Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rapilysin (reteplase) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - B01AD08

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaRapilysin
Kodiċi ATCB01AD08
Sustanzareteplase
ManifatturActavis Group PTC ehf

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Trab u solvent ta’ Rapilysin 10 U għal soluzzjoni għall-injezzjoni.

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kunjett wieħed fih 10 U* reteplase ** f’0.56 g trab

Siringa waħda mimlija għal-lest fiha 10 ml ilma għall-injezzjonijiet.

Is-soluzzjoni rikostitwita fiha 1 U reteplase kull ml.

Għal-lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

* Il-potenza ta’ reteplase hija rapreżentata f’unitajiet (U) billi tintuża referenza standard li hija speċifika għal reteplase u li mhix komparabbli ma’ unitajiet użati għall-aġenti trombolitiċi oħra.

** Attivatur rikombinanti ta’ plasminogen prodott f’Echerichia coli permezz ta’ teknoloġija ta’ DNA rikombinata.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni.

Trab abjad u likwidu ċar u bla kulur (ilma għall-injezzjonijiet).

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Rapilysin huwa indikat għat-trattament trombolitiku ta’ infart mijokardjali suspettat ma’ elevazzjoni ta’ l-ST persistenti jew ostruzzjoni reċenti tal-Bundle Branch (Bundle Branch Block) tax-xellug fi żmien 12-il siegħa wara l-bidu tas-sintomi ta’ infart mijokardjali akut AMI.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

It-trattament b’reteplase għandu jinbeda kemm jista’ jkun malajr wara l-bidu tas-sintomi ta’ AMI.

Rapilysin għandu jiġi preskritt minn tobba b’esperjenza fl-użu ta’ kura trombolitika u bil-faċilitajiet li jissorveljaw l-użu tagħha.

Pożoloġija

Dożaġġ tar-Rapilysin

Rapilysin jingħata bħala 10 U doża injettata segwita mit-tieni 10 U doża injettata 30 minuta wara (injezzjoni doppja).

Kull injezzjoni tingħata bħala injezzjoni bil-mod ġol-vini fuq perjodu ta’ 2 minuti. Assigura li l- injezzjoni ma tingħatax bi żball barra mill-vina.

Heparin u acetylsalicylic acid għandhom jiġu mogħtija qabel u wara l-għotja ta’ Rapilysin biex inaqqsu r-riskju ta’ ritrombożi.

Dożaġġ ta’ Eparina

Id-doża rrakkommandata ta’ eparina hija ta’ 5000 I.U. mogħtija bħala injezzjoni qabel it-terapija ta’ reteplase segwita minn infużjoni ta’ 1000 I.U. kull siegħa li tibda wara t-tieni injezzjoni ta’ reteplase. Eparina għandha tingħata għal mill-inqas 24 siegħa, preferibilment għal 48 – 72 siegħa, bl-iskop li jżomm valuri ta’ l-aPTT minn 1.5 sa 2 ta’ dawk normali.

Dożaġġ ta’ Acetylsalicylic Acid

Id-doża tal-bidu ta’ acetylsalicylic acid qabel it-trombolożi għandha tkun mill-inqas ta’ 250 mg (250 – 350 mg) segwita minn mill-inqas 75 – 150 mg/kuljum sa meta l-pazjent joħroġ mill-isptar.

Popolazzjoni pedjatrika

M’hemm l-ebda dejta disponibbli.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Reteplase huwa pprovdut bħala sustanza imnixxfa permezz ta’ friża f’kunjetti. It-trab imnixxef permezz ta’ friża huwa rikostitwit mal-kontenut tas-siringa li tiġi miegħu. Għal struzzjonijiet fuq rikostizzjoni tal-prodott mediċinali qabel ma’ jingħata, ara sezzjoni 6.6.

Preferibilment Rapilysin għandu jiġi injettat minn pajp għal ġol-vini, li l-uniku skop tiegħu hija l- injezzjoni ta’ Rapilysin. L-ebda medikazzjoni oħra m’għandha tiġi injettata minn ġol-pajp riservat għal Rapilysin, la fl-istess ħin, la qabel, u lanqas wara l-injezzjoni ta’ Rapilysin. Dan japplika għall- prodotti kollha inkluż heparin, u acetylsalicylic acid, li għandhom jingħataw qabel u wara l-għotja ta’ reteplase biex inaqqsu r-riskju ta’ trombożi mill-ġdid.

F’dawk il-pazjenti fejn l-istess pajp irid jiġi użat, dan il-pajp (inkluż il-Y-pajp) għandu jiġi mlaħlaħ bl- akbar reqqa b’0.9 % soluzzjoni ta’ sodium chloride jew 5 % soluzzjoni ta’ glucose, qabel u wara l- injezzjoni ta’ Rapilysin.

4.3Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal xi eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

Minħabba li t-terapija trombolitika żżid ir-riskju ta’ ħruġ tad-demm, reteplase huwa kontra-indikat fis- sitwazzjonijiet li ġejjin:

-pazjenti li hu magħruf li għandhom dijatesi emorragika

-pazjenti b’terapija konkomitanti kurrenti b’mediċina kontra t-tagħqid tad-demm meħuda mill- ħalq (eż. warfarin sodium )

-neoplażma fil-kranju, formazzjoni difettuża arterjovenuża jew anewriżma

-neoplażma b’riskju miżjud ta’ ħruġ tad-demm

-storja ta’ aċċident ċerebrovaskulari

-massaġġ tal-qalb estern reċenti (< 10 ġranet) fit-tul u vigoruż

-pressjoni għolja serja mhux ikkontrollata

-ulċera attiva ta’ l-istonku

-pressjoni għolja portali (variċi esofagali)

-anormalità serja tal-fwied jew tal-kliewi

-pankreatite akuta , perikardite, endokardite tal-batterji akuta

-fi żmien 3 xhur minn ħruġ tad-demm serju, trawma serja jew operazzjoni serja (eż. ‘bypass graft’graft ta’ l-arterja koronarja, operazzjoni jew trawma fil-kranju jew intraspinali), twelid, bijopsija ta’ xi organu, vini u arterji li ma jistgħux ikunu kompressati kkompressati li kienu mtaqqba fil-passat.

4.4Avviżi speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Kull pazjent li qed ikun ikkunsidrat għat-terapija b’reteplase għandu jiġi evalwat b’attenzjoni. Għal informazzjoni dwar l-inkompatibilitajiet tal-prodott ara sezzjoni 6.2.

Ħruġ tad-demm

L-aktar komplikazzjoni komuni li wieħed jiltaqa’ magħha waqt it-terapija b’reteplase huwa l-ħruġ tad- demm. F’dawn il-kondizzjonijiet li ġejjin ir-riskji tat-terapija b’reteplase jistgħu jiżdiedu u wieħed għandu jiżinhom u jqabbilhom mal-ġid li jista’jieħu bit-terapija:

-mard ċerebrovaskulari

-pressjoni tad-demm sistolika ta’ > 160 mmHg meta jkun deċiż it-trattament

-ħruġ tad-demm gastrointestinali jew ġenitourinarju reċenti (fl-aħħar 10 t’ijiem)

-probabbiltà għolja ta’ trombus tax-xellug tal-qalb, eż. stenosi mitrali ma’ fibrilazzjoni atrijali

-tromboflebite settika jew kannula arterjovenuża miżduda f’xi parti infettata serjament

-età ta’ aktar minn 75 sena

-xi kondizzjoni oħra fejn il-ħruġ tad-demm jikkostitwixxi periklu sinifikanti jew li jkun partikularment diffiċli minħabba l-post fejn ikun

L-użu konkomitanti ta’ eparina kontra t-tagħqid tad-demm jista’ jinkontribwixxi għall-ħruġ tad-demm. Waqt li fibrin huwa ddiżintegrat waqt it-terapija b’reteplase, il-ħruġ tad-demm minn partijiet li kienu mtaqqba reċentement jista’ jseħħ. Għalhekk, it-terapija trombolitika teħtieġ attenzjoni partikulari għall-partijiet kollha fejn il-ħruġ tad-demm hu possibbli (inklużi partijiet fejn kien hemm inserzjoni bil-katerer, partijiet arterjali u tal-vini li kienu mtaqqba, ‘cut down sites’ u partijiet li kienu mtaqqba bil-labar). L-użu ta’ katerer iebes kif ukoll l-injezzjonijiet intermuskolari u t-tqandil mhux essenzjali tal-pazjent għandhom jiġu evitati waqt it-trattament b’reteplase.

Attenzjoni għandha tingħata meta t-terapija trombolitika tkun użata ma’ prodotti mediċinali oħra li jaffettwaw l-emostasi bħall-eparina, eparini li għandhom piż molekulari baxx, eparinojdi, mediċina

kontra t-tagħqid tad-demm u aġenti ta’ kontra l-plejtlets meħuda mill-ħalq, minbarra acetylsalicylic acid , bħal dipyridamole, ticlopidine, clopidogrel jew glycoprotein IIb/IIIa antagonisti tar-riċettur.

Jekk ħruġ serju tad-demm, partikularment emorraġija ċerebrali, iseħħ, kull eparina konkomitanti għandha titwaqqaf minnufih. Flimkien ma’ dan, it-tieni injezzjoni ta’ta’ reteplase m’għandhiex jingħata jekk ħruġ serju tad-demm iseħħ qabel din mogħtija. Madankollu, ġeneralment, mhux neċessarju li tibdel il-fatturi tat-tagħqid tad-demm minħabba l-half life relattivament qasirs ta’ reteplase j hu qasir. Il-biċċa l-kbira tal-pazjenti li għandhom il-ħruġ tad-demm jistgħu jiġu mmaniġġjati bl-interruzzjoni tat-terapija trombolitika u bil-mediċina kontra t-tagħqid tad-demm, bil- bdil fil-volum u bi pressjoni manwali applikata lil xi vina jew arterja marida. Protamine għandu jiġi kkunsidrat jekk Eparina kienet amministrata fi żmien 4 siegħat mill-bidu tal-ħruġ tad-demm. F’pazjenti li ma jirrispondux għal dawn il-miżuri konservattivi, l-użu prudenti ta’ prodotti tat- trasfużjoni jista jkun indikat. Trasfużjonijiet ta’ cryoprecipitate, fibrinoġen, plażma friska ffriżata u plejtlets għandhom jiġu kkunsidrati ma’ rivalutazzjoni klinika u tal-laboratorju wara kull għoti. Il-mira mixtieqa tal-livell tal-fibrinoġen hi ta’ 1 g/l ma’ cryoprecipitate jew ma’ l-infużjoni tal-fibrinoġen.

Bħalissa, hemm informazzjoni insuffiċjenti disponibbli għal reteplase dwar pazjenti bi pressjoni tad- demm dijastolika ta’ >100 mmHg qabel it-terapija trombolitika.

Arritmiji

It-trombolożi koronarja tista’ tirriżulta f’arritmiji assoċjati ma’ likwidu li jgħaddi minn xi organu mill- ġdid (‘reperfusion’reperfusion). Huwa rrakkommandat bil-qawwa li t-terapija antiarritmijaka għall- bradikardija u/jew takiarritmiji ventrikulari (eż. takikardija jew fibrillazzjoni ventrikulari) tkun disponibbli meta reteplase jkun mogħti .

Għoti mill-ġdid

Billi bħalissa mhemmm’hemm l-ebda esperjenza dwar l-għoti mill-ġdid tar-ta’ reteplase, l-għoti mill- ġdid mhuwiex irrakkommandat. Madankollu, l-ebda formazzjoni ta’ anti-korp għall-molekula tar-ta’ reteplase ma kienet osservata.

Jekk reazzjoni anafilattojdi sseħħ, l-injezzjoni għandha tiġi mwaqqfa minnufih u terapija adattata għandha tiġi mibdija.

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan

il-prodott u affarijiet oħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott.

Ma sarux studji dwar l-effett ta’ prodotti mediċinali oħra mal-effett farmaċewtiku tal-prodott mediċinali. Analiżi retrospettiva ta’ studji kliniċi ma żvelatx xi azzjonijiet reċiproċi klinikament rilevanti ma’ prodotti mediċinali użati konkomitament ma’ reteplase f’pazjenti b’infart mijokardjali akut. Heparin, antagonisti tal-vitamina K u prodotti mediċinali li jibdlu l-funzjoni tal-plejtlits (bħal acetylsalicylic acid, dipyridamole u abciximab) jisgħu jżidu r-riskju ta’ ħruġ tad-demm jekk ikunu mogħtija qabel, waqt jew wara t-terapija b’reteplase.

Attenzjoni għandha tingħata għal dan l-effett, speċjalment waqt perjodi ta’ fibrinoġen tal-plażma baxx (sa madwar jumejn wara t-terapija fibrinolitika ta’ l-AMI).

Għal informazzjoni dwar l-inkompatibilitajiet tal-prodott ara sezzjoni 4.2.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx tagħrif biżżejjed dwar l-użu ta’ reteplase waqt it-tqala. L-unika informazzjoni rilevanti disponibbli dwar l-annimali tirreferi għal studji magħmula fuq il-fniek, li wrew ħruġ tad-demm vaġinali assoċjat ma’ aborti (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju potenzjali għal bnedmin mhuwiex magħruf.

Ħlief f’sitwazzjonijiet ta’ periklu għall-ħajja, Rapilysin m’għandux jintuża fin-nisa tqal.

Treddigħ

M’huwiex magħruf jekk reteplase huwiex imneħħi mal-ħalib tas-sider. Il-ħalib tas-sider għandu jintrema fl-ewwel 24 siegħa wara t-terapija trombolitika.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Mhux rilevanti.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-aktar reazzjoni avversa tal-prodott mediċinali rrappurtata b’mod komuni assoċjata ma’ kura b’reteplase hija emorraġġija, l-aktar fil-lok ta’ l-injezzjoni. Reazzjonijiet lokali fis-sit ta’ l-injezzjoni jistgħu jseħħu wkoll.

Bħal b’aġenti trombolitiċi oħra, iskemija / anġina rikorrenti, ipotensjoni u insuffiċjenza tal-qalb / edema pulmonary kienu rrappurtati b’mod frekwenti bħala konsegwenza ta’ infart mijokardijaku u / jew għotja trombolitika.

Emorraġija

L-aktar reazzjoni mhux mixtieqa frekwenti tal-mediċina assoċjata mat-trattament b’reteplase hija l- emorraġija.

Rapporti ta’ ħruġ tad-demm fil-kranju, li ħafna minnhom huma fatali, huma ta’ tħassib partikulari.

Pressjoni tad-demm sistolika ta’ aktar minn 160 mmHg qabel it-trombolożi ma’ reteplase kienet assoċjata ma’ riskju ikbar għall-ħruġ tad-demm ċerebrali. Ir-riskju ta’ ħruġ tad-demm fil-kranju u ħruġ tad-demm fatali fil-kranju jiżdied bl’età. Trasfużjonijiet tad-demm rarament kienu meħtieġa. Mewt u diżabilità permanenti ġew irrapportatiirrappurtati f’pazjenti li kellhom puplesija (inkluż ħruġ tad- demm fil-kranju) u episodji oħra serji ta’ ħruġ tad-demm.

Lista f’tabella tar-reazzjonijiet avversi

Il-frekwenza ta’ reazzjonijiet avversi rrappurtati hija elenkata fit-tabella li ġejja. Il-frekwenzi huma definiti bħala komuni ħafna (≥ 1/10), komuni (≥ 1/100 sa <1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa <1/100), rari (≥ 1/10,000 sa <1/1,000 ), rari ħafna (<1/10,000) u mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid- dejta disponibbli).

Sistema tal-Klassi tal-

Frekwenza

Reazzjonijiet avversi li dehru

Organi

b'reteplase

 

Disturbi fis-sistema tal-

Mhux komuni

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva

immunità

 

(e.ż. reazzjonijiet allerġiċi)1

 

Rari ħafna

Anafilassi serja/reazzjonijiet

 

 

anafilattojdi1

Disturbi fis-sistema

Mhux komuni

Emorraġija ċerebrali2

nervuża

Rari ħafna

Avvenimenti relatati mas-sistema

 

 

 

nervuża (e.ż. attack ta’ epilessija,

 

 

konvulżjoni, afasja, taħwid fid-diskors,

 

 

delirju, sindromu akuta tal-moħħ,

 

 

aġitazzjoni, konfużjoni, depressjoni,

 

 

 

 

psikożi)

Disturbi fil-qalb3

Komuni ħafna

Iskemija rikorrenti/anġina, pressjoni

 

 

baxxa u insuffiċjenza tal-qalb/edema

 

 

pulmonari

 

Komuni

Arritmiji (e.ż. blokk tal-AV,

 

 

fibrillazzjoni atrijali/aġitazzjoni,

 

 

takikardija ventrikulari/fibrillazzjoni,

 

 

dissoċjazzjoni elettromekkanika

 

 

(EMD)), arrest kardijaku, xokk

 

 

kardjoġeniku u infart ripetut

 

Mhux komuni

Rigurġitazzjoni mitrali, emboliżmu

 

 

pulmonari, emboliżmu sistemiku

 

 

ieħor/emboliżmu ċerebrali u difett tas-

 

 

septal ventrikulari

Disturbi vaskulari

Komuni

Emorraġija gastrointestinali

 

 

(ematemesi, melena), fsada ġenġivali

 

 

jew ġenitourinarju

 

Mhux komuni

Emoperikardju, fsada retroperitonali,

 

 

emorraġija ċerebrali, epistassi, emoptisi,

 

 

emorraġija fl-għajnejn u ekkimosi

Disturbi ġenerali u

Komuni ħafna

Emorraġija fis-sit tal-injezzjoni (e.ż.

kondizzjonijiet ta’

 

ematoma), reazzjoni lokali fis-sit tal-

mnejn jingħata

 

injezzjoni, per eżempju sensazzjoni ta’

 

 

ħruq

Korriment,

Mhux magħruf

Emboliżmu tax-xaħam, li jista’ jwassal

avvelenament u

 

 

għal konsegwenzi korrispondenti fl-

komplikazzjonijiet

 

 

organi konċernati4

proċedurali

 

 

1.Evidenza disponibbli fuq reteplase ma tindikax li dawn ir-reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva huma oriġinati mill-antikorpi.

2.Iskemika jew avvenimenti emorraġiċi ċerebrovaskulari jistgħu jkunu qed jikkontribwixxu jew kundizzjonijiet sottostanti.

3.Bħal ma’ sustanzi trombolitiċi oħra dawn l-avvenimenti kardjovaskulari ġew irrappurtati bħala konsegwenza ta’ infart mijokardijaku u/jew amministrazzjoni trombolitika. Dawn l-avvenimenti jistgħu jkunu fatali u jistgħu jwasslu għall-mewt.

4.Dan l-avveniment ġie rrappurtat għall-klassi terapewtika ta’ sustanzi trombolitiċi.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

F’każ ta’ doża eċċessiva wieħed jista’ jistenna t-tnaqqis tal-fibrinoġen u tal-komponenti l-oħra tat- tagħqid tad-demm (eż. fattur V tat-tagħqid tad-demm) ma’ riskju konsegwenti ta’ ħruġ tad-demm.

Għal aktar informazzjoni ara sezzjoni 4.4, fis-sezzjoni tal-ħruġ tad-demm.

5.TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1Tagħrif farmakodinamiku

Kategorija farmakoterapewtika: aġent antitrombotiku, Kodiċi ATC: B01AD07

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Reteplase huwa attivatur rikombinanti tal-plażminoġen li jikkatalizza l-qtugħ (dak li jkisser il- molekula) endoġeniku tal-plażminoġen biex jipproduċi l-plażmin. Din il-plażminoġenolożi sseħħ preferenzjalment fil-preżenza tal-fibrin. Il-plażmin wara, jiddegrada l-fibrin, li huwa l-komponent prinċipali tal-matriċi tat-trombi (thrombi), u permezz ta’ dan, jeżerċita l-azzjoni trombolitika tiegħu.

Reteplase (10+10 U) dipendentement mid-doża, inaqqas il-livelli tal-fibrinogen fil-plażma b’madwar 60 sa 80 %. Il-livell tal-fibrinogen jinnormalizza ruħu fi żmien jumejn. Bħall-attivaturi oħra tal- plasminogen, il-fenomenu ta’ ‘rebound’ imbagħad isseħħ waqt li l-livelli tal-fibrinogen jilħqu massimu fi żmien 9 t’ijiem u jibqgħu għoljin sa 18-il jum.

Tnaqqis fil-livelli tal-plażma tal-plasminogen u ta’ l-2-antiplasmin jinnormalizzaw fi żmien 1 sa 3

t’ijiem. Il-fattur V tat-tagħqid tad-demm , fattur VIII tat-tagħqid tad-demm , 2-makroglobulina, u l- inibitur ta’ C1-esterase huma biss kemmxejn imnaqqsa u jinnormalizzaw fi żmien jum sa jumejn. L- attività ta’ l-inibitur ta’ l-attivatur tal-plasminoġen 1 (PAI-1) tista’ tkun imnaqqsa għal madwar żero, iżda tinnormalizza malajr fi żmien sagħtejn, filwaqt li turi l-fenomenu ta’ rebound’. Il-framment ta’ l- attivazzjoni ta’ protrombin tal-livelli 1 u t-trombin-antitrombin kumplessi-III iżżid waqt it-trombolożi u tindika l-produzzjoni tat-trombin, liema rilevanza klinika mhijiex magħrufa.

Effikaċja klinika u sigurtà

Prova kbira komparattiva tal-mortalità (INJECT) f’madwar 6 000 pazjent uriet li reteplase naqqas l- inċidenza ta’ attakki tal-qalb (kriterju sekondarju ta’ l-effikaċja) b’mod sinifikanti, u kien mill-inqas effettiv indaqs, fit-termini tan-nuqqas tal-mortalità (kriterju primarju ta’ l-effikaċja), meta mqabbel ma’ streptokinase. F’żewġ provi kliniċi bl-iskop ewlieni tal-ftuħ ta’ arterja koronarja imblukkata (RAPID I u II) reteplase kien assoċjat ma’ rati għola ta’ ftuħ tal-bidu (kriterju primarju ta’ l-effikaċja), kif ukoll ma’ inċidenza aktar baxxa ta’ attakki tal-qalb (kriterju sekondarju ta’ l-effikaċja) minn alteplase (kors ta’ 3 sigħat u dożaġġ "aċċelerat"). Prova klinika f’madwar 15 000 pazjent li qabblet reteplase ma’ kors ta’ doża aċċelerat ta’ alteplase (GUSTO III) (2:1 randomisation reteplase: alteplase) ma weriex riżultati statistikament differenti għal endpoint primarju ta’ mortalità f’perjodu ta’ 30 jum (reteplase: 7.47 %, alteplase 7.23 %, p = 0.61) jew għal endpoint mħallta ta’ mortalità f’perijodu ta’ 30 jum u f’puplesija mhux fatali li tikkawża diżabilità (reteplase: 7.89 %, alteplase 7.88 %, p = 0.99). Ir-rati totali ta’ puplesija kienu ta’ 1.64 % fil-grupp ta’ reteplase u ta’ 1.79 % fil-grupp ta’ alteplase. Fil-grupp ta’ reteplase, 49.4 % ta’ dawn il-puplesiji kienu fatali u 27.1 % ikkawżaw diżabilità. Fil- grupp ta’ alteplase 33.0 % kienu fatali u 39.8 % kkawżaw diżabilità.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Eliminazzjoni

Wara injezzjoni ġol-vini ta’ 10 + 10 U f’pazjenti b’infart mijokardjali akut, l-antiġen ta’ reteplase huwa mqassam fil-plażma b’half life (t1/2 ) dominanti ta’ 18 5 min u eliminat ma’ half life (t1/2ß) terminali ta’ 5.5 sigħat 12.5 min b’rata ta’ tneħħija mill-ġisem ta’ 121 25 ml/min. L-attività ta’reteplase hija mneħħija mill-plażma bir-rata ta’ 283 101 ml/min, li tirriżulta f’half life (t1/2 )

dominanti ta’ 14.6 6.7 min u half life (t1/2ß) terminali ta’ 1.6 sigħat 39 min. Ammonti żgħar biss ta’ reteplase kienu immunoloġikament osservati fl-awrina. Informazzjoni eżatta dwar ir-rotot ta’ l- eliminazzjoni prinċipali għal reteplase fil-bnedmin mhumiex disponibbli u l-konsegwenzi ta’ insuffiċjenza epatika jew tal-kliewi mhumiex magħrufa. Esperimenti fil-firien ma indikawx li l-fwied u l-kliewi huma l-organi prinċipali ta’ l-użu attiv u degradazzjoni lisosomali.

Studji addizzjonali ta’ kampjuni ta’ plażma tal-bnedmin in vitro jissuġġerixxu li l-azzjoni reċiproka ma’ inattivatur-C1, antiplażmin-2- u antitrypsin-2 tikkontribwixxi għall-inattivazzjoni ta’ reteplase fil-plażma. Il-kontribuzzjoni relattiva mill-inibituri għall-inattivazzjoni ta’ reteplase tonqos kif ġej: inattivatur-C1 > antiplażmin-2 > antitrypsin-2.

Il-half life ta’reteplase kienet iżjed f’pazjenti bl-AMI meta mqabbla ma’ voluntiera b’saħħithom. Żjieda addizzjonali ta’ attività tal- half life f’pazjenti b’infart mijokardjali u b’mard serju tal-fwied u tal-funzjoni tal-kliewi ma tistax tiġi eskluża, iżda l-ebda informazzjoni klinika ta’ farmakokinetiċi ta’ta’ reteplase f’dawn il-pazjenti mhi disponibbli. Informazzjoni miksuba minn studji fuq annimali ma wrietx li f’każ ta’ mard serju tal-funzjoni tal-kliewi flimkien ma’ żjieda qawwija tal-kreatinina fis- serum u urea fis-serum, żjieda fil- half life ta’reteplase għandha tkun mistennija. Mard ħafif tal- funzjoni tal-kliewi m’affettwax b’mod sinifikattiv il-proprjetajiet farmakokinetiċi ta’ reteplase.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurta’ tal-mediċina

Studji dwar tossiċità akuta kienu magħmula f’firien, fniek u xadini. Studji ta’ tossiċità subakuta kienu magħmula f’firien, klieb u xadini. Is-sintomu akut predominanti wara dożi għolja waħedhom ta’ reteplase f’firien u fniek kienet apatija li tgħaddi ftit wara l-injezzjoni. F’xadini tar-razza cynomolgus, l-effett sedattiv varja minn apatija ħafifa għal inkoxjenza, ikkawżata minn waqa’ fil-pressjoni tad- demm riversibbli li kienet konnessa mad-doża. Kien hemm ukoll żjieda lokali fl-emorraġija fil-parti injettata.

Studji dwar tossiċità subakuta ma kixfux xi okkorrenzi avversi mhux mixtieqa. Fil-klieb dożaġġ ripetut ta’ ‘peptide reteplase’ umana wassal għal reazzjonijiet immunoloġiċi-allerġiċi. Ġenotossiċità ta’ reteplase kienet eskluża minn sensiela kompleta ta’ eżamijiet f’endpoints ġenetiċi in vitro u in vivo differenti.

Studji dwar tossiċità riproduttiva kienu magħmula f’firien (studju dwar fertilità u embrijo- fetotossiċità li kien jinkludi fażi ta’ tferrigħ) u fil-fniek (studju dwar embrijo-fetotossiċità, sejba tal- varjazzjoni fid-doża biss). Fil-firien, f’ speċi li hi insensittiva għall-effetti farmakoloġiċi ta’ reteplase, ma kien hemm l-ebda effetti avversi fuq il-fertilità, l-iżvilupp embrijo-fetali u fuq il-frieħ. Fil-fniek, ħruġ tad-demm vaġinali u aborti possibbilment assoċjati ma’ emostasi fit-tul, kienu osservati, iżda l-ebda anormalitajiet fetali ma kienu osservati. Studju dwar it-tossiċità ta’ qabel u ta’ wara t-twelid ma sarx b’reteplase.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ sustanzi mhux attivi

Trab: Tranexamic acid

di-potassum hydrogen phosphate phosphoric acid

sucrose Polysorbate 80

Solvent:

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibilitajiet

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ Heparin u/jew acetylsalicylic acid.

Minħabba li ma sarux studji, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

Eparina u Rapilysin huma inkompatibbli meta mħallta f’soluzzjoni. Inkompatibilitajiet oħra jistgħu jeżistu wkoll. L-ebda medikazzjoni oħra m’għandha tiżdied mas-soluzzjoni għall-injezzjoni.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali hekk kif ippakkjat għall-bejgħ:

3 snin.

Prodott rikostitwit:

Stabbilità kimika u fiżika waqt l-użu ntweriet għal 8 sigħat f’temperatura ta’ bejn 2° u 30 °C wara li jinħall fl-ilma għall-injezzjoni.

Mill-aspett mikrobijoloġiku, il-prodott għandu jintuża’ immedjatament. Jekk ma jintużax immedjatament, il-ħin u l-kondizzjonijiet ta’ ħażna qabel l-użu huma r-responsabbilità ta’ minn qed juża’ l-prodott.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25 C.

Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Għall-kundizzjonijiet ta’ ħażna wara rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Kull pakkett fih:

2kunjetti tal-ħġieġ bla kulur (tip 1) b’għeluq tal-lasktu (butyl) u għatu tal-aluminju flip-off, li jkun fih 0.56 mg ta’ trab.

2siringi tal-ħġieġ (borosilicate, tip 1) mimlija bil-lest għall-użu ta’ darba, b’tap planġer tal- bromobutyl u għatu tat-tarf tal-gomma bromobutyl, li fihom 10 ml ta’ solvent.

2spikes għar-rikostituzzjoni

2labar 19 G 1

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu

għall-użu u għal immaniġjar ieħor jintrema

Ġiet irrapurtata inkompatibbiltà ta’ xi siringi tal-ħġieġ mimlija minn qabel (inklużi Rapilysin) ma’ ċerti konnetturi mingħajr labra. Għalhekk, il-kompatibbiltà tas-siringa tal-ħġieġ u l-aċċess ġol-vini qabel l-użu għandhom jiġu żgurati. Fil-każ ta’ inkompatibbiltà, adapter jista’ jintuża u jiġi mneħħi flimkien mas-siringa tal-ħġieġ immedjatament wara l-għoti.

Użu t-teknika asettika f’kull parti.

1.Neħħi l-għatu protettiv mill-kunjett ta’ Rapilysin 10 U u naddaf l-għeluq tal-lastku b’xi ħaġa li timsaħ mxarrba bl-alcoħol.

2.Iftaħ il-pakkett li fih li ‘spike’ għar-rikostituzzjoni, neħħi ż-żewġ għatjien protettivi minn ġo li ‘spike’ għar-rikostituzzjoni.

3.Daħħal li ‘spike’ (għatu tal-plastik li jiksi il-kunjett ta’ Rapilysin) minn ġo l-għeluq tal-lastku fil-kunjett ta’ Rapilysin 10 U.

4.Oħroġ is-siringa ta’ 10 ml mill-pakkett. Neħħi l-għatu ta’ fuq il-ponta tas-siringa. Ikkonnettja s- siringa ma’ li ‘spike’ għar-rikostituzzjoni u ittrasferixxi l-10 ml tas-solvent fil-kunjett ta’ Rapilysin 10 U.

5.Bl’spike għar-rikostituzzjoni u s-siringa għadhom imwaħħlin mal-kunjett, dawwar il-kunjett bil- mod biex tħoll it-trab ta’ Rapilysin 10 U. IĊĊAQLAQX.

6.Is-soluzzjoni rikostitwita għandha tkun soluzzjoni ċara u bla kulur. Jekk is-soluzzjoni ma tkunx ċara u bla kulur, din għandha tintrema.

7.Iġbed 10 ml ta’ soluzzjoni ta’Rapilysin 10 U lura ġos-siringa. Ammont żgħir ta’ soluzzjoni jista’ jibqa’ fil-kunjett minħabba t-tifwir.

8.Aqla s-siringa minn ma’ l-ispike għar-rikostituzzjoni. Id-doża issa hija lesta għall-għoti ġol- vini.

9.Is-soluzzjoni rikostitwita għandha tintuża minnufih. Spezzjoni viżwali tas-soluzzjoni hija neċessarja wara r-rikostituzzjoni. Soluzzjonijiet ċari u bla kulur biss għandhom jiġu njettati. Jekk is-soluzzjoni mhix ċara u bla kulur din għandha tintrema.

10.L-ebda mediċina oħra m’għandha tiġi njettata minn ġol-pajp riservat għal Rapilysin, la fl-istess ħin, la qabel, u lanqas wara l-injezzjoni ta’ Rapilysin. Dan japplika għall-prodotti kollha inkluż eparina, u acetylsalicylic acid , li għandhom jingħataw qabel u wara l-għotja ta’ reteplase biex inaqqsu r-riskju ta’ trombożi mill-ġdid.

11.F’dawk il-pazjenti fejn irid jintuża l-istess pajp, dan il-pajp (inkluż il-pajp-Y), għandu jiġi mlaħlaħ sew b’soluzzjoni ta’ 0.9 % sodium chloride jew 5 % dextrose qabel u wara injeżżjoni ta’ Rapilysin (ara sezzjoni 4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata).

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjordur Islanda

8.NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/018/001

9. DATA TA’

L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L- AWTORIZZAZZJONI

Data ta’ l-ewwel awtorizzazzjoni: 29 ta’ Awissu 1996

Data ta’ l-aħħar tiġdid: 29 ta’ Awissu 2006

10.DATA TA’ META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq il-website tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati