Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cystadane (betaine anhydrous) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - A16AA06

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaCystadane
Kodiċi ATCA16AA06
Sustanzabetaine anhydrous
ManifatturOrphan Europe S.A.R.L.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Cystadane 1 g trab għall-ħalq

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

1 g ta' trab fiha 1 g ta' betaine anidru.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab għall-ħalq.

Trab f’għamla ta’ kristalli abjad li faċilment jitħallat.

4.Tagħrif kliniku

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Trattament miżjud għall-omoċistinurja, li jinvolvi defiċjenzi jew difetti f’:

cystathionine beta-synthase (CBS),

5,10-methylene-tetrahydrofolate reductase (MTHFR),

cobalamin cofactor metabolism (cbl).

Cystadane għandu jintuża bħala suppliment għal terapiji oħra bħala vitamina B6 (pyridoxine), vitamina B12 (cobalamin), folate u dieta speċifika.

4.2Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

It-trattament b’Cystadane għandu jiġi sorveljat minn tabib b'esperjenza fit-trattamenti ta’ pazjenti b’omoċistinurja.

Pożoloġija

Tfal u Adulti

Id-doża totali ta’ kuljum rakkomandata hija ta’ 100 mg/kg mogħtija f’2 dożi kuljum. Madankollu, id- doża għandha tiġi titrata individwalment skont il-livelli ta’ homocysteine u methionine fil-plażma. Sabiex jintlaħqu l-għanijiet terapewtiċi, f’xi pazjenti, kienu meħtieġa dożi ogħla minn

200 mg/kg/kuljum. Għandha tiġi eżerċitata l-kawtela f’dożi ta’ titrazzjoni ’l fuq għal pazjenti b’defiċjenza ta’ CBS minħabba r-riskju ta’ ipermetjoninemija. Il-livelli ta’ methionine għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib f’dawn il-pazjenti.

Popolazzjonijiet speċjali

Indeboliment epatiku jew renali

Esperjenza bit-terapija ta' betaine anidru f’pazjenti b’insuffiċjenza renali jew steatożi epatika mhux alkoħolika ma wriet l-ebda ħtieġa li r-reġimen tad-doża ta’ Cystadane tiġi adattata.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-flixkun għandu jitħallat b'mod ħafif qabel jinfetaħ. Tliet kuċċarini bħala miżuri huma pprovduti li jidispensaw jew 100 mg, 150 mg jew 1 g ta’ betaine anidru Huwa rakkomandat li kuċċarina mburġata tittella' mill-flixkun u superfiċje lixxa eż. il-bażi ta’ sikkina tiġi mgħoddija minn fuq il- quċċata tal-miżura. Dan jagħti d-dożi li ġejjin: kuċċarina żgħira 100 mg, kuċċarina tan-nofs 150 mg u kuċċarina kbira 1 g ta’ betaine anidru.

It-trab jista' jiġi mħallat ma’ l-ilma, il-meraq tal-frott, il-ħalib, it-trab tal-ħalib tat-trabi jew l-ikel sakemm jinħall kompletament u jittieħed immedjatament wara li jitħallat.

Monitoraġġ terapewtiku

L-għan tat-trattament hu li jżomm il-livelli ta' homocysteine totali fil-plażma inqas minn15 µM jew baxx kemm jista' jkun. Ir-rispons fi stat ta' stadju fiss jseħħ fi żmien xahar.

4.3Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Ġew irrapportati każijiet mhux komuni ta’ edema ċerebrali serja assoċjata ma’ ipermetjoninemija b’betaine anhydrous f'pazjenti b'defiċjenza ta’ CBS

(ara sezzjoni 4.8). Fejqan komplut deher wara li t-trattament twaqqaf:

-Il-konċentrazzjonijiet ta’ methionine fil-plasma għandhom jinżammu taħt l-1000 µM. Huwa rrakkomandat li jitkejjel il-livell ta’ methionine fil-plasma fil-bidu tal-kura u bejn wieħed u ieħor kull sena jew kull sentejn minn hemm ’il quddiem. Jekk methionine jiżdied b’mod partikolari fuq l-ewwel livell limitu tas-sigurtà ta’ 700 µmol/L, pazjent għandu jiġi mmonitorjat aktar ta’ spiss u għandha tiġi kkontrollata l-konformità mad-dieta. Sabiex jitnaqqsu l-livelli ta’ methionine jeħtieġ li tiġi kkunsidrata kemm modifikazzjoni tad-dieta kif ukoll tnaqqis fid-doża ta’ Cystadane jew interruzzjoni temporali tal-kura bi Cystadane.

-Jekk jidhru xi sintomi ta’ edema ċerebrali bħal uġigħat ta’ ras ta' filgħodu b’rimettar u/jew bidliet fil-vista, il-livell ta’ methionine fil-plażma u l-osservanza tad-dieta għandhom jiġu kontrollati u trattament b’ Cystadane għandu jiġi interrott.

-Jekk sintomi ta’ edema ċerebrali jerġgħu jidhru wara l-introduzzjoni mill-ġdid tat-trattament f’dak il-każ terapija b’betaine anidru għandha tiġi mwaqqfa b’ mod indefinit.

Biex tnaqqas ir-riskju ta’ interazzjonijiet potenzjali tal-mediċina, huwa rakkomandat li jitħallew 30 minuta bejn it-teħid ta’ betaine anidru u taħlitiet ta’ aċidi amminiċi u/jew prodotti mediċinali li fihom vigabatrin u analogi ta' GABA (ara sezzjoni 4.5).

4.5Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u affarjiet oħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Ma sarux studji dwar l-effett ta’ mediċini jew ta’ affarijiet oħra fuq l-effett farmaċewtiku tal-prodott. Ibbażat fuq dejta in vitro, betaine anidru jista’ jkollu effett ma’ taħlitiet ta’ aċidi amminiċi u prodotti mediċinali li fihom vigabatrin u analogi GABA.

4.6Tqala u Treddigħ

Tqala

Dejta minn fuq numru ristrett ta’ tqaliet esposti ma jindikaw l-ebda effett avversi ta’ betaine anidru fuq it-tqala jew fuq is-saħħa tal-fetu/tarbija ġdida. Sal-lum, m'hemm l-ebda dejta epidemjoloġika rilevanti oħra. Studji dwar ir-riproduzzjoni fl-annimali ma sarux. Waqt it-tqala, l-għoti ta’ betaine anidru flimkien ma’ pyridoxine, folate, antikoagulant u dieta taħt sorveljanza stretta tal-homocysteine fil- plażma huwa kompatibbli ma’ eżitu matern u fetali tajjjeb. Madankollu, Cystadane m'għandux jingħata waqt it-tqala għajr jekk ikun meħtieġ b'mod ċar.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk betaine anidru jiġix eliminat mal-ħalib uman (għalkemm il-prekursur metaboliku tiegħu, choline, jinsab f'livelli għoljin fil-ħalib uman). Minħabba nuqqas ta' dejta, attenzjoni għandha tingħata meta Cystadane jiġi preskritt lin-nisa li jreddgħu.

Fertilità

Ebda tagħrif mhu disponibbli

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Cystadane m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

B’mod ġenerali, ir-reazzjonijiet avversi li dehru b’terapija b’betaine anidru dehru li ma kienux serji u huma prinċipalment marbuta mas-sistema gastrointestinali. Disturbi gastrointestinali bħal dijarea, glossite, tqalligħ, stonku mqalla’, remettar u disturbi marbuta mas-snien jistgħu jseħħu b’mod mhux komuni.

L-aktar reazzjoni avversa komuni rapportata waqt it-trattament bid-demm kienet iż-żieda tal-methionine fid-demm. Irkupru komplut ġie osservat wara l-waqfien (ara sezzjoni 4.4)

Lista f’tabella tar-reazzjonijiet avversi

Reazzjonijiet avversi rapportati huma elenkati hawn isfel, skond is-sistema tal-klassifika ta' l-organi u l-frekwenza.

Il-frekwenza ġiet evalwata permezz tal-kriterji li ġejjin: komuni ħafna (>1/10), komuni (>1/100 sa <1/10), mhux komuni (>1/1,000 sa <1/100), rari (>1/10,000 sa <1/1,000), rari ħafna (<1/10,000). F'kull raggruppament tal-frekwenza, reazzjonijiet avversi huma preżentati f'ordni li fiha, l-gravità dejjem tonqos.

Disturbi marbuta mal-metaboliżmu u n-

Mhux komuni: anoreksja

nutrizzjon:

 

Disturbi psikjatriċi

Mhux komuni: agitazzjoni, irritabilità

Disturbi fis-sistema nervuża

Mhux komuni: edema fil-moħħ*

Disturbi gastro-intestinali

Mhux komuni: dijarea, glossite, nawsja, skomfort fl-

 

istonku, rimettar

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-

Mhux komuni: telf tax-xagħar, ħorriqija, riħa anormali

ġilda

tal-ġilda

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja:

Mhux komuni: inkontinenza urinarja

Investigazzjonijiet

Komuni ħafna: livell ogħla ta' methionine fid-demm*

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

* Ġew irrapportati każijiet mhux komuni ta’ edema ċerebrali serja u ipermetjoninemija fi żmien ġimagħtejn sa 6 xhur wara li nbdiet kura b’betaine anhydrous f'pazjenti b'defiċjenza ta’ CBS, b’fejqan sħiħ wara t-twaqqif tal-kura..

Sintomi ta’ edema ċerebrali jinkludu uġigħat ta’ ras filgħodu b’remettar u/jew bidliet viżwali Żjidiet għoljin fil-livelli tal-methionine fil-plażma fuq firxa minn 1,000 sa 3,000 µM kienu notati f’dawn il-pazjenti. Billi edema ċerebrali kienet ukoll irrapportata f’pazjenti b’ipermetjoninemija, ipermetjoninemija sekondarja minħabba terapija b’betaine anidru ġiet postulata bħala mekkaniżmu t’azzjoni possibbli.

Għar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi, ara sezzjoni 4.4.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

L-ebda każ ta’ doża eċċessiva ma ġie rrapurtat.

5.TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Prodotti oħrajn għall-passaġġ alimentari u għall-metaboliżmu, Kodiċi ATC: A16A A06.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Betaine anidru kien muri li jbaxxi l-livelli ta' homocysteine fil-plażma fi tlett tipi ta’ omoċistinurja, i.e. defiċjenza CBS; defiċjenza MTHFR u difett cbl. L-estensjoni ta’ dan l-effett kinet dipendenti fuq il- grad assolut ta’ iperomoċistinemija, u kienet ogħla f’iperomoċistinemija serja.

Effetti farmakodinamiċi

Betaine anidru jaġġixxi bħala donatur tal-grupp methyl f’remethylation ta’ homocysteine għal methionine f’pazjenti b’omoċistinurja. B’riżultat ta’ dan, il-livelli ta’ homocysteine fil-plażma għandhom jonqsu f’dawn il-pazjenti, għal 20-30% tal-livelli ta’ qabel it-trattament.

Betaine anidru ntwera li jżid il-livelli ta’ methionine u S-adenosyl methionine (SAM) fil-plażma f’pazjenti b’nuqqas ta’ MTHFR u effetti ebl. F’pazjenti b’nuqqas ta’ CBS mingħajr restrizzjoni djetetika ta’ methionine, akkumulazzjoni eċċessiva ta’ methionine ġiet osservata.

L-għoti supplimentari ta’ betaine anidru ġie osservat li tejjeb l-abnormalitajiet metaboliċi fil-fluwidu ċerebrospinali ta’ pazjenti b’omoċistinurja.

Effikaċja kimika u sigurtà

Livelli għoljin ta’ homocysteine fil-plażma huma assoċjati ma’ każijiet kardjovaskulari bħal trombożi, osteoporożi, anormalitajiet skeletali, u żlogaturi tal-lenti ottika. Fi studji t’osservazzjoni, titjib kliniku (kardjovaskulari u fi zvilupp newroloġiku) kienu irrapportati mit-tabib kuranti f’madwar 75% tal-pazjenti li kienu fuq betaine anidru. Fil-parti l-kbira dawn il-pazjenti kienu qed jieħdu wkoll mediċini oħrajn bħal vitamina B6 (pyridoxine), vitamina B12 (cobalamin) u folate b’reazzjonijiet bijokemikali diversi. Fil-parti l-kbira tal-każijiet, żjieda ta’ betaine anidru rriżultat f’aktar tnaqqis fil- livell ta’ homocysteine fil-plażma. Huwa probabbli li minħabba n-natura multipla tat-terapija (tad- dieta, farmaċewtika u t’appoġġ) f’dawn il-pazjenti, jista’ jkun hemm element ta’ stima żejda fl-effetti kliniċi ta’ trattament b’ betaine anidru. Skoperta fit-tard ta’ omoċistinurja fi stat sintomatiku hija responsabbli għal morbidità residwali minħabba ħsara rriversibbli lit-tessuti konnettivi (oftalmoloġiċi, skeletali) li ma jistgħux jiġu kkorreġuti b’aktar terapija. Id-dejta klinika disponibbli ma tħallix korelazzjoni bejn il-pożoloġija u l-effikaċja klinika. M’hemm l-ebda evidenza ta’ żvilupp ta’ tolleranza.

Fi ftit każijiet, livelli aktar ogħla ta’ methionine kienu assoċjati ma’ edema ċerebrali (ara sezzjoni 4.4 u 4.8).

Moniteraġġ ta’ livelli ta’ homocysteine fil-plażma wera li l-bidu t’azzjoni ta’ betaine anidru seħħ fi żmien diversi jiem u li reazzjoni ta’ stat fiss inkisbet fi żmien xahar.

Popolazzjoni pedjatrika

F’pazjenti tfal li għandhom anqas minn 10 snin t'età, ir-reġimen effettiv tas-soltu huwa ta’ doża ta' 100 mg/kg/kuljum mogħti f’2 dożi kuljum; żjieda fil-frekwenza għal aktar minn darbtejn kuljum u/jew aktar minn 150 mg/kg/kuljum ma jtejjibx l-effett ta’ tnaqqis fil-homocysteine.

Monitoraġġ ta’ konċentrazzjonijiet ta’ betaine fil-plażma ma jgħinx biex jiġu mfissra l-effikaċja tat- trattament, billi dawn il-konċentrazzjonijiet ma jikkorrispondux direttament mal-fluss minn ġol- mogħdija cytosolic betaine homocysteine methyl transferase.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

It-tagħrif farmakokinetiku ta’ pazjenti omoċistinuriċi fuq supplimentazzjoni ta’ betaine anidru għal tul ta’ żmien huwa simili ħafna għal dak ta’ voluntieri f’saħħithom. Dan juri li differenzi fil-kinetika ta’ betaine anidru huma wisq probabbli dovuti għal tnaqqis ta’ betaine anidru f’omoċistinurja mhux ittrattata u huma sinifikanti biss għat-trattament tal-bidu.

Assorbiment

Il-bijodisponibilità assoluta ta' betaine anidru ma ġietx stabbilita. F’voluntieri adulti f’saħħithom (età ta’ bejn 21 u 49 sena), wara doża waħdanija orali ta’ betaine anidru (50 mg/kg), l-assorbiment kien

rapidu (tmax = 0.9 ± 0.3 sigħat u Cmax = 0.9 ± 0.2 mM).

Wara programm ta’ kura ripetuta ta’ 100 mg/kg/jum għal 5 ijiem, il-kinetiċi ta’ assorbiment ma nbiddlux.

Distribuzzjoni

Betaine anidru kien distribwit rapidament għal ġo volum relattivament kbir (V/F = 1.3 l/kg). Wara programm ta’ kura ripetuta ta’ 100 mg/kg/jum għal 5 ijiem, il-half-life ta’ distribuzzjoni ġiet mtawwla b’mod sinifikanti (sa 36 siegħa) li jindika proċessi ta’ ġarr u firxa mill-ġdid issaturati.

Bijotrasformazzjoni

Betaine anidru huwa donatur tal-methyl group

Eliminazzjoni

B’rata t’eliminazzjoni bil-mod (half life medja = 14-il siegħa b'rata ta' tneħħija totali mill-ġisem medja, CL/F, = 84 ml/h/kg), tneħħija renali meqjusa negliġibbli (5% ta’ l-eliminazzjoni totali mill- ġisem), fuq preżunzjoni ta' bijodisponibbiltà ta’ 100%.

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

F’dożi għoljin, effett dipressanti tas-SNĊ u irritazzjoni tal-passaġġ gastrointestinali kienu murija fil- firien. Karċinoġeniċittà u studji riproduttivi tossiċi ma ġewx magħmula fuq betaine anidru. Batterija standard ta’ testijiet ġenotossiċi ma wriet l-ebda periklu speċifiku għal bnedmin.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta' sustanzi mhux attivi

Xejn

6.2Inkompatibilitajiet

Ma jgħoddx f’dan il-każ

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Flixkun mhux miftuħ: Sentejn

Wara l-ewwel ftuħ: 3 xahar.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f'temperatura ogħla minn 25°C.

Żomm il-flixkun magħluq sew sabiex tipproteġi mill-umdità.

Għal kundizzjonijiet ta’ ħażna wara li jinfetaħ l-ewwel darba l-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Fliexken ta' l-HDPE b'għeluq li hu reżistenti għat-tfal.

Kull pakkett fih flixkun b'180 g ta' trab u tliet imgħaref tal-kejl.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle F – 92800 Puteaux

Franza

8.NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/379/001

9.DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 15 Frar 2007

Data tal-aħħar tiġdid: 21 Novembru 2016

10.DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA DIN IL-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati