħew waqt l-istudji kliniċi jew li ġew rapportati b’mod spontaneju huma

mniżżlin fit-tabella hawn taħt. Il-frekwenza tagħhom hi definita skont dawn il-konvenzjonijiet: komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100); rari (≥1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

 

 

 

 

adux

 

 

Sistema

Komuni

Mhux komuni

Rari

Rari ħafna,

 

tal-Klassifika

 

 

ħ

mhux

 

 

 

 

 

tal-Organi

 

 

 

magħruf*

 

Disturbi

 

Tromboċ topenija,

Newtropenja,

Purpura

 

tad-demm u

 

m’g

li jinkludi

tromboċitopenikatrombotika

 

 

lewkopen ja,

 

tas-sistema

 

li

newtropenja

(thrombotic

 

 

esinof ja

 

limfatika

 

inali

severa

thrombocytopenic purpura

 

 

 

 

(TTP)) (ara sezzjoni 4.4),

 

 

 

 

anemija aplastika,

 

 

 

 

panċitopenija,

 

 

ċ

 

agranuloċitosi,

 

 

 

 

 

tromboċitopenija severa,

 

 

 

 

 

emofilija A akkwiżita,

 

 

 

 

 

granuloċitopenija, anemija

 

Disturbi

medi

 

 

Mard minn seru barrani,

 

fis-sistema

 

 

reazzjonijiet anafilattojdi,

 

 

 

 

 

immuni

 

 

 

reazzjoni ta’ sensittività

 

Prodott

 

 

 

eċċessiva li hija komuni

 

 

 

 

għat-tipi differenti ta’

 

 

 

 

thienopyridines (bħal

 

 

 

 

ticlopidine, prasugrel) (ara

 

 

 

 

sezzjoni 4.4)*

 

Disturbi

 

 

 

Alluċinazzjonijiet,

 

psikjatriċi

 

 

 

konfużjoni

F’kull sistema tal-klassifika ta' l-organi, l-effetti mhux mixtieqa huma mniżżla skond is-serjeta’ tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

 

Disturbi

 

 

Emorraġija

 

 

 

Tibdil fit-togħma

 

fis-sistema

 

 

intrakranjali (ġew

 

 

 

 

nervuża

 

 

rapportati xi każi

 

 

 

 

 

 

 

b’eżitu fatali),

 

 

 

 

 

 

 

uġigħ ta’ ras,

 

 

 

 

 

 

 

paraestesija,

 

 

 

 

 

 

 

 

sturdament

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi

 

 

Fsada fl-għajnejn

 

 

 

 

fl-għajnejn

 

 

(konġuntivali,

 

 

 

 

 

 

 

okulari, retinali)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi

 

 

 

 

 

Vertiġini

 

 

fil-widnejn u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fis-sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labirintika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi

Ematoma

 

 

 

 

 

 

Emorraġija serja,

 

vaskulari

 

 

 

 

 

 

 

Emorraġija ta’ ferita minn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oper zzjoni, vaskulite,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pressjoni baxxa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

Disturbi

Epistassi

 

 

 

 

 

adux

Emorraġija fil-passaġġ

 

respiratorji,

 

 

 

 

 

 

respiratorju (emoptassi,

 

toraċiċi u

 

 

 

 

 

 

emorraġija pulmonari),

 

medjastinali

 

 

 

 

 

 

bronkospażmu, pnewmonite

 

 

 

 

 

 

 

 

interstizjali, pnewmonja

 

 

 

 

 

 

 

 

eosinofilika

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

Disturbi

Emorraġija

 

Ulċera gastrika u

Emorraġija

Emorraġija gastrointestinali

 

gastrointestinali

gastrointestinali,

ulċera

 

m’g

retroperitoneali

u retroperitoneali b’eżitu

 

 

dijarea, uġigħ

duwodena ,

 

 

fatali, pankreatite, kolite (li

 

 

addominali,

 

 

 

 

 

jinkludi kolite ulċerattiva

 

 

 

gastr te, remettar,

 

 

 

 

dispepsja

 

 

li

 

 

jew limfoċitika), stomatite

 

 

 

tqa għ,

 

 

 

 

 

 

 

stitikezza, gass

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

Disturbi

ċ

 

 

 

 

 

Insuffiċjenza akuta

 

fil-fwied u

 

 

 

 

 

 

 

tal-fwied, epatite, test

 

l-marrara

 

 

 

 

 

 

 

tal-funzjoni tal-fwied

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anormali

 

Disturbi

Tbenġil

 

Raxx, ħakk, fsada

 

 

Dermatite bl-infafet

 

tal-ġilda u

medi

 

tal-ġilda (purpura)

 

 

(nekrolisi tossika tal-

 

fit-tessuti ta’

 

 

 

 

 

 

 

epidermide, Sindromu ta’

 

taħt il-ġil a

 

 

 

 

 

 

 

Stevens Johnson, eritema

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

multiforme), anġjoedema,

 

 

 

 

 

 

 

 

sindromu ta’ sensittività

 

 

 

 

 

 

 

 

eċċessiva kkawżat mill-

 

 

 

 

 

 

 

 

mediċina, raxx kkawżat

 

 

 

 

 

 

 

 

mill-mediċina b’eosinofilja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u sintomi sistemiċi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DRESS), raxx eritematsi,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

urtikarja, ekżema, lichen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planus

Disturbi

 

 

 

 

Emorraġija muskolu-

muskolu-

 

 

 

 

skeletriku (emartrosi),

skeletriku,

 

 

 

 

artrite, artralġja, majalġjia

tessut konnettiv

 

 

 

 

 

u fl-għadam

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

 

Ematurja

 

 

Glomerulonefrite, żieda

kliewi u fis-

 

 

 

 

tal-kreatinina fid-demm

sistema urinarja

 

 

 

 

 

Disturbi

Emorraġija

 

 

 

Deni

ġenerali u

fis-sit tat-titqib

 

 

 

 

kundizzjonijiet

 

 

 

 

 

ta’ mnejn

 

 

 

 

 

jingħata

 

 

 

 

 

Stħarriġ

 

Il-ħin biex

 

 

awtorizzat

 

 

jaqgħad id-demm

 

 

 

 

imtawwal, l-

 

 

 

 

għadd ta’

 

 

 

 

newtrofili

 

 

 

 

mnaqqas, l-għadd

 

 

 

 

ta’ plejtleta

 

 

 

 

imnaqqas

 

 

 

 

 

 

 

* Informazzjoni li għandha x’taqsam ma’ clopidogrel b’frekwenza “mh

x magħrufa”.

 

 

 

adux

 

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott

 

 

m’g

mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanħċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott

mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni

avversa suspettata permezz

tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V

*.

4.9 Doża eċċessiva

li

 

inali

għal żieda fil-perijodu ta’ emorraġija u sessegwentement

Doża eċċessiva ta’ clopidogrel tista’ tw ss

kumplikazzjonijiet marbuta mal-emorraġija. Terapija xierqa għandha tiġi kkonsidrata jekk emorraġija tiġi osservata. Ma nstabx antidotu għall-attività farmakoloġika ta’ clopidogrel. Jekk hemm bżonn

tittieħed azzjoni malajr minħabba li l-ħin tal-emorraġija jkun qed jitwal, trasfużjoni ta’ plejtlets tista

 

ċ

tirriversja l-effetti ta’ clopi ogrel.

5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

 

medi

5.1 Tagħrif farmakodinamiku

Prodott

 

Kategorija farmakoterapewtika: Aġenti antitrombotiċi, inibituri tal-aggregazzjoni tal-plejtlets li jeskludu heparin, Kodiċi ATC: B01AC-04.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Clopidogrel huwa pro-mediċina, b'metabolit minnhom ikun inibitur tal-aggregazzjoni tal-plejtlits. Sabiex jipproduċi l-metabolit attiv li jimpedixxi l-aggregazzjoni tal-plejtlits, clopidogrel irid jiġi mmetabolizzat mill-enzimi CYP450. Il-metabolit attiv ta' clopidogrel jimpedixxi b'mod selettiv l-irbit ta' adenosine diphosphate (ADP) mar-riċettur tal-plejtlits P2Y12 u l-attivazzjoni suċċessiva tal- kumpless ta' glikoproteina GPIIb/IIIa bl-intervent ta' ADP, u b'hekk jimpedixxi l-aggregazzjoni tal- plejtlits. Minħabba l-irbit irrevesibbli, il-plejtlits esposti jkunu affettwati għall-bqija tal-ħajja tagħhom (madwar 7-10 ijiem) u l-irkuprar tal-funzjoni normali tal-plejtlits iseħħ b'rata konsistenti mal- produzzjoni ta' plejtlits. L-aggregazzjoni tal-plejtlits stimulata minn agonisti oħra barra ADP tiġi

impedita wkoll permezz ta' mblukkar tal-amplifikazzjoni tal-attivazzjoni ta' plejtlits minn ADP meħlus.

Billi l-metabolit attiv jiġi ffurmat minn enzimi CYP450, li wħud minnhom huma polimorfiċi jew suġġetti għall-inibizzjoni minn prodotti mediċinali oħra, mhux il-pazjenti kollha jkollhom inibizzjoni adekwata ta' plejtlits.

Effetti farmakodinamiċi

Dożi ripetuti ta’ 75 mg kuljum ipproduċew inibizzjoni sostanzjali tal-aggregazzjoni tal-plejtlets indotti awtorizzat

minn ADP mill-ewwel ġurnata; dan żied progressivament u laħaq livell fiss bejn Jum 3 u Jum 7. Fi s at fiss, il-livell medju ta’ inibizzjoni osservat b’doża ta’ 75 mg kuljum kien bejn 40 % u 60 %. L- aggregazzjoni tal-plejtlets u l-ħin ta’ emorraġija reġgħu marru bil-mod għall-valuri tal-linja bażi, ġeneralment fi żmien 5 ijiem wara li kienet twaqqfet il-kura.

Effikaċja klinika u sigurtà

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ clopidogrel kienu evalwati f’4 studji double-blind li involvew ’il fuq minn

80,000 pazjent: fl-istudju CAPRIE, paragun ta’ clopidogrel ma’ ASA, u fl-istudju CURE, CLARITY u

COMMIT kienu mqabblin clopidogrel mal-plaċebo, fejn iż-żewġ prodotti mediċinali ngħataw flimkien

ma’ ASA u terapija oħra li soltu tingħata.

adux

 

Infart mijokardjali riċenti (MI), puplesija riċenti jew mard periferali stabbilit tal-arterji

 

ħ

L-istudju CAPRIE kien jinkludi 19,185 pazjent b’aterotrombosi li ntweriet permezz ta’ infart mijokardjali riċenti (<35 jum), puplesija iskemika riċenti (bejn 7 ijiem u 6 xhur) jew mard stabbilit tal- arterji periferali (peripheral arterial disease (PAD)). Il-pazjenti kienu magħżula b’mod każwali għal

clopidogrel 75 mg/jum jew

ASA 325 mg/jum, u ġew osservati għal bejn sena u 3 snin. Fis-sottogrupp

tal-infart mijokardijaku, il-maġġoranza tal-pazjenti ngħataw ASA għall-ewwel jiem wara infart

mijokardijaku akut.

m’g

 

li

Clopidogrel naqqas b’mod sinifikanti l-inċ denza ta’ każijiet iskemiċi ġodda (punt ta’ riferiment

ikkombinat għal infart mijokardijaku, pup esija iskemika u mewt vaskulari) meta mqabbel ma’ ASA.

Fl-analiżi tal-intenzjoni tal-kura, ġew osservati 939 każ fil-grupp ta’ clopidogrel u 1,020 każ ma’ ASA

inali (tnaqqis tar-riskju relattiv, relatċve r sk reduction (RRR)) 8.7 %, [95 % CI: 0.2 sa 16.4]; p = 0.045), li

jikkorispondi, għal kull 1,000 pazjent trattat għal sentejn, ma’ 10 [CI: 0 sa 20] pazjenti oħra li evitaw każ iskemiku ġdid. L-analiż tal-mortalità totali bħala punt sekondarju ta’ tmiem, m’urietx xi differenza sinifikanti b jn clopi ogrel (5.8 %) u ASA (6.0 %).

F’analiżi tas-sottogruppmedipermezz ta’ kundizzjoni kwalifikanti (infart mijokardijaku, puplesija iskemika, u PAD) il-benefiċċju jidher li kien l-akbar (fejn intlaħqet rilevanza statistika b’p=0.003) f’pazjenti li ddaħħlu minħabba PAD (speċjalment dawk li kellhom ukoll storja medika ta’ infart mijokardijaku) (RRR=23.7 %; CI: 8.9 sa 36.2) u aktar dgħajjef (mhux differenti b’mod sinifikanti

Prodottminn ASA) f’pazjenti b’puplesija (RRR = 7.3 %; CI: -5.7 sa 18.7 [p=0.258]). F’pazjenti li ddaħħlu fil- p va minħabba infart mijokardijaku riċenti biss, clopidogrel kien numerikament inqas inferjuri, imma

mhux statistikemnt differenti minn ASA. (RRR = -4.0 %; CI: minn -22.5 sa 11.7 [p=0.639]). Barra minn hekk, l-analiżi tas-sottogrupp skont l-età ssuġġerit li s-siwi ta’ clopidogrel għal pazjenti li kellhom aktar minn 75 sena kien inqas minn dak osservat f’pazjenti ≤75 sena.

Peress li l-prova CAPRIE ma kellhiex is-saħħa li tevalwa l-effikaċja ta’ sottogruppi individwali, mhux ċar jekk id-differenzi fit-tnaqqis relattiv fir-riskju bejn kundizzjonijiet kwalifikati differenti humiex vera jew b’kumbinazzjoni.

Popolazzjoni pedjatrika

F’studju b’dożi li jibqgħu jogħlew u li sar f’86 tarbija tat-twelid jew tfal ċkejknin sa 24 xahar ta’ età f’riskju ta’ trombożi (PICOLO), clopidogrel ġie evalwat f’dożi konsekuttivi ta’ 0.01, 0.1 u 0.2 mg/kg

fit-trabi tat-twelid u fit-tfal ċkejknin u 0.15 mg/kg fit-trabi tat-twelid biss. B’doża ta’ 0.2 mg/kg kien hemm medja perċentwali ta’ inibizzjoni ta’ 49.3% (5 µM ta’ aggregazzjoni tal-plejtlits ikkaġunat mill- ADP) li huwa simili għal dak ta’ adulti li jieħdu 75 mg/ġurnata ta’ clopidogrel.

F’studju magħmul b’mod arbitrarju, b’grupp parallel u double-blind (CLARINET), 906 pazjenti pedjatriċi (trabi tat-twelid u tfal ċkejknin) b’mard tal-qalb konġenitali ċjanotiku u megħjuna b’devjazzjoni kirurġika ta’ arterja sistemika għal dik pulmonarja, ġew mogħtija b’mod arbitrarju clopidogrel 0.2 mg/kg (n=467) jew plaċebo (n=439) flimkien ma’ terapija konkomitanti ta’ rutina sakemm kien hemm il-bżonn ta’ kirurġija tat-tieni fażi. Iż-żmien medju bejn id-devjazzjoni kirurġika ta’ għajnuna u l-ewwel għotja tal-prodott mediċinali taħt studju kien ta’ 20 ġurnata. Madwar 88 % tal-

devjazzjoni kirurġika jew intervent tat-tip kardijaku sa qabel l-età ta’ 120 ġurnata wara avveniment li kien ikkunsidrat ta’ natura trombotika (89 [19.1%] għall-grupp ta’ clopidogrel u 90 [20.5%] għall- grupp tal-plaċebo) (ara sezzjoni 4.2). Fiż-żewġ gruppi ta’ clopidogrel u plaċebo, il-fsada k enet l-aktar reazzjoni avversa li ġiet irrapportata b’mod frekwenti; madankollu ma kien hemm ebda diffe enza bejn iż-żewġ gruppi fir-rata ta’ fsada. Bħala tkomplija tal-istudju biex tiġi studjata s-sigur à fit-tul,

26 pazjent li kellhom età ta’ sena u bid-devjazzjoni kirurġika għada f’postha, irċevew clopidogrel sa 18-il xahar ta’ età. Ma dehrux kwistjonijiet ġodda ta’ sigurtà f’dan l-istudju t ’ tkomplija fit-tul.

pazjenti rċevew fl-istess ħin ASA (b’varjazzjoni minn 1 sa 23 mg/kg/jum). Ma kien hemm ebda differenza sinifikanti bejn il-gruppi fil-varjetà ta’ riżultati finali primarji ta’ mewt,awtorizzattrombożi tad-

L-istudji CLARINET u PICOLO saru bl-użu ta’ soluzzjoni kostitwitaaduxta’ clopidogrel. F’studju ta’ ħ

bijodisponibbiltà relattiva fl-adulti, intwera li fis-soluzzjoni kostitwita ta’ clopidogrel, il-metabolit prinċipali ta’ ċirkolazzjoni (inattiv) għandu firxa simili u rata ta’ assorbiment ftit aktar għolja meta mqabbel mal-pillola awtorizzata.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbimentm’g

Wara doża orali waħda u ripetuta ta’ 75 mg kuljuli , clopidogrel kien assorbit b’rata mgħaġġla. Il-livell medju fil-plażma ta’ clopidogrel mhux mibdul (bejn wieħed u ieħor 2.2-2.5ng/ml wara doża orali waħda ta’ 75 mg) seħħew bejn wieħed u eħor 45 minuta wara d-dożaġġ. L-assorbiment huwa mill- inqas ta’ 50%, skond l-eskrezzjoni fl-urina ta’ metaboliti ta’ clopidogrel.

Distribuzzjoni

 

Clopidogrel u l-metabolit pr n paliinali(inattiv) ċirkolanti jintrabtu b’mod reversibbli in vitro mal-proteini

 

ċ

umani tal-plażma (98% u 94% r spettivament). L-irbit mhux saturabbli in vitro f’medda wiesgħa ta’

konċentrazzjoni.

 

Bijotrasformazzjonimedi

Clopidogrel jiġi mmetabolizzat b’mod estensiv mil-fwied. In vitro u in vivo, clopidogrel jiġi Prodottmmetabolizzat permezz ta' żewġ sensiliet ta' reazzjonijiet metaboliċi: waħda bl-intervent ta' esterases u

li twassal għall-idroliżi fid-derivattiv inattiv tiegħu carboxylic acid (85% tal-metaboliti fiċ- ċirkulazzjoni), u waħda bl-intervent ta' ċitokromi P450 multipli. Clopidogrel jiġi mmetabolizzat l- ewwel f'metabolit intermedjarju 2-oxo-clopidogrel. Metaboliżmu suċċessiv tal-metabolit intermedjarju 2-oxo-clopidogrel iwassal għall-formazzjoni tal-metabolit attiv, derivattiv thiol ta' clopidogrel.

In vitro, din is-sensiela ta' reazzjonijiet metaboliċi sseħħ bl-intervent ta' CYP3A4, CYP2C19, CYP1A2 u CYP2B6. Il-metabolit thiol attiv li ġie iżolat in vitro, jintrabat b'rata mgħaġġla u irreversibbli marri ċetturi tal-plejtlits u b'hekk jimpedixxi l-aggregazzjoni tal-plejtlits.

Cmax tal-metabolit attiv huwa d-doppju wara doża qawwija inizjali waħda ta’ 300 mg clopidogrel kif ukoll wara erbat ijiem ta’ doża ta’ manteniment ta’ 75 mg. Cmax iseħħ madwar 30 sa 60 minuta wara doża.

Eliminazzjoni

Wara doża orali ta’ clopidogrel 14C-tikkettat fil-bniedem, bejn wieħed u ieħor 50% kien mneħħi fl- urina u bejn wieħed u ieħor 46% ħareġ fl-ippurgar fl-intervall ta’ 120 siegħa wara d-dożaġġ. Wara

doża orali waħda ta’ 75mg, clopidogrel għandu l-half-life bejn wieħed u ieħor ta’ 6 sigħat. Il-half-life tat-tneħħija tal-metabolit prinċipali (inattiv) ċirkolanti kien 8 sigħat wara amministrazzjoni waħda u ripetuta.

Farmakoġenetika

CYP2C19 huwa involut fil-formazzjoni kemm tal-metabolit attiv kif ukoll tal-metabolit intermedjarju 2-oxo-clopidogrel. L-effetti kemm farmakokinetiċi kif ukoll dawk kontra l-plejtlits tal-metabolit attiv ta' clopidogrel, kif imkejla b'analiżi ex vivo tal-aggregazzjoni tal-plejtlis, jinbidlu skont il-ġenotip ta' CYP2C19.

L-allel CYP2C19*1 jikkorrispondi ma' metaboliżmu kompletament funzjonali filwaqt li l-alleli CYP2C19*2 u CYP2C19*3 mhumiex funzjonali. L-alleli CYP2C19*2 u CYP2C19*3awtorizzatjgħoddu għ ll-

maġġoranza tal-alleli b'funzjoni mnaqqsa fil-Kawkasi u 99% f’metabolizzaturi dgħajfa Asjatiċi. Alleli oħra assoċjati ma' metaboliżmu assenti jew imnaqqas huma anqas frekwenti u jinkludu CYP2C19*4, *5, *6, *7, u *8. Persuna li hija metaboliżżatur dgħajjef ikollha żewġ alleli b’telf tal-funzjoni kif definit hawn fuq. Frekwenzi ppubblikati għall-ġenotipi ta’ metabolizzaturi dgħajfa ta’ CYP2C19 huma madwar 2% għall-Kawkasi, 4% għas-Suwed u 14% għaċ-Ċiniżi. Testijiet li jiden ifikaw il-ġenotip ta’ CYP2C19 f’pazjent huma disponibbli.

Studju tat-tip crossover f’40 suġġett f’saħħtu, 10 f’kull wieħed mill-erba’ gruppi t ’ metabolizzaturi ta’ CYP2C19 (estremament mgħaġġel, estensiv, intermedju u dgaduxħajjef), evalwa r-rispons farmakokinetiku u dak kontra l-plejtlits b’300 mg segwita b’75 mg/j m 600 mg segwita b’150 mg/jum, kull wieħed għal total ta’ 5 ijiem (livell fiss). Ma ġew osservati l-ebda differenzi sostanzjali fl-espożizzjoni tal-metabolit attiv u l-inibizzjoni medja tal-aggreg zzjoni tal-plejtlits (IPA) bejn metabolizzaturi estremament mgħaġġla, estensivi u intermedji.ħFil-metabolizzaturi dgħajfa, l- espożizzjoni tal-metabolit attiv tnaqqset b’63-71%m’gmeta mqabbla ma’ metabolizzaturi estensivi. Wara s-sistema ta’ dożaġġ ta’ 300 mg/75 mg, ir-risponsi kontra l-plejtlits tnaqqsu fil-metabolizzaturi dgħajfa b’IPA medja (5 μM ADP) ta’ 24% (24 siegħa) u 37% (Jum 5) meta mqabbel ma’ IPA ta’ 39%

(24 siegħa) u 58% (Jum 5) fil-metabolizzaturiliestensivi u 37% (24 siegħa) u 60% (Jum 5) fil-

metabolizzaturi intermedji. Metainalil-metabol zzaturi dgħajfa rċevew is-sistema ta’ dożaġġ ta’ 600 mg/150 mg, l-espożizzjoni tal-metabo t attiv kienet akbar milli bis-sistema ta’ dożaġġ ta’

300 mg/75 mg. Barra minn hekk, IPA kienet ta’ 32% (24 siegħa) u 61% (Jum 5), u dawn kienu akbar milli fil-metabolizzaturi dgħajfa li rċevew is-sistema ta’ dożaġġ ta’ 300 mg/75 mg, u simili għall- gruppi ta’ metabolizzaturi l-oħċra ta’ CYP2C19 li rċevew is-sistema ta’ dożaġġ ta’ 300 mg/75 mg. Sistema ta’ dożaġġ adattata għal din il-popolazzjoni ta’pazjenti ma ġietx stabbilita fi provi kliniċi.

Konsistenti ma’ dawnmediir-riżultati, f’meta-analiżi li inkludiet 6 studji ta’ 335 suġġett ikkurat b’clopidogrel f’livell fiss, ġie muri li l-espożizzjoni tal-metabolit attiv tnaqqas b’28% għall- metabolizzaturi inter edji, u 72% għall-metabolizzaturi dgħajfa filwaqt li l-inibizzjoni tal-

Prodottaggregazzjoni al-plejtlits (5 μM ADP) tnaqqset b’differenzi fl-IPA ta’ 5.9% u 21.4% rispettivament, meta mqabbel ma’ metabolizzaturi estensivi.

L-influwenza tal-ġenotip CYP2C19 fuq l-effetti kliniċi f’pazjenti kkurati bi clopidogrel ma ġietx evalwata f’provi prospettivi, randomised u kkontrollati. Saru numru ta’analiżijiet retrospettivi; madanakollu, sabiex jiġi evalwat dan l-effett f’pazjenti kkurati bi clopidogrel li għandhom riżultat tal- ġenotip: CURE (n=2721), CHARISMA (n=2428), CLARITY-TIMI 28 (n=227), TRITON-TIMI 38 (n=1477), u ACTIVE-A (n=601), kif ukoll numru ta’ studji ko-orti ppubblikati.

Fi TRITON-TIMI 38 u 3 mill-istudji ko-orti (Collet, Sibbing, Giusti) il-grupp imħallat ta’ pazjenti li kienu metabolizzaturi intermedji jew dgħajfa kellhom rata ogħla ta’ avvenimenti kardjovaskulari (mewt, infart mijokardijaku u puplesija) jew trombożi minn stent meta mqabbla ma’ metabolizzaturi estensivi.

F’CHARISMA u studju ko-ort wieħed (Simon), rata ogħla ta’ avvenimenti ġiet osservata biss fil- metabolizzaturi dgħajfa meta mqabbla ma’ metabolizzaturi estensivi.

Fi CURE, CLARITY, ACTIVE-A u wieħed mill-istudji ko-orti (Trenk), ma ġiet osservata l-ebda żieda fir-rata ta’ avvenimenti bbażata fuq l-istatus tal-metaboliżżatur.

L-ebda minn dawn l-analiżijiet ma kellhom daqs adattat biex jiġu nnutati differenzi fl-effett f’metabolizzaturi dgħajfa.

Popolazzjonijiet speċjali

F’dawn il-popolazzjonijiet speċjali, il-farmakokinetika tal-metabolit attiv ta’ clopidogrel mhijiex magħrufa.

Indeboliment renali

awtorizzat

 

Wara dożi ripetuti ta’ 75 mg ta’ clopidogrel kuljum, f’persuni b’mard sever tal-kliewi (tneħħija t l- kreatinina minn 5 sa 15 ml/min), l-inibizzjoni ta’ l-agreggrazzjoni tal-plejtlets indotti minn ADP kien iktar baxx (25%) minn dak osservat f’persuni f’saħħithom, madankollu it-titwil fil-ħin tad-dm ja kien simili għal dak osservat f’persuni f’saħħithom li kienu qed jingħataw 75 mg ta’ clopid g el kuljum.Barra minn hekk, it-tolleranza klinika kienet tajba fil-pazjenti kollha.

Indeboliment epatiku

Wara dożi ripetuti ta’ 75 mg clopidogrel kuljum għal 10 ijiem f’pazjenti b’indeboliment epatiku sever,

 

adux

l-inibizzjoni tal-aggregazzjoni tal-plejtlits kawża tal-ADP kien simili għal dak osservat f’suġġetti

b’saħħithom. Il-medja taż-żieda fil-ħin ta’ fsada kien ukoll simili għaż-żewġ gruppi.

Razza

ħ

L-inċidenza tal-alleli ta’ CYP2C19 li tirriżulta f’metaboliżmu intermedju u dgħajjef ta’ CYP2C19 tvarja skont ir-razza/etniċità (ara l-Farmakoġenetika). Mil-letteratura, id-dejta f’popolazzjonijiet Asjatiċi hija limitata biex tiġi evalwata l-implikazzjoni klinika tal-identifikazzjoni tal-ġeni ta’ dan is- CYP fuq kif jirriżultaw l-avvenimenti kliniċi.

 

li

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar s-s gurtàm’gtal-mediċina

inali

Waqt studji mhux kliniċi fil-firien u l-b

bwini, l-aktar effetti frekwenti osservati kienu bidliet fil-

fwied. Dawn seħħew f’dożi li jirrapreże

t w mill-inqas 25 darba l-espożizzjoni osservata fil-bniedem

ċ

 

li ngħataw doża klinika ta’ 75 mg/kuljum u kienu bħala konsegwenza ta’ effett fuq l-enżimi metabolizzanti filmedi-fwied. Ma ġ ex osservat effett fuq l-enżimi metabolizzanti tal-fwied li kienu jingħataw clopidogrel fid- oża terapewtika fil-bniedem.

F’dożi għoljin ħafna, ġi t irrapurtata tollerabilità baxxa fl-istonku (gastrite, erożijonijiet gastriċi u/jew rimettar) ta’ clopidogr l fil-firien u l-babwini.

Ma kienx hemm evidenza ta’ riskju ta’ kanċer meta clopidogrel ingħata għal 78 ġimgħa lil ġrieden u

104 ġimgħa lil firien meta ngħataw dożi sa 77 mg/kg kuljum (li jirrapreżenta tal-anqas 25 darba l-

Prodottespożizzjoni osservata fil-bniedem li kienu qed jingħataw doża klinika ta’ 75 mg/kuljum). Clopidogrel ġie ttestjat fuq firxa ta’ studji in vitro u in vivo dwar l-effett tossiku fuq il-ġeni, u ma

wriex attività tossika fuq il-ġeni. Clopidogrel ntwera li ma kellu l-ebda effett fuq il-fertilità tal-firien irġiel u nisa u ma kellux effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva la fil-firien u lanqas fil-fniek. Meta clopidogrel ingħata lil firien li kienu qed ireddgħu, dan ikkawża dewmien żgħir fl-iżbilupp ta’ trabi.

Studji farmakokinetiċi speċifiċi li saru b’clopidogrel radjutikkettat urew li s-sustanza oriġinali jew il- metaboliti tagħha jiġu eliminati fil-ħalib. Konsegwentement, ma jistax jiġi eskluż effett dirett (ftit tossiċità), jew effett indirett (ma jintgħemix tajjeb).

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Il-qalba tal-pillola:

Cellulose, microcrystalline

Colloidal anhydrous silica Crospovidone (tip A) Macrogol 6000

Żejt ir-riġnu idroġenat

Il-kisja:

 

Polyvinyl alcohol

 

Titanium dioxide (E171)

 

Red iron oxide (E172)

 

Yellow iron oxide (E172)

 

Talc

 

awtorizzat

Macrogol 3000

 

6.2

Inkompatibilitajiet

 

Ma jgħoddx f’dan il-każ

 

6.3

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

 

3 snin

 

 

6.4

Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

adux

6.5

In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl u mill-umdità.

 

ħ

 

lim’g

 

Folji ta’ OPA/AL/PVC-Al li fihom 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90 u 100 pillola miksija b’rita fil-kaxxa. Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali.

6.6Prekawzjonijiet speċjalijintremali għandhom jittieħdu meta

L-ebda ħtiġijiet speċjali.

inali

 

7. ID-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

ċ

Mylan dura GmbH, Wittichstraße 6, D-64295 Darmstadt, il-Ġermanja

medi

 

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

ProdottEU/1/09/560/001-009

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data ta’ l-ewwel awtorizzazzjoni: 21 ta’ Settembru 2009

Data tal-aħħar tiġdid:

10.DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq il-website ta’ l-Aġenzija Ewropea dwar il- Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati