Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Preotact (parathyroid hormone (rDNA)) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - H05AA03

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaPreotact
Kodiċi ATCH05AA03
Sustanzaparathyroid hormone (rDNA)
ManifatturNPS Pharma Holdings Limited

1. ISEM

IL-PRODOTT MEDIĊINALI
Preotact 100 mikrogramm trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest.

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pinna mimlija għal-lest fih 1.61 mg ormon tal-paratirojde li jikkorispondi għal 14-il doża.
Wara r-rikostituzzjoni, kull doża ta’ 71.4 mikrolitru fiha 100 mikrogramm ta’ ormon tal-paratirojde li jiġi prodott minn Escherichia coli b’tekonoloġija rikombinanti tad-DNA.
Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni.

Trab abjad għal offwajt u solvent ċar, bla kulur.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

awtorizzat

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

 

L-informazzjoni ssostni trattament kontinwu bi Preotact sa perjodu ta’ 24 xahar (ara sezzjoni 4.4).

Preotact huwa indikat għat-trattament ta’ osteoporożi f’nisa li qabżu l-menopawsa f’riskju għoli ta’

 

 

 

adux

ksur (ara sezzjoni 5.1).

 

 

ħ

Ġie muri tnaqqis sinifikanti fl-inċidenza ta’ ksur talm’g-vertebra iżda mhux tal-ġenb.

 

 

li

 

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

 

 

 

inali

 

Pożoloġija

ċ

 

 

 

 

Id-doża rakkomandata hija 100 mg ta’ ormon tal-paratirojde mogħtija darba kuljum.

 

medi

 

 

Il-pazjenti għandhom jirċievu kalċju u vitamina D supplimentari jekk l-ammont li jieħdu fid-dieta

tagħhom ma jkunx biżżejjed.

 

 

 

Prodott

 

 

 

Wara l-kura bi Preotact il-pazjenti jistgħu jiġu ttrattati b’bisphosphonate biex iżidu aktar id-densità tal-minerali fl-għadam (ara sezzjoni 5.1).

Popolazzjonijiet speċjali Indeboliment renali

M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fid-doża f’pazjenti b’indeboliment renali ħafif għal moderat

(tneħħija tal-kreatinina ta’ 30 sa 80 ml/min). M’hemmx informazzjoni disponibbli dwar pazjenti b’indeboliment sever renali. Preotact għalhekk m’għandux jintuża f’pazjenti b’indeboliment sever renali (ara sezzjoni 4.3).

Indeboliment epatiku

M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fid-doża għal pazjenti b’indeboliment epatiku ħafif għal moderat

(punteġġ totali ta’ 7 sa 9 fuq l-iskala Child-Pugh). M’hemmx informazzjoni disponibbli dwar pazjenti b’indeboliment epatiku sever. Preotact għalhekk m’għandux jintuża f’pazjenti b’indeboliment epatiku sever (ara sezzjoni 4.3).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Preotact f’pazjenti ta’ taħt it-18-il sena ma ġewx studjati. M’hemmx użu rilevanti għal Preotact f’pazjenti pedjatriċi li jeħtieġu trattament għall-osteoporożi minħabba riskju għoli ta’ ksur.

Anzjani

M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fid-doża bbażat fuq l-età (ara sezzjoni 5.2).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Id-doża tiġi amministrata bħala injezzjoni taħt il-ġilda ġoż-żaqq.

Il-pazjenti jridu jiġu mħarrġa biex jużaw il-metodi korretti ta’ injezzjoni (ara sezzjoni 6.6). Manwal għall-utent huwa inkluż fil-kaxxa sabiex jagħti l-istruzzjonijiet lil pazjenti dwar l-użu korrett tal-pinna.

Prekawzjonijiet li jridu jittieħdu qabel il-manipulazzjoni jew l-għoti tal-prodott mediċinali

Għal struzzjonijiet dwar ir-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali qabel tingħata, ara sezzjoni 6.6.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

Preotact huwa kontra-indikat f’pazjenti

 

 

 

 

b’sensittività eċċessiva għall-ormon tal-paratirojde jew għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti

 

elenkati fis-sezzjoni 6.1)

 

 

 

 

li qed jirċievu jew li qabel kienu jirċevu terapija bir-radjazzjoni fl-iskeletru

b’malinni skeletriċi jew metastasi tal-għadam

 

 

awtorizzat

 

 

 

b’iperkalċimja diġà eżistenti u disturbi oħra fil-metaboliżmu tal-kalċju u l-fosfru

b’mard metaboliku ta’ l-għadam differenti minn osteoporożi primarja (fosthom

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

ħ

 

 

iperparatirojdiżmu u l-marda ta’ l-għadam ta’ Pa et)

 

b’livelli għolja mhux spjegati ta’ alkaline phosphatase speċifiku għall-għadam

b’indeboliment sever renali

m’g

 

 

li

 

 

 

b’indeboliment epatiku sever

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjon j et għall-użu

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

ċ

 

 

 

Monitoraġġ tal-pazjenti waqt il-kura

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

Il-pazjenti mibdija fuq terapija bi Preotact għandhom jiġu mmonitorjati fl-1, it-3 u s-6 xahar għal livelli għoljin ta’ kalċjuProdottfis-serum u/jew fl-awrina. Mhuwiex rakkomandat monitoraġġ lil hinn minn 6 xhur għal pazjenti li l-kalċju totali fis-serum tagħhom ikun fil-limiti normali wara 6 xhur.

Kien osservat livell għoli ta’ kalċju fis-serum matul it-trattament bi Preotact. Il-konċentrazzjonijiet tal- kalċju fis-serum jilħqu l-massimu bejn 6 u 8 sigħat wara doża u normalment jirritornaw għal-linja bażi fi żmien 20 sa 24 siegħa wara kull għoti ta’ ormon tal-paratirojde. Għalhekk, jekk jittieħdu xi kampjuni tad-demm minn pazjent sabiex jiġu mmonitorjati l-livelli tal-kalċju, dan għandu jsir talanqas 20 siegħa wara l-aħħar injezzjoni.

Ġestjoni ta’ kalċju elevat fis-serum

Pazjenti b’livell ta’ kalċju kontinwament għoli fis-serum (ogħla mil-livell normali ta’ fuq) għandhom jiġu evalwati għal mard kawżali (p.e. iperparatirojdiżmu). Jekk ma tinstab l-ebda kondizzjoni kawżali, għandhom jiġu segwiti l-proċeduri ta’ ġestjoni li ġejjin:

L-għoti supplimentari ta’ kalċju u vitamina D għandu jiġi mwaqqaf

Il-frekwenza tad-dożaġġ ta’ Preotact għandha tinbidel għal 100 mikrogramm ġurnata iva u oħra le

Jekk il-livelli għoljin jissoktaw, it-terapija bi Preotact għandha titwaqqaf u l-pazjent għandu jiġi mmonitorjat sakemm il-valuri anormali jerġgħu lura għan-normal

Kawtela għandha tiġi eżerċitata f’

Pazjenti b’iperkalċurja diġà preżenti

Preotact ġie studjat f’pazjenti b’iperkalċurja diġà eżistenti. F’dawn il-pazjenti, it-trattament bi Preotact kien aktar probabbli li jħarrax l-iperkalċurja preżenti.

Pazjenti b’urolitijasi

Preotact ma ġiex studjat f’pazjenti b’urolitjasis attiva. Preotact għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti b’urolitjasis attiva jew preċedenti.

Pazjenti li qed jirċievu glucosides kardijaċi

Trid tingħata attenzjoni għal dawk il-pazjenti li jkunu qegħdin jirċievu glukosidi kardijaċi minħabba r-riskju ta’ tossiċità minn digitalis kemm-il darba tiżviluppa iperkalċemija (ara sezzjoni 4.5).

Tul ta’ trattament

L-istudji fuq il-firien juru inċidenza akbar ta’ osteosarkoma bl-għoti fuq perjodu fit-tul ta’ Preotact (ara sezzjoni 5.3). L-okkorrenza ta’ osteosarkoma seħħet biss f’dożi li pproduċew espożizzjonijiet sistemiċi > 27 darba ogħla minn dawk osservati fil-bniedem bid-doża ta’ 100 mikrogramma. Sakemm ikun hemm aktar informazzjoni klinika disponibbli, iż-żmien ta’ kura rakkomandat ta’ 24 xahar m’għandux jinqabeż.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ intera joni

L-ormon tal-paratirojde huwa peptide naturali li ma jiġix metabolizzat minn, u ma jinibixxix enzimi

mikrosomali epatiċi li jimmetabolizzaw il-mediċina (p.e. isoenzimi ta’ cytochrome P450). Barra minn

hekk, l-ormon tal-paratirojde ma jaqbadx mal-proteini u għandu volum ta’ distribuzzjoni baxx.

 

 

awtorizzat

Għalhekk, ma hija mistennija l-ebda interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u ma saru l-ebda studji

speċifiċi dwar l-interazzjonijiet bejn il-mediċini. Ma ġie identifikat l-ebda potenzjal għal

interazzjonijiet bejn il-mediċini fil-programm kliniku.

adux

 

 

 

 

ħ

 

Minn dak li huwa magħruf dwar il-mod ta’ kif jaħde , l-użu flimkien ta’ Preotact u glukosidi

kardijaċi jista’ jippredisponi lill-pazjenti għal toss ċitàm’gmid-diġitalis jekk tiżviluppa l-iperkalċimja (ara

sezzjoni 4.4).

li

inali

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

 

 

ċ

M’hemmx informazzjoni disponibbli mill-użu ta’ l-ormon tal-paratirojde f’nisa li jista’ jkollhom

it-tfal, waqt it-tqala u t-treddigħ. L-istudji fuq l-annimali dwar l-effett tossiku fuq is-sistema

 

medi

riproduttiva huma nkomple i (ara sezzjoni 5.3).

Prodott

 

L-ormon tal-paratirojde m’għandux jintuża f’nisa li għad jista’ jkollhom it-tfal, waqt it-tqala jew treddigħ.

4.7 Effetti fuq

il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni. Billi kienu deskritti xi episodji ta’ sturdament f’pazjenti kkurati bi Preotact, il-pazjenti għandhom jevitaw li jsuqu jew iħaddmu magni sakemm is-sintomi jgħaddu.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

L-informazzjoni segwenti dwar ir-reazzjonijiet avversi (ADR) hija bbażata fuq żewġ studji kkontrollati bil-plaċebo li kienu jinvolvu 2,642 mara ta’ wara l-menopawsa b’osteoporożi li minnhom

1,341 irċevew l-ormon tal-paratirojde. Madwar 71.4% tal-pazjenti fuq l-ormon tal-paratirojde rrapportaw mill-anqas ADR wieħed.

L-iperkalċimja u/jew l-iperkalċurja jirriflettu l-azzjonijiet farmakodinamiċi magħrufa ta’ l-ormon tal-paratirojde fl-apparat gastro-intestinali, il-kliewi, u l-għadam. L-iperkalċimja kienet irrapportata f’25.3% tal-pazjenti u l-iperkalċurja f’39.3% tal-pazjenti kkurati bi Preotact. L-iperkalċimja kienet

għaddiena u ġiet irrapportata bl-aktar mod frekwenti fl-ewwel 3 xhur tal-kura. Matul il-programm kliniku hija kienet ġestita bil-monitoraġġ tal-valuri tal-laboratorju u l-użu ta’ proċeduri ta’ ġestjoni stabbiliti minn qabel (ara sezzjoni 4.3, 4.4, u 5.1).

L-uniku ADR ieħor irrapportat b’mod komuni ħafna kien id-dardir.

It-tabella ta’ hawn isfel tagħti ħarsa ġenerali ta’ l-ADRs fejn l-inċidenza hija mill-anqas 0.5% ogħla fil-grupp ta’ l-ormon tal-paratirojde meta mqabbel mal-plaċebo. Il-kategoriji li ġejjin huma użati biex jikklassifikaw ir-reazzjonijiet avversi skont il-frekwenza tal-okkorrenza: komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100); rari (≥1/10,000 sa <1/1,000); u rari

ħafna (<1/10,000), fosthom rapporti iżolati.

Sistema tal-klassifika ta’ l-organi

Ormon tal-paratirojde

 

N=1341

 

(%)

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

 

 

 

 

Mhux komuni

 

 

 

 

 

 

Influwenza

 

 

 

 

 

0.5

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

 

 

Komuni ħafna

 

 

 

 

 

 

Iperkalċimja

 

 

 

 

 

25.3

Komuni

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

Żieda ta’ kalċju fid-demm

 

 

 

 

3.1

Mhux komuni

 

 

 

 

 

ħ

Żieda ta’ alkaline phosphatase fid-

 

 

 

demm

 

 

 

 

li

0.8

Anoreksja

 

 

 

 

m’g0.6

Żieda ta’ l-aċidu uriku fid-demm

 

inali

 

0.6

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

 

ċ

 

 

Komuni

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uġigħ ta’ ras

 

 

 

 

 

9.3

Sturdament

Prodott

 

 

 

 

3.9

Mhux komuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Togħma ħażina

 

 

 

 

 

0.8

Parosmja

 

 

 

 

 

0.7

Disturbi fil-qalb

 

 

 

 

 

 

Komuni

 

 

 

 

 

 

Palpitazzjonijiet

 

 

 

 

 

1.0

awtorizzat

Disturbi gastro-intestinali

 

Komuni ħafna

 

Dardir

13.5

Komuni

 

Rimettar

2.5

Stitikezza

1.8

Dispepsja

1.3

Dijarea

1.0

Mhux komuni

 

Uġigħ addominali

0.8

Disturbi muskolu-skeltriċi u tat-tessut konnettiv

 

 

 

Komuni

 

 

 

Bugħawwieġ fil-muskoli

1.1

 

 

Uġigħ fl-estremità

1.1

 

 

Uġigħ fid-dahar

1.0

 

 

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema

 

 

 

urinarja

 

 

 

Komuni ħafna

 

 

 

Iperkalċurja

39.3

 

 

Komuni

 

 

 

Żieda fil-proporzjon ta’

 

 

 

kalċju/kreatinina fl-awrina

2.9

 

 

Żieda ta’ kalċju fl-awrina

2.2

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

 

 

Komuni

 

 

 

Eritema fil-post ta’ l-injezzjoni

2.6

awtorizzat

Għeja

1.8

Astenja

1.2

Mhux komuni

 

Irritazzjoni fil-post ta’ l-injezzjoni

0.9

 

 

 

 

Preotact iżid il-konċentrazzjonijiet ta’ aċidu uriku fis-serum. Għall-pazjenti kollha li rċevew ormon

tal-paratirojde 100 mikrogramma, żieda ta’ l-aċidu uriku fid- emm ġiet irrapportata għal 8 pazjenti

(0.6%) u iperuriċemja kienet irrapportata għal 5 pazjenti (0.4%). Għalkemm il-gotta, l-artralġja u n-

 

 

 

m’g

adux

nefrolitjasi ġew irrapportati bħala ADRs, ir-relazzjoni mażħ-żieda fl-aċidu uriku minħabba l-għoti ta’

Preotact ma ġietx stabbilita kompletament.

li

 

Antikorpi għall-ormon tal-paratirojde

 

inali

 

 

 

 

Fi studju kliniku kbir ta’ Fażi III, antikorpi għ ll-ormon tal-paratirojde ġew rilevati fi 3% tan-nisa li

 

ċ

 

 

rċevew Preotact meta mqabbel ma’ 0.2% tan-nisa li rċevew plaċebo. F’dawn in-nisa b’titer pożittiv,

medi

 

 

 

ma kien hemm ebda evidenza ta’ reazzjonijiet ta’ sensittività e ċċessiva, reazzjonijiet allerġiċi, effetti fuq ir-rispons tad-densità minerali fl-għadam, jew effetti fuq il-kalċju fis-serum.

Sinjali u sintomi

4.9 Doża eċċessivaProdott

Fil-programm kliniku bi Preotact, doża eċċessiva aċċidentali ġiet irrapportata.

Preotact ingħata f’dożi uniċi sa 5 mikrogrammi/kg u f’dożi ripetuti sa 3 mikrogrammi/kg/kuljum għal 3 ijiem u sa 2.5 mikrogrammi/kg/kuljum għal 7 ijiem. L-effetti ta’ doża eċċessiva li wieħed jista’ jistenna jinkludu iperkalċimja ttardjata, dardir, rimettar, sturdament u wġigħ ta’ ras.

Ġestjoni ta’ doża eċċessiva

M’hemmx antidotu speċifiku għal Preotact. Il-kura ta’ doża eċċessiva suspettata għandha tinkludi t- twaqqif temporanju ta’ Preotact, monitoraġġ tal-kalċju fis-serum, u implimentazzjoni ta’ miżuri xierqa ta’ sostenn, bħal idratazzjoni. Minħabba t-tul relattivament qasir ta’ l-attività farmakoloġika ta’

Preotact m’għandhomx ikunu meħtieġa aktar miżuri.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Omeostasi tal-kalċju, ormoni u analogi tal-paratirojde, Kodiċi ATC: H05AA03.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Preotact fih ormon tal-paratirojde uman rikombinanti li huwa identiku għall-polipeptide nattiv ta’ tul sħiħ ta’ 84 aċidu amminiku.

L-effetti fiżjoloġiċi ta’ l-ormon tal-paratirojde jinkludu stimulazzjoni tal-formazzjoni ta’ l-għadam b’effetti diretti fuq iċ-ċelloli li jiffurmaw l-għadam (osteoblasts) li indirettament iżidu l-assorbiment intestinali tal-kalċju u jżidu r-riassorbiment tubulari tal-kalċju u l-eskrezzjoni tal-fosfat mill-kliewi.

Effetti farmakodinamiċi

L-effetti skeletali ta’ l-ormon tal-paratirojde jiddependu fuq il-mudell ta’ l-espożizzjoni sistemiku. Iż- żidiet għaddiena fil-livelli ta’ l-ormon tal-paratirojde wara injezzjoni taħt il-ġilda ta’ Preotact jistimulaw il-formazzjoni ġdida ta’ l-għadam fuq is-superfiċje ta’ l-għadam trabekulari u kortikali

(perjosteali u/jew endosteali) bi stimulazzjoni preferenzjali ta’ l-attività osteoblastika fuq l-attività osteoklastika.

Effetti fuq il-konċentrazzjonijiet ta’ kalċju fis-serum

L-ormon tal-paratirojde huwa r-regolatur prinċipali ta’ l-omeostasi tal-kalċju fis-serum. B’rispons

Ibbażat fuq żewġ studji kliniċi kkontrollati bil-plaċebo li kienu jinvolvuawtorizzat2642 mara b’osteoporożi ta’ wara l-menopawsa, l-iperkalċimja ġiet irrapportata f’25.3% tal-pazjenti kkurati bi Preotact meta

għad-dożi taħt il-ġilda ta’ Preotact (100 mikrogramma ta’ ormon tal-paratirojde), il-livelli totali ta’ kalċju fis-serum jiżdiedu b’mod gradwali u jilħqu l-konċentrazzjoni massima (żieda medja f’129

pazjenta, 0.15 mmol/l) madwar 6 sa 8 sigħat wara d-doża. Ġeneralment, il-l velli tal-kalċju fis-serum jerġgħu jura fil-livelli tal-linja bażi 24 siegħa wara d-doża.

mqabbel ma’ 4.3% tal-pazjenti kkurati bi plaċebo. L-iperkalċimja kienet għaddiena u ġiet irrapportata

l-aktar ta’ sikwit fl-ewwel 3 xhur tal-kura. Matul il-progr mm kliniku hija kienet ġestita bil-

 

 

adux

 

ħ

monitoraġġ tal-valuri tal-laboratorju u l-użu ta’ proċeduri ta’ ġestjoni stabbiliti minn qabel (ara

sezzjoni 4.3 u 4.4).

m’g

 

 

 

Effikaċja klinika

li

 

 

 

Effett fuq l-inċidenza tal-ksur

 

 

L-istudju pivitali kien studju kliniku ta’ Fażi III, tat-tip double-blind ikkontrollat bil-plaċebo, mifrux

 

 

inali

 

ċ

fuq 18-il xahar (TOP) dwar l-effett ta’ Preotact fuq l-inċidenza tal-ksur f’nisa b’osteoporożi ta’ wara l-

menopawsa.

medi

 

 

 

Total ta’ 2532 pazjentProdott(1286 Preotact u 1246 pla ċebo), ta’ 45-94 sena (8.1% ta’ 45-54 sena u 11.4% > 75 sena), ġew magħżula b’m d każwali biex jirċievu 100 mikrogramma/kuljum jew plaċebo

b’suppliment kuljum ta’ kalċju (700 mg) u vitamina D (400 IU).

B’mod globali, madwar 19% tal-pazjenti f’kull grupp ta’ kura kellhom mill-anqas ksur vertebrali prevalenti wieħed fil-linja bażi. Il-medja tal-lumbar T score fil-linja bażi kienet madwar -3.0 f’kull grupp ta’ kura.

Mill-2,532 pazjent magħżula b’mod każwali bl-intenzjoni ta’ kura (ITT), total ta’ 59 pazjent esperjenzaw mill-anqas ksur vertebrali ġdid, plaċebo: 42 (3.37%) – Preotact: 17 (1.32%), p = 0.001. Il- pazjenti fil-grupp ta’ kura bi Preotact kellhom tnaqqis relattiv ta’ 61% fir-riskju ta’ ksur vertebrali ġdid wara 18-il xahar meta mqabbel mal-pazjenti fil-grupp tal-plaċebo.

Biex ikun evitat ksur vertebrali ġdid, 48 mara kellhom jiġu kkurati medja ta’ 18-il xahar għall- popolazzjoni kollha. Fil-każ ta’ pazjenti li diġà kellhom ksur, l-ammont li kellhom bżonn ta’ kura

(NNT) kien 21 pazjent.

Ma kienx hemm differenza sinifikanti bejn il-gruppi ta’ kura fl-inċidenza ta’ xi ksur kliniku mhux vertebrali: 5.52% għal Preotact vs. 5.86% għall-plaċebo.

L-aktar tnaqqis fil-ksur rilevanti kien osservat fost pazjenti f’riskju għoli ta’ ksur bħal pazjenti bi ksur preċedenti u f’pazjenti b’T-score għall-parti lombari tas-sinsla ta’ < - 3.

Relattivament ftit pazjenti li qabżu l-menopawsa b’anqas minn 5 snin u ta’ 45-54 sena kienu rreġistrati fl-istudju ta’ fażi III (2-3%). Ir-riżultati għal dawn il-pazjenti ma kinux differenti mir-riżultati fl-istudju komplessiv.

Effett fuq id-densità minerali ta’ l-għadam (BMD)

Fl-istudju pivitali, Preotact żied il-BMD fil-parti lombari tas-sinsla wara 18-il xahar ta’ kura b’6.5% meta mqabbel ma’ -0.3% għall-plaċebo (p<0.001). Żidiet sinifikanti fil-BMD tal-ġenb (totali, għonq femorali, trokanter) kienu osservati fl-endpoint ta’ l-istudju: 1.0, 1.8 u 1.0% rispettivament, għal Preotact kontra -1.1, -0.7 u -0.6% għall-plaċebo (p<0.001).

It-trattament kontinwu sa 24 xahar f’estensjoni open-label ta’ dan l-istudju rriżultat f’żieda kontinwa fil-BMD. Iż-żieda mil-linja bażi fil-BMD tal-parti lombari tas-sinsla u l-għonq femorali kienet ta’

6.8% u 2.2%, rispettivament għall-pazjenti kkurati bi Preotact.

L-effetti ta’ Preotact fuq l-arkitettura ta’ l-għadam ġew evalwati bl-użu ta’ tomografija kwantitattiva komputata (QCT) u QCT periferali. Il-BMD volumetrika trabekulari fil-parti lomb ri tas-sinsla żdiedet bi 38% fuq il-linja bażi wara 18-il xahar. Bl-istess mod, il-BMD volumetrika trabekulari fil-ġenb sħiħ żdiedet b’4.7%. Żidiet simili seħħew fl-għonq femorali, it-trokanter, u l-inte trokanter. It-trattament bi Preotact naqqas il-BMD volumetriku ta’ l-għadma kortikali (imkejla fid-distal radjus u l-mid-xaft tibia), filwaqt li ċ-ċirkonferenza perjosteali jew l-indiċi tas-saħħa tal-għadma kortikali kienu

miżmuma.

awtorizzat

l-arkitettura ta’ l-għadam ġew evalwati wkoll bl-użu ta’ħQCT.aduxIl-BMD volumetrika trabekulari fil-parti lombari tas-sinsla żdiedet b’26, 13 u 11% (Preotact,m’gPreotact u alendronate u alendronate, rispettivament) fuq il-linja bażi wara 12-il xahar. Bl-istess mod, il-BMD volumetrika trabekulari fil-ġenb sħiħ żdiedet b’9, 6 u 2%, rispettivament,lif t-3 gruppi.

Fl-istudju ta’ 24 xahar dwar it-terapija kombinata b’alendronate (PaTH), l-effetti ta’ Preotact fuq

Trattament ta’ osteoporożi b’terapija ta’ kombinazzjoni u sekwenzjali

L-istudju PaTH kien studju tal-Istitut Nazzjonali tas-Saħħa (NIH) li kien multiċentrali, randomised,

 

inali

ċ

tat-tip double-blind ikkontrollat bil-plaċebo, fuq perjodu ta’ sentejn, dwar Preotact u alendronate bħala

medi

 

monoterapija u flimkien għat-trattam nt tal-osteoporożi ta’ wara l-menopawsa. Il-kriterji tal-inklużjoni

kienu; nisa ta’ bejn 55 u 85 sena b’T-scores tal-BMD taħt -2.5 jew taħt -2 u mill-anqas fattur ta’ riskju wieħed addizzjonaliProdottgħal ksur. In-nisa kollha ngħataw supplimenti ta’ kalċju (400-500 mg) u vitamina D (400 IU).

Total ta’ 238 mara ta’ wara l-menopawsa ġew assenjati b’mod każwali għal wieħed mill-gruppi ta’ kura segwenti; Preotact (100 mikrogramma ta’ ormon tal-paratirojde), alendronate (10 mg), jew taħlita tat-tnejn, u kienu segwiti għal 12-il xahar. Fit-tieni sena ta’ l-istudju n-nisa fil-grupp oriġinali ta’

Preotact ġew magħżula b’mod każwali biex jirċievu jew alendronate jew plaċebo simili, u n-nisa fiż- żewġ gruppi l-oħra rċevew alendronate.

Fil-linja bażi, total ta’ 165 mara (69%) kellhom T-score taħt -2.5, u 112 (47%) irrapportaw mill-anqas ksur wieħed wara l-menopawsa.

Sena waħda ta’ terapija wriet ir-riżultati li ġejjin: Iż-żidiet fil-BMD tal-parti lombari tas-sinsla fuq il- linja bażi kienu simili fil-gruppi ta’ Preotact u tat-terapija kombinata (6.3 u 6.1%, rispettivament), iżda kienu kemxejn anqas fil-grupp ta’ alendronate (4.6%). Iż-żidiet fil-BMD tal-ġenb sħiħ kienu 0.3, 1.9, u

3.0% għat-tliet gruppi, rispettivament.

Fit-tmiem tat-tieni sena (12-il xahar wara t-twaqqif ta’ Preotact), kien hemm żieda medja ta’ 12.1% fid-dual energy X-ray absorptiometry (DXA) spine BMD għall-pazjenti li rċevew alendronate għat- tieni sena. Għall-pazjenti li rċevew plaċebo matul it-tieni sena, iż-żieda perċentwali medja kienet ta’ 4.1% meta mqabbla mal-linja bażi, iżda naqset daqsxejn meta mqabbla mat-tmiem ta’ 12-il xahar ta’

kura bi Preotact. Fil-każ tal-bidla medja fil-BMD tal-ġenb, kien hemm żieda ta’ 4.5% mil-linja bażi b’sena alendronate meta mqabbel ma’ tnaqqis ta’ 0.1% wara sena ta’ pla ċebo.

Preotact flimkien ma’ terapija ta’ sostituzzjoni ta’ l-ormoni (HRT) f’180 mara ta’ wara l-menopawsa ġie muri li jżid b’mod sinifikanti l-BMD fil-parti lombari tas-sinsla wara 12-il xahar meta pparagunat ma’ HRT waħedha (7.1% vs. 1.1%, p<0.001). It-taħlita kienet effettiva irrispettivament mill-età, ir- rata tal-linja bażi ta’ l-immudellar mill-ġdid ta’ l-għadam, jew BMD tal-linja bażi.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

L-għoti taħt il-ġilda ta’ 100 mikrogramma ta’ ormon tal-paratirojde fl-addome jipproduċi żieda veloċi fil-livelli ta’ ormon tal-paratirojde fil-plażma u jilħaq il-massimu minn siegħa sa sagħtejn wara d-doża. Il-half-life medja hija madwar siegħa u nofs. Il-bijodisponibiltà assoluta ta’ 100 mikrogramma ta’ ormon tal-paratirojde wara għoti taħt il-ġilda fl-addome hija 55%.

Distribuzzjoni

Bijotrasformazzjoni

Il-volum tad-distribuzzjoni fiss wara għoti għal ġol-vini huwa madwar 5.4 1. Il-varjabilità bejn individwu u ieħor fil-volum tad-distribuzzjoni ta’ l-ormon tal-paratirojdeawtorizzathija m dwar 40%.

L-ormon tal-paratirojde jitneħħa b’mod effiċjenti mid-demm bi proċess medjat mir-riċetturi fil-fwied u

jiġi mkisser fi frammenti iżgħar tal-peptide. Il-frammenti derivati mill-amino-terminus ikomplu jiġu degradati fiċ-ċellola filwaqt li l-frammenti derivati mill-carboxy-terminius jerġgħu jiġu rilaxxati fid-demm u jitneħħew mill-kliewi. Dawn il-frammenti carboxyadux-terminali huma maħsuba li għandhom

rwol fir-regolazzjoni ta’ l-attività ta’ l-ormon tal-paratirojde. F’kondizzjonijiet fiżjoloġiċi normali, ormon tal-paratirojde ta’ tul sħiħ (1-84) jikkostitwixxi bissħ5-30% tal-forom fiċ-ċirkolazzjoni tal-

molekula, filwaqt li 70-95% huwa preżenti bħala frammenti carboxy-terminali. Wara doża taħt il-ġilda

ta’ Preotact, il-frammenti C-terminali jikkostitwixxu adwar 60-90% tal-forom fiċ-ċirkolazzjoni tal-

 

 

li

molekula.

 

m’g

It-tneħħija sistemika ta’ l-ormon tal-paratirojde (45.3 l/siegħa) wara doża ġol-vini hija qrib tal-fluss

 

 

inali

normali tal-plażma fil-fwied u konsistenti m ’ metaboliżmu epatiku estensiv tas-sustanza attiva. Il-

 

ċ

varjabilità fit-tneħħija sistemika bejn ind v dwu u ieħor hija madwar 15%.

Eliminazzjoni

medi

 

 

 

tubulari.

L-ormon tal-paratirojde jiġi metabolizzat fil-fwied u f’miżura anqas fil-kliewi. L-ormon tal-paratirojde ma jitneħħiex mill-Prodottġisem fil-forma intatta tiegħu. Il-frammenti carboxy-terminali jiġu ffiltrati mill- kliewi, iżda suċċessivament jiġu mkissra fi frammenti saħansitra iżgħar matul ir-riassorbiment

Indeboliment epatiku

Kien hemm żieda moderata ta’ madwar 20% fl-espożizzjoni medja korretta mal-linja bażi (AUC) għall-ormon tal-paratirojde fi studju li twettaq fuq 6 ir ġiel u 6 nisa b’indeboliment epatiku moderat meta mqabbel ma’ grupp korrispondenti ta’ 12-il pazjent b’funzjoni epatiku normali.

Ma sarux studji fuq pazjenti b’indeboliment epatiku sever.

Indeboliment renali

L-espożizzjoni globali u l-Cmax ta’ l-ormon tal-paratirojde kienu daqsxejn ogħla (22% u 56%, rispettivament) fi grupp ta’ 8 pazjenti rġiel u 8 pazjenti nisa b’indeboliment renali ħafif għal moderat

(tneħħija tal-kreatinina ta’ 30 sa 80 ml/min) meta mqabbel ma’ grupp korrispondenti ta’ 16-il pazjent b’funzjoni renali normali.

Il-farmakokinetika ta’ l-ormon tal-paratirojde f’pazjenti b’indeboliment akut renali (tneħħija tal-kreatinina ta’ anqas minn 30 ml/min) ma ġietx investigata.

Anzjani

Ma kienu rilevati l-ebda differenzi fil-farmakokinetiċi ta’ Preotact fir-rigward ta’ l-età (medda 44-88 sena). M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fid-doża bbażat fuq l-età.

Sess tal-persuna

Dan il-prodott mediċinali ġie studjat biss f’nisa li qabżu l-menopawsa.

5.3 Tagħrif ta’ qabel

l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku, ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku fuq il-ġeni, effett tossiku fuq il-fertilità u r-riproduzzjoni ġenerali, u tolleranza lokali, ma turi l- ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Fix-xadini li rċevew dożi taħt il-ġilda kuljum għal 6 xhur, kien hemm okkorrenza akbar ta’ mineralizzazzjoni tubulari renali f’livelli ta’ espożizzjoni ta ħt il-livelli ta’ l-espożizzjoni kliniku.

Il-firien ittrattati b’injezzjonijiet kuljum kważi tul ħajjithom kollha kellhom formazzjoni esaġerata ta’ l-għadam dipendenti fuq id-doża u inċidenza akbar ta’ tumuri ta’ l-għadam, fosthom osteosarkoma,

fil-firien u l-bnedmin, ir-rilevanza klinika ta’ dawn is-sejbiet probabbli hija żgħira. Ma kinux osservati osteosarkomi fil-provi kliniċi.

wisq probabbli minħabba mekkaniżmu epiġenetiku. Minħabba d-differenzi fil-fiżjoloġija ta’ l-għadam awtorizzat

M’hemmx studji dwar l-effett tossiku fuq l-iżvilupp tal-fetu qabel u wara -twelid. Mhux magħruf jekk l-ormon tal-paratirojde uman rikombinanti jitneħħiex fil-ħalib ta’ annimali li jreddgħu.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

ħadux

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Trab

 

 

m’g

Mannitol

 

li

 

inali

Citric acid monohydrate

 

ċ

Sodium chloride

medi

 

Hydrochloric acid, dilwit (għal aġġustament tal-pH)

Sodium hydroxide (għal aġġustam nt tal-pH)

6.2

InkompatibbilitajietProdott

 

 

Solvent

 

 

Metacresol

Ilma għall-injezzjonijiet

Ma jgħoddx f’dan il-każ.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

30 xahar

Soluzzjoni rikostitwita: stabbilità kimika u fiżika waqt l-użu dehret għal 28 ġurnata f’temperatura ta’

2-8°C. Matul il-perjodu ta’ 28 ġurnata, is-soluzzjoni rikostitwita tista’ tinħażen sa 7 ijiem f’temperaturi taħt 25°C.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C. Tagħmlux fil-friża. Żomm l-prodott protett mid-dawl.

Soluzzjoni rikostitwita: Aħżen fi friġġ (2-8°C). Tagħmilhiex fil-friża. Ladarba l-prodott jiġi rikostitwit, dan jista’ jinżamm barra mill-friġġ f’temperaturi taħt 25°C sa 7 ijiem matul il-perjodu ta’ l-użu ta’ 28 ġurnata. (ara sezzjoni 6.3).

6.5 In-natura

tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Il-prodott mediċinali jiġi f’pinna mimlija għal-lest li fiha skartoċċ ta’ żewġ kompartimenti.

Is-sistema ta’ l-għeluq tal-kontenitur hija magħmula minn skartoċċ ta’ żewġ kompartimenti, tapp fin- nofs, crimp cap (b’siġill tal-lastku) li jissiġilla l-ewwel kompartiment li fih trab lajofilizzat u tapp fit- tarf li jissiġilla t-tieni kompartiment li fih is-solvent għat-taħlit.

Skartoċċ: Ħġieġ ta’ Tip I.

Tapp (tan-nofs u tat-tarf): Lastku tal-bromobutyl, griż.

Kull skartoċċ ġo pinna mimlija għal-lest fih 1.61 mg ta’ ormon tal-paratirojde u 1.13 ml ta’ solvent (14-il doża).

Preotact huwa disponibbli f’pakketti ta’ 2 pinen mimlijin għal-lest.

Crimp cap (li fih siġill tal-lastku): Aluminju. Il-lastku huwa magħmulawtorizzatminn lastku al-bromobutyl.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu metaaduxjintrema u għal immaniġġar ieħor ħ Preotact jiġi injettat bl-użu ta’ pinna mimlija għal-lest. Kull pinna għandha tintuża minn pazjent

wieħed biss. Labra sterili ġdida għandha tintuża għal kull injezzjoni. Il-pinna tista’ tintuża ma’ labar

 

 

li

standard ta’ pinen tal-injezzjoni. Il-kontenut tal- skartom’gċċ jiġi rikostitwit fil-pinna. Wara r-

 

 

inali

rikostituzzjoni, il-likwidu għandu jkun ċar u b kulur.

 

ċ

TĦAWDUX; it-taħwid jista’ jikkawża t bdil fin-natura tas-sustanza attiva.

 

medi

 

Preotect m’għandux jintuża jekk is-soluzzjoni rikostitwita tkun imdardra, fiha l-kulur jew il-frak. Jekk

jogħġbok ara kif għandek tuża l-pinna fl-Istruzzjonijiet fil-manwal dwar l-użu.

Prodott

 

 

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

NPS Pharma Holdings Limited

Grand Canal House

1 Grand Canal Street Upper

Dublin 4

L-Irlanda

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/339/003

9. DATA

TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 24.04.2006

Data tal-aħħar tiġdid: 24.04.2011

10. DATA TA’ REVIŻJONI

TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea dwar il- Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

 

 

 

adux

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

m’g

 

 

 

 

li

 

 

 

 

inali

 

 

 

ċ

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati