Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS (irbesartan / hydrochlorothiazide) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - C09DA04

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaIrbesartan Hydrochlorothiazide BMS
Kodiċi ATCC09DA04
Sustanzairbesartan / hydrochlorothiazide
ManifatturBristol-Myers Squibb Pharma EEIG

1. ISEM

TAL-PRODOTT MEDIĊINALI
Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 150 mg/12.5 mg pilloli.

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola fiha 150 mg ta’ irbesartan u 12.5 mg ta’ hydrochlorothiazide.
Sustanza mhux attiva:
Kull pillola miksija b’rita fiha 26.65 mg ta’ lactose (bħala lactose monohydrate). Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

awtorizzat

Pillola.

Lewn il-ħawħa, ibbuzzata fuq iż-żewġ naħat, ovali, b’qalb ibbuzzata fuq naħ waħda u numru 2775 mnaqqax fuq in-naħa l-oħra.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

 

 

 

 

adux

Kura għall-pressjoni għolja essenzjali.

 

ħ

m’g

 

 

 

 

Din id-doża fissa kombinata hija indikata f’pazjenti adulti li għandhom pressjoni għolja li mhiex

kontrollata sew b’ irbesartan jew b’ hydrochlorothiazide waħidhom (ara sezzjoni 5.1).

 

inali

 

 

 

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jlingħata

 

 

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS jist ’ jittieħed darba kuljum, ma’ l-ikel jew waħdu.

 

ċ

 

 

 

It-titrazzjoni tad-doża bis-sustanzi d v dwali (i.e. irbesartan u hydochlorothiazide) tista’ tiġi

rrikmandata.

medi

 

 

 

 

 

 

 

Għandha tiġi kkonsidrata l-bidla diretta minn monoterapija għall-kombinazzjonijiet fissi meta tkun klinikament adattata:

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 150 mg/12.5 mg jista’ jingħata f’ pazjenti, fejn il-pressjoni mhixProdottqed tiġi kkontrollata sew b’hydrochlorothiazide jew irbesartan 150 mg waħidhom; Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 300 mg/12.5 mg jista’ jingħata lill-pazjenti li mhux qed

ikunu kk ntrollati b’mod suffiċjenti b’irbesartan 300 mg jew b’Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 150 mg/12.5 mg.

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 300 mg/25 mg jista’ jingħata lil pazjenti li ma jkunux qed jiġu kkontrollati b’mod suffiċjenti b’Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 300 mg/12.5 mg.

Mhux irrikmandati dożi ogħla minn 300 mg irbesartan/25 mg hydrochlorothiazide darba kuljum. Meta neċessarju, Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS jista jingħata ma’ prodott mediċinali ieħor kontra l-pressjoni għolja (ara sezzjoni 4.5).

Indeboliment renali: minħabba li fih il-komponent ta’ hydrochlorothiazide, Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS mhux irrikmandat għall-pazjenti b’disfunzjoni renali severa (tneħħija tal- krejatinina < 30 ml/min). F’din il- popolazzjoni, id-dijuretiċi loop huma ppreferuti mit-thiazides. M’hemmx bżonn aġġustar tad-doża f’pazjenti b’indeboliment renali fejn il-tneħħija tal-krejatinina renali hija ≥ 30 ml/min (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Indeboliment epatiku: Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS mhux indikat f’pazjenti b’indeboliment epatiku sever. Thiazides għandhom jiġu użati b’attenzjoni f’pazjenti b’indeboliment epatiku.

M’hemmx bżonn aġġustar fid-doża ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS f’pazjenti b’indeboliment epatiku minn ħafif sa moderat (ara sezzjoni 4.3).

Pazjenti anzjani: m’hemmx bżonn aġġustar fid-doża ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS f’pazjenti anzjani.

Pazjenti tfal: Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS m’huwiex rakkomandat għall-użu fit-tfal u l- adoloxxenti minħabba nuqqas ta’ tagħrif dwar is-sigurtà u l-effikaċja.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanzi attivi, għal xi sustanzi mhux attivi (ara sezzjoni 6.1) jew għal xi sustanzi oħra derivati minn sulfonamide (hydrochlorothiazide hija sustanza derivata

minn sulfonamide)

awtorizzat

It-tieni u t-tielet trimestru tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.6)

 

Indeboliment renali sever (tneħħija tal-krejatinina < 30 ml/min)

 

Ipokalimja rifrattorja, iperkalċimja

 

Indeboliment epatiku sever, ċirrożi biljari u kolestażi

 

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Pressjoni baxxa - Pazjenti bi tnaqqis ta’ volum: Irbesartan Hydrochlorothi zide BMS kien rarament assoċjat ma’ pressjoni baxxa sintomatika f’pazjenti bi pressjoni għolja mingħajr fatturi ta’ riskju oħra għall-pressjoni baxxa. Pressjoni baxxa sintomatika tista’ tkun iżjed mistennija f’pazjenti li jbatu minn

tnaqqis ta’ volum u/jew sodium minħabba terapija dijuretika q wwija, dieta restritta mill-melħ, dijarea

jew rimettar. Dawn il-kondizzjonijiet għandhom jiġu korretti q bel tinbeda il-kura b’Irbesartan

Hydrochlorothiazide BMS.

 

adux

ħ

 

 

m’g

 

Stenożi ta’ l-arterja renali-Pressjoni għolja renovaskulari: hemm riskju ikbar ta’ pressjoni baxxa severa u ta’ insuffiċjenza renali meta pazjenti li għandhomli stenożi bilaterali ta’ l-arterja renali, jew stenożi ta’ l-arterja li tagħti għall-kilwa waħda taħdem, jiġu kkurati b’impedituri ta’ l-enzima li tikkonverti l- angiotensin jew b’ antagonisti tar-riċinalietturi ng otensin-II. Għalkemm m’hemm xejn dokumentat li dan

isir b’Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS, effetti simili għandhom ikunu mistennija.

Indeboliment renali u trapjantmedital-ċkl ewi: meta Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS jintuża f’pazjenti b’indeboliment tal-funzjoni renali, hija rrikmandata osservazzjoni perjodika tal-livelli tal-potassium fis-serum, tal-krejatinina u tal-uric acid. M’hemmx esperjenza meta Irbesartan Hydrochlorothiazide

BMS jingħata lill-pazjenti li riċentament kellhom trapjant tal-kliewi. Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS Prodottm’għandux jin uża f’pazjenti b’indeboliment renali sever (tneħħija tal-krejatinina < 30 ml/min) (ara sezzjoni 4.3). Pazjenti b’indeboliment tal-funzjoni renali jista’ jkollhom ażotemija assoċjata mad-

dijuretiku thiazi e. M’hemmx bżonn aġġustar fid-doża f’pazjenti b’indeboliment renali jekk il-tneħħija tal-krejatinina tkun ≥ 30 ml/min. Madankollu, f’pazjenti b’indeboliment renali minn ħafif sa moderat (tneħħija tal-krejatinina ≥ 30 ml/min iżda < 60 ml/min) din id-doża fissa kombinata għandha tiġi mogħtija b’attenzjoni.

Indeboliment epatiku: thiazides għandhom jintużaw b’attenzjoni f’pazjenti b’indeboliment tal-funzjoni epatika jew b’mard progressiv fil-fwied, minħabba li tibdil żgħir ta’ fluwidu u ta’ bilanċ fl-elettroliti jista’ jwassal għall-koma epatika. Għad m’hemmx esperjenza klinika b’Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS f’pazjenti b’indeboliment epatiku.

Stenożi tal-valv aortiku u mitrali, kardjomijopatija ipertrofika ostruttiva: bħal fil-każ ta’ vażodilatorji oħra, għandha tingħata attenzjoni speċjali f’pazjenti li jsofru minn stenożi aortika jew mitrali jew kardjomijopatija ipertrofika ostruttiva.

Aldosteroniżmu primarju: pazjenti b’aldosteroniżmu primarju ġeneralment ma jirrispondux għall- prodotti mediċinali ta’ kontra l-pressjoni li jaħdmu billi jinpedixxu s-sistema tar-renin-angiotensin. Għalhekk, mhux irrikmandat l-użu ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS.

Effetti metaboliċi u endokrinali: it-terapija bit-thiazide tista’ tfixkel it-tolleranza tal-glucose. F’pazjenti dijabetiċi jista’ jkun hemm bżonn ta’ aġġustar fid-doża ta’ l-insulina jew mediċini ipogliċemiċi li jittieħdu mill-ħalq. Waqt it-terapija bit-thiazide tista’ tibda tidher id-dijabete li ma tkunx dehret qabel. Żidiet fil-livelli tal-kolesterol u tat-trigliċeridi ġew assoċjati mat-terapija dijuretika thiazide; madankollu b’doża ta’ 12.5 mg ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS, l-effetti li ġew irrapportati kienu minimi jew xejn.

Tista’ sseħħ iperuriċemija jew tiħrax gotta ċara f’xi pazjenti li jirċievu it-terapija thiazide.

Żbilanċ ta’ l-elettroliti: bħal f’kull pazjent li jirċievi terapija dijuretika, għandhom jiġu determinati perjodikament fi spazju ta’ żmien xieraq l-elettroliti fis-serum.

Thiazides, li jinkludu hydrochlorothiazide, jistgħu jikkaġunaw żbilanċ fil-fluwidu jew fl-elettroliti (ipokalimja, iponatremja u alkalożi ipokloremika). Sintomi ta’ allarm li jindikaw żbilanċ fil-fluwidu

jew fl-elettroliti huma nixfa fil-ħalq, għatx, debbulizza, letarġija, ħedla, irrekwitezza, uġigħ fil-muskoli jew bugħawwieġ, għeja kbira muskolari, pressjoni baxxa, oligurja, takikardija, u disturbi

gastrointestinali bħal dardir jew rimettar.

Għalkemm ipokalimja tista’ tiżviluppa bl-użu ta’ dijuretiċi thiazide, terapija konkorrenti ma’

irbesartan tista’ tnaqqas l-ipokalimja ikkaġunata mid-dijuretiċi. Ir-riskju ta’ l-ipokal mja huwa l-akbar

f’pazjenti b’ċirrożi fil-fwied, f’pazjenti li qed ikollhom dijuresi mgħaġġla, f’pazjenti li mhux qed

ACTH. Għal kuntrarju, minħabba li Irbesartan Hydrochlorothiazide BMSawtorizzatfih irbesartan, jista jkun hemm iperkalimja speċjalment fil- preżenza ta’ indeboliment renali u/jew insuffiċenza tal-qalb u

jirċievu biżżejjed elettroliti orali, u f’pazjenti li qed jieħdu terapija konkomitan a’ kortikosterojdi jew

dijabete. Hija rrikkmandata osservazzjoni adegwata tal-potassium fis-serum f’pazjenti li għandhom

dan ir-riskju. Id-dijuretiċi li ma jnaqqsux il-potassium, supplimenti tal-potassium jew sostituti li fihom il-potassium għandhom jingħataw b’attenzjoni flimkien m ’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS

(ara sezzjoni 4.5).

 

adux

 

 

M’hemm l-ebda evidenza li turi li irbesartan inaqqas jew jimpedixxi l-iponatremija kkaġunata mid-

 

ħ

 

m’g

 

dijuretiċi. Ġeneralment, in-nuqqas tal-chloride jkun ħafif u ħafna drabi ma jinħtieġx li tingħata kura.

Thiazides jistgħu jnaqqsu t-tneħħija urinarja tal-calcium u jikkaġunaw li l-calcium fis-serum jogħla xi

ftit f’intervalli maqsuma fl-assenza ta’ mard magħruf fil-metaboliżmu tal-calcium. Iperkalċemja

qawwija tista’ tkun ta’ evidenza li hemm ipertajrojdili żmu mistoħbi. Thiazides għandhom jitwaqqfu

qabel ma jsiru t-testijiet fuq il-funzjoni t

-p ratirojde.

Ġie muri li thiazides iżidu t-tneħħija uri

rja tal-magnesium, li tista’ twassal f’ipomagneżimja.

Lithium: mhux irrikmandat l-użu fl mkieninalita’ lithium u Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS

(ara sezzjoni 4.5).

ċ

 

Testijiet anti-doping: hydrochlorothiazidemedi li jinsab f’dan il-prodott mediċinali tista’ tipproduċi riżultat analitikuProdottpożittiv f’ est anti-doping.

Ġenerali: f’pazjenti, li għandhom it-ton vaskulari u l-funzjoni renali jiddependu l-aktar mill-attivita’ tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone (p.e. pazjenti li jbatu minn insuffiċjenza tal-qalb konġestiva jew mard enali, inkluż stenożi ta’ l-arterja renali), il-kura b’impedituri ta’ enzimi li jikkonvertu angiotensin jew b’riċetturi antagonisti angiotensin-II li jaffetwaw din is-sistema ġew assoċjati ma’ pressjoni baxxa akuta, ażotemja, oligurja, jew rarament insuffiċjenza renali akuta. Bħal ma jiġri b’kull mediċina kontra pressjoni għolja, it-tnaqqis eċċessiv ta’ pressjoni f’pazjenti li jbatu minn kardjopatija iskemika jew minn mard kardjovaskulari iskemiku jista’ jwassal għal infart mijokardijaku jew għal attakk ta’ puplesija.

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva għal hydrochlorothiazide jistgħu jinħassu f’pazjenti li għandhom jew m’għandhomx rekord ta’ allerġija jew ażżma tal-bronki, imma hemm aktar ċans li jiġru f’pazjenti li kellhom dawn l-attakki.

L-użu ta’ dijuretiċi thiazide ġie rrapportat li jaggrava jew jattiva lupus erythematosus sistemiku. Każijiet ta’ reazzjonijiet ta’ fotosensittività ġew irrapportati b’dijuretiċi ta’ thiazides (ara sezzjoni 4.8). Jekk isseħħ reazzjoni ta’ fotosensittività matul it-trattament, huwa rrakkomandat li t-trattament jitwaqqaf. Jekk jitqies li jkun hemm bżonn l-għoti mill-ġdid ta’ dijuretiku, huwa rrakkomandat li jiġu protetti partijiet esposti għax-xemx jew għal UVA artifiċjali.

Tqala: Antagonisti tar-riċettur ta’ angiotensin II ma għandhomx jinbdew matul it-tqala. Sakemm terapija b’AIIRA ma tkunx meqjusa essenzjali, il-pazjenti li jkunu qegħdin jippjanaw li joħorġu tqal għandhom jinqalbu għal trattamenti ta’ kontra pressjoni għolja alternattivi li għandhom profil ta’ sigurtà stabbilit sabiex jintużaw waqt it-tqala. Meta tiġi ddijanjostikata tqala, trattament b’AIIRA għandu jitwaqqaf minnufih, u jekk xieraq, għandha tinbeda terapija alternattiva (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.6).

Lactose: dan il-prodott mediċinali fih il-lactose. Pazjenti bi problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għall-galactose, id-defiċjenza ta’ Lapp lactase jew assorbiment ħażin tal-glucose-galactose m’għandhomx jieħdu dan il-prodott mediċinali.

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan

il-prodott u affarijiet oħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Mediċini oħra kontra l-pressjoni għolja: l-effett ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS kon ra l- pressjoni għolja jista’ jiżdied meta jingħata flimkien ma’ mediċini oħra ta’ kontra l-pressjoni għolja.

Irbesartan u hydrochlorothiazide (b’dożi sa 300 mg irbesartan/25 mg hydrochloroth

de) ingħataw

mingħajr periklu ma’ mediċini oħra kontra l-pressjoni għolja inklużi l-imblokkatu

tal-kanali ta’

calcium u mblokkaturi beta-adrenergic. Kura minn qabel b’dożi għoljin ta’ dijure ċ

tista’ tirriżulta fi

tnaqqis ta’ volum u riskju ta’ pressjoni baxxa meta tinbeda l-kura b’irbesartanawtorizzatflimkien jew mingħajr dijuretiċi thiazide jekk it-tnaqqis tal-volum ma jiġix korrett minn qabel ( ra sezzjoni 4.4).

Lithium: żidiet riversibbli tal-konċentrazzjonijiet ta’ lithium fis-serum u tossiċità ġew irrapportati waqt l-amministrazzjoni konkomitanti tal-lithium ma’ l-impe it ri ta’ l-enzimi li jikkonvertu

angiontensin. Effetti simili ġew irrapportati rarament ħafna b’irbesartan sa issa. U wkoll, tneħħija

Hydrochlorothiazide BMS mhiex irrikkmandata (ara sezzjoni 4.4). Jekk tinħass il-ħtieġa ta’ din il- kombinazzjoni, hija rrikmandata osservazzjoni bir-reqqa tal-livelli tal- lithium fis-serum.

renali ta’ lithium titnaqqas b’thiazides u għalhekk, ir-riskju t ’ tossiċita’ minn lithium tista’ tiżdied

 

adux

b’Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS. Għalhekk, il-kombinazzjoni ta’ lithium u Irbesartan

ħ

m’g

 

Prodotti mediċinali li jaffettwaw il-potassium:li-effett fit-tnaqqis ta’ potassium ikkaġunat minn hydrochlorothiazide jonqos minħabbainali-effett potassium-sparing ta’irbesartan. Madankollu, dan l-effett ta’ hydrochlorothiazide fuq il-potassium fis-serum, huwa mistenni li jiżdied bi prodotti mediċinali oħra

assoċjati ma’ telf ta’ potassium u ċipokal mja (p.e. dijuretiċi kalijuretiċi oħra, lassativi, amphotericin, carbenoxolone, penicillinmediG sod um). Minn naħa l-oħra, ibbażat fuq l-esperjenza bl-użu ta’ prodotti mediċinali oħra li jostakolaw is-sistema ta’ renin-angiotensin, użu konkomitanti ta’ dijuretiċi

potassium-sparing, supplim nti tal-potassium, sostituti tal-melħ li fihom il-potassium u mediċini oħra li jistgħu jżidu l-livelli tal-potassium fis-serum (p.e. heparin sodium) jistgħu jwasslu għal żidied tal-

Prodotti mediċinali affettwati b’tibdil tal-potassium fis-serum: osservazzjoni perjodika tal- potassium fis-serum hija rrikmandata meta Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS jiġi mogħti flimkien ma’ prodotti mediċinali ħra affettwati b’disturbi tal-potassium fis-serum (p.e. digitalis glycosides, antiarritmiċi).

potassium fis-serum. Monitoraġġ adegwat tal-potassium fis-serum f’pazjenti f’riskju huwa rakkomandatProdott(ara sezzjoni 4.4).

Mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi: meta antagonisti ta’ angiotensin II jingħataw simultanjament ma’ mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi (jiġifieri inibituri COX-2 selettivi, acetylsalicylic acid (> 3 g/ġurnata) u NSAIDs mhux selettivi), jista’ jkun hemm tnaqqis ta’ l-effett kontra l-pressjoni għolja.

Bħal fil-każ ta’ l-inibituri ACE, l-użu konkomitanti ta’ antagonisti ta’ angiotensin II u NSAIDs jista’ jwassal għal riskju akbar ta’ deterjorament tal-funzjoni renali, inkluża l-possibbilità ta' insuffiċjenza renali akuta, u żieda ta’ potassium fis-serum, speċjalment f’pazjenti li diġà kellhom funzjoni renali ħażina. It-taħlita għandha tingħata b’attenzjoni, speċjalment fl-anzjani. Il-pazjenti għandhom jiġu idratati sewwa, u għandha tingħata konsiderazzjoni għall-monitoraġġ tal-funzjoni renali wara l-bidu ta’ terapija konkomitanti, u perjodikament wara.

Tagħrif addizzjonali dwar l-effetti ta’ irbesartan ma’ mediċini oħra: fi studji kliniċi, il-farmakokinetiċi ta’ irbesartan ma kinux affettwati minn hydrochlorothiazide. Irbesartan jiġi metabolizzat prinċipalment b’CYP2C9 u b’mod anqas estensiv bi glukuronidazzjoni. Ma kienu osservati ebda interazzjonijiet farmakokinetiċi jew farmakodinamiċi sinifikanti meta irbesartan ingħata ma’ warfarin, prodott mediċinali metabolizzat b’CYP2C9. L-effetti ta’ indutturi ta’ CYP2C9 bħal rifampicin fuq il- farmakokinetika ta’ irbesartan ma ġewx evalwati. Il-farmakokinetika ta’ digoxin ma nbidlitx meta ngħata ma’ irbesartan.

Tagħrif addizzjonali dwar l-effetti ta’ hydrochlorothiazide ma’ mediċini oħra: meta jingħataw flimkien, il-prodotti mediċinali segwenti jistgħu jinteraġixxu ma’ dijuretiċi thiazide:

Alkoħol: jista’ jkun hemm żieda fil-pressjoni baxxa ortostatika;

Mediċini kontra d-dijabete (mediċini li jittieħdu mill-ħalq u insulina): jista’ jkun hemm bżonn aġġustar tad-doża tal-prodott mediċinali kontra d-dijabete (ara sezzjoni 4.4);

Kortikosterojdi, ACTH: tnaqqis fl-elettroliti, speċjalment ipokalemija, jista’ jiżdied;

Cholestyramine u Colestipol resins: l-assorbiment ta’ hydrochlorothiazideawtorizzatjiġ imf xkel fil-preżenza ta’ anionic exchange resins;

Digitalis glycosides: ipokalemija jew ipomagneżemja ikkaġunati minħ bba thiazide jistgħu jiffavorixxu l-bidu ta’ arritmiji kardijaċi kkawżati minn digitalis (ara sezzjoni 4.4);

Mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi: l-amministrazzjoni t ’ mediċini anti-infjammatorji mhux

sterojdi jistgħu jnaqqsu l-effetti dijuretiċi, natrijuretiċi u ta’ kontra l-pressjoni għolja tat-thiazide f’xi

pazjenti;

adux

ħ

 

Pressor amines (p.e. noradrenaline): l-effetti tal-pressor amines jistgħu jonqsu, iżda mhux biżżejjed

biex teskludi l-użu tagħhom;

m’g

 

 

li

Rilassanti Nondepolarizing tal-muskolu ske etali (p.e. tubocurarine): l-effetti ta’ rilassanti

nondepolarizing tal-muskolu skeletali jistgħu jiżdiedu b’hydrochlorothiazide;

Mediċini kontra l-gotta: jista’ jkun hemminaliil-bżonn ta’ aġġustar tad-dożi ta’ mediċini kontra l-gotta

ċ

 

minħabba li hydrochlorothiazi jista’ jgħolli l-livell ta’ serum uric acid. Jista’ jkun hemm bżonn żieda

fid-doża ta’ probenecid jew sulfinpyrazone. L-użu flimkien ta’ dijuretiċi thiazide jistgħu jżidu l-

inċidenza ta’ reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva għal-allopurinol;

medi

 

Calcium salts: dijure iċi thiazide jistgħu jgħollu l-livelli ta’ calcium fis-serum calcium minħabba

tnaqqisProdottta’ eskrezzj ni. Jekk jinħtieġ li jingħataw supplimenti tal-calcium jew mediċini calcium sparing (p.e. kura bil-Vitamina D), il-livelli ta’ serum ta’ calcium għandhom jiġu osservati u d-doża

tal-calcium aġġustata kif meħtieġ;

Interazzjonijiet ħra: thiazides jistgħu jżidu l-effet ipergliċemiku tal-beta-blockers u ta’ diazoxide. Il- mediċini antikolinerġiċi (p.e atropine, beperiden) jistgħu jżidu l-biodisponibilità tad-dijuretiċi tat-tip thiazide billi jnaqqsu l-motilità` gastro-intestinali u r-rata ta’ tbattil ta’ l-istonku. Thiazides jistgħu jżidu r-riskju ta’ effetti avversi ikkaġunati b’amantadine. Thiazides jistgħu jnaqqsu l-eskrezzjoni renali tal-mediċini ċitotossiċi (p.e cyclophosphamide, methotrexate) u jżidu l-effetti majolosoppressivi tagħhom.

4.6Tqala u Treddigħ

Tqala:

L-użu ta’ AIIRAs mhuwiex rakkomandat matul l-ewwel tliet xhur tat-tqala (ara sezzjoni 4.4). L-użu ta’ AIIRAs huwa kontra-indikat matul it-tieni u t-tielet trimestri tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Evidenza epidemjoloġika dwar ir-riskju tat-teraġenoċità wara espożizzjoni għal inibituri ACE matul l- ewwel tliet xhur tat-tqala ma kienitx konklussiva; madankollu, żieda żgħira fir-riskju ma tistax tiġi eskluża. Filwaqt li ma hemm ebda data epidemijoloġika dwar ir-riskji b’Inibituri ta’ Reċetturi ta’ Angiotensin II (AIIRAs), jistgħu jeżistu riskji simili għal din il-klassi ta’ mediċini. Sakemm terapija AIIRA kontinwa mhijiex meqjusa essenzjali, il-pazjenti li jkunu qegħdin jippjanaw li joħorġu tqal għandhom jinqalbu għal trattamenti alternattivi ta’ kontra l-pressjoni għolja li għandhom profil ta’ sigurtà stabbilit għal użu waqt tqala. Meta tiġi dijanjostikata tqala, trattament b’ AIIRA għandu jitwaqqaf minnufih, u, jekk xieraq, għandha tinbeda terapija alternattiva.

Espożizzjoni għal terapija AIIRA matul it-tieni u t-tielet trimestri hija magħrufa li twassal għal tossiċità tal-fetu uman (tnaqqis fil-funzjoni tal-kliewi, oligohydramnios, tnaqqis fl-ossifikazzjoni tal- għadam tar-ras) u tossiċità neonatali (nuqqas fil-funzjoni tal-kliewi, pressjoni baxxa, iperkalemija)

(Ara sezzjoni 5.3).

Ġew irrapportati każijiet ta’ tromboċitopenja fi trabi tat-twelid jew suffejraawtorizzatfil-fetu jew fit-trabi tat- twelid meta l-omm ingħatat il-kura bit-thiazide. Billi Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS fih

Jekk seħħet espożizzjoni għall-AIIRAs mit-tieni trimestru tat-tqala, huwa rrakkomandat kon roll bl- ultrasound tal-funzjoni renali u tal-kranju.

Trabi li ommijiethom ħadu AIIRAs għandhom jiġu osservati mill-qrib għal pressjoni baxxa (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Thiazides jgħaddu mill-plaċenta u jsibu ruħhom fid-demm tal-kurdun. Jistgħu ġibu nuqqas fil-

perfużjoni tal-plaċenta, disturbi fl-elettroliti tal-fetu u possibilment reazzjonijiet oħra li ġraw fl-adulti.

hydrochlorothiazide, mhux irrikkmandat waqt l-ewwel trimestru tat-tqala. Jinħtieġ li tingħata kura alternattiva qabel ma jkun hemm il-ħsieb ta’ tqala.

Treddigħ:

adux

ħ

 

Minħabba li m’hemm l-ebda informazzjoni disponibbli dwar l-użu ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide

BMS waqt il-perjodu ta’ treddigħ, Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS mhuwiex rakkomandat u kuri

 

m’g

alternattivi li għandhom profili tas-sigurtà stabbiliiti aħjar waqt it-treddigħ huma preferibbli,

speċjalment meta omm tkun tredda’ tarbija t t-twelid jew tarbija li twieldet qabel iż-żmien.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

 

inali

ċ

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Skond il-kwalitajiet

medi

 

farmakodinamiċi tiegħu, Irb sartan Hydrochlorothiazide BMS mhux suppost li jkollu effett fuq din il- ħila. Waqt is-sewqan jew tħaddim ta’ magni wieħed għandu joqgħod attent għax xi kultant jista’ jħoss

xi sturdament jew għejja waqt il-kura kontra l-pressjoni għolja.

4.8 EffettiProdottmhux mixtieqa

L-għoti ta’ i besartan/hydrochlorothiazide flimkien:

It-Tabella 1 tagħti -reazzjonijiet avversi osservati minn rapportaġġ spontanju u fi provi kkontrollati bi plaċebo li fihom 898 pazjent bi pressjoni għolja rċievew għadd ta’ dożi (medda: 37.5 mg/6.25 mg sa 300 mg/25 mg irbesartan/hydrochlorothiazide) u reazzjonijiet avversi minn rapportaġġ spontanju.

Il-frekwenza tar-reazzjonijiet avversi hija definita permezz tal-konvenzjoni li ġejja:

komuni ħafna (≥ 1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000); rari ħafna (< 1/10,000). F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa għandhom jitniżżlu skond is-serjetà tagħhom. L-effetti li huma aktar serji għandhom jitniżżlul-ewwel, segwiti minn dawk inqas serji.

Tabella 1: Reazzjonijiet Avversi fi Provi Kkontrollati bi Plaċebo u Rapporti Spontaneji*

Investigazzjonijiet:Komuni: żidiet fin-nitroġenu ta’ l-urea tad-demm (BUN), kreatinina u creatine kinase

 

 

 

Mhux

 

tnaqqis fil-potassium u fis-sodium tas-serum

 

 

 

 

 

 

 

komuni:

 

 

 

 

Disturbi fil-qalb:

 

 

Mhux

 

sinkope, pressjoni baxxa, takikardija, edema

 

 

 

komuni:

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża:

 

Komuni:

 

sturdament

 

 

 

 

Mhux

 

sturdament ortostatiku

 

 

 

komuni:

 

 

 

 

 

 

 

Mhux

 

uġigħ ta’ ras

 

 

 

 

magħrufa:

 

 

 

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema

 

Mhux

 

tinnitus

 

 

labirintika:

 

 

magħrufa:

 

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

 

Mhux

 

sogħla

 

 

medjastinali:

 

 

magħrufa:

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali:

 

Komuni:

 

sezzjoni 4.4)

awtorizzat

 

 

dardir/rimettar

 

 

 

 

Mhux

 

dijarea

 

 

 

 

 

komuni:

 

 

 

 

 

 

 

Mhux

 

dispepsija, disgwesja

 

 

 

magħrufa:

 

 

 

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema

 

Komuni:

 

tneħħi l-awrina b’mod anormali

urinarja:

 

 

Mhux

 

funzjoni renali indebolita inkluż każijiet żolati

 

 

 

magħrufa:

ta’ kollass renali f’p zjenti f’riskju (ara

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi muskolu-skeltrali u tal-

 

magħrufa:

 

adux

 

 

Mhux

 

nefħa fl-estremitajiet

connective tissue:

 

 

komuni:

 

ħ

 

 

 

 

Mhux

 

artralġij , mijalġija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-

 

Mhux

 

m’g

 

 

 

 

iperkalemja

 

nutrizzjoni:

 

 

magħruf:

 

 

 

 

Disturbi vaskulari:

 

 

Mhux

li

fwawar

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

komun :

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u

 

 

Komun :

 

għeja kbira

 

kondizzjonijiet ta' mnejn

ċ

 

 

 

 

jingħata:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema immuni:

 

Mhux

 

każijiet rari ta’ reazzjonijiet ta’ sensittività

 

medi

magħrufa:

eċċessiva bħal anġjoedema, raxx, urtikarja

 

 

 

Disturbi fil-fwied u fil-marrara:

 

Mhux

 

epatite, funzjoni anormali tal-fwied

 

 

 

magħrufa:

 

 

 

Disturbi fis-sistema riproduttiva

 

Mhux

 

disfunzjoni sesswali, tibdil fil-libidu

Prodott

 

 

komuni:

 

 

 

 

u fis-sider:

 

 

 

 

 

 

* Il-frekwenza għal reazzjonijiet avversi mikxufin minn rapporti spontaneji hija deskritta bħala “mhux magħrufa”

Aktar tagħrif fuq komponenti individwali: minbarra r-reazzjonijiet avversi msemmijin hawn fuq għal dan il-prodott kombinat, reazzjonijiet avversi oħrajn li ġew irrapportati ma’ wieħed minn dawn il- komponenti individwali jistgħu jkunu reazzjonijiet avversi potenzjali ma’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS. It-Tabelli 2 u 3 taħt jiddeskrivu fid-dettall ir-reazzjonijiet avversi rrapportati mal-komponenti individwali ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS.

Tabella 2: Reazzjonijiet avversi rrapportati ma’ l-użu ta’ irbesartan waħdu

Disturbi ġenerali u

Mhux

uġigħ fis-sider

kondizzjonijiet ta' mnejn

komuni:

 

jingħata:

 

 

Tabella 3: Reazzjonijiet avversi (minkejja r-relazzjoni mal-prodott mediċinali) rapportati ma’ l-użu ta’ hydrochlorothiazide waħdu

Investigazzjonijiet:

Mhux

żbilanċ fl-elettroliti (li tinkludi l-

 

 

 

 

magħrufa:

ipokalemija u l-iponatremja, ara sezzjoni

 

 

 

 

4.4), iperuriċemija glikożurja,

 

 

 

 

ipergliċemija, żieda fil-kolesterol u

 

 

 

 

trigliċeridi

 

Disturbi fil-qalb:

 

Mhux

 

arritmji kardijaċi

 

 

 

magħrufa:

 

 

 

Disturbi tad-demm u tas-sistema

Mhux

 

anemija aplastika, dipressjoni tal-

limfatika:

 

magħrufa:

mudullun ta’ l-għadam,

 

 

 

 

newtropenja/agranuloċitożi, anemija

 

 

 

 

emolitika, lewkopenja, tromboċitopenja

Disturbi fis-sistema nervuża:

Mhux

 

Vertigo, parasteżija, sturdament,

 

 

magħrufa:

irrekwitezza

 

Disturbi fl-għajnejn:

 

Mhux

 

vista mċajpra li tgħaddi, xanthopsia

 

 

magħrufa:

 

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

Mhux

 

diffikultà respiratorja (inkluż pulmonite u

medjastinali:

 

magħrufa:

edema pulmonari)

 

Disturbi gastro-intestinali:

Mhux

 

pankrejatite, anoressja, dijarea, st kezza,

 

 

magħrufa:

irritazzjoni fl-istonku, sijaladenite,

 

 

 

 

nuqqas ta’ aptit

 

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema

Mhux

 

nefrite interstizjali, disfunzjoni renali

urinarja:

 

magħrufa:

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

Mhux

 

reazzjonijiet anafilattiċi, nekroliżi

taħt il-ġilda:

 

magħrufa:

 

 

awtorizzat

 

epidermali tossika, anġite nekrotizzanti

 

 

 

 

(vaskulite, vask lite kutanja),

 

 

 

 

reazzjonijiet tal-ġilda bħal lupus

 

 

 

 

eritematożi, riattivazzjoni tal-lupus

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

eritematoħżi kutanja, reazzjonijiet

 

 

 

 

fotosensittivi, raxx, urtikarja

Disturbi muskolu-skeltrali u tal-

Mhux

 

ħeja, spażmu tal-muskoli

connective tissue:

 

magħrufa:

m’g

 

 

 

 

 

li

 

 

Disturbi vaskulari:

 

Mhux

 

pressjoni baxxa tal-qagħda

 

 

magħruf :

 

 

 

Disturbi ġenerali u

 

Mhux

 

deni

 

 

kondizzjonijiet ta' mnejn

magħrufa:

 

 

 

jingħata:

 

inali

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

Disturbi fil-fwied u fil-marrara:

Mhux

 

suffejra (suffejra intraepatika kolestatika)

 

 

magħrufa:

 

 

 

Disturbi psikjatriċi:

 

Mhux

 

dipressjoni, disturbi fl-irqad

 

medi magħrufa:

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

L-episodji avversi dipendenti fuq id-doża ta' hydrochlorothiazide (b'mod partikolari disturbi elettrolitiċi) jistgħu jiżdiedu meta jkun qed jiġi ttitrat il-hydrochlorothiazide.

4.9 Doża eċċessiva

M’hemmx biżżejjed informazzjoni speċifika fuq il-kura ta’ doża eċċessiva ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS. Il-pazjent għandu jkun osservat mill-viċin u l-kura għandha tkun sintomatika u ta’ support. L-immaniġġjar jiddependi fuq iż-żmien minn meta tittieħed u minn kemm huma qawwija s-sintomi. Miżuri ssuġġeriti jinkludu induzzjoni tar-rimettar u/jew tal-ħasil gastriku. Il- faħam attivat jista’ jkun utli fit-trattament ta’ doża eċċessiva. L-elettroliti u l-kreatinina fis-serum għandhom jiġu mkejlin ta’ spiss. Jekk titbaxxa l-pressjoni, il-pazjent għandu joqgħod mimdud, u jingħata sostituzzjoni tal-melħ u volum malajr.

Is-sintomi l-iktar ċari ta’ doża eċċessiva ta’ irbesartan huma mistennija li jkunu pressjoni baxxa, u takikardija; bradikardija tista’ tiġri wkoll.

Doża eċċessiva ta’ hydrochlorothiazide hija assoċjata ma’ tnaqqis fl-elettroliti (ipokalemija, ipokloremija, iponatremija) u deidrazzjoni minħabba dijureżi eċċessiva. L-iktar sinjali u sintomi komuni ta’ doża eċċessiva huma dardir u ngħas. Ipokalemija tista’ tikkaġuna spażmi tal-muskoli u/jew arritmiji kardijaċi aċċentwati minħabba l-użu flimkien ta’ glikosidi diġitali jew minħabba ċerti mediċini antiarritmiċi.

Irbesartan ma jitneħħiex bl-emodijaliżi. Ma ġiex stabbilit kemm jitneħħa hydrochlorothiazide bid- dijaliżi tad-demm.

5.TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1Tagħrif farmakodinamiku

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS huwa kombinazzjoni ta’ antagonist ta’ ċettur angiotensin-II,

irbesartan u dijuretiku thiazide, hydrochlorothiazide. Il-kombinazzjoni ta’ dawn l- ng edjenti għandha

Kategorija farmakoterapewtika: antagonisti ta’ angiotensin-II, kombinatiawtorizzatKodiċ ATC C09DA04.

effett anti-ipertensiv miżjud, inaqqas il-pressjoni tad-demm fi grad aktar minn kull ingredjent waħdu.

Irbesartan huwa antagonist qawwi, attiv mill-ħalq, antagonist selettiv t r-riċettur angiotensin-II (sub

tip AT1). Huwa mistenni li jimblokka l-azzjonijiet kollha ta’ l-angiotensin-II medjati mir-riċettur AT1,

livelli ta’ angiotensin-II, u fi tnaqqis fil-konċentrazzjoni tal-plaaduxżma aldosterone. Il-livelli tal-potassium fis-serum mhumiex affettwati b’mod sinifikanti b’irbesartanħwaħ f’dożi rrikmandati lill-pazjenti

mingħajr m’għandu x’jaqsam ma’ l-oriġini jew rotta ta’ sinteżi ta’ l-angiotensin-II. L-antagoniżmu

selettiv tar-riċetturi ta’ l-angiotensin-II (AT1), jirriżulta f’żidiet fil-livelli fil-plażma ta’ renin u fil-

li m’għandhomx riskju ta’ żbilanċ ta’ l-elettroliti (aram’gsezzjonijiet 4.4 4.5). Irbesartan ma

jinpedixxix l-ACE (kinase-II), enzima li tiġġenera l-an iotensin-II u tiddiżintegra ukoll il-bradikinina

f’metaboliti inattivi. Irbesartan m’għandux bżonn ta’ attivazzjoni metabolika biex ikun attiv. li Hydrochlorothiazide huwa dijuretikuinalithiaz de. Għad mhux magħruf għal kollox il-mekkaniżmu ta’ l-

effett anti-ipertensiv tad-dijuretiċi tat-tip th z de. Thiazides jaffettwaw il-mekkaniżmu tubulari renali tar-riassorbiment ta’ l-elettroliti u jżidu direttament l-eskrezzjoni tas-sodium u tal-chloride f’ammonti

kważi ekwivalenti. L-azzjoni dijuretċka ta’ hydrochlorothiazide tnaqqas il-volum tal-plażma, iżżid l- attività tar-renin fil-plamediżma, u żż d t-tmexxija ta’ l-aldosterone, bil-konsegwenza li żżid it-telf ta’ potassium u bicarbonate fl-awrina u tnaqqas il-potassium fis-serum. Preżumibbilment minħabba l-

inblukkar fis-sistema renin-angiotensin-aldosterone, meta hydrochlorothiazide jingħata flimkien ma’ irbesartan jista’ jinqaleb bil-kontra t-telf tal-potassium assoċjat ma’ dawn id-dijuretiċi. Bil-

hydrochlorothiazide, id-dijureż tibda’ fi żmien 2 sigħat, u l-ogħla effett ikun wara madwar 4 sigħat, waqt li Prodottl-azzjoni ddum madwar 6-12-il siegħa.

Il-kombinazzj ni ta’ hydrochlorothiazide u irbesartan tipproduċi tnaqqis addittiv relatat mad-doża fil- pressjoni tad-demm tul il-firxa terapewtika tad-doża. Iż-żieda ta’ 12.5 mg hydrochlorothiazide ma’ 300 mg ta’ irbesartan darba waħda kuljum f’pazjenti li ma kinux ikkontrollati sew meta ħadu 300 mg irbesartan waħdu irriżulta f’aktar tnaqqis fil-pressjoni dijastolika korreta bil-plaċebo fl-inqas livelli (24 siegħa wara li tingħata d-doża) ta’ 6.1 mmHg. Il-kombinazzjoni ta’ 300 mg irbesartan u 12.5 mg hydrochlorothiazide irriżultaw fi tnaqqis fuq kollox tal-pressjoni sistolika/dijastolika, mnaqqsa għal plaċebo, sa 13.6/11.5 mm Hg.

Dejta klinika limitata (7 minn 22 pazjent) tissuġġerixxi li l-pazjenti mhux ikkontrollati bil- kombinazzjoni ta’ 300 mg/12.5 mg jistgħu jiġu titrati ’l fuq għal 300 mg/25 mg. F’dawn il-pazjenti, kien osservat tnaqqis inkrementali fil-pressjoni tad-demm kemm għal pressjoni sistolika tad-demm (SBP) kif ukoll għal pressjoni dijastolika tad-demm (DBP) (13.3 u 8.3 mm Hg, rispettivament).

Doża darba kuljum ta’ 150 mg irbesartan u 12.5 mg ta’ hydrochlorothiazide tat-tnaqqis tal-pressjoni sistolika/dijastolika fil-punt medjan ta’ 12.9/6.9 mmHg aġġustat għal plaċebo (24 siegħa wara li ngħatat id-doża) f’pazjenti bi pressjoni għolja bejn ħafifa għal moderata. L-ogħla effetti jseħħu f’ 3-

6 sigħat. Meta ġiet assessjata permezz ta’ osservazzjoni ta’ pressjoni ambulatorja, il-kombinazzjoni ta’ 150 mg irbesartan u 12.5 mg hydrochlorothiazide darba kuljum, ikkawżat tnaqqis konsisteneti fil- pressjoni matul perijodu ta’ 24 siegħa bi tnaqqis medju f’24 siegħa tal-pressjoni sistolika/dijastolika ta’ 15.8/10.0 mmHg mnaqqsa għall-plaċebo. Meta mkejla permezz ta’ osservazzjoni tal-pressjoni ambulatorja l-effetti mill-inqas għal aktar ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 150 mg/12.5 mg kienu 100%. L-effetti mill-inqas għal aktar mkejla mid-dirgħajn waqt il-viżti għand it-tabib kienu 68% u 76% għal Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 150 mg/12.5 mg u Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 300 mg/12.5 mg, rispettivament. Dawn l-effetti tul 24 siegħa kienu osservati mingħajr ma sar tnaqqis eċċessiv tal-pressjoni fl-ogħla effett u huma konsistenti mat-tnaqqis sigur u effettiv tal- pressjoni tul l-intervall ta’ doża waħda kuljum.

F’pazjenti li ma kinux ikkontrollati sew meta ħadu 25 mg hydrochlorothiazide waħdu, meta ngħataw irbesartan ukoll kellhom tnaqqis miżjud medju fil-pressjoni sistolika/dijastolika ta’ 11.1/7.2 mm Hg meta mnaqqsa għal plaċebo.

wara l-ewwel doża u jibqa’ preżenti sostanzjalment f’1-2 ġimgħat, bl-effett massimu jseħħ fi żmien 6- 8 ġimgħat. Waqt studji li saru b’kontinwazzjoni fit-tul, l-effett ta’ irbesartan/hyd ochlorothiazide inżamm għal aktar minn sena. Għalkemm ma ġiex speċifikament studjat b’Irbesar an Hydrochlorothiazide BMS, il-pressjoni ma reġgħetx għoliet kemm b’irbesartan jew b’hydrochlorothiazide.

L-effett li għandu irbesartan f’kombinazzjoni ma’ hydrochlorothiazide fitawtorizzat-tnaqqis tal-pressjoni jitfaċċa

Ma ġiex studjat l-effett tal-kombinazzjoni ta’ irbesartan u hydrochlorothiazideadux fuq il-morbidità u l-

imwiet. Studji epidemjoloġiċi wrew li kura fit-tul b’hydrochlorothiazide tnaqqas ir-riskju ta’ mwiet u morbidità kardjovaskulari.

ħ Ir-rispons għal Irbesartan Hydrochlorothiazide BMSm’gma jiddependix mill-età u lanqas mis-sess. Bħal

fil-każ ta’ prodotti mediċinali oħra li jaffetwaw is-sistema renin-angiotensin, pazjenti suwed bi

pressjoni għolja għandhom rispons notevolment anqas ħal terapija bi ibersartan waħdu. Meta

irbesartan jingħata flimkien ma’ doża baxxa ta’lihydrochlorothiazide (p.e 12.5 mg kuljum), ir-rispons kontra il-pressjoni għolja f’pazjentiinalisuwed javviċina lil dak f’pazjenti mhux suwed.

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS bħala terapija inizjali għal pressjoni

għolja severa (definita bħala SeDBPċ≥ 110 mmHg) ġew evalwati fi studju b’aktar minn ċentru wieħed, b’mod każwali, double-blind, ikkontrollat b’mod attiv ta’ 8 ġimgħat, parallel-arm. B’kollox

697 pazjent intagħżlu b’modmedikażwali fi proporzjon ta’ 2:1 jew għal irbesartan/hydrochlorothiazide

150 mg/12.5 mg jew għal irb sartan 150 mg u ġew titrati bil-forza b’mod sistematiku (qabel ma r- rispons tagħhom għal doża iktar baxxa ġie vvalutat) wara ġimgħa għal irbesartan/hydrochlorothiazide

300 mg/25 mg jew irbesartan 300 mg, rispettivament.

iperlipidemiċi u l-aktar kundizzjoni kardjovaskulari frekwenti kienet anġina pectoris stabbli fi 3.5% tal-parteċipanti.

L-istudjuProdottkien magħmul minn 58% irġiel. L-età medja tal-pazjenti kienet ta’ 52.5 sena, 13% kienu ≥ 65 sena, u 2% biss kienu ≥ 75 sena. Tnax fil-mija (12%) tal-pazjenti kienu dijabetiċi, 34% kienu

L-għan ewlieni ta’ dan l-istudju kien li jqabbel il-proporzjon ta’ pazjenti li l-SeDBP tagħhom kien ikkontrollat (SeDBP < 90 mmHg) f’Ġimgħa 5 tat-trattament. Erbgħa u sebgħin fil-mija (47.2%) tal- pazjenti fuq il-kombinazzjoni laħqu livell minimu ta’ SeDBP < 90 mmHg meta mqabbel ma’ 33.2% tal-pazjenti fuq irbesartan (p = 0.0005). Il-pressjoni tad-demm medja fil-linja bażi kienet bejn wieħed u ieħor 172/113 mmHg f’kull grupp ta’ trattament u t-tnaqqis ta’ SeSBP/SeDBP wara ħames ġimgħat kien 30.8/24.0 mmHg u 21.1/19.3 mmHg għal irbesartan/hydrochlorothiazide u irbesartan, rispettivament (p < 0.0001).

It-tipi u l-inċidenzi ta’ episodji avversi rrapportati għal pazjenti ttrattati bil-kombinazzjoni kienu simili għall-profil ta’ l-episodju avvers għal pazjenti fuq monoterapija. Matul il-perjodu ta’ trattament ta’ 8 ġimgħat, ma kien hemm ebda każ ta’ sinkope rrapportat f’xi grupp tat-trattament. Kien hemm 0.6% u

0% ta’ pazjenti bi pressjoni baxxa u 2.8% u 3.1% ta’ pazjenti bi sturdament bħala reazzjonijiet avversi rrapportati fil-gruppi ta’ kombinazzjoni u ta’ monoterapija, rispettivament.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

L-użu flimkien ta’ hydrochlorothiazide u irbesartan m’għandu l-ebda effett fuq il-farmakoniteċi taż- żewġ mediċini.

Irbesartan u hydrochlorothiazide huma attivi mill-ħalq u m’għandhomx bżonn biotransformazzjoni biex ikunu attivi. Wara li jingħata mill-ħalq Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS il-biodisponibilità assoluta orali hija 60 - 80% u 50 - 80% għal irbesartan u hydrochlorothiazide, rispettivament. L-ikel ma jaffettwax il-biodisponibilità ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS. Il-konċentrazzjoni fil-

plażma tilħaq l-ogħla livell 1.5 - 2 sigħat wara li tingħata mill-ħalq għal irbesartan u 1 - 2.5 sigħat għal hydrochlorothiazide.

10 sa 600 mg. Ġiet osservata żieda mhux proporzjonali, fl-assorbiment millawtorizzat-ħalq meta tingħata doża iktar minn 600 mg; dan il-mekkaniżmu għadu mhux magħruf. It-tneħħija mill-ġisem kollu u renali hija

Irbesartan jeħel mal-proteina tal-plażma b’madwar 96%, u l-għaqda mal-komponenti taċ-ċelluli tad-

demm hija negliġibbli. Il-volum ta’ distribuzzjoni għal irbesartan huwa 53 - 93 litru.

Hydrochlrothiazide jeħel mal-proteini tal-plażma bi 68%, u l-volum ta’ distibuzzjoni apparenti huwa 0.83 - 1.14 l/kg.

Irbesartan juri farmakokinetiċi linjari u proporzjonati mad-doża meta jingħ ta fuq il-firxa tad-doża ta’

157 - 176 u 3.0 - 3.5 ml/min, rispettivament. Il-half-life ta’ l-eliminazzjoni terminali ta’ irbesartan hija 11 - 15-il siegħa. Il-konċentrazzjoni fissa fil-plażma tintlaħ q w ra 3 ijiem minn meta tinbeda l-kura

ta’ darba kuljum. Kienet osservata akkumulazzjoni limitata t ’ irbesartan (< 20%) fil-plażma meta

 

adux

ngħatat doża darba kuljum repetuta. Fi studju ġew osservati konċentrazzjonijiet ta’ irbesartan fil-

 

ħ

plażma xi ftit ogħla fil-pazjenti nisa bi pressjoni għolja. Madankollu ma kienx hemm differenza fil-

half-life u fl-akkumulazzjoni ta’ irbesartan. M’he

x bżonn aġġustar tad-doża f’pazjenti nisa. Il-

valuri ta’ irbesartan AUC u Cmax kienu wkoll xi ft t iktar fil-pazjenti anzjani (≥ 65 sengħa) milli fil-

 

 

 

 

m’g

pazjenti żgħar (18-40 sena). Madankollu il-halif- ife terminali ma tbiddlitx b’mod sinifikanti.

M’hemmx bżonn aġġustar ta’ doża f’p zjenti anzjani. Il-medja tal-half life tal-plażma ta’

hydrochlorothiazide ġiet irrapportata tv rja minn 5-15-il siegħa.

Wara li

C irbesartan jingħata

inali

 

 

ll-ħalq jew ġol-vini, 80 - 85% tar-radjuattività li tiċċirkola fil-plażma

 

 

 

ċ

 

hi attribwita għal irbesartanmedimhux mibdul. Irbesartan jiġi metabolizzat fil-fwied permezz tal-

konjugazzjoni mal-glucuronide u l-ossidazzjoni. Il-metabolit maġġuri li jiċċirkola huwa irbesartan glucuronide (bejn wieħed u ieħor 6%). Studji in vitro jindikaw li irbesartan huwa primarjament ossidat

bl-enzima cytochrome P450 CYP2C9; l-isoenzima CYP3A4 għandha effett negliġibbli. Irbesartan u l- metabolitiProdotttiegħu huma eliminati kemm permezz tas-sistema biljari kif ukoll permezz ta’ dik renali. Wara li 14C irbesartan jingħata jew mill-ħalq jew ġol-vini, madwar 20% tar-radjuattività tiġi rkuprata

fl-awrina, u l-kumplament fl-ippurgar. Inqas minn 2% tad-doża toħroġ fl-awrina bħala irbesartan mhux mibdul. Hydrochlorothiazide ma jiġix metabolizzat iżda jiġi eliminat malajr permezz tal-kliewi. Għall-inqas 61% tad-doża meħuda mill-ħalq tiġi eliminata mingħajr tibdil wara 24 siegħa. Hydrochlorothiazide jgħaddi mill-plaċenta iżda mhux mill-barriera bejn il-moħħ u d-demm, u jitneħħa fil-ħalib tas-sider.

Indeboliment Renali: f’pazjenti b’indeboliment renali jew li qed jagħmlu l-emodijalisi, il-parametri farmakokinetiċi ta’ irbesartan ma tbiddlux b’mod sinifikanti. Irbesartan ma jitneħħiex bl-emodijalisi. F’pazjenti bi tneħħija ta’ krejatinina < 20 ml/min, l-half-life ta’ l-eliminazzjoni ta’ hydrochlorothiaze ġiet irrapportata li tiżdied għal 21 siegħa.

Indeboliment epatiku: f’pazjenti b’ċirrożi, minn ħafifa għal moderata, il-parametri farmakokinetiċi ta’ irbesartan ma jitbiddlux b’mod sinifikanti. Ma sarux studji f’pazjenti b’indeboliment epatiku sever.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-siġurtà tal-mediċina

Irbesartan/hydrochlorothiazide: it-tossiċità potenzjali tal-kombinazzjoni ta’ irbesartan/ hydrochlorothiazide wara li tingħata mill-ħalq ġiet evalwata f’firien u f’makakki (macaques) waqt studji li damu sa 6 xhur. Ma ġewx osservati sejbiet tossikoloġiċi, ta’ relevanza, waqt l-użu terapewtiku fil-bniedem. It-tibdiliet li ġejjin, osservati f’firien u f’makakki li rċevew il-kombinazzjoni ta’ irbesartan/ hydrochlorothiazide f’dożi ta’ 10/10 u 90/90 mg/kg/jum, dehru wkoll b’wieħed minn dawn iż-żewġ mediċini waħidhom u/jew kienu sekondarji għal tnaqqis tal-pressjoni (ma ġewx osservati interazzjonijiet tossikoloġiċi sinifikanti):

tibdil fil-kliewi, ikkaratterizzat minn żidiet ħfief fl-urea fis-serum u tal-krejatinina, u iperplażja/ ipertrofija ta’ l-apparat jukstaglomerulari, li huma konsegwenza diretta ta’ l-interazzjoni ta’ irbesartan mas-sistema renin-angiotensin;

tnaqqis żgħir fil-parametri ta’ l-eritroċiti (eritroċiti, emoglobina, ematokrit);

telf ta’ kulur fl-istonku, ulċeri, nekrożi fokali tal-mukoża gastrika ġew osservati fi ftit firien fi studju ta’ 6 xhur fuq it-tossiċita` b’irbesartan 90 mg/kg/jum, hydrochlorothiazide 90 mg/kg/jum u irbesratan/hydrochlorothiazide 10/10 mg/kg/jum. Dawn il-leżjonijiet ma ġewx osserv ti fil- makakki;

tnaqqis tal-potassium fis-serum minħabba hydrochlorothiazide u mfixkla pa zjalment meta hydrochlorothiazide ingħata flimkien ma’ irbesartan.

Il-parti l-kbira mill-effetti msemmija hawn fuq jidhru li ġraw minħabba l-attivi a` farmakoloġika ta’ irbesartan (imblokk ta’ l-inibizzjoni stimulata minn angiotensin II tal-ħelsien ta’ renin, b’stimulazzjoni

ta’ ċelluli li jipproduċu renin) u jseħħu wkoll b’impedituri ta’ enzimi li jikkonvertu angiotensin. Dawn

 

 

 

awtorizzat

is-sejbiet jidhru li m’għandhomx rilevanza għall-użu ta’ dożi terapewtiċi ta’

irbesartan/hydrochlorothiazides fil-bnedmin.

 

 

 

Ma deherx li kien hemm effetti teratoġeniċi f’firien li ng at w irbesartan u hydrochlorothiazide

 

 

adux

 

flimkien b’dożi li jipproduċu tossiċità materna. L-effetti tal-kombinazzjoni ta’

 

ħ

 

irbesartan/hydrocholorhiazide fuq il-fertilitàgħadhom ma ġewx evalwati fi studji fl-annimali,

 

m’g

 

 

għax m’hemmx evidenza ta’ effetti avversi fuq il-fertilità fl-annimali jew fil-bnedmin b’irbesartan jew

b’hydrochlorothiazide meta jingħataw waħidhom. Madankollu, antagonist ieħor ta’ l- angiotensin-II

affetwa l-parametri tal-fertilità waqt studji fuqli-annimali meta ngħata waħdu. Dawn is-sejbiet ġew

 

 

 

inali

ukoll osservati b’dożi aktar baxxi ta’ d - ntagonista ieħor ta’ l-angiotensin-II meta ngħata flimkien

ma’ hydrochlorothiazide.

ċ

Ma kienx hemm evidenza ta’ mutaġeniċità jew klasroġenitiċità bil-kombinazzjoni ta’

 

medi

 

irbesartan/hydrochlorothiazi . Il-potenzjal karċinoġeniku tal-kombinazzjoni ta’ irbesartan u

hydrochlorothiazide għadu ma ġiex evalwat bi studji fuq l-annimali.

Irbesartan: ma kienx he

 

evidenza ta’ anormalità sistemika jew tossiċità li tattakka l-organu immirat

Prodott

 

 

 

b’dożi klinikament rilevanti. Fi studji mhux kliniċi ta’ sigurta`, dożi għoljin ta’ irbesartan

(≥ 250 mg/kg/jum f’firien u ≥ 100 mg/kg/jum f’makakki) ikkawżaw tnaqqis fil-parametri taċ-ċelluli ħomor tad-demm (eritroċiti, emoglobina, ematokrit). B’dożi għoljin ħafna (≥ 500 mg/kg/jum) tibdil diġenerattiv fil-kliewi (bħal nefrite interstizjali, nefħa tubulari, tubi bażofiliċi, żidiet fil- konċentrazjonijiet ta’ l-urea u tal-krejatinina fil-plażma) ġew stimulati b’irbesartan f’firien u f’makakki u huma meqjusa bħala sekondarji għall-effetti ipotensivi tal-mediċina li waslet għal tnaqqis fil-perfużjoni renali. Iktar minn hekk irbesartan ikkaġuna iperplasja/ipertrofija taċ-ċelluli jukstaglomerulari (f’firien b’≥ 90 mg/kg/jum, f’makakki b’ ≥ 10 mg/kg/jum). Dan it-tibdil kollu kien ikkonsidrat li seħħ bl-azzjoni farmakoloġika ta’ irbesartan. Għall-dożi terapewtiċi ta’ irbesartan fil- bnedmin, ma jidhirx li l-iperplażja/ipertrofija taċ-ċelluli renali jukstaglomerulari għandha xi rilevanza. Ma kienx hemm evidenza ta’ mutaġeniċita, klastoġeniċita` jew karċinoġeniċita`.

Studji fuq annimali b’irbesartan urew effetti tossiċi li jgħaddu (żieda fil-formazzjoni tal-ħofor fil-pelvi renali, hydroureter, edema ta’ taħt il-ġilda) fil-feti tal-firien, li ġew risolvuti wara t-twelid. Fil-fniek, abort jew reassorbiment kmieni ta’ l-embriju ġie nnotat b’dożi li kkaġunaw tossiċita` sinifikanti fl- omm, li nkludew mwiet. Ma ġewx osservati effetti teratoġeniċi fil-far jew fil-fenek.

Hydrochlorothiazide: għalkemm instabet evidenza ekwivoka għall-effett ġenotossiku u karċinoġeniku f’xi mudelli esperimentali, l-esperjenza estensiva fil-bniedem b’hydrochlorothiazide ma rnexxilhiex turi assoċjazzjoni bejn l-użu tagħha u żieda fin-neoplażmi.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Microcrystalline cellulose

Croscarmellose sodium

Lactose monohydrate

Magnesium stearate

Colloidal hydrated silica

Pregelatinised maize starch

Ferric oxide aħmar u isfar (E172)

6.2

Inkompatibilitajiet

 

 

 

awtorizzat

Ma jgħoddux f’dan il-każ.

 

 

 

6.3

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

snin.

 

 

 

ħadux

 

6.4

Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

 

 

 

m’g

 

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

 

 

li

 

Aħżen fil-pakkett oriġinali biex tilqa’ mill-umd tà.

 

6.5

 

inali

 

 

In-natura tal-kontenitur u ta’ d k hemm ġo fih

 

 

ċ

 

 

 

Pakketti ta’ 14-il pillola; strixxa ta’ 14- pillola f’folji al-PVC/PVDC/Aluminju.

Pakketti ta’ 28 pillola; 2 strixxi ta’ 14-il pillola f’folji tal-PCV/PVDC/Aluminju.

 

medi

 

 

 

 

Pakketti ta’ 56 pillola; 4 strixxi ta’ 14-il pillola f’folji tal-PVC/PVDC/Aluminju. Pakketti ta’ 98 pillola; 7 strixxi ta’ 14-il pillola f’folji tal-PVC/PVDC/Aluminju.

Pakketti ta’ 56 x 1 pillola ; 7 strixxi ta’ 8 x 1 pillola kull waħda f’folji tal-PVC/PVDC/Aluminju

perforatiProdottta’ ża waħda.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

6.6 P ekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull fdal tal-prodott li ma jiġix użat jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Ir-Renju Unit

8.NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/369/001-005

9.DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

Data ta’ l-ewwel awtorizzazzjoni: 19 ta’ Jannar 2007

Data ta’ l-aħħar tiġdid:

10.DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq il-website ta’ l-Aġenzija Ewropeja dwar il-

Mediċini (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

ħ

 

 

 

li

m’g

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

ċ

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI
Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 300 mg/12.5 mg pilloli.
2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA
Kull pillola fiha 300 mg ta’ irbesartan u 12.5 mg ta’ hydrochlorothiazide.
Sustanza mhux attiva:
Kull pillola miksija b’rita fiha 65.8 mg ta’ lactose (bħala lactose monohydrate). Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

awtorizzat

Pillola.

Lewn il-ħawħa, ibbuzzata fuq iż-żewġ naħat, ovali, b’qalb ibbuzzata fuq naħ waħda u numru 2776 mnaqqax fuq in-naħa l-oħra.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

 

 

 

 

adux

Kura għall-pressjoni għolja essenzjali.

 

ħ

m’g

 

 

 

 

Din id-doża fissa kombinata hija indikata f’pazjenti adulti li għandhom pressjoni għolja li mhiex

kontrollata sew b’ irbesartan jew b’ hydrochlorothiazide waħidhom (ara sezzjoni 5.1).

 

inali

 

 

 

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jlingħata

 

 

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS jist ’ jittieħed darba kuljum, ma’ l-ikel jew waħdu.

 

ċ

 

 

 

It-titrazzjoni tad-doża bis-sustanzi d v dwali (i.e. irbesartan u hydochlorothiazide) tista’ tiġi

rrikmandata.

medi

 

 

 

 

 

 

 

Għandha tiġi kkonsidrata l-bidla diretta minn monoterapija għall-kombinazzjonijiet fissi meta tkun klinikament adattata:

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 150 mg/12.5 mg jista’ jingħata f’ pazjenti, fejn il-pressjoni mhixProdottqed tiġi kkontrollata sew b’hydrochlorothiazide jew irbesartan 150 mg waħidhom; Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 300 mg/12.5 mg jista’ jingħata lill-pazjenti li mhux qed

ikunu kk ntrollati b’mod suffiċjenti b’irbesartan 300 mg jew b’Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 150 mg/12.5 mg.

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 300 mg/25 mg jista’ jingħata lil pazjenti li ma jkunux qed jiġu kkontrollati b’mod suffiċjenti b’Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 300 mg/12.5 mg.

Mhux irrikmandati dożi ogħla minn 300 mg irbesartan/25 mg hydrochlorothiazide darba kuljum. Meta neċessarju, Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS jista jingħata ma’ prodott mediċinali ieħor kontra l-pressjoni għolja (ara sezzjoni 4.5).

Indeboliment renali: minħabba li fih il-komponent ta’ hydrochlorothiazide, Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS mhux irrikmandat għall-pazjenti b’disfunzjoni renali severa (tneħħija tal- krejatinina < 30 ml/min). F’din il- popolazzjoni, id-dijuretiċi loop huma ppreferuti mit-thiazides. M’hemmx bżonn aġġustar tad-doża f’pazjenti b’indeboliment renali fejn il-tneħħija tal-krejatinina renali hija ≥ 30 ml/min (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Indeboliment epatiku: Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS mhux indikat f’pazjenti b’indeboliment epatiku sever. Thiazides għandhom jiġu użati b’attenzjoni f’pazjenti b’indeboliment epatiku.

M’hemmx bżonn aġġustar fid-doża ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS f’pazjenti b’indeboliment epatiku minn ħafif sa moderat (ara sezzjoni 4.3).

Pazjenti anzjani: m’hemmx bżonn aġġustar fid-doża ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS f’pazjenti anzjani.

Pazjenti tfal: Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS m’huwiex rakkomandat għall-użu fit-tfal u l- adoloxxenti minħabba nuqqas ta’ tagħrif dwar is-sigurtà u l-effikaċja.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanzi attivi, għal xi sustanzi mhux attivi (ara sezzjoni 6.1) jew għal xi sustanzi oħra derivati minn sulfonamide (hydrochlorothiazide hija sustanza derivata

minn sulfonamide)

awtorizzat

It-tieni u t-tielet trimestru tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.6)

 

Indeboliment renali sever (tneħħija tal-krejatinina < 30 ml/min)

 

Ipokalimja rifrattorja, iperkalċimja

 

Indeboliment epatiku sever, ċirrożi biljari u kolestażi

 

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Pressjoni baxxa - Pazjenti bi tnaqqis ta’ volum: Irbesartan Hydrochlorothi zide BMS kien rarament assoċjat ma’ pressjoni baxxa sintomatika f’pazjenti bi pressjoni għolja mingħajr fatturi ta’ riskju oħra għall-pressjoni baxxa. Pressjoni baxxa sintomatika tista’ tkun iżjed mistennija f’pazjenti li jbatu minn

tnaqqis ta’ volum u/jew sodium minħabba terapija dijuretika q wwija, dieta restritta mill-melħ, dijarea

jew rimettar. Dawn il-kondizzjonijiet għandhom jiġu korretti q bel tinbeda il-kura b’Irbesartan

Hydrochlorothiazide BMS.

 

adux

ħ

 

 

m’g

 

Stenożi ta’ l-arterja renali-Pressjoni għolja renovaskulari: hemm riskju ikbar ta’ pressjoni baxxa severa u ta’ insuffiċjenza renali meta pazjenti li għandhomli stenożi bilaterali ta’ l-arterja renali, jew stenożi ta’ l-arterja li tagħti għall-kilwa waħda taħdem, jiġu kkurati b’impedituri ta’ l-enzima li tikkonverti l- angiotensin jew b’ antagonisti tar-riċinalietturi ng otensin-II. Għalkemm m’hemm xejn dokumentat li dan

isir b’Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS, effetti simili għandhom ikunu mistennija.

Indeboliment renali u trapjantmedital-ċkl ewi: meta Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS jintuża f’pazjenti b’indeboliment tal-funzjoni renali, hija rrikmandata osservazzjoni perjodika tal-livelli tal-potassium fis-serum, tal-krejatinina u tal-uric acid. M’hemmx esperjenza meta Irbesartan Hydrochlorothiazide

BMS jingħata lill-pazjenti li riċentament kellhom trapjant tal-kliewi. Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS Prodottm’għandux jin uża f’pazjenti b’indeboliment renali sever (tneħħija tal-krejatinina < 30 ml/min) (ara sezzjoni 4.3). Pazjenti b’indeboliment tal-funzjoni renali jista’ jkollhom ażotemija assoċjata mad-

dijuretiku thiazi e. M’hemmx bżonn aġġustar fid-doża f’pazjenti b’indeboliment renali jekk il-tneħħija tal-krejatinina tkun ≥ 30 ml/min. Madankollu, f’pazjenti b’indeboliment renali minn ħafif sa moderat (tneħħija tal-krejatinina ≥ 30 ml/min iżda < 60 ml/min) din id-doża fissa kombinata għandha tiġi mogħtija b’attenzjoni.

Indeboliment epatiku: thiazides għandhom jintużaw b’attenzjoni f’pazjenti b’indeboliment tal-funzjoni epatika jew b’mard progressiv fil-fwied, minħabba li tibdil żgħir ta’ fluwidu u ta’ bilanċ fl-elettroliti jista’ jwassal għall-koma epatika. Għad m’hemmx esperjenza klinika b’Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS f’pazjenti b’indeboliment epatiku.

Stenożi tal-valv aortiku u mitrali, kardjomijopatija ipertrofika ostruttiva: bħal fil-każ ta’ vażodilatorji oħra, għandha tingħata attenzjoni speċjali f’pazjenti li jsofru minn stenożi aortika jew mitrali jew kardjomijopatija ipertrofika ostruttiva.

Aldosteroniżmu primarju: pazjenti b’aldosteroniżmu primarju ġeneralment ma jirrispondux għall- prodotti mediċinali ta’ kontra l-pressjoni li jaħdmu billi jinpedixxu s-sistema tar-renin-angiotensin. Għalhekk, mhux irrikmandat l-użu ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS.

Effetti metaboliċi u endokrinali: it-terapija bit-thiazide tista’ tfixkel it-tolleranza tal-glucose. F’pazjenti dijabetiċi jista’ jkun hemm bżonn ta’ aġġustar fid-doża ta’ l-insulina jew mediċini ipogliċemiċi li jittieħdu mill-ħalq. Waqt it-terapija bit-thiazide tista’ tibda tidher id-dijabete li ma tkunx dehret qabel. Żidiet fil-livelli tal-kolesterol u tat-trigliċeridi ġew assoċjati mat-terapija dijuretika thiazide; madankollu b’doża ta’ 12.5 mg ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS, l-effetti li ġew irrapportati kienu minimi jew xejn.

Tista’ sseħħ iperuriċemija jew tiħrax gotta ċara f’xi pazjenti li jirċievu it-terapija thiazide.

Żbilanċ ta’ l-elettroliti: bħal f’kull pazjent li jirċievi terapija dijuretika, għandhom jiġu determinati perjodikament fi spazju ta’ żmien xieraq l-elettroliti fis-serum.

Thiazides, li jinkludu hydrochlorothiazide, jistgħu jikkaġunaw żbilanċ fil-fluwidu jew fl-elettroliti (ipokalimja, iponatremja u alkalożi ipokloremika). Sintomi ta’ allarm li jindikaw żbilanċ fil-fluwidu

jew fl-elettroliti huma nixfa fil-ħalq, għatx, debbulizza, letarġija, ħedla, irrekwitezza, uġigħ fil-muskoli jew bugħawwieġ, għeja kbira muskolari, pressjoni baxxa, oligurja, takikardija, u disturbi

gastrointestinali bħal dardir jew rimettar.

Għalkemm ipokalimja tista’ tiżviluppa bl-użu ta’ dijuretiċi thiazide, terapija konkorrenti ma’

irbesartan tista’ tnaqqas l-ipokalimja ikkaġunata mid-dijuretiċi. Ir-riskju ta’ l-ipokal mja huwa l-akbar

f’pazjenti b’ċirrożi fil-fwied, f’pazjenti li qed ikollhom dijuresi mgħaġġla, f’pazjenti li mhux qed

ACTH. Għal kuntrarju, minħabba li Irbesartan Hydrochlorothiazide BMSawtorizzatfih irbesartan, jista jkun hemm iperkalimja speċjalment fil- preżenza ta’ indeboliment renali u/jew insuffiċenza tal-qalb u

jirċievu biżżejjed elettroliti orali, u f’pazjenti li qed jieħdu terapija konkomitan a’ kortikosterojdi jew

dijabete. Hija rrikkmandata osservazzjoni adegwata tal-potassium fis-serum f’pazjenti li għandhom

dan ir-riskju. Id-dijuretiċi li ma jnaqqsux il-potassium, supplimenti tal-potassium jew sostituti li fihom il-potassium għandhom jingħataw b’attenzjoni flimkien m ’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS

(ara sezzjoni 4.5).

 

adux

 

 

M’hemm l-ebda evidenza li turi li irbesartan inaqqas jew jimpedixxi l-iponatremija kkaġunata mid-

 

ħ

 

m’g

 

dijuretiċi. Ġeneralment, in-nuqqas tal-chloride jkun ħafif u ħafna drabi ma jinħtieġx li tingħata kura.

Thiazides jistgħu jnaqqsu t-tneħħija urinarja tal-calcium u jikkaġunaw li l-calcium fis-serum jogħla xi

ftit f’intervalli maqsuma fl-assenza ta’ mard magħruf fil-metaboliżmu tal-calcium. Iperkalċemja

qawwija tista’ tkun ta’ evidenza li hemm ipertajrojdili żmu mistoħbi. Thiazides għandhom jitwaqqfu

qabel ma jsiru t-testijiet fuq il-funzjoni t

-p ratirojde.

Ġie muri li thiazides iżidu t-tneħħija uri

rja tal-magnesium, li tista’ twassal f’ipomagneżimja.

Lithium: mhux irrikmandat l-użu fl mkieninalita’ lithium u Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS

(ara sezzjoni 4.5).

ċ

 

Testijiet anti-doping: hydrochlorothiazidemedi li jinsab f’dan il-prodott mediċinali tista’ tipproduċi riżultat analitikuProdottpożittiv f’ est anti-doping.

Ġenerali: f’pazjenti, li għandhom it-ton vaskulari u l-funzjoni renali jiddependu l-aktar mill-attivita’ tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone (p.e. pazjenti li jbatu minn insuffiċjenza tal-qalb konġestiva jew mard enali, inkluż stenożi ta’ l-arterja renali), il-kura b’impedituri ta’ enzimi li jikkonvertu angiotensin jew b’riċetturi antagonisti angiotensin-II li jaffetwaw din is-sistema ġew assoċjati ma’ pressjoni baxxa akuta, ażotemja, oligurja, jew rarament insuffiċjenza renali akuta. Bħal ma jiġri b’kull mediċina kontra pressjoni għolja, it-tnaqqis eċċessiv ta’ pressjoni f’pazjenti li jbatu minn kardjopatija iskemika jew minn mard kardjovaskulari iskemiku jista’ jwassal għal infart mijokardijaku jew għal attakk ta’ puplesija.

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva għal hydrochlorothiazide jistgħu jinħassu f’pazjenti li għandhom jew m’għandhomx rekord ta’ allerġija jew ażżma tal-bronki, imma hemm aktar ċans li jiġru f’pazjenti li kellhom dawn l-attakki.

L-użu ta’ dijuretiċi thiazide ġie rrapportat li jaggrava jew jattiva lupus erythematosus sistemiku. Każijiet ta’ reazzjonijiet ta’ fotosensittività ġew irrapportati b’dijuretiċi ta’ thiazides (ara sezzjoni 4.8). Jekk isseħħ reazzjoni ta’ fotosensittività matul it-trattament, huwa rrakkomandat li t-trattament jitwaqqaf. Jekk jitqies li jkun hemm bżonn l-għoti mill-ġdid ta’ dijuretiku, huwa rrakkomandat li jiġu protetti partijiet esposti għax-xemx jew għal UVA artifiċjali.

Tqala: Antagonisti tar-riċettur ta’ angiotensin II ma għandhomx jinbdew matul it-tqala. Sakemm terapija b’AIIRA ma tkunx meqjusa essenzjali, il-pazjenti li jkunu qegħdin jippjanaw li joħorġu tqal għandhom jinqalbu għal trattamenti ta’ kontra pressjoni għolja alternattivi li għandhom profil ta’ sigurtà stabbilit sabiex jintużaw waqt it-tqala. Meta tiġi ddijanjostikata tqala, trattament b’AIIRA għandu jitwaqqaf minnufih, u jekk xieraq, għandha tinbeda terapija alternattiva (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.6).

Lactose: dan il-prodott mediċinali fih il-lactose. Pazjenti bi problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għall-galactose, id-defiċjenza ta’ Lapp lactase jew assorbiment ħażin tal-glucose-galactose m’għandhomx jieħdu dan il-prodott mediċinali.

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u affarijiet oħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Mediċini oħra kontra l-pressjoni għolja: l-effett ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS kon ra l- pressjoni għolja jista’ jiżdied meta jingħata flimkien ma’ mediċini oħra ta’ kontra l-pressjoni għolja.

Irbesartan u hydrochlorothiazide (b’dożi sa 300 mg irbesartan/25 mg hydrochloroth

de) ingħataw

mingħajr periklu ma’ mediċini oħra kontra l-pressjoni għolja inklużi l-imblokkatu

tal-kanali ta’

calcium u mblokkaturi beta-adrenergic. Kura minn qabel b’dożi għoljin ta’ dijure ċ

tista’ tirriżulta fi

tnaqqis ta’ volum u riskju ta’ pressjoni baxxa meta tinbeda l-kura b’irbesartanawtorizzatflimkien jew mingħajr dijuretiċi thiazide jekk it-tnaqqis tal-volum ma jiġix korrett minn qabel ( ra sezzjoni 4.4).

Lithium: żidiet riversibbli tal-konċentrazzjonijiet ta’ lithium fis-serum u tossiċità ġew irrapportati waqt l-amministrazzjoni konkomitanti tal-lithium ma’ l-impe it ri ta’ l-enzimi li jikkonvertu

angiontensin. Effetti simili ġew irrapportati rarament ħafna b’irbesartan sa issa. U wkoll, tneħħija

Hydrochlorothiazide BMS mhiex irrikkmandata (ara sezzjoni 4.4). Jekk tinħass il-ħtieġa ta’ din il- kombinazzjoni, hija rrikmandata osservazzjoni bir-reqqa tal-livelli tal- lithium fis-serum.

renali ta’ lithium titnaqqas b’thiazides u għalhekk, ir-riskju t ’ tossiċita’ minn lithium tista’ tiżdied

 

adux

b’Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS. Għalhekk, il-kombinazzjoni ta’ lithium u Irbesartan

ħ

m’g

 

Prodotti mediċinali li jaffettwaw il-potassium:li-effett fit-tnaqqis ta’ potassium ikkaġunat minn hydrochlorothiazide jonqos minħabbainali-effett potassium-sparing ta’irbesartan. Madankollu, dan l-effett ta’ hydrochlorothiazide fuq il-potassium fis-serum, huwa mistenni li jiżdied bi prodotti mediċinali oħra

assoċjati ma’ telf ta’ potassium u ċipokal mja (p.e. dijuretiċi kalijuretiċi oħra, lassativi, amphotericin, carbenoxolone, penicillinmediG sod um). Minn naħa l-oħra, ibbażat fuq l-esperjenza bl-użu ta’ prodotti mediċinali oħra li jostakolaw is-sistema ta’ renin-angiotensin, użu konkomitanti ta’ dijuretiċi

potassium-sparing, supplim nti tal-potassium, sostituti tal-melħ li fihom il-potassium u mediċini oħra li jistgħu jżidu l-livelli tal-potassium fis-serum (p.e. heparin sodium) jistgħu jwasslu għal żidied tal-

Prodotti mediċinali affettwati b’tibdil tal-potassium fis-serum: osservazzjoni perjodika tal- potassium fis-serum hija rrikmandata meta Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS jiġi mogħti flimkien ma’ prodotti mediċinali ħra affettwati b’disturbi tal-potassium fis-serum (p.e. digitalis glycosides, antiarritmiċi).

potassium fis-serum. Monitoraġġ adegwat tal-potassium fis-serum f’pazjenti f’riskju huwa rakkomandatProdott(ara sezzjoni 4.4).

Mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi: meta antagonisti ta’ angiotensin II jingħataw simultanjament ma’ mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi (jiġifieri inibituri COX-2 selettivi, acetylsalicylic acid (> 3 g/ġurnata) u NSAIDs mhux selettivi), jista’ jkun hemm tnaqqis ta’ l-effett kontra l-pressjoni għolja.

Bħal fil-każ ta’ l-inibituri ACE, l-użu konkomitanti ta’ antagonisti ta’ angiotensin II u NSAIDs jista’ jwassal għal riskju akbar ta’ deterjorament tal-funzjoni renali, inkluża l-possibbilità ta' insuffiċjenza renali akuta, u żieda ta’ potassium fis-serum, speċjalment f’pazjenti li diġà kellhom funzjoni renali ħażina. It-taħlita għandha tingħata b’attenzjoni, speċjalment fl-anzjani. Il-pazjenti għandhom jiġu idratati sewwa, u għandha tingħata konsiderazzjoni għall-monitoraġġ tal-funzjoni renali wara l-bidu ta’ terapija konkomitanti, u perjodikament wara.

Tagħrif addizzjonali dwar l-effetti ta’ irbesartan ma’ mediċini oħra: fi studji kliniċi, il-farmakokinetiċi ta’ irbesartan ma kinux affettwati minn hydrochlorothiazide. Irbesartan jiġi metabolizzat prinċipalment b’CYP2C9 u b’mod anqas estensiv bi glukuronidazzjoni. Ma kienu osservati ebda interazzjonijiet farmakokinetiċi jew farmakodinamiċi sinifikanti meta irbesartan ingħata ma’ warfarin, prodott mediċinali metabolizzat b’CYP2C9. L-effetti ta’ indutturi ta’ CYP2C9 bħal rifampicin fuq il- farmakokinetika ta’ irbesartan ma ġewx evalwati. Il-farmakokinetika ta’ digoxin ma nbidlitx meta ngħata ma’ irbesartan.

Tagħrif addizzjonali dwar l-effetti ta’ hydrochlorothiazide ma’ mediċini oħra: meta jingħataw flimkien, il-prodotti mediċinali segwenti jistgħu jinteraġixxu ma’ dijuretiċi thiazide:

Alkoħol: jista’ jkun hemm żieda fil-pressjoni baxxa ortostatika;

Mediċini kontra d-dijabete (mediċini li jittieħdu mill-ħalq u insulina): jista’ jkun hemm bżonn aġġustar tad-doża tal-prodott mediċinali kontra d-dijabete (ara sezzjoni 4.4);

Kortikosterojdi, ACTH: tnaqqis fl-elettroliti, speċjalment ipokalemija, jista’ jiżdied;

Cholestyramine u Colestipol resins: l-assorbiment ta’ hydrochlorothiazideawtorizzatjiġ imf xkel fil-preżenza ta’ anionic exchange resins;

Digitalis glycosides: ipokalemija jew ipomagneżemja ikkaġunati minħ bba thiazide jistgħu jiffavorixxu l-bidu ta’ arritmiji kardijaċi kkawżati minn digitalis (ara sezzjoni 4.4);

Mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi: l-amministrazzjoni t ’ mediċini anti-infjammatorji mhux

sterojdi jistgħu jnaqqsu l-effetti dijuretiċi, natrijuretiċi u ta’ kontra l-pressjoni għolja tat-thiazide f’xi

pazjenti;

adux

ħ

 

Pressor amines (p.e. noradrenaline): l-effetti tal-pressor amines jistgħu jonqsu, iżda mhux biżżejjed

biex teskludi l-użu tagħhom;

m’g

 

 

li

Rilassanti Nondepolarizing tal-muskolu ske etali (p.e. tubocurarine): l-effetti ta’ rilassanti

nondepolarizing tal-muskolu skeletali jistgħu jiżdiedu b’hydrochlorothiazide;

Mediċini kontra l-gotta: jista’ jkun hemminaliil-bżonn ta’ aġġustar tad-dożi ta’ mediċini kontra l-gotta

ċ

 

minħabba li hydrochlorothiazi jista’ jgħolli l-livell ta’ serum uric acid. Jista’ jkun hemm bżonn żieda

fid-doża ta’ probenecid jew sulfinpyrazone. L-użu flimkien ta’ dijuretiċi thiazide jistgħu jżidu l-

inċidenza ta’ reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva għal-allopurinol;

medi

 

Calcium salts: dijure iċi thiazide jistgħu jgħollu l-livelli ta’ calcium fis-serum calcium minħabba

tnaqqisProdottta’ eskrezzj ni. Jekk jinħtieġ li jingħataw supplimenti tal-calcium jew mediċini calcium sparing (p.e. kura bil-Vitamina D), il-livelli ta’ serum ta’ calcium għandhom jiġu osservati u d-doża

tal-calcium aġġustata kif meħtieġ;

Interazzjonijiet ħra: thiazides jistgħu jżidu l-effet ipergliċemiku tal-beta-blockers u ta’ diazoxide. Il- mediċini antikolinerġiċi (p.e atropine, beperiden) jistgħu jżidu l-biodisponibilità tad-dijuretiċi tat-tip thiazide billi jnaqqsu l-motilità` gastro-intestinali u r-rata ta’ tbattil ta’ l-istonku. Thiazides jistgħu jżidu r-riskju ta’ effetti avversi ikkaġunati b’amantadine. Thiazides jistgħu jnaqqsu l-eskrezzjoni renali tal-mediċini ċitotossiċi (p.e cyclophosphamide, methotrexate) u jżidu l-effetti majolosoppressivi tagħhom.

4.6Tqala u Treddigħ

Tqala:

L-użu ta’ AIIRAs mhuwiex rakkomandat matul l-ewwel tliet xhur tat-tqala (ara sezzjoni 4.4). L-użu ta’ AIIRAs huwa kontra-indikat matul it-tieni u t-tielet trimestri tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Evidenza epidemjoloġika dwar ir-riskju tat-teraġenoċità wara espożizzjoni għal inibituri ACE matul l- ewwel tliet xhur tat-tqala ma kienitx konklussiva; madankollu, żieda żgħira fir-riskju ma tistax tiġi eskluża. Filwaqt li ma hemm ebda data epidemijoloġika dwar ir-riskji b’Inibituri ta’ Reċetturi ta’ Angiotensin II (AIIRAs), jistgħu jeżistu riskji simili għal din il-klassi ta’ mediċini. Sakemm terapija AIIRA kontinwa mhijiex meqjusa essenzjali, il-pazjenti li jkunu qegħdin jippjanaw li joħorġu tqal għandhom jinqalbu għal trattamenti alternattivi ta’ kontra l-pressjoni għolja li għandhom profil ta’ sigurtà stabbilit għal użu waqt tqala. Meta tiġi dijanjostikata tqala, trattament b’ AIIRA għandu jitwaqqaf minnufih, u, jekk xieraq, għandha tinbeda terapija alternattiva.

Espożizzjoni għal terapija AIIRA matul it-tieni u t-tielet trimestri hija magħrufa li twassal għal tossiċità tal-fetu uman (tnaqqis fil-funzjoni tal-kliewi, oligohydramnios, tnaqqis fl-ossifikazzjoni tal- għadam tar-ras) u tossiċità neonatali (nuqqas fil-funzjoni tal-kliewi, pressjoni baxxa, iperkalemija)

(Ara sezzjoni 5.3).

Ġew irrapportati każijiet ta’ tromboċitopenja fi trabi tat-twelid jew suffejraawtorizzatfil-fetu jew fit-trabi tat- twelid meta l-omm ingħatat il-kura bit-thiazide. Billi Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS fih

Jekk seħħet espożizzjoni għall-AIIRAs mit-tieni trimestru tat-tqala, huwa rrakkomandat kon roll bl- ultrasound tal-funzjoni renali u tal-kranju.

Trabi li ommijiethom ħadu AIIRAs għandhom jiġu osservati mill-qrib għal pressjoni baxxa (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Thiazides jgħaddu mill-plaċenta u jsibu ruħhom fid-demm tal-kurdun. Jistgħu ġibu nuqqas fil-

perfużjoni tal-plaċenta, disturbi fl-elettroliti tal-fetu u possibilment reazzjonijiet oħra li ġraw fl-adulti.

hydrochlorothiazide, mhux irrikkmandat waqt l-ewwel trimestru tat-tqala. Jinħtieġ li tingħata kura alternattiva qabel ma jkun hemm il-ħsieb ta’ tqala.

Treddigħ:

adux

ħ

 

Minħabba li m’hemm l-ebda informazzjoni disponibbli dwar l-użu ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide

BMS waqt il-perjodu ta’ treddigħ, Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS mhuwiex rakkomandat u kuri

 

m’g

alternattivi li għandhom profili tas-sigurtà stabbiliiti aħjar waqt it-treddigħ huma preferibbli,

speċjalment meta omm tkun tredda’ tarbija t t-twelid jew tarbija li twieldet qabel iż-żmien.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

 

inali

ċ

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Skond il-kwalitajiet

medi

 

farmakodinamiċi tiegħu, Irb sartan Hydrochlorothiazide BMS mhux suppost li jkollu effett fuq din il- ħila. Waqt is-sewqan jew tħaddim ta’ magni wieħed għandu joqgħod attent għax xi kultant jista’ jħoss

xi sturdament jew għejja waqt il-kura kontra l-pressjoni għolja.

4.8 EffettiProdottmhux mixtieqa

L-għoti ta’ i besartan/hydrochlorothiazide flimkien:

It-Tabella 1 tagħti -reazzjonijiet avversi osservati minn rapportaġġ spontanju u fi provi kkontrollati bi plaċebo li fihom 898 pazjent bi pressjoni għolja rċievew għadd ta’ dożi (medda: 37.5 mg/6.25 mg sa 300 mg/25 mg irbesartan/hydrochlorothiazide) u reazzjonijiet avversi minn rapportaġġ spontanju.

Il-frekwenza tar-reazzjonijiet avversi hija definita permezz tal-konvenzjoni li ġejja:

komuni ħafna (≥ 1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000); rari ħafna (< 1/10,000). F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa għandhom jitniżżlu skond is-serjetà tagħhom. L-effetti li huma aktar serji għandhom jitniżżlul-ewwel, segwiti minn dawk inqas serji.

Tabella 1: Reazzjonijiet Avversi fi Provi Kkontrollati bi Plaċebo u Rapporti Spontaneji*

Investigazzjonijiet:Komuni: żidiet fin-nitroġenu ta’ l-urea tad-demm (BUN), kreatinina u creatine kinase

 

 

 

Mhux

 

tnaqqis fil-potassium u fis-sodium tas-serum

 

 

 

 

 

 

 

komuni:

 

 

 

 

Disturbi fil-qalb:

 

 

Mhux

 

sinkope, pressjoni baxxa, takikardija, edema

 

 

 

komuni:

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża:

 

Komuni:

 

sturdament

 

 

 

 

Mhux

 

sturdament ortostatiku

 

 

 

komuni:

 

 

 

 

 

 

 

Mhux

 

uġigħ ta’ ras

 

 

 

 

magħrufa:

 

 

 

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema

 

Mhux

 

tinnitus

 

 

labirintika:

 

 

magħrufa:

 

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

 

Mhux

 

sogħla

 

 

medjastinali:

 

 

magħrufa:

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali:

 

Komuni:

 

sezzjoni 4.4)

awtorizzat

 

 

dardir/rimettar

 

 

 

 

Mhux

 

dijarea

 

 

 

 

 

komuni:

 

 

 

 

 

 

 

Mhux

 

dispepsija, disgwesja

 

 

 

magħrufa:

 

 

 

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema

 

Komuni:

 

tneħħi l-awrina b’mod anormali

urinarja:

 

 

Mhux

 

funzjoni renali indebolita inkluż każijiet żolati

 

 

 

magħrufa:

ta’ kollass renali f’p zjenti f’riskju (ara

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi muskolu-skeltrali u tal-

 

magħrufa:

 

adux

 

 

Mhux

 

nefħa fl-estremitajiet

connective tissue:

 

 

komuni:

 

ħ

 

 

 

 

Mhux

 

artralġij , mijalġija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-

 

Mhux

 

m’g

 

 

 

 

iperkalemja

 

nutrizzjoni:

 

 

magħruf:

 

 

 

 

Disturbi vaskulari:

 

 

Mhux

li

fwawar

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

komun :

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u

 

 

Komun :

 

għeja kbira

 

kondizzjonijiet ta' mnejn

ċ

 

 

 

 

jingħata:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema immuni:

 

Mhux

 

każijiet rari ta’ reazzjonijiet ta’ sensittività

 

medi

magħrufa:

eċċessiva bħal anġjoedema, raxx, urtikarja

 

 

 

Disturbi fil-fwied u fil-marrara:

 

Mhux

 

epatite, funzjoni anormali tal-fwied

 

 

 

magħrufa:

 

 

 

Disturbi fis-sistema riproduttiva

 

Mhux

 

disfunzjoni sesswali, tibdil fil-libidu

Prodott

 

 

komuni:

 

 

 

 

u fis-sider:

 

 

 

 

 

 

* Il-frekwenza għal reazzjonijiet avversi mikxufin minn rapporti spontaneji hija deskritta bħala “mhux magħrufa”

Aktar tagħrif fuq komponenti individwali: minbarra r-reazzjonijiet avversi msemmijin hawn fuq għal dan il-prodott kombinat, reazzjonijiet avversi oħrajn li ġew irrapportati ma’ wieħed minn dawn il- komponenti individwali jistgħu jkunu reazzjonijiet avversi potenzjali ma’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS. It-Tabelli 2 u 3 taħt jiddeskrivu fid-dettall ir-reazzjonijiet avversi rrapportati mal-komponenti individwali ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS.

Tabella 2: Reazzjonijiet avversi rrapportati ma’ l-użu ta’ irbesartan waħdu

Disturbi ġenerali u

Mhux

uġigħ fis-sider

kondizzjonijiet ta' mnejn

komuni:

 

jingħata:

 

 

Tabella 3: Reazzjonijiet avversi (minkejja r-relazzjoni mal-prodott mediċinali) rapportati ma’ l-użu ta’ hydrochlorothiazide waħdu

Investigazzjonijiet:

Mhux

żbilanċ fl-elettroliti (li tinkludi l-

 

 

 

 

magħrufa:

ipokalemija u l-iponatremja, ara sezzjoni

 

 

 

 

4.4), iperuriċemija glikożurja,

 

 

 

 

ipergliċemija, żieda fil-kolesterol u

 

 

 

 

trigliċeridi

 

Disturbi fil-qalb:

 

Mhux

 

arritmji kardijaċi

 

 

 

magħrufa:

 

 

 

Disturbi tad-demm u tas-sistema

Mhux

 

anemija aplastika, dipressjoni tal-

limfatika:

 

magħrufa:

mudullun ta’ l-għadam,

 

 

 

 

newtropenja/agranuloċitożi, anemija

 

 

 

 

emolitika, lewkopenja, tromboċitopenja

Disturbi fis-sistema nervuża:

Mhux

 

Vertigo, parasteżija, sturdament,

 

 

magħrufa:

irrekwitezza

 

Disturbi fl-għajnejn:

 

Mhux

 

vista mċajpra li tgħaddi, xanthopsia

 

 

magħrufa:

 

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

Mhux

 

diffikultà respiratorja (inkluż pulmonite u

medjastinali:

 

magħrufa:

edema pulmonari)

 

Disturbi gastro-intestinali:

Mhux

 

pankrejatite, anoressja, dijarea, st kezza,

 

 

magħrufa:

irritazzjoni fl-istonku, sijaladenite,

 

 

 

 

nuqqas ta’ aptit

 

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema

Mhux

 

nefrite interstizjali, disfunzjoni renali

urinarja:

 

magħrufa:

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

Mhux

 

reazzjonijiet anafilattiċi, nekroliżi

taħt il-ġilda:

 

magħrufa:

 

 

awtorizzat

 

epidermali tossika, anġite nekrotizzanti

 

 

 

 

(vaskulite, vask lite kutanja),

 

 

 

 

reazzjonijiet tal-ġilda bħal lupus

 

 

 

 

eritematożi, riattivazzjoni tal-lupus

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

eritematoħżi kutanja, reazzjonijiet

 

 

 

 

fotosensittivi, raxx, urtikarja

Disturbi muskolu-skeltrali u tal-

Mhux

 

ħeja, spażmu tal-muskoli

connective tissue:

 

magħrufa:

m’g

 

 

 

 

 

li

 

 

Disturbi vaskulari:

 

Mhux

 

pressjoni baxxa tal-qagħda

 

 

magħruf :

 

 

 

Disturbi ġenerali u

 

Mhux

 

deni

 

 

kondizzjonijiet ta' mnejn

magħrufa:

 

 

 

jingħata:

 

inali

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

Disturbi fil-fwied u fil-marrara:

Mhux

 

suffejra (suffejra intraepatika kolestatika)

 

 

magħrufa:

 

 

 

Disturbi psikjatriċi:

 

Mhux

 

dipressjoni, disturbi fl-irqad

 

medi magħrufa:

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

L-episodji avversi dipendenti fuq id-doża ta' hydrochlorothiazide (b'mod partikolari disturbi elettrolitiċi) jistgħu jiżdiedu meta jkun qed jiġi ttitrat il-hydrochlorothiazide.

4.9 Doża eċċessiva

M’hemmx biżżejjed informazzjoni speċifika fuq il-kura ta’ doża eċċessiva ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS. Il-pazjent għandu jkun osservat mill-viċin u l-kura għandha tkun sintomatika u ta’ support. L-immaniġġjar jiddependi fuq iż-żmien minn meta tittieħed u minn kemm huma qawwija s-sintomi. Miżuri ssuġġeriti jinkludu induzzjoni tar-rimettar u/jew tal-ħasil gastriku. Il- faħam attivat jista’ jkun utli fit-trattament ta’ doża eċċessiva. L-elettroliti u l-kreatinina fis-serum għandhom jiġu mkejlin ta’ spiss. Jekk titbaxxa l-pressjoni, il-pazjent għandu joqgħod mimdud, u jingħata sostituzzjoni tal-melħ u volum malajr.

Is-sintomi l-iktar ċari ta’ doża eċċessiva ta’ irbesartan huma mistennija li jkunu pressjoni baxxa, u takikardija; bradikardija tista’ tiġri wkoll.

Doża eċċessiva ta’ hydrochlorothiazide hija assoċjata ma’ tnaqqis fl-elettroliti (ipokalemija, ipokloremija, iponatremija) u deidrazzjoni minħabba dijureżi eċċessiva. L-iktar sinjali u sintomi komuni ta’ doża eċċessiva huma dardir u ngħas. Ipokalemija tista’ tikkaġuna spażmi tal-muskoli u/jew arritmiji kardijaċi aċċentwati minħabba l-użu flimkien ta’ glikosidi diġitali jew minħabba ċerti mediċini antiarritmiċi.

Irbesartan ma jitneħħiex bl-emodijaliżi. Ma ġiex stabbilit kemm jitneħħa hydrochlorothiazide bid- dijaliżi tad-demm.

5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Tagħrif farmakodinamiku

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS huwa kombinazzjoni ta’ antagonist ta’ ċettur angiotensin-II,

irbesartan u dijuretiku thiazide, hydrochlorothiazide. Il-kombinazzjoni ta’ dawn l- ng edjenti għandha

Kategorija farmakoterapewtika: antagonisti ta’ angiotensin-II, kombinatiawtorizzatKodiċ ATC C09DA04.

effett anti-ipertensiv miżjud, inaqqas il-pressjoni tad-demm fi grad aktar minn kull ingredjent waħdu.

Irbesartan huwa antagonist qawwi, attiv mill-ħalq, antagonist selettiv t r-riċettur angiotensin-II (sub

tip AT1). Huwa mistenni li jimblokka l-azzjonijiet kollha ta’ l-angiotensin-II medjati mir-riċettur AT1,

livelli ta’ angiotensin-II, u fi tnaqqis fil-konċentrazzjoni tal-plaaduxżma aldosterone. Il-livelli tal-potassium fis-serum mhumiex affettwati b’mod sinifikanti b’irbesartanħwaħ f’dożi rrikmandati lill-pazjenti

mingħajr m’għandu x’jaqsam ma’ l-oriġini jew rotta ta’ sinteżi ta’ l-angiotensin-II. L-antagoniżmu

selettiv tar-riċetturi ta’ l-angiotensin-II (AT1), jirriżulta f’żidiet fil-livelli fil-plażma ta’ renin u fil-

li m’għandhomx riskju ta’ żbilanċ ta’ l-elettroliti (aram’gsezzjonijiet 4.4 4.5). Irbesartan ma

jinpedixxix l-ACE (kinase-II), enzima li tiġġenera l-an iotensin-II u tiddiżintegra ukoll il-bradikinina

f’metaboliti inattivi. Irbesartan m’għandux bżonn ta’ attivazzjoni metabolika biex ikun attiv. li Hydrochlorothiazide huwa dijuretikuinalithiaz de. Għad mhux magħruf għal kollox il-mekkaniżmu ta’ l-

effett anti-ipertensiv tad-dijuretiċi tat-tip th z de. Thiazides jaffettwaw il-mekkaniżmu tubulari renali tar-riassorbiment ta’ l-elettroliti u jżidu direttament l-eskrezzjoni tas-sodium u tal-chloride f’ammonti

kważi ekwivalenti. L-azzjoni dijuretċka ta’ hydrochlorothiazide tnaqqas il-volum tal-plażma, iżżid l- attività tar-renin fil-plamediżma, u żż d t-tmexxija ta’ l-aldosterone, bil-konsegwenza li żżid it-telf ta’ potassium u bicarbonate fl-awrina u tnaqqas il-potassium fis-serum. Preżumibbilment minħabba l-

inblukkar fis-sistema renin-angiotensin-aldosterone, meta hydrochlorothiazide jingħata flimkien ma’ irbesartan jista’ jinqaleb bil-kontra t-telf tal-potassium assoċjat ma’ dawn id-dijuretiċi. Bil-

hydrochlorothiazide, id-dijureż tibda’ fi żmien 2 sigħat, u l-ogħla effett ikun wara madwar 4 sigħat, waqt li Prodottl-azzjoni ddum madwar 6-12-il siegħa.

Il-kombinazzj ni ta’ hydrochlorothiazide u irbesartan tipproduċi tnaqqis addittiv relatat mad-doża fil- pressjoni tad-demm tul il-firxa terapewtika tad-doża. Iż-żieda ta’ 12.5 mg hydrochlorothiazide ma’ 300 mg ta’ irbesartan darba waħda kuljum f’pazjenti li ma kinux ikkontrollati sew meta ħadu 300 mg irbesartan waħdu irriżulta f’aktar tnaqqis fil-pressjoni dijastolika korreta bil-plaċebo fl-inqas livelli (24 siegħa wara li tingħata d-doża) ta’ 6.1 mmHg. Il-kombinazzjoni ta’ 300 mg irbesartan u 12.5 mg hydrochlorothiazide irriżultaw fi tnaqqis fuq kollox tal-pressjoni sistolika/dijastolika, mnaqqsa għal plaċebo, sa 13.6/11.5 mm Hg.

Dejta klinika limitata (7 minn 22 pazjent) tissuġġerixxi li l-pazjenti mhux ikkontrollati bil- kombinazzjoni ta’ 300 mg/12.5 mg jistgħu jiġu titrati ’l fuq għal 300 mg/25 mg. F’dawn il-pazjenti, kien osservat tnaqqis inkrementali fil-pressjoni tad-demm kemm għal pressjoni sistolika tad-demm (SBP) kif ukoll għal pressjoni dijastolika tad-demm (DBP) (13.3 u 8.3 mm Hg, rispettivament).

Doża darba kuljum ta’ 150 mg irbesartan u 12.5 mg ta’ hydrochlorothiazide tat-tnaqqis tal-pressjoni sistolika/dijastolika fil-punt medjan ta’ 12.9/6.9 mmHg aġġustat għal plaċebo (24 siegħa wara li ngħatat id-doża) f’pazjenti bi pressjoni għolja bejn ħafifa għal moderata. L-ogħla effetti jseħħu f’ 3-

6 sigħat. Meta ġiet assessjata permezz ta’ osservazzjoni ta’ pressjoni ambulatorja, il-kombinazzjoni ta’ 150 mg irbesartan u 12.5 mg hydrochlorothiazide darba kuljum, ikkawżat tnaqqis konsisteneti fil- pressjoni matul perijodu ta’ 24 siegħa bi tnaqqis medju f’24 siegħa tal-pressjoni sistolika/dijastolika ta’ 15.8/10.0 mmHg mnaqqsa għall-plaċebo. Meta mkejla permezz ta’ osservazzjoni tal-pressjoni ambulatorja l-effetti mill-inqas għal aktar ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 150 mg/12.5 mg kienu 100%. L-effetti mill-inqas għal aktar mkejla mid-dirgħajn waqt il-viżti għand it-tabib kienu 68% u 76% għal Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 150 mg/12.5 mg u Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 300 mg/12.5 mg, rispettivament. Dawn l-effetti tul 24 siegħa kienu osservati mingħajr ma sar tnaqqis eċċessiv tal-pressjoni fl-ogħla effett u huma konsistenti mat-tnaqqis sigur u effettiv tal- pressjoni tul l-intervall ta’ doża waħda kuljum.

F’pazjenti li ma kinux ikkontrollati sew meta ħadu 25 mg hydrochlorothiazide waħdu, meta ngħataw irbesartan ukoll kellhom tnaqqis miżjud medju fil-pressjoni sistolika/dijastolika ta’ 11.1/7.2 mm Hg meta mnaqqsa għal plaċebo.

wara l-ewwel doża u jibqa’ preżenti sostanzjalment f’1-2 ġimgħat, bl-effett massimu jseħħ fi żmien 6- 8 ġimgħat. Waqt studji li saru b’kontinwazzjoni fit-tul, l-effett ta’ irbesartan/hyd ochlorothiazide inżamm għal aktar minn sena. Għalkemm ma ġiex speċifikament studjat b’Irbesar an Hydrochlorothiazide BMS, il-pressjoni ma reġgħetx għoliet kemm b’irbesartan jew b’hydrochlorothiazide.

L-effett li għandu irbesartan f’kombinazzjoni ma’ hydrochlorothiazide fitawtorizzat-tnaqqis tal-pressjoni jitfaċċa

Ma ġiex studjat l-effett tal-kombinazzjoni ta’ irbesartan u hydrochlorothiazideadux fuq il-morbidità u l-

imwiet. Studji epidemjoloġiċi wrew li kura fit-tul b’hydrochlorothiazide tnaqqas ir-riskju ta’ mwiet u morbidità kardjovaskulari.

ħ Ir-rispons għal Irbesartan Hydrochlorothiazide BMSm’gma jiddependix mill-età u lanqas mis-sess. Bħal

fil-każ ta’ prodotti mediċinali oħra li jaffetwaw is-sistema renin-angiotensin, pazjenti suwed bi

pressjoni għolja għandhom rispons notevolment anqas ħal terapija bi ibersartan waħdu. Meta

irbesartan jingħata flimkien ma’ doża baxxa ta’lihydrochlorothiazide (p.e 12.5 mg kuljum), ir-rispons kontra il-pressjoni għolja f’pazjentiinalisuwed javviċina lil dak f’pazjenti mhux suwed.

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS bħala terapija inizjali għal pressjoni

għolja severa (definita bħala SeDBPċ≥ 110 mmHg) ġew evalwati fi studju b’aktar minn ċentru wieħed, b’mod każwali, double-blind, ikkontrollat b’mod attiv ta’ 8 ġimgħat, parallel-arm. B’kollox

697 pazjent intagħżlu b’modmedikażwali fi proporzjon ta’ 2:1 jew għal irbesartan/hydrochlorothiazide

150 mg/12.5 mg jew għal irb sartan 150 mg u ġew titrati bil-forza b’mod sistematiku (qabel ma r- rispons tagħhom għal doża iktar baxxa ġie vvalutat) wara ġimgħa għal irbesartan/hydrochlorothiazide

300 mg/25 mg jew irbesartan 300 mg, rispettivament.

iperlipidemiċi u l-aktar kundizzjoni kardjovaskulari frekwenti kienet anġina pectoris stabbli fi 3.5% tal-parteċipanti.

L-istudjuProdottkien magħmul minn 58% irġiel. L-età medja tal-pazjenti kienet ta’ 52.5 sena, 13% kienu ≥ 65 sena, u 2% biss kienu ≥ 75 sena. Tnax fil-mija (12%) tal-pazjenti kienu dijabetiċi, 34% kienu

L-għan ewlieni ta’ dan l-istudju kien li jqabbel il-proporzjon ta’ pazjenti li l-SeDBP tagħhom kien ikkontrollat (SeDBP < 90 mmHg) f’Ġimgħa 5 tat-trattament. Erbgħa u sebgħin fil-mija (47.2%) tal- pazjenti fuq il-kombinazzjoni laħqu livell minimu ta’ SeDBP < 90 mmHg meta mqabbel ma’ 33.2% tal-pazjenti fuq irbesartan (p = 0.0005). Il-pressjoni tad-demm medja fil-linja bażi kienet bejn wieħed u ieħor 172/113 mmHg f’kull grupp ta’ trattament u t-tnaqqis ta’ SeSBP/SeDBP wara ħames ġimgħat kien 30.8/24.0 mmHg u 21.1/19.3 mmHg għal irbesartan/hydrochlorothiazide u irbesartan, rispettivament (p < 0.0001).

It-tipi u l-inċidenzi ta’ episodji avversi rrapportati għal pazjenti ttrattati bil-kombinazzjoni kienu simili għall-profil ta’ l-episodju avvers għal pazjenti fuq monoterapija. Matul il-perjodu ta’ trattament ta’ 8 ġimgħat, ma kien hemm ebda każ ta’ sinkope rrapportat f’xi grupp tat-trattament. Kien hemm 0.6% u

0% ta’ pazjenti bi pressjoni baxxa u 2.8% u 3.1% ta’ pazjenti bi sturdament bħala reazzjonijiet avversi rrapportati fil-gruppi ta’ kombinazzjoni u ta’ monoterapija, rispettivament.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

L-użu flimkien ta’ hydrochlorothiazide u irbesartan m’għandu l-ebda effett fuq il-farmakoniteċi taż- żewġ mediċini.

Irbesartan u hydrochlorothiazide huma attivi mill-ħalq u m’għandhomx bżonn biotransformazzjoni biex ikunu attivi. Wara li jingħata mill-ħalq Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS il-biodisponibilità assoluta orali hija 60 - 80% u 50 - 80% għal irbesartan u hydrochlorothiazide, rispettivament. L-ikel ma jaffettwax il-biodisponibilità ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS. Il-konċentrazzjoni fil-

plażma tilħaq l-ogħla livell 1.5 - 2 sigħat wara li tingħata mill-ħalq għal irbesartan u 1 - 2.5 sigħat għal hydrochlorothiazide.

10 sa 600 mg. Ġiet osservata żieda mhux proporzjonali, fl-assorbiment millawtorizzat-ħalq meta tingħata doża iktar minn 600 mg; dan il-mekkaniżmu għadu mhux magħruf. It-tneħħija mill-ġisem kollu u renali hija

Irbesartan jeħel mal-proteina tal-plażma b’madwar 96%, u l-għaqda mal-komponenti taċ-ċelluli tad-

demm hija negliġibbli. Il-volum ta’ distribuzzjoni għal irbesartan huwa 53 - 93 litru.

Hydrochlrothiazide jeħel mal-proteini tal-plażma bi 68%, u l-volum ta’ distibuzzjoni apparenti huwa 0.83 - 1.14 l/kg.

Irbesartan juri farmakokinetiċi linjari u proporzjonati mad-doża meta jingħ ta fuq il-firxa tad-doża ta’

157 - 176 u 3.0 - 3.5 ml/min, rispettivament. Il-half-life ta’ l-eliminazzjoni terminali ta’ irbesartan hija 11 - 15-il siegħa. Il-konċentrazzjoni fissa fil-plażma tintlaħ q w ra 3 ijiem minn meta tinbeda l-kura

ta’ darba kuljum. Kienet osservata akkumulazzjoni limitata t ’ irbesartan (< 20%) fil-plażma meta

 

adux

ngħatat doża darba kuljum repetuta. Fi studju ġew osservati konċentrazzjonijiet ta’ irbesartan fil-

 

ħ

plażma xi ftit ogħla fil-pazjenti nisa bi pressjoni għolja. Madankollu ma kienx hemm differenza fil-

half-life u fl-akkumulazzjoni ta’ irbesartan. M’he

x bżonn aġġustar tad-doża f’pazjenti nisa. Il-

valuri ta’ irbesartan AUC u Cmax kienu wkoll xi ft t iktar fil-pazjenti anzjani (≥ 65 sengħa) milli fil-

 

 

 

 

m’g

pazjenti żgħar (18-40 sena). Madankollu il-halif- ife terminali ma tbiddlitx b’mod sinifikanti.

M’hemmx bżonn aġġustar ta’ doża f’p zjenti anzjani. Il-medja tal-half life tal-plażma ta’

hydrochlorothiazide ġiet irrapportata tv rja minn 5-15-il siegħa.

Wara li

C irbesartan jingħata

inali

 

 

ll-ħalq jew ġol-vini, 80 - 85% tar-radjuattività li tiċċirkola fil-plażma

 

 

 

ċ

 

hi attribwita għal irbesartanmedimhux mibdul. Irbesartan jiġi metabolizzat fil-fwied permezz tal-

konjugazzjoni mal-glucuronide u l-ossidazzjoni. Il-metabolit maġġuri li jiċċirkola huwa irbesartan glucuronide (bejn wieħed u ieħor 6%). Studji in vitro jindikaw li irbesartan huwa primarjament ossidat

bl-enzima cytochrome P450 CYP2C9; l-isoenzima CYP3A4 għandha effett negliġibbli. Irbesartan u l- metabolitiProdotttiegħu huma eliminati kemm permezz tas-sistema biljari kif ukoll permezz ta’ dik renali. Wara li 14C irbesartan jingħata jew mill-ħalq jew ġol-vini, madwar 20% tar-radjuattività tiġi rkuprata

fl-awrina, u l-kumplament fl-ippurgar. Inqas minn 2% tad-doża toħroġ fl-awrina bħala irbesartan mhux mibdul. Hydrochlorothiazide ma jiġix metabolizzat iżda jiġi eliminat malajr permezz tal-kliewi. Għall-inqas 61% tad-doża meħuda mill-ħalq tiġi eliminata mingħajr tibdil wara 24 siegħa. Hydrochlorothiazide jgħaddi mill-plaċenta iżda mhux mill-barriera bejn il-moħħ u d-demm, u jitneħħa fil-ħalib tas-sider.

Indeboliment Renali: f’pazjenti b’indeboliment renali jew li qed jagħmlu l-emodijalisi, il-parametri farmakokinetiċi ta’ irbesartan ma tbiddlux b’mod sinifikanti. Irbesartan ma jitneħħiex bl-emodijalisi. F’pazjenti bi tneħħija ta’ krejatinina < 20 ml/min, l-half-life ta’ l-eliminazzjoni ta’ hydrochlorothiaze ġiet irrapportata li tiżdied għal 21 siegħa.

Indeboliment epatiku: f’pazjenti b’ċirrożi, minn ħafifa għal moderata, il-parametri farmakokinetiċi ta’ irbesartan ma jitbiddlux b’mod sinifikanti. Ma sarux studji f’pazjenti b’indeboliment epatiku sever.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-siġurtà tal-mediċina

Irbesartan/hydrochlorothiazide: it-tossiċità potenzjali tal-kombinazzjoni ta’ irbesartan/ hydrochlorothiazide wara li tingħata mill-ħalq ġiet evalwata f’firien u f’makakki (macaques) waqt studji li damu sa 6 xhur. Ma ġewx osservati sejbiet tossikoloġiċi, ta’ relevanza, waqt l-użu terapewtiku fil-bniedem. It-tibdiliet li ġejjin, osservati f’firien u f’makakki li rċevew il-kombinazzjoni ta’ irbesartan/ hydrochlorothiazide f’dożi ta’ 10/10 u 90/90 mg/kg/jum, dehru wkoll b’wieħed minn dawn iż-żewġ mediċini waħidhom u/jew kienu sekondarji għal tnaqqis tal-pressjoni (ma ġewx osservati interazzjonijiet tossikoloġiċi sinifikanti):

tibdil fil-kliewi, ikkaratterizzat minn żidiet ħfief fl-urea fis-serum u tal-krejatinina, u iperplażja/ ipertrofija ta’ l-apparat jukstaglomerulari, li huma konsegwenza diretta ta’ l-interazzjoni ta’ irbesartan mas-sistema renin-angiotensin;

tnaqqis żgħir fil-parametri ta’ l-eritroċiti (eritroċiti, emoglobina, ematokrit);

telf ta’ kulur fl-istonku, ulċeri, nekrożi fokali tal-mukoża gastrika ġew osservati fi ftit firien fi studju ta’ 6 xhur fuq it-tossiċita` b’irbesartan 90 mg/kg/jum, hydrochlorothiazide 90 mg/kg/jum u irbesratan/hydrochlorothiazide 10/10 mg/kg/jum. Dawn il-leżjonijiet ma ġewx osserv ti fil- makakki;

tnaqqis tal-potassium fis-serum minħabba hydrochlorothiazide u mfixkla pa zjalment meta hydrochlorothiazide ingħata flimkien ma’ irbesartan.

Il-parti l-kbira mill-effetti msemmija hawn fuq jidhru li ġraw minħabba l-attivi a` farmakoloġika ta’ irbesartan (imblokk ta’ l-inibizzjoni stimulata minn angiotensin II tal-ħelsien ta’ renin, b’stimulazzjoni

ta’ ċelluli li jipproduċu renin) u jseħħu wkoll b’impedituri ta’ enzimi li jikkonvertu angiotensin. Dawn

 

 

 

awtorizzat

is-sejbiet jidhru li m’għandhomx rilevanza għall-użu ta’ dożi terapewtiċi ta’

irbesartan/hydrochlorothiazides fil-bnedmin.

 

 

 

Ma deherx li kien hemm effetti teratoġeniċi f’firien li ng at w irbesartan u hydrochlorothiazide

 

 

adux

 

flimkien b’dożi li jipproduċu tossiċità materna. L-effetti tal-kombinazzjoni ta’

 

ħ

 

irbesartan/hydrocholorhiazide fuq il-fertilitàgħadhom ma ġewx evalwati fi studji fl-annimali,

 

m’g

 

 

għax m’hemmx evidenza ta’ effetti avversi fuq il-fertilità fl-annimali jew fil-bnedmin b’irbesartan jew

b’hydrochlorothiazide meta jingħataw waħidhom. Madankollu, antagonist ieħor ta’ l- angiotensin-II

affetwa l-parametri tal-fertilità waqt studji fuqli-annimali meta ngħata waħdu. Dawn is-sejbiet ġew

 

 

 

inali

ukoll osservati b’dożi aktar baxxi ta’ d - ntagonista ieħor ta’ l-angiotensin-II meta ngħata flimkien

ma’ hydrochlorothiazide.

ċ

Ma kienx hemm evidenza ta’ mutaġeniċità jew klasroġenitiċità bil-kombinazzjoni ta’

 

medi

 

irbesartan/hydrochlorothiazi . Il-potenzjal karċinoġeniku tal-kombinazzjoni ta’ irbesartan u

hydrochlorothiazide għadu ma ġiex evalwat bi studji fuq l-annimali.

Irbesartan: ma kienx he

 

evidenza ta’ anormalità sistemika jew tossiċità li tattakka l-organu immirat

Prodott

 

 

 

b’dożi klinikament rilevanti. Fi studji mhux kliniċi ta’ sigurta`, dożi għoljin ta’ irbesartan

(≥ 250 mg/kg/jum f’firien u ≥ 100 mg/kg/jum f’makakki) ikkawżaw tnaqqis fil-parametri taċ-ċelluli ħomor tad-demm (eritroċiti, emoglobina, ematokrit). B’dożi għoljin ħafna (≥ 500 mg/kg/jum) tibdil diġenerattiv fil-kliewi (bħal nefrite interstizjali, nefħa tubulari, tubi bażofiliċi, żidiet fil- konċentrazjonijiet ta’ l-urea u tal-krejatinina fil-plażma) ġew stimulati b’irbesartan f’firien u f’makakki u huma meqjusa bħala sekondarji għall-effetti ipotensivi tal-mediċina li waslet għal tnaqqis fil-perfużjoni renali. Iktar minn hekk irbesartan ikkaġuna iperplasja/ipertrofija taċ-ċelluli jukstaglomerulari (f’firien b’≥ 90 mg/kg/jum, f’makakki b’ ≥ 10 mg/kg/jum). Dan it-tibdil kollu kien ikkonsidrat li seħħ bl-azzjoni farmakoloġika ta’ irbesartan. Għall-dożi terapewtiċi ta’ irbesartan fil- bnedmin, ma jidhirx li l-iperplażja/ipertrofija taċ-ċelluli renali jukstaglomerulari għandha xi rilevanza. Ma kienx hemm evidenza ta’ mutaġeniċita, klastoġeniċita` jew karċinoġeniċita`.

Studji fuq annimali b’irbesartan urew effetti tossiċi li jgħaddu (żieda fil-formazzjoni tal-ħofor fil-pelvi renali, hydroureter, edema ta’ taħt il-ġilda) fil-feti tal-firien, li ġew risolvuti wara t-twelid. Fil-fniek, abort jew reassorbiment kmieni ta’ l-embriju ġie nnotat b’dożi li kkaġunaw tossiċita` sinifikanti fl- omm, li nkludew mwiet. Ma ġewx osservati effetti teratoġeniċi fil-far jew fil-fenek.

Hydrochlorothiazide: għalkemm instabet evidenza ekwivoka għall-effett ġenotossiku u karċinoġeniku f’xi mudelli esperimentali, l-esperjenza estensiva fil-bniedem b’hydrochlorothiazide ma rnexxilhiex turi assoċjazzjoni bejn l-użu tagħha u żieda fin-neoplażmi.
6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU
6.1 Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Microcrystalline cellulose

Croscarmellose sodium

Lactose monohydrate

Magnesium stearate

Colloidal hydrated silica

Pregelatinised maize starch

Ferric oxide aħmar u isfar (E172)

6.2

Inkompatibilitajiet

 

 

 

awtorizzat

Ma jgħoddux f’dan il-każ.

 

 

 

6.3

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

snin.

 

 

 

ħadux

 

6.4

Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

 

 

 

m’g

 

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

 

 

li

 

Aħżen fil-pakkett oriġinali biex tilqa’ mill-umd tà.

 

6.5

 

inali

 

 

In-natura tal-kontenitur u ta’ d k hemm ġo fih

 

 

ċ

 

 

 

Pakketti ta’ 14-il pillola; strixxa ta’ 14- pillola f’folji al-PVC/PVDC/Aluminju.

Pakketti ta’ 28 pillola; 2 strixxi ta’ 14-il pillola f’folji tal-PCV/PVDC/Aluminju.

 

medi

 

 

 

 

Pakketti ta’ 56 pillola; 4 strixxi ta’ 14-il pillola f’folji tal-PVC/PVDC/Aluminju. Pakketti ta’ 98 pillola; 7 strixxi ta’ 14-il pillola f’folji tal-PVC/PVDC/Aluminju.

Pakketti ta’ 56 x 1 pillola ; 7 strixxi ta’ 8 x 1 pillola kull waħda f’folji tal-PVC/PVDC/Aluminju

perforatiProdottta’ ża waħda.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

6.6 P ekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull fdal tal-prodott li ma jiġix użat jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Ir-Renju Unit

8. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/369/006-010

9. DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

Data ta’ l-ewwel awtorizzazzjoni: 19 ta’ Jannar 2007

Data ta’ l-aħħar tiġdid:

10. DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq il-website ta’ l-Aġenzija Ewropeja dwar il-

Mediċini (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

ħ

 

 

 

li

m’g

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

ċ

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pillola miksija b'rita.
Lewn il-ħawħa, ibbuzzata fuq mnaqqax fuq in-naħa l-oħra.

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 150 mg/12.5 mg pilloli miksijin b'rita.

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 150 mg ta’ irbesartan u 12.5 mg ta’ hydrochlorothiazide.

Sustanza mhux attiva:

Kull pillola miksija b’rita fiha 38.5 mg ta’ lactose (bħala lactose monohydrate).

Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

awtorizzat

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

 

iż-żewġ naħat, ovali, b’qalb ibbuzzata fuq naħ waħda u numru 2875

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

 

 

 

 

adux

Kura għall-pressjoni għolja essenzjali.

 

ħ

m’g

 

 

 

 

Din id-doża fissa kombinata hija indikata f’pazjenti adulti li għandhom pressjoni għolja li mhiex

kontrollata sew b’ irbesartan jew b’ hydrochlorothiazide waħidhom (ara sezzjoni 5.1).

 

inali

 

 

 

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jlingħata

 

 

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS jist ’ jittieħed darba kuljum, ma’ l-ikel jew waħdu.

 

ċ

 

 

 

It-titrazzjoni tad-doża bis-sustanzi d v dwali (i.e. irbesartan u hydochlorothiazide) tista’ tiġi

rrikmandata.

medi

 

 

 

 

 

 

 

Għandha tiġi kkonsidrata l-bidla diretta minn monoterapija għall-kombinazzjonijiet fissi meta tkun klinikament adattata:

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 150 mg/12.5 mg jista’ jingħata f’ pazjenti, fejn il-pressjoni mhixProdottqed tiġi kkontrollata sew b’hydrochlorothiazide jew irbesartan 150 mg waħidhom; Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 300 mg/12.5 mg jista’ jingħata lill-pazjenti li mhux qed

ikunu kk ntrollati b’mod suffiċjenti b’irbesartan 300 mg jew b’Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 150 mg/12.5 mg.

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 300 mg/25 mg jista’ jingħata lil pazjenti li ma jkunux qed jiġu kkontrollati b’mod suffiċjenti b’Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 300 mg/12.5 mg.

Mhux irrikmandati dożi ogħla minn 300 mg irbesartan/25 mg hydrochlorothiazide darba kuljum. Meta neċessarju, Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS jista jingħata ma’ prodott mediċinali ieħor kontra l-pressjoni għolja (ara sezzjoni 4.5).

Indeboliment renali: minħabba li fih il-komponent ta’ hydrochlorothiazide, Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS mhux irrikmandat għall-pazjenti b’disfunzjoni renali severa (tneħħija tal- krejatinina < 30 ml/min). F’din il- popolazzjoni, id-dijuretiċi loop huma ppreferuti mit-thiazides. M’hemmx bżonn aġġustar tad-doża f’pazjenti b’indeboliment renali fejn il-tneħħija tal-krejatinina renali hija ≥ 30 ml/min (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Indeboliment epatiku: Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS mhux indikat f’pazjenti b’indeboliment epatiku sever. Thiazides għandhom jiġu użati b’attenzjoni f’pazjenti b’indeboliment epatiku. M’hemmx bżonn aġġustar fid-doża ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS f’pazjenti b’indeboliment epatiku minn ħafif sa moderat (ara sezzjoni 4.3).

Pazjenti anzjani: m’hemmx bżonn aġġustar fid-doża ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS f’pazjenti anzjani.

Pazjenti tfal: Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS m’huwiex rakkomandat għall-użu fit-tfal u l- adoloxxenti minħabba nuqqas ta’ tagħrif dwar is-sigurtà u l-effikaċja.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanzi attivi, għal xi sustanzi mhux attivi (ara sezzjoni 6.1) jew

 

 

awtorizzat

għal xi sustanzi oħra derivati minn sulfonamide (hydrochlorothiazide hija sustanza derivata

minn sulfonamide)

 

 

It-tieni u t-tielet trimestru tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.6)

 

Indeboliment renali sever (tneħħija tal-krejatinina < 30 ml/min)

 

Ipokalimja rifrattorja, iperkalċimja

 

 

Indeboliment epatiku sever, ċirrożi biljari u kolestażi

 

 

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

adux

 

 

 

Pressjoni baxxa - Pazjenti bi tnaqqis ta’ volum: Irbesartan Hy rochlorothiazide BMS kien rarament

assoċjat ma’ pressjoni baxxa sintomatika f’pazjenti bi pressjoni għolja mingħajr fatturi ta’ riskju oħra

 

ħ

għall-pressjoni baxxa. Pressjoni baxxa sintomatika tista’ tkun iżjed mistennija f’pazjenti li jbatu minn

 

m’g

tnaqqis ta’ volum u/jew sodium minħabba terapija dijuretika qawwija, dieta restritta mill-melħ, dijarea

jew rimettar. Dawn il-kondizzjonijiet għandhom jiġu korretti qabel tinbeda il-kura b’Irbesartan

Hydrochlorothiazide BMS.

 

 

Stenożi ta’ l-arterja renali-Pressjoni għolja renovaskulari:li

hemm riskju ikbar ta’ pressjoni baxxa severa

u ta’ insuffiċjenza renali meta pazjentiinaligħ ndhom stenożi bilaterali ta’ l-arterja renali, jew stenożi

ta’ l-arterja li tagħti għall-kilwa waħda taħdem, jiġu kkurati b’impedituri ta’ l-enzima li tikkonverti l- angiotensin jew b’ antagonisti tarċ-ri etturi angiotensin-II. Għalkemm m’hemm xejn dokumentat li dan isir b’Irbesartan Hydrochlorothmediaz de BMS, effetti simili għandhom ikunu mistennija.

Indeboliment renali u trapjant tal-kliewi: meta Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS jintuża f’pazjenti

b’indeboliment tal-funzjoni renali, hija rrikmandata osservazzjoni perjodika tal-livelli tal-potassium fis-serum,Prodotttal-kreja inina u tal-uric acid. M’hemmx esperjenza meta Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS jingħata lill-pazjenti li riċentament kellhom trapjant tal-kliewi. Irbesartan Hydrochlorothiazide

BMS m’għan ux jintuża f’pazjenti b’indeboliment renali sever (tneħħija tal-krejatinina < 30 ml/min) (ara sezzj ni 4.3). Pazjenti b’indeboliment tal-funzjoni renali jista’ jkollhom ażotemija assoċjata mad- dijuretiku thiazide. M’hemmx bżonn aġġustar fid-doża f’pazjenti b’indeboliment renali jekk il-tneħħija tal-krejatinina tkun ≥ 30 ml/min. Madankollu, f’pazjenti b’indeboliment renali minn ħafif sa moderat (tneħħija tal-krejatinina ≥ 30 ml/min iżda < 60 ml/min) din id-doża fissa kombinata għandha tiġi mogħtija b’attenzjoni.

Indeboliment epatiku: thiazides għandhom jintużaw b’attenzjoni f’pazjenti b’indeboliment tal-funzjoni epatika jew b’mard progressiv fil-fwied, minħabba li tibdil żgħir ta’ fluwidu u ta’ bilanċ fl-elettroliti jista’ jwassal għall-koma epatika. Għad m’hemmx esperjenza klinika b’Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS f’pazjenti b’indeboliment epatiku.

Stenożi tal-valv aortiku u mitrali, kardjomijopatija ipertrofika ostruttiva: bħal fil-każ ta’ vażodilatorji oħra, għandha tingħata attenzjoni speċjali f’pazjenti li jsofru minn stenożi aortika jew mitrali jew kardjomijopatija ipertrofika ostruttiva.

Aldosteroniżmu primarju: pazjenti b’aldosteroniżmu primarju ġeneralment ma jirrispondux għall- prodotti mediċinali ta’ kontra l-pressjoni li jaħdmu billi jinpedixxu s-sistema tar-renin-angiotensin. Għalhekk, mhux irrikmandat l-użu ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS.

Effetti metaboliċi u endokrinali: it-terapija bit-thiazide tista’ tfixkel it-tolleranza tal-glucose. F’pazjenti dijabetiċi jista’ jkun hemm bżonn ta’ aġġustar fid-doża ta’ l-insulina jew mediċini ipogliċemiċi li jittieħdu mill-ħalq. Waqt it-terapija bit-thiazide tista’ tibda tidher id-dijabete li ma tkunx dehret qabel. Żidiet fil-livelli tal-kolesterol u tat-trigliċeridi ġew assoċjati mat-terapija dijuretika thiazide; madankollu b’doża ta’ 12.5 mg ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS, l-effetti li ġew irrapportati kienu minimi jew xejn.

Tista’ sseħħ iperuriċemija jew tiħrax gotta ċara f’xi pazjenti li jirċievu it-terapija thiazide.

Żbilanċ ta’ l-elettroliti: bħal f’kull pazjent li jirċievi terapija dijuretika, għandhom jiġu determinati perjodikament fi spazju ta’ żmien xieraq l-elettroliti fis-serum.

Thiazides, li jinkludu hydrochlorothiazide, jistgħu jikkaġunaw żbilanċ fil-fluwidu jew fl-ele roliti (ipokalimja, iponatremja u alkalożi ipokloremika). Sintomi ta’ allarm li jindikaw żbilanċ fil-fluwidu jew fl-elettroliti huma nixfa fil-ħalq, għatx, debbulizza, letarġija, ħedla, irrekwitezza, uġigħ fil-muskoli jew bugħawwieġ, għeja kbira muskolari, pressjoni baxxa, oligurja, takikardija, u d stu bi gastrointestinali bħal dardir jew rimettar.

Għalkemm ipokalimja tista’ tiżviluppa bl-użu ta’ dijuretiċi thiazide, terapija konkorrenti ma’

irbesartan tista’ tnaqqas l-ipokalimja ikkaġunata mid-dijuretiċi. Ir-riskju

 

l-ipokalimja huwa l-akbar

f’pazjenti b’ċirrożi fil-fwied, f’pazjenti li qed ikollhom dijuresi mgħaġġl

, f’pazjenti li mhux qed

 

awtorizzat

jirċievu biżżejjed elettroliti orali, u f’pazjenti li qed jieħdu terapija konkomitanti ta’ kortikosterojdi jew

adux

 

 

ACTH. Għal kuntrarju, minħabba li Irbesartan Hydrochlorothiazi e BMS fih irbesartan, jista jkun

hemm iperkalimja speċjalment fil- preżenza ta’ indeboliment ren li u/jew insuffiċenza tal-qalb u

dan ir-riskju. Id-dijuretiċi li ma jnaqqsux il-potassium, supplimentiħ tal-potassium jew sostituti li fihom il-potassium għandhom jingħataw b’attenzjoni flimkien ma’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS

dijabete. Hija rrikkmandata osservazzjoni adegwata tal-pot ssium fis-serum f’pazjenti li għandhom

M’hemm l-ebda evidenza li turi li irbesartan inaqqaslim’gjew jimpedixxi l-iponatremija kkaġunata mid- dijuretiċi. Ġeneralment, in-nuqqas tal-chlor de jkun ħafif u ħafna drabi ma jinħtieġx li tingħata kura. Thiazides jistgħu jnaqqsu t-tneħħija urin rja tal-calcium u jikkaġunaw li l-calcium fis-serum jogħla xi ftit f’intervalli maqsuma fl-assenza ta’ m rd magħruf fil-metaboliżmu tal-calcium. Iperkalċemja

(ara sezzjoni 4.5).

qawwija tista’ tkun ta’ evidenza li hemm ipertajrojdiżmu mistoħbi. Thiazides għandhom jitwaqqfu

 

inali

qabel ma jsiru t-testijiet fuq il-funzjoni tal-paratirojde.

 

ċ

Ġie muri li thiazides iżidu t-tneħħija urinarja tal-magnesium, li tista’ twassal f’ipomagneżimja.

Lithium: mhux irrikmandat l-użu flimkien ta’ lithium u Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS

(ara sezzjoni 4.5).

medi

TestijietProdottanti- ping: hydrochlorothiazide li jinsab f’dan il-prodott mediċinali tista’ tipproduċi riżultat analitiku pożittiv f’test anti-doping.

Ġenerali: f’pazjenti, li għandhom it-ton vaskulari u l-funzjoni renali jiddependu l-aktar mill-attivita’ tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone (p.e. pazjenti li jbatu minn insuffiċjenza tal-qalb konġestiva jew mard renali, inkluż stenożi ta’ l-arterja renali), il-kura b’impedituri ta’ enzimi li jikkonvertu angiotensin jew b’riċetturi antagonisti angiotensin-II li jaffetwaw din is-sistema ġew assoċjati ma’ pressjoni baxxa akuta, ażotemja, oligurja, jew rarament insuffiċjenza renali akuta. Bħal ma jiġri b’kull mediċina kontra pressjoni għolja, it-tnaqqis eċċessiv ta’ pressjoni f’pazjenti li jbatu minn kardjopatija iskemika jew minn mard kardjovaskulari iskemiku jista’ jwassal għal infart mijokardijaku jew għal attakk ta’ puplesija.

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva għal hydrochlorothiazide jistgħu jinħassu f’pazjenti li għandhom jew m’għandhomx rekord ta’ allerġija jew ażżma tal-bronki, imma hemm aktar ċans li jiġru f’pazjenti li kellhom dawn l-attakki.

L-użu ta’ dijuretiċi thiazide ġie rrapportat li jaggrava jew jattiva lupus erythematosus sistemiku. Każijiet ta’ reazzjonijiet ta’ fotosensittività ġew irrapportati b’dijuretiċi ta’ thiazides (ara sezzjoni 4.8). Jekk isseħħ reazzjoni ta’ fotosensittività matul it-trattament, huwa rrakkomandat li t-trattament

jitwaqqaf. Jekk jitqies li jkun hemm bżonn l-għoti mill-ġdid ta’ dijuretiku, huwa rrakkomandat li jiġu protetti partijiet esposti għax-xemx jew għal UVA artifiċjali.

Tqala: Antagonisti tar-riċettur ta’ angiotensin II ma għandhomx jinbdew matul it-tqala. Sakemm terapija b’AIIRA ma tkunx meqjusa essenzjali, il-pazjenti li jkunu qegħdin jippjanaw li joħorġu tqal għandhom jinqalbu għal trattamenti ta’ kontra pressjoni għolja alternattivi li għandhom profil ta’ sigurtà stabbilit sabiex jintużaw waqt it-tqala. Meta tiġi ddijanjostikata tqala, trattament b’AIIRAs għandu jitwaqqaf minnufih, u jekk xieraq, għandha tinbeda terapija alternattiva (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.6).

Lactose: dan il-prodott mediċinali fih il-lactose. Pazjenti bi problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għall-galactose, id-defiċjenza ta’ Lapp lactase jew assorbiment ħażin tal-glucose-galactose m’għandhomx jieħdu dan il-prodott mediċinali.

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u affarijiet oħra li jis għu

calcium u mblokkaturi beta-adrenergic. Kura minn qabel b’dożi għoljin awtorizzat’ dijuretiċi tista’ tirriżulta fi tnaqqis ta’ volum u riskju ta’ pressjoni baxxa meta tinbeda l-kura b’irbesartan flimkien jew mingħajr

jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Mediċini oħra kontra l-pressjoni għolja: l-effett ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS kontra l-

pressjoni għolja jista’ jiżdied meta jingħata flimkien ma’ mediċini oħra ta’ kon ra l-pressjoni għolja.

Irbesartan u hydrochlorothiazide (b’dożi sa 300 mg irbesartan/25 mg hydrochloro hiazide) ingħataw

mingħajr periklu ma’ mediċini oħra kontra l-pressjoni għolja inklużi l-imblokkaturi tal-kanali ta’

Lithium: żidiet riversibbli tal-konċentrazzjonijiet ta’ lithiumħfisadux-serum u tossiċità ġew irrapportati waqt l-amministrazzjoni konkomitanti tal-lithium ma l-impedituri ta’ l-enzimi li jikkonvertu

dijuretiċi thiazide jekk it-tnaqqis tal-volum ma jiġix korrett minn qabel (ara sezzjoni 4.4).

angiontensin. Effetti simili ġew irrapportati raramentm’għafna b’irbesartan sa issa. U wkoll, tneħħija

renali ta’ lithium titnaqqas b’thiazides u għalhekk, ir-riskju ta’ tossiċita’ minn lithium tista’ tiżdied

b’Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS. Għa hekk,li il-kombinazzjoni ta’ lithium u Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS mhiex irrikkmandata (ara sezzjoni 4.4). Jekk tinħass il-ħtieġa ta’ din il- kombinazzjoni, hija rrikmandata osservinalizzjoni bir-reqqa tal-livelli tal- lithium fis-serum.

Prodotti mediċinali li jaffettwaw ilċ-potassium: l-effett fit-tnaqqis ta’ potassium ikkaġunat minn

hydrochlorothiazide jonqos minħabba -effett potassium-sparing ta’irbesartan. Madankollu, dan l-effett ta’ hydrochlorothiazide fuqmediil-potassium fis-serum, huwa mistenni li jiżdied bi prodotti mediċinali oħra assoċjati ma’ telf ta’ potassium u ipokalimja (p.e. dijuretiċi kalijuretiċi oħra, lassativi, amphotericin,

carbenoxolone, penicillin G sodium). Minn naħa l-oħra, ibbażat fuq l-esperjenza bl-użu ta’ prodotti mediċProdottinali ħra li jos akolaw is-sistema ta’ renin-angiotensin, użu konkomitanti ta’ dijuretiċi potassium-sparing, supplimenti tal-potassium, sostituti tal-melħ li fihom il-potassium u mediċini oħra

li jistgħu jżidu l-livelli tal-potassium fis-serum (p.e. heparin sodium) jistgħu jwasslu għal żidied tal- potassium fis-serum. Monitoraġġ adegwat tal-potassium fis-serum f’pazjenti f’riskju huwa rakkomandat (ara sezzjoni 4.4).

Prodotti mediċinali affettwati b’tibdil tal-potassium fis-serum: osservazzjoni perjodika tal- potassium fis-serum hija rrikmandata meta Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS jiġi mogħti flimkien ma’ prodotti mediċinali oħra affettwati b’disturbi tal-potassium fis-serum (p.e. digitalis glycosides, antiarritmiċi).

Mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi: meta antagonisti ta’ angiotensin II jingħataw simultanjament ma’ mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi (jiġifieri inibituri COX-2 selettivi, acetylsalicylic acid (> 3 g/ġurnata) u NSAIDs mhux selettivi), jista’ jkun hemm tnaqqis ta’ l-effett kontra l-pressjoni għolja.

Bħal fil-każ ta’ l-inibituri ACE, l-użu konkomitanti ta’ antagonisti ta’ angiotensin II u NSAIDs jista’ jwassal għal riskju akbar ta’ deterjorament tal-funzjoni renali, inkluża l-possibbilità ta' insuffiċjenza renali akuta, u żieda ta’ potassium fis-serum, speċjalment f’pazjenti li diġà kellhom funzjoni renali ħażina. It-taħlita għandha tingħata b’attenzjoni, speċjalment fl-anzjani. Il-pazjenti għandhom jiġu

idratati sewwa, u għandha tingħata konsiderazzjoni għall-monitoraġġ tal-funzjoni renali wara l-bidu ta’ terapija konkomitanti, u perjodikament wara.

Tagħrif addizzjonali dwar l-effetti ta’ irbesartan ma’ mediċini oħra: fi studji kliniċi, il-farmakokinetiċi ta’ irbesartan ma kinux affettwati minn hydrochlorothiazide. Irbesartan jiġi metabolizzat prinċipalment b’CYP2C9 u b’mod anqas estensiv bi glukuronidazzjoni. Ma kienu osservati ebda interazzjonijiet farmakokinetiċi jew farmakodinamiċi sinifikanti meta irbesartan ingħata ma’ warfarin, prodott mediċinali metabolizzat b’CYP2C9. L-effetti ta’ indutturi ta’ CYP2C9 bħal rifampicin fuq il- farmakokinetika ta’ irbesartan ma ġewx evalwati. Il-farmakokinetika ta’ digoxin ma nbidlitx meta ngħata ma’ irbesartan.

Tagħrif addizzjonali dwar l-effetti ta’ hydrochlorothiazide ma’ mediċini oħra: meta jingħataw flimkien, il-prodotti mediċinali segwenti jistgħu jinteraġixxu ma’ dijuretiċi thiazide:

Cholestyramine u Colestipol resins: l-assorbiment ta’ hydrochlorothiazideawtorizzatjiġ imfixkel fil-preżenza ta’ anionic exchange resins;

Alkoħol: jista’ jkun hemm żieda fil-pressjoni baxxa ortostatika;

Mediċini kontra d-dijabete (mediċini li jittieħdu mill-ħalq u insulina): jista’ jkun hemm bżonn aġġustar tad-doża tal-prodott mediċinali kontra d-dijabete (ara sezzjoni 4.4);

Kortikosterojdi, ACTH: tnaqqis fl-elettroliti, speċjalment ipokalemija, jista’ jiżdied;

Digitalis glycosides: ipokalemija jew ipomagneżemja ikkaġun ti minħabba thiazide jistgħu

jiffavorixxu l-bidu ta’ arritmiji kardijaċi kkawżati minn digit lis (ara sezzjoni 4.4);

 

 

adux

 

ħ

Mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi: l-amministrazzjoni ta’ mediċini anti-infjammatorji mhux

 

m’g

 

sterojdi jistgħu jnaqqsu l-effetti dijuretiċi, natrijuretiċi u ta’ kontra l-pressjoni għolja tat-thiazide f’xi

pazjenti;

li

 

 

 

 

 

inali

Pressor amines (p.e. noradrenaline): -effetti tal-pressor amines jistgħu jonqsu, iżda mhux biżżejjed

biex teskludi l-użu tagħhom;

ċ

Rilassanti Nondepolarizing tal-muskolu skeletali (p.e. tubocurarine): l-effetti ta’ rilassanti

medi

 

nondepolarizing tal-muskolu skeletali jistgħu jiżdiedu b’hydrochlorothiazide;

Mediċini kontra l-gotta: jista’ jkun hemm il-bżonn ta’ aġġustar tad-dożi ta’ mediċini kontra l-gotta

minħabba li hydrochlorothiazide jista’ jgħolli l-livell ta’ serum uric acid. Jista’ jkun hemm bżonn żieda fid-dożProdotta ta’ probenecid jew sulfinpyrazone. L-użu flimkien ta’ dijuretiċi thiazide jistgħu jżidu l- inċidenza ta’ reazzj nijiet ta’ sensittività eċċessiva għal-allopurinol;

Calcium salts: dijuretiċi thiazide jistgħu jgħollu l-livelli ta’ calcium fis-serum calcium minħabba tnaqqis ta’ eskrezzjoni. Jekk jinħtieġ li jingħataw supplimenti tal-calcium jew mediċini calcium sparing (p.e. kura bil-Vitamina D), il-livelli ta’ serum ta’ calcium għandhom jiġu osservati u d-doża tal-calcium aġġustata kif meħtieġ;

Interazzjonijiet oħra: thiazides jistgħu jżidu l-effet ipergliċemiku tal-beta-blockers u ta’ diazoxide. Il- mediċini antikolinerġiċi (p.e atropine, beperiden) jistgħu jżidu l-biodisponibilità tad-dijuretiċi tat-tip thiazide billi jnaqqsu l-motilità` gastro-intestinali u r-rata ta’ tbattil ta’ l-istonku. Thiazides jistgħu jżidu r-riskju ta’ effetti avversi ikkaġunati b’amantadine. Thiazides jistgħu jnaqqsu l-eskrezzjoni renali tal-mediċini ċitotossiċi (p.e cyclophosphamide, methotrexate) u jżidu l-effetti majolosoppressivi tagħhom.

4.6 Tqala u Treddigħ

Tqala:

L-użu ta’ AIIRAs mhuwiex rakkomandat matul l-ewwel tliet xhur tat-tqala (ara sezzjoni 4.4). L-użu ta’ AIIRAs huwa kontra-indikat matul it-tieni u t-tielet trimestri tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Evidenza epidemjoloġika dwar ir-riskju tat-teraġenoċità wara espożizzjoni għal inibituri ACE matul l- ewwel tliet xhur tat-tqala ma kienitx konklussiva; madankollu, żieda żgħira fir-riskju ma tistax tiġi eskluża. Filwaqt li ma hemm ebda data epidemijoloġika dwar ir-riskji b’Inibituri ta’ Reċetturi ta’ Angiotensin II (AIIRAs), jistgħu jeżistu riskji simili għal din il-klassi ta’ mediċini. Sakemm terapija AIIRAs kontinwa mhijiex meqjusa essenzjali, il-pazjenti li jkunu qegħdin jippjanaw li joħorġu tqal għandhom jinqalbu għal trattamenti alternattivi ta’ kontra l-pressjoni għolja li għandhom profil ta’

sigurtà stabbilit għal użu waqt tqala. Meta tiġi dijanjostikata tqala, trattament b’ AIIRAs għandu

jitwaqqaf minnufih, u, jekk xieraq, għandha tinbeda terapija alternattiva.

awtorizzat

 

Espożizzjoni għal terapija AIIRA matul it-tieni u t-tielet trimestri hija magħrufa li twassal għal tossiċità tal-fetu uman (tnaqqis fil-funzjoni tal-kliewi, oligohydramnios, tnaqqis fl- ssifikazzjoni tal- għadam tar-ras) u tossiċità neonatali (nuqqas fil-funzjoni tal-kliewi, pressjoni baxxa, iperkalemija) (Ara sezzjoni 5.3).

Jekk seħħet espożizzjoni għall-AIIRAs mit-tieni trimestru tat-tqala, huwa rr kkomandat kontroll bl-

ultrasound tal-funzjoni renali u tal-kranju.

 

 

Trabi li ommijiethom ħadu AIIRAs għandhom jiġu osservati mill-qrib għal pressjoni baxxa (ara

sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

 

 

 

 

Thiazides jgħaddu mill-plaċenta u jsibu ruħhom fid-demm t l-kurdun. Jistgħu iġibu nuqqas fil-

 

 

 

adux

perfużjoni tal-plaċenta, disturbi fl-elettroliti tal-fetu u possibilmentħ

reazzjonijiet oħra li ġraw fl-adulti.

Ġew irrapportati każijiet ta’ tromboċitopenja fi trabi tat-twelid jew suffejra fil-fetu jew fit-trabi tat-

twelid meta l-omm ingħatat il-kura bit-thiazide. Billi Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS fih

hydrochlorothiazide, mhux irrikkmandat waqt -ewwelm’gtrimestru tat-tqala. Jinħtieġ li tingħata kura

alternattiva qabel ma jkun hemm il-ħsieb ta’ tqala.li

 

 

Treddigħ:

 

inali

 

 

 

 

 

 

Minħabba li m’hemm l-ebda informazzjoni disponibbli dwar l-użu ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide

 

ċ

 

 

 

medi

 

 

 

BMS waqt il-perjodu ta’ tred igħ, Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS mhuwiex rakkomandat u kuri alternattivi li għandhom profili tas-sigurtà stabbiliti aħjar waqt it-treddigħ huma preferibbli, speċjalment meta omm tkun tredda’ tarbija tat-twelid jew tarbija li twieldet qabel iż-żmien.

4.7 EffettiProdottfuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ma sarux stu ji war l-effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Skond il-kwalitajiet farmakodinamiċi tiegħu, Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS mhux suppost li jkollu effett fuq din il- ħila. Waqt is-sewqan jew tħaddim ta’ magni wieħed għandu joqgħod attent għax xi kultant jista’ jħoss xi sturdament jew għejja waqt il-kura kontra l-pressjoni għolja.

4.8Effetti mhux mixtieqa

L-għoti ta’ irbesartan/hydrochlorothiazide flimkien:

It-Tabella 1 tagħti r-reazzjonijiet avversi osservati minn rapportaġġ spontanju u fi provi kkontrollati bi plaċebo li fihom 898 pazjent bi pressjoni għolja rċievew għadd ta’ dożi (medda: 37.5 mg/6.25 mg sa 300 mg/25 mg irbesartan/hydrochlorothiazide) u reazzjonijiet avversi minn rapportaġġ spontanju.

Il-frekwenza tar-reazzjonijiet avversi hija definita permezz tal-konvenzjoni li ġejja:

komuni ħafna (≥ 1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000); rari ħafna (< 1/10,000). F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux

Tabella 1: Reazzjonijiet Avversi

mixtieqa għandhom jitniżżlu skond is-serjetà tagħhom. L-effetti li huma aktar serji għandhom jitniżżlul-ewwel, segwiti minn dawk inqas serji.

fi Provi Kkontrollati bi Plaċebo u Rapporti Spontaneji*

Investigazzjonijiet:

 

 

Komuni:

 

żidiet fin-nitroġenu ta’ l-urea tad-demm (BUN),

 

 

 

 

 

kreatinina u creatine kinase

 

 

 

Mhux

 

tnaqqis fil-potassium u fis-sodium tas-serum

 

 

 

komuni:

 

 

 

Disturbi fil-qalb:

 

 

Mhux

 

sinkope, pressjoni baxxa, takikardija, edema

 

 

 

komuni:

 

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża:

 

Komuni:

 

sturdament

 

 

 

 

Mhux

 

sturdament ortostatiku

 

 

 

komuni:

 

 

 

 

 

 

Mhux

 

uġigħ ta’ ras

 

 

 

 

magħrufa:

 

 

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema

 

Mhux

 

tinnitus

 

labirintika:

 

 

magħrufa:

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

 

Mhux

 

sogħla

 

medjastinali:

 

 

magħrufa:

 

 

Disturbi gastro-intestinali:

 

Komuni:

 

dardir/rimettar

awtorizzat

 

 

 

Mhux

 

dijarea

 

 

 

komuni:

 

 

 

 

 

Mhux

 

dispepsija, disgwesja

 

 

 

magħrufa:

 

 

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema

 

Komuni:

 

tneħħi l- wrina b’mod anormali

urinarja:

 

 

Mhux

 

funzjoniaduxrenali indebolita inkluż każijiet iżolati

 

 

 

magħrufa:

ħ

 

 

 

 

ta’ kollass renali f’pazjenti f’riskju (ara

 

 

 

 

 

sezzjoni 4.4)

 

Disturbi muskolu-skeltrali u tal-

 

Mhux

 

nefħa fl-estremitajiet

connective tissue:

 

 

komun :

li

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

Mhux

artralġija, mijalġija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

magħruf :

 

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-

 

Mhux

 

iperkalemja

 

nutrizzjoni:

 

 

inali

 

 

 

 

magħruf:

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

Disturbi vaskulari:

 

 

Mhux

 

fwawar

 

 

 

 

komuni:

 

 

 

Disturbi ġenerali u

 

 

Komuni:

 

għeja kbira

 

kondizzjonijiet ta' mnejn

 

 

 

 

 

jingħata:

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema immuni:

 

Mhux

 

każijiet rari ta’ reazzjonijiet ta’ sensittività

 

 

 

magħrufa:

eċċessiva bħal anġjoedema, raxx, urtikarja

Disturbi fil-fwied u fil-marrara:

 

Mhux

 

epatite, funzjoni anormali tal-fwied

 

 

 

magħrufa:

 

 

Disturbi fis-sistema riproduttiva

 

Mhux

 

disfunzjoni sesswali, tibdil fil-libidu

Prodott

 

 

komuni:

 

 

 

u fis-sider:

 

 

 

 

 

* Il-frekwenza għal reazzjonijiet avversi mikxufin minn rapporti spontaneji hija deskritta bħala “mhux magħrufa”

Aktar tagħrif fuq komponenti individwali: minbarra r-reazzjonijiet avversi msemmijin hawn fuq għal dan il-prodott kombinat, reazzjonijiet avversi oħrajn li ġew irrapportati ma’ wieħed minn dawn il- komponenti individwali jistgħu jkunu reazzjonijiet avversi potenzjali ma’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS. It-Tabelli 2 u 3 taħt jiddeskrivu fid-dettall ir-reazzjonijiet avversi rrapportati mal-komponenti individwali ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS.

Tabella 2: Reazzjonijiet avversi rrapportati ma’ l-użu ta’ irbesartan waħdu

Disturbi ġenerali u

Mhux

uġigħ fis-sider

 

 

kondizzjonijiet ta' mnejn

komuni:

jingħata:

 

Tabella 3: Reazzjonijiet avversi (minkejja r-relazzjoni mal-prodott mediċinali) rapportati ma’ l-użu ta’ hydrochlorothiazide waħdu

Investigazzjonijiet:

 

Mhux magħrufa:

żbilanċ fl-elettroliti (li tinkludi l-ipokalemija u l-

 

 

 

 

iponatremja, ara sezzjoni 4.4), iperuriċemija

 

 

 

 

glikożurja, ipergliċemija, żieda fil-kolesterol u

 

 

 

 

trigliċeridi

 

 

Disturbi fil-qalb:

 

Mhux magħrufa:

arritmji kardijaċi

 

Disturbi tad-demm u tas-

Mhux magħrufa:

anemija aplastika, dipressjoni tal-mudullun ta’ l-

sistema limfatika:

 

 

 

għadam, newtropenja/agranuloċitożi, anemija

 

 

 

 

emolitika, lewkopenja, tromboċitopenja

Disturbi fis-sistema

 

Mhux magħrufa:

Vertigo, parasteżija, sturdament, irrekwitezza

nervuża:

 

 

 

 

 

 

Disturbi fl-għajnejn:

 

Mhux magħrufa:

vista mċajpra li tgħaddi, xanthopsia

Disturbi respiratorji,

 

Mhux magħrufa:

diffikultà respiratorja (inkluż pulmon te u edema

toraċiċi u medjastinali:

 

 

 

pulmonari)

 

 

Disturbi gastro-

 

Mhux magħrufa:

pankrejatite, anoressja, dijarea, s ikezza, irritazzjoni

intestinali:

 

 

 

fl-istonku, sijaladenite, nuqqas ta’ aptit

Disturbi fil-kliewi u fis-

 

Mhux magħrufa:

nefrite interstizjali, disfunzjoni renali

sistema urinarja:

 

 

 

 

 

awtorizzat

Disturbi fil-ġilda u fit-

 

Mhux magħrufa:

reazzjonijiet anafilattiċi, nekroliżi epidermali tossika,

tessuti ta’ taħt il-ġilda:

 

 

 

anġite nekrotizzanti (vaskulite, vaskulite kutanja),

 

 

 

 

reazzjonijiet t l-ġilda bħal lupus eritematożi,

 

 

 

 

riattivazzjoni tal-lupus eritematożi kutanja,

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

reazzjonijietħfotosensittivi, raxx, urtikarja

Disturbi muskolu-

 

Mhux magħrufa:

għeja, spażmu tal-muskoli

skeltrali u tal-connective

 

 

m’g

 

 

tissue:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

Disturbi vaskulari:

 

Mhux magħrufa:

pressjoni baxxa tal-qagħda

Disturbi ġenerali u

 

Mhux magħruf :

deni

 

 

kondizzjonijiet ta' mnejn

 

inali

 

 

 

jingħata:

 

 

 

 

 

Disturbi fil-fwied u fil-

 

Mhuxċmagħrufa:

suffejra (suffejra intraepatika kolestatika)

marrara:

 

 

 

 

 

 

Disturbi psikjatriċi:

 

Mhux magħrufa:

dipressjoni, disturbi fl-irqad

 

medi

 

 

 

 

L-episodji avversi dipendenti fuq id-doża ta' hydrochlorothiazide (b'mod partikolari disturbi

elettrolitiċi) jistgħu jiżdiedu meta jkun qed jiġi ttitrat il-hydrochlorothiazide.

Prodott

 

 

 

 

 

 

4.9 Doża eċċessiva

M’hemmx biżżejjed informazzjoni speċifika fuq il-kura ta’ doża eċċessiva ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS. Il-pazjent għandu jkun osservat mill-viċin u l-kura għandha tkun sintomatika u ta’ support. L-immaniġġjar jiddependi fuq iż-żmien minn meta tittieħed u minn kemm huma qawwija s-sintomi. Miżuri ssuġġeriti jinkludu induzzjoni tar-rimettar u/jew tal-ħasil gastriku. Il- faħam attivat jista’ jkun utli fit-trattament ta’ doża eċċessiva. L-elettroliti u l-kreatinina fis-serum għandhom jiġu mkejlin ta’ spiss. Jekk titbaxxa l-pressjoni, il-pazjent għandu joqgħod mimdud, u jingħata sostituzzjoni tal-melħ u volum malajr.

Is-sintomi l-iktar ċari ta’ doża eċċessiva ta’ irbesartan huma mistennija li jkunu pressjoni baxxa, u takikardija; bradikardija tista’ tiġri wkoll.

Doża eċċessiva ta’ hydrochlorothiazide hija assoċjata ma’ tnaqqis fl-elettroliti (ipokalemija, ipokloremija, iponatremija) u deidrazzjoni minħabba dijureżi eċċessiva. L-iktar sinjali u sintomi

komuni ta’ doża eċċessiva huma dardir u ngħas. Ipokalemija tista’ tikkaġuna spażmi tal-muskoli u/jew arritmiji kardijaċi aċċentwati minħabba l-użu flimkien ta’ glikosidi diġitali jew minħabba ċerti mediċini antiarritmiċi.

Irbesartan ma jitneħħiex bl-emodijaliżi. Ma ġiex stabbilit kemm jitneħħa hydrochlorothiazide bid- dijaliżi tad-demm.

5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: antagonisti ta’ angiotensin-II, kombinati Kodiċi ATC C09DA04.

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS huwa kombinazzjoni ta’ antagonistawtorizzatta’ riċettur angiotensin-II,

irbesartan u dijuretiku thiazide, hydrochlorothiazide. Il-kombinazzjoni ta’ dawn l-ingredjenti għandha

effett anti-ipertensiv miżjud, inaqqas il-pressjoni tad-demm fi grad aktar minn kull ngredjent waħdu.

Irbesartan huwa antagonist qawwi, attiv mill-ħalq, antagonist selettiv tar- ċe ur angiotensin-II (sub

tip AT1). Huwa mistenni li jimblokka l-azzjonijiet kollha ta’ l-angiotensin-II medjati mir-riċettur AT1,

mingħajr m’għandu x’jaqsam ma’ l-oriġini jew rotta ta’ sinteżi ta’ l-angiotensin-II. L-antagoniżmu

fis-serum mhumiex affettwati b’mod sinifikanti b’irbesartan waħ f’dożi rrikmandati lill-pazjenti li m’għandhomx riskju ta’ żbilanċ ta’ l-elettroliti (ara sezzjonijiet 4.4 4.5). Irbesartan ma

selettiv tar-riċetturi ta’ l-angiotensin-II (AT ), jirriżulta f’żidiet fil-livelli fil-plażma ta’ renin u fil- livelli ta’ angiotensin-II, u fi tnaqqis fil-kon1ċentrazzjoni tal-plaaduxżma aldosterone. Il-livelli tal-potassium

Hydrochlorothiazide huwa dijuretiku thiazide. Għad hux magħruf għal kollox il-mekkaniżmu ta’ l-

jinpedixxix l-ACE (kinase-II), enzima li tiġġenera l-angiotensinħ -II u tiddiżintegra ukoll il-bradikinina f’metaboliti inattivi. Irbesartan m’għandux bżonn ta’m’gattivazzjoni metabolika biex ikun attiv.

effett anti-ipertensiv tad-dijuretiċi tat-tip thiazlide. Thiazides jaffettwaw il-mekkaniżmu tubulari renali tar-riassorbiment ta’ l-elettroliti u jżidu direttament l-eskrezzjoni tas-sodium u tal-chloride f’ammonti kważi ekwivalenti. L-azzjoni dijuretikainalit ’ hydrochlorothiazide tnaqqas il-volum tal-plażma, iżżid l-

attività tar-renin fil-plażma, u żżid it-tmexxija ta’ l-aldosterone, bil-konsegwenza li żżid it-telf ta’ potassium u bicarbonate fl-awrinaċu t aqqas il-potassium fis-serum. Preżumibbilment minħabba l- inblukkar fis-sistema reninmedi-ang otensin- dosterone, meta hydrochlorothiazide jingħata flimkien ma’ irbesartan jista’ jinqaleb bil-kontra t-telf tal-potassium assoċjat ma’ dawn id-dijuretiċi. Bil- hydrochlorothiazide, id-dijureż tibda’ fi żmien 2 sigħat, u l-ogħla effett ikun wara madwar 4 sigħat, waqt li l-azzjoni ddum adwar 6-12-il siegħa.

Il-kombinazzjoniProdotta’ hydrochlorothiazide u irbesartan tipproduċi tnaqqis addittiv relatat mad-doża fil- pressjoni tad- emm tul il-firxa terapewtika tad-doża. Iż-żieda ta’ 12.5 mg hydrochlorothiazide ma’ 300 mg ta’ irbesartan darba waħda kuljum f’pazjenti li ma kinux ikkontrollati sew meta ħadu 300 mg irbesartan waħdu irriżulta f’aktar tnaqqis fil-pressjoni dijastolika korreta bil-plaċebo fl-inqas livelli (24 siegħa wara li tingħata d-doża) ta’ 6.1 mmHg. Il-kombinazzjoni ta’ 300 mg irbesartan u 12.5 mg hydrochlorothiazide irriżultaw fi tnaqqis fuq kollox tal-pressjoni sistolika/dijastolika, mnaqqsa għal plaċebo, sa 13.6/11.5 mm Hg.

Dejta klinika limitata (7 minn 22 pazjent) tissuġġerixxi li l-pazjenti mhux ikkontrollati bil- kombinazzjoni ta’ 300 mg/12.5 mg jistgħu jiġu titrati ’l fuq għal 300 mg/25 mg. F’dawn il-pazjenti, kien osservat tnaqqis inkrementali fil-pressjoni tad-demm kemm għal pressjoni sistolika tad-demm (SBP) kif ukoll għal pressjoni dijastolika tad-demm (DBP) (13.3 u 8.3 mm Hg, rispettivament).

Doża darba kuljum ta’ 150 mg irbesartan u 12.5 mg ta’ hydrochlorothiazide tat-tnaqqis tal-pressjoni sistolika/dijastolika fil-punt medjan ta’ 12.9/6.9 mmHg aġġustat għal plaċebo (24 siegħa wara li ngħatat id-doża) f’pazjenti bi pressjoni għolja bejn ħafifa għal moderata. L-ogħla effetti jseħħu f’ 3-

6 sigħat. Meta ġiet assessjata permezz ta’ osservazzjoni ta’ pressjoni ambulatorja, il-kombinazzjoni ta’ 150 mg irbesartan u 12.5 mg hydrochlorothiazide darba kuljum, ikkawżat tnaqqis konsisteneti fil-

pressjoni matul perijodu ta’ 24 siegħa bi tnaqqis medju f’24 siegħa tal-pressjoni sistolika/dijastolika ta’ 15.8/10.0 mmHg mnaqqsa għall-plaċebo. Meta mkejla permezz ta’ osservazzjoni tal-pressjoni ambulatorja l-effetti mill-inqas għal aktar ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 150 mg/12.5 mg kienu 100%. L-effetti mill-inqas għal aktar mkejla mid-dirgħajn waqt il-viżti għand it-tabib kienu 68% u 76% għal Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 150 mg/12.5 mg u Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 300 mg/12.5 mg, rispettivament. Dawn l-effetti tul 24 siegħa kienu osservati mingħajr ma sar tnaqqis eċċessiv tal-pressjoni fl-ogħla effett u huma konsistenti mat-tnaqqis sigur u effettiv tal- pressjoni tul l-intervall ta’ doża waħda kuljum.

F’pazjenti li ma kinux ikkontrollati sew meta ħadu 25 mg hydrochlorothiazide waħdu, meta ngħataw irbesartan ukoll kellhom tnaqqis miżjud medju fil-pressjoni sistolika/dijastolika ta’ 11.1/7.2 mm Hg meta mnaqqsa għal plaċebo.

L-effett li għandu irbesartan f’kombinazzjoni ma’ hydrochlorothiazide fit-tnaqqis tal-pressjoni jitfaċċa wara l-ewwel doża u jibqa’ preżenti sostanzjalment f’1-2 ġimgħat, bl-effett massimu jseħħ fi żmien 6- 8 ġimgħat. Waqt studji li saru b’kontinwazzjoni fit-tul, l-effett ta’ irbesartan/hydrochlorothi zide inżamm għal aktar minn sena. Għalkemm ma ġiex speċifikament studjat b’Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS, il-pressjoni ma reġgħetx għoliet kemm b’irbesartan jew b’hydrochlorothiazide.

Ma ġiex studjat l-effett tal-kombinazzjoni ta’ irbesartan u hydrochlorothi zide fuq il-morbidità u l-

imwiet. Studji epidemjoloġiċi wrew li kura fit-tul b’hydrochlorothiazide tn qqas ir-riskju ta’ mwiet u

morbidità kardjovaskulari.

adux

awtorizzat

 

 

 

Ir-rispons għal Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS ma jiddepen ix mill-età u lanqas mis-sess. Bħal fil-każ ta’ prodotti mediċinali oħra li jaffetwaw is-sistemaħrenin- ngiotensin, pazjenti suwed bi pressjoni għolja għandhom rispons notevolment anqasm’gal terapija bi ibersartan waħdu. Meta

irbesartan jingħata flimkien ma’ doża baxxa ta’ hydrochlorothiazide (p.e 12.5 mg kuljum), ir-rispons kontra il-pressjoni għolja f’pazjenti suwed javviċina lil dak f’pazjenti mhux suwed.

li L-effikaċja u s-sigurtà ta’ IrbesartaninaliHydroch orothiazide BMS bħala terapija inizjali għal pressjoni

għolja severa (definita bħala SeDBP ≥ 110 mmHg) ġew evalwati fi studju b’aktar minn ċentru wieħed, b’mod każwali, double-blind, ikkontroll t b’mod attiv ta’ 8 ġimgħat, parallel-arm. B’kollox,

697 pazjent intagħżlu b’mod każwaliċfi proporzjon ta’ 2:1 jew għal irbesartan/hydrochlorothiazide 150 mg/12.5 mg jew għal irbesartan 150 mg u ġew titrati bil-forza b’mod sistematiku (qabel ma r- rispons tagħhom għal domediża iktar baxxa ġie vvalutat) wara ġimgħa għal irbesartan/hydrochlorothiazide 300 mg/25 mg jew irbesartan 300 mg, rispettivament.

L-istudju kien magħmul inn 58% irġiel. L-età medja tal-pazjenti kienet ta’ 52.5 sena, 13% kienu ≥ 65 sena,Prodottu 2% biss kienu ≥ 75 sena. Tnax fil-mija (12%) tal-pazjenti kienu dijabetiċi, 34% kienu iperlipidemiċi u l-aktar kundizzjoni kardjovaskulari frekwenti kienet anġina pectoris stabbli fi 3.5%

tal-parteċipanti.

L-għan ewlieni ta’ dan l-istudju kien li jqabbel il-proporzjon ta’ pazjenti li l-SeDBP tagħhom kien ikkontrollat (SeDBP < 90 mmHg) f’Ġimgħa 5 tat-trattament. Sebgħa u ergħin fil-mija (47.2%) tal- pazjenti fuq il-kombinazzjoni laħqu livell minimu ta’ SeDBP < 90 mmHg meta mqabbel ma’ 33.2% tal-pazjenti fuq irbesartan (p = 0.0005). Il-pressjoni tad-demm medja fil-linja bażi kienet bejn wieħed u ieħor 172/113 mmHg f’kull grupp ta’ trattament u t-tnaqqis ta’ SeSBP/SeDBP wara ħames ġimgħat kien 30.8/24.0 mmHg u 21.1/19.3 mmHg għal irbesartan/hydrochlorothiazide u irbesartan, rispettivament (p < 0.0001).

It-tipi u l-inċidenzi ta’ episodji avversi rrapportati għal pazjenti ttrattati bil-kombinazzjoni kienu simili għall-profil ta’ l-episodju avvers għal pazjenti fuq monoterapija. Matul il-perjodu ta’ trattament ta’ 8 ġimgħat, ma kien hemm ebda każ ta’ sinkope rrapportat f’xi grupp tat-trattament. Kien hemm 0.6% u 0% ta’ pazjenti bi pressjoni baxxa u 2.8% u 3.1% ta’ pazjenti bi sturdament bħala reazzjonijiet avversi rrapportati fil-gruppi ta’ kombinazzjoni u ta’ monoterapija, rispettivament.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

L-użu flimkien ta’ hydrochlorothiazide u irbesartan m’għandu l-ebda effett fuq il-farmakoniteċi taż- żewġ mediċini.

Irbesartan u hydrochlorothiazide huma attivi mill-ħalq u m’għandhomx bżonn biotransformazzjoni biex ikunu attivi. Wara li jingħata mill-ħalq Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS il-biodisponibilità assoluta orali hija 60 - 80% u 50 - 80% għal irbesartan u hydrochlorothiazide, rispettivament. L-ikel ma jaffettwax il-biodisponibilità ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS. Il-konċentrazzjoni fil- plażma tilħaq l-ogħla livell 1.5 - 2 sigħat wara li tingħata mill-ħalq għal irbesartan u 1 - 2.5 sigħat għal hydrochlorothiazide.

Irbesartan jeħel mal-proteina tal-plażma b’madwar 96%, u l-għaqda mal-komponenti taċ-ċelluli tad-

demm hija negliġibbli. Il-volum ta’ distribuzzjoni għal irbesartan huwa 53 - 93 litru. Hydrochlrothiazide jeħel mal-proteini tal-plażma bi 68%, u l-volum ta’ distibuzzjoniawtorizzatapp ren huwa 0.83 - 1.14 l/kg.

Irbesartan juri farmakokinetiċi linjari u proporzjonati mad-doża meta jingħata fuq l-f xa tad-doża ta’

10 sa 600 mg. Ġiet osservata żieda mhux proporzjonali, fl-assorbiment mill-ħalq meta tingħata doża

iktar minn 600 mg; dan il-mekkaniżmu għadu mhux magħruf. It-tneħħija mill-ġisem kollu u renali hija

157 - 176 u 3.0 - 3.5 ml/min, rispettivament. Il-half-life ta’ l-eliminazzjoni terminali ta’ irbesartan hija

11 - 15-il siegħa. Il-konċentrazzjoni fissa fil-plażma tintlaħaq wara 3 ijiem minn meta tinbeda l-kura ta’ darba kuljum. Kienet osservata akkumulazzjoni limitata ta’aduxirbesartan (< 20%) fil-plażma meta ngħatat doża darba kuljum repetuta. Fi studju ġew osservati konċentrazzjonijiet ta’ irbesartan fil-

plażma xi ftit ogħla fil-pazjenti nisa bi pressjoni għolja. M d nkollu ma kienx hemm differenza fil- half-life u fl-akkumulazzjoni ta’ irbesartan. M’hemmx bżħonn ġġustar tad-doża f’pazjenti nisa. Il- valuri ta’ irbesartan AUC u Cmax kienu wkoll xi ftitm’giktar fil-pazjenti anzjani (≥ 65 sengħa) milli fil- pazjenti żgħar (18-40 sena). Madankollu il-half-life terminali ma tbiddlitx b’mod sinifikanti. M’hemmx bżonn aġġustar ta’ doża f’pazjenti anzjani. Il-medja tal-half life tal-plażma ta’ hydrochlorothiazide ġiet irrapportata li tvarja lim nn 5-15-il siegħa.

Wara li 14C irbesartan jingħata mill-ħalq jew ġol-vini, 80 - 85% tar-radjuattività li tiċċirkola fil-plażma hi attribwita għal irbesartan mhux mibdul. Irbesartan jiġi metabolizzat fil-fwied permezz tal-

konjugazzjoni mal-glucuronide uċl-ossinalidazzjoni. Il-metabolit maġġuri li jiċċirkola huwa irbesartan glucuronide (bejn wieħed u ieħor 6%). Studji in vitro jindikaw li irbesartan huwa primarjament ossidat bl-enzima cytochrome P450mediCYP2C9; l-isoenzima CYP3A4 għandha effett negliġibbli. Irbesartan u l-

metaboliti tiegħu huma eliminati kemm permezz tas-sistema biljari kif ukoll permezz ta’ dik renali. Wara li 14C irbesartan jingħata jew mill-ħalq jew ġol-vini, madwar 20% tar-radjuattività tiġi rkuprata

fl-awrina, u l-kumplament fl-ippurgar. Inqas minn 2% tad-doża toħroġ fl-awrina bħala irbesartan mhux mibdulProdott. Hydr chlorothiazide ma jiġix metabolizzat iżda jiġi eliminat malajr permezz tal-kliewi. Għall-inqas 61% tad-doża meħuda mill-ħalq tiġi eliminata mingħajr tibdil wara 24 siegħa.

Hydrochl thiazi e jgħaddi mill-plaċenta iżda mhux mill-barriera bejn il-moħħ u d-demm, u jitneħħa fil-ħalib tas-sider.

Indeboliment Renali: f’pazjenti b’indeboliment renali jew li qed jagħmlu l-emodijalisi, il-parametri farmakokinetiċi ta’ irbesartan ma tbiddlux b’mod sinifikanti. Irbesartan ma jitneħħiex bl-emodijalisi. F’pazjenti bi tneħħija ta’ krejatinina < 20 ml/min, l-half-life ta’ l-eliminazzjoni ta’ hydrochlorothiaze ġiet irrapportata li tiżdied għal 21 siegħa.

Indeboliment epatiku: f’pazjenti b’ċirrożi, minn ħafifa għal moderata, il-parametri farmakokinetiċi ta’ irbesartan ma jitbiddlux b’mod sinifikanti. Ma sarux studji f’pazjenti b’indeboliment epatiku sever.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Irbesartan/hydrochlorothiazide: it-tossiċità potenzjali tal-kombinazzjoni ta’ irbesartan/ hydrochlorothiazide wara li tingħata mill-ħalq ġiet evalwata f’firien u f’makakki (macaques) waqt studji li damu sa 6 xhur. Ma ġewx osservati sejbiet tossikoloġiċi, ta’ relevanza, waqt l-użu terapewtiku

fil-bniedem. It-tibdiliet li ġejjin, osservati f’firien u f’makakki li rċevew il-kombinazzjoni ta’ irbesartan/ hydrochlorothiazide f’dożi ta’ 10/10 u 90/90 mg/kg/jum, dehru wkoll b’wieħed minn dawn iż-żewġ mediċini waħidhom u/jew kienu sekondarji għal tnaqqis tal-pressjoni (ma ġewx osservati interazzjonijiet tossikoloġiċi sinifikanti):

tibdil fil-kliewi, ikkaratterizzat minn żidiet ħfief fl-urea fis-serum u tal-krejatinina, u iperplażja/ ipertrofija ta’ l-apparat jukstaglomerulari, li huma konsegwenza diretta ta’ l-interazzjoni ta’ irbesartan mas-sistema renin-angiotensin;

tnaqqis żgħir fil-parametri ta’ l-eritroċiti (eritroċiti, emoglobina, ematokrit);

telf ta’ kulur fl-istonku, ulċeri, nekrożi fokali tal-mukoża gastrika ġew osservati fi ftit firien fi studju ta’ 6 xhur fuq it-tossiċita` b’irbesartan 90 mg/kg/jum, hydrochlorothiazide 90 mg/kg/jum u irbesratan/hydrochlorothiazide 10/10 mg/kg/jum. Dawn il-leżjonijiet ma ġewx osservati fil- makakki;

tnaqqis tal-potassium fis-serum minħabba hydrochlorothiazide u mfixkla parzjalment meta hydrochlorothiazide ingħata flimkien ma’ irbesartan.

Ma deherx li kien hemm effetti teratoġeniċi f’firien li ngħataw irbesart nawtorizzatu hydrochlorothiazide flimkien b’dożi li jipproduċu tossiċità materna. L-effetti tal-kombinazzjoni

Il-parti l-kbira mill-effetti msemmija hawn fuq jidhru li ġraw minħabba l-attivita` farmakoloġika ta’

irbesartan (imblokk ta’ l-inibizzjoni stimulata minn angiotensin II tal-ħelsien ta’ renin, b’stimulazzjoni

ta’ ċelluli li jipproduċu renin) u jseħħu wkoll b’impedituri ta’ enzimi li jikkonvertu ang otensin. Dawn is-sejbiet jidhru li m’għandhomx rilevanza għall-użu ta’ dożi terapewtiċi ta’ irbesartan/hydrochlorothiazides fil-bnedmin.

irbesartan/hydrocholorhiazide fuq il-fertilitàgħadhom ma ġewx evalwati fi studji fl-annimali,

għax m’hemmx evidenza ta’ effetti avversi fuq il-fertilità fl-annimali jew fil-bnedmin b’irbesartan jew b’hydrochlorothiazide meta jingħataw waħidhom. Madankollu, ntagonist ieħor ta’ l- angiotensin-II

affetwa l-parametri tal-fertilità waqt studji fuq l-annimali meta ngħata waħdu. Dawn is-sejbiet ġew

 

 

adux

ukoll osservati b’dożi aktar baxxi ta’ dan l-antagonista ie or ta’ l-angiotensin-II meta ngħata flimkien

ma’ hydrochlorothiazide.

ħ

m’g

 

 

 

Ma kienx hemm evidenza ta’ mutaġeniċità jewlik asroġenitiċità bil-kombinazzjoni ta’ irbesartan/hydrochlorothiazide. Il-potenzjalinalikarċinoġeniku tal-kombinazzjoni ta’ irbesartan u hydrochlorothiazide għadu ma ġiex ev lw t bi studji fuq l-annimali.

Irbesartan: ma kienx hemm evidenzaċta’ ormalità sistemika jew tossiċità li tattakka l-organu immirat b’dożi klinikament rilevanti. Fi studji mhux kliniċi ta’ sigurta`, dożi għoljin ta’ irbesartan

ħomor tad-demm (eritroċiti, moglobina, ematokrit). B’dożi għoljin ħafna (≥ 500 mg/kg/jum) tibdil diġenerattiv fil-kliewi (bħal nefrite interstizjali, nefħa tubulari, tubi bażofiliċi, żidiet fil-

(≥ 250 mg/kg/jum f’firienmediu ≥ 100 mg/kg/jum f’makakki) ikkawżaw tnaqqis fil-parametri taċ-ċelluli

konċentrazjonijiet ta’ l-urea u tal-krejatinina fil-plażma) ġew stimulati b’irbesartan f’firien u f’makakkiProdottu huma meqjusa bħala sekondarji għall-effetti ipotensivi tal-mediċina li waslet għal tnaqqis fil-perfużjoni renali. Iktar minn hekk irbesartan ikkaġuna iperplasja/ipertrofija taċ-ċelluli

jukstaglomerulari (f’firien b’≥ 90 mg/kg/jum, f’makakki b’ ≥ 10 mg/kg/jum). Dan it-tibdil kollu kien ikkonsid at li seħħ bl-azzjoni farmakoloġika ta’ irbesartan. Għall-dożi terapewtiċi ta’ irbesartan fil- bnedmin, ma jidhirx li l-iperplażja/ipertrofija taċ-ċelluli renali jukstaglomerulari għandha xi rilevanza. Ma kienx hemm evidenza ta’ mutaġeniċita, klastoġeniċita` jew karċinoġeniċita`.

Studji fuq annimali b’irbesartan urew effetti tossiċi li jgħaddu (żieda fil-formazzjoni tal-ħofor fil-pelvi renali, hydroureter, edema ta’ taħt il-ġilda) fil-feti tal-firien, li ġew risolvuti wara t-twelid. Fil-fniek, abort jew reassorbiment kmieni ta’ l-embriju ġie nnotat b’dożi li kkaġunaw tossiċita` sinifikanti fl- omm, li nkludew mwiet. Ma ġewx osservati effetti teratoġeniċi fil-far jew fil-fenek.

Hydrochlorothiazide: għalkemm instabet evidenza ekwivoka għall-effett ġenotossiku u karċinoġeniku f’xi mudelli esperimentali, l-esperjenza estensiva fil-bniedem b’hydrochlorothiazide ma rnexxilhiex turi assoċjazzjoni bejn l-użu tagħha u żieda fin-neoplażmi.

3 snin.
6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU
6.1 Lista ta’ sustanzi mhux attivi
Qalba tal-pillola: Lactose monohydrate Microcrystalline cellulose Croscarmellose sodium Hypromellose
Silicon dioxide Magnesium stearate

Kisja b'rita:

Lactose monohydrate

Hypromellose

Titanium dioxide

Macrogol 3000

Ferric oxides ħomor u sofor

Carnauba wax

6.2 Inkompatibilitajiet

awtorizzat

Ma jgħoddux f’dan il-każ.

 

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

ħadux

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

m’g

li

 

 

inali

Aħżen fil-pakkett oriġinali biex tilqa’ mi -umdità.

 

ċ

hemm ġo fih

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak

 

medi

 

 

Pakketti ta’ 14-il pillola miksija b'rita; strixxa ta’ 14-il pillola miksija b'rita f’folji tal-

PVC/PVDC/Aluminju

 

 

 

Pakketti ta’ 28 pillola iksija b'rita; 2 strixxi ta’ 14-il pillola miksija b'rita f’folji tal-

PCV/PVDC/Aluminju.

PakkettiProdottta’ 56 pill la miksija b'rita; 4 strixxi ta’ 14-il pillola miksija b'rita f’folji tal-

PVC/PVDC/Aluminju.

Pakketti ta’ 84 pillola miksija b'rita; 6 strixxi ta’ 14-il pillola miksija b'rita f’folji tal- PVC/PVDC/Aluminju.

Pakketti ta’ 98 pillola miksija b'rita; 7 strixxi ta’ 14-il pillola miksija b'rita f’folji tal- PVC/PVDC/Aluminju.

Pakketti ta’ 56 x 1 pillola miksija b'rita; 7 strixxi ta' 8 x 1 pillola miksija b'rita kull waħda f’folji tal- PVC/PVDC/Aluminju perforati ta' doża waħda.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull fdal tal-prodott li ma jiġix użat jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Ir-Renju Unit

8. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/369/011-016

9. DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

Data ta’ l-ewwel awtorizzazzjoni: 19 ta’ Jannar 2007

awtorizzat

 

Data ta’ l-aħħar tiġdid:

10. DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq il-website ta’ l-Aġenzija Ewropeja dwar il-

Mediċini (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

 

adux

 

 

 

 

 

ħ

 

 

li

m’g

 

 

 

inali

 

 

 

ċ

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

Pillola miksija b'rita.
Lewn il-ħawħa, ibbuzzata fuq mnaqqax fuq in-naħa l-oħra.

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 300 mg/12.5 mg pilloli miksijin b'rita.

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 300 mg ta’ irbesartan u 12.5 mg ta’ hydrochlorothiazide.

Sustanza mhux attiva:

Kull pillola miksija b’rita fiha 89.5 mg ta’ lactose (bħala lactose monohydrate).

Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

awtorizzat

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

 

iż-żewġ naħat, ovali, b’qalb ibbuzzata fuq naħ waħda u numru 2876

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

 

 

 

 

adux

Kura għall-pressjoni għolja essenzjali.

 

ħ

m’g

 

 

 

 

Din id-doża fissa kombinata hija indikata f’pazjenti adulti li għandhom pressjoni għolja li mhiex

kontrollata sew b’ irbesartan jew b’ hydrochlorothiazide waħidhom (ara sezzjoni 5.1).

 

inali

 

 

 

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jlingħata

 

 

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS jist ’ jittieħed darba kuljum, ma’ l-ikel jew waħdu.

 

ċ

 

 

 

It-titrazzjoni tad-doża bis-sustanzi d v dwali (i.e. irbesartan u hydochlorothiazide) tista’ tiġi

rrikmandata.

medi

 

 

 

 

 

 

 

Għandha tiġi kkonsidrata l-bidla diretta minn monoterapija għall-kombinazzjonijiet fissi meta tkun klinikament adattata:

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 150 mg/12.5 mg jista’ jingħata f’ pazjenti, fejn il-pressjoni mhixProdottqed tiġi kkontrollata sew b’hydrochlorothiazide jew irbesartan 150 mg waħidhom; Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 300 mg/12.5 mg jista’ jingħata lill-pazjenti li mhux qed

ikunu kk ntrollati b’mod suffiċjenti b’irbesartan 300 mg jew b’Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 150 mg/12.5 mg.

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 300 mg/25 mg jista’ jingħata lil pazjenti li ma jkunux qed jiġu kkontrollati b’mod suffiċjenti b’Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 300 mg/12.5 mg.

Mhux irrikmandati dożi ogħla minn 300 mg irbesartan/25 mg hydrochlorothiazide darba kuljum. Meta neċessarju, Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS jista jingħata ma’ prodott mediċinali ieħor kontra l-pressjoni għolja (ara sezzjoni 4.5).

Indeboliment renali: minħabba li fih il-komponent ta’ hydrochlorothiazide, Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS mhux irrikmandat għall-pazjenti b’disfunzjoni renali severa (tneħħija tal- krejatinina < 30 ml/min). F’din il- popolazzjoni, id-dijuretiċi loop huma ppreferuti mit-thiazides. M’hemmx bżonn aġġustar tad-doża f’pazjenti b’indeboliment renali fejn il-tneħħija tal-krejatinina renali hija ≥ 30 ml/min (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Indeboliment epatiku: Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS mhux indikat f’pazjenti b’indeboliment epatiku sever. Thiazides għandhom jiġu użati b’attenzjoni f’pazjenti b’indeboliment epatiku. M’hemmx bżonn aġġustar fid-doża ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS f’pazjenti b’indeboliment epatiku minn ħafif sa moderat (ara sezzjoni 4.3).

Pazjenti anzjani: m’hemmx bżonn aġġustar fid-doża ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS f’pazjenti anzjani.

Pazjenti tfal: Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS m’huwiex rakkomandat għall-użu fit-tfal u l- adoloxxenti minħabba nuqqas ta’ tagħrif dwar is-sigurtà u l-effikaċja.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanzi attivi, għal xi sustanzi mhux attivi (ara sezzjoni 6.1) jew

 

 

awtorizzat

għal xi sustanzi oħra derivati minn sulfonamide (hydrochlorothiazide hija sustanza derivata

minn sulfonamide)

 

 

It-tieni u t-tielet trimestru tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.6)

 

Indeboliment renali sever (tneħħija tal-krejatinina < 30 ml/min)

 

Ipokalimja rifrattorja, iperkalċimja

 

 

Indeboliment epatiku sever, ċirrożi biljari u kolestażi

 

 

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

adux

 

 

 

Pressjoni baxxa - Pazjenti bi tnaqqis ta’ volum: Irbesartan Hy rochlorothiazide BMS kien rarament

assoċjat ma’ pressjoni baxxa sintomatika f’pazjenti bi pressjoni għolja mingħajr fatturi ta’ riskju oħra

 

ħ

għall-pressjoni baxxa. Pressjoni baxxa sintomatika tista’ tkun iżjed mistennija f’pazjenti li jbatu minn

 

m’g

tnaqqis ta’ volum u/jew sodium minħabba terapija dijuretika qawwija, dieta restritta mill-melħ, dijarea

jew rimettar. Dawn il-kondizzjonijiet għandhom jiġu korretti qabel tinbeda il-kura b’Irbesartan

Hydrochlorothiazide BMS.

 

 

Stenożi ta’ l-arterja renali-Pressjoni għolja renovaskulari:li

hemm riskju ikbar ta’ pressjoni baxxa severa

u ta’ insuffiċjenza renali meta pazjentiinaligħ ndhom stenożi bilaterali ta’ l-arterja renali, jew stenożi

ta’ l-arterja li tagħti għall-kilwa waħda taħdem, jiġu kkurati b’impedituri ta’ l-enzima li tikkonverti l- angiotensin jew b’ antagonisti tarċ-ri etturi angiotensin-II. Għalkemm m’hemm xejn dokumentat li dan isir b’Irbesartan Hydrochlorothmediaz de BMS, effetti simili għandhom ikunu mistennija.

Indeboliment renali u trapjant tal-kliewi: meta Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS jintuża f’pazjenti

b’indeboliment tal-funzjoni renali, hija rrikmandata osservazzjoni perjodika tal-livelli tal-potassium fis-serum,Prodotttal-kreja inina u tal-uric acid. M’hemmx esperjenza meta Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS jingħata lill-pazjenti li riċentament kellhom trapjant tal-kliewi. Irbesartan Hydrochlorothiazide

BMS m’għan ux jintuża f’pazjenti b’indeboliment renali sever (tneħħija tal-krejatinina < 30 ml/min) (ara sezzj ni 4.3). Pazjenti b’indeboliment tal-funzjoni renali jista’ jkollhom ażotemija assoċjata mad- dijuretiku thiazide. M’hemmx bżonn aġġustar fid-doża f’pazjenti b’indeboliment renali jekk il-tneħħija tal-krejatinina tkun ≥ 30 ml/min. Madankollu, f’pazjenti b’indeboliment renali minn ħafif sa moderat (tneħħija tal-krejatinina ≥ 30 ml/min iżda < 60 ml/min) din id-doża fissa kombinata għandha tiġi mogħtija b’attenzjoni.

Indeboliment epatiku: thiazides għandhom jintużaw b’attenzjoni f’pazjenti b’indeboliment tal-funzjoni epatika jew b’mard progressiv fil-fwied, minħabba li tibdil żgħir ta’ fluwidu u ta’ bilanċ fl-elettroliti jista’ jwassal għall-koma epatika. Għad m’hemmx esperjenza klinika b’Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS f’pazjenti b’indeboliment epatiku.

Stenożi tal-valv aortiku u mitrali, kardjomijopatija ipertrofika ostruttiva: bħal fil-każ ta’ vażodilatorji oħra, għandha tingħata attenzjoni speċjali f’pazjenti li jsofru minn stenożi aortika jew mitrali jew kardjomijopatija ipertrofika ostruttiva.

Aldosteroniżmu primarju: pazjenti b’aldosteroniżmu primarju ġeneralment ma jirrispondux għall- prodotti mediċinali ta’ kontra l-pressjoni li jaħdmu billi jinpedixxu s-sistema tar-renin-angiotensin. Għalhekk, mhux irrikmandat l-użu ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS.

Effetti metaboliċi u endokrinali: it-terapija bit-thiazide tista’ tfixkel it-tolleranza tal-glucose. F’pazjenti dijabetiċi jista’ jkun hemm bżonn ta’ aġġustar fid-doża ta’ l-insulina jew mediċini ipogliċemiċi li jittieħdu mill-ħalq. Waqt it-terapija bit-thiazide tista’ tibda tidher id-dijabete li ma tkunx dehret qabel. Żidiet fil-livelli tal-kolesterol u tat-trigliċeridi ġew assoċjati mat-terapija dijuretika thiazide; madankollu b’doża ta’ 12.5 mg ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS, l-effetti li ġew irrapportati kienu minimi jew xejn.

Tista’ sseħħ iperuriċemija jew tiħrax gotta ċara f’xi pazjenti li jirċievu it-terapija thiazide.

Żbilanċ ta’ l-elettroliti: bħal f’kull pazjent li jirċievi terapija dijuretika, għandhom jiġu determinati perjodikament fi spazju ta’ żmien xieraq l-elettroliti fis-serum.

Thiazides, li jinkludu hydrochlorothiazide, jistgħu jikkaġunaw żbilanċ fil-fluwidu jew fl-ele roliti (ipokalimja, iponatremja u alkalożi ipokloremika). Sintomi ta’ allarm li jindikaw żbilanċ fil-fluwidu jew fl-elettroliti huma nixfa fil-ħalq, għatx, debbulizza, letarġija, ħedla, irrekwitezza, uġigħ fil-muskoli jew bugħawwieġ, għeja kbira muskolari, pressjoni baxxa, oligurja, takikardija, u d stu bi gastrointestinali bħal dardir jew rimettar.

Għalkemm ipokalimja tista’ tiżviluppa bl-użu ta’ dijuretiċi thiazide, terapija konkorrenti ma’

irbesartan tista’ tnaqqas l-ipokalimja ikkaġunata mid-dijuretiċi. Ir-riskju

 

l-ipokalimja huwa l-akbar

f’pazjenti b’ċirrożi fil-fwied, f’pazjenti li qed ikollhom dijuresi mgħaġġl

, f’pazjenti li mhux qed

 

awtorizzat

jirċievu biżżejjed elettroliti orali, u f’pazjenti li qed jieħdu terapija konkomitanti ta’ kortikosterojdi jew

adux

 

 

ACTH. Għal kuntrarju, minħabba li Irbesartan Hydrochlorothiazi e BMS fih irbesartan, jista jkun

hemm iperkalimja speċjalment fil- preżenza ta’ indeboliment ren li u/jew insuffiċenza tal-qalb u

dan ir-riskju. Id-dijuretiċi li ma jnaqqsux il-potassium, supplimentiħ tal-potassium jew sostituti li fihom il-potassium għandhom jingħataw b’attenzjoni flimkien ma’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS

dijabete. Hija rrikkmandata osservazzjoni adegwata tal-pot ssium fis-serum f’pazjenti li għandhom

M’hemm l-ebda evidenza li turi li irbesartan inaqqaslim’gjew jimpedixxi l-iponatremija kkaġunata mid- dijuretiċi. Ġeneralment, in-nuqqas tal-chlor de jkun ħafif u ħafna drabi ma jinħtieġx li tingħata kura. Thiazides jistgħu jnaqqsu t-tneħħija urin rja tal-calcium u jikkaġunaw li l-calcium fis-serum jogħla xi ftit f’intervalli maqsuma fl-assenza ta’ m rd magħruf fil-metaboliżmu tal-calcium. Iperkalċemja

(ara sezzjoni 4.5).

qawwija tista’ tkun ta’ evidenza li hemm ipertajrojdiżmu mistoħbi. Thiazides għandhom jitwaqqfu

 

inali

qabel ma jsiru t-testijiet fuq il-funzjoni tal-paratirojde.

 

ċ

Ġie muri li thiazides iżidu t-tneħħija urinarja tal-magnesium, li tista’ twassal f’ipomagneżimja.

Lithium: mhux irrikmandat l-użu flimkien ta’ lithium u Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS

(ara sezzjoni 4.5).

medi

TestijietProdottanti- ping: hydrochlorothiazide li jinsab f’dan il-prodott mediċinali tista’ tipproduċi riżultat analitiku pożittiv f’test anti-doping.

Ġenerali: f’pazjenti, li għandhom it-ton vaskulari u l-funzjoni renali jiddependu l-aktar mill-attivita’ tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone (p.e. pazjenti li jbatu minn insuffiċjenza tal-qalb konġestiva jew mard renali, inkluż stenożi ta’ l-arterja renali), il-kura b’impedituri ta’ enzimi li jikkonvertu angiotensin jew b’riċetturi antagonisti angiotensin-II li jaffetwaw din is-sistema ġew assoċjati ma’ pressjoni baxxa akuta, ażotemja, oligurja, jew rarament insuffiċjenza renali akuta. Bħal ma jiġri b’kull mediċina kontra pressjoni għolja, it-tnaqqis eċċessiv ta’ pressjoni f’pazjenti li jbatu minn kardjopatija iskemika jew minn mard kardjovaskulari iskemiku jista’ jwassal għal infart mijokardijaku jew għal attakk ta’ puplesija.

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva għal hydrochlorothiazide jistgħu jinħassu f’pazjenti li għandhom jew m’għandhomx rekord ta’ allerġija jew ażżma tal-bronki, imma hemm aktar ċans li jiġru f’pazjenti li kellhom dawn l-attakki.

L-użu ta’ dijuretiċi thiazide ġie rrapportat li jaggrava jew jattiva lupus erythematosus sistemiku. Każijiet ta’ reazzjonijiet ta’ fotosensittività ġew irrapportati b’dijuretiċi ta’ thiazides (ara sezzjoni 4.8). Jekk isseħħ reazzjoni ta’ fotosensittività matul it-trattament, huwa rrakkomandat li t-trattament

jitwaqqaf. Jekk jitqies li jkun hemm bżonn l-għoti mill-ġdid ta’ dijuretiku, huwa rrakkomandat li jiġu protetti partijiet esposti għax-xemx jew għal UVA artifiċjali.

Tqala: Antagonisti tar-riċettur ta’ angiotensin II ma għandhomx jinbdew matul it-tqala. Sakemm terapija b’AIIRA ma tkunx meqjusa essenzjali, il-pazjenti li jkunu qegħdin jippjanaw li joħorġu tqal għandhom jinqalbu għal trattamenti ta’ kontra pressjoni għolja alternattivi li għandhom profil ta’ sigurtà stabbilit sabiex jintużaw waqt it-tqala. Meta tiġi ddijanjostikata tqala, trattament b’AIIRAs għandu jitwaqqaf minnufih, u jekk xieraq, għandha tinbeda terapija alternattiva (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.6).

Lactose: dan il-prodott mediċinali fih il-lactose. Pazjenti bi problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għall-galactose, id-defiċjenza ta’ Lapp lactase jew assorbiment ħażin tal-glucose-galactose m’għandhomx jieħdu dan il-prodott mediċinali.

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u affarijiet oħra li jis għu

calcium u mblokkaturi beta-adrenergic. Kura minn qabel b’dożi għoljin awtorizzat’ dijuretiċi tista’ tirriżulta fi tnaqqis ta’ volum u riskju ta’ pressjoni baxxa meta tinbeda l-kura b’irbesartan flimkien jew mingħajr

jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Mediċini oħra kontra l-pressjoni għolja: l-effett ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS kontra l-

pressjoni għolja jista’ jiżdied meta jingħata flimkien ma’ mediċini oħra ta’ kon ra l-pressjoni għolja.

Irbesartan u hydrochlorothiazide (b’dożi sa 300 mg irbesartan/25 mg hydrochloro hiazide) ingħataw

mingħajr periklu ma’ mediċini oħra kontra l-pressjoni għolja inklużi l-imblokkaturi tal-kanali ta’

Lithium: żidiet riversibbli tal-konċentrazzjonijiet ta’ lithiumħfisadux-serum u tossiċità ġew irrapportati waqt l-amministrazzjoni konkomitanti tal-lithium ma l-impedituri ta’ l-enzimi li jikkonvertu

dijuretiċi thiazide jekk it-tnaqqis tal-volum ma jiġix korrett minn qabel (ara sezzjoni 4.4).

angiontensin. Effetti simili ġew irrapportati raramentm’għafna b’irbesartan sa issa. U wkoll, tneħħija

renali ta’ lithium titnaqqas b’thiazides u għalhekk, ir-riskju ta’ tossiċita’ minn lithium tista’ tiżdied

b’Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS. Għa hekk,li il-kombinazzjoni ta’ lithium u Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS mhiex irrikkmandata (ara sezzjoni 4.4). Jekk tinħass il-ħtieġa ta’ din il- kombinazzjoni, hija rrikmandata osservinalizzjoni bir-reqqa tal-livelli tal- lithium fis-serum.

Prodotti mediċinali li jaffettwaw ilċ-potassium: l-effett fit-tnaqqis ta’ potassium ikkaġunat minn

hydrochlorothiazide jonqos minħabba -effett potassium-sparing ta’irbesartan. Madankollu, dan l-effett ta’ hydrochlorothiazide fuqmediil-potassium fis-serum, huwa mistenni li jiżdied bi prodotti mediċinali oħra assoċjati ma’ telf ta’ potassium u ipokalimja (p.e. dijuretiċi kalijuretiċi oħra, lassativi, amphotericin,

carbenoxolone, penicillin G sodium). Minn naħa l-oħra, ibbażat fuq l-esperjenza bl-użu ta’ prodotti mediċProdottinali ħra li jos akolaw is-sistema ta’ renin-angiotensin, użu konkomitanti ta’ dijuretiċi potassium-sparing, supplimenti tal-potassium, sostituti tal-melħ li fihom il-potassium u mediċini oħra

li jistgħu jżidu l-livelli tal-potassium fis-serum (p.e. heparin sodium) jistgħu jwasslu għal żidied tal- potassium fis-serum. Monitoraġġ adegwat tal-potassium fis-serum f’pazjenti f’riskju huwa rakkomandat (ara sezzjoni 4.4).

Prodotti mediċinali affettwati b’tibdil tal-potassium fis-serum: osservazzjoni perjodika tal- potassium fis-serum hija rrikmandata meta Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS jiġi mogħti flimkien ma’ prodotti mediċinali oħra affettwati b’disturbi tal-potassium fis-serum (p.e. digitalis glycosides, antiarritmiċi).

Mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi: meta antagonisti ta’ angiotensin II jingħataw simultanjament ma’ mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi (jiġifieri inibituri COX-2 selettivi, acetylsalicylic acid (> 3 g/ġurnata) u NSAIDs mhux selettivi), jista’ jkun hemm tnaqqis ta’ l-effett kontra l-pressjoni għolja.

Bħal fil-każ ta’ l-inibituri ACE, l-użu konkomitanti ta’ antagonisti ta’ angiotensin II u NSAIDs jista’ jwassal għal riskju akbar ta’ deterjorament tal-funzjoni renali, inkluża l-possibbilità ta' insuffiċjenza renali akuta, u żieda ta’ potassium fis-serum, speċjalment f’pazjenti li diġà kellhom funzjoni renali ħażina. It-taħlita għandha tingħata b’attenzjoni, speċjalment fl-anzjani. Il-pazjenti għandhom jiġu

idratati sewwa, u għandha tingħata konsiderazzjoni għall-monitoraġġ tal-funzjoni renali wara l-bidu ta’ terapija konkomitanti, u perjodikament wara.

Tagħrif addizzjonali dwar l-effetti ta’ irbesartan ma’ mediċini oħra: fi studji kliniċi, il-farmakokinetiċi ta’ irbesartan ma kinux affettwati minn hydrochlorothiazide. Irbesartan jiġi metabolizzat prinċipalment b’CYP2C9 u b’mod anqas estensiv bi glukuronidazzjoni. Ma kienu osservati ebda interazzjonijiet farmakokinetiċi jew farmakodinamiċi sinifikanti meta irbesartan ingħata ma’ warfarin, prodott mediċinali metabolizzat b’CYP2C9. L-effetti ta’ indutturi ta’ CYP2C9 bħal rifampicin fuq il- farmakokinetika ta’ irbesartan ma ġewx evalwati. Il-farmakokinetika ta’ digoxin ma nbidlitx meta ngħata ma’ irbesartan.

Tagħrif addizzjonali dwar l-effetti ta’ hydrochlorothiazide ma’ mediċini oħra: meta jingħataw flimkien, il-prodotti mediċinali segwenti jistgħu jinteraġixxu ma’ dijuretiċi thiazide:

Cholestyramine u Colestipol resins: l-assorbiment ta’ hydrochlorothiazideawtorizzatjiġ imfixkel fil-preżenza ta’ anionic exchange resins;

Alkoħol: jista’ jkun hemm żieda fil-pressjoni baxxa ortostatika;

Mediċini kontra d-dijabete (mediċini li jittieħdu mill-ħalq u insulina): jista’ jkun hemm bżonn aġġustar tad-doża tal-prodott mediċinali kontra d-dijabete (ara sezzjoni 4.4);

Kortikosterojdi, ACTH: tnaqqis fl-elettroliti, speċjalment ipokalemija, jista’ jiżdied;

Digitalis glycosides: ipokalemija jew ipomagneżemja ikkaġun ti minħabba thiazide jistgħu

jiffavorixxu l-bidu ta’ arritmiji kardijaċi kkawżati minn digit lis (ara sezzjoni 4.4);

 

 

adux

 

ħ

Mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi: l-amministrazzjoni ta’ mediċini anti-infjammatorji mhux

 

m’g

 

sterojdi jistgħu jnaqqsu l-effetti dijuretiċi, natrijuretiċi u ta’ kontra l-pressjoni għolja tat-thiazide f’xi

pazjenti;

li

 

 

 

 

 

inali

Pressor amines (p.e. noradrenaline): -effetti tal-pressor amines jistgħu jonqsu, iżda mhux biżżejjed

biex teskludi l-użu tagħhom;

ċ

Rilassanti Nondepolarizing tal-muskolu skeletali (p.e. tubocurarine): l-effetti ta’ rilassanti

medi

 

nondepolarizing tal-muskolu skeletali jistgħu jiżdiedu b’hydrochlorothiazide;

Mediċini kontra l-gotta: jista’ jkun hemm il-bżonn ta’ aġġustar tad-dożi ta’ mediċini kontra l-gotta

minħabba li hydrochlorothiazide jista’ jgħolli l-livell ta’ serum uric acid. Jista’ jkun hemm bżonn żieda fid-dożProdotta ta’ probenecid jew sulfinpyrazone. L-użu flimkien ta’ dijuretiċi thiazide jistgħu jżidu l- inċidenza ta’ reazzj nijiet ta’ sensittività eċċessiva għal-allopurinol;

Calcium salts: dijuretiċi thiazide jistgħu jgħollu l-livelli ta’ calcium fis-serum calcium minħabba tnaqqis ta’ eskrezzjoni. Jekk jinħtieġ li jingħataw supplimenti tal-calcium jew mediċini calcium sparing (p.e. kura bil-Vitamina D), il-livelli ta’ serum ta’ calcium għandhom jiġu osservati u d-doża tal-calcium aġġustata kif meħtieġ;

Interazzjonijiet oħra: thiazides jistgħu jżidu l-effet ipergliċemiku tal-beta-blockers u ta’ diazoxide. Il- mediċini antikolinerġiċi (p.e atropine, beperiden) jistgħu jżidu l-biodisponibilità tad-dijuretiċi tat-tip thiazide billi jnaqqsu l-motilità` gastro-intestinali u r-rata ta’ tbattil ta’ l-istonku. Thiazides jistgħu jżidu r-riskju ta’ effetti avversi ikkaġunati b’amantadine. Thiazides jistgħu jnaqqsu l-eskrezzjoni renali tal-mediċini ċitotossiċi (p.e cyclophosphamide, methotrexate) u jżidu l-effetti majolosoppressivi tagħhom.

4.6 Tqala u Treddigħ

Tqala:

L-użu ta’ AIIRAs mhuwiex rakkomandat matul l-ewwel tliet xhur tat-tqala (ara sezzjoni 4.4). L-użu ta’ AIIRAs huwa kontra-indikat matul it-tieni u t-tielet trimestri tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Evidenza epidemjoloġika dwar ir-riskju tat-teraġenoċità wara espożizzjoni għal inibituri ACE matul l- ewwel tliet xhur tat-tqala ma kienitx konklussiva; madankollu, żieda żgħira fir-riskju ma tistax tiġi eskluża. Filwaqt li ma hemm ebda data epidemijoloġika dwar ir-riskji b’Inibituri ta’ Reċetturi ta’ Angiotensin II (AIIRAs), jistgħu jeżistu riskji simili għal din il-klassi ta’ mediċini. Sakemm terapija AIIRAs kontinwa mhijiex meqjusa essenzjali, il-pazjenti li jkunu qegħdin jippjanaw li joħorġu tqal għandhom jinqalbu għal trattamenti alternattivi ta’ kontra l-pressjoni għolja li għandhom profil ta’

sigurtà stabbilit għal użu waqt tqala. Meta tiġi dijanjostikata tqala, trattament b’ AIIRAs għandu

jitwaqqaf minnufih, u, jekk xieraq, għandha tinbeda terapija alternattiva.

awtorizzat

 

Espożizzjoni għal terapija AIIRA matul it-tieni u t-tielet trimestri hija magħrufa li twassal għal tossiċità tal-fetu uman (tnaqqis fil-funzjoni tal-kliewi, oligohydramnios, tnaqqis fl- ssifikazzjoni tal- għadam tar-ras) u tossiċità neonatali (nuqqas fil-funzjoni tal-kliewi, pressjoni baxxa, iperkalemija) (Ara sezzjoni 5.3).

Jekk seħħet espożizzjoni għall-AIIRAs mit-tieni trimestru tat-tqala, huwa rr kkomandat kontroll bl-

ultrasound tal-funzjoni renali u tal-kranju.

 

 

Trabi li ommijiethom ħadu AIIRAs għandhom jiġu osservati mill-qrib għal pressjoni baxxa (ara

sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

 

 

 

 

Thiazides jgħaddu mill-plaċenta u jsibu ruħhom fid-demm t l-kurdun. Jistgħu iġibu nuqqas fil-

 

 

 

adux

perfużjoni tal-plaċenta, disturbi fl-elettroliti tal-fetu u possibilmentħ

reazzjonijiet oħra li ġraw fl-adulti.

Ġew irrapportati każijiet ta’ tromboċitopenja fi trabi tat-twelid jew suffejra fil-fetu jew fit-trabi tat-

twelid meta l-omm ingħatat il-kura bit-thiazide. Billi Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS fih

hydrochlorothiazide, mhux irrikkmandat waqt -ewwelm’gtrimestru tat-tqala. Jinħtieġ li tingħata kura

alternattiva qabel ma jkun hemm il-ħsieb ta’ tqala.li

 

 

Treddigħ:

 

inali

 

 

 

 

 

 

Minħabba li m’hemm l-ebda informazzjoni disponibbli dwar l-użu ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide

 

ċ

 

 

 

medi

 

 

 

BMS waqt il-perjodu ta’ tred igħ, Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS mhuwiex rakkomandat u kuri alternattivi li għandhom profili tas-sigurtà stabbiliti aħjar waqt it-treddigħ huma preferibbli, speċjalment meta omm tkun tredda’ tarbija tat-twelid jew tarbija li twieldet qabel iż-żmien.

4.7 EffettiProdottfuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ma sarux stu ji war l-effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Skond il-kwalitajiet farmakodinamiċi tiegħu, Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS mhux suppost li jkollu effett fuq din il- ħila. Waqt is-sewqan jew tħaddim ta’ magni wieħed għandu joqgħod attent għax xi kultant jista’ jħoss xi sturdament jew għejja waqt il-kura kontra l-pressjoni għolja.

4.8Effetti mhux mixtieqa

L-għoti ta’ irbesartan/hydrochlorothiazide flimkien:

It-Tabella 1 tagħti r-reazzjonijiet avversi osservati minn rapportaġġ spontanju u fi provi kkontrollati bi plaċebo li fihom 898 pazjent bi pressjoni għolja rċievew għadd ta’ dożi (medda: 37.5 mg/6.25 mg sa 300 mg/25 mg irbesartan/hydrochlorothiazide) u reazzjonijiet avversi minn rapportaġġ spontanju.

Il-frekwenza tar-reazzjonijiet avversi hija definita permezz tal-konvenzjoni li ġejja:

komuni ħafna (≥ 1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000); rari ħafna (< 1/10,000). F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux

Tabella 1: Reazzjonijiet Avversi

mixtieqa għandhom jitniżżlu skond is-serjetà tagħhom. L-effetti li huma aktar serji għandhom jitniżżlul-ewwel, segwiti minn dawk inqas serji.

fi Provi Kkontrollati bi Plaċebo u Rapporti Spontaneji*

Investigazzjonijiet:

 

 

Komuni:

 

żidiet fin-nitroġenu ta’ l-urea tad-demm (BUN),

 

 

 

 

 

kreatinina u creatine kinase

 

 

 

Mhux

 

tnaqqis fil-potassium u fis-sodium tas-serum

 

 

 

komuni:

 

 

 

Disturbi fil-qalb:

 

 

Mhux

 

sinkope, pressjoni baxxa, takikardija, edema

 

 

 

komuni:

 

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża:

 

Komuni:

 

sturdament

 

 

 

 

Mhux

 

sturdament ortostatiku

 

 

 

komuni:

 

 

 

 

 

 

Mhux

 

uġigħ ta’ ras

 

 

 

 

magħrufa:

 

 

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema

 

Mhux

 

tinnitus

 

labirintika:

 

 

magħrufa:

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

 

Mhux

 

sogħla

 

medjastinali:

 

 

magħrufa:

 

 

Disturbi gastro-intestinali:

 

Komuni:

 

dardir/rimettar

awtorizzat

 

 

 

Mhux

 

dijarea

 

 

 

komuni:

 

 

 

 

 

Mhux

 

dispepsija, disgwesja

 

 

 

magħrufa:

 

 

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema

 

Komuni:

 

tneħħi l- wrina b’mod anormali

urinarja:

 

 

Mhux

 

funzjoniaduxrenali indebolita inkluż każijiet iżolati

 

 

 

magħrufa:

ħ

 

 

 

 

ta’ kollass renali f’pazjenti f’riskju (ara

 

 

 

 

 

sezzjoni 4.4)

 

Disturbi muskolu-skeltrali u tal-

 

Mhux

 

nefħa fl-estremitajiet

connective tissue:

 

 

komun :

li

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

Mhux

artralġija, mijalġija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

magħruf :

 

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-

 

Mhux

 

iperkalemja

 

nutrizzjoni:

 

 

inali

 

 

 

 

magħruf:

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

Disturbi vaskulari:

 

 

Mhux

 

fwawar

 

 

 

 

komuni:

 

 

 

Disturbi ġenerali u

 

 

Komuni:

 

għeja kbira

 

kondizzjonijiet ta' mnejn

 

 

 

 

 

jingħata:

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema immuni:

 

Mhux

 

każijiet rari ta’ reazzjonijiet ta’ sensittività

 

 

 

magħrufa:

eċċessiva bħal anġjoedema, raxx, urtikarja

Disturbi fil-fwied u fil-marrara:

 

Mhux

 

epatite, funzjoni anormali tal-fwied

 

 

 

magħrufa:

 

 

Disturbi fis-sistema riproduttiva

 

Mhux

 

disfunzjoni sesswali, tibdil fil-libidu

Prodott

 

 

komuni:

 

 

 

u fis-sider:

 

 

 

 

 

* Il-frekwenza għal reazzjonijiet avversi mikxufin minn rapporti spontaneji hija deskritta bħala “mhux magħrufa”

Aktar tagħrif fuq komponenti individwali: minbarra r-reazzjonijiet avversi msemmijin hawn fuq għal dan il-prodott kombinat, reazzjonijiet avversi oħrajn li ġew irrapportati ma’ wieħed minn dawn il- komponenti individwali jistgħu jkunu reazzjonijiet avversi potenzjali ma’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS. It-Tabelli 2 u 3 taħt jiddeskrivu fid-dettall ir-reazzjonijiet avversi rrapportati mal-komponenti individwali ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS.

Tabella 2: Reazzjonijiet avversi rrapportati ma’ l-użu ta’ irbesartan waħdu

Disturbi ġenerali u

Mhux

uġigħ fis-sider

 

 

kondizzjonijiet ta' mnejn

komuni:

jingħata:

 

Tabella 3: Reazzjonijiet avversi (minkejja r-relazzjoni mal-prodott mediċinali) rapportati ma’ l-użu ta’ hydrochlorothiazide waħdu

Investigazzjonijiet:

 

Mhux magħrufa:

żbilanċ fl-elettroliti (li tinkludi l-ipokalemija u l-

 

 

 

 

iponatremja, ara sezzjoni 4.4), iperuriċemija

 

 

 

 

glikożurja, ipergliċemija, żieda fil-kolesterol u

 

 

 

 

trigliċeridi

 

 

Disturbi fil-qalb:

 

Mhux magħrufa:

arritmji kardijaċi

 

Disturbi tad-demm u tas-

Mhux magħrufa:

anemija aplastika, dipressjoni tal-mudullun ta’ l-

sistema limfatika:

 

 

 

għadam, newtropenja/agranuloċitożi, anemija

 

 

 

 

emolitika, lewkopenja, tromboċitopenja

Disturbi fis-sistema

 

Mhux magħrufa:

Vertigo, parasteżija, sturdament, irrekwitezza

nervuża:

 

 

 

 

 

 

Disturbi fl-għajnejn:

 

Mhux magħrufa:

vista mċajpra li tgħaddi, xanthopsia

Disturbi respiratorji,

 

Mhux magħrufa:

diffikultà respiratorja (inkluż pulmon te u edema

toraċiċi u medjastinali:

 

 

 

pulmonari)

 

 

Disturbi gastro-

 

Mhux magħrufa:

pankrejatite, anoressja, dijarea, s ikezza, irritazzjoni

intestinali:

 

 

 

fl-istonku, sijaladenite, nuqqas ta’ aptit

Disturbi fil-kliewi u fis-

 

Mhux magħrufa:

nefrite interstizjali, disfunzjoni renali

sistema urinarja:

 

 

 

 

 

awtorizzat

Disturbi fil-ġilda u fit-

 

Mhux magħrufa:

reazzjonijiet anafilattiċi, nekroliżi epidermali tossika,

tessuti ta’ taħt il-ġilda:

 

 

 

anġite nekrotizzanti (vaskulite, vaskulite kutanja),

 

 

 

 

reazzjonijiet t l-ġilda bħal lupus eritematożi,

 

 

 

 

riattivazzjoni tal-lupus eritematożi kutanja,

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

reazzjonijietħfotosensittivi, raxx, urtikarja

Disturbi muskolu-

 

Mhux magħrufa:

għeja, spażmu tal-muskoli

skeltrali u tal-connective

 

 

m’g

 

 

tissue:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

Disturbi vaskulari:

 

Mhux magħrufa:

pressjoni baxxa tal-qagħda

Disturbi ġenerali u

 

Mhux magħruf :

deni

 

 

kondizzjonijiet ta' mnejn

 

inali

 

 

 

jingħata:

 

 

 

 

 

Disturbi fil-fwied u fil-

 

Mhuxċmagħrufa:

suffejra (suffejra intraepatika kolestatika)

marrara:

 

 

 

 

 

 

Disturbi psikjatriċi:

 

Mhux magħrufa:

dipressjoni, disturbi fl-irqad

 

medi

 

 

 

 

L-episodji avversi dipendenti fuq id-doża ta' hydrochlorothiazide (b'mod partikolari disturbi

elettrolitiċi) jistgħu jiżdiedu meta jkun qed jiġi ttitrat il-hydrochlorothiazide.

Prodott

 

 

 

 

 

 

4.9 Doża eċċessiva

M’hemmx biżżejjed informazzjoni speċifika fuq il-kura ta’ doża eċċessiva ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS. Il-pazjent għandu jkun osservat mill-viċin u l-kura għandha tkun sintomatika u ta’ support. L-immaniġġjar jiddependi fuq iż-żmien minn meta tittieħed u minn kemm huma qawwija s-sintomi. Miżuri ssuġġeriti jinkludu induzzjoni tar-rimettar u/jew tal-ħasil gastriku. Il- faħam attivat jista’ jkun utli fit-trattament ta’ doża eċċessiva. L-elettroliti u l-kreatinina fis-serum għandhom jiġu mkejlin ta’ spiss. Jekk titbaxxa l-pressjoni, il-pazjent għandu joqgħod mimdud, u jingħata sostituzzjoni tal-melħ u volum malajr.

Is-sintomi l-iktar ċari ta’ doża eċċessiva ta’ irbesartan huma mistennija li jkunu pressjoni baxxa, u takikardija; bradikardija tista’ tiġri wkoll.

Doża eċċessiva ta’ hydrochlorothiazide hija assoċjata ma’ tnaqqis fl-elettroliti (ipokalemija, ipokloremija, iponatremija) u deidrazzjoni minħabba dijureżi eċċessiva. L-iktar sinjali u sintomi

komuni ta’ doża eċċessiva huma dardir u ngħas. Ipokalemija tista’ tikkaġuna spażmi tal-muskoli u/jew arritmiji kardijaċi aċċentwati minħabba l-użu flimkien ta’ glikosidi diġitali jew minħabba ċerti mediċini antiarritmiċi.

Irbesartan ma jitneħħiex bl-emodijaliżi. Ma ġiex stabbilit kemm jitneħħa hydrochlorothiazide bid- dijaliżi tad-demm.

5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: antagonisti ta’ angiotensin-II, kombinati Kodiċi ATC C09DA04.

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS huwa kombinazzjoni ta’ antagonistawtorizzatta’ riċettur angiotensin-II,

irbesartan u dijuretiku thiazide, hydrochlorothiazide. Il-kombinazzjoni ta’ dawn l-ingredjenti għandha

effett anti-ipertensiv miżjud, inaqqas il-pressjoni tad-demm fi grad aktar minn kull ngredjent waħdu.

Irbesartan huwa antagonist qawwi, attiv mill-ħalq, antagonist selettiv tar- ċe ur angiotensin-II (sub

tip AT1). Huwa mistenni li jimblokka l-azzjonijiet kollha ta’ l-angiotensin-II medjati mir-riċettur AT1,

mingħajr m’għandu x’jaqsam ma’ l-oriġini jew rotta ta’ sinteżi ta’ l-angiotensin-II. L-antagoniżmu

fis-serum mhumiex affettwati b’mod sinifikanti b’irbesartan waħ f’dożi rrikmandati lill-pazjenti li m’għandhomx riskju ta’ żbilanċ ta’ l-elettroliti (ara sezzjonijiet 4.4 4.5). Irbesartan ma

selettiv tar-riċetturi ta’ l-angiotensin-II (AT ), jirriżulta f’żidiet fil-livelli fil-plażma ta’ renin u fil- livelli ta’ angiotensin-II, u fi tnaqqis fil-kon1ċentrazzjoni tal-plaaduxżma aldosterone. Il-livelli tal-potassium

Hydrochlorothiazide huwa dijuretiku thiazide. Għad hux magħruf għal kollox il-mekkaniżmu ta’ l-

jinpedixxix l-ACE (kinase-II), enzima li tiġġenera l-angiotensinħ -II u tiddiżintegra ukoll il-bradikinina f’metaboliti inattivi. Irbesartan m’għandux bżonn ta’m’gattivazzjoni metabolika biex ikun attiv.

effett anti-ipertensiv tad-dijuretiċi tat-tip thiazlide. Thiazides jaffettwaw il-mekkaniżmu tubulari renali tar-riassorbiment ta’ l-elettroliti u jżidu direttament l-eskrezzjoni tas-sodium u tal-chloride f’ammonti kważi ekwivalenti. L-azzjoni dijuretikainalit ’ hydrochlorothiazide tnaqqas il-volum tal-plażma, iżżid l-

attività tar-renin fil-plażma, u żżid it-tmexxija ta’ l-aldosterone, bil-konsegwenza li żżid it-telf ta’ potassium u bicarbonate fl-awrinaċu t aqqas il-potassium fis-serum. Preżumibbilment minħabba l- inblukkar fis-sistema reninmedi-ang otensin- dosterone, meta hydrochlorothiazide jingħata flimkien ma’ irbesartan jista’ jinqaleb bil-kontra t-telf tal-potassium assoċjat ma’ dawn id-dijuretiċi. Bil- hydrochlorothiazide, id-dijureż tibda’ fi żmien 2 sigħat, u l-ogħla effett ikun wara madwar 4 sigħat, waqt li l-azzjoni ddum adwar 6-12-il siegħa.

Il-kombinazzjoniProdotta’ hydrochlorothiazide u irbesartan tipproduċi tnaqqis addittiv relatat mad-doża fil- pressjoni tad- emm tul il-firxa terapewtika tad-doża. Iż-żieda ta’ 12.5 mg hydrochlorothiazide ma’ 300 mg ta’ irbesartan darba waħda kuljum f’pazjenti li ma kinux ikkontrollati sew meta ħadu 300 mg irbesartan waħdu irriżulta f’aktar tnaqqis fil-pressjoni dijastolika korreta bil-plaċebo fl-inqas livelli (24 siegħa wara li tingħata d-doża) ta’ 6.1 mmHg. Il-kombinazzjoni ta’ 300 mg irbesartan u 12.5 mg hydrochlorothiazide irriżultaw fi tnaqqis fuq kollox tal-pressjoni sistolika/dijastolika, mnaqqsa għal plaċebo, sa 13.6/11.5 mm Hg.

Dejta klinika limitata (7 minn 22 pazjent) tissuġġerixxi li l-pazjenti mhux ikkontrollati bil- kombinazzjoni ta’ 300 mg/12.5 mg jistgħu jiġu titrati ’l fuq għal 300 mg/25 mg. F’dawn il-pazjenti, kien osservat tnaqqis inkrementali fil-pressjoni tad-demm kemm għal pressjoni sistolika tad-demm (SBP) kif ukoll għal pressjoni dijastolika tad-demm (DBP) (13.3 u 8.3 mm Hg, rispettivament).

Doża darba kuljum ta’ 150 mg irbesartan u 12.5 mg ta’ hydrochlorothiazide tat-tnaqqis tal-pressjoni sistolika/dijastolika fil-punt medjan ta’ 12.9/6.9 mmHg aġġustat għal plaċebo (24 siegħa wara li ngħatat id-doża) f’pazjenti bi pressjoni għolja bejn ħafifa għal moderata. L-ogħla effetti jseħħu f’ 3-

6 sigħat. Meta ġiet assessjata permezz ta’ osservazzjoni ta’ pressjoni ambulatorja, il-kombinazzjoni ta’ 150 mg irbesartan u 12.5 mg hydrochlorothiazide darba kuljum, ikkawżat tnaqqis konsisteneti fil-

pressjoni matul perijodu ta’ 24 siegħa bi tnaqqis medju f’24 siegħa tal-pressjoni sistolika/dijastolika ta’ 15.8/10.0 mmHg mnaqqsa għall-plaċebo. Meta mkejla permezz ta’ osservazzjoni tal-pressjoni ambulatorja l-effetti mill-inqas għal aktar ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 150 mg/12.5 mg kienu 100%. L-effetti mill-inqas għal aktar mkejla mid-dirgħajn waqt il-viżti għand it-tabib kienu 68% u 76% għal Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 150 mg/12.5 mg u Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 300 mg/12.5 mg, rispettivament. Dawn l-effetti tul 24 siegħa kienu osservati mingħajr ma sar tnaqqis eċċessiv tal-pressjoni fl-ogħla effett u huma konsistenti mat-tnaqqis sigur u effettiv tal- pressjoni tul l-intervall ta’ doża waħda kuljum.

F’pazjenti li ma kinux ikkontrollati sew meta ħadu 25 mg hydrochlorothiazide waħdu, meta ngħataw irbesartan ukoll kellhom tnaqqis miżjud medju fil-pressjoni sistolika/dijastolika ta’ 11.1/7.2 mm Hg meta mnaqqsa għal plaċebo.

L-effett li għandu irbesartan f’kombinazzjoni ma’ hydrochlorothiazide fit-tnaqqis tal-pressjoni jitfaċċa wara l-ewwel doża u jibqa’ preżenti sostanzjalment f’1-2 ġimgħat, bl-effett massimu jseħħ fi żmien 6- 8 ġimgħat. Waqt studji li saru b’kontinwazzjoni fit-tul, l-effett ta’ irbesartan/hydrochlorothi zide inżamm għal aktar minn sena. Għalkemm ma ġiex speċifikament studjat b’Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS, il-pressjoni ma reġgħetx għoliet kemm b’irbesartan jew b’hydrochlorothiazide.

Ma ġiex studjat l-effett tal-kombinazzjoni ta’ irbesartan u hydrochlorothi zide fuq il-morbidità u l-

imwiet. Studji epidemjoloġiċi wrew li kura fit-tul b’hydrochlorothiazide tn qqas ir-riskju ta’ mwiet u

morbidità kardjovaskulari.

adux

awtorizzat

 

 

 

Ir-rispons għal Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS ma jiddepen ix mill-età u lanqas mis-sess. Bħal fil-każ ta’ prodotti mediċinali oħra li jaffetwaw is-sistemaħrenin- ngiotensin, pazjenti suwed bi pressjoni għolja għandhom rispons notevolment anqasm’gal terapija bi ibersartan waħdu. Meta

irbesartan jingħata flimkien ma’ doża baxxa ta’ hydrochlorothiazide (p.e 12.5 mg kuljum), ir-rispons kontra il-pressjoni għolja f’pazjenti suwed javviċina lil dak f’pazjenti mhux suwed.

li L-effikaċja u s-sigurtà ta’ IrbesartaninaliHydroch orothiazide BMS bħala terapija inizjali għal pressjoni

għolja severa (definita bħala SeDBP ≥ 110 mmHg) ġew evalwati fi studju b’aktar minn ċentru wieħed, b’mod każwali, double-blind, ikkontroll t b’mod attiv ta’ 8 ġimgħat, parallel-arm. B’kollox,

697 pazjent intagħżlu b’mod każwaliċfi proporzjon ta’ 2:1 jew għal irbesartan/hydrochlorothiazide 150 mg/12.5 mg jew għal irbesartan 150 mg u ġew titrati bil-forza b’mod sistematiku (qabel ma r- rispons tagħhom għal domediża iktar baxxa ġie vvalutat) wara ġimgħa għal irbesartan/hydrochlorothiazide 300 mg/25 mg jew irbesartan 300 mg, rispettivament.

L-istudju kien magħmul inn 58% irġiel. L-età medja tal-pazjenti kienet ta’ 52.5 sena, 13% kienu ≥ 65 sena,Prodottu 2% biss kienu ≥ 75 sena. Tnax fil-mija (12%) tal-pazjenti kienu dijabetiċi, 34% kienu iperlipidemiċi u l-aktar kundizzjoni kardjovaskulari frekwenti kienet anġina pectoris stabbli fi 3.5%

tal-parteċipanti.

L-għan ewlieni ta’ dan l-istudju kien li jqabbel il-proporzjon ta’ pazjenti li l-SeDBP tagħhom kien ikkontrollat (SeDBP < 90 mmHg) f’Ġimgħa 5 tat-trattament. Sebgħa u ergħin fil-mija (47.2%) tal- pazjenti fuq il-kombinazzjoni laħqu livell minimu ta’ SeDBP < 90 mmHg meta mqabbel ma’ 33.2% tal-pazjenti fuq irbesartan (p = 0.0005). Il-pressjoni tad-demm medja fil-linja bażi kienet bejn wieħed u ieħor 172/113 mmHg f’kull grupp ta’ trattament u t-tnaqqis ta’ SeSBP/SeDBP wara ħames ġimgħat kien 30.8/24.0 mmHg u 21.1/19.3 mmHg għal irbesartan/hydrochlorothiazide u irbesartan, rispettivament (p < 0.0001).

It-tipi u l-inċidenzi ta’ episodji avversi rrapportati għal pazjenti ttrattati bil-kombinazzjoni kienu simili għall-profil ta’ l-episodju avvers għal pazjenti fuq monoterapija. Matul il-perjodu ta’ trattament ta’ 8 ġimgħat, ma kien hemm ebda każ ta’ sinkope rrapportat f’xi grupp tat-trattament. Kien hemm 0.6% u 0% ta’ pazjenti bi pressjoni baxxa u 2.8% u 3.1% ta’ pazjenti bi sturdament bħala reazzjonijiet avversi rrapportati fil-gruppi ta’ kombinazzjoni u ta’ monoterapija, rispettivament.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

L-użu flimkien ta’ hydrochlorothiazide u irbesartan m’għandu l-ebda effett fuq il-farmakoniteċi taż- żewġ mediċini.

Irbesartan u hydrochlorothiazide huma attivi mill-ħalq u m’għandhomx bżonn biotransformazzjoni biex ikunu attivi. Wara li jingħata mill-ħalq Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS il-biodisponibilità assoluta orali hija 60 - 80% u 50 - 80% għal irbesartan u hydrochlorothiazide, rispettivament. L-ikel ma jaffettwax il-biodisponibilità ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS. Il-konċentrazzjoni fil- plażma tilħaq l-ogħla livell 1.5 - 2 sigħat wara li tingħata mill-ħalq għal irbesartan u 1 - 2.5 sigħat għal hydrochlorothiazide.

Irbesartan jeħel mal-proteina tal-plażma b’madwar 96%, u l-għaqda mal-komponenti taċ-ċelluli tad-

demm hija negliġibbli. Il-volum ta’ distribuzzjoni għal irbesartan huwa 53 - 93 litru. Hydrochlrothiazide jeħel mal-proteini tal-plażma bi 68%, u l-volum ta’ distibuzzjoniawtorizzatapp ren huwa 0.83 - 1.14 l/kg.

Irbesartan juri farmakokinetiċi linjari u proporzjonati mad-doża meta jingħata fuq l-f xa tad-doża ta’

10 sa 600 mg. Ġiet osservata żieda mhux proporzjonali, fl-assorbiment mill-ħalq meta tingħata doża

iktar minn 600 mg; dan il-mekkaniżmu għadu mhux magħruf. It-tneħħija mill-ġisem kollu u renali hija

157 - 176 u 3.0 - 3.5 ml/min, rispettivament. Il-half-life ta’ l-eliminazzjoni terminali ta’ irbesartan hija

11 - 15-il siegħa. Il-konċentrazzjoni fissa fil-plażma tintlaħaq wara 3 ijiem minn meta tinbeda l-kura ta’ darba kuljum. Kienet osservata akkumulazzjoni limitata ta’aduxirbesartan (< 20%) fil-plażma meta ngħatat doża darba kuljum repetuta. Fi studju ġew osservati konċentrazzjonijiet ta’ irbesartan fil-

plażma xi ftit ogħla fil-pazjenti nisa bi pressjoni għolja. M d nkollu ma kienx hemm differenza fil- half-life u fl-akkumulazzjoni ta’ irbesartan. M’hemmx bżħonn ġġustar tad-doża f’pazjenti nisa. Il- valuri ta’ irbesartan AUC u Cmax kienu wkoll xi ftitm’giktar fil-pazjenti anzjani (≥ 65 sengħa) milli fil- pazjenti żgħar (18-40 sena). Madankollu il-half-life terminali ma tbiddlitx b’mod sinifikanti. M’hemmx bżonn aġġustar ta’ doża f’pazjenti anzjani. Il-medja tal-half life tal-plażma ta’ hydrochlorothiazide ġiet irrapportata li tvarja lim nn 5-15-il siegħa.

Wara li 14C irbesartan jingħata mill-ħalq jew ġol-vini, 80 - 85% tar-radjuattività li tiċċirkola fil-plażma hi attribwita għal irbesartan mhux mibdul. Irbesartan jiġi metabolizzat fil-fwied permezz tal-

konjugazzjoni mal-glucuronide uċl-ossinalidazzjoni. Il-metabolit maġġuri li jiċċirkola huwa irbesartan glucuronide (bejn wieħed u ieħor 6%). Studji in vitro jindikaw li irbesartan huwa primarjament ossidat bl-enzima cytochrome P450mediCYP2C9; l-isoenzima CYP3A4 għandha effett negliġibbli. Irbesartan u l-

metaboliti tiegħu huma eliminati kemm permezz tas-sistema biljari kif ukoll permezz ta’ dik renali. Wara li 14C irbesartan jingħata jew mill-ħalq jew ġol-vini, madwar 20% tar-radjuattività tiġi rkuprata

fl-awrina, u l-kumplament fl-ippurgar. Inqas minn 2% tad-doża toħroġ fl-awrina bħala irbesartan mhux mibdulProdott. Hydr chlorothiazide ma jiġix metabolizzat iżda jiġi eliminat malajr permezz tal-kliewi. Għall-inqas 61% tad-doża meħuda mill-ħalq tiġi eliminata mingħajr tibdil wara 24 siegħa.

Hydrochl thiazi e jgħaddi mill-plaċenta iżda mhux mill-barriera bejn il-moħħ u d-demm, u jitneħħa fil-ħalib tas-sider.

Indeboliment Renali: f’pazjenti b’indeboliment renali jew li qed jagħmlu l-emodijalisi, il-parametri farmakokinetiċi ta’ irbesartan ma tbiddlux b’mod sinifikanti. Irbesartan ma jitneħħiex bl-emodijalisi. F’pazjenti bi tneħħija ta’ krejatinina < 20 ml/min, l-half-life ta’ l-eliminazzjoni ta’ hydrochlorothiaze ġiet irrapportata li tiżdied għal 21 siegħa.

Indeboliment epatiku: f’pazjenti b’ċirrożi, minn ħafifa għal moderata, il-parametri farmakokinetiċi ta’ irbesartan ma jitbiddlux b’mod sinifikanti. Ma sarux studji f’pazjenti b’indeboliment epatiku sever.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Irbesartan/hydrochlorothiazide: it-tossiċità potenzjali tal-kombinazzjoni ta’ irbesartan/ hydrochlorothiazide wara li tingħata mill-ħalq ġiet evalwata f’firien u f’makakki (macaques) waqt studji li damu sa 6 xhur. Ma ġewx osservati sejbiet tossikoloġiċi, ta’ relevanza, waqt l-użu terapewtiku

fil-bniedem. It-tibdiliet li ġejjin, osservati f’firien u f’makakki li rċevew il-kombinazzjoni ta’ irbesartan/ hydrochlorothiazide f’dożi ta’ 10/10 u 90/90 mg/kg/jum, dehru wkoll b’wieħed minn dawn iż-żewġ mediċini waħidhom u/jew kienu sekondarji għal tnaqqis tal-pressjoni (ma ġewx osservati interazzjonijiet tossikoloġiċi sinifikanti):

tibdil fil-kliewi, ikkaratterizzat minn żidiet ħfief fl-urea fis-serum u tal-krejatinina, u iperplażja/ ipertrofija ta’ l-apparat jukstaglomerulari, li huma konsegwenza diretta ta’ l-interazzjoni ta’ irbesartan mas-sistema renin-angiotensin;

tnaqqis żgħir fil-parametri ta’ l-eritroċiti (eritroċiti, emoglobina, ematokrit);

telf ta’ kulur fl-istonku, ulċeri, nekrożi fokali tal-mukoża gastrika ġew osservati fi ftit firien fi studju ta’ 6 xhur fuq it-tossiċita` b’irbesartan 90 mg/kg/jum, hydrochlorothiazide 90 mg/kg/jum u irbesratan/hydrochlorothiazide 10/10 mg/kg/jum. Dawn il-leżjonijiet ma ġewx osservati fil- makakki;

tnaqqis tal-potassium fis-serum minħabba hydrochlorothiazide u mfixkla parzjalment meta hydrochlorothiazide ingħata flimkien ma’ irbesartan.

Ma deherx li kien hemm effetti teratoġeniċi f’firien li ngħataw irbesart nawtorizzatu hydrochlorothiazide flimkien b’dożi li jipproduċu tossiċità materna. L-effetti tal-kombinazzjoni

Il-parti l-kbira mill-effetti msemmija hawn fuq jidhru li ġraw minħabba l-attivita` farmakoloġika ta’

irbesartan (imblokk ta’ l-inibizzjoni stimulata minn angiotensin II tal-ħelsien ta’ renin, b’stimulazzjoni

ta’ ċelluli li jipproduċu renin) u jseħħu wkoll b’impedituri ta’ enzimi li jikkonvertu ang otensin. Dawn is-sejbiet jidhru li m’għandhomx rilevanza għall-użu ta’ dożi terapewtiċi ta’ irbesartan/hydrochlorothiazides fil-bnedmin.

irbesartan/hydrocholorhiazide fuq il-fertilitàgħadhom ma ġewx evalwati fi studji fl-annimali,

għax m’hemmx evidenza ta’ effetti avversi fuq il-fertilità fl-annimali jew fil-bnedmin b’irbesartan jew b’hydrochlorothiazide meta jingħataw waħidhom. Madankollu, ntagonist ieħor ta’ l- angiotensin-II

affetwa l-parametri tal-fertilità waqt studji fuq l-annimali meta ngħata waħdu. Dawn is-sejbiet ġew

 

 

adux

ukoll osservati b’dożi aktar baxxi ta’ dan l-antagonista ie or ta’ l-angiotensin-II meta ngħata flimkien

ma’ hydrochlorothiazide.

ħ

m’g

 

 

 

Ma kienx hemm evidenza ta’ mutaġeniċità jewlik asroġenitiċità bil-kombinazzjoni ta’ irbesartan/hydrochlorothiazide. Il-potenzjalinalikarċinoġeniku tal-kombinazzjoni ta’ irbesartan u hydrochlorothiazide għadu ma ġiex ev lw t bi studji fuq l-annimali.

Irbesartan: ma kienx hemm evidenzaċta’ ormalità sistemika jew tossiċità li tattakka l-organu immirat b’dożi klinikament rilevanti. Fi studji mhux kliniċi ta’ sigurta`, dożi għoljin ta’ irbesartan

ħomor tad-demm (eritroċiti, moglobina, ematokrit). B’dożi għoljin ħafna (≥ 500 mg/kg/jum) tibdil diġenerattiv fil-kliewi (bħal nefrite interstizjali, nefħa tubulari, tubi bażofiliċi, żidiet fil-

(≥ 250 mg/kg/jum f’firienmediu ≥ 100 mg/kg/jum f’makakki) ikkawżaw tnaqqis fil-parametri taċ-ċelluli

konċentrazjonijiet ta’ l-urea u tal-krejatinina fil-plażma) ġew stimulati b’irbesartan f’firien u f’makakkiProdottu huma meqjusa bħala sekondarji għall-effetti ipotensivi tal-mediċina li waslet għal tnaqqis fil-perfużjoni renali. Iktar minn hekk irbesartan ikkaġuna iperplasja/ipertrofija taċ-ċelluli

jukstaglomerulari (f’firien b’≥ 90 mg/kg/jum, f’makakki b’ ≥ 10 mg/kg/jum). Dan it-tibdil kollu kien ikkonsid at li seħħ bl-azzjoni farmakoloġika ta’ irbesartan. Għall-dożi terapewtiċi ta’ irbesartan fil- bnedmin, ma jidhirx li l-iperplażja/ipertrofija taċ-ċelluli renali jukstaglomerulari għandha xi rilevanza. Ma kienx hemm evidenza ta’ mutaġeniċita, klastoġeniċita` jew karċinoġeniċita`.

Studji fuq annimali b’irbesartan urew effetti tossiċi li jgħaddu (żieda fil-formazzjoni tal-ħofor fil-pelvi renali, hydroureter, edema ta’ taħt il-ġilda) fil-feti tal-firien, li ġew risolvuti wara t-twelid. Fil-fniek, abort jew reassorbiment kmieni ta’ l-embriju ġie nnotat b’dożi li kkaġunaw tossiċita` sinifikanti fl- omm, li nkludew mwiet. Ma ġewx osservati effetti teratoġeniċi fil-far jew fil-fenek.

Hydrochlorothiazide: għalkemm instabet evidenza ekwivoka għall-effett ġenotossiku u karċinoġeniku f’xi mudelli esperimentali, l-esperjenza estensiva fil-bniedem b’hydrochlorothiazide ma rnexxilhiex turi assoċjazzjoni bejn l-użu tagħha u żieda fin-neoplażmi.

3 snin.
6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU
6.1 Lista ta’ sustanzi mhux attivi
Qalba tal-pillola: Lactose monohydrate Microcrystalline cellulose Croscarmellose sodium Hypromellose
Silicon dioxide Magnesium stearate

Kisja b'rita:

Lactose monohydrate

Hypromellose

Titanium dioxide

Macrogol 3000

Ferric oxides ħomor u sofor

Carnauba wax

6.2 Inkompatibilitajiet

awtorizzat

Ma jgħoddux f’dan il-każ.

 

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

ħadux

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

m’g

li

 

 

inali

Aħżen fil-pakkett oriġinali biex tilqa’ mi -umdità.

 

ċ

hemm ġo fih

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak

 

medi

 

 

Pakketti ta’ 14-il pillola miksija b'rita; strixxa ta’ 14-il pillola miksija b'rita f’folji tal-

PVC/PVDC/Aluminju

 

 

 

Pakketti ta’ 28 pillola iksija b'rita; 2 strixxi ta’ 14-il pillola miksija b'rita f’folji tal-

PCV/PVDC/Aluminju.

PakkettiProdottta’ 56 pill la miksija b'rita; 4 strixxi ta’ 14-il pillola miksija b'rita f’folji tal-

PVC/PVDC/Aluminju.

Pakketti ta’ 84 pillola miksija b'rita; 6 strixxi ta’ 14-il pillola miksija b'rita f’folji tal- PVC/PVDC/Aluminju.

Pakketti ta’ 98 pillola miksija b'rita; 7 strixxi ta’ 14-il pillola miksija b'rita f’folji tal- PVC/PVDC/Aluminju.

Pakketti ta’ 56 x 1 pillola miksija b'rita; 7 strixxi ta' 8 x 1 pillola miksija b'rita kull waħda f’folji tal- PVC/PVDC/Aluminju perforati ta' doża waħda.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull fdal tal-prodott li ma jiġix użat jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7. ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Ir-Renju Unit

8. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/369/017-022

9. DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

Data ta’ l-ewwel awtorizzazzjoni: 19 ta’ Jannar 2007

awtorizzat

 

Data ta’ l-aħħar tiġdid:

10. DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq il-website ta’ l-Aġenzija Ewropeja dwar il-

Mediċini (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

 

adux

 

 

 

 

 

ħ

 

 

li

m’g

 

 

 

inali

 

 

 

ċ

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 300 mg/25 mg pilloli miksijin b'rita.

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 300 mg ta’ irbesartan u 25 mg ta’ hydrochlorothiazide.

Sustanza mhux attiva:

Kull pillola miksija b’rita fiha 53.3 mg ta’ lactose (bħala lactose monohydrate). Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola miksija b'rita.

awtorizzat

 

Roża, ibbuzzata fuq iż-żewġ naħat, ovali, b’qalb ibbuzzata fuq naħa waħda u numru 2788 mnaqqax fuq in-naħa l-oħra.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

 

 

 

 

adux

Kura għall-pressjoni għolja essenzjali.

 

ħ

m’g

 

 

 

 

Din id-doża fissa kombinata hija indikata f’pazjenti adulti li għandhom pressjoni għolja li mhiex

kontrollata sew b’ irbesartan jew b’ hydrochlorothiazide waħidhom (ara sezzjoni 5.1).

 

inali

 

 

 

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jlingħata

 

 

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS jist ’ jittieħed darba kuljum, ma’ l-ikel jew waħdu.

 

ċ

 

 

 

It-titrazzjoni tad-doża bis-sustanzi d v dwali (i.e. irbesartan u hydochlorothiazide) tista’ tiġi

rrikmandata.

medi

 

 

 

 

 

 

 

Għandha tiġi kkonsidrata l-bidla diretta minn monoterapija għall-kombinazzjonijiet fissi meta tkun

klinikament adattata:

 

 

 

 

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 150 mg/12.5 mg jista’ jingħata f’ pazjenti, fejn il-pressjoni

Prodott

 

 

 

 

mhix qed tiġi kkontrollata sew b’hydrochlorothiazide jew irbesartan 150 mg waħidhom; Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 300 mg/12.5 mg jista’ jingħata lill-pazjenti li mhux qed ikunu kk ntrollati b’mod suffiċjenti b’irbesartan 300 mg jew b’Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 150 mg/12.5 mg.

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 300 mg/25 mg jista’ jingħata lil pazjenti li ma jkunux qed jiġu kkontrollati b’mod suffiċjenti b’Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 300 mg/12.5 mg.

Mhux irrikmandati dożi ogħla minn 300 mg irbesartan/25 mg hydrochlorothiazide darba kuljum. Meta neċessarju, Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS jista jingħata ma’ prodott mediċinali ieħor kontra l-pressjoni għolja (ara sezzjoni 4.5).

Indeboliment renali: minħabba li fih il-komponent ta’ hydrochlorothiazide, Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS mhux irrikmandat għall-pazjenti b’disfunzjoni renali severa (tneħħija tal- krejatinina < 30 ml/min). F’din il- popolazzjoni, id-dijuretiċi loop huma ppreferuti mit-thiazides. M’hemmx bżonn aġġustar tad-doża f’pazjenti b’indeboliment renali fejn il-tneħħija tal-krejatinina renali hija ≥ 30 ml/min (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Indeboliment epatiku: Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS mhux indikat f’pazjenti b’indeboliment epatiku sever. Thiazides għandhom jiġu użati b’attenzjoni f’pazjenti b’indeboliment epatiku. M’hemmx bżonn aġġustar fid-doża ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS f’pazjenti b’indeboliment epatiku minn ħafif sa moderat (ara sezzjoni 4.3).

Pazjenti anzjani: m’hemmx bżonn aġġustar fid-doża ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS f’pazjenti anzjani.

Pazjenti tfal: Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS m’huwiex rakkomandat għall-użu fit-tfal u l- adoloxxenti minħabba nuqqas ta’ tagħrif dwar is-sigurtà u l-effikaċja.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanzi attivi, għal xi sustanzi mhux attivi (ara sezzjoni 6.1) jew

 

 

awtorizzat

għal xi sustanzi oħra derivati minn sulfonamide (hydrochlorothiazide hija sustanza derivata

minn sulfonamide)

 

 

It-tieni u t-tielet trimestru tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.6)

 

Indeboliment renali sever (tneħħija tal-krejatinina < 30 ml/min)

 

Ipokalimja rifrattorja, iperkalċimja

 

 

Indeboliment epatiku sever, ċirrożi biljari u kolestażi

 

 

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

adux

 

 

 

Pressjoni baxxa - Pazjenti bi tnaqqis ta’ volum: Irbesartan Hy rochlorothiazide BMS kien rarament

assoċjat ma’ pressjoni baxxa sintomatika f’pazjenti bi pressjoni għolja mingħajr fatturi ta’ riskju oħra

 

ħ

għall-pressjoni baxxa. Pressjoni baxxa sintomatika tista’ tkun iżjed mistennija f’pazjenti li jbatu minn

 

m’g

tnaqqis ta’ volum u/jew sodium minħabba terapija dijuretika qawwija, dieta restritta mill-melħ, dijarea

jew rimettar. Dawn il-kondizzjonijiet għandhom jiġu korretti qabel tinbeda il-kura b’Irbesartan

Hydrochlorothiazide BMS.

 

 

Stenożi ta’ l-arterja renali-Pressjoni għolja renovaskulari:li

hemm riskju ikbar ta’ pressjoni baxxa severa

u ta’ insuffiċjenza renali meta pazjentiinaligħ ndhom stenożi bilaterali ta’ l-arterja renali, jew stenożi

ta’ l-arterja li tagħti għall-kilwa waħda taħdem, jiġu kkurati b’impedituri ta’ l-enzima li tikkonverti l- angiotensin jew b’ antagonisti tarċ-ri etturi angiotensin-II. Għalkemm m’hemm xejn dokumentat li dan isir b’Irbesartan Hydrochlorothmediaz de BMS, effetti simili għandhom ikunu mistennija.

Indeboliment renali u trapjant tal-kliewi: meta Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS jintuża f’pazjenti

b’indeboliment tal-funzjoni renali, hija rrikmandata osservazzjoni perjodika tal-livelli tal-potassium fis-serum,Prodotttal-kreja inina u tal-uric acid. M’hemmx esperjenza meta Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS jingħata lill-pazjenti li riċentament kellhom trapjant tal-kliewi. Irbesartan Hydrochlorothiazide

BMS m’għan ux jintuża f’pazjenti b’indeboliment renali sever (tneħħija tal-krejatinina < 30 ml/min) (ara sezzj ni 4.3). Pazjenti b’indeboliment tal-funzjoni renali jista’ jkollhom ażotemija assoċjata mad- dijuretiku thiazide. M’hemmx bżonn aġġustar fid-doża f’pazjenti b’indeboliment renali jekk il-tneħħija tal-krejatinina tkun ≥ 30 ml/min. Madankollu, f’pazjenti b’indeboliment renali minn ħafif sa moderat (tneħħija tal-krejatinina ≥ 30 ml/min iżda < 60 ml/min) din id-doża fissa kombinata għandha tiġi mogħtija b’attenzjoni.

Indeboliment epatiku: thiazides għandhom jintużaw b’attenzjoni f’pazjenti b’indeboliment tal-funzjoni epatika jew b’mard progressiv fil-fwied, minħabba li tibdil żgħir ta’ fluwidu u ta’ bilanċ fl-elettroliti jista’ jwassal għall-koma epatika. Għad m’hemmx esperjenza klinika b’Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS f’pazjenti b’indeboliment epatiku.

Stenożi tal-valv aortiku u mitrali, kardjomijopatija ipertrofika ostruttiva: bħal fil-każ ta’ vażodilatorji oħra, għandha tingħata attenzjoni speċjali f’pazjenti li jsofru minn stenożi aortika jew mitrali jew kardjomijopatija ipertrofika ostruttiva.

Aldosteroniżmu primarju: pazjenti b’aldosteroniżmu primarju ġeneralment ma jirrispondux għall- prodotti mediċinali ta’ kontra l-pressjoni li jaħdmu billi jinpedixxu s-sistema tar-renin-angiotensin. Għalhekk, mhux irrikmandat l-użu ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS.

Effetti metaboliċi u endokrinali: it-terapija bit-thiazide tista’ tfixkel it-tolleranza tal-glucose. F’pazjenti dijabetiċi jista’ jkun hemm bżonn ta’ aġġustar fid-doża ta’ l-insulina jew mediċini ipogliċemiċi li jittieħdu mill-ħalq. Waqt it-terapija bit-thiazide tista’ tibda tidher id-dijabete li ma tkunx dehret qabel. Żidiet fil-livelli tal-kolesterol u tat-trigliċeridi ġew assoċjati mat-terapija dijuretika thiazide; madankollu b’doża ta’ 12.5 mg ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS, l-effetti li ġew irrapportati kienu minimi jew xejn.

Tista’ sseħħ iperuriċemija jew tiħrax gotta ċara f’xi pazjenti li jirċievu it-terapija thiazide.

Żbilanċ ta’ l-elettroliti: bħal f’kull pazjent li jirċievi terapija dijuretika, għandhom jiġu determinati perjodikament fi spazju ta’ żmien xieraq l-elettroliti fis-serum.

Thiazides, li jinkludu hydrochlorothiazide, jistgħu jikkaġunaw żbilanċ fil-fluwidu jew fl-ele roliti (ipokalimja, iponatremja u alkalożi ipokloremika). Sintomi ta’ allarm li jindikaw żbilanċ fil-fluwidu jew fl-elettroliti huma nixfa fil-ħalq, għatx, debbulizza, letarġija, ħedla, irrekwitezza, uġigħ fil-muskoli jew bugħawwieġ, għeja kbira muskolari, pressjoni baxxa, oligurja, takikardija, u d stu bi gastrointestinali bħal dardir jew rimettar.

Għalkemm ipokalimja tista’ tiżviluppa bl-użu ta’ dijuretiċi thiazide, terapija konkorrenti ma’

irbesartan tista’ tnaqqas l-ipokalimja ikkaġunata mid-dijuretiċi. Ir-riskju

 

l-ipokalimja huwa l-akbar

f’pazjenti b’ċirrożi fil-fwied, f’pazjenti li qed ikollhom dijuresi mgħaġġl

, f’pazjenti li mhux qed

 

awtorizzat

jirċievu biżżejjed elettroliti orali, u f’pazjenti li qed jieħdu terapija konkomitanti ta’ kortikosterojdi jew

adux

 

 

ACTH. Għal kuntrarju, minħabba li Irbesartan Hydrochlorothiazi e BMS fih irbesartan, jista jkun

hemm iperkalimja speċjalment fil- preżenza ta’ indeboliment ren li u/jew insuffiċenza tal-qalb u

dan ir-riskju. Id-dijuretiċi li ma jnaqqsux il-potassium, supplimentiħ tal-potassium jew sostituti li fihom il-potassium għandhom jingħataw b’attenzjoni flimkien ma’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS

dijabete. Hija rrikkmandata osservazzjoni adegwata tal-pot ssium fis-serum f’pazjenti li għandhom

M’hemm l-ebda evidenza li turi li irbesartan inaqqaslim’gjew jimpedixxi l-iponatremija kkaġunata mid- dijuretiċi. Ġeneralment, in-nuqqas tal-chlor de jkun ħafif u ħafna drabi ma jinħtieġx li tingħata kura. Thiazides jistgħu jnaqqsu t-tneħħija urin rja tal-calcium u jikkaġunaw li l-calcium fis-serum jogħla xi ftit f’intervalli maqsuma fl-assenza ta’ m rd magħruf fil-metaboliżmu tal-calcium. Iperkalċemja

(ara sezzjoni 4.5).

qawwija tista’ tkun ta’ evidenza li hemm ipertajrojdiżmu mistoħbi. Thiazides għandhom jitwaqqfu

 

inali

qabel ma jsiru t-testijiet fuq il-funzjoni tal-paratirojde.

 

ċ

Ġie muri li thiazides iżidu t-tneħħija urinarja tal-magnesium, li tista’ twassal f’ipomagneżimja.

Lithium: mhux irrikmandat l-użu flimkien ta’ lithium u Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS

(ara sezzjoni 4.5).

medi

TestijietProdottanti- ping: hydrochlorothiazide li jinsab f’dan il-prodott mediċinali tista’ tipproduċi riżultat analitiku pożittiv f’test anti-doping.

Ġenerali: f’pazjenti, li għandhom it-ton vaskulari u l-funzjoni renali jiddependu l-aktar mill-attivita’ tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone (p.e. pazjenti li jbatu minn insuffiċjenza tal-qalb konġestiva jew mard renali, inkluż stenożi ta’ l-arterja renali), il-kura b’impedituri ta’ enzimi li jikkonvertu angiotensin jew b’riċetturi antagonisti angiotensin-II li jaffetwaw din is-sistema ġew assoċjati ma’ pressjoni baxxa akuta, ażotemja, oligurja, jew rarament insuffiċjenza renali akuta. Bħal ma jiġri b’kull mediċina kontra pressjoni għolja, it-tnaqqis eċċessiv ta’ pressjoni f’pazjenti li jbatu minn kardjopatija iskemika jew minn mard kardjovaskulari iskemiku jista’ jwassal għal infart mijokardijaku jew għal attakk ta’ puplesija.

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva għal hydrochlorothiazide jistgħu jinħassu f’pazjenti li għandhom jew m’għandhomx rekord ta’ allerġija jew ażżma tal-bronki, imma hemm aktar ċans li jiġru f’pazjenti li kellhom dawn l-attakki.

L-użu ta’ dijuretiċi thiazide ġie rrapportat li jaggrava jew jattiva lupus erythematosus sistemiku. Każijiet ta’ reazzjonijiet ta’ fotosensittività ġew irrapportati b’dijuretiċi ta’ thiazides (ara sezzjoni 4.8). Jekk isseħħ reazzjoni ta’ fotosensittività matul it-trattament, huwa rrakkomandat li t-trattament

jitwaqqaf. Jekk jitqies li jkun hemm bżonn l-għoti mill-ġdid ta’ dijuretiku, huwa rrakkomandat li jiġu protetti partijiet esposti għax-xemx jew għal UVA artifiċjali.

Tqala: Antagonisti tar-riċettur ta’ angiotensin II ma għandhomx jinbdew matul it-tqala. Sakemm terapija b’AIIRA ma tkunx meqjusa essenzjali, il-pazjenti li jkunu qegħdin jippjanaw li joħorġu tqal għandhom jinqalbu għal trattamenti ta’ kontra pressjoni għolja alternattivi li għandhom profil ta’ sigurtà stabbilit sabiex jintużaw waqt it-tqala. Meta tiġi ddijanjostikata tqala, trattament b’AIIRAs għandu jitwaqqaf minnufih, u jekk xieraq, għandha tinbeda terapija alternattiva (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.6).

Lactose: dan il-prodott mediċinali fih il-lactose. Pazjenti bi problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għall-galactose, id-defiċjenza ta’ Lapp lactase jew assorbiment ħażin tal-glucose-galactose m’għandhomx jieħdu dan il-prodott mediċinali.

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u affarijiet oħra li jis għu

calcium u mblokkaturi beta-adrenergic. Kura minn qabel b’dożi għoljin awtorizzat’ dijuretiċi tista’ tirriżulta fi tnaqqis ta’ volum u riskju ta’ pressjoni baxxa meta tinbeda l-kura b’irbesartan flimkien jew mingħajr

jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Mediċini oħra kontra l-pressjoni għolja: l-effett ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS kontra l-

pressjoni għolja jista’ jiżdied meta jingħata flimkien ma’ mediċini oħra ta’ kon ra l-pressjoni għolja.

Irbesartan u hydrochlorothiazide (b’dożi sa 300 mg irbesartan/25 mg hydrochloro hiazide) ingħataw

mingħajr periklu ma’ mediċini oħra kontra l-pressjoni għolja inklużi l-imblokkaturi tal-kanali ta’

Lithium: żidiet riversibbli tal-konċentrazzjonijiet ta’ lithiumħfisadux-serum u tossiċità ġew irrapportati waqt l-amministrazzjoni konkomitanti tal-lithium ma l-impedituri ta’ l-enzimi li jikkonvertu

dijuretiċi thiazide jekk it-tnaqqis tal-volum ma jiġix korrett minn qabel (ara sezzjoni 4.4).

angiontensin. Effetti simili ġew irrapportati raramentm’għafna b’irbesartan sa issa. U wkoll, tneħħija

renali ta’ lithium titnaqqas b’thiazides u għalhekk, ir-riskju ta’ tossiċita’ minn lithium tista’ tiżdied

b’Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS. Għa hekk,li il-kombinazzjoni ta’ lithium u Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS mhiex irrikkmandata (ara sezzjoni 4.4). Jekk tinħass il-ħtieġa ta’ din il- kombinazzjoni, hija rrikmandata osservinalizzjoni bir-reqqa tal-livelli tal- lithium fis-serum.

Prodotti mediċinali li jaffettwaw ilċ-potassium: l-effett fit-tnaqqis ta’ potassium ikkaġunat minn

hydrochlorothiazide jonqos minħabba -effett potassium-sparing ta’irbesartan. Madankollu, dan l-effett ta’ hydrochlorothiazide fuqmediil-potassium fis-serum, huwa mistenni li jiżdied bi prodotti mediċinali oħra assoċjati ma’ telf ta’ potassium u ipokalimja (p.e. dijuretiċi kalijuretiċi oħra, lassativi, amphotericin,

carbenoxolone, penicillin G sodium). Minn naħa l-oħra, ibbażat fuq l-esperjenza bl-użu ta’ prodotti mediċProdottinali ħra li jos akolaw is-sistema ta’ renin-angiotensin, użu konkomitanti ta’ dijuretiċi potassium-sparing, supplimenti tal-potassium, sostituti tal-melħ li fihom il-potassium u mediċini oħra

li jistgħu jżidu l-livelli tal-potassium fis-serum (p.e. heparin sodium) jistgħu jwasslu għal żidied tal- potassium fis-serum. Monitoraġġ adegwat tal-potassium fis-serum f’pazjenti f’riskju huwa rakkomandat (ara sezzjoni 4.4).

Prodotti mediċinali affettwati b’tibdil tal-potassium fis-serum: osservazzjoni perjodika tal- potassium fis-serum hija rrikmandata meta Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS jiġi mogħti flimkien ma’ prodotti mediċinali oħra affettwati b’disturbi tal-potassium fis-serum (p.e. digitalis glycosides, antiarritmiċi).

Mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi: meta antagonisti ta’ angiotensin II jingħataw simultanjament ma’ mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi (jiġifieri inibituri COX-2 selettivi, acetylsalicylic acid (> 3 g/ġurnata) u NSAIDs mhux selettivi), jista’ jkun hemm tnaqqis ta’ l-effett kontra l-pressjoni għolja.

Bħal fil-każ ta’ l-inibituri ACE, l-użu konkomitanti ta’ antagonisti ta’ angiotensin II u NSAIDs jista’ jwassal għal riskju akbar ta’ deterjorament tal-funzjoni renali, inkluża l-possibbilità ta' insuffiċjenza renali akuta, u żieda ta’ potassium fis-serum, speċjalment f’pazjenti li diġà kellhom funzjoni renali ħażina. It-taħlita għandha tingħata b’attenzjoni, speċjalment fl-anzjani. Il-pazjenti għandhom jiġu

idratati sewwa, u għandha tingħata konsiderazzjoni għall-monitoraġġ tal-funzjoni renali wara l-bidu ta’ terapija konkomitanti, u perjodikament wara.

Tagħrif addizzjonali dwar l-effetti ta’ irbesartan ma’ mediċini oħra: fi studji kliniċi, il-farmakokinetiċi ta’ irbesartan ma kinux affettwati minn hydrochlorothiazide. Irbesartan jiġi metabolizzat prinċipalment b’CYP2C9 u b’mod anqas estensiv bi glukuronidazzjoni. Ma kienu osservati ebda interazzjonijiet farmakokinetiċi jew farmakodinamiċi sinifikanti meta irbesartan ingħata ma’ warfarin, prodott mediċinali metabolizzat b’CYP2C9. L-effetti ta’ indutturi ta’ CYP2C9 bħal rifampicin fuq il- farmakokinetika ta’ irbesartan ma ġewx evalwati. Il-farmakokinetika ta’ digoxin ma nbidlitx meta ngħata ma’ irbesartan.

Tagħrif addizzjonali dwar l-effetti ta’ hydrochlorothiazide ma’ mediċini oħra: meta jingħataw flimkien, il-prodotti mediċinali segwenti jistgħu jinteraġixxu ma’ dijuretiċi thiazide:

Cholestyramine u Colestipol resins: l-assorbiment ta’ hydrochlorothiazideawtorizzatjiġ imfixkel fil-preżenza ta’ anionic exchange resins;

Alkoħol: jista’ jkun hemm żieda fil-pressjoni baxxa ortostatika;

Mediċini kontra d-dijabete (mediċini li jittieħdu mill-ħalq u insulina): jista’ jkun hemm bżonn aġġustar tad-doża tal-prodott mediċinali kontra d-dijabete (ara sezzjoni 4.4);

Kortikosterojdi, ACTH: tnaqqis fl-elettroliti, speċjalment ipokalemija, jista’ jiżdied;

Digitalis glycosides: ipokalemija jew ipomagneżemja ikkaġun ti minħabba thiazide jistgħu

jiffavorixxu l-bidu ta’ arritmiji kardijaċi kkawżati minn digit lis (ara sezzjoni 4.4);

 

 

adux

 

ħ

Mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi: l-amministrazzjoni ta’ mediċini anti-infjammatorji mhux

 

m’g

 

sterojdi jistgħu jnaqqsu l-effetti dijuretiċi, natrijuretiċi u ta’ kontra l-pressjoni għolja tat-thiazide f’xi

pazjenti;

li

 

 

 

 

 

inali

Pressor amines (p.e. noradrenaline): -effetti tal-pressor amines jistgħu jonqsu, iżda mhux biżżejjed

biex teskludi l-użu tagħhom;

ċ

Rilassanti Nondepolarizing tal-muskolu skeletali (p.e. tubocurarine): l-effetti ta’ rilassanti

medi

 

nondepolarizing tal-muskolu skeletali jistgħu jiżdiedu b’hydrochlorothiazide;

Mediċini kontra l-gotta: jista’ jkun hemm il-bżonn ta’ aġġustar tad-dożi ta’ mediċini kontra l-gotta

minħabba li hydrochlorothiazide jista’ jgħolli l-livell ta’ serum uric acid. Jista’ jkun hemm bżonn żieda fid-dożProdotta ta’ probenecid jew sulfinpyrazone. L-użu flimkien ta’ dijuretiċi thiazide jistgħu jżidu l- inċidenza ta’ reazzj nijiet ta’ sensittività eċċessiva għal-allopurinol;

Calcium salts: dijuretiċi thiazide jistgħu jgħollu l-livelli ta’ calcium fis-serum calcium minħabba tnaqqis ta’ eskrezzjoni. Jekk jinħtieġ li jingħataw supplimenti tal-calcium jew mediċini calcium sparing (p.e. kura bil-Vitamina D), il-livelli ta’ serum ta’ calcium għandhom jiġu osservati u d-doża tal-calcium aġġustata kif meħtieġ;

Interazzjonijiet oħra: thiazides jistgħu jżidu l-effet ipergliċemiku tal-beta-blockers u ta’ diazoxide. Il- mediċini antikolinerġiċi (p.e atropine, beperiden) jistgħu jżidu l-biodisponibilità tad-dijuretiċi tat-tip thiazide billi jnaqqsu l-motilità` gastro-intestinali u r-rata ta’ tbattil ta’ l-istonku. Thiazides jistgħu jżidu r-riskju ta’ effetti avversi ikkaġunati b’amantadine. Thiazides jistgħu jnaqqsu l-eskrezzjoni renali tal-mediċini ċitotossiċi (p.e cyclophosphamide, methotrexate) u jżidu l-effetti majolosoppressivi tagħhom.

4.6 Tqala u Treddigħ

Tqala:

L-użu ta’ AIIRAs mhuwiex rakkomandat matul l-ewwel tliet xhur tat-tqala (ara sezzjoni 4.4). L-użu ta’ AIIRAs huwa kontra-indikat matul it-tieni u t-tielet trimestri tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Evidenza epidemjoloġika dwar ir-riskju tat-teraġenoċità wara espożizzjoni għal inibituri ACE matul l- ewwel tliet xhur tat-tqala ma kienitx konklussiva; madankollu, żieda żgħira fir-riskju ma tistax tiġi eskluża. Filwaqt li ma hemm ebda data epidemijoloġika dwar ir-riskji b’Inibituri ta’ Reċetturi ta’ Angiotensin II (AIIRAs), jistgħu jeżistu riskji simili għal din il-klassi ta’ mediċini. Sakemm terapija AIIRAs kontinwa mhijiex meqjusa essenzjali, il-pazjenti li jkunu qegħdin jippjanaw li joħorġu tqal għandhom jinqalbu għal trattamenti alternattivi ta’ kontra l-pressjoni għolja li għandhom profil ta’

sigurtà stabbilit għal użu waqt tqala. Meta tiġi dijanjostikata tqala, trattament b’ AIIRAs għandu

jitwaqqaf minnufih, u, jekk xieraq, għandha tinbeda terapija alternattiva.

awtorizzat

 

Espożizzjoni għal terapija AIIRA matul it-tieni u t-tielet trimestri hija magħrufa li twassal għal tossiċità tal-fetu uman (tnaqqis fil-funzjoni tal-kliewi, oligohydramnios, tnaqqis fl- ssifikazzjoni tal- għadam tar-ras) u tossiċità neonatali (nuqqas fil-funzjoni tal-kliewi, pressjoni baxxa, iperkalemija) (Ara sezzjoni 5.3).

Jekk seħħet espożizzjoni għall-AIIRAs mit-tieni trimestru tat-tqala, huwa rr kkomandat kontroll bl-

ultrasound tal-funzjoni renali u tal-kranju.

 

 

Trabi li ommijiethom ħadu AIIRAs għandhom jiġu osservati mill-qrib għal pressjoni baxxa (ara

sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

 

 

 

 

Thiazides jgħaddu mill-plaċenta u jsibu ruħhom fid-demm t l-kurdun. Jistgħu iġibu nuqqas fil-

 

 

 

adux

perfużjoni tal-plaċenta, disturbi fl-elettroliti tal-fetu u possibilmentħ

reazzjonijiet oħra li ġraw fl-adulti.

Ġew irrapportati każijiet ta’ tromboċitopenja fi trabi tat-twelid jew suffejra fil-fetu jew fit-trabi tat-

twelid meta l-omm ingħatat il-kura bit-thiazide. Billi Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS fih

hydrochlorothiazide, mhux irrikkmandat waqt -ewwelm’gtrimestru tat-tqala. Jinħtieġ li tingħata kura

alternattiva qabel ma jkun hemm il-ħsieb ta’ tqala.li

 

 

Treddigħ:

 

inali

 

 

 

 

 

 

Minħabba li m’hemm l-ebda informazzjoni disponibbli dwar l-użu ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide

 

ċ

 

 

 

medi

 

 

 

BMS waqt il-perjodu ta’ tred igħ, Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS mhuwiex rakkomandat u kuri alternattivi li għandhom profili tas-sigurtà stabbiliti aħjar waqt it-treddigħ huma preferibbli, speċjalment meta omm tkun tredda’ tarbija tat-twelid jew tarbija li twieldet qabel iż-żmien.

4.7 EffettiProdottfuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ma sarux stu ji war l-effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Skond il-kwalitajiet farmakodinamiċi tiegħu, Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS mhux suppost li jkollu effett fuq din il- ħila. Waqt is-sewqan jew tħaddim ta’ magni wieħed għandu joqgħod attent għax xi kultant jista’ jħoss xi sturdament jew għejja waqt il-kura kontra l-pressjoni għolja.

4.8Effetti mhux mixtieqa

L-għoti ta’ irbesartan/hydrochlorothiazide flimkien:

It-Tabella 1 tagħti r-reazzjonijiet avversi osservati minn rapportaġġ spontanju u fi provi kkontrollati bi plaċebo li fihom 898 pazjent bi pressjoni għolja rċievew għadd ta’ dożi (medda: 37.5 mg/6.25 mg sa 300 mg/25 mg irbesartan/hydrochlorothiazide) u reazzjonijiet avversi minn rapportaġġ spontanju.

Il-frekwenza tar-reazzjonijiet avversi hija definita permezz tal-konvenzjoni li ġejja:

komuni ħafna (≥ 1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000); rari ħafna (< 1/10,000). F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux

Tabella 1: Reazzjonijiet Avversi

mixtieqa għandhom jitniżżlu skond is-serjetà tagħhom. L-effetti li huma aktar serji għandhom jitniżżlul-ewwel, segwiti minn dawk inqas serji.

fi Provi Kkontrollati bi Plaċebo u Rapporti Spontaneji*

Investigazzjonijiet:

 

 

Komuni:

 

żidiet fin-nitroġenu ta’ l-urea tad-demm (BUN),

 

 

 

 

 

kreatinina u creatine kinase

 

 

 

Mhux

 

tnaqqis fil-potassium u fis-sodium tas-serum

 

 

 

komuni:

 

 

 

Disturbi fil-qalb:

 

 

Mhux

 

sinkope, pressjoni baxxa, takikardija, edema

 

 

 

komuni:

 

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża:

 

Komuni:

 

sturdament

 

 

 

 

Mhux

 

sturdament ortostatiku

 

 

 

komuni:

 

 

 

 

 

 

Mhux

 

uġigħ ta’ ras

 

 

 

 

magħrufa:

 

 

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema

 

Mhux

 

tinnitus

 

labirintika:

 

 

magħrufa:

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

 

Mhux

 

sogħla

 

medjastinali:

 

 

magħrufa:

 

 

Disturbi gastro-intestinali:

 

Komuni:

 

dardir/rimettar

awtorizzat

 

 

 

Mhux

 

dijarea

 

 

 

komuni:

 

 

 

 

 

Mhux

 

dispepsija, disgwesja

 

 

 

magħrufa:

 

 

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema

 

Komuni:

 

tneħħi l- wrina b’mod anormali

urinarja:

 

 

Mhux

 

funzjoniaduxrenali indebolita inkluż każijiet iżolati

 

 

 

magħrufa:

ħ

 

 

 

 

ta’ kollass renali f’pazjenti f’riskju (ara

 

 

 

 

 

sezzjoni 4.4)

 

Disturbi muskolu-skeltrali u tal-

 

Mhux

 

nefħa fl-estremitajiet

connective tissue:

 

 

komun :

li

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

Mhux

artralġija, mijalġija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

magħruf :

 

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-

 

Mhux

 

iperkalemja

 

nutrizzjoni:

 

 

inali

 

 

 

 

magħruf:

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

Disturbi vaskulari:

 

 

Mhux

 

fwawar

 

 

 

 

komuni:

 

 

 

Disturbi ġenerali u

 

 

Komuni:

 

għeja kbira

 

kondizzjonijiet ta' mnejn

 

 

 

 

 

jingħata:

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema immuni:

 

Mhux

 

każijiet rari ta’ reazzjonijiet ta’ sensittività

 

 

 

magħrufa:

eċċessiva bħal anġjoedema, raxx, urtikarja

Disturbi fil-fwied u fil-marrara:

 

Mhux

 

epatite, funzjoni anormali tal-fwied

 

 

 

magħrufa:

 

 

Disturbi fis-sistema riproduttiva

 

Mhux

 

disfunzjoni sesswali, tibdil fil-libidu

Prodott

 

 

komuni:

 

 

 

u fis-sider:

 

 

 

 

 

* Il-frekwenza għal reazzjonijiet avversi mikxufin minn rapporti spontaneji hija deskritta bħala “mhux magħrufa”

Aktar tagħrif fuq komponenti individwali: minbarra r-reazzjonijiet avversi msemmijin hawn fuq għal dan il-prodott kombinat, reazzjonijiet avversi oħrajn li ġew irrapportati ma’ wieħed minn dawn il- komponenti individwali jistgħu jkunu reazzjonijiet avversi potenzjali ma’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS. It-Tabelli 2 u 3 taħt jiddeskrivu fid-dettall ir-reazzjonijiet avversi rrapportati mal-komponenti individwali ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS.

Tabella 2: Reazzjonijiet avversi rrapportati ma’ l-użu ta’ irbesartan waħdu

Disturbi ġenerali u

Mhux

uġigħ fis-sider

 

 

kondizzjonijiet ta' mnejn

komuni:

jingħata:

 

Tabella 3: Reazzjonijiet avversi (minkejja r-relazzjoni mal-prodott mediċinali) rapportati ma’ l-użu ta’ hydrochlorothiazide waħdu

Investigazzjonijiet:

 

Mhux magħrufa:

żbilanċ fl-elettroliti (li tinkludi l-ipokalemija u l-

 

 

 

 

iponatremja, ara sezzjoni 4.4), iperuriċemija

 

 

 

 

glikożurja, ipergliċemija, żieda fil-kolesterol u

 

 

 

 

trigliċeridi

 

 

Disturbi fil-qalb:

 

Mhux magħrufa:

arritmji kardijaċi

 

Disturbi tad-demm u tas-

Mhux magħrufa:

anemija aplastika, dipressjoni tal-mudullun ta’ l-

sistema limfatika:

 

 

 

għadam, newtropenja/agranuloċitożi, anemija

 

 

 

 

emolitika, lewkopenja, tromboċitopenja

Disturbi fis-sistema

 

Mhux magħrufa:

Vertigo, parasteżija, sturdament, irrekwitezza

nervuża:

 

 

 

 

 

 

Disturbi fl-għajnejn:

 

Mhux magħrufa:

vista mċajpra li tgħaddi, xanthopsia

Disturbi respiratorji,

 

Mhux magħrufa:

diffikultà respiratorja (inkluż pulmon te u edema

toraċiċi u medjastinali:

 

 

 

pulmonari)

 

 

Disturbi gastro-

 

Mhux magħrufa:

pankrejatite, anoressja, dijarea, s ikezza, irritazzjoni

intestinali:

 

 

 

fl-istonku, sijaladenite, nuqqas ta’ aptit

Disturbi fil-kliewi u fis-

 

Mhux magħrufa:

nefrite interstizjali, disfunzjoni renali

sistema urinarja:

 

 

 

 

 

awtorizzat

Disturbi fil-ġilda u fit-

 

Mhux magħrufa:

reazzjonijiet anafilattiċi, nekroliżi epidermali tossika,

tessuti ta’ taħt il-ġilda:

 

 

 

anġite nekrotizzanti (vaskulite, vaskulite kutanja),

 

 

 

 

reazzjonijiet t l-ġilda bħal lupus eritematożi,

 

 

 

 

riattivazzjoni tal-lupus eritematożi kutanja,

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

reazzjonijietħfotosensittivi, raxx, urtikarja

Disturbi muskolu-

 

Mhux magħrufa:

għeja, spażmu tal-muskoli

skeltrali u tal-connective

 

 

m’g

 

 

tissue:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

Disturbi vaskulari:

 

Mhux magħrufa:

pressjoni baxxa tal-qagħda

Disturbi ġenerali u

 

Mhux magħruf :

deni

 

 

kondizzjonijiet ta' mnejn

 

inali

 

 

 

jingħata:

 

 

 

 

 

Disturbi fil-fwied u fil-

 

Mhuxċmagħrufa:

suffejra (suffejra intraepatika kolestatika)

marrara:

 

 

 

 

 

 

Disturbi psikjatriċi:

 

Mhux magħrufa:

dipressjoni, disturbi fl-irqad

 

medi

 

 

 

 

L-episodji avversi dipendenti fuq id-doża ta' hydrochlorothiazide (b'mod partikolari disturbi

elettrolitiċi) jistgħu jiżdiedu meta jkun qed jiġi ttitrat il-hydrochlorothiazide.

Prodott

 

 

 

 

 

 

4.9 Doża eċċessiva

M’hemmx biżżejjed informazzjoni speċifika fuq il-kura ta’ doża eċċessiva ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS. Il-pazjent għandu jkun osservat mill-viċin u l-kura għandha tkun sintomatika u ta’ support. L-immaniġġjar jiddependi fuq iż-żmien minn meta tittieħed u minn kemm huma qawwija s-sintomi. Miżuri ssuġġeriti jinkludu induzzjoni tar-rimettar u/jew tal-ħasil gastriku. Il- faħam attivat jista’ jkun utli fit-trattament ta’ doża eċċessiva. L-elettroliti u l-kreatinina fis-serum għandhom jiġu mkejlin ta’ spiss. Jekk titbaxxa l-pressjoni, il-pazjent għandu joqgħod mimdud, u jingħata sostituzzjoni tal-melħ u volum malajr.

Is-sintomi l-iktar ċari ta’ doża eċċessiva ta’ irbesartan huma mistennija li jkunu pressjoni baxxa, u takikardija; bradikardija tista’ tiġri wkoll.

Doża eċċessiva ta’ hydrochlorothiazide hija assoċjata ma’ tnaqqis fl-elettroliti (ipokalemija, ipokloremija, iponatremija) u deidrazzjoni minħabba dijureżi eċċessiva. L-iktar sinjali u sintomi

komuni ta’ doża eċċessiva huma dardir u ngħas. Ipokalemija tista’ tikkaġuna spażmi tal-muskoli u/jew arritmiji kardijaċi aċċentwati minħabba l-użu flimkien ta’ glikosidi diġitali jew minħabba ċerti mediċini antiarritmiċi.

Irbesartan ma jitneħħiex bl-emodijaliżi. Ma ġiex stabbilit kemm jitneħħa hydrochlorothiazide bid- dijaliżi tad-demm.

5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: antagonisti ta’ angiotensin-II, kombinati Kodiċi ATC C09DA04.

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS huwa kombinazzjoni ta’ antagonistawtorizzatta’ riċettur angiotensin-II,

irbesartan u dijuretiku thiazide, hydrochlorothiazide. Il-kombinazzjoni ta’ dawn l-ingredjenti għandha

effett anti-ipertensiv miżjud, inaqqas il-pressjoni tad-demm fi grad aktar minn kull ngredjent waħdu.

Irbesartan huwa antagonist qawwi, attiv mill-ħalq, antagonist selettiv tar- ċe ur angiotensin-II (sub

tip AT1). Huwa mistenni li jimblokka l-azzjonijiet kollha ta’ l-angiotensin-II medjati mir-riċettur AT1,

mingħajr m’għandu x’jaqsam ma’ l-oriġini jew rotta ta’ sinteżi ta’ l-angiotensin-II. L-antagoniżmu

fis-serum mhumiex affettwati b’mod sinifikanti b’irbesartan waħ f’dożi rrikmandati lill-pazjenti li m’għandhomx riskju ta’ żbilanċ ta’ l-elettroliti (ara sezzjonijiet 4.4 4.5). Irbesartan ma

selettiv tar-riċetturi ta’ l-angiotensin-II (AT ), jirriżulta f’żidiet fil-livelli fil-plażma ta’ renin u fil- livelli ta’ angiotensin-II, u fi tnaqqis fil-kon1ċentrazzjoni tal-plaaduxżma aldosterone. Il-livelli tal-potassium

Hydrochlorothiazide huwa dijuretiku thiazide. Għad hux magħruf għal kollox il-mekkaniżmu ta’ l-

jinpedixxix l-ACE (kinase-II), enzima li tiġġenera l-angiotensinħ -II u tiddiżintegra ukoll il-bradikinina f’metaboliti inattivi. Irbesartan m’għandux bżonn ta’m’gattivazzjoni metabolika biex ikun attiv.

effett anti-ipertensiv tad-dijuretiċi tat-tip thiazlide. Thiazides jaffettwaw il-mekkaniżmu tubulari renali tar-riassorbiment ta’ l-elettroliti u jżidu direttament l-eskrezzjoni tas-sodium u tal-chloride f’ammonti kważi ekwivalenti. L-azzjoni dijuretikainalit ’ hydrochlorothiazide tnaqqas il-volum tal-plażma, iżżid l-

attività tar-renin fil-plażma, u żżid it-tmexxija ta’ l-aldosterone, bil-konsegwenza li żżid it-telf ta’ potassium u bicarbonate fl-awrinaċu t aqqas il-potassium fis-serum. Preżumibbilment minħabba l- inblukkar fis-sistema reninmedi-ang otensin- dosterone, meta hydrochlorothiazide jingħata flimkien ma’ irbesartan jista’ jinqaleb bil-kontra t-telf tal-potassium assoċjat ma’ dawn id-dijuretiċi. Bil- hydrochlorothiazide, id-dijureż tibda’ fi żmien 2 sigħat, u l-ogħla effett ikun wara madwar 4 sigħat, waqt li l-azzjoni ddum adwar 6-12-il siegħa.

Il-kombinazzjoniProdotta’ hydrochlorothiazide u irbesartan tipproduċi tnaqqis addittiv relatat mad-doża fil- pressjoni tad- emm tul il-firxa terapewtika tad-doża. Iż-żieda ta’ 12.5 mg hydrochlorothiazide ma’ 300 mg ta’ irbesartan darba waħda kuljum f’pazjenti li ma kinux ikkontrollati sew meta ħadu 300 mg irbesartan waħdu irriżulta f’aktar tnaqqis fil-pressjoni dijastolika korreta bil-plaċebo fl-inqas livelli (24 siegħa wara li tingħata d-doża) ta’ 6.1 mmHg. Il-kombinazzjoni ta’ 300 mg irbesartan u 12.5 mg hydrochlorothiazide irriżultaw fi tnaqqis fuq kollox tal-pressjoni sistolika/dijastolika, mnaqqsa għal plaċebo, sa 13.6/11.5 mm Hg.

Dejta klinika limitata (7 minn 22 pazjent) tissuġġerixxi li l-pazjenti mhux ikkontrollati bil- kombinazzjoni ta’ 300 mg/12.5 mg jistgħu jiġu titrati ’l fuq għal 300 mg/25 mg. F’dawn il-pazjenti, kien osservat tnaqqis inkrementali fil-pressjoni tad-demm kemm għal pressjoni sistolika tad-demm (SBP) kif ukoll għal pressjoni dijastolika tad-demm (DBP) (13.3 u 8.3 mm Hg, rispettivament).

Doża darba kuljum ta’ 150 mg irbesartan u 12.5 mg ta’ hydrochlorothiazide tat-tnaqqis tal-pressjoni sistolika/dijastolika fil-punt medjan ta’ 12.9/6.9 mmHg aġġustat għal plaċebo (24 siegħa wara li ngħatat id-doża) f’pazjenti bi pressjoni għolja bejn ħafifa għal moderata. L-ogħla effetti jseħħu f’ 3-

6 sigħat. Meta ġiet assessjata permezz ta’ osservazzjoni ta’ pressjoni ambulatorja, il-kombinazzjoni ta’ 150 mg irbesartan u 12.5 mg hydrochlorothiazide darba kuljum, ikkawżat tnaqqis konsisteneti fil-

pressjoni matul perijodu ta’ 24 siegħa bi tnaqqis medju f’24 siegħa tal-pressjoni sistolika/dijastolika ta’ 15.8/10.0 mmHg mnaqqsa għall-plaċebo. Meta mkejla permezz ta’ osservazzjoni tal-pressjoni ambulatorja l-effetti mill-inqas għal aktar ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 150 mg/12.5 mg kienu 100%. L-effetti mill-inqas għal aktar mkejla mid-dirgħajn waqt il-viżti għand it-tabib kienu 68% u 76% għal Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 150 mg/12.5 mg u Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 300 mg/12.5 mg, rispettivament. Dawn l-effetti tul 24 siegħa kienu osservati mingħajr ma sar tnaqqis eċċessiv tal-pressjoni fl-ogħla effett u huma konsistenti mat-tnaqqis sigur u effettiv tal- pressjoni tul l-intervall ta’ doża waħda kuljum.

F’pazjenti li ma kinux ikkontrollati sew meta ħadu 25 mg hydrochlorothiazide waħdu, meta ngħataw irbesartan ukoll kellhom tnaqqis miżjud medju fil-pressjoni sistolika/dijastolika ta’ 11.1/7.2 mm Hg meta mnaqqsa għal plaċebo.

L-effett li għandu irbesartan f’kombinazzjoni ma’ hydrochlorothiazide fit-tnaqqis tal-pressjoni jitfaċċa wara l-ewwel doża u jibqa’ preżenti sostanzjalment f’1-2 ġimgħat, bl-effett massimu jseħħ fi żmien 6- 8 ġimgħat. Waqt studji li saru b’kontinwazzjoni fit-tul, l-effett ta’ irbesartan/hydrochlorothi zide inżamm għal aktar minn sena. Għalkemm ma ġiex speċifikament studjat b’Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS, il-pressjoni ma reġgħetx għoliet kemm b’irbesartan jew b’hydrochlorothiazide.

Ma ġiex studjat l-effett tal-kombinazzjoni ta’ irbesartan u hydrochlorothi zide fuq il-morbidità u l-

imwiet. Studji epidemjoloġiċi wrew li kura fit-tul b’hydrochlorothiazide tn qqas ir-riskju ta’ mwiet u

morbidità kardjovaskulari.

adux

awtorizzat

 

 

 

Ir-rispons għal Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS ma jiddepen ix mill-età u lanqas mis-sess. Bħal fil-każ ta’ prodotti mediċinali oħra li jaffetwaw is-sistemaħrenin- ngiotensin, pazjenti suwed bi pressjoni għolja għandhom rispons notevolment anqasm’gal terapija bi ibersartan waħdu. Meta

irbesartan jingħata flimkien ma’ doża baxxa ta’ hydrochlorothiazide (p.e 12.5 mg kuljum), ir-rispons kontra il-pressjoni għolja f’pazjenti suwed javviċina lil dak f’pazjenti mhux suwed.

li L-effikaċja u s-sigurtà ta’ IrbesartaninaliHydroch orothiazide BMS bħala terapija inizjali għal pressjoni

għolja severa (definita bħala SeDBP ≥ 110 mmHg) ġew evalwati fi studju b’aktar minn ċentru wieħed, b’mod każwali, double-blind, ikkontroll t b’mod attiv ta’ 8 ġimgħat, parallel-arm. B’kollox,

697 pazjent intagħżlu b’mod każwaliċfi proporzjon ta’ 2:1 jew għal irbesartan/hydrochlorothiazide 150 mg/12.5 mg jew għal irbesartan 150 mg u ġew titrati bil-forza b’mod sistematiku (qabel ma r- rispons tagħhom għal domediża iktar baxxa ġie vvalutat) wara ġimgħa għal irbesartan/hydrochlorothiazide 300 mg/25 mg jew irbesartan 300 mg, rispettivament.

L-istudju kien magħmul inn 58% irġiel. L-età medja tal-pazjenti kienet ta’ 52.5 sena, 13% kienu ≥ 65 sena,Prodottu 2% biss kienu ≥ 75 sena. Tnax fil-mija (12%) tal-pazjenti kienu dijabetiċi, 34% kienu iperlipidemiċi u l-aktar kundizzjoni kardjovaskulari frekwenti kienet anġina pectoris stabbli fi 3.5%

tal-parteċipanti.

L-għan ewlieni ta’ dan l-istudju kien li jqabbel il-proporzjon ta’ pazjenti li l-SeDBP tagħhom kien ikkontrollat (SeDBP < 90 mmHg) f’Ġimgħa 5 tat-trattament. Sebgħa u ergħin fil-mija (47.2%) tal- pazjenti fuq il-kombinazzjoni laħqu livell minimu ta’ SeDBP < 90 mmHg meta mqabbel ma’ 33.2% tal-pazjenti fuq irbesartan (p = 0.0005). Il-pressjoni tad-demm medja fil-linja bażi kienet bejn wieħed u ieħor 172/113 mmHg f’kull grupp ta’ trattament u t-tnaqqis ta’ SeSBP/SeDBP wara ħames ġimgħat kien 30.8/24.0 mmHg u 21.1/19.3 mmHg għal irbesartan/hydrochlorothiazide u irbesartan, rispettivament (p < 0.0001).

It-tipi u l-inċidenzi ta’ episodji avversi rrapportati għal pazjenti ttrattati bil-kombinazzjoni kienu simili għall-profil ta’ l-episodju avvers għal pazjenti fuq monoterapija. Matul il-perjodu ta’ trattament ta’ 8 ġimgħat, ma kien hemm ebda każ ta’ sinkope rrapportat f’xi grupp tat-trattament. Kien hemm 0.6% u 0% ta’ pazjenti bi pressjoni baxxa u 2.8% u 3.1% ta’ pazjenti bi sturdament bħala reazzjonijiet avversi rrapportati fil-gruppi ta’ kombinazzjoni u ta’ monoterapija, rispettivament.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

L-użu flimkien ta’ hydrochlorothiazide u irbesartan m’għandu l-ebda effett fuq il-farmakoniteċi taż- żewġ mediċini.

Irbesartan u hydrochlorothiazide huma attivi mill-ħalq u m’għandhomx bżonn biotransformazzjoni biex ikunu attivi. Wara li jingħata mill-ħalq Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS il-biodisponibilità assoluta orali hija 60 - 80% u 50 - 80% għal irbesartan u hydrochlorothiazide, rispettivament. L-ikel ma jaffettwax il-biodisponibilità ta’ Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS. Il-konċentrazzjoni fil- plażma tilħaq l-ogħla livell 1.5 - 2 sigħat wara li tingħata mill-ħalq għal irbesartan u 1 - 2.5 sigħat għal hydrochlorothiazide.

Irbesartan jeħel mal-proteina tal-plażma b’madwar 96%, u l-għaqda mal-komponenti taċ-ċelluli tad-

demm hija negliġibbli. Il-volum ta’ distribuzzjoni għal irbesartan huwa 53 - 93 litru. Hydrochlrothiazide jeħel mal-proteini tal-plażma bi 68%, u l-volum ta’ distibuzzjoniawtorizzatapp ren huwa 0.83 - 1.14 l/kg.

Irbesartan juri farmakokinetiċi linjari u proporzjonati mad-doża meta jingħata fuq l-f xa tad-doża ta’

10 sa 600 mg. Ġiet osservata żieda mhux proporzjonali, fl-assorbiment mill-ħalq meta tingħata doża

iktar minn 600 mg; dan il-mekkaniżmu għadu mhux magħruf. It-tneħħija mill-ġisem kollu u renali hija

157 - 176 u 3.0 - 3.5 ml/min, rispettivament. Il-half-life ta’ l-eliminazzjoni terminali ta’ irbesartan hija

11 - 15-il siegħa. Il-konċentrazzjoni fissa fil-plażma tintlaħaq wara 3 ijiem minn meta tinbeda l-kura ta’ darba kuljum. Kienet osservata akkumulazzjoni limitata ta’aduxirbesartan (< 20%) fil-plażma meta ngħatat doża darba kuljum repetuta. Fi studju ġew osservati konċentrazzjonijiet ta’ irbesartan fil-

plażma xi ftit ogħla fil-pazjenti nisa bi pressjoni għolja. M d nkollu ma kienx hemm differenza fil- half-life u fl-akkumulazzjoni ta’ irbesartan. M’hemmx bżħonn ġġustar tad-doża f’pazjenti nisa. Il- valuri ta’ irbesartan AUC u Cmax kienu wkoll xi ftitm’giktar fil-pazjenti anzjani (≥ 65 sengħa) milli fil- pazjenti żgħar (18-40 sena). Madankollu il-half-life terminali ma tbiddlitx b’mod sinifikanti. M’hemmx bżonn aġġustar ta’ doża f’pazjenti anzjani. Il-medja tal-half life tal-plażma ta’ hydrochlorothiazide ġiet irrapportata li tvarja lim nn 5-15-il siegħa.

Wara li 14C irbesartan jingħata mill-ħalq jew ġol-vini, 80 - 85% tar-radjuattività li tiċċirkola fil-plażma hi attribwita għal irbesartan mhux mibdul. Irbesartan jiġi metabolizzat fil-fwied permezz tal-

konjugazzjoni mal-glucuronide uċl-ossinalidazzjoni. Il-metabolit maġġuri li jiċċirkola huwa irbesartan glucuronide (bejn wieħed u ieħor 6%). Studji in vitro jindikaw li irbesartan huwa primarjament ossidat bl-enzima cytochrome P450mediCYP2C9; l-isoenzima CYP3A4 għandha effett negliġibbli. Irbesartan u l-

metaboliti tiegħu huma eliminati kemm permezz tas-sistema biljari kif ukoll permezz ta’ dik renali. Wara li 14C irbesartan jingħata jew mill-ħalq jew ġol-vini, madwar 20% tar-radjuattività tiġi rkuprata

fl-awrina, u l-kumplament fl-ippurgar. Inqas minn 2% tad-doża toħroġ fl-awrina bħala irbesartan mhux mibdulProdott. Hydr chlorothiazide ma jiġix metabolizzat iżda jiġi eliminat malajr permezz tal-kliewi. Għall-inqas 61% tad-doża meħuda mill-ħalq tiġi eliminata mingħajr tibdil wara 24 siegħa.

Hydrochl thiazi e jgħaddi mill-plaċenta iżda mhux mill-barriera bejn il-moħħ u d-demm, u jitneħħa fil-ħalib tas-sider.

Indeboliment Renali: f’pazjenti b’indeboliment renali jew li qed jagħmlu l-emodijalisi, il-parametri farmakokinetiċi ta’ irbesartan ma tbiddlux b’mod sinifikanti. Irbesartan ma jitneħħiex bl-emodijalisi. F’pazjenti bi tneħħija ta’ krejatinina < 20 ml/min, l-half-life ta’ l-eliminazzjoni ta’ hydrochlorothiaze ġiet irrapportata li tiżdied għal 21 siegħa.

Indeboliment epatiku: f’pazjenti b’ċirrożi, minn ħafifa għal moderata, il-parametri farmakokinetiċi ta’ irbesartan ma jitbiddlux b’mod sinifikanti. Ma sarux studji f’pazjenti b’indeboliment epatiku sever.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Irbesartan/hydrochlorothiazide: it-tossiċità potenzjali tal-kombinazzjoni ta’ irbesartan/ hydrochlorothiazide wara li tingħata mill-ħalq ġiet evalwata f’firien u f’makakki (macaques) waqt studji li damu sa 6 xhur. Ma ġewx osservati sejbiet tossikoloġiċi, ta’ relevanza, waqt l-użu terapewtiku

fil-bniedem. It-tibdiliet li ġejjin, osservati f’firien u f’makakki li rċevew il-kombinazzjoni ta’ irbesartan/ hydrochlorothiazide f’dożi ta’ 10/10 u 90/90 mg/kg/jum, dehru wkoll b’wieħed minn dawn iż-żewġ mediċini waħidhom u/jew kienu sekondarji għal tnaqqis tal-pressjoni (ma ġewx osservati interazzjonijiet tossikoloġiċi sinifikanti):

tibdil fil-kliewi, ikkaratterizzat minn żidiet ħfief fl-urea fis-serum u tal-krejatinina, u iperplażja/ ipertrofija ta’ l-apparat jukstaglomerulari, li huma konsegwenza diretta ta’ l-interazzjoni ta’ irbesartan mas-sistema renin-angiotensin;

tnaqqis żgħir fil-parametri ta’ l-eritroċiti (eritroċiti, emoglobina, ematokrit);

telf ta’ kulur fl-istonku, ulċeri, nekrożi fokali tal-mukoża gastrika ġew osservati fi ftit firien fi studju ta’ 6 xhur fuq it-tossiċita` b’irbesartan 90 mg/kg/jum, hydrochlorothiazide 90 mg/kg/jum u irbesratan/hydrochlorothiazide 10/10 mg/kg/jum. Dawn il-leżjonijiet ma ġewx osservati fil- makakki;

tnaqqis tal-potassium fis-serum minħabba hydrochlorothiazide u mfixkla parzjalment meta hydrochlorothiazide ingħata flimkien ma’ irbesartan.

Ma deherx li kien hemm effetti teratoġeniċi f’firien li ngħataw irbesart nawtorizzatu hydrochlorothiazide flimkien b’dożi li jipproduċu tossiċità materna. L-effetti tal-kombinazzjoni

Il-parti l-kbira mill-effetti msemmija hawn fuq jidhru li ġraw minħabba l-attivita` farmakoloġika ta’

irbesartan (imblokk ta’ l-inibizzjoni stimulata minn angiotensin II tal-ħelsien ta’ renin, b’stimulazzjoni

ta’ ċelluli li jipproduċu renin) u jseħħu wkoll b’impedituri ta’ enzimi li jikkonvertu ang otensin. Dawn is-sejbiet jidhru li m’għandhomx rilevanza għall-użu ta’ dożi terapewtiċi ta’ irbesartan/hydrochlorothiazides fil-bnedmin.

irbesartan/hydrocholorhiazide fuq il-fertilitàgħadhom ma ġewx evalwati fi studji fl-annimali,

għax m’hemmx evidenza ta’ effetti avversi fuq il-fertilità fl-annimali jew fil-bnedmin b’irbesartan jew b’hydrochlorothiazide meta jingħataw waħidhom. Madankollu, ntagonist ieħor ta’ l- angiotensin-II

affetwa l-parametri tal-fertilità waqt studji fuq l-annimali meta ngħata waħdu. Dawn is-sejbiet ġew

 

 

adux

ukoll osservati b’dożi aktar baxxi ta’ dan l-antagonista ie or ta’ l-angiotensin-II meta ngħata flimkien

ma’ hydrochlorothiazide.

ħ

m’g

 

 

 

Ma kienx hemm evidenza ta’ mutaġeniċità jewlik asroġenitiċità bil-kombinazzjoni ta’ irbesartan/hydrochlorothiazide. Il-potenzjalinalikarċinoġeniku tal-kombinazzjoni ta’ irbesartan u hydrochlorothiazide għadu ma ġiex ev lw t bi studji fuq l-annimali.

Irbesartan: ma kienx hemm evidenzaċta’ ormalità sistemika jew tossiċità li tattakka l-organu immirat b’dożi klinikament rilevanti. Fi studji mhux kliniċi ta’ sigurta`, dożi għoljin ta’ irbesartan

ħomor tad-demm (eritroċiti, moglobina, ematokrit). B’dożi għoljin ħafna (≥ 500 mg/kg/jum) tibdil diġenerattiv fil-kliewi (bħal nefrite interstizjali, nefħa tubulari, tubi bażofiliċi, żidiet fil-

(≥ 250 mg/kg/jum f’firienmediu ≥ 100 mg/kg/jum f’makakki) ikkawżaw tnaqqis fil-parametri taċ-ċelluli

konċentrazjonijiet ta’ l-urea u tal-krejatinina fil-plażma) ġew stimulati b’irbesartan f’firien u f’makakkiProdottu huma meqjusa bħala sekondarji għall-effetti ipotensivi tal-mediċina li waslet għal tnaqqis fil-perfużjoni renali. Iktar minn hekk irbesartan ikkaġuna iperplasja/ipertrofija taċ-ċelluli

jukstaglomerulari (f’firien b’≥ 90 mg/kg/jum, f’makakki b’ ≥ 10 mg/kg/jum). Dan it-tibdil kollu kien ikkonsid at li seħħ bl-azzjoni farmakoloġika ta’ irbesartan. Għall-dożi terapewtiċi ta’ irbesartan fil- bnedmin, ma jidhirx li l-iperplażja/ipertrofija taċ-ċelluli renali jukstaglomerulari għandha xi rilevanza. Ma kienx hemm evidenza ta’ mutaġeniċita, klastoġeniċita` jew karċinoġeniċita`.

Studji fuq annimali b’irbesartan urew effetti tossiċi li jgħaddu (żieda fil-formazzjoni tal-ħofor fil-pelvi renali, hydroureter, edema ta’ taħt il-ġilda) fil-feti tal-firien, li ġew risolvuti wara t-twelid. Fil-fniek, abort jew reassorbiment kmieni ta’ l-embriju ġie nnotat b’dożi li kkaġunaw tossiċita` sinifikanti fl- omm, li nkludew mwiet. Ma ġewx osservati effetti teratoġeniċi fil-far jew fil-fenek.

Hydrochlorothiazide: għalkemm instabet evidenza ekwivoka għall-effett ġenotossiku u karċinoġeniku f’xi mudelli esperimentali, l-esperjenza estensiva fil-bniedem b’hydrochlorothiazide ma rnexxilhiex turi assoċjazzjoni bejn l-użu tagħha u żieda fin-neoplażmi.

3 snin.
6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU
6.1 Lista ta’ sustanzi mhux attivi
Qalba tal-pillola: Lactose monohydrate Microcrystalline cellulose Croscarmellose sodium Lamtu preġelatinizzat Silicon dioxide Magnesium stearate
Ferric oxides ħomor u sofor

Kisja b'rita:

Lactose monohydrate

Hypromellose

Titanium dioxide

Macrogol 3350

Ferric oxides ħomor u suwed

Carnauba wax

6.2 Inkompatibilitajiet

adux

awtorizzat

Ma jgħoddux f’dan il-każ.

 

 

 

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

m’għ

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

 

 

li

 

 

inali

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

Aħżen fil-pakkett oriġinali biex tilqa’ mill-umdità.

 

ċ

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak hemm ġo fih

 

medi

 

Pakketti ta’ 14-il pillola miksija b'rita; strixxa ta’ 14-il pillola miksija b'rita f’folji tal-

PVC/PVDC/Aluminju

 

 

Pakketti ta’ 28 pillola iksija b'rita; 2 strixxi ta’ 14-il pillola miksija b'rita f’folji tal- PCV/PVDC/Aluminju.Prodott

Pakketti ta’ 56 pill la miksija b'rita; 4 strixxi ta’ 14-il pillola miksija b'rita f’folji tal- PVC/PVDC/Aluminju.

Pakketti ta’ 84 pillola miksija b'rita; 6 strixxi ta’ 14-il pillola miksija b'rita f’folji tal- PVC/ VDC/Aluminju.

Pakketti ta’ 98 pillola miksija b'rita; 7 strixxi ta’ 14-il pillola miksija b'rita f’folji tal- PVC/PVDC/Aluminju.

Pakketti ta’ 56 x 1 pillola miksija b'rita; 7 strixxi ta' 8 x 1 pillola miksija b'rita kull waħda f’folji tal- PVC/PVDC/Aluminju perforati ta' doża waħda.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull fdal tal-prodott li ma jiġix użat jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7. ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Ir-Renju Unit

8. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/369/023-028

9. DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

Data ta’ l-ewwel awtorizzazzjoni: 19 ta’ Jannar 2007

awtorizzat

 

Data ta’ l-aħħar tiġdid:

10. DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq il-website ta’ l-Aġenzija Ewropeja dwar il-

Mediċini (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

 

adux

 

 

 

 

 

ħ

 

 

li

m’g

 

 

 

inali

 

 

 

ċ

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati