Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Glybera (alipogene tiparvovec) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - C10 AX10

Updated on site: 07-Oct-2017

Isem tal-MediċinaGlybera
Kodiċi ATCC10 AX10
Sustanzaalipogene tiparvovec
ManifatturuniQure biopharma B.V.  

Kontenut tal-Artiklu

▼ Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti dwar il-kura tas- saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Glybera 3 × 1012 kopji tal-genoma/ml soluzzjoni għal injezzjoni

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

2.1Deskrizzjoni ġenerali

Alipogene tiparvovec fih il-varjant LPLS447X tal-ġene tal-lipoproteina lipase tal-bniedem (LPL - lipoprotein lipase) f’vettur. Il-vettur fih qoxra magħmula minn proteina li ġejja minn virus adeno- assoċjat ta’ serotip 1 (AAV1 - adeno-associated virus serotype 1), il-promutur ta’ Cytomegalovirus (CMV), element post traskrizzjonali regolatorju tal-virus woodchuck tal-epatite u inverted terminal repeats ġejjin minn AAV2. Alipogene tiparvovec jiġi prodott permezz ta’ ċelluli tal-insetti u teknoloġija rikombinanti tal-baculovirus.

2.2Għamla kwalitattiva u kwantitattiva

Kull kunjett ta’ alipogene tiparvovec fih 1 ml ta’ soluzzjoni li tista’ tiġi estratta, li fiha 3 x 1012 kopji tal-genoma (gc - genome copies).

Kull pakkett speċifiku għall-pazjent fih ammont suffiċjenti ta’ kunjetti biex jagħti doża ta’ 1 x 1012 LPLS447X gc/kg tal-piż tal-ġisem lil kull pazjent.

Eċċipjent b’effett magħuf:

Dan il-prodott mediċinali fih 47.5 mg ta’ sodium f’kull għotja f’27 sit tal-injezzjoni sa 105.6 mg ta’ sodium f’kull għotja f’60 sit tal-injezzjoni.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għal injezzjoni.

Soluzzjoni ċara, għal ftit opalexxenti, mingħajr kulur.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Glybera huwa indikat għal pazjenti adulti dijanjostikati b’defiċjenza familjali tal-lipoproteina lipase (LPLD - lipoprotein lipase deficiency) u li jbatu minn attakki severi jew multipli ta’ pankreatite minkejja restrizzjonijiet tax-xaħam fid-dieta. Id-dijanjosi ta’ LPLD għandha tiġi kkonfermata minn ittestjar ġenetiku. L-indikazzjoni hija restritta għal pazjenti b’livelli osservabbli tal-proteina LPL (ara sezzjoni 4.4).

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Glybera għandu jintuża biss meta d-dijanjosi ta’ LPLD tkun ġiet ikkonfermata minn ittestjar ġenetiku xieraq (ara sezzjoni 5.1).

Terapija bi Glybera għandha tiġi preskritta u tingħata taħt is-superviżjoni ta’ tabib b’kompetenza fil- kura ta’ pazjenti b’LPLD u fl-għoti ta’ terapija tal-ġeni, f’konsultazzjoni sħiħa mal-pazjent. Matul l- għoti ta’ Glybera kura medika u sorveljanza xierqa għandhom dejjem ikunu disponibbli f ’każ ta’ avveniment anafilattiku wara l-għoti.

Pożoloġija

Id-doża massima totali ta’ Glybera għall-għoti hija ta’ 1 x 1012 gc/kg tal-piż tal-ġisem.

Glybera huwa awtorizzat għal kura ta’ darba biss. Ma hemm l-ebda tagħrif disponibbli dwar l-għoti mill-ġdid ta’ Glybera, għalhekk Glybera m’għandux jerġa’ jingħata.

Glybera jingħata bħala serje unika ta’ injezzjonijiet fil-muskolu fir-riġlejn. Id-doża f’kull sit tal- injezzjoni hija ta’ 1.5 x 1012 gc, jew ta’ 0.5 ml ta’ soluzzjoni għal injezzjoni. Għal kull sit tal- injezzjoni, għandha tintuża siringa waħda ta’ 1 ml bil-volum immarkat b’mod ċar kull 0.5 ml. Il- volumi f’kull sit tal-injezzjoni m’għandhomx ikunu aktar minn 0.5 ml. Is-siringi m’għandhomx jintużaw aktar minn darba.

Il-kura għandha tiġi mmonitorjata permezz tal-kejl tal-antikorpi newtralizzanti u r-rispons u taċ-ċelluli T kontra

AAV1 u LPLS447X u r-rispons taċ-ċellula T fil-linja bażi kif ukoll 6 u 12-il xahar wara l-kura.

Biex jiġi kkalkulat l-għadd ta’ kunjetti, il-piż tal-pazjent jiġi ddeterminat sal-eqreb kg sħiħ. Il-piż tal- pazjent għandu jiġi diviż bi 3, u mqarreb għall-eqreb ogħla numru sħiħ. Dan huwa l-għadd ta’ kunjetti li għandhom jingħataw.

Biex jiġu kkalkulati l-għadd ta’ siti tal-injezzjoni u l-għadd ta’ siringi, il-piż tal-pazjent jiġi stabbilit sal-eqreb kg sħiħ. Il-piż tal-pazjent għandu jiġi diviż bi 3, imbagħad mingħajr ma dan in-numru jiġi mqarreb għall-eqreb numru sħiħ, jiġi multiplikat bi 2 u mqarreb sal-eqreb ogħla numru sħiħ. Dan huwa l-għadd ta’ siti tal-injezzjoni u l-għadd totali ta’ siringi (kull waħda mimlija b’0.5 ml)meħtieġa għall-kura tal-pazjent.

Eżempji ta’ skedi tipiċi ta’ dożi bbażati fuq il-piż tal-ġisem ta’ pazjenti huma murija fit-tabella hawn taħt:

Piż tal-ġisem (kg)

Għadd ta’ kunjetti (1 ml)

Għadd ta’ siringi ta’ 1 mL

Għadd ta’ siti tal-

 

 

(kull waħda mimlija

injezzjoni

 

 

b’0.5 ml)

 

Minn tlett ijiem qabel u sa 12-il ġimgħa wara l-għoti ta’ Glybera għandu jingħata kors immunosoppressiv:

ciclosporin (3 mg/kg/kuljum) u mycophenolate mofetil (2 x 1 g/kuljum) huma rakkomandati. Barra minn hekk, nofs siegħa qabel l-injezzoni ta’ Glybera għandu jingħata bolus ta’ 1 mg/kg ta’

methylprednisolone ġol-vina (ara sezzjoni 4.4).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Glybera fit-tfal u fl-adolexxenti taħt it-18-il sena ma ġewx determinati s’issa. Dejta mhux disponibbli.

Anzjani

Hemm esperjenza limitata fl-użu ta’ Glybera f’individwi anzjani. Ma huwa meħtieġ l-ebda aġġustament tad-doża ta’ Glybera fil-popolazzjoni anzjana.

Id-doża ta’ immunosoppressanti jista’ jkollha bżonn tiġi aġġustata.

Indeboliment renali jew epatiku

Hemm esperjenza limitata dwar l-użu ta’ Glybera f’pazjenti b’indeboliment renali jew epatiku. Ma huwa meħtieġ l-ebda aġġustament tad-doża ta’ Glybera.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Fl-injezzjoni ġol-muskolu, il-pazjent se jirċievi injezzjonijiet multipli ta’ 0.5 ml (injezzjoni waħda kull siringa), imqassma fuq il-muskoli kemm fil-parti ta’ fuq kif ukoll ta’ isfel tar-riglejn, taħt kondizzjonijiet asettiċi bħal jodju.

Huwa rrakkomandat loppju spinali jew reġjonali qabel l-għoti ġol-muskolu, minħabba l-għadd ta’ injezzjonijiet meħtieġa. F’każ ta’ kontraindikazzjoni għal proċedura bħal din, huwa rrakkomandat li tingħata sedazzjoni fil- fond minflok.

Glybera ma għandu, taħt l-ebda ċirkostanza, jingħata ġol-vina jew arterja (ara sezzjoni 4.4).

Biex tiġi żgurata injezzjoni ġol-muskolu, hija rakkomandata gwida elettrofiżjoloġika jew permezz ta’ ultrasound tal-injezzjonijiet.

L-istruzzjonijiet għall-użu, l-immaniġġar u r-rimi huma mogħtija fis-sezzjoni 6.6.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti ta’

Glybera elenkati fis-sezzjoni 6.1.

Immunodefiċjenza

Pazjenti b’riskju ogħla ta’ tnixxija ta’ demm (bħal tromboċitopenija) u mard tal-muskoli (bħal mijosite), m’għandhomx jirċievu kura minħabba l-għadd kbir ta’ injezzjonijiet ġol- muskolu meħtieġa.

Prodotti mediċinali kontra l- plejtlits jew mediċini oħra kontra l-koagulazzjoni m’għandhomx jintużaw flimkien ma’ Glybera fil-ħin tal-injezzjoni u tal-inqas għal ġimgħa qabel u ġurnata wara l-injezzjoni.

L-użu ta’ kontraċettivi orali (ara sezzjoni 4.6).

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Dan il-prodott mediċinali fih organiżmi ġenetikament modifikati. Għandhom jiġu segwiti l-linji gwida lokali dwar il-bijosigurtà applikabbli għal prodotti bħal dawn (ara sezzjoni 6.6).

Glybera għandu jingħata biss lil pazjenti b’massa tal-proteina LPL ta’ mill-inqas 5% tan-normal. Il- massa tal- proteina LPL għandha tiġi stabbilita permezz ta’ ELISA jew b’metodi ekwivalenti. Il-massa tal-proteina LPL għandha titkejjel f’kampjun tad-demm mill-pazjent kontra kampjun ta’ kontroll minn

voluntiera f saħħithom.

Dieta

Trattament b’Glybera ma jeliminax attakki ta’ pankreatite akuta. Il-pazjenti huma avżati biex ikomplu jsegwu dieta b’livell baxx ta’ xaħam u jkomplu jżommu lura milli jixorbu l-alkoħol.

Pazjenti dijabetiċi

Id-dejta disponibbli fuq pazjenti dijabetiċi hija limitata. Id-dijabete mellitus hija komuni f’pazjenti li għandhom l-aktar sintomi severi ta’ LPLD. L-opportunità biex pazjenti dijabetiċi li jbatu minn LPLD jiġu kkurati għandha tiġi kkunsidrata bir-reqqa mit-tabib.

Immunosoppressanti (ara sezzjoni 5.2)

Immedjatament qabel il-bidu tal-kors immunosoppressiv u qabel l-injezzjoni ta’ Glybera, il-pazjent għandu jiġi ċċekkjat għal sintomi ta’ mard infettiv attiv ta’ kwalunkwe natura, u f’każ ta’ infezzjoni bħal din, il-bidu tal-kura għandu jiġi pospost għal wara li l-pazjent ikun irkupra.

Avvenimenti tromboemboliċi

LPLD tinvolvi stat ta’ iperviskożità/hypercoagulability. Loppju spinali u injezzjonijiet multipli ġol- muskolu jistgħu jkomplu jżidu r-riskju ta’ avvenimenti (trombo) emboliċi waqt u ftit wara l-għoti ta’

Glybera. Huwa rrakkomandat li ssir valutazzjoni tal-profil tar-riskju ta’ kull individwu qabel l-għoti ta’ Glybera. Segwi l-linji gwida lokali jew internazzjonali applikabbli għal profilassi (Ara wkoll sezzjoni 4.5).

Donazzjoni taċ-ċelluli u tat-tessut

Pazjenti kkurati m’għandhomx jagħtu demm, organi, tessut u ċelluli għal trapjant. Din l-informazzjoni hija pprovduta wkoll fil-Kartuna ta’ Twissija għall-Pazjent ta’ Glybera.

Creatine kinase fis-serum

Riċevituri ta’ Glybera jistgħu juru żieda fl-attività ta’ creatine kinase fis-serum li ssir evidenti madwar

ġimagħtejn wara l-għoti, tilħaq l-ogħla livell wara madwar 8 ġimgħat u mbagħad terġa’ lura għal-linja bażi sa ġimgħa 26. Pazjent wieħed żviluppa mijoglobina fl-awrina assoċjata ma’ żieda fl-attività ta’ creatine kinase fis-serum.

Bijopsiji tal-muskoli miksuba sa 52 ġimgħa wara l-għoti ta’ Glybera juru infiltrazzjoni ta’ limfoċiti u makrofaġi. Il-konsegwenzi fit-tul ta’ din l-infiltrazzjoni ċellulari mhumiex magħrufa.

Kontenut ta’ sodium u ta’ potassium

sodium f’kull għotja f’27 sit tal-injezzjoni sa 105.6 mg ta’ sodium f’kull għotja f’60 sit tal-injezzjoni.

Għandu jittieħed f’kunsiderazzjoni minn pazjenti fuq dieta ta’ sodium ikkontrollat.

Il-prodott fih anqas minn 1 mmol (39 mg) ta’ potassium f’kull għotja ta’ 27-60 sit tal-injezzjoni; jiġifieri essenzjalment ħieles mill-potassium.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interezzjoni

Ma twettaq l-ebda studju ta’ interazzjoni ħlief studji prekliniċi u kliniċi b’mycophenolate mofetil u ciclosporin.

Prodotti mediċinali kontra l-plejtlits jew mediċini oħra kontra l-koagulazzjoni m’għandhomx jintużaw flimkien ma’ Glybera fil-ħin tal-injezzjoni. Il-korrezzjoni tal-parametri tat-tnixxija ta’ demm għandha tinbeda qabel l-għoti ta’ Glybera. Prodotti mediċinali kontra l-plejtlits jew mediċini oħra kontra l- koagulazzjoni m’għandhomx jittieħdu għal tal-inqas ġimgħa qabel l-injezzjonijiet fir-riġlejn jew għal ġurnata wara l-injezzjoni (ara sezzjoni 4.3).

L-użu ta’ kontraċettivi orali huwa kontraindikat f’pazjenti bl-LPLD (ara sezzjoni 4.3) peress li dan jista' jaggrava l-marda prinċipali.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Kontraċezzjoni fl-irġiel u n-nisa

Nisa li jistgħu joħorġu tqal għandhom jiġu avżati biex jużaw metodi affidabbli ta’ kontraċezzjoni barriera skont il-linji gwida għal immunosoppressanti għal minimu ta’ 12-il xahar mill-bidu ta’ terapija (9 xhur wara l-waqfien tal- immunosoppressanti). Għalhekk, huwa rrakkomandat l-użu ta’ metodi ta’ kontraċezzjoni barriera għal mill-inqas 12-il xahar wara l-għoti ta’ Glybera.

L-użu ta’ kontraċettivi orali huwa kontraindikat f’pazjenti b’LPLD (ara sezzjoni 4.3) peress li dan jista’ jaggrava l-marda prinċipali.

Pazjenti irġiel, inkluż irġiel li jkunu għamlu vażektomija, huma avżati sabiex jużaw metodi ta’ kontraċezzjoni barriera għal mill-inqas 12-il xahar wara l-għoti ta’ Glybera.

Tqala

Id-dejta dwar tqaliet esposti għal Glybera hija limitata ħafna. Studji fuq l-annimali ma jindikaw l-ebda effett ta’ħsara fuq it-tqala jew fuq l-iżvilupp tal-embriju/fetu minn Glybera (ara sezzjoni 5.3). Glybera m’għandux jingħata lil nisa tqal sekemm il-benefiċċju possibbli għall-omm ma jegħlibx ir- riskju possibbli għall-fetu.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk Glybera jiġix eliminat mill-ħalib tas-sider tal-bniedem. Glybera m’għandux jingħata lil nisa li jkunu qegħdin ireddgħu sakemm it-treddigħ ikun għadu qed isir.

Fertilità

Ma hemm l-ebda dejta klinika disponibbli fuq l-effett ta’ Glybera fuq il-fertilità. L-effetti fuq il- fertilità maskili u femminili ma ġewx evalwati fl-istudji fuq l-annimali.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Glybera għandu effett żgħir fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Sturdament kien osservat b’mod komuni wara l-għoti ta’ Glybera (ara sezzjoni 4.8). Pazjenti li jesperjenzaw sturdament huma avżati biex ma jsuqux u ma jħaddmux magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

L-aktar reazzjoni avversa rrappurtata b’mod komuni hija uġigħ fl-estremitajiet li sseħħ f’madwar terz tal-pazjenti. Pazjent wieħed ġie dijanjostikat b’emboliżmu pulmonari 7 ġimgħat wara t-terapija.

Minħabba l- popolazzjoni żgħira ta’ pazjenti u tad-daqs tal-koorti, l-avvenimenti avversi nnotati u r- reazzjonijiet avversi serji ma jipprovdux perspettiva kompluta tan-natura u l-frekwenza ta’ dawn l- avvenimenti.

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

Reazzjonijiet avversi huma elenkati hawn taħt skont il-klassi tas-sistemi u tal-organi MedDRA u skont il-frekwenza. Komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100); rari (≥1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna(<1/10,000), mhux magħruf (ma jistax jiġi stmat mid-dejta disponibbli). F’kull grupp ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma ppreżentati skont is-serjetà tagħhom, b’dawk l-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Klassi tas-Sistemi u tal-

Komuni ħafna

Komuni

Organi MedDRA

 

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-

 

Tnaqqis fl-aptit

nutrizzjoni

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

Uġigħ ta’ ras

Sensazzjoni ta’ ħruq, Sturdament,

 

 

Formikazzjoni, Presinkope

Disturbi vaskulari

 

Pressjoni għolja

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi

 

Qtugħ ta’ nifs mal-istrapazz, Emboliżmu

u medjastinali

 

pulmonari

Disturbi gastro-intestinali

 

Uġigħ addominali, Dardir, Stitikezza

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti

 

Tkabbir anormali tax-xagħar,

ta’ taħt il-ġilda

 

Sindrome ta’ eritrodisasteżija Palmari-plantari,

 

 

Raxx

Disturbi muskolu-skeletriċi u

Uġigħ fl-

Artrite, Skumdità fir-riġlejn jew fid-dirgħajn,

tat-tessuti konnettivi

estremitajiet

Spażmi fil-muskoli, Tensjoni fil-muskoli, Ebusija

 

 

muskolu-skeletrali, Majalġja, Uġigħ fil-muskoli,

 

 

Uġigħ fl-għonq, Sensazzjoni ta’ toqol, Mijosite

 

 

akuta u mijosite kronika

Disturbi ġenerali u

Għeja,

Tkexkix ta’ bard, Uġigħ fis-sit tal-injezzjoni,

kondizzjonijiet ta’ mnejn

Ipertermja

Edima periferali, Deni

jingħata

 

 

Investigazzjonijiet

Żidiet fl-attività

 

 

ta’ creatine

 

 

kinase fis-serum

 

Korriment, avvelenament u

Kontużjoni

Skumdità fis-sit tal-injezzjoni, Edima fis-sit tal-

komplikazzjonijiet ta’ xi

 

injezzjoni, Ħakk fis-sit tal-injezzjoni

proċedura

 

 

Immunoġeniċità

Rispons immuni deher minkejja l-użu ta’ immunosoppressanti.

Fi provi kliniċi bi Glybera, antikorpi kontra l-qoxra tal-proteina tal-virus adeno-assoċjat (AAV - adeno-associated virus) kienu preżenti qabel il-kura, fi 18 minn 27 individwu; antikorpi kontra AAV dehru jew żdiedu wara l-għoti ta’ Glybera, fis-suġġetti kollha. Ir-rilevanza klinika tar-rispons tal- antikorpi mhijiex magħrufa (ara sezzjoni 4.2 dwar l-għoti mill-ġdid).

L-ebda analiżi newtralizzanti ma ntużat.

Ir-risponsi taċ-ċelluli T kontra AAV ġew innotati f’madwar nofs is-suġġetti wara t-terapija biss. Ma ġie nnotat l-ebda rispons għal LPL taċ-ċellula T fl-ebda suġġett.

Bl-eċċezzjoni ta’ każ ta’ deni (39.9 °C) fl-istudju CT-AMT-011-01 li għadda fi żmien ġurnata, ma seħħew l-ebda avvenimenti avversi serji relatati ma’ Glybera jew mal-immunosoppressjoni.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Studji pre-kliniċi b’dożi għaxar darbiet id-doża rakkomandata (1 x 1013 gc/kg) ma wasslu għall-ebda sinjali jew sintomi sistemiċi ġenerali mhux mixtieqa. Kura sintomatika u ta’ appoġġ, kif meqjusa meħtieġa mit-tabib li qed jikkura, hija rrakkomandata f’każ ta’ doża eċċessiva.

F’każ li bi żball jingħataw żewġ dożi lill-istess sit ta’ injezzjoni, dan jista’ jwassal għal żieda fir- reazzjoni lokali bħal tbenġil jew sensittività.

Uġigħ lokali jew sensittività jistgħu jiġu ġestiti permezz ta’ kura sintomatika bħall-għoti ta’ sustanzi lokali jew sistemiċi kontra l-uġigħ.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Sustanzi li jimmodifikaw il-lipidi, sustanzi oħra li jimmodifikaw il- lipidi, Kodiċi ATC: C10AX10.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Glybera fih il-varjant LPLS447X tal-ġene uman LPL f’vettur ta’ virus adeno-assoċjat ta’ serotip 1 (AAV1 - adeno-associated virus serotype 1) maħsub biex ipoġġi lill-muskoli fil-mira. Glybera jiġi injettat bħala serje unika fil-muskolu tal-estremijtajiet l-aktar baxxi fejn jittieħed minn myocytes. L- elementi tal-vettur intgħażlu sabiex tiġi promossa l-espressjoni tal-ġene LPL S447X, permezz tal- ikkoptjar tal-makkinarju ta’ espressjoni taċ-ċellula u l-myocytes jipproduċu l-prodott tal-proteina tat- transġene LPL S447X mingħajr ma l-vettur ikun kapaċi jirriproduċi lilu nnifsu.

Effetti farmakodinamiċi

Il-lipoproteina lipase hija enzima ewlenija tal-‘ewwel pass’ fil-metaboliżmu ta’ lipoproteini wara t- teħid ta’ xaħam mad-dieta. Fi studji kliniċi seta jiġi osservat tnaqqis temporanju fit-triġliċeridi sa 12-il

ġimgħa f’pazjenti individwali. Barra minn hekk, Glybera jippermetti l-espressjoni tal-proteina LPL fil- muskolu injettat li jiġi rifless fit-titjib tal-metaboliżmu ta’ chylomicron wara l-ikel (CM - postprandial chylomicron) osservat f’subsett żgħir ta’ pazjenti.

Effikaċja klinika u sigurtà

L-effikaċja klinika u s-sigurta ta’ Glybera ġew evalwati fi tliet studji kliniċi ta’ intervent b’AAV1- LPLS447X f’suġġetti b’LPLD.

Tnejn minn dawn il-provi kliniċi kienu ppreċeduti minn studji osservazzjonali prospettivi biex jevalwaw il-livell ta’ trigliċeridi (TG) waqt is-sawm u s-sintomi u s-sinjali ta’ LPLD f’suġġetti miżmuma fuq dieta b’livell baxx ta’ xaħam. Konformità stretta ma’ restrizzjoni ta’ xaħam fid-dieta kienet diffiċli.

Fil-proviFl-istudji kliniċi ta’ Glybera intużat analiżi ġenetika standard (sekwenzar). Għandu jintuża test xieraq immarkat CE jew sekwenzar komplut tal-ġene biex tiġi kkonfermata d-dijanjosi.

Prova klinika CT-AMT-010-01

AAV1-LPLS447X ingħata lil 8 pazjenti b’LPLD fi studju fuq 12-il ġimgħa, b’tikketta miftuħa u b’doża li teskala (1 x 1011 gc sa 3 x 1011 gc għal kull kg tal-piż tal-ġisem i.m.). Ma seħħew l-ebda avvenimenti avversi serji relatati mal-mediċina u ma kienet osservata l-ebda tossiċità li tillimita d-doża. F’nofs is- suġġetti deher rispons taċ-ċellula T għall-vettur. Meta mqabbel ma’ qabel l-għoti, ġie rrappurtat tnaqqis temporanju u varjabbli fil-livelli medjani tat-trigliċeridi għall-pazjenti kollha.

Prova klinika CT-AMT-011-01

L-għan ta’ dan l-istudju b’tikketta miftuħa, b’doża li teskala kien li jevalwa l-profil ta’ sigurtà u t- tnaqqis ta’ trigliċeridi (TG) fil-plażma waqt is-sawm wara 12-il ġimgħa wara l-għoti ta’ Glybera f’14- il pazjent b’LPLD. Il- pazjenti kollha kienu kkontrollati fuq dieti b’livell baxx ta’ xaħam fil-perjodu ta’ 12-il ġimgħa tal-istudju ewlieni. L-ewwel 2 pazjenti li ħadu sehem irċevew doża ta’ 3 x 1011 gc/kg, l-4 pazjenti ta’ wara rċevew doża ta’ 3 x 1011 gc/kg b’kors ta’ immunosoppressanti (ciclosporin orali u mycophenolate mofetil orali mill-ġurnata wara l-għoti ta’ Glybera sa Ġimgħa 12) u l-aħħar 8 pazjenti rċevew doża ta’ 1 x 1012gc/kg b’kors ta’ immunosoppressanti. Ir-rispons taċ-ċellula T deher f’madwar nofs il-pazjenti mingħajr konsegwenzi kliniċi. Mid-dejta dwar it-trigliċeridi, id-doża ta’ 1 x 1012 gc/kg tidher l-aqwa.

Prova klinika CT-AMT-011-02

Dan huwa studju b’tikketta miftuħa ta’ alipogene tiparvovec f’doża fissa ta’ 1x1012 gc/ kg tal-piż tal- ġisem mogħtija permezz ta’ serje unika ta’ injezzjonijiet ġol-muskolu. Ħames suġġetti eliġibbli ħadu sehem fl-istudju bis-suġġetti kollha jirċievu alipogene tiparvovec. Is-suġġetti rċevew ukoll doża orali ta’ kuljum ta’ 3 mg/kg/kuljum ta’ cyclosporine u 2 g/kuljum ta’ mycophenolate mofetil li bdiet tlett ijiem qabel l-għoti ta’ alipogene tiparvovec sa ġimgħa 12. Bolus wieħed ta’ methylprednisolone (1 mg/kg tal-piż tal-ġisem) ingħata ġol-vina 30 minuta qabel l-għoti ta’ alipogene tiparvovec. Pazjent wieħed ġie dijanjostikat b’emboliżmu pulmonari 7 ġimgħat wara t-terapija. Ġie osservat tnaqqis

temporanju fit-trigliċeridi sa 12-il ġimgħa f’xi pazjenti individwali. Wara dan iż-żmien, il-livelli tat- trigliċeridi reġgħu lura għal-linja bażi. Titjib dimostrabbli tal-metaboliżmu ta’ CM wara l-ikel intwera f’5/5 tal-pazjenti sa ġimgħa 14 u fi 3/3 tal-pazjenti li kienu segwiti sa 52 ġimgħa.

L-istudji kollha ta’ intervent komplew fi studji ta’ segwitu fuq perjodu twil. Il-pazjenti fi CT-AMT- 010-01 ġew segwiti sa 5 snin (n=6) wara l-għoti tat-terapija, dawk fi CT-AMT-011-01 sa 5 snin (n=13), u dawk fi CT-AMT- 011-02 sa sena (n=3).

Bijopsiji tal-muskoli li ttieħdu sitt xhur wara l-għoti, urew espressjoni fit-tul tal-ġene LPL u l-preżenza tal-proteina LPL bijoloġikament attiva.

Prova klinika CT-AMT-11-03

Studju CT-AMT-011-03 kien studju retrospettiv u prospettiv kombinat ta’ individwi li kienu ħadu sehem fl-istudji CT-AMT-10-01, CT-AMT-11-01, CT-AMT-11-02.

Fil-perjodu ta’ segwitu sa 3 snin wara l-kura, kien hemm tendenza ta’ tnaqqis fl-inċidenza u s-severità ta’ pankreatite fit-12-il pazjent li kellhom attakki multipli matul ħajjithom.

Prova klinika CT-AMT-11-05

Segwitu ulterjuri tal-pazjenti li ħadu sehem fl-istudju CT-AMT-11-03 (sa medjan ta’ 5.8 snin wara esponiment għal Glybera) wera tnaqqis ta’ żamma fl-isptar ta’ jum wieħed għal kull pazjent kull sena meta mqabbel mal-istess tul ta’ żmien qabel l-esponiment.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini irrinunzjat għall-obbligu li jiġu ppreżentati r-riżultati tal-istudji bi Glybera f’kull sett tal-popolazzjoni pedjatrika fil-kura ta’ defiċjenza ta’ lipoproteina lipase (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku).

Dan il-prodott mediċinali kien awtorizzat taħt ‘ċirkustanzi eċċezzjonali’. Dan ifisser li minħabba li l- marda hija rari ma kienx possibbli li tinkiseb informazzjoni kompluta dwar dan il-prodott mediċinali.

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ser tirrevedi kull tip ta’ informazzjoni ġdida li toħroġ kull sena u ser taġġorna dan is-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott, skont il-bżonn.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Glybera huwa mistenni li jiġi degradat minn proteina endoġina u minn passaġġi kataboliċi tad-DNA.

Distribuzzjoni mhux klinika

Wara l-għoti ta’ Glybera ġol-muskolu lill-ġrieden, id-DNA tal-vettur kienet temporanjament innotata fiċ-ċirkolazzjoni. Tmint ijiem wara l-għoti, ġew innotati livelli għoljin ta’ sekwenza tad-DNA tal- vettur fil-muskolu injettat u fil-glandoli limfatiċi li jnixxu. Ħlief għas-sit tal-injezzjoni, l-ogħla għadd ta’ kopji ta’ DNA tal-vettur instabu fil-fwied u fid-demm. L-aktar għadd baxx ta’ kopji instabu fil- moħħ, fil-pulmun, fil-qalb u fi grupp ta’ muskoli li ma ġewx injettati. Fil-gonadi u fl-organi riproduttivi, kopji tad-DNA tal-vettur instabu f’livelli baxxi. Maż-żmien, livelli residwi tad-DNA tal- vettur baqgħu għoljin fil-muskolu injettat u fil-glandoli linfatiċi ingwinali filwaqt li kienu qegħdin jonqsu sew fl-organi l-oħra. Il-livelli tad-DNA tal-vettur ta’ Glybera li nstabu fil-gonadi setgħu jitkejlu imma kienu aktar baxxi mill-organi l-oħra mhux fil-mira.

Kura immunosoppressanti konkomittanti ma influwenzatx il-mudell ta’ bijodistribuzzjoni, la f’doża baxxa u lanqas f’doża għolja fil-ġrieden. Id-disinn ta’ bijodistribuzzjoni kien simili ħafna fl-ispeċi l- oħra ttestjati (qtates u fniek).

Farmakokinetika klinika u eliminazzjoni

L-eliminazzjoni kienet evalwata fl-istudji kliniċi permezz tal-ġbir ta’ bżieq, awrina u semen. F’CT- AMT-011-02 inġabar ukoll l-ippurgar. Wara l-għoti ta’ Glybera lill-parteċipanti, l-ogħla konċentrazzjonijiet tad- DNA tal-vettur ġew innotati fis-serum, bi tneħħija minn log wieħed sa tnejn kull ġimgħa.

Fil-bżieq, id-DNA tal-vettur kienet għada tista’ tiġi nnotata sa 12-il ġimgħa; fl-awrina sa 10 ġimgħat u fis-semen sa 26 ġimgħa. Il-pazjenti kollha ħlief għal tnejn irċevew immunosoppressant għal 12-il ġimgħa. Hemm ir-riskju teoretiku li l-għoti flimkien tal-kors ta’ immunosoppressanti jwassal għal persistenza itwal tad-DNA tal-virus fis-serum kif ukoll għal eliminazzjoni itwal fil-bżieq, fl-awrina u fis-semen.

Livelli għoljin tad-DNA tal-vettur kienu osservati sa 12-il xahar wara d-dożaġġ fit-tessut fil-mira għal

Glybera, il-muskoli injettati tar-riġlejn, imma mhux fil-muskoli li ma ġewx injettati.

Farmakokinetika fil-popolazzjonijiet speċiali eż. anzjani/indeboliment renali eċċ.

Glybera jiġi direttament injettat fl-organu fil-mira, fil-muskoli skeletali. Il-funzjoni tal-fwied u tal- kliewi, polimorfiżmi taċ-ċitokromju P450 u x-xjuħija mhumiex mistennija li jinfluwenzaw l-effikaċja klinika jew is- sigurtà ta’ Glybera

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Wara l-injezzjoni, Glybera kien ittollerat sew fl-istudji kollha li saru fuq l-annimali bl-ebda sinjali kliniċi nnotati. Fil-ġrieden, infiltrati ċellulari lokali u sinjali ta’ deġenerazzjoni u riġenerazzjoni mingħajr nekrosi, dehru fid-doża klinika fil-muskolu injettat wara eżaminazzjoni istopatoloġika. Dawn l-effetti kienu jiddependu fuq id-doża iżda wrew tnaqqis maż-żmien. Kif kien mistenni, l-annimali kollha żviluppaw antikorpi għall-qoxra tal-proteina tal-AAV.

Wara l-kura erba’ ġimgħat qabel it-tgħammir, ma dehret l-ebda tossiċità materna, fuq il-fetu u l-

żvilupp fil- ġrieden. DNA tal-vettur ma setgħetx tiġi nnotata fil-feti wara l-kura kemm tan-nisa kif ukoll tal-irġiel qabel it-tgħammir.

Ma sarux studji ta’ karċinoġeniċità. Madankollu fi studji ta’ tossiċità, ma kienet identifikata l-ebda żieda fit- tumuri. Għalkemm ma hemmx mudell kompletament adegwat tal-annimali biex jevalwa l- potenzjal tumoriġeniku, id-dejta tossikoloġika disponibbli ma tissuġġerixxi l-ebda tħassib għal tumuriġeniċità.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Disodium phosphate anhydrous

Potassium chloride

Potassium dihydrogen phosphate

Sodium chloride

Sucrose

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Ladarba jinħall, il-prodott mediċinali għandu jintuża immedjatament; jekk ma jintużax immedjatament, il-kunjetti għandhom jinħażnu fi friġġ f’temperatura ta’ 2ºC sa 8ºC, u protetti mid- dawl sa massimu ta’ 8 sigħat.

Ladarba jinħall, il-prodott mediċinali ma għandux jerġa’ jiġi ffriżat.

Jekk ma jinħażinx ġo friġġ, il-prodott mediċinali jista’ jinħażen f’siringi f’mhux aktar minn 25°C, u għandu jiġi protett mid-dawl sa massimu ta’ 8 sigħat.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen u ġorr il-kunjett iffriżat f’temperatura ta’ -25°C sa -15°C.

Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.5 In-natura

tal -kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih u apparat speċjali għall-użu, għall- amministrazzjoni jew għall-impjant

Soluzzjoni ta’ 1 ml f'kunjett (ħġieġ) ta’ 2 ml b’tapp tal-injezzjoni ta’ chlorobutyl silikonizzat, u siġill tat- tip flip-off.

Kull kaxxa tal-plastik preformata trasparenti u ssiġillata fiha jew 2 jew 3 kunjetti individwali b’folja li tassorbi l- likwdu. Il-kartuna finali ta’ barra fiha għadd varjabbli ta’ kaxxi skont id-doża speċifika meħtieġa għall-pazjent.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Istruzzjonijiet għal-preparazzjoni u immaniġġjar u rimi

Irreferi għall-linji gwida lokali dwar il-bijosigurtà applikabbli għall-immaniġġjar u r-rimi ta’ prodotti mediċinali li fihom organiżmi ġenetikament modifikati.

L-uċuh tal-xogħol u materjali li potenzjalment setgħu ġew f’kuntatt ma’ Glybera għandhom jiġu dekontaminati b’disinfettanti xierqa kontra l-virusis b’attività għal virusis non-enveloped (bħal hypochlorite u chlorine releasers) għal mill-inqas 10 minuti.

Preparazzjoni ta’ Glybera għall-għoti

Wara li jinħall, kull kunjett għandu jinqaleb bil-mod għal darbtejn biex jiġi żgurat taħlit uniformi. Il- kunjetti għandhom jiġu spezzjonati viżwalment għal frak u għall-kulur. Is-soluzzjoni ċara għal ftit opalexxenti u mingħajr kulur għandha tkun ħielsa minn frak viżibbli. Għandhom jintużaw biss soluzzjonijiet ċari u mingħajr kulur u mingħajr frak viżibbli. Jekk kunjett jidher bil-ħsara, is-siringi għall-injezzjoni m’għandhomx jiġu ppreparati u l-proċedura ta’ injezzjoni għandha tiġi posposta u ri- skedata. Id-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq għandu jiġi infurmat immedjatament.

Glybera jiġi f’pakkett speċifiku għall-pazjent u għalhekk għandu jkun fih l-ammont preċiż ta’ kunjetti għal kull pazjent, ikkalkulat skont il-piż tal-pazjent.

L-ammont ikkalkulat ta’ siringi għandu jimtela mill-kunjetti maħlula, u għandom jiġu ttikkettati u mqiegħda f’kontenitur protett mid-dawl adegwat għat-trasport lejn il-kamra fejn il-pazjent ikun sejjer jirċievi l-injezzjonijiet ġol-muskolu.

Biex tiġi evitata xi injezzjoni ta’ frak mit-tapp minħabba żewġ estrazzjonijiet, trid tintuża labra waħda għall-ġbid mill-kunjett (li għandha titħalla ġewwa t-tapp) u labra separata għal kull siringa.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

uniQure biopharma B.V. Meibergdreef 61

1105 BA Amsterdam L-Olanda

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/791/001

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 25 ta’ Ottubru 2012

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall- Mediċini http://www.ema.europa.eu.

ANNEX II

A.MANIFATTUR TAS-SUSTANZA BIJOLOĠIKA ATTIVA U MANIFATTUR

RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT

B.KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONI RIGWARD IL-PROVVISTA U L-UŻU

Ċ. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OĦRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET

FIR-RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U EFFIKAĊI TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

E. OBBLIGU SPEĊIFIKU

GĦAT-TKOMPLIJA TA’ MIŻURI TA’ WARA L- AWTORIZZAZZJONI GĦALL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ TAĦT ĊIRKUSTANZI EĊĊEZZJONALI

A. MANIFATTUR TAS-SUSTANZA BIJOLOĠIKA ATTIVA U MANIFATTUR RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifattur(i) tas-sustanza bijoloġika attiva

uniQure biopharma B.V. Meibergdreef 45 and 61 1105 BA Amsterdam L-Olanda

Isem u indirizz tal-manifattur(i) responsabbli għall-ħruġ tal-lott

uniQure biopharma B.V. Meibergdreef 61

1105 BA Amsterdam L-Olanda

B.KONDIZZJONIJIET JEW RESTREIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-

UŻU

Prodott mediċinali li jingћata b’riċetta ristretta tat-tabib (ara Anness I: Sommarju tal-Karatteristiċi tal- Prodott, sezzjoni 4.2).

Ċ. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OĦRA

TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Sistema ta’ Farmakoviġilanza

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq (MAH) għandu jiżgura li s-sistema ta’ farmakoviġilanza ppreżentata f’Modulu 1.8.1 tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq tkun fis-seħħ u tiffunzjona qabel u waqt li l-prodott mediċinali jkun fis-suq.

Rapporti Perjodiċi Aġġornati dwar is-Sigurtà

Ir-rekwiżiti biex jiġu ppreżentati rapporti perjodiċi aġġornati dwar is-sigurtà għal dan il-prodott mediċinali huma mniżżla fil-lista tad-dati ta’ referenza tal-Unjoni (lista EURD) prevista skont l- Artikolu 107c(7) tad-Direttiva 2001/83/KE u kwalunkwe aġġornament sussegwenti ppubblikat fuq il- portal elettroniku Ewropew tal-mediċini. Iċ-ċiklu ta’ PSUR għal-prodott medicinali għandu jsegwi ċiklu ta’ sitt xhur jew kif mitlub mis-CHMP .

D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U EFFIKAĊI TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pjan tal-ġestjoni tar-riskju (RMP)

L-MAH għandu jwettaq l-attivitajiet ta’ farmakoviġilanza dettaljati fil-Pjan ta’ Farmakoviġilanza u l- Pjan ta’ Tkomplija dwar l-Effikaċja kif inhu maqbul fil-Pjan tal-Ġestjoni tar-Riskju ippreżentat fil- Modulu 1.8.2 tal-Applikazzjoni għall-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u kwalunkwe aġġornament sussegwenti tal-RMP kif maqbul mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill- Bniedem (CHMP).

Kif imsemmi fil-linji gwida tas-CHMP dwar Sistemi tal-Ġestjoni tar-Riskju għall-prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem, l-RMP aġġornat irid jiġi ppreżentat fl-istess żmien mar-Rapport Perjodiku ta’

Aġġornament dwar is-Sigurtà (PSUR) li jmiss.

Barra minn hekk, RMP aġġornat għandu jiġi ppreżentat

Meta tasal informazzjoni ġdida li jista’ jkollha impatt fuq l-Ispeċifikazzjonijiet tas-Sigurtà, il-

Pjan ta’ Farmakoviġilanza jew l-attivitajiet ta’ minimizzazzjoni tar-riskju

Fi żmien 60 jum minn meta jintlaħaq għan importanti (farmakoviġilanza jew minimizzazzjoni tar-riskju);

Meta l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini titlob din l-informazzjoni.

Obbligu biex jitwettqu miżuri ta’ wara l-awtorizzazzjoni

L-MAH għandu jistabbilixxi reġistru tal-marda biex jiġbor informazzjoni dwar l-epidemjoloġija tal- marda u d-demografija, is-sigurtà u r-riżultati tal-effikaċja ta’ pazjenti b’LPLD familjali li jkunu rċevew kura bi Glybera. Id-dettalji tal-operat tar-reġistru għandhom jiġu miftiehma mal-Awtoritajiet Nazzjonali Kompetenti f’kull Stat Membru.

Il-pazjenti kollha kkurati bi Glybera għandhom jiġu rreġistrati fir-reġistru. Barra minn hekk, pazjenti, li jkunu rċevew kura bi Glybera fi prova klinika għandhom jiġu rreġistrati fir-reġistru fl-aħħar tal- prova. It-tobba għandhom jiġu mħeġġa wkoll biex jirreġistraw pazjenti b’LPLD familjali li ma jkunux ikkurati bi Glybera.

L-MAH għandu jiftiehem fuq id-dettalji ta’ programm ta’ aċċess ristrett mal-Awtoritajiet Nazzjonali Kompetenti u għandu jimplimenta programm bħal dan b’mod nazzjonali qabel it-tnedija. Glybera għandu jingħata biss jekk il-professjonisti tal-kura tas-saħħa involuti fil-kura ta’ pazjent jkunu rċevew il-pakkett edukattiv u jekk min jippreskrivi jikkonferma li l-pazjent jaqbel li jipparteċipa fir-reġistru.

Il-pakkett edukattiv għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa għandu jiġu miftiehem mal-Awtoritajiet Nazzjonali Kompetenti qabel ma jitqassam u għandu jkun jikkonsisti mill-komponenti li ġejjin:

-Informazzjoni dwar il-prodott (sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott, fuljett ta’ tagħrif għall- pazjent u kartuna ta’ twissija għall-pazjent)

-Materjal edukattiv għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa

-Materjal edukattiv għall-pazjenti

-Djarju ta’ avvenimenti għall-pazjent

1)Materjal edukattiv għall-Ispiżjara inkluż l-elementi ewlenin li ġejjin dwar is-sigurtà:

Linji gwida dettaljati għar-riċeviment u l-ħażna tal-prodott, il-proċedura għall- preparazzjoni, l- immaniġġjar u r-rimi ta’ Glybera

Gwida biex jiġi żgurat li l-pazjenti jirċievu l-Kartuna ta’ Twissija għall-Pazjent inkluża fil-pakkett.

2)Materjal edukattiv għat-tobba u għall-professjonisti oħra tal-kura tas-saħħa involuti fil-kura ta’ pazjenti bi Glybera inkluż l-elementi ewlenin li ġejjin dwar is-sigurtà:

Linji gwida għall-immaniġġjar, l-għoti u rimi sigur ta’ Glybera

Gwida dwar l-għażla ta’ pazjenti xierqa għall-kura bi Glybera inkluż:

oil-ħtieġa għall-ittestjar ġenetiku li għandu jitwettaq qabel il-bidu tal-kura sabiex jiġu identifikati l-pazjenti li huma eliġibbli għal kura

oli l-pazjenti m’għandhomx ikunu qegħdin jieħdu prodotti mediċinali kontra l-plejtlits jew mediċini oħra kontra l-koagulazzjoni fil-ħin tal-injezzjoni

o il-ħtieġa li tiġi eskluża infezzjoni qabel il-bidu ta’ kura immunosoppressanti

oil-ħtieġa li l-pazjenti kollha jiġu rreġistrati fi programm ta’ sorveljanza fit-tul

Il-ħtieġa ta’ loppju reġjonali jew spinali

Gwida dwar il-ħtieġa għal għoti ta’ immunosoppressiv qabel u wara l-kura

Gwida dwar il-ħtieġa li jitkejjel ir-rispons immuni fil-linja bażi u f’6 u 12-il xahar wara l- kura

Gwida dwar il-prevenzjoni ta’ riskji assoċjati mal-injezzjonijiet ta’ Glybera ġol-muskoli, inkluż il-ħtieġa biex injezzjonijiet jingħataw taħt ultrasound jew gwida elettrofiżjoloġika

Istruzzjonijiet dettaljati dwar id-doża, l-għadd u l-lokalizzazzjoni tal-injezzjonijiet

Gwida dwar il-kura ta’ wara tal-pazjent inkluż il-monitoraġġ għad-deni

Informazzjoni dwar l-użu ta’ Glybera u l-evitar tat-tqala

Il-ħtieġa li jiġi pprovdut materjal edukattiv lill-pazjenti u li jintalab il-kunsens infurmat tagħhom biex jiġu rreġistrati fir-reġistru qabel il-kura

Il-ħtieġa li pazjenti jingħataw parir dwar:

o il-ħtieġa u t-tul ta’ kontraċezzjoni barriera

o biex ma jagħtux organi u lanqas demm u lanqas ċelluli

odwar il-ħtieġa li jkomplu fuq dieta b’livell baxx ta’ xaħam u jevitaw ix-xorb tal- alkoħol

oil-ħtieġa li jġorru-kartuna l-iskeda ta’ twissija għall-pazjent, li hija nkluża f’kull pakkett, magħhom f’kull ħin

ol-użu ta’ djarju ta’ avvenimenti

Dettalji tar-reġistru tal-marda:

oli r-reġistrazzjoni hija mandatorja għal pazjenti li jkunu qegħdin jirċievu kura bi

Glybera

oli l-pazjenti li qegħdin jirċievu kura bi Glybera fi prova klinika għandhom jiġu rreġistrati fir-reġistru fl-aħħar tal-prova

oli, fejn possibbli, pazjenti b’LPLD familjali li ma jkunux ikkurati bi Glybera għandhom jiġu rreġistrati.

o il-ħtieġa li jinkiseb il-kunsens infurmat tal-pazjent qabel il-kura

okif il-pazjenti jiġu rreġistrati fih – inkluż dawk li ma jkunux ikkurati bi Glybera

3)Materjal edukattiv għal pazjenti li qegħdin jirċievu kura bi Glybera inkluż l-elementi ewlenin li ġejjin dwar is- sigurtà:

Informazzjoni dwar il-proċedura ta’ kura bi Glybera

Informazzjoni dwar is-sinjali u sintomi li għandhom jiġu mmonitorati wara l-kura inkluż:

oinformazzjoni dwar is-sinjali u s-sintomi ta’ tnaqqis/telf ta’ effikaċja

ol-użu ta’ djaru ta’ avvenimenti u x’għandu jiġi rreġistrat

Informazzjoni dwar il-ħtieġa ta’ segwitu fit-tul għal Glybera, inkluż ir-reġistru

Informazzjoni dwar il-ħtieġa li tiġi evitata t-tqala

Parir dwar il-ħtieġa u t-tul ta’ kontraċezzjoni barriera

Biex ma jagħtux organi u lanqas demm u lanqas ċelluli

Parir dwar il-ħtieġa li jkomplu fuq dieta b’livell baxx ta’ xaħam u jevitaw li jixorbu l-alkoħol

Il-ħtieġa li jġorru l-kartuna ta’ twissija għall-pazjent, li hija inkluża f’kull pakkett, magħhom f’kull ħin

L-MAH għandu jipprovdi wkoll kartuna ta’ twissija għall-pazjent f’kull pakkett ta’ mediċina, li t-test tagħha huwa inkluż fl-Anness III.

E. OBBLIGU SPEĊIFIKU GĦAT-TKOMPLIJA TA’ MIŻURI TA’ WARA L- AWTORIZZAZZJONI GĦALL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

TAĦT ĊIRKUSTANZI EĊĊEZZJONALI

Peress li din hi approvazzjoni taħt ċirkustanzi eċċezzjonali u skont l-Artikolu 14(8) tar-Regolament (KE) 726/2004, l-MAH għandu jwettaq, fiż-żmien stipulat, il-miżuri li gejjin:

Deskrizzjoni

Data mistennija

 

 

L-MAH għandu jistabbilixxi programm ta’ sorveljanza fit-tul/reġistru tal-

Qabel it-tnedija tal-

marda biex jiġbor informazzjoni dwar l-epidemjoloġija tal-marda u d-

prodott f’kull pajjiż

demografija, is-sigurtà, u r-riżultati dwar l-effikaċja tal-pazjenti kkurati bi

 

Glybera.

 

Ir-reġistru għandu jsir skont protokoll miftiehem minn qabel.

 

fl-istudji kliniċi (CT-AMT-010-01, CT-AMT 011-01, CT-AMT 011-02)

 

għandhom jiġu segwiti fir-reġistru tal-LPLD.

 

Il-pazjenti kollha kkurati bi Glybera għandhom jiġu rreġistrati fir-reġistru

PSUR/ evalwazzjoni

u għandu jsir ġbir sistematiku tad-dejta biex jarrikkixxi d-database:

mill-ġdid ta’ kull

1) dwar dejta fuq l-effikaċja bħal markaturi biokimiċi bħala parti mill-

sena

prattika normali u l- frekwenza u severità ta’ pankreatite u

 

2) dwar is-sigurtà inkluż l-immunoġeniċità kontra Glybera u LPL.

 

3) Djarju tad-dieta u dejta dwar il-kwalità tal-ħajja għandhom jiġu

 

rreġistrati wkoll.

 

Id-dijanjosi ta’ LPLD għandha tiġi kkonfermata minn ittestjar ġenetiku.

 

Huwa rrakkomandat segwitu ta’ 15-il sena għal kull pazjent ikkurat.

 

 

 

Evalwazzjoni tal-metaboliżmu ta’ chylomicron wara l-ikel f’mill-inqas

31 Diċembru 2022

12-il pazjent qabel il-kura u 12-il xahar u 24 xahar wara l-kura bi Glybera

 

li għandha tintgħażel flimkien mal-pazjenti inklużi fl-istudju CT-

 

AMT.011.02; u tmien suġġetti f’saħħithom fit-tieni studju.

 

Evalwazzjoni tar-rispons immuni fil-linja bażi, 6 xhur u 12-il xahar

 

f’mill-inqas 12-il pazjent ġdid ikkurati.

 

L-istudji għandhom isiru skont protokoll miftiehem minn qabel.

 

L-istudji għandhom jirreġistraw mill-inqas 4 individwi fis-sena u

 

għandhom jibdew f’Ġunju 2015

 

Riżultati mill-istudju għandhom jiġu riveduti kull sena.

 

 

 

 

Evalwazzjoni mill-ġdid tar-rispons immuni mill-pazjenti kollha rreġistrati

PSUR/ evalwazzjoni

fl-istudju CT-AMT-011-01 billi jintuża metodu vvalidat ta’ analiżi

mill-ġdid ta’ kull

għandha tiġi pprovduta wkoll.

sena

L-analiżi li għandha tintuża fl-istudju jeħtieġ tiġi miftieha.

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati