Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kentera (Oxybutynin Nicobrand) (oxybutynin) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - G04BD04

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaKentera (Oxybutynin Nicobrand)
Kodiċi ATCG04BD04
Sustanzaoxybutynin
ManifatturNicobrand Ltd.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Kentera 3.9 mg / 24 siegħa, garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda fiha 36 mg ta’ oxybutynin. L-erja tal-garża hija ta’ 39 cm2, u terħi 3.9 mg nominali ta’ oxybutynin kull 24 siegħa.

Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda. Il-garża hija biċċa plastik ċara b’rinforz adeżiv, protetta b’kisja ta’ rilaxx li titneħħa qabel l-applikazzjoni.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Trattament sintomatiku ta’ inkontinenza impulsiva u/jew żieda fil-frekwenza u l-urġenza urinarja kif tista’ sseħħ f’pazjenti adulti bil-bużżieqa tal-awrina instabbli.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-garża għandha tiġi applikata fuq ġilda xotta u intatta fuq l-addome, il-ġenbejn, jew il-warrani immedjatament wara li titneħħa minn ġol-qartas protettiv. Parti ġdida tal-ġisem għandha tintagħżel ma’ kull applikazzjoni ta’ garża ġdida biex tiġi evitata l-applikazzjoni mill-ġdid fl-istess parti fi żmien

7 t’ijiem.

Id-doża rakkomandata hija ta’ garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda waħda ta’ 3.9 mg li tiġi applikata darbtejn fil-ġimgħa (kull 3 sa 4 t’ijiem).

Popolazzjoni tal-anzjani

Abbażi ta’ esperjenza minn provi kliniċi aġġustament fid-doża mhux ikkunsidrat neċessarju f’din il- popolazzjoni. Madankollu Kentera għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti anzjani, li jistgħu jkunu aktar sensittivi għall-effetti ta’ antikolinerġiċi li jaġixxu ċentralment u juru differenzi fil-farmakokinetika (ara sezzjoni 4.4).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta' Kentera fil-popolazzjoni pedjatrika ma ġewx determinati s’issa. Kentera mhux rakkomandat għall-użu fil-popolazzjoni pedjatrika. Data disponibbli bħalissa hi deskritta f’sezzjoni 4.8, iżda ma tista’ ssir l-ebda rakkomandazzjoni dwar il-pożoloġija.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal xi sustanzi mhux attivi.

Kentera huwa kontraindikat f’pazjenti b’żamma tal-awrina, b’kondizzjoni gastro-intestinali severa, mijastenja gravis jew bi glawkoma b’angolu dejjaq u f’pazjenti li qegħdin f’riskju għal dawn il- kondizzjonijiet.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Kentera għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti b’indeboliment epatiku jew renali. L-użu ta’ Kentera f’pazjenti b’indeboliment epatiku għandu jiġi mmonitorjat b’attenzjoni. Kawżi oħra ta’ awrina frekwenti (insuffiċjenza tal-qalb jew mard renali) għandhom jiġu evalwati qabel it-trattament b’Kentera. Jekk ikun hemm infezzjoni fl-apparat urinarju, għandha tinbeda terapija antibatterika xierqa.

Żamma tal-awrina: Il-prodotti antikolinerġiċi għandhom jingħataw b’kawtela lill-pazjenti b’ostruzzjoni klinikament sinifikanti fil-ħruġ tal-bużżieqa tal-awrina minħabba r-riskju ta’ żamma tal-awrina.

Kentera għandu jintuża b'kawtela f'pazjenti anzjani, li jistgħu jkunu aktar sensittivi għall-effetti ta' antikolinerġiċi li jaġixxu ċentralment u juru differenzi fil-farmakokinetika

B’kollox 496 pazjent kienu esposti għal Kentera fl-istudju randomised, double-blind, ikkontrollat bi plaċebo, ta’ 12-il ġimgħa u fl-istudju ta’ estensjoni dwar is-sigurtá ta’ 14-il ġimgħa. Minn dawn 188 pazjent (38%) kellhom 65 sena jew aktar u ma wrew l-ebda differenza globali fis-sigurtà jew fl-effikaċja meta mqabbla ma’ pazjenti iżgħar. Għalhekk abbażi ta’ evidenza klinika attwali aġġustament fid-doża f’pazjenti anzjani mhux ikkunsidrat neċessarju.

Episodji psikjatriċi u tas-sistema nervuża ċentrali (CNS- central nervous system) antikolinerġiċi bħal disturbi fl-irqad (eż. insomnja u disturbi konjittivi ġew assoċjati mal-użu ta' oxybutynin, speċjalment f'pazjenti anzjani. Għandha tintuża kawtela meta oxybutynin jingħata flimkien ma' mediċini antikolinerġiċi oħra (ara wkoll sezzjoni 4.5). Jekk pazjent jesperjenza avvenimenti bħal dawn, għandu jiġi kkunsidrat it-twaqqif tal-mediċina.

Avvenimenti psikjatriċi oħrajn li jimplikaw mekkaniżmu antikolinerġiku ġew irrapportati waqt l-użu wara t-tqegħid fis-suq (ara sezzjoni 4.8).

L-għoti orali ta’ oxybutynin jista’ jiġġustifika dawn id-dikjarazzjonijiet ta’ twissija li ġejjin, iżda dawn l- avvenimenti ma kinux osservati matul il-provi kliniċi b’Kentera:

Disturbi gastrointestinali: Prodotti mediċinali antikolinerġiċi jistgħu jnaqqsu l-motilità gastrointestinali u għandhom jintużaw b’attenzjoni f’pazjenti b’disturbi gastrointestinali ostruttivi minħabba r-riskju li jibqgħu fl-istonku. Ukoll f’kondizzjonijiet bħal kolite ulċerattiva, u ‘atonija intestinali’. Prodotti mediċinali antikolinerġiċi għandhom jintużaw b’attenzjoni f’pazjenti li għandhom ftuq fil-bokka tal- istonku/rifluss gastro-esofagali u/jew li qed jieħdu prodotti mediċinali fl-istess waqt (bħal bisphosphonates) li jistgħu jikkawżaw jew iħarrxu l-esofaġite.

Prodotti mediċinali antikolinerġiċi għandhom jintużaw b’kawtela f’pazjenti li għandhom newropatija awtonomika, indeboliment konjittiv jew il-marda ta’ Parkinson.

Il-pazjenti għandhom jiġu nfurmati li tista’ sseħħ prostazzjoni minħabba s-sħana (deni u puplesija bis- sħana minħabba nuqqas ta’ ħruġ tal-għaraq) meta antikolinerġiċi bħal oxybutynin jintużaw f’ambjent sħun.

Oxybutynin jista’ jaggrava s-sintomi tal-ipertirojdiżmu, il-mard koronarju tal-qalb, l-insuffiċjenza konġestiva tal-qalb, l-arritmiji kardijaċi, it-takikardja, il-pressjoni għolja u l-ipertrofija tal-prostata.

Oxybutynin jista’ jwassal għal trażżin fit-tnixxija tal-bżieq li jista’ jirriżulta fit-taħsir tas-snien, parodontożi jew kandidjażi tal-ħalq.

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan

il-prodott u affarijiet oħra li jistgħu jibdlu l- effett farmaċewtiku tal-prodott

L-użu fl-istess ħin ta’ oxybutynin ma’ prodotti mediċinali antikolinerġiċi oħra jew ma’ sustanzi oħra li jikkompetu għall-metaboliżmu tal-enzima CYP3A4 jista’ jżid il-frekwenza jew is-severità ta’ ħalq xott, stitikezza, u ħedla.

Sustanzi antikolinerġiċi jistgħu jbiddlu l-assorbiment ta’ xi prodotti mediċinali mogħtija flimkien minħabba l-effetti antikolinerġiċi fuq il-motilità gastrointestinali. Minħabba li oxybutynin huwa metabolizzat mill-isoenzim taċ-ċitokromju P 450, CYP 3A4, l-interazzjonijiet ma’ prodotti mediċinali li jinibixxu dan l-isoenzim ma jistgħux jiġu esklużi. Wieħed għandu jżomm dan f’moħħu meta juża mediċini antifungali tat-tip azole (eż. ketoconasole) jew antibijotiċi macrolide (eż. erythromycin) flimkien ma’ oxybutynin.

L-attività antikolinerġika ta’ oxybutynin tiżdied bl-użu flimkien ma’ antikolinerġiċi oħra jew ma’ prodotti mediċinali b’attività antikolinerġika, bħal amantadine u prodotti mediċinali antikolinerġiċi oħra antiparkinsonjani (eż. biperiden, levodopa), antistamini, antipsikotiċi (eż. phenothiazines, butyrophenones, clozapine), quinidine, antidepressanti triċikliċi, atropine u taħlitiet relatati bħall-antispasmodiċi atropiniċi, u dipyridamole.

Il-pazjenti għandhom jiġu infurmati li l-alkoħol jista’ jżid il-ħedla ikkawżata minn sustanzi antikolinerġiċi bħal oxybutynin (ara s-sezzjoni 4.7).

Oxybutynin jista’ jantagonizza terapiji prokinetiċi.

4.6Tqala u treddigħ

Ma hemmx tagħrif biżżejjed dwar l-użu tal-garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda ta’ oxybutynin f’nisa tqal.

Studji f’annimali urew effett tossiku minuri fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Kentera m’għandux jintuża waqt it-tqala ħlief meta verament meħtieġ.

Meta oxybutynin jintuża waqt it-treddigħ, ammont żgħir jitneħħa fil-ħalib tal-omm. Għaldaqstant, l-użu ta’ oxybutynin waqt it-treddigħ mhuwiex rakkomandat.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

Minħabba li Kentera jista’ jikkawża ħedla, ngħas jew vista mċajpra, il-pazjenti għandhom jiġu avżati biex jeżerċitaw kawtela waqt li jkunu qegħdin isuqu jew iħaddmu magni (ara sezzjoni 4.5).

4.8Effetti mhux mixtieqa

L-aktar reazzjonijet avversi tal-mediċina rrapurtati b’mod komuni kienu reazzjoni fil-parti tal- applikazzjoni li seħħew fi 23.1% tal-pazjenti. Reazzjonijet avversi tal-mediċina oħra li seħħew b’mod

komuni kienu ħalq xott (8.6%), stitikezza (3.9%), dijarea (3.2%), uġigħ ta’ ras (3.0%), sturdament (2.3%), u vista mċajpra (2.3%).

Lista f’tabella tar-reazzjonijiet avversi

Reazzjonijiet avversi minn studji kliniċi ta' fażi 3 u 4 huma elenkati hawn taħt skont is-sistema tal- klassifika tal-organi u l-grupp ta' frekwenza. Il-frekwenzi huma definiti bħala: komuni ħafna (≥1/10), komuni (>1/100 sa <1/10), mhux komuni (>1/1,000 sa <1/100), rari (>1/10,000 sa <1/1,000), rari ħafna (<1/10,000). F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa huma mniżżla f’ordni li tibda b’dak l- iżjed serju u tkompli għal dak l-inqas serju. Ir-reazzjonijiet avversi ta' wara t-tqegħid fis-suq li ma dehrux fil-provi kliniċi huma inklużi wkoll.

MedDRA

Inċidenza

Reazzjonijiet avversi

Sistema tal-Klassifika

 

 

tal-Organi

 

 

Infezzjonijiet u

Komuni

Infezzjoni fil-passaġġ tal-awrina

infestazzjonijiet

Mhux Komuni

Infezzjoni fil-parti ta’ fuq tal-passaġġ respiratorju,

 

 

infezzjoni fungali

Disturbi psikjatriċi

Mhux Komuni

Ansjetà, konfużjoni, nervożiżmu,

 

 

aġitazzjoni, insomnija

 

Rari

Reazzjoni ta' paniku#, delirju#, alluċinazzjonijiet#,

 

 

diżorjentazzjoni#

Disturbi fis-sistema

Komuni

Uġigħ ta’ ras, ngħas

nervuża

Rari

Indeboliment tal-memorja#, amnesija#, letarġija#,

 

 

disturbi fl-attenzjoni#

Disturbi fl-għajnejn

Komuni

Vista mċajpra

Disturbi fil-widnejn u fis-

Komuni

Sturdament

sistema labirintika

 

 

Disturbi fil-qalb

Mhux Komuni

Palpitazzjonijiet

Disturbi vaskulari

Mhux Komuni

Urtikarja, fwawar tas-sħana

Disturbi respiratorji,

Mhux Komuni

Rinite

toraċiċi u medjastinali

 

 

Disturbi gastro-intestinali

Komuni

Ħalq xott, stitikezza, dijarea, nawsja, uġigħ

 

 

addominali

 

Mhux Komuni

Skumdità addominali, dispepsja

Disturbi muskolu-

Mhux Komuni

Uġigħ fid-dahar

skeletriċi u tat-tessuti

 

 

konnettivi

 

 

Disturbi fil-kliewi u fis-

Mhux Komuni

Żamma tal-awrina, disurja

sistema urinarja

 

 

Disturbi ġenerali u

Komuni ħafna

Ħakk fil-post tal-applikazzjoni

kondizzjonijiet ta' mnejn

Komuni

Eritema fil-post tal-applikazzjoni, reazzjoni fil-post

jingħata

 

tal-applikazzjoni, raxx fil-post tal-applikazzjoni

 

 

 

Korriment, avvelenament

Mhux Komuni

Ferita imposta

u komplikazzjonijiet ta' xi

 

 

proċedura

 

 

# reazzjonijiet avversi ta' wara t-tqegħid fis-suq minn rapporti ta' wara t-tqegħid fis-suq biss (li ma dehrux fil-provi kliniċi), bil-kategorija ta' frekwenza stmata mid-data ta’ sikurezza tal-prova klinika, u rrapportati flimkien ma' użu topiku ta' oxybutynin (effetti tal-klassi antikolinerġika).

Reazzjonijiet avversi kkunsidrati li huma assoċjati mat-terapija antikolinerġika b’mod ġenerali, jew osservati b’għoti mill-ħalq ta’ oxybutynin iżda s’issa mhux b’Kentera fil-provi kliniċi jew wara t- tqegħid fis-suq huma: anoressija, rimettar, esofaġite ta' rifluss, nuqqas ta' għaraq, kolp ta' sħana, nuqqas tad-dmugħ, midrijasi, takikardija, arritmija, inkubi, irrekwitezza, konvulżjoni, pressjoni għolja intraokulari u induzzjoni ta' glawkoma, paranojja, fotosensittività, disfunzjoni erettili.

Popolazzjoni pedjatrika

Waqt l-użu ta' wara t-tqegħid fis-suq f'dan il-grupp ta' età, ġew irrappurtati każijiet ta' alluċinazzjonijiet (assoċjati ma' manifestazzjonijiet ta' ansjetà) u disturbi fl-irqad ikkorrelati ma' oxybutynin. It-tfal jistgħu jkunu aktar sensittivi għall-effetti tal-prodott, b'mod partikolari s-CNS u reazzjonijiet avversi psikjatriċi.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi ssuspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa ssuspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Il-konċentrazzjoni fil-plażma ta’ oxybutynin tonqos fi żmien siegħa sa sagħtejn wara t-tneħħija tas- sistema(i) transdermali. Il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati sakemm is-sintomi jgħaddu. Doża eċċessiva b’oxybutynin kienet assoċjata ma’ effetti antikolinerġiċi inkluż eċitazzjoni tas-CNS, fwawar, deni, deidratazzjoni, arritmija kardijaka, rimettar, u żamma tal-awrina. L-inġestjoni ta’ 100 mg oxybutynin chloride mill-ħalq flimkien mal-alkoħol kienet irrappurtata f’tifel ta’ 13-il sena li żviluppa telf tal- memorja, u f’mara ta’ 34 sena li żviluppat sturdament/nuqqas ta’ koxjenza, segwit minn diżorjentament u aġitazzjoni mal-qawmien mill-irqad, twessigħ tal-pupilli, ġilda xotta, arritmija kardijaka, u żamma tal- awrina. Iż-żewġ pazjenti rkupraw kompletament bi trattament sintomatiku.

L-ebda każ ta’ doża eċċessiva ma kien irrappurtat b’Kentera.

5.TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: anti-spażmodiku urinarju, kodiċi ATC: G04B D04.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni: oxybutynin jaġixxi bħala antagonista kompetittiv tal-acetylcholine f’riċetturi muskariniċi post-ganglijoniċi, li jirriżulta fir-rilassament tal-muskolu lixx tal-bużżieqa tal-awrina.

Effetti farmakodinamiċi:

F’pazjenti bil-bużżieqa tal-awrina attiva ħafna, ikkaratterizzata minn instabbilità jew iperriflessija tal- muskolu detrusor, studji ċistometriċi wrew li oxybutynin iżid il-kapaċità massima tal-bużżieqa tal-awrina u jżid il-volum għall-ewwel kontrazzjoni tad-detrusor. B’dan il-mod oxybutynin inaqqas l-urġenza u l- frekwenza urinarja kemm ta’ episodji ta’ inkontinenza kif ukoll ta’ għemil volontarju tal-awrina.

Oxybutynin huwa taħlita raċemika (50:50) tal-isomeri R u S. Attività anti-muskarinika tinsab l-aktar fl- isomeru R. L-isomeru R ta’ oxybutynin juri selettività akbar għas-sub-tipi muskariniċi M1 u M3 (predominanti fil-muskolu detrusor tal-bużżieqa tal-awrina u fil-glandola parotid) meta mqabbla mas-sub- tip M2 (predominanti f’tessut kardijaku). Il-metabolit attiv, N-desethyloxybutynin, għandu attività farmakoloġika fuq il-muskolu detrusor uman li tixbah lil dik li nstabet fi studji in vitro ta’ oxybutynin,

iżda għandu affinità akbar biex jintrabat mat-tessuti tal-parotid minn oxybutynin. Il-forma bażi libera ta’ oxybutynin hija farmakoloġikament ekwivalenti għal oxybutynin hydrochloride.

Effikaċja klinika:

Total ta’ 957 pazjent b’inkontinenza urinarja impulsive kienu eżaminati fi tliet studji kkontrollati li qabblu Kentera mal-plaċebo, oxybutynin mill-ħalq u/jew ma’ kapsuli ta’ tolterodine b’azzjoni fit-tul. Tnaqqis fl- episodji ta’ inkontinenza, frekwenza urinarja, u volum tat-tbattil tal-awrina f’temp ta’ ġimgħa kienu eżaminati. Kentera wassal għal titjib konsistenti fis-sintomi ta’ bużżieqa tal-awrina attiva ħafna meta mqabbel mal-plaċebo.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Kentera għandu konċentrazzjoni ta’ oxybutynin biżżejjed biex iżżomm trasport kontinwu matul l-interval tad-dożaġġ ta’ 3 sa 4 ijiem. Oxybutynin huwa trasportat minn ġol-ġilda intatta għaċ-ċirkolazzjoni sistemika permezz ta’ diffużjoni passiva minn ġol-istratum corneum. Wara l-applikazzjoni ta’ Kentera, il- konċentrazzjoni ta’ oxybutynin fil-plażma tiżdied għal madwar 24 sa 48 siegħa, u tilħaq il-medja tal- konċentrazzjonijiet massimi ta’ 3 sa 4ng/mL. Kondizzjonijiet ta’ stat fiss jintlaħqu waqt it-tieni applikazzjoni tal-garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda. Minn hemm ’l quddiem, konċentrazzjonijiet kostanti jinżammu sa 96 siegħa. Id-differenza fl-AUC u fis-Cmax ta’ oxybutynin u l- metabolu attiv N-desethyloxybutynin wara l-applikazzjoni transdermali ta’ Kentera fuq l-addome, il- warrani jew il-ġenbejn mhijiex klinikament relevanti.

Distribuzzjoni

Oxybutynin huwa distribwit sew fit-tessuti tal-ġisem wara l-assorbiment sistemiku. Il-volum tad- distribuzzjoni kien stmat li huwa 193 l wara l-għoti ġol-vini ta’ 5 mg ta’ oxybutynin hydrochloride.

Metaboliżmu

Oxybutynin mogħti b’mod orali huwa primarjament metabolizzat mis-sistemi tal-enzimi taċ-ċitokromju P450, b’mod partikulari mis-CYP3A4, li fil-biċċa l-kbira tinsab fil-fwied u mas-superfiċje ta’ ġewwa tal- imsaren. Il-metaboliti jinkludu phenylcyclohexylglycolic acid, li huwa farmakoloġikament inattiv, u N-desethyloxybutynin, li huwa farmakoloġikament attiv. L-għoti transdermali ta’ oxybutynin jevita l- ewwel passaġġ tal-metaboliżmu gastro-intestinali u epatiku, u b’hekk inaqqas il-formazzjoni tal-metabolit N-desethyl.

Eskrezzjoni

Oxybutynin huwa metabolizzat b’mod estensiv mill-fwied, ara fuq, b’inqas minn 0.1% tad-doża mogħtija titneħħa mhux mibdula fl-awrina. Barra dan, inqas minn 0.1% tad-doża mogħtija titneħħa bħala l- metabolit N-desethyloxybutynin.

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurta’ tal-medicina

Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku, ibbażat fuq studji ta’ tossikoloġija akuta, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer u tossiċità lokali, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin. F’konċentrazzjoni ta’ 0.4 mg/kg/jum ta’ oxybutynin mogħti taħt il-ġilda, l-okkorrenza ta’ anomaliji fl- organi tiżdied b’mod sinifikanti, iżda hija osservata biss fil-preżenza ta’ tossiċità materna. Kentera jagħti madwar 0.08 mg/kg/jum. Madankollu, minħabba li l-assoċjazzjoni bejn it-tossiċità materna u l-effett fuq l- iżvilupp għadha mhijiex ċara, ir-rilevanza għas-sigurtà tal-bniedem ma tistax tiġi indirizzata. Fl-istudju subkutanju dwar il-fertilità fil-firien, waqt li l-ebda effett ma kien irrappurtat fil-firien maskili, fin-nisa, il- fertilità ġarrbet ħsara u kien identifikat NOAEL (livell li fih ma jkun osservat l-ebda effett avvers) ta’

5 mg/kg.

Rapport ta’ Stima tar-Riskju Ambjentali

Is-sustanza attiva oxybutynin hi persistenti fl-ambjent.

6 TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Kisja rqieqa ta’ rinforz

Polyester/ethylene-vinyl acetate (PET/EVA) ċar

Saff tan-nofs Triacetin

Soluzzjoni adeżiva ta’ acrylic copolymer li fiha d-dominji 2-ethylhexyl acrylate N-vinyl pyrrolidone u hexamethyleneglycol dimethacrylate polymer.

Kisja li terħi

Polyester silikonizzat

6.2Inkompatibilitajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Tagħmlux fil-friġġ jew friża.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Il-gareż li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda huma mqegħdin individwalment fi qratas laminate magħmula minn LDPE/karta u huma pprovduti f’Kaxxi għall-Pazjent bil-Kalendarju ta’ 2, 8 jew 24 garża.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġjar ieħor

Applika immedjatament hekk kif tneħħi minn ġol-qartas protettiv. Wara l-użu, il-garża jkun għad fiha kwantitajiet sostanzjali ta’ ingredjenti attivi. L-ingredjenti attivi tal-garża li jkun baqa’ jista’ jkollhom effetti li jagħmlu l-ħsara jekk jilħqu l-ilma ambjentali. Għalhekk, wara li titneħħa, il-garża wżata għandha tintlewa min-nofs, bin-naħa tas-sustanza li teħel tħares ’il ġewwa sabiex il-membrana li terħi ma tkunx esposta, għandha titqiegħed fil-qartas oriġinali u wara tintrema mingħajr periklu fejn ma tintlaħaqx mit- tfal. Il-gareż użati jew li ma jintużawx għandhom jintremew kif jitolbu l-liġijet lokali jew ikunu rritornati fl-ispiżerija. Il-gareż użati m’għandhomx jiġu ifflaxxjati fit-tojlit u lanqas imqiegħda f’sistemi ta’ rimi ta’ skart likwidu.

Attivitajiet li jistgħu jwasslu għall-għaraq eċċessiv, jew espożizzjoni għall-ilma jew għal temperatura estrema, jistgħu jwasslu għal problemi ta’ adeżjoni. Tesponix il-garża għax-xemx.

7.ID-DETENTUR TAL AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Nicobrand Limited 189 Castleroe Road Coleraine L-Irlanda ta’ Fuq BT51 3RP

8.NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/03/270/001

8 gareż li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

EU/1/03/270/002

24 garża li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

EU/1/03/270/003

2 gareż li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

9.DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 15/06/2004

Data tal-aħħar tiġdid: 15/06/2009

10.DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni ddettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku ta’l-Aġenzija Ewropeja dwar il-Mediċini (EMA) http://www.ema.europa.eu

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Kentera 90.7 mg/g ġel f’qartas

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull qartas ta’ gramma waħda ta’ ġel fih 90.7 mg ta’ oxybutynin (bħala 100 mg oxybutynin hydrochloride) li jirriżulta f’għoti nominali ta’ madwar 4 mg/jum.

Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Ġel ġewwa qartas.

Ġel idroalkoħoliku li jinxef malajr, ċar, lixx, mingħajr riħa, u mingħajr kulur.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Trattament sintomatiku ta’ inkontinenza impulsiva u/jew żieda fil-frekwenza u l-urġenza urinarja kif tista’ sseħħ f’pazjenti adulti bil-bużżieqa tal-awrina instabbli

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Id-doża rakkomandata hija ta’ qartas wieħed li jiġi applikat darba kuljum li tikkorrispondi għal doża mgħotija ta’ madwar 4 mg.

Popolazzjoni tal-anzjani

Abbażi ta’ esperjenza minn provi kliniċi aġġustament fid-doża mhux ikkunsidrat neċessarju f’din il- popolazzjoni. Madankollu Kentera għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti anzjani, li jistgħu jkunu aktar sensittivi għall-effetti ta’ antikolinerġiċi li jaġixxu ċentralment u juru differenzi fil-farmakokinetika (ara sezzjoni 4.4).

Indeboliment renali

Ma hemm l-ebda esperjenza bl-użu ta’ Kentera f’pazjenti b’indeboliment renali.

Indeboliment epatiku

Ma hemm l-ebda esperjenza bl-użu ta’ Kentera f’pazjenti b’indeboliment epatiku.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta' Kentera fil-popolazzjoni pedjatrika ma ġewx determinati s’issa. Kentera mhux rakkomandat għall-użu fil-popolazzjoni pedjatrika. Data disponibbli bħalissa hi deskritta f’sezzjoni 4.8, iżda ma tista’ ssir l-ebda rakkomandazzjoni dwar il-pożoloġija.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Kentera għandu jiġi applikat fuq ġilda xotta u intatta fuq l-addome, fuq il-parti ta’ fuq tad- dirgħajn/spallejn, jew fuq il-koxox. Is-siti tal-applikazzjoni għandhom jinbidlu. L-applikazzjoni ma għandhiex issir fl-istess sit fi ġranet konsekuttivi.

Evita li tieħu banju, tgħum, tieħu doċċa, tagħmel l-eżerċizzju jew tgħaddas is-sit tal-applikazzjoni fl-ilma għal siegħa wara l-applikazzjoni (ara sezzjoni 4.4).

Huwa rakkomandat li s-sit tal-applikazzjoni jitgħatta bil-ħwejjeġ ladarba l-ġel ikun nixef.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal xi sustanzi mhux attivi.

Kentera huwa kontraindikat f’pazjenti b’żamma tal-awrina, b’kondizzjoni gastro-intestinali severa, mijastenja gravis jew bi glawkoma b’angolu dejjaq u f’pazjenti li qegħdin f’riskju għal dawn il- kondizzjonijiet.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Minħabba li l-istratum corneum huwa l-pass li jillimita r-rata fl-għoti transdermali, kwalunkwe qasma tipprovdi aċċess dirett għall-epidermide, u dan potenzjalment iżid il-penetrazzjoni u jiffaċilita l- migrazzjoni tal-prodott mediċinali lejn il-fluss tad-demm. Għalhekk Kentera ma għandux jiġi applikat fuq superfiċje tal-ġilda li għadha kif ġiet imqaxxra jew dammeġġjata.

Evita li tieħu banju, tgħum, tieħu doċċa, tagħmel l-eżerċizzju jew tgħaddas is-sit tal-applikazzjoni fl-ilma għal siegħa wara l-applikazzjoni.

Huwa rakkomandat li s-sit tal-applikazzjoni jitgħatta bil-ħwejjeġ ladarba Kentera ikun nixef.

L-effett tad-deni, l-espożizzjoni għal sorsi esterni ta’ sħana, li persuna tixxemmex u s-sawna fuq il- karatteristiċi tal-assorbiment ta’ Kentera ma ġewx investigati.

Metaboliżmu indebolit

Kentera għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti b’indeboliment epatiku jew renali. L-użu ta’ Kentera f’pazjenti b’indeboliment epatiku għandu jiġi mmonitorjat b’attenzjoni minħabba li oxybutynin huwa metabolizzat b’mod estensiv fil-fwied. Kawżi oħra ta’ awrina frekwenti (insuffiċjenza tal-qalb jew mard renali) għandhom jiġu evalwati qabel trattament b’Kentera. Jekk ikun hemm infezzjoni fl-apparat urinarju, għandha tinbeda terapija antibatterika xierqa.

Żamma tal-awrina

Prodotti mediċinali antikolinerġiċi għandhom jingħataw b’kawtela lill-pazjenti b’ostruzzjoni klinikament sinifikanti fil-ħruġ tal-bużżieqa tal-awrina minħabba r-riskju ta’ żamma tal-awrina.

L-għoti orali ta’ oxybutynin jista’ jiġġustifika dawn id-dikjarazzjonijiet ta’ twissija li ġejjin, iżda dawn l- avvenimenti ma kinux osservati matul il-provi kliniċi b’Kentera:

Disturbi gastro-intestinali

Prodotti mediċinali antikolinerġiċi jistgħu jnaqqsu l-motilità gastro-intestinali u għandhom jintużaw b’kawtela f’pazjenti b’disturbi gastro-intestinali ostruttivi minħabba r-riskju ta’ żamma fl-istonku, u f’kondizzjonijiet bħal kolite ulċerattiva, u atonija intestinali. Prodotti mediċinali antikolinerġiċi għandhom jintużaw b’kawtela f’pazjenti li għandhom ftuq fil-bokka tal-istonku/rifluss gastro-esofagali u/jew li fl- istess ħin qegħdin jieħdu prodotti mediċinali (bħall-bisfosfonati) li jistgħu jikkawżaw jew jaggravaw l- esofaġite.

Kentera għandu jintuża b'kawtela f'pazjenti anzjani, li jistgħu jkunu aktar sensittivi għall-effetti ta' antikolinerġiċi li jaġixxu ċentralment u juru differenzi fil-farmakokinetika.

B’kollox 496 pazjent kienu esposti għal Kentera fl-istudju randomised, double-blind, ikkontrollat bi plaċebo, ta’ 12-il ġimgħa u fl-istudju ta’ estensjoni dwar is-sigurtá ta’ 14-il ġimgħa. Minn dawn 188 pazjent (38%) kellhom 65 sena jew aktar u ma wrew l-ebda differenza globali fis-sigurtà jew fl-effikaċja meta mqabbla ma’ pazjenti iżgħar. Għalhekk abbażi ta’ evidenza klinika attwali aġġustament fid-doża f’pazjenti anzjani mhux ikkunsidrat neċessarju.

Episodji psikjatriċi u tas-sistema nervuża ċentrali (CNS - central nervous system) antikolinerġiċi bħal disturbi fl-irqad (eż. insomnija) u disturbi konjittivi ġew assoċjati mal-użu ta' oxybutynin, speċjalment f'pazjenti anzjani. Għandha tintuża kawtela meta oxybutynin jingħata flimkien ma' mediċini antikolinerġiċi oħra (ara wkoll sezzjoni 4.5). Jekk pazjent jesperjenza avvenimenti bħal dawn, għandu jiġi kkunsidrat it-twaqqif tal-mediċina.

Avvenimenti psikjatriċi oħrajn li jimplikaw mekkaniżmu antikolinerġiku ġew irrapportati waqt l-użu wara t-tqegħid fis-suq (ara sezzjoni 4.8).

Prodotti mediċinali antikolinerġiċi għandhom jintużaw b’kawtela f’pazjenti li għandhom newropatija awtonomika, indeboliment konjittiv jew il-marda ta’ Parkinson.

Il-pazjenti għandhom jiġu nfurmati li tista’ sseħħ prostazzjoni minħabba s-sħana (deni u puplesija bis- sħana minħabba nuqqas ta’ ħruġ tal-għaraq) meta antikolinerġiċi bħal oxybutynin jintużaw f’ambjent sħun.

Oxybutynin jista’ jaggrava s-sintomi tal-ipertirojdiżmu, il-mard koronarju tal-qalb, l-insuffiċjenza konġestiva tal-qalb, l-arritmiji kardijaċi, it-takikardja, il-pressjoni għolja u l-ipertrofija tal-prostata.

Oxybutynin jista’ jwassal għal trażżin fit-tnixxija tal-bżieq li jista’ jirriżulta fit-taħsir tas-snien, parodontożi jew kandidjażi tal-ħalq.

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u affarijiet oħra li jistgħu jibdlu l- effett farmaċewtiku tal-prodott

L-użu fl-istess ħin ta’ oxybutynin ma’ prodotti mediċinali antikolinerġiċi oħra jew ma’ sustanzi attivi oħra li jikkompetu għall-metaboliżmu tal-enzima CYP3A4 jista’ jżid il-frekwenza jew is-severità ta’ ħalq xott, stitikezza, u ħedla. Minħabba li oxybutynin huwa metabolizzat mill-isoenzim taċ-ċitokromju P 450, CYP 3A4, l-interazzjonijiet ma’ prodotti mediċinali li jinibixxu dan l-isoenzim, jew indutturi magħrufa ta’ CYP 3A4, ma jistgħux jiġu esklużi. Wieħed għandu jżomm dan f’moħħu meta jagħti antifungali tat-tip azole (eż. ketoconazole) jew antibijotiċi makrolidi (eż. erythromycin) flimkien ma’ oxybutynin. Il-konsum tal- meraq tal-grejpfrut ukoll jista’ jinfluwenza l-metaboliżmu ta’ oxybutynin.

Prodotti mediċinali antikolinerġiċi jistgħu potenzjalment ibiddlu l-assorbiment ta’ xi prodotti mediċinali mogħtija fl-istess ħin minħabba l-effetti antikolinerġiċi fuq il-motilità gastro-intestinali.

L-attività antikolinerġika ta’ oxybutynin tiżdied bl-użu flimkien ma’ antikolinerġiċi oħra jew ma’ prodotti mediċinali b’attività antikolinerġika, bħal amantadine u prodotti mediċinali antikolinerġiċi oħra antiparkinsonjani (eż. biperiden, levodopa), antistamini, antipsikotiċi (eż. phenothiazines, butyrophenones, clozapine), quinidine, antidepressanti triċikliċi, atropine u taħlitiet relatati bħall-antispasmodiċi atropiniċi, u dipyridamole.

Oxybutynin jista’ jikkawża ħedla jew vista mċajpra. Il-ħedla tista’ tiżdied bil-konsum tal-alkoħol. Minħabba li Kentera jista’ jikkawża l-ħedla, n-ngħas, jew vista mċajpra, il-pazjenti għandhom jiġu avżati biex jeżerċitaw kawtela waqt li jkunu qegħdin isuqu jew iħaddmu magni (ara sezzjoni 4.7).

Oxybutynin jista’ jantagonizza terapiji prokinetiċi, bħal cisapride u metocloparamide, u għandu jiġi evitat fil-preżenza ta’ kondizzjonijiet ta’ motilità gastro-intestinali mnaqqsa.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Nisa li jistgħu joħorġu tqal/Kontraċezzjoni fl-irġiel u n-nisa

Nisa f’età li jistgħu joħorġu tqal għandhom jiġu ttestjati għat-tqala qabel ma jibdew it-terapija, u waqt it- terapija għandhom jużaw xi tip ta’ kontraċettiv kontra t-tqala.

Tqala

Ma hemmx tagħrif biżżejjed dwar l-użu ta’ oxybutynin ġel topiku fin-nisa tqal. Studji f’annimali urew effett tossiku minuri fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Kentera m’għandux jintuża waqt it- tqala ħlief meta hemm bżonn speċifiku.

Treddigħ

L-informazzjoni disponibbli turi li oxybutynin jiġi eliminat fil-ħalib tal-firien, iżda mhuwiex magħruf jekk oxybutynin jiġix eliminat fil-ħalib uman. L-użu ta’ oxybutynin mhuwiex rakkomandat waqt it-treddigħ.

Fertilità

Dejta dwar l-effetti possibbli tal-użu ta’ oxybutynin fuq il-fertilità umana fl-irġiel u n-nisa mhijiex disponibbli. Studji dwar il-fertilità fil-firien jissuġġerixxu marġini ta’ sigurtà ta’ 6 darbiet kemm fl-irġiel kif ukoll fin-nisa adulti li jitgħammru meta Kentera jingħata kif preskritt. (ara sezzjoni 5.3)

Pazjenti li jkunu qegħdin fuq terapija b’Kentera għandhom iżommu s-siti tal-applikazzjoni mgħottija bil- ħwejjeġ meta jiġu f’kuntatt ma’ nisa tqal jew li qegħdin ireddgħu jew ma’ trabi li jkunu qegħdin jitreddgħu.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Kentera għandu effett żgħir fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Minħabba li Kentera jista’ jikkawża ħedla, ngħas, jew vista mċajpra, il-pazjenti għandhom jiġu avżati biex jeżerċitaw kawtela waqt li jkunu qegħdin isuqu jew iħaddmu magni (ara sezzjoni 4.5).

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

Is-sigurtà ta’ Kentera ġiet evalwata f’pazjenti b’inkontinenza urinarja impulsiva fi studju ta’ Fażi 3 randomised, double-blind, ikkontrollat bi plaċebo, bi grupp parallel li kien jinkludi 789 pazjent (bi 389 pazjent jirċievu Kentera u 400 pazjent jirċievu plaċebo).

L-aktar reazzjonijiet avversi rrappurtati b’mod komuni kienu ħalq xott (Kentera 6.9%, plaċebo 2.8%). Reazzjonijiet avversi oħra li ġew irrappurtati kienu prurite fis-sit tal-applikazzjoni (Kentera 2.1%, plaċebo 0.8%), dermatite fis-sit tal-applikazzjoni (Kentera 1.8%, plaċebo 0.3%), sturdament (Kentera 1.5%, plaċebo 0.5%), uġigħ ta’ ras (Kentera 1.5%, plaċebo 2.8%), stitikezza (Kentera 1.3%, plaċebo 1.0%), u prurite (Kentera 1.3%, plaċebo 1.3%).

Lista f’tabella tar-reazzjonijiet avversi

Reazzjonijiet avversi minn studji kliniċi ta' fażi 3 u 4 huma elenkati hawn taħt skont is-sistema tal- klassifika tal-organi u l-grupp ta' frekwenza. Il-frekwenzi huma definiti bħala: komuni ħafna (≥1/10), komuni (>1/100 sa <1/10), mhux komuni (>1/1,000 sa <1/100), rari (>1/10,000 sa <1/1,000), rari ħafna (<1/10,000). F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa huma mniżżla f’ordni li tibda b’dak l- iżjed serju u tkompli għal dak l-inqas serju. Ir-reazzjonijiet avversi ta' wara t-tqegħid fis-suq li ma dehrux fil-provi kliniċi huma inklużi wkoll.

MedDRA

Inċidenza

Reazzjonijiet avversi

Sistema tal-Klassifika

 

 

tal-Organi

 

 

Infezzjonijiet u

Mhux komuni

Infezzjonijiet tal-apparat urinarju

infestazzjonijiet

 

 

Disturbi fil-metaboliżmu

Mhux komuni

Ipokalimja

u n-nutrizzjoni

 

 

Disturbi psikjatriċi

Mhux komuni

Ansjetà, konfużjoni, nervożiżmu, aġitazzjoni,

 

 

insomnija

 

Rari

Reazzjoni ta' paniku#, delirju#, alluċinazzjonijiet#,

 

 

diżorjentazzjoni#

Disturbi fis-sistema

Komuni

Uġigħ ta’ ras, sturdament

nervuża

Mhux komuni

Ngħas, disgewżja, irqad ta’ kwalità fqira, rogħda

 

Rari

Indeboliment tal-memorja#, amnesija#, letarġija#,

 

 

disturbi fl-attenzjoni

Disturbi fl-għajnejn

Mhux komuni

Għajnejn xotti

Disturbi fil-widnejn u fis-

Mhux komuni

Vertigo

sistema labirintika

 

 

Disturbi fil-qalb

Mhux komuni

Fibrillazzjoni atrijali, aġitazzjoni atrijali, arritmija

 

 

tas-sinus

Disturbi vaskulari

Mhux komuni

Fwawar

Disturbi respiratorji,

Mhux komuni

Sogħla, żieda fis-sekrezzjoni tal-parti ta’ fuq tal-

toraċiċi u medjastinali

 

passaġġ tan-nifs

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali

Komuni

Ħalq xott, stitikezza

 

Mhux komuni

Dijarea, nawsja, dispepsja, rimettar, murliti

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-

Komuni

Prurite

tessuti ta’ taħt il-ġilda

Mhux komuni

Raxx, ġilda xotta, raxx pruritiku

 

 

 

Disturbi fil-kliewi u fis-

Mhux komuni

Disurja, ematurja, uġigħ renali, żamma tal-awrina

sistema urinarja

 

 

Disturbi ġenerali u

Komuni

Prurite fis-sit tal-applikazzjoni, dermatite fis-sit tal-

kondizzjonijiet ta' mnejn

 

applikazzjoni

jingħata

 

 

Mhux komuni

Għeja, edima periferali, infafet fis-sit tal-

 

 

 

applikazzjoni, anestesija fis-sit tal-applikazzjoni,

 

 

eritema fis-sit tal-applikazzjoni, irritazzjoni fis-sit

 

 

tal-applikazzjoni, uġigħ fis-sit tal-applikazzjoni,

 

 

infafet bil-materja fis-sit tal-applikazzjoni

 

 

 

Investigazzjonijiet

Mhux komuni

Elettrokardjogramma anormali, bidla fl-

 

 

elettrokardjogramma, żieda ta’ chloride fid-demm

 

 

 

# reazzjonijiet avversi ta' wara t-tqegħid fis-suq minn rapporti ta' wara t-tqegħid fis-suq biss (li ma dehrux fil-provi kliniċi), bil-kategorija ta' frekwenza stmata mid-data ta’ sikurezza tal-prova klinika, u rrapportati flimkien ma' użu topiku ta' oxybutynin (effetti tal-klassi antikolinerġika).

Reazzjonijiet avversi kkunsidrati li huma assoċjati mat-terapija antikolinerġika b’mod ġenerali, jew osservati b’għoti mill-ħalq ta’ oxybutynin iżda s’issa mhux b’Kentera fil-provi kliniċi jew wara t-tqegħid fis-suq huma: anoressija, rimettar, esofaġite ta' rifluss, nuqqas ta' għaraq, kolp ta' sħana, nuqqas tad- dmugħ, midrijasi, takikardija, arritmija, inkubi, irrekwitezza, konvulżjoni, pressjoni għolja intraokulari u induzzjoni ta' glawkoma, paranojja, fotosensittività, disfunzjoni erettili.

Popolazzjoni pedjatrika

Waqt l-użu ta' wara t-tqegħid fis-suq f'dan il-grupp ta' età, ġew irrappurtati każijiet ta' alluċinazzjonijiet (assoċjati ma' manifestazzjonijiet ta' ansjetà) u disturbi fl-irqad ikkorrelati ma' oxybutynin. It-tfal jistgħu jkunu aktar sensittivi għall-effetti tal-prodott, b'mod partikolari s-CNS u reazzjonijiet avversi psikjatriċi.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi ssuspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa ssuspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Doża eċċessiva b’oxybutynin ġiet assoċjata ma’ effetti antikolinerġiċi inkluż eċitazzjoni tas-CNS, fwawar, deni, deidratazzjoni, arritmija kardijaka, rimettar, u żamma tal-awrina. Il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati sakemm is-sintomi jgħaddu. Il-konċentrazzjonijiet ta’ oxybutynin fil-plażma jibdew jonqsu

24 siegħa wara l-applikazzjoni ta’ Kentera. L-inġestjoni ta’ 100 mg ta’ oxybutynin mill-ħalq flimkien mal- alkoħol kienet irrappurtata f’tifel ta’ 13-il sena li żviluppa telf tal-memorja, u f’mara ta’ 34 sena li żviluppat sturdament/nuqqas ta’ koxjenza, segwit minn diżorjentament u aġitazzjoni mal-qawmien mill- irqad, twessigħ tal-pupilli, ġilda xotta, arritmija kardijaka, u żamma tal-awrina. Iż-żewġ pazjenti rkupraw kompletament bi trattament sintomatiku.

5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Uroloġiċi, anti-spażmodiċi urinarji, Kodiċi ATC: G04B D04.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Oxybutynin jaġixxi bħala antagonista kompetittiv tal-acetylcholine f’riċetturi muskariniċi post- ganglijoniċi, li jirriżulta fir-rilassament tal-muskolu lixx tal-bużżieqa tal-awrina.

Effetti farmakodinamiċi

F’pazjenti bil-bużżieqa tal-awrina attiva ħafna, ikkaratterizzata minn instabbilità jew iperriflessija tal- muskolu detrusor, studji ċistometriċi wrew li oxybutynin iżid il-kapaċità massima tal-bużżieqa tal-awrina u jżid il-volum għall-ewwel kontrazzjoni tad-detrusor. B’dan il-mod oxybutynin inaqqas l-urġenza u l- frekwenza urinarja kemm ta’ episodji ta’ inkontinenza kif ukoll ta’ għemil volontarju tal-awrina.

Oxybutynin huwa taħlita raċemika (50:50) tal-isomeri R u S. Attività anti-muskarinika tinsab l-aktar fl- isomeru R. L-isomeru R ta’ oxybutynin juri selettività akbar għas-sub-tipi muskariniċi M1 u M3 (predominanti fil-muskolu detrusor tal-bużżieqa tal-awrina u fil-glandola parotid) meta mqabbla mas-sub- tip M2 (predominanti f’tessut kardijaku). Il-metabolit attiv, N-desethyloxybutynin, għandu attività farmakoloġika fuq il-muskolu detrusor uman li tixbah lil dik li nstabet fi studji in vitro ta’ oxybutynin, iżda għandu affinità akbar biex jintrabat mat-tessuti tal-parotid minn oxybutynin. Il-forma bażi libera ta’ oxybutynin hija farmakoloġikament ekwivalenti għal oxybutynin hydrochloride.

Effikaċja klinika

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ Kentera ġew evalwati f’pazjenti b’inkontinenza urinarja impulsiva fi studju wieħed ta’ Fażi 3.

L-istudju ta’ Fażi 3 kien studju randomised, double-blind, ikkontrollat bi plaċebo, bi grupp parallel li kien jinkludi 789 pazjent. It-trattament double-blind li dam għaddej 12-il ġimgħa kien jinkludi applikazzjonijiet ta’ kuljum ta’ Kentera jew ta’ ġel simili bħala plaċebo. Trattament b’tikketta mikxufa li dam għaddej 14- il ġimgħa kien disponibbli għal sottogrupp ta’ pazjenti li temmew il-perjodu double-blind. Il-maġġoranza tal-pazjenti kienu Kawkażi (86.3%) u nisa (89.2%), b’età medja ta’ 59.4 snin (firxa: 18 sa 88 sena). Madwar 75% tal-pazjenti ma kellhom l-ebda trattament farmakoloġiku preċedenti għall-inkontinenza.

Il-pazjenti li rċevew trattament b’Kentera esperjenzaw tnaqqis statistikament sinifikanti ferm fin-numru ta’ episodji ta’ inkontinenza urinarja kuljum mil-linja bażi sal-punt finali (il-punt finali primarju tal- effikaċja) meta mqabbla ma’ plaċebo (p<0.0001), kif ukoll għall-punti finali sekondarji: tnaqqis fil- frekwenza urinarja medja ta’ kuljum (p=0.0017), u żieda fil-volum medju ta’ awrina kull tbattil (p=0.0018). B’Kentera ġie osservat ukoll titjib sinifikanti fl-evalwazzjonijiet tal-kwalità tal-ħajja li tkejlet waqt l-istudju.

It-tibdil medju u medjan mil-linja bażi fl-episodji ta’ inkontinenza ta’ kuljum (punt finali primarju), il- frekwenza urinarja, u l-volum ta’ tbattil urinarju bejn il-plaċebo u l-gruppi ta’ trattament attiv huma miġbura fil-qosor fit-tabella hawn taħt.

Tibdil medju u medjan mil-linja bażi fl-episodji ta’ inkontinenza, il-frekwenza urinarja, u l-volum ta’ tbattil urinarju f’Ġimgħa 12 (LOCF)

 

Kentera

Plaċebo

Parametru

(N=389)

(N=400)

Medja (SD)

Medjan

Medja (SD)

Medjan

Episodji ta’ inkontinenza ta’ kuljum

 

 

 

 

Linja bażi

5.4 (3.26)

4.7

5.4 (3.28)

4.7

Tibdil mil-linja bażi

-3.0 (2.73)

-2.7

-2.5 (3.06)

-2.0

Valur P vs. plaċebo

<0.0001

 

--

Frekwenza urinarja ta’ kuljum

 

 

 

 

Linja bażi

12.4 (3.34)

11.7

12.2 (3.32)

11.3

Tibdil mil-linja bażi

-2.7 (3.21)

-2.7

-2.0 (2.82)

-1.7

Valur P vs. plaċebo

0.0017

 

 

--

Volum ta’ tbattil urinarju (mL)

 

 

 

 

Linja bażi

163.4 (65.85)

160.1

167.9 (68.40)

160.6

Tibdil mil-linja bażi

21.0 (65.33)

11.5

3.8 (53.79)

0.0

Valur P vs. plaċebo

0.0018

 

 

--

Episodji ta’ awrina bil-lejl kuljum

 

 

 

 

Linja bażi

2.5 (1.61)

2.3

2.5 (1.71)

2.3

Tibdil mil-linja bażi

-0.7 (1.40)

-0.7

-0.7 (1.32)

-0.7

Valur P vs. plaċebo

0.1372

 

 

--

Matul it-trattament double-blind intwera effett pożittiv sinifikanti fuq il-kwalità tal-ħajja b’Kentera bbażat fuq il-Kwestjonarju dwar l-Impatt tal-Inkontinenza (IIQ - Incontinence Impact Questionnaire). Dawn ir-

riżultati kienu evidenti wara l-ewwel xahar ta’ trattament u nżammu matul it-trattament double-blind kif jidher fit-tabella hawn taħt.

Tibdil medju (SD) mil-linja bażi għal punteġġ totali tal-IIQ u subskali f’Ġimgħa 12

(LOCF)

 

 

 

Valur P

 

Kentera

Plaċebo

(Kentera vs. Plaċebo

Punteġġ

(N=389)

(N=400)

)

 

 

 

 

Punteġġ totali

-72.1 (80.01)

-49.5 (76.59)

0.0005

Subskala tal-ivvjaġġar

-20.9 (25.55)

-15.1 (24.82)

0.0068

Subskala tal-attività fiżika

-18.0 (23.23)

-13.0 (21.68)

0.0078

Subskala tar-relazzjonijiet

-15.2 (20.07)

-9.7 (19.27)

0.0019

soċjali

Subskala tas-saħħa

-18.1 (21.96)

-11.8 (20.64)

0.0002

emozzjonali

Effetti pożittivi sinifikanti ġew innotati wkoll għal kull dominju ta’ sottoskala tal-IIQ u għal sitta minn għaxar dominji dwar il-kwalità tal-ħajja, inkluż id-dominju dwar l-impatt tal-inkontinenza, tal- Kwestjonarju King’s Health (KHQ - King’s Health Questionnaire) kif jidher fit-tabella hawn taħt.

Tibdil medju (SD) mil-linja bażi fil-Punteġġi tad-Dominju tal-KHQ f’Ġimgħa 12

(LOCF)

Dominju

Kentera

Plaċebo

Valur P

 

(N=389)

(N=400)

(Kentera vs. Plaċebo)

Perċezzjoni tas-saħħa ġenerali

0.4 (12.23)

0.1 (11.94)

0.6528

Impatt tal-inkontinenza

-27.9 (30.02)

-21.3 (27.05)

0.0023

Severità tas-sintomi

-20.6 (22.90)

-15.8 (21.84)

0.0024

Limitazzjonijiet tal-irwol

-27.1 (29.24)

-21.3 (27.16)

0.0133

Limitazzjonijiet fiżiċi

-20.2 (30.04)

-16.8 (28.12)

0.1064

Limitazzjonijiet soċjali

-11.5 (24.40)

-10.3 (23.46)

0.4468

Relazzjonijiet personali

-11.2 (24.96)

-6.2 (19.77)

0.0489

Emozzjonijiet

-11.7 (24.59)

-8.4 (24.89)

0.0649

Irqad u enerġija

-15.6 (24.18)

-10.3 (22.42)

0.0061

Severità tal-miżuri (biex

 

 

 

tlaħħaq)

-15.3 (21.40)

-11.1 (19.16)

0.0058

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Kentera huwa formulat għal applikazzjoni ta’ kuljum u huwa kapaċi li jżomm livelli terapewtiċi ta’ oxybutynin fid-demm. Oxybutynin huwa trasportat minn ġol-ġilda intatta għaċ-ċirkolazzjoni sistemika permezz ta’ diffużjoni passiva minn ġol-istratum corneum. Wara l-applikazzjoni ta’ Kentera, il- konċentrazzjoni ta’ oxybutynin fil-plażma tiżdied għal madwar 7 ijiem, u tilħaq il-konċentrazzjonijiet massimi medji ta’ 4 sa 5 ng/mL. Il-kondizzjonijiet fi stat fiss jintlaħqu wara s-seba’ ġurnata ta’ għoti. Id- differenza fl-AUC u fis-Cmax ta’ oxybutynin u l-metabolu attiv N-desethyloxybutynin wara l- applikazzjoni transdermali ta’ Kentera fuq l-addome, il-parti ta’ fuq tad-dirgħajn/spallejn jew il-koxox mhijiex klinikament relevanti.

Distribuzzjoni

Oxybutynin huwa distribwit sew fit-tessuti tal-ġisem wara l-assorbiment sistemiku. Il-volum tad- distribuzzjoni kien stmat li huwa 193 l wara l-għoti ġol-vini ta’ 5 mg ta’ oxybutynin hydrochloride.

Bijotransformazzjoni

Oxybutynin mogħti b’mod orali huwa primarjament metabolizzat mis-sistemi tal-enzimi taċ-ċitokromju P450, b’mod partikulari mis-CYP3A4, li fil-biċċa l-kbira tinsab fil-fwied u mas-superfiċje ta’ ġewwa tal- imsaren. L-espressjoni ta’ CYP3A u CYP3A4 tista’ tvarja b’sa 40 darba minħabba l-polimorfiżmu ġenetiku. Il-metaboliti jinkludu phenylcyclohexylglycolic acid, li huwa farmakoloġikament inattiv, u N-desethyloxybutynin, li huwa farmakoloġikament attiv. L-għoti transdermali ta’ oxybutynin jevita l-

ewwel passaġġ tal-metaboliżmu gastro-intestinali u epatiku, u b’hekk inaqqas il-formazzjoni tal-metabolit N-desethyl.

Eskrezzjoni

Oxybutynin huwa metabolizzat b’mod estensiv mill-fwied, ara fuq, b’inqas minn 0.1% tad-doża mogħtija titneħħa mhux mibdula fl-awrina. Barra dan, inqas minn 0.1% tad-doża mogħtija titneħħa bħala l- metabolit N-desethyloxybutynin.

Trasferiment minn persuna għal persuna

Il-potenzjal għat-trasferiment dermali ta’ oxybutynin minn persuna ttrattata għal persuna li mhijiex ttrattata ġie evalwat fi studju b’doża waħda fejn l-individwi ddożati b’Kentera kienu nvoluti f’kuntatt vigoruż ma’ sieħeb/sieħba mhux ittrattat/a għal 15-il minuta, bi ħwejjeġ jgħattu ż-żona tal-applikazzjoni (N=14-il koppja) jew mingħajr (N=12-il koppja). L-imsieħba li ma kinux qegħdin jirċievu trattament li ma kinux protetti mill-ħwejjeġ urew konċentrazzjonijiet traċċabbli ta’ oxybutynin fil-plażma (Cmax

medja = 0.94 ng/mL). Tnejn mill-14-il individwu li ma kinux qegħdin jirċievu trattament li pparteċipaw fir-reġimen ta’ kuntatt tal-ħwejjeġ mal-ġilda kellhom konċentrazzjonijiet li jistgħu jitkejlu ta’ oxybutynin fil-plażma (Cmax < 0.1 ng/mL) waqt it-48 siegħa wara l-kuntatt ma’ individwi ttrattati; oxybutynin ma setax jitkejjel fit-12-il individwu li baqa’ li ma kinux qegħdin jirċievu trattament.

L-effetti tal-ħasil fid-doċċa

L-effett tal-ħasil fid-doċċa fuq l-assorbiment ta’ oxybutynin kien evalwat fi studju randomised, crossover fi stat fiss taħt kondizzjonijiet ta’ ebda doċċa, jew ta’ teħid ta’doċċa 1, 2 jew 6 sigħat wara l-applikazzjoni ta’ Kentera (N=20). Ir-riżultati tal-istudju jindikaw li t-teħid ta’ doċċa wara siegħa ma jaffettwax l- espożizzjoni sistemika ġenerali għal oxybutynin.

L-użu mal-krema għall-protezzjoni mix-xemx

L-effett tal-krema għall-protezzjoni mix-xemx fuq l-assorbiment ta’ oxybutynin meta applikat nofs siegħa qabel jew nofs siegħa wara l-applikazzjoni ta’ Kentera kien evalwat fi studju b’doża waħda randomised u crossover (N=16). L-applikazzjoni konkomittanti tal-krema għall-protezzjoni mix-xemx, qabel jew wara l- applikazzjoni ta’ Kentera, ma kellha l-ebda effett fuq l-espożizzjoni sistemika għal oxybutynin.

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Tagħrif mhux kliniku, ibbażat fuq studji ta’ tossiċità akuta, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer u tossiċità lokali, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin. Reazzjonijiet avversi kienu osservati fi studji dwar l-effett tossiku fuq l-embrijuni fil-fniek. F’konċentrazzjoni ta’

0.4 mg/kg/jum ta’ oxybutynin mogħti taħt il-ġilda, l-okkorrenza ta’ anomaliji fl-organi tiżdied b’mod sinifikanti, iżda hija osservata biss fil-preżenza ta’ tossiċità materna. Madankollu, minħabba li l- assoċjazzjoni bejn it-tossiċità materna u l-effett fuq l-iżvilupp għadha mhijiex ċara, ir-rilevanza għas- sigurtà tal-bniedem ma tistax tiġi indirizzata. Fl-istudju subkutanju dwar il-fertilità fil-firien, waqt li l-ebda effett ma kien irrappurtat fil-firien maskili, fin-nisa, il-fertilità ġarrbet ħsara u kien identifikat NOAEL (livell li fih ma jkun osservat l-ebda effett avvers) ta’ 5 mg/kg.

Rapport ta’ Stima tar-Riskju Ambjentali

Is-sustanza attiva oxybutynin hi persistenti fl-ambjent.

6 TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Ethanol (96 fil-mija)

Glycerol

Hydroxypropylcellulose

Sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH)

Ilma ppurifikat

6.2 Inkompatibilitajiet

Ma jgħoddx f’dan il-każ.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Tagħmlux fil-friġġ jew friża.

Kentera fih l-alkoħol u huwa kkunsidrat fjammabbli u ma għandux jiġi f’kuntatt ma’ fjamma esposta.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Il-qartas huwa magħmul minn materjal laminat tal-borża b’diversi saffi abbażi ta’ fojl (polymethacrylate/acrylonitrile copolymer/adeżiv/aluminju/polyethylene b’densità baxxa/karta).

Kull qartas fih 1 g ta’ ġel.

Pakketti tal-kartun ta’ 30 qartas.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġjar ieħor

Wara li l-qratas jinfetħu u l-kontenut jinħareġ, il-ġel għandu jintuża immedjatament.

Wara li l-ġel jiġi applikat, l-idejn għandhom jinħaslu sewwa immedjatament bis-sapun u l-ilma. Huwa rakkomandat li s-sit tal-applikazzjoni jitgħatta bil-ħwejjeġ ladarba l-ġel ikun nixef. Evita li tinħasel, tgħum, tieħu doċċa, tagħmel l-eżerċizzju jew li tgħarraq is-sit tal-applikazzjoni fl-ilma għal siegħa wara l- applikazzjoni.

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7. ID-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Nicobrand Limited 189 Castleroe Road Coleraine L-Irlanda ta’ Fuq BT51 3RP

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/03/270/004

30 qartas

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 15/06/2004

Data tal-aħħar tiġdid: 15/06/2009

10. DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni ddettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku ta’l-Aġenzija Ewropeja dwar il-Mediċini (EMA) http://www.ema.europa.eu

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Kentera 90.7 mg/g ġel

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull doża mkejla ta’ gramma waħda ta’ ġel fih 90.7 mg ta’ oxybutynin (bħala 100 mg oxybutynin hydrochloride) li jirriżulta f’għoti nominali ta’ madwar 4 mg/jum.

Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Ġel.

Ġel idroalkoħoliku li jinxef malajr, ċar, lixx, mingħajr riħa, u mingħajr kulur.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Trattament sintomatiku ta’ inkontinenza impulsiva u/jew żieda fil-frekwenza u l-urġenza urinarja kif tista’ sseħħ f’pazjenti adulti bil-bużżieqa tal-awrina instabbli

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Id-doża rakkomandata hija ta’ doża mkejla waħda mill-kontenitur b’ħafna dożi b’pompa tal-kejl applikata darba kuljum li tikkorrispondi għal doża mogħtija ta’ madwar 4 mg.

Popolazzjoni tal-anzjani

Abbażi ta’ esperjenza minn provi kliniċi aġġustament fid-doża mhux ikkunsidrat neċessarju f’din il- popolazzjoni. Madankollu Kentera għandu jintuża b’kawtela f'pazjenti anzjani, li jistgħu jkunu aktar sensittivi għall-effetti ta’ antikolinerġiċi li jaġixxu ċentralment u juru differenzi fil-farmakokinetika (ara sezzjoni 4.4).

Indeboliment renali

Ma hemm l-ebda esperjenza bl-użu ta’ Kentera f’pazjenti b’indeboliment renali.

Indeboliment epatiku

Ma hemm l-ebda esperjenza bl-użu ta’ Kentera f’pazjenti b’indeboliment epatiku.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta' Kentera fil-popolazzjoni pedjatrika ma ġewx determinati s’issa. Kentera mhux rakkomandat għall-użu fil-popolazzjoni pedjatrika. Data disponibbli bħalissa hi deskritta f’sezzjoni 4.8, iżda ma tista’ ssir l-ebda rakkomandazzjoni dwar il-pożoloġija.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Kentera għandu jiġi applikat fuq ġilda xotta u intatta fuq l-addome, fuq il-parti ta’ fuq tad- dirgħajn/spallejn, jew fuq il-koxox. Is-siti tal-applikazzjoni għandhom jinbidlu. L-applikazzjoni ma għandhiex issir fl-istess sit fi ġranet konsekuttivi.

Evita li tieħu banju, tgħum, tieħu doċċa, tagħmel l-eżerċizzju jew tgħaddas is-sit tal-applikazzjoni fl-ilma għal siegħa wara l-applikazzjoni (ara sezzjoni 4.4).

Huwa rakkomandat li s-sit tal-applikazzjoni jitgħatta bil-ħwejjeġ ladarba l-ġel ikun nixef.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal xi sustanzi mhux attivi.

Kentera huwa kontraindikat f’pazjenti b’żamma tal-awrina, b’kondizzjoni gastro-intestinali severa, mijastenja gravis jew bi glawkoma b’angolu dejjaq u f’pazjenti li qegħdin f’riskju għal dawn il- kondizzjonijiet.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Minħabba li l-istratum corneum huwa l-pass li jillimita r-rata fl-għoti transdermali, kwalunkwe qasma tipprovdi aċċess dirett għall-epidermide, u dan potenzjalment iżid il-penetrazzjoni u jiffaċilita l- migrazzjoni tal-prodott mediċinali lejn il-fluss tad-demm. Għalhekk Kentera ma għandux jiġi applikat fuq superfiċje tal-ġilda li għadha kif ġiet imqaxxra jew dammeġġjata.

Evita li tieħu banju, tgħum, tieħu doċċa, tagħmel l-eżerċizzju jew tgħaddas is-sit tal-applikazzjoni fl-ilma għal siegħa wara l-applikazzjoni.

Huwa rakkomandat li s-sit tal-applikazzjoni jitgħatta bil-ħwejjeġ ladarba Kentera ikun nixef.

L-effett tad-deni, l-espożizzjoni għal sorsi esterni ta’ sħana, li persuna tixxemmex u s-sawna fuq il- karatteristiċi tal-assorbiment ta’ Kentera ma ġewx investigati.

Metaboliżmu indebolit

Kentera għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti b’indeboliment epatiku jew renali. L-użu ta’ Kentera f’pazjenti b’indeboliment epatiku għandu jiġi mmonitorjat b’attenzjoni minħabba li oxybutynin huwa metabolizzat b’mod estensiv fil-fwied. Kawżi oħra ta’ awrina frekwenti (insuffiċjenza tal-qalb jew mard renali) għandhom jiġu evalwati qabel trattament b’Kentera. Jekk ikun hemm infezzjoni fl-apparat urinarju, għandha tinbeda terapija antibatterika xierqa.

Żamma tal-awrina

Prodotti mediċinali antikolinerġiċi għandhom jingħataw b’kawtela lill-pazjenti b’ostruzzjoni klinikament sinifikanti fil-ħruġ tal-bużżieqa tal-awrina minħabba r-riskju ta’ żamma tal-awrina.

L-għoti orali ta’ oxybutynin jista’ jiġġustifika dawn id-dikjarazzjonijiet ta’ twissija li ġejjin, iżda dawn l- avvenimenti ma kinux osservati matul il-provi kliniċi b’Kentera:

Disturbi gastro-intestinali

Prodotti mediċinali antikolinerġiċi jistgħu jnaqqsu l-motilità gastro-intestinali u għandhom jintużaw b’kawtela f’pazjenti b’disturbi gastro-intestinali ostruttivi minħabba r-riskju ta’ żamma fl-istonku, u f’kondizzjonijiet bħal kolite ulċerattiva, u atonija intestinali. Prodotti mediċinali antikolinerġiċi għandhom jintużaw b’kawtela f’pazjenti li għandhom ftuq fil-bokka tal-istonku/rifluss gastro-esofagali u/jew li fl- istess ħin qegħdin jieħdu prodotti mediċinali (bħall-bisfosfonati) li jistgħu jikkawżaw jew jaggravaw l- esofaġite.

Kentera għandu jintuża b'kawtela f'pazjenti anzjani, li jistgħu jkunu aktar sensittivi għall-effetti ta' antikolinerġiċi li jaġixxu ċentralment u juru differenzi fil-farmakokinetika.

B’kollox 496 pazjent kienu esposti għal Kentera fl-istudju randomised, double-blind, ikkontrollat bi plaċebo, ta’ 12-il ġimgħa u fl-istudju ta’ estensjoni dwar is-sigurtá ta’ 14-il ġimgħa. Minn dawn 188 pazjent (38%) kellhom 65 sena jew aktar u ma wrew l-ebda differenza globali fis-sigurtà jew fl-effikaċja meta mqabbla ma’ pazjenti iżgħar. Għalhekk abbażi ta’ evidenza klinika attwali aġġustament fid-doża f’pazjenti anzjani mhux ikkunsidrat neċessarju.

Episodji psikjatriċi u tas-sistema nervuża ċentrali (CNS - central nervous system) antikolinerġiċi bħal disturbi fl-irqad (eż. insomnija) u disturbi konjittivi ġew assoċjati mal-użu ta' oxybutynin, speċjalment f'pazjenti anzjani. Għandha tintuża kawtela meta oxybutynin jingħata flimkien ma' mediċini antikolinerġiċi oħra (ara wkoll sezzjoni 4.5). Jekk pazjent jesperjenza avvenimenti bħal dawn, għandu jiġi kkunsidrat it-twaqqif tal-mediċina.

Avvenimenti psikjatriċi oħrajn li jimplikaw mekkaniżmu antikolinerġiku ġew irrapportati waqt l-użu wara t-tqegħid fis-suq (ara sezzjoni 4.8).

Prodotti mediċinali antikolinerġiċi għandhom jintużaw b’kawtela f’pazjenti li għandhom newropatija awtonomika, indeboliment konjittiv jew il-marda ta’ Parkinson.

Il-pazjenti għandhom jiġu nfurmati li tista’ sseħħ prostazzjoni minħabba s-sħana (deni u puplesija bis- sħana minħabba nuqqas ta’ ħruġ tal-għaraq) meta antikolinerġiċi bħal oxybutynin jintużaw f’ambjent sħun.

Oxybutynin jista’ jaggrava s-sintomi tal-ipertirojdiżmu, il-mard koronarju tal-qalb, l-insuffiċjenza konġestiva tal-qalb, l-arritmiji kardijaċi, it-takikardja, il-pressjoni għolja u l-ipertrofija tal-prostata.

Oxybutynin jista’ jwassal għal trażżin fit-tnixxija tal-bżieq li jista’ jirriżulta fit-taħsir tas-snien, parodontożi jew kandidjażi tal-ħalq.

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u affarijiet oħra li jistgħu jibdlu l- effett farmaċewtiku tal-prodott

L-użu fl-istess ħin ta’ oxybutynin ma’ prodotti mediċinali antikolinerġiċi oħra jew ma’ sustanzi attivi oħra li jikkompetu għall-metaboliżmu tal-enzima CYP3A4 jista’ jżid il-frekwenza jew is-severità ta’ ħalq xott, stitikezza, u ħedla. Minħabba li oxybutynin huwa metabolizzat mill-isoenzim taċ-ċitokromju P 450, CYP 3A4, l-interazzjonijiet ma’ prodotti mediċinali li jinibixxu dan l-isoenzim, jew indutturi magħrufa ta’ CYP 3A4, ma jistgħux jiġu esklużi. Wieħed għandu jżomm dan f’moħħu meta jagħti antifungali tat-tip azole (eż. ketoconazole) jew antibijotiċi makrolidi (eż. erythromycin) flimkien ma’ oxybutynin. Il-konsum tal- meraq tal-grejpfrut ukoll jista’ jinfluwenza l-metaboliżmu ta’ oxybutynin.

Prodotti mediċinali antikolinerġiċi jistgħu potenzjalment ibiddlu l-assorbiment ta’ xi prodotti mediċinali mogħtija fl-istess ħin minħabba l-effetti antikolinerġiċi fuq il-motilità gastro-intestinali.

L-attività antikolinerġika ta’ oxybutynin tiżdied bl-użu flimkien ma’ antikolinerġiċi oħra jew ma’ prodotti mediċinali b’attività antikolinerġika, bħal amantadine u prodotti mediċinali antikolinerġiċi oħra antiparkinsonjani (eż. biperiden, levodopa), antistamini, antipsikotiċi (eż. phenothiazines, butyrophenones, clozapine), quinidine, antidepressanti triċikliċi, atropine u taħlitiet relatati bħall-antispasmodiċi atropiniċi, u dipyridamole.

Oxybutynin jista’ jikkawża ħedla jew vista mċajpra. Il-ħedla tista’ tiżdied bil-konsum tal-alkoħol. Minħabba li Kentera jista’ jikkawża l-ħedla, n-ngħas, jew vista mċajpra, il-pazjenti għandhom jiġu avżati biex jeżerċitaw kawtela waqt li jkunu qegħdin isuqu jew iħaddmu magni (ara sezzjoni 4.7).

Oxybutynin jista’ jantagonizza terapiji prokinetiċi, bħal cisapride u metocloparamide, u għandu jiġi evitat fil-preżenza ta’ kondizzjonijiet ta’ motilità gastro-intestinali mnaqqsa.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Nisa li jistgħu joħorġu tqal/Kontraċezzjoni fl-irġiel u n-nisa

Nisa f’età li jistgħu joħorġu tqal għandhom jiġu ttestjati għat-tqala qabel ma jibdew it-terapija, u waqt it- terapija għandhom jużaw xi tip ta’ kontraċettiv kontra t-tqala.

Tqala

Ma hemmx tagħrif biżżejjed dwar l-użu ta’ oxybutynin ġel topiku fin-nisa tqal. Studji f’annimali urew effett tossiku minuri fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Kentera m’għandux jintuża waqt it- tqala ħlief meta hemm bżonn speċifiku.

Treddigħ

L-informazzjoni disponibbli turi li oxybutynin jiġi eliminat fil-ħalib tal-firien, iżda mhuwiex magħruf jekk oxybutynin jiġix eliminat fil-ħalib uman. L-użu ta’ oxybutynin mhuwiex rakkomandat waqt it-treddigħ.

Fertilità

Dejta dwar l-effetti possibbli tal-użu ta’ oxybutynin fuq il-fertilità umana fl-irġiel u n-nisa mhijiex disponibbli. Studji dwar il-fertilità fil-firien jissuġġerixxu marġini ta’ sigurtà ta’ 6 darbiet kemm fl-irġiel kif ukoll fin-nisa adulti li jitgħammru meta Kentera jingħata kif preskritt. (ara sezzjoni 5.3)

Pazjenti li jkunu qegħdin fuq terapija b’Kentera għandhom iżommu s-siti tal-applikazzjoni mgħottija bil- ħwejjeġ meta jiġu f’kuntatt ma’ nisa tqal jew li qegħdin ireddgħu jew ma’ trabi li jkunu qegħdin jitreddgħu.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Kentera għandu effett żgħir fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Minħabba li Kentera jista’ jikkawża ħedla, ngħas, jew vista mċajpra, il-pazjenti għandhom jiġu avżati biex jeżerċitaw kawtela waqt li jkunu qegħdin isuqu jew iħaddmu magni (ara sezzjoni 4.5).

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

Is-sigurtà ta’ Kentera ġiet evalwata f’pazjenti b’inkontinenza urinarja impulsiva fi studju ta’ Fażi 3 randomised, double-blind, ikkontrollat bi plaċebo, bi grupp parallel li kien jinkludi 789 pazjent (bi 389 pazjent jirċievu Kentera u 400 pazjent jirċievu plaċebo).

L-aktar reazzjonijiet avversi rrappurtati b’mod komuni kienu ħalq xott (Kentera 6.9%, plaċebo 2.8%). Reazzjonijiet avversi oħra li ġew irrappurtati kienu prurite fis-sit tal-applikazzjoni (Kentera 2.1%, plaċebo 0.8%), dermatite fis-sit tal-applikazzjoni (Kentera 1.8%, plaċebo 0.3%), sturdament (Kentera 1.5%, plaċebo 0.5%), uġigħ ta’ ras (Kentera 1.5%, plaċebo 2.8%), stitikezza (Kentera 1.3%, plaċebo 1.0%), u prurite (Kentera 1.3%, plaċebo 1.3%).

Lista f’tabella tar-reazzjonijiet avversi

Reazzjonijiet avversi minn studji kliniċi ta' fażi 3 u 4 huma elenkati hawn taħt skont is-sistema tal- klassifika tal-organi u l-grupp ta' frekwenza. Il-frekwenzi huma definiti bħala: komuni ħafna (≥1/10), komuni (>1/100 sa <1/10), mhux komuni (>1/1,000 sa <1/100), rari (>1/10,000 sa <1/1,000), rari ħafna (<1/10,000). F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa huma mniżżla f’ordni li tibda b’dak l- iżjed serju u tkompli għal dak l-inqas serju. Ir-reazzjonijiet avversi ta' wara t-tqegħid fis-suq li ma dehrux fil-provi kliniċi huma inklużi wkoll.

MedDRA

Inċidenza

Reazzjonijiet avversi

Sistema tal-Klassifika

 

 

tal-Organi

 

 

Infezzjonijiet u

Mhux komuni

Infezzjonijiet tal-apparat urinarju

infestazzjonijiet

 

 

Disturbi fil-metaboliżmu

Mhux komuni

Ipokalimja

u n-nutrizzjoni

 

 

Disturbi psikjatriċi

Mhux komuni

Ansjetà, konfużjoni, nervożiżmu, aġitazzjoni,

 

 

insomnija

 

Rari

Reazzjoni ta' paniku#, delirju#, alluċinazzjonijiet#,

 

 

diżorjentazzjoni#

Disturbi fis-sistema

Komuni

Uġigħ ta’ ras, sturdament

nervuża

Mhux komuni

Ngħas, disgewżja, irqad ta’ kwalità fqira, rogħda

 

Rari

Indeboliment tal-memorja#, amnesija#, letarġija#,

 

 

disturbi fl-attenzjoni

Disturbi fl-għajnejn

Mhux komuni

Għajnejn xotti

Disturbi fil-widnejn u fis-

Mhux komuni

Vertigo

sistema labirintika

 

 

Disturbi fil-qalb

Mhux komuni

Fibrillazzjoni atrijali, aġitazzjoni atrijali, arritmija

 

 

tas-sinus

Disturbi vaskulari

Mhux komuni

Fwawar

Disturbi respiratorji,

Mhux komuni

Sogħla, żieda fis-sekrezzjoni tal-parti ta’ fuq tal-

toraċiċi u medjastinali

 

passaġġ tan-nifs

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali

Komuni

Ħalq xott, stitikezza

 

Mhux komuni

Dijarea, nawsja, dispepsja, rimettar, murliti

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-

Komuni

Prurite

tessuti ta’ taħt il-ġilda

Mhux komuni

Raxx, ġilda xotta, raxx pruritiku

 

 

 

Disturbi fil-kliewi u fis-

Mhux komuni

Disurja, ematurja, uġigħ renali, żamma tal-awrina

sistema urinarja

 

 

Disturbi ġenerali u

Komuni

Prurite fis-sit tal-applikazzjoni, dermatite fis-sit tal-

kondizzjonijiet ta' mnejn

 

applikazzjoni

jingħata

 

 

Mhux komuni

Għeja, edima periferali, infafet fis-sit tal-

 

 

 

applikazzjoni, anestesija fis-sit tal-applikazzjoni,

 

 

eritema fis-sit tal-applikazzjoni, irritazzjoni fis-sit

 

 

tal-applikazzjoni, uġigħ fis-sit tal-applikazzjoni,

 

 

infafet bil-materja fis-sit tal-applikazzjoni

 

 

 

Investigazzjonijiet

Mhux komuni

Elettrokardjogramma anormali, bidla fl-

 

 

elettrokardjogramma, żieda ta’ chloride fid-demm

 

 

 

# reazzjonijiet avversi ta' wara t-tqegħid fis-suq minn rapporti ta' wara t-tqegħid fis-suq biss (li ma dehrux fil-provi kliniċi), bil-kategorija ta' frekwenza stmata mid-data ta’ sikurezza tal-prova klinika, u rrapportati flimkien ma' użu topiku ta' oxybutynin (effetti tal-klassi antikolinerġika).

Reazzjonijiet avversi kkunsidrati li huma assoċjati mat-terapija antikolinerġika b’mod ġenerali, jew osservati b’għoti mill-ħalq ta’ oxybutynin iżda s’issa mhux b’Kentera fil-provi kliniċi jew wara t-tqegħid fis-suq huma: anoressija, rimettar, esofaġite ta' rifluss, nuqqas ta' għaraq, kolp ta' sħana, nuqqas tad- dmugħ, midrijasi, takikardija, arritmija, inkubi, irrekwitezza, konvulżjoni, pressjoni għolja intraokulari u induzzjoni ta' glawkoma, paranojja, fotosensittività, disfunzjoni erettili.

Popolazzjoni pedjatrika

Waqt l-użu ta' wara t-tqegħid fis-suq f'dan il-grupp ta' età, ġew irrappurtati każijiet ta' alluċinazzjonijiet (assoċjati ma' manifestazzjonijiet ta' ansjetà) u disturbi fl-irqad ikkorrelati ma' oxybutynin. It-tfal jistgħu jkunu aktar sensittivi għall-effetti tal-prodott, b'mod partikolari s-CNS u reazzjonijiet avversi psikjatriċi.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi ssuspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa ssuspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Doża eċċessiva b’oxybutynin ġiet assoċjata ma’ effetti antikolinerġiċi inkluż eċitazzjoni tas-CNS, fwawar, deni, deidratazzjoni, arritmija kardijaka, rimettar, u żamma tal-awrina. Il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati sakemm is-sintomi jgħaddu. Il-konċentrazzjonijiet ta’ oxybutynin fil-plażma jibdew jonqsu

24 siegħa wara l-applikazzjoni ta’ Kentera. L-inġestjoni ta’ 100 mg ta’ oxybutynin mill-ħalq flimkien mal- alkoħol kienet irrappurtata f’tifel ta’ 13-il sena li żviluppa telf tal-memorja, u f’mara ta’ 34 sena li żviluppat sturdament/nuqqas ta’ koxjenza, segwit minn diżorjentament u aġitazzjoni mal-qawmien mill- irqad, twessigħ tal-pupilli, ġilda xotta, arritmija kardijaka, u żamma tal-awrina. Iż-żewġ pazjenti rkupraw kompletament bi trattament sintomatiku.

5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Uroloġiċi, anti-spażmodiċi urinarji, Kodiċi ATC: G04B D04.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Oxybutynin jaġixxi bħala antagonista kompetittiv tal-acetylcholine f’riċetturi muskariniċi post- ganglijoniċi, li jirriżulta fir-rilassament tal-muskolu lixx tal-bużżieqa tal-awrina.

Effetti farmakodinamiċi

F’pazjenti bil-bużżieqa tal-awrina attiva ħafna, ikkaratterizzata minn instabbilità jew iperriflessija tal- muskolu detrusor, studji ċistometriċi wrew li oxybutynin iżid il-kapaċità massima tal-bużżieqa tal-awrina u jżid il-volum għall-ewwel kontrazzjoni tad-detrusor. B’dan il-mod oxybutynin inaqqas l-urġenza u l- frekwenza urinarja kemm ta’ episodji ta’ inkontinenza kif ukoll ta’ għemil volontarju tal-awrina.

Oxybutynin huwa taħlita raċemika (50:50) tal-isomeri R u S. Attività anti-muskarinika tinsab l-aktar fl- isomeru R. L-isomeru R ta’ oxybutynin juri selettività akbar għas-sub-tipi muskariniċi M1 u M3 (predominanti fil-muskolu detrusor tal-bużżieqa tal-awrina u fil-glandola parotid) meta mqabbla mas-sub- tip M2 (predominanti f’tessut kardijaku). Il-metabolit attiv, N-desethyloxybutynin, għandu attività farmakoloġika fuq il-muskolu detrusor uman li tixbah lil dik li nstabet fi studji in vitro ta’ oxybutynin, iżda għandu affinità akbar biex jintrabat mat-tessuti tal-parotid minn oxybutynin. Il-forma bażi libera ta’ oxybutynin hija farmakoloġikament ekwivalenti għal oxybutynin hydrochloride.

Effikaċja klinika

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ Kentera ġew evalwati f’pazjenti b’inkontinenza urinarja impulsiva fi studju wieħed ta’ Fażi 3.

L-istudju ta’ Fażi 3 kien studju randomised, double-blind, ikkontrollat bi plaċebo, bi grupp parallel li kien jinkludi 789 pazjent. It-trattament double-blind li dam għaddej 12-il ġimgħa kien jinkludi applikazzjonijiet ta’ kuljum ta’ Kentera jew ta’ ġel simili bħala plaċebo. Trattament b’tikketta mikxufa li dam għaddej 14- il ġimgħa kien disponibbli għal sottogrupp ta’ pazjenti li temmew il-perjodu double-blind. Il-maġġoranza tal-pazjenti kienu Kawkażi (86.3%) u nisa (89.2%), b’età medja ta’ 59.4 snin (firxa: 18 sa 88 sena). Madwar 75% tal-pazjenti ma kellhom l-ebda trattament farmakoloġiku preċedenti għall-inkontinenza.

Il-pazjenti li rċevew trattament b’Kentera esperjenzaw tnaqqis statistikament sinifikanti ferm fin-numru ta’ episodji ta’ inkontinenza urinarja kuljum mil-linja bażi sal-punt finali (il-punt finali primarju tal- effikaċja) meta mqabbla ma’ plaċebo (p<0.0001), kif ukoll għall-punti finali sekondarji: tnaqqis fil- frekwenza urinarja medja ta’ kuljum (p=0.0017), u żieda fil-volum medju ta’ awrina kull tbattil (p=0.0018). B’Kentera ġie osservat ukoll titjib sinifikanti fl-evalwazzjonijiet tal-kwalità tal-ħajja li tkejlet waqt l-istudju.

It-tibdil medju u medjan mil-linja bażi fl-episodji ta’ inkontinenza ta’ kuljum (punt finali primarju), il- frekwenza urinarja, u l-volum ta’ tbattil urinarju bejn il-plaċebo u l-gruppi ta’ trattament attiv huma miġbura fil-qosor fit-tabella hawn taħt.

Tibdil medju u medjan mil-linja bażi fl-episodji ta’ inkontinenza, il-frekwenza urinarja, u l-volum ta’ tbattil urinarju f’Ġimgħa 12 (LOCF)

 

Kentera

Plaċebo

Parametru

(N=389)

(N=400)

Medja (SD)

Medjan

Medja (SD)

Medjan

Episodji ta’ inkontinenza ta’ kuljum

 

 

 

 

Linja bażi

5.4 (3.26)

4.7

5.4 (3.28)

4.7

Tibdil mil-linja bażi

-3.0 (2.73)

-2.7

-2.5 (3.06)

-2.0

Valur P vs. plaċebo

<0.0001

 

--

Frekwenza urinarja ta’ kuljum

 

 

 

 

Linja bażi

12.4 (3.34)

11.7

12.2 (3.32)

11.3

Tibdil mil-linja bażi

-2.7 (3.21)

-2.7

-2.0 (2.82)

-1.7

Valur P vs. plaċebo

0.0017

 

 

--

Volum ta’ tbattil urinarju (mL)

 

 

 

 

Linja bażi

163.4 (65.85)

160.1

167.9 (68.40)

160.6

Tibdil mil-linja bażi

21.0 (65.33)

11.5

3.8 (53.79)

0.0

Valur P vs. plaċebo

0.0018

 

 

--

Episodji ta’ awrina bil-lejl kuljum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linja bażi

2.5 (1.61)

2.3

2.5 (1.71)

2.3

Tibdil mil-linja bażi

-0.7 (1.40)

-0.7

-0.7 (1.32)

-0.7

Valur P vs. plaċebo

0.1372

 

 

--

Matul it-trattament double-blind intwera effett pożittiv sinifikanti fuq il-kwalità tal-ħajja b’Kentera bbażat fuq il-Kwestjonarju dwar l-Impatt tal-Inkontinenza (IIQ - Incontinence Impact Questionnaire). Dawn ir- riżultati kienu evidenti wara l-ewwel xahar ta’ trattament u nżammu matul it-trattament double-blind kif jidher fit-tabella hawn taħt.

Tibdil medju (SD) mil-linja bażi għal punteġġ totali tal-IIQ u subskali f’Ġimgħa 12

(LOCF)

 

 

 

Valur P

 

Kentera

Plaċebo

(Kentera vs. Plaċebo

Punteġġ

(N=389)

(N=400)

)

Punteġġ totali

-72.1 (80.01)

-49.5 (76.59)

0.0005

Subskala tal-ivvjaġġar

-20.9 (25.55)

-15.1 (24.82)

0.0068

Subskala tal-attività fiżika

-18.0 (23.23)

-13.0 (21.68)

0.0078

Subskala tar-relazzjonijiet

-15.2 (20.07)

-9.7 (19.27)

0.0019

soċjali

Subskala tas-saħħa

-18.1 (21.96)

-11.8 (20.64)

0.0002

emozzjonali

Effetti pożittivi sinifikanti ġew innotati wkoll għal kull dominju ta’ sottoskala tal-IIQ u għal sitta minn għaxar dominji dwar il-kwalità tal-ħajja, inkluż id-dominju dwar l-impatt tal-inkontinenza, tal- Kwestjonarju King’s Health (KHQ - King’s Health Questionnaire) kif jidher fit-tabella hawn taħt.

Tibdil medju (SD) mil-linja bażi fil-Punteġġi tad-Dominju tal-KHQ f’Ġimgħa 12

(LOCF)

Dominju

 

 

Valur P

Kentera

Plaċebo

(Kentera vs. Plaċebo

 

(N=389)

(N=400)

)

Perċezzjoni tas-saħħa ġenerali

0.4 (12.23)

0.1 (11.94)

0.6528

Impatt tal-inkontinenza

-27.9 (30.02)

-21.3 (27.05)

0.0023

Severità tas-sintomi

-20.6 (22.90)

-15.8 (21.84)

0.0024

Limitazzjonijiet tal-irwol

-27.1 (29.24)

-21.3 (27.16)

0.0133

Limitazzjonijiet fiżiċi

-20.2 (30.04)

-16.8 (28.12)

0.1064

Limitazzjonijiet soċjali

-11.5 (24.40)

-10.3 (23.46)

0.4468

Relazzjonijiet personali

-11.2 (24.96)

-6.2 (19.77)

0.0489

Emozzjonijiet

-11.7 (24.59)

-8.4 (24.89)

0.0649

Irqad u enerġija

-15.6 (24.18)

-10.3 (22.42)

0.0061

Severità tal-miżuri (biex

 

 

 

tlaħħaq)

-15.3 (21.40)

-11.1 (19.16)

0.0058

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Kentera huwa formulat għal applikazzjoni ta’ kuljum u huwa kapaċi li jżomm livelli terapewtiċi ta’ oxybutynin fid-demm. Oxybutynin huwa trasportat minn ġol-ġilda intatta għaċ-ċirkolazzjoni sistemika permezz ta’ diffużjoni passiva minn ġol-istratum corneum. Wara l-applikazzjoni ta’ Kentera, il- konċentrazzjoni ta’ oxybutynin fil-plażma tiżdied għal madwar 7 ijiem, u tilħaq il-konċentrazzjonijiet massimi medji ta’ 4 sa 5 ng/mL. Il-kondizzjonijiet fi stat fiss jintlaħqu wara s-seba’ ġurnata ta’ għoti. Id- differenza fl-AUC u fis-Cmax ta’ oxybutynin u l-metabolu attiv N-desethyloxybutynin wara l- applikazzjoni transdermali ta’ Kentera fuq l-addome, il-parti ta’ fuq tad-dirgħajn/spallejn jew il-koxox mhijiex klinikament relevanti.

Distribuzzjoni

Oxybutynin huwa distribwit sew fit-tessuti tal-ġisem wara l-assorbiment sistemiku. Il-volum tad- distribuzzjoni kien stmat li huwa 193 l wara l-għoti ġol-vini ta’ 5 mg ta’ oxybutynin hydrochloride.

Bijotransformazzjoni

Oxybutynin mogħti b’mod orali huwa primarjament metabolizzat mis-sistemi tal-enzimi taċ-ċitokromju P450, b’mod partikulari mis-CYP3A4, li fil-biċċa l-kbira tinsab fil-fwied u mas-superfiċje ta’ ġewwa tal- imsaren. L-espressjoni ta’ CYP3A u CYP3A4 tista’ tvarja b’sa 40 darba minħabba l-polimorfiżmu ġenetiku. Il-metaboliti jinkludu phenylcyclohexylglycolic acid, li huwa farmakoloġikament inattiv, u

N-desethyloxybutynin, li huwa farmakoloġikament attiv. L-għoti transdermali ta’ oxybutynin jevita l- ewwel passaġġ tal-metaboliżmu gastro-intestinali u epatiku, u b’hekk inaqqas il-formazzjoni tal-metabolit N-desethyl.

Eskrezzjoni

Oxybutynin huwa metabolizzat b’mod estensiv mill-fwied, ara fuq, b’inqas minn 0.1% tad-doża mogħtija titneħħa mhux mibdula fl-awrina. Barra dan, inqas minn 0.1% tad-doża mogħtija titneħħa bħala l- metabolit N-desethyloxybutynin.

Trasferiment minn persuna għal persuna

Il-potenzjal għat-trasferiment dermali ta’ oxybutynin minn persuna ttrattata għal persuna li mhijiex ttrattata ġie evalwat fi studju b’doża waħda fejn l-individwi ddożati b’Kentera kienu nvoluti f’kuntatt vigoruż ma’ sieħeb/sieħba mhux ittrattat/a għal 15-il minuta, bi ħwejjeġ jgħattu ż-żona tal-applikazzjoni (N=14-il koppja) jew mingħajr (N=12-il koppja). L-imsieħba li ma kinux qegħdin jirċievu trattament li ma kinux protetti mill-ħwejjeġ urew konċentrazzjonijiet traċċabbli ta’ oxybutynin fil-plażma (Cmax

medja = 0.94 ng/mL). Tnejn mill-14-il individwu li ma kinux qegħdin jirċievu trattament li pparteċipaw fir-reġimen ta’ kuntatt tal-ħwejjeġ mal-ġilda kellhom konċentrazzjonijiet li jistgħu jitkejlu ta’ oxybutynin fil-plażma (Cmax < 0.1 ng/mL) waqt it-48 siegħa wara l-kuntatt ma’ individwi ttrattati; oxybutynin ma setax jitkejjel fit-12-il individwu li baqa’ li ma kinux qegħdin jirċievu trattament.

L-effetti tal-ħasil fid-doċċa

L-effett tal-ħasil fid-doċċa fuq l-assorbiment ta’ oxybutynin kien evalwat fi studju randomised, crossover fi stat fiss taħt kondizzjonijiet ta’ ebda doċċa, jew ta’ teħid ta’doċċa 1, 2 jew 6 sigħat wara l-applikazzjoni ta’ Kentera (N=20). Ir-riżultati tal-istudju jindikaw li t-teħid ta’ doċċa wara siegħa ma jaffettwax l- espożizzjoni sistemika ġenerali għal oxybutynin.

L-użu mal-krema għall-protezzjoni mix-xemx

L-effett tal-krema għall-protezzjoni mix-xemx fuq l-assorbiment ta’ oxybutynin meta applikat nofs siegħa qabel jew nofs siegħa wara l-applikazzjoni ta’ Kentera kien evalwat fi studju b’doża waħda randomised u crossover (N=16). L-applikazzjoni konkomittanti tal-krema għall-protezzjoni mix-xemx, qabel jew wara l- applikazzjoni ta’ Kentera, ma kellha l-ebda effett fuq l-espożizzjoni sistemika għal oxybutynin.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Tagħrif mhux kliniku, ibbażat fuq studji ta’ tossiċità akuta, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer u tossiċità lokali, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin. Reazzjonijiet avversi kienu osservati fi studji dwar l-effett tossiku fuq l-embrijuni fil-fniek. F’konċentrazzjoni ta’

0.4 mg/kg/jum ta’ oxybutynin mogħti taħt il-ġilda, l-okkorrenza ta’ anomaliji fl-organi tiżdied b’mod sinifikanti, iżda hija osservata biss fil-preżenza ta’ tossiċità materna. Madankollu, minħabba li l- assoċjazzjoni bejn it-tossiċità materna u l-effett fuq l-iżvilupp għadha mhijiex ċara, ir-rilevanza għas- sigurtà tal-bniedem ma tistax tiġi indirizzata. Fl-istudju subkutanju dwar il-fertilità fil-firien, waqt li l-ebda effett ma kien irrappurtat fil-firien maskili, fin-nisa, il-fertilità ġarrbet ħsara u kien identifikat NOAEL (livell li fih ma jkun osservat l-ebda effett avvers) ta’ 5 mg/kg.

Rapport ta’ Stima tar-Riskju Ambjentali

Is-sustanza attiva oxybutynin hi persistenti fl-ambjent.

6 TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Ethanol (96 fil-mija)

Glycerol

Hydroxypropylcellulose

Sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH)

Ilma ppurifikat

6.2 Inkompatibilitajiet

Ma jgħoddx f’dan il-każ.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Tagħmlux fil-friġġ jew friża. Aħżen il-pompa f’pożizzjoni wieqfa.

Kentera fih l-alkoħol u huwa kkunsidrat fjammabbli u ma għandux jiġi f’kuntatt ma’ fjamma esposta.

6.5 In-natura

tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Il-kontenitur b’ħafna dożi jinkludi flixkun tal-polypropylene fuq barra b’kisja tal-borża tal-Polyethylene ta’ Densità Baxxa (LDPE - Low Density Polyethylene), pompa tal-kejl tal-polypropylene, b’gaskits tal- ethylene propylene diene monomer (EPDM), u b’għatu tal-polypropylene.

Kull kontenitur b’ħafna dożi fih għallinqas 30 gramma ta’ Kentera u jagħti 30 doża mkejla ta’ gramma waħda.

Kentera huwa ppakkjat f’kartuna li fiha kontenitur b’ħafna dożi wieħed b’pompa tal-kejl.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġjar ieħor

Qabel ma tuża l-pompa għall-ewwel darba, il-kontenitur b’ħafna dożi għandu jiġi pprajmjat. Biex tipprajmja l-pompa, agħfas għal kollox il-mekkaniżmu tal-pompa b’mod ripetut sakemm jiġi osservat il- ġel, imbagħad agħfas il-pompa darba oħra, u armi dan il-porzjon tal-prodott mediċinali biex tiżgura għoti ta’ doża preċiża. Issa, il-pompa hija pprajmjata u lesta biex tintuża. Wara li jitlesta l-pass tal-prajming, fil-pompa jkun għad fadal 30 doża sħiħa. Id-doża mkejla għandha tiġi applikata minnufih.

Wara kull użu, dejjem poġġi l-għatu protettiv ż-żgħir lura b’mod sod fuq il-ponta taż-żennuna tal-pompa u l-għata l-kbir tal-pompa fuq il-parti ta’ fuq tal-pompa. Jekk waqt l-użu jintilef il-prime (ma joħroġ l- ebda ġel wara li tagħfas il-pompa), irrepeti kif deskritt fuq biex terġa’ tipprajmja l-pompa.

Wara li l-ġel jiġi applikat, l-idejn għandhom jinħaslu sewwa immedjatament bis-sapun u bl-ilma. Huwa rakkomandat li s-sit tal-applikazzjoni jitgħatta bil-ħwejjeġ ladarba l-ġel ikun nixef. Evita li tinħasel, tgħum, tieħu doċċa, tagħmel l-eżerċizzju jew li tgħarraq is-sit tal-applikazzjoni fl-ilma għal siegħa wara l- applikazzjoni.

Il-kontenitur b’ħafna dożi vojt għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7. ID-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Nicobrand Limited 189 Castleroe Road Coleraine L-Irlanda ta’ Fuq BT51 3RP

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/03/270/005 kontenitur b’ħafna dożi wieħed b’pompa tal-kejl

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 15/06/2004

Data tal-aħħar tiġdid: 15/06/2009

10. DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni ddettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku ta’l-Aġenzija Ewropeja dwar il-Mediċini (EMA) http://www.ema.europa.eu

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati