Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paglitaz (pioglitazone hydrochloride) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - A10BG03

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaPaglitaz
Kodiċi ATCA10BG03
Sustanzapioglitazone hydrochloride
ManifatturKrka, d.d., Novo mesto
Pillola.

1. ISEM

IL-PRODOTT MEDIĊINALI
Paglitaz 15 mg pilloli

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola fiha 15 mg ta’ pioglitazone (bħala hydrochloride).
Eċċipjent b’effett magħruf:
Kull pillola fiha 88.83 mg ta’ lactose (ara sezzjoni 4.4). Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pilloli tondi u bojod għal kważi bojod bi truf imċandrin u intaljati bi “15” fuq naħa waħda (dijametru 7.0 mm).

awtorizzat

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

adux

ħ

Pioglitazone huwa ndikat bħala kura sekondarja jew terzjarja ta’ dijabete mellitus tat-tip 2 kif deskritt

hawn taħt:

m’g

 

 

bħala monoterapija

li

 

-

f’pazjenti adulti (speċjalment pażje ti b’piż żejjed) li mhumiex ikkontrollati sew minn dieta u

 

eżerċizzju li għalihom metform n mhux adattat minħabbla kontraindikazzjonijiet jew

 

intolleranza

inali

 

ċ

bħala terapija doppja millmedi-ħalq f’taħlita ma’

-metformin, f’pazjenti adulti (speċjalment pażjenti b’piż żejjed) b’kontroll gliċemiku insuffiċjenti minkejja monoterpija b’metformin fl-ogħla doża ttollerata

-mediċina tat-tip sulphonylurea, f’pazjenti adulti li wrew intolleranza għal metformin jew li

għalihom metformin huwa kontraindikat, b’kontroll gliċemiku insuffiċjenti minkejja monote pija b’mediċina tat-tip sulphonylurea fl-ogħla doża ttollerataProdott

bħala terapija tripla mill-ħalq f’taħlita ma’

-metformin u mediċina tat-tip sulphonylurea, f’pazjenti adulti (speċjalment pażjenti b’piż żejjed) b’kontroll gliċemiku insuffiċjenti minkejja terapija doppja mill-ħalq.

-Pioglitazone huwa indikat ukoll għall-użu flimkien ma’ insulina f’pazjenti adulti b’dijabete mellitus tat-tip 2 b’kontroll gliċemiku insuffiċjenti bl-insulina u li għalihom metformin mhux adattat minħabba kontraindikazzjonijiet jew intolleranza (ara sezzjoni 4.4).

Wara bidu tat-terapija b'pioglitazone, il-pazjenti għandhom jiġu eżaminati mill-ġdid wara 3 sa 6 xhur sabiex tiġi evalwata s-suffiċjenza tar-rispons għat-trattament (eż. tnaqqis fl-HbA1c). F'pazjenti li juru nuqqas ta’ rispons suffiċjenti, pioglitazone għandu jitwaqqaf. Fid-dawl ta' riskji potenzjali marbuta ma' terapija fit-tul, it-tobba għandhom jikkonfermaw f’evalwazzjonijiet ta’ rutina sussegwenti li l- benefiċċju ta' pioglitazone hu mmantenut (ara sezzjoni 4.4).

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Pioglitazone jista’ jinbeda b’15 mg jew 30 mg darba kuljum. Id-doża tista’ tiġi miżjuda bil-mod sa 45 mg darba kuljum.

F’għotja flimkien ma’ insulina, id-doża kurrenti ta’ insulina tista’ titkompla hekk kif tinbeda terapija b’pioglitazone. Jekk il-pazjenti jirrappurtaw ipogliċemija, id-doża ta’ insulina għandha titnaqqas.

Popolazzjoni speċjali

Persuni akbar fl-età

L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa neċessarju għall-pazjenti anzjani (ara sezzjoni 5.2). It-tobba għandhom jibdew it-trattament bl-inqas doża possibbli u d-doża tizdied gradwalment, speċj lment

meta pioglitazone jingħata flimkien ma’ l-insulina (ara sezzjoni 4.4 Żamma ta’ fluwidu u insuffiċjenza

kardijaka).

 

 

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

 

 

L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa neċessarju f’pazjenti b’indeboliment renali (tneħħijja ta’

 

 

awtorizzat

kreatinina > 4 ml/min) (ara sezzjoni 5.2). M’hemmx tagħrif disponibbli minn pazjenti b’dijalisi u

għalhekk pioglitazone m’għandux jintuża f’dawn il-pazjenti.

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

 

adux

 

 

 

ħ

Pioglitazone m’għandux jintuża f’pazjenti b’indeboliment epatiku (ara sezzjoni 4.3 u 4.4).

Popolazzjoni pedjatrika

m’g

 

 

 

 

li

 

Metodu ta’ kif għandu jingħata

inali

ċ

Is-sigurtà u l-effikaċja ta' pioglitazone fi tf u adoloxxenti li għadhom m’għalqux 18-il sena, ma ġewx stabiliti. M’hemmx dejta disponibbli.

Pilloli pioglitazone jittiehdumedimill-halq darba kuljum mal-ikel jew fuq stonku vojt. Pilloli għandhom jinbelgħu ma’ tazza ilma.

-sensittivitàProdotteċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti elenkati fis-sessjoni 6.1,

-insuffiċjenza kardijaka jew passat ta’ insuffiċjenza kardijaka (NYHA stadju I sa IV),

-indeboliment epatiku,

-ketoaċidożi dijabetika,

-kancer tal-bużżieqa attwali jew storja ta’ kancer tal-bużżieqa,

-ematurja makroskopika mhux mistħarrga.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Żamma ta’ fluwidu u insuffiċjenza kardijaka

Pioglitazone jista’ jikkawża żamma ta’ fluwidu, li tista’ tirkadi jew twassal għall-insuffiċjenza tal-qalb. Meta jiġu kkurati pazjenti li għandhom ta’ l-inqas fattur ta’ riskju wieħed għall-iżvilupp ta’

insuffiċjenza tal-qalb konġestiva (eż. infart mijokardijaku minn qabel jew mard fl-arterji koronarji bis-sintomi jew f’nies anzjani), it-tobba għandhom jibdew bl-inqas doża disponibbli u jżidu d-doża bil- mod. Il-pazjenti għandhom jiġu osservati għal sinjali u sintomi ta’ insuffiċjenza tal-qalb, żieda fil-piż jew edima, speċjalment dawk b’riserva kardijaka mnaqqsa.

Kien hemm każijiet wara tqegħid fis-suq ta’ insuffiċjenza kardijaku rrappurtati meta pioglitazone intuża flimkien ma’ insulina jew f’pazjenti b’insuffiċjenza tal-qalb; Pazjenti għandhom jiġu osservati għal sinjali u sintomi ta’ insuffiċjenza tal-qalb, żieda fil-piż jew edima meta pioglitazone jingħata flimkien ma’ insulina. Minħabba li insulina u pioglitazone huma assoċjati ma’ żamma ta’ fluwidu, l- għotja flimkien tista’ żżid ir-riskju ta’ edima. Wara li l-prodott tqiegħed fis-suq każijiet ta’ edema periferali u insuffiċjenza kardijaka kienu rrappurtati wkoll f’pazjenti b’użu konkomitanti ta’ pioglitazone u mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi, li jinkludu inibituri selettivi COX-2. Pioglitazone għandu jitwaqqaf jekk iseħħ xi deterjorament fl-istat kardijaku.

Ir-riżultat ta’ studju kardjovaskulari b’pioglitazone f’pazjenti taħt il-75 sena b’dijabete mellitus tat-

tip 2 u b’mard makrovaskulari maġġuri eżistenti minn qabel. Pioglitazone jew plaċebo kienu miżjuda mat-terapija antidijabetika u kardjovaskulari eżistenti sa 3.5 snin. Dan l-istudju wera żieda fir-rapporti ta’ insuffiċjenza tal-qalb, iżda dan ma wassalx għal żieda fil-mortalità f’dan l-istudju.

Persuni akbar fl-età

L-użu flimkien ma’ l-insulina għandu jiġi kkunsidrat b’attenzjoni fl-anzjani minħabba r-riskju ogħla ta’ insuffiċjenza serja tal-qalb.

 

adux

Kancer fil-buzzieqa

ħ

awtorizzat

Fid-dawl tar- riskji relatati ma’ l-eta’ (speċjalment kancer fil-bużżieqa, ksur u insuffiċjenza tal-qalb), il-bilanċ tal-benefiċċji u r-riskji għandhom jiġu kkunsidrati bir-reqqa kemm qabel kif ukoll waqt il- kura fl-anzjani.

Każijiet ta' kanċer tal-bużżieqa tal-awrina kienu rrappurtati b'mod aktar frekwenti f’meta-analiżi ta'

provi kliniċi kkontrollati b'pioglitazone (19-

m’g

likaż minn 12,506 pazjent, 0.15%) milli fil-gruppi ta'

esklużjoni ta’ pazjenti fejn l-espożizzjoinali ll-mediċina tal-istudju kien ta’ inqas minn sena fiż-żmien id-dijanjosi tal-kanċer tal-bużżieqaċtal-awrina, kien hemm 7 każijiet (0.06%) fuq pioglitazone u 2

kontroll (7 każijiet minn 10,212 pazjent, 0.07%) HR = 2.64 (95% CI 1.11-6.31, p = 0.029). Wara l-

partikolari f'pazjenti kkuratimedigħal dewmien itwal u bl- ogħla dożi kumulattivi. Riskju possibbli wara trattament ta’ perijodu qasir a jistax jiġi eskluż.

każijiet (0.02%) fil-gruppi ikkontrollati. Dejta epidemoloġika disponibbli tissuġġerixxi wkoll riskju ta’ żieda żgħira fil-kanċer tal-bużżi qa tal-awrina f'pazjenti dijabetiċi kkurati b'pioglitazone b'mod

kimoterapija eż. cyclophosphamide jew qabel it-trattament tar-radjazzjoni fir-reġjun pelviku). Kull ematurja makroskopiċi għandhom jiġu investigati qabel ma tinbeda terapija b'pioglitazone.

Fatturi ta’ Prodottriskju għal kanċer tal-bużżieqa għandha tiġi evalwata qabel ma tinbeda kura b'pioglitazone (ir-riskji jinklu u l-età, l-istorja tat-tipjip, l-espożizzjoni għal xi aġenti okkupazzjonali jew

Il-pazjenti għandhom jiġu avżati biex iffitxu l-attenzjoni tat-tabib tagħhom jekk ematurja makroskopika jew sintomi oħra bħal tagħmel l-awrina jew urġenza tal-awrina jiżviluppaw waqt it- trattament.

Sorveljanza tal-funzjoni tal-fwied

Kien hemm rapporti rari ta’ disfunzjoni epatoċellolari waqt l-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq (ara sezzjoni 4.8). Għalhekk, huwa rakkomandat li, pazjenti kkurati b’pioglitazone jagħmlu sorveljanza perjodika tal-enżimi tal-fwied. L-enżimi tal-fwied għandhom jiġu ċċekkjati qabel ma tinbeda terapija b’pioglitazone f’kull pazjent. Terapija b’pioglitazone m’għandiex tinbeda f’pazjenti b’livelli miżjuda ta’ l-enżimi tal-fwied fil-linja bażika (ALT > 2.5 X l-ogħla limitu tan-normal) jew b’xi evidenza oħra ta’ mard tal-fwied.

Wara l-bidu tat-terapija b’pioglitazone, huwa rakkomandat li l-enżimi tal-fwied ikunu sorveljati perjodikament ibbażat fuq ġudizzju kliniku. Jekk il-livelli ta’ ALT jiżdiedu sa 3 X l-ogħla limitu tan- normal waqt it-terapija b’pioglitazone, il-livelli ta’ l-enżimi tal-fwied għandhom jerġu jiġu ċċekkjati mill-aktar fis possibli. Jekk il-livelli ta’ ALT jibqgħu > 3 X l-ogħla limitu tan-normal, it-terapija għandha titwaqqaf. Jekk xi pazjent jiżviluppa sintomi li jissuġġerixxu disfunzjoni epatika, li jistgħu jinkludu tqallih mhux spjegat, rimettar, uġigħ addominali, għejja, anoressija u/jew awrina skura, l-enżimi tal-fwied iridu jiġu ċċekkjati. Id-deċiżjoni dwar jekk il-pazjent għandux jitkompla bit-terapija b’pioglitazone għandha tiġi ggwidata minn ġudiżżju kliniku sakemm isiru l-valutazzjonijiet tal-laboratorju. Jekk tkun osservata s-suffejra, il-mediċina għandha titwaqqaf.

Żieda fil-piż

Fi provi kliniċi b’pioglitazone kien hemm evidenza ta’ żieda fil-piż relatata mad-doża, li setgħet kienet minħabba akkumulazzjoni ta’ xaħam u f’xi każijiet assoċjata ma’ żamma ta’ fluwidu. F’xi każijiet

Ematoloġija

żieda fil-piż tista’ tkun sintomu ta’ insuffiċjenza kardijaka, għalhekk il-piż għandu jiġi sorveljat mill- viċin. Parti mill-kura ta’ dijabete hija kontroll tad-dieta. Il-pazjenti għandhomawtorizzatjiġu rakkom ndati biex isegwu b’reqqa dieta li tikkontrolla l-ammont ta’ kaloriji.

Kien hemm tnaqqis żgħir fil-medja ta’ emoglobina (tnaqqis relattiv ta’ 4 %) u ematokrita (tnaqqis relattiv ta’ 4.1 %) waqt terapija b’pioglitazone, konsistenti ma’ emodiluzzjoni. Tibdiliet simili dehru fi provi kkontrollati komparattivi b’pioglitazone f’pazjenti kkurati b’metformin (tnaqqis relattiv fl-emoglobina 3 – 4 % u fl-ematokrita 3.6 – 4.1 %) u fi kwantità inqas b’sulphonylurea u bl-insulina (tnaqqis relattiv fl-emoglobina 1 – 2 % u fl-ematokrita 1 – 3.2 %).

Ipogliċemija

adux

 

ħ

Bħala konsegwenza ta’ żieda fis-sensittività għall-insulina, pazjenti li qed jirċievu pioglitazone

f’terapija mill-ħalq doppja jew tripla ma’ mediċ na tat-tip sulphonylurea jew f’terapija doppja

 

 

m’g

mal-insulina jistgħu jkunu f’riskju ta’ ipog ċemijali relatat mad-doża, u tista’ tkun neċessarja tnaqqis

fid-doża tal-mediċina tat-tip sulphonylurea jew tal-insulina.

Disturbi fl-għajnejn

inali

 

 

ċ

 

Rapporti ta’ wara t-tqegħidmedifis-suq ta’ żvilupp jew irkadar ta’ edima makulari dijabetika bi tnaqqis fl-akutezza viżiva ġew irrappurtati b’ thiazolidinediones, inkluż pioglitazone. Ħafna minn dawn il- pazjenti rrappurtaw edi a perifirika fl-istess ħin. Mhux ċar jekk hemmx assoċjazzjoni diretta bejn pioglitazone u l-edima makulari iżda t-tobba għandhom joqgħodu attenti għall-possibilità ta’ edima makulari jekk il-pazjenti jirrappurtaw disturbi fl-akutezza viżiva; għandha tiġi kkunsidrata referenza oftalmoloġika xierqa.

Oħrajn

Prodott

 

Kienet osservata żieda fl-inċidenza ta’ fratturi fl-għadam fin-nisa f’analiżi globali ta’ reazzjonijiet

avversi ta’ fratturi fl-għadam miksuba minn provi kliniċi każwali, ikkontrollati u double blind b’aktar minn 8,100 pazjent ikkurat b’pioglitazone u 7,400 pazjent ikkurat bi prodott paragun, fuq kura sa

3.5 snin.

Fratturi kienu osservati f’2.6 % ta’ nisa li kienu qed jieħdu pioglitazone meta mqabbel ma’ 1.7 % tan-nisa kkurati bi prodott paragun. Ma kienux osservati żidiet fir-rati ta’ fratturi fl-irġiel kkurati b’pioglitazone (1.3%) meta mqabbel mal-prodott paragunabbli (1.5 %).

L-inċidenza ta’ fratturi kkalkulata kienet ta’ 1.9 fratturi kull 100 sena ta’ pazjent f’nisa kkurati b’pioglitazone u 1.1 fratturi kull 100 sena ta’ pazjent f’nisa kkurati bi prodott ta’ paragun. Iż-żieda osservata fir-riskju ta’ fratturi għan-nisa f’dan id-dataset fuq pioglitazone għalhekk huwa ta’ 0.8 ratturi kull 100 sena ta’ pazjent ta’ użu.

Fl-istudju PROactive dwar ir-riskju kardjovaskulari li dam 3.5 snin, 44/870 (5.1 %; 1.0 fratturi kull 100 sena ta’ pazjent) tal-pazjenti nisa kkurati b’pioglitazone kellhom esperjenza ta’ fratturi meta mqabbel ma’ 23/905 (2.5 %; 0.5 fratturi kull 100 sena ta’ pazjent) tal-pazjenti nisa kkurati bi prodott paragun. Ma kinietx osservata żieda fir-rata ta’ fratturi f’irġiel ikkurati b’pioglitazone (1.7 %) meta mqabbla ma’ prodott paragun (2.1 %).

Xi studji epidemjoloġiċi ssuġġerew riskju akbar ta’ ksur b’mod simili kemm fl-irġiel u n-nisa.

Ir-riskju ta’ fratturi għandu jiġi kkunsidrat fil-kura fit-tul ta’ pazjenti kkurati b’pioglitazone.

Bħala konsegwenza ta’ azzjoni msaħħa ta’ l-insulina, kura b’pioglitazone f’pazjenti bis-sindromu ta’ ovarji poliċistiċi jista’ jwassal għal bidu mill-ġdid tal-ovulazzjoni. Dawn il-pazjenti jistgħu jkunu f’riskju ta’ tqala. Il-pazjenti għandhom ikunu konxji tar-riskju ta’ tqala u jekk il-pazjenta tixtieq tinqabad tqila jew jekk it-tqala sseħħ, il-kura għandha titwaqqaf (ara sezzjoni 4.6).

Pioglitazone għandu jintuża b’attenzjoni waqt l-għotja fl-istess ħin ta’ inibituri (eż. gemfibrozil) jew indutturi (eż. rifampicin) taċ-ċitokromju P450 2C8. Il-kontroll gliċemiku għandu j ġi sorveljat mill- viċin. Għandhom jiġu kkunsidrati aġġustament fid-doża ta’ pioglitazone fil-firxa ta’ dożaġġ rakkomandat jew bidliet fil-kura dijabetika (ara sezzjoni 4.5).

Il-pilloli Paglitaz fihom lactose monohydrate u għalhekk m’għandhomx jingħataw lill-pazjenti bi

problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għall-galactose, defiċjenza Lappawtorizzatlactase jew assorbiment ħażin

ta’ glucose-galactose.

 

 

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

 

 

adux

 

ħ

Studji dwar l-effett ta’ mediċini jew ta’ affarijiet oħra fuq l-effett farmaċewtiku tal-prodott urew li

 

m’g

 

pioglitazone m’għandu l-ebda effett rilevanti fuq il-farmakokinetika u l-anqas fuq il-farmakodinamika

ta’ digoxin, warfarin, phenprocoumon u metform n.L-għotja ta’ pioglitazone flimkien ma’ mediċini

tat-tip sulphonylureas ma tidhirx li taffettwa

li-farmakokinetika tal-mediċini tat-tip sulphonylurea.

Studji fil-bniedem jissuġġerixxu li m’hemm

-ebda induzzjoni taċ-ċitokromju prinċipali induċibbli

P450, 1A, 2C8/9 u 3A4. Studji in vitro wrew li m’hemm l-ebda induzzjoni ta’ kull sottotip ta’

ċitokromju P450. Mhumiex mistenn inalija nterazzjonijiet ma’ sustanzi metabolizzati minn dawn l-enżimi,

 

 

medi

 

eż. kontraċettivi mill-ħalq, cyclosporċn, imblokkaturi tal-kanali tal-kalċju, u inibituri ta’ HMGCoA

reductase.

 

 

 

Huwa rrappurtat li l-għotja ta’ pioglitazone flimkien ma’ gemfibrozil (inibitur taċ-ċitokromju

 

Prodott

 

 

P450 2C8) twassal għall-żieda ta’ 3-darbiet fl-AUC ta’ pioglitazone. Minħabba li hemm potenzjal ta’ żieda fl-effetti avversi relatati mad-doża ta’ pioglitazone, jista’ jkun hemm bżonn ta’ tnaqqis fid-doża ta’ pioglitazone meta gemfibrozil jingħata fl-istess ħin. Sorveljanza mill-viċin tal-kontroll gliċemiku għandha tiġi kkunsidrata (ara sezzjoni 4.4). Ħija rrappurtata li l-għotja ta’ pioglitazone flimkien ma’ rifampicin (induttur taċ-ċitokromju P450 2C8) twassal għal tnaqqis ta’ 54% fl-AUC ta’ pioglitazone. Jista’ jkun hemm bżonn li d-doża ta’ pioglitazone tiżdied meta rifampicin jingħata fl-istess ħin. Sorveljanza mill-viċin tal-kontroll gliċemiku għandha tiġi kkunsidrata (ara sezzjoni 4.4).

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx dejta biżżejjed fil-bniedem sabiex tiġi determinata is-sigurtà ta’ pioglitazone waqt it-tqala. Restrizzjoni tat-tkabbir tal-fetu kienet evidenti fi istudji b’pioglitazone fuq il-bhejjem. Dan kien attribwit għall-azzjoni ta’ pioglitazone li jnaqqas l-iperinsulinemija fl-omm u jżid ir-reżistenza għall-insulina li jseħħu waqt it-tqala u b’hekk inaqqas id-disponibilità tas-substrati metaboliċi għat-tkabbir tal-fetu. Ir-rilevanza ta’ dan il-mekkaniżmu fil-bnedmin mhix ċara u pioglitazone m’għandux jintuża fit-tqala.

Treddigħ

Intwera li pioglitazone jinstab fil-ħalib ta’ firien li qed ireddgħu. Mhux magħruf jekk pioglitazone jitneħħiex fil-ħalib tal-bniedem. Għalhekk, pioglitazone m’għandux jingħata lill-nisa li qed ireddgħu.

Fertilità

Ma kien hemm l-ebda effet fuq l-indiċi ta’ kopulazzjoni, mili jew fertilità fi studji ta’ fertilita fl-annimali.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Pioglitazone m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila ta' sewqan u l-użu ta’ magni. Madankollu il-pazjenti li jesperjenzaw disturbi viżivi għandhom ikunu kawti waqt is-sewqan jew tħaddim ta’magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

- Komuni ħafna (≥ 1/10)

awtorizzat

Reazzjonijiet avversi rrappurtati aktar (> 0.5 %) milli fil-plaċebo u f’aktar minn każ iżolat f’pazjenti li qed jirċievu pioglitazone fi studji double-blind huma mniżżla hawn taħt bis-sis ema ta’ terminu ppreferut MedDRA permeżż tas-sistema tal-klassifika tal-organi u frek enza assoluta. Il-frekwenzi huma definiti bħala:

-

Komuni (≥ 1/100 sa < 1/10)

 

 

-

Mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100)

ħ

-

Rari (≥ 1/10,000 sa< 1/1,000);

 

adux

-

Rari ħafna (< 1/10,000)

m’g

-

Mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mlixt eqa għandhom jitniżżlu skond is-serjetà tagħhom. L-effetti li għandhom l-għola inċidenza u huma l-aktar serji għandhom jitniżżlu l-ewwel, segwiti minn dawk bl-inqas inċidenza u anqas serji.

 

 

ċ

 

 

 

 

 

Lista f’tabella ta’ reazzjonijiet avversiinali

 

 

 

 

 

Effetti mhux

medi

 

 

 

 

 

 

Frekw nza ta’ effetti mhux mixtieqa ta’ pioglitazone b’regimen ta’

 

mixtieqa

trattam nt

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taħlita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monoterapija

 

ma’

ma’

 

ma’

ma’

 

 

 

 

metformin

Sulpho-

 

metformin u

insulina

 

 

 

 

 

nylurea

 

sulpho-

 

 

 

 

 

 

 

 

nylurea

 

 

Infezzjonijiet u

 

 

 

 

 

 

 

 

infestazzjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

Infezzjoni

komuni

 

komuni

komuni

 

komuni

komuni

 

fil-passaġġ

 

 

 

 

 

 

 

 

respiratorju ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

fuq

 

 

 

 

 

 

 

 

bronkite

 

 

 

 

 

 

komuni

 

sinusite

mhux komuni

 

mhux

mhux

 

mhux

mhux

 

 

 

 

komuni

komuni

 

komuni

komuni

 

Disturbi

 

 

 

 

 

 

 

 

tad-demm u

 

 

 

 

 

 

 

 

tas-sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

limfatika

 

 

 

 

 

 

 

Effetti mhux

 

Frekwenza ta’ effetti mhux mixtieqa ta’ pioglitazone b’regimen ta’

mixtieqa

 

trattament

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taħlita

 

 

 

 

Monoterapija

 

ma’

 

 

 

 

ma’

 

 

ma’

ma’

 

 

 

 

 

 

 

metformin

 

Sulpho-

 

metformin u

insulina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nylurea

 

sulpho-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nylurea

 

anemija

 

 

 

 

 

komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sistema immuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sensittività

 

mhux

 

 

mhux

 

 

 

mhux

 

 

mhux

mhux

eċċessiva u

 

magħruf

 

 

magħruf

 

 

magħruf

 

magħruf

magħruf

reazzjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

allerġiċi1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fil-metabolizmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u n-nutrizzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ipoglicemija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mhux

 

 

komuni

komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

 

 

ħafna

 

żieda fl-aptit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mhux

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

fis-sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nervuża

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ipoesteżija

 

komuni

 

 

komuni

 

 

 

komuniħ

 

komuni

komuni

uġigħ ta’ ras

 

 

 

 

komuni

 

 

 

mhux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ko uni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

sturdament

 

 

 

 

 

 

li

 

komuni

 

 

 

 

 

insonnja

 

mhux

 

 

mhux

 

 

 

mhux

 

 

mhux

mhux

 

 

 

komuni

 

 

komuni

 

 

 

komuni

 

 

komuni

komuni

Disturbi

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fl-għajnejn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

disturbi viżwali

komuni

 

 

 

 

mhux

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

 

 

 

 

 

edima makulari3

mhux

 

 

mhux

 

 

 

mhux

 

 

mhux

mhux

 

 

 

magħrufmedi

magħruf

 

 

magħruf

 

magħruf

magħruf

Disturbi fil-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

widnejn u fis-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labirintika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vertiġini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mhux

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-qalb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

insuffiċjenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

tal-qalb 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neoplażmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bennini,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

malanni u dawk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mhux speċifikati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(inklużi ċesti u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

polipi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kanċer tal-

 

mhux

 

 

 

mhux

 

 

 

mhux

 

 

mhux

mhux

bużżieqa

 

komuni

 

 

 

komuni

 

 

 

komuni

 

 

komuni

komuni

Disturbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effetti mhux

Frekwenza ta’ effetti mhux mixtieqa ta’ pioglitazone b’regimen ta’

mixtieqa

trattament

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taħlita

 

 

Monoterapija

 

ma’

 

 

 

ma’

 

 

ma’

ma’

 

 

 

 

 

metformin

 

Sulpho-

 

metformin u

insulina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nylurea

 

sulpho-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nylurea

 

respiratorji,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toraċiċi u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medjastinali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qtugħ ta’ nifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

Disturbi gastro-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intestinali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gass

 

 

 

mhux

 

 

komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u fit-tessuti ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

taħt il-ġilda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

għaraq

 

 

 

 

 

 

 

mhux

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

 

 

 

Disturbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

muskolu-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skeletriċi u tat-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tessut konnettiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

 

komuni

 

 

 

 

 

komuni

komuni

ksur ta’ għadam

 

 

 

komuniħ

 

artralġja

 

 

 

komuni

 

 

 

 

 

 

komuni

komuni

uġigħ fid-dar

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

komuni

Disturbi

 

 

 

inali

li

 

 

 

 

 

 

 

fil-kliewi u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fis-sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

urinarja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ematurja

 

 

 

komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

glikosurja

 

 

 

 

 

 

 

mhux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

 

 

 

 

 

proteina fl-awrina

 

medi

 

 

 

 

mhux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

 

 

 

 

 

Disturbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fis-sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riproduttiva u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fis-sider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

impotenza

 

 

 

komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġenerali u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kondizzjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ta’ mnejn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jingħata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

edima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħafna

għeja

 

 

 

 

 

 

 

mhux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

 

 

 

 

 

Investigazzjoniji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

żieda fil-piż 6

komuni

 

komuni

 

 

komuni

 

 

komuni

komuni

żieda fil-creatine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

 

Effetti mhux mixtieqa

Frekwenza ta’ effetti mhux mixtieqa ta’ pioglitazone b’regimen ta’ trattament

 

 

 

 

 

 

 

 

Taħlita

 

 

Monoterapija

 

ma’

 

ma’

 

ma’

ma’

 

 

 

 

metformin

 

Sulpho-

 

metformin u

insulina

 

 

 

 

 

 

 

nylurea

 

sulpho-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nylurea

 

phosphokinase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fid-demm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

żieda ta’ lactic

 

 

 

 

 

mhux

 

 

 

dehydrogenase

 

 

 

 

 

komuni

 

 

 

żieda f’alanine

mhux

 

mhux

 

mhux

 

mhux

mhux

aminotransferase7

magħruf

 

magħruf

 

magħruf

 

magħruf

magħruf

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

1 Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva f’pazjenti kkurati b’pioglitazone kienu appurtati wara li l-

prodott tqiegħed fis-suq. Dawn ir-reazzjonijiet jinkludu anafilassi, anġjoedema u urtikarja.

 

 

awtorizzat

2 Disturbi viżwali ġew irrappurtati l-aktar fil-bidu tal-kura u huma rel t ti ma’ tibdil fil-glucose fid-

 

adux

 

demm minħabba alterazzjoni temporanja fit-turġidità u fl-indiċi refrattiv tal-lenti kif osservat b’aġenti

ipogliċemiċi oħra.

 

 

3 Edima kienet irrappurtata f’6 – 9 % tal-pazjenti kkurati ħb’pioglitazone fuq medda ta’ sena fi provi kliniċi kkontrollati. Ir-rati ta’ edima għall-gruppi ta’ para un (sulphonylurea, metformin) kienu ta’ 2 - 5 %. Ir-rapporti ta’ edima ġeneralment kienu ħfief ħal moderati u normalment ma kienux

jinħtieġu t-twaqqif tal-kura.

m’g

 

 

 

li

 

 

 

Fi provi kliniċi kkontrollati, l-inċidenza ta’ rapporti ta’ insuffiċjenza tal-qalb b’kura b’pioglitazone

kienet l-istess bħall-gruppi ta’ kura bilinali-plaċebo, metformin u sulphonylurea, iżda żdiedet meta ntuża f’terapija kombinata ma’ insulina. Fi studju dwar ir-riżultat f’pazjenti b’mard makrovaskulari maġġuri minn qabel, l-inċidenza medita’ insuffi ċjenza serja tal-qalb kienet 1.6% għola b’pioglitazone milli bil-plaċebo, meta miżjud ma’ terap ja li tinkludi insulina. Madankollu, dan ma wassalx għal żieda fil- mortalità f’dan l-istudju. F’dan l-istudju f’pazjenti li qed jirċievu pioglitazone u l-insulina, kien osservat persentaġġ ogħla ta’ pazjenti b’insuffiċjenza tal-qalb f’pazjenti li għandhom ≥ 65 sena meta

ta’ pioglitazone wara t-tqegħid fis-suq u aktar ta’ spiss meta pioglitazone intuża flimkien ma’ insulina jew f’pazjenti b’passat ta’ insuffiċjenza kardijaka.

mqabbla ma’dawk iżgħar inn 65 sena (9.7% meta mqabbla ma’4.0%). F’pazjenti fuq l-insulina mingħajr pioglitazoneProdottl-inċidenża ta’insuffiċjenza tal-qalb kienet 8.2% f'dawk ≥ 65 sena meta mqabbla ma’ 4.0% f’pazjenti li għandhom inqas minn 65 sena. Insuffiċjenza tal-qalb kienet irrappurtata bl-użu

5 Twettqet analiżi ta’ tagħrif miġbur ta’ rapporti ta’ effetti mhux mixtieqa ta’ fratturi fl-għadam minn provi kliniċi każwali, ikkontrollati b’paragun, u double blind b’aktar minn 8,100 pazjent fil-gruppi kkurati b’pioglitazone u 7400 pazjent fil-gruppi kkurrati bi prodott paragun li damu sa 3.5 snin. Kienet osservata rata akbar ta’ fratturi fl-għadam f’nisa li kienu qed jieħdu pioglitazone (2.6 %) meta mqabbla mal-paragun (1.7 %). Ma kienux osservati żidiet fir-rati ta’ fratturi fl-irġiel kkurati b’pioglitazone

(1.3 %) meta mqabbel mal-prodott ta’ paragun (1.5 %). Fl-istudju PROactive ta’ 3.5 snin, 44/870 (5.1 %) tal-pazjenti nisa kkurati b’pioglitazone kellhom esperjenza ta’ fratturi meta mqabbel ma’ 23/905 (2.5 %) tal-pazjenti nisa kkurati bi prodott paragun. Ma kinietx osservata żieda fir-rata ta’ fratturi f’irġiel ikkurati b’pioglitazone (1.7 %) meta mqabbla ma’ prodott paragun (2.1 %).

6Fi provi attivi kkontrollati ta’ paragun, iż-żieda medja fil-piż bi pioglitazone mogħti bħala monoterapija kienet ta’ 2 – 3 kg fuq medda ta’ sena. Dan huwa simili għal dak sservat fi grupp attiv ta’ paragun b’sulphonylurea. Fi provi ta’ taħlita, pioglitazone miżjud ma’ metformin wassal għall-żieda medja fil-piż fuq medda ta’ sena ta’ 1.5 kg u miżjud ma’ sulphonylurea ta’ 2.8 kg. Fi gruppi ta’

paragun, iż-żieda ta’ sulphonylurea ma’ metformin wasslet għall-żieda medja fil-piż ta’ 1.3 kg u ż-żieda ta’ metformin ma’ sulphonylurea għall-tnaqqis medju fil-piż ta’ 1.0 kg.

7Fi provi kliniċi b’pioglitazone l-inċidenża ta’ elevazzjonijiet ta’ ALT aktar minn tlett darbiet l-għola limitu tan-normal kienet daqs il-plaċebo iżda inqas minn dik li deheret fil-grupp ta’ paragun b’metformin jew b’sulphonylurea. Livelli medji tal-enżimi tal-fwied naqsu b’kura bi pioglitazone. Każijiet rari ta’ żieda fl-enżimi tal-fwied u disfunzjoni epatoċellolari seħħew fl-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq. Minkejja li f’każijiet rari ħafna kien irrappurtat riżultat fatali, relazzjoni kawżali ma ġietx stabbilita.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Sintomi

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

Fi studji kliniċi, pazjenti ħadu pioglitazone f’doża aktar mill-għola doża rakk

mandata ta’ 45 mg

kuljum. Id-doża massima rrappurtata ta’ 120 mg/kuljum għal erbat ijiem, u

ara 180 mg/kuljum għal

sebat ijiem ma kienet assoċjat ma’ l-ebda sintomi.

 

 

 

Ipogliċemija tista’ sseħħ f’għotja flimkien ma’ sulphonylureas jew insulina.

 

Ġestjoni

 

ħ

 

 

Miżuri ta’ sapport sintomatiku u ġenerali għandhom jittie duaduxf’każ ta’ doża eċċesiva.

5.

 

li

m’g

 

 

PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

 

 

 

5.1

 

inali

 

 

 

Proprjetajiet farmakodinamiċi

 

 

 

Kategorija farmakoterapewtika: Medi ni li jittieħdu fid-dijabete, mediċini li jbaxxu l-glucose

 

medi

 

 

 

 

fid-demm, minbarra l-insulini; ko ċATC: A10BG03.

 

 

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

L-effetti ta’ pioglitazone jistgħu jkunu medjati minn tnaqqis fir-reżistenza għall-insulina. Pioglitazone jidher li jaħdemProdottpermezz a’ attivazzjoni ta’ riċetturi nuklejari speċifiċi (peroxisome proliferator activated receptor gamma) li jwassal għal żieda fis-sensittività għall-insulina tal-fwied, xaħam u ċelloli tal-muskoli skeletrali fl-annimali. Kura b’pioglitazone intweriet li tnaqqas il-ħruġ ta’ glucose mill-fwied u żżid it-tneħħijja periferali ta’ glucose f’każ ta’ reżistenza għall-insulina.

Effetti farmakodinamiċi

Kontroll gliċemiku waqt is-sawm jew wara l-ikel jitjieb f’pazjenti b’dijabete mellitus tat-tip 2. Il-kontroll gliċemiku mtejjeb huwa assoċjat ma’ tnaqqis fil-konċentrazzjonijiet fil-plażma tal-insulina kemm waqt is-sawm kif ukoll wara l-ikel.

Effikaċja klinika u sigurtà

Prova klinika ta’ pioglitazone vs. gliclazide bħala monterapija ġiet estiża għal sentejn sabiex jiġi studjat il-ħin sal-falliment tal-kura (definit bħala d-dehra ta’ HbA1c ≥ 8.0 % wara l-ewwel sitt xhur ta’ terapija). Analiżi Kaplan-Meier wriet ħin iqsar għall-falliment tal-kura f’pazjenti kkurati b’gliclazide, meta mqabbla ma’ pioglitazone. Wara sentejn, il-kontroll gliċemiku (iddefinit bħala HbA1c < 8.0 %) inżamm f’69 % tal-pazjenti kkurati b’pioglitazone, meta mqabbla ma’ 50% tal-pazjenti fuq gliclazide. Fi studju ta’ sentejn b’terapija kombinata li qabbel pioglitazone ma’ gliclazide meta miżjuda ma’ metformin, il-kontroll gliċemiku mkejjel bħala it-tibdil medju mill-linja bażika ta’ HbA1c kien simili bejn il-gruppi ta’ kura wara l-ewwel sena. Ir-rata ta’ deterjorazzjoni ta’ HbA1c waqt it-tieni sena kienet

inqas b’pioglitazone milli b’gliclazide.

Fi prova kkontrollata bil-plaċebo, pazjenti b’kontroll gliċemiku inadegwat minkejja perjodu ta’ ottimizzazzjoni b’insulina ta’ 3 xhur, kienu każwali għal pioglitazone jew plaċebo għal 12-il xahar. Pazjenti li rċevew pioglitazone kellhom tnaqqis medju f’HbA1c ta’ 0.45 % meta mqabbel ma’ dawk li komplew fuq l-insulina biss, u fil-grupp ikkurat b’pioglitazone kien hemm tnaqqis fid-doża tal- insulina.

Analiżi HOMA juri li pioglitazone itejjeb il-funzjoni taċ-ċellola beta kif ukoll iżid is-sensittività għall-insulina. Studji klinċi ta’ sentejn urew żamma ta’ dan l-effett.

Fi provi kliniċi ta’ sena, pioglitazone b’mod konsistenti wassal għal tnaqqis statistikament sinifikanti fil-proporzjon ta’ albumin/creatinine meta mqabbel mal-linja bażika.

L-effett ta’ pioglitazone (45 mg monoterapija vs. plaċebo) kien studjat fi prova żgħira ta’ 18-il ġimgħa f’pazjenti bid-dijabete tat-tip 2. Pioglitazone kien assoċjat ma’ żieda sinifikantiawtorizzatfil-piż. Xaħam fil-vixxri naqas b’mod sinifikanti, filwaqt li kien hemm żieda fil-massa ta’ xaħam ekstra-addominali.

Tibdiliet simili fid-distribuzzjoni tax-xaħam fil-ġisem b’pioglitazone saru flimkien ma’ titjib fis-sensittività għall-insulina. Fil-biċċa l-kbira tal-provi kliniċi, kienu osservati tnaqqis fit-triġliċeridi totali fil-plażma u fil-fatty acids ħielsa, u żieda fil-livelli ta’ HDL-kolesterol me a mqabbel mal-plaċebo, b’żiediet żgħar, iżda klinikament rilevanti fil-livelli ta’ LDL-kolesterol. Fi provi kliniċi li damu sa sentejn, pioglitazone naqqas it-triġliċeridi totali fil-plażma u l-f tty acids ħielsa, u żied l- livelli ta’ HDL kolesterol, meta mqabbel mal-plaċebo, metformin jew gliclazide. Pioglitazone ma wassalx għall-żieda statistikament sinifikanti fil-livell ta’ LDL cholesterol meta mqabbel mal-plaċebo, filwaqt li tnaqqis kien osservat b’metformin u gliclazide. Fi stu ju ta’ 20 ġimgħa, minbarra li naqqas

 

ħ

it-triġliċeridi waqt is-sawm, pioglitazone naqqas l-ipertrigliċeridemija wara l-ikel permezz ta’ effett

kemm fuq it-trigliċeridi assorbiti kif ukoll fuq dawk prodottiaduxmill-fwied. Dawn l-effetti kienu

 

m’g

indipendenti mill-effetti ta’ pioglitazone fuq il-gliċemija u kienu differenti b’mod statistikament

sinifikanti minn dawk ta’ glibenclamide.

 

Fi PROactive, studju dwar l-effett kardjovaskuliari, 5238 pazjent b’dijabete mellitus tat-tip 2 u b’mard

inali

 

makrovaskulari maġġur li kien hemm minn q bel kienu każwali għal pioglitazone jew plaċebo li kienu

miżjuda ma’ terapija anti-dijabetika u k rdjovaskulari eżistenti, sa 3.5 snin. Il-popolazzjoni taħt studju

eliġibbli, il-pazjenti ried ikollhom waħda jew aktar minn dawn li ġejjin: infart mijokardiku, puplesija,

kellha eta’ medja ta’ 62 sena; it-tulċmedju tad-dijabete kienet ta’ 9.5 snin. Madwar terz tal-pazjenti kienu qed jirċievu l-insulinamediflimk en ma’ metformin u jew mediċina tat-tip sulphonylurea. Biex ikunu

intervent kardijaku perkutanju j w bypass bi graft tal-arterja koronarja, sindromu koronarju akut, mard

koronarju arterjali, jew ard tal-arterji periferali miżduda. Kważi nofs il-pazjenti kellhom minn qabel infart mijokardijakuProdottu madwar 20% kellhom puplesija. Madwar nofs il-popolazzjoni taħt studju

kellhom minn tal-inqas tnejn minn dawn il-kriterji ta’ dħul ta’ passat kardjovaskulari. Kważi s-soġġetti kollha (95%) kienu qed jirċievu prodotti mediċinali kardjovaskulari (imblokkaturi beta, inibituri ACE, antagonisti ta’ angiotensin II, imblokkaturi tal-kanali tal-kalċju, nitrati, dijuretiċi, aspirina, statins, fibrates).

Għalkemm l-istudju falla fil-mira primarja tiegħu, li kienet magħmula mill-kawżi kollha ta’ mortalità, infart mijokariku mhux fatali, puplesija, sindromu koronarju akut, amputazzjoni maġġura tas-sieq, rivaskularizzazzjoni koronarja u rivaskularizzazzjoni tas-sieq, ir-riżultati ssuġġerixxu li m’hemmx periklu kardjovaskulari dwar l-użu ta’ pioglitazone fit-tul. Madankollu, l-inċidenza ta’ edima, żieda fil-piż u insuffiċjenza tal-qalb żdiedu. Ma kienetx osservata żieda fil-mortalità minn insuffiċjenza tal- qalb.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini neħħiet l-obbligu li r-riżultati ta’ studji jiġu ppreżentati bl’Pioglitazone fis-sottogruppi kollha tal-popolazzjoni pedjatrika ta’ Tip 2 Diabetes Mellitus. Ara sezzjoni 4.2 għall-aktar informazzjoni fuq l-użu pedjatriku.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Wara għotja mill-ħalq, pioglitazone jiġi assorbit malajr, u l-għola konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’ pioglitazone mhux mibdul normalment jintlaħqu sagħtejn wara l-għotja. Żieda proporzjonali fil-konċentrazzjoni fil-plażma kienet osservata f’dozi minn 2 – 60 mg. Stat stabbli jintlaħaq wara 4 – 7 ijiem ta’ dożaġġ. Dożaġġ ripetut ma jwassalx f’akkumulazzjoni tal-mediċina jew tal-metaboliti. L- assorbiment mhux influwenzat mit-teħid ta’ ikel. Il-bijodisponibilità assoluta hija aktar minn 80 %.

Distribuzzjoni

Il-volum stmat ta’ distribuzzjoni fil-bnedmin huwa ta’ 0.25 l/kg.

Pioglitazone u l-metaboliti attivi kollha huma marbuta b’mod estensiv mal-proteini fil-plażma (>99 %).

pioglitazone u l-metabolita M-III ikkontribwew l-istess għall-effikaċja. awtorizzatFuq din il-bażi, il-kontribut ta’ M-IV għall-effikaċja huwa madwar tliet-darbiet dik ta’ pioglitazone, filwaqt li l-effikaċja relattiva ta’

Bijotrasformazzjoni

Pioglitazone jgħaddi minn metaboliżmu epatiku estensiv permeżż ta’ idroksilazzjoni tal-gruppi ta’

aliphatic methylene. Dan isir primarjament permeżż taċ-ċitokromju P450 2C8, għalkemm isoformi

oħra jistgħu jkunu involuti f’ammont inqas. Tlieta mis-sitt metaboliti identifika i huma attivi (M-II,

M-III, u M-IV). Meta l-attività, konċetrazzjonijiet u twaħħil mal-proteini jittieħdu f’konsiderazzjoni,

Studji in vitro ma wrew l-ebda evidenza li pioglitazone jinibixxiħaduxxi sottotip taċ-ċitokromju P450. M’hemm l-ebda induzzjoni tal-isożimi prinċipali ta’ P450 induċibbli 1A, 2C8/9, u 3A4 fil-bniedem.

M-II hija minima.

Studji dwar interazzjoni wrew li pioglitazone m’għandu l-ebda effett relevanti la fuq il-

farmakokinetika u lanqas fuq il-farmakodinam ka ta’ digoxin, warfarin, phenprocoumon u metformin.

 

 

m’g

L-għotja ta’ pioglitazone flimkien ma’ gemf brozilli (inibitur taċ-ċitokromju P450 2C8) jew ma’

 

inali

 

rifampicin (induttur taċ-ċitokromju P450 2C8) huwa rrappurtat li jżid jew inaqqas, rispettivament,

il-konċentrazzjoni fil-plażma ta’ piogl t zone (ara sezzjoni 4.5).

Eliminazzjoni

ċ

 

Wara għotja mill-ħalq ta’ pioglitazone radjulabiljat lill-bniedem, it-tikkettjar miġbur kien l-aktar

fl-ippurgar (55 %) u f’a

ont inqas fl-awrina (45 %). Fl-annimali, jista’ jiġi osservat ammont żgħir

Prodott

 

 

biss ta’ pioglitazone mhuxmedimibdul fl-awrina jew fl-ippurgar. Il-half-life medja ta’ eliminazzjoni mill-plażma ta’ pi glitazone mhux mibdul fil-bniedem hija 5 sa 6 sigħat u għall-metaboliti attivi kollha tiegħu, 16 sa 23 siegħa.

Persuni akbar fl-età

Il-farmakokinetika fi stat stabbli ta’ pazjenti b’eta’ ta’ 65 sena jew aktar hija simili għal dik f’pazjenti żgħar.

Indeboliment renali

F’pazjenti b’indeboliment renali, il-konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’ pioglitazone u l-metaboliti tiegħu huma inqas minn dawk li dehru f’soġġetti b’funzjoni renali normali, iżda t-tneħħija mill-ħalq tas-sustanża oriġinali hija simili. Għalhekk il-konċentrazzjoni ta’ pioglitazone ħieles (mhux marbut) baqgħet ma nbidletx.

Indeboliment epatiku

Il-konċentrazzjoni totali fil-plażma ta’ pioglitazone ma mbidletx, iżda b’volum ta’ distribuzzjoni

miżjud. Tneħħija intrinsika hija għalhekk imnaqqsa, flimkien ma’ porzjon ikbar ta’ pioglitazone mhux marbut.

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Fi studji tossikoloġiċi, l-espansjoni tal-volum tal-plażma permeżz ta’ emodiluzzjoni, anemija u ipertrofija kardijaka eċċentrika riversibbli kienet apparenti b’mod konsistenti wara dożaġġ ripetut fil-ġrieden, firien, klieb u xadini. Kienet osservata wkoll żieda fid-depożizzjoni u l-infiltrazzjoni tax-xaħam. Dawn is-sejbiet kienu osservati fi speċi differenti b’konċentrazzjonijiet

fil-plażma 4 darbiet l-espożizzjoni klinika. Restrizzjoni fit-tkabbir tal-fetu kienet apparenti fi studji fl-annimali b’pioglitazone. Dan kien attribwit lill-azzjoni ta’ pioglitazone li tnaqqas l-iperinsulinemija fl-omm u liż-żieda fir-reżistenza għall-insulina li sseħħ waqt it-tqala, li b’hekk inaqqsu d-disponibilità ta’ substrati metaboliċi għat-tkabbir tal-fetu.

Pioglitazone ma kellux potenzjal ġenotossiku f’sensiela kompluta ta’ analiżi ġenotossika in vivo u in

f'inċidenza akbar ta’ bidliet iperplażji fil-bużżieqa tal-awrina. Dieta t ’ awtorizzatċidifikazzjoni naqset b’mod sinifikanti iżda ma neħħitx l-inċidenza ta’ tumuri. Il-preżenzaaduxta’microkristalli ħraxet ir-rispons

vitro. Żieda fl-inċidenza ta’ iperplażja (rġiel u nisa) u ta’ tumuri (rġiel) fl-epitilju tal-bużżieqa tal-awrina kienet apparenti fil-firien ikkurati b’pioglitazone sa sentejn.

Il-formazzjoni u l-preżenza ta’ kalkuli fis-sistema urinarja b’irritazzjoni sussegwenti u iperplażja ġie postulat bħala l-bażi mekkanistiku għar-rispons tumuroġeniku osservat fil-firien irġiel. Studju mekkanistiku ta’24 xahar fil-firien irġiel wera’ li l-amministrazzjoni ta' pioglitazone rriżulta

iperplastiku imma ma kienx meqjus bħala l-kawża primarja ta' bidliet iperplażji. Ir-rilevanza għall-bniedem tar-riżultati tumuroġenici fil-far raġel ma tistax tiġi eskluża.

Fl-ebda sess ma kien hemm rispons tumuroġeniku fil-ġrieden.ħ Fil-klieb jew xadini kkurat bil-pioglitazone sa 12-il xahar ma dehritx iperplażja tal-bużżieqa tal-awrina.

Lactose monohy rate

Hydroxypropyl cellulose (E463)

Croscarmellose sodium

F’mudell tal-annimali ta’ adenomatous polypos s familjali (FAP), kura b’żewġ thiazolidinediones oħra

 

 

 

m’g

żiedet il-multipliċità tat-tumuri fil-musrana. Irli-r evanza ta’ dawn ir-riżultati mhux magħrufa.

Rapport ta’ Stima tar-Riskju Ambjentali (ERA): l-ebda impatt ambjentali huwa antiċipat mill-użu

kliniku ta’ pioglitazone.

inali

 

 

 

ċ

 

6.

TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

 

6.1

medi

 

Lista ta’ eċċipjen i

 

 

MagnesiumProdottstearate (E572)

 

 

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

5 snin.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali m’għandux bżonn ħażna speċjali.

6.5In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Pakketti ta’ folji (folja ta’ OPA/Al/PVA – Al) pakketti ta’ 14, 28, 30, 56, 60, 90 u 98 pillola f’kaxxa. Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunufis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

L-ebda ħtiġijiet speċjali għar-rimi.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦIDawtorizzatFIS-SUQ14-il pillola: EU/1/11/721/00128 pillola: EU/1/11/721/00230 pillola: EU/1/11/721/00356 pillola: EU/1/11/721/00460 pillola: EU/1/11/721/005

90 pillola: EU/1/11/721/006

 

 

adux

98 pillola: EU/1/11/721/007

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

m’g

 

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 21 ta' Marzu 2012

 

Data tal-aħħar tiġdid: JJ xahar SSSS

inali

li

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

 

 

medi

 

 

 

Informazzjoni dettaljata dwar an il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija

Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

 

Prodott

 

 

 

 

Pillola.
ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI
Paglitaz 30 mg pilloli
2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA
Kull pillola fiha 30 mg ta’ pioglitazone (bħala hydrochloride).
Eċċipjent b’effett magħruf:
Kull pillola fiha 176.46 mg ta’ lactose (ara sezzjoni 4.4). Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pilloli tondi bojod għal kważi bojod bi truf imċanfrin (dijametru 8.0 mm)awtorizzat.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

 

 

 

ħ

Pioglitazone huwa ndikat bħala kura sekondarja jew terzjarjaaduxta’ dijabete mellitus tat-tip 2 kif deskritt

hawn taħt:

 

m’g

 

 

bħala monoterapija

inali

 

-

f’pazjenti adulti (speċjalment pażjenti b’piżliżejjed) li mhumiex ikkontrollati sew minn dieta u

eżerċizzju li għalihom metformin mhux adattat minħabbla kontraindikazzjonijiet jew intolleranza

bħala terapija doppja mill-ħalq f’taħlitaċ ma’

-metformin, f’pazjenti a ulti (speċjalment pażjenti b’piż żejjed) b’kontroll gliċemiku insuffiċjenti minkejja monoterpija b’metformin fl-ogħla doża ttollerata

-mediċina tat-tip sulphonylurea, f’pazjenti adulti li wrew intolleranza għal metformin jew li

għalihom metformin huwa kontraindikat, b’kontroll gliċemiku insuffiċjenti minkejja monoterpija b’mediċina tat-tip sulphonylurea fl-ogħla doża ttolleratamedi

bħala terapija t ipla mill-ħalq f’taħlita ma’

-metformin u mediċina tat-tip sulphonylurea, f’pazjenti adulti (speċjalment pażjenti b’piż żejjed) b’kontroll gliċemiku insuffiċjenti minkejja terapija doppja mill-ħalq.

-Pioglitazone huwa indikat ukoll għall-użu flimkien ma’ insulina f’pazjenti adulti b’dijabete

mellitus tat-tip 2 b’kontroll gliċemiku insuffiċjenti bl-insulina u li għalihom metformin mhux adattat minħabba kontraindikazzjonijiet jew intolleranza (ara sezzjoni 4.4).Prodott

Wara bidu tat-terapija b'pioglitazone, il-pazjenti għandhom jiġu eżaminati mill-ġdid wara 3 sa 6 xhur sabiex tiġi evalwata s-suffiċjenza tar-rispons għat-trattament (eż. tnaqqis fl-HbA1c). F'pazjenti li juru nuqqas ta’ rispons suffiċjenti, pioglitazone għandu jitwaqqaf. Fid-dawl ta' riskji potenzjali marbuta ma' terapija fit-tul, it-tobba għandhom jikkonfermaw f’evalwazzjonijiet ta’ rutina sussegwenti li l- benefiċċju ta' pioglitazone hu mmantenut (ara sezzjoni 4.4).

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Pioglitazone jista’ jinbeda b’15 mg jew 30 mg darba kuljum. Id-doża tista’ tiġi miżjuda bil-mod sa 45 mg darba kuljum.

F’għotja flimkien ma’ insulina, id-doża kurrenti ta’ insulina tista’ titkompla hekk kif tinbeda terapija b’pioglitazone. Jekk il-pazjenti jirrappurtaw ipogliċemija, id-doża ta’ insulina għandha titnaqqas.

Popolazzjoni speċjali

Persuni akbar fl-età

L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa neċessarju għall-pazjenti anzjani (ara sezzjoni 5.2). It-tobba għandhom jibdew it-trattament bl-inqas doża possibbli u d-doża tizdied gradwalment, speċjalment

meta pioglitazone jingħata flimkien ma’ l-insulina (ara sezzjoni 4.4 Żamma ta’ fluwidu u insuffiċjenza

kardijaka).

awtorizzat

 

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa neċessarju f’pazjenti b’indeboliment renali (tneħħijja ta’ kreatinina > 4 ml/min) (ara sezzjoni 5.2). M’hemmx tagħrif disponibbli minn pazjenti b’dijalisi u għalhekk pioglitazone m’għandux jintuża f’dawn il-pazjenti.

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

 

Pioglitazone m’għandux jintuża f’pazjenti b’indeboliment ep tiku (ara sezzjoni 4.3 u 4.4).

 

adux

Popolazzjoni pedjatrika

ħ

 

Is-sigurtà u l-effikaċja ta' pioglitazone fi tfal u adoloxxenti li għadhom m’għalqux 18-il sena, ma ġewx

stabiliti. M’hemmx dejta disponibbli.

m’g

li

Metodu ta’ kif għandu jingħata

inali

ċ Pilloli pioglitazone jittiehdumedimill-halq darba kuljum mal-ikel jew fuq stonku vojt. Pilloli għandhom

jinbelgħu ma’ tazza ilma.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

-sensittivitàProdotteċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1,

-insuffiċjenza kardijaka jew passat ta’ insuffiċjenza kardijaka (NYHA stadju I sa IV),

-indeboliment epatiku,

-ketoaċidożi dijabetika,

-kancer tal-bużżieqa attwali jew storja ta’ kancer tal-bużżieqa,

-ematurja makroskopika mhux mistħarrga.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Żamma ta’ fluwidu u insuffiċjenza kardijaka

Pioglitazone jista’ jikkawża żamma ta’ fluwidu, li tista’ tirkadi jew twassal għall-insuffiċjenza tal-qalb. Meta jiġu kkurati pazjenti li għandhom ta’ l-inqas fattur ta’ riskju wieħed għall-iżvilupp ta’ insuffiċjenza tal-qalb konġestiva (eż. infart mijokardijaku minn qabel jew mard fl-arterji koronarji bis-sintomi jew f’nies anzjani), it-tobba għandhom jibdew bl-inqas doża disponibbli u jżidu d-doża bil-

mod. Il-pazjenti għandhom jiġu osservati għal sinjali u sintomi ta’ insuffiċjenza tal-qalb, żieda fil-piż jew edima, speċjalment dawk b’riserva kardijaka mnaqqsa.

Kien hemm każijiet wara tqegħid fis-suq ta’ insuffiċjenza kardijaku rrappurtati meta pioglitazone intuża flimkien ma’ insulina jew f’pazjenti b’insuffiċjenza tal-qalb; Pazjenti għandhom jiġu osservati għal sinjali u sintomi ta’ insuffiċjenza tal-qalb, żieda fil-piż jew edima meta pioglitazone jingħata flimkien ma’ insulina. Minħabba li insulina u pioglitazone huma assoċjati ma’ żamma ta’ fluwidu, l- għotja flimkien tista’ żżid ir-riskju ta’ edima. Wara li l-prodott tqiegħed fis-suq każijiet ta’ edema periferali u insuffiċjenza kardijaka kienu rrappurtati wkoll f’pazjenti b’użu konkomitanti ta’ pioglitazone u mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi, li jinkludu inibituri selettivi COX-2. Pioglitazone għandu jitwaqqaf jekk iseħħ xi deterjorament fl-istat kardijaku.

Ir-riżultat ta’ studju kardjovaskulari b’pioglitazone f’pazjenti taħt il-75 sena b’dijabete mellitus tat- tip 2 u b’mard makrovaskulari maġġuri eżistenti minn qabel. Pioglitazone jew plaċebo kienu miżjuda mat-terapija antidijabetika u kardjovaskulari eżistenti sa 3.5 snin. Dan l-istudju wera żieda fir-rapporti ta’ insuffiċjenza tal-qalb, iżda dan ma wassalx għal żieda fil-mortalità f’dan l-istudju.

Persuni akbar fl-età

L-użu flimkien ma’ l-insulina għandu jiġi kkunsidrat b’attenzjoni fl-anzjani minħabba r-riskju ogħla ta’ insuffiċjenza serja tal-qalb.

provi kliniċi kkontrollati b'pioglitazone (19-il każ inn 12,506 pazjent, 0.15%) milli fil-gruppi ta'

Fid-dawl tar- riskji relatati ma’ l-eta’ (speċjalment kancer fil-bużżieq , ksur u insuffiċjenza tal-qalb),

il-bilanċ tal-benefiċċji u r-riskji għandhom jiġu kkunsidrati bir-reqqa kemmawtorizzatqabel kif ukoll waqt il-

kura fl-anzjani.

 

adux

Kancer fil-buzzieqa

 

 

 

 

ħ

Każijiet ta' kanċer tal-bużżieqa tal-awrina kienu rrappurtati b'mod aktar frekwenti f’meta-analiżi ta'

 

m’g

 

kontroll (7 każijiet minn 10,212 pazjent, 0.07%)liHR = 2.64 (95% CI 1.11-6.31, p = 0.029). Wara l- esklużjoni ta’ pazjenti fejn l-espożizzjoniinaligħa -mediċina tal-istudju kien ta’ inqas minn sena fiż-żmien id-dijanjosi tal-kanċer tal-bużżieqa tal-awrin , kien hemm 7 każijiet (0.06%) fuq pioglitazone u 2

każijiet (0.02%) fil-gruppi ikkontrollati. Dejta epidemoloġika disponibbli tissuġġerixxi wkoll riskju ta’ żieda żgħira fil-kanċer tal-bużżieqaċtal-awrina f'pazjenti dijabetiċi kkurati b'pioglitazone b'mod partikolari f'pazjenti kkuratimedigħal ewmien itwal u bl- ogħla dożi kumulattivi. Riskju possibbli wara trattament ta’ perijodu qasir ma jistax jiġi eskluż.

ematurja makroskopiċi għandhom jiġu investigati qabel ma tinbeda terapija b'pioglitazone.

Fatturi ta’ riskju għal kanċer tal-bużżieqa għandha tiġi evalwata qabel ma tinbeda kura b'pioglitazone (ir-riskji jinkluduProdottl-età, l-istorja tat-tipjip, l-espożizzjoni għal xi aġenti okkupazzjonali jew kimoterapija eż. cycl phosphamide jew qabel it-trattament tar-radjazzjoni fir-reġjun pelviku). Kull

Il-pazjenti għandhom jiġu avżati biex iffitxu l-attenzjoni tat-tabib tagħhom jekk ematurja makroskopika jew sintomi oħra bħal tagħmel l-awrina jew urġenza tal-awrina jiżviluppaw waqt it- trattament.

Sorveljanza tal-funzjoni tal-fwied

Kien hemm rapporti rari ta’ disfunzjoni epatoċellolari waqt l-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq (ara sezzjoni 4.8). Għalhekk, huwa rakkomandat li, pazjenti kkurati b’pioglitazone jagħmlu sorveljanza perjodika tal-enżimi tal-fwied. L-enżimi tal-fwied għandhom jiġu ċċekkjati qabel ma tinbeda terapija b’pioglitazone f’kull pazjent. Terapija b’pioglitazone m’għandiex tinbeda f’pazjenti b’livelli miżjuda ta’ l-enżimi tal-fwied fil-linja bażika (ALT > 2.5 X l-ogħla limitu tan-normal) jew b’xi evidenza oħra ta’ mard tal-fwied.

Wara l-bidu tat-terapija b’pioglitazone, huwa rakkomandat li l-enżimi tal-fwied ikunu sorveljati perjodikament ibbażat fuq ġudizzju kliniku. Jekk il-livelli ta’ ALT jiżdiedu sa 3 X l-ogħla limitu tan-

normal waqt it-terapija b’pioglitazone, il-livelli ta’ l-enżimi tal-fwied għandhom jerġu jiġu ċċekkjati mill-aktar fis possibli. Jekk il-livelli ta’ ALT jibqgħu > 3 X l-ogħla limitu tan-normal, it-terapija għandha titwaqqaf. Jekk xi pazjent jiżviluppa sintomi li jissuġġerixxu disfunzjoni epatika, li jistgħu jinkludu tqallih mhux spjegat, rimettar, uġigħ addominali, għejja, anoressija u/jew awrina skura, l-enżimi tal-fwied iridu jiġu ċċekkjati. Id-deċiżjoni dwar jekk il-pazjent għandux jitkompla bit-terapija b’pioglitazone għandha tiġi ggwidata minn ġudiżżju kliniku sakemm isiru l-valutazzjonijiet tal-laboratorju. Jekk tkun osservata s-suffejra, il-mediċina għandha titwaqqaf.

Żieda fil-piż

Fi provi kliniċi b’pioglitazone kien hemm evidenza ta’ żieda fil-piż relatata mad-doża, li setgħet kienet minħabba akkumulazzjoni ta’ xaħam u f’xi każijiet assoċjata ma’ żamma ta’ fluwidu. F’xi każijiet żieda fil-piż tista’ tkun sintomu ta’ insuffiċjenza kardijaka, għalhekk il-piż għandu jiġi sorveljat mill- viċin. Parti mill-kura ta’ dijabete hija kontroll tad-dieta. Il-pazjenti għandhom jiġu rakkomandati biex isegwu b’reqqa dieta li tikkontrolla l-ammont ta’ kaloriji.

Ematoloġija

awtorizzat

(tnaqqis relattiv fl-emoglobina 1 – 2 % u fl-ematokrita 1 – 3.2 %).

Kien hemm tnaqqis żgħir fil-medja ta’ emoglobina (tnaqqis relattiv ta’ 4 %) u ematokrita (tnaqqis relattiv ta’ 4.1 %) waqt terapija b’pioglitazone, konsistenti ma’ emodiluzzjoni. Tibdiliet simili dehru fi provi kkontrollati komparattivi b’pioglitazone f’pazjenti kkurati b’metformin (tnaqqis relattiv fl-emoglobina 3 – 4 % u fl-ematokrita 3.6 – 4.1 %) u fi kwantità inqas b’sulphonylurea u bl-insulina

Ipogliċemijaadux

Bħala konsegwenza ta’ żieda fis-sensittività għall-insulina,ħpazjenti li qed jirċievu pioglitazone f’terapija mill-ħalq doppja jew tripla ma’ mediċina tat-tip sulphonylurea jew f’terapija doppja

mal-insulina jistgħu jkunu f’riskju ta’ ipogliċemijam’grelatat mad-doża, u tista’ tkun neċessarja tnaqqis fid-doża tal-mediċina tat-tip sulphonylurea jewlital-insulina.

Disturbi fl-għajnejn

pazjenti rrappurtaw edima p rifirika fl-istess ħin. Mhux ċar jekk hemmx assoċjazzjoni diretta bejn

Rapporti ta’ wara t-tqegħid fis-suq ta’ żvilupp jew irkadar ta’ edima makulari dijabetika bi tnaqqis

 

inali

fl-akutezza viżiva ġew irrappurtatiċb’ thiazolidinediones, inkluż pioglitazone. Ħafna minn dawn il-

medi

 

pioglitazone u l-edima makulari iżda t-tobba għandhom joqgħodu attenti għall-possibilità ta’ edima

makulari jekk il-pazjenti jirrappurtaw disturbi fl-akutezza viżiva; għandha tiġi kkunsidrata referenza oftalmoloġikaProdottxierqa.

Oħrajn

Kienet osservata żieda fl-inċidenza ta’ fratturi fl-għadam fin-nisa f’analiżi globali ta’ reazzjonijiet avversi ta’ fratturi fl-għadam miksuba minn provi kliniċi każwali, ikkontrollati u double blind b’aktar minn 8,100 pazjent ikkurat b’pioglitazone u 7,400 pazjent ikkurat bi prodott paragun, fuq kura sa

3.5 snin.

Fratturi kienu osservati f’2.6 % ta’ nisa li kienu qed jieħdu pioglitazone meta mqabbel ma’ 1.7 % tan-nisa kkurati bi prodott paragun. Ma kienux osservati żidiet fir-rati ta’ fratturi fl-irġiel kkurati b’pioglitazone (1.3%) meta mqabbel mal-prodott paragunabbli (1.5 %).

L-inċidenza ta’ fratturi kkalkulata kienet ta’ 1.9 fratturi kull 100 sena ta’ pazjent f’nisa kkurati b’pioglitazone u 1.1 fratturi kull 100 sena ta’ pazjent f’nisa kkurati bi prodott ta’ paragun. Iż-żieda osservata fir-riskju ta’ fratturi għan-nisa f’dan id-dataset fuq pioglitazone għalhekk huwa ta’ 0.8 ratturi kull 100 sena ta’ pazjent ta’ użu.

Fl-istudju PROactive dwar ir-riskju kardjovaskulari li dam 3.5 snin, 44/870 (5.1 %; 1.0 fratturi kull

100 sena ta’ pazjent) tal-pazjenti nisa kkurati b’pioglitazone kellhom esperjenza ta’ fratturi meta mqabbel ma’ 23/905 (2.5 %; 0.5 fratturi kull 100 sena ta’ pazjent) tal-pazjenti nisa kkurati bi prodott paragun. Ma kinietx osservata żieda fir-rata ta’ fratturi f’irġiel ikkurati b’pioglitazone (1.7 %) meta mqabbla ma’ prodott paragun (2.1 %).

Xi studji epidemjoloġiċi ssuġġerew riskju akbar ta’ ksur b’mod simili kemm fl-irġiel u n-nisa.

Ir-riskju ta’ fratturi għandu jiġi kkunsidrat fil-kura fit-tul ta’ pazjenti kkurati b’pioglitazone.

Bħala konsegwenza ta’ azzjoni msaħħa ta’ l-insulina, kura b’pioglitazone f’pazjenti bis-sindromu ta’ ovarji poliċistiċi jista’ jwassal għal bidu mill-ġdid tal-ovulazzjoni. Dawn il-pazjenti jistgħu jkunu f’riskju ta’ tqala. Il-pazjenti għandhom ikunu konxji tar-riskju ta’ tqala u jekk il-pazjenta tixtieq tinqabad tqila jew jekk it-tqala sseħħ, il-kura għandha titwaqqaf (ara sezzjoni 4.6).

Pioglitazone għandu jintuża b’attenzjoni waqt l-għotja fl-istess ħin ta’ inibituri (eż. gemfibrozil) jew

 

awtorizzat

indutturi (eż. rifampicin) taċ-ċitokromju P450 2C8. Il-kontroll gliċemiku għandu jiġi sorveljat mill-

viċin. Għandhom jiġu kkunsidrati aġġustament fid-doża ta’ pioglitazone fil-firxa ta’ dożaġġ

rakkomandat jew bidliet fil-kura dijabetika (ara sezzjoni 4.5).

 

Il-pilloli Paglitaz fihom lactose monohydrate u għalhekk m’għandhomx jingħa aw lill-pazjenti bi problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għall-galactose, defiċjenza Lapp lactase jew assorbiment ħażin ta’ glucose-galactose.

Studji dwar l-effett ta’ mediċini jew ta’ affarijiet oħra fuqħl-effettaduxfarmaċewtiku tal-prodott urew li pioglitazone m’għandu l-ebda effett rilevanti fuq il-farmakokinetika u l-anqas fuq il-farmakodinamika ta’ digoxin, warfarin, phenprocoumon u metformin.L- ħotja ta’ pioglitazone flimkien ma’ mediċini

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Studji fil-bniedem jissuġġerixxu li m’hemm l-liebdam’ginduzzjoni taċ-ċitokromju prinċipali induċibbli P450, 1A, 2C8/9 u 3A4. Studji in vitro wrew m’hemm l-ebda induzzjoni ta’ kull sottotip ta’

tat-tip sulphonylureas ma tidhirx li taffettwa il-farmakokinetika tal-mediċini tat-tip sulphonylurea.

ċitokromju P450. Mhumiex mistennija inter zzjonijiet ma’ sustanzi metabolizzati minn dawn l-enżimi,

reductase.

inali

eż. kontraċettivi mill-ħalq, cyclospor , mblokkaturi tal-kanali tal-kalċju, u inibituri ta’ HMGCoA ċ Huwa rrappurtat li l-għotjamedita’ pioglitazone flimkien ma’ gemfibrozil (inibitur taċ-ċitokromju

P450 2C8) twassal għall-żieda ta’ 3-darbiet fl-AUC ta’ pioglitazone. Minħabba li hemm potenzjal ta’

rifampicin (induttur taċ-ċitokromju P450 2C8) twassal għal tnaqqis ta’ 54% fl-AUC ta’ pioglitazone. Jista’ jkun hemm bżonn li d-doża ta’ pioglitazone tiżdied meta rifampicin jingħata fl-istess ħin. Sorveljanza mill-viċin tal-kontroll gliċemiku għandha tiġi kkunsidrata (ara sezzjoni 4.4).

żieda fl-effetti avversi relatati ad-doża ta’ pioglitazone, jista’ jkun hemm bżonn ta’ tnaqqis fid-doża ta’ pioglitazoneProdottmeta gemfibrozil jingħata fl-istess ħin. Sorveljanza mill-viċin tal-kontroll gliċemiku għandha tiġi kkunsidrata (ara sezzjoni 4.4). Ħija rrappurtata li l-għotja ta’ pioglitazone flimkien ma’

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx dejta biżżejjed fil-bniedem sabiex tiġi determinata is-sigurtà ta’ pioglitazone waqt it-tqala. Restrizzjoni tat-tkabbir tal-fetu kienet evidenti fi istudji b’pioglitazone fuq il-bhejjem. Dan kien attribwit għall-azzjoni ta’ pioglitazone li jnaqqas l-iperinsulinemija fl-omm u jżid ir-reżistenza għall-insulina li jseħħu waqt it-tqala u b’hekk inaqqas id-disponibilità tas-substrati metaboliċi għat-tkabbir tal-fetu. Ir-rilevanza ta’ dan il-mekkaniżmu fil-bnedmin mhix ċara u pioglitazone m’għandux jintuża fit-tqala.

Treddigħ

Intwera li pioglitazone jinstab fil-ħalib ta’ firien li qed ireddgħu. Mhux magħruf jekk pioglitazone jitneħħiex fil-ħalib tal-bniedem. Għalhekk, pioglitazone m’għandux jingħata lill-nisa li qed ireddgħu.

Fertilità

Ma kien hemm l-ebda effet fuq l-indiċi ta’ kopulazzjoni, mili jew fertilità fi studji ta’ fertilita fl-annimali.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Pioglitazone m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila ta' sewqan u l-użu ta’ magni. Madankollu il-pazjenti li jesperjenzaw disturbi viżivi għandhom ikunu kawti waqt is-sewqan jew tħaddim ta’magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

- Mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100)

awtorizzat

Reazzjonijiet avversi rrappurtati aktar (> 0.5 %) milli fil-plaċebo u f’aktar minn każ iżolat f’pazjenti li qed jirċievu pioglitazone fi studji double-blind huma mniżżla hawn taħt bis-sistema ta’ terminu ppreferut MedDRA permeżż tas-sistema tal-klassifika tal-organi u frekwenza ass luta. Il-frekwenzi huma definiti bħala:

-

Komuni ħafna (≥ 1/10)

 

 

-

Komuni (≥ 1/100 sa < 1/10)

 

adux

-

Rari (≥ 1/10,000 sa< 1/1,000);

 

 

 

-

Rari ħafna (< 1/10,000)

ħ

-

Mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

 

 

m’g

 

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa ħandhom jitniżżlu skond is-serjetà tagħhom.

L-effetti li għandhom l-għola inċidenza u li huma l-aktar serji għandhom jitniżżlu l-ewwel, segwiti minn dawk bl-inqas inċidenza u anqas serji.

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

Lista f’tabella ta’ reazzjonijiet avversi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effetti mhux

Frekwenza ta’ effetti mhux mixtieqa ta’ pioglitazone b’regimen ta’

 

mixtieqa

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

trattament ċ

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

Taħlita

 

 

 

 

 

ma’

ma’

 

ma’

ma’

 

 

Monoterapija

 

 

 

 

 

 

 

 

metformin

Sulpho-

 

metformin u

insulina

 

 

 

 

 

 

 

 

nylurea

 

sulpho-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nylurea

 

 

Infezzjonijiet u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

infestazzjonijietProdott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infezzjoni

komuni

 

komuni

komuni

 

komuni

komuni

 

fil-passaġġ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

respiratorju ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bronkite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

 

sinusite

mhux komuni

 

mhux

mhux

 

mhux

mhux

 

 

 

 

 

 

komuni

komuni

 

komuni

komuni

 

Disturbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tad-demm u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas-sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

limfatika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anemija

 

 

 

komuni

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effetti mhux

Frekwenza ta’ effetti mhux mixtieqa ta’ pioglitazone b’regimen ta’

mixtieqa

trattament

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taħlita

 

 

 

Monoterapija

 

ma’

 

 

 

ma’

 

 

ma’

ma’

 

 

 

 

 

 

 

metformin

 

Sulpho-

 

metformin u

insulina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nylurea

 

sulpho-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nylurea

 

sistema immuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sensittività

mhux

 

 

mhux

 

 

mhux

 

 

mhux

mhux

eċċessiva u

magħruf

 

 

magħruf

 

magħruf

 

magħruf

magħruf

reazzjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

allerġiċi1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fil-metabolizmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u n-nutrizzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ipoglicemija

 

 

 

 

 

 

 

 

mhux

 

 

komuni

komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

 

 

ħafna

 

żieda fl-aptit

 

 

 

 

 

 

 

 

mhux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

 

 

 

 

 

Disturbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

fis-sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nervuża

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ipoesteżija

komuni

 

 

komuni

 

 

komuni

 

 

komuni

komuni

uġigħ ta’ ras

 

 

 

 

komuni

 

 

mhux

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuniħ

 

 

 

 

sturdament

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

 

 

 

 

 

insonnja

mhux

 

 

mhux

 

 

 

hux

 

 

mhux

mhux

 

 

komuni

 

 

komuni

li

m’g

 

 

komuni

komuni

 

 

 

 

 

komuni

 

 

Disturbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fl-għajnejn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

disturbi viżwali2

komuni

 

 

komuni

 

 

mhux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mhux

 

 

 

mhux

 

 

mhux

mhux

edima makulari

 

 

mhux

 

 

 

 

 

 

magħruf

 

 

magħruf

 

magħruf

 

magħruf

magħruf

Disturbi fil-

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

widnejn u fis-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labirintika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vertiġini

 

 

 

 

 

 

 

 

mhux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

 

 

 

 

 

Disturbi fil-qalb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

insuffiċjenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

tal-qalb 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neoplażmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bennini,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

malanni u dawk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mhux speċifikati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(inklużi ċesti u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

polipi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kanċer tal-

 

mhux

 

 

 

mhux

 

 

mhux

 

 

mhux

mhux

bużżieqa

 

komuni

 

 

 

komuni

 

 

komuni

 

 

komuni

komuni

Disturbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

respiratorji,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toraċiċi u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effetti mhux

Frekwenza ta’ effetti mhux mixtieqa ta’ pioglitazone b’regimen ta’

mixtieqa

trattament

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taħlita

 

 

Monoterapija

 

ma’

 

 

 

ma’

 

 

ma’

ma’

 

 

 

 

 

metformin

 

Sulpho-

 

metformin u

insulina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nylurea

 

sulpho-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nylurea

 

medjastinali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qtugħ ta’ nifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

Disturbi gastro-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intestinali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gass

 

 

 

mhux

 

 

komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u fit-tessuti ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

taħt il-ġilda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

għaraq

 

 

 

 

 

 

 

mhux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

 

 

 

 

 

Disturbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

muskolu-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skeletriċi u tat-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tessut konnettiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ksur ta’ għadam5

komuni

 

komuni

 

 

komuni

 

 

komuni

komuni

artralġja

 

 

 

komuni

 

 

 

 

 

 

komuni

komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

uġigħ fid-dar

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

komuni

Disturbi

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

fil-kliewi u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fis-sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

urinarja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ematurja

 

 

 

komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

glikosurja

 

 

 

inali

 

 

mhux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proteina fl-awrina

 

 

 

 

 

 

 

mhux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

 

 

 

 

 

Disturbi

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fis-sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riproduttiva u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fis-sider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

impotenza

 

 

 

komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġenerali u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kondizzjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ta’ mnejn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jingħata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

edima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħafna

għeja

 

 

 

 

 

 

 

mhux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

 

 

 

 

 

Investigazzjoniji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

żieda fil-piż 6

komuni

 

komuni

 

 

komuni

 

 

komuni

komuni

żieda fil-creatine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

 

phosphokinase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fid-demm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effetti mhux

Frekwenza ta’ effetti mhux mixtieqa ta’ pioglitazone b’regimen ta’

mixtieqa

trattament

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taħlita

 

 

Monoterapija

 

ma’

 

ma’

 

ma’

ma’

 

 

 

 

metformin

 

Sulpho-

 

metformin u

insulina

 

 

 

 

 

 

 

nylurea

 

sulpho-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nylurea

 

żieda ta’ lactic

 

 

 

 

 

mhux

 

 

 

dehydrogenase

 

 

 

 

 

komuni

 

 

 

żieda f’alanine

mhux

 

mhux

 

mhux

 

mhux

mhux

aminotransferase7

magħruf

 

magħruf

 

magħruf

 

magħruf

magħruf

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

2 Disturbi viżwali ġew irrappurtati l-aktar fil-bidu tal-kura u huma relatati ma’ ibdil fil-glucose fid-

1 Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva f’pazjenti kkurati b’pioglitazoneawtorizzatkienu rrappurtati wara li l- prodott tqiegħed fis-suq. Dawn ir-reazzjonijiet jinkludu anafilassi, anġjoedema u u t karja.

demm minħabba alterazzjoni temporanja fit-turġidità u fl-indiċi refrattiv tal-lenti kif osservat b’aġenti ipogliċemiċi oħra.

3 Edima kienet irrappurtata f’6 – 9 % tal-pazjenti kkurati b’pioglitazone fuq medda ta’ sena fi provi kliniċi kkontrollati. Ir-rati ta’ edima għall-gruppi ta’ paragun (sulphonylurea, metformin) kienu ta’

2 - 5 %. Ir-rapporti ta’ edima ġeneralment kienu ħfief g

al moderati u normalment ma kienux

jinħtieġu t-twaqqif tal-kura.

adux

ħ

4 Fi provi kliniċi kkontrollati, l-inċidenza ta’ rapportim’gta’ insuffiċjenza tal-qalb b’kura b’pioglitazone kienet l-istess bħall-gruppi ta’ kura bil-plaċebo,limetformin u sulphonylurea, iżda żdiedet meta ntuża f’terapija kombinata ma’ insulina. Fi studju dwar ir-riżultat f’pazjenti b’mard makrovaskulari maġġuri minn qabel, l-inċidenza ta’ insuffiċjenzainaliserja tal-qalb kienet 1.6% għola b’pioglitazone milli bil-plaċebo, meta miżjud ma’ terapija li ti kludi insulina. Madankollu, dan ma wassalx għal żieda fil- mortalità f’dan l-istudju.mediF’dan l- studjuċ f’pazjenti li qed jirċievu pioglitazone u l-insulina, kien osservat persentaġġ ogħla ta’ pazjenti b’insuffiċjenza tal-qalb f’pazjenti li għandhom ≥ 65 sena meta mqabbla ma’dawk iżgħar minn 65 sena (9.7% meta mqabbla ma’4.0%). F’pazjenti fuq l-insulina mingħajr pioglitazone l-inċidenża ta’insuffiċjenza tal-qalb kienet 8.2% f'dawk ≥ 65 sena meta mqabbla

ma’ 4.0% f’pazjenti li għandhom inqas minn 65 sena. Insuffiċjenza tal-qalb kienet irrappurtata bl-użu ta’ pioglitazoneProdottwara - qegħid fis-suq u aktar ta’ spiss meta pioglitazone intuża flimkien ma’ insulina jew f’pazjenti b’passat ta’ insuffiċjenza kardijaka.

5 Twettqet analiżi ta’ tagħrif miġbur ta’ rapporti ta’ effetti mhux mixtieqa ta’ fratturi fl-għadam minn provi kliniċi każwali, ikkontrollati b’paragun, u double blind b’aktar minn 8,100 pazjent fil-gruppi kkurati b’pioglitazone u 7400 pazjent fil-gruppi kkurrati bi prodott paragun li damu sa 3.5 snin. Kienet osservata rata akbar ta’ fratturi fl-għadam f’nisa li kienu qed jieħdu pioglitazone (2.6 %) meta mqabbla mal-paragun (1.7 %). Ma kienux osservati żidiet fir-rati ta’ fratturi fl-irġiel kkurati b’pioglitazone

(1.3 %) meta mqabbel mal-prodott ta’ paragun (1.5 %). Fl-istudju PROactive ta’ 3.5 snin, 44/870 (5.1 %) tal-pazjenti nisa kkurati b’pioglitazone kellhom esperjenza ta’ fratturi meta mqabbel ma’ 23/905 (2.5 %) tal-pazjenti nisa kkurati bi prodott paragun. Ma kinietx osservata żieda fir-rata ta’ fratturi f’irġiel ikkurati b’pioglitazone (1.7 %) meta mqabbla ma’ prodott paragun (2.1 %).

6 Fi provi attivi kkontrollati ta’ paragun, iż-żieda medja fil-piż bi pioglitazone mogħti bħala monoterapija kienet ta’ 2 – 3 kg fuq medda ta’ sena. Dan huwa simili għal dak sservat fi grupp attiv ta’ paragun b’sulphonylurea. Fi provi ta’ taħlita, pioglitazone miżjud ma’ metformin wassal għall-żieda medja fil-piż fuq medda ta’ sena ta’ 1.5 kg u miżjud ma’ sulphonylurea ta’ 2.8 kg. Fi gruppi ta’ paragun, iż-żieda ta’ sulphonylurea ma’ metformin wasslet għall-żieda medja fil-piż ta’ 1.3 kg u ż-żieda ta’ metformin ma’ sulphonylurea għall-tnaqqis medju fil-piż ta’ 1.0 kg.

7Fi provi kliniċi b’pioglitazone l-inċidenża ta’ elevazzjonijiet ta’ ALT aktar minn tlett darbiet l-għola limitu tan-normal kienet daqs il-plaċebo iżda inqas minn dik li deheret fil-grupp ta’ paragun b’metformin jew b’sulphonylurea. Livelli medji tal-enżimi tal-fwied naqsu b’kura bi pioglitazone. Każijiet rari ta’ żieda fl-enżimi tal-fwied u disfunzjoni epatoċellolari seħħew fl-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq. Minkejja li f’każijiet rari ħafna kien irrappurtat riżultat fatali, relazzjoni kawżali ma ġietx stabbilita.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Sintomi

awtorizzat

 

Fi studji kliniċi, pazjenti ħadu pioglitazone f’doża aktar mill-għola doża rakkomandata ta’ 45 mg kuljum. Id-doża massima rrappurtata ta’ 120 mg/kuljum għal erbat ijiem, u wa a 180 mg/kuljum għal sebat ijiem ma kienet assoċjat ma’ l-ebda sintomi.

Ipogliċemija tista’ sseħħ f’għotja flimkien ma’ sulphonylureas jew insulina.

Ġestjoni

adux

 

Miżuri ta’ sapport sintomatiku u ġenerali għandhom jittieħdu f’każ ta’ doża eċċesiva. ħ

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

m’g

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini

li

i jittieħdu fid-dijabete, mediċini li jbaxxu l-glucose

fid-demm, minbarra l-insulini; kodiċi ATC: A10BG03.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

inali

ċ

 

L-effetti ta’ pioglitazone jistgħumedijkunu medjati minn tnaqqis fir-reżistenza għall-insulina. Pioglitazone jidher li jaħdem permezz ta’ attivazzjoni ta’ riċetturi nuklejari speċifiċi (peroxisome proliferator activated receptor gamma) li jwassal għal żieda fis-sensittività għall-insulina tal-fwied, xaħam u ċelloli tal-muskoliProdottskeletrali fl-annimali. Kura b’pioglitazone intweriet li tnaqqas il-ħruġ ta’ glucose mill-fwied u żżid it-tneħħijja periferali ta’ glucose f’każ ta’ reżistenza għall-insulina.

Effetti farmak dinamiċi

Kontroll gliċemiku waqt is-sawm jew wara l-ikel jitjieb f’pazjenti b’dijabete mellitus tat-tip 2. Il-kontroll gliċemiku mtejjeb huwa assoċjat ma’ tnaqqis fil-konċentrazzjonijiet fil-plażma tal-insulina kemm waqt is-sawm kif ukoll wara l-ikel.

Effikaċja klinika u sigurtà

Prova klinika ta’ pioglitazone vs. gliclazide bħala monterapija ġiet estiża għal sentejn sabiex jiġi studjat il-ħin sal-falliment tal-kura (definit bħala d-dehra ta’ HbA1c ≥ 8.0 % wara l-ewwel sitt xhur ta’ terapija). Analiżi Kaplan-Meier wriet ħin iqsar għall-falliment tal-kura f’pazjenti kkurati b’gliclazide, meta mqabbla ma’ pioglitazone. Wara sentejn, il-kontroll gliċemiku (iddefinit bħala HbA1c < 8.0 %) inżamm f’69 % tal-pazjenti kkurati b’pioglitazone, meta mqabbla ma’ 50% tal-pazjenti fuq gliclazide. Fi studju ta’ sentejn b’terapija kombinata li qabbel pioglitazone ma’ gliclazide meta miżjuda ma’ metformin, il-kontroll gliċemiku mkejjel bħala it-tibdil medju mill-linja bażika ta’ HbA1c kien simili bejn il-gruppi ta’ kura wara l-ewwel sena. Ir-rata ta’ deterjorazzjoni ta’ HbA1c waqt it-tieni sena kienet inqas b’pioglitazone milli b’gliclazide.

Fi prova kkontrollata bil-plaċebo, pazjenti b’kontroll gliċemiku inadegwat minkejja perjodu ta’ ottimizzazzjoni b’insulina ta’ 3 xhur, kienu każwali għal pioglitazone jew plaċebo għal 12-il xahar. Pazjenti li rċevew pioglitazone kellhom tnaqqis medju f’HbA1c ta’ 0.45 % meta mqabbel ma’ dawk li komplew fuq l-insulina biss, u fil-grupp ikkurat b’pioglitazone kien hemm tnaqqis fid-doża tal- insulina.

Analiżi HOMA juri li pioglitazone itejjeb il-funzjoni taċ-ċellola beta kif ukoll iżid is-sensittività għall-insulina. Studji klinċi ta’ sentejn urew żamma ta’ dan l-effett.

Fi provi kliniċi ta’ sena, pioglitazone b’mod konsistenti wassal għal tnaqqis statistikament sinifikanti fil-proporzjon ta’ albumin/creatinine meta mqabbel mal-linja bażika.

L-effett ta’ pioglitazone (45 mg monoterapija vs. plaċebo) kien studjat fi prova żgħira ta’ 18-il ġimgħa f’pazjenti bid-dijabete tat-tip 2. Pioglitazone kien assoċjat ma’ żieda sinifikanti fil-piż. Xaħam

fil-vixxri naqas b’mod sinifikanti, filwaqt li kien hemm żieda fil-massa ta’ xaħam ekstra-addominali. Tibdiliet simili fid-distribuzzjoni tax-xaħam fil-ġisem b’pioglitazone saruawtorizzatflimkien m ’ ti jib fis-sensittività għall-insulina. Fil-biċċa l-kbira tal-provi kliniċi, kienu osservati tnaqqis fit-triġliċeridi

totali fil-plażma u fil-fatty acids ħielsa, u żieda fil-livelli ta’ HDL-kolesterol meta mqabbel mal-plaċebo, b’żiediet żgħar, iżda klinikament rilevanti fil-livelli ta’ LDL-koleste ol. Fi provi kliniċi li damu sa sentejn, pioglitazone naqqas it-triġliċeridi totali fil-plażma u l-fatty acids ħielsa, u żied l- livelli ta’ HDL kolesterol, meta mqabbel mal-plaċebo, metformin jew gliclazide. Pioglitazone ma wassalx għall-żieda statistikament sinifikanti fil-livell ta’ LDL cholesterol meta mqabbel mal-plaċebo, filwaqt li tnaqqis kien osservat b’metformin u gliclazide. Fi studju ta’ 20 ġimgħa, minbarra li naqqas it-triġliċeridi waqt is-sawm, pioglitazone naqqas l-ipertrigliċeridemija wara l-ikel permezz ta’ effett kemm fuq it-trigliċeridi assorbiti kif ukoll fuq dawk prodotti mill-fwied. Dawn l-effetti kienu

 

ħ

indipendenti mill-effetti ta’ pioglitazone fuq il-gliċemija u kienu differenti b’mod statistikament

sinifikanti minn dawk ta’ glibenclamide.

m’g

adux

Fi PROactive, studju dwar l-effett kardjovaskulari, 5238 pazjent b’dijabete mellitus tat-tip 2 u b’mard

makrovaskulari maġġur li kien hemm minn qabel kienu każwali għal pioglitazone jew plaċebo li kienu

miżjuda ma’ terapija anti-dijabetika u kardjovaskularili

eżistenti, sa 3.5 snin. Il-popolazzjoni taħt studju

inali

 

kellha eta’ medja ta’ 62 sena; it-tul medju t d-dijabete kienet ta’ 9.5 snin. Madwar terz tal-pazjenti

kienu qed jirċievu l-insulina flimkien m ’ metformin u jew mediċina tat-tip sulphonylurea. Biex ikunu

eliġibbli, il-pazjenti ried ikollhom waħdaċ jew aktar minn dawn li ġejjin: infart mijokardiku, puplesija, intervent kardijaku perkutanju jew bypass bi graft tal-arterja koronarja, sindromu koronarju akut, mard

kellhom minn tal-inqas tnejnmediinn dawn il-kriterji ta’ dħul ta’ passat kardjovaskulari. Kważi s-soġġetti kollha (95%)Prodottkienu qed jirċievu prodotti mediċinali kardjovaskulari (imblokkaturi beta, inibituri ACE,

koronarju arterjali, jew mard tal-arterji periferali miżduda. Kważi nofs il-pazjenti kellhom minn qabel infart mijokardijaku u madwar 20% kellhom puplesija. Madwar nofs il-popolazzjoni taħt studju

antagonisti ta’ angi tensin II, imblokkaturi tal-kanali tal-kalċju, nitrati, dijuretiċi, aspirina, statins, fibrates).

Għalkemm l-istudju falla fil-mira primarja tiegħu, li kienet magħmula mill-kawżi kollha ta’ mortalità, infart mijokariku mhux fatali, puplesija, sindromu koronarju akut, amputazzjoni maġġura tas-sieq, rivaskularizzazzjoni koronarja u rivaskularizzazzjoni tas-sieq, ir-riżultati ssuġġerixxu li m’hemmx periklu kardjovaskulari dwar l-użu ta’ pioglitazone fit-tul. Madankollu, l-inċidenza ta’ edima, żieda fil-piż u insuffiċjenza tal-qalb żdiedu. Ma kienetx osservata żieda fil-mortalità minn insuffiċjenza tal- qalb.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini neħħiet l-obbligu li r-riżultati ta’ studji jiġu ppreżentati bl’Pioglitazone fis-sottogruppi kollha tal-popolazzjoni pedjatrika ta’ Tip 2 Diabetes Mellitus. Ara sezzjoni 4.2 għall-aktar informazzjoni fuq l-użu pedjatriku.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Wara għotja mill-ħalq, pioglitazone jiġi assorbit malajr, u l-għola konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’ pioglitazone mhux mibdul normalment jintlaħqu sagħtejn wara l-għotja. Żieda proporzjonali fil-konċentrazzjoni fil-plażma kienet osservata f’dozi minn 2 – 60 mg. Stat stabbli jintlaħaq wara 4 – 7 ijiem ta’ dożaġġ. Dożaġġ ripetut ma jwassalx f’akkumulazzjoni tal-mediċina jew tal-metaboliti. L- assorbiment mhux influwenzat mit-teħid ta’ ikel. Il-bijodisponibilità assoluta hija aktar minn 80 %.

Distribuzzjoni

Il-volum stmat ta’ distribuzzjoni fil-bnedmin huwa ta’ 0.25 l/kg.

Pioglitazone u l-metaboliti attivi kollha huma marbuta b’mod estensiv mal-proteini fil-plażma (>99 %).

Bijotrasformazzjoni

awtorizzat Studji in vitro ma wrew l-ebda evidenza li pioglitazone jinibixxi xi sottotip taċ-ċitokromju P450.

Pioglitazone jgħaddi minn metaboliżmu epatiku estensiv permeżż ta’ idroksilazzjoni t l-gruppi ta’ aliphatic methylene. Dan isir primarjament permeżż taċ-ċitokromju P450 2C8, għalkemm isoformi oħra jistgħu jkunu involuti f’ammont inqas. Tlieta mis-sitt metaboliti identifikati huma attivi (M-II, M-III, u M-IV). Meta l-attività, konċetrazzjonijiet u twaħħil mal-proteini jittieħdu f’konsiderazzjoni, pioglitazone u l-metabolita M-III ikkontribwew l-istess għall-effikaċja. Fuq din il-bażi, il-kontribut ta’ M-IV għall-effikaċja huwa madwar tliet-darbiet dik ta’ pioglitazone, fil aqt li l-effikaċja relattiva ta’ M-II hija minima.

M’hemm l-ebda induzzjoni tal-isożimi prinċipali ta’ P450 inaduxuċibbli 1A, 2C8/9, u 3A4 fil-bniedem.

Studji dwar interazzjoni wrew li pioglitazone m’għandu lħ-ebda effett relevanti la fuq il- farmakokinetika u lanqas fuq il-farmakodinamika ta’ di oxin, warfarin, phenprocoumon u metformin.

L-għotja ta’ pioglitazone flimkien ma’ gemfibrozil (inibitur taċ-ċitokromju P450 2C8) jew ma’

rifampicin (induttur taċ-ċitokromju P450 2C8) huwa rrappurtat li jżid jew inaqqas, rispettivament,

 

m’g

il-konċentrazzjoni fil-plażma ta’ pioglitazone li(ara sezzjoni 4.5).

Eliminazzjoni

inali

 

Wara għotja mill-ħalq ta’ pioglitazoneċradjulabiljat lill-bniedem, it-tikkettjar miġbur kien l-aktar

fl-ippurgar (55 %) u f’ammontmediinqas fl-awrina (45 %). Fl-annimali, jista’ jiġi osservat ammont żgħir biss ta’ pioglitazone mhux mibdul fl-awrina jew fl-ippurgar. Il-half-life medja ta’ eliminazzjoni mill-plażma ta’ pioglitazone hux mibdul fil-bniedem hija 5 sa 6 sigħat u għall-metaboliti attivi kollha tiegħu, 16 sa 23 siegħa.

Persuni akbar fl-età

Il-farmakokinetika fi stat stabbli ta’ pazjenti b’eta’ ta’ 65 sena jew aktar hija simili għal dik f’pazjenti

żgħar.

Prodott

 

Indeboliment renali

F’pazjenti b’indeboliment renali, il-konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’ pioglitazone u l-metaboliti tiegħu huma inqas minn dawk li dehru f’soġġetti b’funzjoni renali normali, iżda t-tneħħija mill-ħalq tas-sustanża oriġinali hija simili. Għalhekk il-konċentrazzjoni ta’ pioglitazone ħieles (mhux marbut) baqgħet ma nbidletx.

Indeboliment epatiku

Il-konċentrazzjoni totali fil-plażma ta’ pioglitazone ma mbidletx, iżda b’volum ta’ distribuzzjoni miżjud. Tneħħija intrinsika hija għalhekk imnaqqsa, flimkien ma’ porzjon ikbar ta’ pioglitazone mhux marbut.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Fi studji tossikoloġiċi, l-espansjoni tal-volum tal-plażma permeżz ta’ emodiluzzjoni, anemija u ipertrofija kardijaka eċċentrika riversibbli kienet apparenti b’mod konsistenti wara dożaġġ ripetut fil-ġrieden, firien, klieb u xadini. Kienet osservata wkoll żieda fid-depożizzjoni u l-infiltrazzjoni tax-xaħam. Dawn is-sejbiet kienu osservati fi speċi differenti b’konċentrazzjonijiet

fil-plażma 4 darbiet l-espożizzjoni klinika. Restrizzjoni fit-tkabbir tal-fetu kienet apparenti fi studji fl-annimali b’pioglitazone. Dan kien attribwit lill-azzjoni ta’ pioglitazone li tnaqqas l-iperinsulinemija fl-omm u liż-żieda fir-reżistenza għall-insulina li sseħħ waqt it-tqala, li b’hekk inaqqsu d-disponibilità ta’ substrati metaboliċi għat-tkabbir tal-fetu.

Pioglitazone ma kellux potenzjal ġenotossiku f’sensiela kompluta ta’ analiżi ġenotossika in vivo u in vitro. Żieda fl-inċidenza ta’ iperplażja (rġiel u nisa) u ta’ tumuri (rġiel) fl-epitilju tal-bużżieqa tal-awrina kienet apparenti fil-firien ikkurati b’pioglitazone sa sentejn.

f'inċidenza akbar ta’ bidliet iperplażji fil-bużżieqa tal-awrina. Dieta ta’ awtorizzataċidifikazzjoni naqset b’mod sinifikanti iżda ma neħħitx l-inċidenza ta’ tumuri. Il-preżenza ta’microkristalli ħraxet ir-rispons

Il-formazzjoni u l-preżenza ta’ kalkuli fis-sistema urinarja b’irritazzjoni sussegwenti u iperplażja ġie

postulat bħala l-bażi mekkanistiku għar-rispons tumuroġeniku osservat fil-firien rġ el. Studju mekkanistiku ta’24 xahar fil-firien irġiel wera’ li l-amministrazzjoni ta' pioglitaz ne rriżulta

iperplastiku imma ma kienx meqjus bħala l-kawża primarja ta' bidliet iperplażji. Ir-rilevanza għall-bniedem tar-riżultati tumuroġenici fil-far raġel ma tistax tiġi eskluża.

Hydroxypropyl cellul se (E463)

Croscarmellose so ium

Magnesium stea ate (E572)

Fl-ebda sess ma kien hemm rispons tumuroġeniku fil-ġrieden. Fil-klieb jew xadini kkurat

bil-pioglitazone sa 12-il xahar ma dehritx iperplażja tal-bużżieqa tal-awrina.

 

 

 

 

adux

 

 

 

ħ

F’mudell tal-annimali ta’ adenomatous polyposis familjali (FAP), kura b’żewġ thiazolidinediones oħra

żiedet il-multipliċità tat-tumuri fil-musrana. Ir-rilevanza ta’ dawn ir-riżultati mhux magħrufa.

 

 

 

m’g

 

Rapport ta’ Stima tar-Riskju Ambjentali (ERA):li-ebda impatt ambjentali huwa antiċipat mill-użu

kliniku ta’ pioglitazone.

 

inali

 

6.

 

 

 

TAGĦRIF FARMAĊEWTIKUċ

 

6.1

Lista ta’ eċċipjenti

 

 

Lactose monohydra e

medi

 

 

6.2

InkompatibbiltajietProdott

 

 

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

5 snin.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali m’għandux bżonn ħażna speċjali.

6.5 In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Pakketti ta’ folji (folja ta’ OPA/Al/PVA – Al) pakketti ta’ 14, 28, 30, 56, 60, 90 u 98 pillola f’kaxxa. Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

L-ebda ħtiġijiet speċjali għar-rimi.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

98 pillola: EU/1/11/721/014

 

awtorizzat

14-il pillola: EU/1/11/721/008

 

 

28 pillola: EU/1/11/721/009

 

 

30 pillola: EU/1/11/721/010

 

 

56 pillola: EU/1/11/721/011

 

 

60 pillola: EU/1/11/721/012

 

 

90 pillola: EU/1/11/721/013

adux

 

 

 

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDIDħ TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni 21 ta’ Marzu 2012

Data tal-aħħar tiġdid: JJ xahar SSSS

m’g

 

li

 

inali

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija

 

medi

Ewropea għall-Mediċini http://wwwċ.ema.europa.eu/.

Prodott

 

Pillola.
ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI
Paglitaz 45 mg pilloli
2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA
Kull pillola fiha 45 mg ta’ pioglitazone (bħala hydrochloride).
Eċċipjent b’effett magħruf:
Kull pillola fiha 264.68 mg ta’ lactose (ara sezzjoni 4.4). Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pilloli tondi bojod għal kważi bojod bi truf imċanfrin u li fuq hemm intaljat “45” fuq naħa waħda tal- pillola (dijametru 10 mm).

awtorizzat

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

m’g

 

Pioglitazone huwa ndikat bħala kura sekondarja jew terzjarja ta’ dijabete mellitus tat-tip 2 kif deskritt

hawn taħt:

 

 

li

 

bħala monoterapija

 

 

 

-

 

 

inali

 

f’pazjenti adulti (speċjalment pażjenti b’piż żejjed) li mhumiex ikkontrollati sew minn dieta u

 

eżerċizzju li għalihom metform

 

mhux adattat minħabbla kontraindikazzjonijiet jew

 

intolleranza

ċ

 

 

 

 

 

 

 

bħala terapija doppja mill-ħalq f’taħlita ma’

-metformin, f’pazjenti adulti (speċjalment pażjenti b’piż żejjed) b’kontroll gliċemiku

insuffiċjenti minkejjamedionoterpija b’metformin fl-ogħla doża ttollerata

-mediċina tat-tip sulphonylurea, f’pazjenti adulti li wrew intolleranza għal metformin jew li għalihom metf rmin huwa kontraindikat, b’kontroll gliċemiku insuffiċjenti minkejja monoterpija b’mediċina tat-tip sulphonylurea fl-ogħla doża ttollerata

bħala terapijaProdotttripla mill-ħalq f’taħlita ma’

-metformin u mediċina tat-tip sulphonylurea, f’pazjenti adulti (speċjalment pażjenti b’piż żejjed) b’kontroll gliċemiku insuffiċjenti minkejja terapija doppja mill-ħalq.

-Pioglitazone huwa indikat ukoll għall-użu flimkien ma’ insulina f’pazjenti adulti b’dijabete mellitus tat-tip 2 b’kontroll gliċemiku insuffiċjenti bl-insulina u li għalihom metformin mhux adattat minħabba kontraindikazzjonijiet jew intolleranza (ara sezzjoni 4.4).

Wara bidu tat-terapija b'pioglitazone, il-pazjenti għandhom jiġu eżaminati mill-ġdid wara 3 sa 6 xhur sabiex tiġi evalwata s-suffiċjenza tar-rispons għat-trattament (eż. tnaqqis fl-HbA1c). F'pazjenti li juru nuqqas ta’ rispons suffiċjenti, pioglitazone għandu jitwaqqaf. Fid-dawl ta' riskji potenzjali marbuta ma' terapija fit-tul, it-tobba għandhom jikkonfermaw f’evalwazzjonijiet ta’ rutina sussegwenti li l- benefiċċju ta' pioglitazone hu mmantenut (ara sezzjoni 4.4).

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

Pożoloġija

Pioglitazone jista’ jinbeda b’15 mg jew 30 mg darba kuljum. Id-doża tista’ tiġi miżjuda bil-mod sa 45 mg darba kuljum.

F’għotja flimkien ma’ insulina, id-doża kurrenti ta’ insulina tista’ titkompla hekk kif tinbeda terapija b’pioglitazone. Jekk il-pazjenti jirrappurtaw ipogliċemija, id-doża ta’ insulina għandha titnaqqas.

Popolazzjoni speċjali

Persuni akbar fl-età

L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa neċessarju għall-pazjenti anzjani (ara sezzjoni 5.2). It-tobba

għandhom jibdew it-trattament bl-inqas doża possibbli u d-doża tizdied gradwalment, speċjalment

għalhekk pioglitazone m’għandux jintuża f’dawn il-pazjenti.

awtorizzat

meta pioglitazone jingħata flimkien ma’ l-insulina (ara sezzjoni 4.4 Żamma ta’ fluwidu u insuffiċjenza kardijaka).

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa neċessarju f’pazjenti b’indeboliment renali (tneħħijja ta’ kreatinina > 4 ml/min) (ara sezzjoni 5.2). M’hemmx tagħrif disponibbli minn pazjenti b’dijalisi u

Pilloli pioglitazone jittiehdu mill-halq darba kuljum mal-ikel jew fuq stonku vojt. Pilloli għandhom jinbelgħu ma’ tazza ilma.

Pioglitazone m’għandux jintuża f’pazjenti b’indeboliment epatikuadux(ara sezzjoni 4.3 u 4.4).

 

 

ħ

Popolazzjoni pedjatrika

 

m’g

 

 

Is-sigurtà u l-effikaċja ta' pioglitazone fi tfal uliadoloxxenti li għadhom m’għalqux 18-il sena, ma ġewx

stabiliti. M’hemmx dejta disponibbli.

 

Metodu ta’ kif għandu jingħata

inali

 

 

ċ

 

medi

 

-sensittivitàProdotteċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1,

-insuffiċjenza kardijaka jew passat ta’ insuffiċjenza kardijaka (NYHA stadju I sa IV),

-indeboliment epatiku,

-ketoaċidożi dijabetika,

-kancer tal-bużżieqa attwali jew storja ta’ kancer tal-bużżieqa,

-ematurja makroskopika mhux mistħarrga.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Żamma ta’ fluwidu u insuffiċjenza kardijaka

Pioglitazone jista’ jikkawża żamma ta’ fluwidu, li tista’ tirkadi jew twassal għall-insuffiċjenza tal-qalb. Meta jiġu kkurati pazjenti li għandhom ta’ l-inqas fattur ta’ riskju wieħed għall-iżvilupp ta’ insuffiċjenza tal-qalb konġestiva (eż. infart mijokardijaku minn qabel jew mard fl-arterji koronarji

bis-sintomi jew f’nies anzjani), it-tobba għandhom jibdew bl-inqas doża disponibbli u jżidu d-doża bil- mod. Il-pazjenti għandhom jiġu osservati għal sinjali u sintomi ta’ insuffiċjenza tal-qalb, żieda fil-piż jew edima, speċjalment dawk b’riserva kardijaka mnaqqsa.

Kien hemm każijiet wara tqegħid fis-suq ta’ insuffiċjenza kardijaku rrappurtati meta pioglitazone intuża flimkien ma’ insulina jew f’pazjenti b’insuffiċjenza tal-qalb; Pazjenti għandhom jiġu osservati għal sinjali u sintomi ta’ insuffiċjenza tal-qalb, żieda fil-piż jew edima meta pioglitazone jingħata flimkien ma’ insulina. Minħabba li insulina u pioglitazone huma assoċjati ma’ żamma ta’ fluwidu, l- għotja flimkien tista’ żżid ir-riskju ta’ edima. Wara li l-prodott tqiegħed fis-suq każijiet ta’ edema periferali u insuffiċjenza kardijaka kienu rrappurtati wkoll f’pazjenti b’użu konkomitanti ta’ pioglitazone u mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi, li jinkludu inibituri selettivi COX-2. Pioglitazone għandu jitwaqqaf jekk iseħħ xi deterjorament fl-istat kardijaku.

Ir-riżultat ta’ studju kardjovaskulari b’pioglitazone f’pazjenti taħt il-75 sena b’dijabete mellitus tat- tip 2 u b’mard makrovaskulari maġġuri eżistenti minn qabel. Pioglitazone jew plaċebo kienu miżjuda

Persuni akbar fl-età

mat-terapija antidijabetika u kardjovaskulari eżistenti sa 3.5 snin. Dan l-istudju wera żieda fir-rapporti ta’ insuffiċjenza tal-qalb, iżda dan ma wassalx għal żieda fil-mortalità f’danawtorizzatl-istudju.

L-użu flimkien ma’ l-insulina għandu jiġi kkunsidrat b’attenzjoni fl-anzjani minħabba r-riskju ogħla ta’ insuffiċjenza serja tal-qalb.

Kancer fil-buzzieqa

adux

 

ħ

Fid-dawl tar- riskji relatati ma’ l-eta’ (speċjalment kancer fil-bużżieqa, ksur u insuffiċjenza tal-qalb), il-bilanċ tal-benefiċċji u r-riskji għandhom jiġu kkunsidrati bir-reqqa kemm qabel kif ukoll waqt il- kura fl-anzjani.

Każijiet ta' kanċer tal-bużżieqa tal-awrina kienu rrappurtatim’g b'mod aktar frekwenti f’meta-analiżi ta' provi kliniċi kkontrollati b'pioglitazone (19-il likaż minn 12,506 pazjent, 0.15%) milli fil-gruppi ta'

kontroll (7 każijiet minn 10,212 pazjent, 0.07%) HR = 2.64 (95% CI 1.11-6.31, p = 0.029). Wara l- esklużjoni ta’ pazjenti fejn l-espożizzjoniinali -mediċina tal-istudju kien ta’ inqas minn sena fiż-żmien id-dijanjosi tal-kanċer tal-bużżieqa tal-awrin , kien hemm 7 każijiet (0.06%) fuq pioglitazone u 2

każijiet (0.02%) fil-gruppi ikkontrollati.ċ Dejta epidemoloġika disponibbli tissuġġerixxi wkoll riskju ta’ żieda żgħira fil-kanċer tal-medibużżieqa tal-awrina f'pazjenti dijabetiċi kkurati b'pioglitazone b'mod partikolari f'pazjenti kkurati għal ewmien itwal u bl- ogħla dożi kumulattivi. Riskju possibbli wara trattament ta’ perijodu qasir ma jistax jiġi eskluż.

kimoterapija eż. cyclophosphamide jew qabel it-trattament tar-radjazzjoni fir-reġjun pelviku). Kull ematurja mak sk piċi għandhom jiġu investigati qabel ma tinbeda terapija b'pioglitazone.

Fatturi ta’ Prodottriskju għal kanċer tal-bużżieqa għandha tiġi evalwata qabel ma tinbeda kura b'pioglitazone (ir-riskji jinkludu l-età, l-istorja tat-tipjip, l-espożizzjoni għal xi aġenti okkupazzjonali jew

Il-pazjenti għandhom jiġu avżati biex iffitxu l-attenzjoni tat-tabib tagħhom jekk ematurja makroskopika jew sintomi oħra bħal tagħmel l-awrina jew urġenza tal-awrina jiżviluppaw waqt it- trattament.

Sorveljanza tal-funzjoni tal-fwied

Kien hemm rapporti rari ta’ disfunzjoni epatoċellolari waqt l-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq (ara sezzjoni 4.8). Għalhekk, huwa rakkomandat li, pazjenti kkurati b’pioglitazone jagħmlu sorveljanza perjodika tal-enżimi tal-fwied. L-enżimi tal-fwied għandhom jiġu ċċekkjati qabel ma tinbeda terapija b’pioglitazone f’kull pazjent. Terapija b’pioglitazone m’għandiex tinbeda f’pazjenti b’livelli miżjuda ta’ l-enżimi tal-fwied fil-linja bażika (ALT > 2.5 X l-ogħla limitu tan-normal) jew b’xi evidenza oħra ta’ mard tal-fwied.

Wara l-bidu tat-terapija b’pioglitazone, huwa rakkomandat li l-enżimi tal-fwied ikunu sorveljati

Disturbi fl-għajnejn

perjodikament ibbażat fuq ġudizzju kliniku. Jekk il-livelli ta’ ALT jiżdiedu sa 3 X l-ogħla limitu tan- normal waqt it-terapija b’pioglitazone, il-livelli ta’ l-enżimi tal-fwied għandhom jerġu jiġu ċċekkjati mill-aktar fis possibli. Jekk il-livelli ta’ ALT jibqgħu > 3 X l-ogħla limitu tan-normal, it-terapija għandha titwaqqaf. Jekk xi pazjent jiżviluppa sintomi li jissuġġerixxu disfunzjoni epatika, li jistgħu jinkludu tqallih mhux spjegat, rimettar, uġigħ addominali, għejja, anoressija u/jew awrina skura, l-enżimi tal-fwied iridu jiġu ċċekkjati. Id-deċiżjoni dwar jekk il-pazjent għandux jitkompla bit-terapija b’pioglitazone għandha tiġi ggwidata minn ġudiżżju kliniku sakemm isiru l-valutazzjonijiet tal-laboratorju. Jekk tkun osservata s-suffejra, il-mediċina għandha titwaqqaf.

Żieda fil-piż

Fi provi kliniċi b’pioglitazone kien hemm evidenza ta’ żieda fil-piż relatata mad-doża, li setgħet kienet minħabba akkumulazzjoni ta’ xaħam u f’xi każijiet assoċjata ma’ żamma ta’ fluwidu. F’xi każijiet żieda fil-piż tista’ tkun sintomu ta’ insuffiċjenza kardijaka, għalhekk il-piż għandu jiġi sorveljat mill-

viċin. Parti mill-kura ta’ dijabete hija kontroll tad-dieta. Il-pazjenti għandhom jiġu rakkomandati biex isegwu b’reqqa dieta li tikkontrolla l-ammont ta’ kaloriji.awtorizzat Ematoloġija

Kien hemm tnaqqis żgħir fil-medja ta’ emoglobina (tnaqqis relattiv ta’ 4 %) u ematokrita (tnaqqis relattiv ta’ 4.1 %) waqt terapija b’pioglitazone, konsistenti ma’ emodiluzzjoni. Tibdiliet simili dehru fi provi kkontrollati komparattivi b’pioglitazone f’pazjenti kkurati b’metformin (tnaqqis relattiv fl-emoglobina 3 – 4 % u fl-ematokrita 3.6 – 4.1 %) u fi kwantità inqas b’sulphonylurea u bl-insulina (tnaqqis relattiv fl-emoglobina 1 – 2 % u fl-ematokrita 1 – 3.2 %).

f’terapija mill-ħalq doppja jew tripla ma’ mediċina tat-tip sulphonylurea jew f’terapija doppja

Ipogliċemija

 

adux

 

 

 

ħ

Bħala konsegwenza ta’ żieda fis-sensittività għall-insulina, pazjenti li qed jirċievu pioglitazone

 

m’g

 

mal-insulina jistgħu jkunu f’riskju ta’ ipogliċemlija relatat mad-doża, u tista’ tkun neċessarja tnaqqis fid-doża tal-mediċina tat-tip sulphonylurea jew tal-insulina.

Rapporti ta’ wara t-tqegħid fis-suqċta’inaliżvilupp jew irkadar ta’ edima makulari dijabetika bi tnaqqis fl-akutezza viżiva ġew irrappurtati b’ thiazolidinediones, inkluż pioglitazone. Ħafna minn dawn il- pazjenti rrappurtaw edima p rifirika fl-istess ħin. Mhux ċar jekk hemmx assoċjazzjoni diretta bejn

pioglitazone u l-edima akulari iżda t-tobba għandhom joqgħodu attenti għall-possibilità ta’ edima

Kienet osservataProdottżieda fl-inċidenza ta’ fratturi fl-għadam fin-nisa f’analiżi globali ta’ reazzjonijiet

makulari jekk il-pazjen i jirrappurtawmedi

disturbi fl-akutezza viżiva; għandha tiġi kkunsidrata referenza

oftalmoloġika xierqa. Oħrajn

avversi ta’ fratturi fl-għadam miksuba minn provi kliniċi każwali, ikkontrollati u double blind b’aktar minn 8,100 pazjent ikkurat b’pioglitazone u 7,400 pazjent ikkurat bi prodott paragun, fuq kura sa

3.5 snin.

Fratturi kienu osservati f’2.6 % ta’ nisa li kienu qed jieħdu pioglitazone meta mqabbel ma’ 1.7 % tan-nisa kkurati bi prodott paragun. Ma kienux osservati żidiet fir-rati ta’ fratturi fl-irġiel kkurati b’pioglitazone (1.3%) meta mqabbel mal-prodott paragunabbli (1.5 %).

L-inċidenza ta’ fratturi kkalkulata kienet ta’ 1.9 fratturi kull 100 sena ta’ pazjent f’nisa kkurati b’pioglitazone u 1.1 fratturi kull 100 sena ta’ pazjent f’nisa kkurati bi prodott ta’ paragun. Iż-żieda osservata fir-riskju ta’ fratturi għan-nisa f’dan id-dataset fuq pioglitazone għalhekk huwa ta’ 0.8 ratturi kull 100 sena ta’ pazjent ta’ użu.

Fl-istudju PROactive dwar ir-riskju kardjovaskulari li dam 3.5 snin, 44/870 (5.1 %; 1.0 fratturi kull 100 sena ta’ pazjent) tal-pazjenti nisa kkurati b’pioglitazone kellhom esperjenza ta’ fratturi meta mqabbel ma’ 23/905 (2.5 %; 0.5 fratturi kull 100 sena ta’ pazjent) tal-pazjenti nisa kkurati bi prodott paragun. Ma kinietx osservata żieda fir-rata ta’ fratturi f’irġiel ikkurati b’pioglitazone (1.7 %) meta mqabbla ma’ prodott paragun (2.1 %).

Xi studji epidemjoloġiċi ssuġġerew riskju akbar ta’ ksur b’mod simili kemm fl-irġiel u n-nisa.

Ir-riskju ta’ fratturi għandu jiġi kkunsidrat fil-kura fit-tul ta’ pazjenti kkurati b’pioglitazone.

Bħala konsegwenza ta’ azzjoni msaħħa ta’ l-insulina, kura b’pioglitazone f’pazjenti bis-sindromu ta’ ovarji poliċistiċi jista’ jwassal għal bidu mill-ġdid tal-ovulazzjoni. Dawn il-pazjenti jistgħu jkunu f’riskju ta’ tqala. Il-pazjenti għandhom ikunu konxji tar-riskju ta’ tqala u jekk il-pazjenta tixtieq tinqabad tqila jew jekk it-tqala sseħħ, il-kura għandha titwaqqaf (ara sezzjoni 4.6).

ta’ glucose-galactose.

awtorizzat

Pioglitazone għandu jintuża b’attenzjoni waqt l-għotja fl-istess ħin ta’ inibituri (eż. gemfibrozil) jew

indutturi (eż. rifampicin) taċ-ċitokromju P450 2C8. Il-kontroll gliċemiku għandu jiġi sorveljat mill- viċin. Għandhom jiġu kkunsidrati aġġustament fid-doża ta’ pioglitazone fil-firxa ta’ dożaġġ rakkomandat jew bidliet fil-kura dijabetika (ara sezzjoni 4.5).

Il-pilloli Paglitaz fihom lactose monohydrate u għalhekk m’għandhomx jingħataw lill-pazjenti bi problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għall-galactose, defiċjenza Lapp l ctase jew assorbiment ħażin

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u foromaduxoħra ta’ interazzjoni

Studji dwar l-effett ta’ mediċini jew ta’ affarijiet oħra fuqħl-effett farmaċewtiku tal-prodott urew li pioglitazone m’għandu l-ebda effett rilevanti fuq il-farmakokinetika u l-anqas fuq il-farmakodinamika ta’ digoxin, warfarin, phenprocoumon u metformin.L-għotja ta’ pioglitazone flimkien ma’ mediċini

tat-tip sulphonylureas ma tidhirx li taffettwa il-farmakokinetika tal-mediċini tat-tip sulphonylurea.

Studji fil-bniedem jissuġġerixxu li m’hemm

m’g

-liebda induzzjoni taċ-ċitokromju prinċipali induċibbli

P450, 1A, 2C8/9 u 3A4. Studji in vitro wrew

i m’hemm l-ebda induzzjoni ta’ kull sottotip ta’

ċitokromju P450. Mhumiex mistenn ja ter zzjonijiet ma’ sustanzi metabolizzati minn dawn l-enżimi,

eż. kontraċettivi mill-ħalq, cyclosporinalin, mblokkaturi tal-kanali tal-kalċju, u inibituri ta’ HMGCoA

 

medi

reductase.

ċ

Huwa rrappurtat li l-għotja ta’ pioglitazone flimkien ma’ gemfibrozil (inibitur taċ-ċitokromju

għandha tiġi kkunsi rata (ara sezzjoni 4.4). Ħija rrappurtata li l-għotja ta’ pioglitazone flimkien ma’ rifampicin (induttur taċ-ċitokromju P450 2C8) twassal għal tnaqqis ta’ 54% fl-AUC ta’ pioglitazone. Jista’ jkun hemm bżonn li d-doża ta’ pioglitazone tiżdied meta rifampicin jingħata fl-istess ħin.

P450 2C8) twassal għall-żieda ta’ 3-darbiet fl-AUC ta’ pioglitazone. Minħabba li hemm potenzjal ta’ żieda fl-effettiProdottavversi rela ati mad-doża ta’ pioglitazone, jista’ jkun hemm bżonn ta’ tnaqqis fid-doża ta’ pioglitazone meta gemfibrozil jingħata fl-istess ħin. Sorveljanza mill-viċin tal-kontroll gliċemiku

Sorveljanza mill-viċin tal-kontroll gliċemiku għandha tiġi kkunsidrata (ara sezzjoni 4.4).

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx dejta biżżejjed fil-bniedem sabiex tiġi determinata is-sigurtà ta’ pioglitazone waqt it-tqala. Restrizzjoni tat-tkabbir tal-fetu kienet evidenti fi istudji b’pioglitazone fuq il-bhejjem. Dan kien attribwit għall-azzjoni ta’ pioglitazone li jnaqqas l-iperinsulinemija fl-omm u jżid ir-reżistenza għall-insulina li jseħħu waqt it-tqala u b’hekk inaqqas id-disponibilità tas-substrati metaboliċi għat-tkabbir tal-fetu. Ir-rilevanza ta’ dan il-mekkaniżmu fil-bnedmin mhix ċara u pioglitazone m’għandux jintuża fit-tqala.

Treddigħ

Intwera li pioglitazone jinstab fil-ħalib ta’ firien li qed ireddgħu. Mhux magħruf jekk pioglitazone jitneħħiex fil-ħalib tal-bniedem. Għalhekk, pioglitazone m’għandux jingħata lill-nisa li qed ireddgħu.

Fertilità

Ma kien hemm l-ebda effet fuq l-indiċi ta’ kopulazzjoni, mili jew fertilità fi studji ta’ fertilita fl-annimali.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Pioglitazone m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila ta' sewqan u l-użu ta’ magni. Madankollu il-pazjenti li jesperjenzaw disturbi viżivi għandhom ikunu kawti waqt is-sewqan jew tħaddim ta’magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

-

Komuni (≥ 1/100 sa < 1/10)

 

awtorizzat

Reazzjonijiet avversi rrappurtati aktar (> 0.5 %) milli fil-plaċebo u f’aktar minn każ żolat f’pazjenti li

qed jirċievu pioglitazone fi studji double-blind huma mniżżla hawn taħt bis-sistema ta’ terminu

ppreferut MedDRA permeżż tas-sistema tal-klassifika tal-organi u frekwenza ass luta. Il-frekwenzi

huma definiti bħala:

 

 

-

Komuni ħafna (≥ 1/10)

 

 

-

Mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100)

 

 

-

Rari (≥ 1/10,000 sa< 1/1,000);

ħ

 

-

Rari ħafna (< 1/10,000)

 

-

Mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli)adux.

 

 

 

m’g

 

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa għandhom jitniżżlu skond is-serjetà tagħhom.

L-effetti li għandhom l-għola inċidenza u li huma l-aktar serji għandhom jitniżżlu l-ewwel, segwiti

 

 

 

inali

 

 

 

 

minn dawk bl-inqas inċidenza u anqas serji.

li

 

 

 

 

Lista f’tabella ta’ reazzjonijiet avversi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effetti mhux

Frekwenzaċta’ effetti mhux mixtieqa ta’ pioglitazone b’regimen ta’

 

mixtieqa

trattam nt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InfezzjonijietProdottu

 

 

 

 

 

 

 

Taħlita

 

 

Monoterapija

 

ma’

 

 

ma’

 

ma’

ma’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metformin

Sulpho-

 

metformin u

insulina

 

 

 

 

 

 

 

 

nylurea

 

sulpho-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nylurea

 

 

infestazzjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infezzjoni

komuni

 

komuni

komuni

 

komuni

komuni

 

fil-passaġġ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

respiratorju ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bronkite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

 

sinusite

mhux komuni

 

mhux

 

 

mhux

 

mhux

mhux

 

 

 

 

 

komuni

komuni

 

komuni

komuni

 

Disturbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tad-demm u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tas-sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

limfatika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anemija

 

 

komuni

 

 

 

 

 

 

Effetti mhux

 

Frekwenza ta’ effetti mhux mixtieqa ta’ pioglitazone b’regimen ta’

mixtieqa

 

trattament

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taħlita

 

 

 

 

Monoterapija

 

ma’

 

 

 

ma’

 

 

ma’

ma’

 

 

 

 

 

 

 

metformin

 

Sulpho-

 

metformin u

insulina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nylurea

 

sulpho-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nylurea

 

Disturbi fis-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sistema immuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sensittività

 

mhux

 

 

mhux

 

 

mhux

 

 

mhux

mhux

eċċessiva u

 

magħruf

 

 

magħruf

 

magħruf

 

magħruf

magħruf

reazzjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

allerġiċi1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

fil-metabolizmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u n-nutrizzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ipoglicemija

 

 

 

 

 

 

 

 

mhux

 

 

komuni

komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

 

 

ħafna

 

żieda fl-aptit

 

 

 

 

 

 

 

 

mhux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

 

 

 

 

 

Disturbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

fis-sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nervuża

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ipoesteżija

 

komuni

 

 

komuni

 

 

komuni

 

 

komuni

komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

uġigħ ta’ ras

 

 

 

 

komuni

 

 

mhuxħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

 

 

 

 

 

sturdament

 

 

 

 

 

 

li

 

ko uni

 

 

 

 

 

insonnja

 

mhux

 

 

mhux

 

mhux

 

 

mhux

mhux

 

 

 

komuni

 

inali

 

komuni

 

 

komuni

komuni

 

 

 

 

 

komuni

 

 

 

 

Disturbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fl-għajnejn

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

disturbi viżwali

komuni

 

 

komuni

 

 

mhux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

 

medi

 

 

 

 

 

komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

edima makulari3

mhux

 

 

mhux

 

 

mhux

 

 

mhux

mhux

 

 

 

magħruf

 

 

magħruf

 

magħruf

 

magħruf

magħruf

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

widnejn u fis-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labirintika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vertiġini

 

 

 

 

 

 

 

 

mhux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

 

 

 

 

 

Disturbi fil-qalb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

insuffiċjenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

tal-qalb 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neoplażmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bennini,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

malanni u dawk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mhux speċifikati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(inklużi ċesti u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

polipi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kanċer tal-

 

mhux

 

 

 

mhux

 

 

mhux

 

 

mhux

mhux

bużżieqa

 

komuni

 

 

 

komuni

 

 

komuni

 

 

komuni

komuni

Disturbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

respiratorji,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effetti mhux

Frekwenza ta’ effetti mhux mixtieqa ta’ pioglitazone b’regimen ta’

mixtieqa

trattament

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taħlita

 

 

Monoterapija

 

ma’

 

 

 

ma’

 

 

ma’

ma’

 

 

 

 

 

metformin

 

Sulpho-

 

metformin u

insulina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nylurea

 

sulpho-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nylurea

 

toraċiċi u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medjastinali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qtugħ ta’ nifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

Disturbi gastro-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intestinali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gass

 

 

 

mhux

 

 

komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u fit-tessuti ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

taħt il-ġilda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

għaraq

 

 

 

 

 

 

 

mhux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

 

 

 

 

 

Disturbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

muskolu-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skeletriċi u tat-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tessut konnettiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ksur ta’ għadam5

komuni

 

komuni

 

 

komuni

 

 

komuni

komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

artralġja

 

 

 

komuni

 

 

 

ħ

 

komuni

komuni

uġigħ fid-dar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

Disturbi

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

fil-kliewi u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

fis-sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

urinarja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ematurja

 

 

 

komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

glikosurja

 

ċ

 

 

mhux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proteina fl-awrina

 

medi

 

 

 

 

mhux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

 

 

 

 

 

Disturbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fis-sistema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riproduttiva u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fis-sider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

impotenza

 

 

 

komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġenerali u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kondizzjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ta’ mnejn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jingħata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

edima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħafna

għeja

 

 

 

 

 

 

 

mhux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

 

 

 

 

 

Investigazzjoniji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

żieda fil-piż 6

komuni

 

komuni

 

 

komuni

 

 

komuni

komuni

żieda fil-creatine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komuni

 

phosphokinase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effetti mhux

Frekwenza ta’ effetti mhux mixtieqa ta’ pioglitazone b’regimen ta’

mixtieqa

trattament

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taħlita

 

 

Monoterapija

 

ma’

 

ma’

 

ma’

ma’

 

 

 

 

metformin

 

Sulpho-

 

metformin u

insulina

 

 

 

 

 

 

 

nylurea

 

sulpho-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nylurea

 

fid-demm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

żieda ta’ lactic

 

 

 

 

 

mhux

 

 

 

dehydrogenase

 

 

 

 

 

komuni

 

 

 

żieda f’alanine

mhux

 

mhux

 

mhux

 

mhux

mhux

aminotransferase7

magħruf

 

magħruf

 

magħruf

 

magħruf

magħruf

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

1 Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva f’pazjenti kkurati b’pioglitazoneawtorizzatkienu appurtati wara li l- prodott tqiegħed fis-suq. Dawn ir-reazzjonijiet jinkludu anafilassi, anġjoedema u u tikarja.

2 Disturbi viżwali ġew irrappurtati l-aktar fil-bidu tal-kura u huma relatati ma’ tibdil fil-glucose fid-

demm minħabba alterazzjoni temporanja fit-turġidità u fl-indiċi refrattiv t l-lenti kif osservat b’aġenti

ipogliċemiċi oħra.

adux

 

3 Edima kienet irrappurtata f’6 – 9 % tal-pazjenti kkurati b’pioglitazone fuq medda ta’ sena fi provi

kliniċi kkontrollati. Ir-rati ta’ edima għall-gruppi ta’ paragun (sulphonylurea, metformin) kienu ta’

2 - 5 %. Ir-rapporti ta’ edima ġeneralment kienu ħfief al moderati u normalment ma kienux

jinħtieġu t-twaqqif tal-kura.

ħ

m’g

 

 

 

 

Fi provi kliniċi kkontrollati, l-inċidenza ta’ rapporti ta’ insuffiċjenza tal-qalb b’kura b’pioglitazone

 

 

li

kienet l-istess bħall-gruppi ta’ kura bil-plaċebo, metformin u sulphonylurea, iżda żdiedet meta ntuża

f’terapija kombinata ma’ insulina. Fi studjuinalidwar ir-riżultat f’pazjenti b’mard makrovaskulari maġġuri minn qabel, l-inċidenza ta’ insuffiċje za serja tal-qalb kienet 1.6% għola b’pioglitazone milli bil-plaċebo, meta miżjudmedima’ terapċja li tinkludi insulina. Madankollu, dan ma wassalx għal żieda fil- mortalità f’dan l-istudju. F’dan l- studju f’pazjenti li qed jirċievu pioglitazone u l-insulina, kien osservat persentaġġ ogħla ta’ pazjenti b’insuffiċjenza tal-qalb f’pazjenti li għandhom ≥ 65 sena meta mqabbla ma’dawk iżgħar inn 65 sena (9.7% meta mqabbla ma’4.0%). F’pazjenti fuq l-insulina

mingħajr pioglitazone l-inċidenża ta’insuffiċjenza tal-qalb kienet 8.2% f'dawk ≥ 65 sena meta mqabbla ma’ 4.0% Prodottf’pazjenti li għandhom inqas minn 65 sena. Insuffiċjenza tal-qalb kienet irrappurtata bl-użu ta’ pioglitazone wara t-tqegħid fis-suq u aktar ta’ spiss meta pioglitazone intuża flimkien ma’ insulina

jew f’pazjenti b’passat ta’ insuffiċjenza kardijaka.

5Twettqet analiżi ta’ tagħrif miġbur ta’ rapporti ta’ effetti mhux mixtieqa ta’ fratturi fl-għadam minn provi kliniċi każwali, ikkontrollati b’paragun, u double blind b’aktar minn 8,100 pazjent fil-gruppi kkurati b’pioglitazone u 7400 pazjent fil-gruppi kkurrati bi prodott paragun li damu sa 3.5 snin. Kienet osservata rata akbar ta’ fratturi fl-għadam f’nisa li kienu qed jieħdu pioglitazone (2.6 %) meta mqabbla mal-paragun (1.7 %). Ma kienux osservati żidiet fir-rati ta’ fratturi fl-irġiel kkurati b’pioglitazone

(1.3 %) meta mqabbel mal-prodott ta’ paragun (1.5 %). Fl-istudju PROactive ta’ 3.5 snin, 44/870 (5.1 %) tal-pazjenti nisa kkurati b’pioglitazone kellhom esperjenza ta’ fratturi meta mqabbel ma’ 23/905 (2.5 %) tal-pazjenti nisa kkurati bi prodott paragun. Ma kinietx osservata żieda fir-rata ta’ fratturi f’irġiel ikkurati b’pioglitazone (1.7 %) meta mqabbla ma’ prodott paragun (2.1 %).

6Fi provi attivi kkontrollati ta’ paragun, iż-żieda medja fil-piż bi pioglitazone mogħti bħala monoterapija kienet ta’ 2 – 3 kg fuq medda ta’ sena. Dan huwa simili għal dak sservat fi grupp attiv ta’ paragun b’sulphonylurea. Fi provi ta’ taħlita, pioglitazone miżjud ma’ metformin wassal għall-żieda medja fil-piż fuq medda ta’ sena ta’ 1.5 kg u miżjud ma’ sulphonylurea ta’ 2.8 kg. Fi gruppi ta’ paragun, iż-żieda ta’ sulphonylurea ma’ metformin wasslet għall-żieda medja fil-piż ta’ 1.3 kg u

ż-żieda ta’ metformin ma’ sulphonylurea għall-tnaqqis medju fil-piż ta’ 1.0 kg.

7Fi provi kliniċi b’pioglitazone l-inċidenża ta’ elevazzjonijiet ta’ ALT aktar minn tlett darbiet l-għola limitu tan-normal kienet daqs il-plaċebo iżda inqas minn dik li deheret fil-grupp ta’ paragun b’metformin jew b’sulphonylurea. Livelli medji tal-enżimi tal-fwied naqsu b’kura bi pioglitazone. Każijiet rari ta’ żieda fl-enżimi tal-fwied u disfunzjoni epatoċellolari seħħew fl-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq. Minkejja li f’każijiet rari ħafna kien irrappurtat riżultat fatali, relazzjoni kawżali ma ġietx stabbilita.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

kuljum. Id-doża massima rrappurtata ta’ 120 mg/kuljum għal erbat ijiem,awtorizzatu wara 180 mg/kuljum għal sebat ijiem ma kienet assoċjat ma’ l-ebda sintomi.

Sintomi

Fi studji kliniċi, pazjenti ħadu pioglitazone f’doża aktar mill-għola doża rakk mandata ta’ 45 mg

Ipogliċemija tista’ sseħħ f’għotja flimkien ma’ sulphonylureas jew insulina.

Ġestjoni

 

 

Miżuri ta’ sapport sintomatiku u ġenerali għandhom jittieħdu f’każ ta’ doża eċċesiva.

 

 

 

adux

 

 

ħ

5.

PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

 

5.1

Proprjetajiet farmakodinamiċi

m’g

 

li

 

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċ

i li jittieħdu fid-dijabete, mediċini li jbaxxu l-glucose

fid-demm, minbarra l-insulini; kodi ATC: A10BG03.

 

 

inali

 

 

ċ

 

 

Mekkaniżmu ta’ azzjoni medi

L-effetti ta’ pioglitazone jistgħu jkunu medjati minn tnaqqis fir-reżistenza għall-insulina. Pioglitazone

mill-fwied u żżid it-tneħħijja periferali ta’ glucose f’każ ta’ reżistenza għall-insulina.

jidher li jaħdem permezz ta’ attivazzjoni ta’ riċetturi nuklejari speċifiċi (peroxisome proliferator activated receptorProdottgamma) li jwassal għal żieda fis-sensittività għall-insulina tal-fwied, xaħam u ċelloli tal-muskoli skeletrali fl-annimali. Kura b’pioglitazone intweriet li tnaqqas il-ħruġ ta’ glucose

Effetti farmakodinamiċi

Kontroll gliċemiku waqt is-sawm jew wara l-ikel jitjieb f’pazjenti b’dijabete mellitus tat-tip 2. Il-kontroll gliċemiku mtejjeb huwa assoċjat ma’ tnaqqis fil-konċentrazzjonijiet fil-plażma tal-insulina kemm waqt is-sawm kif ukoll wara l-ikel.

Effikaċja klinika u sigurtà

Prova klinika ta’ pioglitazone vs. gliclazide bħala monterapija ġiet estiża għal sentejn sabiex jiġi studjat il-ħin sal-falliment tal-kura (definit bħala d-dehra ta’ HbA1c ≥ 8.0 % wara l-ewwel sitt xhur ta’ terapija). Analiżi Kaplan-Meier wriet ħin iqsar għall-falliment tal-kura f’pazjenti kkurati b’gliclazide, meta mqabbla ma’ pioglitazone. Wara sentejn, il-kontroll gliċemiku (iddefinit bħala HbA1c < 8.0 %) inżamm f’69 % tal-pazjenti kkurati b’pioglitazone, meta mqabbla ma’ 50% tal-pazjenti fuq gliclazide. Fi studju ta’ sentejn b’terapija kombinata li qabbel pioglitazone ma’ gliclazide meta miżjuda ma’ metformin, il-kontroll gliċemiku mkejjel bħala it-tibdil medju mill-linja bażika ta’ HbA1c kien simili bejn il-gruppi ta’ kura wara l-ewwel sena. Ir-rata ta’ deterjorazzjoni ta’ HbA1c waqt it-tieni sena kienet inqas b’pioglitazone milli b’gliclazide.

Fi prova kkontrollata bil-plaċebo, pazjenti b’kontroll gliċemiku inadegwat minkejja perjodu ta’ ottimizzazzjoni b’insulina ta’ 3 xhur, kienu każwali għal pioglitazone jew plaċebo għal 12-il xahar. Pazjenti li rċevew pioglitazone kellhom tnaqqis medju f’HbA1c ta’ 0.45 % meta mqabbel ma’ dawk li komplew fuq l-insulina biss, u fil-grupp ikkurat b’pioglitazone kien hemm tnaqqis fid-doża tal- insulina.

Analiżi HOMA juri li pioglitazone itejjeb il-funzjoni taċ-ċellola beta kif ukoll iżid is-sensittività għall-insulina. Studji klinċi ta’ sentejn urew żamma ta’ dan l-effett.

Fi provi kliniċi ta’ sena, pioglitazone b’mod konsistenti wassal għal tnaqqis statistikament sinifikanti fil-proporzjon ta’ albumin/creatinine meta mqabbel mal-linja bażika.

L-effett ta’ pioglitazone (45 mg monoterapija vs. plaċebo) kien studjat fi prova żgħira ta’ 18-il ġimgħa

f’pazjenti bid-dijabete tat-tip 2. Pioglitazone kien assoċjat ma’ żieda sinifikanti fil-piż. Xaħam fil-vixxri naqas b’mod sinifikanti, filwaqt li kien hemm żieda fil-massaawtorizzatta’ xaħam ekstra- ddominali. Tibdiliet simili fid-distribuzzjoni tax-xaħam fil-ġisem b’pioglitazone saru flimkien ma’ titjib

fis-sensittività għall-insulina. Fil-biċċa l-kbira tal-provi kliniċi, kienu osservati tnaqq s fit-triġliċeridi totali fil-plażma u fil-fatty acids ħielsa, u żieda fil-livelli ta’ HDL-kolesterol meta mqabbel mal-plaċebo, b’żiediet żgħar, iżda klinikament rilevanti fil-livelli ta’ LDL-k les erol. Fi provi kliniċi li damu sa sentejn, pioglitazone naqqas it-triġliċeridi totali fil-plażma u l-fatty acids ħielsa, u żied l- livelli ta’ HDL kolesterol, meta mqabbel mal-plaċebo, metformin jew glicl zide. Pioglitazone ma wassalx għall-żieda statistikament sinifikanti fil-livell ta’ LDL cholesterol meta mqabbel mal-plaċebo, filwaqt li tnaqqis kien osservat b’metformin u gliclazide. Fi studju ta’ 20 ġimgħa, minbarra li naqqas it-triġliċeridi waqt is-sawm, pioglitazone naqqas l-ipertrigliċeri emija wara l-ikel permezz ta’ effett

 

ħ

kemm fuq it-trigliċeridi assorbiti kif ukoll fuq dawk prodotti mill-fwied. Dawn l-effetti kienu

indipendenti mill-effetti ta’ pioglitazone fuq il-gliċemija u kienuaduxdifferenti b’mod statistikament

sinifikanti minn dawk ta’ glibenclamide.

m’g

 

Fi PROactive, studju dwar l-effett kardjovaskuliar , 5238 pazjent b’dijabete mellitus tat-tip 2 u b’mard makrovaskulari maġġur li kien hemm minn qabel kienu każwali għal pioglitazone jew plaċebo li kienu miżjuda ma’ terapija anti-dijabetika u inalik rdjovaskulari eżistenti, sa 3.5 snin. Il-popolazzjoni taħt studju kellha eta’ medja ta’ 62 sena; it-tul medju t d-dijabete kienet ta’ 9.5 snin. Madwar terz tal-pazjenti kienu qed jirċievu l-insulina flimkienċma’ metformin u jew mediċina tat-tip sulphonylurea. Biex ikunu eliġibbli, il-pazjenti ried ikollhommediwaħda jew aktar minn dawn li ġejjin: infart mijokardiku, puplesija, intervent kardijaku perkutanju j w bypass bi graft tal-arterja koronarja, sindromu koronarju akut, mard koronarju arterjali, jew mard tal-arterji periferali miżduda. Kważi nofs il-pazjenti kellhom minn qabel

antagonisti ta’ angiotensin II, imblokkaturi tal-kanali tal-kalċju, nitrati, dijuretiċi, aspirina, statins, fibrates).

infart mijokardijaku u madwar 20% kellhom puplesija. Madwar nofs il-popolazzjoni taħt studju kellhom minnProdotttal-inqas nejn minn dawn il-kriterji ta’ dħul ta’ passat kardjovaskulari. Kważi s-soġġetti kollha (95%) kienu qed jirċievu prodotti mediċinali kardjovaskulari (imblokkaturi beta, inibituri ACE,

Għalkemm l-istudju falla fil-mira primarja tiegħu, li kienet magħmula mill-kawżi kollha ta’ mortalità, infart mijokariku mhux fatali, puplesija, sindromu koronarju akut, amputazzjoni maġġura tas-sieq, rivaskularizzazzjoni koronarja u rivaskularizzazzjoni tas-sieq, ir-riżultati ssuġġerixxu li m’hemmx periklu kardjovaskulari dwar l-użu ta’ pioglitazone fit-tul. Madankollu, l-inċidenza ta’ edima, żieda fil-piż u insuffiċjenza tal-qalb żdiedu. Ma kienetx osservata żieda fil-mortalità minn insuffiċjenza tal- qalb.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini neħħiet l-obbligu li r-riżultati ta’ studji jiġu ppreżentati bl’Pioglitazone fis-sottogruppi kollha tal-popolazzjoni pedjatrika ta’ Tip 2 Diabetes Mellitus. Ara sezzjoni 4.2 għall-aktar informazzjoni fuq l-użu pedjatriku.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Wara għotja mill-ħalq, pioglitazone jiġi assorbit malajr, u l-għola konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’ pioglitazone mhux mibdul normalment jintlaħqu sagħtejn wara l-għotja. Żieda proporzjonali fil-konċentrazzjoni fil-plażma kienet osservata f’dozi minn 2 – 60 mg. Stat stabbli jintlaħaq wara 4 – 7 ijiem ta’ dożaġġ. Dożaġġ ripetut ma jwassalx f’akkumulazzjoni tal-mediċina jew tal-metaboliti. L- assorbiment mhux influwenzat mit-teħid ta’ ikel. Il-bijodisponibilità assoluta hija aktar minn 80 %.

Distribuzzjoni

Il-volum stmat ta’ distribuzzjoni fil-bnedmin huwa ta’ 0.25 l/kg.

Pioglitazone u l-metaboliti attivi kollha huma marbuta b’mod estensiv mal-proteini fil-plażma (>99 %).

Bijotrasformazzjoni

awtorizzat

M-II hija minima.

Pioglitazone jgħaddi minn metaboliżmu epatiku estensiv permeżż ta’ idroksilazzjoni tal-gruppi ta’ aliphatic methylene. Dan isir primarjament permeżż taċ-ċitokromju P450 2C8, għalkemm isoformi oħra jistgħu jkunu involuti f’ammont inqas. Tlieta mis-sitt metaboliti identifikati huma attivi (M-II, M-III, u M-IV). Meta l-attività, konċetrazzjonijiet u twaħħil mal-proteini ji ieħdu f’konsiderazzjoni, pioglitazone u l-metabolita M-III ikkontribwew l-istess għall-effikaċja. Fuq din il-bażi, il-kontribut ta’ M-IV għall-effikaċja huwa madwar tliet-darbiet dik ta’ pioglitazone, filw qt li l-effikaċja relattiva ta’

 

adux

Studji in vitro ma wrew l-ebda evidenza li pioglitazone jinibixxi xi sottotip taċ-ċitokromju P450.

ħ

M’hemm l-ebda induzzjoni tal-isożimi prinċipali ta’ P450 induċibbli 1A, 2C8/9, u 3A4 fil-bniedem.

m’g

 

Studji dwar interazzjoni wrew li pioglitazone m’għandu l-ebda effett relevanti la fuq il-

farmakokinetika u lanqas fuq il-farmakodinamika ta’ digoxin, warfarin, phenprocoumon u metformin. L-għotja ta’ pioglitazone flimkien ma’ gemfibrozlil (inibitur taċ-ċitokromju P450 2C8) jew ma’ rifampicin (induttur taċ-ċitokromju P450 2C8) huwa rrappurtat li jżid jew inaqqas, rispettivament, il-konċentrazzjoni fil-plażma ta’ pioglit zone (ara sezzjoni 4.5).

Eliminazzjoni

inali

 

 

ċ

Wara għotja mill-ħalq ta’ pioglitazone radjulabiljat lill-bniedem, it-tikkettjar miġbur kien l-aktar

fl-ippurgar (55 %) u f’ammontmediinqas fl-awrina (45 %). Fl-annimali, jista’ jiġi osservat ammont żgħir

Persuni akbar fl-età

biss ta’ pioglitazone mhux ibdul fl-awrina jew fl-ippurgar. Il-half-life medja ta’ eliminazzjoni mill-plażmaProdottta’ piogli azone mhux mibdul fil-bniedem hija 5 sa 6 sigħat u għall-metaboliti attivi kollha tiegħu, 16 sa 23 siegħa.

Il-farmakokinetika fi stat stabbli ta’ pazjenti b’eta’ ta’ 65 sena jew aktar hija simili għal dik f’pazjenti żgħar.

Indeboliment renali

F’pazjenti b’indeboliment renali, il-konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’ pioglitazone u l-metaboliti tiegħu huma inqas minn dawk li dehru f’soġġetti b’funzjoni renali normali, iżda t-tneħħija mill-ħalq tas-sustanża oriġinali hija simili. Għalhekk il-konċentrazzjoni ta’ pioglitazone ħieles (mhux marbut) baqgħet ma nbidletx.

Indeboliment epatiku

Il-konċentrazzjoni totali fil-plażma ta’ pioglitazone ma mbidletx, iżda b’volum ta’ distribuzzjoni miżjud. Tneħħija intrinsika hija għalhekk imnaqqsa, flimkien ma’ porzjon ikbar ta’ pioglitazone mhux

marbut.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Fi studji tossikoloġiċi, l-espansjoni tal-volum tal-plażma permeżz ta’ emodiluzzjoni, anemija u ipertrofija kardijaka eċċentrika riversibbli kienet apparenti b’mod konsistenti wara dożaġġ ripetut fil-ġrieden, firien, klieb u xadini. Kienet osservata wkoll żieda fid-depożizzjoni u l-infiltrazzjoni tax-xaħam. Dawn is-sejbiet kienu osservati fi speċi differenti b’konċentrazzjonijiet

fil-plażma 4 darbiet l-espożizzjoni klinika. Restrizzjoni fit-tkabbir tal-fetu kienet apparenti fi studji fl-annimali b’pioglitazone. Dan kien attribwit lill-azzjoni ta’ pioglitazone li tnaqqas l-iperinsulinemija fl-omm u liż-żieda fir-reżistenza għall-insulina li sseħħ waqt it-tqala, li b’hekk inaqqsu d-disponibilità ta’ substrati metaboliċi għat-tkabbir tal-fetu.

Pioglitazone ma kellux potenzjal ġenotossiku f’sensiela kompluta ta’ analiżi ġenotossika in vivo u in

vitro. Żieda fl-inċidenza ta’ iperplażja (rġiel u nisa) u ta’ tumuri (rġiel) fl-epitilju tal-bużżieqa tal-awrina kienet apparenti fil-firien ikkurati b’pioglitazone sa sentejn. awtorizzat Il-formazzjoni u l-preżenza ta’ kalkuli fis-sistema urinarja b’irritazzjoni sussegwenti u iperplażja ġie

postulat bħala l-bażi mekkanistiku għar-rispons tumuroġeniku osservat fil-firien irġiel. Studju mekkanistiku ta’24 xahar fil-firien irġiel wera’ li l-amministrazzjoni ta' piogli az ne rriżulta f'inċidenza akbar ta’ bidliet iperplażji fil-bużżieqa tal-awrina. Dieta ta’ aċidifikazzjoni naqset b’mod sinifikanti iżda ma neħħitx l-inċidenza ta’ tumuri. Il-preżenza ta’microkrist lli ħraxet ir-rispons iperplastiku imma ma kienx meqjus bħala l-kawża primarja ta' bidliet iperplażji. Ir-rilevanza għall-bniedem tar-riżultati tumuroġenici fil-far raġel ma tistax tiġi eskluża.

 

 

 

ħ

Fl-ebda sess ma kien hemm rispons tumuroġeniku fil-ġrieden. Fil-klieb jew xadini kkurat

bil-pioglitazone sa 12-il xahar ma dehritx iperplażja tal-bużżieqaaduxtal-awrina.

 

 

 

m’g

F’mudell tal-annimali ta’ adenomatous polyposis fa iljali (FAP), kura b’żewġ thiazolidinediones oħra

 

 

 

li

żiedet il-multipliċità tat-tumuri fil-musrana. Ir-r evanza ta’ dawn ir-riżultati mhux magħrufa.

 

 

 

inali

Rapport ta’ Stima tar-Riskju Ambjentali (ERA): l-ebda impatt ambjentali huwa antiċipat mill-użu

kliniku ta’ pioglitazone.

ċ

 

 

6.

medi

 

TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1

Prodott

 

 

Lista ta’ eċċipjen i

 

 

Lactose monohydrate

Hydroxypropyl cellulose (E463)

Croscarmell se s dium

Magnesium stearate (E572)

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali m’għandux bżonn ħażna speċjali.

6.5 In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Pakketti ta’ folji (folja ta’ OPA/Al/PVA – Al) pakketti ta’ 14, 28, 30, 56, 60, 90 u 98 pillola f’kaxxa. Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

L-ebda ħtiġijiet speċjali għar-rimi.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Is-Slovenja

90 pillola: EU/1/11/721/020

 

awtorizzat

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

14-il pillola: EU/1/11/721/015

 

 

28 pillola: EU/1/11/721/016

 

 

30 pillola: EU/1/11/721/017

 

 

56 pillola: EU/1/11/721/018

 

 

60 pillola: EU/1/11/721/019

adux

 

98 pillola: EU/1/11/721/021

 

 

 

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDIDħ TAL-AWTORIZZAZZJONI

 

 

m’g

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 21ta’ Marzu 2012

Data tal-aħħar tiġdid: JJ xahar SSSS

li

 

 

inali

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAL-KITBA

 

medi

 

Informazzjoni dettaljata dwar an ċl-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija

Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

Prodott

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati