Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Leganto (rotigotine) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - N04BC09

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaLeganto
Kodiċi ATCN04BC09
Sustanzarotigotine
ManifatturUCB Manufacturing Ireland Ltd  

Kontenut tal-Artiklu

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Leganto 1 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda Leganto 3 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Leganto 1 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

Kull impjastru jerħi 1 mg ta’ rotigotine kull 24 siegħa. Kull impjastru ta’ 5 cm2 fih 2.25 mg ta’ rotigotine.

Leganto 3 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

Kull impjastru jerħi 3 mg ta’ rotigotine kull 24 siegħa. Kull impjastru ta’ 15 cm2 fih 6.75 mg ta’ rotigotine.

Għal-lista kompleta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda.

Leganto 1 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

Irqiqa, matrix-type, b’forma kwadra bi truf jagħtu fit-tond, li tikkonsisti fi tliet saffi. In-naħa ta’ barra tas-saff ta’ wara hi ta’ kulur kannella ċar u għandha l-kliem Leganto 1mg/24 h stampat fuqha.

Leganto 3 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

In-naħa ta’ barra tas-saff ta’ wara hi ta’ kulur kannella ċar u għandha l-kliem Leganto 3 mg/24 h stampat fuqha.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Leganto huwa indikat għat-trattament tas-sintomi tas-sindromu ta’ Restless Legs idjopatiku moderat għal sever fl-adulti.

4.2Pożologija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Ir-rakkomandazzjonijiet tad-doża mogħtija huma skont id-doża nominali.

Doża singola kuljum għandha tinbeda b’ 1 mg/24 siegħa. Id-doża tista’ tiżdied b’żiediet ta’ 1 mg/24 siegħa kull ġimgħa għal doża massima ta’ 3 mg/24 siegħa, skont ir-rispons individwali tal-pazjent. Il- bżonn tal-kontinwazzjoni tat-trattament għandu jerġa jiġi kunsidrat kull 6 xhur.

Leganto jiġi applikat darba kuljum. L-impjastru għandu jiġi applikat bejn wieħed u ieħor fl-istess ħin kuljum. L-impjastru jibqa’ fuq il-ġilda għal 24 siegħa u mbagħad jinbidel ma’ wieħed ġdid f’zona ta’ l-applikazzjoni differenti.

Jekk il-pazjent jinsa japplika l-impjastru fil-ħin tas-soltu tal-jum jew jekk l-impjastru jinqala’, għandu jiġi applikat impjastru ieħor għall-bqija tal-jum.

Twaqqif tal-kura

Leganto għandu jitwaqqaf gradwalment. Id-doża ta’ kuljum għandha titnaqqas f’inkrementi ta’

1 mg/24 siegħa bi tnaqqis tad-doża preferibbilment darba kull jumejn, sakemm Leganto jitwaqqaf għal kollox (ara sezzjoni 4.4). Wara din il-proċedura, ma ġiex osservat l-effett rebound ( meta s-sintomi jiggravaw wara l’intensita` iniżjali wara li jitwaqqaf it-trattament).

Popolazzjonijiet speċjali

Indeboliment tal-fwied

L-aġġustament tad-doża mhuwiex meħtieġ f’pazjenti li għandhom indeboliment tal-fwied li jkun minn ħafif sa moderat. Hu rakkomandat li tingħata attenzjoni fi trattament ta’ pazjenti b’ indeboliment sever tal-fwied, li jista’ jwassal għal tneħħija mnaqqsa ta’ rotigotine. Rotigotine ma ġiex studjat f’dan il- grupp ta’ pazjenti. Jista’ jkun hemm bżonn tnaqqis fid-doża f’każ li jiggrava l-indeboliment tal-fwied.

Indeboliment tal-kliewi

L-aġġustament tad-doża mhuwiex meħtieġ f’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi li jkun minn ħafif sa sever, inkluz dawk li jeħtieġu d-dijaliżi. Jista’ jkun hemm ukoll livelli akkumulati ta’ rotigotine mhux mistennija meta jiggrava b’mod akut il-funzjoni tal-kliewi (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurta` u l-effikaċja ta’ rotigotine fit-tfal u addoloxxenti ghad ma ġietx stabbilita. Id-dejta disponibbli bħalissa huma deskritti f’sezzjoni 5.2 imma ma jistgħux isiru rekommandazzjonijiet dwar pożoloġija.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Leganto huwa għall-użu taħt il-ġilda.

L-impjastru għandu jiġi applikat fuq ġilda nadifa, xotta, intatta u f’saħħitha fuq l-addome, il-koxxa, il- ġenbejn, il-ġenb tal-ġisem, l-ispallejn, jew fuq in-naħa ta’ fuq tad-driegħ. L-applikazzjoni mill-ġdid fl- istess zona fi żmien 14-il jum għandha tiġi evitata. Leganto m’għandux jitpoġġa fuq il-ġilda jekk din tkun ħamra, irritata jew fiha xi ferita. (ara sezzjoni 4.4).

Użu u mmaniġġjar:

Nofs l-inforra tar-rilaxx għandha titneħħa u n-naħa li teħel għandha titpoġġa fuq il-ġilda u tingħafas. Imbagħad, l-impjastru jintewa lura u t-tieni parti ta’ l-inforra li terħi titneħħa. In-naħa li teħel tal- impjastru m’għandhiex tintmess. L-impjastru għandu jingħafas b’mod sod bil-keffa ta’ l-id għal madwar 20 sa 30 sekonda, biex jeħel sewwa.

L-impjastru m’għandhux jitqatta’ f’biċċiet.

4.3Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe mill-eċċipjenti elenkati f’sezzjoni 6.1. Immaġni bir-riżonanza manjetika jew kardjoverżjoni (ara sezzjoni 4.4).

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Magnetic resonance imaging u cardioversion

Is-saff ta’ wara ta’ Leganto fih l-aluminju. Biex tevita ħruq tal-ġilda, Leganto għandu jitneħħa jekk il- pazjent ikun jeħtieġ li ssirlu immaġni bir-riżonanza manjetika (MRI) jew kardjoverżjoni.

Pressjoni baxxa ortostatika

Agonisti ta’ dopamine huma magħrufa li jindebolixxu r-regolazzjoni sistemika tal-pressjoni tad-demm li tirriżulta fil-pressjoni tad-demm baxxa ħafna meta wieħed iqum bilwieqfa/ikun bilwieqfa. Dawn l- avvenimenti kienu wkoll osservati matul t-trattament b’rotigotine, iżda l-inċidenza kienet bħal dik osservataf’ pazjenti li kienu kkurati bil-plaċebo.

Hu rakkomandat li jsir monitoraġġ tal-pressjoni tad-demm, b’mod speċjali fil-bidu tat-trattament, minħabba r-riskju ġenerali ta’ pressjoni tad-demm baxxa ħafna meta wieħed ikun bilwieqfa, assoċjata mat-terapija dopaminerġika.

Sinkope

F’studji kliniċi b’ rotigotine sinkope kien osservat,b’ rata li kienet simili ta’ dik osservata f’pazjenti li kienu kkurati bil-plaċebo. Għaliex il-pazjenti b’mard kardjovaskulari klinikament rilevanti kienu esklużi minn dan l-istudju, pazjenti b’mard kardjovaskulari severi għandhom jiġu mistoqsija dwar is- sintomi ta’ sinkope u pre-sinkope.

Rqad u nagħas f’daqqa

Rotigotine kien assoċjat man-ngħas u episodji ta’ rqad li jiġi f’daqqa. Irqad li jiġi f’daqqa waqt l- attivitajiet ta’ kuljum, f’xi każijiet mingħajr ma dak li jkun ikollu xi sinjali ta’ twissija, kien irrappurtat. Dawk li jagħtu r-riċetta għal din il-mediċina għandhom jevalwaw mill-ġdid il-pazjenti b’mod kontinwu għal ngħas jew irqad, għax il-pazjenti jistgħu ma jirrikonoxxux li jkollhom ngħas jew ħedla sakemm wieħed jistaqsihom b’mod dirett. Tnaqqis fid-dożaġġ jew it-twaqqif tat-terapija għandhom ikunu kkunsidrati bl-attenzjoni.

Disturbi fil-kontrol tal-impulsi

Il-pazjenti għandhom jiġu regolarment immonitorjati għall-iżvillup ta’ disturbi fil-kontrol tal-impulsi. Il-pazjenti u dawk li jieħdu ħsiebhom għandhom jiġu mgħarrfa li s-sintomi ta’ mġiba ta’ disturbi fil- kontrol tal-impulsi jinkludu logħob patoloġiku ta’ l-azzard, żieda fil-libido u ipersesswalità, infieq u xiri kompulsiv, iffangar u ikel bla kontrol jistgħu jiġru f’pazjenti kkurati b’agonisti ta’ dopamine, li jinkludu rotigotine. Wieħed għandu jikkondsidra tnaqqis fid-doża/ twaqqif bil-mod tad-doża f’kaz li jiżvilluppaw dawn is-sintomi.

Sindromu malinn newroleptiku

Sintomi li jissuġġerixxu sindrome malinn newroleptiku kienu rrappurtati mat-twaqqif f’daqqa tat- terapija dopaminerġika. Għalhekk hu rakkomandat li t-trattament jitwaqqaf ftit ftit (ara sezzjoni 4.2).

Ħsibijiet u aġir anormali

Ħsibijiet u aġir anormali kienu rrappurtati u jistgħu jikkonsistu f’varjeta` ta’ manifestazzjonijiet li jinkludu idejat paranojċi, delużjonijiet, alluċinazzjonijiet, konfużjoni, aġir qisu psikożi, diżorientazzjoni, aġir aggressiv, aġitazzjoni, u delirju.

Komplikazzjonijiet fibrotiċi

Każijiet ta’ fibrożi retroperitonali, infiltrati pulmonari, effużjonijiet mill-plewra, plewra li teħxien, perikardite u valvulopatija kardijaka kienu rrappurtati f’xi pazjenti kkurati b’sustanzi dopaminerġiċi li ġejjin mill-ergot. Filwaqt li dawn il-komplikazzjonijiet jistgħu jfiequ meta t-trattament jitwaqqaf, ir- riżoluzjoni sħiħ mhux dejjem iseħħ.

Għalkemm dawn ir-reazzjonijiet avversi huma maħsuba li huma marbuta ma’ l-istruttura ergolina ta’ dawn is-sustanzi, mhux magħruf jekk agonisti oħrajn ta’ dopamine li ġejjin min-nonergots jistgħux jikkawżawhom.

Mediċini newroleptiċi

Mediċini newroleptiċi mogħtija bħala antiemetiċi (mediċini ta’ kontra d-dardir u r-rimettar) m’għandhomx jingħataw lil pazjenti li jkunu qed jieħdu agonisti ta’ dopamine (ara wkoll sezzjoni 4.5).

Monitoraġġ oftalmoloġiku

Monitoraġġ oftalmoloġiku hu rakkomandat f’intervalli regolari jew jekk iseħħu anormalitajiet fil-vista.

Applikazzjoni tas-sħana

Sħana esterna (dawl tax-xemx eċċessiv, heating pads u sorsi ta’ sħana oħrajn, bħal sawna u banju sħun) m’għandhomx jiġu applikati fiz-zona tal-impjastru.

Reazzjonijiet fiż-żona ta’ l-applikazzjoni

Reazzjonijiet tal-ġilda fiz-zona ta’ l-applikazzjoni jistgħu jseħħu u normalment dawn ikunu ħfief jew moderati fl-intensità. Hu rakkomandat li z-zona ta’ l-applikazzjoni tinbidel ta’ kuljum (eż. min-naħa tal-lemin għan-naħa tax-xellug u min-naħa ta’ fuq għan-naħa t’isfel tal-ġisem). L-istess zona m’għandiex tintuża fi żmien 14-il jum. Jekk iseħħu reazzjonijiet fiz-zona ta’ l-applikazzjoni li jdumu iktar minn ftit jiem jew li jkunu persistenti, jekk ikun hemm żieda fis-severità, jew jekk ir-reazzjoni tal-ġilda tinfirex ’il barra miz-zona ta’ l-applikazzjoni, għandha ssir evalwazzjoni tal-bilanċ tar- riskju/benefiċċju għall-pazjent individwali.

Jekk ikun hemm raxx jew irritazzjoni tal-ġilda mis-sistema li tgħaddi l-mediċina minn ġol-ġilda, ix- xemx diretta fuq iz-zona għandha tiġi evitata sakemm il-ġilda tfieq, għax l-espożizzjoni tista’ twassal għal tibdil fil-kulur tal-ġilda.

Jekk reazzjoni ġeneralizzata tal-ġilda (eż. raxx allerġiku, li jinkludi raxx jew ħakk eritematuż, makulari jew papulari) marbuta ma’ l-użu ta’ Leganto tkun osservata, Leganto għandu jitwaqqaf.

Edima periferali

Edima periferali kienet osservata f’provi kliniċi li saru f’pazjenti bl’RLS.

Awmentazzjoni

Jista’ jseħħ l-awmentazzjoni. Awmentazzjoni jirreferi għal bidu aktar kmieni tas- sintomi filgħaxija (jew anke wara nofsinhar), żieda fis-severita` tas-sintomi, u l-firxa tas-sintomi għal partijiet oħra tal- ġisem. F’studji kliniċi fit-tul b’rotigoline, il-maġġoranza ta’ episodji ta’ awmentazzjoni dehru fl- ewwel jew it-tieni sena ta’ trattament. Dożi ogħla mill-medda ta’ dożi approvati għal RLS għandhom jiġu evitati għaliex din tista` twassal għal rati ogħla ta’ awmentazzjoni (ara sezzjoni 5.1).

Sensitivita` ghal sulphite

Leganto fih sodium metabisulphite, sulphite li jista’ jikkawża reazzjonijiet tat-tip allerġiċi inklużi sintomi anafilattiċi u episodji fejn ikun hemm periklu tal-mewt, jew episodji ażżmatiċi anqas severi, f’persuni suxxettibbli.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’interazzjoni

Minħabba li rotigotine hu agonist ta’ dopamine, hu ssoponut li l-antagonisti ta’ dopamine, bħal newroleptiċi (eż. phenothiazines, butyrophenones, thioxanthenes) jew metoclopramide, jistgħu jnaqqsu l-effettività ta’ Leganto, u l-għoti flimkien għandu jiġi evitat. Minħabba l-possibbiltà ta’ effetti addittivi, il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex joqogħdu attenti meta jkunu jieħu prodotti mediċinali li huma sedattivi jew anti-dipressanti tas-CNS (central nervous system) oħrajn (eż. benzodiazepines, mediċini antipsikotiċi, anti-dipressanti) jew alkoħol flimkien ma’ rotigotine.

L-għoti flimkien ta’ L-dopa u carbidopa ma’ rotigotine ma kellu l-ebda effett fuq il-farmakokinetiċi ta’

rotigotine, u rotigotine ma kellu l-ebda effett fuq il-farmakokinetiċi ta’ L-dopa u carbidopa.

L-għoti flimkien ta’ domperidone ma’ rotigotine ma kellu l-ebda effett fuq il-farmakokinetika ta’ rotigotine.

L-għoti flimkien ta’ omeprazole (inhibitur ta’ CYP2C19), f’dożi ta’ 40 mg/ġurnata, ma kellu l- ebda effett fuq il-farmakokinetika u l-metaboliżmu ta’ rotigotine f’voluntiera f’saħħithom.

L-għoti flimkien ta’ rotigotine (3 mg/24 siegħa) ma kellu l-ebda effett fuq il-farmakodinamika u l- farmakokinetika ta’ kontraċettivi orali (0.03mg ethinylestradiol, 0.15mg levonorgestrel). Interazzjonijiet ma’ forom oħra ta’ kontraċezzjoni ormonali ma ġewx investigati.

4.6Fertilita`, tqala u treddigh

Nisa b’potenzjal li jkollhom it-tfal, kontraċezzjoni fin-nisa

Nisa b’potenzjal li jkollhom it-tfal għandhom jużaw kontraċezzjoni effettiva sabiex jipprevjenu t-tqala waqt trattament b’rotigotine.

Tqala

M’hemmx dejta biżżejjed dwar l-użu ta’ rotigotine waqt it-tqala. Studji fuq l-annimali ma jindikaw l- ebda effetti teratoġeniċi fil-firien u fil-fniek, iżda tossiċità ta’ l-embriju kienet osservata fil-firien u fil- ġrieden f’dożi materno-tossiċi (ara sezzjoni 5.3).Mhux magħruf ir-riskju potenzjali fuq il-bniedem.

Rotigotine m’għandux jintuża waqt it-tqala.

Treddigħ

Minħabba li rotigotine jnaqqas it-tnixxija ta’ prolactin fil-bnedmin, l-inibizzjoni tat-treddigħ hi mistennija. Studji fil-firien urew li rotigotine u/jew il-metabolit(i) tiegħu jitneħħew fil-ħalib tas-sider. Fl-assenza ta’ dejta dwar rotigotine fil-bnedmin, it-treddigħ għandu jitwaqqaf.

Fertilita`

Għal informazzjoni dwar studji fuq il-fertilita`, jekk jogħġbok ara sezzjoni 5.3.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Rotigotine jista’ jkollu influenza maġġura fuq il-ħila tas-sewqan u l-użu ta’ magni.

Pazjenti li qed jiġu kkurati b’rotigotine u li jkollhom ngħas u/jew episjodi ta’ rqad li jiġi għal għarrieda, għandhom ikunu infurmati biex ma jsuqux jew jagħmlu attivitajiet (eż. jħaddmu l-magni) fejn in-nuqqas ta’ attenzjoni jista’ jpoġġi lilhom jew lill-oħrajn f’riskju ta’ korriment serju jew mewt, sakemm dawn l-episodji rikorrenti u ngħas jiġu riżoluti (ara wkoll sezzjonijiet 4.4 u 4.5).

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurta`

Ibbażat fuq l-analiżi miġbura minn ġabra ta’ provi kliniċi kkontrollati bil-plaċebo li kienu jinkludu total ta’ 748 pazjent li kienu ikkurati b’Leganto u 214 pazjent kkurati bil-plaċebo, 65.5% tal-pazjenti fuq Leganto u 33.2% ta’ pazjenti fuq il-plaċebo irrappurtaw mill-inqas reazzjoni avversa waħda.

Fil-bidu tat-terapija, jistgħu jseħħu reazzjonijiet avversi dopaminerġiċi bħal dardir u rimettar. Normalment dawn ikunu ħfief jew moderati fl-intensità u li jgħaddu malajr, anki jekk titkompla l-kura.

Reazzjonijiet avversi tal-mediċina (ADRs) irrappurtati f’iktar minn 10% tal-pazjenti ttrattati b’Leganto huma dardir, reazzjonijiet fil-post mnejn jittieħed, kondizzjonijiet asteniċi u uġigħ ta’ ras.

Fi provi fejn il-post mnejn jittieħed inbidel kif indikat fl-istruzjonijiet ipprovduti fl-SmPC u fil-fuljett ta’ tagħrif, 34.2% tas-748 pazjent li kienu jużaw Leganto ġarrbu reazzjonijiet fil-post mnejn jittieħed. Il-maġġoranza tar-reazzjonijiet fis-sit ta’ applikazzjoni kienu ħfief jew moderati fl-intensità, limitati għal-post mnejn jittieħed u rriżultaw fit-twaqqif tal-kura b’Leganto f’7.2% tal-pazjenti.

Ir-rata ta’ twaqqif

Ir-rata ta’ twaqqif kienet studjata f’ 3 studji kliniċi li kienu twal sa mhux iżjed minn tlett snin. Il-perċentaġġ ta’ pazjenti li waqqfu kienu 25-38% iżjed mill-ewwel sena, 10% fit-tieni sena, u 11% fit-tielet sena. Kejl tal-effikaċja perjodika għandha issir, flimkien ma evalwazzjoni tas- sigurta`, inkluż awmentazzjoni.

Lista f’tabella tar-reazzjonijiet avversi

It-tabella li jmiss tkopri r-reazzjonijiet avversi tal-mediċina mill-istudji kollha miġbura flimkien imsemmija hawn fuq f’pazjenti bis-sindromu ta’ Restless Legs. Ir-reazzjonijiet avversi huma maqsumin skond is-sistema tal-klassifika tal-organi, u huma mniżżlin taħt il-frekwenza tagħhom.(in- numru ta’ pazjenti li huma mistennija li jesperjenzaw ir-reazzjoni), billi jintużaw il-kategoriji li jmiss: komuni hafna (≥1/10); komuni: (>1/100 sa ≤1/10); mhux komuni: (>1/1,000 sa ≤1/100); rari: (≥1/10,000 sa ≤1/1,000); rari ħafna: (≤1/10,000), mhux magħruf (ma jistax jiġi stmat mid-dejta disponibbli). F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa tniżżlu skont is-serjetà tagħhom, dawk l-aktar serji l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

Sistema tal-

Komuni ħafna Komuni

Mhux komuni Rari

Mhux

klassifika/tal-

 

 

Magħruf

organi SKONT

 

 

 

MedDRA

 

 

 

Disturbi

fis-

Ipersensitivita`l

 

 

 

sistema

 

i tista’

tinkludi

 

 

 

immuni

 

anġjodima,

 

 

 

 

 

edima tal-ilsien u

 

 

 

 

 

edima

tax-

 

 

 

 

 

xofftejn

 

 

 

 

Disturbi

 

Attakki ta’ rqad/

Mard

Aġir aggressiv/

Sindromu ta’

psikjatriċi

 

irqad f’daqqa,

kompulsiv

aggressjonib ,

disregulazzjoni

 

 

disturbi fil-ġibda

ossessiv,

diżorjentazzjon

ta’ dopamine

 

 

sesswalia (li

aġitazzjonid

id

disturbi fil-

 

 

jinkludu l-

 

 

perċessjonie

 

 

ipersesswalità,

 

 

(inkl.

 

 

żieda fil-libido),

 

 

alluċinazzjoni,

 

 

insomnja, mard

 

 

alluċinazzjoni

 

 

ta’ l-irqad, ħolm

 

 

viżwali,

 

 

anormali, mard

 

 

alluċinazzjoni

 

 

kompulsivia,d (li

 

 

 

 

 

 

awditorja,

 

 

jinkludu l-

 

 

 

 

 

 

illużjoni),

 

 

logħob ta’ l-

 

 

 

 

 

 

ħmar il-lejle,

 

 

ażżard

 

 

 

 

 

 

 

 

paranojjae,

 

 

patoloġiku,

 

 

 

 

prużunterija jew

 

 

stat

 

 

stereotypy/pundi

 

 

konfużjonalie,

 

 

ng, iffangar,

 

 

mard

 

 

disturbi ta’ kif

 

 

psikotikue,

 

 

tiekolb, xiri

 

 

delużjonie,

 

 

kompulsivc),

 

 

delirju c

Disturbi fis-

Uġigħ ta’ ras

Nagħas

 

 

 

sturdamente,

sistema nervuża

 

 

 

 

disturbi fil-

 

Sistema tal-

Komuni ħafna

Komuni

Mhux komuni

Rari

 

Mhux

 

 

klassifika/tal-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magħruf

 

 

organi SKONT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MedDRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koxxjenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NECe (inkl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sinkope,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sinkope

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vażovagali,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

telf ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koxxjenza),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diskinesjae,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sturdament

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posturalie,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

letarġijae,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konvulżjonie

 

 

Mard tal-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viżta

 

 

għajnejn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mċajprae,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

impediment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fil-viztae,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotopsjae

 

 

Mard tal-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertigoe

 

 

widna u s-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labirintika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palpitazzjoniji

 

 

kardijaku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ete,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fibrillazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atrijalie, i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

takikardjae

 

 

Disturbi

 

 

Pressjoni tad-

Pressjoni tad-

 

 

 

Pressjoni tad-

 

 

vaskulari

 

 

demm għolja

demm baxxa

 

 

 

demm baxxa

 

 

 

 

 

 

 

ħafna meta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wieħed iqum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bilwieqfa/ikun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bilwieqfa

 

 

 

 

 

 

Mard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulluzzue

 

 

respiratorju,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toraċiku

u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medjastenali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-

 

Dardir

 

Rimettar,

 

 

 

 

 

Stitikezzae,

 

 

intestinali

 

 

dispepsja

 

 

 

 

 

ħalq xotte,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uġigħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

addomenalie

 

 

Disturbi fil-

 

 

Ħakk

 

 

 

 

 

Eritemae,

 

 

ġilda u fit-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iperidrożie,

 

 

tessuti ta’ taħt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pruritus

 

 

il-ġilda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġeneraliżżatae,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

irritazzjoni tal-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġildae,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dermatite tal-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuntatte, raxx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġeneralizzate,

 

Sistema tal-

Komuni ħafna

Komuni

Mhux komuni Rari

Mhux

 

klassifika/tal-

 

 

 

Magħruf

 

organi SKONT

 

 

 

 

 

MedDRA

 

 

 

 

 

 

Mard

tas-

 

Disfunzjonii

 

sistema

 

 

eretiliee

 

reproduttiva u

 

 

 

 

tas-sider

 

 

 

 

 

Disturbi

 

Reazzjonijiet

Irritabilità,

 

 

ġenerali u

 

fiz-zona ta’ l-

edima periferali

 

kundizzjonijiet

applikazzjoni u

 

 

 

ta’ mnejn

 

installazzjonia

 

 

 

jingħata

 

(li tinkludi

 

 

 

 

 

eritema, ħakk,

 

 

 

 

 

irritazzjoni,

 

 

 

 

 

raxx, dermatite,

 

 

 

 

 

bżieżaq żgħar,

 

 

 

 

 

uġigħ, ekżema,

 

 

 

 

 

infjammazzjoni,

 

 

 

 

 

nefħa,

 

 

 

 

 

diskolorazzjoni,

 

 

 

 

 

infafet,

 

 

 

 

 

esfoljazzjoni,

 

 

 

 

 

urtikarja,

 

 

 

 

 

sensittività

 

 

 

 

 

eċċessiva),

 

 

 

 

 

Kondizzjonijiet

 

 

 

 

 

asteniċi inklużi

 

 

 

 

 

għeja, astenja, u

 

 

 

 

 

telqa)

 

 

 

Investigazzjon

 

Tnaqqis fil-

 

 

ijiet

 

 

piże, żieda fil-

 

 

 

 

enżimi tal-

 

 

 

 

fwiede (inkl.

 

 

 

 

AST, ALT,

 

 

 

 

GGT), żieda

 

 

 

 

fil-piże, żieda

 

 

 

 

fir-rata tal

 

 

 

 

qalbe, żieda

 

 

 

 

fis-CPKd,e (ara

 

 

 

 

Popolazzjoniji

 

 

 

 

et speċjali)

 

Korriment,

 

 

Waqgħate

 

 

avellinament u

 

 

 

 

komplikazzjon

 

 

 

 

ijiet

 

 

 

 

 

proċedurali

 

 

 

 

aTerminu ta’ Livell Għoli

bOsservat f’studji open label

cOsservat wara t-tqegħid fis-suq

dOsservat f’ġabra ta’ dejta tal-2011 minn studji double-blind kkontrollati min placebo

eOsservat f’studji li saru f’pazjenti bil-marda ta’ Parkinson’s

Deskrizjoni ta’ xi reazzjonijiet avversi magħżula

Rqad u nagħas f’daqqa

Rotigotine kien assoċjat ma’ ngħas li jinkludi ngħas eċċessiv matul il-jum, u episodji fejn il-pazjent jorqod għal għarrieda. F’każijiet iżolati, “l-irqad li jiġi f’daqqa” seħħ meta l-pazjent kien qed isuq, u dan irriżulta f’inċidenti tat-traffiku. Ara wkoll sezzjoni 4.4 u 4.7.

Disturbi fil-kontrol tal-impulsi

Logħob ta’ l-azzard patoloġiku, żieda fil-libido, ipersesswalità, infiq u xiri kompulsiv jistgħu iseħħu f’pazjenti ttrattati b’agonisti ta’ dopamine li jinkludi rotigotine, (ara sezzjoni 4.4 ‘Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet’).

Populazzjonijiet speċjali

Reazzjonijiet avversi ta’ żieda f’ creatine phosphokinase CPK kienu osservati b’rotigotine f’studji kliniċi li saru l-Ġappun. Dawn seħħew f’ 3.4% tal-pazjenti Ġappuniżi fuq rotigotine meta mqabbla ma’ 1.9% fuq placebo f’studji double-blind tal-marda ta’ Parkinson u RLS. Il-maġġoranza tar- reazzjonijiet avversi ta’ żieda fis-CPK osservati f’kull studju double-blind tal-marda tal-Parkinson’s and RLS u open-label għaddew u kienu kkunsidrati ħfief fis-severita`. Livelli ta’ CPK ma kienux mkejla b’rutina f’popolazzjonijiet oħrajn.

Ir-rappurtaġġ ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Ir-rappurtaġġ ta’ reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali huwa importanti. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ tal-benefiċċju/riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba sabiex jirrappurtaw kwalunque reazzjonijiet avversi suspettati permezz tas-sistema tar-rappurtaġġ nazzjonali mniżżel f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Sintomi

Ir- reazzjonijiet avversi li huma l-aktar mistennija li jseħħu x’aktarx li jkunu dawk marbuta mal-profil farmakodinamiku ta’ agonist ta’ dopamine, li jinkludu dardir, rimettar, pressjoni tad-demm baxxa

ħafna, movimenti involontarji, alluċinazzjonijiet, konfużjoni, konvulżjonijiet u sinjali oħrajn ta’ stimulazzjoni dopaminerġika ċentrali.

Immaniġġjar

M’hemm l-ebda antidot magħruf għal doża eċċessiva ta’ agonisti ta’ dopamine. F’każ ta’ suspett ta’ doża eċċessiva, it-tneħħija tal-impjastru(i) għandha tiġi ikkunsidrata għaliexwara t-tneħħija tal- impjastru(i) tkun twaqqfet tingħata l-mediċina u l-konċentrazzjoni ta’ rotigotine tonqos rapidament . Il-pazjent għandu jkun immonitorjat mill-qrib, u dan jinkludi r-rata tat-taħbit tal-qalb, ir-rittmu tal-qalb u l-pressjoni tad-demm.

Il-kura ta’ doża eċċessiva jista’ jkollha bżonn ta’ miżuri ġenerali ta’ appoġġ biex jinżammu s-sinjali vitali. Mhux mistenni li d-dijaliżi jkun benefiċjali għaliex rotigotine mhux eliminat bid-dijaliżi.

Jekk hu neċessarju li jitwaqqaf rotigotine, dan għandu jsir gradwalment biex ikun evitat is-sindromu newroleptiku malinn.

5.TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1Proprjetajiet farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini ta’ kontra l-parkinsons, agonisti ta’ dopamine: Kodiċi ATC:

N04BC09

Rotigotine hu agonist ta’ dopamine mhux ergoliniku, li jintuża għal-kura tas-sinjali u s-sintomi tal- marda ta’ Parkinson u s-Sindromu ta’ Restless Legs.

Mekkaniżmu ta’azzjoni

Hu maħsub li rotigotine jikkawża l-effett utli tiegħu bl-attivazzjoni tar-riċetturi D3, D2 u D1 tal- caudate-putamen fil-moħħ.

Il-mekkaniżmu preċiż li bih jaħdem rotigotine bħala trattament ta’ RLS mhux magħruf. Hu maħsub li rotigotine jista` jatwa l-attivita` tiegħu via r-riċetturi tad-dopamina.

Effetti farmakodinamiċi

Rigward l-attivita` funzjonali fis-subtipi tar-riċetturi varji u d-distribuzzjoni tagħhom fil-moħħ, rotigotine huwa agonist tar-riċetturi D2 u D3 li jaħdem wkoll fuq riċetturi D1, D4 u D5. B’ riċetturi li m’humiex dopinerġiċi, rotigotine wera antagonizmu mar-riċetturi alpha2B u agoniżmu mar-riċetturi 5HT1A, iżda ebda attivita` mar-riċetturi 5HT2B.

Effikaċja klinika

L-effikaċja ta’ rotigotine kienet mkejla f’5 studji kontrollati minn plaċebo b’iżjed minn 1,400 pazjent bis-Sindromu ta’ Restless Legs idjopatiku (RLS). L-Effikaċja ntweriet f’studji kontrollati f’pazjenti trattati għal mhux iżjed minn 29 ġimgħa. L-effett ġie miżmun fuq perijodu ta’ 6 xhur.

It-tibdil mill-linja bażi fl-Iskala ta’ Punteġġ Internazzjonali RLS (IRLS) u CGI-item 1 (is-severita` tal- marda) kienu parametri tal-effikaċja primarji. Għaż-żewġt punti ta’ l-aħħar primarji ġew osservati differenzi statistikament sinifikattivi għad-dożi 1 mg/24siegħa, 2 mg/24siegħa u 3 mg/24siegħa meta mqabbla mal-plaċebo. Wara sitt xhur ta’ trattament ta’ manteniment f’pazjenti b’RLS moderat sa sever, il-punteġġ tal-linja bażi IRLS tjiebet minn 30.7 għal 20.7 għal plaċebo u minn 30.2 għal 13.8 għal rotigotine. Id-differenza medja aġġustata kienet ta’ -6.5 punti (CI95% -8.7; -4.4, p <0.0001). Ir-rati CGI-responder (tjieb sew, tjieb ħafna) kienu ta’ 43.0% u 67.5% għal plaċebo u rotigotine rispettivament (differenza 24.5% CI 95%: 14.2%; 34.8%, p<0.0001).

F’studju kontrollat mill-plaċebo li dam 7 ġimgħat kienu investigate parametric polysomnografiċi. rotigotine naqqas sinifikament l-indiċi ta’ moviment tar-riġlejn perjodiku (PLMI) minn 50.9 għal 7.7 meta mqabbel ma’ 37.4 għal 32.7 bil-plaċebo (p<0.0001).

Awmentazzjoni

F’ żewġt studju double-blind, ikkontrollati mill-plaċebo ta’ 6-xhur, awmentazzjoni klinikament rilevanti kienet osservata f’ 1.5% tal-pazjenti trattati b’ rotigotine versus 0.5% tal-pazjenti ttrattati bil-plaċebo. F’żewġt studji follow up open-label fuq it-12-il xahar ta’ wara, ir-rata ta’ awmentazzjoni klinikament rilevanti kienet ta’ 2.9%. ħadd minn dawn il-pazjenti ma waqfu t- trattament minħabba l-awmentazzjoni. F’studju open-label ta’ 5-snin, l-awmentazzjoni ġrat f’11.9% tal-pazjenti trattati bid-dożaġġi għal RLS (1-3 mg/24 siegħa), u 5.1% kienu kkonsidrati klinikament sinifikanti. F’dan l-istudju, il-maġġoranza ta’ episodji ta’ awmentazzjoni ġraw fl-ewwel u t-tieni sena tat-trattament. Barraminnhekk, f’dan l-istudju kienet ukoll użata doża ogħla minn 4 mg/24 siegħa li mhux approvata f’ RLS li waslet għal rati ogħla ta’ awmentazzjoni.

Twaħħil mal-ġilda

F’studju cross-over, 2-way, randomizzat, double-blind, multiċentrali f’ 52 pazjenti barra mill- isptar, it-twaħħil mal-ġilda tal-formulazzjoni mtejjba tal-impjastru tat-temperatura tal-ambjent kienet mqabbla mal-formulazzjoni tal-ħażna fil-kesħa, billi ntuża l-impjasstru rotigotine

8 mg/24 siegħa. It-twaħħil mal-ġilda kien mkejjel f’ 2 ġranet konsekuttivi ta’ applikazzjoni tal-impjastru għal 24 siegħa. Il-formulazzjoni mtejjba tal-impjastru tat-temperatura tal- ambjent wriet twaħħil aħjar mill- formulazzjoni tal-ħażna fil-kesħa b’ >90% tal-impjastri, li wrew twaħħil suffiċjenti (i.e. >70% mill-erja tal-impjastru mwaħħal) meta mqabbel ma’ 83%. It-tollerabbilta` tal-ġilda kienet simili fiż-żewġt formolazzjonijiet. Il-maġġoranza ta’ eritima osservata kienet ħafifa u ebda ma kienu severi.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Wara l-applikazzjoni, rotigotine jintreħa kontinwament mill-garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda, u jiġi assorbit minn ġol-ġilda. Il-konċentrazzjonijiet fl-istat fiss jintlaħqu wara minn jum sa jumejn minn meta jitpoġġa l-impjastru u jinżammu f’livell stabbli bl-applikazzjoni ta’ kuljum fejn l-impjastru jkun fuq il-ġilda għal 24 siegħa. Il-konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’ rotigotine jiżdiedu proporzjonalment mad-doża fuq il-medda tad-doża ta’ 1 mg/24 siegħa sa 24 mg/24 siegħa.

Madwar 45% tas-sustanza attiva fl-impjastru tintreħa fil-ġilda fi żmien 24 siegħa. Il-bijodisponibilità assoluta wara l-għoti minn fuq il-ġilda hi ta’ madwar 37%.

It-tibdil taz-zona fejn jitpoġġa l-impjastru jista’ jirriżulta f’differenzi fil-livelli fil-plażma minn jum għall-ieħor. Id-differenzi fil-bijodisponibilità ta’ rotigotine varjaw minn 2% (dirgħajn ta’ fuq meta mqabbla mal-ġenbejn) għal 46% (l-ispallejn meta mqabbla mal-koxox). Madankollu, m’hemm l-ebda indikazzjoni ta’ impatt rilevanti fuq il-riżultat kliniku.

Distribuzzjoni

It-twaħħil in vitro ta’ rotigotine mal-proteini tal-plażma hu ta’ madwar 92%.

Il-volum apparenti tad-distribuzzjoni fil-bnedmin hu ta’ madwar 84 l/kg.

Bijotrasformazzjoni

Il-biċċa l-kbira ta’ rotigotine hu mmetabolat. Rotigotine hu mmetabolat permezz ta’ N-dealkylation kif ukoll bħala konjugazzjoni diretta u sekondarja. Riżultati in vitro jindikaw li isoformi differenti tas- CYP jistgħu jikkatalizzaw l-N-dealkylation ta’ rotigotine. Il-metaboliti ewlenin huma sulfates u konjugati ta’ glucuronide tal-kompost prinċipali kif ukoll metaboliti N-desalkyl, li huma bijoloġikament inattivi.

L-informazzjoni dwar il-metaboliti mhix kompluta.

Eliminazzjoni

Madwar 71% tad-doża ta’ rotigotine titneħħa fl-awrina u parti iżgħar ta’ madwar 23% titneħħa fl- ippurgar.

It-tneħħija ta’ rotigotine wara l-għoti transdermali hi ta’ madwar 10 l/min u b’kollox l-half-life ta’ l- eliminazzjoni tiegħu hi minn 5 sa 7 sigħat. Il-profil farmakokinetiku juri eliminazzjoni bifażika b’half- life inizjali ta’ madwar 2-3 sigħat.

Minħabba li l-impjastru hu mogħti b’mezz transdermali, m’hemm l-ebda effett ta’ l-ikel u l-ebda effett ta’ disturbi gastrointestinali mistennija.

Gruppi speċjali ta’ pazjenti

Minħabba li t-terapija b’Leganto tinbeda b’doża baxxa u tkun ittritata gradwalment skont it- tollerabilità klinika biex jinkiseb l-aħjar effett terapewtiku, l-aġġustament tad-doża skont is-sess, il-piż jew l-età mhuwiex meħtieġ.

Indeboliment tal-fwied u tal-kliewi

F’pazjenti b’indeboliment moderat tal-fwied jew b’indeboliment minn ħafif sa moderat tal-kliewi, l- ebda żidiet rilevanti tal-livelli ta’ rotigotine fil-plażma ma kienu osservati. Leganto ma kienx investigat f’pazjenti b’indeboliment sever tal-fwied.

Il-livelli tal-konjugati ta’ rotigotine fil-plażma u l-metaboliti desalkyl tiegħu, jiżdiedu ma l- indeboliment tal-funzjoni tal-kliewi. Madankollu, mhux mistenni li jkun hemm kontribuzzjoni ta’ dawn il-metaboliti lill-effetti kliniċi.

Popolazzjoni pedjatrika

Dejta limitata dwar il-farmakokinetika li inġabru minn pazjenti adoloxxenti b’RLS (13-17-il sena, n=24) li ghamlu trattament b’dożi multipli ta’ 0.5 sa 3mg/24siegħa wrew li l-esponiment sistemiku għal rotigotine kien simili għal dak osservat fl’adulti. Dejta dwar l-effikaċja/ sigurta` ma kienitx biżżejjed biex tisstabbilixxi relazzjoni bejn esponiment u risponse (ara wkoll informazzjoni pedjatrika f’sezzjoni 4.2)

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Fl-istudji ta’ doża ripetuta u dwar it-tossiċità fit-tul, l-effetti prinċipali kienu assoċjati ma’ l-agonist ta’ dopamine marbuta ma’ l-effetti farmakodinamiċi u t-tnaqqis konsegwenti tat-tnixxija ta’ prolactin. Wara doża waħda ta’ rotigotine, it-twaħħil ma’ tessut li jkun fih il-melanin (i.e., l-għajnejn) fil-firien bil-pigmentazzjoni u fix-xadini kien evidenti, iżda tneħħa bil-mod fuq il-medda ta’ l-14-jum tal- perijodu ta’ l-osservazzjoni.

Id-deġenerazzjoni tar-retina kienet osservata permezz ta’ mikroskopija tat-trasmissjoni f’doża ekwivalenti għal 2.8 darbiet tal-massimu rakkomandat għad-doża umana fuq bażi ta’ mg/m² fi studju li dam sejjer 3 xhur f’firien albini. L-effetti kienu iktar prominenti f’firien nisa. Ma sarux studji addizzjonali biex issir evalwazzjoni ulterjuri tal-patoloġija speċifika. Id-deġenerazzjoni tar-retina ma kienitx osservata waqt l-evalwazzjoni istopatoloġika ta’ rutina ta’ l-għajnejn fl-ebda wieħed mill- istudji tossikoloġiċi fuq l-ispeċi li ntużaw. Ir-rilevanza ta’ dawn is-sejbiet għall-bnedmin mhijiex magħrufa.

Fi studju dwar il-karċinoġeneċità, il-firien irġiel żviluppaw tumuri taċ-ċelluli Leydig u iperplasija. Tumuri malinni kienu osservati l-aktar fl-utru ta’ firien nisa li ngħataw dożi medji u għoljin. Dawn il- bidliet huma effetti magħrufa sewwa ta’ l-agonisti ta’ dopamine fil-firien wara terapija matul il-ħajja, u kienu evalwati li mhumiex rilevanti għall-bnedmin.

L-effetti ta’ rotigotine fuq ir-riproduzzjoni kienu investigati fil-firien, fniek u ġrieden. Rotigotine ma kienx teratoġeniku fl-ebda waħda mit-tliet speċi, iżda kien embrijotossiku fil-firien u fil-ġrieden f’dożi materno-tossiċi. Rotigotine ma influwenzax il-fertilità fil-firien irġiel, iżda naqqas b’mod ċar il- fertilità fil-firien u ġrieden nisa, minħabba l-effetti fuq il-livelli ta’ prolactin li huma partikularment sinifikanti f’annimali gerriema.

Rotigotine ma kkawżax mutazzjonijiet tal-ġeni fit-test ta’ Ames, iżda wera effetti fl-Analiżi taċ-Ċelluli tal-Limfoma tal-Ġrieden in vitro ma’ attivazzjoni metabolika u effetti iktar dgħajfa mingħajr attivazzjoni metabolika. Dan l-effett mutaġeniku jista’ jkun attribwit għall-effett klastoġeniku ta’ rotigotine. Dan l-effett ma kienx ikkonfermat in vivo fil-Test Mikronukleari fil-Ġrieden u fit-test

Unscheduled DNA Synthesis (UDS) fil-firien. Minħabba li dan seħħ bejn wieħed u ieħor b’mod parallel ma’ tnaqqis fit-tkabbir totali relattiv taċ-ċelluli, dan jista’ jkun marbut ma’ effett ċitotossiku tal-kompost. Għalhekk, ir-rilevanza ta’ test in vitro wieħed tal-mutaġeniċità pożittiv mhijiex magħrufa.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Saff ta’ wara

Film tal-polyester film, silikoniżżat, aluminiżżat,

Miksi b’kulur permezzz ta saff ta pigment (titanium dioxide (E171), pigment isfar 95, pigment aħmar 166) u stampat (pigment aħmar 144, pigment isfar 95, pigment iswed 7).

Saff matriku ta’ sustanza li teħel miegħu nnifsu

Poly(dimethylsiloxane, trimethylsilyl silicate)-copolymerisate, Povidone K90,

sodium metabisulphite (E223), ascorbyl palmitate (E304) u

DL-α-tocopherol (E307).

Inforra tar-rilaxx

Saff ta’ polyester miksi b’fluoropolimer trasparenti

6.2Inkompatibbilitajiet

Ma jgħoddx f’dan il-każ.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

30 xahar.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx ‘l fuq minn 30°C.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Qartas li jista’ jitqaxxar f’kaxxa tal-kartun: Naħa minnhom hi magħmula minn ethylene copolymer (is- saff ta’ ġewwanett), fojl ta’ l-aluminju, rita tal-polyethylene b’densità baxxa u karta; in-naħa l-oħra hi magħmula minn polyethylene (is-saff ta’ ġewwanett), aluminju, ethylene copolymer u karta.

Il-kaxxa tal-kartun fiha 7, 28, 30,or 84, (pakkett multiplu li fih 2 pakketti ta’ 42), garża li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda, li huma ssiġillati individwalment fi qratas.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Wara l-użu, l-impjastru jkun għad fih s-sustanza attiva. Wara li jitneħħa, l-impjastru użat għandu jintewa min-nofs, bin-naħa tas-sustanza li twaħħal tħares ’il ġewwa sabiex is-saff tal-matrix ma jkunx espost, jitpoġġa fil-qartas oriġinali u mbagħad jintrema fejn ma jintlaħaqx mit-tfal. L-impjastri użati jew mhux użati għandhom jintremew skont ir-rekwiżiti lokali jew jittieħdu lura lill-ispiżerija.

7.ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, L-Irlanda

8.NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Leganto 1 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

EU/1/11/695/001

EU/1/11/695/003

EU/1/11/695/004

EU/1/11/695/007

Leganto 3 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

EU/1/11/695/019

EU/1/11/695/021

EU/1/11/695/022

EU/1/11/695/025

9.DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 16 Ġunju 2011

Data tal-aħħar awtorizzazzjoni: 14 Jannar 2016

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

{XX/SSSS}

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku ta’ l- Aġenzija Ewropeja dwar il-Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Leganto 2 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull impjastru jerħi 2 mg ta’ rotigotine kull 24 siegħa. Kull impjastru ta’ 10 cm2 fih 4.5 mg ta’ rotigotine.

Għal-lista kompleta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda.

Irqiqa, matrix-type, b’forma kwadra bi truf jagħtu fit-tond, li tikkonsisti fi tliet saffi. In-naħa ta’ barra tas-saff ta’ wara hi ta’ kulur kannella ċar u għandha l-kliem Leganto 2 mg/24 h stampat fuqha.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Sindromu ta’ Restless Legs

Leganto huwa indikat għall-kura tas-sintomi tas-sindromu ta’ Restless Legs (RLS) idjopatiku moderat għal sever fl-adulti.

Marda ta’ Parkinson

Leganto hu indikat għat-trattament tas-sinjali u tas-sintomi tal-marda idjopatika ta’ Parkinson fl- istadju bikri bħala monoterapija (i.e. mingħajr levodopa) jew flimkien ma’ levodopa, i.e. matul il-kors tal-marda, sa l-istadji aħħarin fejn l-effett ta’ levodopa jonqos ħafna jew isir inkonsistenti u jseħħu fluttwazzjonijiet ta’ l-effett terapewtiku (fluttwazzjonijiet fl-aħħar tad-dożaġġ jew ‘on-off’).

4.2 Pożologija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Ir-rakkomandazzjonijiet tad-doża mogħtija huma skont id-doża nominali.

Sindromu ta’ Restless Legs

Doża waħda kuljum għandha tinbeda b’ 1 mg/24 siegħa. Id-doża tista’ tiżdied b’żiediet ta’ 1 mg/24 siegħa kull ġimgħa għal doża massima ta’ 3 mg/24 siegħa, SKONT ir-rispons individwali tal-pazjent. Il-bżonn tal-kontinwazzjoni tal-kura għandu jerġa jiġi kunsidrat kull 6 xhur.

Marda ta’ Parkinson

Id-dożaġġ f’pazjenti bil-marda ta’ Parkinson fl-istadju bikri:

Doża waħda ta’ kuljum għandha tinbeda b’2 mg/24 siegħa u mbagħad tiżdied f’inkrementi ta’ 2 mg/24 siegħa kull ġimgħa għal doża effettiva sad-doża massima ta’ 8 mg/24 siegħa.

4 mg/24 siegħa tista’ tkun doża effettiva f’xi pazjenti. Għall-biċċa l-kbira tal-pazjenti, id-doża effettiva tintlaħaq fi żmien minn 3 sa 4 ġimgħat f’dożi ta’ 6 mg/24 siegħa jew ta’ 8 mg/24 siegħa, rispettivament.

Id-doża massima hi ta’ 8 mg/24 siegħa.

Id-dożaġġ f’pazjenti bil-marda ta’ Parkinson fl-istadju avvanzat bil-fluttwazzjonijiet:

Doża waħda ta’ kuljum għandha tinbeda b’4 mg/24 siegħa u mbagħad tiżdied f’inkrementi ta’ 2 mg/24 siegħa kull ġimgħa għal doża effettiva sa doża massima ta’ 16 mg/24 siegħa.

4 mg/24 siegħa jew 6 mg/24 siegħa jistgħu jkunu dożi effettivi f’xi pazjenti. Għall-biċċa l-kbira tal- pazjenti, id-doża effettiva tintlaħaq fi żmien minn 3 sa 7 ġimgħat f’dożi ta’ 8 mg/24 siegħa sa doża massima ta’ 16 mg/24 siegħa.

Għal dożi ogħla minn 8 mg/24 siegħa, impjastri multipli jistgħu jintużaw biex jilħqu id-doża finali; eż. 10 mg/24 siegħa tista’ tintlaħaq b’kumbinazzjoni ta’ impjastru ta’ 6 mg/24 siegħa u ieħor ta’

4 mg/24 siegħa.

Leganto jiġi applikat darba kuljum. L-impjastru għandu jiġi applikat bejn wieħed u ieħor fl-istess ħin kuljum. L-impjastru jibqa’ fuq il-ġilda għal 24 siegħa u mbagħad jinbidel ma’ wieħed ġdid f’zona ta’ l-applikazzjoni differenti.

Jekk il-pazjent jinsa japplika l-impjastru fil-ħin tas-soltu tal-jum jew jekk l-impjastru jinqala’, għandu jiġi applikat impjastru ieħor għall-bqija tal-jum.

Twaqqif tal-kura

Sindromu ta’ Restless Legs

Leganto għandu jitwaqqaf gradwalment. Id-doża ta’ kuljum għandha titnaqqas f’inkrementi ta’

1 mg/24 siegħa bi tnaqqis tad-doża preferibbilment darba kull jumejn, sakemm Leganto jitwaqqaf għal kollox (ara sezzjoni 4.4). Wara din il-proċedura, ma ġiex osservat l-effett rebound ( meta s-sintomi jiggravaw wara l’intensita` iniżjali wara li jitwaqqaf it-trattament).

Marda ta’ Parkinson

Leganto għandu jitwaqqaf gradwalment. Id-doża ta’ kuljum għandha titnaqqas f’inkrementi ta’

2 mg/24 siegħa bi tnaqqis tad-doża preferibbilment darba kull jumejn, sakemm Leganto jitwaqqaf għal kollox (ara sezzjoni 4.4).

Popolazzjonijiet speċjali

Indeboliment tal-fwied

L-aġġustament tad-doża mhuwiex meħtieġ f’pazjenti li għandhom indeboliment tal-fwied li jkun minn ħafif sa moderat. Hu rakkomandat li tingħata attenzjoni fil-kura ta’ pazjenti b’ indeboliment sever tal- fwied, li jista’ jwassal għal tneħħija mnaqqsa ta’ rotigotine. Rotigotine ma ġiex studjat f’dan il-grupp ta’ pazjenti. Jista’ jkun hemm bżonn tnaqqis fid-doża f’każ li jiggrava l-indeboliment tal-fwied.

Indeboliment tal-kliewi

L-aġġustament tad-doża mhuwiex meħtieġ f’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi li jkun minn ħafif sa sever, inkluz dawk li jeħtieġu d-dijaliżi. Jista’ jkun hemm ukoll livelli akkumulati ta’ rotigotine mhux mistennija meta jiggrava b’mod akut il-funzjoni tal-kliewi.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurta` u l-effikaċja ta’ rotigotine f’ tfal u addoloxxenti ghad ma ġietx stabbilita. Id-dejta disponibbli bħalissa huma deskritti f’sezzjoni 5.2 imma ma jistgħux isiru rekommandazzjonijiet dwar pożoloġija f’tfal b’RLS.

M’hemmx użu rilevanti ta’ Leganto f’popolazzjonijiet pedjatriċi bil-marda ta’ Parkinson.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Leganto huwa għal użu minn taħt il-ġilda.

L-impjastru għandu jiġi applikat fuq ġilda nadifa, xotta, intatta u f’saħħitha fuq l-addome, il-koxxa, il- ġenbejn, il-ġenb tal-ġisem, l-ispallejn, jew fuq in-naħa ta’ fuq tad-driegħ. L-applikazzjoni mill-ġdid fl- istess zona fi żmien 14-il jum għandha tiġi evitata. Leganto m’għandux jitpoġġa fuq il-ġilda jekk din tkun ħamra, irritata jew fiha xi ferita (ara sezzjoni 4.4).

Użu u mmaniġġjar:

Kull impjastru hu ppakkjat f’qartas u għandu jiġi applikat direttament wara li l-qartas ikun infetaħ. Nofs l-inforra tar-rilaxx għandha titneħħa u n-naħa li teħel għandha titpoġġa fuq il-ġilda u tingħafas. Imbagħad, l-impjastru jintewa lura u t-tieni parti ta’ l-inforra li terħi titneħħa. In-naħa li teħel tal- impjastru m’għandhiex tintmess. L-impjastru għandu jingħafas b’mod sod bil-keffa ta’ l-id għal madwar 20 sa 30 sekonda, biex jeħel sewwa.

L-impjastru m’għandhux jitqatta’ f’biċċiet.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti elenkati f’sezzjoni 6.1.

Immaġni bir-riżonanza manjetika jew kardjoverżjoni (ara sezzjoni 4.4).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Jekk pazjent bil-marda ta’ Parkinson ma jkunx ikkontrollat biżżejjed waqt li jkun fuq trattament b’rotigotine, jekk jaqleb għal agonist ieħor ta’ dopamine, dan jista’ jipprovdi benefiċċju addizzjonali

(ara sezzjoni 5.1)

Iż-żewġt indikazzjonijiet

Magnetic resonance imaging u cardioversion

Is-saff ta’ wara ta’ Leganto fih l-aluminju. Biex tevita ħruq tal-ġilda, Leganto għandu jitneħħa jekk il- pazjent ikun jeħtieġ li ssirlu immaġni bir-riżonanza manjetika (MRI) jew kardjoverżjoni.

Pressjoni baxxa ortostatika

Agonisti ta’ dopamine huma magħrufa li jindebolixxu r-regolazzjoni sistemika tal-pressjoni tad-demm li tirriżulta fil-pressjoni tad-demm baxxa ħafna meta wieħed iqum bilwieqfa/ikun bilwieqfa. Dawn l- avvenimenti kienu wkoll osservati matul t-trattament b’rotigotine, iżda l-inċidenza kienet bħal dik osservatf’ pazjenti li kienu kkurati bil-plaċebo.

Hu rakkomandat li jsir monitoraġġ tal-pressjoni tad-demm, b’mod speċjali fil-bidu tat-trattament, minħabba r-riskju ġenerali ta’ pressjoni tad-demm baxxa ħafna meta wieħed ikun bilwieqfa, assoċjata mat-terapija dopaminerġika.

Sinkope

Is-sinkope kien osservat f’provi kliniċi b’ rotigotine, iżda b’ rata li kienet simili ta’ dik osservata f’pazjenti li kienu kkurati bil-plaċebo. Għaliex il-pazjenti b’mard kardjovaskulari klinikament rilevanti kienu esklużi minn dan l-istudju, pazjenti b’mard kardjovaskulari severi għandhom jiġu mistoqsija dwar is-sintomi ta’ sinkope u pre-sinkope.

Rqad u nagħas f’daqqa

Rotigotine kien assoċjat man-ngħas u episodji ta’ rqad li jiġi f’daqqa. Irqad li jiġi f’daqqa waqt l- attivitajiet ta’ kuljum, f’xi każijiet mingħajr ma dak li jkun ikollu xi sinjali ta’ twissija, kien irrappurtat. Dawk li jagħtu r-riċetta għal din il-mediċina għandhom jevalwaw mill-ġdid il-pazjenti b’mod kontinwu għal ngħas jew irqad, għax il-pazjenti jistgħu ma jirrikonoxxux li jkollhom ngħas jew ħedla sakemm wieħed jistaqsihom b’mod dirett. Tnaqqis fid-dożaġġ jew it-twaqqif tat-terapija għandhom ikunu kkunsidrati bl-attenzjoni.

Disturbi fil-kontrol tal-impulsi

Il-pazjenti għandhom jiġu regolarment immonitorjati għall-iżvillup ta’ disturbi fil-kontrol tal-impulsi. Il-pazjenti u dawk li jieħdu ħsiebhom għandhom jiġu mgħarrfa li s-sintomi ta’ mġiba ta’ disturbi fil- kontrol tal-impulsi jinkludu logħob patoloġiku ta’ l-azzard, żieda fil-libido u ipersesswalità, infieq u

xiri kompulsiv, iffangar u ikel bla kontrol jistgħu jiġru f’pazjenti kkurati b’agonisti ta’ dopamine, li jinkludu rotigotine. Wieħed għandu jikkondsidra tnaqqis fid-doża/ twaqqif bil-mod tad-doża f’kaz li jiżvilluppaw dawn is-sintomi.

Sindrome malinn newroleptiku

Sintomi li jissuġġerixxu sindrome malinn newroleptiku kienu rrappurtati mat-twaqqif f’daqqa tat- terapija dopaminerġika. Għalhekk hu rakkomandat li t-trattament jitwaqqaf ftit ftit (ara sezzjoni 4.2).

Ħsibijiet u aġir anormali

Ħsibijiet u aġir anormali kienu rrappurtati u jistgħu jikkonsistu f’varjeta` ta’ manifestazzjonijiet li jinkludu idejat paranojċi, delużjonijiet, alluċinazzjonijiet, konfużjoni, aġir qisu psikożi, diżorientazzjoni, aġir aggressiv, aġitazzjoni, u delirju.

Komplikazzjonijiet fibrotiċi

Każijiet ta’ fibrożi retroperitonali, infiltrati pulmonari, effużjonijiet mill-plewra, plewra li teħxien, perikardite u valvulopatija kardijaka kienu rrappurtati f’xi pazjenti kkurati b’sustanzi dopaminerġiċi li ġejjin mill-ergot. Filwaqt li dawn il-komplikazzjonijiet jistgħu jfiequ meta t-trattament jitwaqqaf, ir- riżoluzjoni sħiħ mhux dejjem iseħħ.

Għalkemm dawn ir-reazzjonijiet avversi huma maħsuba li huma marbuta ma’ l-istruttura ergolina ta’ dawn is-sustanzi, mhux magħruf jekk agonisti oħrajn ta’ dopamine li ġejjin min-nonergots jistgħux jikkawżawhom.

Mediċini newroleptiċi

Mediċini newroleptiċi mogħtija bħala antiemetiċi (mediċini ta’ kontra d-dardir u r-rimettar) m’għandhomx jingħataw lil pazjenti li jkunu qed jieħdu agonisti ta’ dopamine (ara wkoll sezzjoni 4.5).

Monitoraġġ oftalmoloġiku

Monitoraġġ oftalmoloġiku hu rakkomandat f’intervalli regolari jew jekk iseħħu anormalitajiet fil-vista.

Applikazzjoni tas-sħana

Sħana esterna (dawl tax-xemx eċċessiv, heating pads u sorsi ta’ sħana oħrajn, bħal sawna u banju sħun) m’għandhomx jiġu applikati fiz-zona tal-impjastru.

Reazzjonijiet fiż-żona ta’ l-applikazzjoni

Reazzjonijiet tal-ġilda fiz-zona ta’ l-applikazzjoni jistgħu jseħħu u normalment dawn ikunu ħfief jew moderati fl-intensità. Hu rakkomandat li z-zona ta’ l-applikazzjoni tinbidel ta’ kuljum (eż. min-naħa tal-lemin għan-naħa tax-xellug u min-naħa ta’ fuq għan-naħa t’isfel tal-ġisem). L-istess zona m’għandiex tintuża fi żmien 14-il jum. Jekk iseħħu reazzjonijiet fiz-zona ta’ l-applikazzjoni li jdumu iktar minn ftit jiem jew li jkunu persistenti, jekk ikun hemm żieda fis-severità, jew jekk ir-reazzjoni tal-ġilda tinfirex ’il barra miz-zona ta’ l-applikazzjoni, għandha ssir evalwazzjoni tal-bilanċ tar- riskju/benefiċċju għall-pazjent individwali.

Jekk ikun hemm raxx jew irritazzjoni tal-ġilda mis-sistema li tgħaddi l-mediċina minn ġol-ġilda, ix- xemx diretta fuq iz-zona għandha tiġi evitata sakemm il-ġilda tfieq. L-espożizzjoni tista’ twassal għal tibdil fil-kulur tal-ġilda.

Jekk reazzjoni ġeneralizzata tal-ġilda (eż. raxx allerġiku, li jinkludi raxx jew ħakk eritematuż, makulari jew papulari) marbuta ma’ l-użu ta’ Leganto tkun osservata, Leganto għandu jitwaqqaf.

Edema periferali

Fi studji kliniċi fuq pazjenti bil-marda ta’ Parkinson, ir-rati speċifiċi ta’ 6 xhur ta’ l-edema periferali baqgħu madwar 4% fuq il-medda ta’ żmien tal-perijodu kollu ta’ l-osservazzjoni sa 36 xahar.

Sensitivita` għal sulphite

Leganto fih sodium metabisulphite, sulphite li jista’ jikkawża reazzjonijiet tat-tip allerġiċi inklużi sintomi anafilattiċi u episodji fejn ikun hemm periklu tal-mewt, jew episodji ażżmatiċi anqas severi, f’persuni suxxettibbli.

Osservat f’pazjenti bil-Marda ta’ Parkinson

Reazjonijiet avversi dopaminerġiċi

L-inċidenza ta’ xi avvenimenti avversi dopaminerġiċi, bħal alluċinazzjonijiet, diskinesija, u edema periferali, ġeneralment hi ogħla meta l-mediċina tingħata flimkien ma’ L-dopa, f’pazjenti bil-marda ta’ Parkinson. Dan għandu jiġi kkunsidrat meta tingħata riċetta għal rotigotine.

Osservata f’pazjenti bis-Sindromu ta’ Restless Legs

Awmentazzjoni

Jista’ jseħħ l-awmentazzjoni. Awmentazzjoni jirreferi għal bidu aktar kmieni tas- sintomi filgħaxija (jew anke wara nofsinhar), żieda fis-severita` tas-sintomi, u l-firxa tas-sintomi għal partijiet oħra tal- ġisem. F’studji kliniċi fit-tul b’rotigoline, il-maġġoranza ta’ episodji ta’ awmentazzjoni dehru fl- ewwel jew it-tieni sena ta’ trattament. Dożi ogħla mill-medda ta’ dożi approvati għal RLS għandhom jiġu evitati għaliex din tista` twassal għal rati ogħla ta’ awmentazzjoni (ara sezzjoni 5.1).

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoniMinħabba li rotigotine hu agonist ta’ dopamine, hu ssoponut li l-antagonisti ta’ dopamine, bħal newroleptiċi (eż. phenothiazines, butyrophenones, thioxanthenes) jew metoclopramide, jistgħu jnaqqsu l-effettività ta’ Leganto, u l-għoti flimkien għandu jiġi evitat. Minħabba l-possibbiltà ta’ effetti addittivi, il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex joqogħdu attenti meta jkunu jieħu prodotti mediċinali li huma sedattivi jew anti-dipressanti tas-CNS (central nervous system) oħrajn (eż. benzodiazepines, mediċini antipsikotiċi, anti-dipressanti) jew alkoħol flimkien ma’ rotigotine.

L-għoti flimkien ta’ L-dopa u carbidopa ma’ rotigotine ma kellu l-ebda effett fuq il-farmakokinetiċi ta’ rotigotine, u rotigotine ma kellu l-ebda effett fuq il-farmakokinetiċi ta’ L-dopa u carbidopa.

L-għoti flimkien ta’ domperidone ma’ rotigotine ma kellu l-ebda effett fuq il-farmakokinetika ta’ rotigotine.

L-għoti flimkien ta’ omeprazole (inhibitur ta’ CYP2C19), f’dożi ta’ 40 mg/ġurnata, ma kellu l- ebda effett fuq il-farmakokinetika u l-metaboliżmu ta’ rotigotine f’voluntiera f’saħħithom.

.

Leganto jista’ jkabbar ir-reazzjoni avversa dopaminerġika ta’ L-dopa u jista’ jikkawża u/jew iħarrax diskinesija li kienet teżisti minn qabel, kif deskritt ma’ agonisti oħrajn ta’ dopamine.

L-għoti flimkien ta’ rotigotine (3 mg/24 siegħa) ma kellu l-ebda effett fuq il-farmakodinamika u l- farmakokinetika ta’ kontraċettivi orali (0.03mg ethinylestradiol, 0.15mg levonorgestrel). Interazzjonijiet ma’ forom oħra ta’ kontraċezzjoni ormonali ma ġewx investigati.

4.6 Fertilita`, tqala u treddigh

Nisa b’potenzjal li jkollhom it-tfal, kontraċezzjoni fin-nisa

Nisa b’potenzjal li jkollhom it-tfal għandhom jużaw kontraċezzjoni effettiva sabiex jipprevjenu t-tqala waqt trattament b’rotigotine.

Tqala

M’hemmx dejta biżżejjed dwar l-użu ta’ Leganto waqt it-tqala. Studji fuq l-annimali ma jindikaw l- ebda effetti teratoġeniċi fil-firien u fil-fniek, iżda tossiċità ta’ l-embriju kienet osservata fil-firien u fil- ġrieden f’dożi materno-tossiċi (ara sezzjoni 5.3).Mhux magħruf ir-riskju potenzjali fuq il-bniedem. Rotigotine m’għandux jintuża waqt it-tqala.

Treddigħ

Minħabba li rotigotine jnaqqas it-tnixxija ta’ prolactin fil-bnedmin, l-inibizzjoni tat-treddigħ hi mistennija. Studji fil-firien urew li rotigotine u/jew il-metabolit(i) tiegħu jitneħħew fil-ħalib tas-sider. Fl-assenza ta’ dejta dwar rotigotine fil-bnedmin, it-treddigħ għandu jitwaqqaf.

Fertilita`

Għal informazzjoni dwar studju dwar il-fertilita`, jekk jogħġbok ara sezzjoni 5.3.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Rotigotine jista’ jkollu influenza maġġura fuq il-ħila tas-sewqan u l-użu ta’ magni.

Pazjenti li qed jiġu kkurati b’rotigotine u li jkollhom ngħas u/jew episjodi ta’ rqad li jiġi għal għarrieda, għandhom ikunu infurmati biex ma jsuqux jew jagħmlu attivitajiet (eż. jħaddmu l-magni) fejn in-nuqqas ta’ attenzjoni jista’ jpoġġi lilhom jew lill-oħrajn f’riskju ta’ korriment serju jew mewt, sakemm dawn l-episodji rikorrenti u ngħas jiġu riżoluti (ara wkoll sezzjonijiet 4.4 u 4.5).

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sindromu ta’ Restless Legs

Sommarju tal-profil ta’ sigurta`

Ibbażat fuq l-analiżi miġbura minn ġabra ta’ provi kliniċi kkontrollati bil-plaċebo li kienu jinkludu total ta’ 748 pazjent li kienu ikkurati b’Leganto u 214 pazjent kkurati bil-plaċebo, 65.5% tal-pazjenti fuq Leganto u 33.2% ta’ pazjenti fuq il-plaċebo irrappurtaw mill-inqas reazzjoni avversa waħda.

Fil-bidu tat-terapija, jistgħu jseħħu reazzjonijiet avversi dopaminerġiċi bħal dardir u rimettar. Normalment dawn ikunu ħfief jew moderati fl-intensità u li jgħaddu malajr, anki jekk titkompla l-kura.

Reazzjonijiet avversi tal-mediċina (ADRs) irrappurtati f’iktar minn 10% tal-pazjenti ttrattati b’Leganto huma dardir, reazzjonijiet fil-post mnejn jittieħed, kondizzjonijiet asteniċi u uġigħ ta’ ras.

Fi provi fejn il-post mnejn jittieħed inbidel kif indikat fl-iISTRUZZJONIJIET ipprovduti fl-SPC u fil- fuljett ta’ tagħrif, 34.2% tas-748 pazjent li kienu jużaw Leganto ġarrbu reazzjonijiet fil-post mnejn jittieħed. Il-maġġoranza tar-reazzjonijiet fis-sit ta’ applikazzjoni kienu ħfief jew moderati fl-intensità, limitati għal-post mnejn jittieħed u rriżultaw fit-twaqqif tal-kura b’Leganto f’7.2% tal-pazjenti.

Ir-rata ta’ twaqqif

Ir-rata ta’ twaqqif kienet studjata f’ 3 studji kliniċi li kienu twal sa mhux iżjed minn tlett snin. Il-perċentaġġ ta’ pazjenti li waqqfu kienu 25-38% iżjed mill-ewwel sena, 10% fit-tieni sena, u 11% fit-tielet sena. Kejl tal-effikaċja perjodika għandha issir, flimkien ma evalwazzjoni tas- sigurta`, inkluż awmentazzjoni.

Lista f’tabella tar-reazzjonijiet avversi

It-tabella li jmiss tkopri r-reazzjonijiet avversi tal-mediċina mill-istudji kollha miġbura flimkien imsemmija hawn fuq f’pazjenti bis-sindromu ta’ Restless Legs. Ir-reazzjonijiet avversi huma maqsumin skond is-sistema tal-klassifika tal-organi, u huma mniżżlin taħt il-frekwenza tagħhom.(in- numru ta’ pazjenti li huma mistennija li jesperjenzaw ir-reazzjoni), billi jintużaw il-kategoriji li jmiss: komuni hafna (≥1/10); komuni: (>1/100 sa ≤1/10); mhux komuni: (>1/1,000 sa ≤1/100); rari: (≥1/10,000 sa ≤1/1,000); rari ħafna: (≤1/10,000), mhux magħruf (ma jistax jiġi stmat mid-dejta disponibbli). F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa tniżżlu skont is-serjetà tagħhom, dawk l-aktar serji l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

Sistema tal-

Komuni ħafna

Komuni

Mhux komuni

Rari

Mhux magħruf

klassifika/tal-

 

 

 

 

 

organi SKONT

 

 

 

 

 

MedDRA

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

Sensittività

 

 

 

sistema immuni

 

eċċessiva, li

 

 

 

 

 

tista’ tinkludi

 

 

 

Sistema tal-

Komuni ħafna

Komuni

Mhux komuni

Rari

Mhux magħruf

klassifika/tal-

 

 

 

 

 

organi SKONT

 

 

 

 

 

MedDRA

 

 

 

 

 

 

 

anġjodima,

 

 

 

 

 

edima tal-ilsien

 

 

 

 

 

u edima tax-

 

 

 

 

 

xofftejn

 

 

 

Disturbi

 

Attakki ta’ rqad,

mard kumpulsiv

Aġir aggressiv/

Sindromu ta’

psikjatriċi

 

irqad f’daqqa,

ossessiv,

aggressjonib,

disregulazzjoni

 

 

disturbi fil-

aġitazzjonid

diżorjentazzjoni

ta’ dopaminec,

 

 

ġibda sesswalia

 

d

disturbi fil-

 

 

(li jinkludu l-

 

 

perċessjonie

 

 

ipersesswalità,

 

 

(inkl.

 

 

żieda fil-libido),

 

 

alluċinazzjoni,

 

 

insomnja, mard

 

 

alluċinazzjoni

 

 

ta’ l-irqad, ħolm

 

 

viżwali,

 

 

anormali, Mard

 

 

alluċinazzjoni

 

 

kompulsivia (li

 

 

 

 

 

 

awditorja,

 

 

jinkludu l-

 

 

 

 

 

 

illużjoni),

 

 

logħob ta’ l-

 

 

 

 

 

 

ħmar il-lejle,

 

 

ażżard

 

 

 

 

 

 

paranojjae, stat

 

 

patoloġiku,

 

 

 

 

prużunterija

 

 

konfużjonalie,

 

 

(punding),

 

 

mard

 

 

iffangar/

 

 

psikotikue,

 

 

disturbi ta’ kif

 

 

delużjonie,

 

 

tiekolb, xiri

 

 

delirju

 

 

kompulsivc),

 

 

 

Disturbi fis-

Uġigħ ta’ ras

Nagħas

 

 

sturdamente,

sistema nervuża

 

 

 

 

disturbi fil-

 

 

 

 

 

koxxjenza

 

 

 

 

 

NECe (inkl.

 

 

 

 

 

sinkope,

 

 

 

 

 

sinkope

 

 

 

 

 

vażovagali,

 

 

 

 

 

telf ta’

 

 

 

 

 

koxxjenza),

 

 

 

 

 

diskinesjae,

 

 

 

 

 

sturdament

 

 

 

 

 

posturalie,

 

 

 

 

 

letarġijae,

 

 

 

 

 

konvulżjonie

Mard tal-

 

 

 

 

Viżta

għajnejn

 

 

 

 

mċajprae,

 

 

 

 

 

impediment

 

 

 

 

 

fil-viztae,

 

 

 

 

 

fotopsjae

Mard tal-

 

 

 

 

Vertigoe

widna u s-

 

 

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

labirintika

 

 

 

 

 

Sistema tal-

Komuni ħafna

Komuni

Mhux komuni

Rari

Mhux magħruf

klassifika/tal-

 

 

 

 

 

organi SKONT

 

 

 

 

 

MedDRA

 

 

 

 

 

Mard

 

 

 

 

Palpitazzjoniji

kardijaku

 

 

 

 

ete,

 

 

 

 

 

fibrillazzjoni

 

 

 

 

 

atrijalie,

 

 

 

 

 

supraventrikul

 

 

 

 

 

ari takikardjae

Disturbi

 

Pressjoni tad-

Pressjoni tad-

 

Pressjoni tad-

vaskulari

 

demm għolja

demm baxxa

 

demm baxxa

 

 

 

ħafna meta

 

 

 

 

 

wieħed iqum

 

 

 

 

 

bilwieqfa/ikun

 

 

 

 

 

bilwieqfa

 

 

Mard

 

 

 

 

Sulluzzu

respiratorju,

 

 

 

 

 

toraċiku u

 

 

 

 

 

medjastenali

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-

Dardir

Rimettar,

 

 

Stitikezzae, ħalq

intestinali

 

dispepsja

 

 

xotte, uġigħ

 

 

 

 

 

addomenalie

Disturbi fil-

 

Ħakk

 

 

Eritemae,

ġilda u fit-

 

 

 

 

iperidrożie,

tessuti ta’ taħt

 

 

 

 

pruritus

il-ġilda

 

 

 

 

ġeneraliżżatae,

 

 

 

 

 

irritazzjoni tal-

 

 

 

 

 

ġildae, dermatite

 

 

 

 

 

tal-kuntatte,

 

 

 

 

 

raxx

 

 

 

 

 

ġeneralizzate,

Mard tas-

 

 

 

 

Disfunzjoni

sistema

 

 

 

 

eretilie

reproduttiva u

 

 

 

 

 

tas-sider

 

 

 

 

 

Sistema tal-

Komuni ħafna

Komuni

Mhux komuni Rari

Mhux magħruf

klassifika/tal-

 

 

 

 

organi SKONT

 

 

 

 

MedDRA

 

 

 

 

Disturbi

Reazzjonijiet

Irritabilità,

 

 

ġenerali u

fiz-zona ta’ l-

edima periferali

 

 

kundizzjonijiet

applikazzjoni u

 

 

 

ta’ mnejn

installazzjonia

 

 

 

jingħata

(li tinkludi

 

 

 

 

eritema, ħakk,

 

 

 

 

irritazzjoni,

 

 

 

 

raxx, dermatite,

 

 

 

 

bżieżaq żgħar,

 

 

 

 

uġigħ, ekżema,

 

 

 

 

infjammazzjoni,

 

 

 

 

nefħa,

 

 

 

 

diskolorazzjoni,

 

 

 

 

infafet,

 

 

 

 

esfoljazzjoni,

 

 

 

 

urtikarja,

 

 

 

 

sensittività

 

 

 

 

eċċessiva)

 

 

 

 

kondizzjonijiet

 

 

 

 

asteniċi (inklużi

 

 

 

 

għeja, astenja,

 

 

 

 

telqa)

 

 

 

Investigazzjon

 

 

 

Tnaqqis fil-

ijiet

 

 

 

piże, żieda fil-

 

 

 

 

enżimi tal-

 

 

 

 

fwiede (inkl.

 

 

 

 

AST, ALT,

 

 

 

 

GGT), żieda

 

 

 

 

fil-piże, żieda

 

 

 

 

fir-rata tal

 

 

 

 

qalbe, żieda

 

 

 

 

fis-CPKd,e (ara

 

 

 

 

Popolazzjoniji

 

 

 

 

et speċjali)

Korriment,

 

 

 

Waqgħate

avellinament u

 

 

 

 

komplikazzjon

 

 

 

 

ijiet

 

 

 

 

proċedurali

 

 

 

 

aTerminu ta’ Livell Għoli

bOsservat f’studji open-label

cOsservat wara tqegħid fis-suq

dOsservat f’ġabra ta’ dejta mill-2011 minn studji double-blind ikkontrollati mill-plaċebo

eOsservat f’studji li saru f’pazjenti bil-marda ta’ Parkinson’s

Marda ta’ Parkinson

Sommarju tal-profil ta’ sigurta`

Ibbażat fuq l-analiżi miġbura minn ġabra ta’ provi kliniċi kkontrollati bil-plaċebo li kienu jinkludu total ta’ 1,307 pazjenti li kienu ikkurati b’Leganto u 607 pazjenti kkurati bil-plaċebo, 72.5% tal-

pazjenti fuq Leganto u 58.0% ta’ pazjenti fuq il-plaċebo irrappurtaw mill-inqas reazzjoni avversa waħda.

Fil-bidu tat-terapija, reazzjonijiet avversi dopaminerġiċi bħal dardir u rimettar jistgħu jseħħu. Normalment dawn ikunu ħfief jew moderati fl-intensità u li jgħaddu malajr, anki jekk il-kura titkompla.

Reazzjonijiet avversi tal-mediċina (ADRs) irrappurtati f’iktar minn 10% tal-pazjenti kkurati bil-garża Leganto li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda huma dardir, rimettar, reazzjonijiet fis-sit tat- teħid, ngħas tqil, sturdament u uġigħ ta’ ras.

Fi provi fejn iz-zoni ta’ l-applikazzjoni nbidlu kif indikat fl-iISTRUZZJONIJIET ipprovduti fl-SPC u fil-fuljett ta’ tagħrif, 35.7% tat-830 pazjent li kienu jużaw il-garża Leganto li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda, ġarrbu reazzjonijiet fiz-zona ta’ l-applikazzjoni. Il-maġġoranza tar- reazzjonijiet fis-sit ta’ applikazzjoni kienu ħfief jew moderati fl-intensità, u limitati għaż-żoni ta’ l- applikazzjoni u rriżultaw fit-twaqqif tal-kura b’Leganto f’4.3% biss tal-pazjenti kollha li kienu qed jirċievu Leganto.

Lista f’tabella tar-reazzjonijiet avversi

It-tabella li jmiss tkopri r-reazzjonijiet avversi tal-mediċina mill-istudji kollha f’pazjenti bil-marda ta’

Parkinson. Ir-reazzjonijiet avversi huma maqsumin skond is-sistema tal-klassifika tal-organi, u huma mniżżlin taħt il-frekwenza tagħhom.(in-numru ta’ pazjenti li huma mistennija li jesperjenzaw ir- reazzjoni), billi jintużaw il-kategoriji li jmiss: komuni hafna (≥1/10); komuni: (>1/100 sa ≤1/10); mhux komuni: (>1/1,000 sa ≤1/100); rari: (≥1/10,000 sa ≤1/1,000); rari ħafna: (≤1/10,000), mhux magħruf (ma jistax jiġi stmat mid-dejta disponibbli). F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa għandhom jitniżżlu SKONT is-serjetà tagħhom. L-effetti li huma l-aktar serji għandhom jitniżżlu l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

Sistema tal-

Komuni ħafna

Komuni

Mhux

Rari

Mhux

klassifika/tal-

 

 

komuni

 

magħruf

organi SKONT

 

 

 

 

 

MedDRA

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

Sensittività

 

 

sistema immuni

 

 

eċċessiva, li

 

 

 

 

 

tista’ tinkludi

 

 

 

 

 

anġjodima,

 

 

 

 

 

edima tal-

 

 

 

 

 

ilsien u edima

 

 

 

 

 

tax-xofftejn

 

 

Disturbi

 

Disturbi tal-

Attakki ta’

Mard

Sindromu

psikjatriċi

 

perċezzjonia

rqad/ rqad

psikożi,

ta’

 

 

(inkluż

f’daqqa,

mard

disregulazzj

 

 

alluċinazzjoni,

paranojja,

ossessiv

oni ta’

 

 

alluċinazzjoni

disturbi fil-

kompulsiv,

dopamine,c

 

 

viżwalia,

ġibda għas-

Aġir

 

 

 

alluċinazzjoni

sessa (li

aggressiv/

 

 

 

tas-smigħ,

jinkludi

aggressjonib

 

 

 

illużjoni),

ipersesswalita`

,

 

 

 

nuqqas ta’

, żieda fil-

delużjonid,

 

 

 

rqad, disturbi

libido), stat

delirjud

 

 

 

fl-irqad, ħmar

ta’ konfużjoni,

 

 

 

 

il-lejl,

diżorjentazzjo

 

 

 

 

ħolm anormali,

nid,

 

 

 

 

disturbi fil-

aġitazzjonid

 

 

 

 

kontrol tal-

 

 

 

 

 

impulsia,d (li

 

 

 

Sistema tal-

Komuni ħafna

Komuni

Mhux

Rari

Mhux

klassifika/tal-

 

 

komuni

 

magħruf

organi SKONT

 

 

 

 

 

MedDRA

 

 

 

 

 

 

 

jinkludi logħob

 

 

 

 

 

ta’ l-azzard

 

 

 

 

 

patoloġiku,

 

 

 

 

 

stereotypy/

 

 

 

 

 

punding,

 

 

 

 

 

iffangar/

 

 

 

 

 

disturbi ta’ kif

 

 

 

 

 

tiekolb, xiri

 

 

 

 

 

kompulsivc),

 

 

 

Disturbi fis-

Ngħas,

Disturbi fil-

 

Konvulżjon

 

sistema nervuża

Sturdament,

koxjenza NEC

 

i,

 

 

Uġigħ ta’ ras

(inkluż

 

 

 

 

 

sinkope,

 

 

 

 

 

sinkope

 

 

 

 

 

vasovagali,

 

 

 

 

 

tintilef minn

 

 

 

 

 

sensik),

 

 

 

 

 

diskinesijaa,

 

 

 

 

 

sturdament li

 

 

 

 

 

jiddependi

 

 

 

 

 

mill-qagħda,

 

 

 

 

 

letarġija

 

 

 

Disturbi fl-

 

 

Viżjoni

 

 

għajnejn

 

 

mċajpra,

 

 

(ara sezzjoni 4.4).

 

 

impedament

 

 

 

 

 

tal-vista,

 

 

 

 

 

fotopsija

 

 

Disturbi fil-

 

Vertigo

 

 

 

widnejn u fis-

 

 

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

labirintika

 

 

 

 

 

Disturbi fil-qalb

 

Palpitazzjonijie

Fibrillazzjoni

Takikardja

 

 

 

t

atrijali,

supraventri

 

 

 

 

 

kulari

 

Disturbi

 

Pressjoni tad-

Pressjoni tad-

 

 

vaskulari

 

demm baxxa

demm baxxa

 

 

 

 

meta wieħed

 

 

 

 

 

iqum

 

 

 

 

 

bilwieqfa/ikun

 

 

 

 

 

bilwieqfa,

 

 

 

 

 

pressjoni tad-

 

 

 

 

 

demm għolja

 

 

 

Disturbi

 

Sulluzzu

 

 

 

respiratorji,

 

 

 

 

 

toraċiċi u

 

 

 

 

 

medjastinali

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-

Dardir,

Stitikezza, ħalq

Uġigħ ta’ żaqq

 

 

intestinali

Rimettar

xott, dispepsja,

 

 

 

Disturbi fil-ġilda

 

Eritema;

Ħakk

Raxx

 

u fit-tessuti ta’

 

iperidrożi

ġeneralizzat,

ġeneralizzat

 

taħt il-ġilda

 

(għaraq

irritazzjoni tal-

 

 

 

 

eċċessiv),

ġilda

 

 

Sistema tal-

Komuni ħafna

Komuni

Mhux

Rari

Mhux

klassifika/tal-

 

 

komuni

 

magħruf

organi SKONT

 

 

 

 

 

MedDRA

 

 

 

 

 

 

 

ħakk a

dermatite tal-

 

 

 

 

 

kuntatt,

 

 

Disturbi

 

 

Nefħa fil-ġogi

 

 

muskolu-

 

 

 

 

 

skeletrali u tal-

 

 

 

 

 

connective tissue

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

Disfunzjoni

 

 

sistema

 

 

ta’ erezzjoni

 

 

riproduttiva u fis-

 

 

 

 

 

sider

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali

Reazzjonijiet

Edema

 

Irritibilita`

 

u kundizzjonijiet

fiz-zona ta’ l-

periferali,

 

 

 

ta’ mnejn

applikazzjoni u

kundizzjonijiet

 

 

 

jingħata

installazzjoni a

asteniċi a (li

 

 

 

 

(li jinkludu

jinkludu għeja

 

 

 

 

eritema, ħakk,

kbira, astenja,

 

 

 

 

irritazzjoni,

telqa)

 

 

 

 

raxx, dermatite,

 

 

 

 

 

bżieżaq żgħar,

 

 

 

 

 

uġigħ, ekżema,

 

 

 

 

 

infjammazzjoni

 

 

 

 

 

, nefħa, telf ta’

 

 

 

 

 

kulur, ponot,

 

 

 

 

 

esfoljazzjoni,

 

 

 

 

 

urtikarja,

 

 

 

 

 

sensittività

 

 

 

 

 

eċċessiva)

 

 

 

 

Investigazzjonijet

 

Żieda fil-piz

żieda fl-

 

 

 

 

 

enzimi tal-

 

 

 

 

 

fwied (li

 

 

 

 

 

jinkludu AST ,

 

 

 

 

 

ALT, GGT),

 

 

 

 

 

Żieda fil-piz,

 

 

 

 

 

Żieda fir-rata

 

 

 

 

 

ta’ taħbit tal-

 

 

 

 

 

qalb, żieda fis-

 

 

 

 

 

CPK (ara

 

 

 

 

 

Popolazzjoniji

 

 

 

 

 

et speċjali)d

 

 

Korriment,

 

Waqgħa

 

 

 

avvelenament u

 

 

 

 

 

komplikazzjonijie

 

 

 

 

 

t ta` xi proċedura

 

 

 

 

 

aTerminu ta’ Livell Għoli

bOsservat f’studji open-label

cOsservat wara t-tqegħid fis-suq

dOsservat f’ġabra ta’ dejta mill-2011 minn studji double-blind ikkontrollati mill-plaċebo

Iż-żewġt indikazzjonijiet

Deskrizzjoni ta’ xi reazzjonijiet avversi magħżula

Rqad u nagħas f’daqqa

Leganto kien assoċjat ma’ ngħas li jinkludi ngħas eċċessiv matul il-jum, u episodji fejn il-pazjent

jorqod għal għarrieda. F’każijiet iżolati, “l-irqad li jiġi f’daqqa” seħħ meta l-pazjent kien qed isuq, u dan irriżulta f’inċidenti tat-traffiku (ara wkoll sezzjoni 4.4 u 4.7).

Disturbi fil-kontrol tal-impulsi

Logħob ta’ l-azzard patoloġiku, żieda fil-libido, ipersesswalità, infiq u xiri kompulsiv jistgħu iseħħu f’pazjenti ttrattati b’agonisti ta’ dopamine li jinkludi rotigotine (ara sezzjoni 4.4).

Populazzjonijiet speċjali

Reazzjonijiet avversi ta’ żieda fil-creatinine phosphokinase (CPK) kienu osservati b’rotigotine f’studji kliniċi li saru l-Ġappun. Dawn seħħew f’ 3.4% tal-pazjenti Ġappuniżi fuq rotigotine meta mqabbla ma’ 1.9% fuq placebo f’studji double-blind bil-marda ta’ Parkinson u RLS. Il-maġġoranza tar- reazzjonijiet avversi ta’ żieda fis-CPK osservati f’kull studju double-blind u open-label għaddew u kienu kkunsidrati ħfief fis-severita`. Livelli ta’ CPK ma kienux mkejla b’rutina f’popolazzjonijiet oħrajn.

Ir-rappurtaġġ ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Ir-rappurtaġġ ta’ reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali huwa importanti. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ tal-benefiċċju/riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba sabiex jirrappurtaw kwalunque reazzjonijiet avversi suspettati permezz tas-sistema tar-rappurtaġġ nazzjonali mniżżel f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Sintomi

Ir- reazzjonijiet avversi li huma l-aktar mistennija li jseħħu x’aktarx li jkunu dawk marbuta mal-profil farmakodinamiku ta’ agonist ta’ dopamine, li jinkludu dardir, rimettar, pressjoni tad-demm baxxa

ħafna, movimenti involontarji, alluċinazzjonijiet, konfużjoni, konvulżjonijiet u sinjali oħrajn ta’ stimulazzjoni dopaminerġika ċentrali.

Immaniġġjar

M’hemm l-ebda antidot magħruf għal doża eċċessiva ta’ agonisti ta’ dopamine. F’każ ta’ suspett ta’ doża eċċessiva, it-tneħħija tal-impjastru(i) għandha tiġi ikkunsidrata għaliex wara t-tneħħija tal- impjastru(i) tkun twaqqfet tingħata s-sustanza attiva u l-konċentrazzjoni ta’ rotigotine tonqos rapidament.

Il-pazjent għandu jkun immonitorjat mill-qrib, u dan jinkludi r-rata tat-taħbit tal-qalb, ir-rittmu tal-qalb u l-pressjoni tad-demm.

Il-kura ta’ doża eċċessiva jista’ jkollha bżonn ta’ miżuri ġenerali ta’ appoġġ biex jinżammu s-sinjali vitali. Mhux mistenni li d-dijaliżi jkun benefiċjali għaliex rotigotine mhux eliminat bid-dijaliżi.

Jekk hu neċessarju li jitwaqqaf rotigotine, dan għandu jsir gradwalment biex ikun evitat is-sindromu newroleptiku malinn.

5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1Propjetajiet farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini ta’ kontra l-parkinsons, agonisti ta’ dopamine: Kodiċi ATC:

N04BC09

Rotigotine hu agonist ta’ dopamine mhux ergoliniku, li jintuża għal-kura tas-sinjali u s-sintomi tal- marda ta’ Parkinson u s-Sindromu ta’ Restless Legs.

Mekkaniżmu ta’azzjoni

Hu maħsub li rotigotine jikkawża l-effett utli tiegħu fuq il- marda ta’ Parkinson bl-attivazzjoni tar- riċetturi D3, D2 u D1 tal-caudate-putamen fil-moħħ.-

Il-mekkaniżmu preċiż li bih jaħdem rotigotine bħala trattament ta’ RLS mhux magħruf. Hu maħsub li rotigotine jista` jatwa l-attivita` tiegħu via r-riċetturi tad-dopamina

Studji Kliniċi

Effetti farmakodinamiċi

Rigward l-attivita` funzjonali fis-subtipi tar-riċetturi varji u d-distribuzzjoni tagħhom fil-moħħ, rotigotine huwa agonist tar-riċetturi D2 u D3 li jaħdem wkoll fuq riċetturi D1, D4 u D5. B’ riċetturi li m’humiex dopinerġiċi, rotigotine wera antagonizmu mar-riċetturi alpha2B u agoniżmu mar-riċetturi 5HT1A, iżda ebda attivita` mar-riċetturi 5HT2B.

Effikaċja u sigurta` klinika

Studji Kliniċi fis-Sindromu ta’ Restless Legs

L-effikaċja ta’ rotigotine kienet mkejla f’5 studji kontrollati minn plaċebo b’iżjed minn 1,400 pazjent bis-Sindromu ta’ Restless Legs idjopatiku (RLS). L-Effikaċja ntweriet f’studji kontrollati f’pazjenti trattati għal mhux iżjed minn 29 ġimgħa. L-effett ġie miżmun fuq perijodu ta’ 6 xhur.

It-tibdil mill-linja bażi fl-Iskala ta’ Punteġġ Internazzjonali RLS (IRLS) u CGI-item 1 (is-severita` tal- marda) kienu parametri tal-effikaċja primarji. Għaż-żewġt punti ta’ l-aħħar primarji ġew osservati differenzi statistikament sinifikattivi għad-dożi 1 mg/24 siegħa, 2 mg/24siegħa u 3 mg/24siegħa meta mqabbla mal-plaċebo. Wara sitt xhur ta’ trattament ta’ manteniment f’pazjenti b’RLS moderat sa sever, il-punteġġ tal-linja bażi IRLS tjiebet minn 30.7 għal 20.7 għal plaċebo u minn 30.2 għal 13.8 għal rotigotine. Id-differenza medja aġġustata kienet ta’ -6.5 punti (CI 95% -8.7; -4.4, p <0.0001). Ir- rati CGI-responder (tjieb sew, tjieb ħafna) kienu ta’ 43.0% u 67.5% għal plaċebo u rotigotine rispettivament (differenza 24.5% CI 95%: 14.2%; 34.8%, p<0.0001).

F’studju kontrollat mill-plaċebo li dam 7 ġimgħat kienu investigati parametriċi polysomnografiċi. rotigotine naqqas sinifikament l-indiċi ta’ moviment tar-riġlejn perjodiku (PLMI) minn 50.9 għal 7.7 meta mqabbel ma’ 37.4 għal 32.7 bil-plaċebo (p<0.0001).

Awmentazzjoni

F’ żewġt studju double-blind, ikkontrollati mill-plaċebo ta’ 6-xhur, awmentazzjoni klinikament rilevanti kienet osservata f’ 1.5% tal-pazjenti trattati b’ rotigotine versus 0.5% tal-pazjenti ttrattati bil-plaċebo. F’żewġt studji follow up open-label fuq it-12-il xahar ta’ wara, ir-rata ta’ awmentazzjoni klinikament rilevanti kienet ta’ 2.9%. ħadd minn dawn il-pazjenti ma waqfu t- trattament minħabba l-awmentazzjoni. F’studju open-label ta’ 5-snin, l-awmentazzjoni ġrat f’11.9% tal-pazjenti trattati bid-dożaġġi għal RLS (1-3 mg/24 siegħa), u 5.1% kienu kkonsidrati klinikament sinifikanti. F’dan l-istudju, il-maġġoranza ta’ episodji ta’ awmentazzjoni ġraw fl-ewwel u t-tieni sena tat-trattament. Barraminnhekk, f’dan l-istudju kienet ukoll użata doża ogħla minn 4 mg/24 siegħa li mhux approvata f’ RLS li waslet għal rati ogħla ta’ awmentazzjoni.

Studji Kliniċi fil-Marda ta’ Parkinson

L-effettività ta’ rotigotine fit-trattament tas-sinjali u tas-sintomi tal-marda idjopatika ta’ Parkinson kienet evalwata fi programm multinazzjonali dwar l-iżvilupp tal-mediċina li kien jikkonsisti f’erba’ studji importanti ħafna, paralleli, randomized, double-blind, ikkontrollati bil-plaċebou tlett studji li jinvestigaw aspetti differenti tal-Marda ta’ Parkinson.

Żewġ provi importanti (SP512 Part I u SP513 Part I)li investigaw l-effettività ta’ rotigotinefil- kura tas-sinjali u s-sintomi tal-marda idjopatika ta’ Parkinson, twettqu f’pazjenti li ma kienux qed jirċievu terapija b’agonist ta’ dopamine fl-istess ħin, u jew qatt ma kienu ħadu L-dopa qabel jew it-tul tal-kura b’L-dopa kienet ta’ ≤ 6 xhur.. L-evalwazzjoni tar-riżultat primarju kien il-punteġġ għall- komponent Activities of Daily Living (ADL) (Parti II) flimkien mal-komponent Motor Examination (Parti III) tal-Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS).

L-effikaċja kienet stabbilita mir-rispons tal-pazjent għat-terapija f’termini tat-titjib fil-punti tar-rispons

u tal-punti assoluti fil-punteġġi kkombinati ta’ ADL u l-Motor Examination (UPDRS Parti II+III).

Fl-istudju double blind SP512 Parti I, 177 pazjent rċivew rotigotine u 96 pazjent irċivew il-plaċebo. Il-pazjenti kienu ttitrati għall-aħjar doża tagħhom ta’ rotigotine jew tal-plaċebo f’inkrementi ta’ kull ġimgħa ta’ 2 mg/24 siegħa, u bdew b’doża ta’ 2 mg/24 siegħa sa doża massima ta’ 6 mg/24 siegħa. Il- pazjenti f’kull grupp tal-kura inżammu fl-aħjar doża tagħhom għal 6 xhur.

Fl-aħħar tal-kura tal-manteniment fi 91% tal-pazjenti fil-parti ta’ l-istudju b’rotigotine, l-aħjar doża kienet id-doża massima permessa, i.e. 6 mg/24 siegħa. Titjib ta’ 20% kien osservat fi 48% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu rotigotine u f’19% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu l-plaċebo (differenza ta’ 29% CI95% 18%; 39%, p<0.0001). B’rotigotine, il-medja tat-titjib fil-punteġġ UPDRS (Partijiet II + III) kienet ta’ -3.98 punti (linja bażi 29.9 punti) filwaqt li fil-parti ta’ l-istudju fejn il-pazjenti kienu kkurati bil-plaċebo, kien osservat li dawn marru għall-agħar b’1.31 punti (linja bażi 30.0 punt). Id-differenza kienet ta’ 5.28 punti u kienet statistikament sinifikanti (p<0.0001).

Fl-istudju double-blind SP513 Part I, 213 pazjent irċivew rotigotine, 227 irċivew ropinirole u 117 pazjenti rċivew il-plaċebo. Il-pazjenti kienu ttitrati għall-aħjar doża tagħhom ta’ rotigotine f’inkrementi ta’ kull ġimgħa ta’ 2 mg/24 siegħa, u bdew b’doża ta’ 2 mg/24 siegħa sa doża massima ta’ 8 mg/24 siegħa fuq medda ta’ 4 ġimgħat. Fil-grupp ta’ ropinirole, il-pazjenti kienu ttitrati għall- aħjar doża tagħhom sa massimu ta’ 24 mg/jum fuq perijodu ta’ 13-il ġimgħa. Il-pazjenti f’kull grupp tal-kura inżammu għal 6 xhur.

Fl-aħħar tal-kura tal-manteniment fi 92% tal-pazjenti fil-parti ta’ l-istudju b’rotigotine, l-aħjar doża kienet id-doża massima permessa, i.e. 8 mg/24 siegħa. Titjib ta’ 20% kien osservat fi 52% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu rotigotine, 68% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu ropinirole u 30% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu l-plaċebo (id-differenza ta’ rotigotine kontra l-plaċebo 21.7%; CI95% 11.1%; 32.4% , id-differenza ta’ ropinirole kontra l-plaċebo 38.4% CI95% 28.1%; 48.6%, id-differenza ta’ ropinirole kontra rotigotine 16.6%; CI95% 7.6%; 25.7%). Il-medja tat-titjib fil-punteġġ UPDRS (Partijiet II + III) kienet ta’ 6.83 punti (linja bażi 33.2 punti) fil-parti ta’ l-istudju dwar rotigotine, 10.78 punti fil-parti ta’ l-istudju dwar ropinirole (linja bażi 32.2 punti) u 2.33 punti fil-parti ta’ l-istudju dwar il-plaċebo (linja bażi 31.3 punti). Id-differenzi kollha bejn il-kuri attivi u l-plaċebo kienu statistikament sinifikanti. Dan l-istudju ma rnexxilux juri li rotigotine mhux inferjuri għal ropinirole.

F’prova multi-nazzjonali, multiċentrali open-label li saret wara (SP824), kienu studjati t- tollerabbilta` ta’ tibdil millum għal għada minn ropinirole, pramipexole jew cabergoline għal garża transdermali rotigotine u l-effetti ta’ dan fuq is-sintomi f’pazjenti bil-marda ta’ Parkinson idjopatika.

116 pazjent li qalbu minn terapija mill-ħalq għal li jirċievu sa 8 mg/24 siegħa ta’ rotigotine, fosthom kien hemm 47 li kienu ttrattati b’ropinirole sa 9 mg/ ġurnata, 47 kienu t b’ pramipexole sa 2 mg kuljum u 22 li kienu ttrattati b’ cabergoline sa 3 mg kuljum. Il-bidla għal rotigotine kienet bla intopp, b’aġġustamenti żgħar fid-doża (medja ta’ 2 mg/ 24 siegħa) kienu neċessarji biss f’żewġ pazjenti li qalbu minn ropinirole, 5 pazjenti li qalbu minn pramipexole u 4 pazjenti minn cabergoline. Titjib kien osservat fil-marki tal UPDRS Parti I-IV. Il-profil ta’ sigurta` ma nbidilx minn dak osservat fl-istudji preċedenti.

Fi studju randomizzat, open-label (SP825) li sar f’pazjenti fl-istadji bikrija tal-marda ta’Parkinson,25 pazjent ingħataw rotigotine u 26 ropinirole mingħajr ma ġew magħżula. F’dawn iż- żewġ gruppi t-trattament kien titrat għad-doża optimali jew doża massima ta’ 8 mg/24 siegħa jew

9 mg/ġurnata, rispettivament. Iż-żewġ studji wrew titjibfil-funzjoni tal-muskoli ta’ kmieni filgħodu, u b’ 5.9 ± 1.3 punti fil-grupp ta’ ropinirole wara 4 ġimgħat ta’ manteniment. L-irqad (PDSS) tjieb b’ 4.1

± 13.8 punti f’pazjenti trattati b’ rotigotine, u b’ 2.5 ± 13.5 punt għal pazjenti fuq ropinirole. Il-profil ta’ sigurta` kien komparabli, ħlief fir-reazzjonijiet tas-sit fejn jingħata.

Fl-istudji (SP824 u SP825) li saru minn wara l-prova inizjali komparattiva, rotigotine u ropinirole kienu murija li kellhom effikaċja komparibli f’dożi ekwivalenti.

Żewġ provi addizzjonali importanti (SP650DB u SP515) twettqu f’pazjenti li kienu qed jirċievu terapija fl-istess ħin b’levodopa. L-evalwazzjoni tar-riżultat primarju kien it-tnaqqis tal-ħin “off” (sigħat). L-effikaċja kien stabbilita mir-rispons tal-pazjent għat-terapija f’termini tar-rispons u t-titjib assolut tal-ħin fl-istat “off”.

Fl-istudju double blind SP650DB, 113 pazjenti rċivew rotigotine sa doża massima ta’

8 mg/24 siegħa, 109 pazjenti rċivew rotigotine sa doża massima ta’ 12 mg/24 siegħa u 119-il pazjent irċivew il-plaċebo. Il-pazjenti kienu ttitrati għall-aħjar dożi tagħhom ta’ rotigotine jew tal-plaċebo f’inkrementi ta’ kull ġimgħa ta’ 2 mg/24 siegħa, li bdew b’doża ta’ 4 mg/24 siegħa. Il-pazjenti f’kull grupp tal-kura inżammu fl-aħjar doża tagħhom għal 6 xhur. Fit-tmiem tat-trattament tal-manteniment, titjib ta’ mill-inqas 30% kien osservat f’57% u f’55% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu rotigotine

8 mg/24 siegħa u 12 mg/24 siegħa, rispettivament u f’34% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu l-plaċebo (differenza ta’ 22% u 21%, rispettivament CI95% 10%; 35% u 8%; 33%, rispettivament, p<0.001 għaż- żewġ gruppi ta’ rotigotine). B’rotigotine, il-medja tat-tnaqqis fil-ħin “off” kien ta’ 2.7 u 2.1 sigħat rispettivament, filwaqt li fil-parti ta’ l-istudju fejn il-pazjenti kienu kkurati bil-plaċebo, tnaqqis ta’ 0.9 ta’ siegħa kien osservat. Id-differenzi kienu statistikament sinifikanti (p<0.001 u p=0.003, rispettivament).

Fl-istudju double-blind SP515, 201 pazjenti rċivew rotigotine, 200 irċivew pramipexole u 100 pazjenti rċivew il-plaċebo. Il-pazjenti kienu ttitrati għall-aħjar doża tagħhom ta’ rotigotine f’inkrementi ta’ kull ġimgħa ta’ 2 mg/24 siegħa u bdew b’doża ta’ 4 mg/24 siegħa sa doża massima ta’ 16 mg/24 siegħa. Fil-grupp ta’ pramipexole, il-pazjenti rċivew 0.375 mg fl-ewwel ġimgħa, 0.75 mg fit-tieni ġimgħa u kienu ttitrati mill-ġdid f’inkrementi ta’ kull ġimgħa ta’ 0.75 mg għall-aħjar doża tagħhom sa massimu ta’ 4.5 mg/kuljum. Il-pazjenti f’kull grupp tal-kura inżammu għal 4 xhur. Fl-aħħar tal-kura tal-manteniment, titjib ta’ mill-inqas 30% kien osservat f’60% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu rotigotine, f’67% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu pramipexole u f’35% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu l-plaċebo (Id-differenza ta’ rotigotine kontra l-plaċebo 25%; CI95% 13%; 36%, differenza ta’ pramipexole kontra l-plaċebo 32% CI95% 21%; 43%, differenza ta’ pramipexole kontra

rotigotine 7%; CI95% -2% ; 17%). Il-medja tnaqqis fil-ħin “off” kien ta’ 2.5 sigħat fil-parti ta’ l-istudju b’rotigotine, 2.8 sigħat fil-parti ta’ l-istudju bi pramipexole u 0.9 ta’ siegħa fil-parti ta’ l-istudju bil-

plaċebo. Id-differenzi kollha bejn il-kuri attivi u l-plaċebo kienu statistikament sinifikanti.

Studju multinazzjonali double-blind ieħor (SP889) sar fuq 287 pazjent f’stadji bikrija jew avvanzati tal-marda ta’ Parkinson li kellhom ma kellhomx kontroll sodisfaċenti tas-sintomi motorili ta’ kmieni filgħodu. 81.5% ta’ dawn il-pazjenti kienu fuq terapija flimkien ma’ levodopa. 190 pazjent irċievew rotigotine, u 97 irċievew plaċebo. Il-pazjenti kienu titrati sad-doża optimali ta’ rotigotine jew plaċebo f’żidiet kull ġimgħa ta’ 2 mg/24 h, bdew b’ 2 mg/24 siegħa sa doża massima ta’ 16 mg/24 siegħa fuq 8 ġimgħat, segwiti b’perjodu ta’ manteniment ta’ 4 ġimgħat. Il-funzjoni motorili ta’ kmieni filgħodu mkejla bil-UPDRS parti III, u d-disturbi fl-irqad ta’ bil-lejl, mkejla mill-Iskala modifikata tal-Irqad tal-Marda ta’ Parkinson (PDSS-2), kienu t-tnejn flimkien il-kejl primarji tar-riżultat. Fl-aħħar tal-manteniment, l-medda tal-punteġġ UPDRS parti III tjiebet b’ 7.0 punt f’pazjenti trattati b’rotigotine (linja bażi 29.6), u b’ 3.9 punt fil- grupp tal-plaċebo (linja bażi 32.0). Titjib fil-medda tal-punteġġ totali PDSS-2 kienu 5.9 (rotigotine, linja bażi 19.3) u 1.9 punti (plaċebo, linja bażi 20.5). Differenzi fit-trattamenti fil- varjazzjonijiet primarji flimkien kienu statistikament sinifikanti (p=0.0002 u p<0.0001).

Twaħħil mal-ġilda

F’studju cross-over, 2-way, randomizzat, double-blind, multiċentrali f’ 52 pazjenti barra mill- isptar, it-twaħħil mal-ġilda tal-formulazzjoni mtejjba tal-impjastru tat-temperatura tal-ambjent kienet mqabbla mal-formulazzjoni tal-ħażna fil-kesħa, billi ntuża l-impjasstru rotigotine

8 mg/24 siegħa. It-twaħħil mal-ġilda kien mkejjel f’ 2 ġranet konsekuttivi ta’ applikazzjoni tal-impjastru għal 24 siegħa. Il-formulazzjoni mtejjba tal-impjastru tat-temperatura tal- ambjent wriet twaħħil aħjar mill- formulazzjoni tal-ħażna fil-kesħa b’ >90% tal-impjastri, li wrew twaħħil suffiċjenti (i.e. >70% mill-erja tal-impjastru mwaħħal) meta mqabbel ma’ 83%. It-tollerabbilta` tal-ġilda kienet simili fiż-żewġt formolazzjonijiet. Il-maġġoranza ta’ eritima osservata kienet ħafifa u ebda ma kienu severi.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Wara l-applikazzjoni, rotigotine jintreħa kontinwament mill-garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda, u jiġi assorbit minn ġol-ġilda. Il-konċentrazzjonijiet fl-istat fiss jintlaħqu wara minn jum sa jumejn minn meta jitpoġġa l-impjastru u jinżammu f’livell stabbli bl-applikazzjoni ta’ kuljum fejn l-impjastru jkun fuq il-ġilda għal 24 siegħa. Il-konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’ rotigotine jiżdiedu proporzjonalment mad-doża fuq il-medda tad-doża ta’ 1 mg/24 siegħa sa 24 mg/24 siegħa.

Madwar 45% tas-sustanza attiva fl-impjastru tintreħa fil-ġilda fi żmien 24 siegħa. Il-bijodisponibilità assoluta wara l-għoti minn fuq il-ġilda hi ta’ madwar 37%.

It-tibdil taz-zona fejn jitpoġġa l-impjastru jista’ jirriżulta f’differenzi fil-livelli fil-plażma minn jum għall-ieħor. Id-differenzi fil-bijodisponibilità ta’ rotigotine varjaw minn 2% (dirgħajn ta’ fuq meta mqabbla mal-ġenbejn) għal 46% (l-ispallejn meta mqabbla mal-koxox). Madankollu, m’hemm l-ebda indikazzjoni ta’ impatt rilevanti fuq il-riżultat kliniku.

Distribuzzjoni

It-twaħħil in vitro ta’ rotigotine mal-proteini tal-plażma hu ta’ madwar 92%.

Il-volum apparenti tad-distribuzzjoni fil-bnedmin hu ta’ madwar 84 l/kg.

Bijotrasformazzjoni

Il-biċċa l-kbira ta’ rotigotine hu mmetabolat. Rotigotine hu mmetabolat permezz ta’ N-dealkylation kif ukoll bħala konjugazzjoni diretta u sekondarja. Riżultati in vitro jindikaw li isoformi differenti tas- CYP jistgħu jikkatalizzaw l-N-dealkylation ta’ rotigotine. Il-metaboliti ewlenin huma sulfates u konjugati ta’ glucuronide tal-kompost prinċipali kif ukoll metaboliti N-desalkyl, li huma bijoloġikament inattivi.

L-informazzjoni dwar il-metaboliti mhix kompluta.

Eliminazzjoni

Madwar 71% tad-doża ta’ rotigotine titneħħa fl-awrina u parti iżgħar ta’ madwar 23% titneħħa fl- ippurgar.

It-tneħħija ta’ rotigotine wara l-għoti transdermali hi ta’ madwar 10 l/min u b’kollox l-half-life ta’ l- eliminazzjoni tiegħu hi minn 5 sa 7 sigħat. Il-profil farmakokinetiku juri eliminazzjoni bifażika b’half- life inizjali ta’ madwar 2-3 sigħat.

Minħabba li l-impjastru hu mogħti b’mezz transdermali, m’hemm l-ebda effett ta’ l-ikel u l-ebda effett ta’ disturbi gastrointestinali mistennija.

Gruppi speċjali ta’ pazjenti

Minħabba li t-terapija b’Leganto tinbeda b’doża baxxa u tkun ittritata gradwalment SKONT it- tollerabilità klinika biex jinkiseb l-aħjar effett terapewtiku, l-aġġustament tad-doża SKONT is-sess, il- piż jew l-età mhuwiex meħtieġ.

Indeboliment tal-fwied u tal-kliewi

F’pazjenti b’indeboliment moderat tal-fwied jew b’indeboliment minn ħafif sa moderat tal-kliewi, l- ebda żidiet rilevanti tal-livelli ta’ rotigotine fil-plażma ma kienu osservati. Leganto ma kienx investigat f’pazjenti b’indeboliment sever tal-fwied.

Il-livelli tal-konjugati ta’ rotigotine fil-plażma u l-metaboliti desalkyl tiegħu, jiżdiedu ma l- indeboliment tal-funzjoni tal-kliewi. Madankollu, mhux mistenni li jkun hemm kontribuzzjoni ta’ dawn il-metaboliti lill-effetti kliniċi.

Popolazzjoni pedjatrika

Dejta limitata dwar il-farmakokinetika li inġabru minn pazjenti adoloxxenti b’RLS (13-17-il sena, n=24) li ghamlu trattament b’dożi multipli ta’ 0.5 sa 3mg/24siegħa wrew li l-esponiment sistemiku għal rotigotine kien simili għal dak osservat fl’adulti. Dejta dwar l-effikaċja/ sigurta` ma kienitx biżżejjed biex tisstabbilixxi relazzjoni bejn esponiment u risponse (ara wkoll informazzjoni pedjatrika

f’sezzjoni 4.2)

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Fl-istudji ta’ doża ripetuta u dwar it-tossiċità fit-tul, l-effetti prinċipali kienu assoċjati ma’ l-agonist ta’ dopamine marbuta ma’ l-effetti farmakodinamiċi u t-tnaqqis konsegwenti tat-tnixxija ta’ prolactin. Wara doża waħda ta’ rotigotine, it-twaħħil ma’ tessut li jkun fih il-melanin (i.e., l-għajnejn) fil-firien bil-pigmentazzjoni u fix-xadini kien evidenti, iżda tneħħa bil-mod fuq il-medda ta’ l-14-jum tal- perijodu ta’ l-osservazzjoni.

Id-deġenerazzjoni tar-retina kienet osservata permezz ta’ mikroskopija tat-trasmissjoni f’doża ekwivalenti għal 2.8 darbiet tal-massimu rakkomandat għad-doża umana fuq bażi ta’ mg/m² fi studju li dam sejjer 3 xhur f’firien albini. L-effetti kienu iktar prominenti f’firien nisa. Ma sarux studji addizzjonali biex issir evalwazzjoni ulterjuri tal-patoloġija speċifika. Id-deġenerazzjoni tar-retina ma kienitx osservata waqt l-evalwazzjoni istopatoloġika ta’ rutina ta’ l-għajnejn fl-ebda wieħed mill- istudji tossikoloġiċi fuq l-ispeċi li ntużaw. Ir-rilevanza ta’ dawn is-sejbiet għall-bnedmin mhijiex magħrufa.

Fi studju dwar il-karċinoġeneċità, il-firien irġiel żviluppaw tumuri taċ-ċelluli Leydig u iperplasija. Tumuri malinni kienu osservati l-aktar fl-utru ta’ firien nisa li ngħataw dożi medji u għoljin. Dawn il- bidliet huma effetti magħrufa sewwa ta’ l-agonisti ta’ dopamine fil-firien wara terapija matul il-ħajja, u kienu evalwati li mhumiex rilevanti għall-bnedmin.

L-effetti ta’ rotigotine fuq ir-riproduzzjoni kienu investigati fil-firien, fniek u ġrieden. Rotigotine ma kienx teratoġeniku fl-ebda waħda mit-tliet speċi, iżda kien embrijotossiku fil-firien u fil-ġrieden f’dożi materno-tossiċi. Rotigotine ma influwenzax il-fertilità fil-firien irġiel, iżda naqqas b’mod ċar il- fertilità fil-firien u ġrieden nisa, minħabba l-effetti fuq il-livelli ta’ prolactin li huma partikularment sinifikanti f’annimali gerriema.

Rotigotine ma kkawżax mutazzjonijiet tal-ġeni fit-test ta’ Ames, iżda wera effetti fl-Analiżi taċ-Ċelluli tal-Limfoma tal-Ġrieden in vitro ma’ attivazzjoni metabolika u effetti iktar dgħajfa mingħajr attivazzjoni metabolika. Dan l-effett mutaġeniku jista’ jkun attribwit għall-effett klastoġeniku ta’ rotigotine. Dan l-effett ma kienx ikkonfermat in vivo fil-Test Mikronukleari fil-Ġrieden u fit-test

Unscheduled DNA Synthesis (UDS) fil-firien. Minħabba li dan seħħ bejn wieħed u ieħor b’mod parallel ma’ tnaqqis fit-tkabbir totali relattiv taċ-ċelluli, dan jista’ jkun marbut ma’ effett ċitotossiku tal-kompost. Għalhekk, ir-rilevanza ta’ test in vitro wieħed tal-mutaġeniċità pożittiv mhijiex magħrufa.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Saff ta’ wara:

Film tal-polyester film, silikoniżżat, aluminiżżat,

Miksi b’kulur permezzz ta saff ta pigment (titanium dioxide (E171), pigment isfar 95, pigment aħmar 166) u stampat (pigment aħmar 144, pigment isfar 95, pigment iswed 7).

Saff matriku ta’ sustanza li teħel miegħu nnifsu:

Poly(dimethylsiloxane, trimethylsilyl silicate)-copolymerisate, Povidone K90,

sodium metabisulphite (E223), ascorbyl palmitate (E304) u

DL-α-tocopherol (E307).

Inforra tar-rilaxx:

Saff ta’ polyester miksi b’fluoropolimer trasparenti

6.2 Inkompatibbilitajiet

Ma jgħoddx f’dan il-każ.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

30 xahar.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx ‘l fuq minn 30°C.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Qartas li jista’ jitqaxxar f’kaxxa tal-kartun: Naħa minnhom hi magħmula minn ethylene copolymer (is- saff ta’ ġewwanett), fojl ta’ l-aluminju, rita tal-polyethylene b’densità baxxa u karta; in-naħa l-oħra hi magħmula minn polyethylene (is-saff ta’ ġewwanett), aluminju, ethylene copolymer u karta.

Il-kaxxa tal-kartun fiha 7, 28, 30 jew 84 (pakkett multiplu li fih 2 pakketti ta’ 42) garża li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda, li huma ssiġillati individwalment fi qratas. Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Wara l-użu, l-impjastru jkun għad fih s-sustanza attiva. Wara li jitneħħa, l-impjastru użat għandu jintewa min-nofs, bin-naħa tas-sustanza li twaħħal tħares ’il ġewwa sabiex is-saff tal-matrix ma jkunx espost, jitpoġġa fil-qartas oriġinali u mbagħad jintrema. L-impjastri użati jew mhux użati għandhom jintremew skont ir-rekwiżiti lokali jew jittieħdu lura lill-ispiżerija.

7. ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, L-Irlanda

8. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/695/010

EU/1/11/695/012

EU/1/11/695/013

EU/1/11/695/016

9. DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 16 Gunju 2011

Data tal-aħħar awtorizzazzjoni: 14 Jannar 2016

10.DATA TA’ REVIŻŻJONI TAT-TEST

{XX/SSSS}

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku ta’ l- Aġenzija Ewropeja dwar il-Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Leganto 4 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda Leganto 6 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda Leganto 8 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Leganto 4 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

Kull impjastru jerħi 4 mg ta’ rotigotine kull 24 siegħa. Kull impjastru ta’ 20 cm2 fih 9.0 mg ta’ rotigotine.

Leganto 6 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

Kull impjastru jerħi 4 mg ta’ rotigotine kull 24 siegħa. Kull impjastru ta’ 30 cm2 fih 13.5 mg ta’ rotigotine.

Leganto 8 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

Kull impjastru jerħi 4 mg ta’ rotigotine kull 24 siegħa. Kull impjastru ta’ 40 cm2 fih 18.0 mg ta’ rotigotine.

Għal-lista kompleta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda.

Irqiqa, matrix-type, b’forma kwadra bi truf jagħtu fit-tond, li tikkonsisti fi tliet saffi.

Leganto 4 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

In-naħa ta’ barra tas-saff ta’ wara hi ta’ kulur kannella ċar u għandha l-kliem Leganto 4 mg/24 h stampat fuqha.

Leganto 6 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

In-naħa ta’ barra tas-saff ta’ wara hi ta’ kulur kannella ċar u għandha l-kliem Leganto 6 mg/24 h stampat fuqha.

Leganto 8 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

In-naħa ta’ barra tas-saff ta’ wara hi ta’ kulur kannella ċar u għandha l-kliem Leganto 8 mg/24 h stampat fuqha.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Leganto hu indikat għall-kura tas-sinjali u tas-sintomi tal-marda idjopatika ta’ Parkinson fl-istadju bikri bħala monoterapija (i.e. mingħajr levodopa) jew flimkien ma’ levodopa, i.e. matul il-kors tal- marda, sa l-istadji aħħarin fejn l-effett ta’ levodopa jonqos ħafna jew isir inkonsistenti u jseħħu fluttwazzjonijiet ta’ l-effett terapewtiku (fluttwazzjonijiet fl-aħħar tad-dożaġġ jew ‘on-off’).

4.2 Pożologija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Ir-rakkomandazzjonijiet tad-doża mogħtija huma skont id-doża nominali.

Id-dożaġġ f’pazjenti bil-marda ta’ Parkinson fl-istadju bikri:

Doża waħda ta’ kuljum għandha tinbeda b’2 mg/24 siegħa u mbagħad tiżdied f’inkrementi ta’ 2 mg/24 siegħa kull ġimgħa għal doża effettiva sad-doża massima ta’ 8 mg/24 siegħa.

4 mg/24 siegħa tista’ tkun doża effettiva f’xi pazjenti. Għall-biċċa l-kbira tal-pazjenti, id-doża effettiva tintlaħaq fi żmien minn 3 sa 4 ġimgħat f’dożi ta’ 6 mg/24 siegħa jew ta’ 8 mg/24 siegħa, rispettivament.

Id-doża massima hi ta’ 8 mg/24 siegħa.

Id-dożaġġ f’pazjenti bil-marda ta’ Parkinson fl-istadju avvanzat bil-fluttwazzjonijiet:

Doża waħda ta’ kuljum għandha tinbeda b’4 mg/24 siegħa u mbagħad tiżdied f’inkrementi ta’ 2 mg/24 siegħa kull ġimgħa għal doża effettiva sa doża massima ta’ 16 mg/24 siegħa.

4 mg/24 siegħa jew 6 mg/24 siegħa jistgħu jkunu dożi effettivi f’xi pazjenti. Għall-biċċa l-kbira tal- pazjenti, id-doża effettiva tintlaħaq fi żmien minn 3 sa 7 ġimgħat f’dożi ta’ 8 mg/24 siegħa sa doża massima ta’ 16 mg/24 siegħa.

Għal dożi ogħla minn 8 mg/24 siegħa, impjastri multipli jistgħu jintużaw biex jilħqu id-doża finali; eż. 10 mg/24 siegħa tista’ tintlaħaq b’kumbinazzjoni ta’ impjastru ta’ 6 mg/24 siegħa u ieħor ta’

4 mg/24 siegħa.

Leganto jiġi applikat darba kuljum. L-impjastru għandu jiġi applikat bejn wieħed u ieħor fl-istess ħin kuljum. L-impjastru jibqa’ fuq il-ġilda għal 24 siegħa u mbagħad jinbidel ma’ wieħed ġdid f’zona ta’ l-applikazzjoni differenti.

Jekk il-pazjent jinsa japplika l-impjastru fil-ħin tas-soltu tal-jum jew jekk l-impjastru jinqala’, għandu jiġi applikat impjastru ieħor għall-bqija tal-jum.

Twaqqif tal-kura

Leganto għandu jitwaqqaf gradwalment. Id-doża ta’ kuljum għandha titnaqqas f’inkrementi ta’

2 mg/24 siegħa bi tnaqqis tad-doża preferibbilment darba kull jumejn, sakemm Leganto jitwaqqaf għal kollox (ara sezzjoni 4.4).

Popolazzjonijiet speċjali

Indeboliment tal-fwied u tal-kliewi

L-aġġustament tad-doża mhuwiex meħtieġ f’pazjenti li għandhom indeboliment tal-fwied li jkun minn ħafif sa moderat. Hu rakkomandat li tingħata attenzjoni fil-kura ta’ pazjenti b’ indeboliment sever tal- fwied, li jista’ jwassal għal tneħħija mnaqqsa ta’ rotigotine. Rotigotine ma ġiex studjat f’dan il-grupp ta’ pazjenti. Jista’ jkun hemm bżonn tnaqqis fid-doża f’każ li jiggrava l-indeboliment tal-fwied.

Indeboliment tal-kliewi

L-aġġustament tad-doża mhuwiex meħtieġ f’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi li jkun minn ħafif sa sever, inkluz dawk li jeħtieġu d-dijaliżi. Jista’ jkun hemm ukoll livelli akkumulati ta’ rotigotine mhux mistennija meta jiggrava b’mod akut il-funzjoni tal-kliewi (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurta` u l-effikaċja ta’ rotigotine fil-popolazzjoni pedjatrika ghad ma ġietx stabbilita. M’hemmx użu rilevanti ta’ Leganto f’popolazzjonijiet pedjatriċi bil-marda ta’ Parkinson.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Leganto huwa għall-użu minn taħt il-ġilda.

L-impjastru għandu jiġi applikat fuq ġilda nadifa, xotta, intatta u f’saħħitha fuq l-addome, il-koxxa, il- ġenbejn, il-ġenb tal-ġisem, l-ispallejn, jew fuq in-naħa ta’ fuq tad-driegħ. L-applikazzjoni mill-ġdid fl- istess zona fi żmien 14-il jum għandha tiġi evitata. Leganto m’għandux jitpoġġa fuq il-ġilda jekk din tkun ħamra, irritata jew fiha xi ferita (ara sezzjoni 4.4).

Użu u mmaniġġjar:

Kull impjastru hu ppakkjat f’qartas u għandu jiġi applikat direttament wara li l-qartas ikun infetaħ. Nofs l-inforra tar-rilaxx għandha titneħħa u n-naħa li teħel għandha titpoġġa fuq il-ġilda u tingħafas. Imbagħad, l-impjastru jintewa lura u t-tieni parti ta’ l-inforra li terħi titneħħa. In-naħa li teħel tal- impjastru m’għandhiex tintmess. L-impjastru għandu jingħafas b’mod sod bil-keffa ta’ l-id għal madwar 20 sa 30 sekonda, biex jeħel sewwa.

L-impjastru m’għandhux jitqatta’ f’biċċiet.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti elenkati f’sezzjoni 6.1.

Immaġni bir-riżonanza manjetika jew kardjoverżjoni (ara sezzjoni 4.4).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Jekk pazjent bil-marda ta’ Parkinson ma jkunx ikkontrollat biżżejjed waqt li jkun fuq trattament b’rotigotine, jekk jaqleb għal agonist ieħor ta’ dopamine, dan jista’ jipprovdi benefiċċju addizzjonali

(ara sezzjoni 5.1)

Magnetic resonance imaging u cardioversion

Is-saff ta’ wara ta’ Leganto fih l-aluminju. Biex tevita ħruq tal-ġilda, Leganto għandu jitneħħa jekk il- pazjent ikun jeħtieġ li ssirlu immaġni bir-riżonanza manjetika (MRI) jew kardjoverżjoni.

Pressjoni baxxa ortoststika

Agonisti ta’ dopamine huma magħrufa li jindebolixxu r-regolazzjoni sistemika tal-pressjoni tad-demm li tirriżulta fil-pressjoni tad-demm baxxa ħafna meta wieħed iqum bilwieqfa/ikun bilwieqfa. Dawn l- avvenimenti kienu wkoll osservati matul t-trattament b’rotigotine,iżda l-inċidenza kienet bħal dik osservataf’ pazjenti li kienu kkurati bil-plaċebo.

Hu rakkomandat li jsir monitoraġġ tal-pressjoni tad-demm, b’mod speċjali fil-bidu tat-trattament, minħabba r-riskju ġenerali ta’ pressjoni tad-demm baxxa ħafna meta wieħed ikun bilwieqfa, assoċjata mat-terapija dopaminerġika.

Sinkope

F’ studji kliniċi b’ rotigotine, is-sinkope kien osservat b’ rata li kienet simili ta’ dik osservata f’pazjenti li kienu kkurati bil-plaċebo. Għaliex il-pazjenti b’mard kardjovaskulari klinikament rilevanti kienu esklużi minn dan l-istudju, pazjenti b’mard kardjovaskulari severi għandhom jiġu mistoqsija dwar is-sintomi ta’ sinkope u pre-sinkope.

Rqad u nagħas f’daqqa

Rotigotine kien assoċjat man-ngħas u episodji ta’ rqad li jiġi f’daqqa. Irqad li jiġi f’daqqa waqt l- attivitajiet ta’ kuljum, f’xi każijiet mingħajr ma dak li jkun ikollu xi sinjali ta’ twissija, kien irrappurtat. Dawk li jagħtu r-riċetta għal din il-mediċina għandhom jevalwaw mill-ġdid il-pazjenti b’mod kontinwu għal ngħas jew irqad, għax il-pazjenti jistgħu ma jirrikonoxxux li jkollhom ngħas jew ħedla sakemm wieħed jistaqsihom b’mod dirett. Tnaqqis fid-dożaġġ jew it-twaqqif tat-terapija għandhom ikunu kkunsidrati bl-attenzjoni.

Disturbi fil-kontrol tal-impulsi

Il-pazjenti għandhom jiġu regolarment immonitorjati għall-iżvillup ta’ disturbi fil-kontrol tal-impulsi. Il-pazjenti u dawk li jieħdu ħsiebhom għandhom jiġu mgħarrfa li s-sintomi ta’ mġiba ta’ disturbi fil- kontrol tal-impulsi jinkludu logħob patoloġiku ta’ l-azzard, żieda fil-libido, ipersesswalità, infieq u xiri kompulsiv, iffangar u ikel bla kontrol jistgħu jiġru kienu rrappurtati f’pazjenti kkurati b’agonisti ta’ dopamine, li jinkludu rotigotine. Wieħed għandu jikkondsidra tnaqqis fid-doża/ twaqqif bil-mod tad-doża f’kaz li jiżvilluppaw dawn is-sintomi.

Sindrome malinn newroleptiku

Sintomi li jissuġġerixxu sindrome malinn newroleptiku kienu rrappurtati mat-twaqqif f’daqqa tat- terapija dopaminerġika. Għalhekk hu rakkomandat li t-trattament jitwaqqaf ftit ftit (ara sezzjoni 4.2).

Ħsibijiet u aġir anormali

Ħsibijiet u aġir anormali kienu rrappurtati u jistgħu jikkonsistu f’varjeta` ta’ manifestazzjonijiet li jinkludu idejat paranojċi, delużjonijiet, alluċinazzjonijiet, konfużjoni, aġir qisu psikożi, diżorientazzjoni, aġir aggressiv, aġitazzjoni, u delirju.

Komplikazzjonijiet fibrotiċi

Każijiet ta’ fibrożi retroperitonali, infiltrati pulmonari, effużjonijiet mill-plewra, plewra li teħxien, perikardite u valvulopatija kardijaka kienu rrappurtati f’xi pazjenti kkurati b’sustanzi dopaminerġiċi li ġejjin mill-ergot.

Filwaqt li dawn il-komplikazzjonijiet jistgħu jfiequ meta t-trattament jitwaqqaf, ir-riżoluzjoni sħiħ mhux dejjem iseħħ.

Għalkemm dawn ir-reazzjonijiet avversi huma maħsuba li huma marbuta ma’ l-istruttura ergolina ta’ dawn is-sustanzi, mhux magħruf jekk agonisti oħrajn ta’ dopamine li ġejjin min-nonergots jistgħux jikkawżawhom.

Mediċini newroleptiċi

Mediċini newroleptiċi mogħtija bħala antiemetiċi (mediċini ta’ kontra d-dardir u r-rimettar) m’għandhomx jingħataw lil pazjenti li jkunu qed jieħdu agonisti ta’ dopamine (ara wkoll sezzjoni 4.5).

Monitoraġġ oftalmoloġiku

Monitoraġġ oftalmoloġiku hu rakkomandat f’intervalli regolari jew jekk iseħħu anormalitajiet fil-vista.

Applikazzjoni tas-sħana

Sħana esterna (dawl tax-xemx eċċessiv, heating pads u sorsi ta’ sħana oħrajn, bħal sawna u banju sħun) m’għandhomx jiġu applikati fiz-zona tal-impjastru.

Reazzjonijiet tal-ġilda fiz-zona ta’ l-applikazzjoni jistgħu jseħħu u normalment dawn ikunu ħfief jew moderati fl-intensità. Hu rakkomandat li z-zona ta’ l-applikazzjoni tinbidel ta’ kuljum (eż. min-naħa tal-lemin għan-naħa tax-xellug u min-naħa ta’ fuq għan-naħa t’isfel tal-ġisem). L-istess zona m’għandiex tintuża fi żmien 14-il jum. Jekk iseħħu reazzjonijiet fiz-zona ta’ l-applikazzjoni li jdumu iktar minn ftit jiem jew li jkunu persistenti, jekk ikun hemm żieda fis-severità, jew jekk ir-reazzjoni tal-ġilda tinfirex ’il barra miz-zona ta’ l-applikazzjoni, għandha ssir evalwazzjoni tal-bilanċ tar- riskju/benefiċċju għall-pazjent individwali.

Jekk ikun hemm raxx jew irritazzjoni tal-ġilda mis-sistema li tgħaddi l-mediċina minn ġol-ġilda, ix- xemx diretta fuq iz-zona għandha tiġi evitata sakemm il-ġilda tfieq. L-espożizzjoni tista’ twassal għal tibdil fil-kulur tal-ġilda.

Jekk reazzjoni ġeneralizzata tal-ġilda (eż. raxx allerġiku, li jinkludi raxx jew ħakk eritematuż, makulari jew papulari) marbuta ma’ l-użu ta’ Leganto tkun osservata, Leganto għandu jitwaqqaf.

Edema periferali

Fi studji kliniċi fuq pazjenti bil-marda ta’ Parkinson, ir-rati speċifiċi ta’ 6 xhur ta’ l-edema periferali baqgħu madwar 4% fuq il-medda ta’ żmien tal-perijodu kollu ta’ l-osservazzjoni sa 36 xahar.

Reazzjonijiet avversi dopaminerġiċi

L-inċidenza ta’ xi avvenimenti avversi dopaminerġiċi, bħal alluċinazzjonijiet, diskinesija, u edema periferali, ġeneralment hi ogħla meta l-mediċina tingħata flimkien ma’ L-dopa, f’pazjenti bil-marda ta’ Parkinson. Dan għandu jiġi kkunsidrat meta tingħata riċetta għal rotigotine.

Sensitivita` għal sulphite

Leganto fih sodium metabisulphite, sulphite li jista’ jikkawża reazzjonijiet tat-tip allerġiċi inklużi sintomi anafilattiċi u episodji fejn ikun hemm periklu tal-mewt, jew episodji ażżmatiċi anqas severi,

f’persuni suxxettibbli.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Minħabba li rotigotine hu agonist ta’ dopamine, hu ssoponut li l-antagonisti ta’ dopamine, bħal newroleptiċi (eż. phenothiazines, butyrophenones, thioxanthenes) jew metoclopramide, jistgħu jnaqqsu l-effettività ta’ Leganto, u l-għoti flimkien għandu jiġi evitat. Minħabba l-possibbiltà ta’ effetti addittivi, il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex joqogħdu attenti meta jkunu jieħu prodotti mediċinali li huma sedattivi jew anti-dipressanti tas-CNS (central nervous system) oħrajn (eż. benzodiazepines, mediċini antipsikotiċi, anti-dipressanti) jew alkoħol flimkien ma’ rotigotine.

L-għoti flimkien ta’ L-dopa u carbidopa ma’ rotigotine ma kellu l-ebda effett fuq il-farmakokinetiċi ta’ rotigotine, u rotigotine ma kellu l-ebda effett fuq il-farmakokinetiċi ta’ L-dopa u carbidopa.

L-għoti flimkien ta’ domperidone ma’ rotigotine ma kellu l-ebda effett fuq il-farmakokinetika ta’ rotigotine.

L-għoti flimkien ta’ omeprazole (inhibitur ta’ CYP2C19), f’dożi ta’ 40 mg/ġurnata, ma kellu l- ebda effett fuq il-farmakokinetika u l-metaboliżmu ta’ rotigotine f’voluntiera f’saħħithom.

.

Leganto jista’ jkabbar ir-reazzjoni avversa dopaminerġika ta’ L-dopa u jista’ jikkawża u/jew iħarrax diskinesija li kienet teżisti minn qabel, kif deskritt ma’ agonisti oħrajn ta’ dopamine.

L-għoti flimkien ta’ rotigotine (3 mg/24 siegħa) ma kellu l-ebda effett fuq il-farmakodinamika u l- farmakokinetika ta’ kontraċettivi orali (0.03mg ethinylestradiol, 0.15mg levonorgestrel). Interazzjonijiet ma’ forom oħra ta’ kontraċezzjoni ormonali ma ġewx investigati.

4.6 Fertilita`, tqala u treddigh

Nisa b’potenzjal li jkollhom it-tfal, kontraċezzjoni fin-nisa

Nisa b’potenzjal li jkollhom it-tfal għandhom jużaw kontraċezzjoni effettiva sabiex jipprevjenu t-tqala waqt trattament b’rotigotine.

Tqala

M’hemmx dejta biżżejjed dwar l-użu ta’ Leganto waqt it-tqala. Studji fuq l-annimali ma jindikaw l- ebda effetti teratoġeniċi fil-firien u fil-fniek, iżda tossiċità ta’ l-embriju kienet osservata fil-firien u fil- ġrieden f’dożi materno-tossiċi (ara sezzjoni 5.3).Mhux magħruf ir-riskju potenzjali fuq il-bniedem. Rotigotine m’għandux jintuża waqt it-tqala.

Treddigħ

Minħabba li rotigotine jnaqqas it-tnixxija ta’ prolactin fil-bnedmin, l-inibizzjoni tat-treddigħ hi mistennija. Studji fil-firien urew li rotigotine u/jew il-metabolit(i) tiegħu jitneħħew fil-ħalib tas-sider. Fl-assenza ta’ dejta dwar rotigotine fil-bnedmin, it-treddigħ għandu jitwaqqaf.

Fertilita`

Għal informazzjoni dwar studji dwar il-fertilita`, jekk jogħġbok ara sezzjoni 5.3.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Rotigotine jista’ jkollu influenza maġġura fuq il-ħila tas-sewqan u l-użu ta’ magni.

Pazjenti li qed jiġu kkurati b’rotigotine u li jkollhom ngħas u/jew episjodi ta’ rqad li jiġi għal għarrieda, għandhom ikunu infurmati biex ma jsuqux jew jagħmlu attivitajiet (eż. jħaddmu l-magni) fejn in-nuqqas ta’ attenzjoni jista’ jpoġġi lilhom jew lill-oħrajn f’riskju ta’ korriment serju jew mewt, sakemm dawn l-episodji rikorrenti u ngħas jiġu riżoluti (ara wkoll sezzjonijiet 4.4 u 4.5).

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurta`

Ibbażat fuq l-analiżi miġbura minn ġabra ta’ provi kliniċi kkontrollati bil-plaċebo li kienu jinkludu total ta’ 1,307 pazjenti li kienu ikkurati b’Leganto u 607 pazjenti kkurati bil-plaċebo, 725% tal- pazjenti fuq Leganto u 58.0% ta’ pazjenti fuq il-plaċebo irrappurtaw mill-inqas reazzjoni avversa waħda.

Fil-bidu tat-terapija, reazzjonijiet avversi dopaminerġiċi bħal dardir u rimettar jistgħu jseħħu. Normalment dawn ikunu ħfief jew moderati fl-intensità u li jgħaddu malajr, anki jekk il-kura titkompla.

Reazzjonijiet avversi tal-mediċina (Adverse Drug Reactions - ADRs) irrappurtati f’iktar minn 10% tal- pazjenti kkurati bil-garża Leganto li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda huma dardir, rimettar, reazzjonijiet fis-sit tat-teħid, ngħas tqil, sturdament u uġigħ ta’ ras.

Fi provi fejn iz-zoni ta’ l-applikazzjoni nbidlu kif indikat fl-iISTRUZZJONIJIET ipprovduti fl-SmPC u fil-fuljett ta’ tagħrif, 35.7% tat-830 pazjent li kienu jużaw il-garża Leganto li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda, ġarrbu reazzjonijiet fiz-zona ta’ l-applikazzjoni. Il-maġġoranza tar- reazzjonijiet fis-sit tal-applikazzjoni kienu ħfief jew moderati fl-intensità, u limitati għaż-żoni ta’ l- applikazzjoni u rriżultaw fit-twaqqif tal-kura b’Leganto f’4.3% biss tal-pazjenti kollha li kienu qed jirċievu Leganto.

Lista f’tabella tar-reazzjonijiet avversi

It-tabella li jmiss tkopri r-reazzjonijiet avversi tal-mediċina mill-istudji kollha miġbura flimkien imsemmija hawn fuq f’pazjenti bil-marda ta’ Parkinson. Ir-reazzjonijiet avversi huma maqsumin skond is-sistema tal-klassifika tal-organi, u huma mniżżlin taħt il-frekwenza tagħhom.(in-numru ta’ pazjenti li huma mistennija li jesperjenzaw ir-reazzjoni), billi jintużaw il-kategoriji li jmiss: komuni hafna (≥1/10); komuni: (>1/100 sa ≤1/10); mhux komuni: (>1/1,000 sa ≤1/100); rari: (≥1/10,000 sa ≤1/1,000); rari ħafna: (≤1/10,000), mhux magħruf (ma jistax jiġi stmat mid-dejta disponibbli). F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa tniżżlu skont is-serjetà tagħhom, dawk l-aktar serji l- ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

Sistema tal-

Komuni ħafna

Komuni

Mhux komuni

Rari

Mhux

klassifika/tal-

 

 

 

 

magħr

organi SKONT

 

 

 

 

uf

MedDRA

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

Sensittività

 

 

sistema immuni

 

 

eċċessiva, li tista’

 

 

 

 

 

tinkludi

 

 

 

 

 

anġjodima, edima

 

 

 

 

 

tal-ilsien u edima

 

 

 

 

 

tax-xofftejn

 

 

Disturbi

 

Disturbi tal-

Attakki ta’ rqad,

Mard

Sindro

psikjatriċi

 

perċezzjonia(inkluż

rqad f’daqqa,

psikożi,

mu ta’

 

 

alluċinazzjonia,

paranojja,

mard

disregu

 

 

alluċinazzjoni

disturbi fil-ġibda

ossessi

lazzjon

 

 

viżwali,

sesswali (inkluż

v

i ta’

 

 

alluċinazzjoni tas-

ipersesswalita`,

kompul

dopami

 

 

smigħ, illużjoni),

żieda fil-libido) ,

siv,

nec

 

 

nuqqas ta’ rqad,

stat ta’

Aġir

 

 

 

disturbi fl-irqad,

konfużjoni,

aggress

 

 

 

ħmar il-lejl, ħolm

diżorjentazzjonid,

iv/

 

 

 

anormali, mard tal-

aġitazzjonid

aggress

 

 

 

kontrol ), disturbi

 

jonib,

 

 

 

fil-kontrol tal-

 

delużj

 

 

 

impulsia.d (li

 

onid,

 

 

 

jinkludi logħob ta’

 

delirju

 

Sistema tal-

Komuni ħafna

Komuni

Mhux komuni

Rari

Mhux

klassifika/tal-

 

 

 

 

magħr

organi SKONT

 

 

 

 

uf

MedDRA

 

 

 

 

 

 

 

l-azzard

 

d

 

 

 

patoloġiku,

 

 

 

 

 

stereotypy/

 

 

 

 

 

punding), iffangar,

 

 

 

 

 

disturbi ta’ kif

 

 

 

 

 

tiekolb, xiri

 

 

 

 

 

kompulsivc)

 

 

 

Disturbi fis-

Ngħas,

Disturbi fil-

sinkope, sinkope

Konvul

 

sistema nervuża

sturdament

koxjenza NEC

vasovagali,

żjoni,

 

 

uġigħ ta’ ras

(inkluż sinkope,

distonja, irqad

 

 

 

 

sinkope

esaġerat,

 

 

 

 

vasovagali, tintilef

letarġija, disturbi

 

 

 

 

minn sensik),

fl-attenzjoni,

 

 

 

 

diskinesijaa,

indeboliment tal-

 

 

 

 

sturdament li

memorja,

 

 

 

 

jiddependi mill-

parestesija,

 

 

 

 

qagħda, leterġija

indeboliment fis-

 

 

 

 

 

sens tat-togħma,

 

 

 

 

 

indeboliment fil-

 

 

 

 

 

bilanċ, rogħda

 

 

Disturbi fl-

 

 

Viżjoni mċajpra,

 

 

għajnejn

 

 

impediment tal-

 

 

(ara sezzjoni 4.4).

 

 

vista, fotopsija

 

 

Disturbi fil-

 

Vertigo

 

 

 

widnejn u fis-

 

 

 

 

 

sistema labirintika

 

 

 

 

 

Disturbi fil-qalb

 

Palpitazzjonijiet

Fibrillazzjoni

Takikar

 

 

 

 

atrijali

dja

 

 

 

 

 

suprave

 

 

 

 

 

ntrikula

 

 

 

 

 

ri

 

Disturbi vaskulari

 

pressjoni tad-

Pressjoni tad-

 

 

 

 

demm baxxa meta

demm baxxa

 

 

 

 

wieħed iqum

 

 

 

 

 

bilwieqfa/ikun

 

 

 

 

 

bilwieqfa,

 

 

 

 

 

pressjoni tad-

 

 

 

 

 

demm għolja

 

 

 

Disturbi

 

Sulluzzu

 

 

 

respiratorji,

 

 

 

 

 

toraċiċi u

 

 

 

 

 

medjastinali

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-

Dardir,

Stitikezza, Ħalq

uġigħ ta’ żaqq

 

 

intestinali

Rimettar

xott, dispepsja

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u

 

Eritema; iperidrożi

Ħakk

Raxx

 

fit-tessuti ta’ taħt

 

(għaraq eċċessiv),

ġeneralizzat,

ġeneral

 

il-ġilda

 

ħakk a

irritazzjoni tal-

izzat

 

 

 

 

ġilda dermatite

 

 

 

 

 

tal-kuntatt,

 

 

Disturbi muskolu-

 

 

Nefħa fil-ġogi

 

 

skeletrali u tal-

 

 

 

 

 

connective tissue

 

 

 

 

 

Sistema tal-

Komuni ħafna

Komuni

Mhux komuni

Rari

Mhux

klassifika/tal-

 

 

 

 

magħr

organi SKONT

 

 

 

 

uf

MedDRA

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

Disfunzjoni ta’

 

 

sistema

 

 

erezzjoni

 

 

riproduttiva u fis-

 

 

 

 

 

sider

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali

Reazzjonijiet

Edema periferali,

 

Irritibil

 

u kundizzjonijiet

fiz-zona ta’ l-

kundizzjonijiet

 

ita`

 

ta’ mnejn jingħata

applikazzjoni u

asteniċi a (li

 

 

 

 

installazzjonia(li

jinkludu għeja

 

 

 

 

jinkludu

kbiraa, astenja,

 

 

 

 

eritema, ħakk,

telqa),

 

 

 

 

irritazzjoni,

 

 

 

 

 

raxx, dermatite,

 

 

 

 

 

bżieżaq żgħar,

 

 

 

 

 

uġigħ, ekżema,

 

 

 

 

 

infjammazzjoni,

 

 

 

 

 

nefħa, telf ta’

 

 

 

 

 

kulur, ponot,

 

 

 

 

 

esfoljazzjoni,

 

 

 

 

 

urtikarja,

 

 

 

 

 

sensittività

 

 

 

 

 

eċċessiva)

 

 

 

 

Investigazzjonijet

 

Żieda fil-piz

żieda fl-enzimi

 

 

 

 

 

tal-fwied (li

 

 

 

 

 

jinkludu AST ,

 

 

 

 

 

ALT, GGT),

 

 

 

 

 

żieda fil-piz,

 

 

 

 

 

żieda fir-rata ta’

 

 

 

 

 

taħbit tal- qalb,

 

 

 

 

 

żieda fis-CPK

 

 

 

 

 

(ara

 

 

 

 

 

Popolazzjonijiet

 

 

 

 

 

speċjali)d

 

 

Korriment,

 

Waqgħa

 

 

 

avvelenament u

 

 

 

 

 

komplikazzjonijie

 

 

 

 

 

t ta` xi proċedura

 

 

 

 

 

aTerminu ta’ Livell Għoli

bOsservat f’studji open label

cOsservat wara t-tqegħid fis-suq

dOsservat f’ ġabra ta’ dejta mil 2011 minn studji double-blind ikkontrollati minn plaċebo

Deskrizzjoni ta’ xi reazzjonijiet avversi magħżula

Rqad u nagħas f’daqqa

Rotigotine kien assoċjat ma’ ngħas li jinkludi ngħas eċċessiv matul il-jum, u episodji fejn il-pazjent jorqod għal għarrieda. F’każijiet iżolati, “l-irqad li jiġi f’daqqa” seħħ meta l-pazjent kien qed isuq, u dan irriżulta f’inċidenti tat-traffiku. Ara wkoll sezzjoni 4.4 u 4.7.

Disturbi fil-kontrol tal-impulsi

Logħob ta’ l-azzard patoloġiku, żieda fil-libido, ipersesswalità, infiq u xiri kompulsiv jistgħu iseħħu f’pazjenti ttrattati b’agonisti ta’ dopamine li jinkludi rotigotine, (ara sezzjoni 4.4 ‘Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet’).

Populazzjonijiet speċjali

Reazzjonijiet avversi ta’ żieda fil-creatinine phosphokinase (CPK) kienu osservati b’rotigotine f’studji kliniċi li saru l-Ġappun. Dawn seħħew f’ 3.4% tal-pazjenti Ġappuniżi fuq rotigotine meta mqabbla ma’ 1.9% fuq placebo f’studji double-blind bil-marda ta’ Parkinson u RLS. Il-maġġoranza tar- reazzjonijiet avversi ta’ żieda fis-CPK osservati f’kull studju double-blind u open-label għaddew u kienu kkunsidrati ħfief fis-severita`. Livelli ta’ CPK ma kienux mkejla b’rutina f’popolazzjonijiet oħrajn.

Ir-rappurtaġġ ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Ir-rappurtaġġ ta’ reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali huwa importanti. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ tal-benefiċċju/riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba sabiex jirrappurtaw kwalunque reazzjonijiet avversi suspettati permezz tas-sistema tar-rappurtaġġ nazzjonali mniżżel f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Sintomi

Ir- reazzjonijiet avversi li huma l-aktar mistennija li jseħħu x’aktarx li jkunu dawk marbuta mal-profil farmakodinamiku ta’ agonist ta’ dopamine, li jinkludu dardir, rimettar, pressjoni tad-demm baxxa

ħafna, movimenti involontarji, alluċinazzjonijiet, konfużjoni, konvulżjonijiet u sinjali oħrajn ta’ stimulazzjoni dopaminerġika ċentrali.

Immaniġġjar

M’hemm l-ebda antidot magħruf għal doża eċċessiva ta’ agonisti ta’ dopamine. F’każ ta’ suspett ta’ doża eċċessiva, it-tneħħija tal-impjastru(i) għandha tiġi ikkunsidrata għaliex wara t-tneħħija tal- impjastru(i) tkun twaqqfet tingħata s-sustanza attiva u l-konċentrazzjoni ta’ rotigotine tonqos rapidament.

Il-pazjent għandu jkun immonitorjat mill-qrib, u dan jinkludi r-rata tat-taħbit tal-qalb, ir-rittmu tal-qalb u l-pressjoni tad-demm.

Il-kura ta’ doża eċċessiva jista’ jkollha bżonn ta’ miżuri ġenerali ta’ appoġġ biex jinżammu s-sinjali vitali. Mhux mistenni li d-dijaliżi jkun benefiċjali għaliex rotigotine mhux eliminat bid-dijaliżi.

Jekk hu neċessarju li jitwaqqaf rotigotine, dan għandu jsir gradwalment biex ikun evitat is-sindromu

5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċina ta’ kontra l-parkinsons, agonisti ta’ dopamine: Kodiċi ATC:

N04BC09

Rotigotine hu agonist ta’ dopamine mhux ergoliniku, li jintuża għal-kura tas-sinjali u s-sintomi tal- marda ta’ Parkinson u s-Sindromu ta’ Restless Legs.

Mekkaniżmu ta’azzjoni

Hu maħsub li rotigotine jikkawża l-effett utli tiegħu fuq il- marda ta’ Parkinson bl-attivazzjoni tar- riċetturi D3, D2 u D1 tal-caudate-putamen fil-moħħ.

Il-mekkaniżmu preċiż li bih jaħdem rotigotine bħala trattament ta’ RLS mhux magħruf. Hu maħsub li rotigotine jista` jatwa l-attivita` tiegħu via r-riċetturi tad-dopamina.

Effetti farmakodinamiċi

Rigward l-attivita` funzjonali fis-subtipi tar-riċetturi varji u d-distribuzzjoni tagħhom fil-moħħ, rotigotine huwa agonist tar-riċetturi D2 u D3 li jaħdem wkoll fuq riċetturi D1, D4 u D5. B’ riċetturi li m’humiex dopinerġiċi, rotigotine wera antagonizmu mar-riċetturi alpha2B u agoniżmu mar-riċetturi 5HT1A, iżda ebda attivita` mar-riċetturi 5HT2B.

Effikaċja klinika

L-effettività ta’ rotigotine fit-trattament tas-sinjali u tas-sintomi tal-marda idjopatika ta’ Parkinson kienet evalwata fi programm multinazzjonali dwar l-iżvilupp tal-mediċina li kien jikkonsisti f’erba’ studji importanti ħafna, paralleli, randomized, double-blind, ikkontrollati bil-plaċebou tlett studji li jinvestigaw Aspetti speċifiċi tal-Marda ta’ Parkinson

Żewġ provi importanti (SP512 Parti I u SP513 Parti I) li investigaw l-effettività ta’ rotigotine fil- kura tas-sinjali u s-sintomi tal-marda idjopatika ta’ Parkinson, twettqu f’pazjenti li ma kienux qed jirċievu terapija b’agonist ta’ dopamine fl-istess ħin, u jew qatt ma kienu ħadu L-dopa qabel jew it-tul tal-kura b’L-dopa kienet ta’ ≤ 6 xhur.. L-evalwazzjoni tar-riżultat primarju kien il-punteġġ għall- komponent Activities of Daily Living (ADL) (Parti II) flimkien mal-komponent Motor Examination (Parti III) tal-Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS).

L-effikaċja kienet stabbilita mir-rispons tal-pazjent għat-terapija f’termini tat-titjib fil-punti tar-rispons u tal-punti assoluti fil-punteġġi kkombinati ta’ ADL u l-Motor Examination (UPDRS Parti II+III).

Fl-istudju double blind SP512 Parti I minnhom, 177 pazjent rċivew rotigotine u 96 pazjent irċivew il-plaċebo. Il-pazjenti kienu ttitrati għall-aħjar doża tagħhom ta’ rotigotine jew tal-plaċebo f’inkrementi ta’ kull ġimgħa ta’ 2 mg/24 siegħa, u bdew b’doża ta’ 2 mg/24 siegħa sa doża massima ta’ 6 mg/24 siegħa. Il-pazjenti f’kull grupp tal-kura inżammu fl-aħjar doża tagħhom għal 6 xhur. Fl-aħħar tal-kura tal-manteniment fi 91% tal-pazjenti fil-parti ta’ l-istudju b’rotigotine, l-aħjar doża kienet id-doża massima permessa, i.e. 6 mg/24 siegħa. Titjib ta’ 20% kien osservat fi 48% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu rotigotine u f’19% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu l-plaċebo (differenza ta’ 29% CI95% 18%; 39%, p<0.0001). B’rotigotine, il-medja tat-titjib fil-punteġġ UPDRS (Partijiet II + III) kienet ta’ -3.98 punti (linja bażi 29.9 punti) filwaqt li fil-parti ta’ l-istudju fejn il-pazjenti kienu kkurati bil-plaċebo, kien osservat li dawn marru għall-agħar b’1.31 punti (linja bażi 30.0 punt). Id-differenza kienet ta’ 5.28 punti u kienet statistikament sinifikanti (p<0.0001).

Fl-studju double-blind SP513 Parti I, 213 pazjent irċivew rotigotine, 227 irċivew ropinirole u 117 pazjenti rċivew il-plaċebo. Il-pazjenti kienu ttitrati għall-aħjar doża tagħhom ta’ rotigotine f’inkrementi ta’ kull ġimgħa ta’ 2 mg/24 siegħa, u bdew b’doża ta’ 2 mg/24 siegħa sa doża massima ta’ 8 mg/24 siegħa fuq medda ta’ 4 ġimgħat. Fil-grupp ta’ ropinirole, il-pazjenti kienu ttitrati għall- aħjar doża tagħhom sa massimu ta’ 24 mg/jum fuq perijodu ta’ 13-il ġimgħa. Il-pazjenti f’kull grupp tal-kura inżammu għal 6 xhur.

Fl-aħħar tal-kura tal-manteniment fi 92% tal-pazjenti fil-parti ta’ l-istudju b’rotigotine, l-aħjar doża kienet id-doża massima permessa, i.e. 8 mg/24 siegħa. Titjib ta’ 20% kien osservat fi 52% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu rotigotine, 68% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu ropinirole u 30% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu l-plaċebo (id-differenza ta’ rotigotine kontra l-plaċebo 21.7%; CI95% 11.1%; 32.4% , id-differenza ta’ ropinirole kontra l-plaċebo 38.4% CI95% 28.1%; 48.6%, id-differenza ta’ ropinirole kontra rotigotine 16.6%; CI95% 7.6%; 25.7%). Il-medja tat-titjib fil-punteġġ UPDRS (Partijiet II + III) kienet ta’ 6.83 punti (linja bażi 33.2 punti) fil-parti ta’ l-istudju dwar rotigotine, 10.78 punti fil-parti ta’ l-istudju dwar ropinirole (linja bażi 32.2 punti) u 2.33 punti fil-parti ta’ l-istudju dwar il-plaċebo (linja bażi 31.3 punti). Id-differenzi kollha bejn il-kuri attivi u l-plaċebo kienu statistikament sinifikanti. Dan l-istudju ma rnexxilux juri li rotigotine mhux inferjuri għal ropinirole.

F’prova multi-nazzjonali, multiċentrali open-label li saret wara (SP824), kienu studjati t- tollerabbilta` ta’ tibdil millum għal għada minn ropinirole, pramipexole jew cabergoline għal garża transdermali rotigotine u l-effetti ta’ dan fuq is-sintomi f’pazjenti bil-marda ta’ Parkinson idjopatika.

116 pazjent li qalbu minn terapija mill-ħalq għal li jirċievu sa 8 mg/24 siegħa ta’ rotigotine, fosthom kien hemm 47 li kienu ttrattati b’ropinirole sa 9 mg/ ġurnata, 47 kienu trattati b’ pramipexole sa 2 mg kuljum u 22 li kienu ttrattati b’ cabergoline sa 3 mg kuljum. It-tibdil għal rotigotine kien jaqbel, b’ aġġustamenti żgħar fid-doża ( medja ta’ 2 mg/ 24 siegħa) kienu neċessarji biss f’żewġt pazjenti li qalbu minn ropinirole, 5 pazjenti li qalbu minn pramipexole u 4 pazjenti minn cabergoline. Titjib kien osservat fil-marki tal UPDRS Parti I-IV. Il-profil ta’ sigurta` ma nbidilx minn dak osservat fl-istudji preċedenti.

Fi studju randomizzat, open-label (SP825) li sar pazjenti fl-istadji bikrija tal-marda ta’Parkinson,25 pazjent ingħataw rotigotine u 26 ropinirole mingħajr ma ġew magħżula. F’dawn iż-żewġ gruppi t- trattament kien titrat għad-doża optimali jew doża massima ta’ 8 mg/24 siegħa jew 9 mg/ġurnata, rispettivament. Iż-żewġ studji wrew titjib fil-funzjoni tal-muskoli kmieni filgħodu, u b’ 5.9 ± 1.3 punti

fil-grupp ta’ ropinirole wara 4 ġimgħat ta’ manteniment. L-irqad (PDSS) tjieb b’ 4.1 ± 13.8 punti f’pazjenti trattati b’ rotigotine, u b’ 2.5 ± 13.5 punt għal pazjenti fuq ropinirole. Il-profil ta’ sigurta` kien komparabli, ħlief fir-reazzjonijiet tas-sit fejn jingħata.

F’dawn l-istudji SP824 u SP825 li saru minn wara l-prova inizjali komparattiva, rotigotine u ropinirole kienu murija li kellhom effikaċja komparibli f’dożi ekwivalenti.

Żewġ provi addizzjonali importanti (SP650DB and SP515) twettqu f’pazjenti li kienu qed jirċievu terapija fl-istess ħin b’levodopa. L-evalwazzjoni tar-riżultat primarju kien it-tnaqqis tal-ħin “off” (sigħat). L-effikaċja kien stabbilita mir-rispons tal-pazjent għat-terapija f’termini tar-rispons u t-titjib assolut tal-ħin fl-istat “off”.

Fl-istudju double blind SP650DB, 113 pazjenti rċivew rotigotine sa doża massima ta’

8 mg/24 siegħa, 109 pazjenti rċivew rotigotine sa doża massima ta’ 12 mg/24 siegħa u 119-il pazjent irċivew il-plaċebo. Il-pazjenti kienu ttitrati għall-aħjar dożi tagħhom ta’ rotigotine jew tal-plaċebo f’inkrementi ta’ kull ġimgħa ta’ 2 mg/24 siegħa, li bdew b’doża ta’ 4 mg/24 siegħa. Il-pazjenti f’kull grupp tal-kura inżammu fl-aħjar doża tagħhom għal 6 xhur. Fit-tmiem tat-trattament tal-manteniment, titjib ta’ mill-inqas 30% kien osservat f’57% u f’55% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu rotigotine

8 mg/24 siegħa u 12 mg/24 siegħa, rispettivament u f’34% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu l-plaċebo (differenza ta’ 22% u 21%, rispettivament CI95% 10%; 35% u 8%; 33%, rispettivament, p<0.001 għaż- żewġ gruppi ta’ rotigotine). B’rotigotine, il-medja tat-tnaqqis fil-ħin “off” kien ta’ 2.7 u 2.1 sigħat rispettivament, filwaqt li fil-parti ta’ l-istudju fejn il-pazjenti kienu kkurati bil-plaċebo, tnaqqis ta’ 0.9 ta’ siegħa kien osservat. Id-differenzi kienu statistikament sinifikanti (p<0.001 u p=0.003, rispettivament).

Fl-istudju double-blind SP515, 201 pazjenti rċivew rotigotine, 200 irċivew pramipexole u 100 pazjenti rċivew il-plaċebo. Il-pazjenti kienu ttitrati għall-aħjar doża tagħhom ta’ rotigotine f’inkrementi ta’ kull ġimgħa ta’ 2 mg/24 siegħa u bdew b’doża ta’ 4 mg/24 siegħa sa doża massima ta’ 16 mg/24 siegħa. Fil-grupp ta’ pramipexole, il-pazjenti rċivew 0.375 mg fl-ewwel ġimgħa, 0.75 mg fit-tieni ġimgħa u kienu ttitrati mill-ġdid f’inkrementi ta’ kull ġimgħa ta’ 0.75 mg għall-aħjar doża tagħhom sa massimu ta’ 4.5 mg/kuljum. Il-pazjenti f’kull grupp tal-kura inżammu għal 4 xhur. Fl-aħħar tal-kura tal-manteniment, titjib ta’ mill-inqas 30% kien osservat f’60% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu rotigotine, f’67% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu pramipexole u f’35% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu l-plaċebo (Id-differenza ta’ rotigotine kontra l-plaċebo 25%; CI95% 13%; 36%, differenza ta’ pramipexole kontra l-plaċebo 32% CI95% 21%; 43%, differenza ta’ pramipexole kontra

rotigotine 7%; CI95% -2% ; 17%). Il-medja tnaqqis fil-ħin “off” kien ta’ 2.5 sigħat fil-parti ta’ l-istudju b’rotigotine, 2.8 sigħat fil-parti ta’ l-istudju bi pramipexole u 0.9 ta’ siegħa fil-parti ta’ l-istudju bil-

plaċebo. Id-differenzi kollha bejn il-kuri attivi u l-plaċebo kienu statistikament sinifikanti.

Studju multinazzjonali double-blind ieħor (SP889) sar fuq 287 pazjent f’stadji bikrija jew avvanzati tal-marda ta’ Parkinson li kellhom ma kellhomx kontroll sodisfaċenti tas-sintomi motorili ta’ kmieni filgħodu. 81.5% ta’ dawn il-pazjenti kienu fuq terapija flimkien ma’ levodopa. 190 pazjent irċievew rotigotine, u 97 irċievew plaċebo. Il-pazjenti kienu titrati sad-doża optimali ta’ rotigotine jew plaċebo f’żidiet kull ġimgħa ta’ 2 mg/24 h, bdew b’ 2 mg/24 siegħa sa doża massima ta’ 16 mg/24 siegħa fuq 8 ġimgħat, segwiti b’perjodu ta’ manteniment ta’ 4 ġimgħat. Il-funzjoni motorili ta’ kmieni filgħodu mkejla bil-UPDRS parti III, u d-disturbi fl-irqad ta’ bil-lejl, mkejla mill-Iskala modifikata tal-Irqad tal-Marda ta’ Parkinson (PDSS-2), kienu t-tnejn flimkien il-kejl primarji tar-riżultat. Fl-aħħar tal-manteniment, l-medda tal-punteġġ UPDRS parti III tjiebet b’ 7.0 punt f’pazjenti trattati b’rotigotine (linja bażi 29.6), u b’ 3.9 punt fil- grupp tal-plaċebo (linja bażi 32.0). Titjib fil-medda tal-punteġġ totali PDSS-2 kienu 5.9 (rotigotine, linja bażi 19.3) u 1.9 punti (plaċebo, linja bażi 20.5). Differenzi fit-trattamenti fil- varjazzjonijiet primarji flimkien kienu statistikament sinifikanti (p=0.0002 u p<0.0001).

Twaħħil mal-ġilda

F’studju cross-over, 2-way, randomizzat, double-blind, multiċentrali f’ 52 pazjenti barra mill- isptar, it-twaħħil mal-ġilda tal-formulazzjoni mtejjba tal-impjastru tat-temperatura tal-ambjent

kienet mqabbla mal-formulazzjoni tal-ħażna fil-kesħa, billi ntuża l-impjasstru rotigotine

8 mg/24 siegħa. It-twaħħil mal-ġilda kien mkejjel f’ 2 ġranet konsekuttivi ta’ applikazzjoni tal-impjastru għal 24 siegħa. Il-formulazzjoni mtejjba tal-impjastru tat-temperatura tal- ambjent wriet twaħħil aħjar mill- formulazzjoni tal-ħażna fil-kesħa b’ >90% tal-impjastri, li wrew twaħħil suffiċjenti (i.e. >70% mill-erja tal-impjastru mwaħħal) meta mqabbel ma’ 83%. It-tollerabbilta` tal-ġilda kienet simili fiż-żewġt formolazzjonijiet. Il-maġġoranza ta’ eritima osservata kienet ħafifa u ebda ma kienu severi.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Wara l-applikazzjoni, rotigotine jintreħa kontinwament mill-garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda, u jiġi assorbit minn ġol-ġilda. Il-konċentrazzjonijiet fl-istat fiss jintlaħqu wara minn jum sa jumejn minn meta jitpoġġa l-impjastru u jinżammu f’livell stabbli bl-applikazzjoni ta’ kuljum fejn l-impjastru jkun fuq il-ġilda għal 24 siegħa. Il-konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’ rotigotine jiżdiedu proporzjonalment mad-doża fuq il-medda tad-doża ta’ 1 mg/24 siegħa sa 24 mg/24 siegħa.

Madwar 45% tas-sustanza attiva fl-impjastru tintreħa fil-ġilda fi żmien 24 siegħa. Il-bijodisponibilità assoluta wara l-għoti minn fuq il-ġilda hi ta’ madwar 37%.

It-tibdil taz-zona fejn jitpoġġa l-impjastru jista’ jirriżulta f’differenzi fil-livelli fil-plażma minn jum għall-ieħor. Id-differenzi fil-bijodisponibilità ta’ rotigotine varjaw minn 2% (dirgħajn ta’ fuq meta mqabbla mal-ġenbejn) għal 46% (l-ispallejn meta mqabbla mal-koxox). Madankollu, m’hemm l-ebda indikazzjoni ta’ impatt rilevanti fuq il-riżultat kliniku.

Distribuzzjoni

It-twaħħil in vitro ta’ rotigotine mal-proteini tal-plażma hu ta’ madwar 92%.

Il-volum apparenti tad-distribuzzjoni fil-bnedmin hu ta’ madwar 84 l/kg.

Bijotrasformazzjoni

Il-biċċa l-kbira ta’ rotigotine hu mmetabolat. Rotigotine hu mmetabolat permezz ta’ N-dealkylation kif ukoll bħala konjugazzjoni diretta u sekondarja. Riżultati in vitro jindikaw li isoformi differenti tas- CYP jistgħu jikkatalizzaw l-N-dealkylation ta’ rotigotine. Il-metaboliti ewlenin huma sulfates u konjugati ta’ glucuronide tal-kompost prinċipali kif ukoll metaboliti N-desalkyl, li huma bijoloġikament inattivi.

L-informazzjoni dwar il-metaboliti mhix kompluta.

Eliminazzjoni

Madwar 71% tad-doża ta’ rotigotine titneħħa fl-awrina u parti iżgħar ta’ madwar 23% titneħħa fl- ippurgar.

It-tneħħija ta’ rotigotine wara l-għoti transdermali hi ta’ madwar 10 l/min u b’kollox l-half-life ta’ l- eliminazzjoni tiegħu hi minn 5 sa 7 sigħat. Il-profil farmakokinetiku juri eliminazzjoni bifażika b’half- life inizjali ta’ madwar 2-3 sigħat.

Minħabba li l-impjastru hu mogħti b’mezz transdermali, m’hemm l-ebda effett ta’ l-ikel u l-ebda effett ta’ disturbi gastrointestinali mistennija.

Gruppi speċjali ta’ pazjenti

Minħabba li t-terapija b’Leganto tinbeda b’doża baxxa u tkun ittritata gradwalment SKONT it- tollerabilità klinika biex jinkiseb l-aħjar effett terapewtiku, l-aġġustament tad-doża SKONT is-sess, il- piż jew l-età mhuwiex meħtieġ.

Indeboliment tal-fwied u tal-kliewi

F’pazjenti b’indeboliment moderat tal-fwied jew b’indeboliment minn ħafif sa moderat tal-kliewi, l- ebda żidiet rilevanti tal-livelli ta’ rotigotine fil-plażma ma kienu osservati. Leganto ma kienx investigat f’pazjenti b’indeboliment sever tal-fwied.

Il-livelli tal-konjugati ta’ rotigotine fil-plażma u l-metaboliti desalkyl tiegħu, jiżdiedu ma l-

indeboliment tal-funzjoni tal-kliewi. Madankollu, mhux mistenni li jkun hemm kontribuzzjoni ta’ dawn il-metaboliti lill-effetti kliniċi.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Fl-istudji ta’ doża ripetuta u dwar it-tossiċità fit-tul, l-effetti prinċipali kienu assoċjati ma’ l-agonist ta’ dopamine marbuta ma’ l-effetti farmakodinamiċi u t-tnaqqis konsegwenti tat-tnixxija ta’ prolactin. Wara doża waħda ta’ rotigotine, it-twaħħil ma’ tessut li jkun fih il-melanin (i.e., l-għajnejn) fil-firien bil-pigmentazzjoni u fix-xadini kien evidenti, iżda tneħħa bil-mod fuq il-medda ta’ l-14-jum tal- perijodu ta’ l-osservazzjoni.

Id-deġenerazzjoni tar-retina kienet osservata permezz ta’ mikroskopija tat-trasmissjoni f’doża ekwivalenti għal 2.8 darbiet tal-massimu rakkomandat għad-doża umana fuq bażi ta’ mg/m² fi studju li dam sejjer 3 xhur f’firien albini. L-effetti kienu iktar prominenti f’firien nisa. Ma sarux studji addizzjonali biex issir evalwazzjoni ulterjuri tal-patoloġija speċifika. Id-deġenerazzjoni tar-retina ma kienitx osservata waqt l-evalwazzjoni istopatoloġika ta’ rutina ta’ l-għajnejn fl-ebda wieħed mill- istudji tossikoloġiċi fuq l-ispeċi li ntużaw. Ir-rilevanza ta’ dawn is-sejbiet għall-bnedmin mhijiex magħrufa.

Fi studju dwar il-karċinoġeneċità, il-firien irġiel żviluppaw tumuri taċ-ċelluli Leydig u iperplasija. Tumuri malinni kienu osservati l-aktar fl-utru ta’ firien nisa li ngħataw dożi medji u għoljin. Dawn il- bidliet huma effetti magħrufa sewwa ta’ l-agonisti ta’ dopamine fil-firien wara terapija matul il-ħajja, u kienu evalwati li mhumiex rilevanti għall-bnedmin.

L-effetti ta’ rotigotine fuq ir-riproduzzjoni kienu investigati fil-firien, fniek u ġrieden. Rotigotine ma kienx teratoġeniku fl-ebda waħda mit-tliet speċi, iżda kien embrijotossiku fil-firien u fil-ġrieden f’dożi materno-tossiċi. Rotigotine ma influwenzax il-fertilità fil-firien irġiel, iżda naqqas b’mod ċar il- fertilità fil-firien u ġrieden nisa, minħabba l-effetti fuq il-livelli ta’ prolactin li huma partikularment sinifikanti f’annimali gerriema.

Rotigotine ma kkawżax mutazzjonijiet tal-ġeni fit-test ta’ Ames, iżda wera effetti fl-Analiżi taċ-Ċelluli tal-Limfoma tal-Ġrieden in vitro ma’ attivazzjoni metabolika u effetti iktar dgħajfa mingħajr attivazzjoni metabolika. Dan l-effett mutaġeniku jista’ jkun attribwit għall-effett klastoġeniku ta’ rotigotine. Dan l-effett ma kienx ikkonfermat in vivo fil-Test Mikronukleari fil-Ġrieden u fit-test

Unscheduled DNA Synthesis (UDS) fil-firien. Minħabba li dan seħħ bejn wieħed u ieħor b’mod parallel ma’ tnaqqis fit-tkabbir totali relattiv taċ-ċelluli, dan jista’ jkun marbut ma’ effett ċitotossiku tal-kompost. Għalhekk, ir-rilevanza ta’ test in vitro wieħed tal-mutaġeniċità pożittiv mhijiex magħrufa.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Saff ta’ wara:

Film tal-polyester film, silikoniżżat, aluminiżżat,

Miksi b’kulur permezzz ta saff ta pigment (titanium dioxide (E171), pigment isfar 95, pigment aħmar 166) u stampat (pigment aħmar 144, pigment isfar 95, pigment iswed 7).

Saff matriku ta’ sustanza li teħel miegħu nnifsu:

Poly(dimethylsiloxane, trimethylsilyl silicate)-copolymerisate, Povidone K90,

sodium metabisulphite (E223), ascorbyl palmitate (E304) u

DL-α-tocopherol (E307).

Inforra tar-rilaxx:

Saff ta’ polyester miksi b’fluoropolimer trasparenti

6.2 Inkompatibbilitajiet

Ma jgħoddx f’dan il-każ.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

30 xahar.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx ‘l fuq minn 30°C.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Qartas li jista’ jitqaxxar f’kaxxa tal-kartun: Naħa minnhom hi magħmula minn ethylene copolymer (is- saff ta’ ġewwanett), fojl ta’ l-aluminju, rita tal-polyethylene b’densità baxxa u karta; in-naħa l-oħra hi magħmula minn polyethylene (is-saff ta’ ġewwanett), aluminju, ethylene copolymer u karta.

Il-kaxxa tal-kartun fiha 7, 28, 30 jew 84 (pakkett multiplu li fih 2 pakketti ta’ 42) garża li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda, li huma ssiġillati individwalment fi qratas.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Wara l-użu, l-impjastru jkun għad fih s-sustanza attiva. Wara li jitneħħa, l-impjastru użat għandu jintewa min-nofs, bin-naħa tas-sustanza li twaħħal tħares ’il ġewwa sabiex is-saff tal-matrix ma jkunx espost, jitpoġġa fil-qartas oriġinali u mbagħad jintrema fejn ma jintlaħaqx mit-tfal. L-impjastri użati jew mhux użati għandhom jintremew SKONT ir-rekwiżiti lokali jew jittieħdu lura lill-ispiżerija.

7. ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, L-Irlanda

8. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Leganto 4 mg/24 h impjastra li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn taħt il-ġilda

EU/1/11/695/028

EU/1/11/695/030

EU/1/11/695/031

EU/1/11/695/034

Leganto 6 mg/24 h impjastra li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn taħt il-ġilda

EU/1/11/695/037

EU/1/11/695/039

EU/1/11/695/040

EU/1/11/695/043

Leganto 8 mg/24 h impjastra li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn taħt il-ġilda

EU/1/11/695/046

EU/1/11/695/048

EU/1/11/695/049

EU/1/11/695/052

9. DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 16 Ġunju 2011

Data tal-aħħar awtorizzazzjoni: 14 Jannar 2016

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

{XX/SSSS}

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku ta’ l- Aġenzija Ewropeja dwar il-Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Leganto

2 mg/24 siegħa

4 mg/24 siegħa

6 mg/24 siegħa

8 mg/24 siegħa

Garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Leganto 2 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

Kull impjastru jerħi 2 mg ta’ rotigotine kull 24 siegħa. Kull impjastru ta’ 10 cm2 fih 4.5 mg ta’ rotigotine.

Leganto 4 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

Kull impjastru jerħi 4 mg ta’ rotigotine kull 24 siegħa. Kull impjastru ta’ 20 cm2 fih 9.0 mg ta’ rotigotine.

Leganto 6 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

Kull impjastru jerħi 6 mg ta’ rotigotine kull 24 siegħa. Kull impjastru ta’ 30 cm2 fih 13.5 mg ta’ rotigotine.

Leganto 8 mg/24 siegħa garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda

Kull impjastru jerħi 8 mg ta’ rotigotine kull 24 siegħa. Kull impjastru ta’ 40 cm2 fih 18.0 mg ta’ rotigotine.

Għal-lista kompleta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda.

Irqiqa, matrix-type, b’forma kwadra bi truf jagħtu fit-tond, li tikkonsisti fi tliet saffi. In-naħa ta’ barra tas-saff ta’ wara hi ta’ kulur kannella ċar u għandha l-kliem Leganto 2 mg/24 h, 4 mg/24 h, 6 mg/24 h jew 8 mg/24 h stampat fuqha.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Leganto hu indikat għal-kura tas-sinjali u tas-sintomi tal-marda idjopatika ta’ Parkinson fl-istadju bikri bħala monoterapija (i.e. mingħajr levodopa) jew flimkien ma’ levodopa, i.e. matul il-kors tal-marda, sa l-istadji aħħarin fejn l-effett ta’ levodopa jonqos ħafna jew isir inkonsistenti u jseħħu fluttwazzjonijiet ta’ l-effett terapewtiku (fluttwazzjonijiet fl-aħħar tad-dożaġġ jew ‘on-off’).

4.2 Pożologija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Ir-rakkomandazzjonijiet tad-doża mogħtija huma skont id-doża nominali.

Id-dożaġġ f’pazjenti bil-marda ta’ Parkinson fl-istadju bikri:

Doża waħda ta’ kuljum għandha tinbeda b’2 mg/24 siegħa u mbagħad tiżdied f’inkrementi ta’ 2 mg/24 siegħa kull ġimgħa għal doża effettiva sad-doża massima ta’ 8 mg/24 siegħa.

4 mg/24 siegħa tista’ tkun doża effettiva f’xi pazjenti. Għall-biċċa l-kbira tal-pazjenti, id-doża effettiva tintlaħaq fi żmien minn 3 sa 4 ġimgħat f’dożi ta’ 6 mg/24 siegħa jew ta’ 8 mg/24 siegħa, rispettivament.

Id-doża massima hi ta’ 8 mg/24 siegħa.

Id-dożaġġ f’pazjenti bil-marda ta’ Parkinson fl-istadju avvanzat bil-fluttwazzjonijiet:

Doża waħda ta’ kuljum għandha tinbeda b’4 mg/24 siegħa u mbagħad tiżdied f’inkrementi ta’ 2 mg/24 siegħa kull ġimgħa għal doża effettiva sa doża massima ta’ 16 mg/24 siegħa.

4 mg/24 siegħa jew 6 mg/24 siegħa jistgħu jkunu dożi effettivi f’xi pazjenti. Għall-biċċa l-kbira tal- pazjenti, id-doża effettiva tintlaħaq fi żmien minn 3 sa 7 ġimgħat f’dożi ta’ 8 mg/24 siegħa sa doża massima ta’ 16 mg/24 siegħa.

Il-pakkett tal-bidu tal-kura ta’ Leganto fih 4 pakketti differenti (wieħed għal kull qawwa) b’7 impjastri kull wieħed, għall-ewwel erba’ ġimgħat tat-terapija.

Jiddependi fuq ir-rispons tal-pazjent, mhux l-inkrementi kollha li ġejjin tad-doża jistgħu jkunu meħtieġa, jew dożi ogħla addizzjonali jistgħu jkunu meħtieġa wara r-4 ġimgħa, li mhumiex koperti minn dan il-pakkett.

Fl-ewwel jum tat-trattament, il-pazjent jibda b’Leganto 2 mg/24 siegħa. Matul it-tieni ġimgħa, il- pazjent jieħu Leganto 4 mg/24 siegħa. Matul it-tielet ġimgħa, hu jew hi jieħu/tieħu Leganto

6 mg/24 siegħa u matul ir-raba’ ġimgħa Leganto 8 mg/24 siegħa. Il-pakketti huma mmarkati b’“Ġimgħa 1 (2, 3 jew 4)”.

Leganto jiġi applikat darba kuljum. L-impjastru għandu jiġi applikat bejn wieħed u ieħor fl-istess ħin kuljum. L-impjastru jibqa’ fuq il-ġilda għal 24 siegħa u mbagħad jinbidel ma’ wieħed ġdid f’zona ta’ l-applikazzjoni differenti.

Jekk il-pazjent jinsa japplika l-impjastru fil-ħin tas-soltu tal-jum jew jekk l-impjastru jinqala’, għandu jiġi applikat impjastru ieħor għall-bqija tal-jum.

Twaqqif tal-kura

Leganto għandu jitwaqqaf gradwalment. Id-doża ta’ kuljum għandha titnaqqas f’inkrementi ta’

2 mg/24 siegħa bi tnaqqis tad-doża preferibbilment darba kull jumejn, sakemm Leganto jitwaqqaf għal kollox (ara sezzjoni 4.4).

Popolazzjonijiet speċjali

Indeboliment tal-fwied

L-aġġustament tad-doża mhuwiex meħtieġ f’pazjenti li għandhom indeboliment tal-fwied li jkun minn ħafif sa moderat. Hu rakkomandat li tingħata attenzjoni fil-kura ta’ pazjenti b’ indeboliment sever tal-fwied, li jista’ jwassal għal għat-tneħħija mnaqqsa ta’ rotigotine. Rotigotine ma ġiex studjat f’dan il-grupp ta’ pazjenti. Jista’ jkun hemm bżonn tnaqqis fid-doża f’każ li jiggrava l-indeboliment tal-fwied.

Indeboliment tal-kliewi

L-aġġustament tad-doża mhuwiex meħtieġ f’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi li jkun minn ħafif sa sever, inkluz dawk li jeħtieġu d-dijaliżi. Jista’ jkun hemm ukoll livelli akkumulati ta’ rotigotine mhux mistennija meta jiggrava b’mod akut il-funzjoni tal-kliewi (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika

M’hemmx użu rilevanti ta’ Leganto f’popolazzjonijiet pedjatriċi bil-marda ta’ Parkinson.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Leganto huwa għall-użu minn taħt il-ġilda.

L-impjastru għandu jiġi applikat fuq ġilda nadifa, xotta, intatta u f’saħħitha fuq l-addome, il-koxxa, il-

ġenbejn, il-ġenb tal-ġisem, l-ispallejn, jew fuq in-naħa ta’ fuq tad-driegħ. L-applikazzjoni mill-ġdid fl- istess zona fi żmien 14-il jum għandha tiġi evitata. Leganto m’għandux jitpoġġa fuq il-ġilda jekk din tkun ħamra, irritata jew fiha xi ferita (ara sezzjoni 4.4).

Użu u mmaniġġjar:

Kull impjastru hu ppakkjat f’qartas u għandu jiġi applikat direttament wara li l-qartas ikun infetaħ. Nofs l-inforra tar-rilaxx għandha titneħħa u n-naħa li teħel għandha titpoġġa fuq il-ġilda u tingħafas. Imbagħad, l-impjastru jintewa lura u t-tieni parti ta’ l-inforra li terħi titneħħa. In-naħa li teħel tal- impjastru m’għandhiex tintmess. L-impjastru għandu jingħafas b’mod sod bil-keffa ta’ l-id għal madwar 20 sa 30 sekonda, biex jeħel sewwa.

L-impjastru m’għandhux jitqatta’ f’biċċiet.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal xi sustanzi mhux attivi.

Immaġni bir-riżonanza manjetika jew kardjoverżjoni (ara sezzjoni 4.4).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Jekk pazjent bil-marda ta’ Parkinson ma jkunx ikkontrollat biżżejjed waqt li jkun fuq trattament b’rotigotine, jekk jaqleb għal agonist ieħor ta’ dopamine, dan jista’ jipprovdi benefiċċju addizzjonali

(ara sezzjoni 5.1)

Magnetic resonance imaging u cardioversion

Is-saff ta’ wara ta’ Leganto fih l-aluminju. Biex tevita ħruq tal-ġilda, Leganto għandu jitneħħa jekk il- pazjent ikun jeħtieġ li ssirlu immaġni bir-riżonanza manjetika (MRI) jew kardjoverżjoni.

Pressjoni baxxa ortostatika

Agonisti ta’ dopamine huma magħrufa li jindebolixxu r-regolazzjoni sistemika tal-pressjoni tad-demm li tirriżulta fil-pressjoni tad-demm baxxa ħafna meta wieħed iqum bilwieqfa/ikun bilwieqfa. Dawn l- avvenimenti kienu wkoll osservati matul t-trattament b’rotigotine, iżda l-inċidenza kienet bħal dik osservataf’ pazjenti li kienu kkurati bil-plaċebo.

Hu rakkomandat li jsir monitoraġġ tal-pressjoni tad-demm, b’mod speċjali fil-bidu tat-trattament, minħabba r-riskju ġenerali ta’ pressjoni tad-demm baxxa ħafna meta wieħed ikun bilwieqfa, assoċjata mat-terapija dopaminerġika.

Sinkope

F’studji kliniċi b’ rotigotine, is-sinkope kien osservat b’ rata li kienet simili ta’ dik osservata f’pazjenti li kienu kkurati bil-plaċebo. Għaliex il-pazjenti b’mard kardjovaskulari klinikament rilevanti kienu esklużi minn dan l-istudju, pazjenti b’mard kardjovaskulari severi għandhom jiġu mistoqsija dwar is-sintomi ta’ sinkope u pre-sinkope.

Rqad u nagħas f’daqqa

Rotigotine kien assoċjat man-ngħas u episodji ta’ rqad li jiġi f’daqqa. Irqad li jiġi f’daqqa waqt l- attivitajiet ta’ kuljum, f’xi każijiet mingħajr ma dak li jkun ikollu xi sinjali ta’ twissija, kien irrappurtat. Dawk li jagħtu r-riċetta għal din il-mediċina għandhom jevalwaw mill-ġdid il-pazjenti b’mod kontinwu għal ngħas jew irqad, għax il-pazjenti jistgħu ma jirrikonoxxux li jkollhom ngħas jew ħedla sakemm wieħed jistaqsihom b’mod dirett. Tnaqqis fid-dożaġġ jew it-twaqqif tat-terapija għandhom ikunu kkunsidrati bl-attenzjoni.

Disturbi fil-kontrol tal-impulsi

Il-pazjenti għandhom jiġu regolarment immonitorjati għall-iżvillup ta’ disturbi fil-kontrol tal-impulsi. Il-pazjenti u dawk li jieħdu ħsiebhom għandhom jiġu mgħarrfa li s-sintomi ta’ mġiba ta’ disturbi fil- kontrol tal-impulsi jinkludu logħob patoloġiku ta’ l-azzard, żieda fil-libido, ipersesswalità, infieq u xiri kompulsiv, iffangar u ikel bla kontrol jistgħu jiġru kienu rrappurtati f’pazjenti kkurati b’agonisti

ta’ dopamine, li jinkludu rotigotine. Wieħed għandu jikkondsidra tnaqqis fid-doża/ twaqqif bil-mod tad-doża f’kaz li jiżvilluppaw dawn is-sintomi.

Sindrome malinn newroleptiku

Sintomi li jissuġġerixxu sindrome malinn newroleptiku kienu rrappurtati mat-twaqqif f’daqqa tat- terapija dopaminerġika. Għalhekk hu rakkomandat li t-trattament jitwaqqaf ftit ftit (ara sezzjoni 4.2).

Ħsibijiet u aġir anormali Ħsibijiet u aġir anormali kienu rrappurtati u jistgħu jikkonsistu f’varjeta` ta’ manifestazzjonijiet li jinkludu idejat paranojċi, delużjonijiet, alluċinazzjonijiet, konfużjoni, aġir qisu psikożi, diżorientazzjoni, aġir aggressiv, aġitazzjoni, u delirju.

Komplikazzjonijiet fibrotiċi

Każijiet ta’ fibrożi retroperitonali, infiltrati pulmonari, effużjonijiet mill-plewra, plewra li teħxien, perikardite u valvulopatija kardijaka kienu rrappurtati f’xi pazjenti kkurati b’sustanzi dopaminerġiċi li ġejjin mill-ergot. Filwaqt li dawn il-komplikazzjonijiet jistgħu jfiequ meta t-trattament jitwaqqaf, ir- riżoluzjoni sħiħ mhux dejjem iseħħ.

Għalkemm dawn ir-reazzjonijiet avversi huma maħsuba li huma marbuta ma’ l-istruttura ergolina ta’ dawn is-sustanzi, mhux magħruf jekk agonisti oħrajn ta’ dopamine li ġejjin min-nonergots jistgħux jikkawżawhom.

Mediċini newroleptiċi

Mediċini newroleptiċi mogħtija bħala antiemetiċi (mediċini ta’ kontra d-dardir u r-rimettar) m’għandhomx jingħataw lil pazjenti li jkunu qed jieħdu agonisti ta’ dopamine (ara wkoll sezzjoni 4.5).

Monitoraġġ oftalmoloġiku

Monitoraġġ oftalmoloġiku hu rakkomandat f’intervalli regolari jew jekk iseħħu anormalitajiet fil-vista.

Applikazzjoni tas-sħana

Sħana esterna (dawl tax-xemx eċċessiv, heating pads u sorsi ta’ sħana oħrajn, bħal sawna u banju sħun) m’għandhomx jiġu applikati fiz-zona tal-impjastru.

Reazzjonijiet fiz-zona ta’ l-applikazzjoni

Reazzjonijiet tal-ġilda fiz-zona ta’ l-applikazzjoni jistgħu jseħħu u normalment dawn ikunu ħfief jew moderati fl-intensità. Hu rakkomandat li z-zona ta’ l-applikazzjoni tinbidel ta’ kuljum (eż. min-naħa tal-lemin għan-naħa tax-xellug u min-naħa ta’ fuq għan-naħa t’isfel tal-ġisem). L-istess zona m’għandiex tintuża fi żmien 14-il jum. Jekk iseħħu reazzjonijiet fiz-zona ta’ l-applikazzjoni li jdumu iktar minn ftit jiem jew li jkunu persistenti, jekk ikun hemm żieda fis-severità, jew jekk ir-reazzjoni tal-ġilda tinfirex ’il barra miz-zona ta’ l-applikazzjoni, għandha ssir evalwazzjoni tal-bilanċ tar- riskju/benefiċċju għall-pazjent individwali.

Jekk ikun hemm raxx jew irritazzjoni tal-ġilda mis-sistema li tgħaddi l-mediċina minn ġol-ġilda, ix- xemx diretta fuq iz-zona għandha tiġi evitata sakemm il-ġilda tfieq, għax l-espożizzjoni tista’ twassal għal tibdil fil-kulur tal-ġilda.

Jekk reazzjoni ġeneralizzata tal-ġilda (eż. raxx allerġiku, li jinkludi raxx jew ħakk eritematuż, makulari jew papulari) marbuta ma’ l-użu ta’ Leganto tkun osservata, Leganto għandu jitwaqqaf.

Edema periferali

Fi studji kliniċi fuq pazjenti bil-marda ta’ Parkinson, ir-rati speċifiċi ta’ 6 xhur ta’ l-edema periferali baqgħu madwar 4% fuq il-medda ta’ żmien tal-perijodu kollu ta’ l-osservazzjoni sa 36 xahar.

Reazzjonijiet avversi dopaminerġiċi

L-inċidenza ta’ xi avvenimenti avversi dopaminerġiċi, bħal alluċinazzjonijiet, diskinesija, u edema periferali, ġeneralment hi ogħla meta l-mediċina tingħata flimkien ma’ L-dopa, fil-pazjenti bil-marda ta’ Parkinson. Dan għandu jiġi kkunsidrat meta tingħata riċetta għal rotigotine.

Sensitivita` għal sulphite

Leganto fih sodium metabisulphite, sulphite li jista’ jikkawża reazzjonijiet tat-tip allerġiċi inklużi

sintomi anafilattiċi u episodji fejn ikun hemm periklu tal-mewt, jew episodji ażżmatiċi anqas severi, f’persuni suxxettibbli.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Minħabba li rotigotine hu agonist ta’ dopamine, hu ssoponut li l-antagonisti ta’ dopamine, bħal newroleptiċi (eż. phenothiazines, butyrophenones, thioxanthenes) jew metoclopramide, jistgħu jnaqqsu l-effettività ta’ Leganto, u l-għoti flimkien għandu jiġi evitat. Minħabba l-possibbiltà ta’ effetti addittivi, il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex joqogħdu attenti meta jkunu jieħu prodotti mediċinali li huma sedattivi jew anti-dipressanti tas-CNS (central nervous system) oħrajn (eż. benzodiazepines, mediċini antipsikotiċi, anti-dipressanti) jew alkoħol flimkien ma’ rotigotine.

L-għoti flimkien ta’ L-dopa u carbidopa ma’ rotigotine ma kellu l-ebda effett fuq il-farmakokinetiċi ta’ rotigotine, u rotigotine ma kellu l-ebda effett fuq il-farmakokinetiċi ta’ L-dopa u carbidopa.

L-għoti flimkien ta’ domperidone ma’ rotigotine ma kellu l-ebda effett fuq il-farmakokinetika ta’ rotigotine.

L-għoti flimkien ta’ omeprazole (inhibitur ta’ CYP2C19), f’dożi ta’ 40 mg /ġurnata, ma kellu l- ebda effett fuq il-farmakokinetika u l-metaboliżmu ta’ rotigotine f’voluntiera f’saħħithom.

Leganto jista’ jkabbar ir-reazzjoni avversa dopaminerġika ta’ L-dopa u jista’ jikkawża u/jew iħarrax diskinesija li kienet teżisti minn qabel, kif deskritt ma’ agonisti oħrajn ta’ dopamine.

L-għoti flimkien ta’ rotigotine (3 mg/24 siegħa) ma kellu l-ebda effett fuq il-farmakodinamika u l- farmakokinetika ta’ kontraċettivi orali (0.03mg ethinylestradiol, 0.15mg levonorgestrel). Interazzjonijiet ma’ forom oħra ta’ kontraċezzjoni ormonali ma ġewx investigati.

4.6 Fertilita`, tqala u treddigh

Nisa b’potenzjal li jkollhom it-tfal, kontraċezzjoni fin-nisa

Nisa b’potenzjal li jkollhom it-tfal għandhom jużaw kontraċezzjoni effettiva sabiex jipprevjenu t-tqala waqt trattament b’rotigotine.

Tqala

M’hemmx dejta biżżejjed dwar l-użu ta’ rotigotine waqt it-tqala. Studji fuq l-annimali ma jindikaw l- ebda effetti teratoġeniċi fil-firien u fil-fniek, iżda tossiċità ta’ l-embriju kienet osservata fil-firien u fil- ġrieden f’dożi materno-tossiċi (ara sezzjoni 5.3).Mhux magħruf ir-riskju potenzjali fuq il-bniedem.

Rotigotine m’għandux jintuża waqt it-tqala.

Treddigħ

Minħabba li rotigotine jnaqqas it-tnixxija ta’ prolactin fil-bnedmin, l-inibizzjoni tat-treddigħ hi mistennija. Studji fil-firien urew li rotigotine u/jew il-metabolit(i) tiegħu jitneħħew fil-ħalib tas-sider. Fl-assenza ta’ dejta dwar rotigotine fil-bnedmin, it-treddigħ għandu jitwaqqaf.

Fertilita`

Għal informazzjoni dwar studji dwar il-fertilita`, jekk jogħġbok ara sezzjoni 5.3.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Rotigotine jista’ jkollu influenza maġġura fuq il-ħila tas-sewqan u l-użu ta’ magni.

Pazjenti li qed jiġu kkurati b’rotigotine u li jkollhom ngħas u/jew episjodi ta’ rqad li jiġi għal għarrieda, għandhom ikunu infurmati biex ma jsuqux jew jagħmlu attivitajiet (eż. jħaddmu l-magni) fejn in-nuqqas ta’ attenzjoni jista’ jpoġġi lilhom jew lill-oħrajn f’riskju ta’ korriment serju jew mewt, sakemm dawn l-episodji rikorrenti u ngħas jiġu riżoluti (ara wkoll sezzjonijiet 4.4 u 4.5).

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurta`

Ibbażat fuq l-analiżi miġbura minn ġabra ta’ provi kliniċi kkontrollati bil-plaċebo li kienu jinkludu total ta’ 1,307 pazjenti li kienu ikkurati b’Leganto u 607 pazjenti kkurati bil-plaċebo, 72.5% tal- pazjenti fuq Leganto u 58.0% ta’ pazjenti fuq il-plaċebo irrappurtaw mill-inqas reazzjoni avversa waħda.

Fil-bidu tat-terapija, reazzjonijiet avversi dopaminerġiċi bħal dardir u rimettar jistgħu jseħħu. Normalment dawn ikunu ħfief jew moderati fl-intensità u li jgħaddu malajr, anki jekk il-kura titkompla.

Reazzjonijiet avversi tal-mediċina (Adverse Drug Reactions - ADRs) irrappurtati f’iktar minn 10% tal- pazjenti kkurati bil-garża Leganto li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda huma dardir, rimettar, reazzjonijiet fil-post tat-teħid, nagħas, sturdament u uġigħ ta’ ras.

Fi provi fejn iz-zoni ta’ l-applikazzjoni nbidlu kif indikat fl-iISTRUZZJONIJIET ipprovduti fl-SmPC u fil-fuljett ta’ tagħrif, 35.7% tat-830 pazjent li kienu jużaw il-garża Leganto li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda, ġarrbu reazzjonijiet fiz-zona ta’ l-applikazzjoni. Il-maġġoranza tar- reazzjonijiet fis-sit ta’ teħid kienu ħfief jew moderati fl-intensità, u limitati għaż-żoni ta’ l- applikazzjoni u rriżultaw fit-twaqqif tal-kura b’Leganto f’4.3% biss tal-pazjenti kollha li kienu qed jirċievu Leganto.

Lista f’tabella tar-reazzjonijiet avversi

It-tabella li jmiss tkopri r-reazzjonijiet avversi tal-mediċina mill-istudji kollha miġbura flimkien msemmija hawn fuq f’pazjenti bil-marda ta’ Parkinson. Ir-reazzjonijiet avversi huma maqsumin skond is-sistema tal-klassifika tal-organi, u huma mniżżlin taħt il-frekwenza tagħhom.(in-numru ta’ pazjenti li huma mistennija li jesperjenzaw ir-reazzjoni), billi jintużaw il-kategoriji li jmiss: komuni hafna (≥1/10); komuni: (>1/100 sa 1/10); mhux komuni: (>1/1,000 sa ≤1/100); rari: (≥1/10,000 sa ≤1/1,000); rari ħafna: (≤1/10,000), mhux magħruf (ma jistax jiġi stmat mid-dejta disponibbli). F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa tniżżlu skont is-serjetà tagħhom, dawk l-aktar serji l- ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

Sistema tal-

Komuni ħafna

Komuni

Mhux

Rari

Mhux

klassifika/tal-

 

 

komuni

 

magħruf

organi SKONT

 

 

 

 

 

MedDRA

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

Sensittività

 

 

sistema immuni

 

 

eċċessiva, ,i

 

 

 

 

 

tista’ tinkludi

 

 

 

 

 

anġjodima,

 

 

 

 

 

edima tal-

 

 

 

 

 

ilsien u edima

 

 

 

 

 

tax-xofftejn

 

 

Disturbi

 

Disturbi tal-

Attakki ta’

Mard

Sindromu

psikjatriċi

 

perċezzjonia

rqad / rqad

psikożi,

ta’

 

 

(inkluż

f’daqqa,

mard

disregulazzj

 

 

alluċinazzjoni,

paranojja,

ossessiv

oni ta’

 

 

alluċinazzjoni

disturbi fil-

kompulsiv,

dopaminec

 

 

viżwalia,

ġibda għas-

Aġir

 

 

 

alluċinazzjoni

sessa

aggressiv/

 

 

 

tas-smigħ,

(li jinkludu

aggressjonib

 

 

 

illużjoni),

ipersesswalita`

,

 

 

 

Nuqqas ta’

, żieda fil-

delużjonid,

 

 

 

rqad, disturbi

libido), stat

delirjud

 

Sistema tal-

Komuni ħafna

Komuni

Mhux

Rari

Mhux

klassifika/tal-

 

 

komuni

 

magħruf

organi SKONT

 

 

 

 

 

MedDRA

 

 

 

 

 

 

 

fl-irqad, ħmar

ta’ konfużjoni,

 

 

 

 

il-lejl,

diżorjentazzjo

 

 

 

 

ħolm anormali,

nid,

 

 

 

 

disturbi fil-

aġitazzjonid

 

 

 

 

kontrol tal-

 

 

 

 

 

impulsia,d (li

 

 

 

 

 

jinkludi logħob

 

 

 

 

 

ta’ l-azzard

 

 

 

 

 

patoloġiku,

 

 

 

 

 

stereotypy/

 

 

 

 

 

punding),

 

 

 

 

 

iffangar u

 

 

 

 

 

disturbi ta’ kif

 

 

 

 

 

tiekol b, xiri

 

 

 

 

 

kompulsiv

 

 

 

Disturbi fis-

Ngħas,

Disturbi fil-

 

Konvulżjon

 

sistema nervuża

Sturdament

koxjenza NEC

 

i,

 

 

Uġigħ ta’ ras

(inkluż

 

 

 

 

 

sinkope,

 

 

 

 

 

sinkope

 

 

 

 

 

vasovagali,

 

 

 

 

 

tintilef minn

 

 

 

 

 

sensik),

 

 

 

 

 

diskinesijaa,

 

 

 

 

 

sturdament li

 

 

 

 

 

jiddependi

 

 

 

 

 

mill-qagħda,

 

 

 

 

 

letarġija

 

 

 

Disturbi fl-

 

 

Viżjoni

 

 

għajnejn

 

 

mċajpra,

 

 

(ara sezzjoni 4.4).

 

 

impediment

 

 

 

 

 

tal-vista,

 

 

 

 

 

fotopsija

 

 

Disturbi fil-

 

Vertigo

 

 

 

widnejn u fis-

 

 

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

labirintika

 

 

 

 

 

Disturbi fil-qalb

 

Palpitazzjonijie

Fibrillazzjoni

Takikardja

 

 

 

t

atrijali

supraventri

 

 

 

 

 

kulari

 

Disturbi

 

Pressjoni tad-

Pressjoni tad-

 

 

vaskulari

 

demm baxxa

demm baxxa

 

 

 

 

meta wieħed

 

 

 

 

 

iqum

 

 

 

 

 

bilwieqfa/ikun

 

 

 

 

 

bilwieqfa,

 

 

 

 

 

Pressjoni tad-

 

 

 

 

 

demm għolja

 

 

 

Disturbi

 

Sulluzzu

 

 

 

respiratorji,

 

 

 

 

 

toraċiċi u

 

 

 

 

 

medjastinali

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-

dardir,

Stitikezza, H

Uġigħ ta’ żaqq

 

 

Sistema tal-

Komuni ħafna

Komuni

Mhux

Rari

Mhux

klassifika/tal-

 

 

komuni

 

magħruf

organi SKONT

 

 

 

 

 

MedDRA

 

 

 

 

 

intestinali

Rimettar

alq xott,

 

 

 

 

 

Dispepsja

 

 

 

Disturbi fil-ġilda

 

Eritema;

Ħakk

Raxx

 

u fit-tessuti ta’

 

iperidrożi

ġeneralizzat,

ġeneralizzat

 

taħt il-ġilda

 

(għaraq

irritazzjoni tal-

 

 

 

 

eċċessiv) ,

ġilda,

 

 

 

 

ħakk a a

dermatite tal-

 

 

 

 

 

kuntatt

 

 

Disturbi

 

 

Nefħa fil-ġogi

 

 

muskolu-

 

 

 

 

 

skeletrali u tal-

 

 

 

 

 

connective tissue

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

Disfunzjoni

 

 

sistema

 

 

ta’ erezzjoni

 

 

riproduttiva u fis-

 

 

 

 

 

sider

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali

Reazzjonijiet

Edema

 

Irritibilita`

 

u kundizzjonijiet

fiz-zona ta’ l-

periferali,

 

 

 

ta’ mnejn

applikazzjoni u

kundizzjonijiet

 

 

 

jingħata

installazzjoni a

asteniċi a (li

 

 

 

 

(li jinkludu

jinkludu għeja

 

 

 

 

eritema, ħakk,

kbiraa, astenja,

 

 

 

 

irritazzjoni,

telqa)

 

 

 

 

raxx, dermatite,

 

 

 

 

 

bżieżaq żgħar,

 

 

 

 

 

uġigħ, ekżema,

 

 

 

 

 

infjammazzjoni

 

 

 

 

 

, nefħa, telf ta’

 

 

 

 

 

kulur, ponot,

 

 

 

 

 

esfoljazzjoni,

 

 

 

 

 

urtikarja,

 

 

 

 

 

sensittività

 

 

 

 

 

eċċessiva)

 

 

 

 

Investigazzjonijet

 

Żieda fil-piz

żieda fl-

 

 

 

 

 

enzimi tal-

 

 

 

 

 

fwied (li

 

 

 

 

 

jinkludu AST ,

 

 

 

 

 

ALT, GGT),

 

 

 

 

 

żieda fil-piz,

 

 

 

 

 

żieda fir-rata

 

 

 

 

 

ta’ taħbit tal-

 

 

 

 

 

qalb, żieda fis-

 

 

 

 

 

CPK (ara

 

 

 

 

 

Popolazzjoniji

 

 

 

 

 

et speċjali)d

 

 

Korriment,

 

Waqgħa

 

 

 

avvelenament u

 

 

 

 

 

komplikazzjonijie

 

 

 

 

 

t ta` xi proċedura

 

 

 

 

 

aTerminu ta’ Livell Għoli

bOsservat f’studji open label

cOsservat wara t-tqegħid fis-suq

dOsservat f’ ġabra ta’ dejta mil 2011 minn studji double-blind ikkontrollati minn plaċebo

Deskrizzjoni ta’ xi reazzjonijiet avversi magħżula

Rqad u nagħas f’daqqa

Rotigotine kien assoċjat ma’ ngħas li jinkludi ngħas eċċessiv matul il-jum, u episodji fejn il-pazjent jorqod għal għarrieda. F’każijiet iżolati, “l-irqad li jiġi f’daqqa” seħħ meta l-pazjent kien qed isuq, u dan irriżulta f’inċidenti tat-traffiku (ara wkoll sezzjoni 4.4 u 4.7).

Disturbi fil-kontrol tal-impulsi

Logħob ta’ l-azzard patoloġiku, żieda fil-libido, ipersesswalità, infiq u xiri kompulsiv jistgħu iseħħu f’pazjenti ttrattati b’ agonisti ta’ dopamine li jinkludi rotigotine, (ara sezzjoni 4.4 ‘Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet’).

Populazzjonijiet speċjali

Reazzjonijiet avversi ta’ żieda fil-creatinine phosphakinase (CPK) kienu osservati b’rotigotine f’studji kliniċi li saru l-Ġappun. Dawn seħħew f’ 3.4% tal-pazjenti Ġappuniżi fuq rotigotine meta mqabbla ma’ 1.9% fuq placebo f’studji double-blind bil-marda ta’ Parkinson u RLS. Il-maġġoranza tar- reazzjonijiet avversi ta’ żieda fis-CPK osservati f’kull studju double-blind u open-label għaddew u kienu kkunsidrati ħfief fis-severita`. Livelli ta’ CPK ma kienux mkejla b’rutina f’popolazzjonijiet oħrajn.

Ir-rappurtaġġ ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Ir-rappurtaġġ ta’ reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali huwa importanti. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ tal-benefiċċju/riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba sabiex jirrappurtaw kwalunque reazzjonijiet avversi suspettati permezz tas-sistema tar-rappurtaġġ nazzjonali mniżżel f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Sintomi

Ir- reazzjonijiet avversi li huma l-aktar mistennija li jseħħu x’aktarx li jkunu dawk marbuta mal-profil farmakodinamiku ta’ agonist ta’ dopamine, li jinkludu dardir, rimettar, pressjoni tad-demm baxxa

ħafna, movimenti involontarji, alluċinazzjonijiet, konfużjoni, konvulżjonijiet u sinjali oħrajn ta’ stimulazzjoni dopaminerġika ċentrali.

Immaniġġjar

Jekk hu neċessarju li jitwaqqaf rotigotine, dan għandu jsir gradwalment biex ikun evitat is-sindromu newroleptiku malinn.M’hemm l-ebda antidot magħruf għal doża eċċessiva ta’ agonisti ta’ dopamine. F’każ ta’ suspett ta’ doża eċċessiva, it-tneħħija tal-impjastru(i) għandha tiġi ikkunsidrata għaliex wara t-tneħħija tal-impjastru(i) tkun twaqqfet tingħata s-sustanza attiva u l-konċentrazzjoni ta’ rotigotine tonqos rapidament.Il-pazjent għandu jkun immonitorjat mill-qrib, u dan jinkludi r-rata tat-taħbit tal- qalb, ir-rittmu tal-qalb u l-pressjoni tad-demm.

Il-kura ta’ doża eċċessiva jista’ jkollha bżonn ta’ miżuri ġenerali ta’ appoġġ biex jinżammu s-sinjali vitali. Mhux mistenni li d-dijaliżi jkun benefiċjali għaliex rotigotine mhux eliminat bid-dijaliżi.

Jekk hu neċessarju li jitwaqqaf rotigotine, dan għandu jsir gradwalment biex ikun evitat is-sindromu newroleptiku malinn.

5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċina ta’ kontra il-parkinsons, agonisti ta’ dopamine: Kodiċi

ATC: N04BC09

Rotigotine hu agonist ta’ dopamine mhux ergoliniku, li jintuża għal-kura tas-sinjali u s-sintomi tal-

marda ta’ Parkinson s-Sindromu ta’ Restless Legs.

Mekkaniżmu ta’azzjoni

Hu maħsub li rotigotine jikkawża l-effett utli tiegħu fuq il-marda ta’ Parkinson bl-attivazzjoni tar- riċetturi D3, D2 u D1 tal-caudate-putamen fil-moħħ.

Il-mekkaniżmu preċiż li bih jaħdem rotigotine bħala trattament ta’ RLS mhux magħruf. Hu maħsub li rotigotine jista` jatwa l-attivita` tiegħu via r-riċetturi tad-dopamina.

Effetti farmakodinamiċi

Rigward l-attivita` funzjonali fis-subtipi tar-riċetturi varji u d-distribuzzjoni tagħhom fil-moħħ, rotigotine huwa agonist tar-riċetturi D2 u D3 li jaħdem wkoll fuq riċetturi D1, D4 u D5. B’ riċetturi li m’humiex dopinerġiċi, rotigotine wera antagonizmu mar-riċetturi alpha2B u agoniżmu mar-riċetturi 5HT1A, iżda ebda attivita` mar-riċetturi 5HT2B.

Effikaċja klinika

L-effettività ta’ rotigotine fit-trattament tas-sinjali u tas-sintomi tal-marda idjopatika ta’ Parkinson kienet evalwata fi programm multinazzjonali dwar l-iżvilupp tal-mediċina li kien jikkonsisti f’erba’ studji importanti ħafna, paralleli, randomized, double-blind, ikkontrollati bil-plaċebo u tlett studju li jinvestigaw aspetti oħra tal-Marda ta’ Parkinson.

Żewġ provi importanti (SP512 Parti i u SP513 Parti I)li investigaw l-effettività ta’ rotigotine fil- kura tas-sinjali u s-sintomi tal-marda idjopatika ta’ Parkinson, twettqu f’pazjenti li ma kienux qed jirċievu terapija b’agonist ta’ dopamine fl-istess ħin, u jew qatt ma kienu ħadu L-dopa qabel jew it-tul tal-kura b’L-dopa kienet ta’ ≤ 6 xhur.. L-evalwazzjoni tar-riżultat primarju kien il-punteġġ għall- komponent Activities of Daily Living (ADL) (Parti II) flimkien mal-komponent Motor Examination (Parti III) tal-Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS).

L-effikaċja kienet stabbilita mir-rispons tal-pazjent għat-terapija f’termini tat-titjib fil-punti tar-rispons u tal-punti assoluti fil-punteġġi kkombinati ta’ ADL u l-Motor Examination (UPDRS Parti II+III).

Fl-istudju double blind SP512 Part I, 177 pazjent rċivew rotigotine u 96 pazjent irċivew il-plaċebo. Il-pazjenti kienu ttitrati għall-aħjar doża tagħhom ta’ rotigotine jew tal-plaċebo f’inkrementi ta’ kull ġimgħa ta’ 2 mg/24 siegħa, u bdew b’doża ta’ 2 mg/24 siegħa sa doża massima ta’ 6 mg/24 siegħa. Il- pazjenti f’kull grupp tal-kura inżammu fl-aħjar doża tagħhom għal 6 xhur.

Fl-aħħar tal-kura tal-manteniment fi 91% tal-pazjenti fil-parti ta’ l-istudju b’rotigotine, l-aħjar doża kienet id-doża massima permessa, i.e. 6 mg/24 siegħa. Titjib ta’ 20% kien osservat fi 48% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu rotigotine u f’19% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu l-plaċebo (differenza ta’ 29% CI95% 18%; 39%, p<0.0001). B’rotigotine, il-medja tat-titjib fil-punteġġ UPDRS (Partijiet II + III) kienet ta’ -3.98 punti (linja bażi 29.9 punti) filwaqt li fil-parti ta’ l-istudju fejn il-pazjenti kienu kkurati bil-plaċebo, kien osservat li dawn marru għall-agħar b’1.31 punti (linja bażi 30.0 punt). Id-differenza kienet ta’ 5.28 punti u kienet statistikament sinifikanti (p<0.0001).

Fl-istudju double-blind SP513 Parti I, 213 pazjent irċivew rotigotine, 227 irċivew ropinirole u 117 pazjenti rċivew il-plaċebo. Il-pazjenti kienu ttitrati għall-aħjar doża tagħhom ta’ rotigotine f’inkrementi ta’ kull ġimgħa ta’ 2 mg/24 siegħa, u bdew b’doża ta’ 2 mg/24 siegħa sa doża massima ta’ 8 mg/24 siegħa fuq medda ta’ 4 ġimgħat. Fil-grupp ta’ ropinirole, il-pazjenti kienu ttitrati għall- aħjar doża tagħhom sa massimu ta’ 24 mg/jum fuq perijodu ta’ 13-il ġimgħa. Il-pazjenti f’kull grupp tal-kura inżammu għal 6 xhur.

Fl-aħħar tal-kura tal-manteniment fi 92% tal-pazjenti fil-parti ta’ l-istudju b’rotigotine, l-aħjar doża kienet id-doża massima permessa, i.e. 8 mg/24 siegħa. Titjib ta’ 20% kien osservat fi 52% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu rotigotine, 68% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu ropinirole u 30% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu l-plaċebo (id-differenza ta’ rotigotine kontra l-plaċebo 21.7%; CI95% 11.1%; 32.4% , id-differenza ta’ ropinirole kontra l-plaċebo 38.4% CI95% 28.1%; 48.6%, id-differenza ta’ ropinirole kontra rotigotine 16.6%; CI95% 7.6%; 25.7%). Il-medja tat-titjib fil-punteġġ UPDRS (Partijiet II + III) kienet ta’ 6.83 punti (linja bażi 33.2 punti) fil-parti ta’ l-istudju dwar rotigotine, 10.78 punti fil-parti ta’ l-istudju dwar ropinirole (linja bażi 32.2 punti) u 2.33 punti fil-parti ta’ l-istudju dwar il-plaċebo (linja bażi 31.3 punti). Id-differenzi kollha bejn il-kuri attivi u l-plaċebo kienu statistikament sinifikanti. Dan l-istudju ma rnexxilux juri li rotigotine mhux inferjuri għal ropinirole.

F’prova multi-nazzjonali, multiċentrali open-label li saret wara (SP824), kienu studjati t- tollerabbilta` ta’ tibdil millum għal għada minn ropinirole, pramipexole jew cabergoline għal garża transdermali rotigotine u l-effetti ta’ dan fuq is-sintomi f’pazjenti bil-marda ta’ Parkinson idjopatika.

116 pazjent li qalbu minn terapija mill-ħalq għal li jirċievu sa 8 mg/24 siegħa ta’ rotigotine, fosthom kien hemm 47 li kienu ttrattati b’ropinirole sa 9 mg/ ġurnata, 47 kienu ttrattati b’ pramipexole sa 2 mg kuljum u 22 li kienu ttrattati b’ cabergoline sa 3 mg kuljum. Il-bidla għal rotigotine kienet bla intopp, b’aġġustamenti żgħar fid-doża (medja ta’ 2 mg/ 24 siegħa) kienu neċessarji biss f’żewġ pazjenti li qalbu minn ropinirole, 5 pazjenti li qalbu minn pramipexole u 4 pazjenti minn cabergoline. Titjib kien osservat fil-marki tal UPDRS Parti I-IV. Il-profil ta’ sigurta` ma nbidilx minn dak osservat fl-istudji preċedenti.

Fi studju randomizzat, open-label (SP825) li sar f’pazjenti fl-istadji bikrija tal-marda ta’Parkinson,25 pazjent ingħataw rotigotine u 26 ropinirole mingħajr ma ġew magħżula. F’dawn iż- żewġ gruppi t-trattament kien titrat għad-doża optimali jew doża massima ta’ 8 mg/24 siegħa jew

9 mg/ġurnata, rispettivament. Iż-żewġ studji wrew titjib fil-funzjoni tal-muskoli kmieni filgħodu, u b’ 5.9 ± 1.3 punti fil-grupp ta’ ropinirole wara 4 ġimgħat ta’ manteniment. L-irqad (PDSS) tjieb b’ 4.1 ± 13.8 punti f’pazjenti trattati b’ rotigotine, u b’ 2.5 ± 13.5 punt għal pazjenti fuq ropinirole. Il-profil ta’ sigurta` kien komparabli, ħlief fir-reazzjonijiet tas-sit fejn jingħata.

F’dawn l-istudji li saruSP824 u SP825 minn wara l-prova inizjali komparattiva, rotigotine u ropinirole kienu murija li kellhom effikaċja komparibli f’dożi ekwivalenti.

Żewġ provi addizzjonali importanti (SP650DB u SP515) twettqu f’pazjenti li kienu qed jirċievu terapija fl-istess ħin b’levodopa. L-evalwazzjoni tar-riżultat primarju kien it-tnaqqis tal-ħin “off” (sigħat). L-effikaċja kien stabbilita mir-rispons tal-pazjent għat-terapija f’termini tar-rispons u t-titjib assolut tal-ħin fl-istat “off”.

Fl-istudju double blind SP650DB, 113 pazjenti rċivew rotigotine sa doża massima ta’

8 mg/24 siegħa, 109 pazjenti rċivew rotigotine sa doża massima ta’ 12 mg/24 siegħa u 119-il pazjent irċivew il-plaċebo. Il-pazjenti kienu ttitrati għall-aħjar dożi tagħhom ta’ rotigotine jew tal-plaċebo f’inkrementi ta’ kull ġimgħa ta’ 2 mg/24 siegħa, li bdew b’doża ta’ 4 mg/24 siegħa. Il-pazjenti f’kull grupp tal-kura inżammu fl-aħjar doża tagħhom għal 6 xhur. Fit-tmiem tat-trattament tal-manteniment, titjib ta’ mill-inqas 30% kien osservat f’57% u f’55% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu rotigotine

8 mg/24 siegħa u 12 mg/24 siegħa, rispettivament u f’34% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu l-plaċebo (differenza ta’ 22% u 21%, rispettivament CI95% 10%; 35% u 8%; 33%, rispettivament, p<0.001 għaż- żewġ gruppi ta’ rotigotine). B’rotigotine, il-medja tat-tnaqqis fil-ħin “off” kien ta’ 2.7 u 2.1 sigħat rispettivament, filwaqt li fil-parti ta’ l-istudju fejn il-pazjenti kienu kkurati bil-plaċebo, tnaqqis ta’ 0.9 ta’ siegħa kien osservat. Id-differenzi kienu statistikament sinifikanti (p<0.001 u p=0.003, rispettivament).

Fl-istudju double-blind SP515, 201 pazjenti rċivew rotigotine, 200 irċivew pramipexole u 100 pazjenti rċivew il-plaċebo. Il-pazjenti kienu ttitrati għall-aħjar doża tagħhom ta’ rotigotine f’inkrementi ta’ kull ġimgħa ta’ 2 mg/24 siegħa u bdew b’doża ta’ 4 mg/24 siegħa sa doża massima ta’ 16 mg/24 siegħa. Fil-grupp ta’ pramipexole, il-pazjenti rċivew 0.375 mg fl-ewwel ġimgħa, 0.75 mg fit-tieni ġimgħa u kienu ttitrati mill-ġdid f’inkrementi ta’ kull ġimgħa ta’ 0.75 mg għall-aħjar doża tagħhom sa massimu ta’ 4.5 mg/kuljum. Il-pazjenti f’kull grupp tal-kura inżammu għal 4 xhur. Fl-aħħar tal-kura tal-manteniment, titjib ta’ mill-inqas 30% kien osservat f’60% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu rotigotine, f’67% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu pramipexole u f’35% tal-pazjenti li kienu qed jirċievu l-plaċebo (Id-differenza ta’ rotigotine kontra l-plaċebo 25%; CI95% 13%; 36%, differenza ta’ pramipexole kontra l-plaċebo 32% CI95% 21%; 43%, differenza ta’ pramipexole kontra

rotigotine 7%; CI95% -2% ; 17%). Il-medja tnaqqis fil-ħin “off” kien ta’ 2.5 sigħat fil-parti ta’ l-istudju b’rotigotine, 2.8 sigħat fil-parti ta’ l-istudju bi pramipexole u 0.9 ta’ siegħa fil-parti ta’ l-istudju bil-

plaċebo. Id-differenzi kollha bejn il-kuri attivi u l-plaċebo kienu statistikament sinifikanti.

Studju multinazzjonali double-blind ieħor (SP889) sar fuq 287 pazjent f’stadji bikrija jew avvanzati tal-marda ta’ Parkinson li kellhom ma kellhomx kontroll sodisfaċenti tas-sintomi motorili ta’ kmieni

filgħodu. 81.5% ta’ dawn il-pazjenti kienu fuq terapija flimkien ma’ levodopa. 190 pazjent irċievew rotigotine, u 97 irċievew plaċebo. Il-pazjenti kienu titrati sad-doża optimali ta’ rotigotine jew plaċebo f’żidiet kull ġimgħa ta’ 2 mg/24 h, bdew b’ 2 mg/24 siegħa sa doża massima ta’ 16 mg/24 siegħa fuq 8 ġimgħat, segwiti b’perjodu ta’ manteniment ta’ 4 ġimgħat. Il-funzjoni motorili ta’ kmieni filgħodu mkejla bil-UPDRS parti III, u d-disturbi fl-irqad ta’ bil-lejl, mkejla mill-Iskala modifikata tal-Irqad tal-Marda ta’ Parkinson (PDSS-2), kienu t-tnejn flimkien il-kejl primarji tar-riżultat. Fl-aħħar tal-manteniment, l-medda tal-punteġġ UPDRS parti III tjiebet b’ 7.0 punt f’pazjenti trattati b’rotigotine (linja bażi 29.6), u b’ 3.9 punt fil- grupp tal-plaċebo (linja bażi 32.0). Titjib fil-medda tal-punteġġ totali PDSS-2 kienu 5.9 (rotigotine, linja bażi 19.3) u 1.9 punti (plaċebo, linja bażi 20.5). Differenzi fit-trattamenti fil- varjazzjonijiet primarji flimkien kienu statistikament sinifikanti (p=0.0002 u p<0.0001).

Twaħħil mal-ġilda

F’studju cross-over, 2-way, randomizzat, double-blind, multiċentrali f’ 52 pazjenti barra mill- isptar, it-twaħħil mal-ġilda tal-formulazzjoni mtejjba tal-impjastru tat-temperatura tal-ambjent kienet mqabbla mal-formulazzjoni tal-ħażna fil-kesħa, billi ntuża l-impjasstru rotigotine

8 mg/24 siegħa. It-twaħħil mal-ġilda kien mkejjel f’ 2 ġranet konsekuttivi ta’ applikazzjoni tal-impjastru għal 24 siegħa. Il-formulazzjoni mtejjba tal-impjastru tat-temperatura tal- ambjent wriet twaħħil aħjar mill- formulazzjoni tal-ħażna fil-kesħa b’ >90% tal-impjastri, li wrew twaħħil suffiċjenti (i.e. >70% mill-erja tal-impjastru mwaħħal) meta mqabbel ma’ 83%. It-tollerabbilta` tal-ġilda kienet simili fiż-żewġt formolazzjonijiet. Il-maġġoranza ta’ eritima osservata kienet ħafifa u ebda ma kienu severi.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Wara l-applikazzjoni, rotigotine jintreħa kontinwament mill-garża li tipprovdi mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda, u jiġi assorbit minn ġol-ġilda. Il-konċentrazzjonijiet fl-istat fiss jintlaħqu wara minn jum sa jumejn minn meta jitpoġġa l-impjastru u jinżammu f’livell stabbli bl-applikazzjoni ta’ kuljum fejn l-impjastru jkun fuq il-ġilda għal 24 siegħa. Il-konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’ rotigotine jiżdiedu proporzjonalment mad-doża fuq il-medda tad-doża ta’ 1 mg/24 siegħa sa 24 mg/24 siegħa.

Madwar 45% tas-sustanza attiva fl-impjastru tintreħa fil-ġilda fi żmien 24 siegħa. Il-bijodisponibilità assoluta wara l-għoti minn fuq il-ġilda hi ta’ madwar 37%.

It-tibdil taz-zona fejn jitpoġġa l-impjastru jista’ jirriżulta f’differenzi fil-livelli fil-plażma minn jum għall-ieħor. Id-differenzi fil-bijodisponibilità ta’ rotigotine varjaw minn 2% (dirgħajn ta’ fuq meta mqabbla mal-ġenbejn) għal 46% (l-ispallejn meta mqabbla mal-koxox). Madankollu, m’hemm l-ebda indikazzjoni ta’ impatt rilevanti fuq il-riżultat kliniku.

Distribuzzjoni

It-twaħħil in vitro ta’ rotigotine mal-proteini tal-plażma hu ta’ madwar 92%.

Il-volum apparenti tad-distribuzzjoni fil-bnedmin hu ta’ madwar 84 l/kg.

Bijotrasformazzjoni

Il-biċċa l-kbira ta’ rotigotine hu mmetabolat. Rotigotine hu mmetabolat permezz ta’ N-dealkylation kif ukoll bħala konjugazzjoni diretta u sekondarja. Riżultati in vitro jindikaw li isoformi differenti tas- CYP jistgħu jikkatalizzaw l-N-dealkylation ta’ rotigotine. Il-metaboliti ewlenin huma sulfates u konjugati ta’ glucuronide tal-kompost prinċipali kif ukoll metaboliti N-desalkyl, li huma bijoloġikament inattivi.

L-informazzjoni dwar il-metaboliti mhix kompluta.

Eliminazzjoni

Madwar 71% tad-doża ta’ rotigotine titneħħa fl-awrina u parti iżgħar ta’ madwar 23% titneħħa fl- ippurgar.

It-tneħħija ta’ rotigotine wara l-għoti transdermali hi ta’ madwar 10 l/min u b’kollox l-half-life ta’ l- eliminazzjoni tiegħu hi minn 5 sa 7 sigħat. Il-profil farmakokinetiku juri eliminazzjoni bifażika b’half- life inizjali ta’ madwar 2-3 sigħat.

Minħabba li l-impjastru hu mogħti b’mezz transdermali, m’hemm l-ebda effett ta’ l-ikel u l-ebda effett ta’ disturbi gastrointestinali mistennija.

Gruppi speċjali ta’ pazjenti

Minħabba li t-terapija b’Leganto tinbeda b’doża baxxa u tkun ittritata gradwalment SKONT it- tollerabilità klinika biex jinkiseb l-aħjar effett terapewtiku, l-aġġustament tad-doża SKONT is-sess, il- piż jew l-età mhuwiex meħtieġ.

Indeboliment tal-fwied u tal-kliewi

F’pazjenti b’indeboliment moderat tal-fwied jew b’indeboliment minn ħafif sa moderat tal-kliewi, l- ebda żidiet rilevanti tal-livelli ta’ rotigotine fil-plażma ma kienu osservati. Leganto ma kienx investigat f’pazjenti b’indeboliment sever tal-fwied.

Il-livelli tal-konjugati ta’ rotigotine fil-plażma u l-metaboliti desalkyl tiegħu, jiżdiedu ma l- indeboliment tal-funzjoni tal-kliewi. Madankollu, mhux mistenni li jkun hemm kontribuzzjoni ta’ dawn il-metaboliti lill-effetti kliniċi.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Fl-istudji ta’ doża ripetuta u dwar it-tossiċità fit-tul, l-effetti prinċipali kienu assoċjati ma’ l-agonist ta’ dopamine marbuta ma’ l-effetti farmakodinamiċi u t-tnaqqis konsegwenti tat-tnixxija ta’ prolactin. Wara doża waħda ta’ rotigotine, it-twaħħil ma’ tessut li jkun fih il-melanin (i.e., l-għajnejn) fil-firien bil-pigmentazzjoni u fix-xadini kien evidenti, iżda tneħħa bil-mod fuq il-medda ta’ l-14-jum tal- perijodu ta’ l-osservazzjoni.

Id-deġenerazzjoni tar-retina kienet osservata permezz ta’ mikroskopija tat-trasmissjoni f’doża ekwivalenti għal 2.8 darbiet tal-massimu rakkomandat għad-doża umana fuq bażi ta’ mg/m² fi studju li dam sejjer 3 xhur f’firien albini. L-effetti kienu iktar prominenti f’firien nisa. Ma sarux studji addizzjonali biex issir evalwazzjoni ulterjuri tal-patoloġija speċifika. Id-deġenerazzjoni tar-retina ma kienitx osservata waqt l-evalwazzjoni istopatoloġika ta’ rutina ta’ l-għajnejn fl-ebda wieħed mill- istudji tossikoloġiċi fuq l-ispeċi li ntużaw. Ir-rilevanza ta’ dawn is-sejbiet għall-bnedmin mhijiex magħrufa.

Fi studju dwar il-karċinoġeneċità, il-firien irġiel żviluppaw tumuri taċ-ċelluli Leydig u iperplasija. Tumuri malinni kienu osservati l-aktar fl-utru ta’ firien nisa li ngħataw dożi medji u għoljin. Dawn il- bidliet huma effetti magħrufa sewwa ta’ l-agonisti ta’ dopamine fil-firien wara terapija matul il-ħajja, u kienu evalwati li mhumiex rilevanti għall-bnedmin.

L-effetti ta’ rotigotine fuq ir-riproduzzjoni kienu investigati fil-firien, fniek u ġrieden. Rotigotine ma kienx teratoġeniku fl-ebda waħda mit-tliet speċi, iżda kien embrijotossiku fil-firien u fil-ġrieden f’dożi materno-tossiċi. Rotigotine ma influwenzax il-fertilità fil-firien irġiel, iżda naqqas b’mod ċar il- fertilità fil-firien u ġrieden nisa, minħabba l-effetti fuq il-livelli ta’ prolactin li huma partikularment sinifikanti f’annimali gerriema.

Rotigotine ma kkawżax mutazzjonijiet tal-ġeni fit-test ta’ Ames, iżda wera effetti fl-Analiżi taċ-Ċelluli tal-Limfoma tal-Ġrieden in vitro ma’ attivazzjoni metabolika u effetti iktar dgħajfa mingħajr attivazzjoni metabolika. Dan l-effett mutaġeniku jista’ jkun attribwit għall-effett klastoġeniku ta’ rotigotine. Dan l-effett ma kienx ikkonfermat in vivo fil-Test Mikronukleari fil-Ġrieden u fit-test

Unscheduled DNA Synthesis (UDS) fil-firien. Minħabba li dan seħħ bejn wieħed u ieħor b’mod parallel ma’ tnaqqis fit-tkabbir totali relattiv taċ-ċelluli, dan jista’ jkun marbut ma’ effett ċitotossiku tal-kompost. Għalhekk, ir-rilevanza ta’ test in vitro wieħed tal-mutaġeniċità pożittiv mhijiex magħrufa.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Saff ta’ wara:

Film tal-polyester film, silikoniżżat, aluminiżżat,

Miksi b’kulur permezzz ta saff ta pigment (titanium dioxide (E171), pigment isfar 95, pigment aħmar 166) u stampat (pigment aħmar 144, pigment isfar 95, pigment iswed 7).

Saff matriku ta’ sustanza li teħel miegħu nnifsu:

Poly(dimethylsiloxane, trimethylsilyl silicate)-copolymerisate, Povidone K90,

sodium metabisulphite (E223), ascorbyl palmitate (E304) u

DL-α-tocopherol (E307).

Inforra tar-rilaxx:

Saff ta’ polyester miksi b’fluoropolimer trasparenti

6.2 Inkompatibbilitajiet

Ma jgħoddx f’dan il-każ.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

30 xahar.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx ‘l fuq minn 30°C.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Qartas li jista’ jitqaxxar f’kaxxa tal-kartun: Naħa minnhom hi magħmula minn ethylene copolymer (is- saff ta’ ġewwanett), fojl ta’ l-aluminju, rita tal-polyethylene b’densità baxxa u karta; in-naħa l-oħra hi magħmula minn polyethylene (is-saff ta’ ġewwanett), aluminju, ethylene copolymer u karta.

Pakkett wieħed tal-bidu tal-kura fih 28 garżi li jipprovdu mediċina li tgħaddi minn ġol-ġilda f’4 kaxxi tal-kartun b’7 impjastri ta’ 2 mg, 4 mg, 6 mg, u 8 mg kull waħda, li huma ssiġillati individwalment fi qratas.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Wara l-użu, l-impjastru jkun għad fih s-sustanza attiva. Wara li jitneħħa, l-impjastru użat għandu jintewa min-nofs, bin-naħa tas-sustanza li twaħħal tħares ’il ġewwa sabiex is-saff tal-matrix ma jkunx espost, jitpoġġa fil-qartas oriġinali u mbagħad jintrema. L-impjastri użati jew mhux użati għandhom jintremew skont ir-rekwiżiti lokali jew jittieħdu lura lill-ispiżerija.

7. ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, L-Irlanda

8. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/695/055

9. DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 16 Ġunju 2011

Data tal-aħħar awtorizzazzjoni: 14 Jannar 2016

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

{XX/SSSS}

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodottmediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku ta’ l-Aġenzija Ewropeja dwar il-Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati