Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Orphacol (cholic acid) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - A05AA03

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaOrphacol
Kodiċi ATCA05AA03
Sustanzacholic acid
ManifatturLaboratoires CTRS

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Orphacol 50 mg kapsuli iebsin

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull kapsula iebsa fiha 50 mg ta’ aċidu koliku.

Eċċipjent(i) b’effett magħruf: Lattosju (145.79 mg kull kapsula).

Għal-lista sħiħa ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Kapsula iebsa (kapsula).

Kapsula bajda u blu, opaka u tawwalija.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Orphacol huwa indikat għall-kura ta’ difetti preżenti fit-twelid fis-sintesi primarja tal-aċidu tal-marrara minħabba defiċjenza tat-3β-Hydroxy- 5-C27-steroid oxidoreductase jew defiċjenza ta’ 4-3-Oxosteroid- 5β-reductase fi trabi, tfal u adoloxxenti minn xahar sa 18-il sena u adulti.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

It-trattament għandu jinbeda u jkun issorveljat minn gastroenterologista/epatoloġista tal-esperjenza jew gastroenterologista/epatoloġista pedjatriku fil-każ ta’ pazjenti tfal.

Fil-każ ta’ nuqqas persistenti ta’ rispons terapewtiku għal monoterapija ta’ aċidu koliku, għandhom jiġu kkunsidrati għażliet ta’ trattament oħrajn (ara sezzjoni 4.4). Il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati kif ġej: kull 3 xhur wara l-ewwel sena, kull 6 xhur għal tliet snin oħra u kompli kull sena (ara aktar l-isfel).

Pożoloġija

Id-doża għandha tkun aġġustata għal kull pazjent f’post fejn jistgħu jinħadmu l-profili kromatografiċi tal- aċidu biljari fid-demm u/jew fl-awrina.

Defiċjenza tat-3β-Hydroxy- 5-C27-steroid oxidoreductase

Id-doża ta’ kuljum tista’ tvarja minn 5 sa 15 mg/kg fit-trabi, it-tfal, l-adoloxxenti u l-adulti. Fil-gruppi kollha tal-etajiet, id-doża minima hija ta’ 50 mg u d-doża għandha tkun aġġustata fi stadji ta’ 50 mg. Fl- adulti, id-doża ta’ kuljum m’għandhiex taqbeż il-500 mg.

Defiċjenza ta’ 4-3-Oxosteroid-5β-reductase

Id-doża ta’ kuljum tista’ tvarja minn 5 sa 15 mg/kg fit-trabi, it-tfal, l-adoloxxenti u l-adulti. Fil-gruppi tal- etajiet kollha, id-doża minima hija ta’ 50 mg u d-doża għandha tkun aġġustata fi stadji ta’ 50 mg. Fl- adulti, id-doża ta’ kuljum m’għandhiex taqbeż il-500 mg.

Id-doża ta’ kuljum tista’ tinqasam jekk tkun tikkonsisti f’aktar minn kapsula waħda sabiex timita l- produzzjoni kontinwa ta’ aċidu koliku fil-ġisem, u sabiex tnaqqas l-għadd ta’ kapsuli li għandhom jittieħdu f’salt.

Fil-bidu tal-kura u l-aġġustament tad-doża, il-livelli tas-serum u/jew tal-aċidi biljari tal-awrina għandhom jiġu mmonitorjati b’mod intensiv (għallinqas kull tliet xhur matul l-ewwel sena tal-kura, kull sitt xhur matul it-tieni sena) permezz ta’ tekniki analitiċi adattati. Għandhom jiġu stabbiliti l-konċentrazzjonijiet tal-metaboliti tal-aċidu biljari anormali sintetizzati f’defiċjenza ta’ 3β-Hydroxy- 5-C27-steroid oxidoreductase (3β, 7α-dihydroxy- u 3β, 7α, 12α-trihydroxy-5-cholenoic acids) jew f’defiċjenza ta’

4-3-Oxosteroid-5β-reductase (3-oxo-7α-hydroxy- u 3-oxo-7α, 12α-dihydroxy-4-cholenoic acids). F’kull darba li jsir xi test, għandha tiġi kkunsidrata l-ħtieġa għal aġġustament tad-doża. Għandha tintgħażel l- iżgħar doża ta’ aċidu koliku li tnaqqas b’mod effettiv il-metaboliti tal-aċidu biljari kemm jista’ jkun lejn iż-żero.

Il-pazjenti li ġew ikkurati qabel b’aċidi biljari oħrajn jew bi preparazzjonijiet oħrajn ta’ aċidu koliku għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib bl-istess mod matul il-bidu tal-kura b’Orphacol. Id-doża għandha tiġi aġġustata bix-xieraq, kif deskritt fuq.

Il-parametri tal-fwied għandhom jiġu mmonitorjati, preferibbilment b’mod aktar frekwenti mil-livelli tas- serum u/jew tal-aċidu biljari tal-awrina. Żieda fl-istess ħin ta’ gamma glutamyltransferase (GGT) tas- serum, alanine aminotransferase (ALT) u/jew aċidi biljari tas-serum ogħla mil-livelli normali tista’ tindika doża eċċessiva. Żidiet temporanji ta’ transaminases fil-bidu tal-kura b’aċidu koliku ġew osservati u ma jindikawx il-ħtieġa għal tnaqqis tad-doża jekk GGT ma jkunx għoli u jekk il-livelli tal-aċidu biljari tas- serum ikunu qed jonqsu jew ikunu fil-medda normali.

Wara l-perjodu tal-bidu, il-parametri tal-aċidi biljari tas-serum u/jew tal-awrina (li jużaw ’tekniki analitiċi adattati) u l-parametri tal-fwied għandhom jiġu stabbiliti għall-anqas kull sena, u d-doża għandha tiġi aġġustata kif xieraq. Għandhom isiru investigazzjonijiet addizzjonali jew aktar frekwenti biex jimmonitorjaw it-terapija matul il-perijodi ta’ tkabbir mgħaġġel (fit-tfulija), mard konkomitanti u tqala (ara sezzjoni 4.6).

Popolazzjonijiet speċjali

Popolazzjoni anzjana (≥65 sena)

M’hemmx esperjenza f’pazjenti anzjani. Id-doża ta’ aċidu koliku għandha tkun aġġustata skont l- individwu.

Indeboliment tal-kliewi

M’hemmx dejta disponibbli għal pazjenti b’indeboliment renali. Id-doża ta’ aċidu koliku għandha tkun aġġustata skont l-individwu.

Indeboliment tal-fwied

Id-dejta għal pazjenti b’indeboliment epatiku minuri sa sever relatat mad-defiċjenza tat-3β-Hydroxy- 5- C27-steroid oxidoreductase jew defiċjenza ta’ 4-3-Oxosteroid-5β-reductase hija limitata. Il-pazjenti jkunu mistennija li jippreżentaw xi grad ta’ indeboliment epatiku meta ssir id-dijanjosi, li jitjieb bit-terapija tal- aċidu koliku. Id-doża ta’ aċidu koliku għandha tkun aġġustata skont l-individwu.

M’hemmx esperjenza f’pazjenti b’indeboliment epatiku minn kawżi oħrajn għajr id-defiċjenza tat-3β- Hydroxy- 5-C27-steroid oxidoreductase jew defiċjenza ta’ 4-3-Oxosteroid-5β-reductase u ma tistax

tingħata rakkomandazzjoni għad-dożi. Il-pazjenti b’indeboliment epatiku għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib.

Ipertrigliċeridemija familjali

Pazjenti li jkunu għadhom kemm ġew iddijanjostikati jew b’każijiet fil-passat fil-familja ta’ ipertrigliċeridemija familjali huma mistennija li ma tantx jassorbu aċidu koliku fl-intestin. Id-doża ta’ aċidu koliku għal pazjenti b’ipertrigliċeridemija familjali għandha tkun stabbilita u aġġustata kif deskritt, iżda doża għolja, partikolarment ogħla mil-limitu ta’ 500 mg kuljum għall-pazjenti adulti, tista’ tkun meħtieġa u ta’ fejda.

Popolazzjoni pedjatrika

It-terapija bl-aċidu koliku ntużat fi trabi minn xahar, u għal tfal u adoloxxenti. Ir-rakkomandazzjonijiet tad-doża jirriflettu l-użu f’din il-popolazzjoni. Id-doża ta’ kuljum fi trabi minn xahar sa sentejn, tfal u adoloxxenti tvarja minn 5 sa 15 mg/kg u għandha tkun aġġustata għal kull pazjent.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-kapsuli ta’ Orphacol għandhom jittieħdu mal-ikel madwar l-istess ħin kuljum, filgħodu u/jew filgħaxija. L-amministrazzjoni mal-ikel tista’ żżid il-bijodisponibbiltà tal-aċidu koliku u ttejjeb it-tollerabbiltà. Ħinijiet regolari u fissi ta’ amministrazzjoni jgħinu kemm lill-pazjent u kemm `il min jipprovdi l-kura. Il- kapsuli għandhom jinbelgħu sħaħ mal-ilma, mingħajr ma tomgħodhom.

Għal trabi u tfal li ma jistgħux jibilgħu l-kapsuli, il-kapsuli jistgħu jinfetħu u l-kontenut jista’ jiżdied mal- ħalib tat-trabi jew mal-meraq. Għal aktar tagħrif ara sezzjoni 6.6.

4.3Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għall-aċidu koliku jew għal xi sustanzi mhux attivi.

Użu fl-istess ħin ta’ fenobarbital mal-aċidu koliku (ara sezzjoni 4.5).

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Il-kura bl-aċidu koliku għandha titwaqqaf jekk hemm funzjoni epatoċellulari anormali, kif imkejla permezz tal-ħin prothrombin, ma titjiebx fi żmien 3 xhur minn meta tinbeda l-kura bl-aċidu koliku. Fl- istess ħin għandu jkun hemm tnaqqis konkomitanti tal-aċidi biljari totali fl-awrina. Il-kura għandha titwaqqaf qabel jekk ikun hemm indikazzjonijiet ċari ta’ insuffiċjenza severa tal-fwied.

Ipertrigliċeridemija familjali

Pazjenti li jkunu għadhom kemm ġew dijanjostikati jew fil-passat kellhom ipertrigliċeridemija familjali huma mistennija li ma tantx jassorbu aċidu koliku fl-intestin. Id-doża ta’ aċidu koliku għal dawn il- pazjenti għandha tkun stabbilita u aġġustata kif deskritt, iżda tista’ tkun meħtieġa doża għolja, notevolment ogħla mil-limitu ta’ 500 mg kuljum għall-pazjenti adulti.

Sustanzi mhux attivi

Il-kapsuli ta’ Orphacol fihom il-lattosju. Il-pazjenti bi problemi ereditarji rari ta’ nuqqas ta’ tolleranza għall-galactose, b’defiċjenza ta’ Lapp lactase jew b’nuqqas ta’ assorbiment ta’ glucose-galactose m’għandhomx jieħdu din il-mediċina.

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan

il-prodott u affarijiet oħra li jistgħu jibdlu l- effett farmaċewtiku tal-prodott

Il-fenobarbital jantagonizza l-effett tal-aċidu koliku. L-użu ta’ fenobarbital f’pazjenti b’defiċjenza tat-3β- Hydroxy- 5-C27-steroid oxidoreductase jew b’defiċjenza ta’ 4-3-Oxosteroid-5β-reductase ikkurati bl- aċidu koliku huwa kontra-indikat (ara sezzjoni 4.3). Għandhom jintużaw kuri alternattivi.

Iċ-Ciclosporin jibdel il-farmakokinetika tal-aċidu koliku permezz tal-inibizzjoni tat-teħid epatiku u s- sekrezzjoni epatobiljari tal-aċidi biljari, kif ukoll il-farmakodinamika tiegħu permezz tal-inibizzjoni tal- kolesterol 7α-hydroxylase. Għandu jiġi evitat li dawn jingħataw fl-istess waqt. Jekk jitqies meħtieġ li jingħata ciclosporin, il-livelli tal-aċidu biljari fis-serum u fl-awrina għandhom jiġu mmonitorjati sew u d- doża ta’ aċidu koliku għandha tkun aġġustata skont il-ħtieġa.

Is-sekwestranti tal-aċidu biljari (cholestyramine, colestipol, colesevelam) u ċerti antaċidi (eż. aluminium hydroxide) jorbtu l-aċidi biljari u jwasslu għall-eliminazzjoni tagħhom. L-amministrazzjoni ta’ dawn il- prodotti mediċinali hija mistennija li tnaqqas l-effett tal-aċidu koliku. Ghandhom jgħaddu ħames sigħat mid-doża ta’ sekwestranti tal-aċidu biljari jew ta’ antaċidi għad-doża ta’ aċidu koliku , irrispettivament minn liema mediċina tingħata l-ewwel.

Ma sarux studji dwar l-effett tal-ikel fuq il-bijodisponibbiltà tal-aċidu koliku. Hemm possibbiltà teoretika li l-għoti tal-mediċina mal-ikel jista’ jżid il-bijodisponibbiltà tal-aċidu koliku u jtejjeb it-tollerabbiltà.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Nisa f’età li jista’ jkollhom it-tfal

M’hemmx bżonn ta’ miżuri ta’ kontraċezzjoni f’nisa f’età li jista’ jkollhom it-tfal u kkurati bl-aċidu koliku jew is-sieħeb tagħhom. In-nisa f’età li jista’ jkollhom it-tfal għandhom jagħmlu test tat-tqala malli jissuspettaw li huma tqal.

Tqala

Hemm dejta limitata (inqas minn 20 eżiti ta’ tqala) dwar l-użu ta’ aċidu koliku f’nisa tqal. It-tqaliet esposti ma wrewx reazzjonijiet avversi għall-aċidu koliku u rriżultaw fi tfal normali u b’saħħithom. Studji fuq l- annimali ma jindikawx effetti ħżiena diretti jew mhux diretti rigward it-tossiċità riproduttiva (ara sezzjoni 5.3).

Huwa ferm importanti li nisa tqal ikomplu l-kura tagħhom waqt it-tqala. Bħala miżura ta’ prekawzjoni, in- nisa tqal u t-tfal mhux imwielda tagħhom għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib.

Treddigħ

L-aċidu koliku u l-metaboliti tiegħu huma eliminati fil-ħalib tal-omm, iżda f’dożi terapewtiċi ta’ Orphacol, ebda effett fuq it-trabi tat-twelid/trabi mreddgħa ma huwa antiċipat. Orphacol jista’ jintuża waqt it- treddigħ.

Fertilità

M’hemmx dejta disponibbli dwar l-effetti tal-aċidu koliku fuq il-fertilità. F’dożi terapewtiċi, l-ebda effett fuq il-fertilità ma huwa antiċipat.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni. L-aċidu koliku m’għandu l-ebda, jew ftit li xejn, effett fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

It-tabella li ġejja telenka r-reazzjonijiet avversi rrappurtati fil-letteratura f’pazjenti fuq il-kura bl-aċidu koliku. Il-frekwenza ta’ dawn ir-reazzjonijiet m’hijiex magħrufa (ma tistax tkun ikkalkulata mid-dejta disponibbli).

Disturbi gastrointestinali

Dijarea

Disturbi epatobiljari

Żieda fit-transaminasi

 

Ġebla fil-marrara

Disturbi fil-ġilda u fit-tessut ta’ taħt il-ġilda

Ħakk

L-iżvilupp ta’ ħakk u/jew dijarea ġie osservat waqt il-kura b’Orphacol. Dawn ir-reazzjonijiet naqsu wara t- tnaqqis tad-doża u huma indikazzjoni ta’ doża eċċessiva. Il-pazjenti li jippreżentaw ħakk u/jew dijarea persistenti għandhom jiġu eżaminati għall-possibbiltà ta’ doża eċċessiva permezz ta’ analiżi tal-aċidu biljari fis-serum u/jew fl-awrina (ara sezzjoni 4.9).

Il-ġebla fil-marrara ġiet irrappurtata wara kura fit-tul.

Popolazzjoni pedjatrika

L-informazzjoni ppreżentata dwar is-sigurtà hija meħuda prinċipalment minn pazjenti tfal. Il-letteratura disponibbli m’hijiex biżżejjed sabiex tinstab differenza bejn is-sigurtà tal-aċidu koliku bejn il-gruppi tal- età pedjatrika jew bejn il-pazjenti pedjatriċi u l-adulti.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Ġew irrappurtati sintomi waqt episodji ta’ doża eċċessiva, inkluża doża eċċessiva aċċidentali. Il- karatteristiċi kliniċi kienu limitati għal ħakk u dijarea. Testijiet fil-laboratorju wrew żieda fis-serum gamma glutamyltransferase (GGT) transaminasi u fil-konċentrazzjonijiet tal-aċidu biljari fis-serum. It- tnaqqis tad-doża wassal għas-soluzzjoni tas-sinjali kliniċi u l-korrezzjoni tal-parametri anormali tal- laboratorju.

F’każ ta’ doża eċċessiva aċċidentali, il-kura għandha titkompla fid-doża rrakkomandata wara li s-sinjali kliniċi u/jew l-anormalitajiet bijoloġiċi jkunu ġew għan-normal.

5.TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Kura tal-fwied u bili tal-fwied, preparazzjonijiet bl-aċidu biljari, Kodiċi ATC: A05AA03

L-aċidu koliku huwa l-aċidu primarju predominanti fil-bniedem. F’pazjenti li jkollhom defiċjenza mit- twelid tat-3β-Hydroxy- 5-C27-steroid oxidoreductase u 4-3-Oxosteroid-5β-reductase, il-bijosintesi tal- aċidi biljari primarji tonqos jew tkun nieqsa għal kollox. Iż-żewġ mardiet huma ferm rari, bi prevalenza fl- Ewropa ta’ madwar 3 sa 5 pazjenti b’defiċjenza tat-3β-Hydroxy- 5-C27-steroid oxidoreductase għal kull 10 miljun abitant, u prevalenza ta’ madwar għaxar darbiet inqas għad-defiċjenza ta’ 4-3-Oxosteroid-5β- reductase. Mingħajr kura, metaboliti tal-aċidu biljari kolestatiċi u epatotossiċi mhux fiżjoloġiċi ikunu predominanti fil-fwied, fis-serum u fl-awrina. Kura bis-sens tikkonsisti fir-restituzzjoni tal-komponent li jiddependi mill-aċidu biljari tal-fluss biljari li jippermetti r-restituzzjoni tas-sekrezzjoni biljari u t-tneħħija biljari ta’ metaboliti tossiċi; l-inibizzjoni tal-produzzjoni ta’ metaboliti tossiċi tal-aċidu biljari permezz ta’ rispons negattiv fuq il-cholesterol 7α-hydroxylase, li hija l-enzima li tillimita r-rata tas-sintesi tal-aċidu biljari; u t-titjib tal-istat nutrittiv tal-pazjent billi jiġi korrett l-assorbiment ħażin intestinali tax-xaħmijiet u tal-vitamini li jinħallu fix-xaħam.

L-esperjenza klinika ġiet irrappurtata fil-letteratura minn gruppi żgħar ta’ pazjenti u rapporti ta’ każijiet waħdiet; in-numru assolut ta’ pazjenti huwa żgħir minħabba r-rarità tal-kundizzjonijiet. Din ir-rarità għamlet impossibbli wkoll it-twettiq ta’ studji kliniċi kkontrollati. B’mod ġenerali, fil-letteratura ġew irrapportati ir-riżultati tat-trattament bl-aċidu koliku għal madwar 60 pazjent b’defiċjenza tat-3β-Hydroxy-

5-C27-steroid oxidoreductase. Dejta ddettaljata fit-tul dwar il-kura permezz ta’ monoterapija bl-aċidu koliku hija disponibbli għal 14-il pazjent osservati sa 12.9 snin. Ir-riżultati tal-kura bl-aċidu koliku għal seba’ pazjenti b’defiċjenza ta’ 4-3-Oxosteroid-5β-reductase sa 14-il sena huma rrappurtati fil-letteratura. Dejta ddettaljata għal żmien medju u fit-tul hija disponibbli għal 5 minn dawn il-pazjenti, li minnhom, 1 ġie kkurat b’monoterapija ta’ aċidu koliku. It-terapija orali bl-aċidu koliku ntweriet li: tipposponi jew tneħħi l-ħtieġa ta’ trapjant tal-fwied; treġġa’ lura għan-normal il-parametri tal-laboratorju; ittejjeb il- leżjonijiet istoloġiċi tal-fwied, u ttejjeb b’mod sinifikanti s-sintomi kollha tal-pazjent. Analiżi permezz tal- ispettrometrija tal-massa tal-awrina waqt it-terapija bl-aċidu koliku turi l-preżenza ta’ aċidu koliku u tnaqqis sostanzjali, jew saħansitra l-eliminazzjoni sħiħa tal-metaboliti tossiċi tal-aċidu biljari. Dan jirrifletti r-restituzzjoni tal-kontroll ta’ rispons effettiv tas-sintesi tal-aċidu biljari u bilanċ metaboliku. Barra minn hekk, il-konċentrazzjoni tal-aċidu koliku fid-demm kienet normali u l-vitamini li jinħallu fix- xaħam reġgħu inġiebu lura għall-medda normali tagħhom.

Popolazzjoni pedjatrika

L-esperjenza klinika rrappurtata fil-letteratura hija minn popolazzjoni ta’ pazjenti b’defiċjenza mit-twelid ta’ 3β-Hydroxy- 5-C27-steroid oxidoreductase jew 4-3-Oxosteroid-5β-reductase li tinkludi prinċipalment trabi mill-età ta’ xahar, tfal u adoloxxenti. Madankollu, in-numru totali ta’ każi huwa żgħir.

Dan il-prodott mediċinali kien awtorizzat taħt “Ċirkustanzi ta’ Eċċezzjoni”.

Dan ifisser li minħabba li l-marda hija rari u għal raġunijiet ta’ etika ma kienx possibbli li tinkiseb informazzjoni kompleta dwar dan il-prodott mediċinali.

L-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini ser tirrevedi kull tip ta’ informazzjoni ġdida li toħroġ kull sena u ser taġġorna dan is-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott, skont il-bżonn.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

L-aċidu koliku, aċidu biljari primarju, jiġi parzjalment assorbit fl-ileu. Il-parti li jifdal tinbidel permezz tat- tnaqqis tal-grupp 7α-hydroxy għal aċidu deoxycholic (3α, 12α-dihydroxy) permezz tal-batterji intestinali. L-aċidu deoxycholic huwa aċidu biljari sekondarju. Aktar minn 90 % tal-aċidi biljari primarji u sekondarji jiġu assorbiti mill-ġdid fl-ileu permezz ta’ trasportatur attiv speċifiku u jiġu riċiklati għall-fwied permezz tal-vina portali; il-bqija jitneħħa mal-ippurgar. Frazzjoni żgħira tal-aċidi biljari titneħħa fl-awrina.

M’hemmx dejta minn studji farmakokinetiċi għal Orphacol.

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Informazzjoni mhux klinika disponibbli fil-letteratura magħmula fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer, u effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva, ma turi l-ebda periklu speċjali għall-bniedem. Dawn l-istudji madankollu ma sarux bl-istess reqqa ta’ sustanza farmaċewtika, minħabba li l-aċidu koliku huwa sustanza fiżjoloġika fl- annimali u fil-bnedmin.

L-LD50 ġol-vina tal-aċidu koliku fil-ġrieden huwa ta’ 350 mg/kg piż tal-ġisem. L-għoti fil-vina jista’ jġib emoliżi u attakk tal-qalb. Mogħtija oralment, l-aċidi biljari u komponenti tagħhom mal-melħ ġeneralment ikollhom potenzjal tossiku żgħir ħafna. L-LD50 orali fil-ġurdien hija ta’ 1520 mg/kg. Fi studji dwar dożi ripetuti, l-effetti tal-aċidu koliku l-aktar irrappurtati spiss kienu jinkludu tnaqqis fil-piż tal-ġisem, dijarea u ħsara fil-fwied bi transaminasi għolja. Żieda fil-piż tal-fwied u ġebel fil-marrara ġew irrappurtati fi studji dwar dożi ripetuti li fihom l-aċidu koliku ingħata flimkien mal-kolesterol.

L-aċidu koliku wera nuqqas ta’ attività mutaġenika sinifikanti f’sensiela ta’ testijiet ta’ ġenotossiċità li saru in vitro. L-istudji fuq l-annimali wrew li l-aċidu koliku ma kkawża l-ebda effett teratoġeniku jew tossiċità tal-fetu.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Kontenut tal-kapsula:

Lactose monohydrate,

Colloidal anhydrous silica,

Magnesium stearate.

Qoxra tal-kapsula: Ġelatina,

Titanium dioxide (E171), Blu carmine (E132).

6.2Inkompatibilitajiet

Ma jgħoddx f’dan il-każ.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Tliet snin

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen f’temperatura taħt 30°C.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Folji tal-aluminju tal-PVC ta’ 10 kapsuli. Daqsijiet tal-pakkett: 30, 60, 120.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Użu fil-popolazzjoni pedjatrika

Ara wkoll is-sezzjoni 4.2. Għal trabi u tfal li ma jistgħux jibilgħu il-kapsuli, il-kapsuli jistgħu jinfetħu u l- kontenut jiżdied mal-ħalib tat-tfal, jew ma’ meraq tat-tuffieħ/larinġ addattat għat-tfal jew ma’ meraq tat- tuffieħ/berquq. Ikel ieħor bħal frott magħsur jew jogurt jistgħu jkunu tajbin biex tagħti l-mediċina magħhom, iżda m’hemmx dejta disponibbli dwar il-kompatibbiltà jew l-effett fuq it-togħma.

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.ID-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Laboratoires CTRS

63, rue de l’Est

92100 Boulogne-Billancourt Franza

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/870/001

EU/1/13/870/002

EU/1/13/870/003

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 12 settembru 2013

10.DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinstab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini http://www.ema.europa.eu

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Orphacol 250 mg kapsuli iebsin

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull kapsula iebsa fiha 250 mg ta’ aċidu koliku.

Eċċipjent(i) b’effett magħruf: Lattosju (66.98 mg kull kapsula).

Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Kapsula iebsa (kapsula).

Kapsula ħadra u bajda, tawwalija u opaka.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Orphacol huwa indikat għall-kura ta’ difetti preżenti fit-twelid fis-sintesi primarja tal-aċidu biljari minħabba defiċjenza tat-3β-Hydroxy- 5-C27-steroid oxidoreductase jew defiċjenza ta’ 4-3-Oxosteroid- 5β-reductase fi trabi, tfal u adoloxxenti minn xahar sa 18-il sena u adulti.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

It-trattament għandu jinbeda u jkun issorveljat minn gastroenterologista/epatoloġista tal-esperjenza jew gastroenterologista/epatoloġista pedjatriku fil-każ ta’ pazjenti pedjatriċi.

Fil-każ ta’ nuqqas persistenti ta’ rispons terapewtiku għal monoterapija ta’ aċidu koliku, għandhom jiġu kkunsidrati għażliet ta’ trattament oħrajn (ara sezzjoni 4.4). Il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati kif ġej: kull 3 xhur wara l-ewwel sena, kull 6 xhur matul it-tliet snin sussegwenti u kull sena minn hemm ’il quddiem (ara taħt).

Pożoloġija

Id-doża għandha tkun aġġustata għal kull pazjent f’faċilità speċjalizzata skont il-profili kromatografiċi tal- aċidu biljari fid-demm u/jew fl-awrina.

Defiċjenza tat-3β-Hydroxy- 5-C27-steroid oxidoreductase

Id-doża ta’ kuljum għandha tvarja minn 5 sa 15 mg/kg fit-trabi, it-tfal, l-adoloxxenti u l-adulti. Fil-gruppi kollha tal-etajiet, id-doża minima hija ta’ 50 mg u d-doża għandha tkun aġġustata fi stadji ta’ 50 mg. Fl- adulti, id-doża ta’ kuljum m’għandhiex taqbeż il-500 mg.

Defiċjenza ta’ 4-3-Oxosteroid-5β-reductase

Id-doża ta’ kuljum għandha tvarja minn 5 sa 15 mg/kg fit-trabi, it-tfal, l-adoloxxenti u l-adulti. Fil-gruppi kollha tal-etajiet, id-doża minima hija ta’ 50 mg u d-doża għandha tkun aġġustata fi stadji ta’ 50 mg. Fl- adulti, id-doża ta’ kuljum m’għandhiex taqbeż il-500 mg.

Id-doża ta’ kuljum tista’ tinqasam jekk tkun tikkonsisti f’aktar minn kapsula waħda sabiex timita l- produzzjoni kontinwa ta’ aċidu koliku fil-ġisem, u sabiex tnaqqas l-għadd ta’ kapsuli li għandhom jittieħdu f’kull amministrazzjoni.

Matul il-bidu tat-terapija u l-aġġustament ta-doża, il-livelli tas-serum u/jew tal-aċidi biljari tal-awrina għandhom jiġu mmonitorjati b’mod intensiv (għallinqas kull tliet xhur matul l-ewwel sena tal-kura, kull sitt xhur matul it-tieni sena) permezz ta’ tekniki analitiċi adattati. Għandhom jiġu stabbiliti l- konċentrazzjonijiet tal-metaboliti tal-aċidu biljari anormali sintetizzati f’defiċjenza ta’

3β-Hydroxy- 5-C27-steroid oxidoreductase (3β, 7α-dihydroxy- u 3β, 7α, 12α-trihydroxy-5-cholenoic acids) jew f’defiċjenza ta’ 4-3-Oxosteroid-5β-reductase (3-oxo-7α-hydroxy- u

3-oxo-7α, 12α-dihydroxy-4-cholenoic acids). F’kull investigazzjoni, għandha tiġi kkunsidrata l-ħtieġa għal aġġustament tad-doża. Għandha tintgħażel l-iżgħar doża ta’ aċidu koliku li tnaqqas b’mod effettiv il- metaboliti tal-aċidu biljari għal qrib kemm jista’ jkun taż-żero.

Il-pazjenti li ġew ikkurati preċedentament b’aċidi biljari oħrajn jew bi preparazzjonijiet ta’ aċidu koliku oħrajn għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib bl-istess mod matul il-bidu tal-kura b’Orphacol. Id-doża għandha tiġi aġġustata bix-xieraq, kif deskritt fuq.

Il-parametri tal-fwied għandhom jiġu mmonitorjati, preferibbilment b’mod aktar frekwenti mil-livelli tas- serum u/jew tal-aċidu biljari tal-awrina. Żieda fl-istess ħin ta’ gamma glutamyltransferase (GGT) tas- serum, alanine aminotransferase (ALT) u/jew aċidi biljari tas-serum ogħla mil-livelli normali tista’ tindika doża eċċessiva. Żidiet temporanji ta’ transaminases fil-bidu tal-kura b’aċidu koliku ġew osservati u ma jindikawx il-ħtieġa għal tnaqqis tad-doża jekk il-GGT ma jkunx għoli u jekk il-livelli tal-aċidu biljari tas- serum ikunu qegħdin jaqgħu jew ikunu fil-medda normali.

Wara l-perjodu tal-bidu, il-parametri tal-aċidi biljari tas-serum u/jew tal-awrina (li jużaw ’tekniki analitiċi adattati) u l-parametri tal-fwied għandhom jiġu stabbiliti ta’ kull sena, bħala minimu, u d-doża għandha tiġi aġġustata bix-xieraq. Għandhom isiru investigazzjonijiet addizzonali jew aktar frekwenti biex jimmonitorjaw it-terapija matul il-perjodi ta’ tkabbir veloċi, mard konkomittanti u tqala (ara sezzjoni 4.6).

Popolazzjonijiet speċjali

Popolazzjoni anzjana (≥65 sena)

M’hemmx esperjenza f’pazjenti anzjani. Id-doża ta’ aċidu koliku għandha tkun aġġustata skont l- individwu.

Indeboliment renali

M’hemx dejta disponibbli għal pazjenti b’indeboliment renali. Id-doża ta’ aċidu koliku għandha tkun aġġustata skont l-individwu.

Indeboliment epatiku

Id-dejta għal pazjenti b’indeboliment epatiku minuri sa sever relatat mad-defiċjenza tat-3β-Hydroxy- 5- C27-steroid oxidoreductase jew defiċjenza ta’ 4-3-Oxosteroid-5β-reductase hija limitata. Il-pazjenti jkunu mistennija li jippreżentaw xi grad ta’ indeboliment epatiku fid-dijanjosi, li jitjieb bit-terapija tal-aċidu koliku. Id-doża ta’ aċidu koliku għandha tkun aġġustata skont l-individwu.

M’hemmx esperjenza f’pazjenti b’indeboliment epatiku minn kawżi oħrajn għajr id-defiċjenza tat-3β- Hydroxy- 5-C27-steroid oxidoreductase jew defiċjenza ta’ 4-3-Oxosteroid-5β-reductase u ma tistax

tingħata rakkomandazzjoni għad-dożi. Il-pazjenti b’indeboliment epatiku għandhom jiġu mmonitorjati b’attenzjoni.

Ipertrigliċeridemija familjali

Pazjenti li jkunu għadhom kemm ġew dijanjostikati jew b’każijiet passati fil-familja ta’ ipertrigliċeridemija familjali huma mistennija li ma tantx jassorbu aċidu koliku fl-intestin. Id-doża ta’ aċidu koliku għal pazjenti b’ipertrigliċeridemija familjali għandha tkun stabbilita u aġġustata kif deskritt, iżda doża għolja, partikolarment ogħla mil-limitu ta’ 500 mg kuljum għall-pazjenti adulti, tista’ tkun meħtieġa u sigura.

Popolazzjoni pedjatrika

It-terapija bl-aċidu koliku ntużat għal trabi minn xahar, u għal tfal u adoloxxenti. Ir-rakkomandazzjonijiet tad-doża jirriflettu l-użu f’din il-popolazzjoni. Id-doża ta’ kuljum fi trabi minn xahar sa sentejn, tfal u adoloxxenti tvarja minn 5 sa 15 mg/kg u għandha tkun aġġustata individwalment għal kull pazjent.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-kapsuli ta’ Orphacol għandhom jittieħdu mal-ikel madwar l-istess ħin kuljum, filgħodu u/jew filgħaxija. L-amministrazzjoni mal-ikel tista’ żżid il-bijodisponibbiltà tal-aċidu koliku u ttejjeb it-tollerabbiltà. Ħinijiet regolari u fissi ta’ amministrazzjoni jgħinu l-konformità tal-pazjent jew ta’ min jipprovdi l-kura. Il-kapsuli għandhom jinbelgħu sħaħ mal-ilma, mingħajr ma tomgħodhom.

Għal trabi u tfal li ma jistgħux jibilgħu l-kapsuli, il-kapsuli jistgħu jinfetħu u l-kontenut jista’ jiżdied mal- ħalib tat-trabi jew mal-meraq. Għal aktar tagħrif ara sezzjoni 6.6.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għall-aċidu koliku jew għal xi sustanzi mhux attivi.

Użu fl-istess waqt ta’ fenobarbital mal-aċidu koliku (ara sezzjoni 4.5).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Monitoraġġ terapewtiku

Il-kura bl-aċidu koliku għandha titwaqqaf jekk funzjoni epatoċellulari anormali, kif imkejla permezz tal- ħin prothrombin, ma titjiebx fi żmien 3 xhur minn meta tinbeda l-kura bl-aċidu koliku. Tnaqqis konkomitanti tal-aċidi biljari totali fl-awrina għandha tkun osservata. Il-kura għandha titwaqqaf qabel jekk ikun hemm indikazzjonijiet ċari ta’ insuffiċjenza epatika severa.

Ipertrigliċeridemija familjali

Pazjenti li jkunu għadhom kemm ġew dijanjostikati jew b’każijiet passati fil-familja ta’ ipertrigliċeridemija familjali huma mistennija li ma tantx jassorbu aċidu koliku fl-intestin. Id-doża ta’ aċidu koliku għal dawn il-pazjenti għandha tkun stabbilita u aġġustata kif deskritt, iżda tista’ tkun meħtieġa doża għolja, notevolment ogħla mil-limitu ta’ 500 mg kuljum għall-pazjenti adulti.

Sustanzi mhux attivi

Il-kapsuli ta’ Orphacol fihom il-lattosju. Il-pazjenti bi problemi ereditarji rari ta’ nuqqas ta’ tolleranza għall-galactose, b’defiċjenza ta’ Lapp lactase jew b’nuqqas ta’ assorbiment ta’ glucose-galactose m’għandhomx jieħdu din il-mediċina.

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u affarijiet oħra li jistgħu jibdlu l- effett farmaċewtiku tal-prodott

Il-fenobarbital jantagonizza l-effett tal-aċidu koliku. L-użu ta’ fenobarbital f’pazjenti b’defiċjenza tat-3β- Hydroxy- 5-C27-steroid oxidoreductase jew b’defiċjenza ta’ 4-3-Oxosteroid-5β-reductase ikkurati bl- aċidu koliku huwa kontra-indikat (ara sezzjoni 4.3). Għandhom jintużaw kuri alternattivi.

Iċ-Ciclosporin jibdel il-farmakokinetika tal-aċidu koliku permezz tal-inibizzjoni tat-teħid epatiku u s- sekrezzjoni epatobiljari tal-aċidi biljari, kif ukoll il-farmakodinamika tiegħu permezz tal-inibizzjoni tal- kolesterol 7α-hydroxylase. Għandu jiġi evitat li dawn jingħataw fl-istess waqt. Jekk jitqies meħtieġ li jingħata ciclosporin, il-livelli tal-aċidu biljari fis-serum u fl-awrina għandhom jiġu mmonitorjati sew u d- doża ta’ aċidu koliku għandha tkun aġġustata skont il-ħtieġa.

Is-sekwestranti tal-aċidu biljari (cholestyramine, colestipol, colesevelam) u ċerti antaċidi (eż. aluminium hydroxide) jorbtu l-aċidi biljari u jwasslu għall-eliminazzjoni tagħhom. L-amministrazzjoni ta’ dawn il- prodotti mediċinali hija mistennija li tnaqqas l-effett tal-aċidu koliku. Id-doża ta’ sekwestranti tal-aċidu biljari jew ta’ antaċidi għandha tkun isseparata mid-doża ta’ aċidu koliku b’distanza ta’ 5 sigħat, irrispettivament minn liema mediċina tingħata l-ewwel.

Ma sarux studji fuq l-effett tal-ikel fuq il-bijodisponibbiltà tal-aċidu koliku. Hemm possibbiltà teoretika li l-għoti tal-mediċina mal-ikel jista’ jżid il-bijodisponibbiltà tal-aċidu koliku u jtejjeb it-tollerabbiltà.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Nisa f’età li jista’ jkollhom it-tfal

M’hemmx bżonn ta’ miżuri ta’ kontraċezzjoni f’nisa f’età li jista’ jkollhom it-tfal u kkurati bl-aċidu koliku jew is-sieħba tagħhom. In-nisa f’età li jista’ jkollhom it-tfal għandhom jagħmlu test tat-tqala malli jissuspettaw li huma tqal.

Tqala

Hemm dejta limitata (inqas minn 20 eżiti ta’ tqala) dwar l-użu ta’ aċidu koliku f’nisa tqal. It-tqaliet esposti ma wrewx reazzjonijiet avversi għall-aċidu koliku u rriżultaw fi tfal normali u b’saħħithom. Studji fuq l- annimali ma jindikawx effetti ħżiena diretti jew mhux diretti rigward it-tossiċità riproduttiva (ara sezzjoni 5.3).

Huwa ferm importanti li nisa tqal ikomplu l-kura tagħhom waqt it-tqala. Bħala miżura ta’ prekawzjoni, in- nisa tqal u t-tfal mhux imwielda tagħhom għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib.

Treddigħ

L-aċidu koliku u l-metaboliti tiegħu huma eliminati fil-ħalib tal-bniedem, iżda f’dożi terapewtiċi ta’ Orphacol, ebda effett fuq it-trabi tat-twelid/trabi mreddgħa ma huwa antiċipat. Orphacol jista’ jintuża waqt it-treddigħ.

Fertilità

M’hemmx dejta disponibbli dwar l-effetti tal-aċidu koliku fuq il-fertilità. F’dożi terapewtiċi, l-ebda effett fuq il-fertilità ma huwa antiċipat.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni. L-aċidu koliku m’għandu l-ebda jew ftit li xejn effett fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

It-tabella li ġejja telenka r-reazzjonijiet avversi rrappurtati fil-letteratura taħt il-kura bl-aċidu koliku. Il- frekwenza ta’ dawn ir-reazzjonijiet m’hijiex magħrufa (ma tistax tkun ikkalkulata mid-dejta disponibbli).

Disturbi gastrointestinali

Dijarea

Disturbi epatobiljari

Żieda fit-transaminasi

 

Ġebla fil-marrara

Disturbi fil-ġilda u fit-tessut ta’ taħt il-ġilda

Ħakk

L-iżvilupp ta’ ħakk u/jew dijarea ġie osservat waqt il-kura b’Orphacol. Dawn ir-reazzjonijiet naqsu wara t- tnaqqis tad-doża u huma indikazzjoni ta’ doża eċċessiva. Il-pazjenti li jippreżentaw ħakk u/jew dijarea persistenti għandhom ikunu eżaminati għall-possibbiltà ta’ doża eċċessiva permezz ta’ analiżi tal-aċidu biljari fis-serum u/jew fl-awrina (ara sezzjoni 4.9).

Il-ġebla fil-marrara ġiet irrappurtata wara kura fit-tul.

Popolazzjoni pedjatrika

L-informazzjoni ppreżentata dwar is-sigurtà hija meħuda prinċipalment minn pazjenti pedjatriċi. Il- letteratura disponibbli m’hijiex biżżejjed sabiex tinstab differenza bejn is-sigurtà tal-aċidu koliku bejn il- gruppi tal-età pedjatrika jew bejn il-pazjenti pedjatriċi u l-adulti.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Ġew irrappurtati episodji ta’ doża eċċessiva sintomatika, inkluża doża eċċessiva aċċidentali. Il- karatteristiċi kliniċi kienu limitati għal ħakk u dijarea. Testijiet fil-laboratorju wrew żieda fis-serum gamma glutamyltransferase (GGT) transaminasi u fil-konċentrazzjonijiet tal-aċidu biljari fis-serum. It- tnaqqis tad-doża wassal għas-soluzzjoni tas-sinjali kliniċi u l-korrezzjoni tal-parametri anormali tal- laboratorju.

F’każ ta’ doża eċċessiva aċċidentali, il-kura għandha titkompla fid-doża rakkomandata wara li s-sinjali kliniċi u/jew l-anormalitajiet bijoloġiċi jkunu ġew għan-normal.

5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: Kura tal-bili u l-fwied, preparazzjonijiet bl-aċidu biljari, Kodiċi ATC: A05AA03

L-aċidu koliku huwa l-aċidu primarju predominanti fil-bniedem. F’pazjenti li jkollhom defiċjenza mit- twelid tat-3β-Hydroxy- 5-C27-steroid oxidoreductase u 4-3-Oxosteroid-5β-reductase, il-bijosintesi tal- aċidi biljari primarji tonqos jew tkun nieqsa għal kollox. Iż-żewġ mardiet huma ferm rari, bi prevalenza fl- Ewropa ta’ madwar 3 sa 5 pazjenti b’defiċjenza tat-3β-Hydroxy- 5-C27-steroid oxidoreductase għal kull 10 miljun abitant, u prevalenza ta’ madwar għaxar darbiet inqas għad-defiċjenza ta’ 4-3-Oxosteroid-5β- reductase. Fin-nuqqas ta’ kura, metaboliti tal-aċidu biljari kolestatiċi u epatotossiċi mhux fiżjoloġiċi ikunu

predominanti fil-fwied, fis-serum u fl-awrina. Il-bażi razzjonali għall-kura tikkonsisti fir-restituzzjoni tal- komponent li jiddependi mill-aċidu biljari tal-fluss biljari li jippermetti r-restituzzjoni tas-sekrezzjoni biljari u t-tneħħija biljari ta’ metaboliti tossiċi; l-inibizzjoni tal-produzzjoni ta’ metaboliti tossiċi tal-aċidu biljari permezz ta’ rispons negattiv fuq il-cholesterol 7α-hydroxylase, li hija l-enzima li tillimita r-rata fis- sintesi tal-aċidu biljari; u t-titjib tal-istat nutrittiv tal-pazjent billi jiġi korrett l-assorbiment ħażin intestinali tax-xaħmijiet u tal-vitamini li jinħallu fix-xaħam.

L-esperjenza klinika ġiet irrappurtata fil-letteratura minn gruppi żgħar ta’ pazjenti u rapporti ta’ każijiet uniċi; in-numru assolut ta’ pazjenti huwa żgħir minħabba r-rarità tal-kundizzjonijiet. Din ir-rarità għamlet impossibbli wkoll it-twettiq ta’ studji kliniċi kkontrollati. B’mod ġenerali, fil-letteratura ġew irrapportati ir-riżultati tat-trattament bl-aċidu koliku għal madwar 60 pazjent b’defiċjenza tat-3β-Hydroxy- 5-C27- steroid oxidoreductase. Dejta dettaljata fit-tul dwar it-trattament permezz ta’ monoterapija bl-aċidu koliku hija disponibbli għal 14-il pazjent osservati sa 12.9 snin. Ir-riżultati tat-trattament bl-aċidu koliku għal seba’ pazjenti b’defiċjenza ta’ 4-3-Oxosteroid-5β-reductase sa 14-il sena huma rrappurtati fil-letteratura. Dejta dettaljata għal żmien medju u fit-tul hija disponibbli għal 5 minn dawn il-pazjenti, li minnhom, 1 ġie kkurat b’monoterapija ta’ aċidu koliku. It-terapija orali bl-aċidu koliku ntweriet li: tipposponi jew tneħħi l- ħtieġa ta’ trapjant tal-fwied; treġġa’ lura għan-normal il-parametri tal-laboratorju; ittejjeb il-leżjonijiet istoloġiċi tal-fwied, u ttejjeb b’mod sinifikanti s-sintomi kollha tal-pazjent. Analiżi permezz tal- ispettrometrija tal-massa tal-awrina waqt it-terapija bl-aċidu koliku turi l-preżenza ta’ aċidu koliku u tnaqqis sostanzjali, jew saħansitra l-eliminazzjoni sħiħa tal-metaboliti tossiċi tal-aċidu biljari. Dan jirrifletti r-restituzzjoni tal-kontroll ta’ rispons effettiv tas-sintesi tal-aċidu biljari u bilanċ metaboliku. Barra minn hekk, il-konċentrazzjoni tal-aċidu koliku fid-demm kienet normali u l-vitamini li jinħallu fix- xaħam reġgħu inġiebu lura għall-medda normali tagħhom.

Popolazzjoni pedjatrika

L-esperjenza klinika rrappurtata fil-letteratura hija minn popolazzjoni ta’ pazjenti b’defiċjenza mit-twelid ta’ 3β-Hydroxy- 5-C27-steroid oxidoreductase jew 4-3-Oxosteroid-5β-reductase li tinkludi prinċipalment trabi mill-età ta’ xahar, tfal u adoloxxenti. Madankollu, l-għadd ta’ każijiet assoluti huwa żgħir.

Dan il-prodott mediċinali kien awtorizzat taħt “Ċirkustanzi ta’ Eċċezzjoni”.

Dan ifisser li minħabba li l-marda hija rari u għal raġunijiet ta’ etika ma kienx possibbli li tinkiseb informazzjoni kompleta dwar dan il-prodott mediċinali.

L-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini ser tirrevedi kull tip ta’ informazzjoni ġdida li toħroġ kull sena u ser taġġorna dan is-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott, skont il-bżonn.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

L-aċidu koliku, aċidu biljari primarju, jiġi parzjalment assorbit fl-ileu. Il-parti li jifdal tinbidel permezz tat- tnaqqis tal-grupp 7α-hydroxy għal aċidu deoxycholic (3α, 12α-dihydroxy) permezz tal-batterji intestinali. L-aċidu deoxycholic huwa aċidu biljari sekondarju. Aktar minn 90 % tal-aċidi biljari primarji u sekondarji jiġu assorbiti mill-ġdid fl-ileu permezz ta’ trasportatur attiv speċifiku u jiġu riċiklati għall-fwied permezz tal-vina portali; il-bqija jitneħħa mal-ippurgar. Frazzjoni żgħira tal-aċidi biljari titneħħa fl-awrina.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Informazzjoni mhux klinika mhux klinika disponibbli fil-letteratura magħmula fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva, ma turi l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin. Dawn l-istudji madankollu ma sarux sal-istess livell ta’ dettal ta’ sustanza farmaċewtika, minħabba li l-aċidu koliku huwa sustanza fiżjoloġika fl-annimali u fil-bnedmin.

L-LD50 ġol-vina tal-aċidu koliku fil-ġrieden huwa ta’ 350 mg/kg piż tal-ġisem. L-amministrazzjoni parenterali tista’ tikkawża emoliżi u attakk tal-qalb. Mogħtija oralment, l-aċidi biljari u l-melħ

ġeneralment ikollhom potenzjal tossiku żgħir ħafna. L-LD50 orali fil-ġurdien hija ta’ 1520 mg/kg. Fi studji dwar dożi ripetuti, l-effetti tal-aċidu koliku rrappurtati spiss kienu jinkludu tnaqqis fil-piż tal-ġisem, dijarea u ħsara fil-fwied bi transaminasi għolja. Żieda fil-piż tal-fwied u ġebel fil-marrara ġew irrappurtati fi studji dwar dożi ripetuti li fihom l-aċidu koliku ingħata flimkien mal-kolesterol.

L-aċidu koliku wera nuqqas ta’ attività mutaġenika sinifikanti f’sensiela ta’ testijiet ta’ ġenotossiċità li saru in vitro. L-istudji fuq l-annimali wrew li l-aċidu koliku ma kkawża l-ebda effett teratoġeniku jew tossiċità tal-fetu.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Kontenut tal-kapsula:

Lactose monohydrate,

Colloidal anhydrous silica,

Magnesium stearate.

Qoxra tal-kapsula: Ġelatina,

Titanium dioxide (E171), Blu carmine (E132).

Ossidu tal-Ħadid isfar (E172).

6.2 Inkompatibilitajiet

Ma jgħoddx f’dan il-każ.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Tliet snin

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen f’temperatura taħt 30°C.

6.5 In-natura

tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Folji tal-aluminju tal-PVC ta’ 10 kapsuli. Daqsijiet tal-pakkett: 30, 60, 120.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Użu fil-popolazzjoni pedjatrika

Ara wkoll is-sezzjoni 4.2. Għal trabi u tfal li ma jistgħu jibilgħu l-kapsuli, il-kapsuli jistgħu jinfetħu u l- kontenut jiżdied mal-formula tat-tfal, jew ma’ meraq tat-tuffieħ/larinġ addattat għat-tfal jew ma’ meraq tat-tuffieħ/berquq. Ikel ieħor bħall-frott magħsur jew jogurt jistgħu jkunu tajbin biex tagħti l-mediċina magħhom, iżda m’hemmx dejta disponibbli dwar il-kompatibbiltà jew l-effett fuq it-togħma.

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Laboratoires CTRS 63, rue de l’Est

92100 Boulogne-Billancourt Franza

8.NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/870/004

EU/1/13/870/005

EU/1/13/870/006

9.DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 12 settembru 2013

10. DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinstab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini http://www.ema.europa.eu

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati