Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Increlex (mecasermin) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - H01AC03

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaIncrelex
Kodiċi ATCH01AC03
Sustanzamecasermin
ManifatturIpsen Pharma

DAN IL-PRODOTT MEDIĊINALI HUWA SUĠĠETT GĦAL MONITORAĠĠ

ADDIZZJONALI. DAN SER JIPPERMETTI IDENTIFIKAZZJONI TA’ MALAJR TA’ INFORMAZZJONI ĠDIDA DWAR IS-SIGURTÀ. IL-PROFESSJONISTI DWAR IL-KURA TAS-SAĦĦA HUMA MITLUBA JIRRAPPURTAW KWALUNKWE REAZZJONI AVVERSA SUSPETTATA. ARA SEZZJONI 4.8 DWAR KIF GĦANDHOM JIĠU RAPPURTATI REAZZJONIJIET AVVERSI.

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

INCRELEX 10 mg/ml soluzzjoni għall-injezzjoni

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull ml fih 10 mg ta' mecasermin*. Kull kunjett fih 40 mg ta' mecasermin*.

*Mecasermin huwa fattur tal-iżvilupp-1 (IGF-1) li jixbaħ l-insulina umana derivata minn DNA rikombinanti prodott f'Escherichia coli.

Eċċipjent b’effett magħruf:

Kull ml fih 9 mg ta' benzyl alcohol.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni (injezzjoni).

Soluzzjoni milwiema, ċara u bla kulur.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Għat-trattament fuq tul ta’ żmien ta’ nuqqas ta’ żvilupp fit-tfal u l-adolexxenti minn età ta’ 2 sa 18-il sena b’defiċjenza primarja severa tal-fattur tal-iżvilupp-1 li jixbaħ l-insulina (IGFD Primarja).

IGFD Primarja severa hija ddefinita bi:

skor tad-devjazzjoni standard tat-tul –3.0 u

livelli ta’ GF 1 bażali taħt it-2.5 perċentwali għal età u sess u

suffiċjenza ta’ GH

Esklużjoni ta’ forom sekondarji ta’ defiċjenza ta’ IGF 1, bħal ma’ huma nuqqas ta’ ikel sustanzjuż, ipotirojdiżmu, jew trattament kroniku b’dożi farmakoloġiċi ta’ sterojdi kontra l-infjammazzjoni.

IGFD Primarja Severa tinkludi pazjenti b’mutazzjonijiet fir-riċettur ta’ GH (GHR), fil-mogħdija tas-senjalar ta’ wara-GHR, u difetti fil-ġene IGF-1; huma mhumiex defiċjenti mill-GH, u għaldaqstant, mhux mistennija li jirreaġixxu adegwatament għal trattament bi GH eżoġenu. F’xi każijiet, meta jkun meħtieġ, it-tabib jista’ jiddeċiedi li jassisti fid-dijanjożi billi jwettaq it-test ta’ ġenerazzjoni IGF-1.

4.2Pożoloġija u metodu ta' kif għandu jingħata

Trattament b’mecasermin għandu jkun immexxi minn tobba b’esperjenza fid-dijanjożi u l-ġestjoni ta’ pazjenti b’disturbi tal-iżvilupp.

Pożoloġija

Id-doża għandha tiġi individwalizzata għal kull pazjent. Id-doża tal-bidu ta’ mecasermin rakkomandata hija ta’ 0.04 mg/kg tal-piż tal-ġisem darbtejn kuljum taħt il-ġilda. Jekk ma jkunx hemm reazzjonijiet avversi sinifikanti għal tul ta’ żmien tal-anqas ġimgħa, id-doża tista’ tiġi mgħollija b’inkrimenti ta’ 0.04 mg/kg sa doża massima ta’ 0.12 mg/kg mogħtija darbtejn kuljum. Dożi akbar minn 0.12 mg/kg mgħotija darbtejn kuljum ma ġewx evalwati fi tfal b’IGFD primarja severa.

Jekk id-doża rakkomandata ma tkunx ittollerata mill-pazjent, trattament b’doża aktar baxxa jista’ jiġi kunsidrat. Is-suċċess tat-trattament għandu jiġi evalwat fuq bażi ta’ veloċitajiet tat-tul. L-anqas doża li kienet assoċjata ma’ żidiet sostanzjali fl-iżvilupp fuq bażi individwali kienet ta' 0.04 mg/kg darbtejn kuljum (BID).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ mecasermin fit-tfal ta’ età taħt is-2 ma ġewx determinati s’issa (ara sezzjoni 5.1). Dejta mhux disponibbli

Għalhekk, dan il-prodott mediċinali mhux rakkomandat fit-tfal ta’età taħt is-2.

Popolazzjonijiet Speċjali

Indeboliment epatiku

Hemm dejta limitata rigward il-farmakokinetiċi ta’ mecasermin fi tfal b’indeboliment epatiku, f’din il- popolazzjoni speċifika ta’ pazjenti b’IGFD primarja severa. Huwa rrakkomandat li d-doża tkun individwalizzata għal kull pazjent kif deskritt taħt pożoloġija.

Indeboliment renali

Hemm dejta limitata rigward il-farmakokinetiċi ta’ mecasermin fi tfal b’indeboliment renali, f’din il- popolazzjoni speċifika ta’ pazjenti b’IGFD primarja severa. Huwa rrakkomandat li d-doża tkun individwalizzata għal kull pazjent kif deskritt taħt pożoloġija.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

INCRELEX għandu jingħata permezz ta’ injezzjoni taħt il-ġilda ftit qabel jew wara ikla jew snekk. Jekk bid-dożi rakkomandati ikun hemm ipogliċemija, minkejja li t-teħid tal-ikel ikun adegwat, id-doża għandha titnaqqas. Jekk il-pazjent ma jkunx jista’ jiekol, għal kwalunkwe raġuni, dan il-prodott mediċinali għandu jiġi miżmum. Id-doża ta’ mecasermin m’għandha qatt tiġi miżjuda biex tpatti għal doża waħda jew aktar li ma kienux ittieħdu.

Is-siti tal-injezzjoni għandhom jiġu mdawwra għal sit differenti ma’ kull injezzjoni differenti.

INCRELEX għandu jiġi mogħti fil-vini.

Prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu qabel tmiss il-prodott mediċinali jew qabel tagћti l-prodott mediċinali.

Is-soluzzjoni trid tkun ċara immedjatament wara li toħroġha mill-friġġ. Jekk is-soluzzjoni hija imdardra, jew fiha l-frak, ma għandhiex tiġi injettata.

INCRELEX għandu jiġi mogħti permezz ta’ siringi u labar tal-injezzjoni sterili li jintremew wara l- użu. Is-siringi għandhom ikunu ta’ volum zgħir biżżejjed li d-doża miktuba mit-tabib tista’ tkun miġbuda mill-kunjett b’eżattezza raġonevoli.

4.3Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

Neoplejżja attiva jew issuspettata. It-terapija għandha tiġi mwaqqfa jekk tiżviluppa evidenza ta’ neoplejżia.

Minħabba li INCRELEX fih il-benzyl alcohol, m’għandux jingħata lil trabi li twieldu qabel iż-żmien jew li għadhom kif twieldu.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Defiċjenzi tat-tirojde u tan-nutrizzjoni għandhom ikunu irranġati qabel ma’ jinbeda trattament b’mecasermin.

Mecasermin mhuwiex sostitut għal trattament bil-GH.

Mecasermin m’għandux jiġi użat għal promozzjoni tal-iżvilupp f’pazjenti bl-epifissi magħluqa.

Mecasermin għandu jiġi mogħti ftit ħin qabel jew wara ikla jew snekk, għaliex jista’ jkollu effetti ipogliċemiċi bħal tal-insulina. Attenzjoni speċjali għandha tingħata lil tfal żgħar, tfal bi storja ta’ ipogliċemija u tfal li mhumiex konsistenti fit-teħid tal-ikel. Il-pazjenti għandhom jevitaw li jagħmlu xi attivitajiet ta’ riskju għoli fi żmien 2-3 sigħat wara l-iddożar, partikolarment fil-bidu ta’ trattament b’mecasermin, sakemm doża li tkun ittollerata sew ta’ INCRELEX tkun ġiet stabbilita. Jekk persuna b’ipogliċemija severa mhix f’sensiha jew b’xi mod ma tistax tibla’ l-ikel b’mod normali, jista’ jkun hemm bżonn ta’ injezzjoni ta’ glukagon. Persuni li għandhom storja ta’ ipogliċemija severa għandhom ikollhom glukagon disponibbli. Waqt iż-żmien li tingħata l-ewwel riċetta, it-tobba għandhom jgħallmu lill-ġenituri s-sinjali, sintomi u trattament ta’ ipogliċemija, inkluża l-injezzjoni ta’ glukagon.

Dożi ta’ insulina u/jew prodotti mediċinali oħra ipogliċemiċi għandhom mnejn ikollhom jiġu mnaqqsa f’pazjenti dijabetiċi li jkunu qegħdin jieħdu dan il-prodott mediċinali.

Ekokardjogramma hi rakkomandata fuq il-pazjenti kollha qabel ma jinbeda t-trattament ta’ mecasermin. Pazjenti li jwaqqfu t-trattament ukoll għandu jkollhom ekokardjogramma. Pazjenti b’riżultati ta’ ekokardjogramma abnormali jew sintomi kardjovaskulari għandhom jkunu segwiti regolarment bi proċeduri ta’ ekokardjogramma.

Ipertrofija ta’ tessut limfojdi (eż., tat-tunsilli) assoċjat ma’ kumplikazzjonijiet, bħal ma huma nħir, apnija ta’ waqt l-irqad, u effużjonijiet kroniċi fil-parti tan-nofs tal-widna ġew irrapportati bl-użu ta’ dan il-prodott mediċinali. Il-pazjenti għandhom jiġu eżaminati perijodikament u kif iseħħu sintomi kliniċi biex jeliminaw kumplikazzjonijiet potenzjali jew biex jibdew trattament xieraq.

Pressjoni għolja fil-kranju (IH) b’papilledima, tibdil viżwali, uġigħ ta’ ras, nawsja u/jew rimettar ġew irrapportati f’pazjenti ttrattati b’mecasermin, kif ġew ukoll irrapportati b’amministrazzjoni terapewtika ta’ GH. Sinjali u sintomi assoċjati ma’ IH irrisolvew wara t-twaqqif tal-iddożar. Eżami fundoskopiku huwa rrakkomandat fil-bidu, perijodikament waqt il-kors ta’ terapija b’mecasermin u kif iseħħu sintomi kliniċi.

Ċaqlieq tal-epifissi tar-ras tal-femora (b’potenzjal li jwassal għal nekrosi avaskulari) u progressjoni ta’ skoljożi tista’ iseħħ f’pazjenti li jesperjenzaw żvilupp mgħaġġel. Dawn il-kundizzjonijiet u sintomi u sinjali oħra magħrufa li huma assoċjati ma’ trattament b’GH in ġenerali għandhom jiġu sorveljati waqt trattament b’mecasermin. Kull pazjent li jibda jzappap jew li jilmenta minn uġigħ fil-ġenb jew fl- irkoppa għandu jiġi evalwat.

Wara l-kummerċjalizzazzjoni, fil-pazjenti ttrattati bl-INCRELEX, ġew irrapportati każijiet ta’ ipersensitività, urtikarja, ħakk u eritema. Dawn jidhru li huma sistematiċi u/jew lokali fil-post tal-

injezzjoni. Ġie rapportat numru żgħir ta’ każijiet li kellhom sinjali ta’ anafilassi u li kienu jeħtieġu l- ospitalizzazzjoni, Il-ġenituri u l-pazjenti għandhom jiġi mgħarrfa li reazzjonijiet bħal dawn jistgħu jkunu possibbli u li jekk iseħħ xi reazzjoni allerġika sistematika, it-trattament għandu jiġi mwaqqaf u għandhom ifittxu attenzjoni medika mill-aktar fis.

It-trattament għandu jiġi rikunsidrat mill-ġdid jekk wara sena l-pazjenti jibqgħu ma jirreaġġixux.

Persuni li jkollhom reazzjonijiet allerġiċi għal IGF-1 injettat, li għandhom valuri tad-demm mhux mistennija li jkunu għoljin ta’ IGF-1 wara l-injezzjoni, jew li jonqsu li juru rispons ta’ żvilupp jista’ jkun li jkollhom rispons antikorporali għal IGF-1 injettat. F’każijiet bħal dawn, għandhom jiġu segwiti l-istruzzjonijiet għal testijiet ta’ antikorpi.

Eċċipjenti

INCRELEX fih 9 mg/ml benzyl alcohol bħala preservattiv.

Benzyl alcohol jista’ jikkaġuna reazzjonijiet tossiċi u reazzjonijiet anafilattojdifi fi trabi u tfal żgħar sa 3 snin t’età.

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol sodju (23 mg) f’kull fjala, jiġifieri huwa essenzjalment ‘ħieles mis-sodju’.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma twettaq ebda studju ta’ interazzjoni.

Dożi ta’ insulina u/jew prodotti mediċinali oħra ipogliċemiċi għandhom mnejn ikollhom jiġu mnaqqsa

(ara sezzjoni 4.4).

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Nisa f’età li jista’ jkollhom it-tfal/Kontraċezzjoni fl-irġiel u n-nisa

Test negattiv tat-tqala huwa rakkomandat għan-nisa kollha li jista’ jkollhom it-tfal qabel trattament b’mecasermin. Huwa rakkomandat ukoll li n-nisa kollha f’età li jista’ jkollhom it-tfal jużaw kontraċezzjoni xierqa.

Tqala

M’hemmx jew hemm ammont limitat ta’ tagħrif dwar l-użu ta’ mecasermin waqt it-tqala.

Studji fuq bhejjem mhumiex biżżejjed rigward it-tossiċità riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Mhux magħruf ir-riskju potenzjali fuq in-nies.

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jintuża waqt it-tqala jekk m’hemmx bżonn ċar.

Treddigħ

It-treddigħ waqt it-teħid ta' INCRELEX mhux rakkomandat, għax m’hemmx biżżejjed tagħrif fuq l- eliminazzjoni ta’ mecasermin fil-ħalib uman.

Fertilità

Mecasermin ġie ttestjat fi studju teratoloġiku fuq il-firien b’ebda effetti fuq il-fetu sa 16 mg/kg (20 darba d-doża massima rrakkomandata fil-bniedem (MRHD - maximum recommended human dose) ibbażat fuq l-erja superfiċjali tal-ġisem) u fi studju teratoloġiku fuq il-fniek b’ebda effetti fuq il-fetu b’doża ta’ 0.5 mg/kg (darbtejn l-MRHD ibbażat fuq l-erja superfiċjali tal-ġisem). Mecasermin ma għandux effetti fuq il-fertilità tal-firien li jintużaw fuqhom dożi ġol-vina ta’ 0.25, 1, u 4 mg/jum (sa 4 darbiet l-espożizzjoni klinika bl-MRHD ibbażat fuq l-AUC).

Ma twettqux studji fuq l-effetti ta’ mecasermin fuq it-tarbija li għadha ma twelditx. Għalhekk ma hemmx biżżejjed tagħrif mediku biex jiġi determinat jekk hemmx riskji sinifikanti għall-fetu. Ma twettqux studji b’mecasermin fuq nisa li jreddgħu. INCRELEX ma għandux jingħata lil nisa tqal jew li

qed ireddgħu. Test negattiv tat-tqala u kontraċezzjoni xierqa huma meħtieġa fin-nisa kollha qabel il- menopawża li jirċievu INCRELEX.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

INCRELEX jista’ jkollu effett qawwi ħafna fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni f’każ ta’ episodju ipogliċemiku. L-ipogliċemija hija reazzjoni avversa komuni ħafna.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

Dejta dwar reazzjonijiet avversi ttieħdet minn total ta’ 413 pazjent mill-provi kliniċi b’IGFD Primarja severa. Id-dejta nġabret ukoll minn sorsi wara t-tqegħid fis-suq.

Ir-reazzjonijiet avversi rrappurtati bl-aktar mod frekwenti mill-provi kliniċi kienu uġigħ ta’ ras (44%), ipogliċemija (28%), rimettar (26%), ipertrofija fis-sit tal-injezzjoni (17%), u otitis media.

Il-pressjoni għolja ġol-kranju/żieda fil-pressjoni ġol-kranju seħħet f’4 pazjenti (0.96%) mill-provi kliniċi u seħħet f’individwi b’età ta’ 7 – 9 snin li qatt ma ħadu kura qabel.

Matul il-provi kliniċi f’indikazzjonijiet oħra ta’ total ta’ madwar 300 pazjent, kien hemm rapporti ta’ sensittività eċċessiva lokali u/jew sistemika għal 8% mill-pazjenti. Kien hemm ukoll rapporti ta’ sensittività eċċessiva sistemika mill-użu wara t-tqegħid fis-suq, li minnhom xi każijiet kienu jindikaw anafilassi. Kien hemm ukoll rapporti wara t-tqegħid fis-suq ta’ reazzjonijiet allerġiċi lokali.

Xi wħud mill-pazjenti jistgħu jiżviluppaw antikorpi għal mecasermin. L-ebda attenwazzjoni fit-tkabbir ma ġie osservat bħala konsegwenza tal-iżvilupp tal-antikorpi.

Lista ta’ reazzjonijiet avversi f’tabella

Tabella 1 fiha reazzjonijiet avversi komuni ħafna (≥ 1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10) u mhux komuni (≥ 1/1000, < 1/100) li seħħew waqt provi kliniċi. F’kull grupp ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma ppreżentati skont kemm huma serji, bl-aktar serji mniżżla l-ewwel. Reazzjonijiet avversi oħra ġew identifikati matul l-użu wara l-approvazzjoni ta’ INCRELEX. Minħabba li dawn ir-reazzjonijiet huma rrappurtati volontarjament minn popolazzjoni ta’ daqs inċert, mhuwiex possibbli li ssir stima affidabbli tal-frekwenza tagħhom (mhumiex magħrufa).

Tabella 1: Reazzjoijiet Avversi

Sistema tal-Klassifika tal-Organi

Reazzjonijiet osservati fil-

Reazzjonijiet osservati wara

provi kliniċi

t-tqegħid fis-suq

 

 

 

 

Disturbi tad-demm u fis-sistema

Komuni: Ipertrofija tat-timu

 

limfatika

 

 

 

Disturbi fis-sistema immuni

 

Mhux magħruf: Sensittività

 

 

eċċessiva sistemika

 

 

(anafilassi, urtikarja

 

 

ġeneralizzata, anġjoedima,

 

 

qtugħ ta’ nifs), reazzjonijiet

 

 

allerġiċi lokali fil-post tal-

 

 

injezzjoni (ħakk, urtikarja)

Disturbi fil-metaboliżmu u

Komuni ħafna: Ipogliċemija

 

n-nutrizzjoni

Komuni: Aċċessjoni

 

 

ipogliċemika, ipergliċemija

 

Sistema tal-Klassifika tal-Organi

Reazzjonijiet osservati fil-

Reazzjonijiet osservati wara

provi kliniċi

t-tqegħid fis-suq

 

 

 

 

Disturbi psikjatriċi

Mhux komuni: Depressjoni*,

 

 

nervi

 

Disturbi fis-Sistema Nervuża

Komuni ħafna: Uġigħ ta’ ras

 

 

Komuni: Aċċessjonijiet,

 

 

sturdament, rogħda

 

 

Mhux komuni: pressjoni

 

 

għolja beninna ġol-kranju

 

Disturbi fl-għajnejn

Komuni: Papilloedima

 

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema

Komuni ħafna: Otitis media

 

labirintika

Komuni: Ipoakusi, uġigħ fil-

 

 

widna, fluwidu fil-widna tan-

 

 

nofs

 

Disturbi fil-qalb

Komuni: Ħoss mhux normali

 

 

tal-qalb, takikardija

 

 

Mhux komuni:

 

 

Kardjomegalija, ipertrofija

 

 

ventrikulari, inkompetenza

 

 

tal-valv mitrali, inkompetenza

 

 

tal-valv trikuspidu

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

Komuni: Sindrome tal-apnea

 

medjastinali

waqt l-irqad, ipertrofija

 

 

adenojdali, ipertrofija tat-

 

 

tunsilli, inħir

 

Disturbi gastro-intestinali

Komuni ħafna: Rimettar,

 

 

uġigħ fil-parti ta’ fuq tal-

 

 

addome

 

 

Komuni: Uġigħ addominali

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-

Komuni: Ipertrofija tal-ġilda,

Mhux magħruf: alopeċja

ġilda

ix-xagħar jinħass abnormali

 

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti

Komuni ħafna: Artralġja,

 

konnettivi

uġigħ fl-estremitajiet

 

 

Komuni: Skoljosi, majalġja

 

Neoplażmi beninni, malinni u dawk

Komuni: Naevus

 

mhux speċifikati (inklużi ċesti u polipi)

melanoċitiku

 

Disturbi fis-Sistema Riproduttiva u

Komuni: Ginekomastija

 

fis-Sider

 

 

Disturbi ġenerali u kundizzjonijiet ta'

Komuni ħafna: Ipertrofija fis-

 

mnejn jingħata

sit tal-injezzjoni, tbenġil fis-

 

 

sit tal-injezzjoni

 

 

Komuni:Uġigħ fis-sit tal-

 

 

injezzjoni, reazzjoni fis-sit

 

 

tal-injezzjoni, ematoma fis-sit

 

 

tal-injezzjoni, eritema fis-sit

 

 

tal-injezzjoni, ebusija fis-sit

 

 

tal-injezzjoni, emorraġija fis-

 

 

sit tal-injezzjoni, irritazzjoni

 

 

fis-sit tal-injezzjoni

 

 

Mhux komuni: Raxx fis-sit

 

 

tal-injezzjoni, nefħa fis-sit tal-

 

 

injezzjoni, lipoipertrofija

 

Proċeduri kirurġiċi u mediċi

Komuni: Inserzjoni

 

 

fit-tubu tal-widna

 

 

 

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Sensittività eċċessiva sistemika/lokali Prova Klinika

Matul il-provi kliniċi f’indikazzjonijiet oħra (b’total ta’ madwar 300 pazjent) 8% tal-pazjenti rrappurtaw reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva lokali u/jew sistemika. Il-każijiet kolha kienu ħfief jew moderati fis-severità u l-ebda ma kienu severi.

Rapporti wara t-tqegħid fis-suq

Sensittività eċċessiva sistemika inkludiet sintimi bħall-anafilassi, urtikarja ġeneralizzata, anġjoedima u qtugħ ta’ nifs. Is-sintomi fil-każijiet li jindikaw anafilassi inkludew urtikarja, anġjoedima u qtugħ ta’ nifs. Xi pazjenti kellhom jidħlu l-isptar. Malli reġgħet ingħatat il-mediċina, is-sintomi ma reġgħux seħħew fil-pazjenti kollha. Kien hemm ukoll rapporti ta’ reazzjonijiet allerġiċi lokali fis-sit tal- injezzjoni. Tipikament dawn kienu ħakk u urtikarja.

Ipogliċemija

Mill-115-il suġġett (28%) li kellhom episodju wieħed jew iżjed ta’ ipergliċemija, 6 suġġetti kellhom aċċessjoni ipogliċemika darba jew iżjed minn darba. L-ipogliċemija sintomatika ġeneralment kienet evitata meta ġiet ikkonsmata ikla jew snek ftit qabel jew wara l-għoti ta’ INCRELEX.

Ipertrofija fis-sit tal-injezzjoni

Din ir-reazzjoni seħħet f’71 suġġett (17%) mill-provi kliniċi u ġeneralment kienet assoċjata ma’ nuqqas ta’ rotazzjoni tajba tal-injezzjonijiet. Meta l-injezzjoniet kienu mqassma f’siti differenti kif jixraq, il-kondizzjoni għaddiet.

Tkabbir tat-tunsilli

Din ġiet innotata f’38 suġġett (9%), b’mod partikolari fl-ewwel sena sa sentejn tat-terapija bi tnaqqis fit-tkabbir tat-tunsilli fis-snin ta’ wara.

Inħir

Dan seħħ ġeneralment fl-ewwel sena tat-trattament, u kien irrappurtat fi 30 suġġett (7%).

Pressjoni għolja ġol-kranju/żieda fil-pressjoni ġol-kranju

Dan seħħ f’4 individwi (0.96%); f’żewġ individwi, INCRELEX twaqqaf u ma reġax inbeda; f’żewġ individwi l-avveniment ma reġax seħħ wara li INCRELEX inbeda mill-ġdid b’doża mnaqqsa. L-4 individwi kollha rkupraw mill-avveniment mingħajr konsegwenzi.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Doża eċċessiva akuta tista' twassal għal ipogliċemija. Teħid eċċessiv fuq tul ta’ żmien jista’ jirriżulta f’sinjali u sintomi ta’ akromegalija jew ġgantiżmu.

Trattament ta’ teħid eċċessiv akut ta’ mecasermin għandu jiġi dirett biex itaffi kwalunkwe effetti ta’ ipogliċemija. Għandu jittieħed glukosju orali jew ma’ l-ikel. Jekk it-teħid eċċessiv jirriżulta f’telf mis-sensi, glukows ġol-vina jew glukagon parenterali jistgħu ikunu meħtieġa biex jirrevokaw ruħhom l-effetti ipogliċemiċi.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakoloġiċi

Grupp farmakoterapewtiku: Ormoni u analogi pitwitarji u ipotalmiċi, somatropin u agonisti tas- somatropin, Kodiċi ATC: H01AC03

Mecasermin huwa fattur-1 tal-iżvilupp li jixbaħ lill-insulina umana (rhIGF-1) magħmul b’teknoloġija rikombinanti tad-DNA. IGF-1 jikkonsisti minn 70 aċidu amminiku f’katina waħda bi tlett pontijiet disulfide intramolekolari u piż molekolari ta’ 7649 daltons. Is-sekwenza ta’ aċidi amminiċi tal-prodott hija identika ma dik ta’ IGF-1 endoġenu uman. Il-proteina rhIGF-1 hija sintetizzata fil-batterji (E. coli) li ġew immodifikati biż-żieda tal-ġene għal IGF-1 uman.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Il-fattur-1 tal-iżvilupp li jixbaħ lill-insulina (IGF-1) huwa l-medjatur ormonali prinċipali tal-iżvilupp staturali. Taħt cirkustanzi normali, l-ormon tal-iżvilupp (GH) jintrabat mar-riċettur tiegħu fil-fwied u tessuti oħra, u jistimula t-tnixxija/sintesi ta’ IGF-1. Fit-tessuti bersalljati r-riċettur IGF-1 Tip 1, li huwa omologu għar-riċettur tal-insulina, huwa attivat minn IGF-1, u jwassal għal sinjalar intraċellolari li jistumula proċessi multipli li jwasslu għal żvilupp staturali. Parti mill-effetti metaboliċi ta’ IGF-1 huma diretti li jistumulaw it-teħid ta’ glukows, aċidi grassi, u aċidi amminiċi sabiex il-metaboliżmu jsostni lit-tessuti li jkunu qegħdin jikbru.

Effetti farmakodinamiċi

Ir-reazzjonijiet li ġejjin ġew murija għal IGF-1 endoġenu uman:

Żvilupp tat-Tessut

Żvilupp skeletriku huwa milħuq fis-saffi tal-epifisi fit-trufijiet tal-għadma li tkun qiegħda tikber. L- iżvilupp u l-metaboliżmu taċ-ċelluli tas-saffi tal-epifisi huma stimulati direttament minn GH u IGF-1.

Żvilupp tal-organi: trattament ta’ firien defiċjenti minn IGF-1 b’rhIGF-1 irriżulta fi żvilupp tal-ġisem kollu u tal-organi.

Żvilupp ta’ ċelluli: Riċetturi IGF-1 huma preżenti fuq il-parti l-kbira taċ-ċelluli u tessuti. IGF-1 għandu attività mitoġenika li twassal għal numru akbar ta’ ċelluli fil-ġisem.

Metaboliżmu tal-Karboidrati

IGF-1 iwaqqaf il-produzzjoni ta’ glukows epatiku, jistimula l-użu periferali tal-glukows, u jista’ jnaqqas il-glukows fid-demm u jikkaġuna ipogliċemija.

IGF-1 għandu effetti inibitorji fuq it-tnixxija tal-insulina.

Metaboliżmu tal-Għadam/Minerali

IGF-1 fiċ-ċirkulazzjoni għandu rwol importanti fil-kisba u l-manteniment tal-massa tal-għadam. IGF-1 iżid id-densità tal-għadam.

Effikaċja klinika u sigurtà

Ħames studji kliniċi (4 open-label u 1 double-blind, ikkontrollat bi plaċebo) kienu magħmula b’INCRELEX. Dożi ta’ mecasermin mogħtija taħt il-ġilda, ġeneralment ivarjaw minn 60 sa 120 g/kg mogħtija darbtejn kuljum (BID), kienu mogħtija lil 92 suġġett pedjatriku b’IGFD Primarja severa. Pazjenti kienu reġistrati fl-istudji fuq bażi ta’ statura qasira estrema, rati ta’ żvilupp baxxi, konċentrazzjonijiet baxxi ta’ IGF-1 fis-serum, u tnixxija normali ta’ GH. Tlieta u tmenin (83) minn 92 pazjent ma kinux ħadu INCRELEX qabel fil-linja bażi u 81 kienu temmew mill-inqas sena ta’ kura b’INCRELEX. Karatteristiċi fil-linja bażi għall-81 pazjent evalwati fl-analiżi tal-effikaċja primarji u sekondarji mill-istudji kombinati kienu (medja ± SD): età kronoloġika (snin): 6.8 3.8; firxa ta’ etajiet

(snin): 1.7 sa 17.5; tul (ċm): 84.1 15.8; punteġġ ta’ devjazzjoni standard tat-tul (SDS): -6.9 1.8; veloċità tat-tul (ċm/sena): 2.6 1.7; SDS tal-veloċità tat-tul: -3.4 1.6; IGF-1 (ng/ml): 24.5 27.9; SDS ta’ IGF-1: -4.2 2.0; u età tal-għadam (snin): 3.8 2.8. Minn dawn, 72 (89%) kellhom fenotip bħas-sindrome ta’ Laron; 7 (9%) kellhom eliminazzjoni tal-ġene tal-GH, 1 (1%) kellu antikorpi newtralizzanti għal GH u 1 (1%) kellu defiċjenza ġenetika iżolata tal-GH. Sitta u erbgħin (57%) mis- suġġetti kienu rġiel; 66 (81%) kienu Kawkasi. Erbgħa u sebgħin (91%) suġġett kienu fiż-żmien ta’ qabel il-pubertà fil-linja bażi.

Riżultati annwali għal veloċità tat-tul, SDS tal-veloċità tat-tul u SDS tat-tul sat-8 sena jidhru fit- Tabella 2. Kien hemm dejta tal-veloċità tat-tul ta’ qabel it-trattament għal 75 suġġett. Il-veloċitajiet tat-tul f’sena tat-trattament waħda kienu komparati permezz ta’ testijiet-t pari mal-veloċitajiet tat-tul ta’ qabel it-trattament tal-istess suġġetti li spiċċaw dik is-sena tat-trattament. Il-veloċitajiet tat-tul għas- snin 2 sa 8 baqgħu statistikament akbar mil-linja bażi. Għall-21 individwu li qatt ma kienu ħadu l-kura qabel b’tul ta’ kważi dak ta’ adult, il-medja (± SD) tad-differenza bejn iż-żieda osservata fit-tul kontra dik mistenija minn Laron kienet madwar 13 ċm (± 8 ċm) wara medja ta’ 11-il sena ta’ kura.

Tabella 2: Riżultati Annwali ta' Tul skont in-Numru ta' Snin Trattati b'INCRELEX

 

Pre-Tx

Sena 1

Sena 2

Sena 3

Sena 4

Sena 5

Sena 6

Sena 7

Sena 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veloċità tat-tul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ċm/sena)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

(SD) Medja

2.6 (1.7)

8.0

5.9

5.5

5.2

4.9

4.8

4.3

4.4

 

 

(2.3)

(1.7)

(1.8)

(1.5)

(1.5)

(1.4)

(1.5)

(1.5)

(SD) Medja għal bidla

 

+5.4

+3.2

+2.8

+2.5

+2.1

+1.9

+1.4

+1.3

minn pre-Tx

 

(2.6)

(2.6)

(2.4)

(2.5)

(2.1)

(2.1)

(2.2)

(2.8)

 

 

Valur-P għal bidla

 

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

0.0042

0.0486

minn pre-Tx [1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDS tal-Veloċità tat-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

(SD) Medja

-3.4 (1.6)

1.7

-0.0

-0.1

-0.2

-0.3

-0.2

-0.5

-0.2

 

 

(2.8)

(1.7)

(1.9)

(1.9)

(1.7)

(1.6)

(1.7)

(1.6)

(SD) Medja għal bidla

 

+5.2

+3.4

+3.3

+3.2

+3.2

+3.3

+3.0

+3.3

minn pre-Tx

 

(2.9)

(2.4)

(2.3)

(2.1)

(2.1)

(2.0)

(2.1)

(2.7)

 

 

Valur-P għal bidla

 

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

0.0001

<0.0001

<0.0001

0.0003

minn pre-Tx [1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDS tat-Tul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

(SD) Medja

-6.9 (1.8)

-6.1

-5.6

-5.3

-5.1

-5.0

-4.9

-4.9

-5.1

 

 

(1.8)

(1.7)

(1.7)

(1.7)

(1.7)

(1.6)

(1.7)

(1.7)

(SD) Medja għal bidla

 

+0.8

+1.2

+1.4

+1.6

+1.7

+1.8

+1.7

+1.7

minn pre-Tx

 

(0.6)

(0.9)

(1.1)

(1.2)

(1.3)

(1.1)

(1.0)

(1.0)

 

 

Valur-P għal bidla

 

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

0.0001

<0.0001

minn pre-Tx [1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre-Tx = Qabel it-trattament; SD = Devjazzjoni Standard; SDS = Punteġġ ta' Devjazzjoni Standard

[1] Valuri P għal paragun kontra valuri pre-Tx kienu maħduma permezz ta' testijiet-t pari.

Għal individwi b'età tal-għadam disponibbli għal mill-inqas 6 snin wara bidu tal-kura, iż-żieda medja fl-età tal-għadam kienet komparabbli maż-żieda medja fl-età kronoloġika; għal dawn l-individwi, ma jidhirx li hemm xi avanz klinikament sinifikanti tal-età tal-għadam relattiv għall-età kronoloġika.

L-effikaċja hija dipendenti fuq id-doża. Id-doża ta’ 120 μg/kg mogħtija taħt il-ġilda (SC) u darbtejn kuljum (BID) kienet assoċjata mal-akbar reazzjonijiet ta' tkabbir

Fost l-individwi kollha inklużi għall-evalwazzjoni tas-sigurtà (n = 92), 83% tal-individwi rrappurtaw għallinqas avveniment avvers wieħed matul il-kors tal-istudji. Ma kien hemm l-ebda mewta waqt l- istudji. L-ebda individwu ma waqqaf l-istudji minħabba avvenimenti avversi.

Ipogliċemija kienet l-avveniment avvers li ġie rrappurtat l-aktar frekwenti, u għandha tingħata attenzjoni xierqa lill-ikliet meta mqabblin mad-dożaġġ.

Dan il-prodott mediċinali kien awtorizzat taħt ‘ċirkustanzi eċċezzjonali’.

Dan ifisser li minħabba li l-marda hija rari ma kienx possibbli li tinkiseb informazzjoni kompluta dwar dan il-prodott mediċinali.

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ser tirrevedi kull tip ta’ informazzjoni ġdida li toħroġ kull sena u ser taġġorna dan is-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott, skont il-bżonn.

5.2Tagħrif Farmakokinetiku

Assorbiment

Il-bijodisponibiltà assoluta ta’ mecasermin mogħti taħt il-ġilda f’suġġetti b’IGFD primarja severa ma ġietx determinata. Il-bijodisponibilità ta’ mecasermin wara għoti taħt il-ġilda f’suġġetti f’saħħithom ġiet rrapportata li hija bejn wieħed u ieħor 100%.

Distribuzzjoni

Fid-demm, IGF-1 huwa marbut ma’ sitt proteini tal-irbit ta’ IGF, bi 80% marbut bħala kumpless ma’

IGFBP-3 u sottounità li hi acid-labile. IGFBP-3 huwa baxx f’suġġetti b’IGFD primarja severa, li jirriżulta fi tneħħija akbar ta’ IGF-1 f’dawn is-suġġetti relativament għal suġġetti f’saħħithom. Il-volum ta’ distribuzzjoni ta’ IGF totali (medja ± SD) fi 12-il suġġett b’IGFD Primarja severa wara injezzjoni taħt il-ġilda ta’ INCRELEX huwa kkalkulat li huwa 0.257 (± 0.073) l/kg f’doża ta’ mecasermin ta’ 0.045 mg/kg, u huwa kkalkulat li jiżdid hekk kif tiżdied id-doża ta’ mecasermin. Hemm tagħrif ristrett fuq il-konċentrazzjoni ta’ IGF-1 mhux marbut wara l-amministrazzjoni ta’

INCRELEX.

Bijotrasformazzjoni

Kemm il-fwied u l-kliewi ntwerew li jistgħu jimmetabolizzaw IGF-1.

Eliminazzjoni

It-t1/2 terminali medju ta’ IGF-1 totali wara doża waħda ta’ 0.12 mg/kg mogħtija taħt il-ġilda fi tliet suġġetti pedjatriċi b’IGFD primarja severa hija kkalkulata li hija 5.8 sigħat. Tneħħija ta’ IGF-1 totali hija proporzjonalment bil-maqlub ta’ livelli ta’ IGFBP-3 fis-serum u tneħħija sistemika totali ta’ IGF-1 (CL/F) hija kkalkulata li hija 0.04 l/hr/kg at 3 mg/l IGFBP-3 fi 12-il suġġett.

POPOLAZZJONIJIET SPEĊJALI

Anzjani

Il-farmakokinetiċi ta' INCRELEX ma ġewx studjati f'suġġetti li huma akbar minn 65 sena.

Tfal

Il-farmakokinetiċi ta' INCRELEX ma ġewx studjati f'suġġetti li huma iżgħar minn 12 sena.

Ġeneru

F’adolexxenti li għandhom IGFD primarja u f'adulti b'saħħithom ma dehrx li kien hemm differenzi fil- farmakokinetiċi ta' INCRELEX bejn irġiel u nisa.

Razza

L-ebda informazzjoni disponibbli.

Indeboliment renali

L-ebda studju ma ġie mwettaq fi tfal li għandhom insuffiċjenza renali.

Indeboliment epatiku

L-ebda studju ma' ġie mwettaq biex jistabilixxi l-effett ta' indeboliment epatiku fuq il-farmakokinetiċi ta' mecasermin.

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku bbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti jew effett tossiku fuq il-ġeni ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin .

Ma dehrux effetti mhux mixtieqa waqt studji kliniċi, iżda dehru f’annimali f’livelli ta’ esponiment simili għal livelli ta’ esponiment kliniku u b’rilevanza possibbli għall-użu kliniku, kif spjegat:

Tossiċità għar-riproduzzjoni

Tossiċità riproduttiva fil-firien u fil-fniek kienu studjati wara applikazzjoni ġol-vina iżda mhux wara applikazzjoni taħt il-ġilda (ir-rotta klinika normali). Dawn l-istudji ma indikawx effetti ta’ ħsara diretti jew indiretti fir-rigward ta’ fertilità u tqala, iżda minħabba ir-rotot differenti ta’ applikazzjoni r- rilevanza ta’ dawn ir-riżultati mhix ċara. Trasferiment ta’ mecasermin mis-sekonda ma kienx mistħarreġ.

Potenzjal karċinoġeniku

Mecasermin kien mogħti taħt il-ġilda lill-firien Sprague Dawley f’dożi ta’ 0, 0.25, 1, 4, u 10 mg/kg kuljum sa żmien ta’ sentejn. Żieda fl-inċidenża ta’ iperplażja tal-medulla adrenali u fejokromoċitoma kienet osservata fil-firien irgiel f’dożi ta’ 1mg/kg/kuljum u ogħla ( 1 darba l-esponiment kliniku bid-doża umana massima rakkomandata [MRHD] ibbażata fuq l-AUC) u fil-firien nisa fil-livelli tad-dożi kollha ( 0.3 drabi l-esponiment kliniku bl-MHRD ibbażat fuq l-AUC).

Żieda fl-inċidenża ta’ keratoakantoma fil-gilda kienet osservata fil-firien irġiel f’dożi ta’ 4 u 10 mg/kg/kuljum ( 4 darbiet l-esponiment bl-MRHD ibbażat fuq l-AUC). Żieda fl-inċidenża ta’ karċinoma tal-glandoli mammarji kemm fil-firien irġiel u kemm fin-nisa kienet osservata fl-annimali ttrattati b’10 mg/kg/kuljum (7 darbiet l-esponiment bl-MRHD ibbażat fuq l-AUC). Eċċess ta’ mortalità sekondarja minn ipogliċemija ikkaġunata minn IGF-1 kienet osservata fl-istharriġ tal-karċinoġenesi.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta' eċċepjenti

Benzyl alcohol

Sodium chloride

Polysorbate 20

Glacial acetic acid

Sodium acetate

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 Snin

Wara li jinfetaħ

L-istabilità kimika u fiżika waqt l-użu ġiet murija għal 30 jum f'2 C sa 8 C.

Mil-lat mikrobijoloġiku, la darba jkun miftuħ, il-prodott mediċinali jrid jiġi maħżun għal massimu ta'

30 jum f'temperatura ta' 2 C sa 8 C.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2 C - 8°C). Tagħmlux fil-friża.

Żomm il-fjala fil-kartuna ta' barra sabiex tilqa' mid-dawl.

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara l-ewwel ftuħ tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Kunjett ta’ 5 ml (ħġieġ ta' tip I) magħluq b'għatu (bromobutyl/isoprene polymer) u siġill (plastik ivverniċċjat).

Kull kunjett fih 4 ml ta’ soluzzjoni.

Daqs tal-pakkett ta' kunjett 1.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

INCRELEX jiġi bħala soluzzjoni f’dożi multipli.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Ipsen Pharma

65, quai Georges Gorse 92100 Boulogne-Billancourt Franza

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/402/001

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 03 Awissu 2007

Data tal-aħħar tiġdid: 03 Awissu 2012

10.DATA TA' REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati