Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Neofordex (dexamethasone) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - H02AB02

Updated on site: 08-Oct-2017

Isem tal-MediċinaNeofordex
Kodiċi ATCH02AB02
Sustanzadexamethasone
ManifatturLaboratoires CTRS 

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Neofordex 40 mg pilloli

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola fiha dexamethasone acetate, ekwivalenti għal 40 mg dexamethasone.

Eċċipjent b’effett magħruf: Kull pillola fiha 98.1 mg lactose (bħala monohydrate).

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola.

Pillola bajda, oblunga (11 mm × 5.5 mm) b’linja ta’ qsim fuq naħa waħda.

Il-pillola tista’ tinqasam għall-għoti ta’ doża ta’ 20 mg (ara sezzjoni 4.2).

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Neofordex huwa indikat f’persuni adulti għall-kura ta’ majeloma multipla sintomatika flimkien ma’ prodotti mediċinali oħra.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-kura għandha tinbeda u tiġi mmonitorjata taħt is-superviżjoni ta’ tobba b’esperjenza fil-ġestjoni ta’ majeloma multipla.

Pożoloġija

Id-doża u l-frekwenza tal-għoti tvarja skont il-protokoll terapewtiku u l-kura assoċjata. L-għoti ta’ Neofordex għandu jsegwi l-istruzzjonijiet għall-għoti ta’ dexamethasone meta dan ikun deskritt fis-Sommarju tal- Karatteristiċi tal-Prodott tal-kura assoċjata. Jekk dan ma jkunx il-każ, għandhom jiġu segwiti l-protokolli u l-linji gwida tal-kura lokali jew internazzjonali. It-tobba li jagħtuh għandhom jevalwaw bir-reqqa liema doża ta’ dexamethasone għandhom jużaw, billi jikkunsidraw il-kundizzjoni u l-istatus tal-marda tal-pazjent.

Il-pożoloġija tas-soltu ta’ dexamethasone hija 40 mg darba għal kull jum ta’ għoti.

Fit-tmiem tal-kura b’dexamethasone, id-doża għandha titnaqqas b’mod gradwali sal-waqfien totali.

Anzjani

F’pazjenti anzjani u/jew dgħajfa, id-doża ta’ kuljum tista’ titnaqqas għal 20 mg ta’ dexamethasone, skont l-iskeda ta’ kura xierqa.

Indeboliment epatiku jew insuffiċjenza renali

Il-pazjenti b’indeboliment epatiku jew insuffiċjenza renali jeħtieġu monitoraġġ xieraq; il-pazjenti b’indeboliment epatiku għandhom jingħataw id-doża b’kawtela billi ma hemm l-ebda dejta għal din il-popolazzjoni ta’ pazjenti (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika

Neofordex fil-popolazzjoni pedjatrika m’għandux użu rilevanti fl-indikazzjoni tal-majeloma multipla.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Użu orali.

Sabiex jiġi minimizzat in-nuqqas ta’ rqad, il-pillola għandha preferibbilment tittieħed filgħodu.

Il-pilloli għandhom jinżammu fil-pakkett tal-folja sal-għoti. Il-pilloli individwali fil-pakkett intatt għandhom jiġu sseparati mill-folja billi jiġu pperforati, eż. għall-użu f’għajnuniet ta’ konformità f’diversi kompartimenti.

Il-pilloli jistgħu jinqasmu f’żewġ nofsijiet indaqs billi tintuża l-linja ta’ qsim sabiex tipprovdi d-doża ta’ 20 mg.

Minħabba l-possibbiltà ta’ kwistjonijiet ta’ stabbiltà li jaffettwaw in-nofs pilloli maħżunin wara l-qsim, in-nofs pilloli li ma jittiħdux immedjatament għandhom jintremew skont il-prekawzjonijiet lokali għall- protezzjoni tal-ambjent (ara wkoll sezzjoni 6.4).

4.3Kontraindikazzjonijiet

Ipersensittività għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

Mard virali attiv (speċjalment epatite virali, erpete, ġidri r-riħ, ħruq ta’ Sant’Antnin).

Psikożi mhux ikkontrollata.

Meta Neofordex jingħata ma’ prodotti mediċinali oħra, irreferi għas-Sommarji tal-Karatteristiċi tal-Prodott tagħhom għal kontraindikazzjonijiet addizzjonali.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Neofordex huwa glukokortikojd ta’ doża għolja. Dan għandu jitqies fis-sorveljanza tal-pazjent. Il-benefiċċju mill-kura b’dexamethasone għandu jiġi valutat bir-reqqa u kontinwament kontra r-riskji attwali u potenzjali.

Riskju ta’ infezzjoni

Il-kura b’dexamethasone ta’ doża għolja żżid ir-riskju li jkunu żviluppati infezzjonijiet serji, b’mod partikolari minħabba batterji, ħmira u/jew parassiti. Infezzjonijiet bħal dawn jistgħu jkunu kkawżati wkoll minn mikroorganiżmi li rari jikkawżaw mard f’ċirkustanzi normali (infezzjonijiet opportunistiċi). Is-sinjali ta’ infezzjoni li tkun qiegħda tiżviluppa jistgħu jinħbew mit-terapija b’dexamethasone.

Qabel ma tinbeda l-kura, għandu jitneħħa kwalunkwe sors ta’ infezzjoni, speċjalment it-tuberkulożi. Matul il- kura, il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib għat-tfaċċar ta’ infezzjonijiet. B’mod partikolari, il- pulmonite sseħħ b’mod komuni. Il-pazjenti għandhom jiġu infurmati dwar is-sinjali u s-sintomi tal-pulmonite u jingħataw parir sabiex ifittxu attenzjoni medika f’każ li jitfaċċaw. F’każ ta’ marda infettiva attiva, għandha tiżdied kura xierqa kontra l-infezzjonijiet flimkien mal-kura b’Neofordex.

F’każijiet ta’ tuberkulożi preċedenti b’sintomi morbużi radjoloġiċi maġġuri jew jekk ma jkunx ċert li ġie segwit kors ta’ kura sħiħ ta’ 6 xhur b’rifampicin, tkun meħtieġa kura profilattika kontra t-tuberkulożi.

Hemm riskju ta’ strongyloidiasis severa. Il-pazjenti minn żoni endemiċi (reġjuni tropikali u sub-tropikali, l- Ewropa tan-Nofsinhar) għandu jsirilhom eżami tal-ippurgar u jekk ikun meħtieġ, qerda tal-parassit qabel ma tinbeda l-kura b’dexamethasone.

Ċertu mard virali (ġidri r-riħ, ħosba) jista’ jiġi aggravat f’pazjenti li jkunu qegħdin jirċievu kura bil- glukokortikojdi jew li jkunu rċevew kura bil-glukokortikojdi fit-3 xhur ta’ qabel. Il-pazjenti għandhom jevitaw il- kuntatt ma’ individwi li jkollhom il-ġidri r-riħ jew il-ħosba. Il-pazjenti immunokompromessi li ma jkunux ħadu l- ġidri r-riħ jew il-ħosba qabel huma partikolarment f’riskju. Jekk dawn il-pazjenti jkunu ġew f’kuntatt ma’ persuni li kellhom il-ġidri r-riħ jew il-ħosba, trid tinbeda kura preventiva b’immunoglobulina normali fil-vina jew tilqima passiva bl-immunoglobulina tal-varicella zoster (VZIG) kif ikun xieraq. Il-pazjenti esposti għandhom jingħataw il-parir li jfittxu attenzjoni medika mingħajr dewmien.

Neofordex m’għandux jintuża ma’ vaċċini ħajjin mdgħajfa (ara sezzjoni 4.5). Ġeneralment huwa possibbli tilqim b’vaċċini inattivati. Madankollu, ir-rispons immunitarju u għalhekk l-effett tat-tilqima jista’ jitnaqqas b’dożi għoljin tal-glukokortikojdi.

Dexamethasone jista’ jrażżan l-ittestjar ta’ reazzjoni tal-ġilda għal allerġija. Jista’ jaffettwa wkoll it-test ta’ nitro blue tetrazolium (NBT) għal infezzjonijiet batteriċi u jikkawża riżultati negattivi foloz.

Disturbi psikjatriċi

Il-pazjenti u/jew dawk li jieħdu ħsiebhom għandhom jiġu mwissija li jistgħu jseħħu reazzjonijiet avversi psikjatriċi potenzjalment severi bl-użu ta’ sterojdi sistemiċi (ara sezzjoni 4.8). Is-sintomi ġeneralment jitfaċċaw fi żmien ftit jiem jew ġimgħat mill-bidu tal-kura. Ir-riskji jistgħu jkunu akbar b’dożi għoljin (ara wkoll sezzjoni 4.5 għall-interazzjonijiet farmakokinetiċi li jistgħu jżidu r-riskju ta’ reazzjonijiet avversi), għalkemm il-livelli tad- doża ma jippermettux tbassir tal-bidu, is-severità tat-tip jew id-dewmien tar-reazzjonijiet. Il-biċċa l-kbira tar- reazzjonijiet jirkupraw wara tnaqqis jew twaqqif tad-doża, għalkemm tista’ tkun meħtieġa kura speċifika. Il- pazjenti/dawk li jieħdu ħsiebhom għandhom ikunu inkoraġġiti jfittxu parir mediku jekk jiżviluppaw sintomi psikoloġiċi inkwetanti, speċjalment jekk ikun hemm suspett ta’ burdata depressa jew ħsibijiet ta’ suwiċidju. Il- pazjenti/dawk li jieħdu ħsiebhom għandhom ikunu attenti wkoll għal disturbi psikjatriċi possibbli li jistgħu jseħħu jew waqt, jew immedjatament wara t-tnaqqis/twaqqif tad-doża tal-isterojdi sistemiċi, għalkemm dawn it-tip ta’ reazzjonijiet ma kinux irrappurtati b’mod frekwenti.

Hija meħtieġa attenzjoni partikolari meta jiġi kkunsidrat l-użu tal-kortikosterojdi sistemiċi f’pazjenti li jkollhom disturbi affettivi severi eżistenti jew storja preċedenti tagħhom fihom stess jew fil-qraba tagħhom tal-ewwel grad. Dawn jinkludu mard dipressiv jew manijaku-dipressiv u psikożi preċedenti kkawżata mill-isterojdi.

In-nuqqas ta’ rqad jista’ jiġi minimizzat billi Neofordex jingħata filgħodu.

Disturbi gastro-intestinali

Il-kura għal ulċerazzjoni gastrika jew duwodenali attiva għandha tinbeda qabel ma jinbdew il-kortikosterojdi. Għandha tiġi kkunsidrata profilassi xierqa għall-pazjenti li jkollhom storja preċedenti ta’, jew fatturi ta’ riskju għal ulċerazzjoni gastrika jew duwodenali, emorraġija jew perforazzjoni . Il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati klinikament, inkluż permezz ta’ endoskopija.

Disturbi fl-għajnejn

Kura sistemika b’glukokortikojdi tista’ tikkaġuna korijoretinopatija li tista’tirriżulta f’indeboliment tal-vista inkluż telf tal-vista.

L-użu fit-tul tal-kortikosterojdi jista’ jipproduċi katarretti taħt il-kapsula tal-lenti tal-għajn, glawkoma bi ħsara possibbli fin-nervituri ottiċi, u jista’ jżid l-istabbiliment ta’ infezzjonijiet sekondarji fl-għajnejn minħabba fungi jew virus. Hija meħtieġa attenzjoni partikolari meta jiġu kkurati pazjenti bi glawkoma (jew storja ta’ glawkoma fil-familja) kif ukoll meta jiġu kkurati pazjenti li jkollhom herpes simplex fil-għajnejn, minħabba l-perforazzjoni possibbli tal-kornea.

Tendonite

Il-kortikosterojdi jistgħu jiffavorixxu l-iżvilupp ta’ tendonite u, f’każijiet ta’ eċċezzjoni, it-tiċrit tal-għerq affettwat. Dan ir-riskju jiżdied bl-użu konkomitanti ta’ fluoroquinolones u f’pazjenti sottoposti għal dijalisi li jkollhom iperparatirojdiżmu sekondarju jew wara trapjant renali.

Anzjani

Ir-reazzjonijiet avversi komuni għall-kortikosterojdi sistemiċi jistgħu jkunu assoċjati ma’ konsegwenzi aktar serji fix-xjuħija, speċjalment osteoporosi, ipertensjoni, ipokalimja, dijabete, suxxettibbiltà għall-infezzjonijiet u traqqiq tal-ġilda. Hija meħtieġa superviżjoni klinika mill-qrib sabiex jiġu evitati reazzjonijiet ta’ periklu għall- ħajja.

Monitoraġġ

L-użu tal-kortikosterojdi jeħtieġ monitoraġġ xieraq fil-pazjenti b’kolite ulċerattiva (minħabba r-riskju ta’ perforazzjoni), anastomożi reċenti tal-imsaren, divertikulite, infart mijokardijaku reċenti (riskju ta’ fqigħ tal-ħajt liberu tal-ventrikolu tax-xellug), dijabete mellitus (jew storja fil-familja), insuffiċjenza renali, indeboliment epatiku, osteoporożi u myasthenia gravis.

Kura fit-tul

Matul il-kura, għandha tiġi segwita dieta baxxa fiz-zokkor sempliċi u għolja fil-proteini minħabba l-effett ipergliċemiku tal-kortikosterojdi u l-istimulazzjoni li jagħmlu tal-kataboliżmu tal-proteini b’bilanċ negattiv tan- nitroġenu.

Iż-żamma tal-ilma u tas-sodju hija komuni u tista’ twassal għal ipertensjoni. Għandu jitnaqqas il-konsum tas- sodju u għandha tiġi mmonitorjata l-pressjoni tad-demm. Hija meħtieġa attenzjoni partikolari meta jiġu kkurati pazjenti b’indeboliment renali, ipertensjoni jew insuffiċjenza konġestiva tal-qalb.

Matul il-kura għandhom jiġu mmonitorjati l-livelli tal-potassju. Għandha tingħata supplementazzjoni tal-potassju b’mod partikolari jekk ikun hemm ir-riskju ta’ arritmija kardijaka jew prodotti mediċinali ipokalimiċi konkomitanti.

It-terapija bil-glukokortikojdi tista’ tnaqqas l-effett tal-kura kontra d-dijabete u kontra l-ipertensjoni. Id-doża tal- insulina, tal-prodotti mediċinali orali kontra d-dijabete u tal-prodotti mediċinali kontra l-ipertensjoni jista’ jkollha bżonn li tiġi miżjuda.

Skont id-dewmien tal-kura, jista’ jiġi indebolit il-metaboliżmu tal-kalċju. Għandhom jiġu mmonitorjati l-livelli tal-kalċju u tal-vitamina D. F’pazjenti li ma jkunux diġà mogħtija bisphosphonates għal mard tal-għadam relatat mal-majeloma multipla, għandhom jiġu kkunsidrati l-bisphosphonates, b’mod partikolari jekk ikunu preżenti fatturi ta’ riskju għall-osteoporożi.

Intolleranza għal-lattożju

Neofordex fih il-lattożju. Pazjenti li għandhom problemi ereditarji serji ta’ intolleranza għall-galactose, nuqqas ta’ Lapp lactase jew malassorbiment tal-glucose-galactose m’għandhomx jieħdu din il-mediċina.

Użu flimkien ma’ trattament(i) ieħor/oħra għall-majeloma multipla

Meta Neofordex jingħata flimkien ma’ prodotti mediċinali oħra, għandu jiġi kkonsultat is-Sommarju tal- Karatteristiċi tal-Prodott ta’ dawn il-prodotti mediċinali l-oħra qabel ma tinbeda l-kura b’Neofordex.

Meta Neofordex jintuża flimkien ma’ teratoġeni magħrufa (eż. thalidomide, lenalidomide, pomalidomide, plerixafor), hija meħtieġa attenzjoni partikolari għar-rekwiżiti tal-ittestjar u l-prevenzjoni tat-tqala (ara sezzjoni 4.6).

Avvenimenti tromboemboliċi fil-vini u fl-arterji

F’pazjenti b’majeloma multipla, il-kombinazzjoni ta’ dexamethasone ma’ thalidomide u l-analogi tiegħu hija assoċjata ma’ żieda fir-riskju ta’ tromboemboliżmu fil-vini (prinċipalment trombożi fil-vini fondi u emboliżmu pulmonari) u tromboemboliżmu arterjali (prinċipalment infart mijokardijaku u avveniment ċerebrovaskulari) (ara sezzjonijiet 4.5 u 4.8).

Konsegwentement, il-pazjenti li jkollhom fatturi ta’ riskju magħrufa għat-tromboemboliżmu (fosthom trombożi preċedenti) għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib. Għandha tittieħed azzjoni sabiex wieħed jipprova jnaqqas il- fatturi ta’ riskju kollha li jistgħu jiġu modifikati (eż. tipjip, ipertensjoni, u iperlipidemija). L-għoti konkomitanti ta’ prodotti mediċinali eritropojetiċi jistgħu wkoll iżidu r-riskju trombotiku f’dawn il-pazjenti. Għalhekk, prodotti mediċinali eritropojetiċi, jew prodotti mediċinali oħra li jistgħu jżidu r-riskju ta’ trombożi, bħat-terapija ta’ sostituzzjoni tal-ormoni, għandhom jintużaw b’kawtela f’pazjenti b’majeloma multipla li jkunu qegħdin jirċievu dexamethasone ma’ thalidomide u l-analogi tiegħu. Konċentrazzjoni ta’ emoglobina li tkun ogħla minn 12 g/dl għandha twassal għat-twaqqif tal-prodotti mediċinali eritropojetiċi.

Il-pazjenti u t-tobba huma avżati sabiex joqogħdu attenti għas-sinjali u s-sintomi ta’ tromboemboliżmu. Il- pazjenti għandhom jingħataw struzzjonijiet sabiex ifittxu attenzjoni medika jekk jiżviluppaw sinjali bħal qtugħ ta’ nifs, uġigħ fis-sider, nefħa fid-dirgħajn jew fir-riġlejn. Għandha tiġi rrakkomandata kura profilattika kontra t- trombożi, speċjalment f’pazjenti li jkollhom fatturi ta’ riskju trombotiċi addizzjonali. Id-deċiżjoni li jittieħdu miżuri profilattiċi kontra t-trombożi għandha tittieħed wara valutazzjoni bir-reqqa tal-fatturi ta’ riskju sottostanti tal-pazjent individwali.

Jekk il-pazjent jesperjenza xi avveniment tromboemboliku, il-kura għandha titwaqqaf u tinbeda terapija standard kontra l-koagulazzjoni. Ladarba l-pazjent ikun ġie stabbilizzat fuq it-terapija kontra l-koagulazzjoni u tkun ġiet ġestita kwalunkwe kumplikazzjoni tal-avveniment tromboemboliku, il-kura b’dexamethasone u thalidomide jew l-analogi tiegħu tista’ terġa’ tinbeda bid-doża oriġinali wara valutazzjoni tal-benefiċċji u r-riskji. Il-pazjent għandu jkompli t-terapija kontra l-koagulazzjoni matul il-kura b’dexamethasone u thalidomide jew l-analogi tiegħu.

Newtropenija u tromboċitopenija

Il-kombinazzjoni ta’ dexamethasone ma’ lenalidomide f’pazjenti b’majeloma multipla hija assoċjata ma’ inċidenza akbar ta’ newtropenija ta’ grad 4 (5.1% fil-pazjenti li ngħataw lenalidomide/dexamethasone meta mqabbel ma’ 0.6% fil-pazjenti li ngħataw plaċebo/dexamethasone; ara sezzjoni 4.8). Episodji ta’ newtropenija bid-deni ta’ grad 4 kienu osservati b’mod mhux frekwenti (0.6% fil-pazjenti li ngħataw lenalidomide/dexamethasone meta mqabbel ma’ 0.0% fil-pazjenti li ngħataw plaċebo/dexamethasone; ara sezzjoni 4.8). Newtropenija kienet ir-reazzjoni avversa ematoloġika ta’ Grad 3 jew 4 irrapportata l-iktar ta’ spiss f’pazjenti b’majeloma multipla li reġgħet tfaċċat/refrattarja kkurati bit-taħlita ta’ dexamethasone ma’ pomalidomide. Il-pazjenti għandhom jiġu ssorveljati għal reazzjonijiet avversi ematoloġiċi, speċjalment newtropenija. Il-pazjenti għandhom jiġu avżati biex jirrappurtaw immedjatament episodji ta’ deni. Jista’ jkun meħtieġ tnaqqis fid-doża ta’ lenalidomide jew pomalidomide. Fil-każ ta’ newtropenija, it-tabib għandu jikkunsidra l-użu ta’ fatturi tat-tkabbir fil-ġestjoni tal-pazjenti.

Il-kombinazzjoni ta’ dexamethasone ma’ lenalidomide f’pazjenti b’majeloma multipla hija assoċjata ma’ inċidenza akbar ta’ tromboċitopenija ta’ grad 3 u grad 4 (9.9% u 1.4%, rispettivament, fil-pazjenti li ngħataw lenalidomide/dexamethasone meta mqabbel ma’ 2.3% u 0.0% fil-pazjenti li ngħataw plaċebo/dexamethasone) (ara sezzjoni 4.8). Tromboċitopenja kienet irrapportata wkoll b’mod komuni ħafna minn pazjenti b’majeloma multipla li reġgħet tfaċċat/refrattarja kkurati bit-taħlita ta’ dexamethasone ma’ pomalidomide. Il-pazjenti u t- tobba huma avżati sabiex joqogħdu attenti għas-sinjali u s-sintomi ta’ fsada, inklużi l-petechiae u l-epistassi, speċjalment f’każ ta’ kura konkomitanti suxxettibbli li tikkawża l-fsada. Jista’ jkun meħtieġ tnaqqis fid-doża ta’ lenalidomide jew pomalidomide.

Għadd sħiħ taċ-ċelloli tad-demm, inkuż l-għadd taċ-ċelloli bojod tad-demm b’għadd differenzjali, l-għadd tal- plejtlits, l-emoglobina, u l-ematokrit għandu jsir fil-linja bażi, kull ġimgħa għall-ewwel 8 ġimgħat tal-kura b’dexamethasone/lenalidomide u suċċessivament kull xahar għal skop ta’ monitoraġġ għaċ-ċitopeniji.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Qabel l-użu ta’ Neofordex flimkien ma’ kwalunkwe prodott mediċinali ieħor, għandha ssir referenza għas-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott ta’ dak il-prodott.

Interazzjonijiet farmakodinamiċi

Il-kombinazzjonijiet li ġejjin għandhom jiġu evitatati minħabba tħassib dwar is-sigurtà:

Mal-aċidu aċetilsaliċiliku, b’dożi ta’ ≥ 1 g għal kull doża jew 3 g kuljum, minħabba żieda fir-riskju ta’ fsada. B’dożi ta’ ≥ 500 mg għal kull doża jew < 3 g kuljum, huma meħtieġa prekawzjonijiet minħabba żieda fir-riskju ta’ emorraġija, ulċerazzjonijiet u perforazzjoni gastro-intestinali. Madankollu, hija possibbli profilassi antitrombotika b’doża baxxa ta’ aċidu aċetilsaliċiliku.

Ma’ vaċċini ħajjin imdgħajfa, minħabba r-riskju ta’ mard relatat mal-vaċċin b’riskju ta’ mewt.

Il-kombinazzjonijiet li ġejjin jeħtieġu prekawzjonijiet minħabba tħassib dwar is-sigurtà:

Ma’ prodotti mediċinali ipokalimiċi: id-dijuretiċi ipokalimiċi, waħedhom jew f’kombinazzjoni, il- lassattivi, tetracosactide, amphotericin B fil-vini, minħabba żieda fir-riskju ta’ ipokalimja. Il-livelli tal- potassju għandhom jiġu mmonitorjati u korretti kif meħtieġ. Barra minn hekk, l-amphotericin B iġorr ir- riskju ta’ tkabbir kardijaku u insuffiċjenza kardijaka bl-użu konkomitanti.

Mad-diġitalina, billi l-ipokalimja żżid l-effetti tossiċi tad-diġitalina. Kwalunkwe ipokalimja għandha tiġi korretta u l-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati b’mod kliniku, għall-elettroliti u permezz ta’ elettrokardjografija.

Ma’ prodotti mediċinali li jġorru r-riskju ta’ Torsades de Pointes, minħabba ż-żieda fir-riskju ta’ arritmija ventrikolari. Kwalunkwe ipokalimja għandha tiġi korretta u l-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati b’mod kliniku, għall-elettroliti u permezz ta’ elettrokardjografija.

Ma’ prodotti mediċinali eritropojetiċi jew prodotti mediċinali oħra li jistgħu jżidu r-riskju ta’ trombożi, bħat-terapija ta’ sostituzzjoni tal-ormoni, f’pazjenti li jkunu qegħdin jirċievu thalidomide jew l-analogi tiegħu ma’ Neofordex (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.8).

Ma’ mediċini antiinfjammatorji mhux sterojdi (NSAIDs), minħabba ż-żieda fir-riskju ta’ ulċerazzjoni gastro-intestinali.

Ma’ prodotti mediċinali ipogliċemiċi, billi dexamethasone jista’ jgħolli l-livelli gliċemiċi u jnaqqas it- tolleranza għall-glukożju, bil-possibbiltà ta’ ketoaċidożi. Il-pazjenti għandhom jiġu magħmula konxji ta’ dan ir-riskju u l-awtomonitoraġġ tad-demm u l-awrina għandu jiġi rinforzat, speċjalment fil-bidu tal- kura. Il-pożoloġija tal-prodotti mediċinali kontra d-dijabete jista’ jkun li jkollha bżonn tiġi aġġustata waqt u wara l-kura b’dexamethasone.

Ma’ prodotti mediċinali kontra l-ipertensjoni, minħabba tnaqqis fl-effett tagħhom (żamma tal-ilma u s- sodju). Id-doża tal-kura kontra l-ipertensjoni jista’ jkun li jkollha bżonn tiġi aġġustata waqt il-kura b’dexamethasone.

Ma’ fluoroquinolones, minħabba ż-żieda possibbli fir-riskju ta’ tandonite u, f’każijiet ta’ eċċezzjoni, it- tiċrit tal-għerq affettwat, b’mod partikolari wara kura fit-tul.

Ma’ methotrexate, minħabba żieda fir-riskju ta’ tossiċità ematoloġika.

Interazzjonijiet farmakokinetiċi

Effetti ta’ prodotti mediċinali oħra fuq dexamethasone

Dexamethasone jiġi metabolizzat permezz taċ-ċitokromu P450 3A4 (CYP3A4), u trasportat mill-glikoproteina-P (P-gp, magħrufa wkoll bħala MDR1). L-għoti konkomitanti ta’ dexamethasone ma’ indutturi jew inibituri ta’

CYP3A4 jew tal-P-gp jista’ jwassal għal tnaqqis jew żieda fil-konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’ dexamethasone, rispettivament.

Il-kombinazzjonijiet li ġejjin jeħtieġu prekawzjonijiet minħabba bidliet fil-farmakokinetika ta’ dexamethasone:

Prodotti mediċinali li jistgħu jnaqqsu l-konċentrazzjoni ta’ dexamethasone fil-plażma:

Aminogluthetimide, minħabba tnaqqis fl-effikaċja ta’ dexamethasone permezz ta’ żieda fil-metaboliżmu epatiku tiegħu.

Antikonvulsanti li huma indutturi tal-enzimi epatiċi: carbamazepine, fosphenytoin, phenobarbital, phenytoin, primidone, minħabba t-tnaqqis tal-livelli ta’ dexamethasone fil-plażma u għalhekk tal- effikaċja tiegħu.

Ma’ rifampicin, minħabba tnaqqis fil-konċentrazzjonijiet ta’ dexamethasone fil-plażma u fl-effikaċja minħabba żieda fil-metaboliżmu epatiku tiegħu.

Prodotti mediċinali gastro-intestinali, l-antaċidi u l-karbonju attivat, kif ukoll colestyramine, minħabba tnaqqis fl-assorbiment intestinali ta’ dexamethasone. L-għoti ta’ dawn il-prodotti mediċinali u Neofordex għandu jkun separat b’mill-anqas sagħtejn.

Ephedrine, minħabba tnaqqis fil-livelli ta’ dexamethasone fil-plażma permezz ta’ żieda fit-tneħħija metabolika.

Prodotti mediċinali li jistgħu jżidu l-konċentrazzjoni ta’ dexamethasone fil-plażma:

Aprepitantu fosaprepitant, minħabba żieda fil-konċentrazzjonijiet ta’ dexamethasone fil-plażma permezz ta’ tnaqqis fil-metaboliżmu epatiku tiegħu.

Clarithromycin, erythromycin, telithromycin, itraconazole, ketoconazole, posaconazole, voriconazole, nelfinavir, ritonavir: Żieda fil-konċentrazzjoni ta’ dexamethasone fil-plażma minħabba tnaqqis fil- metaboliżmu epatiku tiegħu permezz ta’ dawn l-inibituri tal-enzimi.

Effetti ta’ dexamethasone fuq prodotti mediċinali oħra

Dexamethasone huwa induttur moderat ta’ CYP3A4 u tal-P-gp. L-għoti konkomitanti ta’ dexamethasone ma’ sustanzi li jiġu metabolizzati permezz ta’ CYP3A4 jew trasportati permezz tal-P-gp jista’ jwassal għal żieda fit- tneħħija u tnaqqis fil-konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’ dawn is-sustanzi:

Kontraċettivi orali, ma jistax jiġi eskluż li l-effikaċja tal-kontraċettivi orali tista’ tonqos waqt il-kura. Ma sarux studji ta’ interazzjoni ma’ kontraċettivi orali. Iridu jittieħdu miżuri effettivi sabiex tiġi evitata t- tqala (ara sezzjoni 4.6). L-effikaċja tat-terapija ta’ sostituzzjoni tal-ormoni tista’ titnaqqas ukoll .

Antikoagulanti orali, minħabba l-impatt possibbli tal-kortikosterojdi fuq il-metaboliżmu tal- antikoagulant orali u fuq il-fatturi ta’ koagulazzjoni, kif ukoll ir-riskju ta’ emorraġija (mukuża tal- apparat diġestiv, fraġilità vaskulari) tat-terapija b’dexamethasone nnifisha f’dożi għoljin jew perjodi ta’ kura ta’ aktar minn 10 ijiem. Jekk tkun meħtieġa l-kombinazzjoni, il-monitoraġġ għandu jissaħħaħ u l- parametri tal-koagulazzjoni jiġu kkontrollati wara ġimgħa u mbagħad wara ġimgħa iva u oħra le tal-kura kif ukoll fit-tmiem tal-kura.

Docetaxel u cyclophosphamide, minħabba tnaqqis fil-livelli tagħhom fil-plażma permezz tal-induzzjoni ta’ CYP3A u tal-P-gp. Lapatinib, minħabba ż-żieda fl-effett tossiku ta’ lapatinib x’aktarx minħabba l- induzzjoni tal-metaboliżmu ta’ CYP3A4.

Ciclosporin, minħabba tnaqqis fil-bijodisponibbiltà u l-livelli fil-plażma ta’ ciclosporin. Ciclosporin jista’ jżid ukoll it-teħid intraċellulari ta’ dexamethasone. Barra minn hekk, kien hemm rapporti ta’ konvulżjonijiet bl-użu konkomitanti ta’ dexamethasone u ciclosporin. L-użu konkomitanti ta’ dexamethasone u ciclosporine għandu jiġi evitat.

Midazolam minħabba tnaqqis qawwi fil-livelli ta’ midazolam fil-plażma permezz ta’ induzzjoni ta’ CYP3A4. L-effikaċja ta’ midazolam tista’ titnaqqas.

Ivermectin, minħabba tnaqqis fil-livelli ta’ ivermectin fil-plażma. Il-qerda tal-parassiti trid tkun intemmet b’suċċess qabel l-użu ta’ dexamethasone (ara sezzjoni 4.4).

Rifabutin, minħabba t-tnaqqis fil-livelli ta’ rifabutin fil-plażma permezz tal-induzzjoni ta’ CYP3A4 intestinali u epatiku.

Indinavir, minħabba tnaqqis qawwi fil-livelli ta’ indinavir fil-plażma permezz tal-induzzjoni intestinali ta’ CYP3A4.

Erythromycin, minħabba ż-żieda fil-metaboliżmu ta’ erythromycin f’nontrasportaturi tal-allele CYP3A5*1 wara kura b’dexamethasone.

Isoniazide, billi l-glukokortikojdi jistgħu jnaqqsu l-konċentrazzjonijiet ta’ isoniazidfil-plażma, x’aktarx minħabba stimulazzjoni tal-metaboliżmu epatiku ta’ isoniazid u tnaqqis fil-metaboliżmu tal- glukokortikojdi.

Praziquantel, minħabba t-tnaqqis fil-konċentrazzjonijiet ta’ praziquantel fil-plażma minħabba żieda fil- metaboliżmu epatiku tiegħu minn dexamethasone, b’riskju ta’ falliment tal-kura. Il-kuri biż-żewġ prodotti mediċinali għandhom ikunu separati mill-anqas b’ġimgħa.

L-għoti kuljum, ripetut ta’ dexamethasone jwassal ukoll għal tnaqqis fil-livelli ta’ dexamethasone fil-plażma minħabba l-induzzjoni ta’ CYP3A4 u tal-P-gp. Ma huwa meħtieġ l-ebda aġġustament tad-doża fil-kura tal- majeloma multipla.

Dexamethasone ma għandu l-ebda interazzjoni farmakokinetika klinikament sinifikanti ma’ thalidomide, lenalidomide, pomalidomide, bortezomib, vincristine jew doxorubicin.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Nisa li jistgħu joħorġu tqal

In-nisa għandhom jevitaw it-tqala waqt il-kura b’Neofordex. Dexamethasone jista’ jikkaġuna malformazzjonijiet konġenitali (ara sezzjoni 5.3). Dexamethasone jista’ jintuża ma’ teratoġeni magħrufa (eż. thalidomide, lenalidomide, pomalidomide, plerixafor), jew ma’ sustanzi ċitotossiċi li mhumiex rakkomandati fit-tqala. Il- pazjenti li jkunu qegħdin jirċievu Neofordex f’kombinazzjoni ma’ prodotti li fihom thalidomide, lenalidomide jew pomalidomide għandhom iżommu mal-programmi ta’ prevenzjoni tat-tqala ta’ dawk il-prodotti. Għandha ssir referenza għas-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott rilevanti kollha għal aktar informazzjoni qabel ma tinbeda kwalunkwe kura kombinata.

Kontraċezzjoni fl-irġiel u fin-nisa

In-nisa li jistgħu joħorġu tqal u s-sħab irġiel tagħhom għandhom jieħdu miżuri xierqa ta’ kontraċezzjoni. B’mod partikolari, iridu jiġu segwiti r-rekwiżiti tal-programm għall-prevenzjoni tat-tqala għall-kura kombinata b’thalidomide jew l-analogi tiegħu. L-effikaċja tal-kontraċettivi orali tista’ titnaqqas waqt il-kura b’dexamethasone (ara sezzjoni 4.5).

Tqala

Skont esperjenza mill-użu fil-bniedem, huwa ssuġġerit li dexamethasone jista’ jikkawża difetti serji tat-twelid, b’mod partikolari ttardjar tat-tkabbir ġewwa l-utru u rarament insuffiċjenza adrenali fit-trabi tat-twelid, meta jingħata waqt it-tqala.

Studji f’annimali wrew tossiċità riproduttiva (ara sezzjoni 5.3).

Neofordex m’għandux jingħata waqt it-tqala ħlief meta jkun hemm bżonn speċifiku tat-trattament b’dexamethasone minħabba l-kundizzjoni klinika tal-mara.

Treddigħ

Il-glukokortikojdi jiġu eliminati fil-ħalib tas-sider tal-bniedem u kienu osservati effetti fit-trabi tat-twelid/trabi mredda’ tan-nisa kkurati.

Għandha tittieħed deċiżjoni jekk għandux jitwaqqaf it-treddigħ jew titwaqqaf/tastjeni mit-terapija b’Neofordex, filwaqt li jiġi kkunsidrat il-benefiċċju ta’ treddigħ għat-tarbija u l-benefiċċju tat-terapija għall-mara.

Fertilità

Studji f’annimali wrew tnaqqis fil-fertilità tan-nisa (ara Sezzjoni 5.3). Mhix disponibbli dejta dwar il-fertilità tal- irġiel.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Neofordex għandu effett moderat fuq il-ħila għas-sewqan u t-tħaddim ta’ magni.

Dexamethasone jista’ jikkawża stat konfużjonali, alluċinazzjonijiet, sturdament, ngħas, għeja, sinkope u vista mċajpra (ara sezzjoni 4.8). Jekk ikunu affettwati, il-pazjenti għandhom jingħataw struzzjonijiet biex ma jsuqux, ma jużawx magni jew ma jwettqux kompiti perikolużi waqt li jkunu qed jiġu kkurati b’dexamethasone.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Ir-reazzjonijiet avversi għal Neofordex jaqblu mal-profil tas-sigurtà prevedibbli tal-glukokortikojdi. Ipergliċemija, nuqqas ta’ rqad, uġigħ u dgħufija fil-muskoli, astenja, għeja, edima u żieda fil-piż iseħħu b’mod komuni ħafna. Reazzjonijiet avversi anqas komuni iżda serji jinkludu: pulmonite u infezzjonijiet oħra u disturbi psikjatriċi (ara sezzjoni 4.4). F’kombinazzjoni ma’ thalidomide jew l-analogi tiegħu, ir-reazzjonijiet l-aktar avversi serji kienu l- avvenimenti tromboemboliċi fil-vini, prinċipalment trombożi fil-vini fondi u emboliżmu pulmonari, u majelosoppressjoni, b’mod partikolari newtropenija u tromboċitopenija (ara sezzjoni 4.4).

L-inċidenza tar-reazzjonijiet avversi prevedibbli, inkluża atrofija adrenali, għandha korrelazzjoni mad-doża, mal- aħjar mument tal-għoti u d-dewmien tal-kura (ara sezzjoni 4.4).

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi osservati fil-pazjenti li ngħataw dexamethasone huma elenkati hawn taħt skont is-sistema tal-klassifika tal-organi u l-frekwenza. Id-dejta hija miksuba mill-esperjenza storika u l-istudji kliniċi f’pazjenti b’majeloma multipla li fihom dexamethasone ntuża bħala monoterapija jew f’kombinazzjoni ma’ plaċebo. Il- frekwenzi huma definiti bħala: komuni ħafna (≥ 1/10); komuni (≥ 1/100 sa < 1/10); mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100); rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000); rari ħafna (< 1/10,000 inklużi rapporti iżolati), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

Sistema tal-klassifika tal-

Reazzjonijiet avversi

organi

 

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

Komuni: Pulmonite, herpes zoster, infezzjoni fil-parti ta’ fuq tal-

 

apparat respiratorju, infezzjoni fil-parti ta’ isfel tal-apparat

 

respiratorju, kandidijasi orali, infezzjoni fungali fil-ħalq, infezzjoni

 

fl-apparat tal-awrina, herpes simplex, infezzjoni kandidali;

 

Mhux magħruf: Infezzjoni, sepsis.

Disturbi tad-demm u tas-

Komuni: Newtropenija, anemija, tromboċitopenija, limfopenija,

sistema limfatika

lewkopenija, lewkoċitosi;

 

Mhux komuni: Newtropenija bid-deni, panċitopenija, koagulopatija.

Disturbi fis-sistema

Komuni: Sindrome ta’ Cushing;

endokrinarja

Mhux komuni: Ipotirojdiżmu;

 

Mhux magħruf: Atrofija adrenali, sindrome tal-irtirar tal-isterojdi,

 

insuffiċjenza adrenali, irsutiżmu, irregolarità mestrwali.

Disturbi fil-metaboliżmu u n-

Komuni ħafna: Ipergliċemija;

nutrizzjoni

Komuni: Ipokalimja, dijabete mellitus, anoressija, żieda jew tnaqqis

 

fl-aptit, ipoalbuminemija, żamma tal-fluwidu, iperuriċemija;

 

Mhux komuni: Deidrazzjoni, ipokalċimija, ipomanjesimja;

 

Mhux magħruf: Indeboliment tat-tolleranza għall-glukożju, żamma

 

tas-sodju, alkalożi metabolika.

Disturbi psikjatriċi

Komuni ħafna: Nuqqas ta’ rqad;

 

Komuni: Depressjoni, ansjetà, aggressjoni, stat ta’ konfużjoni,

 

irritabbiltà, nervożiżmu, bidla fil-burdata, aġitazzjoni, burdata

 

ewforika;

 

Mhux komuni: Bidliet fil-burdata, alluċinazzjonijiet;

 

Mhux magħruf: Manija, psikosi, disturb tal-imġiba.

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni: Newropatija periferali, sturdament, iperattività

 

psikomotorja, disturb fl-attenzjoni, indeboliment tal-memorja,

 

rogħda, parasteżija, uġigħ ta’ ras, agewżja, disgewżja, ngħas,

 

letarġija, indeboliment tal-bilanċ, disfonija;

 

Mhux komuni: Aċċident ċerebrovaskulari, attakk iskemiku

 

temporanju, amnesija, koordinazzjoni anormali, atassja, sinkope;

 

Mhux magħruf: Konvulżjonijiet.

Disturbi fl-għajnejn

Komuni: Vista mċajpra, katarretti;

 

Mhux komuni: Konġuntivite, żieda fid-dmugħ;

 

Mhux magħruf: Korijoretinopatija, glawkoma.

Disturbi fil-widnejn u fis-

Komuni: Vertigo.

sistema labirintika

 

Disturbi kardijaċi

Komuni: Fibrillazzjoni atrijali, extrasistoli sopraventrikolari,

 

takikardija, palpitazzjonijiet;

 

Mhux komuni: Iskemija mijokardijaku, bradikardija;

 

Mhux magħruf: Insuffiċjenza konġestiva tal-qalb.

Disturbi vaskulari

Komuni: Reazzjonijiet tromboemboliċi fil-vini, prinċipalment

 

trombożi fil-vini fondi u emboliżmu pulmonari, ipertensjoni,

 

ipotensjoni, fwawar, żieda fil-pressjoni tad-demm, tnaqqis fil-

 

pressjoni dijastolika tad-demm;

 

Mhux komuni: Purpura, tbenġil.

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

Komuni: Bronkite, sogħla, dispneja, uġigħ fil-farinġi u l-larinġi,

medjastinali

ħanqa, sulluzzu.

Disturbi gastro-intestinali

Komuni ħafna: Stitikezza;

 

Komuni: Rimettar, dijarea, nawżja, dispepsja, stomatite, gastrite,

 

uġigħ addominali, ħalq xott, distensjoni addominali, gass fl-

 

istonku;

 

Mhux komuni: Pankreatite, perforazzjoni gastro-intestinali,

 

emorraġija gastro-intestinali, ulċera gastro-intestinali.

Disturbi epatiċi u fil-marrara

Komuni: Testijiet anormali tal-funzjoni tal-fwied, żieda fl-alanine

 

aminotransferase.

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

Komuni: Raxx, eritema, iperidrosi, prurite, ġilda xotta, alopeċja;

taħt il-ġilda

Mhux komuni: Urtikarja;

 

Mhux magħruf: Atrofija tal-ġilda, akne.

Disturbi muskolu-skeletriċi u

Komuni ħafna: Dgħjufija fil-muskoli, bugħawwieġ fil-muskoli;

tat-tessuti konnettivi

Komuni: Mijopatija, uġigħ muskolu-skeletriku, artralġja, uġigħ fl-

 

estremitajiet;

 

Mhux magħruf: Ksur patoloġiku, osteonekrożi, osteoporosi, tiċrit

 

tal-għerq.

Disturbi renali u fis-sistema

Komuni: Pollakurja;

urinarja

Mhux komuni: Insuffiċjenza renali.

Disturbi ġenerali u

Komuni ħafna: Għeja, astenja, edima (inkluż edima periferali u fil-

kondizzjonijiet ta' mnejn

wiċċ);

jingħata

Komuni: Uġigħ, infjammazzjoni tal-mukuża, deni, kesħa, telqa;

 

Mhux magħruf: Indeboliment tal-fejqan.

Investigazzjonijiet

Komuni: Tnaqqis fil-piż, żieda fil-piż.

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Qabel l-użu ta’ Neofordex f’kombinazzjoni ma’ kwalunkwe prodott mediċinali ieħor, għandha ssir referenza għas-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott ta’ dak il-prodott.

Ir-rata ta’ inċidenza ta’ ċerti reazzjonijiet avversi tvarja skont il-kura kombinata li tintuża.

Il-kombinazzjoni ta’ lenalidomide ma’ dexamethasone f’pazjenti li għandhom majeloma multipla li reġgħet tfaċċat jew li kienet refrattorja hija assoċjata ma’ inċidenza ogħla ta’ newtropenija ta’ grad 4 (5.1% fil-pazjenti li ngħataw lenalidomide/dexamethasone meta mqabbel ma’ 0.6% fil-pazjenti li ngħataw plaċebo/dexamethasone). Episodji ta’ newtropenija bid-deni ta’ grad 4 kienu osservati b’mod mhux frekwenti (0.6% fil-pazjenti li ngħataw lenalidomide/dexamethasone meta mqabbel ma’ 0.0% fil-pazjenti li ngħataw plaċebo/dexamethasone). Kienet irrappurtata inċidenza simili ta’ newtropenija ta’ grad għoli fil-pazjenti dijanjostikati ġodda li ngħataw il- kombinazzjoni ta’ lenalidomide u dexamethasone.

Newtropenja seħħet f’45.3% tal-pazjenti b’majeloma multipla li reġgħet tfaċċat/refrattarja li rċevew doża baxxa ta’ dexamethasone flimkien ma’ pomalidomide (Pom + LD-Dex), u f’19.5% tal-pazjenti li rċevew dexamethasone f’doża għolja (HD-Dex). Newtropenija kienet ta’ Grad 3 jew 4 f’41.7% tal-pazjenti li rċevew Pom + LD-Dex, meta mqabbla ma’ 14.8% li rċevew HD-Dex. Fil-pazjenti kkurati b’Pom + LD-Dex, in-newtropenija rarament kienet serja (2.0% tal-pazjenti), ma waslitx għal waqfien tal-kura, u kienet assoċjata ma’ interruzzjoni tal-kura f’21.0% tal-pazjenti, u ma’ tnaqqis fid-doża f’7.7% tal-pazjenti. Newtropenija bid-deni (Febrile Neutropenia, FN) kienet esperjenzata f’6.7% tal-pazjenti li rċevew Pom + LD-Dex, u fl-ebda pazjent li rċieva HD-Dex. Kollha kienu rrapportati bħala ta’ Grad 3 jew 4. FN kienet irrapportata bħala serja f’4.0% tal-pazjenti. FN kienet assoċjata ma’ interruzzjoni tad-doża f’3.7% tal-pazjenti, u ma’ tnaqqis tad-doża f’1.3% tal-pazjenti, u ma’ ebda twaqqif tal-kura.

Il-kombinazzjoni ta’ lenalidomide ma’ dexamethasone f’pazjenti li għandhom majeloma multipla li reġgħet tfaċċat jew li kienet refrattorja hija assoċjata ma’ inċidenza ogħla ta’ tromboċitopenija ta’ grad 3 u grad 4 (9.9% u 1.4%, rispettivament, fil-pazjenti li ngħataw lenalidomide/dexamethasone meta mqabbel ma’ 2.3% u 0.0% fil- pazjenti li ngħataw placebo/dexamethasone). Kienet irrappurtata inċidenza simili ta’ tromboċitopenija ta’ grad għoli fil-pazjenti dijanjostikati ġodda li ngħataw il-kombinazzjoni ta’ lenalidomide u dexamethasone. Tromboċitopenja seħħet f’27.0% tal-pazjenti b’majeloma multipla li reġgħet tfaċċat/refrattarja li rċevew

Pom + LD-Dex, u 26.8% tal-pazjenti li rċevew HD-Dex. Tromboċitopenja kienet ta’ Grad 3 jew 4 f’20.7% tal- pazjenti li rċevew Pom + LD-Dex u f’24.2 % li rċevew HD-Dex. F’pazjenti kkurati b’Pom + LD-Dex, tromboċitopenija kienet serja f’1.7% tal-pazjenti, waslet għal tnaqqis tad-doża f’6.3% tal-pazjenti, ma’ interruzzjoni tad-doża fi 8% tal-pazjenti u għal waqfien tal-kura f’0.7% tal-pazjenti.

Il-kombinazzjoni ta’ lenalidomide, thalidomide jew pomalidomide ma’ dexamethasone hija assoċjata ma’ żieda fir-riskju ta’ trombożi fil-vini fondi u emboliżmu pulmonari fil-pazjenti b’majeloma multipla (ara sezzjoni 4.5). L-għoti konkomitanti ta’ prodotti mediċinali eritropojetiċi jew storja preċedenti ta’ trombożi fil-vini fondi jistgħu wkoll iżidu r-riskju trombotiku f’dawn il-pazjenti.

Reazzjonijiet ta’ newropatija periferali ta’ grad baxx, prinċipalment parasteżija ta’ grad 1, jistgħu jkunu osservati b’dexamethasone waħdu f’sa 34% tal-pazjenti dijanjostikati ġodda b’majeloma multipla. Madankollu, kemm l- inċidenza kif ukoll is-severità tan-newropatija periferali jiżdiedu bl-għoti konkomitanti ta’ bortezomib jew thalidomide. Fi studju wieħed, 10.7% tal-pazjenti li ngħataw thalidomide u dexamethasone kellhom reazzjonijiet newropatiċi ta’ grad 3/4, meta mqabbel ma’ 0.9% tal-pazjenti li ngħataw dexamethasone waħdu.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il- professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas- sistema ta’ rappurtar nazzjonali mniżżla f’Appendiċi V*.

4.9Doża eċċessiva

It-tossiċità akuta ta’ dexamethasone hija dgħajfa u rari kienu osservati effetti tossiċi wara doża eċċessiva akuta. Ma jeżisti l-ebda antidotu u l-kura hija sintomatika.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Kortikosterojdi għall-użu sistemiku, glukokortikojdi, Kodiċi ATC: H02AB02

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Dexamethasone huwa glukokortikojd sintetiku; huwa jgħaqqad effetti antiifjammatorji qawwija ma’ attività mineralokortikojdi baxxa. F’dożi għoljin (eż. 40 mg), huwa jnaqqas ir-rispons immunitarju.

Dexamethasone ntwera li jikkawża mewt taċ-ċelloli tal-majeloma multipla (apoptosi) permezz ta’ regolazzjoni ’l isfel tal-attività tal-Fattur-κB Nukleari u l-attivazzjoni ta’ caspase-9 permezz ta’ rilaxx tat-tieni attivatur ta’ caspase derivat mill-mitokondrija (Smac; fattur li jippromwovi l-apoptosi). Kien meħtieġ esponiment fit-tul sabiex jinkisbu livelli massimi ta’ markers apoptotiċi flimkien ma’ attivazzjoni akbar ta’ caspase-3 u frammentazzjoni tad-DNA. Dexamethasone rregola ’l isfel ukoll il-ġeni apoptotiċi u żied il-liveli tal-proteina IκB-α.

L-attività apoptotika ta’ dexamethasone hija msaħħa bil-kombinazzjoni ma’ thalidomide jew l-analogi tiegħu u bl-inibitur tal-proteasome (eż. bortezomib).

Il-majeloma multipla hija marda ematoloġika progressiva rari. Hija kkaratterizzata minn ammonti eċċessivi ta’ ċelloli anormali tal-plażma fil-mudullun u produzzjoni eċċessiva ta’ immunoglobulina monoklonali intatta (IgG, IgA, IgD, jew IgE) jew proteina Bence-Jones biss (ktajjen ħfief liberi ta’ κ u λ monoklonali tal- immunoglubolina).

Effikaċja klinika u sigurtà

Ma sarux studji tal-effikaċja klinika u s-sigurtà bl-użu ta’ Neofordex fil-kura tal-majeloma multipla.

L-effikaċja u s-sigurtà tal-kura kombinata b’dexamethasone f’majeloma multipla kienet ikkonfermata f’diversi studji kliniċi fuq pazjenti ddijanjostikati ġodda u f’pazjenti b’marda li reġgħet tfaċċat jew li kienet refrattorja. Il- popolazzjonijiet tal-pazjenti li ġew studjati kienu jinkludu firxa wiesgħa ta’ etajiet, kif ukoll pazjenti li kienu kkunsidrati eliġibbli jew mhux eliġibbli għal trapjant awtologu taċ-ċelloli staminali. Dexamethasone orali f’doża għolja (40 mg jew 20 mg) ġie studjat fit-terapija tal-majeloma multipla f’kombinazzjoni mal-kimoterapija fir- reġim VAD (vincristine, adriamycin/doxorubicin u dexamethasone) jew flimkien ma’ sustanzi ġodda, inklużi thalidomide u l-analogi tiegħu kif ukoll l-inibituri tal-proteasome. Fi studji kkontrollati, il-kura kombinata b’dexamethasone wriet b’mod konsistenti riżultati aħjar f’termini ta’ sopravivenza u rispons milli dexamethasone bħala sustanza unika.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini irrinunzjat l-obbligu li jigu ppreżentati r-riżultati tal-istudji b’Neofordex f’kull subsett tal-popolazzjoni pedjatrika fil-majeloma multipla (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku).

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Wara għoti ta’ Neofordex b’mod orali, il-livelli massimi ta’ dexamethasone fil-plażma jintlaħqu f’ħin medjan ta’ tliet sigħat. Il-bijodisponibbiltà ta’ dexamethasone hija bejn wieħed u ieħor ta’ 80%. Hemm relazzjoni lineari bejn id-dożi mogħtija u dawk bijodisponibbli.

Dexamethasone jiġi trasportat mill-glikoproteina-P (magħrufa wkoll bħala MDR1). Trasportaturi MDR oħra jista’ jkollhom ukoll rwol fit-trasport ta’ dexamethasone.

Distribuzzjoni

Dexamethasone jeħel mal-proteini tal-plażma, prinċipalment l-albumina, sa madwar 80%, skont id-doża mogħtija. F’dożi għoljin ħafna, il-maġġoranza ta’ dexamethasone tiċċirkola mhux marbuta fid-demm. Il-volum ta’ distribuzzjoni huwa bejn wieħed u ieħor 1 l/kg. Dexamethasone jaqsam il-barriera ta’ bejn id-demm u l-moħħ u l-barriera tal-plaċenta u jgħaddi għal ġol-ħalib tas-sider.

Bijotrasformazzjoni

Parti żgħira minn dexamethasone li jingħata titneħħa mhux mibdula mill-kliewi. Il-parti l-kbira tiġi idroġenata jew idrossilata fil-bnedmin, bil-metaboliti prinċipali jkunu hydroxy-6-dexamethasone u dihydro-20-dexamethasone. 30 sa 40% jiġu konjugati mal-aċidu glukoroniku jew sulfati fil-fwied tal-bniedem u mneħħija f’din il-forma fl- awrina. Dexamethasone jiġi metabolizzat permezz taċ-ċitokromu P450 3A4 (CYP3A4). Isoenzimi oħra taċ- ċitokromu P450 jista’ jkollhom ukoll rwol fil-bijotrasformazzjoni ta’ dexamethasone.

Eliminazzjoni

Il-half-life ta’ dexamethasone fil-plażma hija madwar 250 minuta.

Gruppi speċifiċi ta’ pazjenti

M’hemmx data disponibbli dwar il-bijotrasformazzjoni ta’ dexamethasone f’pazjenti b’indeboliment epatiku.

It-tipjip ma għandu l-ebda effett fuq il-farmakokinetika ta’ dexamethasone. Ma nstabux differenzi fil- farmakokinetika ta’ dexamethasone bejn suġġetti ta’ nisel Ewropew u ta’ nisel Asjatiku (Indoneżjani u Ġappuniżi).

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Il-glukokortikojdi għandhom biss tossiċità akuta dgħajfa. Mhix disponibbli data dwar it-tossiċità kronika u l- karċinoġenità. Is-sejbiet dwar il-ġenotossiċità wrew li huma artefattwali. Fi studji dwar it-tossiċità fuq is-sistema riproduttiva fil-ġrieden, il-firien, il-ħamsters, il-fniek u l-klieb, dexamethasone wassal għal malformazzjonijiet tal- embriju u l-fetu bħal żieda fil-palat mixquq u difetti fl-iskeletru; tnaqqis fil-piż tat-timu, tal-milsa u tal-glandola adrenali; abnormalitajiet fil-pulmun, fil-fwied u fil-kliewi; u inibizzjoni tat-tkabbir. Valutazzjoni tal-iżvilupp wara t-twelid tal-annimali li ngħataw il-kura qabel it-twelid uriet tnaqqis fit-tolleranza għall-glucose u fis-sensittività tal-insulina, bidliet fl-imġiba u tnaqqis fil-piż tal-moħħ u tal-ġisem. Fl-irġiel, il-fertilità tista’ titnaqqas permezz ta’ apoptosi taċ-ċelloli ġermali u difetti spermatoġeniċi. Id-dejta dwar il-fertilità tan-nisa hija kontradittorja.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Lactose monohydrate

Microcrystalline cellulose

Magnesium stearate

Colloidal anhydrous silica

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

2 sentejn.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali ma jeħtieġ l-ebda kundizzjoni ta’ ħżin speċjali.

Il-pilloli għandhom jinżammu fil-pakkett tal-folja sal-għoti. Il-pilloli individwali fil-pakkett intatt għandhom jiġu sseparati mill-folja billi jiġu pperforati, eż. għal użu f’għajnuniet ta’ konformità f’diversi kompartimenti. In-nofs pilloli li ma jittiħdux immedjatament għandhom jintremew (ara sezzjoni 6.6).

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

10 x 1 pilloli f’folja tal-OPA/Aluminju/PVC-Aluminju mtaqqba għal dożi waħedhom. Daqs tal-pakkett ta’ 10 pilloli.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema skont ir-rekwiżiti lokali. Avża lill-pazjenti biex ma jarmux pilloli mhux użati mal-ilma tad-dranaġġ jew mal- iskart domestiku.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Laboratoires CTRS 63, rue de l’Est

92100 Boulogne-Billancourt Franza

Email: ctrs@ctrs.fr

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/15/1053/001

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 16 Marzu 2016

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall- Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati