Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Onduarp (telmisartan /amlodipine besilate) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - C09DB04

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaOnduarp
Kodiċi ATCC09DB04
Sustanzatelmisartan /amlodipine besilate
ManifatturBoehringer Ingelheim International GmbH

1. ISEM

IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Onduarp 40 mg/5 mg pilloli

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola fiha 40 mg ta’ telmisartan u 5 mg ta’ amlodipine (bħala amlodipine besilate).

Eċċipjent(i) b’effett magħruf:

Kull pillola fiha 168.64 mg ta’ sorbitol (E420).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

Pillola blu u bojod b’żewġ saffi, b’forma ovali, imnaqqxa bil-kodiċi tal-prodott A1 u l-logo tal-

kumpanija fuq in-naħa l-oħra.

 

 

 

4.

TAGĦRIF KLINIKU

 

 

adux

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

m’g

Kura ta’ pressjoni tad-demm għolja essenzjali f’persuni adulti:

Terapija addizzjonali

 

inali

li

 

 

Onduarp hu indikat għall-uzu fl-adulti li l-pressjoni tad-demm tagħhom ma tkunx ikkontrollata b’mod

adegwat b’amlodipine.

ċ

 

 

 

 

Terapija ta’ sostituzzjoni

medi

 

 

 

 

 

Pazjenti adulti li jkunu qed jirċievu t lmisartan u amlodipine minn pilloli separati jistgħu minflok

jirċievu pilloli Onduarp li fihom l-istess dożi tal-komponenti.

4.2 Pożoloġija uProdottmeto u ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Id-doża rakkomandata ta’ pilloli Onduarp hi ta’ pillola waħda kuljum.

Id-doża massima rakkomandata hi Onduarp 80 mg/10 mg, pillola waħda kuljum. Onduarp hu indikat għal kura fit-tul.

L-għoti ta’ amlodipine mal-grejpfrut jew meraq tal-grejpfrut mhuwiex rakkomandat għax il- bijodisponibilità tista’ tiżdied f’xi pazjenti u tirriżulta f’żieda tal-effetti li jbaxxu l-pressjoni tad-demm (ara sezzjoni 4.5).

Terapija addizzjonali

Il-pilloli Onduarp 40 mg/5 mg jistgħu jingħataw lil pazjenti li l-pressjoni tad-demm tagħhom ma tkunx ikkontrollata b’mod adegwat b’amlodipine 5 mg waħdu.

It-titrazzjoni tad-doża individwali bil-komponenti (i.e. amlodipine u telmisartan) hi rakkomandata qabel ma wieħed jaqleb għall-kombinazzjoni tad-doża fissa.Meta jkun klinikament xieraq, bidla diretta minn terapija b’mediċina b’monoterapija għal kombinazzjoni fissa tista’ tiġi kkunsidrata.

Pazjenti kkurati b’10 mg ta’ amlodipine li jesperjenzaw kwalunkwe reazzjonijiet avversi li jillimitaw id-doża bħal edema, jistgħu jaqilbu għal Onduarp 40 mg/5 mg darba kuljum, u jnaqqsu d-doża ta’ amlodipine mingħajr ma jnaqqsu r-rispons totali mistenni kontra l-pressjoni għolja.

Terapija ta’ sostituzzjoni

Pazjenti li qed jirċievu telmisartan u amlodipine minn pilloli separati jistgħu minflok jirċievu pilloli Onduarp li fihom l-istess dożi tal-komponenti f’pillola waħda kuljum, eż. biex itejbu l-konvenjenza jew il-konformità

Popolazzjoni speċjali

Pazjenti anzjani

L-ebda aġġustament fid-doża mhu meħtieġ f’pazjenti anzjani. Hemm ftit informazzjoni disponibbli f’pazjenti anzjani ħafna.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fil-pożoloġija għal pazjenti li għandhom indeboliment tal-kliewi minn ħafif sa moderat. Hemm esperjenza limitata disponibbli f’pazjenti b’indeboliment sever tal- kliewi li qegħdin fuq emodijalisi. Il-kawtela hi rakkomandata meta Onduarp j ntuża f’dawn il-pazjenti għax amlodipine u telmisartan mhumiex dijalizzabbli (ara wkoll sezzjoni 4.4).

L-użu fl-istess ħin ta’ telmisartan flimkien ma’ aliskiren huwa kontr indikat f’pazjenti b’indeboliment

 

adux

awtorizzat

tal-kliewi (GFR < 60 ml/min/1.73 m ) (ara sezzjoni 4.3).

 

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

 

 

 

 

 

F’pazjenti b’indeboliment tal-fwied minn ħafif sa moderat, Onduarp għandu jingħata b’kawtela. Għal

 

ħ

 

telmisartan, il-pożoloġija m’għandhiex taqbeż 40 mg darba kuljum (ara sezzjoni 4.4). Onduarp hu

kontraindikat f’pazjenti b’indeboliment sever tal-fwied (ara sezzjoni 4.3).

 

m’g

 

 

Popolazzjoni pedjatrika

li

 

 

inali

 

 

 

 

 

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Onduarp f t-ċtfal li għandhom inqas minn 18-il sena għadhom ma ġewx

stabbiliti. Dejta mhux disponibbli.

 

 

 

medi

 

 

 

Onduarp jista’ jittieħed mal-ikel jew fuq stonku vojt. Hu rakkomandat li tieħu Onduarp flimkien ma’ ftit likwidu.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Metodu ta’ kif għanduProdottjingħa a

Sensittività eċċessiva għas-sustanzi attivi, għal derivattivi ta’ dihydropyridine, jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1

It-tieni u t-tielet trimestri tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.6)

Disturbi ostruttivi biljari u indeboliment sever tal-fwied

Xokk (li jinkludi xokk kardjoġeniku)

Pressjoni baxxa severa

Ostruzzjoni tal-fluss ’il barra tal-ventriklu tax-xellug (eż. stenosi aortika ta’ grad għoli)

Insuffiċjenza emodinamikament instabbli tal-qalb wara infart mijokardijaku akut

L-użu fl-istess ħin ta’ telmisartan flimkien ma’ aliskiren huwa kontraindikat f’pazjenti b’dijabete mellitus jew b’indeboliment tal-kliewi (GFR < 60 ml/min/1.73 m2) (ara sezzjonijiet 4.2, 4.4, 4.5).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet

għall-użu

Tqala

Antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II m’għandhomx jinbdew waqt it-tqala. Ħlief jekk it-tkomplija tat-terapija bl-antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II tkun ikkunsidrata li hi essenzjali, il-pazjenti li jkunu qed jippjanaw li joħorġu tqal, għandha tinbidlilhom it-terapija għal waħda b’kuri alternattivi b’mediċini kontra l-pressjoni għolja li għandhom profil tas-sigurtà stabbilit għall-użu fit-tqala. Meta t- tqala tkun iddijanjostikata, il-kura b’antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II għandha titwaqqaf immedjatament, u, jekk ikun xieraq, għandha tinbeda terapija alternattiva (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.6).

Indeboliment tal-fwied

Telmisartan jitneħħa l-aktar fil-bila. F’pazjenti b’disturbi ostruttivi biljari jew insuffiċjenza tal-fwied, jista’ jkun mistenni li jkollhom tneħħija mnaqqsa. Flimkien ma’ dan, bħal fil-każ tal-antagonisti kollha tal-calcium, il-half-life ta’ amlodipine tittawwal f’pazjenti b’indeboliment fil-funzjoni tal-fwied u rakkomandazzjonijiet dwar id-dożaġġ ma kinux stabbiliti. Għaldaqstant, Onduarp għandu jintuża b’kawtela f’dawn il-pazjenti.

Pressjoni għolja renovaskulari

Hemm riskju miżjud ta’ pressjoni baxxa severa u insuffiċjenza tal-kliewiawtorizzatmeta p zjenti bi stenosi Meta Onduarp jintuża f’pazjenti li għandhom indeboliment fil-funzjoni tal-kliewi, monitoraġġ

bilaterali fl-arterji tal-kliewi jew bi stenosi tal-arterja għal kilwa waħda li tkun taħdem, ikunu kkurati bi prodotti mediċinali li jaffettwaw is-sistema renin-angiotensin-aldosterone.

Indeboliment tal-kliewi u trapjant tal-kliewi

perjodiku tal-livelli tal-potassium u tal-livelli tal-krejatinina fis-serum hu rakkomandat. M’hemmx

esperjenza dwar l-għoti ta’ Onduarp f’pazjenti bi trapjant riċenti tal-kliewi. Telmisartan u Amlodipine

mhumiex dijalizzabbli.

 

 

ħ

 

m’g

adux

Ipovolemija intravaskulari

 

 

Pressjoni baxxa sintomatika, speċjalment wara li-ewwel doża, tista’ sseħħ f’pazjenti li għandhom

volum u/jew sodium li jkun tnaqqas minn, eż. terapija dijuretika vigoruża, restrizzjoni tal-melħ fid-

dieta, dijarea jew rimettar. Dawn il-kund zzjonijiet għandhom jiġu kkoreġuti qabel l-għoti ta’

 

ċ

 

il-pazjent għandu jitpoġġa mimdud fuq dahru, u

telmisartan. Jekk isseħħ pressjoni baxxa b’Onduarp,inali

 

medi

 

 

 

jekk ikun meħtieġ, jingħata infużjoni ġol-vini ta’ likwidu mielaħ. Il-kura tista’ titkompla ġaladarba l-

pressjoni tad-demm tkun stabbilizzat.

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

Imblokk doppju tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone

 

L-użu fl-istess ħin ta’ telmisartan flimkien ma’ aliskiren huwa kontraindikat f’pazjenti b’dijabete mellitus jew b’indeboliment tal-kliewi (GFR < 60 ml/min/1.73 m2) (ara sezzjoni 4.3).

Bħala konsegwenza tal-inibizzjoni tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone, pressjoni baxxa, sinkope, iperkalemija u tibdil fil-funzjoni tal-kliewi (li jinkludi insuffiċjenza akuta tal-kliewi), ġie rrappurtat f’individwi suxxettibbli, speċjalment jekk prodotti mediċinali li jaffettwaw lil din is-sistema jingħataw flimkien. Imblokk doppju tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone (eż. billi tagħti telmisartan ma’ imblokkaturi oħrajn tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone) hu għalhekk mhux rakkomandat. Monitoraġġ mill-qrib tal-funzjoni tal-kliewi hu rakkomandat jekk l-għoti flimkien ikun meħtieġ.

Kundizzjonijiet oħrajn bl-istimulazzjoni tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone

F’pazjenti fejn it-ton vaskulari u l-funzjoni tal-kliewi jiddependu b’mod predominanti fuq l-attività tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone (eż. pazjenti b’insuffiċjenza konġestiva severa tal-qalb jew li għandhom mard diġà eżistenti tal-kliewi, li jinkludi stenosi tal-arterja tal-kliewi), il-kura bi prodotti mediċinali oħrajn li jaffettwaw din is-sistema kienet assoċjata ma’ pressjoni baxxa akuta, iperażotemija, oligurja, jew, b’mod rari, ma’ insuffiċjenza tal-kliewi akuta (ara sezzjoni 4.8).

Aldosteroniżmu primarju

Pazjenti b’aldosteroniżmu primarju ġeneralment mhux ser jirrispondu għal prodotti mediċinali kontra l-pressjoni għolja li jaġixxu permezz tal-inibizzjoni tas-sistema renin-angiotensin. Għalhekk, l-użu ta’ telemisartan mhuwiex rakkomandat.

Stenosi tal-valv mitrali u aortiku, kardjomijopatija ipertrofika ostruttiva

Bħal fil-każ ta’ mediċini oħrajn li jwessgħu l-arterji/vini, għandha tingħata attenzjoni speċjali lil pazjenti li jbatu minn stenosi mitrali jew aortika, jew kardjomijopatija ipertrofika ostruttiva.

Anġina pectoris instabbli, infart mijokardijaku akut

M’hemm l-ebda dejta li tappoġġja l-użu ta’ Onduarp f’pazjenti b’anġina pectoris instabbli, u matul, jew fi żmien xahar minn meta jkun seħħ infart mijokardijaku.

Insuffiċjenza tal-qalb

Fi studju fit-tul, ikkontrollat bi plaċebo (PRAISE-2) dwar amlodipine f’pazjenti b’insuffiċjenza tal- qalb ta’ etjoloġija mhux iskemika NYHA III u IV, amlodipine kien assoċjat ma’ żieda fir-rapporti ta’ edema pulmonari minkejja li ma kien hemm l-ebda differenza sinifikanti fl-inċidenza ta’ aggravament

ta’ insuffiċjenza tal-qalb meta mqabbel ma’ plaċebo (ara sezzjoni 5.1).

F’dawn il-pazjenti tista’ sseħħ l-ipogliċemija taħt kura b’telmisartan. Għalhekk, f’dawn il-pazjenti

Pazjenti dijabetiċi kkurati bl-insulina jew mediċini kontra d-dijabeteawtorizzat

għandu jiġi kkunsidrat monitoraġġ adattat tal-glucose fid-demm; aġġus ament fid-doża tal-insulina jew tal-mediċini kontra d-dijabete jista’ jkun meħtieġ meta indikat.

Iperkalemija

L-użu ta’ prodotti mediċinali li jaffettwaw is-sistema renin- ngiotensin-aldosterone jista’ jikkawża

l-iperkalemija. L-iperkalemija tista’ tkun fatali fl-anzjani, f’pazjentiadux

b’insuffiċjenza tal-kliewi,

ħ

 

f’pazjenti dijabetiċi, f’pazjenti li jkunu kkurati fl-istess ħin bi prodotti mediċinali oħrajn li jistgħu jżidu

l-livelli tal-potassium, u/jew f’pazjenti b’avvenimenti interkurrenti.

 

m’g

 

li

 

Qabel tikkunsidra l-użu fl-istess ħin ta’ prodotti mediċinali li jaffettwaw is-sistema

inali

 

ċli għandhom ikunu kkunsidrati huma:

-Dijabete mellitus, indebolimentmedital-kliewi, età (> 70 sena)

-Kumbinazzjoni ma’ prodott m diċinali wieħed jew aktar li jaffettwaw is-sistema renin-angiotensinProdott-aldos erone u/jew is-supplimenti tal-potassium. Prodotti mediċinali jew klassijiet terapewtiċi a’ prodotti mediċinali li jistgħu jikkawżaw iperkalemija huma sostituti tal- melħ li fihom potassium, dijuretiċi li jisperjaw potassium, inibituri ta’ ACE, antagonisti tar- riċetturi ta’ angi tensin II, mediċini mhux sterojdi kontra l-infjammazzjoni (NSAIDs, li jinkludu inibituri COX-2 selettivi), eparina, immunosoppressivi (cyclosporin jew tacrolimus) u trimethoprim.

-Avvenimenti interkurrenti, b’mod partikulari d-deidrazzjoni, dikumpensazzjoni akuta kardijaka, aċidożi metabolika, funzjoni tal-kliewi li tmur għall-agħar, kundizzjoni tal-kliewi li tmur għall-

agħar għal għarrieda (eż. mard infettiv), lisi ċellulari (eż. iskemija akuta fir-riġlejn jew fid- dirgħajn, rabdomijolisi, trawma estensiva).renin-angiotensin-aldosterone, il-proporzjon tal-benefiċċju/riskju għandu jkun evalwat.Il-fatturi ewlenin tar-riskju għall-iperkalemija

Il-livell ta’ potassium fis-serum għandu jiġi mmonitorjat mill-qrib f’dawn il-pazjenti (ara sezzjoni 4.5).

Sorbitol

Dan il-prodott fih sorbitol (E420). Pazjenti li għandhom problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għall-fructose, m’għandhomx jieħdu Onduarp.

Oħrajn

Bħal kull prodott mediċinali kontra l-pressjoni għolja, it-tnaqqis eċċessiv fil-pressjoni tad-demm f’pazjenti b’kardjomijopatija iskemika jew b’mard kardjovaskulari iskemiku, jista’ jirriżulta f’infart mijokardijaku jew f’puplesija.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma ġew osservati l-ebda interazzjonijiet bejn iż-żewġ komponenti ta’ dawn il-kumbinazzjonijiet ta’ doża fissa fi studji kliniċi.

Interazzjonijiet komuni ta’ din il-kumbinazzjoni

Ma twettaq l-ebda studju ta’ interazzjoni.

Biex jiġi kkunsidrat meta jsir l-użu fl-istess ħin

Prodotti mediċinali oħrajn kontra l-pressjoni għolja

L-effett li jbaxxi l-pressjoni tad-demm ta’ Onduarp jista’ jiżdied bl-użu fl-istess ħin ta’ prodotti mediċinali oħrajn kontra l-pressjoni għolja.

Prodotti mediċinali li għandhom il-potenzjal li jbaxxu l-pressjoni tad-demm

Ibbażat fuq il-proprjetajiet farmakoloġiċi tagħhom, jista’ jkun mistenni li l-prodotti mediċinali li ġejjin jistgħu jżidu l-effetti ipotensivi tal-mediċini kollha kontra l-pressjoni għolja, li jinkludu Onduarp, eż. baclofen, amifostine, newroleptiċi jew antidipressanti. Flimkien ma’ dan, pressjoni tad-demm baxxa meta wieħed ikun bilwieqfa tista’ tiggrava permezz tal-alkoħol.

Kortikosterojdi (rotta sistemika)

 

 

 

awtorizzat

Tnaqqis tal-effett kontra l-pressjoni għolja.

 

adux

Interazzjonijiet marbuta ma’ telmisartan

 

 

 

Kontraindikat (ara sezzjoni 4.3)

 

 

 

 

 

ħ

 

Imblokk doppju tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone (RAAS)

 

 

 

m’g

 

 

Il-kombinazzjoni ta’ telmisartan u aliskiren h jalikontraindikata f’pazjenti b’dijabete mellitus jew

b’indeboliment tal-kliewi (GFR < 60 ml/min/1.73 m2) u mhijiex rakkomandata f’pazjenti oħrajn (ara

sezzjonijiet 4.3, 4.4).

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

L-użu fl-istess ħin mhuwiex rakkoman at

 

 

 

Dijuretiċi li jisperjaw potassium medijew supplimenti tal-potassium

 

Antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II bħal telmisartan, inaqqsu t-telf tal-potassium kkaġunat minn

Prodott

 

 

 

 

Dijuretiċi li jisperjaw p tassium, eż. spirinolactone, eplerenone, triamterene, jew amiloride, supplimenti tal-potassium, jew sostituti tal-melħ li fihom il-potassium jistgħu jwasslu għal żieda sinifikanti ta’ potassium fis-serum. Jekk l-użu fl-istess ħin ikun indikat minħabba li jkun hemm ipokalemija dokumentata, dawn għandhom jintużaw b’kawtela u b’monitoraġġ frekwenti tal- potassium fis-serum.

Lithium

Żidiet riversibbli fil-konċentrazzjonijiet tal-lithium fis-serum u t-tossiċità kienu rrappurtati waqt l- għoti fl-istess ħin ta’ lithium ma’ inibituri ta’ enzimi li jibdlu angiotensin, u ma’ antagonisti tarri ċetturi ta’ angiotensin II, li jinkludu telmisartan. Jekk l-użu ta’ din il-kumbinazzjoni jkun meħtieġ, monitoraġġ b’kawtela tal-livelli tal-lithium fis-serum hu rakkomandat.

L-użu fl-istess ħin li jeħtieġ l-attenzjoni

Prodotti mediċinali mhux sterojdi kontra l-infjammazzjoni

NSAIDs (i.e. acetylsalicylic acid f’korsijiet tad-dożaġġ kontra l-infjammazzjoni, inibituri COX-2 u NSAIDs mhux selettivi) jistgħu jnaqqsu l-effett kontra l-pressjoni għolja ta’ antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II. F’xi pazjenti li għandhom il-funzjoni tal-kliewi kompromessa (eż. pazjenti deidratati jew pazjenti anzjani b’funzjoni tal-kliewi kompromessa), l-għoti flimkien ta’ antagonisti tar-riċetturi

ta’ angiotensin II u prodotti mediċinali li jinibixxu cyclo-oxygenase, jistgħu jirriżultaw f’deterjorament addizzjonali tal-funzjoni tal-kliewi, li jinkludi l-possibbiltà ta’ insuffiċjenza akuta tal- kliewi, li normalment tkun riversibbli. Għalhekk, din il-kumbinazzjoni ta’ mediċini għandha tingħata b’kawtela, speċjalment lil persuni anzjani. Il-pazjenti għandhom jiġu idratati b’mod adegwat u għandha tingħata konsiderazzjoni lill-monitoraġġ tal-funzjoni tal-kliewi wara l-bidu ta’ terapija fl- istess ħin u perjodikament wara dan.

Ramipril

Fi studju wieħed, l-għoti flimkien ta’ telmisartan u ramipril wassal għal żieda ta’ sa 2.5 darbiet fl- AUC0-24 u s-Cmax ta’ ramipril u ramiprilat. Ir-rilevanza klinika ta’ din l-osservazzjoni mhijiex magħrufa.

L-użu fl-istess ħin għandu jiġi meqjus

Digoxin

Meta telmisartan kien mogħti flimkien ma’ digoxin, ġew osservati żidiet medji fl-ogħla konċentrazzjonijiet fil-plażma (49%) u fil-konċentrazzjonijiet l-aktar baxxi (20%) ta’ digoxin. Meta jinbeda, jiġi aġġustat u jiġi mwaqqaf telmisartan, il-livelli ta’ digoxin għandhom jiġu mmonitorjati sabiex jinżammu l-livelli fil-medda terapewtika.

Interazzjonijiet marbuta ma’ amlodipine

 

 

awtorizzat

L-użu fl-istess ħin li jeħtieġ l-attenzjoni

 

adux

Inibituri ta’ CYP3A4

 

 

 

Bl-użu fl-istess ħin mal-inibitur ta’ CYP3A4 erythromycin f’pazjenti żgħażagħ u diltiazem f’pazjenti

anzjani rispettivament, il-konċentrazzjoni ta’ amlodipineħfil-plażma żdiedet bi 22% u 50%

rispettivament. Madankollu, ir-rilevanza klinika ta’ din is-sejba mhijiex ċerta. Ma jistax jiġi eskluż li

inibituri qawwija ta’ CYP3A4 (i.e. ketoconazole, traconazole, ritonavir) jistgħu jżidu l-

 

m’g

 

 

li

 

 

konċentrazzjonijiet ta’ amlodipine fil-plażma fi grad ikbar minn dak ta’ diltiazem. Amlodipine għandu

jintuża b’kawtela flimkien ma’ inibituri ta’ CYP3A4. Madankollu, l-ebda avvenimenti avversi

attribwibbli għal din l-interazzjoni ma k e u rrappurtati.

 

 

inali

 

 

 

ċ

 

 

 

Inducers ta’ CYP3A4

 

 

 

M’hemm l-ebda dejta disponibblimedidwar l-effett ta’ inducers ta’ CYP3A4 fuq amlodipine. L-użu fl-

Grejpfrut u meraq tal-grejpfrut

istess ħin ta’ inducers ta’ CYP3A4 (i.e. rifampicin, Hypericum perforatum) jista’ jwassal għal konċentrazzjoni iktarProdottbaxxa ta’ amlodipine fil-plażma.

L-għoti fl-istess ħin ta’ 240 ml ta’ meraq tal-grejpfrut ma’ doża orali waħda ta’ 10 mg ta’ amlodipine lil 20 voluntiera b’saħħithom ma wriex effett sinifikanti fuq il-karatteristiċi farmakokinetiċi ta’ amlodipine. L-użu fl-istess ħin ta’ amlodipine u grejpfrut jew meraq tal-grejpfrut xorta waħda mhuwiex rakkomandat fil-pazjenti, għax il-bijodisponibilità ta’ amlodipine tista’ tiżdied f’xi wħud u tista’ tirriżulta f’żieda ta’ effetti ipotensivi.

L-użu fl-istess ħin li għandu jiġi kkunsidrat

Simvastatin

L-għoti flimkien ta’ dożi multipli ta’ amlodipine ma’ simvastatin 80 mg irriżulta f’żieda fl-esponiment għal simvastatin ta’ sa 77% meta mqabbel ma’ simvastatin waħdu. Għalhekk, id-doża ta’ simvastatin għandha tiġi limitata għal 20 mg kuljum f’pazjenti fuq amlodipine.

Oħrajn

Amlodipine ingħata b’mod sigur flimkien ma’ digoxin, warfarin, atorvastatin, sildenafil, prodotti mediċinali kontra l-aċidu (aluminium hydroxide gel, magnesium hydroxide, simeticone), cimetidine,

ciclosporin, antibijotiċi u prodotti mediċinali ipoglikemiċi orali. Meta amlodipine u sildenafil intużaw flimkien, kull sustanza ħolqot b’mod indipendenti l-effett tagħha li jbaxxi l-pressjoni tad-demm.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx dejta biżżejjed dwar l-użu ta’ Onduarp f’nisa tqal. Ma sarux studji dwar tossiċità riproduttiva fl-annimali b’Onduarp.

Telmisartan

L-użu ta’ antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II mhuwiex rakkomandat matul l-ewwel trimestru tat- tqala (ara sezzjoni 4.4). L-użu ta’ antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II hu kontraindikat matul it- tieni u t-tielet trimestri tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Studji b’telmisartan fuq l-annimali wrew tossiċità riproduttiva (ara sezzjoni 5.3).

Evidenza epidemjoloġika dwar ir-riskju ta’ teratoġeniċità wara espożizzjoni għal inibituri ta’ ACE

matul l-ewwel trimestru tat-tqala ma kinitx konklużiva; madankollu, żieda żgħira fir-riskju ma tistax

tiġi eskluża. Filwaqt li m’hemm l-ebda dejta epidemjoloġika kkontrollata dwar ir-riskju b’antagonisti

tar-riċetturi ta’ angiotensin II, riskji simili jistgħu jeżistu għal din ilawtorizzat-klassi ta’ prodotti mediċinali. Ħlief jekk it-tkomplija tat-terapija bl-antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II kun ikkunsidrata li hi

essenzjali, il-pazjenti li jkunu qed jippjanaw li joħorġu tqal, għandha tinbidlilhom it-terapija għal waħda b’kuri alternattivi b’mediċini kontra l-pressjoni għolja li għandhom profil tas-sigurtà stabbilit

għall-użu fit-tqala. Meta t-tqala tkun iddijanjostikata, il-kura b’antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin

II għandha titwaqqaf immedjatament, u, jekk ikun xieraq, għ ndha tinbeda terapija alternattiva.

 

 

 

 

adux

 

 

 

ħ

Hu magħruf li espożizzjoni għat-terapija b’antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II matul it-tieni u t-

tielet trimestri, tikkaġuna fetotossiċità umana (tnaqqis fil-funzjoni tal-kliewi, oligohydramnios,

 

 

 

m’g

 

ittardjar fl-ossifikazzjoni tal-kranju) u tossiċità lif t-trabi tat-twelid (insuffiċjenza tal-kliewi, pressjoni

baxxa, iperkalemija) (ara sezzjoni 5.3).

 

 

 

 

inali

 

 

Jekk tkun seħħet espożizzjoni għal antago isti tar-riċetturi ta’ angiotensin II mit-tieni trimestru tat-

 

 

ċ

 

 

tqala, hu rakkomandat li jsir test ultrasoniku tal-funzjoni tal-kliewi u tal-kranju.

 

 

medi

 

 

Tfal żgħar li ommijiethom ikunu ħa u antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II, għandhom ikunu

osservati mill-qrib għal pressjoni baxxa (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Amlodipine

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

Dejta fuq numru limitat ta’ tqaliet esposti ma tindikax li amlodipine jew antagonisti oħrajn ta’ riċetturi tal-calcium għandhom effett li jagħmel ħsara lis-saħħa tal-fetu. Madankollu, jista’ jkun hemm riskju ta’ ħlas imtawwal.

Treddigħ

Minħabba li m’hemm l-ebda informazzjoni disponibbli dwar l-użu ta’ telmisartan u/jew amlodipine waqt it-treddigħ, Onduarp mhuwiex rakkomandat u kuri alternattivi li għandhom profili aħjar tas- sigurtà stabbiliti waqt it-treddigħ huma preferibbli, speċjalment meta omm tkun tredda’ tarbija tat- twelid jew tarbija li twieldet qabel iż-żmien.

Fertilità

M’hemm l-ebda dejta disponibbli minn studji kliniċi kkontrollati bil-Kombinazzjoni ta’ Doża Fissa jew bil-komponenti individwali.

Ma sarux studji separati dwar it-tossiċità riproduttiva bil-kombinazzjoni ta’ telmisartan u amlodipine. Fi studji ta’ qabel l-użu kliniku, ma ġew osservati l-ebda effetti ta’ telmisartan fuq il-fertilità tal-irġiel u tan-nisa.

Sommarju tal-profil tas-sigurtà
Bl-istess mod, ma ġew irrappurtati l-ebda effetti fuq il-fertilità tal-irġiel u tan-nisa għal amlodipine (ara sezzjoni 5.3).
Tibdil bijokimiku riversibbli fir-ras tal-ispermatożoa li jista’ jindebbolixxi l-fekondazzjoni kien osservat għal imblokkaturi tal-kanal tal-calcium fi studji ta’ qabel l-użu kliniku u in vitro. L-ebda rilevanza klinika ma ġiet stabbilita.
4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni
Onduarp għandu influwenza moderata fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni. Il-pazjenti għandhom jingħataw parir li jista’ jkollhom reazzjonijiet avversi bħal sinkope, ngħas, mejt, jew sturdament matul il-kura (ara sezzjoni 4.8). Għalhekk, il-kawtela għandha tiġi rakkomandata meta ssuq jew tuża l- magni. Jekk il-pazjenti jkollhom dawn reazzjonijiet avversi, huma għandhom jevitaw xogħol potenzjalment perikoluż bħal sewqan jew l-użu ta’ makkinarju.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

L-iktar reazzjonijiet avversi komuni jinkludu sturdament u edema periferali.awtorizzatSinkope serju jista’ jseħħ b’mod rari (f’inqas minn każ 1 f’kull 1,000 pazjent).

Is-sigurtà u tollerabilità ta’ Onduarp ġew evalwati f’ħames studji kliniċi kkontrollati fuq iktar minn 3500 pazjent, li iktar minn 2500 minnhom irċivew telmisartan flimkien ma’ amlodipine.

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

ħ

Ir-reazzjonijiet avversi ġew ikklassifikati skont kategoriji ta’aduxfrekwenza bl-użu tal-konvenzjoni li

 

m’g

ġejja: komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100); rari

(≥1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000), hux magħrufa (ma tistax tittieħed stima mid-data

disponibbli).

li

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa għandhom jitniżżlu skond is-serjetà tagħhom. L-

effetti li huma l-aktar serji għandhom j tniinaliżżlu l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

 

 

ċ

 

 

 

Klassi tal-Organi

 

Komuni

 

Mhux komuni

Rari

tas-Sistema

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

Infezzjonijiet u

 

 

 

 

ċistite

infestazzjonijiet

 

 

 

 

 

Disturbi psikjatriċi

 

 

 

dipressjoni,

 

Prodott

 

 

ansjetà,

 

 

 

nuqqas ta’ rqad

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema

sturdament

 

ngħas,

sinkope,

nervuża

 

 

 

migranja,

newropatija periferali,

 

 

 

 

uġigħ ta’ ras,

ipoestesija,

 

 

 

 

parestesija

indeboliment fis-sens

 

 

 

 

 

tat-togħma,

 

 

 

 

 

rogħda

Disturbi fil-widnejn u

 

 

mejt

 

fis-sistema labirintika

 

 

 

 

Disturbi fil-qalb

 

 

 

bradikardija,

 

 

 

 

 

palpitazzjonijiet

 

Disturbi vaskulari

 

 

pressjoni tad-demm

 

 

 

 

 

baxxa, pressjoni

 

 

 

 

 

tad-demm baxxa meta

 

 

 

 

 

wieħed iqum

 

 

 

 

 

bilwieqfa, fwawar

 

 

 

 

 

 

Disturbi respiratorji,

 

sogħla

 

 

toraċiċi u medjastinali:

 

 

 

 

Disturbi gastro-

 

uġigħ addominali,

rimettar,

intestinali

 

dijarea

 

ipertrofija ġinġivali,

 

 

nawseja

 

dispepsja,

 

 

 

 

ħalq xott

Mard fil-ġilda u fit-

 

ħakk

 

ekżema, eritema,

tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

 

 

raxx

Disturbi muskolu-

 

artralġja,

 

uġigħ fid-dahar,

skeletriċi u tat-tessuti

 

spażmi tal-muskoli

uġigħ fl-estremitajiet

konnettivi

 

(bugħawwieġ fir-

(uġigħ fir-riġlejn)

 

 

riġlejn), majalġja

 

Disturbi fil-kliewi u

 

 

 

notturnja

fis-sistema urinarja

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema

 

anormalità erettili

 

riproduttiva u fis-sider

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u

edema periferali

astenja,

 

Telqa

kondizzjonijiet ta’

 

uġigħ fis-sider, għeja

 

mnejn jingħata

 

kbira,

 

 

 

 

edema

 

 

Investigazzjonijiet

 

żieda fl-enzimi tal-

żieda tal-uric acid fid-

 

 

fwied

 

demm

 

 

 

awtorizzat

Informazzjoni addizzjonali dwar komponenti individwali

 

 

Ir-reazzjonijiet avversi li kienu rrappurtati qabel b’wieħed mill-komponenti individwali (telmisartan

 

 

 

 

adux

jew amlodipine) jistgħu jkunu reazzjonijiet avversi potenzjaliħ

b’Onduarp ukoll, anki jekk dawn ma

kinux osservati fil-provi kliniċi jew matul il-perjodu ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

 

 

 

m’g

 

 

Telmisartan

 

 

li

 

 

 

 

inali

 

 

Infezzjonijiet u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

infestazzjonijiet

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni:

Inf zzjoni fil-parti ta’ fuq tal-apparat respiratorju li tinkludi

 

 

farinġite u sinusite, infezzjoni fl-apparat urinarju li tinkludi ċistite

Rari:

 

medi

 

 

 

Sepsis li tinkludi riżultat fatali

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

 

 

Mhux komuni:

Anemija

 

 

Rari:

Prodott

Tromboċitopenija, eosinofilija

 

Disturbi fis-sistema immuni

 

 

 

 

Rari:

 

Sensittività eċċessiva, reazzjoni anafilattika

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

 

 

 

Mhux komuni:

Iperkalemija

 

 

Rari:

 

Ipogliċemija (f’pazjenti dijabetiċi)

Disturbi fl-għajnejn

 

 

 

 

Rari:

 

Disturbi tal-vista

 

 

Disturbi fil-qalb

 

 

 

 

 

Rari:

 

Takikardija

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

 

 

 

 

Mhux komuni:

Dispnea

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali

 

 

 

 

 

Mhux komuni:

Gass

 

 

 

 

Rari:

Skonfort fl-istonku

 

 

 

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

Funzjoni anormali tal-fwied, disturb fil-fwied2

 

Rari:

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

 

 

 

Mhux komuni:

Iperidrosi

 

 

 

 

Rari:

Anġjoedema (b’riżultat fatali), eruzzjoni minħabba l-mediċina,

 

 

eruzzjoni tossika tal-ġilda, urtikarja

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti konnettivi

 

 

 

 

Rari:

Uġigħ fit-tendini (sintomi qishom tendinite)

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja

 

awtorizzat

 

 

 

 

Mhux komuni:

Indeboliment tal-kliewi li jinkludi insuffiċjenza renali akuta

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

 

 

 

 

Rari:

Mard bħal dak tal-influwenza

 

 

Investigazzjonijiet

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni:

Żieda fil-kreatinina tad-demm

 

 

 

Rari:

Żieda tal-creatine phosphokinaseħ

fid-demm, tnaqqis fl-emoglobina

1: l-avveniment jista’ jkun sejba b’kumbinazzjoni jew hu marbuta ma’ mekkaniżmu li bħalissa

 

li

 

 

 

mhuwiex magħruf

m’g

 

 

 

 

: il-maġġoranza ta’ każijiet ta’ disturb anorma tal-fwied/disturb tal-fwied minn esperjenza ta’ wara

t-tqegħid fis-suq b’telmisartan, seħħew f’p zjenti Ġappuniżi. Hemm aktar ċans li pazjenti Ġappuniżi

 

 

ċ

jkollhom dawn ir-reazzjonijiet avversi. inali

Amlodipine

Prodott

medi

 

 

 

Disturbi tad-demm u tas-sis ema limfatika

Rari ħafna:

 

Lewkoċitopenija, tromboċitopenija

Disturbi fis-sistema immuni

 

Rari ħafna:

 

Sensittività eċċessiva

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

Rari ħafna:

 

Ipergliċemija

Disturbi psikjatriċi

 

Mhux komuni:

Tibil fil-burdata

Rari:

 

Konfuzjoni

Disturbi fis-sistema nervuża

 

Rari ħafna:

 

Sindrome extrapiramidali

Disturbi fl-għajnejn

 

Mhux komuni:

Indeboliment tal-vista

Investigazzjonijiet Prodott Mhux komuni:

4.9 Doża eċċessiva

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika

Mhux komuni: Żanżin fil-widnejn

Disturbi fil-qalb

Rari ħafna: Infart mijokardijaku, arritmija, takikardija ventrikulari, fibrillazzjoni atrijali

Disturbi vaskulari

 

 

 

 

 

 

Rari ħafna:

Vaskulite

 

 

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

 

 

 

 

Mhux komuni:

Qtugħ ta’ nifs, rinite

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni:

Tibdil fil-mod ta’ kif is-soltu tipporga

Rari ħafna:

Pankreatite, gastrite

 

 

 

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

 

 

 

 

 

 

Rari ħafna:

Epatite, suffejra, żidiet fl-enzima tal-fwied (il-biċċa l-kbira

 

tagħhom konsistenti ma’ kolestasi

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

 

 

 

Mhux komuni:

Alopeċja, purpura, tibdil fil-kulur t l-ġilda, iperidrosi

Rari ħafna:

 

 

 

 

 

awtorizzat

Anġjoedema, eritema multiforme, urtikarja, dermatite bil-qxur,

 

sindrome ta’ Stevens-Johnson, sensittività għad-dawl

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja

 

 

 

adux

 

 

 

ħ

 

Mhux komuni:

Disturbi meta tagħ el l-awrina, pollakijurija

 

 

 

m’g

 

 

Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider

li

 

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni:

Ġinekom stija

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

 

 

 

Mhux komuni:

Uġigħ

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

Żieda fil-piż, tnaqqis fil-piż

Sintomi

Sinjali u sintomi ta’ doża eċċessiva huma mistennija li jikkorrispondu ma’ effetti farmakoloġiċi esaġerati. L-iktar manifestazzjonjiet prominenti ta’ doża eċċessiva ta’ telmisartan huma mistennija li jkunu pressjoni tad-demm baxxa u takikardja; bradikardja, sturdament, rimettar, żieda fil-livell tal- krejatinina fis-serum, u insuffiċjenza akuta tal-kliewi kienu wkoll irrappurtati.

Doża eċċessiva b’amlodipine tista’ tirriżulta f’vażodilatazzjoni periferali eċċessiva u possibbilment takikardija bħala rispons għal pressjoni baxxa. Pressjoni baxxa sistemika notevoli u probabbilment fit- tul, sa, u li tinkludi xokk b’riżultat fatali, kienet irrappurtata.

Kura

Il-pazjent għandu jkun immonitorjat mill-qrib, u l-kura għandha tkun sintomatika u ta’ appoġġ. L- immaniġġjar jiddependi fuq il-ħin minn meta d-doża tkun ittieħdet, u fuq is-severità tas-sintomi. Miżuri ssuġġeriti jinkludu li tinbeda emesi u/jew il-ħasil ġastriku. Faħam attivat (activated charcoal) jista’ jkun utli fil-kura ta’ doża eċċessiva kemm ta’ telmisartan kif ukoll ta’ amlodipine.

Il-livelli tal-elettroliti u tal-krejatinina fis-serum għandhom ikunu mmonitorjati ta’ spiss. Jekk isseħħ pressjoni baxxa, il-pazjent għandu jinżamm mimdud fuq dahru bir-riġlejn u d-dirgħajn imtella’ ’l fuq,

u jingħata malajr sostituti tal-melħ u tal-volum. Għandha tinbeda kura ta’ appoġġ. Calcium gluconate ġol-vini jista’ jkun utli biex ireġġa’ lura l-effetti tal-imblokk tal-kanal tal-calcium. Telmisartan u Amlodipine ma jitneħħewx permezz tal-emodijalisi.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini li jaġixxu fuq is-sistema renin-angiotensin, antagonisti ta’ angiotensin II u imblokkaturi tal-kanal tal-calcium; Kodiċi ATC: C09DB04.

Onduarp jikkombina żewġ komposti kontra l-pressjoni għolja b’mekkaniżmi kumplimentari biex jikkontrolla l-pressjoni tad-demm f’pazjenti bi pressjoni għolja essenzjali: antagonist tar-riċetturi ta’ angiotensin II, telmisartan, u imblokkatur dihydropyridinic tal-kanal tal-calcium, amlodipine.

Din il-kumbinazzjoni ta’ dawn is-sustanzi għandha effett addizzjonali kontra l-pressjoni għolja, u tbaxxi l-pressjoni tad-demm iktar milli kieku jingħata xi komponent wieħed minnhom biss.

Onduarp mogħti darba kuljum jipproduċi tnaqqis effettiv u konsistenti fil-pressjoni ad-demm fil-medda tad-doża terapewtika ta’ 24 siegħa.

Telmisartan

Telmisartan hu attiv oralment u antagonist speċifiku ta’ riċettur ta’ angio ensin II (tip AT1).

Telmisartan jieħu post angiotensin II b’affinità għolja ħafna mis-sit fejn jeħel fis-sottotip tar-riċettur

awtorizzat

AT1, li hu responsabbli għall-azzjonijiet magħrufa ta’ angiotensin II. Telmisartan ma juri l-ebda

idum ħafna. Telmisartan ma jurix affinità għal riċetturi oħraduxjn, li jinkludu AT2 u riċetturi AT oħrajn inqas ikkaratterizzati. Il-rwol funzjonali ta’ dawn ir-riċetturiħ mhuwiex magħruf, kif lanqas hu magħruf l-effett tal-istimulazzjoni żejda possibbli tagħhom minnm’gangiotensin II, li l-livelli tiegħu jiżdiedu

attività agonista parzjali fir-riċettur AT1. Telmisartan jeħel b’mod selettiv mar-riċettur AT1. It-twaħħil

enzima li tibdel angiotensin (kininase II), l-enzima li tiddegrada wkoll bradykinin. Għalhekk mhux

permezz ta’ telmisartan. Il-livelli ta’ aldosterone fil-plażma jitnaqqsu minn telmisartan. Telmisartan li ma jinibixxix ir-renin fil-plażma umanainalijew j mb okka l-kanali tal-joni. Telmisartan ma jinibixxix l-

demm ikkawżata minn angiotensin II. Dan l-effett inibitorju jinżamm għal 24 siegħa u jista’ jibqa’

jitkejjel sa 48 siegħa.

mistenni li jsaħħaħ ir-reazzjonijiet avversi medjati minn bradykinin. ċ Fil- bnedmin, doża ta’ 80 mg ta’meditelmisartan kważi tinibixxi kompletament iż-żieda fil-pressjoni tad-

Wara l-ewwel dożaProdottta’ telmisartan, l-attività kontra l-pressjoni għolja ssir evidenti gradwalment fi żmien 3 sigħat. It-tnaqqis massimu fil-pressjoni tad-demm ġeneralment jinkiseb minn 4 sa ġimgħat

wara l-bidu tal-kura, u jibqa’ sostnut matul terapija fit-tul.

L-effett kontra l-pressjoni tad-demm jippersisti b’mod kostanti għal 24 siegħa wara li jingħata d- dożaġġ, u jinkludi l-aħħar 4 sigħat qabel id-doża li jkun imiss, kif muri mill-kejl tal-pressjoni tad- demm ambulatorja. Dan hu kkonfermat mill-proporzjonijiet bejn il-livelli l-aktar baxxi mqabbla mal- ogħla livelli, li kienu aktar minn 80% b’mod konsistenti, osservati wara li ngħataw dożi ta’ 40 u 80 mg ta’ telmisartan fi provi kliniċi b’telmisartan ikkontrollati bi plaċebo. Hemm tendenza apparenti għal relazzjoni bejn doża u l-ħin tal-irkupru ta’ pressjoni sistolika tad-demm fil-linja bażi (SBP). F’dan ir- rigward, id-dejta dwar pressjoni dijastolika tad-demm (DBP) hi inkonsistenti.

F’pazjenti bi pressjoni għolja, telmisartan inaqqas kemm il-pressjoni sistolika kif ukoll dik dijastolika, mingħajr ma jaffettwa r-rata tal-polz. Il-kontribuzzjoni tal-effett dijuretiku u natriuretiku tal-prodott mediċinali għall-attività ipotensiva tagħha, għad trid tiġi definita. L-effikaċja anti-ipertensiva ta’ telmisartan hi komparabbli ma’ dik ta’ mediċini li jirrappreżentaw kategoriji oħrajn ta’ mediċini kontra l-pressjoni għolja (dan intwera fi provi kliniċi li qabblu telmisartan ma’ amlodipine, atenolol, enalapril, hydrochlorothiazide, u lisinopril).

Meta l-kura b’telmisartan titwaqqaf ħesrem, il-pressjoni tad-demm terġa’ lura għal kif kienet qabel ma bdiet il-kura, fuq perjodu ta’ diversi ġranet, mingħajr ma’ jkun hemm ħjiel ta’ pressjoni għolja rebound.

L-inċidenza ta’ sogħla xotta kienet iktar baxxa b’mod sinifikanti f’pazjenti kkurati b’telmisartan milli f’dawk li ngħataw inibituri tal-enzimi li jibdlu angiotensin, fi provi kliniċi li qabblu direttament iż- żewġ kuri kontra l-pressjoni għolja.

Amlodipine

Amlodipine hu inibitur tal-influss tal-joni tal-calcium tal-grupp dihydropyridine (imblokkatur bil-mod tal-kanal jew antagonist tal-joni tal-calcium) u jinibixxi l-influss transmembrane tal-joni tal-calcium ġol-muskolu lixx kardijaku u vaskulari. Il-mekkaniżmu tal-azzjoni kontra l-pressjoni għolja ta’ amlodipine hu minħabba effett rilassanti dirett fuq il-muskolu lixx vaskulari, li jwassal għal tnaqqis fir-reżistenza vaskulari periferali u fil-pressjoni tad-demm. Dejta sperimentali tindika li amlodipine jeħel kemm mas-siti ta’ dihydropyridine kif ukoll ta’ non-dihydropyridine. Amlodipine hu relattivament selettiv għal vini/arterji, b’effett akbar fuq ċelluli vaskulari tal-muskoli lixxi milli fuq iċ- ċelluli tal-muskoli kardijaċi.

Minħabba l-bidu bil-mod tal-azzjoni, pressjoni baxxa akuta mhijiex karatte istika tal-għoti ta’ amlodipine.

F’pazjenti bi pressjoni għolja, dożaġġ ta’ darba kuljum jipprovdi tnaqqisawtorizzatklinik ment sinifikanti tal- pressjoni tad-demm kemm fil-pożizzjoni mimduda kif ukoll bilwieqfa matul l-intervall ta’ 24 siegħa.

F’pazjenti bi pressjoni għolja b’funzjoni normali tal-kliewi, dożi ter pe tiċi ta’ amlodipine rriżultaw fi tnaqqis fir-reżistenza vaskulari tal-kliewi u żieda fir-rata ta’ filtrazzjoni glomerulari u fluss effettiv tal-plażma fil-kliewi, mingħajr tibdil fil-porzjon ta’ filtrazzjoni jew proteinuria.

 

ħ

Amlodipine ma kienx assoċjat ma’ kwalunkwe effetti metaboliaduxċi avversi jew tibdil fil-lipidi fil-

 

m’g

plażma, u hu adattat għall-użu f’pazjenti b’ażżma, dijabete, u gotta.

L-użu f’pazjenti b’insuffiċjenza tal-qalb

li

Studji emodinamiċi u provi kliniċi kkontroll

ti bbażati fuq l-eżerċizzju f’pazjenti b’insuffiċjenza tal-

qalb ta’ NYHA Klassi II-IV, urew li amlodipine ma wassalx għal deterjorament kliniku kif imkejjel

 

ċ

ta’ tfigħ ’il barra ventrikulari tax-xellug u

permezz ta’ tolleranza għall-eżerċizzju, porzjoninali

sintomatoloġija klinika.

medi

 

 

 

Studju kkontrollat bi plaċebo (PRAISE) li kien maħsub biex jevalwa pazjenti b’insuffiċjenza tal-qalb ta’ NYHA Klassi IIIProdott-IV li kienu qed jirċievu digoxin, dijuretiċi u inibituri ta’ ACE, wera li amlodipine

ma wassalx għal żieda fi riskju ta’ mortalità jew mortalità u morbożità kombinati ma’ insuffiċjenza tal- qalb.

Fi studju follow-up, fit-tul, ikkontrollat bi plaċebo (PRAISE-2) ta’ amlodipine f’pazjenti b’insuffiċjenza tal-qalb ta’ NYHA III u IV, mingħajr sintomi kliniċi jew sejbiet oġġettivi li jissuġġerixxu mard iskemiku diġà eżistenti, li kienu fuq dożi stabbli ta’ inibituri ta’ ACE, digitalis, u dijuretiċi, amlodipine ma kellu l-ebda effett fuq il-mortalità kardjovaskulari totali. F’din l-istess popolazzjoni amlodipine kien assoċjat ma’ żieda fir-rapporti ta’ edema pulmonari minkejja li ma kien hemm l-ebda differenza sinifikanti fl-inċidenza ta’ aggravament ta’ insuffiċjenza tal-qalb meta mqabbel ma’ plaċebo.

Telmisartan/Amlodipine

Fi studju li dam 8 ġimgħat, multiċentriku, li fih il-pazjenti ntgħażlu b’mod każwali, double-blind, ikkontrollat bil-plaċebo, tat-tip grupp parallel factorial, li sar fuq 1461 pazjent bi pressjoni għolja minn ħafifa sa severa (medja tal-pressjoni tad-demm dijastolika meta pazjent ikun bilqiegħda ta’ ≥95 u ≤119 mmHg), il-kura b’kull doża ta’ kumbinazzjoni ta’ Onduarp rriżultat fi tnaqqis akbar b’mod sinifikanti tal-pressjoni tad-demm dijastolika u sistolika u rati ogħla ta’ kontroll meta mqabbla mal- komponenti rispettivi tal-mediċini mogħtija waħidhom.

Onduarp wera tnaqqis marbut mad-doża fil-pressjoni tad-demm sistolika/dijastolika fil-medda tad- doża terapewtika ta’ –21.8/–16.5 mmHg (40 mg/5 mg), –22.1/–18.2 mmHg (80 mg/5 mg), –24.7/– 20.2 mmHg (40 mg/10 mg) u –26.4/-20.1 mmHg (80 mg/10 mg). It-tnaqqis fil-pressjoni tad-demm dijastolika ta’ <90 mmHg inkiseb f’71.6%, 74.8%, 82.1%, 85.3% tal-pazjenti rispettivament. Il-valuri huma aġġustati għal-linja bażi u l-pajjiż.

Il-maġġoranza tal-effett kontra l-pressjoni għolja ntlaħaq fi żmien ġimagħtejn wara l-bidu tat-terapija. F’sottosett ta’ 1050 pazjent bi pressjoni għolja minn moderata sa severa (DBP ≥100 mmHg)

32.7 - 51.8% irrispondew suffiċjentement għal telmisartan jew amlodipine mogħtija waħidhom. It- tibdil medju osservat fil-pressjoni tad-demm sistolika/dijastolika b’terapija kombinata li fiha amlodipine 5 mg (–22.2/–17.2 mmHg b’40 mg/5 mg; –22.5/–19.1 mmHg b’80 mg/5 mg) kienu komparabbli ma’, jew akbar minn dak li kien osservat b’amlodipine 10 mg (–21.0/–17.6 mmHg) u assoċjat ma’ rati iktar baxxi b’mod sinifikanti ta’ edema (1.4% b’40 mg/5 mg; 0.5% b’80 mg/5 mg; 17.6% b’amlodipine 10 mg).

Monitoraġġ awtomatiku ambulatorju ta’ pressjoni tad-demm (ABPM) li twettaq f’sottosett ta’ 562 pazjent, ikkonferma r-riżultati li kienu osservati fil-klinika fi tnaqqis fil-pressjoni tad-demm sistolika u

dijastolika b’mod konsistenti fuq perjodu kollu tad-dożaġġ ta’ 24 siegħa.

Fi studju multiċentriku addizzjonali, li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’modawtorizzatkażwali, double-blind, ikkontrollat b’mod attiv, grupp parallel, total ta’ 1097 pazjent bi pressjoni għolja minn ħafifa sa

severa, li ma kinux ikkontrollati b’mod adegwat fuq amlodipine 5 mg, irċivew Onduarp (40 mg/ 5 mg jew 80 mg/5 mg) jew amlodipine waħdu (5 mg jew 10 mg). Wara 8 ġimgħat ta’ kura, kull

kumbinazzjoni kienet superjuri b’mod statistikament sinifikanti għaż-żewġ dożi ta’ amlodipine mogħti

waħdu fit-tnaqqis tal-pressjoni tad-demm sistolika u dijastolika (–13.6/–9.4 mmHg, –15.0/–

10.6 mmHg b’40 mg/5 mg, 80 mg/5 mg kontra –6.2/–5.7 mmHg, –11.1/–8.0 mmHg b’amlodipine

 

 

 

ħ

5 mg u 10 mg u nkisbu rati ogħla ta’ kontroll ta’ pressjoniaduxtad-demm dijastolika meta mqabbla ma’

 

 

 

m’g

mediċini rispettivi mogħtija waħidhom (56.7%, 63.8% b’40 mg/5 mg u 80 mg/5 mg kontra 42%,

56.7% b’amlodipine 5 mg u 10 mg). Ir-rati ta’ ede a kienu iktar baxxi b’mod sinifikanti

 

 

 

li

b’40 mg/5 mg u 80 mg/5 mg meta mqabbla ma’ amlodipine 10 mg (4.4% kontra 24.9%,

rispettivament).

 

 

inali

 

 

ċ

Fi studju ieħor multiċentriku, li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, double-blind, ikkontrollat

 

 

medi

 

b’mod attiv, grupp parallel, total ta’ 947 pazjent bi pressjoni għolja minn ħafifa sa severa, li ma kinux

ikkontrollati b’mod adegwat fuq amlodipine 10 mg, irċivew Onduarp (40 mg/10 mg jew 80 mg/

10 mg) jew amlodipine waħdu (10 mg). Wara 8 ġimgħat ta’ kura, kull waħda mill-kuri bil-

 

Prodott

 

 

kumbinazzjoni ta’ mediċini kienet superjuri b’mod statistikament sinifikanti għal terapija b’amlodipine waħdu fit-tnaqqis tal-pressjoni tad-demm dijastolika u sistolika (–11.1/–9.2 mmHg, -11.3/–9.3 mmHg b’40 mg/10 mg, 80 mg/10 mg kontra –7.4/–6.5 mmHg b’amlodipine 10 mg) u nkisbu rati ogħla ta’ normalizzazzjoni tal-pressjoni tad-demm dijastolika meta mqabbla ma’ meta ngħata waħdu (63.7%, 66.5% b’40 mg/10 mg, 80 mg/10 mg kontra 51.1% b’amlodipine 10 mg).

F’żewġ studji li jikkorrispondu, fit-tul, open-label, u follow-up li saru fuq medda addizzjonali ta’ 6 xhur, l-effett ta’ Onduarp nżamm fuq il-perjodu tal-prova. Flimkien ma’ dan, intwera li xi pazjenti li ma kinux ikkontrollati b’mod mhux adegwat b’Onduarp 40 mg/10 mg, kellu tnaqqis addizzjonali tal- pressjoni tad-demm permezz ta’ titrazzjoni ’l fuq għal Onduarp 80 mg/10 mg.

L-inċidenza totali ta’ reazzjonijiet avversi b’Onduarp fil-programm ta’ provi kliniċi kienet baxx bi 12.7% biss tal-pazjenti fuq il-kura li kellhom reazzjonijiet avversi. L-iktar reazzjonijiet avversi komuni kienu edema periferali u sturdament, ara wkoll sezzjoni 4.8. Ir-reazzjonijiet avversi rrappurtati kienu jaqblu ma’ dawk antiċipati mill-profili tas-sigurtà tal-komponenti telmisartan u amlodipine. L-ebda reazzjonijiet avversi ġodda jew iktar severi ma kienu osservati. Avvenimenti marbuta ma’ edema (edema periferali, edema ġeneralizzata, u edema) kienu iktar baxxi b’mod konsistenti f’pazjenti li rċivew Onduarp meta mqabbla ma’ pazjenti li rċivew amlodipine 10 mg. Fil-prova factorial design, ir- rati ta’ edema kienu 1.3% b’Onduarp 40 mg/5 mg u 80 mg/5 mg, 8.8% b’Onduarp 40 mg/10 mg u

80 mg/10 mg u 18.4% b’Amlodipine 10 mg. F’pazjenti mhux ikkontrollati li kienu fuq amlodipine

5 mg, ir-rati ta’ edema kienu ta’ 4.4% għal 40 mg/5 mg u 80 mg/5 mg u 24.9% għal amlodipine 10 mg.

L-effett ta’ kontra l-pressjoni għolja ta’ Onduarp kien simili irrispettivament mill-età u s-sess, u kien simili f’pazjenti bi u mingħajr dijabete.

Onduarp ma kienx studjat fl-ebda popolazzjoni ta’ pazjenti ħlief dawk bi pressjoni għolja. Telmisartan kien studjat fi studju kbir tat-tip outcome li sar fuq 25,620 pazjent b’riskju għoli kardjovaskulari (ONTARGET). Amlodipine kien studjat f’pazjenti b’anġina kronika stabbli, anġina vażospastika u mard tal-arterja koronarja ddokumentat b’mod anġjografiku.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall -Mediċini iddifferiet l-obbligi li jiġu ppreżentati riżultati tal-istudji b’Onduarp f’wieħed jew iktar settijiet tal-popolazzjoni pedjatrika bi sklerosi multipla (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku)

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbimentawtorizzat L-assorbiment ta’ telmisartan hu mgħaġġel, għalkemm l-ammont assorbit ivarja. Il-medja tal-

Il-farmakokinetika tal-kumbinazzjoni ta’ doża (FDC)

Ir-rata u l-grad ta’ assorbiment ta’ Onduarp huma ekwivalenti għall-bijodisponibilità ta’ telmisartan u amlodipine meta jingħataw bħala pilloli individwali.

bijodisponibilità assoluta għal telmisartan hi ta’ madwar 50%. Meta telmisartan jittieħed mal-ikel, it-

tnaqqis taż-żona taħt il-kurva tal-konċentrazzjoni tal-plażma-żmien (AUC0-∞) ta’ telmisartan ivarja

minn madwar 6% (doża ta’ 40 mg) sa madwar 19% (doża aduxta’ 160 mg). Sa 3 sigħat wara l-għoti, il-

 

ħ

konċentrazzjonijiet fil-plażma huma simili, kemm jekk telmisartan jittieħed fl-istat sajjem jew mal-

ikel.

m’g

 

 

li

Wara l-għoti mill-ħalq ta’ dożi terapewtiċi, am odipine jiġi assorbit tajjeb b’livelli massimi fid-demm

ta’ bejn 6-12-il siegħa wara d-doża. Il-b jodisponibilità assoluta kienet stmata li hi bejn 64 u 80%. Il-

bijodisponibilità ta’ amlodipine ma tiġ xinaliaffettwata mit-teħid tal-ikel.

 

ċ

Distribuzzjoni

iegmediħu jeħel mal-proteini fil-plażma (>99.5%), primarjament mal-

Telmisartan fil-biċċa l-kbira

albumina u alpha-1 acid glyc

protein. Il-volum apparenti tad-distribuzzjoni fl-istat fiss (Vdss) hu ta’

madwar 500 l.

 

Il-volum tad-distribuzzjoniProdottta’ amlodipine hu ta’ madwar 21 l/kg. Studji in vitro wrew li madwar

97.5% ta’ amlodipine li jkun jiċċirkola jeħel mal-proteini fil-plażma f’pazjenti bi pressjoni għolja.

Bijotrasformazzjoni

Telmisartan hu metabolizzat permezz ta’ konjugazzjoni għal glucuronide tal-kompost prinċipali. L- ebda attività farmakoloġika ma ntweriet għall-konjugat.

Amlodipine jiġi metabolizzat b’mod estensiv (madwar 90%) mill-fwied għal metaboliti inattivi.

Eliminazzjoni

Telmisartan hu kkaratterizzat minn farmakokinetika b’decay bi-esponenzjali, b’half-life tat-tneħħija

terminali ta’ >20 siegħa. L-ogħla konċentrazzjoni fil-plażma (Cmax) u, fi grad anqas, iż-żona taħt il- kurva ta’ konċentrazzjoni fil-plażma-ħin (AUC), tiżdied b’mod sproporzjonat mad-doża. M’hemmx

evidenza ta’ akkumulazzjoni ta’ telmisartan li hi klinikament rilevanti meta dan jittieħed fid-doża rakkomandata. Il-konċentrazzjonijiet fil-plażma kienu ogħla fin-nisa milli fl-irġiel, mingħajr ma kien hemm influwenza rilevanti fuq l-effikaċja.

Wara l-għoti orali (u minn ġo vina), telemisartan jiġi kważi eliminat kollu mal-ippurgar, primarjament bħala kompost mhux mibdul. It-tneħħija kumulattiva permezz tal-awrina hi ta’ < 1% tad-doża. It-
tneħħija totali mill-plażma (Cltot) hi għolja (madwar 1,000 ml/min) meta mqabbla mal-fluss tad-demm tal-fwied (madwar 1,500 ml/min).
It-tneħħija ta’ amlodipine mill-plażma hi bifażika, b’half-life tat-tneħħija terminali ta’ madwar 30 sa 50 siegħa, li hi konsistenti ma’ dożaġġ ta’ darba kuljum. Il-livelli fil-plażma fl-istat fiss jintlaħqu wara għoti kontinwu għal 7–8 ijiem. Għaxra fil-mija ta’ amlodipine oriġinali u 60% tal-metaboliti ta’ amlodipine jitneħħew fl-awrina.
Linearità/nuqqas ta’ linearità
It-tnaqqis żgħir fl-AUC għal telmisartan mhux mistenni li jikkawża tnaqqis fl-effikaċja terapewtika.
M’hemm l-ebda relazzjoni lineari bejn id-dożi u l-livelli fil-plażma. Is-Cmax u, fi grad anqas l-AUC, jiżdiedu b’mod sproporzjonat f’dożi ta’ aktar minn 40 mg.
Amlodipine juri farmakokinetika lineari.

Popolazzjonijiet speċjali

Popolazzjoni pedjatrika (persuni li għandhom inqas minn 18-il sena)

M’hemmx dejta farmakokinetika disponibbli fil-popolazzjoni pedjatrika.

Sess

 

 

 

Differenzi fil-konċentrazzjonijiet ta’ telmisartan fil-plażma kienu osservati,awtorizzatbis-Cmax u l-AUC li kienu

madwar 3 darbiet u darbtejn ogħla, rispettivament, fin-nisa meta mqabbla mal-irġiel.

Anzjani

 

 

adux

 

 

ħ

Il-farmakokinetika ta’ telmisartan ma tvarjax f’pazjenti ż ħażagħ u f’pazjenti anzjani.

 

 

m’g

 

Il-ħin biex jintlaħqu l-konċentrazzjonijiet massimi ta’ amlodipine fil-plażma hu simili fl-anzjani u

 

 

li

 

f’persuni aktar żgħażagħ. F’pazjenti anzjani, hemm tendenza li t-tneħħija ta’ amlodipine tonqos, u dan

jirriżulta f’żieda fl-AUC u fil-half-life tat-tneħħ ja.

 

Indeboliment tal-kliewi

ċ

 

medi

inali

 

F’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi minn moderat sa sever, l-irduppjar tal-konċentrazzjonijiet ta’ telmisartan fil-plażma kien osservat. Madankollu, konċentrazzjonijiet fil-plażma aktar baxxi kienu

ossevati f’pazjenti b’insuffiċjenza tal-kliewi li kienu qegħdin fuq id-dijalisi. Telmisartan jeħel ħafna mal-proteini fil-plaProdottżma f’pazjenti b’insuffiċjenza tal-kliewi, u ma jkunx jista’ jitneħħa permezz tad- dijalisi. Il-half-life tat-tneħħija ma tinbidilx f’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi. Il-farmakokinetika ta’

amlodipine mhijiex influwenzata b’mod sinifikanti minn indeboliment tal-kliewi.

Indeboliment tal-fwied

Studji dwar il-farmakokinetika f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied urew żieda fil-bijodisponibilità assoluta ta’ telmisartan bi kważi 100%. Il-half-life tat-tneħħija ta’ telmisartan ma tinbidilx f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied. Pazjenti b’insuffiċjenza tal-fwied għandhom tnaqqis fit-tneħħija ta’ amlodipine b’riżultat li ż-żieda fl-AUC tkun ta’ madwar 40–60%.

5.3 Tagħrif ta’ qabel

l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Billi l-profili ta’ tossiċità mhux klinika ta’ telmisartan u amlodipine mhumiex overlapping, l-ebda aggravament ta’ tossiċità ma kien mistenni għal din il-kumbinazzjoni ta’ mediċini. Dan ġie kkonfermat fi studju dwar it-tossikoloġija sottokronika fil-firien, li dam 13-il ġimgħa, li fih livelli ta’ doża ta’ 3.2/0.8, 10/2.5 u 40/10 mg/kg ta’ telmisartan u amlodipine kienu ttestjati.

Dejta disponibbli ta’ qabel l-użu kliniku għall-komponenti ta’ din il-kumbinazzjoni ta’ doża fissa huma rrappurtati hawn taħt.

6.2 Inkompatibbilitajiet

Mhux applikabbli.
6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali
3 snin
18
Colloidal anhydrous silica
Brilliant blue FCF (E 133) Ferric oxide black (E172)Prodott Ferric oxide yellow (E172)
Magnesium stearate Maize starch Meglumine
Microcrystalline cellulose Povidone K25 Pregelatinised starch Sodium hydroxide Sorbitol (E420)

Telmisartan

Fi studji dwar is-sigurtà ta’ qabel l-użu kliniku, id-dożi li pproduċew espożizzjoni li kienet komparabbli għal dik fil-medda terapewtika klinika, ikkawżaw tnaqqis fil-parametri taċ-ċelluli tad- demm ħomor (eritroċiti, emoglobina, ematokrit), u tibdil fl-emodinamika tal-kliewi (żieda fin-nitrogen tal-urea fid-demm u l-krejatinina), kif ukoll żieda fil-potassium fis-serum f’annimali normotensivi. Fil- klieb, it-twessigħ tubulari tal-kliewi u l-atrofija kienu osservati. Ħsara fil-mukuża gastrika (tgħawwir, ulċeri jew infjammazzjoni) kienu wkoll osservati fil-firien u fil-klieb. Dawn l-effetti mhux mixtieqa, medjati b’mod farmakoloġiku, magħrufa minn studji dwar is-sigurtà ta’ qabel l-użu kliniku, kemm b’inibituri tal-enzimi li jibdlu l-angiotensin kif ukoll b’antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II, kienu evitati b’teħid ta’ suppliment mielaħ orali. Fiż-żewġ speċi, kienet osservata żieda fl-attività ta’ renin fil-plażma u ipertrofija/iperplasija taċ-ċelluli juxtaglomerular. Dawn il-bidliet, anke effett ta’ klassi ta’ inibituri ta’ enzimi li jibdlu angiotensin u antagonisti oħrajn tar-riċetturi ta’ angiotensin II, ma jidhirx li għandhom sinifikat kliniku.

Ma ġiet osservata l-ebda evidenza ċara ta’ effett teratoġeniku, madankollu fil-livelli ta’ dożi tossiċi ta’ telmisartan, ġie osservat effett fuq l-iżvilupp wara t-twelid tal-frieħ, bħal piż baxx tal-ġisem u dewmien biex jinfetħu l-għajnejn.

Ma kien hemm l-ebda evidenza ta’ mutaġeniċità u ta’ attività klastoġenika rilevanti fi studji in vitro, u

l-ebda evidenza ta’ karċinoġeneċità fil-firien u fil-ġrieden.

Informazzjoni li mhix klinika, magħmula fuq studji konvenzjonali ta’ sigu tà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer, ma’ turi l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Amlodipineawtorizzat

Fi studji dwar it-tossiċità riproduttiva fil-firien, dewmien fil-ħlas, ħlas diffiċli u indeboliment fetali u sopravivenza tal-frieħ kienu osservati meta ngħataw dożi gaduxħoljin. Ma kien hemm l-ebda effett fuq il- fertilità ta’ firien ikkurati mill-ħalq b’amlodipine maleate (irġiel għal 64 jum u nisa għal 14-il jum qabel it-tgħammir) f’dożi ta’ sa 10 mg ta’ amlodipine/kg/kuljumħ (madwar 10 darbiet tad-Doża Massima Rakkomandata għall-Bniedem ta’ 10 mg/kuljumm’g fuq bażi ta’ mg/m2).

li

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

 

inali

 

ċ

 

medi

 

6.4 Prekawzjonijiet speċjali

għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali m’għandux bżonn l-ebda kundizzjoni ta’ temperatura speċjali għall-ħażna. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl u mill-umdità.

Neħħi l-pilloli mill-folja biss immedjatment qabel ma teħodhom.

6.5 In-natura

u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Folji tal-aluminju/aluminju (PA/Al/PVC/Al) f’kaxxa tal-kartun li jkun fiha 28 pillola.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandu jittieħed meta jintrema

L-ebda ħtiġijiet speċjali.

7. DETENTUR

TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim International GmbH

Il-Ġermanja

Binger Str. 173awtorizzat D-55216 Ingelheim am Rhein

8. NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/729/001 (28 pillola)

adux

 

 

ħ

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

 

 

m’g

 

 

li

 

 

inali

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 24 ta’ Novembru 2011

Data tal-aħħar tiġdid:

ċ

 

 

medi

 

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Prodott

 

 

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Onduarp 40 mg/10 mg pilloli

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola fiha 40 mg ta’ telmisartan u 10 mg ta’ amlodipine (bħala amlodipine besilate).

Eċċipjent(i) b’effett magħruf:

Kull pillola fiha 168.64 mg ta’ sorbitol (E420).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola

 

 

 

 

awtorizzat

4.

TAGĦRIF KLINIKU

 

 

 

 

Pillola blu u bojod b’żewġ saffi, b’forma ovali, imnaqqxa bil-kodiċi tal-prodott A2 u l-logo tal-

kumpanija fuq in-naħa l-oħra.

 

 

 

 

 

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

m’g

 

Kura ta’ pressjoni tad-demm għolja essenzjali f’persuni adulti:

 

Terapija addizzjonali

 

 

inali

li

 

 

 

 

 

Onduarp hu indikat għall-uzu fl-adulti li l-pressjoni tad-demm tagħhom ma tkunx ikkontrollata b’mod

adegwat b’amlodipine.

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

Terapija ta’ sostituzzjoni

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazjenti adulti li jkunu qed jirċievu t lmisartan u amlodipine minn pilloli separati jistgħu minflok

jirċievu pilloli Onduarp li fihom l-istess dożi tal-komponenti.

4.2 Pożoloġija uProdottmeto u ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Id-doża rakkomandata ta’ pilloli Onduarp hi ta’ pillola waħda kuljum.

Id-doża massima rakkomandata hi Onduarp 80 mg/10 mg, pillola waħda kuljum. Onduarp hu indikat għal kura fit-tul.

L-għoti ta’ amlodipine mal-grejpfrut jew meraq tal-grejpfrut mhuwiex rakkomandat għax il- bijodisponibilità tista’ tiżdied f’xi pazjenti u tirriżulta f’żieda tal-effetti li jbaxxu l-pressjoni tad-demm (ara sezzjoni 4.5).

Terapija addizzjonali

Onduarp 40 mg/10 mg jista’ jingħata lil pazjenti li l-pressjoni tad-demm tagħhom ma tkunx ikkontrollata b’mod adegwat b’amlodipine 10 mg.

It-titrazzjoni tad-doża individwali bil-komponenti (i.e. amlodipine u telmisartan) hi rakkomandata qabel ma wieħed jaqleb għall-kombinazzjoni tad-doża fissa.Meta jkun klinikament xieraq, bidla diretta minn terapija b’mediċina b’monoterapija għal kombinazzjoni fissa tista’ tiġi kkunsidrata.

Pazjenti kkurati b’10 mg ta’ amlodipine li jesperjenzaw kwalunkwe reazzjonijiet avversi li jillimitaw id-doża bħal edema, jistgħu jaqilbu għal Onduarp 40 mg/5 mg darba kuljum, u jnaqqsu d-doża ta’ amlodipine mingħajr ma jnaqqsu r-rispons totali mistenni kontra l-pressjoni għolja.

Terapija ta’ sostituzzjoni

Pazjenti li qed jirċievu telmisartan u amlodipine minn pilloli separati jistgħu minflok jirċievu pilloli Onduarp li fihom l-istess dożi tal-komponenti f’pillola waħda kuljum, eż. biex itejbu l-konvenjenza jew il-konformità

Popolazzjoni speċjali

Pazjenti anzjani

L-ebda aġġustament fid-doża mhu meħtieġ f’pazjenti anzjani. Hemm ftit informazzjoni disponibbli f’pazjenti anzjani ħafna.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fil-pożoloġija għal pazjenti li għandhom indeboliment tal-kliewi minn ħafif sa moderat. Hemm esperjenza limitata disponibbli f’pazjenti b’indeboliment sever tal- kliewi li qegħdin fuq emodijalisi. Il-kawtela hi rakkomandata meta Onduarp j ntuża f’dawn il-pazjenti għax amlodipine u telmisartan mhumiex dijalizzabbli (ara wkoll sezzjoni 4.4).

L-użu fl-istess ħin ta’ telmisartan flimkien ma’ aliskiren huwa kontr indikat f’pazjenti b’indeboliment

 

adux

awtorizzat

tal-kliewi (GFR < 60 ml/min/1.73 m ) (ara sezzjoni 4.3).

 

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

 

 

F’pazjenti b’indeboliment tal-fwied minn ħafif sa moderat,ħ Onduarp għandu jingħata b’kawtela. Għal

telmisartan, il-pożoloġija m’għandhiex taqbeż 40 mg darba kuljum (ara sezzjoni 4.4). Onduarp hu

kontraindikat f’pazjenti b’indeboliment sever tal-fwied (ara sezzjoni 4.3).

 

m’g

 

 

 

li

 

 

Popolazzjoni pedjatrika

inali

 

 

 

 

 

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Onduarp f t-ċtfal li għandhom inqas minn 18-il sena għadhom ma ġewx

stabbiliti. Dejta mhux disponibbli.

 

 

 

medi

 

 

 

Onduarp jista’ jittieħed mal-ikel jew fuq stonku vojt. Hu rakkomandat li tieħu Onduarp flimkien ma’ ftit likwidu.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Metodu ta’ kif għanduProdottjingħa a

Sensittività eċċessiva għas-sustanzi attivi, għal derivattivi ta’ dihydropyridine, jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1

It-tieni u t-tielet trimestri tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.6)

Disturbi ostruttivi biljari u indeboliment sever tal-fwied

Xokk (li jinkludi xokk kardjoġeniku)

Pressjoni baxxa severa

Ostruzzjoni tal-fluss ’il barra tal-ventriklu tax-xellug (eż. stenosi aortika ta’ grad għoli)

Insuffiċjenza emodinamikament instabbli tal-qalb wara infart mijokardijaku akut

L-użu fl-istess ħin ta’ telmisartan flimkien ma’ aliskiren huwa kontraindikat f’pazjenti b’dijabete mellitus jew b’indeboliment tal-kliewi (GFR < 60 ml/min/1.73 m2) (ara sezzjonijiet 4.2, 4.4, 4.5).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Tqala

Antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II m’għandhomx jinbdew waqt it-tqala. Ħlief jekk it-tkomplija tat-terapija bl-antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II tkun ikkunsidrata li hi essenzjali, il-pazjenti li jkunu qed jippjanaw li joħorġu tqal, għandha tinbidlilhom it-terapija għal waħda b’kuri alternattivi b’mediċini kontra l-pressjoni għolja li għandhom profil tas-sigurtà stabbilit għall-użu fit-tqala. Meta t- tqala tkun iddijanjostikata, il-kura b’antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II għandha titwaqqaf immedjatament, u, jekk ikun xieraq, għandha tinbeda terapija alternattiva (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.6).

Indeboliment tal-fwied

Telmisartan jitneħħa l-aktar fil-bila. F’pazjenti b’disturbi ostruttivi biljari jew insuffiċjenza tal-fwied, jista’ jkun mistenni li jkollhom tneħħija mnaqqsa. Flimkien ma’ dan, bħal fil-każ tal-antagonisti kollha tal-calcium, il-half-life ta’ amlodipine tittawwal f’pazjenti b’indeboliment fil-funzjoni tal-fwied u rakkomandazzjonijiet dwar id-dożaġġ ma kinux stabbiliti. Għaldaqstant, Onduarp għandu jintuża b’kawtela f’dawn il-pazjenti.

Pressjoni għolja renovaskulari

Hemm riskju miżjud ta’ pressjoni baxxa severa u insuffiċjenza tal-kliewiawtorizzatmeta p zjenti bi stenosi Meta Onduarp jintuża f’pazjenti li għandhom indeboliment fil-funzjoni tal-kliewi, monitoraġġ

bilaterali fl-arterji tal-kliewi jew bi stenosi tal-arterja għal kilwa waħda li tkun taħdem, ikunu kkurati bi prodotti mediċinali li jaffettwaw is-sistema renin-angiotensin-aldosterone.

Indeboliment tal-kliewi u trapjant tal-kliewi

perjodiku tal-livelli tal-potassium u tal-livelli tal-krejatinina fis-serum hu rakkomandat. M’hemmx

esperjenza dwar l-għoti ta’ Onduarp f’pazjenti bi trapjant riċenti tal-kliewi. Telmisartan u Amlodipine

mhumiex dijalizzabbli.

 

 

ħ

 

m’g

adux

Ipovolemija intravaskulari

 

 

Pressjoni baxxa sintomatika, speċjalment wara li-ewwel doża, tista’ sseħħ f’pazjenti li għandhom

volum u/jew sodium li jkun tnaqqas minn, eż. terapija dijuretika vigoruża, restrizzjoni tal-melħ fid-

dieta, dijarea jew rimettar. Dawn il-kund zzjonijiet għandhom jiġu kkoreġuti qabel l-għoti ta’

 

ċ

 

il-pazjent għandu jitpoġġa mimdud fuq dahru, u

telmisartan. Jekk isseħħ pressjoni baxxa b’Onduarp,inali

 

medi

 

 

 

jekk ikun meħtieġ, jingħata infużjoni ġol-vini ta’ likwidu mielaħ. Il-kura tista’ titkompla ġaladarba l-

pressjoni tad-demm tkun stabbilizzat.

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

Imblokk doppju tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone

 

L-użu fl-istess ħin ta’ telmisartan flimkien ma’ aliskiren huwa kontraindikat f’pazjenti b’dijabete mellitus jew b’indeboliment tal-kliewi (GFR < 60 ml/min/1.73 m2) (ara sezzjoni 4.3).

Bħala konsegwenza tal-inibizzjoni tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone, pressjoni baxxa, sinkope, iperkalemija u tibdil fil-funzjoni tal-kliewi (li jinkludi insuffiċjenza akuta tal-kliewi), ġie rrappurtat f’individwi suxxettibbli, speċjalment jekk prodotti mediċinali li jaffettwaw lil din is-sistema jingħataw flimkien. Imblokk doppju tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone (eż. billi tagħti telmisartan ma’ imblokkaturi oħrajn tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone) hu għalhekk mhux rakkomandat. Monitoraġġ mill-qrib tal-funzjoni tal-kliewi hu rakkomandat jekk l-għoti flimkien ikun meħtieġ.

Kundizzjonijiet oħrajn bl-istimulazzjoni tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone

F’pazjenti fejn it-ton vaskulari u l-funzjoni tal-kliewi jiddependu b’mod predominanti fuq l-attività tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone (eż. pazjenti b’insuffiċjenza konġestiva severa tal-qalb jew li għandhom mard diġà eżistenti tal-kliewi, li jinkludi stenosi tal-arterja tal-kliewi), il-kura bi prodotti mediċinali oħrajn li jaffettwaw din is-sistema kienet assoċjata ma’ pressjoni baxxa akuta, iperażotemija, oligurja, jew, b’mod rari, ma’ insuffiċjenza tal-kliewi akuta (ara sezzjoni 4.8).

Aldosteroniżmu primarju

Pazjenti b’aldosteroniżmu primarju ġeneralment mhux ser jirrispondu għal prodotti mediċinali kontra l-pressjoni għolja li jaġixxu permezz tal-inibizzjoni tas-sistema renin-angiotensin. Għalhekk, l-użu ta’ telemisartan mhuwiex rakkomandat.

Stenosi tal-valv mitrali u aortiku, kardjomijopatija ipertrofika ostruttiva

Bħal fil-każ ta’ mediċini oħrajn li jwessgħu l-arterji/vini, għandha tingħata attenzjoni speċjali lil pazjenti li jbatu minn stenosi mitrali jew aortika, jew kardjomijopatija ipertrofika ostruttiva.

Anġina pectoris instabbli, infart mijokardijaku akut

M’hemm l-ebda dejta li tappoġġja l-użu ta’ Onduarp f’pazjenti b’anġina pectoris instabbli, u matul, jew fi żmien xahar minn meta jkun seħħ infart mijokardijaku.

Insuffiċjenza tal-qalb

Fi studju fit-tul, ikkontrollat bi plaċebo (PRAISE-2) dwar amlodipine f’pazjenti b’insuffiċjenza tal- qalb ta’ etjoloġija mhux iskemika NYHA III u IV, amlodipine kien assoċjat ma’ żieda fir-rapporti ta’ edema pulmonari minkejja li ma kien hemm l-ebda differenza sinifikanti fl-inċidenza ta’ aggravament

ta’ insuffiċjenza tal-qalb meta mqabbel ma’ plaċebo (ara sezzjoni 5.1).

F’dawn il-pazjenti tista’ sseħħ l-ipogliċemija taħt kura b’telmisartan. Għalhekk, f’dawn il-pazjenti

Pazjenti dijabetiċi kkurati bl-insulina jew mediċini kontra d-dijabeteawtorizzat

għandu jiġi kkunsidrat monitoraġġ adattat tal-glucose fid-demm; aġġus ament fid-doża tal-insulina jew tal-mediċini kontra d-dijabete jista’ jkun meħtieġ meta indikat.

Iperkalemija

L-użu ta’ prodotti mediċinali li jaffettwaw is-sistema renin- ngiotensin-aldosterone jista’ jikkawża

ħ

b’insuffiċjenza tal-kliewi,

l-iperkalemija. L-iperkalemija tista’ tkun fatali fl-anzjani, f’pazjentiadux

m’g

 

f’pazjenti dijabetiċi, f’pazjenti li jkunu kkurati fl-istess ħin bi prodotti mediċinali oħrajn li jistgħu jżidu

li

 

l-livelli tal-potassium, u/jew f’pazjenti b’avven menti interkurrenti.

 

inali

 

Qabel tikkunsidra l-użu fl-istess ħin ta’ prodotti mediċinali li jaffettwaw is-sistema

ċli għandhom ikunu kkunsidrati huma:

-Dijabete mellitus, indebolimmedint tal-kliewi, età (> 70 sena)

-Kumbinazzjoni ma’ prodott mediċinali wieħed jew aktar li jaffettwaw is-sistema renin-angiotensinProdott-aldos erone u/jew is-supplimenti tal-potassium. Prodotti mediċinali jew klassijiet terapewtiċi ta’ prodotti mediċinali li jistgħu jikkawżaw iperkalemija huma sostituti tal- melħ li fihom potassium, dijuretiċi li jisperjaw potassium, inibituri ta’ ACE, antagonisti tar- riċetturi ta’ angi tensin II, mediċini mhux sterojdi kontra l-infjammazzjoni (NSAIDs, li jinkludu inibituri COX-2 selettivi), eparina, immunosoppressivi (cyclosporin jew tacrolimus) u trimethoprim.

-Avvenimenti interkurrenti, b’mod partikulari d-deidrazzjoni, dikumpensazzjoni akuta kardijaka, aċidożi metabolika, funzjoni tal-kliewi li tmur għall-agħar, kundizzjoni tal-kliewi li tmur għall-

agħar għal għarrieda (eż. mard infettiv), lisi ċellulari (eż. iskemija akuta fir-riġlejn jew fid- dirgħajn, rabdomijolisi, trawma estensiva).renin-angiotensin-aldosterone, il-proporzjon tal-benefiċċju/riskju għandu jkun evalwat.Il-fatturi ewlenin tar-riskju għall-iperkalemija

Il-livell ta’ potassium fis-serum għandu jiġi mmonitorjat mill-qrib f’dawn il-pazjenti (ara sezzjoni 4.5).

Sorbitol

Dan il-prodott fih sorbitol (E420). Pazjenti li għandhom problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għall- fructose, m’għandhomx jieħdu Onduarp.

Oħrajn

Bħal kull prodott mediċinali kontra l-pressjoni għolja, it-tnaqqis eċċessiv fil-pressjoni tad-demm f’pazjenti b’kardjomijopatija iskemika jew b’mard kardjovaskulari iskemiku, jista’ jirriżulta f’infart mijokardijaku jew f’puplesija.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma ġew osservati l-ebda interazzjonijiet bejn iż-żewġ komponenti ta’ dawn il-kumbinazzjonijiet ta’ doża fissa fi studji kliniċi.

Interazzjonijiet komuni ta’ din il-kumbinazzjoni

Ma twettaq l-ebda studju ta’ interazzjoni.

Biex jiġi kkunsidrat meta jsir l-użu fl-istess ħin

Prodotti mediċinali oħrajn kontra l-pressjoni għolja

L-effett li jbaxxi l-pressjoni tad-demm ta’ Onduarp jista’ jiżdied bl-użu fl-istess ħin ta’ prodotti mediċinali oħrajn kontra l-pressjoni għolja.

Prodotti mediċinali li għandhom il-potenzjal li jbaxxu l-pressjoni tad-demm

Ibbażat fuq il-proprjetajiet farmakoloġiċi tagħhom, jista’ jkun mistenni li l-prodotti mediċinali li ġejjin jistgħu jżidu l-effetti ipotensivi tal-mediċini kollha kontra l-pressjoni għolja, li jinkludu Onduarp, eż. baclofen, amifostine, newroleptiċi jew antidipressanti. Flimkien ma’ dan, pressjoni tad-demm baxxa meta wieħed ikun bilwieqfa tista’ tiggrava permezz tal-alkoħol.

Kortikosterojdi (rotta sistemika)

 

 

 

awtorizzat

Tnaqqis tal-effett kontra l-pressjoni għolja.

 

adux

Interazzjonijiet marbuta ma’ telmisartan

 

 

 

Kontraindikat (ara sezzjoni 4.3)

 

 

 

 

 

ħ

 

Imblokk doppju tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone (RAAS)

 

 

 

m’g

 

 

Il-kombinazzjoni ta’ telmisartan u aliskiren h jalikontraindikata f’pazjenti b’dijabete mellitus jew

b’indeboliment tal-kliewi (GFR < 60 ml/min/1.73 m2) u mhijiex rakkomandata f’pazjenti oħrajn (ara

sezzjonijiet 4.3, 4.4).

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

L-użu fl-istess ħin mhuwiex rakkoman at

 

 

 

Dijuretiċi li jisperjaw potassium medijew supplimenti tal-potassium

 

Antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II bħal telmisartan, inaqqsu t-telf tal-potassium kkaġunat minn

Prodott

 

 

 

 

Dijuretiċi li jisperjaw p tassium, eż. spirinolactone, eplerenone, triamterene, jew amiloride, supplimenti tal-potassium, jew sostituti tal-melħ li fihom il-potassium jistgħu jwasslu għal żieda sinifikanti ta’ potassium fis-serum. Jekk l-użu fl-istess ħin ikun indikat minħabba li jkun hemm ipokalemija dokumentata, dawn għandhom jintużaw b’kawtela u b’monitoraġġ frekwenti tal- potassium fis-serum.

Lithium

Żidiet riversibbli fil-konċentrazzjonijiet tal-lithium fis-serum u t-tossiċità kienu rrappurtati waqt l- għoti fl-istess ħin ta’ lithium ma’ inibituri ta’ enzimi li jibdlu angiotensin, u ma’ antagonisti tarri ċetturi ta’ angiotensin II, li jinkludu telmisartan. Jekk l-użu ta’ din il-kumbinazzjoni jkun meħtieġ, monitoraġġ b’kawtela tal-livelli tal-lithium fis-serum hu rakkomandat.

L-użu fl-istess ħin li jeħtieġ l-attenzjoni

Prodotti mediċinali mhux sterojdi kontra l-infjammazzjoni

NSAIDs (i.e. acetylsalicylic acid f’korsijiet tad-dożaġġ kontra l-infjammazzjoni, inibituri COX-2 u NSAIDs mhux selettivi) jistgħu jnaqqsu l-effett kontra l-pressjoni għolja ta’ antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II. F’xi pazjenti li għandhom il-funzjoni tal-kliewi kompromessa (eż. pazjenti deidratati jew pazjenti anzjani b’funzjoni tal-kliewi kompromessa), l-għoti flimkien ta’ antagonisti tar-riċetturi

ta’ angiotensin II u prodotti mediċinali li jinibixxu cyclo-oxygenase, jistgħu jirriżultaw f’deterjorament addizzjonali tal-funzjoni tal-kliewi, li jinkludi l-possibbiltà ta’ insuffiċjenza akuta tal- kliewi, li normalment tkun riversibbli. Għalhekk, din il-kumbinazzjoni ta’ mediċini għandha tingħata b’kawtela, speċjalment lil persuni anzjani. Il-pazjenti għandhom jiġu idratati b’mod adegwat u għandha tingħata konsiderazzjoni lill-monitoraġġ tal-funzjoni tal-kliewi wara l-bidu ta’ terapija fl- istess ħin u perjodikament wara dan.

Ramipril

Fi studju wieħed, l-għoti flimkien ta’ telmisartan u ramipril wassal għal żieda ta’ sa 2.5 darbiet fl- AUC0-24 u s-Cmax ta’ ramipril u ramiprilat. Ir-rilevanza klinika ta’ din l-osservazzjoni mhijiex magħrufa.

L-użu fl-istess ħin għandu jiġi meqjus

Digoxin

Meta telmisartan kien mogħti flimkien ma’ digoxin, ġew osservati żidiet medji fl-ogħla konċentrazzjonijiet fil-plażma (49%) u fil-konċentrazzjonijiet l-aktar baxxi (20%) ta’ digoxin. Meta jinbeda, jiġi aġġustat u jiġi mwaqqaf telmisartan, il-livelli ta’ digoxin għandhom jiġu mmonitorjati sabiex jinżammu l-livelli fil-medda terapewtika.

Interazzjonijiet marbuta ma’ amlodipine

 

 

awtorizzat

L-użu fl-istess ħin li jeħtieġ l-attenzjoni

 

adux

Inibituri ta’ CYP3A4

 

 

 

Bl-użu fl-istess ħin mal-inibitur ta’ CYP3A4 erythromycin f’pazjenti żgħażagħ u diltiazem f’pazjenti

anzjani rispettivament, il-konċentrazzjoni ta’ amlodipineħfil-plażma żdiedet bi 22% u 50%

rispettivament. Madankollu, ir-rilevanza klinika ta’ din is-sejba mhijiex ċerta. Ma jistax jiġi eskluż li

inibituri qawwija ta’ CYP3A4 (i.e. ketoconazole, traconazole, ritonavir) jistgħu jżidu l-

 

m’g

 

 

li

 

 

konċentrazzjonijiet ta’ amlodipine fil-plażma fi grad ikbar minn dak ta’ diltiazem. Amlodipine għandu

jintuża b’kawtela flimkien ma’ inibituri ta’ CYP3A4. Madankollu, l-ebda avvenimenti avversi

attribwibbli għal din l-interazzjoni ma k e u rrappurtati.

 

 

inali

 

 

 

ċ

 

 

 

Inducers ta’ CYP3A4

 

 

 

M’hemm l-ebda dejta disponibblimedidwar l-effett ta’ inducers ta’ CYP3A4 fuq amlodipine. L-użu fl-

Grejpfrut u meraq tal-grejpfrut

istess ħin ta’ inducers ta’ CYP3A4 (i.e. rifampicin, Hypericum perforatum) jista’ jwassal għal konċentrazzjoni iktarProdottbaxxa ta’ amlodipine fil-plażma.

L-għoti fl-istess ħin ta’ 240 ml ta’ meraq tal-grejpfrut ma’ doża orali waħda ta’ 10 mg ta’ amlodipine lil 20 voluntiera b’saħħithom ma wriex effett sinifikanti fuq il-karatteristiċi farmakokinetiċi ta’ amlodipine. L-użu fl-istess ħin ta’ amlodipine u grejpfrut jew meraq tal-grejpfrut xorta waħda mhuwiex rakkomandat fil-pazjenti, għax il-bijodisponibilità ta’ amlodipine tista’ tiżdied f’xi wħud u tista’ tirriżulta f’żieda ta’ effetti ipotensivi.

L-użu fl-istess ħin li għandu jiġi kkunsidrat

Simvastatin

L-għoti flimkien ta’ dożi multipli ta’ amlodipine ma’ simvastatin 80 mg irriżulta f’żieda fl-esponiment għal simvastatin ta’ sa 77% meta mqabbel ma’ simvastatin waħdu. Għalhekk, id-doża ta’ simvastatin għandha tiġi limitata għal 20 mg kuljum f’pazjenti fuq amlodipine.

Oħrajn

Amlodipine ingħata b’mod sigur flimkien ma’ digoxin, warfarin, atorvastatin, sildenafil, prodotti mediċinali kontra l-aċidu (aluminium hydroxide gel, magnesium hydroxide, simeticone), cimetidine,

ciclosporin, antibijotiċi u prodotti mediċinali ipoglikemiċi orali. Meta amlodipine u sildenafil intużaw flimkien, kull sustanza ħolqot b’mod indipendenti l-effett tagħha li jbaxxi l-pressjoni tad-demm.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx dejta biżżejjed dwar l-użu ta’ Onduarp f’nisa tqal. Ma sarux studji dwar tossiċità riproduttiva fl-annimali b’Onduarp.

Telmisartan

L-użu ta’ antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II mhuwiex rakkomandat matul l-ewwel trimestru tat- tqala (ara sezzjoni 4.4). L-użu ta’ antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II hu kontraindikat matul it- tieni u t-tielet trimestri tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Studji b’telmisartan fuq l-annimali wrew tossiċità riproduttiva (ara sezzjoni 5.3).

Evidenza epidemjoloġika dwar ir-riskju ta’ teratoġeniċità wara espożizzjoni għal inibituri ta’ ACE

matul l-ewwel trimestru tat-tqala ma kinitx konklużiva; madankollu, żieda żgħira fir-riskju ma tistax

tiġi eskluża. Filwaqt li m’hemm l-ebda dejta epidemjoloġika kkontrollata dwar ir-riskju b’antagonisti

tar-riċetturi ta’ angiotensin II, riskji simili jistgħu jeżistu għal din ilawtorizzat-klassi ta’ prodotti mediċinali. Ħlief jekk it-tkomplija tat-terapija bl-antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II kun ikkunsidrata li hi

essenzjali, il-pazjenti li jkunu qed jippjanaw li joħorġu tqal, għandha tinbidlilhom it-terapija għal waħda b’kuri alternattivi b’mediċini kontra l-pressjoni għolja li għandhom profil tas-sigurtà stabbilit

għall-użu fit-tqala. Meta t-tqala tkun iddijanjostikata, il-kura b’antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin

II għandha titwaqqaf immedjatament, u, jekk ikun xieraq, għ ndha tinbeda terapija alternattiva.

 

 

 

 

adux

 

 

 

ħ

Hu magħruf li espożizzjoni għat-terapija b’antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II matul it-tieni u

t-tielet trimestri, tikkaġuna fetotossiċità umana (tnaqqis fil-funzjoni tal-kliewi, oligohydramnios,

 

 

 

m’g

 

ittardjar fl-ossifikazzjoni tal-kranju) u tossiċità lif t-trabi tat-twelid (insuffiċjenza tal-kliewi, pressjoni

baxxa, iperkalemija) (ara sezzjoni 5.3).

 

 

 

 

inali

 

 

Jekk tkun seħħet espożizzjoni għal antago isti tar-riċetturi ta’ angiotensin II mit-tieni trimestru tat-

 

 

ċ

 

 

tqala, hu rakkomandat li jsir test ultrasoniku tal-funzjoni tal-kliewi u tal-kranju.

 

 

medi

 

 

Tfal żgħar li ommijiethom ikunu ħa u antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II, għandhom ikunu

osservati mill-qrib għal pressjoni baxxa (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Amlodipine

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

Dejta fuq numru limitat ta’ tqaliet esposti ma tindikax li amlodipine jew antagonisti oħrajn ta’ riċetturi tal-calcium għandhom effett li jagħmel ħsara lis-saħħa tal-fetu. Madankollu, jista’ jkun hemm riskju ta’ ħlas imtawwal.

Treddigħ

Minħabba li m’hemm l-ebda informazzjoni disponibbli dwar l-użu ta’ telmisartan u/jew amlodipine waqt it-treddigħ, Onduarp mhuwiex rakkomandat u kuri alternattivi li għandhom profili aħjar tas- sigurtà stabbiliti waqt it-treddigħ huma preferibbli, speċjalment meta omm tkun tredda’ tarbija tat- twelid jew tarbija li twieldet qabel iż-żmien.

Fertilità

M’hemm l-ebda dejta disponibbli minn studji kliniċi kkontrollati bil-Kombinazzjoni ta’ Doża Fissa jew bil-komponenti individwali.

Ma sarux studji separati dwar it-tossiċità riproduttiva bil-kombinazzjoni ta’ telmisartan u amlodipine. Fi studji ta’ qabel l-użu kliniku, ma ġew osservati l-ebda effetti ta’ telmisartan fuq il-fertilità tal-irġiel u tan-nisa.

Sommarju tal-profil tas-sigurtà
Bl-istess mod, ma ġew irrappurtati l-ebda effetti fuq il-fertilità tal-irġiel u tan-nisa għal amlodipine (ara sezzjoni 5.3).
Tibdil bijokimiku riversibbli fir-ras tal-ispermatożoa li jista’ jindebbolixxi l-fekondazzjoni kien osservat għal imblokkaturi tal-kanal tal-calcium fi studji ta’ qabel l-użu kliniku u in vitro. L-ebda rilevanza klinika ma ġiet stabbilita.
4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni
Onduarp għandu influwenza moderata fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni. Il-pazjenti għandhom jingħataw parir li jista’ jkollhom reazzjonijiet avversi bħal sinkope, ngħas, mejt, jew sturdament matul il-kura (ara sezzjoni 4.8). Għalhekk, il-kawtela għandha tiġi rakkomandata meta ssuq jew tuża l- magni. Jekk il-pazjenti jkollhom dawn reazzjonijiet avversi, huma għandhom jevitaw xogħol potenzjalment perikoluż bħal sewqan jew l-użu ta’ makkinarju.
4.8 Effetti mhux mixtieqa

L-iktar reazzjonijiet avversi komuni jinkludu sturdament u edema periferali.awtorizzatSinkope serju jista’ jseħħ b’mod rari (f’inqas minn każ 1 f’kull 1,000 pazjent).

Is-sigurtà u tollerabilità ta’ Onduarp ġew evalwati f’ħames studji kliniċi kkontrollati fuq iktar minn 3500 pazjent, li iktar minn 2500 minnhom irċivew telmisartan flimkien ma’ amlodipine.

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

ħ

Ir-reazzjonijiet avversi ġew ikklassifikati skont kategoriji ta’aduxfrekwenza bl-użu tal-konvenzjoni li

 

m’g

ġejja: komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100); rari

(≥1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000), hux magħrufa (ma tistax tittieħed stima mid-data

disponibbli).

li

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa għandhom jitniżżlu skond is-serjetà tagħhom. L-

effetti li huma l-aktar serji għandhom j tniinaliżżlu l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

 

 

ċ

 

 

 

Klassi tal-Organi

 

Komuni

 

Mhux komuni

Rari

tas-Sistema

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

Infezzjonijiet u

 

 

 

 

ċistite

infestazzjonijiet

 

 

 

 

 

Disturbi psikjatriċi

 

 

 

dipressjoni,

 

Prodott

 

 

ansjetà,

 

 

 

nuqqas ta’ rqad

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema

sturdament

 

ngħas,

sinkope,

nervuża

 

 

 

migranja,

newropatija periferali,

 

 

 

 

uġigħ ta’ ras,

ipoestesija,

 

 

 

 

parestesija

indeboliment fis-sens

 

 

 

 

 

tat-togħma,

 

 

 

 

 

rogħda

Disturbi fil-widnejn u

 

 

mejt

 

fis-sistema labirintika

 

 

 

 

Disturbi fil-qalb

 

 

 

bradikardija,

 

 

 

 

 

palpitazzjonijiet

 

Disturbi vaskulari

 

 

pressjoni tad-demm

 

 

 

 

 

baxxa, pressjoni

 

 

 

 

 

tad-demm baxxa meta

 

 

 

 

 

wieħed iqum

 

 

 

 

 

bilwieqfa, fwawar

 

 

 

 

 

Disturbi respiratorji,

 

sogħla

 

 

toraċiċi u medjastinali:

 

 

 

 

Disturbi gastro-

 

uġigħ addominali,

rimettar,

intestinali

 

dijarea

 

ipertrofija ġinġivali,

 

 

nawseja

 

dispepsja,

 

 

 

 

ħalq xott

Mard fil-ġilda u fit-

 

ħakk

 

ekżema, eritema,

tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

 

 

raxx

Disturbi muskolu-

 

artralġja,

 

uġigħ fid-dahar,

skeletriċi u tat-tessuti

 

spażmi tal-muskoli

uġigħ fl-estremitajiet

konnettivi

 

(bugħawwieġ fir-

(uġigħ fir-riġlejn)

 

 

riġlejn), majalġja

 

Disturbi fil-kliewi u

 

 

 

notturnja

fis-sistema urinarja

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema

 

anormalità erettili

 

riproduttiva u fis-sider

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u

edema periferali

astenja,

 

Telqa

kondizzjonijiet ta’

 

uġigħ fis-sider, għeja

 

mnejn jingħata

 

kbira,

 

 

 

 

edema

 

 

Investigazzjonijiet

 

żieda fl-enzimi tal-

żieda tal-uric acid fid-

 

 

fwied

 

demm

 

 

 

awtorizzat

Informazzjoni addizzjonali dwar komponenti individwali

 

 

Ir-reazzjonijiet avversi li kienu rrappurtati qabel b’wieħed mill-komponenti individwali (telmisartan

 

 

 

 

adux

jew amlodipine) jistgħu jkunu reazzjonijiet avversi potenzjaliħ

b’Onduarp ukoll, anki jekk dawn ma

kinux osservati fil-provi kliniċi jew matul il-perjodu ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

 

 

 

m’g

 

 

Telmisartan

 

 

li

 

 

 

 

inali

 

 

Infezzjonijiet u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

infestazzjonijiet

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni:

Inf zzjoni fil-parti ta’ fuq tal-apparat respiratorju li tinkludi

 

 

farinġite u sinusite, infezzjoni fl-apparat urinarju li tinkludi ċistite

Rari:

 

medi

 

 

 

Sepsis li tinkludi riżultat fatali

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

 

 

Mhux komuni:

Anemija

 

 

Rari:

Prodott

Tromboċitopenija, eosinofilija

 

Disturbi fis-sistema immuni

 

 

 

 

Rari:

 

Sensittività eċċessiva, reazzjoni anafilattika

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

 

 

 

Mhux komuni:

Iperkalemija

 

 

Rari:

 

Ipogliċemija (f’pazjenti dijabetiċi)

Disturbi fl-għajnejn

 

 

 

 

Rari:

 

Disturbi tal-vista

 

 

Disturbi fil-qalb

 

 

 

 

 

Rari:

 

Takikardija

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

 

 

 

 

Mhux komuni:

Dispnea

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali

 

 

 

 

 

Mhux komuni:

Gass

 

 

 

 

Rari:

Skonfort fl-istonku

 

 

 

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

Funzjoni anormali tal-fwied, disturb fil-fwied2

 

Rari:

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

 

 

 

Mhux komuni:

Iperidrosi

 

 

 

 

Rari:

Anġjoedema (b’riżultat fatali), eruzzjoni minħabba l-mediċina,

 

 

eruzzjoni tossika tal-ġilda, urtikarja

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti konnettivi

 

 

 

 

Rari:

Uġigħ fit-tendini (sintomi qishom tendinite)

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja

 

awtorizzat

 

 

 

 

Mhux komuni:

Indeboliment tal-kliewi li jinkludi insuffiċjenza renali akuta

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

 

 

 

 

Rari:

Mard bħal dak tal-influwenza

 

 

Investigazzjonijiet

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni:

Żieda fil-kreatinina tad-demm

 

 

 

Rari:

Żieda tal-creatine phosphokinaseħ

fid-demm, tnaqqis fl-emoglobina

1: l-avveniment jista’ jkun sejba b’kumbinazzjoni jew hu marbuta ma’ mekkaniżmu li bħalissa

 

li

 

 

 

mhuwiex magħruf

m’g

 

 

 

 

: il-maġġoranza ta’ każijiet ta’ disturb anorma tal-fwied/disturb tal-fwied minn esperjenza ta’ wara

t-tqegħid fis-suq b’telmisartan, seħħew f’p zjenti Ġappuniżi. Hemm aktar ċans li pazjenti Ġappuniżi

 

 

ċ

jkollhom dawn ir-reazzjonijiet avversi. inali

Amlodipine

Prodott

medi

 

 

 

Disturbi tad-demm u tas-sis ema limfatika

Rari ħafna:

 

Lewkoċitopenija, tromboċitopenija

Disturbi fis-sistema immuni

 

Rari ħafna:

 

Sensittività eċċessiva

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

Rari ħafna:

 

Ipergliċemija

Disturbi psikjatriċi

 

Mhux komuni:

Tibil fil-burdata

Rari:

 

Konfuzjoni

Disturbi fis-sistema nervuża

 

Rari ħafna:

 

Sindrome extrapiramidali

Disturbi fl-għajnejn

 

Mhux komuni:

Indeboliment tal-vista

Investigazzjonijiet Prodott Mhux komuni:
4.9 Doża eċċessiva

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika

Mhux komuni: Żanżin fil-widnejn

Disturbi fil-qalb

Rari ħafna: Infart mijokardijaku, arritmija, takikardija ventrikulari, fibrillazzjoni atrijali

Disturbi vaskulari

 

 

 

 

 

 

Rari ħafna:

Vaskulite

 

 

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

 

 

 

 

Mhux komuni:

Qtugħ ta’ nifs, rinite

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni:

Tibdil fil-mod ta’ kif is-soltu tipporga

Rari ħafna:

Pankreatite, gastrite

 

 

 

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

 

 

 

 

 

 

Rari ħafna:

Epatite, suffejra, żidiet fl-enzima tal-fwied (il-biċċa l-kbira

 

tagħhom konsistenti ma’ kolestasi

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

 

 

 

Mhux komuni:

Alopeċja, purpura, tibdil fil-kulur t l-ġilda, iperidrosi

Rari ħafna:

 

 

 

 

 

awtorizzat

Anġjoedema, eritema multiforme, urtikarja, dermatite bil-qxur,

 

sindrome ta’ Stevens-Johnson, sensittività għad-dawl

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja

 

 

 

adux

 

 

 

ħ

 

Mhux komuni:

Disturbi meta tagħ el l-awrina, pollakijurija

 

 

 

m’g

 

 

Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider

li

 

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni:

Ġinekom stija

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

 

 

 

Mhux komuni:

Uġigħ

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

Żieda fil-piż, tnaqqis fil-piż

Sintomi

Sinjali u sintomi ta’ doża eċċessiva huma mistennija li jikkorrispondu ma’ effetti farmakoloġiċi esaġerati. L-iktar manifestazzjonjiet prominenti ta’ doża eċċessiva ta’ telmisartan huma mistennija li jkunu pressjoni tad-demm baxxa u takikardja; bradikardja, sturdament, rimettar, żieda fil-livell tal- krejatinina fis-serum, u insuffiċjenza akuta tal-kliewi kienu wkoll irrappurtati.

Doża eċċessiva b’amlodipine tista’ tirriżulta f’vażodilatazzjoni periferali eċċessiva u possibbilment takikardija bħala rispons għal pressjoni baxxa. Pressjoni baxxa sistemika notevoli u probabbilment fit- tul, sa, u li tinkludi xokk b’riżultat fatali, kienet irrappurtata.

Kura

Il-pazjent għandu jkun immonitorjat mill-qrib, u l-kura għandha tkun sintomatika u ta’ appoġġ. L- immaniġġjar jiddependi fuq il-ħin minn meta d-doża tkun ittieħdet, u fuq is-severità tas-sintomi. Miżuri ssuġġeriti jinkludu li l-pazjent jiġi mġiegħel jirremetti u/jew il-ħasil ġastriku. Faħam attivat (activated charcoal) jista’ jkun utli fil-kura ta’ doża eċċessiva kemm ta’ telmisartan kif ukoll ta’ amlodipine.

Il-livelli tal-elettroliti u tal-krejatinina fis-serum għandhom ikunu mmonitorjati ta’ spiss. Jekk isseħħ pressjoni baxxa, il-pazjent għandu jinżamm mimdud fuq dahru bir-riġlejn u d-dirgħajn imtella’ ’l fuq, u jingħata malajr sostituti tal-melħ u tal-volum. Għandha tinbeda kura ta’ appoġġ. Calcium gluconate ġol-vini jista’ jkun utli biex ireġġa’ lura l-effetti tal-imblokk tal-kanal tal-calcium. Telmisartan u Amlodipine ma jitneħħewx permezz tal-emodijalisi.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini li jaġixxu fuq is-sistema renin-angiotensin, antagonisti ta’ angiotensin II u imblokkaturi tal-kanal tal-calcium; Kodiċi ATC: C09DB04.

Onduarp jikkombina żewġ komposti kontra l-pressjoni għolja b’mekkaniżmi kumplimentari biex jikkontrolla l-pressjoni tad-demm f’pazjenti bi pressjoni għolja essenzjali: antagonist tar-riċetturi ta’ angiotensin II, telmisartan, u imblokkatur dihydropyridinic tal-kanal tal-calcium, amlodipine.

Din il-kumbinazzjoni ta’ dawn is-sustanzi għandha effett addizzjonali kontra l-pressjoni għolja, u tbaxxi l-pressjoni tad-demm iktar milli kieku jingħata xi komponent wieħed minnhom biss. Onduarp mogħti darba kuljum jipproduċi tnaqqis effettiv u konsistenti fil-pressjoni tad-demm fil- medda tad-doża terapewtika ta’ 24 siegħa.

Telmisartanawtorizzat Telmisartan hu attiv oralment u antagonist speċifiku ta’ riċettur ta’ angiotensin II (tip AT1).

Telmisartan jieħu post angiotensin II b’affinità għolja ħafnaaduxmis-sit fejn jeħel fis-sottotip tar-riċettur AT1, li hu responsabbli għall-azzjonijiet magħrufa ta’ angiotensin II. Telmisartan ma juri l-ebda attività agonista parzjali fir-riċettur AT1. Telmisartan jeħel b’mod selettiv mar-riċettur AT1. It-twaħħil idum ħafna. Telmisartan ma jurix affinità għal riċetturi oħrajn, li jinkludu AT2 u riċetturi AT oħrajn

inqas ikkaratterizzati. Il-rwol funzjonali ta’ dawn irm’g-riċetturi mhuwiex magħruf, kif lanqas hu magħruf l-effett tal-istimulazzjoni żejda possibbli tagħhomliminn angiotensin II, li l-livelli tiegħu jiżdiedu permezz ta’ telmisartan. Il-livelli ta’ aldosterone fil-plażma jitnaqqsu minn telmisartan. Telmisartan

ma jinibixxix ir-renin fil-plażma umana jew jimblokka l-kanali tal-joni. Telmisartan ma jinibixxix l-

enzima li tibdel angiotensin (kininase II),inalil-enzima li tiddegrada wkoll bradykinin. Għalhekk mhux

 

ċ

mistenni li jsaħħaħ ir-reazzjonijiet avversi medjati minn bradykinin.

Fil- bnedmin, doża ta’ 80 mg

a’ telmisartan kważi tinibixxi kompletament iż-żieda fil-pressjoni tad-

demm ikkawżata minn angi

medi

ensin II. Dan l-effett inibitorju jinżamm għal 24 siegħa u jista’ jibqa’

jitkejjel sa 48 siegħa.

 

Wara l-ewwel dożProdotta ta’ telmisartan, l-attività kontra l-pressjoni għolja ssir evidenti gradwalment fi

żmien 3 sigħat. It-tnaqqis massimu fil-pressjoni tad-demm ġeneralment jinkiseb minn 4 sa ġimgħat

wara l-bidu tal-kura, u jibqa’ sostnut matul terapija fit-tul.

L-effett kontra l-pressjoni tad-demm jippersisti b’mod kostanti għal 24 siegħa wara li jingħata d- dożaġġ, u jinkludi l-aħħar 4 sigħat qabel id-doża li jkun imiss, kif muri mill-kejl tal-pressjoni tad- demm ambulatorja. Dan hu kkonfermat mill-proporzjonijiet bejn il-livelli l-aktar baxxi mqabbla mal- ogħla livelli, li kienu aktar minn 80% b’mod konsistenti, osservati wara li ngħataw dożi ta’ 40 u 80 mg ta’ telmisartan fi provi kliniċi b’telmisartan ikkontrollati bi plaċebo. Hemm tendenza apparenti għal relazzjoni bejn doża u l-ħin tal-irkupru ta’ pressjoni sistolika tad-demm fil-linja bażi (SBP). F’dan ir- rigward, id-dejta dwar pressjoni dijastolika tad-demm (DBP) hi inkonsistenti.

F’pazjenti bi pressjoni għolja, telmisartan inaqqas kemm il-pressjoni sistolika kif ukoll dik dijastolika, mingħajr ma jaffettwa r-rata tal-polz. Il-kontribuzzjoni tal-effett dijuretiku u natriuretiku tal-prodott mediċinali għall-attività ipotensiva tagħha, għad trid tiġi definita. L-effikaċja anti-ipertensiva ta’ telmisartan hi komparabbli ma’ dik ta’ mediċini li jirrappreżentaw kategoriji oħrajn ta’ mediċini kontra l-pressjoni għolja (dan intwera fi provi kliniċi li qabblu telmisartan ma’ amlodipine, atenolol, enalapril, hydrochlorothiazide, u lisinopril).

Meta l-kura b’telmisartan titwaqqaf ħesrem, il-pressjoni tad-demm terġa’ lura għal kif kienet qabel ma bdiet il-kura, fuq perjodu ta’ diversi ġranet, mingħajr ma’ jkun hemm ħjiel ta’ pressjoni għolja rebound.

L-inċidenza ta’ sogħla xotta kienet iktar baxxa b’mod sinifikanti f’pazjenti kkurati b’telmisartan milli f’dawk li ngħataw inibituri tal-enzimi li jibdlu angiotensin, fi provi kliniċi li qabblu direttament iż- żewġ kuri kontra l-pressjoni għolja.

Amlodipine

Amlodipine hu inibitur tal-influss tal-joni tal-calcium tal-grupp dihydropyridine (imblokkatur bil-mod tal-kanal jew antagonist tal-joni tal-calcium) u jinibixxi l-influss transmembrane tal-joni tal-calcium ġol-muskolu lixx kardijaku u vaskulari. Il-mekkaniżmu tal-azzjoni kontra l-pressjoni għolja ta’ amlodipine hu minħabba effett rilassanti dirett fuq il-muskolu lixx vaskulari, li jwassal għal tnaqqis fir-reżistenza vaskulari periferali u fil-pressjoni tad-demm. Dejta sperimentali tindika li amlodipine jeħel kemm mas-siti ta’ dihydropyridine kif ukoll ta’ non-dihydropyridine. Amlodipine hu

relattivament selettiv għal vini/arterji, b’effett akbar fuq ċelluli vaskulari tal-muskoli lixxi milli fuq iċ- ċelluli tal-muskoli kardijaċi.

pressjoni tad-demm kemm fil-pożizzjoni mimduda kif ukoll bilwieqfaawtorizzatmatul l-intervall ta’ 24 siegħa. Minħabba l-bidu bil-mod tal-azzjoni, pressjoni baxxa akuta mhijiex kara eristika tal-għoti ta’

F’pazjenti bi pressjoni għolja, dożaġġ ta’ darba kuljum jipprovdi tnaqqis kl n kament sinifikanti tal-

amlodipine.

F’pazjenti bi pressjoni għolja b’funzjoni normali tal-kliewi, dożi terapewtiċi ta’ amlodipine rriżultaw

fi tnaqqis fir-reżistenza vaskulari tal-kliewi u żieda fir-rata ta’ filtrazzjoni glomerulari u fluss effettiv

tal-plażma fil-kliewi, mingħajr tibdil fil-porzjon ta’ filtrazzjoni jew proteinuria.

 

 

adux

 

ħ

Amlodipine ma kienx assoċjat ma’ kwalunkwe effetti metaboliċi avversi jew tibdil fil-lipidi fil-

plażma, u hu adattat għall-użu f’pazjenti b’ażżma, dijabete, u gotta.

 

m’g

 

 

li

 

L-użu f’pazjenti b’insuffiċjenza tal-qalb

 

qalb ta’ NYHA Klassi II-IV, urew li amlodipineinali ma wassalx għal deterjorament kliniku kif imkejjel

Studji emodinamiċi u provi kliniċi kkontrollati bbażati fuq l-eżerċizzju f’pazjenti b’insuffiċjenza tal-

 

ċ

 

 

medi

 

permezz ta’ tolleranza għall-eżerċizzju, porzjon ta’ tfigħ ’il barra ventrikulari tax-xellug u

sintomatoloġija klinika.

 

 

Prodott

 

 

Studju kkontrollat bi plaċebo (PRAISE) li kien maħsub biex jevalwa pazjenti b’insuffiċjenza tal-qalb ta’ NYHA Klassi III-IV li kienu qed jirċievu digoxin, dijuretiċi u inibituri ta’ ACE, wera li amlodipine ma wassalx għal żieda fi riskju ta’ mortalità jew mortalità u morbożità kombinati ma’ insuffiċjenza tal- qalb.

Fi studju follow-up, fit-tul, ikkontrollat bi plaċebo (PRAISE-2) ta’ amlodipine f’pazjenti b’insuffiċjenza tal-qalb ta’ NYHA III u IV, mingħajr sintomi kliniċi jew sejbiet oġġettivi li jissuġġerixxu mard iskemiku diġà eżistenti, li kienu fuq dożi stabbli ta’ inibituri ta’ ACE, digitalis, u dijuretiċi, amlodipine ma kellu l-ebda effett fuq il-mortalità kardjovaskulari totali. F’din l-istess popolazzjoni amlodipine kien assoċjat ma’ żieda fir-rapporti ta’ edema pulmonari minkejja li ma kien hemm l-ebda differenza sinifikanti fl-inċidenza ta’ aggravament ta’ insuffiċjenza tal-qalb meta mqabbel ma’ plaċebo.

Telmisartan/Amlodipine

Fi studju li dam 8 ġimgħat, multiċentriku, li fih il-pazjenti ntgħażlu b’mod każwali, double-blind, ikkontrollat bil-plaċebo, tat-tip grupp parallel factorial, li sar fuq 1461 pazjent bi pressjoni għolja minn ħafifa sa severa (medja tal-pressjoni tad-demm dijastolika meta pazjent ikun bilqiegħda ta’ ≥95 u ≤119 mmHg), il-kura b’kull doża ta’ kumbinazzjoni ta’ Onduarp rriżultat fi tnaqqis akbar b’mod sinifikanti tal-pressjoni tad-demm dijastolika u sistolika u rati ogħla ta’ kontroll meta mqabbla mal- komponenti rispettivi tal-mediċini mogħtija waħidhom.

Onduarp wera tnaqqis marbut mad-doża fil-pressjoni tad-demm sistolika/dijastolika fil-medda tad- doża terapewtika ta’ –21.8/–16.5 mmHg (40 mg/5 mg), –22.1/–18.2 mmHg (80 mg/5 mg), –24.7/– 20.2 mmHg (40 mg/10 mg) u –26.4/-20.1 mmHg (80 mg/10 mg). It-tnaqqis fil-pressjoni tad-demm dijastolika ta’ <90 mmHg inkiseb f’71.6%, 74.8%, 82.1%, 85.3% tal-pazjenti rispettivament. Il-valuri huma aġġustati għal-linja bażi u l-pajjiż.

Il-maġġoranza tal-effett kontra l-pressjoni għolja ntlaħaq fi żmien ġimagħtejn wara l-bidu tat-terapija. F’sottosett ta’ 1050 pazjent bi pressjoni għolja minn moderata sa severa (DBP ≥100 mmHg) 32.7 – 51.8% irrispondew suffiċjentement għal telmisartan jew amlodipine mogħtija waħidhom. It-tibdil medju osservat fil-pressjoni tad-demm sistolika/dijastolika b’terapija kombinata li fiha amlodipine

5 mg (–22.2/–17.2 mmHg b’40 mg/5 mg; –22.5/–19.1 mmHg b’80 mg/5 mg) kienu komparabbli ma’, jew akbar minn dak li kien osservat b’amlodipine 10 mg (–21.0/–17.6 mmHg) u assoċjat ma’ rati iktar baxxi b’mod sinifikanti ta’ edema (1.4% b’40 mg/5 mg; 0.5% b’80 mg/5 mg; 17.6% b’amlodipine 10 mg).

Monitoraġġ awtomatiku ambulatorju ta’ pressjoni tad-demm (ABPM) li twettaq f’sottosett ta’ 562 pazjent, ikkonferma r-riżultati li kienu osservati fil-klinika fi tnaqqis fil-pressjoni tad-demm sistolika u

dijastolika b’mod konsistenti fuq perjodu kollu tad-dożaġġ ta’ 24 siegħa.

Fi studju multiċentriku addizzjonali, li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’modawtorizzatkażwali, double-blind, ikkontrollat b’mod attiv, grupp parallel, total ta’ 1097 pazjent bi pressjoni għolja minn ħafifa sa

severa, li ma kinux ikkontrollati b’mod adegwat fuq amlodipine 5 mg, irċivew Onduarp (40 mg/ 5 mg jew 80 mg/5 mg) jew amlodipine waħdu (5 mg jew 10 mg). Wara 8 ġimgħat ta’ kura, kull

kumbinazzjoni kienet superjuri b’mod statistikament sinifikanti għaż-żewġ dożi ta’ amlodipine mogħti

waħdu fit-tnaqqis tal-pressjoni tad-demm sistolika u dijastolika (–13.6/–9.4 mmHg, –15.0/–

10.6 mmHg b’40 mg/5 mg, 80 mg/5 mg kontra –6.2/–5.7 mmHg, –11.1/–8.0 mmHg b’amlodipine

 

 

 

ħ

5 mg u 10 mg u nkisbu rati ogħla ta’ kontroll ta’ pressjoniaduxtad-demm dijastolika meta mqabbla ma’

 

 

 

m’g

mediċini rispettivi mogħtija waħidhom (56.7%, 63.8% b’40 mg/5 mg u 80 mg/5 mg kontra 42%,

56.7% b’amlodipine 5 mg u 10 mg). Ir-rati ta’ ede a kienu iktar baxxi b’mod sinifikanti

 

 

 

li

b’40 mg/5 mg u 80 mg/5 mg meta mqabbla ma’ amlodipine 10 mg (4.4% kontra 24.9%,

rispettivament).

 

 

inali

 

 

ċ

Fi studju ieħor multiċentriku, li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, double-blind, ikkontrollat

 

 

medi

 

b’mod attiv, grupp parallel, total ta’ 947 pazjent bi pressjoni għolja minn ħafifa sa severa, li ma kinux

ikkontrollati b’mod adegwat fuq amlodipine 10 mg, irċivew Onduarp (40 mg/10 mg jew 80 mg/

10 mg) jew amlodipine waħdu (10 mg). Wara 8 ġimgħat ta’ kura, kull waħda mill-kuri bil-

 

Prodott

 

 

kumbinazzjoni ta’ mediċini kienet superjuri b’mod statistikament sinifikanti għal terapija b’amlodipine waħdu fit-tnaqqis tal-pressjoni tad-demm dijastolika u sistolika (–11.1/–9.2 mmHg, -11.3/–9.3 mmHg b’40 mg/10 mg, 80 mg/10 mg kontra –7.4/–6.5 mmHg b’amlodipine 10 mg) u nkisbu rati ogħla ta’ normalizzazzjoni tal-pressjoni tad-demm dijastolika meta mqabbla ma’ meta ngħata waħdu (63.7%, 66.5% b’40 mg/10 mg, 80 mg/10 mg kontra 51.1% b’amlodipine 10 mg).

F’żewġ studji li jikkorrispondu, fit-tul, open-label, u follow-up li saru fuq medda addizzjonali ta’ 6 xhur, l-effett ta’ Onduarp nżamm fuq il-perjodu tal-prova. Flimkien ma’ dan, intwera li xi pazjenti li ma kinux ikkontrollati b’mod mhux adegwat b’Onduarp 40 mg/10 mg, kellu tnaqqis addizzjonali tal- pressjoni tad-demm permezz ta’ titrazzjoni ’l fuq għal Onduarp 80 mg/10 mg.

L-inċidenza totali ta’ reazzjonijiet avversi b’Onduarp fil-programm ta’ provi kliniċi kienet baxx bi 12.7% biss tal-pazjenti fuq il-kura li kellhom reazzjonijiet avversi. L-iktar reazzjonijiet avversi komuni kienu edema periferali u sturdament, ara wkoll sezzjoni 4.8. Ir-reazzjonijiet avversi rrappurtati kienu jaqblu ma’ dawk antiċipati mill-profili tas-sigurtà tal-komponenti telmisartan u amlodipine. L-ebda reazzjonijiet avversi ġodda jew iktar severi ma kienu osservati. Avvenimenti marbuta ma’ edema (edema periferali, edema ġeneralizzata, u edema) kienu iktar baxxi b’mod konsistenti f’pazjenti li rċivew Onduarp meta mqabbla ma’ pazjenti li rċivew amlodipine 10 mg. Fil-prova factorial design, ir- rati ta’ edema kienu 1.3% b’Onduarp 40 mg/5 mg u 80 mg/5 mg, 8.8% b’Onduarp 40 mg/10 mg u

80 mg/10 mg u 18.4% b’Amlodipine 10 mg. F’pazjenti mhux ikkontrollati li kienu fuq amlodipine

5 mg, ir-rati ta’ edema kienu ta’ 4.4% għal 40 mg/5 mg u 80 mg/5 mg u 24.9% għal amlodipine 10 mg.

L-effett ta’ kontra l-pressjoni għolja ta’ Onduarp kien simili irrispettivament mill-età u s-sess, u kien simili f’pazjenti bi u mingħajr dijabete.

Onduarp ma kienx studjat fl-ebda popolazzjoni ta’ pazjenti ħlief dawk bi pressjoni għolja. Telmisartan kien studjat fi studju kbir tat-tip outcome li sar fuq 25,620 pazjent b’riskju għoli kardjovaskulari (ONTARGET). Amlodipine kien studjat f’pazjenti b’anġina kronika stabbli, anġina vażospastika u mard tal-arterja koronarja ddokumentat b’mod anġjografiku.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall -Mediċini iddifferiet l-obbligi li jiġu ppreżentati riżultati tal-istudji b’Onduarp f’wieħed jew iktar settijiet tal-popolazzjoni pedjatrika bi sklerosi multipla (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku)

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbimentawtorizzat L-assorbiment ta’ telmisartan hu mgħaġġel, għalkemm l-ammont assorbit ivarja. Il-medja tal-

Il-farmakokinetika tal-kumbinazzjoni ta’ doża (FDC)

Ir-rata u l-grad ta’ assorbiment ta’ Onduarp huma ekwivalenti għall-bijodisponibilità ta’ telmisartan u amlodipine meta jingħataw bħala pilloli individwali.

bijodisponibilità assoluta għal telmisartan hi ta’ madwar 50%. Meta telmisartan jittieħed mal-ikel, it-

tnaqqis taż-żona taħt il-kurva tal-konċentrazzjoni tal-plażma-żmien (AUC0-∞) ta’ telmisartan ivarja

minn madwar 6% (doża ta’ 40 mg) sa madwar 19% (doża aduxta’ 160 mg). Sa 3 sigħat wara l-għoti, il-

 

ħ

konċentrazzjonijiet fil-plażma huma simili, kemm jekk telmisartan jittieħed fl-istat sajjem jew mal-

ikel.

m’g

 

 

li

Wara l-għoti mill-ħalq ta’ dożi terapewtiċi, am odipine jiġi assorbit tajjeb b’livelli massimi fid-demm

ta’ bejn 6-12-il siegħa wara d-doża. Il-b jodisponibilità assoluta kienet stmata li hi bejn 64 u 80%. Il-

bijodisponibilità ta’ amlodipine ma tiġ xinaliaffettwata mit-teħid tal-ikel.

 

ċ

Distribuzzjoni

iegmediħu jeħel mal-proteini fil-plażma (>99.5%), primarjament mal-

Telmisartan fil-biċċa l-kbira

albumina u alpha-1 acid glyc

protein. Il-volum apparenti tad-distribuzzjoni fl-istat fiss (Vdss) hu ta’

madwar 500 l.

 

Il-volum tad-distribuzzjoniProdottta’ amlodipine hu ta’ madwar 21 l/kg. Studji in vitro wrew li madwar

97.5% ta’ amlodipine li jkun jiċċirkola jeħel mal-proteini fil-plażma f’pazjenti bi pressjoni għolja.

Bijotrasformazzjoni

Telmisartan hu metabolizzat permezz ta’ konjugazzjoni għal glucuronide tal-kompost prinċipali. L- ebda attività farmakoloġika ma ntweriet għall-konjugat.

Amlodipine jiġi metabolizzat b’mod estensiv (madwar 90%) mill-fwied għal metaboliti inattivi.

Eliminazzjoni

Telmisartan hu kkaratterizzat minn farmakokinetika b’decay bi-esponenzjali, b’half-life tat-tneħħija

terminali ta’ >20 siegħa. L-ogħla konċentrazzjoni fil-plażma (Cmax) u, fi grad anqas, iż-żona taħt il- kurva ta’ konċentrazzjoni fil-plażma-ħin (AUC), tiżdied b’mod sproporzjonat mad-doża. M’hemmx

evidenza ta’ akkumulazzjoni ta’ telmisartan li hi klinikament rilevanti meta dan jittieħed fid-doża rakkomandata. Il-konċentrazzjonijiet fil-plażma kienu ogħla fin-nisa milli fl-irġiel, mingħajr ma kien hemm influwenza rilevanti fuq l-effikaċja.

Wara l-għoti orali (u minn ġo vina), telemisartan jiġi kważi eliminat kollu mal-ippurgar, primarjament bħala kompost mhux mibdul. It-tneħħija kumulattiva permezz tal-awrina hi ta’ < 1% tad-doża. It-
tneħħija totali mill-plażma (Cltot) hi għolja (madwar 1,000 ml/min) meta mqabbla mal-fluss tad-demm tal-fwied (madwar 1,500 ml/min).
It-tneħħija ta’ amlodipine mill-plażma hi bifażika, b’half-life tat-tneħħija terminali ta’ madwar 30 sa 50 siegħa, li hi konsistenti ma’ dożaġġ ta’ darba kuljum. Il-livelli fil-plażma fl-istat fiss jintlaħqu wara għoti kontinwu għal 7–8 ijiem. Għaxra fil-mija ta’ amlodipine oriġinali u 60% tal-metaboliti ta’ amlodipine jitneħħew fl-awrina.
Linearità/nuqqas ta’ linearità
It-tnaqqis żgħir fl-AUC għal telmisartan mhux mistenni li jikkawża tnaqqis fl-effikaċja terapewtika.
M’hemm l-ebda relazzjoni lineari bejn id-dożi u l-livelli fil-plażma. Is-Cmax u, fi grad anqas l-AUC, jiżdiedu b’mod sproporzjonat f’dożi ta’ aktar minn 40 mg.
Amlodipine juri farmakokinetika lineari.

Popolazzjonijiet speċjali

Popolazzjoni pedjatrika (persuni li għandhom inqas minn 18-il sena)

M’hemmx dejta farmakokinetika disponibbli fil-popolazzjoni pedjatrika.

Sess

 

 

 

Differenzi fil-konċentrazzjonijiet ta’ telmisartan fil-plażma kienu osservati,awtorizzatbis-Cmax u l-AUC li kienu

madwar 3 darbiet u darbtejn ogħla, rispettivament, fin-nisa meta mqabbla mal-irġiel.

Anzjani

 

 

adux

 

 

ħ

Il-farmakokinetika ta’ telmisartan ma tvarjax f’pazjenti ż ħażagħ u f’pazjenti anzjani.

 

 

m’g

 

Il-ħin biex jintlaħqu l-konċentrazzjonijiet massimi ta’ amlodipine fil-plażma hu simili fl-anzjani u

 

 

li

 

f’persuni aktar żgħażagħ. F’pazjenti anzjani, hemm tendenza li t-tneħħija ta’ amlodipine tonqos, u dan

jirriżulta f’żieda fl-AUC u fil-half-life tat-tneħħ ja.

 

Indeboliment tal-kliewi

ċ

 

medi

inali

 

F’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi minn moderat sa sever, l-irduppjar tal-konċentrazzjonijiet ta’ telmisartan fil-plażma kien osservat. Madankollu, konċentrazzjonijiet fil-plażma aktar baxxi kienu

ossevati f’pazjenti b’insuffiċjenza tal-kliewi li kienu qegħdin fuq id-dijalisi. Telmisartan jeħel ħafna mal-proteini fil-plaProdottżma f’pazjenti b’insuffiċjenza tal-kliewi, u ma jkunx jista’ jitneħħa permezz tad- dijalisi. Il-half-life tat-tneħħija ma tinbidilx f’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi. Il-farmakokinetika ta’

amlodipine mhijiex influwenzata b’mod sinifikanti minn indeboliment tal-kliewi.

Indeboliment tal-fwied

Studji dwar il-farmakokinetika f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied urew żieda fil-bijodisponibilità assoluta ta’ telmisartan bi kważi 100%. Il-half-life tat-tneħħija ta’ telmisartan ma tinbidilx f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied. Pazjenti b’insuffiċjenza tal-fwied għandhom tnaqqis fit-tneħħija ta’ amlodipine b’riżultat li ż-żieda fl-AUC tkun ta’ madwar 40–60%.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Billi l-profili ta’ tossiċità mhux klinika ta’ telmisartan u amlodipine mhumiex overlapping, l-ebda aggravament ta’ tossiċità ma kien mistenni għal din il-kumbinazzjoni ta’ mediċini. Dan ġie kkonfermat fi studju dwar it-tossikoloġija sottokronika fil-firien, li dam 13-il ġimgħa, li fih livelli ta’ doża ta’ 3.2/0.8, 10/2.5 u 40/10 mg/kg ta’ telmisartan u amlodipine kienu ttestjati.

Dejta disponibbli ta’ qabel l-użu kliniku għall-komponenti ta’ din il-kumbinazzjoni ta’ doża fissa huma rrappurtati hawn taħt.

6.2 Inkompatibbilitajiet
Mhux applikabbli.
6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali
3 snin
36
Colloidal anhydrous silica
Brilliant blue FCF (E 133) Ferric oxide black (E172)Prodott Ferric oxide yellow (E172)
Magnesium stearate Maize starch Meglumine
Microcrystalline cellulose Povidone K25 Pregelatinised starch Sodium hydroxide Sorbitol (E420)

Telmisartan

Fi studji dwar is-sigurtà ta’ qabel l-użu kliniku, id-dożi li pproduċew espożizzjoni li kienet komparabbli għal dik fil-medda terapewtika klinika, ikkawżaw tnaqqis fil-parametri taċ-ċelluli tad- demm ħomor (eritroċiti, emoglobina, ematokrit), u tibdil fl-emodinamika tal-kliewi (żieda fin-nitrogen tal-urea fid-demm u l-krejatinina), kif ukoll żieda fil-potassium fis-serum f’annimali normotensivi. Fil- klieb, it-twessigħ tubulari tal-kliewi u l-atrofija kienu osservati. Ħsara fil-mukuża gastrika (tgħawwir, ulċeri jew infjammazzjoni) kienu wkoll osservati fil-firien u fil-klieb. Dawn l-effetti mhux mixtieqa, medjati b’mod farmakoloġiku, magħrufa minn studji dwar is-sigurtà ta’ qabel l-użu kliniku, kemm b’inibituri tal-enzimi li jibdlu l-angiotensin kif ukoll b’antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II, kienu evitati b’teħid ta’ suppliment mielaħ orali. Fiż-żewġ speċi, kienet osservata żieda fl-attività ta’ renin fil-plażma u ipertrofija/iperplasija taċ-ċelluli juxtaglomerular. Dawn il-bidliet, anke effett ta’ klassi ta’ inibituri ta’ enzimi li jibdlu angiotensin u antagonisti oħrajn tar-riċetturi ta’ angiotensin II, ma jidhirx li għandhom sinifikat kliniku.

Ma ġiet osservata l-ebda evidenza ċara ta’ effett teratoġeniku, madankollu fil-livelli ta’ dożi tossiċi ta’ telmisartan, ġie osservat effett fuq l-iżvilupp wara t-twelid tal-frieħ, bħal piż baxx tal-ġisem u dewmien biex jinfetħu l-għajnejn.

Ma kien hemm l-ebda evidenza ta’ mutaġeniċità u ta’ attività klastoġenika rilevanti fi studji in vitro, u

l-ebda evidenza ta’ karċinoġeneċità fil-firien u fil-ġrieden.

Informazzjoni li mhix klinika, magħmula fuq studji konvenzjonali ta’ sigu tà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer, ma’ turi l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Amlodipineawtorizzat

Fi studji dwar it-tossiċità riproduttiva fil-firien, dewmien fil-ħlas, ħlas diffiċli u indeboliment fetali u sopravivenza tal-frieħ kienu osservati meta ngħataw dożi gaduxħoljin. Ma kien hemm l-ebda effett fuq il- fertilità ta’ firien ikkurati mill-ħalq b’amlodipine maleate (irġiel għal 64 jum u nisa għal 14-il jum qabel it-tgħammir) f’dożi ta’ sa 10 mg ta’ amlodipine/kg/kuljumħ (madwar 10 darbiet tad-Doża Massima Rakkomandata għall-Bniedem ta’ 10 mg/kuljumm’g fuq bażi ta’ mg/m2).

li

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

 

inali

 

ċ

 

medi

 

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali m’għandux bżonn l-ebda kundizzjoni ta’ temperatura speċjali għall-ħażna. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl u mill-umdità.

Neħħi l-pilloli mill-folja biss immedjatment qabel ma teħodhom.

6.5 In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Folji tal-aluminju/aluminju (PA/Al/PVC/Al) f’kaxxa tal-kartun li jkun fiha 28 pillola.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandu jittieħed meta jintrema

L-ebda ħtiġijiet speċjali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Boehringer Ingelheim International GmbH

Il-Ġermanja

Binger Str. 173awtorizzat D-55216 Ingelheim am Rhein

8. NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/729/002 (28 pillola)

adux

 

 

ħ

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

 

 

m’g

 

 

li

 

 

inali

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 24 ta’ Novembru 2011

Data tal-aħħar tiġdid:

ċ

 

 

medi

 

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Prodott

 

 

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal -Aġenzija Ewropea għall -Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Onduarp 80 mg/5 mg pilloli

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola fiha 80 mg ta’ telmisartan u 5 mg ta’ amlodipine (bħala amlodipine besilate).

Eċċipjent(i) b’effett magħruf:

Kull pillola fiha 337.28 mg ta’ sorbitol (E420).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola

 

 

 

 

awtorizzat

4.

TAGĦRIF KLINIKU

 

 

 

 

Pillola blu u bojod b’żewġ saffi, b’forma ovali, imnaqqxa bil-kodiċi tal-prodott A3 u l-logo tal-

kumpanija fuq in-naħa l-oħra.

 

 

 

 

 

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

m’g

 

Kura ta’ pressjoni tad-demm għolja essenzjali f’persuni adulti:

 

Terapija addizzjonali

 

 

inali

li

 

 

 

 

 

Onduarp hu indikat għall-uzu fl-adulti li l-pressjoni tad-demm tagħhom ma tkunx ikkontrollata b’mod

adegwat b’amlodipine.

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

Terapija ta’ sostituzzjoni

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazjenti adulti li jkunu qed jirċievu t lmisartan u amlodipine minn pilloli separati jistgħu minflok

jirċievu pilloli Onduarp li fihom l-istess dożi tal-komponenti.

4.2 Pożoloġija uProdottmeto u ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Id-doża rakkomandata ta’ pilloli Onduarp hi ta’ pillola waħda kuljum.

Id-doża massima rakkomandata hi Onduarp 80 mg/10 mg, pillola waħda kuljum. Onduarp hu indikat għal kura fit-tul.

L-għoti ta’ amlodipine mal-grejpfrut jew meraq tal-grejpfrut mhuwiex rakkomandat għax il- bijodisponibilità tista’ tiżdied f’xi pazjenti u tirriżulta f’żieda tal-effetti li jbaxxu l-pressjoni tad-demm (ara sezzjoni 4.5).

Terapija addizzjonali

Onduarp 80 mg/5 mg jista’ jingħata lil pazjenti li l-pressjoni tad-demm tagħhom ma tkunx ikkontrollata b’mod adegwat b’Onduarp 40 mg/5 mg.

It-titrazzjoni tad-doża individwali bil-komponenti (i.e. amlodipine u telmisartan) hi rakkomandata qabel ma wieħed jaqleb għall-kombinazzjoni tad-doża fissa.Meta jkun klinikament xieraq, bidla diretta minn terapija b’mediċina b’monoterapija għal kombinazzjoni fissa tista’ tiġi kkunsidrata.

Pazjenti kkurati b’10 mg ta’ amlodipine li jesperjenzaw kwalunkwe reazzjonijiet avversi li jillimitaw id-doża bħal edema, jistgħu jaqilbu għal Onduarp 40 mg/5 mg darba kuljum, u jnaqqsu d-doża ta’ amlodipine mingħajr ma jnaqqsu r-rispons totali mistenni kontra l-pressjoni għolja.

Terapija ta’ sostituzzjoni

Pazjenti li qed jirċievu telmisartan u amlodipine minn pilloli separati jistgħu minflok jirċievu pilloli Onduarp li fihom l-istess dożi tal-komponenti f’pillola waħda kuljum, eż. biex itejbu l-konvenjenza jew il-konformità

Popolazzjoni speċjali

Pazjenti anzjani

L-ebda aġġustament fid-doża mhu meħtieġ f’pazjenti anzjani. Hemm ftit informazzjoni disponibbli f’pazjenti anzjani ħafna.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fil-pożoloġija għal pazjenti li għandhom indeboliment tal-kliewi

tal-kliewi (GFR < 60 ml/min/1.73 m2) (ara sezzjoni 4.3).

awtorizzat

minn ħafif sa moderat. Hemm esperjenza limitata disponibbli f’pazjenti b’indeboliment sever tal- kliewi li qegħdin fuq emodijalisi. Il-kawtela hi rakkomandata meta Onduarp j ntuża f’dawn il-pazjenti għax amlodipine u telmisartan mhumiex dijalizzabbli (ara wkoll sezzjoni 4.4).

L-użu fl-istess ħin ta’ telmisartan flimkien ma’ aliskiren huwa kontr indikat f’pazjenti b’indeboliment

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

 

adux

 

 

F’pazjenti b’indeboliment tal-fwied minn ħafif sa moderat, Onduarp għandu jingħata b’kawtela. Għal

 

ħ

telmisartan, il-pożoloġija m’għandhiex taqbeż 40 mg darba kuljum (ara sezzjoni 4.4). Onduarp hu

kontraindikat f’pazjenti b’indeboliment sever tal-fwied (ara sezzjoni 4.3).

 

m’g

 

Popolazzjoni pedjatrika

li

 

 

 

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Onduarp f t-ċtfalinalili għandhom inqas minn 18-il sena għadhom ma ġewx

stabbiliti. Dejta mhux disponibbli.

 

 

medi

 

 

Onduarp jista’ jittieħed mal-ikel jew fuq stonku vojt. Hu rakkomandat li tieħu Onduarp flimkien ma’ ftit likwidu.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Metodu ta’ kif għanduProdottjingħa a

Sensittività eċċessiva għas-sustanzi attivi, għal derivattivi ta’ dihydropyridine, jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1

It-tieni u t-tielet trimestri tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.6)

Disturbi ostruttivi biljari u indeboliment sever tal-fwied

Xokk (li jinkludi xokk kardjoġeniku)

Pressjoni baxxa severa

Ostruzzjoni tal-fluss ’il barra tal-ventriklu tax-xellug (eż. stenosi aortika ta’ grad għoli)

Insuffiċjenza emodinamikament instabbli tal-qalb wara infart mijokardijaku akut

L-użu fl-istess ħin ta’ telmisartan flimkien ma’ aliskiren huwa kontraindikat f’pazjenti b’dijabete mellitus jew b’indeboliment tal-kliewi (GFR < 60 ml/min/1.73 m2) (ara sezzjonijiet 4.2, 4.4, 4.5).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Tqala

Antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II m’għandhomx jinbdew waqt it-tqala. Ħlief jekk it-tkomplija tat-terapija bl-antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II tkun ikkunsidrata li hi essenzjali, il-pazjenti li jkunu qed jippjanaw li joħorġu tqal, għandha tinbidlilhom it-terapija għal waħda b’kuri alternattivi b’mediċini kontra l-pressjoni għolja li għandhom profil tas-sigurtà stabbilit għall-użu fit-tqala. Meta t-tqala tkun iddijanjostikata, il-kura b’antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II għandha titwaqqaf immedjatament, u, jekk ikun xieraq, għandha tinbeda terapija alternattiva (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.6).

Indeboliment tal-fwied

Telmisartan jitneħħa l-aktar fil-bila. F’pazjenti b’disturbi ostruttivi biljari jew insuffiċjenza tal-fwied, jista’ jkun mistenni li jkollhom tneħħija mnaqqsa. Flimkien ma’ dan, bħal fil-każ tal-antagonisti kollha tal-calcium, il-half-life ta’ amlodipine tittawwal f’pazjenti b’indeboliment fil-funzjoni tal-fwied u rakkomandazzjonijiet dwar id-dożaġġ ma kinux stabbiliti. Għaldaqstant, Onduarp għandu jintuża b’kawtela f’dawn il-pazjenti.

Pressjoni għolja renovaskulari

Hemm riskju miżjud ta’ pressjoni baxxa severa u insuffiċjenza tal-kliewiawtorizzatmeta p zjenti bi stenosi Meta Onduarp jintuża f’pazjenti li għandhom indeboliment fil-funzjoni tal-kliewi, monitoraġġ

bilaterali fl-arterji tal-kliewi jew bi stenosi tal-arterja għal kilwa waħda li tkun taħdem, ikunu kkurati bi prodotti mediċinali li jaffettwaw is-sistema renin-angiotensin-aldosterone.

Indeboliment tal-kliewi u trapjant tal-kliewi

perjodiku tal-livelli tal-potassium u tal-livelli tal-krejatinina fis-serum hu rakkomandat. M’hemmx

esperjenza dwar l-għoti ta’ Onduarp f’pazjenti bi trapjant riċenti tal-kliewi. Telmisartan u Amlodipine

mhumiex dijalizzabbli.

 

 

ħ

 

m’g

adux

Ipovolemija intravaskulari

 

 

Pressjoni baxxa sintomatika, speċjalment wara li-ewwel doża, tista’ sseħħ f’pazjenti li għandhom

volum u/jew sodium li jkun tnaqqas minn, eż. terapija dijuretika vigoruża, restrizzjoni tal-melħ fid-

dieta, dijarea jew rimettar. Dawn il-kund zzjonijiet għandhom jiġu kkoreġuti qabel l-għoti ta’

 

ċ

 

il-pazjent għandu jitpoġġa mimdud fuq dahru, u

telmisartan. Jekk isseħħ pressjoni baxxa b’Onduarp,inali

 

medi

 

 

 

jekk ikun meħtieġ, jingħata infużjoni ġol-vini ta’ likwidu mielaħ. Il-kura tista’ titkompla ġaladarba l-

pressjoni tad-demm tkun stabbilizzat.

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

Imblokk doppju tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone

 

L-użu fl-istess ħin ta’ telmisartan flimkien ma’ aliskiren huwa kontraindikat f’pazjenti b’dijabete mellitus jew b’indeboliment tal-kliewi (GFR < 60 ml/min/1.73 m2) (ara sezzjoni 4.3).

Bħala konsegwenza tal-inibizzjoni tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone, pressjoni baxxa, sinkope, iperkalemija u tibdil fil-funzjoni tal-kliewi (li jinkludi insuffiċjenza akuta tal-kliewi), ġie rrappurtat f’individwi suxxettibbli, speċjalment jekk prodotti mediċinali li jaffettwaw lil din is-sistema jingħataw flimkien. Imblokk doppju tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone (eż. billi tagħti telmisartan ma’ imblokkaturi oħrajn tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone) hu għalhekk mhux rakkomandat. Monitoraġġ mill-qrib tal-funzjoni tal-kliewi.

Kundizzjonijiet oħrajn bl-istimulazzjoni tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone

F’pazjenti fejn it-ton vaskulari u l-funzjoni tal-kliewi jiddependu b’mod predominanti fuq l-attività tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone (eż. pazjenti b’insuffiċjenza konġestiva severa tal-qalb jew li għandhom mard diġà eżistenti tal-kliewi, li jinkludi stenosi tal-arterja tal-kliewi), il-kura bi prodotti mediċinali oħrajn li jaffettwaw din is-sistema kienet assoċjata ma’ pressjoni baxxa akuta, iperażotemija, oligurja, jew, b’mod rari, ma’ insuffiċjenza tal-kliewi akuta (ara sezzjoni 4.8).

Aldosteroniżmu primarju

Pazjenti b’aldosteroniżmu primarju ġeneralment mhux ser jirrispondu għal prodotti mediċinali kontra l-pressjoni għolja li jaġixxu permezz tal-inibizzjoni tas-sistema renin-angiotensin. Għalhekk, l-użu ta’ telemisartan mhuwiex rakkomandat.

Stenosi tal-valv mitrali u aortiku, kardjomijopatija ipertrofika ostruttiva

Bħal fil-każ ta’ mediċini oħrajn li jwessgħu l-arterji/vini, għandha tingħata attenzjoni speċjali lil pazjenti li jbatu minn stenosi mitrali jew aortika, jew kardjomijopatija ipertrofika ostruttiva.

Anġina pectoris instabbli, infart mijokardijaku akut

M’hemm l-ebda dejta li tappoġġja l-użu ta’ Onduarp f’pazjenti b’anġina pectoris instabbli, u matul, jew fi żmien xahar minn meta jkun seħħ infart mijokardijaku.

Insuffiċjenza tal-qalb

Fi studju fit-tul, ikkontrollat bi plaċebo (PRAISE-2) dwar amlodipine f’pazjenti b’insuffiċjenza tal- qalb ta’ etjoloġija mhux iskemika NYHA III u IV, amlodipine kien assoċjat ma’ żieda fir-rapporti ta’ edema pulmonari minkejja li ma kien hemm l-ebda differenza sinifikanti fl-inċidenza ta’ aggravament

ta’ insuffiċjenza tal-qalb meta mqabbel ma’ plaċebo (ara sezzjoni 5.1).

F’dawn il-pazjenti tista’ sseħħ l-ipogliċemija taħt kura b’telmisartan. Għalhekk, f’dawn il-pazjenti għandu jiġi kkunsidrat monitoraġġ adattat tal-glucose fid-demm; aġġus ament fid-doża tal-insulina jew tal-mediċini kontra d-dijabete jista’ jkun meħtieġ meta indikat.

Pazjenti dijabetiċi kkurati bl-insulina jew mediċini kontra d-dijabeteawtorizzat

Iperkalemijaadux

L-użu ta’ prodotti mediċinali li jaffettwaw is-sistema renin- ngiotensin-aldosterone jista’ jikkawża l- iperkalemija. L-iperkalemija tista’ tkun fatali fl-anzjani,ħf’pazjenti b’insuffiċjenza tal-kliewi, f’pazjenti dijabetiċi, f’pazjenti li jkunu kkurati fl-istess ħin bim’gprodotti mediċinali oħrajn li jistgħu jżidu l-livelli

tal-potassium, u/jew f’pazjenti b’avvenimenti interkurrenti. li Qabel tikkunsidra l-użu fl-istess ħin ta’ prodottiinali mediċinali li jaffettwaw is-sistema

ċli għandhom ikunu kkunsidrati huma:

-Dijabete mellitus, indebolimentmedital-kliewi, età (> 70 sena)

-Kumbinazzjoni ma’ prodott m diċinali wieħed jew aktar li jaffettwaw is-sistema renin-angiotensinProdott-aldos erone u/jew is-supplimenti tal-potassium. Prodotti mediċinali jew klassijiet terapewtiċi a’ prodotti mediċinali li jistgħu jikkawżaw iperkalemija huma sostituti tal- melħ li fihom potassium, dijuretiċi li jisperjaw potassium, inibituri ta’ ACE, antagonisti tar- riċetturi ta’ angi tensin II, mediċini mhux sterojdi kontra l-infjammazzjoni (NSAIDs, li jinkludu inibituri COX-2 selettivi), eparina, immunosoppressivi (cyclosporin jew tacrolimus) u trimethoprim.

-Avvenimenti interkurrenti, b’mod partikulari d-deidrazzjoni, dikumpensazzjoni akuta kardijaka, aċidożi metabolika, funzjoni tal-kliewi li tmur għall-agħar, kundizzjoni tal-kliewi li tmur għall-

agħar għal għarrieda (eż. mard infettiv), lisi ċellulari (eż. iskemija akuta fir-riġlejn jew fid- dirgħajn, rabdomijolisi, trawma estensiva).renin-angiotensin-aldosterone, il-proporzjon tal-benefiċċju/riskju għandu jkun evalwat.Il-fatturi ewlenin tar-riskju għall-iperkalemija

Il-livell ta’ potassium fis-serum għandu jiġi mmonitorjat mill-qrib f’dawn il-pazjenti (ara sezzjoni 4.5).

Sorbitol

Dan il-prodott fih sorbitol (E420). Pazjenti li għandhom problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għall- fructose, m’għandhomx jieħdu Onduarp.

Oħrajn

Bħal kull prodott mediċinali kontra l-pressjoni għolja, it-tnaqqis eċċessiv fil-pressjoni tad-demm f’pazjenti b’kardjomijopatija iskemika jew b’mard kardjovaskulari iskemiku, jista’ jirriżulta f’infart mijokardijaku jew f’puplesija.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma ġew osservati l-ebda interazzjonijiet bejn iż-żewġ komponenti ta’ dawn il-kumbinazzjonijiet ta’ doża fissa fi studji kliniċi.

Interazzjonijiet komuni ta’ din il-kumbinazzjoni

Ma twettaq l-ebda studju ta’ interazzjoni.

Biex jiġi kkunsidrat meta jsir l-użu fl-istess ħin

Prodotti mediċinali oħrajn kontra l-pressjoni għolja

L-effett li jbaxxi l-pressjoni tad-demm ta’ Onduarp jista’ jiżdied bl-użu fl-istess ħin ta’ prodotti mediċinali oħrajn kontra l-pressjoni għolja.

Prodotti mediċinali li għandhom il-potenzjal li jbaxxu l-pressjoni tad-demm

Ibbażat fuq il-proprjetajiet farmakoloġiċi tagħhom, jista’ jkun mistenni li l-prodotti mediċinali li ġejjin jistgħu jżidu l-effetti ipotensivi tal-mediċini kollha kontra l-pressjoni għolja, li jinkludu Onduarp, eż. baclofen, amifostine, newroleptiċi jew antidipressanti. Flimkien ma’ dan, pressjoni tad-demm baxxa meta wieħed ikun bilwieqfa tista’ tiggrava permezz tal-alkoħol.

Kortikosterojdi (rotta sistemika)

 

 

awtorizzat

Tnaqqis tal-effett kontra l-pressjoni għolja.

 

adux

Interazzjonijiet marbuta ma’ telmisartan

 

 

 

Kontraindikat (ara sezzjoni 4.3)

 

 

ħ

 

 

 

Imblokk doppju tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone (RAAS)

 

 

m’g

 

 

Il-kombinazzjoni ta’ telmisartan u aliskiren h jalikontraindikata f’pazjenti b’dijabete mellitus jew

inali

 

 

 

b’indeboliment tal-kliewi (GFR < 60 ml/min/1.73 m2) u mhijiex rakkomandata f’pazjenti oħrajn (ara sezzjonijiet 4.3, 4.4).

ċ L-użu fl-istess ħin mhuwiex rakkomanmediat

Dijuretiċi li jisperjawProdottpotassium jew supplimenti tal-potassium

Antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II bħal telmisartan, inaqqsu t-telf tal-potassium kkaġunat minn Dijuretiċi li jisperjaw p tassium, eż. spirinolactone, eplerenone, triamterene, jew amiloride, supplimenti tal-potassium, jew sostituti tal-melħ li fihom il-potassium jistgħu jwasslu għal żieda sinifikanti ta’ potassium fis-serum. Jekk l-użu fl-istess ħin ikun indikat minħabba li jkun hemm ipokalemija dokumentata, dawn għandhom jintużaw b’kawtela u b’monitoraġġ frekwenti tal- potassium fis-serum.

Lithium

Żidiet riversibbli fil-konċentrazzjonijiet tal-lithium fis-serum u t-tossiċità kienu rrappurtati waqt l- għoti fl-istess ħin ta’ lithium ma’ inibituri ta’ enzimi li jibdlu angiotensin, u ma’ antagonisti tarri ċetturi ta’ angiotensin II, li jinkludu telmisartan. Jekk l-użu ta’ din il-kumbinazzjoni jkun meħtieġ, monitoraġġ b’kawtela tal-livelli tal-lithium fis-serum hu rakkomandat.

L-użu fl-istess ħin li jeħtieġ l-attenzjoni

Prodotti mediċinali mhux sterojdi kontra l-infjammazzjoni

NSAIDs (i.e. acetylsalicylic acid f’korsijiet tad-dożaġġ kontra l-infjammazzjoni, inibituri COX-2 u NSAIDs mhux selettivi) jistgħu jnaqqsu l-effett kontra l-pressjoni għolja ta’ antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II. F’xi pazjenti li għandhom il-funzjoni tal-kliewi kompromessa (eż. pazjenti deidratati jew pazjenti anzjani b’funzjoni tal-kliewi kompromessa), l-għoti flimkien ta’ antagonisti tar-riċetturi

ta’ angiotensin II u prodotti mediċinali li jinibixxu cyclo-oxygenase, jistgħu jirriżultaw f’deterjorament addizzjonali tal-funzjoni tal-kliewi, li jinkludi l-possibbiltà ta’ insuffiċjenza akuta tal- kliewi, li normalment tkun riversibbli. Għalhekk, din il-kumbinazzjoni ta’ mediċini għandha tingħata b’kawtela, speċjalment lil persuni anzjani. Il-pazjenti għandhom jiġu idratati b’mod adegwat u għandha tingħata konsiderazzjoni lill-monitoraġġ tal-funzjoni tal-kliewi wara l-bidu ta’ terapija fl- istess ħin u perjodikament wara dan.

Ramipril

Fi studju wieħed, l-għoti flimkien ta’ telmisartan u ramipril wassal għal żieda ta’ sa 2.5 darbiet fl- AUC0-24 u s-Cmax ta’ ramipril u ramiprilat. Ir-rilevanza klinika ta’ din l-osservazzjoni mhijiex magħrufa.

L-użu fl-istess ħin għandu jiġi meqjus

Digoxin

Meta telmisartan kien mogħti flimkien ma’ digoxin, ġew osservati żidiet medji fl-ogħla konċentrazzjonijiet fil-plażma (49%) u fil-konċentrazzjonijiet l-aktar baxxi (20%) ta’ digoxin. Meta jinbeda, jiġi aġġustat u jiġi mwaqqaf telmisartan, il-livelli ta’ digoxin għandhom jiġu mmonitorjati sabiex jinżammu l-livelli fil-medda terapewtika.

Interazzjonijiet marbuta ma’ amlodipine

 

 

awtorizzat

L-użu fl-istess ħin li jeħtieġ l-attenzjoni

 

adux

Inibituri ta’ CYP3A4

 

 

 

Bl-użu fl-istess ħin mal-inibitur ta’ CYP3A4 erythromycin f’pazjenti żgħażagħ u diltiazem f’pazjenti

anzjani rispettivament, il-konċentrazzjoni ta’ amlodipineħfil-plażma żdiedet bi 22% u 50%

rispettivament. Madankollu, ir-rilevanza klinika ta’ din is-sejba mhijiex ċerta. Ma jistax jiġi eskluż li

inibituri qawwija ta’ CYP3A4 (i.e. ketoconazole, traconazole, ritonavir) jistgħu jżidu l-

 

m’g

 

 

li

 

 

konċentrazzjonijiet ta’ amlodipine fil-plażma fi grad ikbar minn dak ta’ diltiazem. Amlodipine għandu

jintuża b’kawtela flimkien ma’ inibituri ta’ CYP3A4. Madankollu, l-ebda avvenimenti avversi

attribwibbli għal din l-interazzjoni ma k e u rrappurtati.

 

 

inali

 

 

 

ċ

 

 

 

Inducers ta’ CYP3A4

 

 

 

M’hemm l-ebda dejta disponibblimedidwar l-effett ta’ inducers ta’ CYP3A4 fuq amlodipine. L-użu fl-

Grejpfrut u meraq tal-grejpfrut

istess ħin ta’ inducers ta’ CYP3A4 (i.e. rifampicin, Hypericum perforatum) jista’ jwassal għal konċentrazzjoni iktarProdottbaxxa ta’ amlodipine fil-plażma.

L-għoti fl-istess ħin ta’ 240 ml ta’ meraq tal-grejpfrut ma’ doża orali waħda ta’ 10 mg ta’ amlodipine lil 20 voluntiera b’saħħithom ma wriex effett sinifikanti fuq il-karatteristiċi farmakokinetiċi ta’ amlodipine. L-użu fl-istess ħin ta’ amlodipine u grejpfrut jew meraq tal-grejpfrut xorta waħda mhuwiex rakkomandat fil-pazjenti, għax il-bijodisponibilità ta’ amlodipine tista’ tiżdied f’xi wħud u tista’ tirriżulta f’żieda ta’ effetti ipotensivi.

L-użu fl-istess ħin li għandu jiġi kkunsidrat

Simvastatin

L-għoti flimkien ta’ dożi multipli ta’ amlodipine ma’ simvastatin 80 mg irriżulta f’żieda fl-esponiment għal simvastatin ta’ sa 77% meta mqabbel ma’ simvastatin waħdu. Għalhekk, id-doża ta’ simvastatin għandha tiġi limitata għal 20 mg kuljum f’pazjenti fuq amlodipine.

Oħrajn

Amlodipine ingħata b’mod sigur flimkien ma’ digoxin, warfarin, atorvastatin, sildenafil, prodotti mediċinali kontra l-aċidu (aluminium hydroxide gel, magnesium hydroxide, simeticone), cimetidine,

ciclosporin, antibijotiċi u prodotti mediċinali ipoglikemiċi orali. Meta amlodipine u sildenafil intużaw flimkien, kull sustanza ħolqot b’mod indipendenti l-effett tagħha li jbaxxi l-pressjoni tad-demm.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx dejta biżżejjed dwar l-użu ta’ Onduarp f’nisa tqal. Ma sarux studji dwar tossiċità riproduttiva fl-annimali b’Onduarp.

Telmisartan

L-użu ta’ antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II mhuwiex rakkomandat matul l-ewwel trimestru tat- tqala (ara sezzjoni 4.4). L-użu ta’ antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II hu kontraindikat matul it- tieni u t-tielet trimestri tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Studji b’telmisartan fuq l-annimali wrew tossiċità riproduttiva (ara sezzjoni 5.3).

Evidenza epidemjoloġika dwar ir-riskju ta’ teratoġeniċità wara espożizzjoni għal inibituri ta’ ACE

matul l-ewwel trimestru tat-tqala ma kinitx konklużiva; madankollu, żieda żgħira fir-riskju ma tistax

tiġi eskluża. Filwaqt li m’hemm l-ebda dejta epidemjoloġika kkontrollata dwar ir-riskju b’antagonisti

tar-riċetturi ta’ angiotensin II, riskji simili jistgħu jeżistu għal din il-klassi ta’ prodotti mediċinali. Ħlief

essenzjali, il-pazjenti li jkunu qed jippjanaw li joħorġu tqal, għandhaawtorizzattinbidlilhom it-terapija għal waħda b’kuri alternattivi b’mediċini kontra l-pressjoni għolja li għandhom profil tas-sigurtà stabbilit

jekk it-tkomplija tat-terapija bl-antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II kun ikkunsidrata li hi

għall-użu fit-tqala. Meta t-tqala tkun iddijanjostikata, il-kura b’antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin

II għandha titwaqqaf immedjatament, u, jekk ikun xieraq, għ ndha tinbeda terapija alternattiva.

 

 

adux

 

ħ

Hu magħruf li espożizzjoni għat-terapija b’antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II matul it-tieni u t-

tielet trimestri, tikkaġuna fetotossiċità umana (tnaqqis fil-funzjoni tal-kliewi, oligohydramnios,

 

m’g

 

ittardjar fl-ossifikazzjoni tal-kranju) u tossiċità lif t-trabi tat-twelid (insuffiċjenza tal-kliewi, pressjoni

baxxa, iperkalemija) (ara sezzjoni 5.3).

 

 

inali

 

 

Jekk tkun seħħet espożizzjoni għal antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II mit-tieni trimestru tat-

ċ

 

 

tqala, hu rakkomandat li jsir test ultrasoniku tal-funzjoni tal-kliewi u tal-kranju.

medi

 

 

Tfal żgħar li ommijiethom ikunu ħadu antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II, għandhom ikunu osservati mill-qrib gProdottħal pressjoni baxxa (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Amlodipine

Dejta fuq numru limitat ta’ tqaliet esposti ma tindikax li amlodipine jew antagonisti oħrajn ta’ riċetturi tal-calcium għandhom effett li jagħmel ħsara lis-saħħa tal-fetu. Madankollu, jista’ jkun hemm riskju ta’ ħlas imtawwal.

Treddigħ

Minħabba li m’hemm l-ebda informazzjoni disponibbli dwar l-użu ta’ telmisartan u/jew amlodipine waqt it-treddigħ, Onduarp mhuwiex rakkomandat u kuri alternattivi li għandhom profili aħjar tas- sigurtà stabbiliti waqt it-treddigħ huma preferibbli, speċjalment meta omm tkun tredda’ tarbija tat- twelid jew tarbija li twieldet qabel iż-żmien.

Fertilità

M’hemm l-ebda dejta disponibbli minn studji kliniċi kkontrollati bil-Kombinazzjoni ta’ Doża Fissa jew bil-komponenti individwali.

Ma sarux studji separati dwar it-tossiċità riproduttiva bil-kombinazzjoni ta’ telmisartan u amlodipine.

Fi studji ta’ qabel l-użu kliniku, ma ġew osservati l-ebda effetti ta’ telmisartan fuq il-fertilità tal-irġiel u tan-nisa.

Bl-istess mod, ma ġew irrappurtati l-ebda effetti fuq il-fertilità tal-irġiel u tan-nisa għal amlodipine (ara sezzjoni 5.3).

Tibdil bijokimiku riversibbli fir-ras tal-ispermatożoa li jista’ jindebbolixxi l-fekondazzjoni kien osservat għal imblokkaturi tal-kanal tal-calcium fi studji ta’ qabel l-użu kliniku u in vitro. L-ebda rilevanza klinika ma ġiet stabbilita.

4.7 Effetti fuq

il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Onduarp għandu influwenza moderata fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni. Il-pazjenti għandhom jingħataw parir li jista’ jkollhom reazzjonijiet avversi bħal sinkope, ngħas, mejt, jew sturdament matul il-kura (ara sezzjoni 4.8). Għalhekk, il-kawtela għandha tiġi rakkomandata meta ssuq jew tuża l- magni. Jekk il-pazjenti jkollhom dawn reazzjonijiet avversi, huma għandhom jevitaw xogħol potenzjalment perikoluż bħal sewqan jew l-użu ta’ makkinarju.

b’mod rari (f’inqas minn każ 1 f’kull 1,000 pazjent).

awtorizzat

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-iktar reazzjonijiet avversi komuni jinkludu sturdament u edema periferali. Sinkope serju jista’ jseħħ

 

 

adux

Is-sigurtà u tollerabilità ta’ Onduarp ġew evalwati f’ħames studji kliniċi kkontrollati fuq iktar minn

 

ħ

3500 pazjent, li iktar minn 2500 minnhom irċivew telmisartan flimkien ma’ amlodipine.

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

m’g

 

Ir-reazzjonijiet avversi ġew ikklassifikati skontlikategoriji ta’ frekwenza bl-użu tal-konvenzjoni li

 

inali

 

ġejja: komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100); rari

(≥1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000), mhux magħrufa (ma tistax tittieħed stima mid-data

disponibbli).

ċ

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-medieffetti mhux mixtieqa għandhom jitniżżlu skond is-serjetà tagħhom. L- effetti li huma l-aktar serji għandhom jitniżżlu l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

Klassi tal-Organi

 

 

Komuni

Mhux komuni

Rari

tas-Sistema

 

 

 

 

 

Infezzjonijiet u

Prodott

 

 

ċistite

infestazzjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi psikjatriċi

 

 

 

dipressjoni,

 

 

 

 

 

ansjetà,

 

 

 

 

 

nuqqas ta’ rqad

Disturbi fis-sistema

sturdament

ngħas,

sinkope,

nervuża

 

 

 

migranja,

newropatija periferali,

 

 

 

 

uġigħ ta’ ras,

ipoestesija,

 

 

 

 

parestesija

indeboliment fis-sens

 

 

 

 

 

tat-togħma,

 

 

 

 

 

rogħda

Disturbi fil-widnejn u

 

 

mejt

 

fis-sistema labirintika

 

 

 

 

Disturbi fil-qalb

 

 

 

bradikardija,

 

 

 

 

 

palpitazzjonijiet

 

Disturbi vaskulari

 

 

pressjoni tad-demm

 

 

 

 

baxxa, pressjoni

 

 

 

 

tad-demm baxxa meta

 

 

 

 

wieħed iqum

 

 

 

 

 

bilwieqfa, fwawar

 

Disturbi respiratorji,

 

 

sogħla

 

 

toraċiċi u medjastinali:

 

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-

 

 

uġigħ addominali,

rimettar,

intestinali

 

 

dijarea

 

ipertrofija ġinġivali,

 

 

 

nawseja

 

dispepsja,

 

 

 

 

 

 

ħalq xott

Mard fil-ġilda u fit-

 

 

ħakk

 

 

ekżema, eritema,

tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

 

 

 

 

raxx

Disturbi muskolu-

 

 

artralġja,

 

uġigħ fid-dahar,

skeletriċi u tat-tessuti

 

 

spażmi tal-muskoli

uġigħ fl-estremitajiet

konnettivi

 

 

(bugħawwieġ fir-

(uġigħ fir-riġlejn)

 

 

 

riġlejn), majalġja

 

Disturbi fil-kliewi u

 

 

 

 

 

no urnja

fis-sistema urinarja

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema

 

 

anormalità erettili

 

riproduttiva u fis-sider

 

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u

edema periferali

 

astenja,

 

Telqa

kondizzjonijiet ta’

 

 

uġigħ fis-sider, għeja

 

mnejn jingħata

 

 

kbira,

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

edema

 

 

Investigazzjonijiet

 

 

żieda fl-enzimi tal-

żieda tal-uric acid fid-

 

 

 

 

adux

 

demm

 

 

 

fwiedħ

 

Informazzjoni addizzjonali dwar komponenti ind vidwali

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

li

 

 

 

Ir-reazzjonijiet avversi li kienu rrappurtati q bel b’wieħed mill-komponenti individwali (telmisartan

jew amlodipine) jistgħu jkunu reazzjon j et avversi potenzjali b’Onduarp ukoll, anki jekk dawn ma

 

 

 

inali

 

 

ċ

kinux osservati fil-provi kliniċi jew matul il-perjodu ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Telmisartan

 

medi

 

 

 

 

Infezzjonijiet u

 

 

 

infestazzjonijiet

 

 

 

Mhux komuni:

Infezzjoni fil-parti ta’ fuq tal-apparat respiratorju li tinkludi

 

Prodott

farinġite u sinusite, infezzjoni fl-apparat urinarju li tinkludi ċistite

Rari:

 

Sepsis li tinkludi riżultat fatali1

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

Mhux komuni:

Anemija

Rari:

 

Tromboċitopenija, eosinofilija

Disturbi fis-sistema immuni

 

 

Rari:

 

Sensittività eċċessiva, reazzjoni anafilattika

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

 

Mhux komuni:

Iperkalemija

Rari:

 

Ipogliċemija (f’pazjenti dijabetiċi)

Disturbi fl-għajnejn

 

 

Rari:

 

Disturbi tal-vista

Disturbi fil-qalb

 

 

 

 

 

Rari:

Takikardija

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

 

 

 

Mhux komuni:

Dispnea

 

 

Disturbi gastro-intestinali

 

 

 

 

 

Mhux komuni:

Gass

 

 

 

 

Rari:

Skonfort fl-istonku

 

 

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

Funzjoni anormali tal-fwied, disturb fil-fwied2

 

Rari:

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

 

 

Mhux komuni:

Iperidrosi

 

 

 

Rari:

Anġjoedema (b’riżultat fatali), eruzzjoni minħabba l-mediċina,

 

 

eruzzjoni tossika tal-ġilda, urtikarja

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti konnettivi

 

awtorizzat

 

 

 

Rari:

Uġigħ fit-tendini (sintomi qishom tendin te)

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja

 

 

 

 

Mhux komuni:

Indeboliment tal-kliewi li jinkludi insuffiċjenza renali akuta

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

adux

 

 

Rari:

 

 

ħ

 

 

Mard bħal dak tal-influwenza

 

Investigazzjonijiet

 

li

 

 

 

Mhux komuni:

Żieda fil-kreat nm’gna tad-demm

 

 

Rari:

Żieda tal-creatine phosphokinase fid-demm, tnaqqis fl-emoglobina

 

 

 

inali

 

 

1: l-avveniment jista’ jkun sejba b’kumbin zzjoni jew hu marbuta ma’ mekkaniżmu li bħalissa

mhuwiex magħruf

ċ

 

 

 

medi

 

 

 

: il-maġġoranza ta’ każijiet ta’ disturb anormali tal-fwied/disturb tal-fwied minn esperjenza ta’ wara

 

t-tqegħid fis-suq b’telmisartan, seħħ w f’pazjenti Ġappuniżi. Hemm aktar ċans li pazjenti Ġappuniżi

jkollhom dawn ir-reazzjonijiet avversi.

Amlodipine

Prodott

 

 

 

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

Rari ħafna:

 

Lewkoċitopenija, tromboċitopenija

Disturbi fis-sistema immuni

 

Rari ħafna:

 

Sensittività eċċessiva

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

Rari ħafna:

 

Ipergliċemija

Disturbi psikjatriċi

 

 

Mhux komuni:

Tibil fil-burdata

Rari:

 

Konfuzjoni

Disturbi fis-sistema nervuża

 

Rari ħafna:

 

Sindrome extrapiramidali

Disturbi fl-għajnejn

 

 

 

 

 

Mhux komuni:

Indeboliment tal-vista

 

 

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika

 

 

 

Mhux komuni:

Żanżin fil-widnejn

 

 

Disturbi fil-qalb

 

 

 

 

 

 

Rari ħafna:

 

Infart mijokardijaku, arritmija, takikardija ventrikulari,

 

 

fibrillazzjoni atrijali

 

 

Disturbi vaskulari

 

 

 

 

 

 

Rari ħafna:

 

Vaskulite

 

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

 

 

 

Mhux komuni:

Qtugħ ta’ nifs, rinite

 

 

Disturbi gastro-intestinali

 

 

 

 

awtorizzat

Mhux komuni:

Tibdil fil-mod ta’ kif is-soltu tipporga

Rari ħafna:

 

Pankreatite, gastrite

 

 

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

 

 

 

 

 

Rari ħafna:

 

Epatite, suffejra, żidiet fl-enzima tal-f ied (il-biċċa l-kbira

 

 

tagħhom konsistenti ma’ kolest si

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

adux

 

 

 

 

Mhux komuni:

Alopeċja, purpura, tibdil fil-kulur tal-ġilda, iperidrosi

Rari ħafna:

 

 

 

m’g

 

 

 

Anġjoedema, eritemaħmultiforme, urtikarja, dermatite bil-qxur,

 

 

sindrome ta’ Stevens-Johnson, sensittività għad-dawl

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja

 

li

 

 

inali

 

 

Mhux komuni:

 

 

 

Disturbi meta tagħmel l-awrina, pollakijurija

 

 

ċ

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-s der

 

 

 

Mhux komuni:

Ġinekomastija

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

 

 

Mhux komuni:

Uġigħ

 

 

 

 

Investigazzjonijiet

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni:

Żieda fil-piż, tnaqqis fil-piż

 

4.9Doża eċċessiva

Sintomi

Sinjali u sintomi ta’ doża eċċessiva huma mistennija li jikkorrispondu ma’ effetti farmakoloġiċi esaġerati. L-iktar manifestazzjonjiet prominenti ta’ doża eċċessiva ta’ telmisartan huma mistennija li jkunu pressjoni tad-demm baxxa u takikardja; bradikardja, sturdament, rimettar, żieda fil-livell tal- krejatinina fis-serum, u insuffiċjenza akuta tal-kliewi kienu wkoll irrappurtati.

Doża eċċessiva b’amlodipine tista’ tirriżulta f’vażodilatazzjoni periferali eċċessiva u possibbilment takikardija bħala rispons għal pressjoni baxxa. Pressjoni baxxa sistemika notevoli u probabbilment fit- tul, sa, u li tinkludi xokk b’riżultat fatali, kienet irrappurtata.

Kura

Il-pazjent għandu jkun immonitorjat mill-qrib, u l-kura għandha tkun sintomatika u ta’ appoġġ. L- immaniġġjar jiddependi fuq il-ħin minn meta d-doża tkun ittieħdet, u fuq is-severità tas-sintomi. Miżuri ssuġġeriti jinkludu li l-pazjent jiġi mġiegħel jirremetti u/jew il-ħasil ġastriku. Faħam attivat

(activated charcoal) jista’ jkun utli fil-kura ta’ doża eċċessiva kemm ta’ telmisartan kif ukoll ta’ amlodipine.

Il-livelli tal-elettroliti u tal-krejatinina fis-serum għandhom ikunu mmonitorjati ta’ spiss. Jekk isseħħ pressjoni baxxa, il-pazjent għandu jinżamm mimdud fuq dahru bir-riġlejn u d-dirgħajn imtella’ ’l fuq, u jingħata malajr sostituti tal-melħ u tal-volum. Għandha tinbeda kura ta’ appoġġ. Calcium gluconate ġol-vini jista’ jkun utli biex ireġġa’ lura l-effetti tal-imblokk tal-kanal tal-calcium. Telmisartan u Amlodipine ma jitneħħewx permezz tal-emodijalisi.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini li jaġixxu fuq is-sistema renin-angiotensin, antagonisti ta’ angiotensin II u imblokkaturi tal-kanal tal-calcium; Kodiċi ATC: C09DB04.

Onduarp jikkombina żewġ komposti kontra l-pressjoni għolja b’mekkaniżmi kumplimentari biex

medda tad-doża terapewtika ta’ 24 siegħa.

awtorizzat

jikkontrolla l-pressjoni tad-demm f’pazjenti bi pressjoni għolja essenzjali: antagonist tar-riċetturi ta’ angiotensin II, telmisartan, u imblokkatur dihydropyridinic tal-kanal tal-calc um, amlodipine.

Din il-kumbinazzjoni ta’ dawn is-sustanzi għandha effett addizzjonali kont a l-pressjoni għolja, u tbaxxi l-pressjoni tad-demm iktar milli kieku jingħata xi komponent wieħed minnhom biss. Onduarp mogħti darba kuljum jipproduċi tnaqqis effettiv u konsistenti fil-pressjoni tad-demm fil-

Telmisartan

 

ħ

Telmisartan hu attiv oralment u antagonist speċifiku ta’ riċaduxettur ta’ angiotensin II (tip AT1).

 

 

m’g

Telmisartan jieħu post angiotensin II b’affinità għolja ħafna mis-sit fejn jeħel fis-sottotip tar-riċettur

AT1, li hu responsabbli għall-azzjonijiet magħrufa ta’ angiotensin II. Telmisartan ma juri l-ebda

 

li

 

inali

 

attività agonista parzjali fir-riċettur AT1. Telm sartan jeħel b’mod selettiv mar-riċettur AT1. It-twaħħil

idum ħafna. Telmisartan ma jurix affinità għ riċetturi oħrajn, li jinkludu AT2 u riċetturi AT oħrajn inqas ikkaratterizzati. Il-rwol funzjonali ta’ dawn ir-riċetturi mhuwiex magħruf, kif lanqas hu magħruf l-effett tal-istimulazzjoni żejdamedipossibbliċtagħhom minn angiotensin II, li l-livelli tiegħu jiżdiedu permezz ta’ telmisartan. Il-livelli ta’ al osterone fil-plażma jitnaqqsu minn telmisartan. Telmisartan ma jinibixxix ir-renin fil-plażma umana jew jimblokka l-kanali tal-joni. Telmisartan ma jinibixxix l-

enzima li tibdel angiotensin (kininase II), l-enzima li tiddegrada wkoll bradykinin. Għalhekk mhux mistenni li jsaħħaħProdottir-reazzj nijiet avversi medjati minn bradykinin.

Fil- bnedmin, doża ta’ 80 mg ta’ telmisartan kważi tinibixxi kompletament iż-żieda fil-pressjoni tad- demm ikkawżata minn angiotensin II. Dan l-effett inibitorju jinżamm għal 24 siegħa u jista’ jibqa’ jitkejjel sa 48 siegħa.

Wara l-ewwel doża ta’ telmisartan, l-attività kontra l-pressjoni għolja ssir evidenti gradwalment fi żmien 3 sigħat. It-tnaqqis massimu fil-pressjoni tad-demm ġeneralment jinkiseb minn 4 sa ġimgħat wara l-bidu tal-kura, u jibqa’ sostnut matul terapija fit-tul.

L-effett kontra l-pressjoni tad-demm jippersisti b’mod kostanti għal 24 siegħa wara li jingħata d- dożaġġ, u jinkludi l-aħħar 4 sigħat qabel id-doża li jkun imiss, kif muri mill-kejl tal-pressjoni tad- demm ambulatorja. Dan hu kkonfermat mill-proporzjonijiet bejn il-livelli l-aktar baxxi mqabbla mal- ogħla livelli, li kienu aktar minn 80% b’mod konsistenti, osservati wara li ngħataw dożi ta’ 40 u 80 mg ta’ telmisartan fi provi kliniċi b’telmisartan ikkontrollati bi plaċebo. Hemm tendenza apparenti għal relazzjoni bejn doża u l-ħin tal-irkupru ta’ pressjoni sistolika tad-demm fil-linja bażi (SBP). F’dan ir- rigward, id-dejta dwar pressjoni dijastolika tad-demm (DBP) hi inkonsistenti.

F’pazjenti bi pressjoni għolja, telmisartan inaqqas kemm il-pressjoni sistolika kif ukoll dik dijastolika, mingħajr ma jaffettwa r-rata tal-polz. Il-kontribuzzjoni tal-effett dijuretiku u natriuretiku tal-prodott mediċinali għall-attività ipotensiva tagħha, għad trid tiġi definita. L-effikaċja anti-ipertensiva ta’

telmisartan hi komparabbli ma’ dik ta’ mediċini li jirrappreżentaw kategoriji oħrajn ta’ mediċini kontra l-pressjoni għolja (dan intwera fi provi kliniċi li qabblu telmisartan ma’ amlodipine, atenolol, enalapril, hydrochlorothiazide, u lisinopril).

Meta l-kura b’telmisartan titwaqqaf ħesrem, il-pressjoni tad-demm terġa’ lura għal kif kienet qabel ma bdiet il-kura, fuq perjodu ta’ diversi ġranet, mingħajr ma’ jkun hemm ħjiel ta’ pressjoni għolja rebound.

L-inċidenza ta’ sogħla xotta kienet iktar baxxa b’mod sinifikanti f’pazjenti kkurati b’telmisartan milli f’dawk li ngħataw inibituri tal-enzimi li jibdlu angiotensin, fi provi kliniċi li qabblu direttament iż- żewġ kuri kontra l-pressjoni għolja.

Amlodipine

Amlodipine hu inibitur tal-influss tal-joni tal-calcium tal-grupp dihydropyridine (imblokkatur bil-mod tal-kanal jew antagonist tal-joni tal-calcium) u jinibixxi l-influss transmembrane tal-joni tal-calcium ġol-muskolu lixx kardijaku u vaskulari. Il-mekkaniżmu tal-azzjoni kontra l-pressjoni għolja ta’ amlodipine hu minħabba effett rilassanti dirett fuq il-muskolu lixx vaskulari, li jwassal għal tnaqqis

fir-reżistenza vaskulari periferali u fil-pressjoni tad-demm. Dejta sperimentali tindika li amlodipine jeħel kemm mas-siti ta’ dihydropyridine kif ukoll ta’ non-dihydropyridine.awtorizzatAmlodipine hu relattivament selettiv għal vini/arterji, b’effett akbar fuq ċelluli vaskulari tal-muskoli lixxi milli fuq iċ-

ċelluli tal-muskoli kardijaċi.

F’pazjenti bi pressjoni għolja, dożaġġ ta’ darba kuljum jipprovdi tn qqis klinikament sinifikanti tal- pressjoni tad-demm kemm fil-pożizzjoni mimduda kif ukoll bilwieqfa matul l-intervall ta’ 24 siegħa. Minħabba l-bidu bil-mod tal-azzjoni, pressjoni baxxa akuta mhijiex karatteristika tal-għoti ta’ amlodipine.

 

adux

ħ

F’pazjenti bi pressjoni għolja b’funzjoni normali tal-kliewi, dożi terapewtiċi ta’ amlodipine rriżultaw

m’g

 

fi tnaqqis fir-reżistenza vaskulari tal-kliewi u żieda fir-rata ta’ filtrazzjoni glomerulari u fluss effettiv tal-plażma fil-kliewi, mingħajr tibdil fil-porzjonlita’ filtrazzjoni jew proteinuria.

Amlodipine ma kienx assoċjat ma’ kwaluinalikwe effetti metaboliċi avversi jew tibdil fil-lipidi fil-

plażma, u hu adattat għall-użumedif’pazjentiċb’ażżma, dijabete, u gotta. L-użu f’pazjenti b’insuffiċjenza tal-qalb

Studji emodinamiċi u provi kliniċi kkontrollati bbażati fuq l-eżerċizzju f’pazjenti b’insuffiċjenza tal- qalb ta’ NYHA KlassiProdottII-IV, urew li amlodipine ma wassalx għal deterjorament kliniku kif imkejjel permezz ta’ tolleranza għall-eżerċizzju, porzjon ta’ tfigħ ’il barra ventrikulari tax-xellug u

sintomatoloġija klinika.

Studju kkontrollat bi plaċebo (PRAISE) li kien maħsub biex jevalwa pazjenti b’insuffiċjenza tal-qalb ta’ NYHA Klassi III-IV li kienu qed jirċievu digoxin, dijuretiċi u inibituri ta’ ACE, wera li amlodipine ma wassalx għal żieda fi riskju ta’ mortalità jew mortalità u morbożità kombinati ma’ insuffiċjenza tal- qalb.

Fi studju follow-up, fit-tul, ikkontrollat bi plaċebo (PRAISE-2) ta’ amlodipine f’pazjenti b’insuffiċjenza tal-qalb ta’ NYHA III u IV, mingħajr sintomi kliniċi jew sejbiet oġġettivi li jissuġġerixxu mard iskemiku diġà eżistenti, li kienu fuq dożi stabbli ta’ inibituri ta’ ACE, digitalis, u dijuretiċi, amlodipine ma kellu l-ebda effett fuq il-mortalità kardjovaskulari totali. F’din l-istess popolazzjoni amlodipine kien assoċjat ma’ żieda fir-rapporti ta’ edema pulmonari minkejja li ma kien hemm l-ebda differenza sinifikanti fl-inċidenza ta’ aggravament ta’ insuffiċjenza tal-qalb meta mqabbel ma’ plaċebo.

Telmisartan/Amlodipine

Fi studju li dam 8 ġimgħat, multiċentriku, li fih il-pazjenti ntgħażlu b’mod każwali, double-blind, ikkontrollat bil-plaċebo, tat-tip grupp parallel factorial, li sar fuq 1461 pazjent bi pressjoni għolja minn ħafifa sa severa (medja tal-pressjoni tad-demm dijastolika meta pazjent ikun bilqiegħda ta’ ≥95 u

≤119 mmHg), il-kura b’kull doża ta’ kumbinazzjoni ta’ Onduarp rriżultat fi tnaqqis akbar b’mod sinifikanti tal-pressjoni tad-demm dijastolika u sistolika u rati ogħla ta’ kontroll meta mqabbla mal- komponenti rispettivi tal-mediċini mogħtija waħidhom.

Onduarp wera tnaqqis marbut mad-doża fil-pressjoni tad-demm sistolika/dijastolika fil-medda tad- doża terapewtika ta’ –21.8/–16.5 mmHg (40 mg/5 mg), –22.1/–18.2 mmHg (80 mg/5 mg), –24.7/– 20.2 mmHg (40 mg/10 mg) u –26.4/-20.1 mmHg (80 mg/10 mg). It-tnaqqis fil-pressjoni tad-demm dijastolika ta’ <90 mmHg inkiseb f’71.6%, 74.8%, 82.1%, 85.3% tal-pazjenti rispettivament. Il-valuri huma aġġustati għal-linja bażi u l-pajjiż.

Il-maġġoranza tal-effett kontra l-pressjoni għolja ntlaħaq fi żmien ġimagħtejn wara l-bidu tat-terapija. F’sottosett ta’ 1050 pazjent bi pressjoni għolja minn moderata sa severa (DBP ≥100 mmHg) 32.7 – 51.8% irrispondew suffiċjentement għal telmisartan jew amlodipine mogħtija waħidhom. It-tibdil medju osservat fil-pressjoni tad-demm sistolika/dijastolika b’terapija kombinata li fiha amlodipine

5 mg (–22.2/–17.2 mmHg b’40 mg/5 mg; –22.5/–19.1 mmHg b’80 mg/5 mg) kienu komparabbli ma’, jew akbar minn dak li kien osservat b’amlodipine 10 mg (–21.0/–17.6 mmHg) u assoċjat ma’ rati iktar baxxi b’mod sinifikanti ta’ edema (1.4% b’40 mg/5 mg; 0.5% b’80 mg/5 mg; 17.6% b’amlodipine

10 mg).

Monitoraġġ awtomatiku ambulatorju ta’ pressjoni tad-demm (ABPM)awtorizzatli twettaq f’sottosett ta’ 562 Fi studju multiċentriku addizzjonali, li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, double-blind,

pazjent, ikkonferma r-riżultati li kienu osservati fil-klinika fi tnaqqis fil-p essjoni tad-demm sistolika u dijastolika b’mod konsistenti fuq perjodu kollu tad-dożaġġ ta’ 24 siegħa.

ikkontrollat b’mod attiv, grupp parallel, total ta’ 1097 pazjentaduxbi pressjoni għolja minn ħafifa sa jew 80 mg/5 mg) jew amlodipine waħdu (5 mg jew 10 mg). Wara 8 ġimgħat ta’ kura, kull

severa, li ma kinux ikkontrollati b’mod adegwat fuq amlodipine 5 mg, irċivew Onduarp (40 mg/ 5 mg ħ kumbinazzjoni kienet superjuri b’mod statistikamentm’gsinifikanti għaż-żewġ dożi ta’ amlodipine mogħti

waħdu fit-tnaqqis tal-pressjoni tad-demm sistolika u dijastolika (–13.6/–9.4 mmHg, –15.0/–

10.6 mmHg b’40 mg/5 mg, 80 mg/5 mg kontrali–6.2/–5.7 mmHg, –11.1/–8.0 mmHg b’amlodipine 5 mg u 10 mg u nkisbu rati ogħla ta’ kontro ta’ pressjoni tad-demm dijastolika meta mqabbla ma’

mediċini rispettivi mogħtija waħidhom (56.7%, 63.8% b’40 mg/5 mg u 80 mg/5 mg kontra 42%,

 

 

ċ

56.7% b’amlodipine 5 mg u 10 mg). Ir-ratiinalita’ edema kienu iktar baxxi b’mod sinifikanti

 

 

medi

b’40 mg/5 mg u 80 mg/5 mg meta mqabbla ma’ amlodipine 10 mg (4.4% kontra 24.9%,

rispettivament).

Prodott

 

 

 

Fi studju ieħor multiċentriku, li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, double-blind, ikkontrollat b’mod attiv, grupp parallel, total ta’ 947 pazjent bi pressjoni għolja minn ħafifa sa severa, li ma kinux ikkontrollati b’mod adegwat fuq amlodipine 10 mg, irċivew Onduarp (40 mg/10 mg jew 80 mg/

10 mg) jew amlodipine waħdu (10 mg). Wara 8 ġimgħat ta’ kura, kull waħda mill-kuri bil- kumbinazzjoni ta’ mediċini kienet superjuri b’mod statistikament sinifikanti għal terapija b’amlodipine waħdu fit-tnaqqis tal-pressjoni tad-demm dijastolika u sistolika (–11.1/–9.2 mmHg, -11.3/–9.3 mmHg b’40 mg/10 mg, 80 mg/10 mg kontra –7.4/–6.5 mmHg b’amlodipine 10 mg) u nkisbu rati ogħla ta’ normalizzazzjoni tal-pressjoni tad-demm dijastolika meta mqabbla ma’ meta ngħata waħdu (63.7%, 66.5% b’40 mg/10 mg, 80 mg/10 mg kontra 51.1% b’amlodipine 10 mg).

F’żewġ studji li jikkorrispondu, fit-tul, open-label, u follow-up li saru fuq medda addizzjonali ta’ 6 xhur, l-effett ta’ Onduarp nżamm fuq il-perjodu tal-prova. Flimkien ma’ dan, intwera li xi pazjenti li ma kinux ikkontrollati b’mod mhux adegwat b’Onduarp 40 mg/10 mg, kellu tnaqqis addizzjonali tal- pressjoni tad-demm permezz ta’ titrazzjoni ’l fuq għal Onduarp 80 mg/10 mg.

L-inċidenza totali ta’ reazzjonijiet avversi b’Onduarp fil-programm ta’ provi kliniċi kienet baxx bi 12.7% biss tal-pazjenti fuq il-kura li kellhom reazzjonijiet avversi. L-iktar reazzjonijiet avversi komuni kienu edema periferali u sturdament, ara wkoll sezzjoni 4.8. Ir-reazzjonijiet avversi rrappurtati kienu jaqblu ma’ dawk antiċipati mill-profili tas-sigurtà tal-komponenti telmisartan u amlodipine. L-ebda reazzjonijiet avversi ġodda jew iktar severi ma kienu osservati. Avvenimenti marbuta ma’ edema (edema periferali, edema ġeneralizzata, u edema) kienu iktar baxxi b’mod konsistenti f’pazjenti li

rċivew Onduarp meta mqabbla ma’ pazjenti li rċivew amlodipine 10 mg. Fil-prova factorial design, ir- rati ta’ edema kienu 1.3% b’Onduarp 40 mg/5 mg u 80 mg/5 mg, 8.8% b’Onduarp 40 mg/10 mg u

80 mg/10 mg u 18.4% b’Amlodipine 10 mg. F’pazjenti mhux ikkontrollati li kienu fuq amlodipine 5 mg, ir-rati ta’ edema kienu ta’ 4.4% għal 40 mg/5 mg u 80 mg/5 mg u 24.9% għal amlodipine 10 mg.

L-effett ta’ kontra l-pressjoni għolja ta’ Onduarp kien simili irrispettivament mill-età u s-sess, u kien simili f’pazjenti bi u mingħajr dijabete.

Onduarp ma kienx studjat fl-ebda popolazzjoni ta’ pazjenti ħlief dawk bi pressjoni għolja. Telmisartan kien studjat fi studju kbir tat-tip outcome li sar fuq 25,620 pazjent b’riskju għoli kardjovaskulari (ONTARGET). Amlodipine kien studjat f’pazjenti b’anġina kronika stabbli, anġina vażospastika u mard tal-arterja koronarja ddokumentat b’mod anġjografiku.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall -Mediċini iddifferiet l-obbligi li jiġu ppreżentati riżultati tal-istudji b’Onduarp f’wieħed jew iktar settijiet tal-popolazzjoni pedjatrika bi sklerosi multipla (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku)

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

awtorizzat

amlodipine meta jingħataw bħala pilloli individwali.

Il-farmakokinetika tal-kumbinazzjoni ta’ doża (FDC)

 

Ir-rata u l-grad ta’ assorbiment ta’ Onduarp huma ekwivalenti għall-bijodisponibilità ta’ telmisartan u

Assorbiment

ħ

L-assorbiment ta’ telmisartan hu mgħaġġel, għalkemm l-ammontaduxassorbit ivarja. Il-medja tal-

 

m’g

bijodisponibilità assoluta għal telmisartan hi ta’ madwar 50%. Meta telmisartan jittieħed mal-ikel, it-

tnaqqis taż-żona taħt il-kurva tal-konċentrazzjoni tal-plażma-żmien (AUC0-∞) ta’ telmisartan ivarja

 

 

li

minn madwar 6% (doża ta’ 40 mg) sa madwar 19% (doża ta’ 160 mg). Sa 3 sigħat wara l-għoti, il-

 

 

inali

konċentrazzjonijiet fil-plażma huma simili, kemm jekk telmisartan jittieħed fl-istat sajjem jew mal-

ikel.

ċ

 

 

medi

 

Wara l-għoti mill-ħalq ta’ dożi terapewtiċi, amlodipine jiġi assorbit tajjeb b’livelli massimi fid-demm

ta’ bejn 6-12-il siegħa wara d-doża. Il-bijodisponibilità assoluta kienet stmata li hi bejn 64 u 80%. Il-

bijodisponibilità ta’ amlodipine a tiġix affettwata mit-teħid tal-ikel.

Distribuzzjoni

Prodott

 

Telmisartan fil-biċċa l-kbira tiegħu jeħel mal-proteini fil-plażma (>99.5%), primarjament mal- albumina u alpha-1 acid glycoprotein. Il-volum apparenti tad-distribuzzjoni fl-istat fiss (Vdss) hu ta’ madwar 500 l.

Il-volum tad-distribuzzjoni ta’ amlodipine hu ta’ madwar 21 l/kg. Studji in vitro wrew li madwar 97.5% ta’ amlodipine li jkun jiċċirkola jeħel mal-proteini fil-plażma f’pazjenti bi pressjoni għolja.

Bijotrasformazzjoni

Telmisartan hu metabolizzat permezz ta’ konjugazzjoni għal glucuronide tal-kompost prinċipali. L- ebda attività farmakoloġika ma ntweriet għall-konjugat.

Amlodipine jiġi metabolizzat b’mod estensiv (madwar 90%) mill-fwied għal metaboliti inattivi.

Eliminazzjoni

Telmisartan hu kkaratterizzat minn farmakokinetika b’decay bi-esponenzjali, b’half-life tat-tneħħija

terminali ta’ >20 siegħa. L-ogħla konċentrazzjoni fil-plażma (Cmax) u, fi grad anqas, iż-żona taħt il- kurva ta’ konċentrazzjoni fil-plażma-ħin (AUC), tiżdied b’mod sproporzjonat mad-doża. M’hemmx

evidenza ta’ akkumulazzjoni ta’ telmisartan li hi klinikament rilevanti meta dan jittieħed fid-doża

Popolazzjonijiet speċjali
Amlodipine juri farmakokinetika lineari.

rakkomandata. Il-konċentrazzjonijiet fil-plażma kienu ogħla fin-nisa milli fl-irġiel, mingħajr ma kien hemm influwenza rilevanti fuq l-effikaċja.

Wara l-għoti orali (u minn ġo vina), telemisartan jiġi kważi eliminat kollu mal-ippurgar, primarjament bħala kompost mhux mibdul. It-tneħħija kumulattiva permezz tal-awrina hi ta’ < 1% tad-doża. It-

tneħħija totali mill-plażma (Cltot) hi għolja (madwar 1,000 ml/min) meta mqabbla mal-fluss tad-demm tal-fwied (madwar 1,500 ml/min).

It-tneħħija ta’ amlodipine mill-plażma hi bifażika, b’half-life tat-tneħħija terminali ta’ madwar 30 sa 50 siegħa, li hi konsistenti ma’ dożaġġ ta’ darba kuljum. Il-livelli fil-plażma fl-istat fiss jintlaħqu wara għoti kontinwu għal 7–8 ijiem. Għaxra fil-mija ta’ amlodipine oriġinali u 60% tal-metaboliti ta’ amlodipine jitneħħew fl-awrina.

Linearità/nuqqas ta’ linearità

It-tnaqqis żgħir fl-AUC għal telmisartan mhux mistenni li jikkawża tnaqqis fl-effikaċja terapewtika.

M’hemm l-ebda relazzjoni lineari bejn id-dożi u l-livelli fil-plażma. Is-Cmax u, fi grad anqas l-AUC, jiżdiedu b’mod sproporzjonat f’dożi ta’ aktar minn 40 mg.

Popolazzjoni pedjatrika (persuni li għandhom inqas minn 18-il senawtorizzat) M’hemmx dejta farmakokinetika disponibbli fil-popolazzjoni pedjatrika.

Sess

ħ

Differenzi fil-konċentrazzjonijiet ta’ telmisartan fil-plażmaaduxkienu osservati, bis-Cmax u l-AUC li kienu

 

m’g

madwar 3 darbiet u darbtejn ogħla, rispettivament, fin-nisa meta mqabbla mal-irġiel.

Anzjani

li

f’persuni aktar żgħażagħ. F’pazjenti anzjani,inalihemm tendenza li t-tneħħija ta’ amlodipine tonqos, u dan

Il-farmakokinetika ta’ telmisartan ma tvarj x f’pazjenti żgħażagħ u f’pazjenti anzjani.

Il-ħin biex jintlaħqu l-konċentrazzjonijiet massimi ta’ amlodipine fil-plażma hu simili fl-anzjani u

 

ċ

 

medi

jirriżulta f’żieda fl-AUC u fil-half-life tat-tneħħija.

Indeboliment tal-kliewi

 

Prodott

 

F’pazjenti b’indeboliment al-kliewi minn moderat sa sever, l-irduppjar tal-konċentrazzjonijiet ta’ telmisartan fil-plażma kien osservat. Madankollu, konċentrazzjonijiet fil-plażma aktar baxxi kienu ossevati f’pazjenti b’insuffiċjenza tal-kliewi li kienu qegħdin fuq id-dijalisi. Telmisartan jeħel ħafna mal-proteini fil-plażma f’pazjenti b’insuffiċjenza tal-kliewi, u ma jkunx jista’ jitneħħa permezz tad- dijalisi. Il-half-life tat-tneħħija ma tinbidilx f’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi. Il-farmakokinetika ta’ amlodipine mhijiex influwenzata b’mod sinifikanti minn indeboliment tal-kliewi.

Indeboliment tal-fwied

Studji dwar il-farmakokinetika f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied urew żieda fil-bijodisponibilità assoluta ta’ telmisartan bi kważi 100%. Il-half-life tat-tneħħija ta’ telmisartan ma tinbidilx f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied. Pazjenti b’insuffiċjenza tal-fwied għandhom tnaqqis fit-tneħħija ta’ amlodipine b’riżultat li ż-żieda fl-AUC tkun ta’ madwar 40–60%.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Billi l-profili ta’ tossiċità mhux klinika ta’ telmisartan u amlodipine mhumiex overlapping, l-ebda aggravament ta’ tossiċità ma kien mistenni għal din il-kumbinazzjoni ta’ mediċini. Dan ġie kkonfermat fi studju dwar it-tossikoloġija sottokronika fil-firien, li dam 13-il ġimgħa, li fih livelli ta’ doża ta’ 3.2/0.8, 10/2.5 u 40/10 mg/kg ta’ telmisartan u amlodipine kienu ttestjati.

6.2 Inkompatibbilitajiet
Mhux applikabbli.
6.1 Lista ta’ eċċProdottipjenti
Colloidal anhydrous silica Brilliant blue FCF (E 133) Ferric oxide black (E172) Ferric oxide yellow (E172) Magnesium stearate Maize starch
Meglumine Microcrystalline cellulose Povidone K25 Pregelatinised starch Sodium hydroxide Sorbitol (E420)

Dejta disponibbli ta’ qabel l-użu kliniku għall-komponenti ta’ din il-kumbinazzjoni ta’ doża fissa huma rrappurtati hawn taħt.

Telmisartan

Fi studji dwar is-sigurtà ta’ qabel l-użu kliniku, id-dożi li pproduċew espożizzjoni li kienet komparabbli għal dik fil-medda terapewtika klinika, ikkawżaw tnaqqis fil-parametri taċ-ċelluli tad- demm ħomor (eritroċiti, emoglobina, ematokrit), u tibdil fl-emodinamika tal-kliewi (żieda fin-nitrogen tal-urea fid-demm u l-krejatinina), kif ukoll żieda fil-potassium fis-serum f’annimali normotensivi. Fil- klieb, it-twessigħ tubulari tal-kliewi u l-atrofija kienu osservati. Ħsara fil-mukuża gastrika (tgħawwir, ulċeri jew infjammazzjoni) kienu wkoll osservati fil-firien u fil-klieb. Dawn l-effetti mhux mixtieqa, medjati b’mod farmakoloġiku, magħrufa minn studji dwar is-sigurtà ta’ qabel l-użu kliniku, kemm b’inibituri tal-enzimi li jibdlu l-angiotensin kif ukoll b’antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II, kienu evitati b’teħid ta’ suppliment mielaħ orali. Fiż-żewġ speċi, kienet osservata żieda fl-attività ta’ renin fil-plażma u ipertrofija/iperplasija taċ-ċelluli juxtaglomerular. Dawn il-bidliet, anke effett ta’ klassi ta’ inibituri ta’ enzimi li jibdlu angiotensin u antagonisti oħrajn tar-riċetturi ta’ angiotensin II, ma jidhirx li għandhom sinifikat kliniku.

Ma ġiet osservata l-ebda evidenza ċara ta’ effett teratoġeniku, madankollu fil-livelli ta’ dożi tossiċi ta’ telmisartan, ġie osservat effett fuq l-iżvilupp wara t-twelid tal-frieħ, bħal piż baxx al-ġisem u dewmien biex jinfetħu l-għajnejn.

Ma kien hemm l-ebda evidenza ta’ mutaġeniċità u ta’ attività klastoġenika r levanti fi studji in vitro, u l-ebda evidenza ta’ karċinoġeneċità fil-firien u fil-ġrieden.

Amlodipine

awtorizzat

 

Informazzjoni li mhix klinika, magħmula fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett

tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer, ma’ turi l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

 

adux

ħ

Fi studji dwar it-tossiċità riproduttiva fil-firien, dewmien fil-ħlas, ħlas diffiċli u indeboliment fetali u

m’g

 

Massima Rakkomandata għall-Bniedem ta’ 10 mg/kuljum fuq bażi ta’ mg/m2). ċ

sopravivenza tal-frieħ kienu osservati meta ngħataw dożi għoljin. Ma kien hemm l-ebda effett fuq il- li fertilità ta’ firien ikkurati mill-ħalq b’amlodipinaline maleate (irġiel għal 64 jum u nisa għal 14-il jum qabel it-tgħammir) f’dożi ta’ sa 10 mg ta’ m odipine/kg/kuljum (madwar 10 darbiet tad-Doża

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKUmedi

6.3 Żmien kemm idum tajjeb

il-prodott mediċinali

3 snin

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali m’għandux bżonn l-ebda kundizzjoni ta’ temperatura speċjali għall-ħażna. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl u mill-umdità.

Neħħi l-pilloli mill-folja biss immedjatment qabel ma teħodhom.

6.5 In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Folji tal-aluminju/aluminju (PA/Al/PVC/Al) f’kaxxa tal-kartun li jkun fiha 28 pillola jew folji perforati tal-aluminju/aluminju bl-unità tad-doża (PA/Al/PVC/Al) f’pakketti multipli li jkun fihom 360 (4 pakketti ta’ 90 x 1) pillola.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

7.

DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGawtorizzatĦID FIS-SUQ

6.6

Prekawzjonijiet speċjali li għandu jittieħed meta jintrema

L-ebda ħtiġijiet speċjali.

Boehringer Ingelheim International GmbH

ħ

Binger Str. 173

 

 

m’g

adux

D-55216 Ingelheim am Rhein

 

 

 

 

 

 

 

Il-Ġermanja

 

 

li

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

8. NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

ċ

 

 

EU/1/11/729/003 (28 pillola)

medi

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/729/004 (360 (4 x 90 x 1) pillola)

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni:Prodott 24 ta’ Novembru 2011

Data tal-aħħar tiġdid:

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall -Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Onduarp 80 mg/10 mg pilloli

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola fiha 80 mg ta’ telmisartan u 10 mg ta’ amlodipine (bħala amlodipine besilate).

Eċċipjent(i) b’effett magħruf:

Kull pillola fiha 337.28 mg ta’ sorbitol (E420).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola

 

 

 

 

awtorizzat

4.

TAGĦRIF KLINIKU

 

 

 

 

Pillola blu u bojod b’żewġ saffi, b’forma ovali, imnaqqxa bil-kodiċi tal-prodott A4 u l-logo tal-

kumpanija fuq in-naħa l-oħra.

 

 

 

 

 

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

m’g

 

Kura ta’ pressjoni tad-demm għolja essenzjali f’persuni adulti:

 

Terapija addizzjonali

 

 

inali

li

 

 

 

 

 

Onduarp hu indikat għall-uzu fl-adulti li l-pressjoni tad-demm tagħhom ma tkunx ikkontrollata b’mod

adegwat b’amlodipine.

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

Terapija ta’ sostituzzjoni

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazjenti adulti li jkunu qed jirċievu t lmisartan u amlodipine minn pilloli separati jistgħu minflok

jirċievu pilloli Onduarp li fihom l-istess dożi tal-komponenti.

4.2 Pożoloġija uProdottmeto u ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Id-doża rakkomandata ta’ pilloli Onduarp hi ta’ pillola waħda kuljum.

Id-doża massima rakkomandata hi Onduarp 80 mg/10 mg, pillola waħda kuljum. Onduarp hu indikat għal kura fit-tul.

L-għoti ta’ amlodipine mal-grejpfrut jew meraq tal-grejpfrut mhuwiex rakkomandat għax il- bijodisponibilità tista’ tiżdied f’xi pazjenti u tirriżulta f’żieda tal-effetti li jbaxxu l-pressjoni tad-demm (ara sezzjoni 4.5).

Terapija addizzjonali

Onduarp 80 mg/10 mg jista’ jingħata lil pazjenti li l-pressjoni tad-demm tagħhom ma tkunx ikkontrollata b’mod adegwat fuq Onduarp 40 mg/10 mg jew Onduarp 80 mg/5 mg.

It-titrazzjoni tad-doża individwali bil-komponenti (i.e. amlodipine u telmisartan) hi rakkomandata qabel ma wieħed jaqleb għall-kombinazzjoni tad-doża fissa.Meta jkun klinikament xieraq, bidla diretta minn terapija b’mediċina b’monoterapija għal kombinazzjoni fissa tista’ tiġi kkunsidrata.

Pazjenti kkurati b’10 mg ta’ amlodipine li jesperjenzaw kwalunkwe reazzjonijiet avversi li jillimitaw id-doża bħal edema, jistgħu jaqilbu għal Onduarp 40 mg/5 mg darba kuljum, u jnaqqsu d-doża ta’ amlodipine mingħajr ma jnaqqsu r-rispons totali mistenni kontra l-pressjoni għolja.

Terapija ta’ sostituzzjoni

Pazjenti li qed jirċievu telmisartan u amlodipine minn pilloli separati jistgħu minflok jirċievu pilloli Onduarp li fihom l-istess dożi tal-komponenti f’pillola waħda kuljum, eż. biex itejbu l-konvenjenza jew il-konformità

Popolazzjoni speċjali

Pazjenti anzjani

L-ebda aġġustament fid-doża mhu meħtieġ f’pazjenti anzjani. Hemm ftit informazzjoni disponibbli f’pazjenti anzjani ħafna.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fil-pożoloġija għal pazjenti li għandhom indeboliment tal-kliewi

tal-kliewi (GFR < 60 ml/min/1.73 m2) (ara sezzjoni 4.3).

awtorizzat

minn ħafif sa moderat. Hemm esperjenza limitata disponibbli f’pazjenti b’indeboliment sever tal- kliewi li qegħdin fuq emodijalisi. Il-kawtela hi rakkomandata meta Onduarp j ntuża f’dawn il-pazjenti għax amlodipine u telmisartan mhumiex dijalizzabbli (ara wkoll sezzjoni 4.4).

L-użu fl-istess ħin ta’ telmisartan flimkien ma’ aliskiren huwa kontr indikat f’pazjenti b’indeboliment

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

 

adux

 

 

F’pazjenti b’indeboliment tal-fwied minn ħafif sa moderat, Onduarp għandu jingħata b’kawtela. Għal

 

ħ

telmisartan, il-pożoloġija m’għandhiex taqbeż 40 mg darba kuljum (ara sezzjoni 4.4). Onduarp hu

kontraindikat f’pazjenti b’indeboliment sever tal-fwied (ara sezzjoni 4.3).

 

m’g

 

Popolazzjoni pedjatrika

li

 

 

 

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Onduarp f t-ċtfalinalili għandhom inqas minn 18-il sena għadhom ma ġewx

stabbiliti. Dejta mhux disponibbli.

 

 

medi

 

 

Onduarp jista’ jittieħed mal-ikel jew fuq stonku vojt. Hu rakkomandat li tieħu Onduarp flimkien ma’ ftit likwidu.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Metodu ta’ kif għanduProdottjingħa a

Sensittività eċċessiva għas-sustanzi attivi, għal derivattivi ta’ dihydropyridine, jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1

It-tieni u t-tielet trimestri tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.6)

Disturbi ostruttivi biljari u indeboliment sever tal-fwied

Xokk (li jinkludi xokk kardjoġeniku)

Pressjoni baxxa severa

Ostruzzjoni tal-fluss ’il barra tal-ventriklu tax-xellug (eż. stenosi aortika ta’ grad għoli)

Insuffiċjenza emodinamikament instabbli tal-qalb wara infart mijokardijaku akut

L-użu fl-istess ħin ta’ telmisartan flimkien ma’ aliskiren huwa kontraindikat f’pazjenti b’dijabete mellitus jew b’indeboliment tal-kliewi (GFR < 60 ml/min/1.73 m2) (ara sezzjonijiet 4.2, 4.4, 4.5).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Tqala

Antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II m’għandhomx jinbdew waqt it-tqala. Ħlief jekk it-tkomplija tat-terapija bl-antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II tkun ikkunsidrata li hi essenzjali, il-pazjenti li jkunu qed jippjanaw li joħorġu tqal, għandha tinbidlilhom it-terapija għal waħda b’kuri alternattivi b’mediċini kontra l-pressjoni għolja li għandhom profil tas-sigurtà stabbilit għall-użu fit-tqala. Meta t- tqala tkun iddijanjostikata, il-kura b’antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II għandha titwaqqaf immedjatament, u, jekk ikun xieraq, għandha tinbeda terapija alternattiva (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.6).

Indeboliment tal-fwied

Telmisartan jitneħħa l-aktar fil-bila. F’pazjenti b’disturbi ostruttivi biljari jew insuffiċjenza tal-fwied, jista’ jkun mistenni li jkollhom tneħħija mnaqqsa. Flimkien ma’ dan, bħal fil-każ tal-antagonisti kollha tal-calcium, il-half-life ta’ amlodipine tittawwal f’pazjenti b’indeboliment fil-funzjoni tal-fwied u rakkomandazzjonijiet dwar id-dożaġġ ma kinux stabbiliti. Għaldaqstant, Onduarp għandu jintuża b’kawtela f’dawn il-pazjenti.

Pressjoni għolja renovaskulari

Hemm riskju miżjud ta’ pressjoni baxxa severa u insuffiċjenza tal-kliewiawtorizzatmeta p zjenti bi stenosi Meta Onduarp jintuża f’pazjenti li għandhom indeboliment fil-funzjoni tal-kliewi, monitoraġġ

bilaterali fl-arterji tal-kliewi jew bi stenosi tal-arterja għal kilwa waħda li tkun taħdem, ikunu kkurati bi prodotti mediċinali li jaffettwaw is-sistema renin-angiotensin-aldosterone.

Indeboliment tal-kliewi u trapjant tal-kliewi

perjodiku tal-livelli tal-potassium u tal-livelli tal-krejatinina fis-serum hu rakkomandat. M’hemmx

esperjenza dwar l-għoti ta’ Onduarp f’pazjenti bi trapjant riċenti tal-kliewi. Telmisartan u Amlodipine

mhumiex dijalizzabbli.

 

 

ħ

 

m’g

adux

Ipovolemija intravaskulari

 

 

Pressjoni baxxa sintomatika, speċjalment wara li-ewwel doża, tista’ sseħħ f’pazjenti li għandhom

volum u/jew sodium li jkun tnaqqas minn, eż. terapija dijuretika vigoruża, restrizzjoni tal-melħ fid-

dieta, dijarea jew rimettar. Dawn il-kund zzjonijiet għandhom jiġu kkoreġuti qabel l-għoti ta’

 

ċ

 

il-pazjent għandu jitpoġġa mimdud fuq dahru, u

telmisartan. Jekk isseħħ pressjoni baxxa b’Onduarp,inali

 

medi

 

 

 

jekk ikun meħtieġ, jingħata infużjoni ġol-vini ta’ likwidu mielaħ. Il-kura tista’ titkompla ġaladarba l-

pressjoni tad-demm tkun stabbilizzat.

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

Imblokk doppju tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone

 

L-użu fl-istess ħin ta’ telmisartan flimkien ma’ aliskiren huwa kontraindikat f’pazjenti b’dijabete mellitus jew b’indeboliment tal-kliewi (GFR < 60 ml/min/1.73 m2) (ara sezzjoni 4.3).

Bħala konsegwenza tal-inibizzjoni tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone, pressjoni baxxa, sinkope, iperkalemija u tibdil fil-funzjoni tal-kliewi (li jinkludi insuffiċjenza akuta tal-kliewi), ġie rrappurtat f’individwi suxxettibbli, speċjalment jekk prodotti mediċinali li jaffettwaw lil din is-sistema jingħataw flimkien. Imblokk doppju tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone (eż. billi tagħti telmisartan ma’ imblokkaturi oħrajn tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone) hu għalhekk mhux rakkomandat. Monitoraġġ mill-qrib tal-funzjoni tal-kliewi hu rakkomandat jekk l-għoti flimkien ikun meħtieġ.

Kundizzjonijiet oħrajn bl-istimulazzjoni tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone

F’pazjenti fejn it-ton vaskulari u l-funzjoni tal-kliewi jiddependu b’mod predominanti fuq l-attività tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone (eż. pazjenti b’insuffiċjenza konġestiva severa tal-qalb jew li għandhom mard diġà eżistenti tal-kliewi, li jinkludi stenosi tal-arterja tal-kliewi), il-kura bi prodotti mediċinali oħrajn li jaffettwaw din is-sistema kienet assoċjata ma’ pressjoni baxxa akuta, iperażotemija, oligurja, jew, b’mod rari, ma’ insuffiċjenza tal-kliewi akuta (ara sezzjoni 4.8).

Aldosteroniżmu primarju

Pazjenti b’aldosteroniżmu primarju ġeneralment mhux ser jirrispondu għal prodotti mediċinali kontra l-pressjoni għolja li jaġixxu permezz tal-inibizzjoni tas-sistema renin-angiotensin. Għalhekk, l-użu ta’ telemisartan mhuwiex rakkomandat.

Stenosi tal-valv mitrali u aortiku, kardjomijopatija ipertrofika ostruttiva

Bħal fil-każ ta’ mediċini oħrajn li jwessgħu l-arterji/vini, għandha tingħata attenzjoni speċjali lil pazjenti li jbatu minn stenosi mitrali jew aortika, jew kardjomijopatija ipertrofika ostruttiva.

Anġina pectoris instabbli, infart mijokardijaku akut

M’hemm l-ebda dejta li tappoġġja l-użu ta’ Onduarp f’pazjenti b’anġina pectoris instabbli, u matul, jew fi żmien xahar minn meta jkun seħħ infart mijokardijaku.

Insuffiċjenza tal-qalb

Fi studju fit-tul, ikkontrollat bi plaċebo (PRAISE-2) dwar amlodipine f’pazjenti b’insuffiċjenza tal- qalb ta’ etjoloġija mhux iskemika NYHA III u IV, amlodipine kien assoċjat ma’ żieda fir-rapporti ta’ edema pulmonari minkejja li ma kien hemm l-ebda differenza sinifikanti fl-inċidenza ta’ aggravament

ta’ insuffiċjenza tal-qalb meta mqabbel ma’ plaċebo (ara sezzjoni 5.1).

F’dawn il-pazjenti tista’ sseħħ l-ipogliċemija taħt kura b’telmisartan. Għalhekk, f’dawn il-pazjenti għandu jiġi kkunsidrat monitoraġġ adattat tal-glucose fid-demm; aġġus ament fid-doża tal-insulina jew tal-mediċini kontra d-dijabete jista’ jkun meħtieġ meta indikat.

Pazjenti dijabetiċi kkurati bl-insulina jew mediċini kontra d-dijabeteawtorizzat

Iperkalemijaadux

L-użu ta’ prodotti mediċinali li jaffettwaw is-sistema renin- ngiotensin-aldosterone jista’ jikkawża l- iperkalemija. L-iperkalemija tista’ tkun fatali fl-anzjani,ħf’pazjenti b’insuffiċjenza tal-kliewi, f’pazjenti dijabetiċi, f’pazjenti li jkunu kkurati fl-istess ħin bim’gprodotti mediċinali oħrajn li jistgħu jżidu l-livelli

tal-potassium, u/jew f’pazjenti b’avvenimenti interkurrenti. li Qabel tikkunsidra l-użu fl-istess ħin ta’ prodottiinali mediċinali li jaffettwaw is-sistema

ċli għandhom ikunu kkunsidrati huma:

-Dijabete mellitus, indebolimentmedital-kliewi, età (> 70 sena)

-Kumbinazzjoni ma’ prodott m diċinali wieħed jew aktar li jaffettwaw is-sistema renin-angiotensinProdott-aldos erone u/jew is-supplimenti tal-potassium. Prodotti mediċinali jew klassijiet terapewtiċi a’ prodotti mediċinali li jistgħu jikkawżaw iperkalemija huma sostituti tal- melħ li fihom potassium, dijuretiċi li jisperjaw potassium, inibituri ta’ ACE, antagonisti tar- riċetturi ta’ angi tensin II, mediċini mhux sterojdi kontra l-infjammazzjoni (NSAIDs, li jinkludu inibituri COX-2 selettivi), eparina, immunosoppressivi (cyclosporin jew tacrolimus) u trimethoprim.

-Avvenimenti interkurrenti, b’mod partikulari d-deidrazzjoni, dikumpensazzjoni akuta kardijaka, aċidożi metabolika, funzjoni tal-kliewi li tmur għall-agħar, kundizzjoni tal-kliewi li tmur għall-

agħar għal għarrieda (eż. mard infettiv), lisi ċellulari (eż. iskemija akuta fir-riġlejn jew fid- dirgħajn, rabdomijolisi, trawma estensiva).renin-angiotensin-aldosterone, il-proporzjon tal-benefiċċju/riskju għandu jkun evalwat.Il-fatturi ewlenin tar-riskju għall-iperkalemija

Il-livell ta’ potassium fis-serum għandu jiġi mmonitorjat mill-qrib f’dawn il-pazjenti (ara sezzjoni 4.5).

Sorbitol

Dan il-prodott fih sorbitol (E420). Pazjenti li għandhom problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għall-fructose, m’għandhomx jieħdu Onduarp.

Oħrajn

Bħal kull prodott mediċinali kontra l-pressjoni għolja, it-tnaqqis eċċessiv fil-pressjoni tad-demm f’pazjenti b’kardjomijopatija iskemika jew b’mard kardjovaskulari iskemiku, jista’ jirriżulta f’infart mijokardijaku jew f’puplesija.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma ġew osservati l-ebda interazzjonijiet bejn iż-żewġ komponenti ta’ dawn il-kumbinazzjonijiet ta’ doża fissa fi studji kliniċi.

Interazzjonijiet komuni ta’ din il-kumbinazzjoni

Ma twettaq l-ebda studju ta’ interazzjoni.

Biex jiġi kkunsidrat meta jsir l-użu fl-istess ħin

Prodotti mediċinali oħrajn kontra l-pressjoni għolja

L-effett li jbaxxi l-pressjoni tad-demm ta’ Onduarp jista’ jiżdied bl-użu fl-istess ħin ta’ prodotti mediċinali oħrajn kontra l-pressjoni għolja.

Prodotti mediċinali li għandhom il-potenzjal li jbaxxu l-pressjoni tad-demm

Ibbażat fuq il-proprjetajiet farmakoloġiċi tagħhom, jista’ jkun mistenni li l-prodotti mediċinali li ġejjin jistgħu jżidu l-effetti ipotensivi tal-mediċini kollha kontra l-pressjoni għolja, li jinkludu Onduarp, eż. baclofen, amifostine, newroleptiċi jew antidipressanti. Flimkien ma’ dan, pressjoni tad-demm baxxa meta wieħed ikun bilwieqfa tista’ tiggrava permezz tal-alkoħol.

Kortikosterojdi (rotta sistemika)

 

 

 

awtorizzat

Tnaqqis tal-effett kontra l-pressjoni għolja.

 

 

Interazzjonijiet marbuta ma’ telmisartan

 

adux

 

 

Kontraindikat (ara sezzjoni 4.3)

 

 

 

 

 

ħ

 

Imblokk doppju tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone (RAAS)

 

 

 

m’g

 

 

Il-kombinazzjoni ta’ telmisartan u aliskiren h jalikontraindikata f’pazjenti b’dijabete mellitus jew

b’indeboliment tal-kliewi (GFR < 60 ml/min/1.73 m2) u mhijiex rakkomandata f’pazjenti oħrajn (ara

sezzjonijiet 4.3, 4.4).

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

L-użu fl-istess ħin mhuwiex rakkoman at

 

 

 

Dijuretiċi li jisperjaw potassium medijew supplimenti tal-potassium

 

Antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II bħal telmisartan, inaqqsu t-telf dijuretiku kkaġunat minn

Dijuretiċi li jisperjaw p tassium, eż. spirinolactone, eplerenone, triamterene, jew amiloride,

Prodott

 

 

 

 

supplimenti tal-potassium, jew sostituti tal-melħ li fihom il-potassium jistgħu jwasslu għal żieda sinifikanti ta’ potassium fis-serum. Jekk l-użu fl-istess ħin ikun indikat minħabba li jkun hemm ipokalemija dokumentata, dawn għandhom jintużaw b’kawtela u b’monitoraġġ frekwenti tal- potassium fis-serum.

Lithium

Żidiet riversibbli fil-konċentrazzjonijiet tal-lithium fis-serum u t-tossiċità kienu rrappurtati waqt l- għoti fl-istess ħin ta’ lithium ma’ inibituri ta’ enzimi li jibdlu angiotensin, u ma’ antagonisti tarri ċetturi ta’ angiotensin II, li jinkludu telmisartan. Jekk l-użu ta’ din il-kumbinazzjoni jkun meħtieġ, monitoraġġ b’kawtela tal-livelli tal-lithium fis-serum hu rakkomandat.

L-użu fl-istess ħin li jeħtieġ l-attenzjoni

Prodotti mediċinali mhux sterojdi kontra l-infjammazzjoni

NSAIDs (i.e. acetylsalicylic acid f’korsijiet tad-dożaġġ kontra l-infjammazzjoni, inibituri COX-2 u NSAIDs mhux selettivi) jistgħu jnaqqsu l-effett kontra l-pressjoni għolja ta’ antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II. F’xi pazjenti li għandhom il-funzjoni tal-kliewi kompromessa (eż. pazjenti deidratati jew pazjenti anzjani b’funzjoni tal-kliewi kompromessa), l-għoti flimkien ta’ antagonisti tar-riċetturi

ta’ angiotensin II u prodotti mediċinali li jinibixxu cyclo-oxygenase, jistgħu jirriżultaw f’deterjorament addizzjonali tal-funzjoni tal-kliewi, li jinkludi l-possibbiltà ta’ insuffiċjenza akuta tal- kliewi, li normalment tkun riversibbli. Għalhekk, din il-kumbinazzjoni ta’ mediċini għandha tingħata b’kawtela, speċjalment lil persuni anzjani. Il-pazjenti għandhom jiġu idratati b’mod adegwat u għandha tingħata konsiderazzjoni lill-monitoraġġ tal-funzjoni tal-kliewi wara l-bidu ta’ terapija fl- istess ħin u perjodikament wara dan.

Ramipril

Fi studju wieħed, l-għoti flimkien ta’ telmisartan u ramipril wassal għal żieda ta’ sa 2.5 darbiet fl- AUC0-24 u s-Cmax ta’ ramipril u ramiprilat. Ir-rilevanza klinika ta’ din l-osservazzjoni mhijiex magħrufa.

L-użu fl-istess ħin għandu jiġi meqjus

Digoxin

Meta telmisartan kien mogħti flimkien ma’ digoxin, ġew osservati żidiet medji fl-ogħla konċentrazzjonijiet fil-plażma (49%) u fil-konċentrazzjonijiet l-aktar baxxi (20%) ta’ digoxin. Meta jinbeda, jiġi aġġustat u jiġi mwaqqaf telmisartan, il-livelli ta’ digoxin għandhom jiġu mmonitorjati sabiex jinżammu l-livelli fil-medda terapewtika.

Interazzjonijiet marbuta ma’ amlodipine

 

 

awtorizzat

L-użu fl-istess ħin li jeħtieġ l-attenzjoni

 

adux

Inibituri ta’ CYP3A4

 

 

 

Bl-użu fl-istess ħin mal-inibitur ta’ CYP3A4 erythromycin f’pazjenti żgħażagħ u diltiazem f’pazjenti

anzjani rispettivament, il-konċentrazzjoni ta’ amlodipineħfil-plażma żdiedet bi 22% u 50%

rispettivament. Madankollu, ir-rilevanza klinika ta’ din is-sejba mhijiex ċerta. Ma jistax jiġi eskluż li

inibituri qawwija ta’ CYP3A4 (i.e. ketoconazole, traconazole, ritonavir) jistgħu jżidu l-

 

m’g

 

 

li

 

 

konċentrazzjonijiet ta’ amlodipine fil-plażma fi grad ikbar minn dak ta’ diltiazem. Amlodipine għandu

jintuża b’kawtela flimkien ma’ inibituri ta’ CYP3A4. Madankollu, l-ebda avvenimenti avversi

attribwibbli għal din l-interazzjoni ma k e u rrappurtati.

 

 

inali

 

 

 

ċ

 

 

 

Inducers ta’ CYP3A4

 

 

 

M’hemm l-ebda dejta disponibblimedidwar l-effett ta’ inducers ta’ CYP3A4 fuq amlodipine. L-użu fl-

Grejpfrut u meraq tal-grejpfrut

istess ħin ta’ inducers ta’ CYP3A4 (i.e. rifampicin, Hypericum perforatum) jista’ jwassal għal konċentrazzjoni iktarProdottbaxxa ta’ amlodipine fil-plażma.

L-għoti fl-istess ħin ta’ 240 ml ta’ meraq tal-grejpfrut ma’ doża orali waħda ta’ 10 mg ta’ amlodipine lil 20 voluntiera b’saħħithom ma wriex effett sinifikanti fuq il-karatteristiċi farmakokinetiċi ta’ amlodipine. L-użu fl-istess ħin ta’ amlodipine u grejpfrut jew meraq tal-grejpfrut xorta waħda mhuwiex rakkomandat fil-pazjenti, għax il-bijodisponibilità ta’ amlodipine tista’ tiżdied f’xi wħud u tista’ tirriżulta f’żieda ta’ effetti ipotensivi.

L-użu fl-istess ħin li għandu jiġi kkunsidrat

Simvastatin

L-għoti flimkien ta’ dożi multipli ta’ amlodipine ma’ simvastatin 80 mg irriżulta f’żieda fl-esponiment għal simvastatin ta’ sa 77% meta mqabbel ma’ simvastatin waħdu. Għalhekk, id-doża ta’ simvastatin għandha tiġi limitata għal 20 mg kuljum f’pazjenti fuq amlodipine.

Oħrajn

Amlodipine ingħata b’mod sigur flimkien ma’ digoxin, warfarin, atorvastatin, sildenafil, prodotti mediċinali kontra l-aċidu (aluminium hydroxide gel, magnesium hydroxide, simeticone), cimetidine,

ciclosporin, antibijotiċi u prodotti mediċinali ipoglikemiċi orali. Meta amlodipine u sildenafil intużaw flimkien, kull sustanza ħolqot b’mod indipendenti l-effett tagħha li jbaxxi l-pressjoni tad-demm.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx dejta biżżejjed dwar l-użu ta’ Onduarp f’nisa tqal. Ma sarux studji dwar tossiċità riproduttiva fl-annimali b’Onduarp.

Telmisartan

L-użu ta’ antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II mhuwiex rakkomandat matul l-ewwel trimestru tat- tqala (ara sezzjoni 4.4). L-użu ta’ antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II hu kontraindikat matul it- tieni u t-tielet trimestri tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Studji b’telmisartan fuq l-annimali wrew tossiċità riproduttiva (ara sezzjoni 5.3).

Evidenza epidemjoloġika dwar ir-riskju ta’ teratoġeniċità wara espożizzjoni għal inibituri ta’ ACE

matul l-ewwel trimestru tat-tqala ma kinitx konklużiva; madankollu, żieda żgħira fir-riskju ma tistax

tiġi eskluża. Filwaqt li m’hemm l-ebda dejta epidemjoloġika kkontrollata dwar ir-riskju b’antagonisti

tar-riċetturi ta’ angiotensin II, riskji simili jistgħu jeżistu għal din il-klassi ta’ prodotti mediċinali. Ħlief

essenzjali, il-pazjenti li jkunu qed jippjanaw li joħorġu tqal, għandhaawtorizzattinbidlilhom it-terapija għal waħda b’kuri alternattivi b’mediċini kontra l-pressjoni għolja li għandhom profil tas-sigurtà stabbilit

jekk it-tkomplija tat-terapija bl-antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II kun ikkunsidrata li hi

għall-użu fit-tqala. Meta t-tqala tkun iddijanjostikata, il-kura b’antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin

II għandha titwaqqaf immedjatament, u, jekk ikun xieraq, għ ndha tinbeda terapija alternattiva.

 

 

adux

 

ħ

Hu magħruf li espożizzjoni għat-terapija b’antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II matul it-tieni u t-

tielet trimestri, tikkaġuna fetotossiċità umana (tnaqqis fil-funzjoni tal-kliewi, oligohydramnios,

 

m’g

 

ittardjar fl-ossifikazzjoni tal-kranju) u tossiċità lif t-trabi tat-twelid (insuffiċjenza tal-kliewi, pressjoni

baxxa, iperkalemija) (ara sezzjoni 5.3).

 

 

inali

 

 

Jekk tkun seħħet espożizzjoni għal antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II mit-tieni trimestru tat-

ċ

 

 

tqala, hu rakkomandat li jsir test ultrasoniku tal-funzjoni tal-kliewi u tal-kranju.

medi

 

 

Tfal żgħar li ommijiethom ikunu ħadu antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II, għandhom ikunu osservati mill-qrib gProdottħal pressjoni baxxa (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Amlodipine

Dejta fuq numru limitat ta’ tqaliet esposti ma tindikax li amlodipine jew antagonisti oħrajn ta’ riċetturi tal-calcium għandhom effett li jagħmel ħsara lis-saħħa tal-fetu. Madankollu, jista’ jkun hemm riskju ta’ ħlas imtawwal.

Treddigħ

Minħabba li m’hemm l-ebda informazzjoni disponibbli dwar l-użu ta’ telmisartan u/jew amlodipine waqt it-treddigħ, Onduarp mhuwiex rakkomandat u kuri alternattivi li għandhom profili aħjar tas- sigurtà stabbiliti waqt it-treddigħ huma preferibbli, speċjalment meta omm tkun tredda’ tarbija tat- twelid jew tarbija li twieldet qabel iż-żmien.

Fertilità

M’hemm l-ebda dejta disponibbli minn studji kliniċi kkontrollati bil-Kombinazzjoni ta’ Doża Fissa jew bil-komponenti individwali.

Ma sarux studji separati dwar it-tossiċità riproduttiva bil-kombinazzjoni ta’ telmisartan u amlodipine.

Fi studji ta’ qabel l-użu kliniku, ma ġew osservati l-ebda effetti ta’ telmisartan fuq il-fertilità tal-irġiel u tan-nisa.

Bl-istess mod, ma ġew irrappurtati l-ebda effetti fuq il-fertilità tal-irġiel u tan-nisa għal amlodipine (ara sezzjoni 5.3).

Tibdil bijokimiku riversibbli fir-ras tal-ispermatożoa li jista’ jindebbolixxi l-fekondazzjoni kien osservat għal imblokkaturi tal-kanal tal-calcium fi studji ta’ qabel l-użu kliniku u in vitro. L-ebda rilevanza klinika ma ġiet stabbilita.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Onduarp għandu influwenza moderata fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni. Madankollu, il- pazjenti għandhom jingħataw parir li jista’ jkollhom reazzjonijiet avversi bħal sinkope, ngħas, mejt, jew sturdament matul il-kura (ara sezzjoni 4.8). Għalhekk, il-kawtela għandha tiġi rakkomandata meta ssuq jew tuża l-magni. Jekk il-pazjenti jkollhom dawn reazzjonijiet avversi, huma għandhom jevitaw xogħol potenzjalment perikoluż bħal sewqan jew l-użu ta’ makkinarju.

b’mod rari (f’inqas minn każ 1 f’kull 1,000 pazjent).

awtorizzat

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-iktar reazzjonijiet avversi komuni jinkludu sturdament u edema periferali. Sinkope serju jista’ jseħħ

 

 

adux

Is-sigurtà u tollerabilità ta’ Onduarp ġew evalwati f’ħames studji kliniċi kkontrollati fuq iktar minn

 

ħ

3500 pazjent, li iktar minn 2500 minnhom irċivew telmisartan flimkien ma’ amlodipine.

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

m’g

 

Ir-reazzjonijiet avversi ġew ikklassifikati skontlikategoriji ta’ frekwenza bl-użu tal-konvenzjoni li

 

inali

 

ġejja: komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100); rari

(≥1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000), mhux magħrufa (ma tistax tittieħed stima mid-data

disponibbli).

ċ

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-medieffetti mhux mixtieqa għandhom jitniżżlu skond is-serjetà tagħhom. L- effetti li huma l-aktar serji għandhom jitniżżlu l-ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

Klassi tal-Organi

 

 

Komuni

Mhux komuni

Rari

tas-Sistema

 

 

 

 

 

Infezzjonijiet u

Prodott

 

 

ċistite

infestazzjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi psikjatriċi

 

 

 

dipressjoni,

 

 

 

 

 

ansjetà,

 

 

 

 

 

nuqqas ta’ rqad

Disturbi fis-sistema

Sturdament

ngħas,

sinkope,

nervuża

 

 

 

migranja,

newropatija periferali,

 

 

 

 

uġigħ ta’ ras,

ipoestesija,

 

 

 

 

parestesija

indeboliment fis-sens

 

 

 

 

 

tat-togħma,

 

 

 

 

 

rogħda

Disturbi fil-widnejn u

 

 

mejt

 

fis-sistema labirintika

 

 

 

 

Disturbi fil-qalb

 

 

 

bradikardija,

 

 

 

 

 

palpitazzjonijiet

 

Disturbi vaskulari

 

 

pressjoni tad-demm

 

 

 

 

baxxa, pressjoni tad-

 

 

 

 

demm baxxa meta

 

 

 

 

wieħed iqum

 

 

 

 

 

bilwieqfa, fwawar

 

Disturbi respiratorji,

 

 

sogħla

 

 

toraċiċi u medjastinali:

 

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-

 

 

uġigħ addominali,

rimettar,

intestinali

 

 

dijarea

 

ipertrofija ġinġivali,

 

 

 

nawseja

 

dispepsja,

 

 

 

 

 

 

ħalq xott

Mard fil-ġilda u fit-

 

 

ħakk

 

 

ekżema, eritema,

tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

 

 

 

 

raxx

Disturbi muskolu-

 

 

artralġja,

 

uġigħ fid-dahar,

skeletriċi u tat-tessuti

 

 

spażmi tal-muskoli

uġigħ fl-estremitajiet

konnettivi

 

 

(bugħawwieġ fir-

(uġigħ fir-riġlejn)

 

 

 

riġlejn), majalġja

 

Disturbi fil-kliewi u

 

 

 

 

 

no urnja

fis-sistema urinarja

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema

 

 

anormalità erettili

 

riproduttiva u fis-sider

 

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u

edema periferali

 

astenja,

 

Telqa

kondizzjonijiet ta’

 

 

uġigħ fis-sider, għeja

 

mnejn jingħata

 

 

kbira,

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

edema

 

 

Investigazzjonijiet

 

 

żieda fl-enzimi tal-

żieda tal-uric acid fid-

 

 

 

 

adux

 

demm

 

 

 

fwiedħ

 

Informazzjoni addizzjonali dwar komponenti ind vidwali

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

li

 

 

 

Ir-reazzjonijiet avversi li kienu rrappurtati q bel b’wieħed mill-komponenti individwali (telmisartan

jew amlodipine) jistgħu jkunu reazzjon j et avversi potenzjali b’Onduarp ukoll, anki jekk dawn ma

 

 

 

inali

 

 

ċ

kinux osservati fil-provi kliniċi jew matul il-perjodu ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Telmisartan

 

medi

 

 

 

 

Infezzjonijiet u

 

 

 

infestazzjonijiet

 

 

 

Mhux komuni:

Infezzjoni fil-parti ta’ fuq tal-apparat respiratorju li tinkludi

 

Prodott

farinġite u sinusite, infezzjoni fl-apparat urinarju li tinkludi ċistite

Rari:

 

Sepsis li tinkludi riżultat fatali1

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

Mhux komuni:

Anemija

Rari:

 

Tromboċitopenija, eosinofilija

Disturbi fis-sistema immune

 

 

Rari:

 

Sensittività eċċessiva, reazzjoni anafilattika

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

 

Mhux komuni:

Iperkalemija

Rari:

 

Ipogliċemija (f’pazjenti dijabetiċi)

Disturbi fl-għajnejn

 

 

Rari:

 

Disturbi tal-vista

Disturbi fil-qalb

 

 

 

 

 

Rari:

Takikardija

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

 

 

 

Mhux komuni:

Dispnea

 

 

Disturbi gastro-intestinali

 

 

 

 

 

Mhux komuni:

Gass

 

 

 

 

Rari:

Skonfort fl-istonku

 

 

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

Funzjoni anormali tal-fwied, disturb fil-fwied2

 

Rari:

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

 

 

Mhux komuni:

Iperidrosi

 

 

 

Rari:

Anġjoedema (b’riżultat fatali), eruzzjoni minħabba l-mediċina,

 

 

eruzzjoni tossika tal-ġilda, urtikarja

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti konnettivi

 

awtorizzat

 

 

 

Rari:

Uġigħ fit-tendini (sintomi qishom tendin te)

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja

 

 

 

 

Mhux komuni:

Indeboliment tal-kliewi li jinkludi insuffiċjenza renali akuta

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

adux

 

 

Rari:

 

 

ħ

 

 

Mard bħal dak tal-influwenza

 

Investigazzjonijiet

 

li

 

 

 

Mhux komuni:

Żieda fil-kreat nm’gna tad-demm

 

 

Rari:

Żieda tal-creatine phosphokinase fid-demm, tnaqqis fl-emoglobina

 

 

 

inali

 

 

1: l-avveniment jista’ jkun sejba b’kumbin zzjoni jew hu marbuta ma’ mekkaniżmu li bħalissa

mhuwiex magħruf

ċ

 

 

 

medi

 

 

 

: il-maġġoranza ta’ każijiet ta’ disturb anormali tal-fwied/disturb tal-fwied minn esperjenza ta’ wara

 

t-tqegħid fis-suq b’telmisartan, seħħ w f’pazjenti Ġappuniżi. Hemm aktar ċans li pazjenti Ġappuniżi

jkollhom dawn ir-reazzjonijiet avversi.

Amlodipine

Prodott

 

 

 

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

Rari ħafna:

 

Lewkoċitopenija, tromboċitopenija

Disturbi fis-sistema immune

 

Rari ħafna:

 

Sensittività eċċessiva

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

Rari ħafna:

 

Ipergliċemija

Disturbi psikjatriċi

 

 

Mhux komuni:

Tibil fil-burdata

Rari:

 

Konfuzjoni

Disturbi fis-sistema nervuża

 

Rari ħafna:

 

Sindrome extrapiramidali

Disturbi fl-għajnejn

 

 

 

 

 

Mhux komuni:

Indeboliment tal-vista

 

 

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika

 

 

 

Mhux komuni:

Żanżin fil-widnejn

 

 

Disturbi fil-qalb

 

 

 

 

 

 

Rari ħafna:

 

Infart mijokardijaku, arritmija, takikardija ventrikulari,

 

 

fibrillazzjoni atrijali

 

 

Disturbi vaskulari

 

 

 

 

 

 

Rari ħafna:

 

Vaskulite

 

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

 

 

 

Mhux komuni:

Qtugħ ta’ nifs, rinite

 

 

Disturbi gastro-intestinali

 

 

 

 

awtorizzat

Mhux komuni:

Tibdil fil-mod ta’ kif is-soltu tipporga

Rari ħafna:

 

Pankreatite, gastrite

 

 

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

 

 

 

 

 

Rari ħafna:

 

Epatite, suffejra, żidiet fl-enzima tal-f ied (il-biċċa l-kbira

 

 

tagħhom konsistenti ma’ kolest si

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

adux

 

 

 

 

Mhux komuni:

Alopeċja, purpura, tibdil fil-kulur tal-ġilda, iperidrosi

Rari ħafna:

 

 

 

m’g

 

 

 

Anġjoedema, eritemaħmultiforme, urtikarja, dermatite bil-qxur,

 

 

sindrome ta’ Stevens-Johnson, sensittività għad-dawl

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja

 

li

 

 

inali

 

 

Mhux komuni:

 

 

 

Disturbi meta tagħmel l-awrina, pollakijurija

 

 

ċ

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-s der

 

 

 

Mhux komuni:

Ġinekomastija

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

 

 

Mhux komuni:

Uġigħ

 

 

 

 

Investigazzjonijiet

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni:

Żieda fil-piż, tnaqqis fil-piż

 

4.9Doża eċċessiva

Sintomi

Sinjali u sintomi ta’ doża eċċessiva huma mistennija li jikkorrispondu ma’ effetti farmakoloġiċi esaġerati. L-iktar manifestazzjonjiet prominenti ta’ doża eċċessiva ta’ telmisartan huma mistennija li jkunu pressjoni tad-demm baxxa u takikardja; bradikardja, sturdament, rimettar, żieda fil-livell tal-krejatinina fis-serum, u insuffiċjenza akuta tal-kliewi kienu wkoll irrappurtati.

Doża eċċessiva b’amlodipine tista’ tirriżulta f’vażodilatazzjoni periferali eċċessiva u possibbilment takikardija bħala rispons għal pressjoni baxxa. Pressjoni baxxa sistemika notevoli u probabbilment fit- tul, sa, u li tinkludi xokk b’riżultat fatali, kienet irrappurtata.

Kura

Il-pazjent għandu jkun immonitorjat mill-qrib, u l-kura għandha tkun sintomatika u ta’ appoġġ. L- immaniġġjar jiddependi fuq il-ħin minn meta d-doża tkun ittieħdet, u fuq is-severità tas-sintomi. Miżuri ssuġġeriti jinkludu li l-pazjent jiġi mġiegħel jirremetti u/jew il-ħasil ġastriku. Faħam attivat

(activated charcoal) jista’ jkun utli fil-kura ta’ doża eċċessiva kemm ta’ telmisartan kif ukoll ta’ amlodipine.

Il-livelli tal-elettroliti u tal-krejatinina fis-serum għandhom ikunu mmonitorjati ta’ spiss. Jekk isseħħ pressjoni baxxa, il-pazjent għandu jinżamm mimdud fuq dahru bir-riġlejn u d-dirgħajn imtella’ ’l fuq, u jingħata malajr sostituti tal-melħ u tal-volum. Għandha tinbeda kura ta’ appoġġ. Calcium gluconate ġol-vini jista’ jkun utli biex ireġġa’ lura l-effetti tal-imblokk tal-kanal tal-calcium. Telmisartan u Amlodipine ma jitneħħewx permezz tal-emodijalisi.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini li jaġixxu fuq is-sistema renin-angiotensin, antagonisti ta’ angiotensin II u imblokkaturi tal-kanal tal-calcium; Kodiċi ATC: C09DB04.

Onduarp jikkombina żewġ komposti kontra l-pressjoni għolja b’mekkaniżmi kumplimentari biex

medda tad-doża terapewtika ta’ 24 siegħa.

awtorizzat

jikkontrolla l-pressjoni tad-demm f’pazjenti bi pressjoni għolja essenzjali: antagonist tar-riċetturi ta’ angiotensin II, telmisartan, u imblokkatur dihydropyridinic tal-kanal tal-calc um, amlodipine.

Din il-kumbinazzjoni ta’ dawn is-sustanzi għandha effett addizzjonali kont a l-pressjoni għolja, u tbaxxi l-pressjoni tad-demm iktar milli kieku jingħata xi komponent wieħed minnhom biss. Onduarp mogħti darba kuljum jipproduċi tnaqqis effettiv u konsistenti fil-pressjoni tad-demm fil-

Telmisartan

 

ħ

Telmisartan hu attiv oralment u antagonist speċifiku ta’ riċaduxettur ta’ angiotensin II (tip AT1).

 

 

m’g

Telmisartan jieħu post angiotensin II b’affinità għolja ħafna mis-sit fejn jeħel fis-sottotip tar-riċettur

AT1, li hu responsabbli għall-azzjonijiet magħrufa ta’ angiotensin II. Telmisartan ma juri l-ebda

 

li

 

inali

 

attività agonista parzjali fir-riċettur AT1. Telm sartan jeħel b’mod selettiv mar-riċettur AT1. It-twaħħil

idum ħafna. Telmisartan ma jurix affinità għ riċetturi oħrajn, li jinkludu AT2 u riċetturi AT oħrajn inqas ikkaratterizzati. Il-rwol funzjonali ta’ dawn ir-riċetturi mhuwiex magħruf, kif lanqas hu magħruf l-effett tal-istimulazzjoni żejdamedipossibbliċtagħhom minn angiotensin II, li l-livelli tiegħu jiżdiedu permezz ta’ telmisartan. Il-livelli ta’ al osterone fil-plażma jitnaqqsu minn telmisartan. Telmisartan ma jinibixxix ir-renin fil-plażma umana jew jimblokka l-kanali tal-joni. Telmisartan ma jinibixxix l-

enzima li tibdel angiotensin (kininase II), l-enzima li tiddegrada wkoll bradykinin. Għalhekk mhux mistenni li jsaħħaħProdottir-reazzj nijiet avversi medjati minn bradykinin.

Fil- bnedmin, doża ta’ 80 mg ta’ telmisartan kważi tinibixxi kompletament iż-żieda fil-pressjoni tad- demm ikkawżata minn angiotensin II. Dan l-effett inibitorju jinżamm għal 24 siegħa u jista’ jibqa’ jitkejjel sa 48 siegħa.

Wara l-ewwel doża ta’ telmisartan, l-attività kontra l-pressjoni għolja ssir evidenti gradwalment fi żmien 3 sigħat. It-tnaqqis massimu fil-pressjoni tad-demm ġeneralment jinkiseb minn 4 sa ġimgħat wara l-bidu tal-kura, u jibqa’ sostnut matul terapija fit-tul.

L-effett kontra l-pressjoni tad-demm jippersisti b’mod kostanti għal 24 siegħa wara li jingħata d- dożaġġ, u jinkludi l-aħħar 4 sigħat qabel id-doża li jkun imiss, kif muri mill-kejl tal-pressjoni tad- demm ambulatorja. Dan hu kkonfermat mill-proporzjonijiet bejn il-livelli l-aktar baxxi mqabbla mal- ogħla livelli, li kienu aktar minn 80% b’mod konsistenti, osservati wara li ngħataw dożi ta’ 40 u 80 mg ta’ telmisartan fi provi kliniċi b’telmisartan ikkontrollati bi plaċebo. Hemm tendenza apparenti għal relazzjoni bejn doża u l-ħin tal-irkupru ta’ pressjoni sistolika tad-demm fil-linja bażi (SBP). F’dan ir- rigward, id-dejta dwar pressjoni dijastolika tad-demm (DBP) hi inkonsistenti.

F’pazjenti bi pressjoni għolja, telmisartan inaqqas kemm il-pressjoni sistolika kif ukoll dik dijastolika, mingħajr ma jaffettwa r-rata tal-polz. Il-kontribuzzjoni tal-effett dijuretiku u natriuretiku tal-prodott mediċinali għall-attività ipotensiva tagħha, għad trid tiġi definita. L-effikaċja anti-ipertensiva ta’

telmisartan hi komparabbli ma’ dik ta’ mediċini li jirrappreżentaw kategoriji oħrajn ta’ mediċini kontra l-pressjoni għolja (dan intwera fi provi kliniċi li qabblu telmisartan ma’ amlodipine, atenolol, enalapril, hydrochlorothiazide, u lisinopril).

Meta l-kura b’telmisartan titwaqqaf ħesrem, il-pressjoni tad-demm terġa’ lura għal kif kienet qabel ma bdiet il-kura, fuq perjodu ta’ diversi ġranet, mingħajr ma’ jkun hemm ħjiel ta’ pressjoni għolja rebound.

L-inċidenza ta’ sogħla xotta kienet iktar baxxa b’mod sinifikanti f’pazjenti kkurati b’telmisartan milli f’dawk li ngħataw inibituri tal-enzimi li jibdlu angiotensin, fi provi kliniċi li qabblu direttament iż- żewġ kuri kontra l-pressjoni għolja.

Amlodipine

Amlodipine hu inibitur tal-influss tal-joni tal-calcium tal-grupp dihydropyridine (imblokkatur bil-mod tal-kanal jew antagonist tal-joni tal-calcium) u jinibixxi l-influss transmembrane tal-joni tal-calcium ġol-muskolu lixx kardijaku u vaskulari. Il-mekkaniżmu tal-azzjoni kontra l-pressjoni għolja ta’ amlodipine hu minħabba effett rilassanti dirett fuq il-muskolu lixx vaskulari, li jwassal għal tnaqqis

fir-reżistenza vaskulari periferali u fil-pressjoni tad-demm. Dejta sperimentali tindika li amlodipine jeħel kemm mas-siti ta’ dihydropyridine kif ukoll ta’ non-dihydropyridine.awtorizzatAmlodipine hu relattivament selettiv għal vini/arterji, b’effett akbar fuq ċelluli vaskulari tal-muskoli lixxi milli fuq iċ-

ċelluli tal-muskoli kardijaċi.

F’pazjenti bi pressjoni għolja, dożaġġ ta’ darba kuljum jipprovdi tn qqis klinikament sinifikanti tal- pressjoni tad-demm kemm fil-pożizzjoni mimduda kif ukoll bilwieqfa matul l-intervall ta’ 24 siegħa. Minħabba l-bidu bil-mod tal-azzjoni, pressjoni baxxa akuta mhijiex karatteristika tal-għoti ta’ amlodipine.

 

adux

ħ

F’pazjenti bi pressjoni għolja b’funzjoni normali tal-kliewi, dożi terapewtiċi ta’ amlodipine rriżultaw

m’g

 

fi tnaqqis fir-reżistenza vaskulari tal-kliewi u żieda fir-rata ta’ filtrazzjoni glomerulari u fluss effettiv tal-plażma fil-kliewi, mingħajr tibdil fil-porzjonlita’ filtrazzjoni jew proteinuria.

Amlodipine ma kienx assoċjat ma’ kwaluinalikwe effetti metaboliċi avversi jew tibdil fil-lipidi fil-

plażma, u hu adattat għall-użumedif’pazjentiċb’ażżma, dijabete, u gotta. L-użu f’pazjenti b’insuffiċjenza tal-qalb

Studji emodinamiċi u provi kliniċi kkontrollati bbażati fuq l-eżerċizzju f’pazjenti b’insuffiċjenza tal- qalb ta’ NYHA KlassiProdottII-IV, urew li amlodipine ma wassalx għal deterjorament kliniku kif imkejjel permezz ta’ tolleranza għall-eżerċizzju, porzjon ta’ tfigħ ’il barra ventrikulari tax-xellug u

sintomatoloġija klinika.

Studju kkontrollat bi plaċebo (PRAISE) li kien maħsub biex jevalwa pazjenti b’insuffiċjenza tal-qalb ta’ NYHA Klassi III-IV li kienu qed jirċievu digoxin, dijuretiċi u inibituri ta’ ACE, wera li amlodipine ma wassalx għal żieda fi riskju ta’ mortalità jew mortalità u morbożità kombinati ma’ insuffiċjenza tal- qalb.

Fi studju follow-up, fit-tul, ikkontrollat bi plaċebo (PRAISE-2) ta’ amlodipine f’pazjenti b’insuffiċjenza tal-qalb ta’ NYHA III u IV, mingħajr sintomi kliniċi jew sejbiet oġġettivi li jissuġġerixxu mard iskemiku diġà eżistenti, li kienu fuq dożi stabbli ta’ inibituri ta’ ACE, digitalis, u dijuretiċi, amlodipine ma kellu l-ebda effett fuq il-mortalità kardjovaskulari totali. F’din l-istess popolazzjoni amlodipine kien assoċjat ma’ żieda fir-rapporti ta’ edema pulmonari minkejja li ma kien hemm l-ebda differenza sinifikanti fl-inċidenza ta’ aggravament ta’ insuffiċjenza tal-qalb meta mqabbel ma’ plaċebo.

Telmisartan/Amlodipine

Fi studju li dam 8 ġimgħat, multiċentriku, li fih il-pazjenti ntgħażlu b’mod każwali, double-blind, ikkontrollat bil-plaċebo, tat-tip grupp parallel factorial, li sar fuq 1461 pazjent bi pressjoni għolja minn ħafifa sa severa (medja tal-pressjoni tad-demm dijastolika meta pazjent ikun bilqiegħda ta’ ≥95 u

≤119 mmHg), il-kura b’kull doża ta’ kumbinazzjoni ta’ Onduarp rriżultat fi tnaqqis akbar b’mod sinifikanti tal-pressjoni tad-demm dijastolika u sistolika u rati ogħla ta’ kontroll meta mqabbla mal- komponenti rispettivi tal-mediċini mogħtija waħidhom.

Onduarp wera tnaqqis marbut mad-doża fil-pressjoni tad-demm sistolika/dijastolika fil-medda tad- doża terapewtika ta’ –21.8/–16.5 mmHg (40 mg/5 mg), –22.1/–18.2 mmHg (80 mg/5 mg), –24.7/– 20.2 mmHg (40 mg/10 mg) u –26.4/-20.1 mmHg (80 mg/10 mg). It-tnaqqis fil-pressjoni tad-demm dijastolika ta’ <90 mmHg inkiseb f’71.6%, 74.8%, 82.1%, 85.3% tal-pazjenti rispettivament. Il-valuri huma aġġustati għal-linja bażi u l-pajjiż.

Il-maġġoranza tal-effett kontra l-pressjoni għolja ntlaħaq fi żmien ġimagħtejn wara l-bidu tat-terapija. F’sottosett ta’ 1050 pazjent bi pressjoni għolja minn moderata sa severa (DBP ≥100 mmHg) 32.7 – 51.8% irrispondew suffiċjentement għal telmisartan jew amlodipine mogħtija waħidhom. It-tibdil medju osservat fil-pressjoni tad-demm sistolika/dijastolika b’terapija kombinata li fiha amlodipine

5 mg (–22.2/–17.2 mmHg b’40 mg/5 mg; –22.5/–19.1 mmHg b’80 mg/5 mg) kienu komparabbli ma’, jew akbar minn dak li kien osservat b’amlodipine 10 mg (–21.0/–17.6 mmHg) u assoċjat ma’ rati iktar baxxi b’mod sinifikanti ta’ edema (1.4% b’40 mg/5 mg; 0.5% b’80 mg/5 mg; 17.6% b’amlodipine

10 mg).

Monitoraġġ awtomatiku ambulatorju ta’ pressjoni tad-demm (ABPM)awtorizzatli twettaq f’sottosett ta’ 562 Fi studju multiċentriku addizzjonali, li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, double-blind,

pazjent, ikkonferma r-riżultati li kienu osservati fil-klinika fi tnaqqis fil-p essjoni tad-demm sistolika u dijastolika b’mod konsistenti fuq perjodu kollu tad-dożaġġ ta’ 24 siegħa.

ikkontrollat b’mod attiv, grupp parallel, total ta’ 1097 pazjentaduxbi pressjoni għolja minn ħafifa sa jew 80 mg/5 mg) jew amlodipine waħdu (5 mg jew 10 mg). Wara 8 ġimgħat ta’ kura, kull

severa, li ma kinux ikkontrollati b’mod adegwat fuq amlodipine 5 mg, irċivew Onduarp (40 mg/ 5 mg ħ kumbinazzjoni kienet superjuri b’mod statistikamentm’gsinifikanti għaż-żewġ dożi ta’ amlodipine mogħti

waħdu fit-tnaqqis tal-pressjoni tad-demm sistolika u dijastolika (–13.6/–9.4 mmHg, –15.0/–

10.6 mmHg b’40 mg/5 mg, 80 mg/5 mg kontrali–6.2/–5.7 mmHg, –11.1/–8.0 mmHg b’amlodipine 5 mg u 10 mg u nkisbu rati ogħla ta’ kontro ta’ pressjoni tad-demm dijastolika meta mqabbla ma’

mediċini rispettivi mogħtija waħidhom (56.7%, 63.8% b’40 mg/5 mg u 80 mg/5 mg kontra 42%,

 

 

ċ

56.7% b’amlodipine 5 mg u 10 mg). Ir-ratiinalita’ edema kienu iktar baxxi b’mod sinifikanti

 

 

medi

b’40 mg/5 mg u 80 mg/5 mg meta mqabbla ma’ amlodipine 10 mg (4.4% kontra 24.9%,

rispettivament).

Prodott

 

 

 

Fi studju ieħor multiċentriku, li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, double-blind, ikkontrollat b’mod attiv, grupp parallel, total ta’ 947 pazjent bi pressjoni għolja minn ħafifa sa severa, li ma kinux ikkontrollati b’mod adegwat fuq amlodipine 10 mg, irċivew Onduarp (40 mg/10 mg jew 80 mg/

10 mg) jew amlodipine waħdu (10 mg). Wara 8 ġimgħat ta’ kura, kull waħda mill-kuri bil- kumbinazzjoni ta’ mediċini kienet superjuri b’mod statistikament sinifikanti għal terapija b’amlodipine waħdu fit-tnaqqis tal-pressjoni tad-demm dijastolika u sistolika (–11.1/–9.2 mmHg, -11.3/–9.3 mmHg b’40 mg/10 mg, 80 mg/10 mg kontra –7.4/–6.5 mmHg b’amlodipine 10 mg) u nkisbu rati ogħla ta’ normalizzazzjoni tal-pressjoni tad-demm dijastolika meta mqabbla ma’ meta ngħata waħdu (63.7%, 66.5% b’40 mg/10 mg, 80 mg/10 mg kontra 51.1% b’amlodipine 10 mg).

F’żewġ studji li jikkorrispondu, fit-tul, open-label, u follow-up li saru fuq medda addizzjonali ta’ 6 xhur, l-effett ta’ Onduarp nżamm fuq il-perjodu tal-prova. Flimkien ma’ dan, intwera li xi pazjenti li ma kinux ikkontrollati b’mod mhux adegwat b’Onduarp 40 mg/10 mg, kellu tnaqqis addizzjonali tal-pressjoni tad-demm permezz ta’ titrazzjoni ’l fuq għal Onduarp 80 mg/10 mg.

L-inċidenza totali ta’ reazzjonijiet avversi b’Onduarp fil-programm ta’ provi kliniċi kienet baxx bi 12.7% biss tal-pazjenti fuq il-kura li kellhom reazzjonijiet avversi. L-iktar reazzjonijiet avversi komuni kienu edema periferali u sturdament, ara wkoll sezzjoni 4.8. Ir-reazzjonijiet avversi rrappurtati kienu jaqblu ma’ dawk antiċipati mill-profili tas-sigurtà tal-komponenti telmisartan u amlodipine. L-ebda reazzjonijiet avversi ġodda jew iktar severi ma kienu osservati. Avvenimenti marbuta ma’ edema (edema periferali, edema ġeneralizzata, u edema) kienu iktar baxxi b’mod konsistenti f’pazjenti li

rċivew Onduarp meta mqabbla ma’ pazjenti li rċivew amlodipine 10 mg. Fil-prova factorial design, ir- rati ta’ edema kienu 1.3% b’Onduarp 40 mg/5 mg u 80 mg/5 mg, 8.8% b’Onduarp 40 mg/10 mg u

80 mg/10 mg u 18.4% b’Amlodipine 10 mg. F’pazjenti mhux ikkontrollati li kienu fuq amlodipine 5 mg, ir-rati ta’ edema kienu ta’ 4.4% għal 40 mg/5 mg u 80 mg/5 mg u 24.9% għal amlodipine 10 mg.

L-effett ta’ kontra l-pressjoni għolja ta’ Onduarp kien simili irrispettivament mill-età u s-sess, u kien simili f’pazjenti bi u mingħajr dijabete.

Onduarp ma kienx studjat fl-ebda popolazzjoni ta’ pazjenti ħlief dawk bi pressjoni għolja. Telmisartan kien studjat fi studju kbir tat-tip outcome li sar fuq 25,620 pazjent b’riskju għoli kardjovaskulari (ONTARGET). Amlodipine kien studjat f’pazjenti b’anġina kronika stabbli, anġina vażospastika u mard tal-arterja koronarja ddokumentat b’mod anġjografiku.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea bnedmin -Mediċini iddifferiet l-obbligi li jiġu ppreżentati riżultati tal-istudji b’Onduarp f’wieħed jew iktar settijiet tal-popolazzjoni pedjatrika bi sklerosi multipla (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku)

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

awtorizzat

amlodipine meta jingħataw bħala pilloli individwali.

Il-farmakokinetika tal-kumbinazzjoni ta’ doża (FDC)

Ir-rata u l-grad ta’ assorbiment ta’ Onduarp huma ekwivalenti għ ll-bijodisponibilità ta’ telmisartan u

Assorbiment

ħ

L-assorbiment ta’ telmisartan hu mgħaġġel, għalkemm l-ammontaduxassorbit ivarja. Il-medja tal-

 

m’g

bijodisponibilità assoluta għal telmisartan hi ta’ madwar 50%. Meta telmisartan jittieħed mal-ikel, it-

tnaqqis taż-żona taħt il-kurva tal-konċentrazzjoni tal-plażma-żmien (AUC0-∞) ta’ telmisartan ivarja

 

 

li

minn madwar 6% (doża ta’ 40 mg) sa madwar 19% (doża ta’ 160 mg). Sa 3 sigħat wara l-għoti, il-

 

 

inali

konċentrazzjonijiet fil-plażma huma simili, kemm jekk telmisartan jittieħed fl-istat sajjem jew mal-

ikel.

ċ

 

 

medi

 

Wara l-għoti mill-ħalq ta’ dożi terapewtiċi, amlodipine jiġi assorbit tajjeb b’livelli massimi fid-demm

ta’ bejn 6-12-il siegħa wara d-doża. Il-bijodisponibilità assoluta kienet stmata li hi bejn 64 u 80%.

Il-bijodisponibilità ta’ amlodipine ma tiġix affettwata mit-teħid tal-ikel.

Distribuzzjoni

Prodott

 

Telmisartan fil-biċċa l-kbira tiegħu jeħel mal-proteini fil-plażma (>99.5%), primarjament mal- albumina u alpha-1 acid glycoprotein. Il-volum apparenti tad-distribuzzjoni fl-istat fiss (Vdss) hu ta’ madwar 500 l.

Il-volum tad-distribuzzjoni ta’ amlodipine hu ta’ madwar 21 l/kg. Studji in vitro wrew li madwar 97.5% ta’ amlodipine li jkun jiċċirkola jeħel mal-proteini fil-plażma f’pazjenti bi pressjoni għolja.

Bijotrasformazzjoni

Telmisartan hu metabolizzat permezz ta’ konjugazzjoni għal glucuronide tal-kompost prinċipali. L- ebda attività farmakoloġika ma ntweriet għall-konjugat.

Amlodipine jiġi metabolizzat b’mod estensiv (madwar 90%) mill-fwied għal metaboliti inattivi.

Eliminazzjoni

Telmisartan hu kkaratterizzat minn farmakokinetika b’decay bi-esponenzjali, b’half-life tat-tneħħija

terminali ta’ >20 siegħa. L-ogħla konċentrazzjoni fil-plażma (Cmax) u, fi grad anqas, iż-żona taħt il- kurva ta’ konċentrazzjoni fil-plażma-ħin (AUC), tiżdied b’mod sproporzjonat mad-doża. M’hemmx

evidenza ta’ akkumulazzjoni ta’ telmisartan li hi klinikament rilevanti meta dan jittieħed fid-doża

Popolazzjonijiet Speċjali
Amlodipine juri farmakokinetika lineari.

rakkomandata. Il-konċentrazzjonijiet fil-plażma kienu ogħla fin-nisa milli fl-irġiel, mingħajr ma kien hemm influwenza rilevanti fuq l-effikaċja.

Wara l-għoti orali (u minn ġo vina), telemisartan jiġi kważi eliminat kollu mal-ippurgar, primarjament bħala kompost mhux mibdul. It-tneħħija kumulattiva permezz tal-awrina hi ta’ < 1% tad-doża. It-

tneħħija totali mill-plażma (Cltot) hi għolja (madwar 1,000 ml/min) meta mqabbla mal-fluss tad-demm tal-fwied (madwar 1,500 ml/min).

It-tneħħija ta’ amlodipine mill-plażma hi bifażika, b’half-life tat-tneħħija terminali ta’ madwar 30 sa 50 siegħa, li hi konsistenti ma’ dożaġġ ta’ darba kuljum. Il-livelli fil-plażma fl-istat fiss jintlaħqu wara għoti kontinwu għal 7–8 ijiem. Għaxra fil-mija ta’ amlodipine oriġinali u 60% tal-metaboliti ta’ amlodipine jitneħħew fl-awrina.

Linearità/nuqqas ta’ linearità

It-tnaqqis żgħir fl-AUC għal telmisartan mhux mistenni li jikkawża tnaqqis fl-effikaċja terapewtika.

M’hemm l-ebda relazzjoni lineari bejn id-dożi u l-livelli fil-plażma. Is-Cmax u, fi grad anqas l-AUC, jiżdiedu b’mod sproporzjonat f’dożi ta’ aktar minn 40 mg.

Popolazzjoni pedjatrika (persuni li għandhom inqas minn 18-il senawtorizzat) M’hemmx dejta farmakokinetika disponibbli fil-popolazzjoni pedjatrika.

Sess

ħ

Differenzi fil-konċentrazzjonijiet ta’ telmisartan fil-plażmaaduxkienu osservati, bis-Cmax u l-AUC li kienu

 

m’g

madwar 3 darbiet u darbtejn ogħla, rispettivament, fin-nisa meta mqabbla mal-irġiel.

Anzjani

li

f’persuni aktar żgħażagħ. F’pazjenti anzjani,inalihemm tendenza li t-tneħħija ta’ amlodipine tonqos, u dan

Il-farmakokinetika ta’ telmisartan ma tvarj x f’pazjenti żgħażagħ u f’pazjenti anzjani.

Il-ħin biex jintlaħqu l-konċentrazzjonijiet massimi ta’ amlodipine fil-plażma hu simili fl-anzjani u

 

ċ

 

medi

jirriżulta f’żieda fl-AUC u fil-half-life tat-tneħħija.

Indeboliment tal-kliewi

 

Prodott

 

F’pazjenti b’indeboliment al-kliewi minn moderat sa sever, l-irduppjar tal-konċentrazzjonijiet ta’ telmisartan fil-plażma kien osservat. Madankollu, konċentrazzjonijiet fil-plażma aktar baxxi kienu ossevati f’pazjenti b’insuffiċjenza tal-kliewi li kienu qegħdin fuq id-dijalisi. Telmisartan jeħel ħafna mal-proteini fil-plażma f’pazjenti b’insuffiċjenza tal-kliewi, u ma jkunx jista’ jitneħħa permezz tad- dijalisi. Il-half-life tat-tneħħija ma tinbidilx f’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi. Il-farmakokinetika ta’ amlodipine mhijiex influwenzata b’mod sinifikanti minn indeboliment tal-kliewi.

Indeboliment tal-fwied

Studji dwar il-farmakokinetika f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied urew żieda fil-bijodisponibilità assoluta ta’ telmisartan bi kważi 100%. Il-half-life tat-tneħħija ta’ telmisartan ma tinbidilx f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied. Pazjenti b’insuffiċjenza tal-fwied għandhom tnaqqis fit-tneħħija ta’ amlodipine b’riżultat li ż-żieda fl-AUC tkun ta’ madwar 40–60%.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Billi l-profili ta’ tossiċità mhux klinika ta’ telmisartan u amlodipine mhumiex overlapping, l-ebda aggravament ta’ tossiċità ma kien mistenni għal din il-kumbinazzjoni ta’ mediċini. Dan ġie kkonfermat fi studju dwar it-tossikoloġija sottokronika fil-firien, li dam 13-il ġimgħa, li fih livelli ta’ doża ta’ 3.2/0.8, 10/2.5 u 40/10 mg/kg ta’ telmisartan u amlodipine kienu ttestjati.

6.2 Inkompatibbilitajiet
Mhux applikabbli.
6.1 Lista ta’ eċċProdottipjenti
Colloidal anhydrous silica Brilliant blue FCF (E 133) Ferric oxide black (E172) Ferric oxide yellow (E172) Magnesium stearate Maize starch
Meglumine Microcrystalline cellulose Povidone K25 Pregelatinised starch Sodium hydroxide Sorbitol (E420)

Dejta disponibbli ta’ qabel l-użu kliniku għall-komponenti ta’ din il-kumbinazzjoni ta’ doża fissa huma rrappurtati hawn taħt.

Telmisartan

Fi studji dwar is-sigurtà ta’ qabel l-użu kliniku, id-dożi li pproduċew espożizzjoni li kienet komparabbli għal dik fil-medda terapewtika klinika, ikkawżaw tnaqqis fil-parametri taċ-ċelluli tad- demm ħomor (eritroċiti, emoglobina, ematokrit), u tibdil fl-emodinamika tal-kliewi (żieda fin-nitrogen tal-urea fid-demm u l-krejatinina), kif ukoll żieda fil-potassium fis-serum f’annimali normotensivi. Fil- klieb, it-twessigħ tubulari tal-kliewi u l-atrofija kienu osservati. Ħsara fil-mukuża gastrika (tgħawwir, ulċeri jew infjammazzjoni) kienu wkoll osservati fil-firien u fil-klieb. Dawn l-effetti mhux mixtieqa, medjati b’mod farmakoloġiku, magħrufa minn studji dwar is-sigurtà ta’ qabel l-użu kliniku, kemm b’inibituri tal-enzimi li jibdlu l-angiotensin kif ukoll b’antagonisti tar-riċetturi ta’ angiotensin II, kienu evitati b’teħid ta’ suppliment mielaħ orali. Fiż-żewġ speċi, kienet osservata żieda fl-attività ta’ renin fil-plażma u ipertrofija/iperplasija taċ-ċelluli juxtaglomerular. Dawn il-bidliet, anke effett ta’ klassi ta’ inibituri ta’ enzimi li jibdlu angiotensin u antagonisti oħrajn tar-riċetturi ta’ angiotensin II, ma jidhirx li għandhom sinifikat kliniku.

Ma ġiet osservata l-ebda evidenza ċara ta’ effett teratoġeniku, madankollu fil-livelli ta’ dożi tossiċi ta’ telmisartan, ġie osservat effett fuq l-iżvilupp wara t-twelid tal-frieħ, bħal piż baxx al-ġisem u dewmien biex jinfetħu l-għajnejn.

Ma kien hemm l-ebda evidenza ta’ mutaġeniċità u ta’ attività klastoġenika r levanti fi studji in vitro, u l-ebda evidenza ta’ karċinoġeneċità fil-firien u fil-ġrieden.

Amlodipine

awtorizzat

 

Informazzjoni li mhix klinika, magħmula fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett

tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer, ma’ turi l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

 

adux

ħ

Fi studji dwar it-tossiċità riproduttiva fil-firien, dewmien fil-ħlas, ħlas diffiċli u indeboliment fetali u

m’g

 

Massima Rakkomandata għall-Bniedem ta’ 10 mg/kuljum fuq bażi ta’ mg/m2). ċ

sopravivenza tal-frieħ kienu osservati meta ngħataw dożi għoljin. Ma kien hemm l-ebda effett fuq il- li fertilità ta’ firien ikkurati mill-ħalq b’amlodipinaline maleate (irġiel għal 64 jum u nisa għal 14-il jum qabel it-tgħammir) f’dożi ta’ sa 10 mg ta’ m odipine/kg/kuljum (madwar 10 darbiet tad-Doża

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKUmedi

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali m’għandux bżonn l-ebda kundizzjoni ta’ temperatura speċjali għall-ħażna. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl u mill-umdità.

Neħħi l-pilloli mill-folja biss immedjatment qabel ma teħodhom.

6.5 In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Folji tal-aluminju/aluminju (PA/Al/PVC/Al) f’kaxxa tal-kartun li jkun fiha 28 pillola jew folji perforati tal-aluminju/aluminju bl-unità tad-doża (PA/Al/PVC/Al) f’pakketti multipli li jkun fihom 360 (4 pakketti ta’ 90 x 1) pillola.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

7.

DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGawtorizzatĦID FIS-SUQ

6.6

Prekawzjonijiet speċjali li għandu jittieħed meta jintrema

L-ebda ħtiġijiet speċjali.

Boehringer Ingelheim International GmbH

ħ

Binger Str. 173

 

 

m’g

adux

D-55216 Ingelheim am Rhein

 

 

 

 

 

 

 

Il-Ġermanja

 

 

li

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

8. NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

ċ

 

 

EU/1/11/729/005 (28 pillola)

medi

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/729/006 (36 (4 x 90 x 1) pillola)

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni:Prodott 24 ta’ Novembru 2011

Data tal-aħħar tiġdid:

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku ta’ l-Aġenzija Ewropea għall -Mediċini

awtorizzat

A.MANIFATTUR(I) RESPONSABBLIħaduxGĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTTm’g

B. KONDIZZJONIJIET JEW

liRESTRIZZJONI RIGWARD

IL-PROVVISTA U L-UŻU

C.KONDIZZJONIJIETċinaliOĦRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGmediĦID FIS-SUQ

D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET

FIR-RIGWARD ProdottTAL-UŻU SIGUR U EFFIKAĊI TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

A. MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI

GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli għall-ħruġ tal-lott.

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Il-Ġermanja

B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-UŻU

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

C. KONDIZZJONIJIET OĦRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Rapporti Perjodiċi Aġġornati dwar is-Sigurtà

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għandu jippreżen a rapporti perjodiċi aġġornati dwar is-sigurtà għal dan il-prodott f’konformità mar-rekwiżiti mniżżla fil-lista tad-dati ta’ referenza

tal-Unjoni (lista EURD) prevista skont l-Artikolu 107c(7) tad-Direttiva 2001/83/KE u ppubblikati fuq

il-portal elettroniku Ewropew tal-mediċini.

 

adux

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U

EFFIKAĊI TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

Mhux applikabbli.

 

 

inali

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati