Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Removab (catumaxomab) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - L01XC09

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaRemovab
Kodiċi ATCL01XC09
Sustanzacatumaxomab
ManifatturNeovii Biotech GmbH
1el doża
2ni doża
3et doża
4ba’ doża

1. ISEM

IL-PRODOTT MEDIĊINALI
Removab 10 mikrogrammi konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Siringa mimlija għal-lest fiha 10 mikrogrammi ta’ catumaxomab* f’soluzzjoni ta’ 0.1 ml li tikkorrispondi għal 0.1 mg/ml.
*antikorp monoklonali IgG2 ta’ ibridu tal-firien-ġrieden magħmul f’razza ta’ ċelluli ibridi-ibridoma tal-firien-ġrieden
Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni.

 

 

awtorizzat

Soluzzjoni ċara u bla kulur.

 

 

 

 

4.

TAGĦRIF KLINIKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

ħ

Removab hu indikat għall-kura ġol-peritonew ta’ axxite malinna f’adulti b’karċinomi pożittivi għal

EpCAM fejn terapija standard ma tkunx dispon

 

jew ma tkunx iktar possibbli.

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

bbli

 

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

 

 

 

inali

 

 

Removab għandu jingħata taħt is-superviżjoniċ

ta’ tabib b’esperjenza fl-użu ta’ prodotti mediċinali

anti-neoplastiċi.

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qabel l-infużjoni ġol-peritonew, premedikazzjoni bi prodotti mediċinali analġesiċi/antipiretiċi/antifloġistiċi non-sterojdi hi rakkomandata (ara sezzjoni 4.4). L-iskeda tad-dożaġġ ta’ Removab tinkludi l-erba’ infużjonijiet ġol-peritonew li ġejjin:

Pożoloġija Prodott

10 mikrogrammi f’jum 0

20 mikrogramma f’jum 3

50 mikrogramma f’jum 7

150 mikrogramma f’jum 10

Removab irid jingħata bħala infużjoni intraperitoneali b’rata kostanti b’ħin tal-infużjoni ta’ mill-inqas 3 sigħat. Fi studji kliniċi, ħinijiet tal-infużjoni ta’ 3 sigħat u 6 sigħat ġew investigati. Għall-ewwel mill-erba’ dożi, ħin ta’ infużjoni ta’ 6 sigħat jista’ jiġi kkunsidrat, skont il-kindizzjoni tas-saħħa tal- pazjent.

Intervall ta’ mill-inqas jumejn mingħajr infużjoni jrid jgħaddi bejn il-ġranet tal-infużjonijiet. L-intervall bejn il-jiem tal-infużjoni jista’ jittawwal f’każ ta’ reazzjonijiet avversi rilevanti. Il-perjodu totali tal-kura m’għandux jaqbeż l-20 jum.

Monitoraġġ

Monitoraġġ adegwat tal-pazjent wara t-tmiem tal-infużjoni b’Removab hu rakkomandat. Fl-istudju importanti ħafna, il-pazjenti kienu mmonitorjati għal 24 siegħa wara kull infużjoni.

Popolazzjonijiet speċjali

Indeboliment epatiku

Pazjenti b’ indeboliment epatiku ta’ severità ogħla minn moderata u/jew b’iktar minn 70% tal-fwied li jkun metastasizzat u/jew bi trombożi/ostruzzjoni tal-vina portali, ma kinux investigati. Il-kura ta’ dawn il-pazjenti b’Removab għandha tkun ikkunsidrata biss wara evalwazzjoni bir-reqqa tal- benefiċċju/riskju (ara sezzjoni 4.4).

Indeboliment renali

Pazjenti b’indeboliment renali ta’ severità ogħla minn ħafifa ma kinux investigati. Il-kura ta’ dawn il- pazjenti b’Removab għandha tkun ikkunsidrata biss wara evalwazzjoni bir-reqqa tal-benefiċċju/riskju (ara sezzjoni 4.4).

Popolazzjoni pedjatrika

M’hemm l-ebda użu rilevanti ta’ Removab fil-popolazzjoni pedjatrika fl-indikazzjoni mogħtija.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

 

Removab irid jingħata bħala infużjoni ġol-peritonew biss.

awtorizzat

Removab m’għandux jingħata permezz ta’ bolus ġol-peritonew jew minn xi rotta oħra tal-għoti. Għal informazzjoni dwar is-sistema tal-perfużjoni li għandha tintuża, ara se joni 4.4.

Prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu qabel tamministra l-prodott mediċinali

Qabel l-għoti, Removab konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni jkun dilwit f’soluzzjoni għall- injezzjoni ta’ 9 mg/ml (0.9%) ta’ sodium chloride. Is-soluzzjoniaduxgħall-infużjoni dilwita ta’ Removab tingħata ġol-peritonew bħala infużjoni b’rata kostanti billi tuża sistema ta’ pompa adegwata.

Għal struzzjonijiet fuq id-dilwizzjoni tal-prodott mediċinalim’għ qabel l-amministrazzjoni, ara sezzjoni 6.6.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

 

 

li

 

 

inali

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti elenkati fis-

sezzjoni 6.1.

ċ

 

 

medi

 

Sensittività eċċessiva għal murine (proteini tal-firien u tal-ġrieden).

4.4 Twissijiet speċjaliProdottu prekawzjonijiet għall-użu

Removab m’għandux jingħata bħala bolus jew minn xi post ieħor ħlief minn ġol-peritonew.

Sintomi relatati mal-ħruġ ta’ cytokines

Hekk kif jibda l-ħruġ ta’ cytokines pro-infjammatorji u ċitotossiċi permezz tat-twaħħil ta’ catumaxomab ma’ ċelluli immuni u ċelluli tat-tumur, sintomi kliniċi assoċjati mal-ħruġ ta’ cytokines bħal deni, nawseja, rimettar, u tertir ta’ bard kienu rrappurtati b’mod komuni ħafna matul u wara l- għoti ta’ Removab (ara sezzjoni 4.8). Id-dispnea u l-pressjoni baxxa/għolja huma osservati b’mod komuni. Fl-istudji kliniċi f’pazjenti b’axxite malinna, 1,000 mg ta’ paracetamol ingħataw regolarment ġol-vina qabel l-infużjoni b’Removab għall-kontroll tal-uġigħ u d-deni. Minkejja din il- premedikazzjoni, il-pazjenti kellhom ir-reazzjonijiet avversi deskritti hawn fuq b’intensità sa grad 3, skont il-Kriterji tat-Terminoloġija Komuni għal Avvenimenti Avversi (CTCAE) tal-US National Cancer Institute verżjoni 3.0. Pre-medikazzjoni oħra jew addizzjonali standard bi prodotti mediċinali analġesiċi/antipiretiċi/antifloġistiċi nonsterojdi hi rakkomandata.

Is-Sindrome tar-Rispons Infjammatorju Sistemiku (SIRS), li jista’ jseħħ ukoll b’mod komuni minħabba l-mekkaniżmu tal-azzjoni ta’ catumaxomab, jiżviluppa, b’mod ġenerali, fi żmien 24 siegħa wara l-infużjoni ta’ Removab, u jkun hemm sintomi ta’ deni, takikardija, takipnea u lewkoċitosi (ara sezzjoni 4.8). It-terapija standard jew premedikazzjoni, eż. analġesiċi/antipiretiċi/antifloġistiċi nonsterojdi huma adattati biex jillimitaw ir-riskju.

Uġigħ addominali

L-uġigħ addominali kien irrappurtat b’mod komuni bħala reazzjoni avversa. Dan l-effett temporanju hu kkunsidrat parzjalment bħala li hu konsegwenza tar-rotta tal-għoti ġol-peritonew.

Stat tal-prestazzjoni u BMI

Stat tajjeb tal-prestazzjoni espress bħala l-Indiċi tal-Piż tal-Ġisem (BMI) ta’ > 17 (biex ikun evalwat wara t-tneħħija tal-fluwidu tal-axxite) u Indiċi ta’ Karnofsky ta’ > 60, hu meħtieġ qabel it-terapija b’Removab.

Infezzjonijiet akuti

Fil-preżenza ta’ fatturi li jinterferixxu mas-sistema immuni, b’mod partikulari infezzjonijiet akuti, l- għoti ta’ Removab mhuwiex rakkomandat.

Tneħħija tal-axxite

L-immaniġġjar mediku adattat tat-tneħħija tal-axxite hu prerekwiżit għall-kura b’Removab sabiex

sakemm jitwaqqaf il-fluss spontanju jew solliev mis-sintomi, u jekk ikun xieraq, erapija tas- sostituzzjoni ta’ appoġġ bi kristallojdi u/jew kollojdi.

ikunu żgurati funzjonijiet ċirkolatorji u renali stabbli. Dan irid jinkludi mill-inqas it-tneħħija tal-axxite awtorizzat

Pazjenti b’insuffiċjenza emodinamika, b’edema jew b’ipoproteinemija

Il-volum tad-demm, proteini fid-demm, pressjoni tad-demm, il-polz u l-funzjoni tal-kliewi għandhom

jiġu evalwati qabel kull infużjoni ta’ Removab. Kundizzjonijiet bħ l ipovolemija, ipoproteinemija,

 

 

adux

pressjoni baxxa, dikumpensazzjoni ċirkolatorja u indeboliment renali akut iridu jitħallew ifiequ

qabel kull infużjoni b’Removab.

 

 

Indeboliment epatiku jew trombożi/ostruzzjoni tal-vinaħportali

 

m’g

 

Pazjenti b’indeboliment epatiku ta’ severità ta’ grad ogħla minn moderat u/jew b’iktar minn 70% tal-

fwied li jkun metastasizzat u/jew trombożi/ostruzzjoni tal-vina portali, ma kinux investigati. Il-kura

 

li

ta’ dawn il-pazjenti b’Removab għandha tkun kkunsidrata biss wara evalwazzjoni bir-reqqa tal-

benefiċċju/riskju.

inali

Indeboliment renali

ċ

Pazjenti b’indeboliment renali ta’medis verità ta’ grad ogħla minn ħafif ma kinux investigati. Il-kura ta’ dawn il-pazjenti b’Removab għandha tkun ikkunsidrata biss wara evalwazzjoni bir-reqqa tal-

4.5InterazzjoniProdottma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx dejta jew hemm dejta limitata dwar l-użu ta’ catumaxomab f’nisa tqal.

Studji f'annimali mhux biżżejjed biex juru xi effetti tossiċi fuq is-sistema riproduttiva (ara 5.3). L-użu ta’ Removab mhux irrikkmandat waqt it-tqala u fin-nisa li mhumiex jużaw kontraċettivi.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk catumaxomab/metaboliti jiġux eliminati mill-ħalib tas-sider tal-bniedem. Ir-riskju gћat-trabi tat-twelid mhux eskluż. Gћandha tittieћed deċiżjoni jekk il-mara twaqqafx it-treddigћ jew twaqqafx it-trattament b’Removab, wara li jigi kkunsidrat il-benefiċċju ta’ treddigћ gћat-tarbija u l- benefiċċju tat-trattament gћall-mara.

Fertilità

M’hemm l-ebda dejta dwar l-effett ta’ catumaxomab fuq il-fertilità.

4.7 Effetti fuq

il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Removab għandu effett żgħir jew effett moderat fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Pazjenti li jkollhom sintomi assoċjati mal-infużjoni għandhom jingħataw parir biex ma jsuqux u jużaw il-magni sakemm is-sintomi jbattu.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Ir-reazzjonijiet avversi inkisbu minn analiżi integrata dwar is-sigurtà li tinkludi 12-il studju kliniku. 728 pazjent irċivew catumaxomab ġol-peritonew, 293 pazjent bħala infużjoni ta’ 6 sigħat - u 435 pazjent bħala infużjoni ta’ 3 sigħat.

Il-profil globali tas-sigurtà ta’ Removab huwa kkaratterizzat minn sintomi relatati ma’ ħruġ ta’ cytokines u ma’ reazzjonijiet gastrointestinali.

Reazzjonijiet relatati ma’ ħruġ ta’ cytokines: SIRS, taħlita potenzjalment fatali ta’ takikardija, deni u/jew qtugħ ta’ nifs, jistgħu jiżviluppaw fi żmien 24 siegħa wara infużjoni ta’ catumaxomab u tissolva taħt kura sintomatika. Reazzjonijiet oħrajn relatati ma’ ħruġ ta’ cytokines bħal deni, tertir ta’ bard, nawseja, u rimettar huma reazzjonijiet irrapportati b’mod komuni ħafna b’intensità ta’ CTCAE ta’ grad 1 u 2 (US National Cancer Institute, verżjoni 4.0). Dawn is-sintomi j rr flettu l-mekkaniżmu ta’ azzjoni ta’ catumaxomab u b’mod ġenerali huma riversibbli għal kollox.

Reazzjonijiet gastrointestinali bħal uġigħ addominali, nawseja, rimettar u dijarea huma komuni ħafna

Il-profil tas-sigurtà ta’ catumaxomab bl-użu ta’ ħin ta' infużjoni ta’ 3 sigħat kontra 6 sigħat, hu b’mod

u jseħħu l-aktar b’CTCAE ta’ grad 1 jew 2, iżda ġew osservati wkoll fi gradi ogħla, u jirrispondu għal

kura sintomatika adegwata.

adux

awtorizzat

 

 

 

ġenerali komparabbli fir-rigward tan-natura, frekwenza u severità. Żieda fil-frekwenza ta’ xi

reazzjonijiet avversi ġiet osservata fir-rigward tal-għotiħta’ 3 sigħat, inklużi tertir ta’ bard u pressjoni

baxxa (gradi 1 / 2), dijarea (il-gradi kollha) u għeja (grad 1 / 2).

 

m’g

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

li

 

F’Tabella 1, ir-reazzjonijiet avversi huma elenkati skont il-klassi tal-organi. Il-gruppi tal-frekwenza

huma definiti kif ġej: komuni ħafna (≥1/10), komuni (≥1/100 sa <1/10), mhux komuni

 

 

 

 

inali

(≥1/1,000 sa <1/100).

 

ċ

 

 

 

 

Tabella 1 Reazzjonijiet avversi rrapportati minn pazjenti li kienu qed jirċievu kura

b’catumaxomab

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

 

 

 

Komuni

Infezzjoni.

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

Mhux Komuni

Erythaema induratum*, infezzjoni relatata mat-tagħmir*.

 

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

 

Komuni ħafna

Anemija*, limfopenija, lewkoċitosi, newtrofilija.

 

Mhux komuni

Tromboċitopenija*, koagulopatija*.

 

Disturbi fis-sistema immuni

 

 

 

 

Komuni

Sindrome ta’ ħruġ ta’ cytokines*, sensittività eċċessiva*.

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

 

Komuni

Nuqqas ta’ aptit* / anoreksja, deidratazzjoni*, ipokalemija,

 

 

ipoalbuminemija, iponatremija*, ipokalċemija*, ipoproteinemija.

 

Disturbi psikjatriċi

 

 

 

 

Komuni

Ansjetà, nuqqas ta’ rqad.

 

Disturbi fis-sistema nervuża

 

 

 

 

Komuni

Uġigħ ta’ ras, sturdament.

 

Mhux Komuni

Konvulżjoni*.

 

 

 

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika

 

 

 

 

 

 

Komuni

 

Sturdament.

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-qalb

 

 

 

 

 

 

 

 

Komuni

 

Takikardija*, li tinkludi takikardija tas-sinus.

 

 

Disturbi vaskulari

 

 

 

 

 

 

Komuni

 

Pressjoni baxxa*, pressjoni għolja*, fwawar.

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

 

 

 

 

Komuni

 

Dispnea*, ħruġ ta’ likwidu mill-plewra*, sogħla.

 

Mhux Komuni

 

Emboliżmu pulmonari*, ipoksja*.

 

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali

 

 

 

 

 

 

Komuni ħafna

 

Uġigħ addominali*, nawseja*, rimettar*, dijarea*.

 

Komuni

 

Stitikezza*, dispepsja, nefħa addominali, subileus*, gass, disturb gastriku,

 

 

 

ileus*, mard tar-rifluss gastroesofagali, ħalq xott.

 

Mhux Komuni

 

Emorraġija gastrointestinali*, ostruzzjoni intestinali*.

 

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

 

 

 

 

 

 

Komuni

 

Kolanġite*, iperbilirubinemja.

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

Komuni

 

Raxx*, eritema*, iperidrosi, ħakk.

 

 

 

 

Mhux Komuni

 

Reazzjoni tal-ġilda*, dermatitè allerġika*.

 

 

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti konnetivi

 

 

 

 

Komuni

 

Uġigħ fid-dahar, mijalġja, artralġja.

 

 

 

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja

 

 

 

 

 

Komuni

 

Proteinurija.

 

 

 

 

 

 

Mhux Komuni

 

Insuffiċjenza renali akuta*.

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

Komuni ħafna

 

Deni*, għeja kbira*, tertir ta’ bard*.

adux

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

Komuni

 

Uġigħ, astenja*, Sindrome tar-rispons infjammatorju sistemiku*, edema li

 

 

 

tinkludi edema periferali*, deterjorament ġenerali tas-saħħa fiżika*, uġigħ

 

 

 

fis-sider, marda qisha influwenza,li

telqa*, eritema fis-sit tal-kateter.

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

Mhux Komuni

 

Extravażazzjoni*, infj mmazzjoni fis-sit tal-għoti*,

 

* kienu rrappurati wkoll bħala reazzjoni avversa serja tal-mediċina.

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

b’sinjal taħthom: ara sezzjoni “Deskr zzjoniċ

ta’ reazzjonijiet avversi magħżula”

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

Id-definizzjonijiet li ġejjin al-kriterji tal-US National Cancer Institute (verżjoni 4.0) japplikaw:

CTCAE grad 1 = ħfief, CTCAE grad 2 = moderati, CTCAE grad 3 = severi, CTCAE grad 4 = ta’ periklu għall-ħajja

Sintomi relatati mal-ħruġ ta’ cytokines b’intensitajiet ogħla

F’5.1% tal-pazjenti, id-deni laħaq intensità ta’ CTCAE ta’ grad 3, kif kien il-każ bis-sindrome ta’ ħruġ ta’ cytokines (1.0%), tertir ta’ bard (0.8%), nawseja (3.4%), rimettar (4.4%), qtugħ ta’ nifs (1.6%) u pressjoni baxxa/għolja (2.1%/0.8%). F’pazjent wieħed (0.1%) qtugħ ta’ nifs u fi 3 pazjenti (0.4%) pressjoni baxxa, ġew irrapportati b’intensità ta’ CTCAE ta’ grad 4. Sintomi ta’ wġigħ u deni jistgħu jittaffew jew jiġu evitati permezz tal-premedikazzjoni (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4).

Sindrome tar-Rispons Infjammatorju Sistemiku (SIRS)

Fi 3.8% tal-pazjenti, kienu osservati sintomi ta’ SIRS fi żmien 24 siegħa wara l-infużjoni b’ catumaxomab. Fi tliet pazjenti (0.4%) ġiet osservata intensità ta’ CTCAE ta’ grad 4. Dawn ir- reazzjonijiet fiequ wara kura sintomatika.

Uġigħ addominali

Fi 43.7% tal-pazjenti, l-uġigħ addominali kien irrappurtat bħala reazzjoni avversa, li laħaq grad 3 f’8.2% tal-pazjenti, iżda fieq wara kura sintomatika.

Enzimi epatiċi

Żieda temporanja fl-enzimi epatiċi kienet komunament osservata wara l-għoti ta’ Removab. B’mod ġenerali, il-bidliet fil-parametri tal-laboratorju ma kinux klinikament rilevanti u l-maġġoranza tagħhom irritornaw lura għal-linja bażi wara t-tmiem tal-kura.

F’każ biss ta’ żieda klinikament rilevanti jew persistenti, li dijanjosi jew terapija addizzjonali għandhom jiġu kkunsidrati.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

L-ebda każ ta’ doża eċċessiva ma ġie rrappurtat. Pazjenti li kienu qed jirċievu doża ta’ catumaxomab ogħla minn dik rakkomandata, kellhom reazzjonijiet avversi iktar severi (grad 3).

5.

PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

 

awtorizzat

 

 

5.1

Proprjetajiet farmakodinamiċi

 

 

Kategorija farmakoterapewtika: Aġenti antineoplastiċi, antikorpi monoklonali; Kodiċi ATC:

L01XC09

adux

 

 

 

Mekkaniżmu ta’ azzjoniħ

Catumaxomab hu antikorp trifunzjonali monoklonali ta’ ibridu tal-firien-ġrieden li hu speċifikament dirett kontra l-molekula tal-adeżjoni taċ-ċelluli epiteljali (EpCAM) u l-antiġen CD3.

L-antiġen EpCAM hu espress iżżejjed fuq il-biċċa l-kbira tal-karċinomi (Tabella 2). CD3 hu espress

 

m’g

 

li

fuq ċelluli T maturi bħala komponent tar-riċettur taċ-ċelluli T. It-tielet sit tat-twaħħil funzjonali fir-

reġjun Fc ta’ catumaxomab jippermetti l-inter zzjoni ma’ ċelluli immuni aċċessorji permezz tar-

riċetturi Fcγ.

inali

 

Minħabba l-proprjetajiet tat-twaħħil ta’ċcatumaxomab, iċ-ċelluli tat-tumur, iċ-ċelluli T u ċ-ċelluli

immuni aċċessorji jersqu qrib xulxin. B’hekk, tiġi kkawżata immunoreazzjoni magħquda kontra ċ-

ċelluli tat-tumur, li tinkudi mekkaniżmi differenti ta’ azzjoni, bħall-attivazzjoni taċ-ċelluli T,

 

 

 

 

medi

 

 

ċitotossiċità medjata miċ-ċelluli dipendenti fuq l-antikorpi (ADCC), ċitotossiċità dipendenti fuq il-

komplement (CDC) u fag

ċit si. Dan jirriżulta fil-qerda taċ-ċelluli tat-tumur.

 

Tabella 2

Espressjoni EpCAM fl-iktar axxite rilevanti li tikkawża tipi ta’ kanċer

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

Dejta mil-Letteratura

Dejta retrospettiva minn

 

 

 

 

 

 

studju

 

 

 

 

 

 

IP-CAT-AC-03

Tip ta’ Kanċer

 

Perċentwali ta’ tumuri li

Perċentwali ta’

Perċentwali ta’

 

 

 

jesprimu EpCAM

effużjonijiet pożittivi ta’

effużjonijiet pożittivi ta’

 

 

 

 

 

EpCAM

EpCAM

Ovarju

 

 

 

90-92

79-100

Gastriku

 

 

 

75-100

Tal-kolon

 

 

 

87-100

Pankreatiku

 

 

 

83-100

Tas-sider

 

 

 

45*-81

71-100

Endometrijali

 

 

 

*= kanċer lobulari tas-sider

 

 

 

 

 

Effetti farmakodinamiċi

L-attività ta’ catumaxomab kontra t-tumur intweriet in vitro u in vivo. Il-qtil effettiv ta’ ċelluli tat- tumur in vitro medjat minn catumaxomab, kien osservat għaċ-ċelluli fil-mira b’espressjoni għolja u

baxxa tal-antiġen EpCAM, indipendentement mit-tip tat-tumur primarju. L-attività in vivo ta’ catumaxomab kontra t-tumur kienet ikkonfermata f’mudell tal-ġrieden kompromess b’mod immunoloġiku ta’ karċinoma tal-ovarji, fejn l-iżvilupp tat-tumur kien ittardjat minn kura b’catumaxomab ġol-peritonew u ċelluli mononukleari fid-demm periferali uman.

Effikaċja klinika

L-effikaċja ta’ catumaxomab intweriet f’żewġ studji kliniċi ta’ fażi III. Pazjenti ta’ oriġini mhux Kawkasa ma kinux inklużi f’dawn l-istudji kliniċi.

IP-REM-AC-01

Prova importanti ħafna ta’ fażi II/III, b’żewġ partijiet, li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, open label, li saret fuq 258 pazjent b’axxite malinna sintomatika minħabba karċinomi pożittivi għal EpCAM, li minnhom 170 kienu ntgħażlu b’mod każwali għall-kura b’catumaxomab fil-parti tal- istudju li fiha ntgħażlu b’mod każwali. Dan l-istudju qabbel il-paraċentesi flimkien ma’ catumaxomab versus il-paraċentesi waħidha (kontroll).

Catumaxomab ingħata f’pazjenti fejn it-terapija standard ma kinitx disponibbli jew ma kinitx iktar

bħala erba’ infużjonijiet ġol-peritonew b’dożi li jiżdiedu ta’ 10, 20, 50 u 150 mikrogramma f’jum 0, 3, 7 u 10 rispettivament (ara sezzjoni 4.2). Fi studju importanti ħafna IP-REM-AC-01, 98.1% tal- pazjenti kienu rikoverati l-isptar għal medjan ta’ 11-il jum.

possibbli, u li kellhom stat tal-prestazzjoni ta’ Karnofsky ta’ mill-inqas 60. Catumaxomab ingħata awtorizzat

F’dan l-istudju, il-punt aħħari tal-effikaċja primarja kien is-sopravivenza mingħajr titqib, li hu punt

aħħari kompost definit bħala ż-żmien għall-ewwel ħtieġa ta’ titqiba terapewtika tal-axxite jew il-

mewt, skont liema minnhom seħħ l-ewwel. Ir-riżultati għal sopravivenza mingħajr titqib u ż-żmien

għall-ewwel ħtieġa ta’ titqiba terapewtika tal-axxite f’termini ta’ medjani u proporzjonijiet ta’ periklu

huma ppreżentati f’Tabella 3. L-istimi Kaplan Meier

 

adux

 

ħaż-żmien għall-ewwel ħtieġa għal titqiba

terapewtika tal-axxite huma mogħtija f’Figura 1.

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

Tabella 3 Riżultati tal-effikaċja (soprav venza mingħajr titqib u żmien għall-ewwel bżonn ta’

titqiba terapewtika tal-axxite) ta’ studju IP-REM-AC-01

 

Varjabbli

 

 

Paraċentesi + catumaxomab

 

Paraċentesi (kontroll)

 

 

ċ

inali

(N=170)

 

(N=88)

Sopravivenza mingħajr titqib

 

 

 

 

 

 

 

Medjan ta’ sopravivenza mingħajr titqib

 

 

 

 

(jiem)

 

medi

 

 

 

 

 

 

95% CI għal medjan (jiem)

 

 

[31; 49]

 

[9; 16]

valur p

 

 

 

 

 

< 0.0001

 

(test log-rank)

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporzjon tal-periklu (HR)

 

 

 

 

0.310

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

95% CI għal HR

 

 

 

 

 

[0.228; 0.423]

Żmien għall-ewwel ħtieġa ta’ titqiba terapewtika tal-axxite

 

 

 

Żmien medjan għall-ewwel ħtieġa għall-

 

 

 

 

ewwel titqiba terapewtika tal-axxite

 

 

 

 

 

 

95% CI għal medjan (jiem)

 

 

[62;104]

 

[9; 17]

valur p

 

 

 

 

 

< 0.0001

 

(log-rank test)

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporzjon tal-periklu (HR)

 

 

 

 

0.169

 

95% CI għal HR

 

 

 

 

 

[0.114; 0.251]

Figura 1 Stimi Kaplan Meier għaż-żmien għall-ewwel ħtieġa għal titqiba terapewtika tal- axxite ta’ studju

1.IP-REM-AC-01

Stima tal-Probabbiltà li Tkun Mingħajr Titqiba (%)

Żmien (jiem) għall-avveniment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catumaxomab (N=170)

awtorizzat

Kura:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontroll (N=88)

 

N: numru ta’ pazjenti fi grupp ta’ kura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-effikaċja tal-kura bil-paraċentesi u b’catumaxomab f’pazjenti b’axxite malinna minħabba karċinomi

pożittivi għal EpCAM kienet superjuri b’mod statistikament sinifikanti minn dik bil-paraċentesi

waħidha f’termini ta’ sopravivenza mingħajr titqib u ż-żmienaduxsal-ewwel bżonn ta’ titqiba terapewtika

tal-axxite.

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wara t-tlestija tal-istudju, il-pazjenti kienu osservatili

b’mod ulterjuri sal-aħħar ta’ ħajjithom biex jiġu

evalwati r-riżultati dwar is-sopravivenza tot (Tabella 4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

Tabella 4 Sopravivenza totali ta’ studju IP-REM-AC-01 fil-fażi ta’ wara l-istudju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

Paraċentesi + catumaxomab

 

Paraċentesi (kontroll)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(N=170)

 

 

(N=88)

Proporzjon ta’ periklu (HR)

 

 

 

 

 

 

0. 798

 

95% CI għal HR

 

 

 

 

 

 

[0.606; 1.051]

Rata ta’ sopravivenza wa a 6 xhur

 

 

 

 

 

27.5%

 

 

17.1%

Rata ta’ sopravivenza wara sena

 

 

 

 

 

11.4%

 

 

2.6%

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

Medjan ta’ sopravivenza totali (jiem)

 

 

 

 

 

95% CI għal medjan (jiem)

 

 

 

 

 

[61; 98]

 

 

[54; 89]

valur p (log-rank test)

 

 

 

 

 

 

0. 1064

 

B’kollox, 45 minn 88 (51%) pazjent fil-parti tal-istudju dwar il-kontroll qalbu t-tip ta’ kura biex jiksbu kura attiva b’catumaxomab.

IP-CAT-AC-03

Dan l-istudju konfermatorju ta’ fażi IIIb, b’żewġ partijiet, li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, open label, li sar fuq 219-il pazjent b’kanċer epiteljali b’axxite malinna sintomatika, li kienu jeħtieġu titqiba terapewtika għal axxite, stħarreġ il-kura b’catumaxomab flimkien ma’ 25 mg ta’ prednisolone bħala premediċina vs. catamaxomab waħdu. Catumaxomab ingħata bħala erba’ infużjonijiet i.p. ta’ 3 sigħat f’dożi ta’ 10, 20, 50 u 150 mikrogramma f’jiem 0, 3, 7, u 10 rispettivament fiż-żewġ gruppi. Il-popolazzjoni tal-pazjenti kienet komparabbli għal dik tal-istudju importanti ħafna.

Sabiex jiġi evalwat l-impatt tal-premedikazzjoni bi prednisolone fuq is-sigurtà u l-effikaċja, il-punt aħħari tas-sigurtà primarja “punteġġ ta’ sigurtà komposta” u l-punt aħħari tal-effikaċja koprimarju “sopravivenza mingħajr titqib” kienu mistħarrġa.

Il-punteġġ tas-siġurtà komposta evalwa l-frekwenza u s-severità tar-reazzjonijiet avversi ewlenin, deni, tqalligħ, rimettar u wġigħ addominali fiż-żewġ gruppi ta’ kura. L-għoti ta’ prednisolone bħala premedikazzjoni ma rriżultax fi tnaqqis ta’ dawn ir-reazzjonijiet avversi.

Il-punt aħħari tal-effikaċja primarja, sopravivenza mingħajr titqib, kien punt aħħari kompost definit bħala ż-żmien għall-ewwel ħtieġa ta’ titqiba terapewtika tal-axxite jew il-mewt, skont liema minnhom seħħ l-ewwel (identiku għall-istudju importanti ħafna).

Tabella 5: Riżultati tal-effikaċja (sopravivenza mingħajr titqib u ż-żmien għall-ewwel ħtieġa ta’ titqiba terapewtika tal-axxite) ta’ studju IP-CAT-AC-03

Varjabbli

 

 

 

Catumaxomab +

 

 

Catumaxomab

Pooled population

 

 

 

 

prednisolone

 

 

 

(N=108)

(N=219)

 

 

 

 

(N=111)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

Sopravivenza mingħajr titqib

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medjan ta’ sopravivenza mingħajr

 

 

 

 

 

 

titqib (jiem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95% CI għal medjan (jiem)

 

 

[23; 67]

 

 

 

[24; 61]

[26; 59]

valur p

 

 

 

 

 

0.402

 

 

(test log-rank)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

Proporzjon tal-periklu

 

 

 

 

1.130

 

 

(HR)(Catumaxomab) kontra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catumaxomb + Prednisolone)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

95% CI għal HR

 

 

 

 

[0.845;ħ

1.511]

 

 

Żmien għall-ewwel ħtieġa ta’ titqiba

terapewtika tal-axxite

 

 

 

 

 

Żmien medjan għall-ewwel ħtieġa ta’

 

 

 

 

 

titqiba terapewtika tal-axxite

 

 

li

 

 

 

 

 

(test log-rank)

 

 

 

inali

 

 

 

 

[69; 159]

[67; 155]

95% CI għal medjan (jiem)

 

 

[30; 223]

 

 

 

valur p

 

 

ċ

 

0.599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporzjon tal-periklu (HR)

medi

 

 

0.901

 

 

 

 

 

 

 

 

(Catumaxomab kontra Catumaxomab +

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednisolone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95% CI għal HR

Prodott

 

 

 

[0.608; 1.335]

 

 

 

 

 

 

 

 

Għal punt aħħari ta’ iferiment għall-effikaċja sekondarja, is-sopravivenza globali (Tabella 6) ġiet analizzata

Tabella 6 Sopravivenza globali ta’ studju IP-CAT-AC-03 fil-fażi ta’ wara l-istudju

 

Catumaxomab +

 

Catumaxomab

Pooled population

 

prednisolone

 

(N=108)

(N=219)

 

(N=111)

 

 

 

Medjan ta’ sopravivenza globali

 

(jiem)

 

 

 

 

95% CI għal medjan (jiem)

[97.0; 169.0]

 

[72.0, 126.0]

[82; 133]

valur p

 

0.186

 

(test log-rank)

 

 

 

 

Proporzjon tal-periklu (HR)

 

1.221

 

(Catumaxomb kontra

 

 

 

 

Catumaxomab + Prednisolone)

 

 

 

 

95% CI għal HR

[0.907 ;1.645]

 

Immunoġeniċità

L-induzzjoni ta’ antikorpi (HAMAs/HARAs) umani kontra l-murine (ġrieden u/jew il-firien) hi effett intrinsiku ta’ antikorpi monoklonali tal-murine. Dejta kurrenti dwar catumaxomab miksuba minn studju ta’ importanza kbira turi li 5.6% biss tal-pazjenti (7/124 pazjenti) kienu pożittivi għal HAMA qabel ir-4ba’ infużjoni. Il-HAMAs kienu preżenti f’94% tal-pazjenti xahar wara l-aħħar infużjoni. Ma kienu osservati l-ebda reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva.

Pazjenti li żviluppaw HAMAs 8 ijiem wara l-kura b’catumaxomab urew riżultat kliniku aħjar, kif imkejjel permezz ta’ sopravivenza mingħajr titqib, żmien għat-titqiba li jmiss u Sopravivenza Globali, meta mqabbla ma’ pazjenti negattivi għal HAMA.

Fi studju ta’ vijabilità li evalwa ċiklu sekondarju tal-infużjoni i.p. li kien jikkonsisti minn 10, 20, 50 u 150 mikrogramma ta’ catumaxomab fi 8 pazjenti b’axxite malinna minħabba karċinoma (IP-CAT-AC- 04) ADA kien osservat fil-kampjuni kollha disponibbli għal axxite u tal-plażma disponibbli waqt l-iscreening. Il-pazjenti baqgħu pożittivi għal ADA waqt il-fażi tal-kura u l-follow-up. Minkejja valuri tal-ADA eżistenti minn qabel il-pazjenti kollha rċivew l-4 infużjonijiet kollha ta’ catumaxomab. Iż- żmien medjan għas-sopravivenza mingħajr titqib kien ta’ 47.5 jiem, iż-żmien medjan għall-ewwel titqiba terapewtika 60 jum u ż-żmien medjan ta’ sopravivenza globali 406.5 jiem. Il-pazjenti kollha kellhom sintomi marbuta mal-mod kif jaġixxi catumaxomab bi profil ta’ sigurtà paragunabbli fin- natura mal-ewwel ċiklu ta’ kura i.p. Ma ġiet osservata l-ebda reazzjon ta’ sensittività eċċessiva.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Il-farmakokinetika ta’ catumaxomab matul u wara erba’ infużjonijiet ġol-peritonew ta’ 10, 20, 50 u

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

150 mikrogramma ta’ catumaxomab kienet investigata fi 13-il pazjent b’axxite malinna sintomatika

minħabba karċinomi pożittivi għal EpCAM.

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

Il-varjabilità bejn il-pazjenti kienet għolja. Il-medja ġeometrikaħ

tas-Cmax tal-plażma kienet ta’ madwar

0.5 ng/ml (medda minn 0 sa 2.3) u l-medja ġeometrika tal-AUC tal-plażma kienet ta’ madwar

1.7 jiem*ng/ml (medda ta’ < LLOQ (il-limitu t’ sfel tal-kwantifikazzjoni) sa 13.5). Il-medja

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

li

 

 

 

ġeometrika tal-half-life (t1/2) tal-eliminazzjoni terminali apparenti tal-plażma kienet ta’ madwar

2.5 jiem (medda 0.7 sa 17).

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catumaxomab seta’ jkun osservat fil-fluwiduċ

tal-axxite u fil-plażma. Il-konċentrazzjonijiet żdiedu

 

medi

 

 

 

 

 

man-numru ta’ infużjonijiet u d-dożi mogħtija fil-biċċa l-kbira tal-pazjenti. Il-livelli fil-plażma kellhom tendenza li jonqsu wara li ntlaħaq il-massimu wara kull doża.

Popolazzjonijiet speċjaliProdott

Ma saru l-ebda studji.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

L-għoti ta’ catumaxomab f’mudelli tal-annimali ma rriżulta fl-ebda sinjali ta’ tossiċità akuta anormali jew relatata mal-mediċina, jew f’sinjali ta’ intolleranza lokali fis-sit tal-injezzjoni/infużjoni. Madankollu, dawn is-sejbiet għandhom valur limitat minħabba l-ispeċifiċità għolja ta’ catumaxomab li tapplika għal kull speċi.

Ma saru l-ebda studji dwar l-effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u fuq l-iżvilupp.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Sodium citrate

Citric acid monohydrate

Polysorbate 80

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2 Inkompatibbiltajiet

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn ħlief dawk imsemmija f’sezzjoni 6.6.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb

il-prodott mediċinali

Sentejn

Wara d-dilwizzjoni

Is-soluzzjoni ppreparata għall-infużjoni hi kimikament u fiżikament stabbli għal 48 siegħa f’temperatura ta’ minn 2 sa 8°C u għal 24 siegħa f’temperatura ta’ mhux aktar minn 25°C. Mill-aspett mikrobijoloġiku, il-prodott għandu jintuża immedjatament. Jekk ma jintużax immedjatament, iż-żmien tal-ħażna waqt l-użu u l-kundizzjonijiet ta’ qabel l-użu huma r-responsabbiltà tal-utent, u normalment ma jkunux itwal minn 24 siegħa f’temperatura ta’ minn 2 sa 8°C, sakemm id-dilwizzjoni ma tkunx saret f’kundizzjonijiet asettiċi kkontrollati u vverifikati.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C). Tagħmlux fil-friża. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

 

 

awtorizzat

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara d-dilwizzjoni tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

 

adux

 

6.5 In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġoħfih

 

0.1 ml ta’ konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni f’siringa mimlija għal-lest (ħġieġ ta’ tip I,

m’g

 

 

li

 

 

siliconised) bi planġer-tapp (tal-lastku tal-bromobutyl) u sistema luer lock (polypropylene siliconised

u polycarbonate) b’għatu tat-tarf (lastku t -istyrene butadiene) b’kannula; daqs tal-pakkett ta’ 1.

 

 

inali

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhomċ

jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Rimi

medi

 

 

L-ebda ħtiġijiet speċjali.

 

 

kompatibbli biss ma’:Prodott

 

 

 

Materjal u tagħmir meħtieġ

Il-komponenti li ġejjin iridu jintużaw għad-dilwizzjoni u l-għoti ta’ Removab, għax Removab hu

siringi ta’ 50 ml tal-polypropylene

tubings tal-perfużjoni tal-polyethylene b’dijametru intern ta’ 1 mm u tul ta’ 150 ċm

valvoli tal-infużjoni/konnessjonijiet Y tal-polycarbonate

kateters tal-polyurethane bi jew mingħajr kisja tas-silicon

Flimkien ma’ dan, dawn li ġejjin huma meħtieġa:

Sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) soluzzjoni għall-injezzjoni

Pompa tal-perfużjoni li taħdem bi preċiżjoni

Struzzjonijiet għad-dilwizzjoni qabel l-għoti

Removab għandu jkun ippreparat minn professjonist fil-qasam tal-kura tas-saħħa bl-użu ta’ teknika asettika adattata. Il-wiċċ ta’ barra tas-siringa mimlija għal-lest mhuwiex sterili.

Ibbażat fuq id-doża, l-ammont adattat ta’ soluzzjoni ta’ sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) għall- injezzjoni jinġibed b’siringa ta’ 50 ml (Tabella 7).

• Baffer tal-arja addizzjonali ta’ mill-inqas 3 ml hu inkluż fis-siringa ta’ 50 ml.

L-għatu tat-tarf jitneħħa minn fuq is-siringa mimlija għal-lest ta’ Removab, bit-tarf tas-siringa jħares ’il fuq.

Il-kannula inkluża titwaħħal mas-siringa mimlija għal-lest ta’ Removab. Għal kull siringa tintuża kannula ġdida.

Il-kannula tas-siringa mimlija għal-lest tiddaħħal minn ġol-ftuħ tas-siringa tal-perfużjoni ta’ 50 ml biex b’hekk il-kannula tkun mgħaddsa fis-soluzzjoni għall-injezzjoni tas-sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) (Figura 2).

Il-kontenut kollu tas-siringa (il-konċentrat ta’ Removab flimkien mal-baffer tal-arja) jiġi injettat minn ġos-siringa mimlija għal-lest direttament għal ġos-soluzzjoni għall-injezzjoni tas-sodium chloride 9 mg/ml (0.9%).

Il-lasta tal-planġer M’GĦANDHIEX tinġibed lura biex tlaħlaħ is-siringa mimlija għal-lest, biex tevita l-kontaminazzjoni u biex tiżgura li joħroġ l-ammont li suppost ikun injettat.

Is-siringa ta’ 50 ml tingħalaq b’għatu u tiċċaqlaq bil-mod biex tħawwad is-soluzzjoni. Kwalunkwe bżieżaq tal-arja jitneħħew minn ġos-siringa ta’ 50 ml.

L-isticker li jista’ jitqaxxar, li hu pprovdut fuq in-naħa ta’ ġewwa tal-kaxxa tal-kartun ta’

 

Removab, li juri l-kitba “Removab dilwit. Użu għal ġol-peritonew biss.” irid ikun imwaħħal

Tabella 7 Preparazzjoni tas-soluzzjoni ta’ Removab għall-infużjoniawtorizzatġol-peritonew

 

mas-siringa ta’ 50 ml li jkun fiha s-soluzzjoni għall-infużjoni ġol-peritonew

a’ Removab dilwit.

 

Din hi miżura ta’ prekawzjoni biex jiġi żgurat li Removab jingħata bħala infużjoni biss permezz

 

tar-rotta tal-għoti ġol-peritonew.

 

 

 

 

 

 

 

 

Is-siringa ta’ 50 ml tiddaħħal fil-pompa tal-infużjoni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numru tal-

Numru ta’ siringi mimlija għal-

Volum totali ta’

Sodium

 

Volum finali

 

infużjoni/

lest b’Removab

 

 

konċentrat ta’

chloride

 

għall-għoti

 

Doża

 

 

 

 

 

 

Removabaduxgħal

9 mg/ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

(0.9%)

 

 

 

 

Siringa

 

Siringa

 

 

 

 

 

 

 

 

soluzzjoni

 

 

 

 

mimlija għal-

mimlija għal-

għall-infużjoni.

soluzzjoni

 

 

 

lest

 

 

lest

 

m’g

 

għall-

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

b’10 mikro-

 

 

 

 

injezzjoni

 

 

 

b’50 mikro-

 

 

 

 

 

grammi

 

gramma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

1el infużjoni

 

 

 

 

 

0.1 ml

10 ml

 

10.1 ml

10 mikrogrammi

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

2ni infużjoni

medi

 

 

 

 

0.2 ml

20 ml

 

20.2 ml

20 mikrogramma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3et infużjoni

 

 

 

 

 

 

0.5 ml

49.5 ml

 

50 ml

50 mikrogramma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ba’ infużjoni

Prodott

 

 

 

 

 

1.5 ml

48.5 ml

 

50 ml

150 mikrogramma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Stampa li turi t-trasferiment ta’ Removab mis-siringa mimlija għal-lest għas- siringa ta’ 50 ml

Siringa mimlija għal-lest

Baffer tal-arja

Soluzzjoni b’Removab

Baffer tal-arja

Sodium Chloride 9 mg/ml (0.9%)

 

Siringa ta’ 50 ml

adux

awtorizzat

 

 

Kif jingħata

 

 

 

 

 

Il-kateter għall-għoti ġol-peritonew għandu jitpoġġa fil-ħpost taħt gwida ultrasonika minn tabib

b’esperjenza fi proċeduri tal-għoti ġol-peritonew. Ilm’g-kateter jintuża għat-tneħħija ta’ likwidu mill- axxite u għall-infużjoni ta’ Removab dilwit u soliuzzjoni għall-injezzjoni ta’ sodium chloride 9 mg/ml (0.9%). Hu rakkomandat li l-kateter jibqa’inalifil-kavità addominali matul il-perjodu kollu tal-kura. Jista’ jitneħħa fil-jum wara l-aħħar infużjoni.

Qabel kull għoti ta’ Removab, mediil-fluw ċu tal-axxite għandu jitneħħa sakemm ikun hemm il-waqfien spontanju tal-fluss jew solliev mis-sintomi (ara sezzjoni 4.4). Sussegwentement, qabel kull għoti ta’ Removab, 500 ml ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) għandha

Is-siringa ta’Prodott50 ml li jkun fiha s-soluzzjoni għall-infużjoni dilwita ta’ Removab tiġi installata fil-pompa li taħdem bi preċiżjoni.

It-tagħmir tat-tubing tal-perfużjoni konness tal-pompa li taħdem bi preċiżjoni jimtela għal-lest bis-soluzzjoni dilwita ta’ Removab għall-infużjoni. Għandu jintuża tubing tal-perfużjoni b’dijametru intern ta’ 1 mm u tul ta’ 150 ċm.

It-tubing tal-perfużjoni jitwaħħal mal-konnessjoni Y.

Flimkien ma’ kull għoti ta’ Removab, agħti infużjoni ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ 250 ml sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) permezz ta’ valv tal-infużjoni/konnessjoni Y fil-lead tal- perfużjoni tal-kateter.

Il-veloċità tal-pompa tiġi aġġustata skont il-volum li jkun ser jingħata u l-ħin skedat tal- infużjoni.

Meta s-siringa ta’ 50 ml li jkun fiha s-soluzzjoni għall-infużjoni dilwita ta’ Removab tkun vojta, tinbidel ma’ siringa ta’ 50 ml li jkun fiha 20 ml ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) sat-tmiem tal-ħin skedat tal-infużjoni biex ineħħu l-volum ‘mejjet’ fil- lead tal-perfużjoni (madwar 2 ml) taħt kundizzjonijiet mhux mibdula. Il-bqija tas-sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) soluzzjoni għall-injezzjoni jista’ jintrema.

Il-kateter jinżamm magħluq sal-infużjoni li jkun imiss.

Fil-jum ta’ wara l-aħħar infużjoni, jitneħħa l-likwidu tal-axxite sakemm il-waqfien spontanju tal-fluss iseħħ. Sussegwentement, il-kateter jista’ jitneħħa.

Figura 3 Stampa skematika tas-sistema tal-infużjoni

250 ml Sodium Chloride 9 mg/ml (0.9%)

Soluzzjoni ta' Removab għal infużjoni i.p.

Tubing tal-Perfużjoni (1 mm dijametru intern, 150 ċm tul)

Valv ta-infużjoni

 

 

awtorizzat

 

 

 

Lead tal-Perfużjoni

 

 

 

Kateter

 

 

 

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Neovii Biotech GmbH

 

 

adux

 

 

 

 

82166 Graefelfing

 

ħ

 

 

m’g

 

 

Il-Ġermanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

inali

 

ċ

EU/1/09/512/001

medi

 

 

 

9. DATA

TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtoProdottizzazzjoni: 20 t’April 2009

Data tal-aħħar tiġdid: 18 Diċembru 2013

10. DATA TA’ REVIŻJONI

TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

1el doża
2ni doża
3et doża
4ba’ doża
1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI
Removab 50 mikrogramma konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni
2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA
Siringa mimlija għal-lest fiha 50 mikrogramma ta’ catumaxomab* f’soluzzjoni ta’ 0.5 ml li tikkorrispondi għal 0.1 mg/ml.
*antikorp monoklonali IgG2 ta’ ibridu tal-firien-ġrieden magħmul f’razza ta’ ċelluli ibridi-ibridoma tal-firien-ġrieden
Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.
3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni.

 

 

awtorizzat

Soluzzjoni ċara u bla kulur.

 

 

 

 

4.

TAGĦRIF KLINIKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

ħ

Removab hu indikat għall-kura ġol-peritonew ta’ axxite malinna f’adulti b’karċinomi pożittivi għal

EpCAM fejn terapija standard ma tkunx dispon

 

jew ma tkunx iktar possibbli.

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

bbli

 

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

 

 

 

inali

 

 

Removab għandu jingħata taħt is-superviżjoniċ

ta’ tabib b’esperjenza fl-użu ta’ prodotti mediċinali

anti-neoplastiċi.

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qabel l-infużjoni ġol-peritonew, premedikazzjoni bi prodotti mediċinali analġesiċi/antipiretiċi/antifloġistiċi non-sterojdi hi rakkomandata (ara sezzjoni 4.4). L-iskeda tad-dożaġġ ta’ Removab tinkludi l-erba’ infużjonijiet ġol-peritonew li ġejjin:

Pożoloġija Prodott

10 mikrogrammi f’jum 0

20 mikrogramma f’jum 3

50 mikrogramma f’jum 7

150 mikrogramma f’jum 10

Removab irid jingħata bħala infużjoni intraperitoneali b’rata kostanti b’ħin tal-infużjoni ta’ mill-inqas 3 sigħat. Fi studji kliniċi, ħinijiet tal-infużjoni ta’ 3 sigħat u 6 sigħat ġew investigati. Għall-ewwel mill-erba’ dożi, ħin ta’ infużjoni ta’ 6 sigħat jista’ jiġi kkunsidrat, skont il-kindizzjoni tas-saħħa tal- pazjent.

Intervall ta’ mill-inqas jumejn mingħajr infużjoni jrid jgħaddi bejn il-ġranet tal-infużjonijiet. L-intervall bejn il-jiem tal-infużjoni jista’ jittawwal f’każ ta’ reazzjonijiet avversi rilevanti. Il-perjodu totali tal-kura m’għandux jaqbeż l-20 jum.

Monitoraġġ

Monitoraġġ adegwat tal-pazjent wara t-tmiem tal-infużjoni b’Removab hu rakkomandat. Fl-istudju importanti ħafna, il-pazjenti kienu mmonitorjati għal 24 siegħa wara kull infużjoni.

Popolazzjonijiet speċjali

Indeboliment epatiku

Pazjenti b’ indeboliment epatiku ta’ severità ogħla minn moderata u/jew b’iktar minn 70% tal-fwied li jkun metastasizzat u/jew bi trombożi/ostruzzjoni tal-vina portali, ma kinux investigati. Il-kura ta’ dawn il-pazjenti b’Removab għandha tkun ikkunsidrata biss wara evalwazzjoni bir-reqqa tal- benefiċċju/riskju (ara sezzjoni 4.4).

Indeboliment renali

Pazjenti b’indeboliment renali ta’ severità ogħla minn ħafifa ma kinux investigati. Il-kura ta’ dawn il- pazjenti b’Removab għandha tkun ikkunsidrata biss wara evalwazzjoni bir-reqqa tal-benefiċċju/riskju (ara sezzjoni 4.4).

Popolazzjoni pedjatrika

M’hemm l-ebda użu rilevanti ta’ Removab fil-popolazzjoni pedjatrika fl-indikazzjoni mogħtija.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

 

Removab irid jingħata bħala infużjoni ġol-peritonew biss.

awtorizzat

Removab m’għandux jingħata permezz ta’ bolus ġol-peritonew jew minn xi rotta oħra tal-għoti. Għal informazzjoni dwar is-sistema tal-perfużjoni li għandha tintuża, ara se joni 4.4.

Prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu qabel tamministra l-prodott mediċinali

Qabel l-għoti, Removab konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni jkun dilwit f’soluzzjoni għall- injezzjoni ta’ 9 mg/ml (0.9%) ta’ sodium chloride. Is-soluzzjoniaduxgħall-infużjoni dilwita ta’ Removab tingħata ġol-peritonew bħala infużjoni b’rata kostanti billi tuża sistema ta’ pompa adegwata.

Għal struzzjonijiet fuq id-dilwizzjoni tal-prodott mediċinalim’għ qabel l-amministrazzjoni, ara sezzjoni 6.6.

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

 

 

li

 

 

inali

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti elenkati fis-

sezzjoni 6.1.

ċ

 

 

medi

 

Sensittività eċċessiva għal murine (proteini tal-firien u tal-ġrieden).

4.4 Twissijiet speċjaliProdottu prekawzjonijiet għall-użu

Removab m’għandux jingħata bħala bolus jew minn xi post ieħor ħlief minn ġol-peritonew.

Sintomi relatati mal-ħruġ ta’ cytokines

Hekk kif jibda l-ħruġ ta’ cytokines pro-infjammatorji u ċitotossiċi permezz tat-twaħħil ta’ catumaxomab ma’ ċelluli immuni u ċelluli tat-tumur, sintomi kliniċi assoċjati mal-ħruġ ta’ cytokines bħal deni, nawseja, rimettar, u tertir ta’ bard kienu rrappurtati b’mod komuni ħafna matul u wara l- għoti ta’ Removab (ara sezzjoni 4.8). Id-dispnea u l-pressjoni baxxa/għolja huma osservati b’mod komuni. Fl-istudji kliniċi f’pazjenti b’axxite malinna, 1,000 mg ta’ paracetamol ingħataw regolarment ġol-vina qabel l-infużjoni b’Removab għall-kontroll tal-uġigħ u d-deni. Minkejja din il- premedikazzjoni, il-pazjenti kellhom ir-reazzjonijiet avversi deskritti hawn fuq b’intensità sa grad 3, skont il-Kriterji tat-Terminoloġija Komuni għal Avvenimenti Avversi (CTCAE) tal-US National Cancer Institute verżjoni 3.0. Pre-medikazzjoni oħra jew addizzjonali standard bi prodotti mediċinali analġesiċi/antipiretiċi/antifloġistiċi nonsterojdi hi rakkomandata.

Is-Sindrome tar-Rispons Infjammatorju Sistemiku (SIRS), li jista’ jseħħ ukoll b’mod komuni minħabba l-mekkaniżmu tal-azzjoni ta’ catumaxomab, jiżviluppa, b’mod ġenerali, fi żmien 24 siegħa wara l-infużjoni ta’ Removab, u jkun hemm sintomi ta’ deni, takikardija, takipnea u lewkoċitosi (ara sezzjoni 4.8). It-terapija standard jew premedikazzjoni, eż. analġesiċi/antipiretiċi/antifloġistiċi nonsterojdi huma adattati biex jillimitaw ir-riskju.

Uġigħ addominali

L-uġigħ addominali kien irrappurtat b’mod komuni bħala reazzjoni avversa. Dan l-effett temporanju hu kkunsidrat parzjalment bħala li hu konsegwenza tar-rotta tal-għoti ġol-peritonew.

Stat tal-prestazzjoni u BMI

Stat tajjeb tal-prestazzjoni espress bħala l-Indiċi tal-Piż tal-Ġisem (BMI) ta’ > 17 (biex ikun evalwat wara t-tneħħija tal-fluwidu tal-axxite) u Indiċi ta’ Karnofsky ta’ > 60, hu meħtieġ qabel it-terapija b’Removab.

Infezzjonijiet akuti

Fil-preżenza ta’ fatturi li jinterferixxu mas-sistema immuni, b’mod partikulari infezzjonijiet akuti, l- għoti ta’ Removab mhuwiex rakkomandat.

Tneħħija tal-axxite

L-immaniġġjar mediku adattat tat-tneħħija tal-axxite hu prerekwiżit għall-kura b’Removab sabiex

sakemm jitwaqqaf il-fluss spontanju jew solliev mis-sintomi, u jekk ikun xieraq, erapija tas- sostituzzjoni ta’ appoġġ bi kristallojdi u/jew kollojdi.

ikunu żgurati funzjonijiet ċirkolatorji u renali stabbli. Dan irid jinkludi mill-inqas it-tneħħija tal-axxite awtorizzat

Pazjenti b’insuffiċjenza emodinamika, b’edema jew b’ipoproteinemija

Il-volum tad-demm, proteini fid-demm, pressjoni tad-demm, il-polz u l-funzjoni tal-kliewi għandhom

jiġu evalwati qabel kull infużjoni ta’ Removab. Kundizzjonijiet bħ l ipovolemija, ipoproteinemija,

 

 

adux

pressjoni baxxa, dikumpensazzjoni ċirkolatorja u indeboliment renali akut iridu jitħallew ifiequ

qabel kull infużjoni b’Removab.

 

 

Indeboliment epatiku jew trombożi/ostruzzjoni tal-vinaħportali

 

m’g

 

Pazjenti b’indeboliment epatiku ta’ severità ta’ grad ogħla minn moderat u/jew b’iktar minn 70% tal-

fwied li jkun metastasizzat u/jew trombożi/ostruzzjoni tal-vina portali, ma kinux investigati. Il-kura

 

li

ta’ dawn il-pazjenti b’Removab għandha tkun kkunsidrata biss wara evalwazzjoni bir-reqqa tal-

benefiċċju/riskju.

inali

Indeboliment renali

ċ

Pazjenti b’indeboliment renali ta’medis verità ta’ grad ogħla minn ħafif ma kinux investigati. Il-kura ta’ dawn il-pazjenti b’Removab għandha tkun ikkunsidrata biss wara evalwazzjoni bir-reqqa tal-

4.5InterazzjoniProdottma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx dejta jew hemm dejta limitata dwar l-użu ta’ catumaxomab f’nisa tqal.

Studji f'annimali mhux biżżejjed biex juru xi effetti tossiċi fuq is-sistema riproduttiva (ara 5.3). L-użu ta’ Removab mhux irrikkmandat waqt it-tqala u fin-nisa li mhumiex jużaw kontraċettivi.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk catumaxomab/metaboliti jiġux eliminati mill-ħalib tas-sider tal-bniedem. Ir-riskju gћat-trabi tat-twelid mhux eskluż. Gћandha tittieћed deċiżjoni jekk il-mara twaqqafx it-treddigћ jew twaqqafx it-trattament b’Removab, wara li jigi kkunsidrat il-benefiċċju ta’ treddigћ gћat-tarbija u l- benefiċċju tat-trattament gћall-mara.

Fertilità

M’hemm l-ebda dejta dwar l-effett ta’ catumaxomab fuq il-fertilità.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Removab għandu effett żgħir jew effett moderat fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni. Pazjenti li jkollhom sintomi assoċjati mal-infużjoni għandhom jingħataw parir biex ma jsuqux u jużaw il-magni sakemm is-sintomi jbattu.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Ir-reazzjonijiet avversi inkisbu minn analiżi integrata dwar is-sigurtà li tinkludi 12-il studju kliniku. 728 pazjent irċivew catumaxomab ġol-peritonew, 293 pazjent bħala infużjoni ta’ 6 sigħat - u 435 pazjent bħala infużjoni ta’ 3 sigħat.

Il-profil globali tas-sigurtà ta’ Removab huwa kkaratterizzat minn sintomi relatati ma’ ħruġ ta’ cytokines u ma’ reazzjonijiet gastrointestinali.

Reazzjonijiet relatati ma’ ħruġ ta’ cytokines: SIRS, taħlita potenzjalment fatali ta’ takikardija, deni u/jew qtugħ ta’ nifs, jistgħu jiżviluppaw fi żmien 24 siegħa wara infużjoni ta’ catumaxomab u tissolva taħt kura sintomatika. Reazzjonijiet oħrajn relatati ma’ ħruġ ta’ cytokines bħal deni, tertir ta’ bard, nawseja, u rimettar huma reazzjonijiet irrapportati b’mod komuni ħafna b’intensità ta’ CTCAE ta’ grad 1 u 2 (US National Cancer Institute, verżjoni 4.0). Dawn is-sintomi j rr flettu l-mekkaniżmu ta’ azzjoni ta’ catumaxomab u b’mod ġenerali huma riversibbli għal kollox.

Reazzjonijiet gastrointestinali bħal uġigħ addominali, nawseja, rimettar u dijarea huma komuni ħafna

Il-profil tas-sigurtà ta’ catumaxomab bl-użu ta’ ħin ta' infużjoni ta’ 3 sigħat kontra 6 sigħat, hu b’mod

u jseħħu l-aktar b’CTCAE ta’ grad 1 jew 2, iżda ġew osservati wkoll fi gradi ogħla, u jirrispondu għal

kura sintomatika adegwata.

adux

awtorizzat

 

 

 

ġenerali komparabbli fir-rigward tan-natura, frekwenza u severità. Żieda fil-frekwenza ta’ xi

reazzjonijiet avversi ġiet osservata fir-rigward tal-għotiħta’ 3 sigħat, inklużi tertir ta’ bard u pressjoni

baxxa (gradi 1 / 2), dijarea (il-gradi kollha) u għeja (grad 1 / 2).

 

m’g

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

li

 

F’Tabella 1, ir-reazzjonijiet avversi huma elenkati skont il-klassi tal-organi. Il-gruppi tal-frekwenza

huma definiti kif ġej: komuni ħafna (≥1/10), komuni (≥1/100 sa <1/10), mhux komuni

 

 

 

 

inali

(≥1/1,000 sa <1/100).

 

ċ

 

 

 

 

Tabella 1 Reazzjonijiet avversi rrapportati minn pazjenti li kienu qed jirċievu kura

b’catumaxomab

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

 

 

 

Komuni

Infezzjoni.

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

Mhux Komuni

Erythaema induratum*, infezzjoni relatata mat-tagħmir*.

 

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

 

Komuni ħafna

Anemija*, limfopenija, lewkoċitosi, newtrofilija.

 

Mhux komuni

Tromboċitopenija*, koagulopatija*.

 

Disturbi fis-sistema immuni

 

 

 

 

Komuni

Sindrome ta’ ħruġ ta’ cytokines*, sensittività eċċessiva*.

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

 

Komuni

Nuqqas ta’ aptit* / anoreksja, deidratazzjoni*, ipokalemija,

 

 

ipoalbuminemija, iponatremija*, ipokalċemija*, ipoproteinemija.

 

Disturbi psikjatriċi

 

 

 

 

Komuni

Ansjetà, nuqqas ta’ rqad.

 

Disturbi fis-sistema nervuża

 

 

 

 

Komuni

Uġigħ ta’ ras, sturdament.

 

Mhux Komuni

Konvulżjoni*.

 

 

 

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika

 

 

 

 

 

 

Komuni

 

Sturdament.

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-qalb

 

 

 

 

 

 

 

 

Komuni

 

Takikardija*, li tinkludi takikardija tas-sinus.

 

 

Disturbi vaskulari

 

 

 

 

 

 

Komuni

 

Pressjoni baxxa*, pressjoni għolja*, fwawar.

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

 

 

 

 

Komuni

 

Dispnea*, ħruġ ta’ likwidu mill-plewra*, sogħla.

 

Mhux Komuni

 

Emboliżmu pulmonari*, ipoksja*.

 

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali

 

 

 

 

 

 

Komuni ħafna

 

Uġigħ addominali*, nawseja*, rimettar*, dijarea*.

 

Komuni

 

Stitikezza*, dispepsja, nefħa addominali, subileus*, gass, disturb gastriku,

 

 

 

ileus*, mard tar-rifluss gastroesofagali, ħalq xott.

 

Mhux Komuni

 

Emorraġija gastrointestinali*, ostruzzjoni intestinali*.

 

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

 

 

 

 

 

 

Komuni

 

Kolanġite*, iperbilirubinemja.

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

Komuni

 

Raxx*, eritema*, iperidrosi, ħakk.

 

 

 

 

Mhux Komuni

 

Reazzjoni tal-ġilda*, dermatitè allerġika*.

 

 

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti konnetivi

 

 

 

 

Komuni

 

Uġigħ fid-dahar, mijalġja, artralġja.

 

 

 

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja

 

 

 

 

 

Komuni

 

Proteinurija.

 

 

 

 

 

 

Mhux Komuni

 

Insuffiċjenza renali akuta*.

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

Komuni ħafna

 

Deni*, għeja kbira*, tertir ta’ bard*.

adux

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

Komuni

 

Uġigħ, astenja*, Sindrome tar-rispons infjammatorju sistemiku*, edema li

 

 

 

tinkludi edema periferali*, deterjorament ġenerali tas-saħħa fiżika*, uġigħ

 

 

 

fis-sider, marda qisha influwenza,li

telqa*, eritema fis-sit tal-kateter.

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

Mhux Komuni

 

Extravażazzjoni*, infj mmazzjoni fis-sit tal-għoti*,

 

* kienu rrappurati wkoll bħala reazzjoni avversa serja tal-mediċina.

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

b’sinjal taħthom: ara sezzjoni “Deskr zzjoniċ

ta’ reazzjonijiet avversi magħżula”

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

Id-definizzjonijiet li ġejjin al-kriterji tal-US National Cancer Institute (verżjoni 4.0) japplikaw:

CTCAE grad 1 = ħfief, CTCAE grad 2 = moderati, CTCAE grad 3 = severi, CTCAE grad 4 = ta’ periklu għall-ħajja

Sintomi relatati mal-ħruġ ta’ cytokines b’intensitajiet ogħla

F’5.1% tal-pazjenti, id-deni laħaq intensità ta’ CTCAE ta’ grad 3, kif kien il-każ bis-sindrome ta’ ħruġ ta’ cytokines (1.0%), tertir ta’ bard (0.8%), nawseja (3.4%), rimettar (4.4%), qtugħ ta’ nifs (1.6%) u pressjoni baxxa/għolja (2.1%/0.8%). F’pazjent wieħed (0.1%) qtugħ ta’ nifs u fi 3 pazjenti (0.4%) pressjoni baxxa, ġew irrapportati b’intensità ta’ CTCAE ta’ grad 4. Sintomi ta’ wġigħ u deni jistgħu jittaffew jew jiġu evitati permezz tal-premedikazzjoni (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4).

Sindrome tar-Rispons Infjammatorju Sistemiku (SIRS)

Fi 3.8% tal-pazjenti, kienu osservati sintomi ta’ SIRS fi żmien 24 siegħa wara l-infużjoni b’ catumaxomab. Fi tliet pazjenti (0.4%) ġiet osservata intensità ta’ CTCAE ta’ grad 4. Dawn ir- reazzjonijiet fiequ wara kura sintomatika.

Uġigħ addominali

Fi 43.7% tal-pazjenti, l-uġigħ addominali kien irrappurtat bħala reazzjoni avversa, li laħaq grad 3 f’8.2% tal-pazjenti, iżda fieq wara kura sintomatika.

Enzimi epatiċi

Żieda temporanja fl-enzimi epatiċi kienet komunament osservata wara l-għoti ta’ Removab. B’mod ġenerali, il-bidliet fil-parametri tal-laboratorju ma kinux klinikament rilevanti u l-maġġoranza tagħhom irritornaw lura għal-linja bażi wara t-tmiem tal-kura.

F’każ biss ta’ żieda klinikament rilevanti jew persistenti, li dijanjosi jew terapija addizzjonali għandhom jiġu kkunsidrati.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

L-ebda każ ta’ doża eċċessiva ma ġie rrappurtat. Pazjenti li kienu qed jirċievu doża ta’ catumaxomab ogħla minn dik rakkomandata, kellhom reazzjonijiet avversi iktar severi (grad 3).

5.

PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

 

awtorizzat

 

 

5.1

Proprjetajiet farmakodinamiċi

 

 

Kategorija farmakoterapewtika: Aġenti antineoplastiċi, antikorpi monoklonali; Kodiċi ATC:

L01XC09

adux

 

 

 

Mekkaniżmu ta’ azzjoniħ

Catumaxomab hu antikorp trifunzjonali monoklonali ta’ ibridu tal-firien-ġrieden li hu speċifikament dirett kontra l-molekula tal-adeżjoni taċ-ċelluli epiteljali (EpCAM) u l-antiġen CD3.

L-antiġen EpCAM hu espress iżżejjed fuq il-biċċa l-kbira tal-karċinomi (Tabella 2). CD3 hu espress

 

m’g

 

li

fuq ċelluli T maturi bħala komponent tar-riċettur taċ-ċelluli T. It-tielet sit tat-twaħħil funzjonali fir-

reġjun Fc ta’ catumaxomab jippermetti l-inter zzjoni ma’ ċelluli immuni aċċessorji permezz tar-

riċetturi Fcγ.

inali

 

Minħabba l-proprjetajiet tat-twaħħil ta’ċcatumaxomab, iċ-ċelluli tat-tumur, iċ-ċelluli T u ċ-ċelluli

immuni aċċessorji jersqu qrib xulxin. B’hekk, tiġi kkawżata immunoreazzjoni magħquda kontra ċ-

ċelluli tat-tumur, li tinkudi mekkaniżmi differenti ta’ azzjoni, bħall-attivazzjoni taċ-ċelluli T,

 

 

 

 

medi

 

 

ċitotossiċità medjata miċ-ċelluli dipendenti fuq l-antikorpi (ADCC), ċitotossiċità dipendenti fuq il-

komplement (CDC) u fag

ċit si. Dan jirriżulta fil-qerda taċ-ċelluli tat-tumur.

 

Tabella 2

Espressjoni EpCAM fl-iktar axxite rilevanti li tikkawża tipi ta’ kanċer

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

Dejta mil-Letteratura

Dejta retrospettiva minn

 

 

 

 

 

 

studju

 

 

 

 

 

 

IP-CAT-AC-03

Tip ta’ Kanċer

 

Perċentwali ta’ tumuri li

Perċentwali ta’

Perċentwali ta’

 

 

 

jesprimu EpCAM

effużjonijiet pożittivi ta’

effużjonijiet pożittivi ta’

 

 

 

 

 

EpCAM

EpCAM

Ovarju

 

 

 

90-92

79-100

Gastriku

 

 

 

75-100

Tal-kolon

 

 

 

87-100

Pankreatiku

 

 

 

83-100

Tas-sider

 

 

 

45*-81

71-100

Endometrijali

 

 

 

*= kanċer lobulari tas-sider

 

 

 

 

 

Effetti farmakodinamiċi

L-attività ta’ catumaxomab kontra t-tumur intweriet in vitro u in vivo. Il-qtil effettiv ta’ ċelluli tat- tumur in vitro medjat minn catumaxomab, kien osservat għaċ-ċelluli fil-mira b’espressjoni għolja u

baxxa tal-antiġen EpCAM, indipendentement mit-tip tat-tumur primarju. L-attività in vivo ta’ catumaxomab kontra t-tumur kienet ikkonfermata f’mudell tal-ġrieden kompromess b’mod immunoloġiku ta’ karċinoma tal-ovarji, fejn l-iżvilupp tat-tumur kien ittardjat minn kura b’catumaxomab ġol-peritonew u ċelluli mononukleari fid-demm periferali uman.

Effikaċja klinika

L-effikaċja ta’ catumaxomab intweriet f’żewġ studji kliniċi ta’ fażi III. Pazjenti ta’ oriġini mhux Kawkasa ma kinux inklużi f’dawn l-istudji kliniċi.

IP-REM-AC-01

Prova importanti ħafna ta’ fażi II/III, b’żewġ partijiet, li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, open label, li saret fuq 258 pazjent b’axxite malinna sintomatika minħabba karċinomi pożittivi għal EpCAM, li minnhom 170 kienu ntgħażlu b’mod każwali għall-kura b’catumaxomab fil-parti tal- istudju li fiha ntgħażlu b’mod każwali. Dan l-istudju qabbel il-paraċentesi flimkien ma’ catumaxomab versus il-paraċentesi waħidha (kontroll).

Catumaxomab ingħata f’pazjenti fejn it-terapija standard ma kinitx disponibbli jew ma kinitx iktar

bħala erba’ infużjonijiet ġol-peritonew b’dożi li jiżdiedu ta’ 10, 20, 50 u 150 mikrogramma f’jum 0, 3, 7 u 10 rispettivament (ara sezzjoni 4.2). Fi studju importanti ħafna IP-REM-AC-01, 98.1% tal- pazjenti kienu rikoverati l-isptar għal medjan ta’ 11-il jum.

possibbli, u li kellhom stat tal-prestazzjoni ta’ Karnofsky ta’ mill-inqas 60. Catumaxomab ingħata awtorizzat

F’dan l-istudju, il-punt aħħari tal-effikaċja primarja kien is-sopravivenza mingħajr titqib, li hu punt

aħħari kompost definit bħala ż-żmien għall-ewwel ħtieġa ta’ titqiba terapewtika tal-axxite jew il-

mewt, skont liema minnhom seħħ l-ewwel. Ir-riżultati għal sopravivenza mingħajr titqib u ż-żmien

għall-ewwel ħtieġa ta’ titqiba terapewtika tal-axxite f’termini ta’ medjani u proporzjonijiet ta’ periklu

huma ppreżentati f’Tabella 3. L-istimi Kaplan Meier

 

adux

 

ħaż-żmien għall-ewwel ħtieġa għal titqiba

terapewtika tal-axxite huma mogħtija f’Figura 1.

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

Tabella 3 Riżultati tal-effikaċja (soprav venza mingħajr titqib u żmien għall-ewwel bżonn ta’

titqiba terapewtika tal-axxite) ta’ studju IP-REM-AC-01

 

Varjabbli

 

 

Paraċentesi + catumaxomab

 

Paraċentesi (kontroll)

 

 

ċ

inali

(N=170)

 

(N=88)

Sopravivenza mingħajr titqib

 

 

 

 

 

 

 

Medjan ta’ sopravivenza mingħajr titqib

 

 

 

 

(jiem)

 

medi

 

 

 

 

 

 

95% CI għal medjan (jiem)

 

 

[31; 49]

 

[9; 16]

valur p

 

 

 

 

 

< 0.0001

 

(test log-rank)

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporzjon tal-periklu (HR)

 

 

 

 

0.310

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

95% CI għal HR

 

 

 

 

 

[0.228; 0.423]

Żmien għall-ewwel ħtieġa ta’ titqiba terapewtika tal-axxite

 

 

 

Żmien medjan għall-ewwel ħtieġa għall-

 

 

 

 

ewwel titqiba terapewtika tal-axxite

 

 

 

 

 

 

95% CI għal medjan (jiem)

 

 

[62;104]

 

[9; 17]

valur p

 

 

 

 

 

< 0.0001

 

(log-rank test)

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporzjon tal-periklu (HR)

 

 

 

 

0.169

 

95% CI għal HR

 

 

 

 

 

[0.114; 0.251]

Figura 1 Stimi Kaplan Meier għaż-żmien għall-ewwel ħtieġa għal titqiba terapewtika tal- axxite ta’ studju 1.IP-REM-AC-01
Stima tal-Probabbiltà li Tkun Mingħajr Titqiba (%)

Żmien (jiem) għall-avveniment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catumaxomab (N=170)

awtorizzat

Kura:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontroll (N=88)

 

N: numru ta’ pazjenti fi grupp ta’ kura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-effikaċja tal-kura bil-paraċentesi u b’catumaxomab f’pazjenti b’axxite malinna minħabba karċinomi

pożittivi għal EpCAM kienet superjuri b’mod statistikament sinifikanti minn dik bil-paraċentesi

waħidha f’termini ta’ sopravivenza mingħajr titqib u ż-żmienaduxsal-ewwel bżonn ta’ titqiba terapewtika

tal-axxite.

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wara t-tlestija tal-istudju, il-pazjenti kienu osservatili

b’mod ulterjuri sal-aħħar ta’ ħajjithom biex jiġu

evalwati r-riżultati dwar is-sopravivenza tot (Tabella 4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

Tabella 4 Sopravivenza totali ta’ studju IP-REM-AC-01 fil-fażi ta’ wara l-istudju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

Paraċentesi + catumaxomab

 

Paraċentesi (kontroll)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(N=170)

 

 

(N=88)

Proporzjon ta’ periklu (HR)

 

 

 

 

 

 

0. 798

 

95% CI għal HR

 

 

 

 

 

 

[0.606; 1.051]

Rata ta’ sopravivenza wa a 6 xhur

 

 

 

 

 

27.5%

 

 

17.1%

Rata ta’ sopravivenza wara sena

 

 

 

 

 

11.4%

 

 

2.6%

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

Medjan ta’ sopravivenza totali (jiem)

 

 

 

 

 

95% CI għal medjan (jiem)

 

 

 

 

 

[61; 98]

 

 

[54; 89]

valur p (log-rank test)

 

 

 

 

 

 

0. 1064

 

B’kollox, 45 minn 88 (51%) pazjent fil-parti tal-istudju dwar il-kontroll qalbu t-tip ta’ kura biex jiksbu kura attiva b’catumaxomab.

IP-CAT-AC-03

Dan l-istudju konfermatorju ta’ fażi IIIb, b’żewġ partijiet, li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, open label, li sar fuq 219-il pazjent b’kanċer epiteljali b’axxite malinna sintomatika, li kienu jeħtieġu titqiba terapewtika għal axxite, stħarreġ il-kura b’catumaxomab flimkien ma’ 25 mg ta’ prednisolone bħala premediċina vs. catamaxomab waħdu. Catumaxomab ingħata bħala erba’ infużjonijiet i.p. ta’ 3 sigħat f’dożi ta’ 10, 20, 50 u 150 mikrogramma f’jiem 0, 3, 7, u 10 rispettivament fiż-żewġ gruppi. Il-popolazzjoni tal-pazjenti kienet komparabbli għal dik tal-istudju importanti ħafna.

Sabiex jiġi evalwat l-impatt tal-premedikazzjoni bi prednisolone fuq is-sigurtà u l-effikaċja, il-punt aħħari tas-sigurtà primarja “punteġġ ta’ sigurtà komposta” u l-punt aħħari tal-effikaċja koprimarju “sopravivenza mingħajr titqib” kienu mistħarrġa.

Il-punteġġ tas-siġurtà komposta evalwa l-frekwenza u s-severità tar-reazzjonijiet avversi ewlenin, deni, tqalligħ, rimettar u wġigħ addominali fiż-żewġ gruppi ta’ kura. L-għoti ta’ prednisolone bħala premedikazzjoni ma rriżultax fi tnaqqis ta’ dawn ir-reazzjonijiet avversi.

Il-punt aħħari tal-effikaċja primarja, sopravivenza mingħajr titqib, kien punt aħħari kompost definit bħala ż-żmien għall-ewwel ħtieġa ta’ titqiba terapewtika tal-axxite jew il-mewt, skont liema minnhom seħħ l-ewwel (identiku għall-istudju importanti ħafna).

Tabella 5: Riżultati tal-effikaċja (sopravivenza mingħajr titqib u ż-żmien għall-ewwel ħtieġa ta’ titqiba terapewtika tal-axxite) ta’ studju IP-CAT-AC-03

Varjabbli

 

 

 

Catumaxomab +

 

 

Catumaxomab

Pooled population

 

 

 

 

prednisolone

 

 

 

(N=108)

(N=219)

 

 

 

 

(N=111)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

Sopravivenza mingħajr titqib

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medjan ta’ sopravivenza mingħajr

 

 

 

 

 

 

titqib (jiem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95% CI għal medjan (jiem)

 

 

[23; 67]

 

 

 

[24; 61]

[26; 59]

valur p

 

 

 

 

 

0.402

 

 

(test log-rank)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

Proporzjon tal-periklu

 

 

 

 

1.130

 

 

(HR)(Catumaxomab) kontra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catumaxomb + Prednisolone)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

95% CI għal HR

 

 

 

 

[0.845;ħ

1.511]

 

 

Żmien għall-ewwel ħtieġa ta’ titqiba

terapewtika tal-axxite

 

 

 

 

 

Żmien medjan għall-ewwel ħtieġa ta’

 

 

 

 

 

titqiba terapewtika tal-axxite

 

 

li

 

 

 

 

 

(test log-rank)

 

 

 

inali

 

 

 

 

[69; 159]

[67; 155]

95% CI għal medjan (jiem)

 

 

[30; 223]

 

 

 

valur p

 

 

ċ

 

0.599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporzjon tal-periklu (HR)

medi

 

 

0.901

 

 

 

 

 

 

 

 

(Catumaxomab kontra Catumaxomab +

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednisolone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95% CI għal HR

Prodott

 

 

 

[0.608; 1.335]

 

 

 

 

 

 

 

 

Għal punt aħħari ta’ iferiment għall-effikaċja sekondarja, is-sopravivenza globali (Tabella 6) ġiet analizzata

Tabella 6 Sopravivenza globali ta’ studju IP-CAT-AC-03 fil-fażi ta’ wara l-istudju

 

Catumaxomab +

 

Catumaxomab

Pooled population

 

prednisolone

 

(N=108)

(N=219)

 

(N=111)

 

 

 

Medjan ta’ sopravivenza globali

 

(jiem)

 

 

 

 

95% CI għal medjan (jiem)

[97.0; 169.0]

 

[72.0, 126.0]

[82; 133]

valur p

 

0.186

 

(test log-rank)

 

 

 

 

Proporzjon tal-periklu (HR)

 

1.221

 

(Catumaxomb kontra

 

 

 

 

Catumaxomab + Prednisolone)

 

 

 

 

95% CI għal HR

[0.907 ;1.645]

 

Immunoġeniċità

L-induzzjoni ta’ antikorpi (HAMAs/HARAs) umani kontra l-murine (ġrieden u/jew il-firien) hi effett intrinsiku ta’ antikorpi monoklonali tal-murine. Dejta kurrenti dwar catumaxomab miksuba minn studju ta’ importanza kbira turi li 5.6% biss tal-pazjenti (7/124 pazjenti) kienu pożittivi għal HAMA qabel ir-4ba’ infużjoni. Il-HAMAs kienu preżenti f’94% tal-pazjenti xahar wara l-aħħar infużjoni. Ma kienu osservati l-ebda reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva.

Pazjenti li żviluppaw HAMAs 8 ijiem wara l-kura b’catumaxomab urew riżultat kliniku aħjar, kif imkejjel permezz ta’ sopravivenza mingħajr titqib, żmien għat-titqiba li jmiss u Sopravivenza Globali, meta mqabbla ma’ pazjenti negattivi għal HAMA.

Fi studju ta’ vijabilità li evalwa ċiklu sekondarju tal-infużjoni i.p. li kien jikkonsisti minn 10, 20, 50 u 150 mikrogramma ta’ catumaxomab fi 8 pazjenti b’axxite malinna minħabba karċinoma (IP-CAT-AC- 04) ADA kien osservat fil-kampjuni kollha disponibbli għal axxite u tal-plażma disponibbli waqt l-iscreening. Il-pazjenti baqgħu pożittivi għal ADA waqt il-fażi tal-kura u l-follow-up. Minkejja valuri tal-ADA eżistenti minn qabel il-pazjenti kollha rċivew l-4 infużjonijiet kollha ta’ catumaxomab. Iż- żmien medjan għas-sopravivenza mingħajr titqib kien ta’ 47.5 jiem, iż-żmien medjan għall-ewwel titqiba terapewtika 60 jum u ż-żmien medjan ta’ sopravivenza globali 406.5 jiem. Il-pazjenti kollha kellhom sintomi marbuta mal-mod kif jaġixxi catumaxomab bi profil ta’ sigurtà paragunabbli fin- natura mal-ewwel ċiklu ta’ kura i.p. Ma ġiet osservata l-ebda reazzjoni ta’ sensittività eċċessiva.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

Il-farmakokinetika ta’ catumaxomab matul u wara erba’ infużjonijiet ġol-peritonew ta’ 10, 20, 50 u

 

 

 

 

adux

 

150 mikrogramma ta’ catumaxomab kienet investigata fi 13-il pazjent b’axxite malinna sintomatika

minħabba karċinomi pożittivi għal EpCAM.

 

 

 

 

 

Il-varjabilità bejn il-pazjenti kienet għolja. Il-medja ġeometrikaħ

tas-Cmax tal-plażma kienet ta’ madwar

 

 

 

m’g

 

 

 

0.5 ng/ml (medda minn 0 sa 2.3) u l-medja ġeometrika tal-AUC tal-plażma kienet ta’ madwar

 

 

li

 

 

 

1.7 jiem*ng/ml (medda ta’ < LLOQ (il-limitu t’ sfel tal-kwantifikazzjoni) sa 13.5). Il-medja

 

inali

 

 

 

 

ġeometrika tal-half-life (t1/2) tal-eliminazzjoni terminali apparenti tal-plażma kienet ta’ madwar

2.5 jiem (medda 0.7 sa 17).

medi

 

 

 

 

 

Catumaxomab seta’ jkun osservat fil-fluwiduċ

tal-axxite u fil-plażma. Il-konċentrazzjonijiet żdiedu

man-numru ta’ infużjonijiet u d-dożi mogħtija fil-biċċa l-kbira tal-pazjenti. Il-livelli fil-plażma kellhom tendenza li jonqsu wara li ntlaħaq il-massimu wara kull doża.

Popolazzjonijiet speċjaliProdott Ma saru l-ebda studji.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

L-għoti ta’ catumaxomab f’mudelli tal-annimali ma rriżulta fl-ebda sinjali ta’ tossiċità akuta anormali jew relatata mal-mediċina, jew f’sinjali ta’ intolleranza lokali fis-sit tal-injezzjoni/infużjoni. Madankollu, dawn is-sejbiet għandhom valur limitat minħabba l-ispeċifiċità għolja ta’ catumaxomab li tapplika għal kull speċi.

Ma saru l-ebda studji dwar l-effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer, effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u fuq l-iżvilupp.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Sodium citrate

Citric acid monohydrate

Polysorbate 80

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2 Inkompatibbiltajiet

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn ħlief dawk imsemmija f’sezzjoni 6.6.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn

Wara d-dilwizzjoni

Is-soluzzjoni ppreparata għall-infużjoni hi kimikament u fiżikament stabbli għal 48 siegħa f’temperatura ta’ minn 2 sa 8°C u għal 24 siegħa f’temperatura ta’ mhux aktar minn 25°C. Mill-aspett mikrobijoloġiku, il-prodott għandu jintuża immedjatament. Jekk ma jintużax immedjatament, iż-żmien tal-ħażna waqt l-użu u l-kundizzjonijiet ta’ qabel l-użu huma r-responsabbiltà tal-utent, u normalment ma jkunux itwal minn 24 siegħa f’temperatura ta’ minn 2 sa 8°C, sakemm id-dilwizzjoni ma tkunx saret f’kundizzjonijiet asettiċi kkontrollati u vverifikati.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C). Tagħmlux fil-friża. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

 

 

awtorizzat

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara d-dilwizzjoni tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

 

adux

 

6.5 In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġoħfih

 

0.5 ml ta’ konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni f’siringa mimlija għal-lest (ħġieġ ta’ tip I,

m’g

 

 

li

 

 

siliconised) bi planġer-tapp (tal-lastku tal-bromobutyl) u sistema luer lock (polypropylene siliconised

u polycarbonate) b’għatu tat-tarf (lastku t -istyrene butadiene) b’kannula; daqs tal-pakkett ta’ 1.

 

 

inali

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhomċ

jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Rimi

medi

 

 

L-ebda ħtiġijiet speċjali.

 

 

kompatibbli biss ma’:Prodott

 

 

 

Materjal u tagħmir meħtieġ

Il-komponenti li ġejjin iridu jintużaw għad-dilwizzjoni u l-għoti ta’ Removab, għax Removab hu

siringi ta’ 50 ml tal-polypropylene

tubings tal-perfużjoni tal-polyethylene b’dijametru intern ta’ 1 mm u tul ta’ 150 ċm

valvoli tal-infużjoni/konnessjonijiet Y tal-polycarbonate

kateters tal-polyurethane bi jew mingħajr kisja tas-silicon

Flimkien ma’ dan, dawn li ġejjin huma meħtieġa:

Sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) soluzzjoni għall-injezzjoni

Pompa tal-perfużjoni li taħdem bi preċiżjoni

Struzzjonijiet għad-dilwizzjoni qabel l-għoti

Removab għandu jkun ippreparat minn professjonist fil-qasam tal-kura tas-saħħa bl-użu ta’ teknika asettika adattata. Il-wiċċ ta’ barra tas-siringa mimlija għal-lest mhuwiex sterili.

Ibbażat fuq id-doża, l-ammont adattat ta’ soluzzjoni ta’ sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) għall- injezzjoni jinġibed b’siringa ta’ 50 ml (Tabella 7).

• Baffer tal-arja addizzjonali ta’ mill-inqas 3 ml hu inkluż fis-siringa ta’ 50 ml.

L-għatu tat-tarf jitneħħa minn fuq is-siringa mimlija għal-lest ta’ Removab, bit-tarf tas-siringa jħares ’il fuq.

Il-kannula inkluża titwaħħal mas-siringa mimlija għal-lest ta’ Removab. Għal kull siringa tintuża kannula ġdida.

Il-kannula tas-siringa mimlija għal-lest tiddaħħal minn ġol-ftuħ tas-siringa tal-perfużjoni ta’ 50 ml biex b’hekk il-kannula tkun mgħaddsa fis-soluzzjoni għall-injezzjoni tas-sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) (Figura 2).

Il-kontenut kollu tas-siringa (il-konċentrat ta’ Removab flimkien mal-baffer tal-arja) jiġi injettat minn ġos-siringa mimlija għal-lest direttament għal ġos-soluzzjoni għall-injezzjoni tas-sodium chloride 9 mg/ml (0.9%).

Il-lasta tal-planġer M’GĦANDHIEX tinġibed lura biex tlaħlaħ is-siringa mimlija għal-lest, biex tevita l-kontaminazzjoni u biex tiżgura li joħroġ l-ammont li suppost ikun injettat.

Is-siringa ta’ 50 ml tingħalaq b’għatu u tiċċaqlaq bil-mod biex tħawwad is-soluzzjoni. Kwalunkwe bżieżaq tal-arja jitneħħew minn ġos-siringa ta’ 50 ml.

L-isticker li jista’ jitqaxxar, li hu pprovdut fuq in-naħa ta’ ġewwa tal-kaxxa tal-kartun ta’

 

Removab, li juri l-kitba “Removab dilwit. Użu għal ġol-peritonew biss.” irid ikun imwaħħal

Tabella 7 Preparazzjoni tas-soluzzjoni ta’ Removab għall-infużjoniawtorizzatġol-peritonew

 

mas-siringa ta’ 50 ml li jkun fiha s-soluzzjoni għall-infużjoni ġol-peritonew

a’ Removab dilwit.

 

Din hi miżura ta’ prekawzjoni biex jiġi żgurat li Removab jingħata bħala infużjoni biss permezz

 

tar-rotta tal-għoti ġol-peritonew.

 

 

 

 

 

 

 

 

Is-siringa ta’ 50 ml tiddaħħal fil-pompa tal-infużjoni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numru tal-

Numru ta’ siringi mimlija għal-

Volum totali ta’

Sodium

 

Volum finali

 

infużjoni/

lest b’Removab

 

 

konċentrat ta’

chloride

 

għall-għoti

 

Doża

 

 

 

 

 

 

Removabaduxgħal

9 mg/ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

(0.9%)

 

 

 

 

Siringa

 

Siringa

 

 

 

 

 

 

 

 

soluzzjoni

 

 

 

 

mimlija għal-

mimlija għal-

għall-infużjoni.

soluzzjoni

 

 

 

lest

 

 

lest

 

m’g

 

għall-

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

b’10 mikro-

 

 

 

 

injezzjoni

 

 

 

b’50 mikro-

 

 

 

 

 

grammi

 

gramma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

1el infużjoni

 

 

 

 

 

0.1 ml

10 ml

 

10.1 ml

10 mikrogrammi

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

2ni infużjoni

medi

 

 

 

 

0.2 ml

20 ml

 

20.2 ml

20 mikrogramma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3et infużjoni

 

 

 

 

 

 

0.5 ml

49.5 ml

 

50 ml

50 mikrogramma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ba’ infużjoni

Prodott

 

 

 

 

 

1.5 ml

48.5 ml

 

50 ml

150 mikrogramma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Stampa li turi t-trasferiment ta’ Removab mis-siringa mimlija għal-lest għas- siringa ta’ 50 ml

Siringa mimlija għal-lest

Baffer tal-arja

Soluzzjoni b’Removab

Baffer tal-arja

Sodium Chloride 9 mg/ml (0.9%)

 

Siringa ta’ 50 ml

adux

awtorizzat

 

 

Kif jingħata

 

 

 

 

 

Il-kateter għall-għoti ġol-peritonew għandu jitpoġġa fil-ħpost taħt gwida ultrasonika minn tabib

b’esperjenza fi proċeduri tal-għoti ġol-peritonew. Ilm’g-kateter jintuża għat-tneħħija ta’ likwidu mill- axxite u għall-infużjoni ta’ Removab dilwit u soliuzzjoni għall-injezzjoni ta’ sodium chloride 9 mg/ml (0.9%). Hu rakkomandat li l-kateter jibqa’inalifil-kavità addominali matul il-perjodu kollu tal-kura. Jista’ jitneħħa fil-jum wara l-aħħar infużjoni.

Qabel kull għoti ta’ Removab, mediil-fluw ċu tal-axxite għandu jitneħħa sakemm ikun hemm il-waqfien spontanju tal-fluss jew solliev mis-sintomi (ara sezzjoni 4.4). Sussegwentement, qabel kull għoti ta’ Removab, 500 ml ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) għandha

Is-siringa ta’Prodott50 ml li jkun fiha s-soluzzjoni għall-infużjoni dilwita ta’ Removab tiġi installata fil-pompa li taħdem bi preċiżjoni.

It-tagħmir tat-tubing tal-perfużjoni konness tal-pompa li taħdem bi preċiżjoni jimtela għal-lest bis-soluzzjoni dilwita ta’ Removab għall-infużjoni. Għandu jintuża tubing tal-perfużjoni b’dijametru intern ta’ 1 mm u tul ta’ 150 ċm.

It-tubing tal-perfużjoni jitwaħħal mal-konnessjoni Y.

Flimkien ma’ kull għoti ta’ Removab, agħti infużjoni ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ 250 ml sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) permezz ta’ valv tal-infużjoni/konnessjoni Y fil-lead tal- perfużjoni tal-kateter.

Il-veloċità tal-pompa tiġi aġġustata skont il-volum li jkun ser jingħata u l-ħin skedat tal- infużjoni.

Meta s-siringa ta’ 50 ml li jkun fiha s-soluzzjoni għall-infużjoni dilwita ta’ Removab tkun vojta, tinbidel ma’ siringa ta’ 50 ml li jkun fiha 20 ml ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) sat-tmiem tal-ħin skedat tal-infużjoni biex ineħħu l-volum ‘mejjet’ fil- lead tal-perfużjoni (madwar 2 ml) taħt kundizzjonijiet mhux mibdula. Il-bqija tas-sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) soluzzjoni għall-injezzjoni jista’ jintrema.

Il-kateter jinżamm magħluq sal-infużjoni li jkun imiss.

Fil-jum ta’ wara l-aħħar infużjoni, jitneħħa l-likwidu tal-axxite sakemm il-waqfien spontanju tal-fluss iseħħ. Sussegwentement, il-kateter jista’ jitneħħa.

Figura 3 Stampa skematika tas-sistema tal-infużjoni

250 ml Sodium Chloride 9 mg/ml (0.9%)

Soluzzjoni ta' Removab għal infużjoni i.p.

Tubing tal-Perfużjoni (1 mm dijametru intern, 150 ċm tul)

Valv ta-infużjoni

 

 

awtorizzat

 

 

 

Lead tal-Perfużjoni

 

 

 

Kateter

 

 

 

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Neovii Biotech GmbH

 

 

adux

 

 

 

 

82166 Graefelfing

 

ħ

 

 

m’g

 

 

Il-Ġermanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

inali

 

ċ

EU/1/09/512/002

medi

 

 

 

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtoProdottizzazzjoni: 20 t’April 2009

Data tal-aħħar tiġdid: 18 Diċembru 2013

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati