Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Posaconazole SP (posaconazole) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - J02AC04

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaPosaconazole SP
Kodiċi ATCJ02AC04
Sustanzaposaconazole
ManifatturSchering-Plough Europe

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

awtorizzat

Posaconazole SP 40 mg/ml suspensjoni orali

2.

GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull ml ta’ suspensjoni orali fih 40 mg ta’ posaconazole.

Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni orali

Suspensjoni bajda

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

 

 

 

 

 

 

 

adux

Posaconazole SP jintuża għall-kura ta’ infezzjonijiet tal-fungu f’adulti (ara sezzjoni 5.1):

-

 

 

 

 

 

m’g

 

Asperġillożi invażiva f’pazjenti b’mard li hu refrattarju għal amphotericin B jew itraconazole

 

jew f’pazjenti intolleranti għal dawn il-prodotti mediċinali;ħ

-

Fusarjożi f’pazjenti b’mard li hu refrattarju għal amphotericin B jew f’pazjenti intolleranti għal

 

amphotericin B;

 

 

 

 

 

-

Kromoblastomikożi u miċetoma f’pazjenti b’mard li hu refrattarju għal itraconazole jew

 

 

 

 

 

li

 

 

 

f’pazjenti intolleranti għal itraconazole;

 

 

-

Kokkidajojdomikożi f’pazjenti b’mard li hu refrattarju għal amphotericin B, itraconazole jew

 

fluconazole jew f’pazjenti intolleranti għal dawn il-prodotti mediċinali;

-

 

 

 

inali

 

 

 

Kandidijażi orofarinġali : bħala l-kura preferita f’pazjenti li għandhom mard sever jew li

 

għandhom is-sistema immuni kompromessa, li jkunu mistennija li jkollhom rispons fqir għal

 

terapija topika.

 

 

 

 

 

Tkun definita refrattarja meta l-infezzjoni tavvanza jew ma titjiebx wara mill-anqas 7 ijiem ta’ dożi

 

 

 

ċ

 

 

 

 

terapewtiċi b’terapija effettiva kontra l-fungu li jkunu ngħataw qabel.

 

 

medi

 

 

 

 

 

Posaconazole SP huwa indikat ukoll għal profilassi ta’ infezzjonijiet tal-fungu invasiva fil-pazjenti li

ġejjin:

 

 

 

 

 

 

-

Pazjenti li qed jirċievu kimoterapija ta’ remissjoni-induzzjoni għall-lewkimja majeloġenuża

 

(AML) jew għal sindromi majelodisplastiċi (MDS) li jkunu mistennija li jikkawżaw

 

newtropenja u li jkollhom riskju għoli li jiżviluppaw infezzjonijiet tal-fungu invażivi;

-

Persuni li jkunu rċevew trapjant ta’ ċelluli stem ħematopojetiċi (HSCT) li jkunu qed jingħataw

 

dożi għoljin ta’ terapija immunosopprimenti għal mard tat-tilqima kontra l-host u li jkollhom

 

riskju akbar li jiżviluppaw infezzjonijiet ta’ mard tal-fungu invażivi.

Prodott

 

 

 

 

 

 

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

 

Il-kura għandha tinbeda minn tabib li jkollu esperjenza fl-immaniġġar ta’ infezzjonijiet tal-fungu jew taħt kura ta’ support fil-pazjenti li jkollhom riskju għoli meta posaconazole jingħata bħala profilassi.

Id-dużaġġ rakkomandat jidher f’Tabella 1.

Tabella 1. Doża rakkomandata skond l-indikazzjoni

Indikazzjoni

Doża u tul tat-terapija

 

 

Infezzjonijiet Refrattarji tal-

400 mg (10 ml) darbtejn kuljum. F’pazjenti li ma jifilħux ikla

 

Fungu (IFI)/Pazjenti li ma

jew xi suppliment nutrizzjonali, Posaconazole SP għandu

 

jifilħux b’IFI

jingħata bħala doża ta’ 200 mg (5 ml) erba’ darbiet kuljum. It-

 

 

terapija għandha ddum skon is-severità ta’ l-infezzjoni li jkun

 

 

hemm, irkupru minn sopressjoni tas-sistema immuni u r-

 

 

rispons kliniku.

 

 

 

Kandidijażi Orofarinġali

Doża ta’ tagħbija ta’ 200 mg (5 ml) darba kuljum fl-ewwel

 

 

jum, imbagħad 100 mg (2.5 ml) darba kuljum għal

 

 

13-il ġurnata.

 

 

 

 

Kull doża ta’ Posaconazole SP għandha tingħata ma’ ikla, jew

 

 

ma’ suppliment nutrizzjonali f’pazjenti li ma jistgħux iżommu

 

 

ikel sabiex jgħin għall-assorbiment orali u jiżgura esponiment

 

 

xieraq.

 

awtorizzat

Profilassi ta’ Infezzjonijiet

200 mg (5 ml) tliet darbiet kuljum. Kull doża ta’ Posaconazole

 

Invażivi tal- Fungu

SP għandha tingħata ma’ ikla, jew ma’ suppliment

 

nutrizzjonali f’pazjenti li ma jistgħux iżommu ikel sabiex

 

jgħin għall-assorbiment orali u jiżgura esponiment xieraq. It-

 

terapija għadha ddum skond l-irkupru min-newtropenja jew l-

 

immunosoppressjoni. Għal pazjenti b’sindromi ta’ lewkimja

 

majeloġenuża jew majelodisplastika, profilassi

 

 

 

b’Posaconazole SP għandha tibda ħafna ġranet qabel ma tkun

 

 

adux

 

 

 

mistennija li tfeġġ in-newtropenja u titkompla għal 7 ijiem

 

wara li l-għadd tan-newtrofiliħ

jitla’ fuq il-500 ċellula kull

 

mm3.

 

 

 

Hemm tagħrif farmakokinetiku limitat f’pazjenti b’funzjoni ħażina b’mod sever gastro-intestinali (bħal

dijarea severa). Pazjenti li jkollhom dijarea severa jew rimettar għandhom jinżammu taħt

osservazzjoni mill-qrib għal infezzjonijiet tal- fungu avvanzati.

 

 

m’g

Is-suspensjoni orali għandha titħawwad sew qabel l-użu.

inali

li

 

L-użu f’indeboliment renali: Mhux mistenni li jkun hemm effett minn indeboliment renali fuq il- farmakokinetiċi ta’ posaconazole u mhux rakkomandat li tinbidel id-doża (ara sezzjoni 5.2).

L-użu f’indeboliment epatiku:ċHemm tagħrif limitat fuq il-farmakokinetiċi f’pazjenti b’indeboliment

epatiku; għalhekk, ma tistax issir rakkomandazzjoni għal tibdil fid-doża. Fin-numru żgħir ta’ pazjenti li kellhom indeboliment epatiku, kien hemm żieda fl-esponiment u l-half-life ma’ tnaqqis fil-funzjoni epatika (ara sezzjonijietmedi4.4 u 5.2).

L-użu fi tfal: Ma ġewx stabiliti s-sigurtà u l-effikaċja fi tfal u adolexxenti taħt it-18-il sena. Għalhekk posaconazole mhux rakkomandat għall-użu f’pazjenti taħt it-18-il sena (ara sezzjonijiet 5.1 u 5.2).

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal xi sustanzi mhux attivi.

ProdottL-għotja flimkien ma’ ergot alkaloids (ara sezzjoni 4.5).

L-għotja flimkien ma’ sustrati ta’ CYP3A4 terfenadine, astemizole, cisapride, pimozide, halofantrine jew quinidine peress li dan jista’ jwassal għal żieda tal-konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’ dawn il- prodotti mediċinali, li jwasslu sabiex il-QTc jitwal u jkun hemm każijiet rari ta’ torsades de pointes (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.5).

L-għotja flimkien ma’ impedituri ta’ HMG-CoA reductase simvastatin, lovastatin u atorvastatin (ara sezzjoni 4.5).

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Sensittività eċċessiva: M’hemmx tagħrif dwar cross-sensitivity bejn posaconazoleawtorizzatu sustanzi oħrajn azole kontra l-fungu. Għandha ssir attenzjoni meta jiġi ordnat Posaconazole SP għal pazjenti li

jkollhom sensittività eċċessiva għal azoles oħrajn.

Tossiċità epatika: Reazzjonijiet epatiċi (eż. żiediet ħfief għal moderati fl-ALT, AST, alkaline phosphatase, bilirubin totali u/jew epatite klinika) kienu rrappurtati waqt kura b’posaconazole. Testijiet għoljin tal-funzjoni tal-fwied kienu fil-parti l-kbira riversibbli malli twaqqfet it-terapija u f’xi każijiet it-testijiet reġgħu lura għan-normal mingħajr ma twaqqfet it-terapija. Rarament, reazzjonijiet epatiċi aktar severi li wasslu għall-mewt kienu rrappurtati.

Posaconazole għandu jintuża b’attenzjoni f’pazjenti b’indebolimentaduxepatiku sever. F’dawn il-pazjenti, peress li l-half-life ta’ l-eliminazzjoni jiġi mtawwal jista’ jkun hemm żieda fl-esponiment.

Monitoraġġ tal-funzjoni epatika: Pazjenti li jiżviluppaw anormalitajiet fit-testijiet tal-funzjoni tal- fwied waqt terapija b’Posaconazole SP għandhom ikunu eżaminati regolarment għall-iżvilupp ta’ ħsara epatika aktar serja. L-imaniġġar tal-pazjenti għandu jinkludi evalwazzjoni permezz ta’ laboratorju tal-funzjoni epatika (l-aktar testijiet tal-funzjoni tal-fwied u bilirubin). It-twaqqif ta’ Posaconazole SP għandu jitqies jekk is-sinjali u s-sintomi kliniħċi juru żvilupp ta’ mard epatiku.

Preżenza ta’ arritmiji sintomatiċi

 

m’g

L-użu fl-istess ħin ta’ prodotti mediċinali magħrufin li jtawwlu l-interval QTc (minbarra dawk

 

imsemmijin f’sezzjoni 4.3).

li

 

Disturbi ta’ elettroliti, l-aktar dawk li jinvolvu potassium, magnesium jew livelli ta’ calcium,

għandhom ikunu monitorati u rranġati kif meħtieġ qabel u waqt terapija b’posaconazole.

It-titwil ta’ QTc: Xi azoles kienu assoċjati ma’ titwil ta’ l-intervall QTc.

Posaconazole SP m’għandux jingħata ma’ prodotti mediċinali li huma sottostrati għal CYP3A4 u magħrufin li jtawlu l-intervall QTc (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.5). Posaconazole SP għandu jingħata b’attenzjoni lill-pazjenti b’kundizzjonijiet pro-arritmiċi bħal :

• Meta l-QTc jiġi prolongat minħabba raġunijiet konġeniti jew b’mod akkwiżit

• Kardjomajopatija, l-aktar meta jkun hemm insuffiċjenza kardijaka

• Sinus bradikardja

Posaconazole huwa impeditur ta’ CYP3A4 u għandu jintuża biss taħt ċirkustanzi speċifiċi waqt kura bi

prodotti mediċinali oħrajn li jiġu metabolizzati b’CYP3A4 (ara sezzjoni 4.5).

Rifabutin: L-użu fl-istess ħin ma’ posaconazole għandu jkun evitat sakemm il-benefiċċju għall-pazjent

 

inali

ma jegħlibx ir-riskju (ara sezzjoni 4.5).

ċ

 

Antibatteriċi ta’medirifamycin (rifampicin, rifabutin), ċerti mediċini kontra l-aċċessjonijiet (phenytoin, carbamazepine, phenobarbital, primidone), efavirenz u cimetidine: Il-konċentrazzjonijiet ta’ posaconazole jistgħu jitbaxxew b’mod sinifikanti; għalhekk l-użu fl-istess ħin ma’ posaconazole għandu jkun evitat sakemm il-benefiċċju għall-pazjent ma jegħlibx ir-riskju (ara sezzjoni 4.5).

Dan il-prodott mediċinali fih madwar 1.75 g ta’ glucose għal kull 5 ml ta’ sospensjoni. Pazjenti b’malassorbiment ta’ glucose-galactose m’għandhomx jieħdu din il-mediċina.

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan il-prodott u affarijiet oħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Effetti ta’ prodotti mediċinali oħrajn fuq posaconazole:

Posaconazole jiġi metabolizzat permezz ta’ glukoronidazzjoni UDP (enzimi ta’ fażi 2) u huwa sottostrat għall-effluss ta’ glikoproteina-p (P-gp) in vitro. Għalhekk, impedituri (eż. verapamil, ciclosporin, quinidine, clarithromycin, erythromycin, eċċ.) jew indutturi (eż. rifampicin, rifabutin, xi

Prodott

 

Rifabutin (300 mg darbtejn kuljum) inaqqas is-Cmax (l-ogħla konċentrazzjoni fil-plażma) u l-AUC (erja taħt il-kurva tal-konċentrazzjoni fil-plażma mal-ħin) ta’ posaconzole għal 57 % u 51 % rispettivament.

mediċini kontra l-aċċessjonijiet, eċċ.) ta’ dawn il-mezzi ta’ tneħħija jistgħu jżidu jewawtorizzatinaqqsu il- konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’ posaconazole rispettivament.

L-użu fl-istess ħin ta’ posaconazole u rifabutin u indutturi simili (eż. rifampicin) għandu jkun evitat sakemm il-benefiċċju għall-pazjent ma jkunx jegħleb ir-riskju. Ara wkoll hawn taħt dwar l-effett ta’ posaconazole fuq il-livelli fil-plażma ta’ rifabutin.

Efavirenz (400 mg darba kuljum) naqqas is-Cmax u l-AUC ta’ posaconazole b’45 % u 50 %, rispettivament. L-użu fl-istess ħin ta’ posaconazole u efavirenz għandu jiġi evitat sakemm il- benefiċċju għall-pazjent jegħleb ir-riskju.

Phenytoin (200 mg darba kuljum) jnaqqas is-Cmax u l-AUC ta’ posaconazole b’41 % u 50 % rispettivament. L-użu fl-istess ħin ta’ posaconazole u phenytoin u indutturi simili (eż. carbamazepine, phenobarbital, primidone) għandu jkun evitat sakemm il-benefiċċju għall-pazjent ma jkunx jegħleb ir- riskju.

Antagonisti tar-riċettur H2 u impedituri tal-pompa tal-protoni: Il-konċentrazzjonijiet fil-plażma ta’ posaconazole (Cmax u AUC) kienu mnaqqsa b’39% meta posaconazole ingħata ma’ cimetidine

(400 mg darbtejn kuljum) minħabba tnaqqis fl-assorbiment li jista’ jkun effett sekondarju għal tnaqqis ta’ l-aċidu gastriku.

L-użu fl-istess ħin ta’ posaconazole u cimetidine għandu jkun evitat sakemm il-benefiċċju għall-

m’g

 

pazjent ma jkunx jegħleb ir-riskju. L-effett ta’ antagonisti oħrajn aduxtar-riċettur H2 (eż. famotidine,

ranitidine) u impedituri tal-pompa tal-protoni (eż. omeprazole) li jistgħu jikkawżaw soppressjoni ta’ l-

aċidità gastrika għal bosta sigħat fuq il-livelli fil-plażma ta’ posaconazoleħ

ma ġiex studjat iżda tnaqqis

fil-biodisponibilità jista’ jseħħ u għalhekk l-użu fl-istess ħin għandu jkun evitat jekk ikun possibli.

L-effetti ta’ posaconazole fu prodotti mediċinali oħrajn:

Posaconzole huwa impeditur qawwi ta’ CYP3A4.li L-għotja fl-istess ħin ta’ posaconazole ma’ sottostrati ta’ CYP3A4 jista’jwassal għal żidiet kbar fl-esponiment għas-sottostrati ta’ CYP3A4 hekk kif qed jiġi spjegat b’eżempji għall-effetti fuq tacrolimus, sirolimus, atazanavir u midazolam hawn taħt. Hija konsiljata l-attenzjoni inaliwaqt kura fl-istess ħin b’posaconazole ma’ sottostrati ta’ CYP3A4 mogħtija għal ġol-vina u d-doża tas-sottostrat ta’ CYP3A4 jista’ jkollha bżonn titnaqqas. Jekk posaconazole jintuża flimkien ma’ sottostrati ta’ CYP3A4 li jittieħdu mill-ħalq u li żieda tal- konċentrazzjonijiet fil-plażma jistgħu jkunu assoċjati ma’ każijiet avversi inaċċettabli, il- konċentrazzjonijiet fil-plażma tas-sottostrati ta’ CYP3A4 u/jew każijiet avversi għandhom jiġu monitorati mill-qrib u d-doża mibdula kif meħtieġ. Ħafna mill-istudji dwar l-interazzjoni saru f’voluntiera b’saħħithom li jkollhom esponimenti għal posaconazole ogħla meta mqabbla ma’ pazjenti

medi

 

li jingħataw l-istess doża. L-effett ta’ posaconazole fuq is-sottostrati ta’ CYP3A4 jista’ jkun kemmxejn

aktar baxx minn dak li jidher f’voluntiera b’saħħithom, u huwa mistenni li jvarja bejn il-pazjenti

minħabba l-esponiment varjabbliċ

għal posaconazole fil-pazjenti. L-effett ta’ meta jingħataw flimkien

ma’ posaconazole fuq il-livelli fil-plażma tas-sottostrati ta’ CYP3A4 jista’ jvarja wkoll fl-istess pazjent, sakemm posaconazole ma jingħatax strettament b’mod standard ma’ l-ikel, peress li l-ikel għandu effett qawwi fuq l-esponiment ta’ posaconazole (ara sezzjoni 5.2).

Terfenadine, astemizole, cisapride, pimozide, halofantrine u quinidine (sottostrati ta’ CYP3A4):

L-użu fl-istess ħin ta’ posaconazole u terfenadine, astemizole, cisapride, pimozide, halofantrine jew Prodottquinidine huwa kontra-indikat. L-użu fl-istess ħin jista’ jikkawża żiediet tal-konċentrazzjonijiet fil-

plażma ta’ dawn il-prodotti mediċinali, li jwasslu għal titwil tal-QTc u f’każijiet rari seħħew torsades de pointes (ara sezzjoni 4.3).

Alkalojdi ergot: Posaconzole jista’ jżid il-konċentrazzjoni fil-plażma ta’ alkalojdi ergot (ergotamine u dihydroergotamine), li jista’ jwassal għal ergotiżmu. L-użu fl-istess ħin ta’ posaconazole u alkalojdi ergot huwa kontra-indikat (ara sezzjoni 4.3).

CoA reductase li huma metabolizzati minn CYP3A4. Kura b’dawn l-impedituri ta’ HMG-CoA reductase għandha titwaqqaf waqt il-kura b’posaconazole għax żiediet fil-livelli kienu assoċjati ma’ rabdomajelożi (ara sezzjoni 4.3).

Alkalojdi vinka: Posaconazole jista’ jżid il-konċentrazzjoni fil-plażma ta’ alkalojdi vinka (eż. vincristine u vinblastine), li tista’ twassal għal newrotossiċità. Għalhekk l-użu fl-istess ħin ta’ posaconazole u alkalojdi vinka għandu jkun evitat sakemm il-benefiċċju għall-pazjent ma jkunx jegħleb ir-riskju. F’każ li jintużaw fl-istess ħin, huwa rakkomandat li jkun meqjus tibdil fid-doża ta’ l- alkalojdi vinka.

Impedituri ta’ HMG-CoA reductase metabolizzati permezz ta’ CYP3A4 (eż. simvastatin,awtorizzatlovastatin u atorvastatin): Posaconazole jista’ jżid b’mod sostanzjali l-livelli fil-plażma ta’ impedituri ta’ HMG-

Rifabutin: Posaconazole żied is-Cmax u l-AUC ta’ rifabutin b’31 % u 72 %, rispettivament. L-użu fl- istess ħin ta’posaconazole u rifabutin għandu jkun evitat sakemm il-benefiċċju għall-pazjent ma jkunx jegħleb ir-riskju (ara wkoll hawn fuq dwar l-effett ta’ rifabutin fuq il-livelli ta’ posaconazole fil- plażma). Jekk dawn il-prodotti mediċinali jingħataw fl-istess ħin, huwa rakkomandat monitoraġġ bir- reqqa ta’ l-għadd komplet tad-demm u każijiet avversi relatati ma’ żiediet fil-livelli ta’ rifabutin (eż uvejite).

Ciclosporin: F’pazjenti b’trapjant tal-qalb li qegħdin fuq dożi fissi ta’ ciclosporin, posaconazole 200 mg darba kuljum żied il-konċentrazzjonijiet ta’ ciclosporin li kienu jeħtieġu tnaqqis tad-dożi.

Każijiet ta’ żiediet fil-livelli ta’ ciclosporin li wasslu għal każijiet avversi severi, inkluża nefrotossiċità u każ fatali ta’ lewko-enċefalopatija, kienu rrappurtati fi studji dwar l-effikaċja klinika. Meta tkun se

m’g

 

tinbeda l-kura b’posaconazole f’pazjenti li jkunu diġa qed jirċievuaduxciclosporin, id-doża ta’ ciclosporin

għandha titnaqqas (eż. għal tlett kwarti tad-doża kurrenti). Għalhekk il-livelli ta’ ciclosporin fid-demm

għandhom ikunu monitorati sew waqt l-użu fl-istess ħin, u metaħ

titwaqqaf il-kura b’posaconazole, u d-

doża ta’ ciclosporin għandha tinbidel kif ikun meħtieġ.

 

Tacrolimus: Posaconazole żied is-Cmax u l-AUC ta’ tacrolimus (0.05 mg/kg piż tal-ġisem doża waħda) b’121% u 358%, rispettivament. Interazzjonijietli li kienu klinikament sinifikanti li minħabba fihom il-

pazjenti kellhom jiddaħħlu l-isptar u/jew jitwaqqaf posaconazole, kienu rappurtati fi studji dwar l-

tacrolimus fid-demm għandhom ikunu monitorati sew meta jingħataw fl-istess ħin, u meta jitwaqqaf posaconazole, u d-doża ta’ tacrolimus mibdula kif meħtieġ.

effikaċja klinika. Meta tinbeda l-kura b’posaconazole f’pazjenti li diġa qed jirċievu tacrolimus, id-doża ta’ tacrolimus għandha titnaqqasinali(eż. għal madwar terz tad-doża kurrenti). Għalhekk il-livelli ta’

Sirolimus: L-għotja ta’ dożi ripetuti ta’ posaconazole mill-ħalq (400 mg darbtejn kuljum għal

16-il jum) żiedet is-Cmax u l-ċAUC ta’sirolimus (2 mg doża waħda) b’medja ta’ 6.7-il darba u 8.9-il darba (medda 3.1 sa 17.5-il darba), rispettivament, f’voluntiera b’saħħithom. L-effett ta’

posaconazole fuq sirolimus fil-pazjenti mhux magħruf, iżda huwa mistenni li jvarja minħabba l-

esponiment varjabbli għal posaconazole fil-pazjenti. L-għotja fl-istess ħin ta’ posaconazole ma’

sirolimus mhux rakkomandat u għandu jiġi evitat kull meta jkun possibli. F’każ li jkun meqjus li l- għotja fl-istess ħin ma tistax tiġi evitata, huwa rakkomandat li d-doża ta’ sirolimus titnaqqas ħafna meta tkun ser tinbeda t-terapija b’posaconazole u li jkun hemm monitoraġġ frekwenti ħafna tal-

konċentrazzjonijietmedil-aktar baxxi ta’ sirolimus fid-demm. Il-konċentrazzjonijiet ta’ sirolimus għandhom jitkejjlu fil-mument meta jibda jingħata, waqt l-għotja fl-istess ħin, u meta titwaqqaf il-kura

b’posaconazole, u d-dożi ta’ sirolimus mibdula kif ikun xieraq. Ta’ min jinnota li r-relazzjoni bejn l- Prodottaktar konċentrazzjoni baxxa ta’ sirolimus u l-AUC tinbidel meta jingħata flimkien ma’ posaconazole.

B’hekk, il-konċentrazzjonijiet baxxi ta’ sirolimus li jaqgħu fil-medda terapewtika tas-soltu jistgħu jwasslu għall-livelli aktar baxxi minn dak terapewtiku. Għalhekk konċentrazzjonijiet baxxi li jaqgħu fil-parti ta’ fuq tal-medda terapewtika tas-soltu għandhom jiġu mmirati u għandha tingħata attenzjoni bir-reqqa għal sinjali u sintomi kliniċi, parametri tal-laboratorju u bijopsiji tat-tessuti.

Impedituri ta’ l-HIV protease: Peress li l-impedituri ta’ HIV protease huma sottostrati ta’ CYP3A4, huwa mistenni li posaconazole jżid il-livelli fil-plażma ta’ dawn l-aġenti kontra r-retrovajrus. Wara l- għotja fl-istess ħin ta’ posaconazole mill-ħalq (400 mg darbtejn kuljum) ma’ atazanavir (300 mg darba kuljum) għal 7 ijiem f’individwi b’saħħithom is-Cmax u l-AUC ta’ atazanavir żdied b’medja ta’

6.4-il darba), rispettivament; Posaconazole 400 mg darbtejn kuljum għal 7 ijiem żawtorizzatied is-Cmax u l-AUC ta’ midazolam mogħti minn ġol-vina b’1.6 u 6.2-il darba (medda 1.6 sa 7.6-il darba), rispettivament.

2.6-il darba u 3.7-il darba (medda 1.2 sa 26-il darba), rispettivament. Wara l-għotja fl-istess ħin ta’ posaconazole mill-ħalq (400 mg darbtejn kuljum) ma’ azatanavir u ritonavir (300/100 mg darba

kuljum) għal 7 ijiem f’individwi b’saħħithom is-Cmax u l-AUC ta’ atazanavir żdiedu b’medja ta’ 1.5-il darba u 2.5-il darba (medda 0.9 sa 4.1-il darba), rispettivament. Iż-żieda ta’ posaconazole mat- terapija b’atazanavir jew b’atazanavir ma’ ritonavir kienet assoċjata ma’ żiediet fil-livelli ta’ bilirubin

fil-plażma. Monitoraġġ frekwenti ta’ każijiet avversi u tossiċità relatata ma’ aġenti kontra r-retrovajrus li huma sottostrati ta’ CYP3A4 huwa rakkomandat meta jingħataw flimkien ma’ posaconazole.

Midazolam u benzodijażepini oħrajn metabolizzati b’CYP3A4: Fi studju b’voluntiera b’saħħithom

posaconazole (200 mg darba kuljum għal 10 ijiem) żied l-esponiment (AUC) ta’ midazolam mogħti

minn ġol-vina (0.05 mg/kg) bi 83 %. Fi studju ieħor b’voluntiera b’saħħithom, l-għotja ta’ dożi ripetuti

ta’ posaconazole mill-ħalq (200 mg darbtejn kuljum għal 7 ijiem) żdied is-Cmax u l-AUC ta’ midazolam mogħti minn ġol-vina (0.4 mg doża waħda) b’medja ta’1.3 u 4.6-il darba (medda 1.7 sa

Iż-żewġ dożi ta’ posaconazole it-tnejn li huma żiedu s-Cmax u l-AUC b’1.6 u 6.2-il darba (medda 1.6 sa 7.6-il darba), rispettivament. Iż-żewġ dożi ta’ pozaconazole it-tnejn li huma żiedu s-Cmax u l-AUC ta’

midazolam mill-ħalq (2 mg doża waħda mill-ħalq) b’2.2 u 4.5-il darba, rispettivament. Minbarra hekk, posaconazole mill-ħalq (200 mg jew 400 mg) tawwal il-medja tal-half-life terminali ta’ midazolam minn madwar 3-4 sigħat għal 8-10 sigħat meta ngħataw flimkien.

imblukkaturi tal-kanali ta’ calcium huwa rakkomandat waqt l-għotja fl-istess ħin ma’ posaconazole. Tibdil fid-doża ta’ l-imblukkaturi tal-kanali ta’ calcium jistgħu jkunu meħtieġa.

Minħabba r-riskju li l-pazjent jitraqqad għal żmien twil huwa rakkomandat li jiġi kkonsidrat li d-dożi

jiġu aġġustati meta posaconazole jingħata fl-istess ħin ma’ kwalunkwe benzodiazepin li jiġi

metabolizzat minn CYP3A4 (eż midazolam, triazolam, alprazolam).

 

adux

Imblukkaturi tal-kanali ta’ calcium metabolizzati permezz ta’ CYP3A4 (eż. diltiazem, verapamil,

nifedipine, nisoldipine): Monitoraġġ frekwenti għal każijiet avversiħ

u tossiċi relatati ma’ l-

m’g

 

 

Digoxin: L-għotja ta’ ażoles oħrajn kienet assoliċjata ma’ żiediet fil-livelli ta’ digoxin. Għalhekk,

posaconazole jista’ jżid il-konċentrazzjoni fil-plażma ta’ digoxin u l-livelli ta’ digoxin għandhom ikunu monitorati meta tinbeda jew titwaqqaf il-kura b’posaconazole.

Sulfonajlurejas: Il-konċentrazzjonijietinalita’ glucose naqsu f’xi voluntiera b’saħħithom meta glipizide

ingħata flimkien ma’ posaconazole. Monitoraġġ tal-konċentrazzjonijiet ta’ glucose huwa rakkomandat f’pazjenti dijabetiċi.

4.6 Tqala u treddigħ

ċ

medi

M’hemmx tagħrif biżżejjed dwar l-użu ta’ posaconazole f’nisa waqt it-tqala. Studji fuq annimali urew ħsara fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Mhux magħruf ir-riskju potenzjali għall-bniedem.

Nisa li jistgħu joħorġu tqal għandhom jużaw kontraċettiv effettiv waqt it-trattament. Posaconazole m’għandux jintuża waqt it-tqala ħlief meta l-benefiċċju għall-omm ma jkunx jegħleb b’mod ċar ir- riskju li jista’ jkun hemm għall-fetu.

Posaconazole joħrog mal-ħalib ta’ firien li jkunu qed ireddgħu (ara sezzjoni 5.3). L-eskrezzjoni ta’

posaconazole fil-ħalib tal-mara għadu ma’ ġiex mistħarreġ. It-treddigħ għandu jitwaqqaf malli tibda l-

Prodott

 

kura b’posaconazole.

 

4.7

Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni.

4.8

Effetti mhux mixtieqa

 

 

 

reazzjoni ta’ sensittività eċċessiva

awtorizzat

Is-sigurtà ta’ posaconazole ġiet stmata f’ > 2,400 pazjent u voluntiera b’saħħithom li ddaħħlu fi provi

kliniċi u minn esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq. L-aktar każijiet avversi li kienu rrappurtati ta’

spiss kienu jinkludu dardir, remettar, dijarea, deni u żieda fil-bilirubin.

 

 

Tabella 2. Każijiet avversi relatati mal-kura (TRAE) skond is-sistema tal-ġisem u l-frekwenza

 

Komuni (≥1/100, <1/10); Mhux komuni (≥1/1,000, <1/100); rari (≥1/10,000, <1/1,000)

 

Disturbi tad-demm u tas-sistema

 

 

 

 

 

limfatika

 

 

 

 

 

 

 

 

Komuni:

 

 

 

newtropenja

 

 

 

Mhux komuni:

 

 

 

tromboċitopenia, lewkopenja, anemija, eżinofilja,

 

Rari:

 

 

 

limfadenopatija

 

 

 

 

 

sindrome ħemolitika uremika, purpura trombotika

 

 

 

 

 

tromboċitopenika, panċitopenja, koagulopatija, emorraġġija

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema immuni

 

reazzjoni allerġika

 

 

Mhux komuni:

 

 

 

 

 

Rari:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema endokrinarja

 

 

 

 

 

Rari:

 

 

 

insuffiċjenza adrenali, tnaqqis tal-gonadotropin fid-demm

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-

 

 

 

 

 

 

nutrizzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

Komuni:

 

 

 

skwilibriju fl-elettroliti, anoressija

 

Mhux komuni:

 

 

 

ipergliċemija

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi psikjatriċi

 

 

disturb psikotiku, dipressjoniħ

 

Rari:

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

 

parasteżija, sturdament, ngħas, uġigħ ta’ ras

 

Komuni:

 

 

 

 

Mhux komuni:

 

 

 

aċċessjonijiet, newropatija, ipoesteżija, tregħid

 

Rari:

 

 

 

inċident ċerebrovaskulari, enċefalopatija, newropatija

 

 

 

 

 

periferali, sinkope

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

Disturbi fl-għajnejn

 

 

vista mċajpra

 

 

 

Mhux komuni:

 

 

 

 

 

 

Rari:

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

diplopja, skotoma

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema

 

 

 

 

 

labirintika

 

 

 

 

 

 

 

 

Rari:

 

 

 

tnaqqis tas-smigħ

 

 

Disturbi fil-qalb

 

 

sindrome ta’ titwil tal-QT§, elettrokardjogramma anormali§,

 

Mhux komuni:

 

 

 

 

 

 

ċ

inali

 

 

 

 

 

 

 

palpitazzjonijiet

 

 

Rari:

 

 

torsade de pointes, mewt f’daqqa, takikardija ventrikulari,

 

 

 

 

 

arrest kardjo-respiratorju, insuffiċjenza kardijaka, infart

 

 

 

 

 

majokardijaku

 

 

Disturbi vaskulari

 

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni:

medi

 

 

pressjoni għolja, pressjoni baxxa

 

Rari:

 

 

emboliżmu pulmonari, trombożi fil-vini fondi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

 

 

 

 

 

 

medjastinali

 

 

 

 

 

 

 

 

Rari:

 

 

 

ipertensjoni pulmonari, pulmonite fl-interstizzju, infezzjoni

 

 

 

 

 

fil-pulmun

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali

 

 

 

 

 

 

 

 

Komuni:

 

 

rimettar, tqallih, uġigħ addominali, dijarea, dispepsja, ħalq

 

 

Mhux komuni:

 

 

xott, tifwieq

 

 

 

 

 

 

 

pankrejatite

 

 

 

 

 

Rari:

 

 

 

emorraġġija gastro-intestinali, iljus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

 

 

 

 

 

 

 

 

Komuni:

 

 

testijiet tal-funzjoni tal-fwied jiġu għoljin (ALT jiżdied, AST

 

 

 

 

 

 

jiżdied, bilirubin jiżdied, alkaline phosphatase jiżdied, GGT

 

 

Mhux komuni:

 

 

jiżdied)

 

 

 

 

 

 

 

 

ħsara epatoċellulari*, epatite, suffejra, epatomegalija

 

 

Rari:

 

 

 

insuffiċjenza epatika, epatite kolestatika, kolestażi,

 

 

 

 

 

 

epatosplenomegalija, tenerezza tal-fwied, asteriksis

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

 

 

 

 

awtorizzat

 

taħt il-ġilda

 

 

 

 

 

 

 

Komuni:

 

 

raxx

 

 

 

 

Mhux komuni:

 

 

ulċeri fil-ħalq, alopeċja

 

 

 

 

 

Rari:

 

 

 

sindrome ta’ Stevens Johnson, raxx vessikulari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi muskolu-skeletrali u tal-

 

 

 

 

 

 

 

connective tissue

 

 

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni:

 

 

uġigħ fid-dahar

 

 

 

 

 

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema

 

 

 

 

adux

 

 

 

urinarja

 

 

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni:

 

 

insuffiċjenza renali akuta, insuffiċjenza renali, krejatinina

 

 

 

 

 

fid-demm jiżdied

ħ

 

 

 

 

Rari:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aċidożi tat-tubi renali ż-żgħar, nefrite fl-interstizzju

 

Disturbi fis-sistema riproduttiva u

 

 

 

 

 

 

 

fis-sider

 

 

disturbi menstruwali

 

 

 

 

 

Mhux komuni:

 

 

 

 

 

 

 

Rari:

 

 

 

uġigħ fis-siderm’g

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet

 

li

 

 

 

 

 

ta' mnejn jingħata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komuni:

 

 

deni (ssir taħraq), astenja, għeja

 

 

 

Mhux komuni:

 

 

edima, uġigħ, degħxiet, tħossok ma tiflaħx

 

 

 

Rari:

 

 

 

edima ta’ l-ilsien, edima tal-wiċċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigazzjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni:

 

 

tibdil fil-livelli ta’ mediċini

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

§Ara sezzjoni 4.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Waqt is-sorveljanza ta’ wara t-tqegċħid fis-suq kienet irrappurtata ħsara severa fil-fwied li wasslet għall-mewt (ara sezzjoni

4.4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9

Doża eċċessiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

Waqt il-provi kliniċi, pazjenti li rċevew dożi ta’ posaconazole sa 1,600 mg/jum ma kellhomx

 

reazzjonijiet avversi differenti minn dawk rappurtati f’pazjenti b’dożi aktar baxxi. Doża eċċessiva bi

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

żball kienet rappurtata f’pazjent wieħed li ħa 1,200 mg darbtejn kuljum għal 3 ijiem. L-investigatur ma

 

ra l-ebda reazzjonijiet avversi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Posaconazole ma jitneħħiex bid-dijaliżi tad-demm.

 

 

 

 

5.

TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

 

 

 

 

 

 

5.1 Tagħrif farmakodinamiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10
Grupp ta’ kontroll minn barra
22/86 (26 %)
Posaconazole
45/107 (42 %)

 

awtorizzat

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini kontra l-fungu għall-użu sistemiku – derivati triazole,

Kodiċi ATC: J02A C04.

 

Mod kif jaħdem

Posoconazole jinibixxi l-enzima lanosterol 14α-demethylase (CYP51), li tikkatalizza pass essenzjali fil-biosintesi ta’ ergosterol.

Mikrobijoloġija

Intwera li posaconazole huwa effettiv in vitro kontra l-mikro-organiżmi li ġejjin:Speċi ta’ Aspergillus

(Aspergillus fumigatus, A. flavus, A. terreus, A. nidulans, A. niger, A. ustus), speċi ta’ Candida (Candida albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. dubliniensis, C. famata, C. inconspicua, C. lipolytica, C. norvegensis, C. pseudotropicalis), Coccidioides immitis, Fonsecaea pedrosoi, u speċi ta’ Fusarium, Rhizomucor, Mucor, u Rhizopus. It-tagħrif mikrobijoloġiku jindika li posaconazole huwa attiv kontra Rhizomucor, Mucor, u Rhizopus, iżda it-tagħrif kliniku għadu limitat wisq sabiex tkun evalwata l-effikaċja ta’ posaconazole kontra dawn l-aġenti kawżattivi.

Reżistenza

Iżolati kliniċi li kienu anqas suxxettibli għal posaconazole kienu identifikati. Il-mekkaniżmu prinċipali ta’ reżitsenza huwa l’akkwist ta’ sostituzzjonijiet fil-proteina li tkun immirata, CYP51.

L-użu ma’ aġenti oħrajn kontra l-fungu

L-użu ma’ terapiji kontra l- fungu m’għandux inaqqas l-effikaċja la ta’ posaconazole u l-anqas tat- terapiji l-oħra; iżda bħalissa m’hemmx evidenza klinika li terapija kombinata tipprovdi xi benefiċċju

addizzjonali.

m’g

ħ

adux

 

Relazzjonijiet Farmakokinetiċi / Farmakodinamiċi

 

 

Korrelazzjoni bejn l-esponiment totali tal-prodott mediċinali diviż bl-MIC (AUC/MIC) u r-riżultat kliniku kienet osservata. Il-proporzjon kritiku għall-individwi b’infezzjonijiet ta’ Aspergillus kienet

~200. Huwa importanti b’mod partikolari li tipprova taċċerta ruħek li jinkisbu l-ogħla livelli fil-plażma

 

 

li

f’pazjenti infettati b’Aspergillus (ara sezzjonijiet 4.2 u 5.2 dwar il-korsijiet tad-dożi rakkomandati u l-

effetti ta’ l-ikel fuq l-assorbiment).

 

Esperjenza klinika

inali

 

 

 

Aspergillożi invażiva

Posaconazole orali 800 mg/jum mogħti f’dożi maqsuma kien evalwata għall-kura ta’ asperġillożi invażiva f’pazjenti b’mard li kien refrattarju għal amphotericin B (inklużi formulazzjonijiet liposomali) jew itraconazole jew f’pazjenti li kienu intolleranti għal dawn il-prodotti mediċinali fi prova mhux kumparattiva b’terapija ta’ salvataġġ. Ir-riżultati kliniċi kienu mqabbla ma’ grupp ta’ kontroll minn barra li nkiseb minn reviżjoni retrospettiva tad-dokumenti mediċi. Il-krupp ta’ kontroll

medi

 

minn barra kien jinkludi 86 pazjent kurati bil-kura disponibbli (bħal hawn fuq) fil-parti l-kbira fl-istess

ħin u fl-istess postijiet bħall-pazjenti ikkurati b’posaconazole. Il-parti l-kbira tal-każijiet ta’

asperġillożi kienu meqjusa refrattorjiċ

għat-terapija li ngħatat qabel kemm fil-grupp ta’ posaconazole

(88 %) kif ukoll fil-grupp ta’ kontroll minn barra (79 %).

Kif jidher f’Tabella 3, rispons b’suċċess (fejqan komplet jew parzjali) fi tmiem il-kura deher f’42 % tal-pazjenti kkurati b’posaconazole meta mqabbel ma’26 % tal-grupp ta’ barra. Madankollu dan ma kienx studju prospettiv, randomised u b’kontroll u għalhekk it-tqabbil mal-gruppi ta’ kontroll minn

barra għandhom jitqiesu b’attenzjoni.

ProdottTabella 3 L-effikaċja globali ta’ posaconazole fl-aħħar tal-kura għal asperġillożi invażiva imqabbla mal-grupp ta’ kontroll minn barra.

Rispons globali

Suċċess skond l-ispeċi

Kollha konfermati b’mod

mikoloġiku

 

 

 

 

 

Aspergillus spp.1

34/76

(45 %)

19/74

(26 %)

 

A. fumigatus

12/29

(41 %)

12/34

(35 %)

 

A. flavus

10/19

(53 %)

3/16

(19 %)

 

A. terreus

4/14

(29 %)

2/13

(15 %)

 

A. niger

(60 %)

(29 %)

 

minħabba speċi ta’ Madurella.

 

 

 

awtorizzat

Fusarium spp.: 11 minn 24 pazjent li wrew li probabbli kellhom fusarjożi kienu ikkurati b’suċċess b’posaconazole 800 mg/jum b’dożi maqsumin għal medjan ta’ 124 jum u sa 212 jum. Fost

18-il pazjent li ma kienux tolleranti għal jew kellhom infezzjonijiet li kienu refrattorji għal amphotericin B jew itraconazole, seba’ pazjenti kienu meqjusa bħala li wrew rispons.

Kromoblastomikożi/Miċetoma: 9 mill-11-il pazjent li kienu kkurati b’suċċess b’posaconazole

800 mg/jum f’dożi maqsumin għal medjan ta’ 268 jum u sa 377 jum. Ħames minn dawn il-pazjenti kellhom kromoblastomikożi minħabba Fonsecaea pedrosoi u erbgħa kellhom miċetoma, l-aktar

Kokkidajojdomikożi:11 mis-16-il pazjent kienu kkurati b’suċċess (fi tmiem il-kura kellhom fejqan komplet jew parzjali mis-sinjali u s-sintomi li kien hemm mal-linja bażi) b’posaconazole 800 mg/jum b’dożi maqsuma għal medjan ta’ 296 jum u sa 460 jum.

Kura ta’ Kandidijażi Orofarinġali suxxettibli għal azole (OPC)ħ adux

Studju randomised, blind għall-evalwatur, bil-kontroll kien mitmum f’pazjenti infettati b’HIV b’kandidijażi orofarinġali suxxettibli għal azole (f’ħafna mill-pazjenti studjati kienet iżolata C. Albicans mal-linja bażi). Il-varjant ta’ l-effikaċja ewlienija kienet ir-rata ta’ suċċess kliniku (definita bħala fejqan jew titjib) wara 14-il jum ta’ kura. Il-pazjenti kienu kkurati b’suspensjoni orali ta’ posaconazole jew fluconazole (kemm posaconazole kif ukoll fluconazole ingħataw kif ġej: 100 mg darbtejn kuljum għal ġurnata 1 segwita b’100 mg darba kuljum għal 13-il gurnata).

Ir-rati ta’ rispons kliniku mill-istudju t’hawn fuq qed jidhru f’Tabella 4 hawn taħt.

 

Intwera li posaconazole ma kienx inferjuri għal fluconazolem’g

għar-rati ta’ suċċess kliniku ma’ Jum 14

kif ukoll wara 4 ġimgħat minn meta ntemmet il-kura.

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

Tabella 4. Rati ta’ suċċess kliniku f’Kandidijażi Orofarinġali

 

Endpoint

 

 

 

 

Posaconazole

Fluconazole

Rata ta’ suċċess kliniku ma’ Jum 14

 

 

91.7 % (155/169)

92.5 % (148/160)

Rata ta’ suċċess kliniku 4 ġimgħat wara li ntemmet il-kura

 

68.5 % (98/143)

61.8 % (84/136)

Rata ta’ suċċess kliniku kienet definita bħala n-numru ta’ każijiet meqjusa li għandhom rispons kliniku (fejqan jew titjib)

diviż man-numru totali ta’ każijiet eliġibbli għall-analiżi.

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

Profilassi ta’ Infezzjonijiet Invażivi tal-Fungu (IFIs) (Studji 316 u 1899)

 

 

ċ

 

 

 

 

 

Żewġ studji ta’ profilassi randomised bil-kontroll saru b’pazjenti li għandhom riskju ogħla li

jiżviluppaw infezzjonijiet invażivi tal-fungu.

 

 

 

Studju 316 kienmediprova randomised, double-blind b’suspensjoni orali ta’ posaconazole (200 mg tliet darbiet kuljum) kontra kapsuli ta’ fluconazole (400 mg darba kuljum) f’riċevituri ta’ trapjanti ta’ ċelluli stem ħematopejetiċi alloġeniċi, b’mard tal-graft kontra l-host (GVHD). L-endpoint ewlieni ta’ l-effikaċja kien l-inċidenza ta’ IFI’s li probabbli/ġew pruvati li seħħew wara 16-il ġimgħa li tkun seħħet ir-randomisation, hekk kif ikun deċiż minn pannell estern ta’ esperti indipendenti blinded. Endpoint essenzjali sekondarju kien l-inċidenza ta’ IFI’s li probabbli/ġew pruvati li seħħew waqt il- perijodu tal-kura (l-ewwel doża sa l-aħħar doża tal-prodott mediċinali li qed jiġi studjat+ 7 ijiem). Il- maġġoranza (377/600, [63 %]) tal-pazjenti li kienu nklużi kellhom GVHD Akut ta’ Grad 2 jew 3 jew kroniku estensiv (195/600, [32.5 %]) mal-bidu ta’ l-istudju. Bħala medja t-terapija damet 80 jum għal posaconazole u 77 jum għal fluconazole.

1 Jinkludi speċi oħrajn anqas komuni jew speċi mhux magħrufin

Prodott

 

Studju

Posaconazole

Kontroll ª

awtorizzatValur-P

Studju 1899 kien wieħed randomised, blinded għall-evalwatur ta’ suspensjoni orali ta’ posaconazole (200 mg tliet darbiet kuljum) kontra suspensjoni ta’ fluconazole (400 mg darba kuljum) jew soluzzjoni orali ta’ itraconazole (200 mg darbtejn kuljum) f’pazjenti newtropeniċi li kienu qed jirċievu kimoterapija ċitotossika għall-lewkimja majeloġenuża jew sindromi majelodisplastiċi. L-endpoint ta’ l-effikaċja ewlieni kien l-inċidenza ta’ IFI’s li probabbli/ġew pruvati li seħħew minn pannell estern ta’ esperti indipendenti blinded waqt il-perijodu tal-kura. Endpoint sekondarju essenzjali kien l-inċidenza ta’ IFI’s li probabbli/ġew pruvati wara 100 jum minn meta saret ir-randomisation. Lewkimja majeloġenuża li tkun għada kif ġiet dijanjostikata hija l-aktar kundizzjoni komuni (435/602, [72%]). It-terapija damet medja ta’ 29 jum għal posaconazole u 25 jum għal fluconazole/itraconazole.

Fiż-żewġ studji ta’ profilassi, asperġillożi kienet l-aktar infezzjoni mifruxa komuni li kien hemm. Ara Tabella 5 u 6 għar-riżultati miż-żewġ studji. Kien hemm anqas infezzjonijiet mifruxa ta’ Aspergillus f’pazjenti li ngħataw profilassi b’posaconazole meta mqabbla mal-pazjenti tal-kontroll.

Tabella 5. Riżultati mill-istudji kliniċi fil-profilassi ta’ Infezzjonijiet Invażivi bil-Fungu.

Proporzjon (%) ta’ pazjenti b’IFIs pruvati/probabbli

Perjodu fuq il-kurab

1899d

7/304 (2)

25/298 (8)

0.0009

316e

7/291 (2)

22/288 (8)

0.0038

 

Perijodu b’ħin-fissc

 

 

 

adux

 

1899d

14/304 (5)

33/298 (11)

0.0031

316 d

16/301 (5)

27/299 (9)

0.0740

 

 

ħ

 

FLU = fluconazole; ITZ = itraconazole; POS = posaconazole.

a:

FLU/ITZ (1899); FLU (316).

 

 

b:

f’1899 dan kien il-perijodu minn meta kienu randomized sa l-aħħar doża tal-prodott mediċinali li qed jiġi studjat u

 

7 ijiem aktar; f’316 kien il-perijodu mill-ewwel doża sa l-aħħar doża tal-prodott mediċinali li qed jiġi studjat u 7 ijiem

 

aktar.

 

 

 

li

 

 

 

 

 

c:

f’1899 dan kien il-perijodu minn meta kienu randomized sa 100 jum wara li kienu randomized; f’316 dan kien il-

d:

perijodu mil-jum tal-linja bażi għal 111-il jum wara l-linjam’gbażi.

Kollha randomized

 

inali

 

e:

Kullha kkurati

 

 

 

 

 

 

 

medi

ċ

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 6. Riżultati mill-istudji kliniċi dwar il-profilassi ta’ Infezzjonijiet Invażivi tal-Fungu.

 

Studju

Posaconazole

 

Kontrolla

 

 

 

 

Proporzjon (%) ta’ pazjenti b’Asperġillożi ppruvata/probabbli

 

 

 

 

Perijodu fuq il-kurab

 

 

 

1899d

 

2/304 (1)

 

20/298 (7)

 

 

 

316e

 

3/291 (1)

 

17/288 (6)

 

 

 

 

 

 

Perijodu b’ħin-fissc

 

 

 

1899d

 

4/304 (1)

 

26/298 (9)

 

 

 

316 d

 

7/301 (2)

 

21/299 (7)

 

 

 

FLU = fluconazole; ITZ = itraconazole; POS = posaconazole.

 

 

 

 

a: FLU/ITZ (1899); FLU (316).

 

 

 

 

 

 

b:

f’1899 dan kien il-perijodu minn meta kienu randomized sa l-aħħar doża tal-prodott mediċinali li qed jiġi studjat u

 

7 ijiem aktar; f’316 kien il-perijodu mill-ewwel doża sa l-aħħar doża tal-prodott mediċinali li qed jiġi studjat u 7 ijiem

c:

aktar.

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

f’1899 dan kien il-perijodu minn meta kienu randomized sa 100 jum wara li kienu randomized; f’316 dan kien il-

 

perijodu mil-jum tal-linja bażi għal 111-il jum wara l-linja bażi.

 

 

 

 

d:

Kollha randomized

 

 

 

 

 

 

e:

Kullha kkurati

 

 

 

 

 

 

Fi studju 1899, deher tnaqqis sinifikanti fil-kawżi kollha ta’ mwiet favur posaconazole

[POS 49/304 (16 %) vs. FLU/ITZ 67/298 (22 %) p= 0.048]. Minn stimi Kaplan-Meier, il-probabilità ta’ sopravivenza sa’ jum 100 wara li kienu randomized, kienet ogħla b’mod sinifikanti għar-riċevituri

ta’ posaconazole; dan il-benefiċċju ta’ sopravivenza intwera meta l-analiżi qieset il-kawżi kollha ta’

 

 

adux

mwiet (P= 0.0354) kif ukoll imwiet relatati ma’ IFI’s (P= 0.0209).

m’g

ħ

 

Fi studju 316, il-mortalità globali kienet simili (POS, 25 %; FLU, 28 %); iżda l-proporzjon ta’ mwiet

relatati ma’ IFI kienet aktar baxxa b’mod sinifikanti fil-grupp ta’ POS (4/301) meta mqabbla mal- grupp ta’ FLU (12/299; P= 0.0413).

L-użu f’pazjenti pedjatriċi

Sittax il-pazjent f’etajiet ta’ bejn 8-17-il sena kienu kkurati b’800 mg/jum fi studju dwar infezzjonijiet

invażivi tal-fungu. Ibbażat mit-tgħarif li nkiseb minn dawn is-16-il pazjent, il-profil ta’ sigurtà jidher li

 

li

huwa simili għal dak f’pazjenti li għandhom ≥18-il sena.

inali

 

Minbarra hekk, tnax-il pazjent ta’ etajiet bejn 13-17-il sena rċevew 600 mg/jum għal profilassi ta’

infezjonijiet invażivi tal-fungu (Studji 316 u 1899). Il-profil ta’ sigurtà f’dawn il-pazjenti < 18-il sena jidher li huwa simili għal profil ta’ sigurtà li jidher fl-adulti. Minn tagħrif farmakokinetiku miksub minn 10 minn dawn il-pazjenti pedjatriċi, il-profil farmakokinetiku jidher simili għal dak f’pazjenti ≥ 18-il sena.

Is-sigurtà u l-effikaċja f’pazjentiċ

pedjatriċi taħt it-18-il sena ma ġewx stabbiliti.

medi

 

Evalwazzjoni ta’ l-elettrokardjogramma

Ħafna ECG’s imqabbla bil-ħin li nġabru fuq perijodu ta’ 12-il siegħa inkisbu qabel u wara li ngħata posaconazole (400 mg darbtejn kuljum ma’ ikel b’ħafna xaħam) minn 173 irġiel u nisa b’saħħithom ta’ etajiet bejn 18 u 85 sena. Ma dehrux bidliet ta’ rilevanza klinika fil-medja ta’ l-interval tal-QTc (Fridericia) mil-linja bażi.

Prodott5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Posaconazole jiġi assorbit b’medjan ta’ tmax ta’ 3 sigħat (pazjenti li kielu). Il-farmakokinetiċi ta’ posaconazole isegwu linja dritta wara li jingħataw doża waħda jew ħafna dożi li jilħqu 800 mg li jittieħdu ma’ ikla b’ħafna xaħam. Ma dehrux aktar żiediet fl-esponiment meta dożi ’l fuq minn 800 mg ingħataw kuljum lill-pazjenti u lil voluntiera b’saħħithom. Fl-istat sajjem, l-AUC żdiedet anqas milli fil-proporzjon mad-doża ’l fuq minn 200 mg. F’voluntiera b’saħħithom fl-istat sajjem, meta d-doża

tal-jum (800 mg) kienet maqsuma f’200 mg erba’ darbiet kuljum imqabbel ma’ 400 mg darbtejn kuljum, intwera li l-esponiment ta’ posconazole żdied b’58 % fuq 48 siegħa.

L-effett ta’ l-ikel fuq l-assorbiment orali f’voluntiera b’saħħithom

L-AUC ta’ posaconazole huwa madwar 2.6-il darba akbar meta jingħata ma’ ikla mingħajr xaħam jew suppliment nutrizzjonali (14-il gramma xaħam) u 4 darbiet akbar meta jingħata ma’ ikla għolja fix- xaħam (~ 50 gramma xaħam) relattiv ma’ l-istat sajjem. Posaconazole għandu jingħata ma’ l-ikel jew ma’ suppliment nutrizzjonali (ara sezzjoni 4.2).

Distribuzzjoni

Posaconazole jiġi assorbit bil-mod u jiġi eliminat bil-mod b’volum ta’ distribuzzjoni apparent kbir (1,774 litru) u jintrabat ħafna mal-proteini (> 98 %), l-aktar ma’ l-albumina tas-serum.

Metaboliżmu

adux

Posaconazole m’għandux metaboli ewlenin li jiċċurkulaw u l-konċentrazzjonijiet tiegħu mhux

awtorizzat

probabbli li jinbidlu b’impedituri ta’ enzimi CYP450. Mill-metaboli li jkunu qed jiċċirkulaw, il-

maġġoranza huma konjugati ta’ glukuronajd ta’ posaconazole u jidhru ammonti żgħar ta’ metaboli ossidattivi (medjati b’CYP450). Il-metaboli li jiġu eskretati fl-awrina u l-ippurgar jgħoddu għal madwar 17 % tad-doża radjutikkettata li tingħata.

Eskrezzjoni

Posaconazole jitneħħa bil-mod b’medja ta’ half-life (t1/2) ta’ 35 siegħa (medda bejn 20 u 66 siegħa).

Wara li jingħata 14C-posaconazole, ir-radjuattività inġabret fil-parti l-kbira mill-ippurgar (77 % tad-

 

 

m’g

doża radjutikkettata) bl-akbar komponent ikun il-mediċina oriġinali (66 % tad-doża radjutikkettata). It-

tneħħija mill-kliewi hija mezz ta’ eliminazzjoni minuri, b’14ħ% tad-doża radjutikkettata imneħħija

mill-awrina (< 0.2 % tad-doża radjutikkettata tkun il-mediċina oriġinali). L-istat fiss jinkiseb wara li

jkunu ingħataw dożi multipli għal 7 sa 10 ijiem.

 

Farmakokinetiċi f’popolazzjonijiet speċjali

li

 

 

 

Tfal (< 18-il sena)

Wara li jingħataw 800 mg posaconazole kuljum bħala dożi maqsuma għall-kura ta’ infezzjonijiet invażivi tal-fungu, il-medja tal-konċentrazzjonijiet fil-plażma minn 12-il pazjent ta’ etajiet bejn 8 – 17-il sena (776 ng/ml) kienu simili għall-konċentrazzjonijiet minn 194 pazjent ta’ etajiet bejn 18 – 64-il sena (817 ng/ml). Ma kienx hemm tagħrif farmakokinetiku għal pazjenti taħt it-8 snin. Bl-istess mod, fi studji dwar profilassi, il-medja tal-konċentrazzjoni (Cav) ta’ posaconazole fi stat fiss kien kumparabbli fost għaxar adolexxenti (13-17-il sena) mas-Cav li nkiseb fl-adulti (≥ 18-il sena).

Sess

 

 

Il-farmakokinetiċi ta’ posaconazole fl-irġiel u n-nisa kienu kumparabbli.

Anzjani (≥ 65 sena)

ċ

inali

Żieda fis-Cmax (26 %) u l-AUC (29 %) dehret f’individwi anzjani (24 individwu ≥ 65 sena) relattiv ma’

individwi aktar żgħar (24 individwu ta’ bejn 18 – 45 sena). Madankollu, fi provi dwar l-effikaċja

klinika, il-profil ta’ sigurtà ta’ posaconazole bejn il-pazjenti żgħażagħ u dawk anzjani kien simili.

medi

 

 

Razza

Kien hemm tnaqqis żgħir (16 %) fl-AUC u s-C ta’ posaconazole f’individwi Suwed relattivi ma’

Prodott max

individwi Kawkażi. Madankollu, il-profil ta’ sigurtà ta’ posaconazole bejn individwi Suwed u dawk Kawkażi kien simili.

Insuffiċjenza renali

Wara li tingħata doża waħda, ma kienx hemm effett minn insuffiċjenza renali ħafifa u moderata (n=18, Cl cr ≥ 20 ml/min/1.73 m2) fuq il-farmakokinetiċi ta’ posaconazole, għalhekk m’hemmx bżonn tibdil fid-doża. F’individwi li jkollhom insuffiċjenza renali severa (n=6, Cl cr < 20 ml/min/1.73 m2), l- AUC ta’ posaconazole varja ħafna [> 96 % CV (koeffiċjenti tal-varjanza)] imqabbel mal-gruppi renali l-oħrajn [< 40 % CV]. Madankollu, peress li posaconazole ma jiġix eliminat mill-kliewi b’mod

sinifikanti, mhux mistenni li jkun hemm effett ta’ insuffiċjenza renali severa fuq il-farmakokinetiċi ta’ posaconazole u mhux rakkomandat li tinbidel id-doża. Posaconazole ma jitneħħiex bid-dijaliżi tad- demm.

Insuffiċjenza epatika

Fi studju b’numru żgħir ta’ pazjenti (n=12) li kellhom insuffiċjenza epatika, kien hemm żieda fl- esponiment assoċjat ma’ titwil tal-half-life f’pazjenti b’insuffiċjenza epatika (26.6, 35.3, u 46.1 siegħa għal gruppi ħafif, moderat u sever rispettivament imqabbel ma’ 22.1 siegħa f’individwi b’funzjoni epatika normali). Żieda ta’ madwar darbtejn fl-istat fiss ta’ l-AUC hija stmata f’pazjenti li jkollhom insuffiċjenza epatika severa. Minħabba t-tagħrif farmakokinetiku limitat li hemm f’pazjenti b’insuffiċjenza epatika, posaconazole għandu jintuża b’attenzjoni f’pazjenti b’insuffiċjenza epatika severa peress li t-titwil tal- half-life li jista’ jseħħ iwassal għal esponiment akbar.

awtorizzat

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà tal-mediċina

Kif deher b’aġenti kontra l-fungu oħrajn, l-effetti relatati ma’ l-impedimentaduxtas-sintesi ta’ l-ormon sterojdali dehru fi studji dwar it-tossiċità b’dożi ripetuti b’posaconazole. Effetti ta’ soppressjoni ta’ l- adreni dehru fi studji dwar it-tossiċita f’firien u klieb b’esponimenti daqs jew akbar minn dawk li jinkisbu b’dożi terapewtiċi fil-bnedmin.

Fosfolipidożi newronali seħħet fi klieb li ngħataw dożi għal ≥ 3 xhur b’esponimenti aktar baxxi minn dawk li jinkisbu b’dożi terapewtiċi fil-bnedmin. Din is-sejba ma dehrietx fix-xadini li ngħataw l-istess doża għal sena. Fi studji ta’ tnax-il xahar ta’ newrotossiċità fi klieb u xadini, ma kienx hemm effetti funzjonali fuq is-sistemi nervużi ċentrali jew periferali b’esponimenti akbar minn dawk miksuba

Fosfolipidożi pulmonari li tirriżulta f’dilatazzjoni um’gostruzzjoni ta’ alvejoli dehret fl-istudju ta’ sentejn fil-firien. Dawn is-sejbiet mhux neċessarjament jindikaw li jista’ jkun hemm xi tibdil funzjonali fil- bnedmin.

b’mod terapewtiku.

ħ

 

Ma dehrux bidliet fl-elettrokardjogrammi, inklużi l-intervalli QT u QTc, fi studju farmakoloġiku dwar

inali

 

is-sigurtà b’dożi ripetuti f’xadini b’esponimenti sistemiċi 4.6-il darba ogħla mill-esponimenti li

jinkisbu b’dożi terapewtiċi fil-bnedmin. L-ekokardjografijali

ma wriet l-ebda indikazzjoni ta’

dikumpens kardijaku fi studju farmakoloġiku dwar dożi ripetuti dwar is-sigurtà f’firien b’esponimenti sistemiċi 1.4-il darba ogħla minn dawk li jinkisbu bit-terapija. Żiediet fil-pressjonijiet sistoliċi u

arterjali (sa 29 mm-Hg) dehru f’firien u xadini b’esponimenti sistemiċi 1.4-il darba u 4.6-il darba

ogħla rispettivament, minn dawk li jinkisbu b’dożi terapewtiċi.

 

ċ

Studji ta’ riproduzzjoni, u ta’ zvilupp madwar u wara t-twelid saru f’firien. B’esponiment aktar baxxi

medi

 

minn dawk li jinkisbu b’dożi terapewtiċi fil-bnedmin, posaconazole ikkawża bidliet skeletrali u malformazzjonijiet, distoċja, żmien ta’ ġestazzjoni itwal, tnaqqis fil-medja tad-daqs tal-botom u tas- soppravivenza ta’ wara t-twelid. Fil-fniek, posaconazole kien embrijutossiku f’esponimenti akbar minn dawk miksuba b’dożi terapewtiċi. Kif deher b’agenti kontra l-fungu azole oħrajn, dawn l-effetti fuq ir-riproduzzjoni kienu meqjusa bħala effetti relatati mal-kura fuq il-ġenesi ta’ l-isterojdi. Posaconazole ma kienx ġenotossiku fi studji in vitro u in vivo. Studji dwar ir-riskju ta’ kanċer ma indikawx xi perikli speċjali għall-bnedmin.

Prodott

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Polysorbate 80

Simeticone

Sodium benzoate (E211)

Sodium citrate dihydrate

Citric acid monohydrate

Glycerol

Xanthan gum

Glucose likwidu

Titanium dioxide (E171)

Togħma artifiċjali ta’ ċirasa li fiha benzyl alcohol u propylene glycol

Ilma purifikat

6.2

Inkompatibilitajiet

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

Ma jgħoddx f’dan il-każ.

 

 

 

 

 

 

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

 

 

Kontenitur magħluq: sentejn

 

 

 

 

adux

Wara li l-kontenitur jinfetaħ l-ewwel darba: 4 ġimgħat.

 

 

 

6.4

Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

 

 

 

Tagħmlux fil-friża.

 

 

 

 

 

 

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 ml ta’ suspensjoni fi flixkun ta’ 123 ml (ħġieġ kannella jagħti fl-oranġjo tat-tip IV) magħluq

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

b’ghatu tal-plastik reżistenti għat-tfal (polypropylene) u kuċċarina għal kejl (polystyrene) b’2 marki

tal-kejl: 2.5 ml u 5 ml.

 

 

 

 

 

 

 

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

 

L-ebda ħtiġijiet speċjali.

 

 

li

m’g

 

 

 

7. ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

SP Europe

 

inali

 

 

 

 

 

Rue de Stalle, 73

ċ

 

 

 

 

 

B-1180 Bruxelles

 

 

 

 

 

Il-Belġju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/05/321/001

 

 

 

 

 

 

 

9. DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

25 October 2005medi

 

 

 

 

 

 

 

10. DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq il-website ta’ l-Aġenzija Ewropeja dwar il-Mediċini (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati