Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Osseor (strontium ranelate) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - M05BX03

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaOsseor
Kodiċi ATCM05BX03
Sustanzastrontium ranelate
ManifatturLes Laboratoires Servier

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti dwar il-kura tas- saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

OSSEOR 2 g granijiet għal sospensjoni orali

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull qartas fih 2 g strontium ranelate.

Eċċipjent b’effett magħruf:

Kull qartas fih ukoll 20 mg aspartame (E951)

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Granijiet għal sospensjoni orali

Granijiet sofor

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Kura ta’ osteoporożi severa:

-f’nisa wara l-menopawsa,

-fl-irġiel adulti,

b’riskju ogħla ta’ ksur, li l-kura għalihom bi prodotti mediċinali oħrajn approvati għall-kura tal- osteoporożi mhijiex possibbli minħabba, pereżempju, kontraindikazzjonijiet jew intolleranza. F’nisa wara l-menopawża, strontium ranelate inaqqas ir-riskju ta’ ksur tal-vertebri u tal-ġenbejn (ara sezzjoni 5.1).

Id-deċiżjoni li jingħata strontium ranelate b’riċetta għandha tkun ibbażata fuq il-valutazzjoni tar-riskji ġenerali tal-pazjent individwali (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-kura għandha tinbeda biss minn tabib b’esperjenza fil-kura tal-osteoporożi.

Pożoloġija

Id-doża rrakkomandata hija ta’ qartas wieħed ta’ 2 g darba kuljum mill-ħalq.

Minħabba n-natura ta’ din il-marda, strontium ranelate huwa intenzjonat għall-użu fit-tul.

L-assorbiment ta’ strontium ranelate jonqos bl-ikel, bil-ħalib u bi prodotti derivati mill-ħalib u għalhekk, OSSEOR għandu jingħata bejn ikla u oħra. Minħabba li jiġi assorbit bil-mod, OSSEOR għandu jingħata qabel ir-raqda ta’ billejl, preferibbilment mill-inqas sagħtejn wara l-ikel (ara sezzjonijiet 4.5 u 5.2).

Pazjenti li qegħdin fuq il-kura ta’ strontium ranelate għandhom jirċievu supplimenti tal-vitamina D u tal-kalċju jekk neqsin minnhom fid-dieta li jsegwu.

Anzjani

L-effikaċja u s-sigurtà ta’ strontium ranelate ġew stabbiliti f’firxa wiesgħa ta’ etajiet ta’ rġiel adulti u nisa wara l-menopawsa bl-osteoporożi (sa 100 sena meta daħlu fl-istudju). Ma hemm bżonn ta’ ebda tibdil fid-doża minħabba l-età.

Indeboliment tal-kliewi

Strontium renalate mhuwiex irrakkomandat f’pazjenti b’indeboliment sever tal-kliewi (eliminazzjoni tal-kreatinina inqas minn 30 ml/min) (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.2). Ma hemm bżonn ta’ ebda tibdil fid- doża f’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi minn ftit sa moderat (30-70 ml/min ta’ eliminazzjoni tal- kreatinina) (ara s-sezzjonijiet 4.4 u 5.2).

Indeboliment tal-fwied

Ma hemm bżonn ta’ ebda tibdil fid-doża f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ OSSEOR fit-tfal ta’ inqas minn 18-il sena ma ġewx determinati s’issa. Dejta mhux disponibbli.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Għall-użu mill-ħalq.

Il-granijiet ta’ ġol-qratas għandhom jittieħdu bħala sospensjoni f’tazza li jkun fiha mill-inqas 30 ml ilma (bejn wieħed u ieħor terz ta’ tazza ta’ daqs normali).

Għalkemm studji waqt l-użu wrew li strontium ranelate huwa stabbli f’sospensjoni għal 24 siegħa wara li tiġi ppreparata, is-sospensjoni għandha tinxtorob minnufih wara li tkun ippreparata.

4.3Kontraindikazzjonijiet

-Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

-Avvenimenti tromboemboliċi fil-vini (VTE) attwali jew preċedenti, inklużi trombożi profonda tal-vini u emboliżmu pulmonari.

-Immobilizzazzjoni temporanja jew permanenti minħabba eż. irkupru wara kirurġija jew serħan fit-tul fis-sodda.

-Storja stabbilita, attwali jew antika ta’ mard tal-qalb iskemiku, mard arterjali periferali u/jew mard ċerebrovaskulari.

-Pressjoni għolja mhux ikkontrollata.

4.4Twissijiet speċjali u l-prekawzjonijiet għall-użu

Episodji iskemiċi kardijaċi

Fi studji ta’ pazjenti b’osteoporożi ta’ wara l-menopawsa miġburin randomizzati u kkontrollati bi plaċebo, ġiet osservata żieda sinifikanti f’infart mijokardijaku f’pazjenti kkurati bi OSSEOR meta mqabbel ma’ plaċebo (ara sezzjoni 4.8)

Qabel il-bidu tal-kura, il-pazjenti għandhom jiġu evalwati dwar ir-riskju kardjovaskulari.

Pazjenti b’fatturi ta’ riskju sinifikanti għal episodji kardjovaskulari (eż. pressjoni għolja, lipidemija għolja, dijabete mellitus, tipjip) għandhom jiġu kkurati bi strontium ranelate wara kunsiderazzjoni bir- reqqa (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.8).

Matul kura bi OSSEOR, dawn ir-riskji kardjovaskulari għandhom jiġu mmonitorjati fuq bażi regolari, ġeneralment kull 6 xhur sa 12-il xahar.

Il-kura għandha titwaqqaf jekk il-pazjent jiżviluppa mard iskemiku tal-qalb, mard arterjali periferali, mard ċerebrovaskulari jew jekk il-pressjoni għolja ma tkunx ikkontrollata (ara sezzjoni 4.3).

Tromboemboliżmu fil-vini

Fi studji kliniċi ta’ fażi III ikkontrollati bi plaċebo, il-kura bi strontium ranelate kienet assoċjata ma’ żieda fl-inċidenza annwali ta’ tromboemboliżmu tal-vini (VTE), inkluż emboliżmu fil-pulmun (ara sezzjoni 4.8). Il-kawża ta’ dan il-fatt mhijiex magħrufa. OSSEOR huwa kontraindikat f’pazjenti bi storja fil-passat ta’ avvenimenti tromboemboliċi fil-vini (ara sezzjoni 4.3) u għandu jintuża bil-galbu f’pazjenti b’riskju ta’ VTE.

Meta jkunu qegħdin jiġu kkurati pazjenti ta’ aktar minn 80 sena b’riskju ta’ VTE, il-ħtieġa għal kura kontinwa bi OSSEOR għandha tiġi evalwata mill-ġdid.

OSSEOR għandu jitwaqqaf malajr kemm jista’ jkun fil-każ ta’ marda jew kundizzjoni li twassal għall- immobilizzazzjoni (ara sezzjoni 4.3) u għandhom jittieħdu miżuri preventivi. Il-kura m’għandhiex tinbeda mill-ġdid sakemm ma tkunx solvuta l-kundizzjoni ewlenija u l-pazjent ikun fuq saqajh. Meta jkun hemm VTE, OSSEOR għandu jitwaqqaf.

Użu f’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

Fin-nuqqas ta’ tagħrif dwar is-sigurtà fl-għadam f’pazjenti b’indeboliment sever tal-kliewi fuq kura bi strontium ranelate, OSSEOR mhuwiex irrakkomandat f’pazjenti b’eliminazzjoni tal-kreatinina ta’ inqas minn 30 ml/min (ara sezzjoni 5.2). Skont il-prattika tajba tal-mediċina, hija rrakkomandata valutazzjoni minn żmien għal żmien tal-funzjoni tal-kliewi f’pazjenti b’indeboliment kroniku tal- kliewi. It-tkomplija tat-trattament bi OSSEOR f’pazjenti li jiżviluppaw indeboliment sever tal-kliewi għandha titqies fuq bażi individwali.

Reazzjonijiet fil-ġilda

Reazzjonijiet tal-ġilda li huma ta’ theddida għas-saħħa (is-sindromu ta’ Stevens-Johnson (SJS), nekroliżi epidermali tossika (TEN) u raxx minħabba xi mediċina b’eosinofilja u sintomi sistemiċi (DRESS)) ġew irrapportati bl-użu ta’ OSSEOR.

Il-pazjenti għandhom jiġu avżati bis-sinjali u s-sintomi u għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib għal reazzjonijiet tal-ġilda. L-ogħla riskju li jitfaċċaw SJS jew TEN huwa fi żmien l-ewwel ġimgħat ta’ kura u normalment madwar 3-6 ġimgħat għal DRESS.

Jekk ikun hemm sintomi jew sinjali ta’ SJS jew TEN (eż. raxx tal-ġilda progressiv spiss b’nuffati jew leżjonijiet mukożali) jew DRESS (eż. raxx, deni, esinofilja u involviment sistemiku (eż. adenopatija, epatite, nefropatija interstizjali, marda tal-pulmun interstizjali), il-kura bi OSSEOR għandha titwaqqaf minnufih.

L-aqwa riżultati fl-immaniġġjar ta’ SJS, TEN jew DRESS jiġu minn dijanjożi bikrija u t-twaqqif immedjat ta’ kwalunkwe mediċina ta’ suspett. Irtirar bikri huwa assoċjat ma’ pronjożi aħjar. Ir-riżultat ta’ DRESS huwa wieħed favorevoli f’ħafna mill-każijiet malli jitwaqqaf OSSEOR u wara l-bidu ta’ terapija bil-kortikosterojdi fejn hemm bżonn. Il-fejqan jista’ jkun bil-mod u r-rikorrenzi tas-sindromu ġew irrapportati f’xi każijiet wara t-twaqqif ta’ kura bil-kortikosterojdi.

Jekk il-pazjent ikun żviluppa SJS, TEN jew DRESS bl-użu ta’ OSSEOR, il-kura bi OSSEOR qatt ma għandha terġa’ tinbeda f’dan il-pazjent.

Ġiet irrapportata inċidenza ogħla, għalkemm xorta rari, ta' reazzjonijiet ta' sensittività eċċessiva inkluż raxx tal-ġilda, SJS jew TEN f'pazjenti ta' oriġini Asjatika (ara sezzjoni 4.8).

L-alleli HLA-A*33:03 u HLA-B*58:01 ġew identifikati bħala fatturi ta’ riskju ġenetiku potenzjali għal SJS/TEN assoċjata ma’ strontium ranelate f’pazjenti Ċiniżi Han minn studju farmakoġentiku retrospettiv, b’kontroll tal-każ. Fejn ikun possibbli, għandu jiġi kkunsidrat l-iskrinjar għall-alleli HLA-A*33:03 u HLA-B*58:01 qabel il-bidu tal-kura bi OSSEOR f’pazjenti ta’ oriġini Ċiniża Han. Jekk it-testijiet huma pożittivi għal wieħed mill-alleli jew għat-tnejn li huma, OSSEOR ma għandux jinbeda. Madankollu, in-nuqqas ta’ dawn l-alleli mal-ġenotipar ma jeskludix li SJS/TEN xorta jista’ jseħħ.

Interazzjoni ma’ test tal-laboratorju

Strontium jinterferixxi mal-metodi kolorimetriċi għall-kejl tal-konċentrazzjonijiet ta’ kalċju fid-demm u fl-awrina. Għalhekk, fil-prattika medika, għandha tintuża l-ispettrometrija tal-emissjoni atomika tal- plażma induttiva akkoppjata jew l-ispettrometrija tal-assorbiment atomika biex wieħed ikejjel b’mod xieraq il-konċentrazzjoni ta’ kalċju fid-demm u fl-awrina.

Eċċipjenti

OSSEOR għandu aspartame, sors ta’ phenylalanine, li jista’ jkun ta’ ħsara f’nies b’phenylketonuria.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

L-ikel, il-ħalib u derivattivi tal-ħalib, u mediċini li fihom il-kalċju jistgħu jnaqqsu l-bijodisponibbiltà ta’ strontium ranelate bejn wieħed u ieħor 60%-70%. Għalhekk, OSSEOR għandu jittieħed preferibbilment mill-inqas sagħtejn qabel jew wara dawn il-prodotti (ara sezzjonijiet 4.2 u 5.2).

Minħabba li l-katijoni b’valenza doppja jistgħu jiffurmaw kumplessi mal-antibijotiċi tetracycline (eż. doxycycline) u quinolone (eż. ciprofloxacin) mill-ħalq fil-livell gastrointestinali, u b’hekk jitnaqqas l-assorbiment, mhuwiex irrakkomandat li strontium ranelate jingħata ma’ dawn il-mediċini. Bħala prekawzjoni, il-kura bi OSSEOR għandha titwaqqaf waqt il-kura bl-antibijotiċi tetracycline jew quinolone mill-ħalq.

Studji kliniċi in vivo dwar prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott urew li t-teħid ta’ aluminium u magnesium hydroxides sagħtejn qabel jew flimkien ma’ strontium ranelate wasslu għal tnaqqis żgħir fl-assorbiment ta’ strontium ranelate (tnaqqis ta’ 20-25% AUC), filwaqt li l-assorbiment kważi ma ġie mfixkel xejn meta l-mediċina kontra l-aċidu fl-istonku ngħatat sagħtejn wara strontium ranelate. Għalhekk, huwa preferibbli li l-mediċini kontra l-aċidu fl-istonku jittieħdu ta’ mill-inqas sagħtejn wara OSSEOR. Madankollu, meta dan ir-reġim ta’ dożaġġ ma jkunx prattikabbli, peress li huwa rrakkomandat li OSSEOR jittieħed f’ħin l-irqad, jibqa’ aċċettabbli li wieħed jieħu OSSEOR flimkien mal-mediċini kontra l-aċidu fl-istonku.

Ma jidhirx li s-supplimenti bil-Vitamina D li tittieħed mill-ħalq ma jaqblux ma’ dan il-prodott.

Matul il-provi kliniċi, ma nstabet l-ebda evidenza ta’ interazzjonijiet kliniċi jew ta’ żieda relevanti filli velli ta’ strontium fid-demm ma’ prodotti mediċinali mistennija li jingħataw b’mod komuni ma’ OSSEOR fil-popolazzjoni fil-mira. Dawn il-mediċini jinkludu: sustanzi antiinflammatorji mhux sterojdi (inkluż acetylsalicylic acid), anilides (bħal paracetamol), mediċini li jimblukkaw ir-riċetturi H2 u l-pompa protonika, dijuretiċi, digoxin u glikosidi tal-qalb, nitrati organiċi u mediċini oħra li jwessgħu l-vini f’mard tal-qalb, imblokkaturi tal-kanal tal-kalċju, imblokkaturi beta, mediċini li jimpedixxu l-ACE, mediċini li jaħdmu kontra l-angiotensin II, mediċini li jgħinu selettivament il-beta- 2 adrenoriċetturi, antikoagulanti li jittieħdu mill-ħalq, mediċini li jimpedixxu t-twaħħil tal-plejtlits, statins, fibrates u derivattivi tal-benzodiazepines.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx dejta dwar l-użu ta’strontium ranelate f’nisa tqal.

F’dożi għoljin, studji fl-annimali wrew effetti reversibbli fuq l-għadam tal-feti tal-firien u tal-fniek waqt it-tqala (ara sezzjoni 5.3). Jekk OSSEOR jintuża mingħajr ħsieb waqt it-tqala, il-kura għandha titwaqqaf.

Treddigħ

Dejta fiżikokimika tagћti ћjiel ta’ eliminazzjoni ta’ strontium ranelate fil-ħalib tas-sider tal-omm. OSSEOR m’għandux jintuża waqt it-treddigħ.

Fertilità

Studji fuq l-annimali ma wrew ebda effett fuq il-fertilità tal-irġiel u tan-nisa.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Strontium ranelate m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas sigurtà

OSSEOR ġie studjat fi studji kliniċi li kien fihom kważi 8,000 parteċipant. Is-sigurtà fit-tul ġiet studjata f’nisa wara l-menopawsa bl-osteoporożi li ngħataw kura sa 60 xahar bi strontium ranelate 2 g/jum (n = 3,352) jew plaċebo (n = 3,317) fi studji ta’ fażi III. L-età medja meta ddaħħlu fl-istudju kienet ta’ 75 sena u 23% tal-pazjenti kellhom età li tvarja bejn it-80 u l-100 sena.

F’analiżi miġbura ta’ studji kkontrollati bi plaċebo randomizzati f’pazjenti b’osteoporożi ta’ wara l- menopawża, l-iżjed reazzjonijiet avversi komuni kienu dardir u dijarea, li normalment ġew irrapportati fil-bidu tal-kura mingħajr ma kien hemm ebda differenza bejn il-gruppi wara. Twaqqif tal- kura kien l-iżjed minħabba dardir.

Ma kinux magħrufin differenzi fin-natura tar-reazzjonijiet avversi bejn il-gruppi li ngħataw il-kura kemm jekk il-pazjenti inklużi kienu taħt jew ’il fuq minn 80 sena.

Lista tabulata tar-reazzjonijiet avversi

Dawn ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin bi strontium ranelate ġew irrapportati waqt studji klinici u/jew wara l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

Reazzjonijiet avversi, definiti bħala avventimenti avversi kkunsidrati tal-inqas possibbilment attribwibbli għall-kura bi strontium ranelate f’fażi III huma dawn li ġejjin bl-użu ta’ din il- konvenzjoni (frekwenza versus plaċebo): komuni ħafna (≥1/10), komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100); rari (≥1,10,000 sa <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000); mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

Sistema tal-Klassifika tal-Organi

Frekwenza

Reazzjoni avversa

Disturbi tad-demm u tas-sistema

Mhux komuni

Limfadenopatija (flimkien ma’ reazzjonijiet

limfatika

 

ta’ sensittività eċċessiva tal-ġilda)

 

Rari

Indeboliment tal-mudullun#

 

 

Eosinofilja (flimkien ma’ reazzjonijiet ta’

 

 

sensittività eċċessiva tal-ġilda)

Disturbi fil-metaboliżmu u n-

Komuni

Iperkolesterolemija

nutrizzjoni

 

 

Disturbi psikjatriċi

Komuni

Insomnja

 

Mhux komuni

Stat ta’ konfużjoni

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni

Uġigħ ta’ ras

 

 

Disturbi fil-konxju

 

 

Telf tal-memorja

 

 

Sturdament

 

 

Paraesteżija

 

Mhux komuni

Aċċessjonijiet

Disturbi fil-widnejn u fis-

Komuni

Sturdament

sistema labirintika

 

 

Disturbi fil-qalb

Komuni

Infart mijokardijaku

Disturbi vaskulari

Komuni

Tromboemboliżmu tal-vini (VTE)

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

Komuni

Reattività eċċessiva tal-bronki

medjastinali

 

 

Disturbi gastrointestinali

Komuni

Dardir

 

 

Dijarea u ppurgar maħlul

 

 

Rimettar

 

 

Uġigħ ta’ żaqq

 

 

Uġigħ gastrointestinali

 

 

Rifluss mill-istonku u l-esofagu

 

 

Dispepsja

 

 

Stitikezza

 

 

Gass

 

Mhux komuni

Irritazzjoni fil-mukuża tal-ħalq (stomatite

 

 

u/jew ulċera tal-ħalq)

 

 

Ħalq xott

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

Komuni

Epatite

 

Mhux komuni

Żieda fit-transaminase tas-serum (flimkien

 

 

ma’ reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva

 

 

tal-ġilda)

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

Komuni ħafna

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva fil-

taħt il-ġilda

 

ġilda (raxx, prurite, urtikarja, anġjoedema)§

 

Komuni

Ekżema

 

Mhux komuni

Dermatite

 

 

Alopeċja

 

Rari

Reazzjoni għall-Mediċina b’Esinofilja u

 

 

b’Sintomi Sistemiċi (DRESS) (ara

 

 

sezzjoni 4.4)#

 

Rari ħafna

Reazzjonijiet avversi severi tal-ġilda

 

 

(SCARs): is-sindromu ta’ Stevens-Johnson

 

 

u nekroliżi epidermali tossika* (ara

 

 

sezzjoni 4.4))#

Disturbi muskolu-skeletrali u

Komuni ħafna

Uġigħ muskoskeletrali (tiġbid fil-muskoli,

tat-tessuti konnettivi

 

mijalġja, uġigħ fl-għadam, artralġja u uġigħ

 

 

fit-trufijiet tal-idejn u s-saqajn)§

Disturbi ġenerali u

Komuni

Edema periferali

kondizzjonijiet ta’ mnejn

Mhux komuni

Deni (flimkien ma’ reazzjonijiet ta’

jingħata

 

sensittività eċċessiva tal-ġilda)

 

 

Telqa

Investigazzjonijiet

Komuni

Creatine phosphokinase (CPK) jogħla fid-

 

 

demma

§ Il-Frekwenza fi Provi Kliniċi kienet simili fil-grupp tal-mediċina u tal-plaċebo. * F’pajjiżi Asjatiċi rrapportati bħala rari

# Għal reazzjoni avversa mhux osservata fil-provi kliniċi, il-limitu ta’ fuq tal-intervall ta’ fiduċja ta’ 95% mhuwiex ogħla minn 3/X b’X tirrappreżenta d-daqs tal-kampjun totali magħdud flimkien mill- provi kliniċi u mill-istudji relevanti kollha.

a Ksur Muskoloskeletrali > 3 darbiet iktar mill-ogħla limitu tal-livell normali. F’ħafna mil-każijiet, dawn il-livelli spontanjament imorru lura għan-normal mingħajr bidla fil-kura.

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Tromboemboliżmu fil-vini

Fl-istudji ta’ fażi III, l-inċidenza annwali ta’ tromboemboliżmu venuż (VTE) osservat fuq 5 snin kien ta’ madwar 0.7%, b’riskju relattiv ta’ 1.4 (95% CI = [1.0 ; 2.0]) f’pazjenti kkurati bi strontium ranelate meta mqabbla ma’ dawk fuq plaċebo (ara sezzjoni 4.4).

Infart mijokardijaku

Fi studji kkontrollati bi plaċebo randomizzati miġburin ta’ pazjenti b’osteoporożi ta’ wara l- menopawża, ġiet osservata żieda sinifikanti ta’ infart mijokardijaku f’pazjenti kkurati bi strontium ranelate meta mqabbla ma’ dawk fuq plaċebo (1.7% kontra 1.1 %), b’riskju relattiv ta’ 1.6 (95% CI = [1.07 ; 2.38]).

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Sintomi

Kien hemm tolleranza tajba fi studju kliniku fejn ġie studjat l-għoti ripetut ta’ 4 g strontium ranelate kull ġurnata fuq firxa ta’ 25 jum f’nisa b’saħħithom wara l-menopawsa. Doża waħda ta’ livell sa 11 g f’żgħażagħ voluntiera rġiel b’saħħithom ma kkawżat l-ebda sintomu partikolari.

Ġestjoni

Wara doża eċċessiva waqt studji kliniċi (sa 4 g/jum għal tul massimu ta’ 147 jum), ma kien osservat l- ebda avveniment klinikament relevanti.

Jekk jittieħed il-ħalib jew mediċina ta’ kontra l-aċidu fl-istonku, dan jista’ jgħin biex jitnaqqas l- assorbiment tal-mediċina. Jekk tittieħed doża eċċessiva ħafna, wieħed jista’ jikkunsidra biex jikkawża remettar biex titneħħa l-mediċina li ma tkunx ġiet assorbita.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini għall-kura ta’ mard fl-għadam- Mediċini oħrajn li jaħdmu fuq l-istruttura u l-mineralizzazzjoni tal-għadam, Kodiċi ATC: M05BX03

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

In vitro, strontium ranelate:

-iżid il-formazzjoni tal-għadam fil-kultivazzjoni tat-tessuti tal-għadam kif ukoll iżid ir-replikazzjoni tal-prekursuri tal-osteoblasti u s-sintesi tal-kollaġen fil-kultivazzjoni taċ-ċelloli tal-għadam,

-inaqqas ir-riassorbiment tal-għadam billi jnaqqas l-iżvilupp tal-osteoklasti u l-attività tagħhom favur ir-riassorbiment.

Dan jikkawża bilanċ ġdid tat-tibdil tal-għadam favur il-formazzjoni tal-għadam.

L-attività ta’strontium ranelate ġiet studjata f’numru ta’ mudelli mhux kliniċi. B’mod partikolari, f’firien intatti, strontium ranelate iżid il-massa tal-għadam trabekulari, in-numru u l-ħxuna tat- trabekuli; dan jirriżulta f’titjib fis-saħħa tal-għadam.

Fit-tessuti tal-għadam tal-annimali u tal-bnedmin, strontium huwa fil-biċċa l-kbira assorbit fuq il-wiċċ tal-kristall u jissostitwixxi biss bi ftit il-kalċju fil-kristall apatit tal-għadma ffurmata ġdida. Strontium ranelate ma jibdilx il-karatterstiċi tal-kristall tal-għadam. F’bijopsiji tal-krest tal-ilju meħudin wara mhux iktar minn 60 xahar ta’ kura bi strontium ranelate 2 g/jum fi provi ta’ fażi III, l-ebda effett ħażin ma ġie osservat kemm fuq il-kwalità tal-għadam kif ukoll fuq il-mineralizzazzjoni.

L-effetti kkombinanti tad-distribuzzjoni ta’ strontium fl-għadam (ara sezzjoni 5.2) u ż-żieda fl- assorbiment tal-X-ray bi strontium kif imqabbel ma’ kalċju, iwasslu għall-amplifikazzjoni fid-densità minerali tal-għadam (BMD) kif imkejla permezz ta’ assorbimetrija tal-X-ray dual-photon (DXA). Tagħrif disponibbli juri li dawn il-fatturi jsarrfu għal bejn wieħed u ieħor 50% tal-bidla fil-BMD mkejla tul 3 snin tal-kura bi OSSEOR 2 g/jum. Dan it-tagħrif għandu jiġi kkunsidrat meta tiġi interpretata l-bidla fil-BMD waqt il-kura bi OSSEOR. Fi studji ta’ fażi III, li wrew l-effett kontra l- ksur bil-kura bi OSSEOR, il-medja mkejla ta’ BMD mill-bażi żdiedet bejn wieħed u ieħor b’4% kull sena fil-lumbari tal-ispina tad-dahar bi OSSEOR u b’2% kull sena fl-għonq tal-femur, u tilħaq 13% sa 15% u 5% sa 6% rispettivament wara 3 snin skont l-istudju.

Fi studji ta’ fażi III, meta mqabblin ma’ plaċebo, il-markaturi bijokimiċi tal-formazzjoni tal-għadam (alkaline phospatase speċifiku għall-għadam u C-terminal propeptide tat-tip I procollagen) żdiedu u dawk ta’ riassorbiment tal-għadam (serum C-telopeptide u N-telopeptide magħqudin imsallbin fl- awrina) naqsu mit-tielet xahar tal-kura sat-tielet sena.

Minħabba l-effetti farmakoloġiċi ta’ strontium ranelate, kien osservat tnaqqis żgħir fil-konċentrazzjoni fis-serum ta’ kalċju u tal-ormoni parathyroid (PTH), żieda fil-konċentrazzjoni ta’ phosphorus fid- demm u fit-total tal-attività ta’ alkaline phosphatase, mingħajr ebda konsegwenza klinika.

Effikaċja klinika

L-osteoporożi hija meqjusa bħala BMD tal-ispina jew tal-ġenb 2.5 SD jew aktar taħt il-valur medju ta’ popolazzjoni żagħżugħa normali. Numru ta’ fatturi ta’ riskju huma assoċjati mal-osteoporożi menopawsali li jinkludu l-massa baxxa fl-għadam, densità minerali baxxa, menopawsa kmieni, storja ta’ tipjip u storja tal-osteoporożi fil-familja. Il-konsegwenzi kliniċi tal-osteoporożi huma l-ksur. Ir- riskju tal-ksur jiżdied man-numru tal-fatturi tar-riskju.

Kura ta’ osteoporożi menopawsali:

Il-programm ta’ studju fuq OSSEOR kontra l-ksur kien jikkonsisti minn żewġ studji ta’ fażi III ikkontrollati bi plaċebo: Studju SOTI u studju TROPOS. SOTI involva 1,649 mara ta’ wara l- menopawsa b’osteoporożi stabbilit (BMD fil-lumbari baxx u prevelanza fi ksur tas-sinsla) u b’età medja ta’ 70 sena. TROPOS involva 5,091 mara ta’ wara l-menopawsa b’osteoporożi (BMD fl-għonq tal-femur baxx u ksur prevelanti f’iżjed minn nofshom) u b’età medja ta’ 77 sena. Flimkien f’SOTI u TROPOS ħadu sehem 1,556 pazjent ta’ aktar minn 80 sena fil-bidu tal-istudju (23.1% tal- popolazzjoni fl-istudju). Flimkien mat-terapija (2 g/jum ta’ strontium ranelate jew plaċebo), il- pazjenti, matul iż-żewġ studji, ingħataw supplimenti adattati ta’ kalċju u vitamina D.

OSSEOR naqqas ir-riskju relattiv ta’ ksur ġdid fis-sinsla b’41% tul tliet snin fl-istudju SOTI (tabella 1). L-effett kien sinifikanti mill-ewwel sena. Benefiċċji simili ntwerew f’nisa bi ksur multiplu fil-linja bażi. Meta tħares lejn il-ksur kliniku tas-sinsla (iddefinit bħala ksur assoċjat ma’ uġigħ fid-dahar u/jew telf fit-tul tal-ġisem ta’ mill-inqas 1 ċm) ir-riskju relattiv naqas b’38%. OSSEOR wera wkoll tnaqqis fin-numru ta’ pazjenti b’telf fit-tul tal-ġisem ta’ mill-inqas 1 ċm meta mqabbel ma’ plaċebo. Stima tal-kwalità tal-ħajja bbażata fuq l-iskala speċifika QUALIOST kif ukoll fuq il-punteġġ tal- perċezzjoni tas-Saħħa Ġenerali tal-iskala ġenerali SF-36 indikat benefiċċju bi OSSEOR, meta mqabbel ma’ plaċebo.

L-effikaċja ta’ OSSEOR biex inaqqas ir-riskju tal-ksur ġdid tas-sinsla kien ikkonfermat fl-istudju TROPOS, li jinkludi l-pazjenti bl-osteoporożi mingħajr ksur fraġli fil-bidu tal-istudju.

Tabella 1: L-inċidenza ta’ pazjenti bi ksur fis-sinsla u t-tnaqqis fir-riskju relattiv.

Studju

Plaċebo

OSSEOR

Tnaqqis fir-Riskju

 

 

 

Relattiv vs. plaċebo

 

 

 

(95%CI), valur p

SOTI

N = 723

N = 719

 

Ksur ġdid tas-sinsla tul 3 snin

32.8%

20.9%

41% (27-52), p<0.001

Ksur ġdid tas-sinsla tul l-ewwel sena

11.8%

6.1%

49% (26-64), p<0.001

Ksur kliniku ġdid tas-sinsla tul 3 snin

17.4%

11.3%

38% (17-53), p<0.001

TROPOS

N = 1823

N = 1817

 

Ksur ġdid tas-sinsla tul 3 snin

20.0%

12.5%

39% (27-49), p<0.001

F’pazjenti ta’ aktar minn 80 sena meta daħlu fl-istudju, analiżi miġbura flimkien tal-istudji SOTI u TROPOS uriet li OSSEOR naqqas ir-riskju relattiv li wieħed isofri minn ksur ġdid tas-sinsla b’32% fuq 3 snin (inċidenza ta’ 19.1% bi strontium ranelate vs. 26.5% bi plaċebo).

F’analiżi posterjuri ta’ pazjenti mill-istudji SOTI u TROPOS miġbura flimkien b’bażi lumbari tal- ispina u/jew tal-għonq tal-femur BMD fil-wisa’ osteopenika u mingħajr ksur prevelanti iżda mill- inqas b’fattur ta’ riskju addizjonali għall-ksur (N = 176), OSSEOR naqqas ir-riskju li jkun hemm l- ewwel ksur tas-sinsla b’72% tul 3 snin (inċidenza ta’ ksur tas-sinsla 3.6% bi strontium ranelate vs. 12.0% bi plaċebo).

Analiżi a-posteriori twettqet fuq sottogrupp ta’ pazjenti ta’ interess mediku partikolari u b’riskju għoli ta’ ksur [definit bħala BMD tal-għonq tal-femur T-score -3SD (il-wisa’ tal-produttur tikkorispondi għal 2.4 SD meta jintuża NHANES III) u età 74 sena (n = 1,977, jiġifieri 40% tal-

popolazzjoni fil-istudju TROPOS)]. F’dan il-grupp, tul 3 snin ta’ kura, OSSEOR naqqas ir-riskju ta’ ksur tal-ġenb b’36% meta mqabbel mal-grupp bi plaċebo.

Tabella 2: L-inċidenza ta’ pazjenti bil-ksur tal-ġenb u t-tnaqqis fir-riskju relattiv tal-ksur f’pazjenti b’BMD ≤ -2.4 SD (NHANES III ) u età ≥ 74 sena

Studju

Plaċebo

OSSEOR

It-tnaqqis fir-Riskju Relattiv vs.

 

 

 

plaċebo (95%CI), valur p

TROPOS

N = 995

N = 982

 

Ksur tal-ġenb tul 3 snin

6.4%

4.3%

36% (0-59), p = 0.046

Il-kura tal-Osteoporożi fl-irġiel

L-effikaċja ta’ OSSEOR intweriet fi rġiel b’osteoporożi fi studju kkontrollat bi plaċebo, double-blind ta’ sentejn b’analiżi ewlenija wara sena f’243 pazjent (popolazzjoni b’intenzjoni li tiġi kkurata,

161 pazjent ingħataw strontium ranelate) b’riskju għoli ta’ ksur (età medja ta’ 72.7 sena; valur tal- punteġġ BMD T lumbari medju ta’ -2.6; 28% tal-ksur vertebrali prevalenti).

Il-pazjenti kollha ngħataw kalċju supplimentali ta’ kuljum (1000 mg) u vitamina D (800 UI).

Ġew osservati żidiet li huma statistikament sinifikanti fil-BMD, sa minn 6 xhur wara l-bidu tal-kura ta’ OSSEOR meta mqabbel ma’ plaċebo.

Fuq 12-il xahar, ġiet osservata żieda statistikament sinifikanti fil-BMD lumbari medju, il-kriterji medji tal-effikaċja (E (SE) = 5.32% (0.75); 95%CI = [3.86 ; 6.79]; p<0.001), simili għal dik osservata fl-istudji ta’ fażi III pivotali kontra l-ksur imwettqa f’nisa ta’ wara l-menopawsa.

Ġew osservati żidiet statistikament sinifikanti fil-BMD tal-għonq femorali u fil-BMD totali tal- ġenbejn (p<0.001) wara 12-il xahar.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropeja dwar il-Mediċini rrinunzjat għall-obbligu li jiġu ppreżentati r-riżultati tal-istudji bi OSSEOR f’kull sett tal-popolazzjoni pedjatrika b’osteoporożi (ara sezzjoni 4.2 għall-informazzjoni fuq l-użu pedjatriku)

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Strontium ranelate huwa magħmul minn 2 atomi ta’ strontium stabbli u molekula waħda ta’ ranelic acid, il-parti organika tippermetti l-aħjar kompromess bejn il-piż molekulari, il-farmakokinetika u l- aċċettabilità tal-prodott mediċinali. Il-farmakokinetika ta’ strontium u ranelic acid ġew studjati f’żgħażagħ irġiel b’saħħithom u f’nisa ta’ wara l-menopawsa b’saħħithom, kif ukoll waqt espożizzjoni fit-tul fi rġiel b’osteoporożi u f’nisa wara l-menopawsa bl-osteoporożi, li jinkludu nisa anzjani.

Minħabba l-polarità għolja, l-assorbiment, id-distribuzzjoni u t-twaħħil mal-proteini tal-plażma ta’ ranelic acid huma baxxi. Ranelic acid ma jakkumulax u m’hemm l-ebda evidenza ta’ metaboliżmu fl- annimali u fil-bnedmin. Ranelic acid li jiġi assorbit jitneħħa malajr fi stat mhux mibdul mill-kliewi.

Assorbiment

Il-bijodisponibiltà assoluta ta’ strontium hija ta’ madwar 25% (bejn 19% u 27%) wara doża mill-ħalq ta’ 2 g strontium ranelate. Il-konċentrazzjoni massima fil-plażma tintlaħaq 3-5 sigħat wara doża waħda ta’ 2 g. Stat fiss jintlaħaq wara ġimagħtejn ta’ kura. Jekk strontium ranelate jittieħed ma’ kalċju jew mal-ikel, dan inaqqas il-bijodisponibiltà ta’ strontium bejn wieħed u ieħor b’60%-70% meta mqabbel mal-għoti 3 sigħat wara l-ikel. Minħabba l-assorbiment relattivament bil-mod ta’ strontium it-teħid tal-ikel u kalċju għandu jiġi evitat kemm qabel kif ukoll wara l-għoti ta’ OSSEOR. Is-supplimentazzjoni mill-ħalq bil-Vitamina D ma għandha l-ebda effett fuq l-espożizzjoni għal strontium.

Distribuzzjoni

Strontium għandu volum ta’ distribuzzjoni ta’ bejn wieħed u ieħor 1 l/kg. It-twaħħil ta’ strontium mal- proteini tal-plażma tad-demm uman huwa baxx (25%) u strontium għandu affinità kbira għat-tessuti tal-għadam. Il-kejl tal-konċentrazzjoni ta’ strontium f’bijopsiji tal-għadam mill-krest tal-ilju ta’ pazjenti trattati sa 60 xahar bi strontium ranelate 2 g/jum jindikaw li l-konċentrazzjoni ta’ strontium

fl-għadam tista’ tilħaq limitu wara bejn wieħed u ieħor 3 snin ta’ kura. M’hemm l-ebda tagħrif f’pazjenti biex juri l-kinetika tal-eliminazzjoni tal-istrontium mill-għadam, meta wieħed ma jibqax fuq it-terapija.

Bijotrasformazzjoni

Bħala ketajin divalenti, strontium ma jiġix metabolizzat. Strontium ranelate ma jimpedixxix l-enżimi cytochrome P450.

Eliminazzjoni

L-eliminazzjoni ta’ strontium hija indipendenti mill-ħin u mid-doża. Il-half-life ta’ strontium hija ta’ bejn wieħed u ieħor 60 siegħa. L-eskrezzjoni ta’ strontium isseħħ mill-kliewi u mill-passaġġ gastrointestinali. L-eliminazzjoni mill-plażma huwa ta’ bejn wieħed u ieħor 12 ml/min (CV 22%) u l-eliminazzjoni tal-kliewi huwa ta’ bejn wieħed u ieħor 7 ml/min (CV 28%).

Il-farmakokinetika f’popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

It-tagħrif farmakokinetiku fil-popolazzjoni ma wera l-ebda relazzjoni bejn l-età u l-eliminazzjoni apparenti ta’ strontium fil-popolazzjoni indikata.

Indeboliment tal-kliewi

F’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi minn ħafif għal moderat (30-70 ml/min eliminazzjoni tal- kreatinina), l-eliminazzjoni ta’ strontium tonqos kif tonqos l-eliminazzjoni tal-kreatinina (bejn wieħed u ieħor jonqos b’30% tul il-medda ta’ eliminazzjoni tal-kreatinina minn 30 sa 70 ml/min) u għaldaqstant iwassal għal żieda fil-livelli ta’ strontium fil-plażma. Fi studji ta’ fażi III, 85% tal- pazjenti kellhom eliminazzjoni tal-kreatinina ta’ bejn 30 u 70 ml/min u 6% b’inqas minn 30 ml/min fil-bidu tal-istudju u l-eliminazzjoni medja tal-kreatinina kienet ta’ bejn wieħed u ieħor 50 ml/min. Għalhekk ma huwa meħtieg ebda aġġustament fid-doża f’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi minn ftit sa moderat. M’hemmx tagħrif farmakokinetiku f’pazjenti b’indeboliment tal-kliewi severi (eliminazzjoni tal-kreatinina inqas minn 30 ml/min).

Indeboliment fil-fwied

M’hemmx tagħrif farmakokinetiku f’pazjenti b’indeboliment fil-fwied. Minħabba l-karatteristiċi farmakokinetiċi ta’ strontium ebda effett mhu mistenni.

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku bbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku fuq il- ġeni u riskju ta’ kanċer, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Għoti kroniku ta’ strontium ranelate mill-ħalq lill-firien f’dożi għoljin ikkawża anormalità fl-għadam u fis-snien, l-aktar ksur spontanju u mineralizzazzjoni ttardjata, li kienu riversibbli wara l-waqfien tal- kura. Dawn l-effetti kienu rrappurtati b’livelli ta’ strontium fl-għadam ta’ 2-3 darbiet ogħla mil-livelli ta’ strontium fl-għadam fil-bnedmin sa 3 snin ta’ kura. Id-dejta fuq l-akkumulazzjoni ta’ strontium ranelate fl-għadam f’espożizzjoni għal perijodu ta’ żmien itwal hija limitata.

Studji tossiċi fuq l-iżvilupp f’firien u fil-fniek irriżultaw f’anormalitajiet fl-għadam u fis-snien (eżempju tgħawwiġ fl-għadam it-twil u kustilji mxenglin) fil-wild. Fil-firien, dawn l-effetti kienu riversibbli 8 ġimgħat wara li twaqqfet il-kura.

Rapport ta’ Stima tar-Riskju Ambjentali (ERA)

Ir-rapport ta’ stima tar-riskju ambjentali ta' strontium ranelate sar skont il-linji gwida Ewropej dwar l- ERA.

Strontium ranelate ma jirrappreżentax riskju għall-ambjent.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Aspartame (E951)

Maltodextrin

Mannitol (E421)

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

-

3 snin

-

Ladarba tiġi rrikostitwita fl-ilma, is-sospensjoni tibqa’ stabbli għal 24 siegħa. Madankollu huwa

 

rrakkommandat li s-sospensjoni tinxtorob immedjatamet wara li titħejja (ara sezzjoni 4.2)

6.4

Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Din il-mediċina m’għandhiex bżonn ta’ ħażna speċjali.

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara r-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Qartas tal-karti/polyethylene/aluminium/polyethylene

Il-qisien tal-pakkett

Kaxex fihom 7, 14, 28, 56, 84, jew 100 qartas.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

L-ebda ħtiġijiet speċjali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

LES LABORATOIRES SERVIER 50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex Franza

8.NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/04/287/001

EU/1/04/287/002

EU/1/04/287/003

EU/1/04/287/004

EU/1/04/287/005

EU/1/04/287/006

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 21/09/2004

Data tal-aħħar tiġdid: 22/05/2014

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni ddettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati