Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ibandronic Acid Teva (ibandronic acid) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - M05BA06

Updated on site: 07-Oct-2017

Isem tal-MediċinaIbandronic Acid Teva
Kodiċi ATCM05BA06
Sustanzaibandronic acid
ManifatturTeva Pharma B.V.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ibrandronic Acid Teva 50 mg pilloli miksija b’rita

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola miksija b’rita għandha 50 mg ta’ ibandronic acid (bħala sodium monohydrate).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola miksija b’rita.

Pilloli bojod li jagħtu fl-ofwajt miksija b’rita f’għamla ta’ kapsula, mżaqqin fuq iż-żewġ naħat, b’inċiżjoni “50” fuq naħa waħda u xejn fuq in-naħa l-oħra.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Ibrandronic Acid Teva huwa indikat fl-adulti fil-prevenzjonijiet ta’ każijiet skeletriċi (fratturi patoloġiċi, komplikazzjonijiet fl-għadam li jeħtieġu r-radjuterapija jew il-kirurġija) f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Terapija b’Ibrandronic Acid Teva għandu jingħata biss minn tobba li għandhom esperjenza fil-kura tal-kanċer.

Pożoloġija

Id-doza rakkomandata hija pillola waħda miksija b'rita ta' 50 mg kuljum.

Popolazzjonijiet speċjali

Indeboliment tal-fwied

L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa meħtieġ (ara sezzjoni 5.2).

Indeboliment tal-kliewi

L-ebda aġġustament fid-doża ma hu neċessarju għall-pazjenti b’indeboliment ħafif tal-kliewi (CLcr ≥50 u <80 mL/min).

Għal pazjenti b’indeboliment moderat tal-kliewi moderat (CLcr ≥30 and <50 mL/min) aġġustament fid-dożaġġ għal pillola waħda miksija b’rita ta’ 50 mg kull tieni jum hu rakkomandat (ara sezzjoni 5.2).

Għal pazjenti b’indeboliment moderat tal-kliewi sever (CLcr < 30 mL/min) id-doża rakkomandata hi ta’ pillola waħda miksija b’rita ta’ 50 mg darba fil-ġimgħa. Ara l-istruzzjonijiet dwar id-doża akar ’il fuq.

Popolazzjoni anzjana (> 65 sena)

L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa neċessarju. (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika: Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Ibandronic Acid Teva fit-tfal u l-adoloxxenti b’età inqas minn 18-il sena ma ġewx stabbiliti. Dejta mhux disponibbli. (ara sezzjonijiet 5.1 u 5.2).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Għall-użu orali

Pilloli Ibandronic Acid Teva għandhom jittieħdu wara s-sawma ta’ bil-lejl (mill-inqas 6 sigħat) u qabel l-ewwel ikel jew xorb tal-ġurnata. Prodotti u supplimenti mediċinali (inkluż il-kalċju) għandhom jiġu evitati qabel ma jittieħdu l-pilloli Ibandronic Acid Teva. Is-sawma għandha tkompli għal mill-inqas 30 minuta wara li tieħu l-pillola. Ilma jista’ jittieħed f’kull ħin matul il-kors ta’ kura b’Ibandronic Acid Teva (ara sezzjoni 4.5). Ilma b’konċentrazzjoni għolja ta’ kalċju m’għandux jintuża. Jekk ikun hemm tħassib dwar il-possibbiltà ta’ livelli għoljin ta’ kalċju fl-ilma tal-vit (ilma tqil), huwa rrakkomandat li tuża ilma tal-flixkun b’kontenut baxx ta’ minerali.

-Il-pilloli għandhom jinbelgħu sħaħ flimkien ma’ tazza mimlija ilma (180 sa 240 mL) waqt li l- pazjent ikun wieqaf jew bilqiegħda f’qagħda wieqfa.

-Il-pazjenti m’għandhomx jimteddu qabel 60 minuta wara li jieħdu Ibandronic Acid Teva.

-Il-pazjenti m’għandhomx jomogħdu, jerdgħu, jew ifarrku il-pillola minħabba l-potenzjal ta’ ulċera orofarinġali.

-Ilma huwa l-unika xarba li għandha tittieħed ma’ Ibandronic Acid Teva.

4.3

Kontraindikazzjonijiet

-

Sensittività eċċessiva għal ibandronic acid jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati

 

fis-sezzjoni 6.1

-

Ipokalċimija

-

Abormalitajiet fl-esofagu li jittardja l-iżvojtar esofagelai bħal kontrazzjoni jew akalsja

-

Inkapaċità biex toqgħod bilwieqfa jew bilqegħda dritt għal tal-anqas 60 minuta

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Pazjenti b’disturbi fil-metaboliżmu tal-għadam u tal-minerali

L-ipokalċemija u disturbi fil-metaboliżmu tal-għadam u l-minerali għandhom jiġu trattati effettivament qabel ma tinbeda t-terapija b’Ibrandronic Acid Teva. Huwa importanti li l-pazjenti kollha jieħdu ammont adegwat ta’ kalċju u vitamina D.

Il-pazjenti għandhom jirċievu kalċju u/jew vitamina D supplemetari jekk l-ammont fid-dieta mhuwiex adegwat.

Irritazzjoni gastrointestinali

Bisfosfonati li jingħataw mill-ħalq jistgħu jikkawżaw irritazzjonijiet lokali fil-mukosa gastrointestinali ta’ fuq. Minħabba dawn l-effetti irritanti possibbli u minħabba li dawn jistgħu jaggravaw il-marda fl-isfond, kawtela għandha tiġi użata meta Ibrandronic Acid Teva tingħata lil pazjenti li jkollhom problemi gastrointestinali attivi fuq in-naħa ta’ fuq (eż. magħrufa bħala esofagu ta’ Barrett, disfaġja, mard esofaġeali ieħor, gastrite, duwodenite jew ulċeri).

Esperjenzi avversi bħal esofaġite, ulċeri esofaġeali u tnawwir esofaġeali, f’xi każijiet anke severi u li jkunu jeħtieġu li l-pazjent jittieħed l-isptar, b’mod rari ħafna b’emorraġija, jew inkella segwiti b’kontrazzjoni esofaġeali jew perforazzjoniġew irrapportati f’pazjenti li jirċievu kura b’bisfosfonati li jittieħdu mill-ħalq. Ir-riskju ta’ esperjenzi esofaġeali severi jidhru li huma akbar f’pazjenti li ma jikkonformawx ma struzzjonijiet dwar id-dożaġġ u/jew li jibqgħu jieħdu bisfosfonati orali wara li jiżviluppaw sintomi indikattivi ta’ irritazzjoni esofaġeali. Il-pazjenti għandhom joqgħodu attenti partikolarment u jkunu kapaċi jikkonformaw mal-istruzzjonijiet dwar id-doża (ara sezzjoni 4.2).

It-tobba għandhom ikunu attenti għas-sinjali jew is-sintomi li jindikaw il-possibilità ta’ reazzjoni esofaġeali matul it-terapija, u l-pazjenti għandhom jingħataw struzzjonijiet biex jieqfu jieħdu Ibrandronic Acid Teva u jfittxu l-attenzjoni medika jekk jiżviluppaw disfaġja, odinofaġja, uġigħ retrosternali, jew ħruq fl-istonku li jmur għall-agħar.

Filwaqt li ma ġiex osservat li kien hemm riskju akbar fil-provi kliniċi kkontrollati, kien hemm rapporti ta’ ulċeri fl-istonku u fid-duwodenu wara t-tqegħid fis-suq minħabba użu ta’ bisfosfonati li ttieħdu mill-ħalq, xi wħud severi u bil-kumplikazzjonijiet.

Acetylsalicylic acid u NSAIDs

Peress li Acetylsalicylic acid, prodotti mediċinali Anti-Infjammatorji Mhux Sterojdi (NSAIDs -

Nonsteroidal Anti-Inflammatory medicinal products) u bisphosphonates huma assoċjati ma’ irritazzjoni gastro-intestinali, għandu jkun hemm attenzjoni waqt l-għoti ta’ dawn il-mediċini flimkien.

Osteonekrożi tax-xedaq

Osteonekrosi tax-xedaq (ONJ - osteonecrosis of the jaw) kienet irrappurtata b’mod rari ħafna fl- ambjent ta’ wara t-tqegħid fis-suq f’pazjenti li jirċievu Ibrandronic Acid Teva għal indikazzjonijiet onkoloġiċi (ara sezzjoni 4.8).

Il-bidu ta’ trattament jew ta’ kors ġdid ta’ trattament għandu jiġi ttardjat f’pazjenti b’leżjonijiet miftuħin li għadhom ma fiequx tat-tessut l-artab fil-ħalq.

Eżami dentali b’dentistrija preventiva u stima tal-benefiċċju u r-riskju individwali huma rakkomandati qabel trattament b’Ibrandronic Acid Teva f’pazjenti li għandhom fatturi ta’ riskju fl-istess waqt.

Il-fatturi ta’ riskju li ġejjin għandhom jiġu kkunsidrati meta jiġi evalwat ir-riskju tal-pazjent li jiżviluppa ONJ:

-Il-qawwa tal-prodott mediċinali li jinibixxi assorbiment mill-ġdid tal-għadam (riskju ogħla għal komposti potenti ħafna), mnejn jingħata (riskju ogħla għall-għoti parenterali) u d-doża kumulattiva ta’ terapija għall-assorbiment mill-ġdid tal-għadam

-Kanċer, kondizzjonijiet ko-morbużi (eż. anemija, disturbi fit-tagħqid tad-demm, infezzjoni), tipjip.

-Terapiji mogħtija fl-istess waqt: kortikosterojdi, kimoterapija, inibituri tal-anġjoġenesi, radjuterapija għar-ras u l-għonq.

-Iġene orali fqira, mard fil-ħanek, dentaturi li ma jeħlux sew, storja ta’ mard dentali, proċeduri dentali invażivi eż. qlugħ ta’ snien.

Il-pazjenti kollha għandhom ikunu mħeġġa biex iżommu iġene orali tajba, jagħmlu eżaminazzjonijiet dentali b’mod regolari, u jirrappurtaw immedjatament kwalunkwe sintomi orali bħal snien jiċċaqalqu, uġigħ jew nefħa jew feriti li ma jfiequx jew li jnixxu matul it-trattament b’Ibrandronic Acid Teva.

Waqt it-trattament, proċeduri dentali invażivi għandhom isiru biss wara konsiderazzjoni b’attenzjoni u għandhom jiġu evitati qrib ta’ għoti ta’ Ibrandronic Acid Teva.

Il-pjan ta’ mmaniġġjar ta’ pazjenti li jiżviluppaw ONJ għandu jiġi stabbilit b’kollaborazzjoni mill-qrib bejn it-tabib li qed jittratta u dentist jew kirurgu tal-ħalq b’esperjenza f’ONJ. Fejn possibbli għandha tiġi kkunsidrata interruzzjoni temporanja ta’ trattament ta’ Ibrandronic Acid Teva sakemm il- kondizzjoni tgħaddi u fatturi ta’ riskju li jikkontribwixxu jittaffew.

Osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ

Osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ kienet irrappurtata b’bisphosphonates, fil-biċċa l-kbira f’assoċjazzjoni ma’ terapija fit-tul. Fatturi possibbli ta’ riskju għal osteonekrosi tal-kanal estern tas- smigħ jinkludu l-użu ta’ sterojdi u kimoterapija u/jew fatturi lokali ta’ riskju bħal infezzjoni jew trawma. Il-possibbiltà ta’ osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ għandha tiġi kkunsidrata f’pazjenti li jirċievu bisphosphonates li jkollhom sintomi fil-widnejn inkluż infezzjonijiet kroniċi fil-widnejn.

Ksur mhux tipiku tal-għadma tal-wirk

Ksur subtrochanteric u diaphyseal mhux tipiku tal-għadma tal-wirk kien irrappurtat bit-terapija tal-bisphosphonate, l-aktar f’pazjenti li kienu qed jirċievu kura għal tul ta’ żmien għall- osteoporożi. Dan il-ksur transversali jew qasir u mmejjel jista’ jseħħ matul l-għadma kollha tal- wirk minn eżatt taħt il-lesser trochanter sa eżatt fuq is-supracondylar flare. Dan il-ksur iseħħ wara xi daqqa ħafifa jew mingħajr ma jkun hemm l-ebda impatt u xi pazjenti jkollhom uġigħ fil- koxxa jew fl-irqiq ta’ bejn il-koxxa u ż-żaqq, li ħafna drabi jkun assoċjat ma’ karatteristiċi ta’ ksur minn stress f’immaġini, minn ġimgħat sa xhur qabel ma l-pazjent ikollu ksur totali tal-għadma tal- wirk. Spiss il-ksur ikun fuq iż-żewġ naħat; għaldaqstant il-wirk oppost għandu jiġi eżaminat f’pazjenti kkurati bil-bisphosphonate li kellhom ksur fil-parti vertikali u twila tal-wirk. Kien irrappurtat ukoll li dan il-ksur ma jfieqx sew.

F’pazjenti maħsuba li għandhom ksur mhux tipiku tal-għadma tal-wirk, għandu jiġi kkunsidrat twaqqif tat-terapija bil-bisphosphonate sakemm il-pazjent issirlu evalwazzjoni, fuq bażi ta’ stima individwali ta’ benefiċċju u riskju.

Waqt kura bil-bisphosphonate il-pazjenti għandhom jiġu mwissija biex jirrappurtaw kwalunkwe uġigħ fil-koxxa, fil-ġenbejn jew fl-irqiq ta’ bejn iż-żaqq u l-koxxa u kull pazjent li jkollu sintomi bħal dawn għandha ssirlu evalwazzjoni għal ksur mhux komplut tal-għadma tal-wirk.

Funzjoni renali

Studji kliniċi ma wrewx evidenza ta’ deterjorazzjoni fil-funzjoni renali b’terapija fit-tul ta’ ibandronic acid. Madankollu, skont l-eżami kliniku tal-pazjent individwali, huwa rakkomandat li jsir monitoraġġ tal-funzjoni renali, tal-kalċju fis-serum, tal-fosfat u tal-manjesju f’pazjenti li jiġu ttrattati b’Ibandronic Acid Teva.

Pazjenti b’sensittività eċċessiva magħrufa għal bisphosphonates oħrajn

Għandu jkun hemm attenzjoni f’pazjenti b’sensittività eċċessiva magħrufa għal bisphosphonates oħrajn.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Interazzjoni tal-ikel u l-prodott mediċinali

Prodotti li fihom il-kalċju u ketajins multivalenti oħra (bħal aluminju, manjesju u l-ħadid) li jinkludu l- ħalib, u l-ikel, x’aktarx jinterferixxu fl-assorbiment tal-pilloli Ibrandronic Acid Teva. Għalhekk, il- pazjenti bi prodotti bħal dawn, li jinkludu l-ikel ma għandhomx jittieħdu għal mill-inqas 30 minuta wara li jittieħdu mill-ħalq.

Il-bijodisponibilità ġiet imnaqqsa b’madwar 75 % meta l-pilloli ta’ ibandronic acid imgħataw sagħtejn wara ikla standard. Għalhekk hu rakkomandat li l-pilloli jittieħdu wara s-sawma ta’ bil-lejl (mill-inqas 6 sigħat) u s-sawm għandu jibqa’ għal mill-anqas 30 minuta wara li tkun ittieħdet id-doża (ara sezzjoni 4.2).

Interazzjonijiet ma’ prodotti mediċinali oħra

Interazzjonijiet metaboliċi mhux ikkunsidrati bħala probabbli peress li ibandronic acid ma jinibixxix l- isoenzimi P450 maġġuri umani tal-fwied u ntwera li ma jinduċix is-sistema taċ-ċitokromju P450 tal- fwied fil-firien (ara sezzjoni 5.2). Ibandronic acid huwa eliminat biss permezz ta’ eskrezzjoni mill- kliewi u ma jkollu l-ebda biotrasformazzjoni.

Antagonisti ta’ H2 jew prodotti mediċinali oħra li jżidu l-pH tal-istonku.

F’voluntiera rġiel b’saħħithom u nisa li għaddew mill-menopawża, ranitidina ġol-vina ġab żieda fil-bijodisponibiltà ta’ ibandronic acid ta’ madwar 20 % (li hi fil-varjabilità normali tal-bijodisponibiltà ta’ ibandronic acid), probabilment bħala riżultat ta’ aċidità gastrika mnaqqsa.Madankollu, l-ebda aġġustament fid-doża mhu meħtieġ meta Ibrandronic Acid Teva jingħata ma’antagonisti għall-H2 jew prodotti mediċinali oħra li jgħollu l-pH gastriku.

Acetylsalicylic acid u NSAIDs

Peress li Acetylsalicylic acid, prodotti mediċinali Anti-Infjammatorji Mhux Sterojdi (NSAIDs) u bisphosphonates huma assoċjati ma’ irritazzjoni gastro-intestinali, għandu jkun hemm attenzjoni waqt l-għoti ta’ dawn il-mediċini flimkien (ara sezzjoni 4.4).

Aminoglycosides

Wieħed għandu joqgħod attent meta jingħataw bisfosfonati ma’ aminoglycosides, minħabba li ż-żewġ mediċini jistgħu jbaxxu l-livelli ta’ kalċju fis-serum għal perijodi twal. Għandha tingħata attenzjoni wkoll għal possibilità ta’ esistenza ta’ ipomanjesimja simultanja.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx tagħrif adegwat mill-użu ta’ ibandronic acid fin-nisa tqal. Studji fil-firien urew tossiċita riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju potenzjali fil-bniedem għadu mhux magħruf. Għalhekk, Ibrandronic Acid Teva m’għandux jingħata waqt it-tqala.

Treddigħ

Għadu mhux magħruf jekk ibandronic acid jiġix eliminat fil-ħalib tal-bniedem. Studji fuq firien li qed ireddgħu wrew il-preżenza ta’ livelli baxxi ta’ ibandronic acid fil-ħalib wara li ngħata minn ġol-vina. Ibrandronic Acid Teva m’għandux jintuża waqt it-treddigħ.

Fertilità

M’hemmx informazzjoni dwar l-effetti ta’ ibandronic acid fil-bnedmin. Fi studji ta’ riproduzzjoni fuq il-firien waqt tal-għoti tal-mediċina mill-ħalq, ibandronic acid naqqas il-fertilità. Fi studji fuq il-firien waqt l-għoti tal-mediċina minn ġol-vina, ibandronic acid naqqas il-fertilità meta ngħata dożi kbar kuljum (ara sezzjoni 5.3).

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Fuq il-bażi tal-profil farmakodinamiku u farmakokinetiku u r-reazzjonijiet avversi rrappurtati, huwa mistenni li Ibandronic Acid Teva ma jkollux effett jew ftit li xejn ikollu effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-aktar reazzjonijiet avversi serji rrappurtati huma reazzjoni/xokk anafilattika, ksur mhux tipiku tal- għadma tal-wirk, osteonekrosi tax-xedaq, irritazzjoni gastro-intestinali, u infjammazzjoni fl-għajnejn (ara l-paragrafu “Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula” u sezzjoni 4.4). It-trattament kien assoċjat b’mod l-aktar frekwenti ma’ tnaqqis tal-kalċju fis-serum għal taħt il-firxa normali (ipokalċimija), segwit minn dispepsja.

Lista ta’ reazzjonijiet avversi f’Tabella

Tabella 1 telenka r-reazzjonijiet avversi tal-mediċina minn 2 studji pivitali ta’ fażi III (Prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam: 286 pazjent ikkurati b’ibandronic acid 50 mg mogħti mill-ħalq), u minn esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont il-klassi tas-sistemi u tal-organi MedDRA u l-kategorija ta’ frekwenza. Il-kategoriji ta’ frekwenza huma definiti b’użu tal-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna (> 1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), rari (≥ 1/10,000 sa

< 1/1,000), rari ħafna (< 1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli). F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Tabella 1 Reazzjonijiet Avversi tal-mediċina rrapportati għall-għoti orali ta’ Ibandronic Acid

 

 

 

 

 

 

Sistema

Komuni

Mhux komuni

Rari

Rari ħafna

Mhux

tal-Klassifika

 

 

 

 

magħruf

tal-Organi

 

 

 

 

 

Disturbi

 

Anemija

 

 

 

tad-demm u

 

 

 

 

 

tas-sistema

 

 

 

 

 

limfatika

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

 

Sensittività

Aggravar

sistema immuni

 

 

 

eċċessiva†,

tal-ażżma

 

 

 

 

bronkospażmu†,

 

 

 

 

 

anġjoedima†,

 

 

 

 

 

reazzjoni/xokk

 

 

 

 

 

anafilattiku†*

 

Disturbi

Ipokalċimija*

 

 

 

 

fil-metaboliżmu u

 

 

 

 

 

n-nutrizzjoni

 

 

 

 

 

Disturbi

 

Parasteżija,

 

 

 

fis-sistema

 

disġewżja

 

 

 

nervuża

 

(togħma

 

 

 

 

 

ħażina)

 

 

 

Disturbi

 

 

Infjammazzjoni

 

 

fl-għajnejn

 

 

fl-għajnejn †*

 

 

Disturbi

Esofaġite,

Emorraġija,

 

 

 

gastrointestinali

uġigħ

ulċera

 

 

 

 

addominali,

duodenali,

 

 

 

 

dispepsja,

gastrite,

 

 

 

 

tqalligħ

disfaġija, ħalq

 

 

 

 

 

xott

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u

 

Ħakk

 

Sindrome ta’

 

fit-tessuti ta’ taħt

 

 

 

Stevens-

 

il-ġilda

 

 

 

Johnson†,

 

 

 

 

 

Eritema

 

 

 

 

 

Multiforme†,

 

 

 

 

 

Dermatite bl-

 

 

 

 

 

Infafet†

 

Disturbi muskolu-

 

 

Ksur

Osteonekrosi

 

skeltriċi u

 

 

subtrochanteric

tax-xedaq†*,

 

tat-tessut

 

 

u diaphyseal

osteonekrosi tal-

 

konnettiv

 

 

mhux tipiku

kanal estern tas-

 

 

 

 

tal-għadma

smigħ

 

 

 

 

tal-wirk

(reazzjoni

 

 

 

 

 

avversa tal-

 

 

 

 

 

klassi ta’

 

 

 

 

 

bisphosphonates

 

 

 

 

 

)

 

Disturbi fil-kliewi

 

Ażotemija

 

 

 

u fis-sistema

 

(uremija)

 

 

 

urinarja

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u

Astenja

Uġigħ fis-

 

 

 

kondizzjonijiet ta’

 

sider, marda li

 

 

 

mnejn jingħata

 

tixbaħ

 

 

 

 

 

lill-influwenza,

 

 

 

 

 

telqa, uġigħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema

Komuni

Mhux komuni

Rari

Rari ħafna

Mhux

tal-Klassifika

 

 

 

 

magħruf

tal-Organi

 

 

 

 

 

Investigazzjonijiet

 

Żjieda

 

 

 

 

 

tal-ormon

 

 

 

 

 

tal-paratirojde

 

 

 

 

 

fid-demm

 

 

 

*Ara aktar informazzjoni taħt

 

 

 

 

†Identifikati mill-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

 

 

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Ipokalċimija

Tnaqqis fit-tneħħija tal-kalċju mill-kliewi tista’ tkun akkumpanjata minn tnaqqis fil-livelli ta’ fosfat fis-serum li ma jeħtiġux miżuri terapewtiċi. Il-livell ta’ kalċju fis-serum jista’ jaqa’ għal valuri ipokalċemiċi.

Osteonekrosi tax-xedaq

Kienu rrappurtati każijiet ta’ osteonekrosi tax-xedaq, il-biċċa l-kbira f’pazjenti bil-kanċer ittrattati bi prodotti mediċinali li jinibixxu l-assorbiment mill-ġdid tal-għadam, bħal ibandronic acid (ara sezzjoni 4.4.). Każijiet ta’ ONJ kienu rrappurtati fl-ambjent ta’ wara t-tqegħid fis-suq għal ibandronic acid.

Infjammazzjoni fl-għajnejn

Avvenimenti ta’ infjammazzjoni fl-għajnejn bħal uveite, episklerite u sklerite kienu rrappurtati b’ibandronic acid. F’xi każijiet, dawn l-avvenimenti ma fiequx qabel il-waqfien ta’ ibandronic acid.

Reazzjoni/xokk anafilattiku

Każijiet ta’ reazzjoni/xokk anafilattiku, inkluż avvenimenti fatali, kienu irrappurati f’pazjenti kkurati b’ibandronic acid fil-vini.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

M’hemm l-ebda informazzjoni speċifika dwar it-trattament ta’ doża eċċessiva b’Ibrandronic Acid Teva. Madankollu, doża eċċessiva orali tista’ twassal għal każijiet fil-parti gastrointestinali ta’ fuq, bħal taqlib fl-istonku, ħruq fl-istonku, esofagite, gastrite, jew ulċera. Għandu jingħata l-ħalib jew l- antaċidi biex jingħaqdu ma’ Ibrandronic Acid Teva. Minħabba r-riskju ta’ irritazzjoni fl-esofagu, ir- remettar m’għandux jitqanqal u l-pazjent għandu jibqa’ bilwieqfa.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Prodotti mediċinali għall-kura ta’ disturbi fl-għadam, bisfosfonati, Kodiċi ATC: M05BA06

Ibandronic acid jappartjeni għal grupp ta’ bifosfonati li jaġixxu speċifikament fuq l-għadam. L-azzjoni selettiva tagħhom fuq it-tessut tal-għadam hija bażata fuq l-affinita għolja tal-bisfosfonati għall- minerali fl-għadam. Il-bisfosfonati jaġixxi billi jxekklu l-attività tal-osteoclasts, għalkemm il- mekkaniżmu preċiż għadu mhux ċar.

In vivo, ibandronic acid jimpedixxi l-qerda tal-għadam stimolat b’mod sperimentali u kkawżat bil- waqfa tal-funzjoni tal-gonadi, retinojdi, tumuri jew estratti tat-tumuri. L-impediment tal-assorbiment enodġenu mill-ġdid tal-għadam ġie dokumentat ukoll permezz ta’ studji kinetiċi ta’ 45Ca u l- liberazzjoni ta’ tetraċiklina radjuattiva li kienet inkorporata fl-iskeletru.

F’dożi li kienu konsiderevolment ogħla minn dożi farmakoloġikament effettivi, ibandronic acid ma kellu l-ebda effett fuq il-mineralizzazzjoni tal-għadam.

L-assorbiment mill-ġdid tal-għadam ikkawżat minn mard malinn huwa karaterizzat b’assorbiment mill-ġdid tal-għadam li mhux ibbilanċjat minn formazzjoni tal-għadam adegwat. Ibandronic acid jinibixxi selettivament l-attività tal-osteoclasts, li jnaqqas l-assorbiment mill-ġdid tal-għadam u b’hekk inaqqas il-komplikazzjonijiet skeletriċi tal-marda malinna.

Studji kliniċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam urew li hemm effett inibitorju skont id-doża fuq l-osteolisi tal-għadam, espress b’markers ta’ assorbiment mill-ġdid tal-għadam, u effett dipendenti mid-doża fuq każijiet skeletriċi.

Il-prevenzjoni ta’ episodji skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam bil-pilloli ta’ ibandronic acid 50 mg ġiet analizzata f’żewġ provi każwali ta’ fażi III bil-plaċebo bħala kontroll b’tul ta’ terapija ta’ 96 ġimgħa. Pazjenti nisa b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam ikkonfermat radjoloġikament ġew magħżula b’mod każwali biex jirċievu plaċebo (277 pazjent) jew 50 mg ibandronic acid (287 pazjent). Ir-riżultati ta’ dawn il-provi huma miġbura fil-qosor hawn taħt.

Miri primarji ta’ effikaċja

Il-mira primarja ta’ effikaċja tal-provi kienet ir-rata tal-perijodu tal-morbidità skeletrika (SMPR). Din kienet mira komposta li kellha każijiet skeletriċi (SRE) marbuta magħha bħala sottokomponenti:

-radjuterapija għal għadam għal trattament ta’ ksur/ksur imminenti,,

-kirurġija fl-għadam għal trattament ta’ ksur,

-ksur vertebrali,

-ksur mhux vertebrali.

L-analiżi tas-SMPR kienet aġġustata mal-ħin u kkonsidrat li każ wieħed jew aktar li jkun seħħ f’perijodu wieħed ta’ 12-il ġimgħa jista’ jkun potenzjalment relatat. Għalhekk, każijiet multipli kienu magħduda darba biss fi kwalunkwe perijodu ta’ 12-il ġimgħa għall-iskopjiet ta’ din l-analiżi. Tagħrif miġbur minn dawn l-istudji wrew vantaġġ sinifikanti għal ibandronic acid 50 mg p.o. fuq il-plaċebo fit-tnaqqis ta’ SREs imkejjel mill-SMPR (p=0.041). Kien hemm ukoll tnaqqis ta’ 38 % fir-riskju għall-iżvilupp ta’ SRE għal pazjenti trattati b’ibandronic acid meta mqabbla mal-plaċebo (riskju relattiv 0.62, p=0.003). Riżultati ta’ effikaċja huma miġbura fil-qosor f’Tabella 2.

Tabella 2 Riżultati ta’ Effikaċja (Pazjenti b’Kanċer tas-Sider b’Mard Metastatiku tal-Għadam)

 

Każijiet Kollha Marbuta mal-Iskeletru (SREs)

 

 

 

 

 

Plaċebo

Ibandronic acid 50 mg

valur p

 

n=277

n=287

 

SMPR (għal kull sena ta’

1.15

0.99

p=0.041

pazjent)

 

 

 

Riskju relattiv ta’ SRE

-

0.62

p=0.003

 

 

 

 

Miri sekondarji ta’ effikaċja

Titjib għall-aħjar fil-punteġġ tal-uġigħ fl-għadam li kien statstikament sinifikanti ntwera għal ibandronic acid 50 mg meta mqabbel mal-plaċebo. It-tnaqqis fl-uġigħ kien b’mod konformi taħt il- linja ta’ riferiment matul l-istudju kollu u kien akkumpanjat b’użu sinifikanti mnaqqas ta’ analġeżiċi meta mqabbel mal-plaċebo. It-taqlib għall-agħar fil-Kwalità tal-Ħajja u prestazzjoni tal-WHO kienu b’mod sinifikanti anqas f’pazjenti trattati b’ibandronic acid meta mqabbla mal-plaċebo. Il- konċentrazzjonijiet urinarji tal-marker ta’ assorbiment mill-ġdid tal-għadam CTx (C-terminal telopeptide rilaxxata minn kollaġen ta’ Tip I) kienu mnaqqsa b’mod sinifikattiv fil-grupp ta’ ibandronic acid meta mqabbla mal-plaċebo. Dan it-tnaqqis fil-livelli urinarji ta’ CTx kien korrelat b’mod sinifikattiv mal-mira primarja tal-effikaċja ta’ SMPR (Kendall-tau-b (p<0.001)). Tabella li tiġbor fil-qosor ir-riżultati tal-effikaċja hija preżentata f’Tabella 3.

Tabella 3 Riżultati Sekondarji ta’ Effikaċja (Pazjenti b’Kanċer tas-Sider b’Mard Metastatiku tal-Għadam)

 

Plaċebo

Ibandronic acid 50 mg

Valur p

 

n=277

n=287

 

Uġigħ fl-għadam *

0.20

-0.10

p=0.001

 

 

 

 

Użu analġeżiku *

0.85

0.60

p=0.019

 

 

 

 

Kwalità tal-Ħajja *

-26.8

-8.3

p=0.032

 

 

 

 

Punteġġ ta’

0.54

0.33

p=0.008

prestazzjoni ta’

 

 

 

WHO *

 

 

 

CTx urinarju **

10.95

-77.32

p=0.001

* Bidla medja mil-linja ta’ riferiment bażi sal-aħħar eżami. ** Bidla medjana mil-linja bażi sal-aħħar eżami

Popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.2)

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Ibandronic Acid Teva fit-tfal u l-adoloxxenti b’età inqas minn 18-il sena ma ġewx stabbiliti. Dejta mhux disponibbli.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

L-assorbiment ta’ ibandronic acid fil-passaġġ gastrointestinali ta’ fuq huwa mgħaġġel wara amministrazzjoni totali. L-ogħla konċentrazzjonijiet osservati fil-plażma ġew milħuqa f’nofs siegħa sa sagħtejn (ħin medjan ta’ siegħa) fi stat sajjem u l-bijodisponibilità assoluta kienet ta’ madwar 0.6%. Il-medda tal-assorbiment hija mfixkla meta jittieħed flimkien ma’ ikel jew xorb (ħlief ilma). Il- bijodisponibilità hija mnaqqsa b’90 % meta ibandronic acid jingħata ma’ kolazzjon normali meta mqabbla mal-bijodisponibilità f’pazjenti sajmin. Meta jittieħed 30 minuta qabel ikla, it-tnaqqis fil-bijodisponibilità hija ta’ madwar 30 %. M’hemmx tnaqqis sinifikanti fil-bijodisponibilità kemm-il darba ibandronic acid jittieħed 60 minuta qabel ikla.

Il-bijodisponibilità kienet imnaqqsa b’madwar 75 % meta l-pilloli ta’ ibandronic acid ingħataw sagħtejn wara ikla standard. Għalhekk, huwa rakkomandat li l-pilloli jittieħdu wara sawma ta’ bil-lejl (minimu ta’ 6 sigħat) u s-sawma trid titkompla għal mill-inqas 30 minuta wara li tkun ittieħdet id-doza (ara sezzjoni 4.2).

Distribuzzjoni

Wara espożizzjoni sistemika fil-bidu tat-terapija, ibandronic acid jingħaqad malajr mal-għadam jew jiġi eliminat fl-urina. Fil-bniedem, il-volum apparenti tad-distribuzzjoni terminali huwa mill-inqas 90 l u l-ammont ta’ doża li jilħaq l-għadam huwa stamat li huwa 40-50% tad-doża fiċ-ċirkolazzjoni. L-

għaqda mal-proteini fil-plażma tal-bniedem hi ta’ madwar 87 % f’konċentrazzjonijiet terapewtiċi u għalhekk interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra minħabba spostament mhuwiex probabbli.

Bijotrasformazzjoni

M’hemm l-ebda evidenza li ibandronic acid jiġi metabolizzat fl-annimali jew il-bniedem.

Eliminazzjoni

Il-porzjon ta’ ibandronic acid assorbit li jitneħħa miċ-ċirkolazzjoni permezz ta’ assorbiment mill-għadam (stmat li hu bejn 40-50%) u l-kumplament jiġi eliminat kif inhu permezz tal-kliewi. Il- porzjon mhux assorbit ta’ ibandronic acid jiġi eliminat mingħajr ma jinbidel fl-ippurgar.

Il-firxa osservata ta’ half-lives apparenti hija wiesgħa u tiddependi fuq id-doża u s-sensittività tal-analiżi, imma l-half-life apparenti terminali ġeneralment taqa’ fil-firxa ta’ bejn 10-60 siegħa. Madankollu, livelli bikrin fil-plażma jaqgħu malajr, u jilħqu 10% tal-livelli massimi fi 3 u 8 sigħat wara l-għoti ġol-vina jew mill-ħalq rispettivament.

It-tneħħija totali ta’ ibandronic acid hija baxxa f’livelli medji fil-frxa ta’ 84-160 mL/min. It-tneħħija mill-kliewi (madwar 60 mL/min f’nisa f’saħħithom li għaddew mill-menopawsa) tgħodd għal 50-60% tat-tneħħija totali u hija relatata mat-tneħħija tal-kreatinina. Id-differenza bejn it-tneħħija apparenti totali u dik mill-kliewi hija kkonsidrata li tirrifletti l-assorbiment mill-għadam.

Il-mogħdija tas-sekrezzjoni ta’ tneħħija mill-kliewi ma jidhirx li tinkludi sistemi ta’ trasport aċidużi jew bażiċi magħrufa li huma involuti fl-eskrezzjoni ta’ sustanzi attivi oħra. Barra dan, ibandronic acid ma jinibixxix l-isoenzimi P450 maġġuri umani tal-fwied u ma jinduċix is-sistema taċ-ċitokromju P450 tal-fwied fil-firien.

Il-Farmakokinetiċi f’Popolazzjonijiet Speċjali

Generu Sesswali

Il-bijodisponibilità u l-farmakokinetiċi ta’ ibandronic acid huma simili kemm fl-irġiel u fin-nisa.

Razza

Mhemmx evidenza għal differenzi interetniċi ta’ rilevanza klinika bejn l-Azjatiċi u l-Kawkasi fid-dispożizzjoni ta’ ibandronic acid. Hemm tagħrif limitat ħafna dwar pazjenti ta’ oriġini Afrikana.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi (ara sezzjoni 4.2)

It-tneħħija ta’ ibandronic acid mill-kliewi f’pazjenti b’livelli varji ta’ indeboliment tal-kliewi hija relatata mat-tneħħija tal-kreatinina (CLcr). Individwi b’indeboliment sever fil-kliewi (CLcr ≤

30 mL/min) li kienu qed jirċievu doża orali ta’ 10 mg ibandronic acid kuljum għal 21 jum, kellhom żieda ta’ 2-3 darbiet tal-konċentrazzjoni fil-plażma ta’ pazjenti bil-kliewi normali (CLcr ≥80 mL/min). It-tneħħija totali ta’ ibandronic acid kien imnaqqas għal 44 mL/min fl-individwi b’indeboliment sever tal-kliewi meta mqabbel ma’ 129 mL/min f’pazjenti b’funzjoni normali tal-kliewi. Mhemm bżonn ta’ ebda aġġustament fid-doża għal pazjenti li għandhom indeboliment ħafif tal-kliewi (CLcr ≥50 u

<80 mL/min). Għall-pazjenti li għandhom indeboliment moderat tal-kliewi (CLcr ≥30 u <50 mL/min) jew indeboliment sever tal-kliewi (CLcr <30 mL/min) aġġustament fid-doża hu rakkomandat (ara sezzjoni 4.2).

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied (ara sezzjoni 4.2)

Mhemm l-ebda tagħrif farmakokinetiku għal ibandronic acid f’pazjenti li għandhom indeboliment tal-fwied. Il-fwied m’għandu l-ebda rwol sinifikanti fit-tneħħija ta’ ibandronic acid peress li ma jiġix metabolizzat imma jitneħħa permezz tal-kliewi u b’assorbiment fl-għadam. Għalhekk l-aġġustament fid-doża mhux meħtieġ f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied. Mhux hekk biss imma peress li l-għaqda ta’ ibandronic acid mal-prteini hija ta’ madwar 87 % f’konċentrazzjonijiet terapewtiċi, l- ipoproteinemija f’mard sever tal-fwied x’aktarx li ma jwassalx għal żidiet klinikament sinifikanti fil- konċentrazzjoni ħielsa fil-plażma.

Anzjani (ara sezzjoni 4.2)

F’analiżi multivarjanti, l-età ma nstabitx li hi fattur independenti ta’ xi parametru farmakokinetiku li ġie studjat. Hekk kif il-funzjoni tal-kliewi tonqos bl-età, dan huwa l-uniku fattur li għandu jiġi kkunsidrat (ara s-sezzjoni ta’ indeboliment tal-kliewi).

Popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjonijiet 4.2 u 5.1)

Mhemm l-ebda tagħrif fuq l-użu ta’ ibandronic acid f’pazjenti li għadhom m’għalqux 18-il sena.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Fi studji mhux kliniċi ġew osservati effetti f’espożizzjonijiet ħafna aktar eċċessivi mill-espożizzjoni massima umana li tindika ftit rilevanza għall-użu kliniku. Bħal bisfosfonati oħra, til-kliewi kienu identifikati bħala l-organi prinċipali ta’ tossiċità sistemika.

Mutaġeniċità/Karċinoġeniċità:

L-ebda indikazzjoni ta’ potenzjal karċinoġeniċità ma ġie osservat. Testijiet għal ġenotossiċità ma wrew l-ebda evidenza ta’ attività ġenetika għal ibandronic acid.

Tossiċità riproduttiva:

L-ebda evidenza ta’ tossiċita diretta fuq il-fetu jew effetti teratoġeniċi ma ġew osservati għal ibandronic acid fil-firien u fil-fniek ittrattati mill-vina jew b’mod orali. Fi studji ta’ riproduzzjoni fuq firien mogħtija l-mediċina mill-ħalq l-effetti fuq il-fertilità kienu jikkonsistu f'aktar telfien fl-istadju ta’ qabel l-impjantazzjoni meta mogħtija livelli ta’ dożi ta’ 1 mg/kg/kuljum u ogħla. Fi studji ta’ riproduzzjoni fuq firien mogħtija l-mediċina minn ġol-vina, ibandronic acid naqqas l-ammont ta’ sperma meta mogħtija dożi ta’ 0.3 u 1 mg/kg/kuljum u naqqas il-fertilità f-irġiel meta mogħtija

1 mg/kg/kuljum u fin-nisa meta mogħtija 1.2 mg/kg/kuljum. Effetti avversi ta’ ibandronic acid fi studji ta’ tossiċità riproduttiva fil-far kienu dawk mistennija għal din il-klassi ta’ prodotti mediċinali (bisfosfonati). Dawn jinkludu numru iżgħar ta’ siti ta’ inpjantazzjoni, interferenza fil-ħlas naturali, (distoċja), żieda fil-varjazzjonijiet vixxerali (sindromu tal-uretru pelviku renali) u abnormalitajiet tas- snien fil-ġenerazzjoni F1 tal-firien.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Il-qalba tal-pillola:

Cellulose microcrystalline

Povidone K-30

Crospovidone (type A)

Silica colloidal anhydrous

Stearic acid

Il-kisi tal-pillola:

Opadry white YS-1-7003:

Titanium dioxide (E171)

Hypromellose

Macrogol 400

Polysorbate 80

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Din il-mediċina m’għandhiex bżonn ħażna speċjali.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Folji fil-kardbord tal-PVC/Aclar/PVC – Aluminju f’kaxxi ta’ 28 jew 84 pillola. Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

L-ebda ħtiġijiet speċjali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

L-Olanda

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/10/642/001

28 pillola miksija b’rita f’folji tal-aluminju PVC/Aclar-PVC f’kaxxi tal-

 

kartun

EU/1/10/642/002

84 pillola miksija b’rita f’folji tal-aluminju PVC/Aclar-PVC f’kaxxi tal-

 

kartun

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 17 ta’ Settembru 2010

Data tal-aħħar tiġdid: 25 ta’ Ġunju 2015

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TESTREVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Ibrandronic Acid Teva 150 mg pilloli miksija b’rita

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola miksija b’rita għandha 150 mg of ibandronic acid (bħala sodium monohydrate).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola miksija b’rita.

Pilloli bojod, miksija b’rita f’għamla ta’ kapsula, mżaqqin fuq iż-żewġ naħat, b’inċiżjoni “I150” fuq naħa waħda u xejn fuq in-naħa l-oħra.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Trattament ta’ osteoporosi f’nisa li jkunu għaddew il-menopawsa u li jinsabu f’riskju ogħla ta’ ksur (ara sezzjoni 5.1). Tnaqqis fir-riskju ta’ ksur veretebrali ġie muri, l-effikaċja ta’ ksur femorali tal- għonq ma ġiex stabbilit.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Id-doża rakkomandata hi ta’ pillola miksija b’rita waħda ta’ 150 mg darba fix-xahar. Preferibbilment il-pillola għandha tittieħed fl-istess data kull xahar.

Il-pilloli ta’ Ibrandronic Acid Teva għandhom jittieħdu wara s-sawma ta’ bil-lejl (mill-inqas 6 sigħat) u qabel l-ewwel ikel jew xorb (li mhux ilma) tal-jum (ara sezzjoni 4.5) jew prodotti mediċinali oħra jew supplimenti li jittieħdu mill-ħalq (li jinkludu l-kalċjum).

F’każ li tinqabeż id-doża, il-pazjenti għandhom jingħataw istruzzjonijiet sabiex jieħdu pillola waħda ta’ Ibrandronic Acid Teva 150 mg fil-għodu ta’ wara tal-jum li jkunu ftakru, għajr meta l-ħin tad-doża skedata li jmiss ikun fi żmien 7 ijiem. Il-pazjenti għandhom imbagħad jerġgħu jieħdu d-doża li jkun imisshom fid-data skedata oriġinarjament. Jekk id-doża skedata li jmiss hija fi żmien 7 ijiem, il- pazjenti għandhom jistennew sad-doża li jmisshom u mbagħad jieħdu pillola waħda darba fix-xahar kif hemm skedat ġinarjament. Il-pazjenti m’għandhomx jieħdu żewġ pilloli fi żmien l-istess ġimgħa.

Il-pazjenti għandhom jirċievu kalċju supplimentali u/jew vitamina D jekk it-teħid mid-dieta mhux adegwat (ara sezzjoni 4.4 u 4.5).

L-aħjar tul ta’ żmien ta’ kura b’bisphosphonate għall-osteoporożi għadu ma ġiex stabbilit. Il- bżonn ta’ kontinwazzjoni tal-kura għandu jiġi stmat mill-ġdid kull tant żmien skont il-benefiċċji u r-riskji li jista’ jkollu Ibandronic Acid Teva fuq bażi tal-pazjenti individwali, b’mod partikolari wara 5 snin jew aktar li jkun ilha tintuża l-kura.

Popolazzjonijiet Speċjali

Indeboliment tal-kliewi

Ibandronic Acid Teva mhux rakkomandat għal pazjenti li għandhom tneħħija tal-kreatinina inqas minn 30 mL/min minħabba l-esperjenza klinika limitata (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2).

Ma hu meħtieġ l-ebda tibdil fid-doża għal pazjenti b’indeboliment ħafif jew moderat tal-kliewi meta t- tneħħija tal-krejatinina hija 30 mL/min jew aktar.

Indeboliment tal-fwied

L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa meħtieġ (ara sezzjoni 5.2)

Popolazzjoni anzjana (>65 sena)

L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa neċessarju

Popolazzjoni pedjatrika

Mhemmx użu rilevanti ta’ Ibrandronic Acid Teva fi tfal b’età inqas minn 18-il sena, u Ibrandronic Acid Teva ma ġiex studjat f’din il-popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 5.1 u sezzjoni 5.2).

Il-mod kif Jingħata:

Għal użu orali.

-Il-pilloli għandhom jinbelgħu sħaħ ma’ tazza ilma (180 sa 240 mL) waqt li l-pazjent ikun jew bilqegħda jew bilwieqfa. Ilma b’konċentrazzjoni għolja ta’ kalċju m’għandux jintuża. Jekk ikun hemm tħassib dwar il-possibbiltà ta’ livelli għoljin ta’ kalċju fl-ilma tal-vit (ilma tqil), huwa rrakkomandat li tuża ilma tal-flixkun b’kontenut baxx ta’ minerali.

-Il-pazjenti m’għandhomx jimteddu għal siegħa sħiħa wara li jeħdu Ibrandronic Acid Teva.

-L-ilma hu l-unika xarba li għandha tittieħed ma’ Ibrandronic Acid Teva.

-Il-pazjenti m’għandhomx jomogdu jew jerdgħu l-pillola minħabba li jista’ jkun hemm ulċerazzjoni orofarinġeali.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

-Sensittività eċċessiva għal ibandronic acid jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1

-Ipokalċimija

-Abormalitajiet fl-esofagu li jittardja l-iżvojtar esofagelai bħal kontrazzjoni jew akalsja

-Inkapaċita biex toqgħod bilwieqfa jew bilqegħda dritt għal tal-anqas 60 minuta

-Ipokalċemija

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Ipokalċemja

Ipokalċemija eżistenti għandha tiġi kkoreġuta qabel tinbeda t-terapija b’terapija b’Ibandronic Acid Teva. Disturbu oħra marbuta mal-għadam u l-minerali għandhom jiġu kkurati b’mod effettiv. Huwa importanti li l-pazjenti kollha jieħdu ammont adegwat ta’ kalċju u vitamina D.

Irritazzjoni gastrointestinali

Bisfosfonati li jingħataw mill-ħalq jistgħu jikkawżaw irritazzjonijiet lokali fil-mukosa gastrointestinali ta’ fuq. Minħabba dawn l-effetti irritanti possibbli u minħabba li dawn jistgħu jaggravaw il-marda fl- isfond, kawtela għandha tiġi użata meta Ibrandronic Acid Teva tingħata lil pazjenti li jkollhom problemi gastrointestinali attivi fuq in-naħa ta’ fuq (eż. magħrufa bħala esofagu ta’ Barrett, disfaġja, mard esofaġeali ieħor, gastrite, duwodenite jew ulċeri).

Reazzjonijiet avversi bħal esofaġite, ulċeri esofaġeali u tnawwir esofaġeali, f’xi każijiet anke severi u li jkunu jeħtieġu li l-pazjent jittieħed l-isptar, b’mod rari ħafna b’emorraġija, jew inkella segwiti b’kontrazzjoni esofaġeali jew perforazzjoniġew irrapportati f’pazjenti li jirċievu kura b’bisfosfonati li jittieħdu mill-ħalq. Ir-riskju ta’ esperjenzi esofaġeali severi jidhru li huma akbar f’pazjenti li ma jikkonformawx ma struzzjonijiet dwar id-dożaġġ u/jew li jibqgħu jieħdu bisfosfonati orali wara li

jiżviluppaw sintomi indikattivi ta’ irritazzjoni esofaġeali. Il-pazjenti għandhom joqgħodu attenti partikolarment u jkunu kapaċi jikkonformaw mal-istruzzjonijiet dwar id-doża

(ara sezzjoni 4.2).

It-tobba għandhom ikunu attenti għas-sinjali jew is-sintomi li jindikaw il-possibilità ta’ reazzjoni esofaġeali matul it-terapija, u l-pazjenti għandhom jingħataw struzzjonijiet biex jieqfu jieħdu Ibrandronic Acid Teva u jfittxu l-attenzjoni medika jekk jiżviluppaw sintomi ta’ disfaġja, odinofaġja, uġigħ retrosternali, jew ħruq fl-istonku li jmur għall-agħar.

Filwaqt li ma ġiex osservat li kien hemm riskju akbar fil-provi kliniċi kkontrollati, kien hemm rapporti ta’ ulċeri fl-istonku u fid-duwodenu wara t-tqegħid fis-suq minħabba użu ta’ bisfosfonati li ttieħdu mill-ħalq, xi wħud severi u bil-kumplikazzjonijiet.

Peress li prodotti mediċinali Anti-Infjammatorji mhux Sterojdi u bisfosfonati huma t-tnejn assoċjati ma’ irritazzjoni gastrointestinali, wieħed għandu joqgħod attent meta l-mediċini jingħataw flimkien.

Osteonekrożi tax-Xedaq

Osteonekrosi tax-xedaq (ONJ - osteonecrosis of the jaw) kienet irrappurtata b’mod rari ħafna fl- ambjent ta’ wara t-tqegħid fis-suq f’pazjenti li jirċievu Ibrandronic Acid Teva għall-osteoporożi (ara sezzjoni 4.8).

Il-bidu ta’ trattament jew ta’ kors ġdid ta’ trattament għandu jiġi ttardjat f’pazjenti b’leżjonijiet miftuħin li għadhom ma fiequx tat-tessut l-artab fil-ħalq.

Eżami dentali b’dentistrija preventiva u stima tal-benefiċċju u r-riskju individwali huma rakkomandati qabel trattament b’Ibrandronic Acid Teva f’pazjenti b’fatturi ta’ riskju konkomitanti.

Il-fatturi ta’ riskju li ġejjin għandhom jiġu kkunsidrati meta jiġi evalwat ir-riskju tal-pazjent li jiżviluppa ONJ:

-Il-qawwa tal-prodott mediċinali li jinibixxi assorbiment mill-ġdid tal-għadam (riskju ogħla għal komposti potenti ħafna), mnejn jingħata (riskju ogħla għall-għoti parenterali) u d-doża kumulattiva ta’ terapija għall-assorbiment mill-ġdid tal-għadam

-Kanċer, kondizzjonijiet ko-morbużi (eż. anemija, disturbi fit-tagħqid tad-demm, infezzjoni), tipjip.

-Terapiji mogħtija fl-istess waqt: kortikosterojdi, kimoterapija, inibituri tal-anġjoġenesi, radjuterapija għar-ras u l-għonq.

-Iġene orali fqira, mard fil-ħanek, dentaturi li ma jeħlux sew, storja ta’ mard dentali, proċeduri dentali invażivi eż. qlugħ ta’ snien.

Il-pazjenti kollha għandhom ikunu mħeġġa biex iżommu iġene orali tajba, jirċievu eżaminazzjonijiet dentali b’mod regolari, u jirrappurtaw immedjatament kwalunkwe sintomi orali bħal snien jiċċaqalqu, uġigħ jew nefħa jew feriti li ma jfiequx jew li jnixxu matul it-trattament b’Ibrandronic Acid Teva.

Waqt it-trattament, proċeduri dentali invażivi għandhom isiru biss wara konsiderazzjoni b’attenzjoni u għandhom jiġu evitati qrib ta’ għoti ta’ Ibrandronic Acid Teva.

Il-pjan ta’ mmaniġġjar ta’ pazjenti li jiżviluppaw ONJ għandu jiġi stabbilit b’kollaborazzjoni mill-qrib bejn it-tabib li qed jittratta u dentist jew kirurgu tal-ħalq b’esperjenza f’ONJ. Fejn possibbli għandha tiġi kkunsidrata interruzzjoni temporanja ta’ trattament ta’ Ibrandronic Acid Teva sakemm il- kondizzjoni tgħaddi u fatturi ta’ riskju li jikkontribwixxu jittaffew.

Osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ

Osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ kienet irrappurtata b’bisphosphonates, fil-biċċa l-kbira f’assoċjazzjoni ma’ terapija fit-tul. Fatturi possibbli ta’ riskju għal osteonekrosi tal-kanal estern tas- smigħ jinkludu l-użu ta’ sterojdi u kimoterapija u/jew fatturi lokali ta’ riskju bħal infezzjoni jew trawma. Il-possibbiltà ta’ osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ għandha tiġi kkunsidrata f’pazjenti li jirċievu bisphosphonates li jkollhom sintomi fil-widnejn inkluż infezzjonijiet kroniċi fil-widnejn.

Ksur mhux tipiku tal-għadma tal-wirk

Ksur subtrochanteric u diaphyseal mhux tipiku tal-għadma tal-wirk kien irrappurtat bit-terapija tal-bisphosphonate, l-aktar f’pazjenti li kienu qed jirċievu kura għal tul ta’ żmien għall- osteoporożi. Dan il-ksur transversali jew qasir u mmejjel jista’ jseħħ matul l-għadma kollha tal- wirk minn eżatt taħt il-lesser trochanter sa eżatt fuq is-supracondylar flare. Dan il-ksur iseħħ wara xi daqqa ħafifa jew mingħajr ma jkun hemm l-ebda impatt u xi pazjenti jkollhom uġigħ fil- koxxa jew fl-irqiq ta’ bejn il-koxxa u ż-żaqq, li ħafna drabi jkun assoċjat ma’ karatteristiċi ta’ ksur minn stress f’immaġini, minn ġimgħat sa xhur qabel ma l-pazjent ikollu ksur totali tal-għadma tal- wirk. Spiss il-ksur ikun fuq iż-żewġ naħat; għaldaqstant il-wirk oppost għandu jiġi eżaminat f’pazjenti kkurati bil-bisphosphonate li kellhom ksur fil-parti vertikali u twila tal-wirk. Kien irrappurtat ukoll li dan il-ksur ma jfieqx sew. F’pazjenti maħsuba li għandhom ksur mhux tipiku tal- għadma tal-wirk, għandu jiġi kkunsidrat twaqqif tat-terapija bil-bisphosphonate sakemm il-pazjent issirlu evalwazzjoni, fuq bażi ta’ stima individwali ta’ benefiċċju u riskju.

Waqt kura bil-bisphosphonate il-pazjenti għandhom jiġu mwissija biex jirrappurtaw kwalunkwe uġigħ fil-koxxa, fil-ġenbejn jew fl-irqiq ta’ bejn iż-żaqq u l-koxxa u kull pazjent li jkollu sintomi bħal dawn għandha ssirlu evalwazzjoni għal ksur mhux komplut tal-għadma tal-wirk.

Indeboliment renali

Minħabba esperjenza klinika limitata, Ibandronic Acid Teva mhuwiex rakkomandat għal pazjenti bi tneħħija tal-krejatinina taħt 30 mL/min (ara sezzjoni 5.2).

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Interazzjoni tal-ikel u l-Prodott mediċinali

Il-bijodisponibilità orali ta’ ibandronic acid ija ġeneralment imnaqqsa fil-preżenza tal-ikel. B’mod partikolari, Prodotti li fihom il-kalċju, inkluż il-ħalib, u ketajins multivalenti oħra (bħal aluminju, manjesju u l-ħadid), u l-ikel, x’aktarx jinterferixxu fl-assorbiment Ibrandronic Acid Teva, li hu konsistenti ma’ riżultati fi studji fuq l-annimali. Għalhekk hu rakkomandat li l-pilloli jittieħdu wara s- sawma ta’ bil-lejl (mill-inqas 6 sigħat) qabel ma jieħdu Ibrandronic Acid Teva u s-sawm għandu jibqa’ għal mill-anqas 30 minuta wara li tkun ittieħdet id-doża (ara sezzjoni 4.2)

Interazzjonijiet ma’ Prodotti mediċinali oħra

Interazzjonijiet metaboliċi mhux ikkunsidrati bħala probabbli peress li ibandronic acid ma jinibixxix l-isoenzimi P450 maġġuri umani tal-fwied u ntwera li ma jinduċix is-sistema taċ-ċitokromju P450 tal- fwied fil-firien (ara sezzjoni 5.2). Ibandronic acid huwa eliminat biss permezz ta’ eskrezzjoni mill- kliewi u ma jkollu l-ebda biotrasformazzjoni.

Supplimenti tal-kalċju, antaċidi u xi prodotti mediċinali li jittieħdu mill-ħalq li fihom ketajins multivalenti

Supplimenti tal-kalċju, antaċidi u prodotti mediċinali oħra li jittieħdu mill-ħalq fihom il-kalċju u ketajins multivalenti oħra (bħal aluminju, manjesju u l-ħadid) li jinkludu l-ħalib, u l-ikel, x’aktarx jinterferixxu fl-assorbiment Ibrandronic Acid Teva. Għalhekk, il-pazjenti m’għandhomx jieħdu prodotti mediċinali orali oħra għal tal-anqas 6 sigħat qabel ma jieħdu Ibrandronic Acid Teva u għall- anqas siegħa wara t-teħid ta’ Ibrandronic Acid Teva.

Acetylsalicylic acid u NSAIDs

Peress li Acetylsalicylic acid, prodotti mediċinali Anti-Infjammatorji Mhux Sterojdi (NSAIDs) u bisphosphonates huma assoċjati ma’ irritazzjoni gastrointestinali, għandu jkun hemm attenzjoni waqt għoti fl-istess waqt (ara sezzjoni 4.4).

Imblokkaturi ta’ H2 jew inibituri tal-pompi tal-protoni

Fi prova li saret fuq aktar minn 1500 pazjent arwolat fi studju BM16549 li jqabbel ir-reġimens ta’ dożaġġ kuljum ta’ ibandronic acid, 14 % u 18 % tal-pazjenti ħadu imblokkaturi tal-histamine (H2) jew impedituri tal-proton pump wara sena jew sentejn rispettivament. Fost dawn il-pazjenti, l-inċidenza ta’

każijiet gastrointestinali ta’ fuq fil-pazjenti trattati b’ibandronic acid 150 mg darba fix-xahar kienet simili għal dawk il-pazjenti trattati b’ibandronic acid 2.5 mg kuljum.

F’voluntiera rġiel b’saħħithom u nisa li għaddew mill-menopawża, ranitidina ġol-vina ġab żieda fil-bijodisponibiltà ta’ ibandronic acid ta’ madwar 20 % (li hi fil-varjabilità normali tal-bijodisponibiltà ta’ ibandronic acid), probabilment bħala riżultat ta’ aċidità gastrika mnaqqsa. Madankollu, l-ebda aġġustament fid-doża mhu meħtieġ meta Ibrandronic Acid Teva jingħata ma’antagonisti għall-H2 jew mediċini oħra li jgħollu l-pH gastriku.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Ibandronic Acid Teva huwa għal użu f’nisa wara l-menopawża biss u m’għandux jittieħed min-nisa li jistgħu joħorġu tqal.

M’hemmx tagħrif adegwat mill-użu ta’ ibandronic acid fin-nisa tqal. Studji fil-firien urew tossiċita riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju potenzjali fil-bniedem għadu mhux magħruf. Għalhekk, Ibrandronic Acid Teva m’għandux jingħata waqt it-tqala.

Treddigħ

Għadu mhux magħruf jekk ibandronic acid jiġix eliminat fil-ħalib tal-bniedem. Studji fuq firien li qed ireddgħu wrew il-preżenza ta’ livelli baxxi ta’ ibandronic acid fil-ħalib wara li ngħata minn ġol-vina. Ibrandronic Acid Teva m’għandux jintuża waqt it-treddigħ.

Fertilità

M’hemmx informazzjoni dwar l-effetti ta’ ibandronic acid mill-bnedmin. Fi studji ta’ riproduzzjoni fuq il-firien waqt tal-għoti tal-mediċina mill-ħalq, ibandronic acid naqqas il-fertilità. Fi studji fuq il- firien waqt l-għoti tal-mediċina minn ġol-vina, ibandronic acid naqqas il-fertilità meta ngħata dożi kbar kuljum (ara sezzjoni 5.3).

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Fuq il-bażi tal-profil farmakodinamiku u farmakokinetiku u r-reazzjonijiet avversi rrappurtati, huwa mistenni li Ibandronic Acid Teva ma jkollux effett jew ftit li xejn ikollu effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-aktar reazzjonijiet avversi serji rrappurtati huma reazzjoni anafilattika/xokk, ksur mhux tipiku tal- għadma tal-wirk, osteonekrosi tax-xedaq, irritazzjoni gastrointestinali u infjammazzjoni fl-għajnejn, (ara l-paragrafu “Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula” u sezzjoni 4.4).

L-aktar reazzjonijiet avversi rrappurtati b’mod frekwenti huma artralġja u sintomi jixbħu lill- influwenza. Dawn is-sintomi tipikament huma marbuta mal-ewwel doża, ġeneralment idumu għall- perijodu qasir, huma ħfief jew moderati fl-intensità, u normalment jgħaddu waqt kura kontinwa mingħajr ma jkunu jeħtieġu miżuri ta’ kura (ara l-paragrafu “Marda li tixbaħ lill-influwenza”).

Lista ta’ reazzjonijiet avversi f’Tabella

Fit-tabella 1 hija ppreżentata lista kompluta ta’ reazzjonijiet avversi magħrufa. Is-sigurtà tal-kura orali b’ibandronic acid 2.5 mg kuljum ġiet evalwata f’1251 pazjent ittrattat f’4 studji kliniċi bil-plaċebi bħala kontroll, bil-maġġoranza tal-pazjenti ġejjin mill-istudju ewlieni ta’ ksur mifrux fuq tliet snin (MF4411).

Fi studju ta’ sentejn f’nisa ta’ wara l-menopawsa b’osteoporożi (BM 16549) is-sigurtà globali ta' ibandronic acid 150 mg li jittieħed darba fix-xahar u ibandronic acid 2.5 mg li jittieħed kuljum kienu l-

istess. Il-proporzjon globali ta’ pazjenti li esperjenzaw reazzjoni avversa kien ta’ 22.7 % u 25.0 % għal ibandronic acid 150 mg li jittieħed darba fix-xahar wara sena u sentejn rispettivament. Ħafna mill- każijiet ma waslux għal waqfien ta’ terapija.

Ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-sistema tal-klassifika tal-organi MedDRA u l-kategorija ta’ frekwenza. Il-kategoriji ta’ frekwenza huma definiti skont il-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna (>1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), rari (≥ 1/10,000 sa <

1/1,000), rari ħafna (<1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli). F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-

aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Tabella 1: Reazzjonijiet avversi li jseħħu f’nisa wara l-menopawsa li qed jirċievu ibandronic acid 150 mg darba fix-xahar jew ibandronic acid 2.5 mg kuljum fl-istudji BM 16549 u MF4411 u wara l- esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Sistema tal-

Komuni

Mhux komuni

Rari

Rari ħafna

Klassifika tal-Organi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema

 

Taħrix tal-

Reazzjoni ta’

Reazzjoni/xokk

immuni

 

ażżma

sensittività

anafilattiku*†

 

 

 

eċċessiva

 

Disturbi fis-sistema

Uġigħ ta’ ras

Sturdament

 

 

nervuża

 

 

 

 

Disturbi fl-għajnejn

 

 

Infjammazzjoni

 

 

 

 

fl-għajnejn*

 

Disturbi gastro-

Esofaġite,

Esofaġite inkluż

Duwodenite

 

intestinali*

Gastrite, Marda

ulċerazzjonijiet

 

 

 

ta’ rifluss

jew

 

 

 

gastro-esofagali,

kontrazzjonijiet

 

 

 

Dispepsja,

esofagali u

 

 

 

Dijarea, Uġigħ

disfaġija,

 

 

 

addominali,

Rimettar, Gass

 

 

 

Tqalligħ

fl-istonku

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-

Raxx

 

Anġjoedima,

Sindrome ta’

tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

 

Edima fil-wiċċ,

Stevens-Johnson†,

 

 

 

Urtikarja

Eritema

 

 

 

 

Multiforme†,

 

 

 

 

Dermatite bl-

 

 

 

 

Infafet†

Disturbi muskolu-

Artralġja,

Uġigħ fid-dahar

Ksur

Osteonekrosi tax-

skeletrali u tat-tessut

Mijalġja, Uġigħ

 

subtrochanteric

xedaq*,

konnettiv

muskolu-

 

u diaphyseal

osteonekrosi tal-

 

skeletrali,

 

mhux tipiku tal-

kanal estern tas-

 

Bugħawwieġ,

 

għadma tal-wirk

smigħ (reazzjoni

 

Ebusija

 

avversa tal-klassi

 

muskolu-

 

 

ta’

 

skeletrali

 

 

bisphosphonates)

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u

Marda li tixbaħ

Għeja

 

 

kondizzjonijiet ta’

lill-influwenza*

 

 

 

mnejn jingħata

 

 

 

 

*Ara taħt għall-aktar informazzjoni

†Identifikati minn esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Reazzjonijiet gastrointestinali avversi

Pazjenti bi storja preċedenti ta’ mard gastrointestinali li jinkludu pazjenti b’ulċeri tal-istonku mingħajr emorraġija riċenti jew teħid l-isptar u pazjenti b’dispepsja jew rifluss ikkontrollat b’mediċina kienu inklużi fl-istudju ta’ trattament ta’ darba fix-xahar. Għal dawn il-pazjenti ma kienx hemm differenza fl-inċidenza ta’ reazzjonijiet avversi gastrointestinali ta’ fuq bir-reġiment ta’ 150 mg darba fix-xahar meta mqabbla mar-reġimen ta’ 2.5 mg li jittieħed kuljum.

Marda li tixbaħ lill-influwenza

Marda li tixbaħ lill-influwenza tinkludi avvenimenti rrappurtati bħala reazzjoni jew sintomi ta’ fażi akuta inkluż mijalġja, artralġja, deni, tertir, għeja, tqalligħ, nuqqas ta’ aptit, jew uġigħ fl-għadam.

Osteonekrożi tax-xedaq

Kienu rrappurtati każijiet ta’ osteonekrosi tax-xedaq, il-biċċa l-kbira f’pazjenti bil-kanċer ittrattati bi prodotti mediċinali li jinibixxu l-assorbiment mill-ġdid tal-għadam, bħal ibandronic acid (ara sezzjoni 4.4.). Każijiet ta’ ONJ kienu rrappurtati fl-ambjent ta’ wara t-tqegħid fis-suq għal ibandronic acid.

Infjammazzjoni fl-għajnejn

Avvenimenti ta’ infjammazzjoni fl-għajnejn bħal uveite, episklerite u sklerite kienu rrappurtati b’ ibandronic acid. F’xi każijiet, dawn l-avvenimenti ma fiequx qabel ma twaqqaf ibandronic acid.

Reazzjoni/xokk anafilattiku

Każijiet ta’ reazzjoni/xokk anafilattiku, inkluż avvenimenti fatali, kienu irrappurati f’pazjenti kkurati b’ibandronic acid fil-vini.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

M’hemm l-ebda informazzjoni speċifika dwar it-trattament ta’ doża eċċessiva b’Ibrandronic Acid Teva. Madankollu, skont tagħrif dwar din il-klassi ta’ komposti doża eċċessiva orali tista’ twassal għal każijiet avversi fil-parti gastrointestinali ta’ fuq (bħal taqlib fl-istonku, ħruq fl-istonku, esofagite, gastrite, jew ulċera) jew ipokalċemija. Għandu jingħata l-ħalib jew l-antaċidi biex jingħaqdu ma’ Ibrandronic Acid Teva. Minħabba r-riskju ta’ irritazzjoni fl-esofagu, ir-remettar m’għandux jitqanqal u l-pazjent għandu jibqa’ bilwieqfa.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Prodott mediċinali għall-kura ta’ mard tal-għadam, bisphosphonates, Kodiċi ATC: M05-BA06

Il-mod kif jaħdem

Ibandronic acid huwa bisfosfonat qawwi ħafna li jappartjeni għal grupp ta’ bisfonfati li fihom in- nitroenu, li jaġixxu b’mod silettiv fuq it-tessut tal-għadam u speċifikament ixekklu l-attività ta’ osteoclasts mingħajr ma jaffettwaw direttament l-attività tal-fomazzjoni tal-għadam. Huwa ma jinterferixxix fit-teħid ta’ osteoclasts. Ibandronic acid jirriżulta f’żieda netta fil-massa tal-għadam u

tnaqqis fl-inċidenza ta’ ksur minħabba tnaqqis fir-rendiment ogħla ta’ għadam lejn il-livelli ta’ qabel il-menopawsa f’nisa wara l-menopawsa.

Effetti farmakodinamiċi

L-azzjoni farmakodinamika ta’ ibandronic acid huwa l-impediment tal-assorbiment mill-ġdid tal- għadam. In vivo, ibandronic acid jimpedixxi l-qerda tal-għadam stimolat b’mod sperimentali u kkawżat bil-waqfa tal-funzjoni tal-gonadi, retinojdi, tumuri jew estratti tat-tumuri. F’firien żgħat (li qed jikbru malajr), l-assorbiment mill-ġdid tal-għadam enodġenu jiġi impedut ukoll, li jwassal għal żieda fil-massa normali tal-għadam meta mqabbel ma’ annimali mhux ittrattati. Mudelli tal-annimali jikkonfermaw li ibandronic acid huwa impeditur qawwi tal-attività osteoklastika. F’firien li qed jikbru ma kienx hemm evidenza ta’ mineralizzazzjoni impeduta anke f’dożi li huma akbar minn 5,000 darba d-doża meħtieġa għal kura ta’ osteoporożi. L-għoti kemm ta’ kuljum u dak intermittenti (b’intervalli prolongati mingħajr doża) fil-firien, il-klieb u x-xadini kienu assoċjati ma’ għadam ġdid ta’ kwalità normali u ta’ saħħa mantenuta jew mekkanika ogħla anke fid-dożi fil-medda tossika. Fil-bniedem, l- effikaċja kemm tal-għoti kuljum u intermittenti b’intervall mingħajr doża mifruxa fuq 9-10 ġimgħat ta’ ibandronic acid kienet ikkonfermata fi prova klinika (MF 4411), li fiha ibandronic acid wera effikaċja ta’ kontra l-ksur.

Fuq mudelli ta’ annimali ibandronic acid ipproduċa bidliet bijokimiċi li huma indikattivi ta’ impediment li jiddependi mid-doża ta’ assorbiment mill-ġdid tal-għadam, li jinkludi t-trażżin ta’ markers bijokimiċi urinarji ta’ deterjorament ta’ kollaġen tal-għadam (bħal deoxypyridinoline, u N- telopeptides inkroċjati ta’ kollaġen ta’ tip I (NTX)).

Fi studju ta’ bijoekwivalenza ta’ Fażi 1 li sar fuq 72 mara wara l-menopawsa li rċevew 50 mg mill- ħalq kull 28 jum għal total ta’ 4 dożi, l-impediment fis-serum ta’ CTX wara l-ewwel doża kien muri minn kmieni sa 24 siegħa wara d-doża (impediment medjan ta’ 28%), b’impediment massimu medjan (69%) li ġie osservat 6 ijiem wara. Wara t-tielet u r-raba’ doża, l-impediment massimu medjan 6 ijiem wara d-doża kien ta’ 74% bi tnaqqis fl-impediment medjan ta’ 56% li ġie osservat 28 jum wara r-4 doża. Mingħajr ebda doża oħra li ngħatat, hemm telf fit-trażżin ta’ markers bijokemikali ta’ assorbiment mill-ġdid tal-għadam.

Effikaċja klinika

Fatturi indipendenti ta’ riskju, pereżempju, BMD baxx, età, l-eżistenza ta’ ksur preċedenti, storja fil- familja ta’ ksur, rendiment għoli tal-għadam u indiċi baxx tal-massa korporali għandhom jiġu kkonsidrati sabiex jidentifikaw nisa li jisgħu jkunu f’riskju ta’ ksur osteoporotiku.

Ibandronic acid 150 mg ta’ darba fix-xahar

Densita minerali tal-għadam (Bone mineral density (BMD))

Ibandronic acid 150 mg li jingħata darba fix-xahar intwera li hu effettiv daqs ibandronic acid 2.5 mg li jingħata kuljum b’żieda fil-BMD fi studju (BM 16549) ta’ sentejn li kien double-blind, multicentrali, b’osteoporosi li sar fuq nisa wara l-menopawsa (spina lumbarib’punteġġ ta’ BMD T inqas minn -

2.5 SD fil-linja bażi ta’ riferiment). Dan intwera kemm fl-analiżi primarja wara sena u l-analiżi konfermatorja fil-punt ta’ riferiment aħħari ta’ sentejn (Tabella 2).

Tabella 2: Bidla relattiva fil-medja mill-punt ta’ riferiment bażi ta’ spina lumbari, ġenb totali, għonq femorali u troxanter BMD wara sena (analiżi primarja) u sentejn ta’ trattament (skont il-protokoll tal- popolazzjoni) (fi studju BM16549).

 

Tagħrif wara sena fi studju

Tagħrif wara sentejn fi studju

 

BM 16549

BM 16549

Bidliet relattivi fil-medja

Ibandronic acid

Ibandronic acid

Ibandronic

Ibandronic

mill-punt ta’ riferiment %

2.5 mg kuljum

150 mg darba

acid 2.5 mg

acid 150 mg

[95% CI]

(N=318)

fix-xahar

kuljum

darba fix-

 

 

(N=320)

(N=294)

xahar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(N=291)

 

 

 

 

 

BMD L2-L4 Spina

3.9 [3.4, 4.3]

4.9 [4.4, 5.3]

5.0 [4.4, 5.5]

6.6 [6.0, 7.1]

lumbari

 

 

 

 

BMD Ġenbejn totali

2.0 [1.7, 2.3]

3.1 [2.8, 3.4]

2.5 [2.1, 2.9]

4.2 [3.8, 4.5]

 

 

 

 

 

BMD Għonq femorali

1.7 [1.3, 2.1]

2.2 [1.9, 2.6]

1.9 [1.4, 2.4]

3.1 [2.7, 3.6]

 

 

 

 

 

BMD Troxanter

3.2 [2.8, 3.7]

4.6 [4.2, 5.1]

4.0 [3.5, 4.5]

6.2 [5.7, 6.7]

 

 

 

 

 

Barra minn hekk, ibandronic acid 150 mg li jittieħed darba fix-xahar intwera li hu superjuri għal ibandronic acid 2.5 mg li jittieħed kuljum minħabba ż-żidiet fil-BMD tal-ispina lumbari f’analiżi prospettiva ppjanata fi żmien sena, p=0.002, u f’sentejn, p<0.001.

Wara sena (analiżi primarja), 91.3 % (p=0.005) tal-pazjenti li ħadu ibandronic acid 150 mg darba fix- xahar kellhom żieda fil-BMD tal-ispina lumbari li kinet aktar jew ugwali għal punt ta’ riferiment bażi ta’ BMD (risponsi ta’ BMD), meta mqabbla ma’ 84.0 % ta’ pazjenti li ħadu 2.5 mg darba kuljum.

Wara sentejn, 93.5% (p=0.004) u 86.4 % tal-pazjenti li ħadu ibandronic acid 150 mg darba fix-xahar jew ibandronic acid 2.5 mg kuljum, rispettivament irrispondew.

Għal BMD totali tal-ġenbejn, 90.0 % (p<0.001) tal-pazjenti li ħadu ibandronic acid 150 mg darba fix- xahar u 76.7 % ta’ pazjenti li rċevew ibandronic acid 2.5 mg kuljum kellhom żieda fil-BMD totali tal- ġenbejn li hu ugwali għal jew aktar mill-punt ta’ riferiment fil-linja bażi.Wara sentejn 93.4 % (p<0.001) ta’ pazjenti li ħadu ibandronic acid 150 mg darba fix-xahar u 78.4%, ta’ pazjenti li ħadu ibandronic acid 2.5 mg kuljum kellhom żieda fil-BMD totali tal-ġenbejn daily li kien ugwali għal jew aktar minn dak ta’ riferiment fil-linja bażi.

Meta jintuża kriterju aktar strett, li jgħaqqad kemm il-BMD tal-ispina lumbari u t-total tal-ġenbejn 83.9% (p<0.001) u 65.7% ta’ pazjenti li ħadu ibandronic acid 150 mg darba fix-xahar jew ibandronic acid 2.5 mg kuljum, rispettivament, irrispondew fl-ewwel sena. Wara sentejn, 87.1% (p<0.001) u 70.5%,ta’ pazjenti ssodisfaw dan il-kriterju fid-driegħ ta’ 150 mg kull xahar u 2.5 mg kuljum rispettivament.

Markers bijokimiċi ta’ turnover ta’ għadam

Tnaqqis kliniku notevoli fil-livelli ta’ CTX fis-serum kienu osservati fil-punti kollha tal-ħin imkejla, i.e. fix-xhur 3, 6, 12 u 24. Wara sena (analiżi primarja) il-bidla relattiva medjana mil-linja ta’ riferiment bażi kienet ta’ -76 % għal ibandronic acid 150 mg li jingħata darba fix-xahar u -67 % għal ibandronic acid 2.5 mg li jingħata kuljum. Wara sentejn il-bidla relattiva medjana kienet ta’ -68 % u- 62 %, fid-driegħ tad-doża ta’ 150 mg ta’ kull xahar u 2.5 mg kuljum rispettivament.

Wara sena, 83.5 % (p= 0.006) ta’ pazjenti li ħadu ibandronic acid 150 mg darba fix-xahar u 73. 9% ta’ pazjenti li jirċievu ibandronic acid 2.5 mg kuljum kienu identifikati bħala li rrispondew (mfissra bi tnaqqis ta’ ≥ 50 % mil-linja bażi ta’ riferiment). Wara sentejn 78.7 % (p=0.002) u 65.6 % tal-pazjenti kienu identifikati bħala li rrispondew fid-driegħ ta’ 150 mg ta’ kull xahar u 2.5 mg ta’ darba kuljum rispettivament.

Skont ir-riżultati tal-istudju BM 16549, ibandronic acid 150 mg li jingħata darba fix-xahar hu mistenni li jkun effettiv daqs ibandronic acid 2.5 mg li jittieħed kuljum biex jevita l-ksur.

Ibandronic acid 2.5 mg kuljum

Fl-istudju (MF 4411) inizjali ta’ tliet snin, li sar b’mod każwali, double-blind, u bil-plaċebo bħala kontrolli, fuq il-ksur, intwera tnaqqis statistikament sinifikanti u medikament rilevanti dwar l- inċidenza ta’ ksur morfometriku radjografiku ġdid u ksur vertebrali kliniku (tabella 3). F’dan l-istudju, ibandronic acid kien evalwat f’dożi orali ta’ 2.5 mg darba kuljum u 20 mg b’mod intermittenti bħala reġimen esploratorju. Ibandronic acid ittieħed 60 minuta qabel l-ewwel ikla jew xarba tal-ġurnata (perijodu ta’ sawm ta’ wara d-doża). L-istudju arwola nisa bejn l-etajiet ta’ 55 sa 80 sena li kienu ilhom tal-anqas 5 nisa wara l-menopawsa, li kellhom BMD tal-ispina lumbari ta’ minn 2 sa 5 SD taħt il-medja premenopawsali (punteġġ T) f’tal-anqas vertebra waħda [L1-L4], u li kellhom minn wieħed sa erbat iksur prevalnetament vertebrali. Il-pazjenti kollha ħadu 500 mg ta’ kalċju u 400 IU vitamina D kuljum. Effikaċja kienet evalwata f’2,928 pazjent. Ibandronic acid 2.5 mg mogħti kuljum, wera tnaqqis statistikament sinifikanti u medikament rilevanti fl-inċidenza ta’ ksur vertebrali ġdid. Dan ir- reġimen naqqas il-każijiet ta’ ksur vertebrali radjografiku ġdid bi 62 % (p=0.0001) fuq it-tliet snin tul tal-istudju. Tnaqqis relattiv fir-riskju ta’ 61 % kien osservat wara sentejn (p=0.0006). Ebda differnza statistikament sinifikanti ma ġiet miksuba wara sena ta’ trattament (p=0.056).. L-effett ta’ kontra l- ksur kien konsistenti matul l-istudju. Ma kienx hemm indikazzjoni li l-effett b’xi mod tnaqqas maż- żmien. L-inċidenza ta’ ksur vertebrali kliniku naqas b’mod sinifikanti wkoll b’49 % (p=0.011). Barra minn hekk, l-effett qawwi fuq ksur vertebrali kien rifless fi tnaqqis statistikament sinifikanti ta’ telf fit- tul meta mqabbel ma’ plaċebo (p<0.0001).

Tabella 3: Riżultati mill-istudju mf 4411 dwar ksur mifrux fuq 3 snin (%, 95% CI)

 

Plaċebo

Ibandronic acid 2.5 mg

 

(n=974)

kuljum (N=977)

Tnaqqis Relattiv fir-Riskju

 

62 % (40.9, 75.1)

Ksur vertebrali morfometriku ġdid

 

 

 

 

 

Inċidenza ta’ ksur vertebrali

9.56 % (7.5, 11.7)

4.68 % (3.2,6.2)

morfometriku ġdid

 

 

Tnaqqis relattiv fir-riskju ta’ ksur

 

49 % (14.03, 69.49)

vertebrali kliniku

 

 

Inċidenza ta’ ksur vertebrali kliniku

5.33 % (3.73, 6.92)

2.75 % (1.61, 3.89)

 

 

 

BMD – bidla relattiva meta mqabbla

1.26 % (0.8, 1.7)

6.54 % (6.1, 7.0)

mal-linja bażi tal-ispina lumbari fit-3

 

 

sena

 

 

BMD – bidla relattiva meta mqabbla

-0.69 % (-1.0, -0.4)

3.36 % (3.0, 3.7)

mal-linja bażi totali tal-ġenbejn fit-3

 

 

sena

 

 

L-effett ta’ trattament ta’ ibandronic acid kien assessjat ukoll f’analiżi ta’ sottopopolazzjoni ta’ pazjenti li kellha punteġġ T tal-BMD tal-ispina lumbari inqas minn. It-tnaqqis fir-riskju ta’ ksur vertebrali kien konsistenti ma dak li ġie osservat fil-popolazzjoni globali.

Tabella 4: Riżultati mill-istudju ta’ ksur mifrux fuq 3 snin MF 4411 (%, 95 % CI) għal pazjenti b’punteġġ T tal-BMD tal-ispina lumbari inqas minn –2.5 fil-linja bażi ta’ riferiment

 

Plaċebo (N=587)

Ibandronic acid 2.5 mg kuljum

 

 

(N=575)

Tnaqqis Relattiv fir-Riskju

 

59 % (34.5, 74.3)

Ksur vertebrali morfometriku ġdid

 

 

Inċidenza ta’ ksur vertebrali

12.54 % (9.53, 15.55)

5.36 % (3.31, 7.41)

morfometriku ġdid

 

 

Tnaqqis relattiv fir-riskju ta’ ksur

 

50 % (9.49, 71.91)

vertebrali kliniku

 

 

Inċidenza ta’ ksur vertebrali kliniku

6.97 % (4.67, 9.27)

3.57 % (1.89, 5.24)

BMD – bidla relattiva meta mqabbla

1.13 % (0.6, 1.7)

7.01 % (6.5, 7.6)

mal-linja bażi tal-ispina lumbari fit-3

 

 

sena

 

 

BMD – bidla relattiva meta mqabbla

-0.70 % (-1.1, -0.2)

3.59 % (3.1, 4.1)

mal-linja bażi totali tal-ġenbejn fit-3

 

 

sena

 

 

Fil-popolazzjoni tal-pazjenti globali tal-istudju MF 4411, ma ġie osservat ebda tnaqqis għal ksur mhux vertebrali, madankollu ibandronic acid li jittieħed kuljum deher effettiv f’sottopopolazzjoni ta’ riskju għoli (punteġġ T ta’ BMD ta’ għonq femorali < -3.0), meta ġie osservat tnaqqis fir-riskju ta’ ksur mhux vertebrali ta’ 69 %.

Kura ta’ kuljum b’2.5 mg irriżultat f’żidiet progressivi fil-BMD f’siti vertebrali u mhux vertebrali tal- iskeletru.

Iż-żieda fuq tliet snin fil-BMD tal-ispina lumbari meta mqabbla mal-plaċebo kienet ta’ 5.3 % u 6.5 % meta mqabbla mal-linja bażi ta’ riferiment. Iż-żidiet meta mqabbla mal-linja bażi ta’ riferiment kienu ta’ 2.8 %fl-għonq femorali, ,3.4 % totali fil-ġenbejn u 5.5 % at the troxanter. Markers Bijokemikali ta’ turnover tal-għadam (bħal CTX urinarju u Osteocalcin fis-serum) urew l-iskema mistennija ta’ trażżin fil-livelli ta’ qabel il-menopawsa u laħqu t-trażżin l-massimu fi żmien perijodu ta’ 3-6 xhur. Tnaqqis klinikament notevoli ta’ 50 % tal-markers bijokimiċi għal assorbiment mill-ġdid tal-għadam kien osservat sa minn xahar qabel il-bidu tal-kura b’ibandronic acid 2.5 mg. Wara l-waqfien tal-kura, hemm riverżjoni lura għar-rati patoloġiċi ta’ qabel ma beda t-trattament għal assorbiment mill-ġdid elevat tal- għadam li hu assoċjat ma’ osteoporożi ta’ wara l-menopawsa. L-analiżi ħistoloġika tal-bijopsiji tal- għadam wara sentejn u tliet snin ta’ trattament fuq nisa wara l-menopawsa wriet għadam ta’ kwalita normali u ebda indikazzjoni ta’ difetti ta’ mineralizzazzjoni.

Popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.2)

Ibandronic acid ma kienx studjat fil-popolazzjoni pedjatrika, għalhekk m’hemmx disponibbli dejta ta’ effikaċja jew sigurtà għal din il-popolazzjoni ta’ pazjenti.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

L-effetti farmakoloġiċi prinċipali ta’ ibandronic acid fuq l-għadam mhumiex diretament relatati mal- konċentrazzjonijiet attwali fil-plażma kif murija minn diversi studji li saru fuq l-annimali u l-bniedem.

Assorbiment

L-assorbiment ta’ ibandronic acid fil-passaġġ gastrointestinali ta’ fuq huwa mgħaġġel wara amministrazzjoni orali u l-konċentrazzjonijiet fil-plażma jogħlew b’manjiera proporzjonali skont id- doża sa teħid ta’ 50 mg mill-ħalq, b’żieda akbar minn dik proporzjonali għad-doża li dehret b’doża ogħla minn din. Konċentrazzjonijiet L-ogħla konċentrazzjonijiet osservati fil-plażma ġew milħuqa f’nofs siegħa sa sagħtejn (ħin medjan ta’ siegħa) fi stat sajjem u l-bijodisponibilità assoluta kienet ta’ madwar 0.6 %. Il-medda tal-assorbiment hija mfixkla meta jittieħed flimkien ma’ ikel jew xorb (ħlief għall-ilma). Il-bijodisponibilità hija mnaqqsa b’90 % meta ibandronic acid jingħata ma’ kolazzjon normali meta mqabbla mal-bijodisponibilità f’pazjenti sajmin. Meta jittieħed 30 minuta qabel ikla, it- tnaqqis fil-bijodisponibilità hija ta’ madwar 30 %. M’hemmx tnaqqis sinifikanti fil-bijodisponibilità kemm-il darba ibandronic acid jittieħed 60 minuta qabel l-ewwel ikla tal-jum. Kemm il-gwadann bijodisponibbli u l-BMD jiġu mnaqqsa meta l-ikel u x-xorb jittieħdu inqas minn 60 minuta wara li jittieħed ibandronic acid mill-ħalq.

Distribuzzjoni

Wara espożizzjoni sistemika fil-bidu tat-terapija, ibandronic acid jingħaqad malajr mal-għadam jew jiġi eliminat fl-urina. Fil-bniedem, il-volum apparenti tad-distribuzzjoni terminali huwa mill-inqas 90 l u l-ammont ta’ doża li jilħaq l-għadam huwa stamat li huwa 40-50 % tad-doża fiċ-ċirkolazzjoni. L-

għaqda mal-proteini fil-plażma tal-bniedem hi ta’ madwar 85 %-87 % (stabbiliti in vitro f’konċentrazzjonijiet terapewtiċi) u għalhekk interazzjoni bejn mediċini minħabba spostament mhuwiex probabbli.

Bijotrasformazzjoni

M’hemm l-ebda evidenza li ibandronic acid jiġi metabolizzat fl-annimali jew il-bniedem.

Eliminazzjoni

Il-porzjon ta’ ibandronic acid assorbit li jitneħħa miċ-ċirkolazzjoni permezz ta’ assorbiment mill- għadam (stmat li hu bejn 40-50 %) u l-kumplament jiġi eliminat kif inhu permezz tal-kliewi. Il- porzjon mhux assorbit ta’ ibandronic acid jiġi eliminat mingħajr ma jinbidel fl-ippurgar.

Il-firxa osservata ta’ half-lives apparenti hija wiesgħa u tiddependi fuq id-doża u s-sensittività tal- analiżi, imma l-half-life apparenti terminali ġeneralment taqa’ fil-firxa ta’ bejn 10-60 siegħa. Madankollu, livelli bikrin fil-plażma jaqgħu malajr, u jilħqu 10 % tal-livelli massimi fi 3 u 8 sigħat wara l-għoti ġol-vina jew mill-ħalq rispettivament.

It-tneħħija totali ta’ ibandronic acid hija baxxa f’livelli medji fil-frxa ta’ 84-160 mL/min. It-tneħħija mill-kliewi (madwar 60 mL/min f’nisa f’saħħithom li għaddew mill-menopawsa) tgħodd għal 50-60 % tat-tneħħija totali u hija relatata mat-tneħħija tal-kreatinina. Id-differenza bejn it-tneħħija apparenti totali u dik mill-kliewi hija kkonsidrata li tirrifletti l-assorbiment mill-għadam.

Il-mogħdija tas-sekrezzjoni tidher li ma tinkludix sistemi ta’ trasport aċidużi jew bażiċi magħrufa li huma involuti fl-eskrezzjoni ta’ sustanzi attivi oħra. Barra dan, ibandronic acid ma jinibixxix l- isoenzimi P450 maġġuri umani tal-fwied u ma jinduċix is-sistema taċ-ċitokromju P450 tal-fwied fil- firien.

Il-farmakokinetiċi f’sitwazzjonijiet kliniċi speċjali

Generu Sesswali

Il-bijodisponibilità u l-farmakokinetiċi ta’ ibandronic acid huma simili kemm fl-irġiel u fin-nisa.

Razza

Mhemmx evidenza għal differenzi interetniċi ta’ rilevanza klinika bejn l-Azjatiċi u l-Kawkasi fid- dispożizzjoni ta’ ibandronic acid. Hemm tagħrif limitat ħafna dwar pazjenti ta’ oriġini Afrikana.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

It-tneħħija ta’ ibandronic acid mill-kliewi f’pazjenti b’livelli varji ta’ indeboliment tal-kliewi hija relatata b’mod lineari mat-tneħħija tal-kreatinina.

L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa meħtieġ għal pazjenti li għandhom indeboliment ħafif jew moderat (CLcr ugwali għal jew aktar minn 30 mL/min), kif muri fl-istudju BM 16549 fejn il-maġġoranza tal-pazjenti kellhom indeboliment tal-kliewi ħafif għal moderat.

Individwi b’indeboliment sever tal-kliewi (CLcr ta’ inqas minn 30 mL/min) li kienu qed jirċievu doża orali ta’ 10 mg ibandronic acid kuljum għal 21 jum, kellhom żieda ta’ 2-3 darbiet tal-konċentrazzjoni fil-plażma ta’ pazjenti bil-kliewi normali u t-tneħħija totali ta’ ibandronic acid kien ta’ 44 mL/min.

Wara amministrazzjoni ġol-vina ta’ 0.5 mg, it-tneħħija totali, mill-kliewi u mhux mill-kliewi naqsu b’67 %, 77 % u 50 %, rispettivament, f’individwi b’indeboliment sever tal-kliewi, imma, ma kien hemm l-ebda tnaqqis fit-tollerabilità assoċjata maż-żieda fl-espożizzjoni. Minħabba l-esperjenza klinika ristretta, ibandronic acid mhux rakkomandat għal pazjenti li għandhom indeboliment sever tal- kliewi (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4). Il-farmakokinetiċi ta’ ibandronic acid ma ġewx assessjati f’pazjenti li jinsabu f’mard tal-kliewi tal-aħħar stadju li hu ġestit mhux b’emodijalisi. Il-farmakokinetiċi ta’ ibandronic acid f’dawn il-pazjenti mhux magħruf u ibandronic acid m’għandux jintuża f’dawn iċ- ċirkostanzi.

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied (ara sezzjoni 4.2)

Mhemm l-ebda tagħrif farmakokinetiku għal ibandronic acid f’pazjenti li għandhom indeboliment tal- fwied. Il-fwied m’għandu l-ebda rwol sinifikanti fit-tneħħija ta’ ibandronic acid peress li ma jiġix metabolizzat imma jitneħħa permezz tal-kliewi u b’assorbiment fl-għadam. Għalhekk l-aġġustament fid-doża mhux meħtieġ f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied.

Popolazzjoni anzjani (ara sezzjoni 4.2)

F’analiżi multivarjanti, l-età ma nstabitx li hi fattur independenti ta’ xi parametru farmakokinetiku li ġie studjat. Hekk kif il-funzjoni tal-kliewi tonqos bl-età, dan huwa l-uniku fattur li għandu jiġi kkunsidrat (ara s-sezzjoni ta’ indeboliment tal-kliewi).

Popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.1)

M’hemm l-ebda tagħrif fuq l-użu ta’ ibandronic acid f’pazjenti li għadhom m’għalqux 18-il sena.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Effetti tossiċi, eż. sinjali ta’ ħsara fil-kliewi, kienu osservati fil-klieb biss f’espożizzjonijiet ikkonsidrati ħafna aktar eċċessivi mill-espożizzjoni massima umana li tindika ftit rilevanza għall-użu kliniku.

Mutaġeniċità/Karċinoġeniċit:

L-ebda indikazzjoni ta’ potenzjal karċinoġeniċità ma ġie osservat. Testijiet għal ġenotossiċità ma wrew l-ebda evidenza ta’ attività ġenetika għal ibandronic acid.

Reproductive toxicity:

L-ebda evidenza ta’ tossiċita diretta fuq il-fetu jew effetti teratoġeniċi ma ġew osservati għal ibandronic acid fil-firien u fil-fniek ittrattati b’mod orali u ma kienx hemm effetti avversi fuq l- iżvilupp ta’ ġenerazzjoni F1 ta’ firien f’espożizzjoni ekstrapolata ta’ mill-inqas 35 darba aktar minn dik tal-bniedem. Fi studji ta’ riproduzzjoni fuq firien mogħtija l-mediċina mill-ħalq l-effetti fuq il- fertilità kienu jikkonsistu f'aktar telfien fl-istadju ta’ qabel l-impjantazzjoni meta mogħtija livelli ta’ dożi ta’ 1 mg/kg/kuljum u ogħla. Fi studji ta’ riproduzzjoni fuq firien mogħtija l-mediċina minn ġol- vina, ibandronic acid naqqas l-ammont ta’ sperma meta mogħtija dożi ta’ 0.3 u 1 mg/kg/kuljum u naqqas il-fertilità f-irġiel meta mogħtija 1 mg/kg/kuljum u fin-nisa meta mogħtija 1.2 mg/kg/kuljum. Effetti avversi ta’ ibandronic acid fi studji ta’ tossiċità riproduttiva fil-far kienu dawk mistennija għal din il-klassi ta’ mediċini (bisfosfonati). Dawn jinkludu numru iżgħar ta’ siti ta’ inpjantazzjoni, interferenza fil-ħlas naturali, (distoċja), żieda fil-varjazzjonijiet vixxerali (sindromu tal-uretru pelviku renali).

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Il-qalba tal-pillola:

Cellulose microcrystalline

Povidone K-30

Crospovidone (type A)

Silica colloidal anhydrous

Stearic acid

Il-kisi tal-pillola:

Opadry white YS-1-7003:

Titanium dioxide (E171)

Hypromellose

Macrogol 400

Polysorbate 80

6.2 Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Din il-mediċina m’għandhiex bżonn ħażna speċjali

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

PVC/Aclar/PVC – Folji tal-aluminju f’kaxxi tal-kardbord ta’ pillola 1 jew 3 pilloli.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali. Ir-reħa ta’ farmaċewtiċi fl-ambjent għandha tiġi minimizzata.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

L-Olanda

8.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

EU/1/10/642/003

pillola miksija b’rita f’folji tal-aluminju PVC/Aclar-PVC f’kaxxi tal-

 

 

kartun

EU/1/10/642/004

3 pilloli miksija b’rita f’folji aluminju PVC/Aclar-PVC f’kaxxi tal-kartun

9.

DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 17 ta’ Settembru 2010

Data tal-aħħar tiġdid: 25 ta’ Ġunju 2015

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati