Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dafiro (amlodipine / valsartan) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - C09DB01

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaDafiro
Kodiċi ATCC09DB01
Sustanzaamlodipine / valsartan
ManifatturNovartis Europharm Ltd.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Dafiro 5 mg/80 mg pilloli miksija b’rita

Dafiro 5 mg/160 mg pilloli miksija b’rita

Dafiro 10 mg/160 mg pilloli miksija b’rita

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Dafiro 5 mg/80 mg pilloli miksija b’rita

Kull pillola miksija b’rita fiha 5 mg ta’ amlodipine (bħala amlodipine besylate) u 80 mg valsartan.

Dafiro 5 mg/160 mg pilloli miksija b’rita

Kull pillola miksija b’rita fiha 5 mg ta’ amlodipine (bħala amlodipine besylate) u 160 mg valsartan.

Dafiro 10 mg/160 mg pilloli miksija b’rita

Kull pillola miksija b’rita fiha 10 mg ta’ amlodipine (bħala amlodipine besylate) u 160 mg valsartan.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola miksija b’rita

Dafiro 5 mg/80 mg pilloli miksija b’rita

Pillola safra skura, tonda miksija b’rita b’xifer imżerżaq, ittimbrata “NVR” fuq naħa u “NV” fuq l- oħra.

Dafiro 5 mg/160 mg pilloli miksija b’rita

Pillola safra skura, ovali miksija b’rita, ittimbrata “NVR” fuq naħa u “ECE” fuq l-oħra.

Dafiro 10 mg/160 mg pilloli miksija b’rita

Pillola safra ċara, ovali miksija b’rita, ittimbrata “NVR” fuq naħa u “UIC” fuq l-oħra.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Kura għall-pressjoni li tkun għolja b’mod naturali.

Dafiro hu indikat għall-użu fl-adulti li jkollhom pressjoni għolja li ma tkunx kontrollata b’terapija ta’ amlodipine jew valsartan mogħtija waħidhom.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Id-doża ta’ Dafiro rakkomandata hija pillola waħda kuljum.

Dafiro 5 mg/80 mg jista’ jingħata lill-pazjenti li ma jkollhomx pressjoni kontrollata tajjeb b’amlodipine 5 mg jew valsartan 80 mg waħidhom.

Dafiro 5 mg/160 mg jista’ jingħata lill-pazjenti li ma jkollhomx pressjoni kontrollata tajjeb b’amlodipine 5 mg jew valsartan 160 mg waħidhom.

Dafiro 10 mg/160 mg jista’ jingħata lill-pazjenti li ma jkollhomx pressjoni kontrollata tajjeb b’amlodipine 10 mg jew valsartan 160 mg waħidhom jew b’Dafiro 5 mg/160 mg.

Dafiro jista’ jintuża ma’ l-ikel jew mingħajr ikel.

Huwa rakkomandat li d-dożi tal-komponenti (i.e. amlodipine u valsartan) ikunu miżjuda b’mod individwali qabel ma’ tkun konsidrata l-bidla għal fuq doża-fissa kombinata. Meta jkun klinikament xieraq, bidla diretta minn monoterapija għal kombinazzjoni b’doża fissa tista’ tiġi konsidrata.

Għall-konvenjenza, pazjenti li qed jieħdu amlodipine u valsartan minn pilloli/kapsuli separati jistgħu jinqalbu għal Dafiro li fihom l-istess dożi tal-komponenti.

Indeboliment renali

M’hemmx dejta klinika disponibbli f’pazjenti b’indeboliment renali qawwi. DafiroM’hemmx bżonn ta’ tibdil fid-dożaġġ għall-pazjenti li għandhom indeboliment renali ħafif għal moderat. Meta jkun hemm indeboliment renali moderat, ta’ min jagħmel monitoraġġ tal-livelli ta’ potassium u krejatinina.

Indeboliment tal-fwied

Dafiro huwa kontra-indikat f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied qawwi (ara sezzjoni 4.3).

Għandha tintuża kawtela meta jingħata Dafiro lill-pazjenti li jsofru minn indeboliment tal-fwied jew mard ta’ imblokkar tal-marrara (ara sezzjoni 4.4). F’pazjenti b’indeboliment tal-fwied ħafif jew moderat mingħajr kolestażi, l-ogħla doża rakkomandata ta’ valsartan hija 80 mg. Ma ġiex stabbilit reġim ta’ dożaġġ ta’ amlodipine għal pazjenti b’indeboliment epatiku ħafif sa moderat. Meta pazjenti eliġibbli bi pressjoni għolja (ara sezzjoni 4.1) li għandhom indeboliment epatiku jinqalbu għal amlodipine jew Dafiro, għandha tintuża l-inqas doża disponibbli ta’ amlodipine bħala monoterapija jew tal-komponent ta’ amlodipine, rispettivament.

Pazjenti anzjani (età 65 sena jew aktar)

F’pazjenti anzjani, hija meħtieġa l-kawtela meta tkun qed tiżdied id-doża. Meta pazjenti eliġibbli anzjani bi pressjoni għolja (ara sezzjoni 4.1) jinqalbu għal amlodipine jew Dafiro, għandha tintuża l- inqas doża disponibbli ta’ amlodipine bħala monoterapija jew tal-komponent ta’ amlodipine, rispettivament.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Dafiro fit-tfal ta’ taħt it-18-il sena ma ġewx determinati s’issa. Dejta mhux disponibbli.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Użu orali.

Huwa rakkomandat li Dafiro jittieħed ma’ ftit ilma.

4.3Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanzi attivi, għad-derivati dihydropyridine, jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

Indeboliment tal-fwied qawwi, ċirrożi tal-marrara jew kolestażi.

L-użu fl-istess ħin ta’ Dafiro ma’ prodotti li jkun fihom aliskiren f’pazjenti b’dijabete mellitus jew indeboliment tal-kliewi (GFR <60 ml/min/1.73 m2) (ara sezzjonijiet 4.5 u 5.1).

It-tieni u t-tielet trimestri tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.6).

Pressjoni baxxa severa.

Xokk (inkluż xokk kardjoġeniku).

Imblokk tal-passaġġ ta’ tfigħ ’il barra tal-ventrikolu tax-xellug (eż. kardjomijopatija ipertrofika ostruttiva u stenosi aortika ta’ grad għoli).

Insuffiċjenza tal-qalb emodinamikament instabbli wara infart mijokardijaku akut.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ amlodipine fi kriżi ta’ pressjoni għolja ma ġietx stabbilita.

Tqala

L-antagonoisti tar-Riċetturi ta’ Angiotensin II (AIIRAs) m’għandhomx jinbdew waqt it-tqala. Sakemm ma jkunx ikkunsidrat bħala meħtieġ li l-kura b’AIIRA titkompla, pazjenti li qed jippjanaw tqala għandha titbiddlilhom il-kura kontra l-pressjoni għolja għal oħra alternattiva b’mediċini kontra l- pressjoni għolja li għandhom profil ta’ sigurtà stabbilit għall-użu fit-tqala. Meta t-tqala tkun iddijanjostikata, kura b’AIIRAs għandha titwaqqaf immedjatament, u, jekk xieraq, għandha tinbeda kura alternattiva (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.6).

Pazjenti nieqsa mis-sodium u/jew volum

Pressjoni baxxa eċċessiva dehret f’0.4% tal-pazjenti b’pressjoni għolja mingħajr kumplikazzjonijiet li kienet kurata b’Dafiro fi studji kontrollati bi plaċebo. F’pazjenti b’sistema ta’ renin-angiotensin attivata (bħall pazjenti nieqsa mill-melħ u/jew volum li qed jirċievu dożi ta’ dijuretiċi għoljin) li qed jirċievu imblokkaturi tar-riċetturi ta’ angiotensin, tista’ taqa’ l-pressjoni b’mod sintomatiku. Qabel tibda l-kura b’Dafiro huwa rakkomandat li din tiġi korretta jew inkella jkun hemm sorveljanza medika mill-qrib meta tibda l-kura.

Jekk taqa’ l-pressjoni b’Dafiro, il-pazjent għandu jitqiegħed mindud wiċċu ‘l fuq u jekk ikun meħtieġ, jingħata infużjoni fil-vina b’ilma bil-melħ. Il-kura tista’ titkompla meta l-pressjoni tkun stabbli.

Iperkalimja

L-użu fl-istess ħin ma’ sustanzi li fihom potassium, dijuretiċi li-jfaddlu potassium, sustanzi li jittieħdu flok il-melħ li fihom il-potassium, jew prodotti mediċinali oħrajn li jistgħu jgħollu l-livelli ta’ potassium (eparina, eċċ) għandhom jintużaw bil-kawtela u b’monitoraġġ frekwenti tal-livelli ta’ potassium.

Stenożi ta’ l-arterja renali

Dafiro għandu jintuża b’kawtela għall-kura tal-pressjoni għolja f’pazjenti b’stenożi unilaterali jew bilaterali ta’ l-arterji renali jew stenożi ta’ kilwa waħda minħabba li l-livelli ta’ urea fid-demm u l- kreatinina fis-serum jistgħu jiżdiedu f’pazjenti bħal dawn.

Trapjant tal-kliewi

Sa’ llum għad m’hemmx esperjenza bl-użu ta’ Dafiro f’pazjenti li riċentement ħadu trapjant tal- kliewi.

Indeboliment tal-fwied

Valsartan, fil-parti l-kbira jiġi eliminat mhux mibdul permezz tal-bajl. F’pazjenti b’indeboliment fil- funzjoni tal-fwied, il-half life ta’ amlodipine hija mtwwla u l-valuri ta’ AUC huma ogħla; rakkomandazzjonijiet ta’ dożaġġ ma ġewx stabbiliti. Għandha ssir attenzjoni partikolari meta Dafiro jingħata lill-pazjenti li jsofru minn indeboliment ħafif jew moderat jew mard ta’ imblokkar tal- marrara.

F’pazjenti b’indeboliment tal-fwied ħafif sa moderat mingħajr kolestażi, l-ogħla doża rakkomandata ta’ valsartan hija 80 mg.

Indeboliment renali

M’hemmx bżonn ta’ tibdil fid-dożaġġ għall-pazjenti li għandhom indeboliment ħafif għal moderat

(GFR >30 ml/min/1.73 m2). Meta jkun hemm indeboliment renali moderat, ta’ min jagħmel monitoraġġ tal-livelli ta’ potassium u krejatinina.

Pazjenti b’kondizzjoni primarja b’livelli għoljin ta’ aldosterone

Pazjenti b’kondizzjoni primarja b’livelli għoljin ta’ aldosterone m’għandhomx jiġu kurati b’valsartan li hu antagonist ta’ angiotensin II peress li s-sistema ta’ renin-angiotensin tagħħom hija effettwata mill-marda naturali.

Anġjoedima

Anġjoedima, inkluż nefħa tal-larinġi u tal-glottide, li jikkawżaw imblukkar tas-sistema tan-nifs u/jew nefħa tal-wiċċ, tax-xofftejn, tal-farinġi u/jew tal-ilsien, ġew irrappurtati f'pazjenti li jkunu qed jingħataw kura b’valsartan. Uħud minn dawn il-pazjenti kienu esperjenzaw anġjoedima bi prodotti mediċinali oħrajn, inkluż inibituri ta’ ACE. Dafiro għandu jitwaqqaf minnufih f’pazjenti li jiżviluppaw anġjoedima, u m’għandux jerġa’ jingħatalhom.

Insuffiċjenza tal-qalb/infart postmijokardijaku

Bħala konsegwenza ta’ l-inibizzjoni tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone, tibdil fil-funzjoni renali tista’ tkun mistennija f’indvidwi li huma suxxettibli. F’pazjenti b’insuffiċjenza severa tal-qalb li jkollhom funzjoni renali li tiddependi mill-attività tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone, kura b’ inibituri ta’ ACE u antagonisti tar-riċettur ta’ angiotensin kienet assoċjata ma’ oligurja u/jew ażotemja li tavvanza u (rarament) insuffiċjenza akuta renali u/jew mewt. Konsegwenzi simili kienu rappurtati b’valsartan. Evalwazzjonijiet ta’ pazjenti b’insuffiċjenza tal-qalb jew infart postmijokardijaku għandhom dejjem jinkludu valutazzjoni tal-funzjoni renali.

Fi studju fit-tul, kontrollat bi plaċebo (PRAISE-2) b’amlodipine f’pazjenti b’NYHA (Klassifikazzjoni ta’ l-Assoċjazzjoni tal-Qalb Ta’ New York) III u IV, insuffiċjenza tal-qalb b’etjoloġija mhux iskemika, amlodipine kien assoċjat ma’ numru akbar ta’ rapporti ta’ edima fil-pulmun minkejja li ma kienx hemm differenza sinifikanti fin-numru ta’ pazjenti li l-insuffiċjenza tal-qalb marret għall-agħar meta mqabbla mal-plaċebo.

Imblokkaturi tal-kanali tal-kalċju, inkluż amlodipine, għandhom jigu użati b’kawtela f’pazjenti b’ insuffiċjenza konġestiva tal-qalb, għaliex jistgħu iżidu r-riskju li jkun hemm avvenimenti kardjovaskulari u mwiet.

Stenożi tal-valv ta’ l-aorta u mitrijali

Bħall ma jiġri bis-sustanzi vażodilataturi l-oħrajn kollha, kawtela speċjali hi indikata f’pazjenti li jsofru minn stenożi tal-mitrija jew minn stenożi sinifikanti ta’ l-aorta li mhijiex ta’ grad għoli.

Imblokk doppju tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone (RAAS)

Hemm evidenza li l-użu fl-istess ħin ta’ inibituri ta’ ACE, ARBs jew aliskiren iżid ir-riskju ta’ pressjoni baxxa, iperkalimja u tnaqqis fil-funzjoni tal-kliewi (li jinkludi insuffiċjenza akuta tal- kliewi). Imblokk doppju ta’ RAAS permezz tal-użu kombinat ta’ inibituri ta’ ACE, ARBs jew aliskiren għalhekk mhuwiex rakkomandat (ara sezzjonijiet 4.5 u 5.1).

Jekk terapija b’imblokk doppju tkun ikkunsidrata li hi assolutament meħtieġa, din għandha ssir biss taħt is-superviżjoni ta’ speċjalista u tkun suġġetta għal monitoraġġ frekwenti mill-qrib tal-funzjoni tal- kliewi, elettroliti u pressjoni tad-demm. Inibituri ta’ ACE u ARBs m’għandhomx jintużaw fl-istess ħin f’pazjenti b’nefropatija dijabetika.

Dafiro ma kienx studjat f’ebda popolazzjoni ta’ pazjenti oħrajn apparti dawk li jsofru minn pressjoni għolja.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Interazzjonijiet komuni għall-kombinazzjoni

Ma twettaq l-ebda studju ta’ interazzjoni ma’ Dafiro u prodotti mediċinali oħrajn.

Li għandu jitqies bl-użu fl-istess ħin Sustanzi oħrajn li jbaxxu l-pressjoni

Sustanzi oħrajn li jbaxxu l-pressjoni li jintużaw ta’ spiss eż imblokkaturi tar-riċetturi alpha dijuretiċi) u prodotti mediċinali oħrajn li jista’ jkollhom effetti avversi li jbaxxu l-pressjoni (eż mediċini triċikliċi kontra d-depressjoni, imblokkaturi tar-riċetturi alpha għall-kura ta’ iperplażja beninna tal- prostata) jistgħu jżidu l-effett kontra l-pressjoni għolja tal-kombinazzjoni.

Nuqqas ta’ qbil marbut ma’ amlodipine

Użu fl-istess ħin mhuwiex rakkomandat

Grejpfrut jew meraq tal-grejpfrut

L-għoti ta' amlodipine mal-grejpfrut jew mal-meraq tal-grejpfrut mhuwiex rakkomandat minħabba li l- bijodisponibilità tista' tiżdied f'xi pazjenti, u dan jista' jwassal għal iżjed effetti li jbaxxu l-pressjoni tad-demm.

Kawtela meħtieġa bl-użu fl-istess ħin Inibituri ta’ CYP3A4

L-użu fl-istess ħin ta' amlodipine ma' inibituri ta’ CYP3A4 b'saħħithom jew moderati (inibituri tal- protease, antifungali tal-azole, makrolidi bħal erythromycin jew clarithromycin, verapamil jew diltiazem) jista' jagħti lok għal żieda sinifikanti fl-espożizzjoni għal amlodipine. It-traduzzjoni klinika ta' dawn il-varjazzjonijiet farmakokinetiċi tista' tkun aktar qawwija fl-anzjani. Jista' jkun hemm bżonn ta' monitoraġġ kliniku u ta' aġġustament tad-doża.

Sustanzi li jinduċu CYP3A4 (sustanzi kontra l-konvulżjonijiet [eż carbamazepine, phenobarbital, phenytoin, fosphenytoin, primidone], rifampicin, Hypericum perforatum)

Ma hemm ebda dejta disponibbli dwar l-effett ta' indutturi ta' CYP3A4 fuq amlodipine. L-użu fl-istess

ħin ta' indutturi ta' CYP3A4 (eż. rifampicin, Hypericum perforatum) jista' jagħti konċentrazzjoni ta' amlodipine fil-plasma iktar baxxa. Amlodipine għandu jintuża b'kawtela flimkien ma' indutturi ta'

CYP3A4.

Simvastatin

L-għoti fl-istess ħin ta' aktar minn doża waħda ta' 10 mg amlodipine ma' 80 mg simvastatin irriżulta f'żieda ta' 77% fl-espożizzjoni għal simvastatin meta mqabbel ma' simvastatin waħdu. Huwa rrakkomandat li d-doża ta' simvastatin tiġi limitata għal 20 mg kuljum f'pazjenti fuq amlodipine.

Dantrolene (infużjoni)

F'annimali, fibrillazzjoni ventrikulari letali u kollass kardjovaskulari ġew osservati f'assoċjazzjoni ma' iperkalemija, wara l-għoti ta' verapamil u dantrolene ġol-vini. Minħabba r-riskju ta' iperkalemija, huwa rrakkomandat li l-għoti fl-istess ħin ta' imblokkaturi tal-kanali tal-kalċju bħal amlodipine jiġi evitat f'pazjenti suxxettibbli għal ipertermja malinna u fil-ġestjoni ta' ipertermija malinna.

Li għandha titqies waqt l-użu fl-istess ħin Oħrajn

Fi studji kliniċi ta' interazzjoni, amlodipine ma affettwax il-farmakokinetiċi ta' atorvastatin, digoxin, warfarin jew ta' ciclosporin.

Nuqqas ta’ qbil marbut ma’ valsartan

L-użu fl-istess ħin mhux rakkomandat

Lithium

Żiediet riversibbli tal-konċentrazzjonijiet ta’ lithium fis-serum u tossiċità kienu rappurtati waqt li lithium kien qiegħed jingħata flimkien mal-inibituri tal-enzima li tibdel angiotensin jew antagonisti tar-riċettur ta’ anġjotensin II, inkluż valsartan. Għaldaqstant, huwa rrakkomandat li jsir monitoraġġ bir-reqqa tal-livelli ta’ lithium fis-serum waqt li jkunu qed jingħataw flimkien. Jekk jintuża wkoll dijuretiku, ir-riskju ta' tossiċità b’lithium jaf jiżdied aktar b'Dafiro.

Dijuretiċi li jfaddlu potassium, sustanzi ta’ potassium, sustanzi li jintużaw flok il-melħ u sustanzi oħra li jistgħu jgħollu l-livelli ta’ potassium

Jekk prodott mediċinali li jeffettwa l-livelli ta’ potassium se jkollu jiġi ordnat f’taħlita ma’ valsartan, aħjar isir monitoraġġ tal-livelli ta’ potassium fil-plażma.

Kawtela meħtieġa bl-użu fl-istess ħin

Mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi (NSAID’s), inklużi inibituri silettivi COX-2, acetylsalicylic acid (>3 g/jum), u NSAID’s mhux silettivi

Meta antagonisti ta’ angiotensin II jingħataw fl-istess ħin ma’ NSAID’s, jista’ jitnaqqas l-effett ta’ kontra l-pressjoni għolja. Minbarra hekk, l-użu fl-istess ħin ta’ antagonisti ta’ angiotensin II u NSAID’s jista’ jżid ir-riskju li l-funzjoni renali tiħżien u potassium fis-serum jogħla. Għaldaqstant monitoraġġ tal-funzjoni renali fil-bidu tal-kura huwa rakkomandat, kif ukoll li l-pazjenti jkun idratat sew.

Inibituri tat-trasportatur tat-teħid (rifampicin, ciclosporin) jew trasportatur tal-effluss (ritonavir)

Ir-riżultati ta' studju in vitro bit-tessut tal-fwied tal-bniedem jindikaw li valsartan huwa substrat tat- trasportatur tat-teħid epatiku OATP1B1 u tat-trasportatur tal-effluss epatiku MRP2. L-għoti fl-istess

ħin ta' inibituri tat-trasportatur tat-teħid (rifampicin, ciclosporin) jew tat-trasportatur tal-effluss (ritonavir) jista' jżid l-espożizzjoni sistemika għal valsartan.

Imblokk doppju ta’ RAAS b’ARBs, inibituri ta’ ACE jew aliskiren

Dejta minn provi kliniċi wriet li imblokk doppju ta’ RAAS permezz tal-użu kombinat ta’ inibituri ta’ ACE, ARBs jew aliskiren, hu assoċjat ma’ frekwenza ogħla ta’ avvenimenti avversi bħal pressjoni baxxa, iperkalimja u tnaqqis fil-funzjoni tal-kliewi (li jinkludi insuffiċjenza akuta tal-kliewi) meta mqabbel mal-użu ta’ sustanza waħda li taġixxi fuq RAAS (ara sezzjonijiet 4.3, 4.4 u 5.1).

Oħrajn

L-użu ta’ valsartan waħdu ma weriex nuqqas ta’ qbil ta’ sinifikat kliniku b’dawn is-sustanzi li ġejjin: cimetidine, warfarin, furosemide, digoxin, atenolol, indometacin, hydrochlorothiazide, amlodipine, glibenclamide.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Is-sigurtà ta’ amlodipine fit-tqala umana ma ġietx stabbilita. Fi studji fuq l-annimali, ġie osservat effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva b’dożi għoljin (ara sezzjoni 5.3). L-użu fit-tqala huwa rakkomandat biss meta ma jkunx hemm alternattiva iżjed sigura u meta l-marda nnifisha ġġorr riskju akbar għall-omm u għall-fetu.

Valsartan

L-użu ta Antagonisti tar-Riċetturi ta’ Angiotensin II (AIIRAs) mhuwhiex rakkomandat fl-ewwel trimestru tat-tqala (ara sezzjoni 4.4). L-uzu ta’ AIIRAs huwa kontraindikat fit-tieni u it-tielet trimestri tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Evidenza epidemjoloġika dwar ir-riskju ta’ teratoġeniċità wara espożizzjoni għal inibituri ACE waqt l-ewwel trimestru tat-tqala ma kinetx konklussiva; madankollu, żieda żgħira fir-riskju ma tistax tiġi eskluża. Filwaqt li m’hemmx dejta epidemjoloġika kkontrollata dwar ir-riskju b’Antagonisti tar- Riċetturi ta’ Angiotensin II (AIIRAs), riskji jixtiebhu jistgħu jeżistu għal din il-klassi ta’ prodott mediċinali. Sakemm kura b’AIIRA kontinwata hija ikkunsidrata essenzjali, pazjenti li qed jippjanaw għal tqala għandhom jinqalbu għal kura alternattiva kontra l-pressjoni għolja li għandha profil ta’ sigurtà stabbilit qћall-uzu fit-tqala. Meta t-tqala tkun iddijanjostikata, il-kura b’AIIRAs għandha titwaqqaf mill-aktar fis possibli, u jekk approprjat, kura alternattiva għandha tinbeda.

Espożizzjoni għall-kura ta’ AIIRA fit-tieni u it-tielet trimestri huwa magħruf li jinduċi tossiċità tal- fetu uman (funzjoni renali mnaqqsa, oligoidramnios, ittardjar ta' l-ossifikazzjoni tal-kranju) u tossiċità fit-trabi wara it-twelid (indeboliment renali, pressjoni baxxa, iperkalemia) (ara sezzjoni 5.3).

Jekk kien hemm espożizzjoni għal AIIRAs mit-tieni trimestru tat-tqala, huwa rakkomandat jsir kontroll bl-ultrasound tal-funzjoni renali u l-kranju.

Trabi li ommhom ħadet AIIRAs għandhom jkunu taħt osservazzjoni mill-qrib għal pressjoni baxxa (ara ukoll sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Treddigħ

M’hemm l-ebda tagħrif disponibbli dwar l-użu ta’ Dafiro waqt it-treddigħ, għalhekk Dafiro mhuwiex irrakkomandat u kuri alternattivi bi profili ta’ sigurtà li huma stabbiliti aħjar waqt it-treddigħ huma preferibbli, speċjalment meta jkun qed isir treddigħ ta’ tarbija tat-twelid jew tarbija li twieldet qabel iż-żmien.

Fertilità

Ma saru l-ebda studji kliniċi fuq il-fertilità b’Dafiro.

Valsartan

Valsartan ma kellu l-ebda effetti avversi fuq il-prestazzjoni riproduttiva ta’ firien irġiel jew nisa b’dożi orali ta’ sa 200 mg/kg/kuljum. Din id-doża hija 6 darbiet ogħla mid-doża massima rrakkomandata fil-bniedem fuq bażi ta’ mg/m2 (kalkulazzjonijet jassumu doża orali ta’ 320 mg/kuljum u pazjent ta’ 60-kg).

Amlodipine

Bidliet bijokimiċi riversibbli fir-ras tal-ispermatozoa ġew irrappurtati f’xi pazjenti trattati bl- imblokkaturi tal-kanali tal-kalċju. Tagħrif kliniku dwar l-effett potenzjali ta’ amodipine fuq il-fertilità ma kienx biżżejjed. Fl-istudju li sar fuq far wieħed, kien hemm effetti avversi fuq il-fertilità maskili (ara sezzjoni 5.3).

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Pazjenti li jsuqu karozzi jew iħaddmu magni waqt li jkunu qed jieħdu Dafiro għandhom iqisu li kultant jista’ jkun hemm sturdament jew għejja.

Amlodipine jista’ jkollu effett żgħir jew effett moderat fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Jekk il- pazjenti li jieħdu amlodipine jbatu minn sturdament, uġigħ ta’ ras, għeja jew dardir, il-ħila ta’ reazzjoni tista’ tkun indebolita.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

Is-sigurtà ta’ Dafiro ġiet meqjusa f’ħames studji kliniċi kontrollati b’5,175 pazjent, li 2,613 minnhom irċevew valsartan kombinat ma’ amlodipine. Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin instabu li huwa l-aktar frekwenti jew l-aktar importanti jew qawwija: nasofarinġite, influwenza, sensitività eċċessiva, uġigħ ta’ ras, sinkope, taqa’ l-pressjoni kif tqum, edima, edima li titgħattan, edima tal-wiċċ, edima periferali, għeja, issir ruxxan, astenja u fawra.

Lista f’ tabella tar-reazzjonijiet avversi

Reazzjonijiet avversi kienu klassifikati taħt titli ta’ frekwenzi bil-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100); rari (≥1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000); mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

Sistema tal-

Reazzjonijiet avversi

 

Frekwenza

 

Klassifika tal-

 

Dafiro

Amlodipine

Valsartan

Organi

 

 

 

 

MedDRA

 

 

 

 

Infezzjonijiet u

Nażofarinġite

Komuni

--

--

infestazzjonijiet

Influwenza

Komuni

--

--

Disturbi tad-

Emoglobina u ematokrit

--

--

Mhux

demm u tas-

imnaqqsa

 

 

magħruf

sistema limfatika

 

 

 

 

Lewkopenija

--

Rari ħafna

--

 

Newtropenija

--

--

Mhux

 

 

 

 

magħruf

 

Tromboċitopenija, xi

--

Rari ħafna

Mhux

 

kultant b’purpura

 

 

magħruf

Disturbi fis-

Sensittività eċċessiva

Rari

Rari ħafna

Mhux

sistema immuni

 

 

 

magħruf

Disturbi fil-

Anoressija

Mhux

--

--

metaboliżmu u n-

 

komuni

 

 

nutrizzjoni

Iperkalċimija

Mhux

--

--

 

 

komuni

 

 

 

Ipergliċemija

--

Rari ħafna

--

 

Iperlipidimija

Mhux

--

--

 

 

komuni

 

 

 

Iperuriċemija

Mhux

--

--

 

 

komuni

 

 

 

Ipokalimja

Komuni

--

--

 

Iponatrimija

Mhux

--

--

 

 

komuni

 

 

Disturbi

Dipressjoni

--

Mhux

--

psikjatriċi

 

 

komuni

 

 

Ansjetà

Rari

--

--

 

Insomnja/disturbi fl-irqad

--

Mhux

--

 

 

 

komuni

 

 

Tibdil kbir fil-burdata

--

Mhux

--

 

 

 

komuni

 

 

Konfużjoni

--

Rari

--

Disturbi fis-

Koordinazzjoni mhux

Mhux

--

--

sistema nervuża

normali

komuni

 

 

 

Sturdament

Mhux

Komuni

--

 

 

komuni

 

 

 

Sturdament mal-waqqaf

Mhux

--

--

 

 

komuni

 

 

 

Disgewżja

--

Mhux

--

 

 

 

komuni

 

 

Sindrome ekstrapiramidali

--

Mhux

--

 

 

 

magħruf

 

 

Uġigħ ta’ ras

Komuni

Komuni

--

 

Ipertonja

--

Rari ħafna

--

 

Paresteżija

Mhux

Mhux

--

 

 

komuni

komuni

 

 

Newropatija periferali,

--

Rari ħafna

--

 

newropatija

 

 

 

 

Ħedla tan-ngħas

Mhux

Komuni

--

 

 

komuni

 

 

 

Sinkope

--

Mhux

--

 

 

 

komuni

 

 

Tregħid

--

Mhux

--

 

 

 

komuni

 

 

Ipoestesija

--

Mhux

--

 

 

 

komuni

 

Disturbi fl-

Disturb fil-vista

Rari

Mhux

--

għajnejn

 

 

komuni

 

 

Indeboliment fil-vista

Mhux

Mhux

--

 

 

komuni

komuni

 

Disturbi fil-

Tinnitus

Rari

Mhux

--

widnejn u fis-

 

 

komuni

 

sistema

Vertigo

Mhux

--

Mhux

labirintika

 

komuni

 

komuni

Disturbi fil-qalb

Palpitazzjonijiet

Mhux

Komuni

--

 

 

komuni

 

 

 

Sinkope

Rari

--

--

 

Takikardija

Mhux

--

--

 

 

komuni

 

 

 

Arritmiji (inkluż

--

Rari ħafna

--

 

bradikardija, takikardija tal-

 

 

 

 

ventrikulu, u fibrillazzjoni

 

 

 

 

tal-atriju)

 

 

 

 

Infart mijokardijaku

--

Rari ħafna

--

Disturbi

Fwawar

--

Komuni

--

vaskulari

Pressjoni baxxa

Rari

Mhux

--

 

 

 

komuni

 

 

Pressjoni baxxa mal-waqqaf

Mhux

--

--

 

 

komuni

 

 

 

Vaskulite

--

Rari ħafna

Mhux

 

 

 

 

magħruf

Disturbi

Sogħla

Mhux

Rari ħafna

Mhux

respiratorji,

 

komuni

 

komuni

toraċiċi u

Qtugħ ta’ nifs

--

Mhux

--

medjastinali

 

 

komuni

 

 

Uġigħ fil-farinġi u l-larinġi

Mhux

--

--

 

 

komuni

 

 

 

Rinite

--

Mhux

--

 

 

 

komuni

 

Disturbi fil-fwied

Skumdità fl-addome, uġigħ

Mhux

Komuni

Mhux

u fil-marrara

fin-naħa ta’ fuq tal-addome

komuni

 

komuni

 

Tibdil fid-drawwa tal-

--

Mhux

--

 

ippurgar

 

komuni

 

 

Stitikezza

Mhux

--

--

 

 

komuni

 

 

 

Dijarea

Mhux

Mhux

--

 

 

komuni

komuni

 

 

Ħalq xott

Mhux

Mhux

--

 

 

komuni

komuni

 

 

Dispepsja

--

Mhux

--

 

 

 

komuni

 

 

Gastrite

--

Rari ħafna

--

 

Iperplasja tal-ħniek

--

Rari ħafna

--

 

Dardir

Mhux

Komuni

--

 

 

komuni

 

 

 

Pankreatite

--

Rari ħafna

--

 

Rimettar

--

Mhux

--

 

 

 

komuni

 

Disturbi fil-fwied

Test tal-funzjoni tal-fwied

--

Rari ħafna*

Mhux

u fil-marrara

mhux normali, inkluż żieda

 

 

magħruf

 

fil-bilirubin fid-demm

 

 

 

 

Epatite

--

Rari ħafna

--

 

Kolestażi ġol-fwied,

--

Rari ħafna

--

 

suffejra

 

 

 

Disturbi fil-ġilda

Alopeċja

--

Mhux

--

u fit-tessuti ta'

 

 

komuni

 

taħt il-ġilda

Anġjoedima

--

Rari ħafna

Mhux

 

 

 

 

magħruf

 

Dermatite bl-imsiemer

--

--

Mhux

 

 

 

 

magħruf

 

Eritema

Mhux

--

--

 

 

komuni

 

 

 

Eritema multiformi

--

Rari ħafna

--

 

Eksantema

Rari

Mhux

--

 

 

 

komuni

 

 

Iperidrożi

Rari

Mhux

--

 

 

 

komuni

 

 

Reazzjonijiet ta’

--

Mhux

--

 

fotosensittività

 

komuni

 

 

Ħakk

Rari

Mhux

Mhux

 

 

 

komuni

magħruf

 

Purpura

--

Mhux

--

 

 

 

komuni

 

 

Raxx

Mhux

Mhux

Mhux

 

 

komuni

komuni

magħruf

 

Telf ta’ kulur fil-ġilda

--

Mhux

--

 

 

 

komuni

 

 

Urtikarja u forom oħrajn ta’

--

Rari ħafna

--

 

raxx

 

 

 

 

Dermatite esfoljattiva

--

Rari ħafna

--

 

Sindrome ta' Stevens-

--

Rari ħafna

--

 

Johnson

 

 

 

 

Edima ta’ Quincke

--

Rari ħafna

--

Disturbi

Artralġja

Mhux

Mhux

--

muskoluskelet-

 

komuni

komuni

 

triċi u tat-tessuti

Uġigħ fid-dahar

Mhux

Mhux

--

konnettivi

 

komuni

komuni

 

 

Nefħa fil-ġogi

Mhux

--

--

 

 

komuni

 

 

 

Spażmi fil-muskoli

Rari

Mhux

--

 

 

 

komuni

 

 

Mijalġja

--

Mhux

Mhux

 

 

 

komuni

magħruf

 

Nefħa fl-għaksa

--

Komuni

--

 

Sensazzjoni ta’ toqol

Rari

--

--

Disturbi fil-

Żieda ta’ kreatinina fid-

--

--

Mhux

kliewi u fis-

demm

 

 

magħruf

sistema urinarja

Disturb fl-għamil tal-awrina

--

Mhux

--

 

 

 

komuni

 

 

Nokturja

--

Mhux

--

 

 

 

komuni

 

 

Pollakijurja

Rari

Mhux

--

 

 

 

komuni

 

 

Poliurja

Rari

--

--

 

Insuffiċjenza u

--

--

Mhux

 

indeboliment tal-kliewi

 

 

magħruf

 

 

 

 

Disturbi fis-

Impotenza

--

Mhux

--

sistema

 

 

komuni

 

riproduttiva u fis-

Disfunzjoni tal-erezzjoni

Rari

--

--

sider

Ġinekomastja

--

Mhux

--

 

 

 

komuni

 

Disturbi ġenerali

Astenja

Komuni

Mhux

--

u kondizzjonijiet

 

 

komuni

 

ta' mnejn

Skumdità, telqa tal-ġisem

--

Mhux

--

jingħata

 

 

komuni

 

 

Għeja kbira

Komuni

Komuni

Mhux

 

 

 

 

komuni

 

Edima fil-wiċċ

Komuni

--

--

 

Fwawar, fwawar tal-

Komuni

--

--

 

menopawsa

 

 

 

 

Uġigħ fis-sider mhux ġej

--

Mhux

--

 

mill-qalb

 

komuni

 

 

Edima

Komuni

Komuni

--

 

Edima periferali

Komuni

--

--

 

Uġigħ

--

Mhux

--

 

 

 

komuni

 

 

Edima li tħaffer

Komuni

--

--

Investigazzjoni-

Żieda fil-potassju fid-demm

--

--

Mhux

jiet

 

 

 

magħruf

 

Żieda fil-piż

--

Mhux

--

 

 

 

komuni

 

 

Tnaqqis fil-piż

--

Mhux

--

 

 

 

komuni

 

*Konsistenti l-aktar ma’ kolestasi

Aktar tagħrif dwar il-kombinazzjoni

Edima periferali, effett sekondarju magħruf ta’ amlodipine, kien osservat b’mod ġenerali b’frekwenza aktar baxxa f’pazjenti li rċevew il-kombinazzjoni amlodipine/valsartan milli f’dawk li rċevew amlodipine waħdu. Fi provi kliniċi double-blind b’kontroll, l-edima periferali li seħħet mad-doża kienet kif ġej:

% ta’ pazjenti li kellhom edima

Valsartan (mg)

 

 

 

 

 

 

periferali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0

 

5.5

2.4

1.6

 

0.9

 

 

 

2.5

 

8.0

 

2.3

5.4

2.4

 

3.9

 

Amlodipine

 

 

3.1

 

4.8

2.3

2.1

 

2.4

 

(mg)

 

 

10.3

 

 

NA

 

NA

9.0

 

9.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-medja ta’ l-edima periferali li seħħet, meqjusa b’mod ugwali fil-medda tad-dożi kollha kienet 5.1% bil-kombinazzjoni amlodipine/valsartan.

Aktar tagħrif dwar il-komponenti individwali

Reazzjonijiet avversi li kienu rappurtati qabel b’wieħed mill-komponenti (amlodipine jew valsartan) jistgħu jkunu reazzjonijiet avversi b’Dafiro ukoll, anki jekk ma dehrux waqt il-provi kliniċi jew waqt il-perjodu ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Amlodipine
Komuni Mhux komuni
Rari
Rari ħafna

Ngħas, sturdament, palpitazzjonijiet, uġigħ addominali, dardir, nefħa fl-għekiesi. Nuqqas ta’ rqad, bidliet fil-burdata (fosthom ansjetà), dipressjoni, tregħid, disgewżja, sinkope, ipoestesija, disturb viżwali (fosthom diplopja), żanżin tal- widnejn, pressjoni baxxa, dispneja, rinite, rimettar, dispepsja, alopeċja, purpura, tidnis tal-ġilda, iperidrosi, ħakk, exanthema, uġigħ fil-muskoli, bugħawwieġ fil- muskoli, uġigħ, disturb fl-għamil tal-awrina, żieda fil-frekwenza tal-awrina, impotenza, ginekomastja, uġigħ fis-sider, astenja, żieda fil-piż, tnaqqis fil-piż. Konfużjoni.

Lewkoċitopenija, tromboċitopenija, reazzjonijiet allerġiċi, ipergliċemija, ipertonija, newropatija periferali, infart mijokardijaku, arritmija (fosthom bradikardija, takikardija ventrikolari u fibrillazzjoni atrijali), vaskulite, pankreatite, gastrite, iperplasija ġinġivali, epatite, suffejra, żieda fl-enzimi tal-fwied*, anġjoedema, eritema multiformi, urtikarja, dermatite esfoljattiva, sindrome ta’ Stevens-Johnson, edema ta’ Quincke, fotosensittività.

* konsistenti l-aktar ma’ kolestasi

Każijiet eċċezzjonali tas-sindromu ekstrapiramidali kienu rrapurtati.

Valsartan

 

Mhux

Tnaqqis fl-emoglobina, tnaqqis fl-ematocrit, newtropenja, tromboċitopenja, żieda

magħruf

fil-potassium tas-serum, żieda fil-valuri tal-funzjoni tal-fwied inkluż żieda fil-

 

bilirubin tas-serum, insuffiċjenza u indeboliment tal-kliewi, livell ogħla ta’

 

kreatinina fis-serum, anġjoedima, majalġja, vaskulite, sensittività eċċessiva inkluż

 

mard tas-serum.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Sintomi

M’hemmx esperjenza ta’ doża eċċessiva b’Dafiro. L-aktar sintomu ta’ doża eċċessiva b’valsartan hija pressjoni baxxa li tinħass bil-qawwa flimkien ma’ sturdament. Doża eċċessiva b’amlodipine tista’ twassal għal vażodilatazzjoni periferali eċċessiva u, possibilment, reflex takikardja. Pressjoni baxxa ħafna li tista’ ddum sa ma twassal għall xokk li jista’ jwassal għall-mewt kien rappurtat.

Kura

Jekk id-doża tkun għada kif ittieħdet, il-pazjent jista’ jew jiġi mġiegħel jirremetti jew issirlu lavanda gastrika. L-użu ta’ faħam attivat f’voluntiera b’saħħithom eżatt wara jew sa sagħtejn wara li tkun ittieħdet doża ta’ amlodipine intweriet li naqset b’mod sinifikanti l-assorbiment ta’ amlodipine. Meta taqa l-pressjoni b’Dafiro b’mod li jkun hemm sintomi kliniċi, għandu jkun hemm support għall-qalb, inklużi monitoraġġ frekwenti tal-funzjoni tal-qalb u tas-sistema respiratorja, jittellgħu d-driegħ, u għandha ssir attenzjoni għall-volum ta’ fluwidi li jiċċirkolaw u l-volum ta’ awrina. Mediċina li ddejjaq il-vini tista’ tgħin sabiex jiġi ristabilit it-ton tal-vini u l-pressjoni tad-demm, sakemm ma jkunx hemm kontra-indikazzjoni għall-użu tagħha. Calcium gluconate mogħti minn ġol vina jista’ jgħin biex ireġġa’ lura l-effetti ta’ l-imblukkar tal-kanali tal-calcium.

Kemm valsartan u amlodipine mhux probabbli li jitneħħew bid-dijalisi tad-demm.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Sustanzi li jaġixxu fuq is-sistema ta’ renin-angiotensin; antagonisti ta’ angiotensin II, kombinazzjonijiet; antagonisti ta’ angiotensin II u imblokkaturi tal-kanal tal-kalċju, Kodiċi ATC: C09DB01

Dafiro jikkombina żewġ sustanzi kontra l-pressjoni għolja ma’ mekkaniżmi kumplimentari sabiex tkun kontrollata l-pressjoni tad-demm f’pazjenti b’pressjoni għolja naturali: amlodipine huwa membru ta’ klassi li huma antagonisti ta’ calcium u valsartan ta’ klassi ta’ mediċini li huma antagonisti ta angiotensin II. Il-kombinazzjoni ta’ dawn iż-żewġ sustanzi twassal għal effett kontra l-pressjoni għolja adittiv, b’mod li l-pressjoni titbaxxa aktar milli kieku jingħataw il-mediċini waħidhom.

Amlodipine/Valsartan

Il-kombinazzjoni ta’ amlodipine ma’ valsartan twassal għal tnaqqis addittiv fil-pressjoni tad-demm li huwa marbut mad-doża fil-medda tad-doża terapewtika tiegħu. L-effett kontra l-pressjoni għolja b’doża waħda tal-kombinazzjoni dam jippersisti għal 24 siegħa.

Provi kkontrollati bi plaċebo

’Il fuq minn 1,400 pazjent irċevew Dafiro darba kuljum f’żewġ provi kontrollati bi plaċebo. Adulti bi pressjoni għolja naturali mingħajr komplikazzjonijiet, ħafifa għal moderata (medja tal-pressjoni tad- demm dijastolika waqt li jkunu bilqiegħda 95 u <110 mmHg) kienu reklutati. Pazjenti b’riskji kardjovaskulari għoljin – insuffiċjenza tal-qalb, dijabete tat-tip I u dijabete tat-tip II li mhix kontrollata u pazjenti li xi darba kellhom infart mijokardijaku jew attakk ta’ puplesija fl-aħħar sena – kienu esklużi.

Provi kkontrollati b’mod attiv f’pazjenti li ma wieġbux għal monoterapija

Prova f’ħafna ċentri, randomised, double-blind, active-controlled, bi grupp parallel wasslet għal pressjoni tad-demm normali (il-pressjoni ta’ bilqiegħeda l-aktar baxxa kienet <90 mmHg fl-aħħar tal- prova) f’pazjenti li ma kienux kontrollati sew b’valsartan 160 mg f’75% tal-pazjenti kurati b’amlodipine/valsartan 10 mg/160 mg u 62% tal-pazjenti kurati b’amlodipine/valsartan 5 mg/160 mg, imqabbla ma’ 53% tal-pazjenti li baqgħu fuq valsartan 160 mg. Meta ingħata wkoll amlodipine 10 mg u 5 mg kien hemm aktar tnaqqis fil-pressjoni tad-demm sistolika/dijastolika ta’ 6.0/4.8 mmHg u 3.9/2.9 mmHg, rispettivament imqabbla ma’ pazjenti li baqgħu fuq valsartan 160 mg waħdu.

Prova f’ħafna ċentri, randomised, double-blind, active-controlled, bi grupp parallel wasslet għal pressjoni tad-demm normali (il-pressjoni ta’ bilqiegħeda l-aktar baxxa kienet <90 mmHg fl-aħħar tal- prova) f’pazjenti li ma kienux kontrollati sew b’amlodipine 10 mg f’78% tal-pazjenti kurati b’amlodipine/valsartan 10 mg/160 mg, imqabbla ma’ 67% tal-pazjenti li baqgħu fuq amlodipine

10 mg. Meta ingħata wkoll valsartan 160 mg kien hemm aktar tnaqqis fil-pressjoni tad-demm sistolika/dijastolika ta’ 2.9/2.1 mmHg meta imqabbla ma’ pazjenti li baqgħu fuq amlodipine 10 mg waħdu.

Dafiro kien studjat ukoll fi studju active-controlled ta’ 130 pazjent bi pressjoni għolja bil-pressjoni dijastolika bilqiegħda medja ≥110 mmHg u <120 mmHg. F’dan l-istudju (il-linja bażi tal-pressjoni tad-demm kienet 171/113 mmHg), b’reġimen ta’ Dafiro ta’ 5 mg/160 mg miżjuda għal 10 mg/160 mg naqqset il-pressjoni tad-demm ta’ bilqiegħeda b’36/29 mmHg meta imqabbla ma’ 32/28 mmHg b’reġimen ta’ lisinopril/hydrochlorthiazide 10 mg/12.5 mg miżjuda għal 20 mg/12.5 mg.

F’żewġ studji follow-up fit-tul, l-effett ta’ Dafiro inżamm għal aktar minn sena waħda. Meta Dafiro twaqqaf f’daqqa, ma kienx hemm żieda f’daqqa tal-pressjoni tad-demm.

L-età, sess, razza jew l-indiċi tal-massa tal-ġisem (≥30 kg/m2, <30 kg/m2) ma kellhomx effett fuq ir- rispons għal Dafiro.

Dafiro ma kienx studjat f’ebda popolazzjoni ta’ pazjenti apparti dawk li jbatu minn pressjoni għolja. Valsartan kien studjat f’pazjenti li kienu sofrew minn infart mijokardijaku u insuffiċjenza tal-qalb. Amlodipine kien studjat f’pazjenti li jsofru minn anġina kronika stabbli, anġina vażospastika u mard ta’ l-arterja koronarja dokumentat b’anġjografija.

Amlodipine

Il-komponent amlodipine f’Dafiro jinibixxi id-dħul mill-membrana ta’ joni ta’ calcium fil-muskoli tal- qalb u tal-muskoli lixxi tal-vini. Il-mekkaniżmu ta’ l-azzjoni kontra l-pressjoni għolja ta’ amlodipine ġej mill-effett dirett u rilassant fuq il-muskoli lixxi tal-vini, li jikkawżaw tnaqqis fir-reżistenza fil-vini periferali u fil-pressjoni tad-demm. Tagħrif sperimentali jindika li amlodipine jintrabat kemm ma’ siti ta’ twaħħil ta’ dihydropyridine kif ukoll ma’ oħrajn li mhumhiex dihydropyridine. Il-proċess ta’ kontrazzjoni tal-muskolu tal-qalb u tal-muskoli lixxi tal-vini huma t-tnejn marbuta mal-moviment ta’ joni ta’ calcium barra miċ-ċelluli għal ġo fihom minn kanali ta’ joni speċifiċi.

Wara li jingħataw dożi terapewtiċi lill-pazjenti li jsofru minn pressjoni għolja, amlodipine inaqqas il- vażodilatazzjoni, li jwassal għall-tnaqqis fil-pressjonijiet tad-demm kemm meta l-pazjent ikun mindud kif ukoll wieqaf. Dawn it-tnaqqis fil-pressjoni tad-demm ma jkunux akkompanjati b’tibdil sinifikanti fir-rata tal-qalb jew fil-livelli ta’ catecholamine fil-plażma ma’ dożaggi fuq tul ta’ żmien.

Hemm korrelazzjoni diretta bejn il-konċentrazzjonijiet fil-plażma u l-effett f’kemm pazjenti żgħażagħ kif ukoll dawk anzjani.

F’pazjenti bil-pressjoni għolja b’funzjoni renali normali, dożi terapewtiċi ta’ amlodipine wasslu għall- tnaqqis fir-resistenza fil-vini renali u żieda fir-rata ta’ filtrazzjoni fil-glomeruli u ċirkolazzjoni effettiva tal-plażma renali, mingħajr ma tinbidel il-frazzjoni ta’ filtrazzjoni jew proteina fl-awrina.

Hekk kif jiġri b’mediċini oħra li jinblukkaw il-kanali tal-calcium, il-kejl emodinamiku tal-funzjoni tal- qalb waqt is-serħan u waqt l-eżerċizzju (jew mixi) f’pazjenti b’funzjoni ventrikulari normali kurati b’amlodipine wrew b’mod ġenerali żieda żgħira fl-indiċi kardijaku mingħajr influwenza sinifikanti fid-dP/dt jew fil-pressjoni jew volum fil-ventrikolu tax-xellug fi tmiem id-dijastoli. Fi studji imodinamiċi, amlodipine ma kienx assoċjat ma’ effett inotropiku negattiv meta ingħata fil-medda ta’ dożi terapewtiċi lill-annimali u bnedmin b’saħħithom, anki meta ingħata ma’ beta blockers fil- bnedmin.

Amlodipine ma jibdilx il-funzjoni tan-nodu sino-atrijali jew tal-passaġġ atrijoventrikulari f’annimali jew f’bnedmin b’saħħithom. Fi studji kliniċi li fihom amlodipine ingħata flimkien ma’ beta blockers lill-pazjenti li kellhom jew pressjoni għolja jew anġina, ma deherx li kien hemm effetti avversi fuq parametri ta’ l-elektrokardjogramma.

Użu f’pazjenti bi pressjoni għolja

Studju randomised u double-blind ta’ morbidità u mortalità msejjaħ Prova b’kura Kontra l-Pressjoni Għolja u li Tbaxxi x-Xaħam fid-Demm biex tilqa’ kontra Attakk tal-Qalb (ALLHAT) sar biex iqabbel terapiji aktar ġodda: amlodipine 2.5-10 mg/kuljum (imblukkatur tal-kanali tal-kalċju) jew lisinopril

10-40 mg/kuljum (inibitur ACE) bħala terapiji tal-bidu ma’ dawk ta’ dijuretiċi thiazide, chlorthalidone 12.5-25 mg/kuljum fi pressjoni għolja minn ħafifa sa moderata.

Total ta’ 33,357 pazjent bi pressjoni għolja li kellhom 55 sena jew aktar kienu randomised u ġew segwiti għal medja ta’ 4.9 snin. Il-pazjenti kellhom mill-anqas fattur ta’ riskju addizzjonali ieħor għal mard koronarju tal-qalb li kien jinkludi infart mijokardijaku jew puplesija qabel (>6 xhur qabel ma ddaħħlu fl-istudju) jew dokumentazzjoni ta’ mard kardjovaskulari aterosklerotiku ieħor (total 51.5%), dijabete tat-tip 2 (36.1%), kolesterol b’lipoproteina ta’ densità għolja <35 mg/dl jew <0.906 mmol/l (11.6%), ipertrofija tal-ventrikolu tax-xellug minn dijanjosi b’elettrokardjogramma jew elettrokardjografija (20.9%), tipjip attwali ta’ sigaretti (21.9%).

It-tragward finali primarju kien taħlita ta’ mard tal-qalb koronarju fatali jew infart mijokardijaku mhux fatali. Ma kien hemm l-ebda differenza sinifikanti fit-tragward finali primarju fil-proporzjon

bejn terapija bbażata fuq amlodipine u terapija bbażata fuq chlorthalidone mar-riskju (RR) 0.98 95% CI (0.90-1.07) p=0.65. Fost it-tragwardi finali sekondarji, l-inċidenza ta’ insuffiċjenza tal-qalb

(komponent ta’ taħlita komposta ta’ tragward finali kardjovaskulari) kienet ogħla b’mod sinifikanti fil-grupp ta’ amlodipine meta mqabbla mal-grupp ta’ chlorthalidone (10.2% kontra 7.7%, RR 1.38,

95% CI [1.25-1.52] p <0.001). Madanakollu, ma kien hemm l-ebda differenza sinifikanti fil-mortalità minn kull kawża bejn terapija bbażata fuq amlodipine u terapija bbażata fuq chlorthalidone RR 0.96 95% CI [0.89-1.02] p=0.20.

Valsartan

Valsartan huwa sustanza attiva meta jittieħed mill-ħalq, potenti u jaħdem bħala antagonist speċifiku tar-riċettur ta’ angiotensin II. Jaħdem b’mod silettiv fuq ir-ricettur tas-sottotip AT1, li huwa risponsabbli mill-effetti magħrufa ta’ angiotensin II. Iż-żieda fil-livelli ta’ angiotensin II fil-plażma li sseħħ meta valsartan jinblokka r-riċetturi AT1 tista’ tistimula r-riċettur tas-sottotip AT2, li milli jidher għandu l-effett oppost għal dak tar-riċettur AT1. Valsartan ma jidhirx li għandu effett parzjali ta’ agonist tar-riċettur AT1 u għandu affinità ħafna akbar (b’madwar 20,000 darba) għar-riċettur AT1 milli għar-riċettur AT2.

Valsartan ma jaħdimx bħala impeditur ta’ ACE, magħruf ukoll bħala kininase II, li jaqleb angiotensin I f’angiotensin II u jkisser bradykinin. Peress li m’għandux effett fuq ACE u ma jqawwix lil bradykinin jew is-sustanza P, antagonisti ta’ angiotensin II mhux probabbli li jwasslu għas-sogħla. Fi provi kliniċi fejn valsartan kien imqabbel ma’ impedituri ACE, il-pazjenti kurati b’valsartan kellhom frekwenza anqas b’mod sinifikanti (p <0.05) ta’ sogħla xotta minn dawk kurati b’impedituri ACE (2.6% kontra 7.9% rispettivament). Fi prova klinika b’pazjenti li kienu sofrew minn sogħla xotta waqt terapija b’impeditur ACE, 19.5% tal-pazjenti tal-prova li kienu qed jirċievu valsartan u 19.0% ta’ dawk li kienu qed jirċievu dijuretiċi thiazide kellhom sogħla, imqabbla ma’ 68.5% ta’ dawk ikkurati b’impedituri ACE (p<0.05%). Valsartan la jintrabat ma’ u lanqas jinblokka riċetturi ta’ ormoni oħrajn jew kanali ta’ joni magħrufin għall-importanza tagħhom fir-regolazzjoni kardjovaskulari.

L-għotja ta’ valsartan lill-pazjenti li jsofru minn pressjoni għolja twassal għal waqa’ fil-pressjoni tad- demm mingħajr ma jkun hemm effett fuq ir-rata tal-polz.

F’ħafna pazjenti, wara l-għotja ta’ doża waħda mill-ħalq, l-attività kontra l-pressjoni għolja tibda fi żmien sagħtejn, u l-pressjoni tad-demm tinżel l-aktar fi żmien 4-6 sigħat. L-effett kontra l-pressjoni għolja jibqa jippersisti sa 24 siegħa minn meta jingħata. Meta jittieħed b’mod regolari, il-pressjoni tad-demm taqa’ l-aktar b’kwalunkwe doża li tingħata fi żmien 2-4 ġimgħat u tibqa tinżamm waqt terapija fit-tul. Meta valsartan jitwaqqaf f’daqqa, il-pressjoni ma terġax titla’ b’effett rebound u ma jkunx hemm effetti avversi kliniċi oħrajn.

Oħrajn: imblokk doppju tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone (RAAS)

Żewġ provi kbar, ikkontrollati, li fihom il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali (ONTARGET [ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial] u VA NEPHRON-D [The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes]) eżaminaw l-użu tal-kombinazzjoni ta’ inibitur ta’ ACE flimkien ma’ ARB.

ONTARGET kien studju li twettaq f’pazjenti bi storja medika ta’ mard kardjovaskulari jew ċerebrovaskulari, jew dijabete mellitus tip 2 akkumpanjat minn evidenza ta’ ħsara fl-organu aħħari. VA NEPHRON-D kien studju li twettaq f’pazjenti b’dijabete mellitus tip 2 u nefropatija dijabetika.

Dawn l-istudji ma wrew l-ebda effett ta’ benefiċċju sinifikanti fuq ir-riżultati renali u/jew kardjovaskulari u l-mortalità, filwaqt li ġiet osservata żieda fir-riskju ta’ iperkalimja, ħsara akuta fil- kliewi u/jew pressjoni baxxa meta mqabbla ma’ monoterapija. Minħabba l-kwalitajiet farmakodinamiċi simili tagħhom, dawn ir-riżultati huma rilevanti wkoll għal inibituri ta’ ACE u ARBs oħrajn.

Għalhekk, inibituri ta’ ACE u ARBs m’għandhomx jintużaw fl-istess ħin f’pazjenti b’nefropatija dijabetika (ara sezzjoni 4.4).

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) kien studju maħsub biex jittestja l-benefiċċju li jiżdied aliskiren ma’ terapija standard ta’ inibitur ta’

ACE jew ARB f’pazjenti b’dijabete mellitus tip 2 u mard kroniku tal-kliewi, mard kardjovaskulari, jew it-tnejn. L-istudju twaqqaf kmieni minħabba żieda fir-riskju ta’ riżultati avversi. Mewt kardjovaskulari u puplesija t-tnejn kienu numerikament iktar frekwenti fil-grupp ta’ aliskiren milli fil- grupp tal-plaċebo, u avvenimenti avversi u avvenimenti avversi serji ta’ interess (iperkalimja, pressjoni baxxa u disfunzjoni tal-kliewi) ġew irrappurtati b’mod iktar frekwenti fil-grupp ta’ aliskiren milli fil-grupp tal-plaċebo.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Linearità

Amlodipine u valsartan għandhom farmakokinetiċi linjari.

Amlodipine/Valsartan

Wara li Dafiro jittieħed mill-ħalq l-ogħla konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’ valsartan u amlodipine jintlaħqu fi 3 u 6-8 sigħat, rispettivament. Ir-rata u l-grad ta’assorbiment ta’ Dafiro huma ekwivalenti għal bijodisponibilità ta’ valsartan u amlodipine meta jingħataw bħala pilloli waħidhom.

Amlodipine

Assorbiment: Wara li jittieħdu mill-ħalq dożi terapewtiċi ta’ amlodipine waħdu, il-konċentrazzjonijiet ta’ amlodipine jilħqu l-quċċata tagħhom f’6-12-il-siegħa. Il-bijodisponibilità assoluta kienet kalkulata bejn 64% u 80%. Il-bijodisponibilità ta’ amlodipine mhiex effettwata mill-ikel.

Distribuzzjoni: Il-volum ta’ distribuzzjoni huwa madwar 21 l/kg. Studji in vitro b’amlodipine wrew li madwar 97.5% tal-mediċina li tkun qed tiċċirkola jintrabat mal-proteini tal-plażma.

Bijotrasformazzjoni: Amlodipine huwa metabolizzat b’mod estensiv (madwar 90%) fil-fwied għal metaboli inattivi.

Eliminazzjoni: L-eliminazzjoni ta’ amlodipine mill-plażma tinqasam f’żewġ fażijiet, b’half life ta’ eliminazzjoni terminali ta’ madwar 30 sa 50 siegħa. Livelli fil-plażma jilħqu stat fiss wara l-għotja kontinwa ta’ 7-8-ijiem. Għaxra fil-mija ta’ amlodipine oriġinali u 60% tal-metaboli ta’ amlodipine jitneħħew fl-awrina.

Valsartan

Assorbiment: Wara li valsartan jittieħed waħdu mill-ħalq, il-konċentrazzjonijiet ta’ valsartan fil- plażma jilħqu l-quċċata tagħhom f’2-4 sigħat. Il-medja tal-bijodisponibilità assoluta hija 23%. L-ikel inaqqas l-esponiment (kif imkejjel bl-AUC) għal valsartan b’madwar 40% u l-quċċata tal- konċentrazzjoni fil-plażma (Cmax) b’madwar 50%, għalkemm wara 8 sigħat minn meta jkunu ħadu d- doża, il-konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’ valsartan ikunu simili kemm fil-gruppi li jkunu kielu kif ukoll dawk li jkunu sajmin. Madankollu, dan it-tnaqqis fl-AUC ma jurix tnaqqis klinikament sinifikanti fl-effett terapewtiku, u għalhekk valsartan jista’ jingħata bl-ikel jew mingħajr ikel.

Distribuzzjoni: Il-volum ta’ distribuzzjoni ta’ valsartan fi stat fiss wara li jingħata ġol-vina huwa madwar 17-il litru, li jindika li valsartan ma jinfirixx b’mod estensiv fit-tessuti. Valsartan jintrabat b’mod qawwi mal-proteini tas-serum (94-97%), l-aktar ma’ l-albumina tas-serum.

Bijotrasformazzjoni: Valsartan ma jiġix mibdul b’mod estensiv peress li 20% tad-doża biss tiġi rkuprata bħala metaboli. Fil-plażma kien identifikat metabolu hydroxy f’konċentrazzjonijiet baxxi (anqas minn 10% ta’ l-AUC ta’ valsartan). Dan il-metabolu m’għandux attività farmakoloġika.

Eliminazzjoni: Valsartan juri kinetiċi ta’ tħassir multi-esponenzjali (t½α <1 h t½ß madwar 9 h).

Valsartan jitneħħa l-aktar ma’ l-ippurgar (madwar 83% tad-doża) u fl-awrina (madwar 13% tad-doża), l-aktar bħala l-mediċina mhux mibdula. Wara li jingħata ġol-vina, it-tneħħija ta’ valsartan minn ġol-

plażma hija madwar 2 l/h u t-tneħħija renali hija 0.62 l/h (madwar 30% tat-tneħħija totali). Il-half life ta’ valsartan hija 6 sigħat.

Popolazzjonijiet speċjali

Popolazzjoni pedjatrika (età taħt it-18-il sena)

M’hemmx tagħrif farmakokinetiku fil-popolazzjoni pedjatrika.

Anzjani (età minn 65 sena ‘l fuq)

Il-ħin li jdumu biex jintlaħqu l-quċċati talkonċentrazzjonijiet ta’ amlodipine fil-plażma huma simili fiż-żgħażagħ u fil-pazjenti anzjani. F’pazjenti anzjani, it-tneħħija ta’ amlodipine għandha t-tendenza li tonqos, li tikkawża żiediet fl-erja taħt il-kurva (AUC) u l-half life ta’ l-eliminazzjoni. Il-medja ta’ l- AUC sistemiku ta’ valsartan ikun 70% ogħla fl-anzjani milli fiż-żgħażagħ, għaldaqstant hija meħtieġa l-kawtela meta tkun qed tiżdied id-doża.

Indeboliment renali

Il-farmakokinetiċi ta’ amlodipine mhumiex effettwati b’mod sinifikanti mill-indeboliment renli. Kif mistenni minn sustanza li t-tneħħija renali tagħha tgħodd biss mat-30% tat-tneħħija totali mill-plażma, m’hemmx korrelazzjoni bejn il-funzjoni renali u l-esponiment sistemiku għal valsartan.

Indeboliment tal-fwied

Id-dejta klinika rigward l-amministrazzjoni ta’ amlodipine f’pazjenti b’indeboliment epatiku hija limitata ħafna. Pazjenti b’indeboliment tal-fwied għandhom tneħħija ta’ amlodipine imnaqqsa li tirriżulta f’żieda ta’ madwar 40-60% fl-AUC. Il-medja ta’ l-esponiment (imkejla bil-valuri ta’ l-AUC) għal valsartan f’pazjenti b’mard kroniku tal-fwied ħafif għal moderat, hija d-doppju ta’ dik f’voluntiera b’saħħithom (abbinati bl-età, sess u piż tal-ġisem). Għandha tintuża kawtela f’pazjenti b’mard tal-fwied (ara sezzjoni 4.2).

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Amlodipine/Valsartan

Reazzjonijiet avversi li dehru fi studji b’annimali li jistgħu jkollhom rilevanza klinika kienu kif ġej: Sinjali istopatoloġici ta’ infjammazzjoni ta’ l-istonku glandulari dehru f’firien maskili b’esponimenti ta’ madwar 1.9 (valsartan) u 2.6 (amlodipine) -il darba d-dożi kliniċi ta’ 160 mg valsartan u 10 mg amlodipine. B’dożi ogħla kien hemm ulċerazzjonijiet u tmermir tal-mukoża ta’ l-istonku f’annimali kemm femminili kif ukoll maskili. Bidliet simili dehru anki fil-grupp ta’ valsartan waħdu (esponimenti ta’ 8.5-11.0-il darba d-doża klinika ta’ 160 mg valsartan).

Żieda fin-numru ta’ każijiet u severità ta’ bażofilja/ hyalinisation tubulari renali, dilazzjoni u kasts, kif ukoll infjammazzjoni b’limfoċiti fl-interstizzju u ipertrofija ta’ l-arterjola medjali instabu b’esponimenti ta’ 8-13 (valsartan) u 7-8 (amlodipine) drabi d-dożi kliniċi ta’ 160 mg valsartan u

10 mg amlodipine. Bidliet simili instabu fil-grupp ta’ valsartan waħdu (esponiment 8.5-11.0-il darba d-doża klinika ta’ 160 mg valsartan).

Fi studju dwar l-iżvilupp ta’ l-embriju-fetu tal-far, kien hemm numru akbar ta’ uretri mwessa’, sternebre malformati, u l-falanġi tas-sieq bid-dwiefer ta’ quddiem mingħajr għadam kienu nnutati b’esponimenti ta’ madwar 12-il darba (valsartan) u 10 darbiet (amlodipine) id-dożi kliniċi ta’ 160 mg valsartan u 10 mg amlodipine. Uretri imwassa’ instabu wkoll fil-grupp ta’ valsartan waħdu (esponiment 12-il darba d-doża klinika ta 160 mg valsartan). Fl-omm kien hemm biss sinjali żgħar ħafna ta’ tossiċità (tnaqqis moderat tal-piż tal-ġisem) f’dan l-istudju. Il-livell fejn ma jidhirx effett għall-effetti ta’ l-iżvilupp kien osservat b’3- (valsartan) u 4-(amlodipine) darbiet l-esponiment kliniku

(bażat fuq l-AUC).

Għas-sustanzi waħidhom ma kienx jidher li hemm effett mutaġenetiku, klastoġenetiku jew karċinoġenetiku.

Amlodipine

Effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva

L-istudji riproduttivi fuq il-firien u l-ġrieden urew ittardjar fid-data tat-twelid, żieda fil-ħin tal-ħlas u tnaqqis fir-rata ta’ sopravivenza tal-frieħ b’dożi madwar 50 darba akbar mid-doża massima rakkomandata għall-bniedem fuq il-bażi ta’ mg/kg.

Indeboliment tal-fertilità

Ma kien hemm ebda effett fuq il-fertilità tal-firien ikkurati b’amlodipine (irġiel għal 64 ġurnata u n- nisa 14-il ġurnata qabel it-tgħammir) b’dożi sa 10 mg/kg/ġurnata (8 darbiet*id-doża massima rakkomandata għall-bniedem ta’ 10 mg fuq bażi ta’ mg/m2). Fi studju ieħor li sar fuq il-firien fejn firien maskili kienu kkurati b’amlodipine besilate għal 30 jum b’doża komparabbli għad-doża umana fuq bażi ta’ mg/kg, kien hemm tnaqqis fl-ormon li jistimula l-follikoli fil-plażma u testosterone, kif ukoll tnaqqis fid-densità tal-isperma u fin-numru ta’ spermatids maturi u fiċ-ċelloli ta’ Sertoli.

Karċinoġenesi, mutaġenesi

Il-firien u l-ġrieden ikkurati b’amlodipine fid-dieta għal sentejn, f’konċentrazzjonijiet ikkalkulati biex jagħtu livelli ta’ dożaġġ kuljum ta’ 0.5, 1.25, u 2.5 mg/kg/ġurnata ma wrew l-ebda evidenza ta’ karċinoġeniċità. L-ogħla doża (għall-ġrieden, simili għal, u għall-firien id-doppju* tad-doża klinika massima rakkomandata ta’ 10 mg fuq bażi ta’ mg/m2) kienet simili għad-doża massima ttollerata għall-ġrieden iżda mhux għall-firien.

Studji dwar il-mutaġeniċità ma żvelawx effetti relatati mal-mediċina fil-livelli tal-ġeni jew tal- kromosomi.

* Ibbażat fuq piż tal-pazjent ta’ 50 kg

Valsartan

Informazzjoni li mhux klinika, magħmula fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer, tossiċità għar-riproduzzjoni u l- iżvilupp, ma turi l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Fil-firien, dożi tossiċi għall-omm (600 mg/kg/kuljum) waqt l-aħħar ġranet tat-tqala u treddiegħ wasslu għal sopravivenza aktar baxxa, żjieda aktar baxxa fil-piż u ttardjar fl-iżvilupp (stakkar tal-parti ta’ barra tal-widna u ftuħ tal-kanal tal-widna) fil-frieħ (ara sezzjoni 4.6). Fil-firien dawn id-dożi

(600 mg/kg/kuljum) huma madwar 18-il darba ogħla mid-doża massima rrakkomandata fil-bniedem fuq bażi ta’ mg/m2 (kalkulazzjonijet jassumu doża orali ta’ 320 mg/kuljum u pazjent ta’ 60-kg).

Fi studji mhux kliniċi dwar is-sigurtà, dożi għolja ta’ valsartan (200 sa 600 mg/kg piż tal-ġisem) ikkawżaw tnaqqis fil-parametri ta’ ċelluli ħomor tad-demm fil-firien (eritroċiti, emoglobina, ematokrita) u evidenza ta’ bidliet fl-emodinamika renali (urea nitrogen fid-demm kemmxejn miżjuda, u iperplasija tubulari renali u bażofilja fl-irġiel). Fil-firien dawn id-dożi (200 sa 600 mg/kg/kuljum) huma madwar 6 u 18-il darba ogħla mid-doża massima rrakkomandata fil-bniedem fuq bażi ta’ mg/m2 (kalkulazzjonijet jassumu doża orali ta’ 320 mg/kuljum u pazjent ta’ 60-kg).

Fil-marmosets b’dożi komparabbli, il-bidliet kienu simili iżda iktar severi, speċjalment fil-kilwa fejn ilbidliet żviluppaw f’nefropatija inkluż żjieda fil-urea nitrogen u l-krejatinina fid-demm.

Fiż-żewġ speċi kienet osservata wkoll ipertrofija taċ-ċelluli jukstaglomerulari renali. Il-bidliet kollha kienu kkunsidrati li kienu kkawżati mill-azzjoni farmakoloġika ta’ valsartan li tipproduċi pressjoni baxxa fit-tul, speċjalment fil-marmosets. Għal dożi terapewtiċi ta’ valsartan fil-bnedmin, l-ipertrofija taċ-ċelluli jukstaglomerulari renali ma tidhirx li għandha xi rilevanza.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Dafiro 5 mg/80 mg pilloli miksija b’rita

Qalb tal-pillola:

Cellulose microcrystalline

Crospovidone Type A

Silica, colloidal anhydrous

Magnesium stearate

Kisja:

Hypromellose

Titanium dioxide (E171)

Iron oxide, yellow (E172)

Macrogol 4000

Talc

Dafiro 5 mg/160 mg pilloli miksija b’rita

Qalba tal-pillola:

Cellulose microcrystalline

Crospovidone Type A

Silica, colloidal anhydrous

Magnesium stearate

Kisja:

Hypromellose

Titanium dioxide (E171)

Iron oxide, yellow (E172)

Macrogol 4000

Talc

Dafiro 10 mg/160 mg pilloli miksija b’rita

Qalba tal-pillola:

Cellulose microcrystalline

Crospovidone Type A

Silica, colloidal anhydrous

Magnesium stearate

Kisja:

Hypromellose

Titanium dioxide (E171)

Iron oxide, yellow (E172)

Iron oxide, red (E172)

Macrogol 4000

Talc

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

6.5In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Folji tal-PVC/PVDC. Folja waħda fiha 7, 10 jew 14-il pillola miksija b’rita.

Daqsijiet tal-pakketti: 7, 14, 28, 30, 56, 90, 98 jew 280 pillola miksija b’rita u pakketti b’ħafna li jkun fihom 280 (4x70 jew 20x14) pillola miksija b’rita.

Folji mtaqbin tal-PVC/PVDC b’doża waħda. Folja waħda fiha 7, 10 jew 14-il pillola miksija b’rita. Daqsijiet tal-pakketti: 56, 98 jew 280 pillola miksija b’rita.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

L-ebda ħtiġijiet speċjali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Ir-Renju Unit

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Dafiro 5 mg/80 mg pilloli miksija b’rita

EU/1/06/371/001

EU/1/06/371/002

EU/1/06/371/003

EU/1/06/371/004

EU/1/06/371/005

EU/1/06/371/006

EU/1/06/371/007

EU/1/06/371/008

EU/1/06/371/025

EU/1/06/371/026

EU/1/06/371/027

EU/1/06/371/034

EU/1/06/371/037

Dafiro 5 mg/160 mg pilloli miksija b’rita

EU/1/06/371/009

EU/1/06/371/010

EU/1/06/371/011

EU/1/06/371/012

EU/1/06/371/013

EU/1/06/371/014

EU/1/06/371/015

EU/1/06/371/016

EU/1/06/371/028

EU/1/06/371/029

EU/1/06/371/030

EU/1/06/371/035

EU/1/06/371/038

Dafiro 10 mg/160 mg pilloli miksija b’rita

EU/1/06/371/017

EU/1/06/371/018

EU/1/06/371/019

EU/1/06/371/020

EU/1/06/371/021

EU/1/06/371/022

EU/1/06/371/023

EU/1/06/371/024

EU/1/06/371/031

EU/1/06/371/032

EU/1/06/371/033

EU/1/06/371/036

EU/1/06/371/039

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 16 ta’ Jannar 2007

Data tal-aħħar tiġdid: 16 ta’ Jannar 2012

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati