Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pelzont (laropiprant / nicotinic acid) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - C10AD52

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaPelzont
Kodiċi ATCC10AD52
Sustanzalaropiprant / nicotinic acid
ManifatturMerck Sharp

1. ISEM

TAL-PRODOTT MEDIĊINALI
Pelzont 1,000 mg/20 mg pilloli li jerħu l-mediċina b’mod modifikat.

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat fiha 1,000 mg ta’ aċidu nikotiniku u 20 mg ta’ laropiprant.
Eċċipjent(i) b’effett magħruf:
Kull pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat fiha 128.4 mg ta’ lactose monohydrate. Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat.

 

Pillola bajda għal offwajt, għamla ta’ kapsula, li għandha “552” ibbuzzat fuq naħa waħda.

 

 

awtorizzat

4.

TAGĦRIF KLINIKU

ħadux

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

Pelzont huwa indikat għat-trattament tad-dislipidemija,m’gb’mod partikolari f’pazjenti adulti li għandhom dislipidemija mħallta kkombinata (likkaratterizzata minn livelli għolja ta’ LDL-kolesterol u trigliċeridi u HDL-kolesterol baxx) uinalif’pazjenti adulti b’iperkolesterolemija primarja (eterozigote familjali u mhux familjali).

Pelzont għandu jintuża filmedi-pazjenti flċmk en ma’ inibituri HMG-CoA reductase (statins), meta l-effett tat-tbaxxija tal-kolesterol ta’ monoterapija b’inibitur HMG-CoA reductase ma jkunx adegwat. Huwa jista’ jintuża bħala monoterapija f’dawk il-pazjenti biss li fihom l-inibituri HMG-CoA reductase jkunu kkunsidrati bħala mhux xierqa jew mhux ittollerati. Dieti u trattamenti oħra mhux farmakoloġiċi (eż.

eżerċizzju, tnaqqis fil-piż) għandhom jitkomplew matul it-terapija bi Pelzont.

4.2 PożoloġijaProdottu metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Id-doża tal-bidu hija pillola waħda li terħi l-mediċina b’mod modifikat (1,000 mg aċidu nikotiniku/20 mg laropiprant) darba kuljum. Wara erba’ ġimgħat, huwa rakkomandat li l-pazjenti jitmexxew għad- doża ta’ manteniment ta’ 2,000 mg/40 mg meħuda bħala żewġ pilloli li jerħu l-mediċini b’mod modifikat (1,000 mg/20 mg kull waħda) darba kuljum. Dożi akbar minn 2,000 mg/40 mg kuljum ma ġewx studjati u għalhekk mhumiex rakkomandati.

Jekk Pelzont ma jitteħidx għal inqas minn 7 ijiem konsekuttivi, il-pazjenti jistgħu jerġgħu jibdew it- terapija bl-aħħar doża mogħtija. Jekk Pelzont ma jitteħidx għal 7 ijiem konsekuttivi jew aktar, il-bidu mill-ġdid tat-terapija għandu jsir bid-doża ta’ 1,000 mg/20 mg għal ġimgħa, qabel ma wieħed jgħaddi għad-doża ta’ manteniment ta’ 2,000 mg/40 mg.

Dawk il-pazjenti li jaqilbu minn 2,000 mg jew aktar ta’ aċidu nikotiniku li jerħi l-mediċina bil-mod jistgħu jibdew Pelzont bid-doża ta’ 2,000 mg/40 mg. Il-pazjenti li jaqilbu minn anqas minn 2,000 mg ta’ aċidu nikotiniku li jerħi l-mediċina bil-mod għandhom jibdew it-terapija bid-doża tal-bidu ta’ 1,000 mg/20 mg u javvanzaw għal doża ta’ manteniment ta’ 2,000 mg/40 mg wara erba’ ġimgħat. Fil-

każ tal-pazjenti li jaqilbu minn aċidu nikotiniku ta’ rilaxx immedjat għal Pelzont, it-terapija għandha tinbeda bid-doża ta’ 1,000 mg/20 mg u tgħaddi għad-doża ta’ manteniment ta’ 2,000 mg/40 mg wara erba’ ġimgħat.

Pazjenti anzjani

M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fid-doża għall-pazjenti anzjani.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Pelzont ma ġietx stabbilita f’pazjenti pedjatriċi li għandhom anqas minn

18-il sena. Dejta mhux disponibbli.

Pazjenti b’insuffiċjenza tal-fwied jew tal-kliewi

L-użu ta’ Pelzont f’pazjenti b’insuffiċjenza tal-fwied jew tal-kliewi ma ġiex studjat. Bħal prodotti mediċinali oħra ta’ l-aċidu nikotiniku, Pelzont huwa kontra-indikat f’pazjenti li għandhom disfunzjoni

tal-fwied sinifikanti jew mhux spjegata. Huwa għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti b’insuffiċjenza talk liewi, minħabba li l-aċidu nikotiniku u l-metaboliti tiegħu jitneħħew primarjament mill-kliewi (ara sezzjonijiet 4.3, 4.4 u 5.2).

Terapija konkomitanti

awtorizzat

 

L-acetylsalicylic acid ma jipprovdi l-ebda tnaqqis addizzjonali tal-fawra ak ar minn dik miksuba bi

Pelzont. Għalhekk, mhux meħtieġ trattament bl-acetylsalicylic acid biex itaffi s-sintomi tal-fawra (ara sezzjoni 5.1).

prodotti mediċinali aċidużi bħall-aċidu nikotiniku, huwa r kkomandatadux li Pelzont jingħata > siegħa qabel jew > 4 sigħat wara l-għoti ta’ sekwestrant ta’ l-aċiduħbiljari (ara sezzjoni 4.5).

Minħabba li l-għoti fl-istess ħin ta’ sekwestranti ta’ l-aċidu biljari jista’ jnaqqas il-bijodisponibilità ta’

Metodu ta’ kif għandu jingħata

 

 

Il-pilloli għandhom jittieħdu sħaħ, mal-ikel, fi għaxija jew qabel l-irqad. Biex tippreserva l-

 

 

 

 

m’g

karatteristiċi li terħi l-mediċina b’mod mod f kat,lim’għandekx taqsam, tkisser, tfarrak jew tomgħod il-

 

 

 

inali

 

pilloli qabel ma tiblagħhom. Biex titnaqq s il-possibbiltà ta’ fawra, persuna għandha tevita li tixrob l-

alkoħol jew xarbiet sħan jew li tiekol kel pikkanti fil-ħin li jinbela’ l-prodott mediċinali.

4.3

Kontra-indikazzjonijiet

ċ

 

 

 

Sensittività eċċessiva għas-sustanzi attivi jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati

 

fis-sezzjoni 6.1.

medi

 

Prodott

 

 

 

Disfunzjoni tal-fwied sinifikanti jew mhux spjegata.

Mard attiv ta’ l-ulċera peptika.

 

Fsada a te jali.

 

 

 

4.4

Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Meta Pelzont jingħata fl-istess ħin ma’ statin, jekk jogħġbok irreferi għas-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott ta’ dak il-prodott mediċinali partikolari.

Effetti fuq il-fwied

Il-qlib minn aċidu nikotiniku (kristallin) ta’ rilaxx immedjat għal Pelzont ma ġiex studjat. Madankollu, seħħew każijiet ta’ tossiċità epatika severa, fosthom nekrosi epatika fulminanti, f’pazjenti li qalbu minn aċidu nikotiniku ta’ rilaxx immedjat għal aċidu nikotiniku li jaħdem fit-tul b’dożi ekwivalenti. Għalhekk, il-pazjenti li jaqilbu minn aċidu nikotiniku ta’ rilaxx immedjat għal Pelzont għandhom jinbdew bid-doża ta’ 1,000 mg/20 mg.

Pelzont għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti li jikkunsmaw kwantitajiet sostanzjali ta’ alkoħol u/jew li għandhom storja passata ta’ mard tal-fwied.

Bħal terapiji oħra li jbaxxu l-lipidi, il-prodotti mediċinali ta’ l-aċidu nikotiniku ġew assoċjati ma’ testijiet abnormali tal-funzjoni tal-fwied (ara sezzjoni 4.8). Iż-żidiet fit-transaminase kienu riversibbli malli twaqqfet it-terapija.

Huma rakkomandati testijiet tal-funzjoni tal-fwied qabel ma tinbeda t-terapija, kull 6 sa 12-il ġimgħa għall-ewwel sena, u perjodikament (eż. kull sitt xhur) minn hemm ’il quddiem. Il-pazjenti li jiżviluppaw żidiet fil-livelli ta’ transaminase għandhom jiġu mmonitorjati sakemm l-abnormalitajiet jitilqu. Jekk żieda fl-alanine aminotransferase (ALT) jew fl-aspartate aminotransferase (AST) ta’ ≥ 3 X ULN tippersisti, huwa rakkomandat tnaqqis fid-doża jew twaqqif ta’ Pelzont.

Effett fuq il-muskolu skeletriku

Każijiet rari ta’ mijopatija/rhabdomyolysis ġew assoċjati ma’ l-għoti fl-istess ħin ta’ dożi li jibdlu l- livell tal-lipidi ta’ aċidu nikotiniku (≥1,000 mg/kuljum) u inibituri HMG-CoA reductase (statins) (ara sezzjoni 4.8).

It-tobba li jikkunsidraw terapija kkombinata bl-istatins u Pelzont għandhomawtorizzatiqisu bil-għ qal il- vantaġġi u r-riskji potenzjali u għandhom jimmonitorjaw sewwa l-pazjenti għal kwalunkwe sinjali u

sintomi ta’ uġigħ, sensittività, jew dgħjufija fil-muskoli, b’mod partikolari matul l-ewwel xhur tat- terapija u meta d-doża ta’ xi wieħed mill-prodotti mediċinali tiżdied. F’si wazzj nijiet bħal dawn għandu jiġi kkunsidrat creatine kinase (CK) perjodiku fis-serum, iżda ma hemm l-ebda garanzija li tali monitoraġġ se jimpedixxi li sseħħ mijopatija severa.

Għandha tintuża kawtela f’pazjenti b’fatturi ta’ pre-dispożizzjoni għal rhabdomyolysis.

Età > 70 sena

adux

Indeboliment tal-kliewi

Ipotirojdiżmu mhux ikkontrollat

ħ

 

Storja personali jew familjari ta’ disturbi uskolari ereditarji

Storja preċedent ta’ tossiċità muskolari bi statinm’gjew fibrat

Abbuż mill-alkoħol.

li

Jekk iseħħ uġigħ muskolari, dgħjufija jewinalibugħawwieġ waqt li pazjent ikun qiegħed jirċievi Pelzont bi statin, għandhom jitkejlu l-livelli CKċtagħhom. Jekk dawn il-livelli jinstabu, fin-nuqqas ta’ eżerċizzju qawwi, li jkunu elevati ferm (> 5 x ULN), it-trattament għandu jitwaqqaf.

Razzamedi

F’analiżi interim tar-riżul a kliniċi ta’ studju li għadu għaddej, kumitat indipendenti ta’ monitoraġġ

tas-sigurtà identifikaProdottinċidenza ogħla milli mistennija ta’ mijopatija f’pazjenti Ċiniżi li kienu qegħdin jieħdu Pelzont u simvastatin 40 mg. Għaldaqstant, għandha tingħata attenzjoni meta jiġu kkurati

pazjenti Ċiniżi bi Pelzont mogħti flimkien ma’ simvastatin jew ma’ ezetimibe/simvastatin (b’mod partikolari dożi ta’ simvastatin ta’ 40 mg jew ogħla). Minħabba li r-riskju ta’ mijopatija bi statins huwa relatat mad-doża, l-użu ta’ Pelzont ma’ simvastatin 80 mg jew ma’ ezetimibe/simvastatin 10/80 mg mhuwiex rakkomandat f’pazjenti Ċiniżi. Mhuwiex magħruf jekk hemmx riskju miżjud ta’ mijopatija f’pazjenti Asjatiċi oħrajn ikkurati bi Pelzont mogħti fl-istess ħin ma’ simvastatin jew ma’ ezetimibe/simvastatin.

Disfunzjoni tal-fwied

Minħabba li l-aċidu nikotiniku u l-metaboliti tiegħu jitneħħew mill-kliewi, Pelzont għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti li jkollhom disfunzjoni tal-kliewi.

Effett fuq il-glukożju

Il-prodotti mediċinali ta’ l-aċidu nikotiniku ġew assoċjati ma’ żidiet fil-livelli ta’ glukożju fid-demm (ara sezzjoni 4.8). Il-pazjenti dijabetiċi jew potenzjalment dijabetiċi għandhom jiġu osservati mill- qrib. Jista’ jkun hemm bżonn ta’ aġġustament fid-dieta u/jew fit-terapija ipoglikemika.

Sindrome koronarju akut

Bħal fi prodotti mediċinali ta’ l-aċidu nikotiniku oħrajn, għandha tintuża kawtela meta Pelzont jintuża f’pazjenti b’anġina instabbli jew fil-fażi akuta ta’ MI, b’mod partikolari meta dawn il-pazjenti jkunu qegħdin jirċievu wkoll prodotti mediċinali vasoattivi bħal nitrati, imblokkaturi tal-kanali tal-kalċju, jew sustanzi ta’ imblokk adrenerġiċi.

Effetti ematoloġiċi

Bħal fi prodotti mediċinali ta’ l-aċidu nikotiniku oħrajn, Pelzont (2,000 mg/40 mg) ġie assoċjat ma’ tnaqqis żgħir fl-għadd tal-plejtlits (ara sezzjoni 4.8). Għalhekk, il-pazjenti sottoposti għal kirurġija għandhom jiġu evalwati b’attenzjoni.

Effett fuq l-aċidu uriku

Bħal fi prodotti mediċinali ta’ l-aċidu nikotiniku oħrajn, Pelzont (2,000 mg/40 mg) ġie assoċjat ma’ żidiet żgħar fil-livelli ta’ l-aċidu uriku (ara sezzjoni 4.8). Għalhekk, Pelzont għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti bil-gotta jew predisposti għaliha.

Bħal fi prodotti mediċinali ta’ l-aċidu nikotiniku oħrajn, pazjenti bi storjaawtorizzatta’ suffejra, disturbi epato- biljari jew ulċera peptika għandhom jiġu osservati mill-qrib (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.3).

Ipofosfatemja

Bħal fi prodotti mediċinali ta’ l-aċidu nikotiniku oħrajn, Pelzont kien assoċjat ma’ tnaqqis żgħir fil-

livelli ta’ fosfru. Għalhekk, il-pazjenti b’riskju għal ipofosfatemija għandhom j ġu sorveljati mill-qrib.

Informazzjoni oħra

Sustanza mhux attiva

 

 

 

Pelzont fih il-lattożju. Pazjenti bi problemi ereditarji rari t ’ intolleranza għall-galattożju, id-

 

 

 

adux

 

 

ħ

defiċjenza ta’ Lapp lactase jew assorbiment ħażin tal- lukożju-galattożju m’għandhomx jieħdu din il-

mediċina.

 

m’g

 

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti

 

oħrali u forom oħra ta’ interazzjoni

għalhekk dawn għandhom jiġu ev mediċinalitati mal-ħin ta’ inġestjoni ta’ Pelzont.

Ix-xorb tal-alkoħol jew ta’ xorb sħun jew it-teħid ta’ ikel pikkanti jista’ jkabbar l-effetti ta’ fawra u

 

ċ

 

 

L-aċidu nikotiniku

 

 

 

Effetti ta’ l-aċidu nikotiniku fuq prodotti mediċinali oħra

 

 

medi

 

 

Terapija kontra l-pressjoni għolja: L-aċidu nikotiniku jista’ jqawwi l-effetti ta’ sustanzi ta’ imblokk

ganglijoniċi uProdottprodotti mediċinali vasoattivi bħal nitrati, imblokkaturi tal-kanali tal-kalċju, u sustanzi li jimblokkaw ir-riċetturi adrenerġiċi, li jwassal għal pressjoni baxxa posturali.

Inibituri HMG-CoA reductase: Meta simvastatin jitħallat ma’ l-aċidu nikotiniku, kienet osservata żieda modesta fl-AUC u l-Cmax ta’ l-aċidu ta’ simvastatin (il-forma attiva ta’ simvastatin), li jista’ ma jkollhiex rilevanza klinika. L-interazzjoni farmakokinetika ta’ Pelzont ma’ l-istatins ġiet studjata biss b’simvastatin (ara sezzjoni 4.4).

Effetti ta’ prodotti mediċinali oħra fuq l-aċidu nikotiniku

Sekwestranti ta’ l-aċidu biljari: Minħabba li l-għoti fl-istess ħin ta’ sekwestranti ta’ l-aċidu biljari jista’ jnaqqas il-bijodisponibilità ta’ prodotti mediċinali aċidużi bħall-aċidu nikotiniku, huwa rakkomandat li Pelzont jingħata > siegħa qabel jew > 4 sigħat wara l-għoti ta’ sekwestrant ta’ l-aċidu biljari.

Supplimenti li fihom l-aċidu nikotiniku: Vitamini jew supplimenti nutrizzjonali oħra li fihom

(≥ 50 mg/ġurnata) ta’ aċidu nikotiniku (jew nicotinamide) ma ġewx studjati ma’ Pelzont. It-tobba għandhom jikkunsidraw l-ammont ta’ aċidu nikotiniku meħud mill-vitamini u s-supplimenti nutrizzjonali meta jordnaw Pelzont.

Interazzjonijiet tal-prodott mediċinali / testijiet tal-laboratorju: F’testijiet tal-glukożju fl-awrina, l- aċidu nikotiniku jista’ jagħti wkoll reazzjonijiet pożittivi foloz ma’ soluzzjoni tas-sulfat kupriku (reaġent ta’ Benedict).

Laropiprant

Effetti ta’ laropiprant fuq prodotti mediċinali oħra

Midazolam: Dożi multipli ta’ laropiprant 40 mg ma affettwawx il-farmakokinetika ta’ midazolam, substrat sensittiv ta’ CYP3A4. Għalhekk, laropiprant mhuwiex induttur jew inibitur ta’ CYP3A4. Madankollu, il-konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’ metabolit ta’ midazolam, 1'-hydroxymidazolam, żdiedu b’madwar darbtejn b’diversi dożi ta’ laropiprant. Minħabba li 1'-hydroxymidazolam huwa metabolit attiv, l-effett sedattiv ta’ midazolam jista’ jiżdied u għandha tintuża kawtela meta laropiprant jingħata fl-istess ħin ma’ midazolam.

Prodotti mediċinali oħra: L-għoti fl-istess ħin ta’ laropiprant 40 mg ma’ midazolam żied l-AUC0-∞ u l-Cmax ta’ 1'-hydroxymidazolam, metabolit ta’ midazolam, bi 98 % u 59 %, rispettivament.

mediċinali li huma magħrufa li jiġu metabolizzati prinċipalment minn UGT2B4 jew UGT2B7.

Għandha tintuża attenzjoni meta Pelzont jingħata fl-istess ħin ma’ prodot mediċinali li jiġu metabolizzati primarjament minn UGT2B4 jew UGT2B7, per eżempju zidovudine.

1'-hydroxymidazolam huwa metabolizzat prinċipalment mill-uridine diphosphate- glucuronosyltransferases (UGT) 2B4 u 2B7. Studji kliniċi u in vitro jsostnuawtorizzatl-konklużjoni li laropiprant huwa inibitur ħafif għal moderat ta’ UGT2B4/UGT2B7. Huma ftit ħafna l-prodotti

laropiprant ma kellu ebda effetti kliniċi sinifikanti fuq il-farmakokinetikaadux ta’ dawn il-prodotti

Fi studji dwar l-effett ta’ mediċini jew ta’ affarijiet oħra fuq l-effett farmaċewtiku tal-prodott,

mediċinali li ġejjin: simvastatin, warfarin, kontraċettivi or li, rosiglitazone u digoxin. Fuq il-bażi ta’ din l-informazzjoni, laropiprant mhux mistenni li jikkawżaħinterazzjonijiet ma’ substrati ta’ l- isoenzimi CYP 3A4, 2C9, 2C8 u l-glikoproteina-Pm’gumana (P-gp). Fi studji in vitro, laropiprant ma impediex reazzjonijiet medjati minn CYP1A2, CYP2B6, CYP2C19, CYP2D6, jew CYP2E1.

Clopidogrel: Fi studju kliniku, ma kien hemmliebda effett sinifikanti ta’ laropiprant fuq l-inibizzjoni ta’ aggregazzjoni tal-plejtlits indotti millinali-ADP bi clopidogrel, iżda kien hemm żieda modesta fl- inibizzjoni ta’ aggregazzjoni tal-plejtl ts dotta mill-collagen bi clopidogrel. Dan l-effett mhuwiex probabbli li jkun klinikament importantiċ minħabba li laropiprant ma żiedx il-ħin ta’ fsada meta mogħti fl-istess ħin ma’ clopidogrelmeditul l-intervall tad-dożaġġ.

Acetylsalicylic acid: Fi studju kliniku, l-għoti fl-istess ħin ta’ laropiprant ma’ l-acetylsalicylic acid ma kellux effett fuq l-aggregazzjoni tal-plejtlits indotta mill-collagen jew fuq il-ħin tal-fsada meta mqabbel ma’Prodotttrattament bl-acetylsalicylic acid biss (ara sezzjoni 5.1).

Acetylsalicylic acid u clopidogrel: Fi studju kliniku f’pazjenti dislipidimiċi li kienu qed jirċievu kemm acetylsalicylic acid (81 mg) kif ukoll clopidogrel (75 mg), laropiprant ikkawża inibizzjoni temporanja (4 sigħat wara -doża) tal-funzjoni tal-plejtlits in vivo (hekk kif evalwat minn studji dwar il-ħin ta’ kemm iddum il-fsada u t-twaħħil tal-plejtlits), iżda ftit li xejn kellu effett tul l-intervall bejn id-dożi. Pazjenti li jirċievu Pelzont fl-istess ħin ma’ acetylsalicylic acid u clopidogrel għandhom jiġu mmonitorjati mill-qrib hekk kif rakkomandat fis-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott għal dawk il- prodotti mediċinali u għandhom ikunu mgħarrfa li jista’ jkun li jdum aktar mis-soltu biex jieqaf joħroġ id-demm u li għandhom jirrappurtaw kwalunkwe fsada mhux tas-soltu (sit jew kemm idum) lit-tabib tagħhom.

Effetti ta’ prodotti mediċinali oħra fuq laropiprant

Inibitur ta’ CYP3A4: Clarithromycin (inibitur b’saħħtu ta’ CYP3A4 u P-gp) ma kellux effett kliniku sinifikanti fuq il-farmakokinetika ta’ laropiprant. Laropiprant mhux substrat tal-P-gp umana, u għalhekk inibituri oħra ta’ CYP3A4 u/jew P-gp ukoll mhumiex mistennija li jkollhom impatt kliniku sinifikanti fuq il-farmakokinetika ta’ laropiprant.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Pelzont

M’hemm ebda informazzjoni dwar l-użu kombinat ta’ l-aċidu nikotiniku u laropiprant f’nisa tqal. Il- kombinazzjoni ma ġietx ittestjata fi studji tat-tossiċità riproduttiva. Mhux magħruf ir-riskju potenzjali għall-bniedem. Għalhekk Pelzont m’għandux jintuża waqt it-tqala jekk ma jkunx hemm bżonn ċar.

Aċidu nikotiniku

M’hemm ebda dejta adegwata mill-użu ta’ aċidu nikotiniku f’doża għolja f’nisa tqal. Studji f’annimali wrew tossiċità fl-iżvilupp tal-fetu f’dożi għoljin ta’ aċidu nikotiniku (ara sezzjoni 5.3).

Laropiprant

M’hemm ebda dejta mill-użu ta’ laropiprant f’nisa tqal. Studji fl-annimali wrew tossiċità fl-iżvilupp tal-fetu f’dożi għoljin ta’ laropiprant (ara sezzjoni 5.3).

Treddigħ

awtorizzat

 

Pelzont

 

Ma sarux studji bi Pelzont fuq bhejjem ireddgħu. Deċiżjoni dwar jekk jitkompl ex/jitwaqqaf it- treddigħ jew jekk titkompliex/titwaqqaf it-terapija għandha ssir billi jiġi kkunsidrat il-benefiċċju tat- treddigħ għat-tarbija u l-benefiċċju ta’ Pelzont għall-mara.

Aċidu nikotiniku

L-aċidu nikotiniku joħroġ fil-ħalib tas-sider tal-bniedem.

Laropiprant

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

Mhux magħruf jekk laropiprant joħroġx fil-ħalib tas-sider uman. Studji fuq bhejjem urew il-ħruġ ta’

laropiprant fil-ħalib.

 

 

 

m’g

 

Fertilità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

Studji f’annimali mhumiex biżżejjed fir-rigw

rd ta’ indeboliment fuq il-fertilità (ara sezzjoni 5.3)

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

ċ

 

 

Meta wieħed isuq vetturi jew iħaddem magni, irid iżomm f’moħħu li ġew irrappurtati każi ta’

sturdament (ara sezzjoni 4.8).

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

4.8 Effetti mhux mix ieqa

 

 

 

 

Fi provi kliniċi, aktar minn 5,700 pazjent irċevew Pelzont waħdu jew ma’ inibitur HMG-CoA

reductase.

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Il-fawra hija l-aktar reazzjoni avversa komuni ta’ Pelzont. Il-fawra hija prominenti l-aktar fir-ras, l- għonq u l-parti ta’ fuq tat-torso. Fi grupp ta’ erba’ provi kliniċi attivi jew ikkontrollati bil-plaċebo (N=4,747, n=2,548 li ħadu Pelzont), il-fawra kienet irrappurtata fi 12.3 % tal-pazjenti li ħadu Pelzont. F’dawn l-istudji, il-perċentwali ta’ pazjenti li kienu qegħdin jieħdu Pelzont, aċidu nikotiniku (formulazzjonijiet li jerħu l-mediċina bil-mod miġburin f’daqqa) jew plaċebo/simvastatin miġburin f’daqqa li ma komplewx it-trattament minħabba xi sintomu relatat mal-fawra (fawra, sħana, ħakk u tingiż) kien ta’ 7.2 %, 16.6 %, u 0.4 %, rispettivament.

Lista ta’ reazzjonijiet avversi miġbura f’tabella

Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin kienu rrappurtati b’Pelzont (bi jew mingħajr statin) waqt studji kliniċi u/jew waqt l-użu ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Il-frekwenzi tar-reazzjonijiet avversi huma kklassifikati skond dawn li ġejjin: Komuni ħafna (≥ 1/10), Komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), Mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), Rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000),

Rari ħafna (< 1/10,000), Mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli).

Sistema tal-Klassifika tal-

 

Reazzjoni avversa

 

Organi

 

 

 

 

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

Rari: rinite

 

Disturbi fis-sistema immuni

Mhux komuni: reazzjoni ta’ sensittività eċċessiva (ara taħt)

 

 

 

Rari: anġjoedima; sensittività eċċessiva tat-tip I

 

 

 

Mhux magħruf: xokk anafilattiku

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-

Mhux komuni: gotta

 

nutrizzjoni

 

 

Rari: indeboliment fit-tolleranza għall-glucose

Disturbi psikjatriċi

 

Mhux komuni: insomnja

 

 

 

 

Rari: ansjetà

 

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni: uġigħ ta’ ras; parestesija

 

 

 

Mhux komuni: sturdament

 

 

 

 

Rari: emigranja; sinkope

 

Disturbi fil-qalb

 

Mhux komuni: palpitazzjonijiet

 

 

 

 

Rari: fibrillazzjoni tal-atriju u arritmiji ħ ajn tal-qalb; takikardija

Disturbi vaskulari

 

Komuni ħafna: fwawar

 

 

 

 

Mhux komuni: pressjoni baxxa

 

 

 

 

Rari: pressjoni baxxa skont il-q għda

 

 

 

 

awtorizzat

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

Mhux komuni: qtugħ ta’ nifs

 

medjastinali

 

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali

 

Komuni: uġigħ fl-addome; dijarea; dispepsja; tqalligħ; rimettar

 

 

 

Rari: edima fil-ħalq; tifwiq;aduxulċera fl-istonku

 

 

 

ħ

 

Distturbi fil-fwied u fil-marrara

Mhux magħruf: suffejra

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

Komuni: erite a; ħakk; raxx; urtikarja

taħt il-ġilda

 

 

m’g

 

 

 

Mhux komuni: ġilda xotta; raxx makulari

 

 

 

li

 

 

 

 

Rari: acanthosis nigricans; iperpigmentazzjoni; għaraq (bil-lejl

 

 

 

jew għ r q kiesaħ)

 

 

 

 

Mhux magħruf: raxx vesikulari jew vesikulobulluż

 

 

 

inali

 

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-

ċMhux komuni: mijalġja

 

tessuti konnettivi

 

Rari: dgħufija fil-muskoli

 

Disturbi ġenerali u

medi

Komuni: tħoss is-sħana

 

kondizzjonijiet ta’ mnejn

Mhux komuni: tkexkix ta’ bard; uġigħ; edima periferali

jingħata

 

Rari: astenja; edima fil-wiċċ; edima mifruxa

 

 

Investigazzjonijiet

 

Komuni: żieda fil-livelli tal-ALT u/jew l-AST (konsekuttivi,

 

Prodott

 

≥ 3 X ULN), glucose fl-istat sajjem (ara taħt)

 

 

Mhux komuni: żieda fil-livelli ta’ CK (≥ 10 X ULN), LDH, uric

 

 

acid (ara taħt)

 

 

 

Rari: żieda fil-livelli tal-bilirubin totali u tal-amylase; tnaqqis fil-

 

 

 

 

 

 

fosfru u fl-għadd tal-plejtlits (ara taħt)

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva

Kienet irrappurtata reazzjoni li apparentement kienet sensittività eċċessiva (< 1 %). Din hija kkaratterizzata minn bosta sintomi li jistgħu jinkludu: anġjoedima, ħakk, eritema, parasteżija, telfien mis-sensi, rimettar, urtikarja, fawra, dispneja, dardir, inkontinenza ta’ l-awrina u l-ippurgar, għaraq kiesaħ, rogħda, kesħa, pressjoni tad-demm aktar għolja, nefħa fix-xufftejn, sensazzjoni ta’ ħruq, eruzzjoni tal-mediċina, artralġja, nefħa fis-sieq, u takikardija.

Investigazzjonijiet

Żidiet ċari u persistenti tat-transaminases fis-serum ġew irrappurtati b’mod mhux frekwenti (ara sezzjoni 4.4). Fl-istudji kliniċi kkontrollati, l-inċidenza taż-żidiet kliniċi importanti fit-transaminases fis-serum (ALT u/jew AST ≥ 3 X ULN, konsekuttivi) kienet ta’ 1.0 % għall-pazjenti trattati bi Pelzont

bi jew mingħajr statin. Dawn iż-żidiet ġeneralment kienu bla sintomi u reġgħu lura għal-linja bażi wara t-twaqqif tat-terapija jew bi trattament li ssokta.

Żidiet kliniċi importanti ta’ CK (≥ 10 X ULN) dehru f’0.3 % tal-pazjenti trattati bi Pelzont bi jew mingħajr statin (ara sezzjoni 4.4).

Valuri abnormali oħra tal-laboratorju li ġew irrappurtati kienu żidiet fl-LDH, fil-glukożju waqt sawm, fl-aċidu uriku, fil-bilirubina totali, u fl-amylase, u tnaqqis fil-fosfru u fl-għadd tal-plejtlits (ara sezzjoni 4.4).

Bħal bi prodotti mediċinali oħra ta’ l-aċidu nikotiniku, żidiet fil-glukożju tas-sawm (żieda medja ta’ madwar 4 mg/dL), u aċidu uriku (bidla medja mil-linja bażi ta’ +14.7 %), u tnaqqis fl-għadd tal- plejtlits (bidla medja mil-linja bażi ta’ -14.0 %) ġew irrapportati fi provi kliniċi kkontrollati ma’ Pelzont (2,000 mg/40 mg) (ara sezzjoni 4.4). F’pazjenti bid-dijabete, ġiet osservata żieda medja fil- HbA1c ta’ 0.2 % (fejn modifika ta’ terapija ipoglimika kienet permessa).

Reazzjonijiet avversi addizzjonali rrappurtati bi prodotti mediċinali ta’awtorizzataċidu nikotiniku oħrajn Reazzjonijiet avversi addizzjonali li ġew irrapportati bi prodotti mediċinali ta’ aċ du nikotiniku oħrajn

(bi jew mingħajr statin) waqt l-użu ta’ wara t-tqegħid fis-suq jew fi provi kliniċi j nkludu li ġejjin:

Disturbi fl-għajnejn: Edima makulari taċ-ċistojde, amblijopja tossika.

4.9 Doża eċċessiva

Pelzont

 

adux

 

ħ

F’każ ta’ doża eċċessiva, huwa raġonevoli li jintużaw il-miżuri sintomatiċi u supportivi tas-soltu. Ġew

 

m’g

 

irrappurtati każi ta’ doża eċċessiva; l-akbar doża ta’ Pelzont li ttieħdet kienet 5,000 mg/100 mg. Il-

pazjenti kollha rkupraw mingħajr sekweli. L-aktar reazzjonijiet avversi rrappurtati b’mod komuni mill-persuni li rċevew din id-doża ogħla kienulikonsistenti ma’ doża għolja ta’ aċidu nikotiniku u kienu jinkludu: fawra, uġigħ ta’ ras, ħakk, dard r, sturdament, rimettar, dijarea, uġigħ/skonfort

epigastriku u addominali, u wġigħ fid-d h r. L-abnormalitajiet tal-laboratorju kienu jinkludu żidiet fl-

amylase u l-lipase, tnaqqis fl-ematokr t u demm moħbi fl-ippurgar.

 

 

 

inali

L-aċidu nikotiniku

 

ċ

 

 

Għal doża eċċessiva ta’ aċidu nikotiniku, għandhom jintużaw miżuri supportivi.

Laropiprant

 

 

medi

Waqt provi kliniċi kk ntrollati f’individwi b’saħħithom, dożi singoli sa 900 mg laropiprant u dożi

multipli sa 450 mg

arba kuljum għal 10 ijiem ġeneralment kienu ttollerati sewwa. M’hemmx

 

Prodott

 

esperjenza b’dożi ’l fuq minn 900 mg fil-bnedmin. Kienet osservata aggregazzjoni tal-plejtlits indotta mill-collagen imtawla f’individwi li ħadu bosta dożi ta’ 300 mg jew aktar (ara sezzjoni 5.1).

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Sustanzi li jimmodifikaw il-lipidi, aċidu nikotiniku u derivattivi,

Kodiċi ATC: C10AD52.

Pelzont fih l-aċidu nikotiniku, li f’dożi terapewtiċi huwa sustanza li timmodifika l-lipidi, u laropiprant, antagonist selettiv b’saħħtu tar-riċettur tal-prostaglandin D2 (PGD2) sottotip 1 (DP1).L-aċidu nikotiniku jbaxxi l-livelli tal-kolesterol ta’ lipoproteini ta’ densità baxxa (LDL-C), tal-kolesterol totali (TC), tal-kolesterol ta’ lipoproteini ta’ densità baxxa ħafna (VLDL-C), ta’ l-apolipoproteina B (apo B, il-proteina LDL prinċipali), tat-trigliċeridi (TG), u tal-lipoproteina(a) (Lp(a), partikula LDL modifikata) u jgħolli l-livelli tal-kolesterol ta’ lipoproteini ta’ densità għolja (HDL-C) u ta’ l-

apolipoproteina A-I (apo A-I, il-komponent prinċipali ta’ proteina ta’ l-HDL). Laropiprant irażżan il- fawra medjata minn PGD2 assoċjata ma’ l-għoti ta’ l-aċidu nikotiniku. Laropiprant m’għandu l-ebda effett fuq il-livelli tal-lipidi u lanqas ma jinterferixxi ma’ l-effetti ta’ l-aċidu nikotiniku fuq il-lipidi.

Aċidu nikotiniku

Il-mod kif jaħdem

Il-mekkaniżmi li bihom l-aċidu nikotiniku jimmodifika l-profil tal-lipidi fil-plasma mhuwiex mifhum kompletament. L-aċidu nikotiniku jimpedixxi r-rilaxx ta’ aċidi grassi ħielsa (FFA – free fatty acids) mit-tessut xaħmi, li jista’ jikkontribwixxi għat-tnaqqis fl-LDL-C, TC, VLDL-C, apo B, TG, u Lp(a) fil-plażma, kif ukoll għaż-żieda fl-HDL-C, u l-apo A-I, li kollha huma assoċjati ma’ riskju kardjovaskulari aktar baxx. Spjegazzjonijiet oħra li ma jinvokawx it-tnaqqis tal-FFA bħala l-fattur prinċipali tal-modifika tal-profil tal-lipidi jinkludu l-inibizzjoni medjata mill-aċidu nikotiniku tal- lipoġenesi de novo u l-esterifikazzjoni ta’ l-aċidi grassi għal TG fil-fwied.

Effetti farmakodinamiċi

L-aċidu nikotiniku jikkawża ċaqliq relattiv fid-distribuzzjoni tas-sottokategoriji ta’ LDL minn

HDL2:HDL3, li huwa assoċjat ma’ tnaqqis fir-riskju ta’ mard kardjovaskulari.awtorizzatHuwa ipotizzat li l-HDL jipparteċipaw fit-trasport tal-kolesterol mit-tessuti lura lejn il-fwied, li jrażżnu l-infjammazzjoni

partikoli żgħar u densi (l-aktar ateroġeniċi) għal partikoli LDL akbar. L-aċidu nikotiniku jgħolli wkoll

is-sottofrazzjoni ta’ l-HDL2 għal livell ogħla mis-sottofrazzjoni HDL3, u b’hekk żid il-proporzjon

vaskulari assoċjata ma’ l-aterosklerosi, u li għandhom effetti anti-ossidattivi u anti-trombotiċi. Bħal-LDL, il-lipoproteini rikki fit-trigliċeridi miżjuda bil-kolesterol, fosthom il-VLDL, il-lipoproteini

ukoll flimkien ma’ fatturi ta’ riskju metaboliċi mhux lipidiħgaduxl mard tal-qalb koronarju (CHD).

ta’ densità intermedja (IDL), u l-fdalijiet jistgħu wkoll jippromwovu l-aterosklerosi. Livelli għoljin ta’

TG fil-plażma sikwit jinstabu fi trijade ma’ livelli baxxi ta’ HDL-C u partikoli żgħar ta’ LDL, kif

progressjoni jew itejjeb ir-rigressjoni tal-leżjon j et aterosklerotiċi. Il-Proġett tal-Mediċina Koronarja,

It-trattament bl-aċidu nikotiniku jnaqqas ir-riskju ta’m’gewt u episodji kardjovaskulari, u jrażżan il-

fl-istudju kumulattiv ta’ wara (cumulatinalive follow-up) li dam għaddej ħmistax-il sena kien hemm 11 %

studju ta’ ħames snin li tlesta fl-1975, wera

li-aċidu nikotiniku kellu benefiċċju statistikament

sinifikanti fit-tnaqqis ta’ l-infarti mijokardij

ċi (MI) rikorrenti mhux fatali f’irġiel ta’ bejn 30 u

64 sena bi storja ta’ MI. Għalkemm il-mortalità totali kienet simili fiż-żewġ gruppi wara ħames snin,

 

ċ

anqas imwiet fil-grupp ta’ l-aċi u n kotiniku meta mqabbel mal-grupp tal-plaċebo.

Laropiprant

medi

Il-mod kif jaħdem

Il-fawra indotta mill-aċidu nikotiniku hija medjata primarjament mir-rilaxx tal-prostaglandin D2

(PGD2) fil-ġilda. Stu

ji ġenetiċi u farmakoloġiċi f’mudelli ta’ l-annimali taw evidenza li l-PGD2, li

mistenni li jimpedixxi l-produzzjoni tal-prostaglandins.

jaħdem permezzProdotttad-DP1, wieħed miż-żewġ riċetturi għall-PGD2, għandu rwol prinċipali fit-tifwir indott mill-aċidu nikotiniku. Laropiprant huwa antagonist qawwi u selettiv tad-DP1. Laropiprant mhux

Effetti farmakodinamiċi

Laropiprant ġie muri li huwa effettiv biex inaqqas is-sintomi ta’ fawra indotti mill-aċidu nikotiniku. It- tnaqqis fis-sintomi ta’ fawra (evalwati mill-kwestjonarji fil-pazjenti) kien korrelat ma’ tnaqqis fil- vażodilatazzjoni indotta mill-aċidu nikotiniku (evalwata bil-kejl tal-fluss tad-demm fil-ġilda). F’individwi b’saħħithom li rċevew Pelzont, it-trattament ta’ qabel bl-acetylsalicylic acid 325 mg ma kellu ebda effetti benefiċi addizzjonali fit-tnaqqis tas-sintomi ta’ fawra indotti mill-aċidu nikotiniku meta mqabbel ma’ Pelzont waħdu (ara sezzjoni 4.8).

Laropiprant għandu affinità wkoll għar-riċettur tat-thromboxane A2 (TP) (għalkemm huwa sostanzjalment anqas b’saħħtu fit-TP meta mqabbel mad-DP1). TP għandu rwol fil-funzjoni tal- plejtlits; madankollu, dożi terapewtiċi ta’ laropiprant ma kellhom ebda effett kliniku rilevanti fuq il-

ħin tal-fsada u l-aggregazzjoni tal-plejtlits indotta mill-collagen (ara sezzjoni 4.5).

Studji kliniċi

Effetti fuq il-lipidi

Pelzont kien effikaċji b’mod konsistenti fis-subpopolazzjonijiet ta’ pazjenti prespeċifikati kollha definiti permezz tar-razza, is-sess, il-livelli bażiċi ta’ LDL-C, HDL-C u TG, jew l-età u l-istejtus tad- dijabete.

Fi studju b’aktar minn ċentru wieħed, double blind, ikkontrollat bi plaċebo ta’ 24 ġimgħa, pazjenti li ħadu Pelzont (2,000 mg/40 mg) bi jew mingħajr statin, meta mqabbla ma’ plaċebo, kellhom tnaqqis sinifikanti fl-LDL-C (-18.9 % vs. -0.5 %), TG (-21.7 % vs. 3.6 %), LDL-C:HDL-C (-28.9 % vs.

2.3 %), non-HDL-C (-19.0 % vs. 0.8 %), apo B (-16.4 % vs. 2.5 %), TC (-9.2 % vs. -0.6 %), Lp(a) (-17.6 % vs. 1.1 %), u TC:HDL-C (-21.2 % vs. 1.9 %) kif ukoll żidiet sinifikanti fl-HDL-C (18.8 % vs. -1.2 %), u l-apo A-I (11.2 % vs. 4.3 %) kif imkejla mill-bidla perċentwali mil-linja bażi. B’mod ġenerali, l-effetti tat-trattament bejn il-gruppi fuq il-parametri kollha tal-lipidi kienu konsistenti tul is- sottogruppi kollha tal-pazjenti eżaminati. Il-pazjenti li kienu qegħdin jirċievu Pelzont, aċidu

nikotiniku (formulazzjoni li terħi l-mediċina bil-mod), jew plaċebo kienu qegħdin jieħdu wkoll statins

(29 % atorvastatin [5-80 mg], 54 % simvastatin [10-80 mg], 17 % statins oħra [2.5-180 mg]

(<65 sena).

awtorizzat

(pravastatin, fluvastatin, rosuvastatin, lovastatin)), li 9 % minnhom kienu qegħdin jieħdu wkoll ezetimibe [10 mg]. L-effett fuq il-lipidi kien simili kemm jekk Pelzont ingħata bħala monoterapija kif ukoll jekk żdied ma’ terapija kontinwa bl-istatins bi jew mingħajr ezetimibe.

Ir-risponsi tal-LDL-C, HDL-C u TG aġġustati għall-plaċebo dehru akbar fost in-nisa meta mqabbla ma’ l-irġiel u dehru akbar fost pazjenti anzjani (≥65 sena) meta mqabbla ma’ pazjenti iżgħar fl-età

 

adux

Fi studju fattorjali, multi-ċentri, double-blind, ta’ 12-il ġimgħ , Pelzont 1,000 mg/20 mg mogħti fl-

ħ

istess ħin ma’ simvastatin, meta mqabbel ma’ simvastatin w ħdu jew Pelzont 1,000 mg/20 mg waħdu,

m’g

 

għal 4 ġimgħat, naqqas b’mod sinifikanti l-LDL-C (-44.2%, -37.4%, -8.2% rispettivament), it-TG (-

25.8%, -15.7%, -18.7% rispettivament), it-TC (-27.9%, -25.8%, -4.9% rispettivament) u żied b’mod sinifikanti l-HDL-C (19.2%, 4.2%, 12.5% rispettliva ent). Pelzont 2,000 mg/40 mg mogħti flimkien ma’ simvastatin, meta mqabbel ma’ simvastatinaliwaħdu jew ma’ Pelzont 2,000 mg/40 mg waħdu għal

12-il ġimgħa, naqqas b’mod sinjifikanti LDL-C (-47.9 %, -37.0 %, -17.0 % rispettivament), TG(-33.3 %, -14.7 %, -21.6 % rispett vament), apo B (-41.0 %, -28.8 %, -17.1 % rispettivament), u

%, -24.9 % rispettivament), u żi b’mod sinjifikanti HDL-C (27.5 %, 6.0 %, 23.4 % rispettivament).

TC (-29.6 %, -24.9 %, 9.1medi% rispettċvament), kif ukoll LDL-C:HDL-C (-57.1 %, -39.8 %, -31.2 % rispettivament), non-HDL-C (-45.8 %, -33.4 %, -18.1 % rispettivament), u TC:HDL-C (-43.0 %, -28,0

Analiżi addizzjonali wriet li Pelzont 2,000 mg/40 mg mogħti fl-istess ħin ma’ simvastatin meta mqabbel ma’Prodottsimvasta in waħdu żied b’mod sinifikanti l-apo A-I (8.6 %, 2.3 % rispettivament) u

naqqas b’mod sinifikan i l-Lp(a) (-19.8 %, 0.0 % rispettivament). L-effikaċja u s-sigurtà ta’ Pelzont f’kombinazzjoni ma’ simvastatin > 40 mg ma kinux inklużi f’dan l-istudju.

Fwawar

Fi tliet provi kliniċi kbar li kejlu s-sintomi ta’ fawra rrappurtati mill-pazjenti stess, il-pazjenti li ħadu

Pelzont esperjenzaw anqas fawra minn dawk li ħadu l-aċidu nikotiniku (formulazzjonijiet li jerħu l- mediċina bil-mod). Fil-pazjenti li komplew fl-ewwel studju (24 ġimgħa), il-frekwenza ta’ fawra moderata jew akbar f’pazjenti trattati bi Pelzont naqset jew avviċinat dik tal-pazjenti li rċevew plaċebo (ara Figura 1), filwaqt li fil-pazjenti trattati bl-aċidu nikotiniku (formulazzjoni li terħi l- mediċina bil-mod) il-frekwenza tal-fwawar baqgħet kostanti (wara Ġimgħa 6).

Figura 1. Ammont medju ta’ ġranet fil-ġimgħa b’sintomi moderati jew akbar* ta’ fawra minn ġimgħa 1-24

Numru ta’ Ġranet fil-Ġimgħa

0 1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Ġimgħat ta’ Kura

●Pelzont (1,000 mg/20 mg għal 2,000 mg/40 mg f’Ġimgħa 5)

▲Aċidu nikotiniku (rilaxx bil-mod 1,000 mg għal 2,000 mg f’Ġimgħa 5) ○Plaċebo

*Jinkludi pazjenti b’sintomi moderati, severa, jew estremi ta’ fawra

†Avvanzament tad-doża f’Ġimgħa 5

awtorizzat

 

Fit-tieni studju (16-il ġimgħa) fejn kien permess l-acetylsalicylic acid, il-pazjenti li ħadu Pelzont

esperjenzaw ġranet konsiderevolment inqas fil-ġimgħa b’f wra moderata jew akbar meta mqabbel ma’

 

ħ

l-aċidu nikotiniku (formulazzjoni li terħi l-mediċina bil-modaduxmeħuda bħala titrazzjoni multi-step ta’

500 mg għal 2,000 mg fuq tnax-il ġimgħa) (p < 0.001).

 

li

 

Studju ta’ 32 ġimgħa, b’ħafna ċentri, randomised, doublem’g-blind, ikkontrollat bil-plaċebo, biex jevalwa

l-effetti ta’ twaqqif ta’ laropiprant wera pazjenti dislipidemiċi fejn laropitant twaqqaf wara li kienu

ilhom 20 ġimgħa fuq Pelzont kellhom b’mod sinifikanti aktar fwawar minn pazjenti li komplew jieħdu

Pelzont bħala numru ta’ ġranet fil-ġimgħa bi fwawar moderati jew aktar, p< 0.001, Figura 2. L-

 

ċ

 

inċidenza u l-frekwenza ta’ fwawar moderatiinalijew aktar f’pazjenti kkurati b’Pelzont għat-tul ta’ żmien

tal-istudju kollu naqsu.

medi

 

 

 

Prodott

 

Figura 2

 

 

Perċentwal ta’ pazjenti b’Sintomi Moderati jew Aktar ta’ Fwawar Matul il-Ġimgħat 1-32

 

 

Laropiprant

Perċentwal ta’ Pazjenti

 

irtirat

 

 

 

 

Ġimgħat ta’ Kura

 

Pelzont

 

 

Pelzont nicotinic acid (laropiprant twaqqaf f’Ġimgħa 21)

Plaċebo

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini rrinunzjat għall-obbligu li jiġu ppreżentati r-riżultati tal-istudji bi Pelzont f’kull sett tal-popolazzjoni pedjatrika b’iperkolesterolimja familjali omozigota (ara

sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku).

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ddiferiet l-obbligu li jiġu ppreżentati riżultati tal-istudji bi Pelzont f’pazjenti pedjatriċi minn 7-18-il sena f’iperkolesterolimja familjali eterozigota (ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar użu pedjatriku).

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

 

L-aċidu nikotiniku

awtorizzat

Wara doża ta’ 2,000 mg ta’ aċidu nikotiniku mogħtija mill-ħalq bħala żewġ pilloli li jerħu l-mediċina b’mod modifikat ta’ l-aċidu nikotiniku/laropiprant ma’ l-ikel, l-aċidu nikotiniku b’ħin medjan sa l- ogħla konċentrazzjoni fil-plażma (Tmax) ta’ 4 sigħat, arja medja taħt il-kurva tal-konċentrazzjoni fil- plażma mal-ħin (AUC0-last) ta’ madwar 58.0 μM·hr u konċentrazzjoni massima medja fil-plażma (Cmax)

ta’ madwar 20.2 μM. Il-bijodisponibilità ma’ l-ikel jew fuq stonku vojt hija a’ mill-anqas 72 % fuq il-

bażi ta’ l-irkupru tad-doża ta’ l-aċidu nikotiniku fl-awrina. Il-bijodisponibilità orali ta’ l-aċidu

 

adux

nikotiniku ma tinbidilx meta jittieħed ma’ ikla b’kontenut għoli ta’ aħam.

Laropiprant

Wara doża ta’ 40 mg ta’ laropiprant mogħtija mill-ħalq

la żewġ pilloli ta’ l-aċidu

nikotiniku/laropiprant li jerħu l-mediċina b’mod modifikatm’g ma’ l-ikel, laropiprant jiġi assorbit malajr

b’Tmax medjan ta’ siegħa, AUC0-∞ medju ta’ madwar 13 μM·hr, u Cmax medju ta’ madwar 1.6 μM. Ir- rata u l-livell ta’ l-assorbiment ma jinbidlux b’ikla li jkollha kontenut għoli ta’ xaħam. Il-

farmakokinetika ta’ laropiprant hija lineari, u turliżidiet kważi proporzjonali mad-doża fl-AUC u l- Cmax u l-ebda evidenza ta’ tneħħija dipendenti mill-ħin.

Il-bijodisponibilità assoluta medja ta’ laropiprant hija ta’ madwar 71 % wara doża ta’ 40 mg meta

 

 

inali

mogħtija bħala żewġ pilloli ta’ l-aċ ċdu nikotiniku/laropiprant li jerħu l-mediċina b’mod modifikat

wara sawma ta’ lejl.

medi

 

Distribuzzjoni

 

L-aċidu nikotiniku

 

 

Prodott

 

 

L-aċidu nikotiniku jeħel anqas minn 20 % mal-proteini tas-serum.

Laropiprant

Il-volum medju ta’ distribuzzjoni fl-istat fiss wara doża waħda ta’ 40 mg laropiprant fil-vini lil individwi b’saħħithom huwa madwar 70 litru. Laropiprant jeħel ħafna (>99 %) mal-proteini tal- plażma, u l-irbit tiegħu huwa indipendenti mill-konċentrazzjoni. Laropiprant jgħaddi mill-plaċenta fil- firien u l-fniek.

Bijotrasformazzjoni

L-aċidu nikotiniku

L-aċidu nikotiniku jgħaddi minn metaboliżmu first-pass estensiv minn żewġ passaġġi li huma dipendenti fuq id-doża u fuq ir-rata tad-doża. L-ewwel passaġġ jirriżulta fil-formazzjoni ta’ nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) u nicotinamide. Fil-bnedmin, nicotinamide jiġi metabolizzat aktar prinċipalment f’N-methylnicotinamide (MNA) u f’N-methyl-2-pyridone-5- carboxamide (2PY). Fit-tieni passaġġ, il-gliċina tingħaqad ma’ l-aċidu nikotiniku biex tifforma l-aċidu nikotinuriku (NUA). B’dożi baxxi ta’ aċidu nikotiniku jew rati aktar baxxi ta’ assorbiment, l-ewwel passaġġ jippredomina. B’dożi aktar għoljin jew rati ogħla ta’ assorbiment, il-passaġġ tan-NAD ikun saturabbli, u frazzjoni dejjem akbar tad-doża orali tilħaq in-nixxiegħa tad-demm fil-ġisem mhux

mibdula bħala aċidu nikotiniku. Il-passaġġ fejn tingħaqad il-gliċina ma jiġix saturat tul il-medda ta’ dożi klinikament rilevanti, fuq il-bażi taż-żieda proporzjonali mad-doża fil-konċentrazzjoni ta’ NUA fil-plażma minn 1,000 mg għal 2,000 mg.

Fi studji in vitro, l-aċidu nikotiniku u l-metaboliti tiegħu ma waqqfux reazzjonijiet medjati b’CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, jew CYP3A4 jew 3-glucuronidation medjat b’UGT1A1 ta’ estradiol.

Laropiprant

Laropiprant huwa metabolizzat prinċipalment permezz ta’ acyl glucuronidation, b’komponent iżgħar ta’ metaboliżmu ossidattiv, segwit mill-eskrezzjoni tal-glucuronide fl-ippurgar (permezz tal-bile) u l- awrina. Laropiprant u l-acyl glucuronide conjugate tiegħu huma l-komponenti prinċipali li jiċċirkolaw fil-plażma umana. Studji in vitro wrew li l-acyl glucuronide conjugate ta’ laropiprant kellu mill-anqas

65 darba anqas affinità għad-DP1 meta mqabbel ma’ laropiprant; għaldaqstant, mhuwiex mistenni li jikkontribwixxi għall-attività DP1 globali ta’ laropiprant. Il-komponent prinċipali (73 % tar- radjuattività) fl-ippurgar huwa laropiprant (inkluża s-sustanza attiva mhux assorbita u/jew il-konjugat idrolizzat ta’ l-aċidu glukoroniku). Fl-awrina, il-komponent primarju huwa l-acyl glucuronide conjugate (64 % tar-radjuattività) b’kontribuzzjonijiet iżgħar mill-kompost oriġ nali (5 %). Il- metaboliżmu ossidattiv ta’ laropiprant huwa katalizzat prinċipalment minn CYP3A4, filwaqt li diversi isoformi UGT (1A1, 1A3, 1A9 and 2B7) ikkatalizzaw l-acyl glucuronida n.

Eliminazzjoni

 

 

 

awtorizzat

L-aċidu nikotiniku

 

 

 

L-aċidu nikotiniku jitneħħa prinċipalment fl-awrina bħala metaboliti.

 

Laropiprant

 

 

adux

 

 

 

 

 

Laropiprant jitneħħa prinċipalment permezz ta’ acyl

ħ

 

lucuronidation, segwita mill-eskrezzjoni tal-

 

m’g

 

 

glucuronide fl-ippurgar (permezz tal-bile) u l-awrina. Wara l-għoti mill-ħalq ta’ 14C-laropiprant fil-

bnedmin, madwar 68 % tad-doża kienet irkupratalifl-ippurgar (prinċipalment bħala kompost oriġinali, li kien jinkludi sustanza attiva mhux assorb ta u/jew il-konjugat idrolizzat ta’ l-aċidu glukoroniku) u

żmien 96 siegħa. Il-half-life terminaliinaliapparenti (t1/2) wara doża ta’ 40 mg laropiprant mogħtija bħala żewġ pilloli ta’ l-aċidu nikotiniku/laropċprant jerħu l-mediċina b’mod modifikat ma’ l-ikel kienet ta’

22 % kien irkuprat fl-awrina (primarjament bħala metaboliti). Il-maġġoranza tad-doża tneħħiet fi

madwar 17-il siegħa. Stat farmakok netiku fiss jinkiseb fi żmien jumejn ta’ dożaġġ darba kuljum ta’ laropiprant, b’akkumulazzjoni minima fl-AUC (madwar 1.3 darbiet) u fil-Cmax (madwar 1.1 darbiet).

Insuffiċjenza tal-kliewi

Pelzont: L-użu f’pazjenti b’insuffiċjenza tal-kliewi ma ġiex studjat.

L-aċidu nikotiniku: ara sezzjoni 4.4.

medi KaratteristiċiProdottfil-pazjen i

Laropiprant: L-għoti ta’ laropiprant 40 mg f’pazjenti mhux fuq dijalisi b’insuffiċjenza renali severa ma rriżulta f’ebda bidla klinikament sinifikanti fl-AUC u l-Cmax ta’ laropiprant, meta mqabbel ma’ individwi ta’ kontroll b’saħħithom. Billi ma kien osservat l-ebda effett f’insuffiċjenza renali severa, ma huwa mistenni l-ebda effett f’pazjenti b’insuffiċjenza tal-kliewi ħafifa u moderata; madankollu, l- effetti ta’ insuffiċjenza renali ta’ l-aħħar stadju u dijalisi fuq il-farmakokinetika ta’ laropiprant ma jistgħux jiġu inferiti minn dan l-istudju.

Insuffiċjenza tal-fwied

Pelzont: L-użu f’pazjenti b’insuffiċjenza tal-fwied ma ġiex studjat.

L-aċidu nikotiniku: (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4.)

Laropiprant: Konsistenti mal-karatteristiċi ta’ prodott mediċinali li jitneħħa primarjament bil- metaboliżmu, mard tal-fwied moderat għandu impatt sinifikanti fuq il-farmakokinetika ta’ laropiprant, b’żieda fl-AUC u l-Cmax ta’ madwar 2.8 u 2.2 darbiet rispettivament.

Sess tal-persuna

L-aċidu nikotiniku: M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fid-doża bbażat fuq is-sess tal-persuna. Is-sess tal-persuna m’għandu l-ebda effett kliniku sinifikanti fuq il-farmakokinetika ta’ l-aċidu nikotiniku (formulazzjoni li terħi l-mediċina bil-mod). M’hemmx differenza fil-bijodisponibilità orali ta’ l-aċidu nikotiniku fl-irġiel u n-nisa li jirċievu Pelzont. In-nisa kellhom żieda modesta fil-konċentrazzjonijiet ta’ aċidu nikotinuriku u aċidu nikotiniku fil-plażma meta mqabbel ma’ l-irġiel.

Laropiprant: M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fid-doża bbażat fuq is-sess tal-persuna. Is-sess tal- persuna ma kellu ebda effett kliniku sinifikanti fuq il-farmakokinetika ta’ laropiprant.

Anzjani

awtorizzat

L-aċidu nikotiniku: M’hemmx dejta farmakokinetika dwar l-anzjani (≥ 65 sena). L-età al-persuna ma għandha ebda effett kliniku sinifikanti fuq il-farmakokinetika ta’ l-aċidu nikotiniku (formulazzjoni li terħi l-mediċina bil-mod) skond analiżi komposta ta’ individwi ta’ bejn 18 u 65 sena. M’hemm ebda tibdil fil-bijodisponibilità orali ta’ l-aċidu nikotiniku ma’ l-età.

Laropiprant: M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fid-doża għall-anzjani. L-età tal-persuna ma għandha ebda effett kliniku sinifikanti fuq il-farmakokinetika ta’ laropiprant.

Popolazzjoni pedjatrika

 

adux

Pelzont: Ma sarux studji fuq pazjenti pedjatriċi.

 

 

 

Razza

ħ

m’g

 

Aċidu Nikotiniku: M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fid-doża bbażat fuq ir-razza. Ir-razza ma għandha

razzjali Ispaniċi, Bojod, Suwed, u Amerik ni Nattivi. Għandha tintuża l-kawtela meta pazjenti Ċiniżi

l-ebda effett kliniku sinifikanti fuq il-farmakoklinet ka ta’ l-aċidu nikotiniku (formulazzjoni li terħi l- mediċina bil-mod) fuq il-bażi ta’ informazzjoniinalifarmakokinetika li kienet tinkludi individwi ta’ gruppi

Laropiprant: M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fid-doża bbażat fuq ir-razza. Ir-razza ma kellha ebda

jiġu kkurati b’Pelzont mogħti flimkien ma’ simvastatin jew ezetimibe/simvastatin (b’mod partikolari dożi ta’ 40 mg jew aktar ta’medisimvastatċn). (Ara sezzjoni 4.4).

effett kliniku sinifikanti fuq il-farmakokinetika ta’ laropiprant skond analiżi komposta ta’ informazzjoniProdottfarmakokine ika li kienet tinkludi individwi ta’ gruppi razzjali Bojod, Ispaniċi, Suwed, Asjatiċi, u Amerikani Nattivi.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Pelzont

Fi studji li m’humiex kliniċi, l-effetti dehru biss wara esponimenti meqjusa ferm aktar għolja mill- esponiment massimu fil-bniedem, li juru ftit li xejn rilevanza għall-użu fil-bniedem.

Is-sigurtà ta’ l-għoti fl-istess ħin ta’ l-aċidu nikotiniku u laropiprant ġiet evalwata fil-klieb u l-firien. Is-sejbiet tossikoloġiċi f’dawn l-istudji dwar l-għoti fl-istess ħin kienu konsistenti ma’ dawk li dehru meta l-aċidu nikotiniku u laropiprant ingħataw b’mod individwali.

Aċidu nikotiniku

Kienet osservata deġenerazzjoni fl-istonku u vakwolazzjoni ta’ l-epatoċiti fil-firien wara 6 xhur ta’ dożaġġ b’valuri ta’ esponiment sistemiku ta’ mill-anqas 179 darba l-esponiment uman ibbażat fuq l- AUC tad-doża ta’ kuljum rakkomandata għall-bnedmin. Fil-klieb kienu osservati retinopatija u/jew leżjonijiet fil-kornea wara sitt xhur ta’ dożaġġ b’valuri ta’ esponiment sistemiku ta’ mill-anqas 240 darba l-esponiment uman ibbażat fuq l-AUC tad-doża ta’ kuljum rakkomandata għall-bnedmin.

L-aċidu nikotiniku ma kienx karċinoġeniku fil-ġrieden meta ngħata għat-tul kollu ta’ ħajjithom. Il- ġrieden f’dan l-istudju rċevew madwar 9 sa 13-il darba d-doża umana ta’ 2,000 mg/kuljum ta’ aċidu nikotiniku kif stabbilita fuq bażi ta’ mg/m2. L-aċidu nikotiniku ma wera ebda effetti mutaġeniċi fl- assaġġi in vitro.

Ebda effett avvers relatat ma’ aċidu nikotiniku dwar il-fertilità ma ġie osservat f’firien irġiel u nisa sa livelli ta’ espożizzjoni ta’ madwar 391 darba l-AUC uman ta’ aċidu nikotiniku ibbażat fuq l-AUC tad- doża umana ta’ kuljum rakkomandata.

Aċidu nikotiniku ma kienx teratoġeniku f’firien u fniek sa livelli ta’ espożizzjoni ta’ madwar 253 u

104 darba l-AUC uman ta’ aċidu nikotiniku fid-doża umana ta’ kuljum rakkomandata, rispettivament. Fil-firien, l-effetti fetotossiċi (piżijiet tal-ġisem tal-fetu ferm inqas assoċjati ma’ tnaqqis fin-numru ta’ vertebrati sakrokawdali ossifikati u inċidenza miżjuda ta’ feti b’siti ta’ ossifikazzjoni mhux sħiħa) ġew innotati fin-nuqqas ta’ kwalunkwe sinjal ta’ tossiċità maternali f’livelli ta’ espożizzjoni ta’ madwar 959 drabi l-AUC uman ta’ aċidu nikotiniku fid-doża umana ta’ kuljum rakkomandata. Tibdiliet relatati mal-kura simili ġew osservati f’feti tal-fniek iżda fil-preżenza ta’ tossiċità maternali f’livelli ta’ espożizzjoni ta’ madwar 629 drabi l-AUC uman ta’ aċidu nikotiniku fid-doża umana ’ kuljum rakkomandata.

Laropiprant

Fi studji dwar l-effett tossiku minn dożi ripetuti fuq il-firien b’dożi li damu jingħataw sa 6 xhur dehru

(ALT), f’livelli ta’ esponiment sistemiku ta’ mill-anqas 14-il darba l-esponiment uman ibbażat fuq id-

ketonurja u ipertrofija ċentrilobulari epatoċellulari. L-ipertrofija ċentrilobulari epatoċellulari kienet

konsistenti ma’ l-induzzjoni ta’ l-enzimi speċifiċi għall-annimali gerriema.awtorizzatIl-livell ta’ l-ebda effett

avvers osservat (NOAEL – no-observed-adverse-effect level) kien mill-anqas 118-il darba l-

esponiment uman ibbażat fuq l-AUC tad-doża ta’ kuljum r kkomandata għall-bnedmin.

 

adux

ħ

Fl-istudji kollha fuq il-kelb kienu osservati żidiet fil-livelli ta’ alanine aminotransferase fis-serum

m’g

 

doża ta’ kuljum rakkomandata għall-bniedem. Ebda effett ieħor ma kien osservat fl-istudji fuq il-klieb

 

inali

b’esponiment ta’ mill-inqas 100 darba -esponliment uman ibbażat fuq l-AUC tad-doża ta’ kuljum

rakkomandata għall-bnedmin.

 

 

ċ

medi

Laropiprant ma kienx karċinoġeniku fi studji ta’ sentejn fuq il-ġrieden u l-firien bl-ogħla dożi ttestjati,

li jirrappreżentaw mill-anqas 218 sa 289 darba l-esponiment uman ibbażat fuq l-AUC tad-doża ta’

kuljum rakkomandata għall-bn dmin.

Prodott

 

Laropiprant ma kienx mu aġeniku jew klastoġeniku f’sensiela ta’ studji dwar l-effett tossiku fuq il- ġeni.

Ma kienu osse vati ebda effetti avversi fil-firien irġiel jew nisa li ngħataw laropiprant qabel it- tgħammir jew waqt it-tgħammir, b’livelli ta’ esponiment sistemiku ta’ mill-anqas 289 darba l- esponiment uman ibbażat fuq l-AUC tad-doża ta’ kuljum rakkomandata għall-bnedmin.

Laropiprant ma kienx teratoġeniku fil-firien jew fil-fniek f’livelli ta’ esponiment sistemiku ta’ mill- anqas 153 u 438 darba l-esponiment uman ibbażat fuq l-AUC tad-doża ta’ kuljum rakkomandata għall-bnedmin. Studji ta’ l-effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva wrew tnaqqis żgħir relatat mat- trattament fiż-żieda medja fil-piż ta’ l-omm u l-piż tal-ġisem tal-fetu, żidiet żgħar fil-mortalità tal- frieħ, u inċidenza akbar ta’ kustilja żejda u ossifikazzjoni inkompleta ta’ l-isternebra fil-fetu kienu osservati fil-firien f’livelli ta’ esponiment sistemiku ta’ mill-anqas 513-il darba l-esponiment uman ibbażat fuq l-AUC tad-doża ta’ kuljum rakkomandata għall-bnedmin.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Hypromellose (E464)

Colloidal anhydrous silica (E551)

Sodium stearyl fumarate

Hydroxypropylcellulose (E463)

Microcrystalline cellulose (E460)

Croscarmellose sodium

Lactose monohydrate

Magnesium stearate

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

 

PVC/Aclar Folji: 2 snin

awtorizzat

Aluminju/folji ta' aluminju: 18-il xahar.

 

6.4

Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

 

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C.

 

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl u mill-umdità.

 

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

 

adux

ħ

Folja opaka tal-PVC/Aclar b’għeluq ta’ l-aluminju push-through li fiha 14-il pillola li jerħu l-

m’g

 

mediċina. Pakketti ta’ 14, 28, 56, 84, 98, 168, 196 pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat, pakketti multipli li fihom 196 (2 pakketti ta’ 98) pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat u 49 x 1 pillola li

terħi l-mediċina b’mod modifikat f’folja unit doseliperforata.

Folja ta’ l-Aluminju/Aluminju b’għeluqinalipush-through li fiha 7 pilloli li jerħu l-mediċina b’mod

modifikat. Pakketti ta’ 14, 28, 56, 168 p llola li terħi l-mediċina b’mod modifikat u 32 x 1 pillola li terħi l-mediċina b’mod modifikat f’foljaċ ta’ doża waħda perforata.

Jista’ jkun li mhux il-pakkettimeditad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

7.DETENTURProdottTAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ6.6

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ir-Renju Unit

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/08/460/001

EU/1/08/460/002

EU/1/08/460/003

EU/1/08/460/004

EU/1/08/460/005

EU/1/08/460/006

EU/1/08/460/007

EU/1/08/460/008

EU/1/08/460/009

EU/1/08/460/010

EU/1/08/460/011

EU/1/08/460/012

EU/1/08/460/013

EU/1/08/460/014

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 3 ta’ Lulju 2008

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

awtorizzat

 

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elett on ku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

 

 

 

adux

 

 

ħ

 

 

m’g

 

 

 

li

 

 

 

inali

 

 

ċ

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati