Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MabCampath (alemtuzumab) – Fuljett ta’ tagħrif - L01XC04

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaMabCampath
Kodiċi ATCL01XC04
Sustanzaalemtuzumab
ManifatturGenzyme Europe B.V.

FULJETT TA’ TAGĦRIF: INFORMAZZJONI GĦAL MIN QED JAGĦMEL UŻU MINNU

MabCampath 10 mg/ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Alemtuzumab

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina.

Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li m’humiex imsemmijin f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

F'dan il-fuljett:

awtorizzat

1.

X’inhu MabCampath u għalxiex jintuża

2.

Qabel ma tuża MabCampath

3.

Kif tuża MabCampath

4.

Effetti sekondarji li jista’ jkollu

5.

Kif taħżen MabCampath

6.

Aktar tagħrif

 

 

1.

X’INHU MABCAMPATH U GĦALXIEX JINTUŻA

 

MabCampath jintuża għall-kura ta’ pazjenti b’lewkimja limfoħċaduxitika kronika (CLL), kanċer tal-limfoċiti (tip ta’ ċellula bajda tad-demm). Huwa jintuża f’pazjenti li g alihom taħlitiet ta’ kura inkluż fludarabine (mediċina oħra li tintuża fil-lewkimja) mhux xierqa.

Is-sustanza attiva f’MabCampath, alemtuzumab, hija antikorp monoklonali. Antikorp monoklonali

huwa antikorp (tip ta’ proteina) li ġie ddisinjat b ex jagħraf u jeħel ma’ struttura speċifika (msejħa

 

 

m’g

antiġen) li tinstab f’ċertu ċelluli fil-ġisem. F’CLL, jiġu prodotti limfoċiti żejda. Alemtuzumab ġie

 

 

li

ddisinjat beix jeħel ma’ glycoprotein (prote na li hija miksija b’molekoli taz-zokkor) li tinstab fil-wiċċ

tal-limfoċiti. Bħala riżultat ta’ dan it-t għqid, il-limfoċiti jmutu, u dan jgħin jikkontrolla s-CLL.

2.

 

ċ

QABEL MA TUŻA MABCAMPATHinali

 

 

medi

Tużax MabCampath j kk inti:

 

allerġiku/a (tbati inn sensittività eċċessiva) għal alemtużumab jew għal proteini ta’ oriġini

Prodott

 

 

simili jew sustanzi oħra ta’ MabCampath (ara sezzjoni 6 “Aktar Tagħrif”). It-tabib tiegħek se

 

jinfurmak dwar dan.

għan ek infezzjoni.

 

għan ek HIV.

 

għandek tumur malinn attiv ieħor.

 

inti tqila (ara wkoll “Tqala”).

Oqgħ attent ħafna b'Mabcampath

Meta tirċievi MabCampath l-ewwel darba, jista’ jkollok xi effetti sekondarji wara l-ewwel infużjonijiet (ara Sezzjoni 4 “Effetti sekondarji li jista' jkollu”). Dawn l-effetti jonqsu bil-mod hekk kif il-kura tissokta.

Inti tista’ tingħata wkoll

sterojdi, antistamini jew analġeżiċi (kura għad-deni) biex jgħinu jtaffu xi ftit mill-effetti sekondarji.

Id-dożaġġ ta’ MabCampath mhux ser titqawwa qabel l-effetti jonqsu.

Kura b’MabCampath tista’ tnaqqas ir-reżistenza naturali tiegħek għall-infezzjonijiet

jistgħu jingħatawlek anti-bijotiċi u antivirali sabiex jipprovdulek aktar protezzjoni.

Waqt it-terapija tiegħek b’MabCampath u għal ta’ lanqas xahrejn wara inti se tiġi eżaminat għal sintomi ta’ ċertu tip ta’ infezzjoni virali li tissejjaħ cytomegalovirus (CMV).

It-tabib tiegħek ser jissorveljak b’attenzjoni, jekk inti

 

għandek mard tal-qalb jew uġigħ fis-sider u/jew qed tirċievi kura biex tnaqqas il-pressjoni

 

tad-demm, peress li MabCampath jista’ jaggrava dawn il-kundizzjonijiet.

 

Pazjenti b'dawn il-kundizzjonijiet jistgħu jkunu f'riskju ogħla ta' attakk tal-qalb.

 

fil-passat inti ġejt ikkurat b'kimoterapiji jew mediċini ġenerali li għandhom riskju għoli li

 

jikkaġunaw ħsara lill-qalb, it-tabib tiegħek għandu mnejn ikun jixtieq jimmoni orja l-funzjoni

 

kardijaka tiegħek (ECG, rata tal-qalb, piż tal-ġisem) waqt li tkun qed tirċievi MabCampath.

 

ikollok effetti sekondarji oħra, ħafna drabi disturbi marbuta mad-demmawtorizzatikkawżati minn

 

MabCampath. It-tabib tiegħek se jkun jissorvelja l-effetti tal-k ra u l-progress tiegħek

 

b’attenzjoni billi jeżaminak u billi jieħu kampjuni tad-demm għall-analiżi fuq bażi regolari.

 

adux

għandek aktar minn 65 sena, peress li tista’ tkun aktarħintolleranti għal mediċina minn pazjenti oħra.

Jista’ jkollok esperjenza ta’ reazzjoni allerġika jewm’gta’ sensittività eċċessiva għas-soluzzjoni ta’

MabCampath, speċjalment kontra l-proteina li tinsab fiha, waqt li tkun qed tingħata l-infużjoni. It-

 

 

li

tabib tiegħek jikkurak għal dan, jekk dan iseħħ.

 

inali

Minħabba l-potenzjal għal reazzjoni fata

għat-trasfużjoni ta’ kwalunkwe prodotti tad-demm wara l-

kura b’MabCampath, hu rakkomand t

tkellem lit-tabib tiegħek dwar l-irradjazzjoni ta’ prodotti

tad-demm qabel ma tirċievi t-trasfużjo

. Għandek tinforma lit-tabib tiegħek jekk ikollok kwalunkwe

ċ

 

sintomi mhux tas-soltu wara trasfużjoni.

 

medi

 

 

MabCampath mhux irrakkomandat fit-tfal li għandhom inqas minn 17-il sena jew f’pazjenti li għandhom disturbi tal-kli wi jew tal-fwied.

Meta tieħu mediċini oħra

ProdottJekk jogħġb k għid lit-tabib tiegħek jekk qiegħed tieħu jew ħadt dan l-aħħar xi mediċini oħra, anki dawk mingħajr riċetta.

B’m partikolari, m’għandekx tingħata MabCampath fi żmien 3 ġimgħat mit-teħid ta’ mediċini

ħ a kontra l-kanċer.

Barra dan, m’għandekx tkun vaċċinat b’vaċċini b’virus ħaj waqt il-kura u għal ta’ l-anqas 12-il xahar wara li tkun temmejt il-kura tiegħek. Kellem lit-tabib tiegħek qabel ma tirċievi xi vaċċini.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Tqala

MabCampath m’għandux jingħata lil pazjenti li huma tqal, għalhekk jekk inti:

tqila, jew taħseb li tista’ tkun tqila, għandek tgħarraf lit-tabib tiegħek minnufih.

mara li jista’ jkollok it-tfal jew raġel fertili, għandek tuża mezzi effettivi ta’ kontraċezzjoni qabel ma’ tibda l-kura, waqt il-kura u għal 6 xhur wara li tintemm il-kura.

Treddigħ

Għandek tieqaf tredda’ meta tibda l-kura tiegħek u m’għandekx tibda tredda’ mill-ġdid qabel ta' l- anqas 4 ġimgħat wara li tkun spiċċajt il-kura u tkun tkellimt mat-tabib tiegħekawtorizzatdwar dan.

Ma saru l-ebda studji dwar l-effetti ta’ MabCampath fuq il-ħila biex issuq jew ħaddem magni. Madankollu, għandek toqgħod attent/a peress li ġew osservati każijiet ta’ konfużjoni u ngħas. Għandek issaqsi lit-tabib tiegħek għal parir.

3. KIF TUŻA MABCAMPATH

MabCampath jingħata f’waħda mill-vini tiegħek permezz ta’ dripp (ara wkoll ‘Tagħrif maħsub għall-

professjonisti fil-qasam mediku’).

 

 

 

Kull darba li tingħata MabCampath, dan jieħu madwar sag tejn biex is-soluzzjoni kollha tidħol fid-

demm.

 

 

adux

 

ħ

Kura b’MabCampath tista’ titkompla sa 12-il ġi

 

ħa skond il-progress tiegħek.

Matul l-ewwel ġimgħa, it-tabib tiegħek se jż d

m’g

 

d-doża ta’ MabCampath bil-mod biex inaqqas il-

li

 

 

possibbiltà li int ikollok effetti sekondarji u b ex jippermetti lill-ġisem tiegħek jittollera lil

MabCampath aħjar.

 

 

 

Jekk ikollok effetti sekondarji b kr ja, id-doż ż-żgħar tal-bidu jistgħu jibqgħu jiġu ripetuti sakemm l-

 

inali

effetti jgħaddu jew jonqsu. It-tab b se jissorveljak b’attenzjoni u jiddeċiedi x’inhuma l-ammonti xierqa

 

ċ

ta’ MabCampath li għan hom j ngħatawlek waqt il-perjodu ta’ kura.

Jekk jingħata aktar MabCampath milli suppost

Jekk ikollok xi effemediti sekondarji t-tabib tiegħek se jikkurak kif jixraq.

4.

EFFETTI SEKONDARJI LI JISTA’ JKOLLU

ProdottBħal kull mediċina oħra, MabCampath jista’ jkollu effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux fuq kulħadd.

It-tabib tiegħek jista’ jagħtik xi mediċini oħra jew jibdel id-doża biex inaqqas l-effetti sekondarji (ara sezzjoni 2 “Oqgħod attent ħafna b’MabCampath”).

Effetti sekondarji serji, inkluż diffikultà biex tieħu n-nifs, infjammazzjoni tal-pulmun, qtugħ ta’ nifs estrem, ħass ħażin, attakk tal-qalb, livell baxx ta’ ċelluli ħomor u ta’ plejtlits fid-demm, infezzjonijiet, fsada fil-moħħ (emorraġija intrakranjali) seħħew b’konsegwenzi fatali. Mard assoċjat ma’ sistema immuni attiva żżejjed, fejn is-sistema immuni tattakka lill-ġismek stess, tista’ twassal għal ammont baxx ta’ ċelluli tad-demm ħomor, ammont baxx ta’ plejtlits fid-demm u/jew ammont baxx ta’ ċelluli tad-demm bojod, u disturbi fin-nervaturi, u dawn jistgħu wkoll ikunu fatali. Għid lit-tabib tiegħek minnufih jekk ikollok xi wieħed minn dawn l-effetti sekondarji.

Barra dan, kien irrapportat ittestjar li jindika l-preżenza ta’ antikorpi li jistgħu jeqirdu ċ-ċelluli ħomor tad-demm (Test ta’ Coombs).

Effetti sekondarji komuni ħafna (osservati f’ta’ l-inqas pazjent wieħed minn kull 10 ikkurati fil-provi kliniċi):

Ġeneralment wieħed jew aktar minn dawn l-effetti jseħħu fl-ewwel ġimgħa wara l-bidu tal-kura:

 

deni, tertir/sirdat, għaraq, tqalligħ (tħossok ma tiflaħx), rimettar, pressjoni baxxa, għadd ta’

 

ċelluli bojod/ħomor fid-demm baxx, infezzjonijiet inkluż pnewmonja u ivvalenar tad-demm,

 

awtorizzat

 

irritazzjoni u/jew infafet fil-ħalq u madwar, għadd ta’ plejtlits fid-demm baxx, għeja, raxx, ħ kk,

 

leżjonijiet ħomor ibbuzzati fil-ġilda, qtugħ ta’ nifs, uġigħ ta’ ras, dijarea u nuqqas t’aptit.

Ġeneralment dawn huma problemi ħfief sa moderati u jonqsu b’mod gradwali matul il-ko s tal-kura.

Effetti sekondarji komuni (jaffettwaw minn pazjent wieħed sa 10 minn kull 100 ikkurati fil-provi kliniċi):

pressjoni għolja, rata li tħabbat il-qalb mgħaġla jew bil-mod, tħoss lil q lbek ittellaq, spażmu fil- vini/arterji

ħmura fil-wiċċ, tbenġil fil-ġilda

bidla fit-togħma

tnaqqis fis-sens tal-ħass

sturdament, tħossok qed iddur, ħass ħażin, movimentiħt ’ ċ qlieq jew rogħda, tħossok aġitat

infjammazzjoni ta’ l-għajnejn (e.ż. konġuntivite)

sensazzjoni ta’ tniggis jew ta’ ħruq

il-fwied ma jiffunzjonax tajjeb, stitikezza, indiġestjoni, tgħaddi l-gassm’g

 

li

infjammazzjoni, irritazzjoni u /jew rassa f

-pul un, griżmejn u/jew sinus, ftit wisq ossiġni

 

jilħaq l-organi tal-ġisem, sogħla, sogħ a

ttella’ d-demm

fsada addominali (e.ż. fl-istonku u fl- msaren)

 

reazzjonijiet fis-sit ta’ l-injezzjoni ink uż ħmura, nefħa, uġigħ, tbenġil, infjammazzjoni

 

ġeneralment tħossok ma tiflaħx, dgħjufija, uġigħ f’partijiet diversi tal-ġisem (muskoli, dahar,

 

sider, għadam, ġogi, stonkuinaliu testini)

 

tnaqqis fil-piż, deidrazzjon , għatx, nefħa fir-riġlejn, sensazzjoni ta’ bidla fit-temperatura, livelli baxxi ta’ kalċju jew so ju fid-demm

sintomi bħal tal-influwenza

axxess, ħmura fil-ġilda jew reazzjoni allerġika fil-ġilda, nfafet fil-ġilda

konfużjoni, ansjetà, depressjoni, nuqqas ta’ rqadmediċ

Effetti sekondarji mhux komuni (jaffettwaw minn pazjent wieħed sa 10 minn kull 1,000 ikkurati fil- provi kliniċi):

disturbi fil-mudullun tal-għadam

disturbi fil-qalb (tieqaf il-qalb, attakk ta’ qalb, konġestjoni fil-qalb, rata irregolari tal-qalb)

disturbi tad-demm (tagħqid tad-demm anormali, tnaqqis fil-proteina, livelli baxxi ta’ potassju)

zokkor għoli fid-demm, dijabete taggrava

fsada u infjammazzjoni tal-ħanek, infafet fuq l-ilsien, l-imnieħer jinfaraġ

fluwidu fil-pulmuni, diffikultà biex tieħu n-nifs, ħoss mhux normali man-nifs, imnieħer iqattar, affarijiet anormali fil-pulmun, disturbi tal-glandoli limfatiċi

nervi, mod ta’ ħsieb mhux normali

nefħa madwar l-għajn

ħoss fil-widnejn, telf tas-smigħ

sulluzzu, tifwiq

ħanqaProdott

 

funzjoni mhux normali tal-kliewi

 

paralisi fil-musrana ż-żgħira

 

impotenza

 

nuqqas ta’ stabbiltà, żjieda fit-ton tal-muskoli

 

żjieda mhux normali jew bidla fis-sensittività tal-mess

 

sensazzjoni/tħossok mhux normali jew moviment mhux normali

 

uġigħ meta tgħaddi l-awrina, tnaqqis fit-tnixxija tal-awrina, żjieda fil-frekwenza ta’ l-awrina,

 

demm fl-awrina, inkontinenza

sindrome tad-disintegrazzjoni tat-tumur (disturb metaboliku, li jista’ jibda b’uġigħ fil-ġenbejn u

 

demm fl-awrina)

Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li mhumiex imsemmijin f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

5. KIF TAĦŻEN MABCAMPATH

Żommu fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

Tużax MabCampath wara d-data ta’ skadenza (JIS) li tidher fuq il-kartuna t 'awtorizzatb rra u -tikketta ta' l- ampulla. Id-data ta’ skadenza tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Aħżen fi friġġ (2 C-8 C).

Tagħmlux fil-friża.

adux

 

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mid-dawl.

ħ

MabCampath għandu jintuża fi żmien 8 sigħat waram’gd-dilwizzjoni. Matul dak il-ħin, is-soluzzjoni tista’ tinħażen f’temperatura ta’ 15°C-30°C jewlij tpoġġa fi friġġ.

Tużax MabCampath jekk tinnota kw lunkwe sinjali ta’ frak jew tibdil fil-kulur qabel l-għoti.

Il-mediċini m'għandhomx jintremew ma' -ilma tad-dranaġġ jew ma' l-iskart domestiku. Il-

professjonist fil-qasam tas-saħħċa tinaliegħek se jarmi mediċini li m'għandekx bżonn. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjonimedita' l-ambjent.

6. AKTAR TAGĦRIF

X'fih MabCampa h

ProdottIs-sustanza attiva hi alemtuzumab.

1ml fih 10 mg ta’ alemtuzumab. Kull ampulla fiha 30 mg ta’ alemtuzumab.

Is-sustanzi l- ħra huma disodium edetate, polysorbate 80, potassium chloride, potassium dihydrogen phosphate, sodium chloride, dibasic sodium phosphate u ilma għall-injezzjonijiet.

Id-Dehra ta' MabCampath u l-kontenuti tal-pakkett

MabCampath huwa konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni disponibbli f’ampulla tal-ħġieġ.

Kull pakkett ta' MabCampath fih 3 ampulli.

Id-Detentur ta’ l-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq:

Genzyme Europe BV, Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, l-Olanda

Il-Manifattur:

Genzyme Ltd., 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk CB9 8PU, Ir-Renju Unit

Genzyme Ireland Ltd., IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, L-Irlanda

Bayer Schering Pharma AG, Müllerstrasse 178, D-13342 Berlin, Il-Ġermanja.

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad- Detentur ta’ l-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq.

België/Belgique/Belgien/

 

 

 

Italia/Malta

 

 

Luxemburg/ Luxembourg

 

 

 

Genzyme Srl (Italia/Italja),

 

Genzyme Belgium N.V.,

 

 

 

Tel: +39 059 349 811

 

Tél/Tel: + 32 2 714 17 11

 

 

 

 

 

 

България

 

 

 

 

Magyarország

 

Джензайм ЕООД

 

 

 

 

Genzyme Europe B.V. Képviselet

Тел. +359 2 971 1001

 

 

 

Tel: +36 1 310 7440

awtorizzat

Česká Republika/Slovenská Republika/

 

Nederland

 

 

 

 

Slovenija

 

 

 

 

Genzyme Europe B.V.,

 

Genzyme Czech s.r.o.

 

 

 

Tel: +31 35 699 1200

 

Tel: +420 221 722 511

 

 

 

 

adux

 

Danmark/Norge/Sverige/Suomi/Finland/

 

 

 

 

Österreichħ

 

Ísland

 

 

 

 

Genzyme Austria GmbH,

 

Genzyme A/S, (Danmark/Tanska/Danmörk),

Tel: + 43 1 774 65 38

 

Tlf/Puh./Sími: + 45 32712600

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

 

 

 

li

 

 

 

 

inali

Polska/Eesti/Latvija/Lietuva

Genzyme GmbH,

 

 

Genzyme Polska Sp. z o.o.

 

Tel: +49 610236740

 

(Poola/Polija/Lenkija),

 

 

 

 

Tel: + 48 22 246 0900

 

 

 

 

 

 

 

Ελλάδα/Κύπρος

 

ċ

 

Portugal

 

 

 

 

 

 

 

 

Genzyme Hellas Ltd. (Ελλάδα)

 

 

Genzyme Portugal S.A.

 

Τηλ: +30 210 99 49 270

 

 

 

Tel: +351 21 422 0100

 

España

medi

 

 

România

 

 

 

 

 

Genzyme Biopharma SRL

 

sanofi-aven is, S.A.

 

 

 

 

Tel: +34 93 485 94 00

 

 

 

Tel: +40 212 43 42 28

 

France

 

 

 

 

United Kingdom/Ireland

 

Genzyme S.A.S,

 

 

 

 

Genzyme Therapeutics Ltd. (United

Tél: + 33 (0) 825 825 863

 

 

 

Kingdom),

 

 

Prodott

 

 

 

 

Tel: +44 1865 405200

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan il-fuljett kien approvat l-aħħar f’

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku ta’ l-Aġenzija Ewropeja dwar il-Mediċini: http://www.ema.europa.eu.

It-tagħrif li jmiss huwa maħsub għall-professjonisti fil-qasam mediku biss:

Skond it-tolerabiltà waqt l-ewwel ġimgħa, 3 mg ta’ MabCampath jingħata f’Ġurnata 1, wara 10 mg f’Ġurnata 2 u wara 30 mg f’Ġurnata 3. MabCampath se jingħata f’dożi ta’ 30 mg tliet darbiet fil- ġimgħa, ġurnata iva u oħra le, sa 12-il ġimgħa.

Il-kontenut tal-ampulla għandu jiġi spezzjonat għal frak żgħir u għal kull tibdil fil-kulur qabel ma jingħata. Jekk hemm xi frak jew is-soluzzjoni hija kulurita, l-ampulla m'għandiex tintuża.

MabCampath ma fihx preservattivi kontra l-mikrobi, u għalhekk huwa rrakkomandat li MabCampath

jiġi ppreparat għall-infużjoni fil-vini permezz ta’ teknika asettika u li s-soluzzjoni għall-infużjoni tiġ

Prodotti mediċinali oħra m'għandhomx jiġu miżjuda mas-soluzzjoni għall-infuawtorizzatżjoni ta’ MabCampath u m’għandhomx jiġu infużi fl-istess waqt mill-istess pajp għal ġol-vina.

mogħtija fi żmien 8 siegħat wara l-preparazzjoni u mħarsa mid-dawl. L-ammont meħtieġ tal-kontenut ta’ l-ampulla għandu jiġi miżjud ma’ 100 ml ta’ soluzzjoni għall-infużjoni ta’ sodium chloride

9 mg/ml (0.9%) jew ta’ glucose (5%), permezz ta’ filtru sterili ta’ 5 µm, li mhux tal-fibra u li ma tantx jorbot proteini. Il-borża għandha tiġi maqluba bil-mod ta’ taħt fuq sabiex titħallat is-soluz joni.

Għandha tingħata attenzjoni sabiex tiġi żgurata l-isterilità tas-soluzzjoni ppreparata pe ess li ma fiha l- ebda preservattiv kontra l-mikrobi.

 

 

 

 

adux

Għandhom jiġu osservati proċeduri xierqa għall-immaniġġħjar u r-rimi. Kull tixrid jew materjal ta' skart

għandu jintrema permezz ta' inċinerazzjoni.

m’g

 

 

 

 

 

 

 

inali

li

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

Prodott

medi

 

 

 

Għandu jkun hemm kawtela waqt l-immaniġġjar u l-preparazzjoni tas-sol zzjoni ta’ MabCampath.

Huwa rrakkomandat l-użu ta’ ingwanti tal-latex u nuċċalijiet tas-sig rtà sabiex jiġi evitat esponiment f’każ ta’ ksur ta’ l-ampulla jew tixrid aċċidentali ieħor. Nisa li huma tqal jew li qed jippruvaw joħorġu tqal m’għandhomx jimmanniġġjaw MabCampath.

FULJETT TA’ TAGĦRIF: INFORMAZZJONI GĦAL MIN QED JAGĦMEL UŻU MINNU

MabCampath 30 mg/ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Alemtuzumab

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina.

Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li m’humiex imsemmijin f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

F'dan il-fuljett:

awtorizzat

1.

X’inhu MabCampath u għalxiex jintuża

2.

Qabel ma tuża MabCampath

3.

Kif tuża MabCampath

4.

Effetti sekondarji li jista’ jkollu

5.

Kif taħżen MabCampath

6.

Aktar tagħrif

 

 

1.

X’INHU MABCAMPATH U GĦALXIEX JINTUŻA

 

MabCampath jintuża għall-kura ta’ pazjenti b’lewkimja limfoħċaduxitika kronika (CLL), kanċer tal-limfoċiti (tip ta’ ċellula bajda tad-demm). Huwa jintuża f’pazjenti li g alihom taħlitiet ta’ kura inkluż fludarabine (mediċina oħra li tintuża fil-lewkimja)m’gmhux xierqa.

Is-sustanza attiva f’MabCampath, alemtuzumab, hija antikorp monoklonali. Antikorp monoklonali huwa antikorp (tip ta’ proteina) li ġie ddisinjatlib ex jagħraf u jeħel ma’ struttura speċifika (msejħa antiġen) li tinstab f’ċertu ċelluli fil-ġisem. F’CLL, jiġu prodotti limfoċiti żejda. Alemtuzumab ġie ddisinjat beix jeħel ma’ glycoprotein (prote na li hija miksija b’molekoli taz-zokkor) li tinstab fil-wiċċ tal-limfoċiti. Bħala riżultat ta’ dan it-t għqid, il-limfoċiti jmutu, u dan jgħin jikkontrolla s-CLL.

2.

 

ċ

QABEL MA TUŻA MABCAMPATHinali

 

 

medi

Tużax MabCampath j kk inti:

 

allerġiku/a (tbati inn sensittività eċċessiva) għal alemtużumab jew għal proteini ta’ oriġini

Prodott

 

 

simili jew għal sustanzi oħra ta’ MabCampath (ara sezzjoni 6 “Aktar Tagħrif”). It-tabib tiegħek

 

se jinfurmak dwar dan.

għan ek infezzjoni.

 

għan ek HIV.

 

għandek tumur malinn attiv ieħor.

 

inti tqila (ara wkoll “Tqala”).

Oqgħ attent ħafna b'Mabcampath

Meta tirċievi MabCampath l-ewwel darba, jista’ jkollok xi effetti sekondarji wara l-ewwel infużjonijiet (ara Sezzjoni 4 “Effetti sekondarji li jista' jkollu”). Dawn l-effetti jonqsu bil-mod hekk kif il-kura tissokta.

Inti tista’ tingħata wkoll

sterojdi, antistamini jew analġeżiċi (kura għad-deni) biex jgħinu jtaffu xi ftit mill-effetti sekondarji.

Id-dożaġġ ta’ MabCampath mhux ser titqawwa qabel l-effetti jonqsu.

Kura b’MabCampath tista’ tnaqqas ir-reżistenza naturali tiegħek għall-infezzjonijiet

jistgħu jingħatawlek anti-bijotiċi u antivirali sabiex jipprovdulek aktar protezzjoni.

Waqt it-terapija tiegħek b’ManCampath u għal ta’ lanqas xahrejn wara inti se tiġi eżaminat għal sintomi ta’ ċertu tip ta’ infezzjoni virali li tissejjaħ cytomegalovirus (CMV).

It-tabib tiegħek ser jissorveljak b’attenzjoni, jekk inti

 

awtorizzat

 

għandek mard tal-qalb jew uġigħ fis-sider u/jew qed tirċievi kura biex tnaqqas il-pressjoni

 

tad-demm, peress li MabCampath jista’ jaggrava dawn il-kundizzjonijiet.

 

Pazjenti b'dawn il-kundizzjonijiet jistgħu jkunu f'riskju ogħla ta' attakk tal-qalb.

 

fil-passat inti ġejt ikkurat b'kimoterapiji jew mediċini ġenerali li għandhom riskju għoli li

 

jikkaġunaw ħsara lill-qalb, it-tabib tiegħek għandu mnejn ikun jixtieq jimmoni rja l-funzjoni

 

kardijaka tiegħek (ECG, rata tal-qalb, piż tal-ġisem) waqt li tkun qed tirċievi MabCampath.

 

ikollok effetti sekondarji oħra, ħafna drabi disturbi marbuta mad-demm ikk żati minn

 

oħra.

 

 

adux

 

 

MabCampath. It-tabib tiegħek se jkun jissorvelja l-effetti tal-kura l-progress tiegħek

 

b’attenzjoni billi jeżaminak u billi jieħu kampjuni tad-demm għall-analiżi fuq bażi regolari.

 

għandek aktar minn 65 sena, peress li tista’ tkun aktar intolleranti għal mediċina minn pazjenti

 

 

 

ħ

 

 

 

 

m’g

 

 

Jista’ jkollok esperjenza ta’ reazzjoni allerġika jew ta’ sensittività eċessiva għas-soluzzjoni ta’

MabCampath, speċjalment kontra l-proteina li tinsab fiha, waqt li tkun qed tingħata l-infużjoni. It-

tabib tiegħek jikkurak għal dan, jekk dan iseħħ.

 

 

 

 

li

 

 

 

inali

 

 

 

Minħabba l-potenzjal għal reazzjoni fata

għat-trasfużjoni ta’ kwalunkwe prodotti tad-demm wara l-

kura b’MabCampath, hu rakkomandat

tke em lit-tabib tiegħek dwar l-irradjazzjoni ta’ prodotti

tad-demm qabel ma tirċievi t-trasfużjoni. Għandek tinforma lit-tabib tiegħek jekk ikollok kwalunkwe

sintomi mhux tas-soltu wara trasfużjo .

 

ċ

 

medi

MabCampath mhux irrakkomandat fit-tfal li għandhom inqas minn 17-il sena jew f’pazjenti li

għandhom disturbi tal-kliewi jew tal-fwied.

Meta tieħu mediċini oħra

Prodott

 

Jekk jogħġbok għid lit-tabib tiegħek jekk qiegħed tieħu jew ħadt dan l-aħħar xi mediċini oħra, anki dawk mingħajr riċetta.

B’mod partikolari, m’għandekx tingħata MabCampath fi żmien 3 ġimgħat mit-teħid ta’ mediċini oħra k nt a l-kanċer.

Barra dan, m’għandekx tkun vaċċinat b’vaċċini b’virus ħaj waqt il-kura u għal ta’ l-anqas 12-il xahar wara li tkun temmejt il-kura tiegħek. Kellem lit-tabib tiegħek qabel ma tirċievi xi vaċċini.

Tqala

MabCampath m’għandux jingħata lil pazjenti li huma tqal, għalhekk jekk inti:

tqila, jew taħseb li tista’ tkun tqila, għandek tgħarraf lit-tabib tiegħek minnufih.

mara li jista’ jkollok it-tfal jew raġel fertili, għandek tuża mezzi effettivi ta’ kontraċezzjoni qabel ma’ tibda l-kura, waqt il-kura u għal 6 xhur wara li tintemm il-kura.

Treddigħ

Għandek tieqaf tredda’ meta tibda l-kura tiegħek u m’għandekx tibda tredda’ mill-ġdid qabel ta' l- anqas 4 ġimgħat wara li tkun spiċċajt il-kura u tkun tkellimt mat-tabib tiegħek dwar dan.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Ma saru l-ebda studji dwar l-effetti ta’ MabCampath fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni. Madankollu, għandek toqgħod attent/a peress li ġew osservatikażijiet ta’ konfużjoni u ngħas. Għandek issaqsi lit-tabib tiegħek għal parir.

3. KIF TUŻA MABCAMPATH

MabCampath jingħata f’waħda mill-vini tiegħek permezz ta’ dripp (ara wkoll ‘Tagħrif maħsub għall- professjonisti fil-qasam mediku’).

Kull darba li tingħata MabCampath, dan jieħu madwar sagħtejn biex is-soluzzjoni kollha tidħol fid- demm.

Kura b’MabCampath tista’ titkompla sa 12-il ġimgħa skond il-progress tiegħek.

awtorizzat

Matul l-ewwel ġimgħa, it-tabib tiegħek se jżid id-doża ta’ MabCampath bil-mod biex inaqqas il- possibbiltà li int ikollok effetti sekondarji u biex jippermetti lill-ġisem tiegħek jittollera lil MabCampath aħjar.

 

 

 

 

adux

Jekk ikollok effetti sekondarji bikrija, id-dożi ż-żgħar tal-biduħjistgħu jibqgħu jiġu ripetuti sakemm l-

effetti jgħaddu jew jonqsu. It-tabib se jissorveljak b’attenzjoni u jiddeċiedi x’inhuma l-ammonti xierqa

ta’ MabCampath li għandhom jingħatawlek waqt il-perjodu ta’ kura.

 

 

 

m’g

 

Jekk jingħata aktar MabCampath milli suppost

 

 

 

li

 

Jekk ikollok xi effetti sekondarji t-t bib tiegħek se jikkurak kif jixraq.

4.

 

inali

 

 

EFFETTI SEKONDARJI LI JISTA’ JKOLLU

 

 

 

ċ

 

 

Bħal kull mediċina oħra, MabCampath jista’ jkollu effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux fuq

kulħadd.

medi

 

 

It-tabib tiegħek jista’ jagħtik xi mediċini oħra jew jibdel id-doża biex inaqqas l-effetti sekondarji

(ara sezzjoni 2 “Oqgħod attent ħafna b’MabCampath”).

ProdottEffetti sek ndarji serji, inkluż diffikultà biex tieħu n-nifs, infjammazzjoni tal-pulmun, qtugħ ta’ nifs estrem, ħass ħażin, attakk tal-qalb, livell baxx ta’ ċelluli ħomor u ta’ plejtlits fid-demm, infezzjonijiet,

fsada fil-moħħ (emorraġija intrakranjali) seħħew b’konsegwenzi fatali. Mard assoċjat ma’ sistema immuni attiva żżejjed, fejn is-sistema immuni tattakka lill-ġismek stess, tista’ twassal għal ammont baxx ta’ ċelluli tad-demm ħomor, ammont baxx ta’ plejtlits fid-demm u/jew ammont baxx ta’ ċelluli tad-demm bojod, u disturbi fin-nervaturi, u dawn jistgħu wkoll ikunu fatali. Għid lit-tabib tiegħek minnufih jekk ikollok xi wieħed minn dawn l-effetti sekondarji.

Barra dan, kien irrapportat ittestjar li jindika l-preżenza ta’ antikorpi li jistgħu jeqirdu ċ-ċelluli ħomor tad-demm (Test ta’ Coombs).

Effetti sekondarji komuni ħafna (osservati f’ta’ l-inqas pazjent wieħed minn kull 10 ikkurati fil-provi kliniċi):

Ġeneralment wieħed jew aktar minn dawn l-effetti jseħħu fl-ewwel ġimgħa wara l-bidu tal-kura:

deni, tertir/sirdat, għaraq, tqalligħ (tħossok ma tiflaħx), rimettar, pressjoni baxxa, għadd ta’ ċelluli bojod/ħomor fid-demm baxx, infezzjonijiet inkluż pnewmonja u ivvalenar tad-demm, irritazzjoni u/jew infafet fil-ħalq u madwar, għadd ta’ plejtlits fid-demm baxx, għeja, raxx, ħakk, leżjonijiet ħomor ibbuzzati fil-ġilda, qtugħ ta’ nifs, uġigħ ta’ ras, dijarea u nuqqas t’aptit.

Ġeneralment dawn huma problemi ħfief sa moderati u jonqsu b’mod gradwali matul il-kors tal-kura.

Effetti sekondarji komuni (jaffettwaw minn pazjent wieħed

sa 10 minn kull 100 ikkurati fil-provi

kliniċi):

 

 

 

 

 

 

il-fwied ma jiffunzjonax tajjeb, stitikezza, indiġestjoni, tgħaddi l-gass awtorizzat

 

pressjoni għolja, rata li tħabbat il-qalb mgħaġla jew bil-mod, tħoss lil qalbek ittellaq, spażmu fil-

 

vini/arterji

 

 

 

 

 

ħmura fil-wiċċ, tbenġil fil-ġilda

 

 

 

 

 

bidla fit-togħma

 

 

 

 

 

 

tnaqqis fis-sens tal-ħass

 

 

 

 

 

sturdament, tħossok qed iddur, ħass ħażin, movimenti ta’ ċaqlieq jew rogħda, ħossok aġitat

 

infjammazzjoni ta’ l-għajnejn (e.ż. konġuntivite)

 

 

 

sensazzjoni ta’ tniggis jew ta’ ħruq fil-ġilda

 

adux

 

 

 

 

 

 

infjammazzjoni, irritazzjoni u /jew rassa fil-pulmun, griżmejn /jew sinus, ftit wisq ossiġni

 

jilħaq l-organi tal-ġisem, sogħla, sogħla li ttella’ d-demm

fsada addominali (e.ż. fl-istonku u fl-imsaren)

ħ

 

reazzjonijiet fis-sit ta’ l-injezzjoni inkluż ħmura, nef ,

ġigħ, tbenġil, infjammazzjoni

 

 

 

 

m’g

 

ġeneralment tħossok ma tiflaħx, dgħjufija, uġigħ f partijiet diversi tal-ġisem (muskoli, dahar,

 

sider, għadam, ġogi, stonku u intestini)

 

 

 

tnaqqis fil-piż, deidrazzjoni, għatx, nefħa fir-riġlejn, sensazzjoni ta’ bidla fit-temperatura, livelli

 

baxxi ta’ kalċju jew sodju fid-demm

li

 

 

 

 

 

 

sintomi bħal tal-influwenza

 

 

 

 

 

provi kliniċi):

ċinali

 

 

 

axxess, ħmura fil-ġilda jew reazzjoni lerġika fil-ġilda, nfafet fil-ġilda

 

konfużjoni, ansjetà, depressjoni, nuqqas ta’ rqad

 

 

Effetti sekondarji mhux komuni (jaffettwaw minn pazjent wieħed sa 10 minn kull 1,000 ikkurati fil-

disturbi fil-mudullun tal-għadam

disturbi fil-qalb (ti qaf il-qalb, attakk ta’ qalb, konġestjoni fil-qalb, rata irregolari tal-qalb)

disturbi tad-demm (tagħqid tad-demm anormali, tnaqqis fil-proteina, livelli baxxi ta’ potassju)

zokkor għoli fid-demm, dijabete taggrava

fsada u infjammazzjoni tal-ħanek, infafet fuq l-ilsien, l-imnieħer jinfaraġ

fluwidu fil-pulmuni, diffikultà biex tieħu n-nifs, ħoss mhux normali man-nifs, imnieħer iqattar, affarijiet anormali fil-pulmun, disturbi tal-glandoli limfatiċi

nervi, mod ta’ ħsieb mhux normali

nefħa madwar l-għajn

ħoss fil-widnejn, telf tas-smigħ

sulluzzu, tifwiq

ħanqa

funzjoni mhux normali tal-kliewi

paralisi fil-musrana ż-żgħira

impotenza

nuqqas ta’ stabbiltà, żjieda fit-ton tal-muskoli

żjieda mhux normali jew bidla fis-sensittività tal-mess

sensazzjoni/tħossok mhux normali jew moviment mhux normali

uġigħ meta tgħaddi l-awrina, tnaqqis fit-tnixxija tal-awrina, żjieda fil-frekwenza ta’ l-awrina, demm fl-awrina, inkontinenzamediProdott

sindrome tad-disintegrazzjoni tat-tumur (disturb metaboliku, li jista’ jibda b’uġigħ fil-ġenbejn u demm fl-awrina)

Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li mhumiex imsemmijin f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

5. KIF TAĦŻEN MABCAMPATH

Żommu fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

Tużax MabCampath wara d-data ta’ skadenza (JIS) li tidher fuq il-kartuna ta' barra u -tikketta t l- kunjett. Id-data ta’ skadenza tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Aħżen fi friġġ (2 C-8 C).

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mid-dawl.

 

MabCampath għandu jintuża fi żmien 8 sigħat wara d-dilwizzjoni. Matul dak il-ħin, is-soluzzjoni

tista’ tinħażen f’temperatura ta’ 15°C-30°C jew jitpoġġa fi friġġ.

awtorizzat

 

Tużax MabCampath jekk tinnota kwalunkwe sinjali ta’ frak jew tib il fil-kulur qabel l-għoti.

Il-mediċini m'għandhomx jintremew ma' l-ilma tad-dranaġġ jew ma' l-iskart domestiku. Il-

 

 

 

adux

professjonist fil-qasam tas-saħħa tiegħek se jarmi mediċiniħli m'għandekx bżonn. Dawn il-miżuri

jgħinu għall-protezzjoni ta' l-ambjent.

m’g

 

6.

AKTAR TAGĦRIF

 

li

 

 

 

 

X'fih MabCampath

 

 

Is-sustanza attiva hi alemtuzumab.

Ml fih 30 mg ta’ alemtuzumab. Kullinalikunjett fih 30 mg ta’ alemtuzumab.

Is-sustanzi l-oħra huma

iso

ċ

um edetate, polysorbate 80, potassium chloride, potassium dihydrogen

phosphate, sodium chlori

,

ibasic sodium phosphate u ilma għall-injezzjonijiet.

Id-Dehra ta' MabCa path u l-kontenuti tal-pakkett

 

medi

MabCampa h huwa konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni disponibbli f’kunjett tal-ħġieġ.

Kull pakkett ta' MabCampath fih 3 kunjetti.

Prodott

 

 

 

Id-Detentur ta’ l-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq:

Genzyme Europe BV, Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, l-Olanda

Il-Manifattur:

Genzyme Ltd., 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk CB9 8PU, Ir-Renju Unit

Genzyme Ireland Ltd., IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, L-Irlanda

Bayer Schering Pharma AG, Müllerstrasse 178, D-13342 Berlin, il-Ġermanja.

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad- Detentur ta’ l-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq.

België/Belgique/Belgien/

 

 

 

Italia/Malta

 

 

Luxemburg/ Luxembourg

 

 

 

Genzyme Srl (Italia/Italja),

 

Genzyme Belgium N.V.,

 

 

 

Tel: +39 059 349 811

 

Tél/Tel: + 32 2 714 17 11

 

 

 

 

 

 

 

България

 

 

 

 

 

Magyarország

 

Джензайм ЕООД

 

 

 

 

Genzyme Europe B.V. Képviselet

Тел. +359 2 971 1001

 

 

 

Tel: +36 1 310 7440

awtorizzat

Česká Republika/Slovenská Republika/

 

Nederland

 

 

 

 

Slovenija

 

 

 

 

 

Genzyme Europe B.V.,

 

Genzyme Czech s.r.o.

 

 

 

Tel: +31 35 699 1200

 

Tel: +420 221 722 511

 

 

 

 

 

 

 

Danmark/Norge/Sverige/Suomi/Finland/

 

Österreich

 

 

Ísland

 

 

 

 

 

Genzyme Austria GmbH,

 

Genzyme A/S, (Danmark/Tanska/Danmörk),

Tel: + 43 1 774 65 38

 

Tlf/Puh./Sími: + 45 32712600

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

 

 

 

 

Polska/Eesti/Latvija/Lietuva

Genzyme GmbH,

 

 

 

 

Genzyme Polska Sp. z o.o.

 

Tel: +49 610236740

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

(Poola/Polij /Lenkija),

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 48 22 246 0900

 

Ελλάδα/Κύπρος

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

Portu

al

 

 

Genzyme Hellas Ltd. (Ελλάδα)

 

 

Genzy

e Portugal S.A.

 

Τηλ: +30 210 99 49 270

 

 

li

 

 

 

 

inali

Tel: +351 21 422 0100

 

España

 

 

 

România

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis, S.A.

 

 

 

Genzyme Biopharma SRL

 

Tel: +34 93 485 94 00

ċ

 

Tel: +40 212 43 42 28

 

France

 

 

 

United Kingdom/Ireland

 

 

medi

 

 

 

Genzyme S.A.S,

 

 

Genzyme Therapeutics Ltd. (United

 

 

 

 

Tél: + 33 (0) 825 825 863

 

 

 

Kingdom),

 

 

Prodott

 

 

 

 

Tel: +44 1865 405200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan il-fulje

kien approvat l-aħħar f’

 

 

 

 

 

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku ta’ l-Aġenzija Ewropeja

dwar il-Me

iċini: http://www.ema.europa.eu.

 

 

 

 

It-tagħrif li jmiss huwa maħsub għall-professjonisti fil-qasam mediku biss:

Skond it-tolerabiltà waqt l-ewwel ġimgħa, 3 mg ta’ MabCampath jingħata f’Ġurnata 1, wara 10 mg f’Ġurnata 2 u wara 30 mg f’Ġurnata 3. MabCampath se jingħata f’dożi ta’ 30 mg tliet darbiet fil- ġimgħa, ġurnata iva u oħra le, sa 12-il ġimgħa.

Il-kontenut tal-kunjett għandu jiġi spezzjonat għal frak żgħir u għal kull tibdil fil-kulur qabel ma jingħata. Jekk hemm xi frak jew is-soluzzjoni hija kulurita, l-kunjett m'għandux jintuża.

MabCampath ma fihx preservattivi kontra l-mikrobi, u għalhekk huwa rrakkomandat li MabCampath jiġi ppreparat għall-infużjoni fil-vini permezz ta’ teknika asettika u li s-soluzzjoni għall-infużjoni tiġi

mogħtija fi żmien 8 siegħat wara l-preparazzjoni u mħarsa mid-dawl. L-ammont meħtieġ tal-kontenut tal-kunjett għandu jiġi miżjud ma’ 100 ml ta’ soluzzjoni għall-infużjoni ta’ sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) jew ta’ glucose (5%). Il-borża għandha tiġi maqluba bil-mod ta’ taħt fuq sabiex titħallat is- soluzzjoni. Għandha tingħata attenzjoni sabiex tiġi żgurata l-isterilità tas-soluzzjoni ppreparata peress li ma fiha l-ebda preservattiv kontra l-mikrobi.

Prodotti mediċinali oħra m'għandhomx jiġu miżjuda mas-soluzzjoni għall-infużjoni ta’ MabCampath u m’għandhomx jiġu infużi fl-istess waqt mill-istess pajp għal ġol-vina.

f’każ ta’ ksur tal-kunjett jew tixrid aċċidentali ieħor. Nisa li huma tqal jew li qed jippruvaw joħ ġu tqal m’għandhomx jimmanniġġjaw MabCampath.

Għandhom jiġu osservati proċeduri xierqa għall-immaniġġjar u r-rimi. Kull tixrid jew mate jal ta' skart għandu jintrema permezz ta' inċinerazzjoni.

Għandu jkun hemm kawtela waqt l-immaniġġjar u l-preparazzjoni tas-soluzzjoni ta’ MabCampath. Huwa rrakkomandat l-użu ta’ ingwanti tal-latex u nuċċalijiet tas-sigurtà sabiexawtorizzatjiġi evitat esponiment

 

 

 

adux

 

 

ħ

 

 

m’g

 

 

 

li

 

 

 

inali

 

 

ċ

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati