Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Renagel (sevelamer) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - V03AE02

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaRenagel
Kodiċi ATCV03AE02
Sustanzasevelamer
ManifatturGenzyme Europe B.V.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Renagel 400 mg pilloli miksijin b’rita

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola fiha 400 mg sevelamer hydrochloride.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pilloli miksijin b’rita (pillola)

Il-pilloli offwajt, ovali għandhom “Renagel 400” stampat fuq naħa waħda.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Renagel hu indikat għall-kontroll ta’ l-iperfosfatemija f’pazjenti adulti li qed jirċievu dijalisi tad-demm jew dijalisi peritoneali. Renagel għandu jintuża fi ħdan kuntest ta’ metodu terapewtiku multiplu, li jista’ jinkludi supplimenti tal-kalċju, 1,25-dihydroxy Vitamin D3 jew wieħed mill-analogi tiegħu biex jikkontrollaw l-iżvilupp tal-mard ta’ l-għadam renali.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Doża tal-bidu

Id-doża rakkomandata tal-bidu ta’ sevelamer hydrochloride hi 2.4 g, 3.6 g jew 4.8 g kuljum skont il- ħtiġijiet kliniċi u l-livell ta’ fosforu fis-serum. Renagel għandu jittieħed tliet darbiet kuljum mal-ikel.

Livell ta’ fosfat

Doża inizjali tal-pilloli

fis-serum

Renagel 400 mg

fil-pazjenti li m’humiex qed jieħdu s-

 

sustanzi li jorbtu

 

l-fosfat

 

1.76 – 2.42 mmol/L (5.5-7.5 mg/dl)

2 pilloli, 3 darbiet kuljum

2.42 – 2.91 mmol/L (7.5-9 mg/dl)

3 pilloli, 3 darbiet kuljum

> 2.91 mmol/L

4 pilloli, 3 darbiet kuljum

Għal pazjenti li qabel kienu fuq binders tal-fosfat, Renagel għandu jingħata fuq bażi ta’ gramma għal gramma b’monitoraġġ tal-livelli ta’ fosforu fis-serum sabiex jiġu żgurati l-aħjar dożi kuljum.

Tittrazzjoni u manteniment

Il-livelli ta’ fosfat fis-serum għandhom ikunu monitorjati sewwa u d-doża ta’ sevelamer hydrochloride ttittrata b’żidiet ta’ 0.4 g jew 0.8 g tliet darbiet kuljum (1.2 g/jum jew 2.4 g/jum) bl-għan li jitnaqqas il-livell tal-fosfat fis-serum għal 1.76 mmol/1 (5.5mg/dl) jew inqas. Fosfat fis-serum għandu jkun ittestjat bejn kull ġimgħatejn sa tliet ġimgħat sakemm jintlaħaq livell stabbli ta’ fosfat fis-serum u fuq bażi regolari wara.

Il-firxa tad-doża tista’ tvarja bejn 1 u 10 pilloli ma’ kull ikla. Id-doża ta’ kuljum attwali medja li ntużat fil-fażi kronika ta’ studju kliniku ta’ sena kien ta’ 7 grammi sevelamer.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ dan il-prodott ma ġewx determinati s’issa f’pazjenti li għadhom m’għalqux 18-il sena.

Indeboliment fil-kliewi

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ dan il-prodott ma ġewx determinati s’issa f’pazjenti li qegħdin fl-istadju ta’ qabel id-dijalisi.

Metodu ta’ kif għandu jingħata Għal użu orali

Il-pazjenti għandhom jieħdu Renagel mal-ikel u josservaw id-dieta preskritta tagħhom. Il-pilloli jridu jinbelgħu sħaħ. Tfarrakx, togħmodx jew tkisser f’biċċiet qabel it-teħid.

4.3

Kontraindikazzjonijiet

 

Sensittività eċċessiva għal sevelamer jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-

 

sezzjoni 6.1.

Ipofosfatemija

 

Imblukkar tal-imsaren.

4.4

Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

L-effikaċja u sigurtà ta’ Renagel ma ġewx studjati f’pazjenti b’:

disturbi meta jibilgħu

mard infjammatorju attiv tal-imsaren

disturbi tal-motilità gastrointestinali, li jinkludu gastroparesi mhux trattata jew severa, divertikolite, żamma tal-kontenut gastriku u ippurgar annormali jew irregolari

pazjenti bi storja medika ta’ interventi gastrointestinali kirurġiċi.

Għalhekk, wieħed għandu joqgħod attent meta Renagel jingħata lill-pazjenti li għandhom dawn il- problemi.

Imblukkar tal-intestini u l-ileus/subileus

F’każijiet rari ħafna, l-imblukkar tal-intestini u l-ileus/subileus kienu osservati f’pazjenti waqt li kienu qed jiġu kkurati b‘sevelamar hydrochloride. L-istitikezza għandha mnejn tkun sintomu ta’ qabel. Il- pazjenti li jbatu b’stitikezza għandhom ikunu monitorjati bl-attenzjoni waqt li jkunu qed jirċievu l- kura b‘sevelamar hydrochloride. Il-kura b’Renagel għandha terġa’ tiġi evalwata f’pazjenti li jiżviluppaw stitikezza severa jew sintomi gastrointestinali severi oħra.

Vitamini li jinħallu fix-xaħam

Skont it-teħid ta’ dieta u n-natura tal-aħħar fażi ta’ insuffiċjenza renali, pazjenti fuq dijalisi jistgħu jiżviluppaw livelli baxxi ta’ vitamina A, D, E u K. Ma jistax jiġi eskluż li Renagel jintrabat mal- vitamini li jinħallu fix-xaħam li jkun hemm fl-ikel li jittiekel. Għalhekk, f’pazjenti li ma jeħdux dawn il-vitamini, il-monitoraġġ tal-livelli ta’ vitamini A, D, E u l-analiżi tal-istat ta’ vitamina K permezz tal- kejl tal-ħin ta’ tromboplastin għandhom jiġu kkonsidrati u l-vitamini jiġu ssupplimentati jekk meħtieġ. Monitoraġġ addizzjonali ta’ vitamini u folic acid hu rrakkomandat f’pazjenti li jkunu fuq dijalisi peritoneali, peress li fl-istudju kliniku l-livelli ta’ vitamina A, D, E u K ma kienux mkejla f’dawn il- pazjenti.

Nuqqas ta’ folate

Attwalment mhemmx biżżejjed tagħrif li teskludi l-possibilità ta’ nuqqas ta’ folate waqt trattament fuq perijodu ta’ żmien twil ta’ Renagel.

Ipokalċemja/Iperkalċemja

Pazjenti li għandhom insuffiċjenza renali għandhom mnejn jiżviluppaw ipokalċemija jew iperkalċemija. Renagel ma fihx kalċju. Il-livelli tal-kalċju fis-serum għandhom ikunu mmonitorjati kif

isir normalment f’pazjent fuq id-dijalisi bħala parti mill-follow-up tiegħu. Kalċju elementali għandu jingħata bħala suppliment fil-każ ta’ l-ipokalċemija.

Aċidosi metabolika

Pazjenti li għandhom insuffiċjenza renali kronika huma predisposti li jiżviluppaw aċidosi metabolika. Ġie rrapportat li l-aċidosi marret għall-agħar malli kien hemm bdil minn binders tal-fosfat oħrajn għal sevelamer f’għadd ta’ studji fejn kienu osservati livelli aktar baxxi ta’ bikarbonat fil-pazjenti ttrattati b’sevelamer meta mqabbla ma’ pazjenti ttrattati b’binders ibbażati fuq il-kalċju. Għalhekk huwa rrakkomandat li jkun hemm monitoraġġ aktar mill-qrib ta’ livelli ta’ bikarbonat fis-serum.

Peritonite

Pazjenti li qed jirċievi dijalisi huma suġġetti għal ċertu riskji ta’ infezzjoni speċifiċi għal mod kif isir id-dijalisi. Il-peritonite hija kumplikazzjoni magħrufa f’ pazjenti li qed jirċievu dijalisi peritoneali u fi studju kliniku b’Renagel, għadd ta’ każijiet ta’ peritonite ġew rapportati.Għalhekk, pazjenti b’PD għandhom jiġu sorveljati mill-qrib sabiex jiġi żgurat l-użu afidabbli tat-teknika asettika xierqa bl-għarfien żvelt u l-ġestjoni ta’ xi sinjali u sintomi assoċjati ma’ peritonite.

Diffikultajiet biex wieħed jibla’ u li wieħed jifga

Rapporti mhux komuni ta’ diffikultà biex persuna tibla’ l-pillola Renagel ġew irrappurtati. Ħafna minn dawn il-każijiet kienu jinvolvu pazjenti b’kundizzjonijiet komorbidi li jinkludu diffikultajiet biex wieħed jibla’ jew anormalitajiet oesofagali. Għandu jkun hemm kawtela meta Renagel jintuża f’pazjenti li jkollhom diffikultà biex jibilgħu.

Ipotajrojdiżmu

Hu rakkomandat li jkun hemm monitoraġġ mill-qrib ta’ pazjenti b’ipotajrojdiżmu li jingħata sevelamer hydrochloride u levothyroxine flimkien (ara sezzjoni 4.5).

Trattament kroniku fuq tul ta’ żmien

Peress li għad m’hemmx data fuq l-użu kroniku ta’sevelamer fuq perjodu ta’ aktar minn sena, l- assorbiment u l-akkumulazzjoni potenzjali ta’ sevelamer matul il-kura kronika fuq perijodu twil ta’ żmien ma jistgħux ikunu kompletament esklużi (ara sezzjoni 5.2).

Iperparatajrojdiżmu

Renagel waħdu mhux indikat għall-kontroll ta’ l-iperparatirojdiżmu. Fil-każ ta’ pazjenti li kellhom iperparatirojdiżmu sekondarju, Renagel għandu jintuża fi ħdan il-kuntest ta’ metodu terapewtiku multiplu, li għandu mnejn jinkludi supplimenti tal-kalċju, 1,25 – dihydroxy Vitamini D3 jew mill-analogi tiegħu biex ibaxxu il-livelli ta’ l-ormon paratirojde intatt (iPTH).

Chloride fis-serum

Il-livell ta’ chloride fis-serum għandu mnejn jiżdied matul il-kura b’Renagel għax chloride jista’ jinbidel għal fosforu fil-lumen intestinali. Minkejja l-fatt li ma kien osservat l-ebda żjieda ta’ chloride fis-serum li kien klinikament sinifikanti fl-istudji kliniċi, chloride fis-serum għandu jkun monitorjat hekk kif isir fl-istudju ta’ rutina li jsir wara u li jinvolvi pazjent fuq id-dijalisi. Gramma waħda ta’ Renagel fih bejn wieħed u ieħor 180 mg (5.1 mEq) ta’ chloride.

Disturbi Infjammatorji Gastrointestinali

Fil-letteratura ġew irrapportati każijiet ta’ disturbi infjammatorji serji f’partijiet differenti tal- passaġġ gastrointestinali (inkluż komplikazzjonijiet serji bħal fsada, perforazzjoni, ulċerazzjoni, nekrozi, kolite,...) assoċjati mal-preżenza ta’ kristalli ta’ sevelamer. Madankollu, il-kawsalità tal-kristalli ta’ sevelamar fil-kaġun ta’ dawn id-disturbi ma ġietx murija. It- trattament b’sevelamer hydrochloride għandu jerġa’ jiġi evalwat f’pazjenti li jiżviluppaw sintomi gastrointestinali severi.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Dijalisi

Ma sarux studji ta’ interazzjoni f’pazjenti li qegħdin fuq dijalisi.

Ciprofloxacin

Skont studji ta’ interazzjon f’voluntiera b’saħħithom, sevelamar hydrochloride naqqas il- bijodisponibilità ta‘ cipofloxacin b’madwar 50% meta ingħata flimkien ma Renagel fi studju ta’ doża waħda. Għaldaqstant, Renagel m’għandux jittieħed flimkien ma ciprofloxacin.

Prodotti mediċinali antiarritmiċi u ta’ kontra l-konvulżjonijiet

Pazjenti li ħadu prodotti mediċinali antiarritmiċi għall-kontroll ta’ arritmiji u prodotti mediċinali ta’ kontra l-konvulżjonijiet għall-kontroll tad-disturb fil-konvulżjonijiet kienu esklużi mill-provi kliniċi. Wieħed għandu joqgħod attent meta sevelamer hydrochloride jiġi preskritt lil pazjenti li qed jieħdu wkoll dawn il-prodotti mediċinali.

Levothyroxine

Matul l-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq, każijiet rari ħafna ta’ żieda fil-livelli tal-ormon li jistimula t-tirojde (TSH) ġew irrapportati f’pazjenti li ngħataw sevelamer hydrochloride u levothyroxine flimkien. Monitoraġġ aktar mill-qrib tal-livelli ta’ TSH hu għalhekk rakkomandat f’pazjenti li qed jirċievu dawn iż-żewġ prodotti mediċinali.

Ciclosporin, mycophenolate mofetil u tacrolimus

Livelli mnaqqsa ta’ ciclosporin, mycophenolate mofetil u tacrolimus ġew irrapportati f’pazjenti bi trapjant meta ngħata sevelamer hydrochloride magħhom mingħajr konsegwenzi kliniċi (i.e. trapjant riġettat). Il-possibilità ta’ interazzjoni ma tistax tiġi eskluża u monitoraġġ mill-qrib tal- konċentrazzjonijiet ta’ mycophenolate mofetil, ciclosporin u tacrolimus fid-demm għandu jiġi kkonsidrat waqt l-użu konġunt u wara li jitwaqqaf.

Digoxin, warfarin, enalapril jew metoprolol

Fi studji ta’ interazzjoni fuq voluntiera b’saħħithom, Renagel ma kellux effett fuq il-bijodisponibilità ta’ digoxin, warfarin, enalapril jew metoprolol.

Inibituri tal-proton pump

Mill-esperjenza wara li l-prodott tqiegħed fis-suq, ġew irrapportati każijiet rari ħafna ta’ żieda fil- livelli tal-fosfati f’pazjenti li kienu qed jieħdu inibituri tal-proton pump flimkien ma’ sevelamer hydrochloride.

Bijodisponibilità

Renagel mhux assorbit u jista’ jaffettwa l-bijodisponibilità ta’ prodotti mediċinali oħra. Meta jingħata prodott mediċinali fejn tnaqqis fil-bijodisponibilità jista’ jkollha effett klinikament sinifikanti fuq is- sigurtà u l-effikaċja, il-prodott mediċinali għandu jingħata tal-anqas siegħa qabel jew tliet sigħat wara Renagel, jew it-tabib għandu jikkonsidra li jimmonitorja l-livelli tad-demm.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Is-sigurtà ta’ sevelamer hydrochloride ma ġietx determinata f’nisa tqal. Fi studju fuq annimali ma kien hemm xejn x’juri li sevelamer ikkaġuna tossiċità fl-embriju-fetu. Renagel għandu jingħata biss lin-nisa tqal jekk hu verament meħtieġ u wara li ssir analiżi bir-reqqa tar-riskju/benefiċċju fuq l-omm u l-fetu u t-tarbija (ara sezzjoni 5.3).

Treddigħ

Is-sigurtà ta’ sevelamer hydrochloride ma ġietx determinata f’nisa li jreddgħu. Renagel għandu jingħata biss lin-nisa li qed ireddgħu jekk hu verament meħtieġ u wara li ssir analiżi bir-reqqa tar-riskju/benefiċċju fuq l-omm u l-fetu u t-tarbija (ara sezzjoni 5.3 ).

Fertilità

M’hemm l-ebda dejta dwar l-effett ta’ sevelamer fuq il-fertilità fil-bnedmin. Studji fl-annimali wrew li sevelamer ma indebbolixxiex il-fertilità f’firien irġiel u nisa f’espożizzjonijiet li huma ekwivalenti fil-

bniedem għal doża ta’ darbtejn id-doża massima tal-prova klinika ta’ 13 g/kuljum skont il-paragun bejn is-superfiċji relattivi tal-erja tal-ġisem..

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Sevelamer m’għandu ebda effett jew ftit li xejn ta’ effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

L-aktar reazzjonijiet avversi li seħħew (≥ 5% ta’ pazjenti) kienu lkoll disturbi gastrointestinali fis- sistema tal-klassifika tal-organi.

Lista f’forma tabulari tar-reazzjonijiet avversi

Ġew magħmula studji tat-tip paralleli li involvew 244 pazjent b’emodijalisi b’kura li damet għal 54 ġimgħa u 97 pazjent b’dijalisi peritoneali b’kura li damet għal 12-il ġimgħa.

Reazzjonijiet avversi minn dawn l-istudji (299 pazjent), minn provi kliniċi mingħajr kontrolli (384 pazjent) u li ġew irrapportati b’mod spontanju mill-esperjenza wara li l-prodott tqiegħed fis-suq huma elenkati skont il-frekwenza fit-tabella t’hawn isfel. Ir-rata ta’ rapportaġġ hi kklassifikata bħala komuni ħafna (≥1/10), komuni (≥1/100 sa <1/10), mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100), rari (≥1/10,000 sa <1/1,000), rari ħafna (<1/10,000), mhux magħruf ( ma tistax tiġi stmata mit-tagħrif disponibbli).

Sistema tal-

Komuni Ħafna

Komuni

Mhux

Rari Ħafna

Mhux Magħruf

Klassifika tal-

 

 

Komuni

 

 

Organi

 

 

 

 

 

MedDRA

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

 

Sensittività

 

sistemi immuni

 

 

 

eċċessiva*

 

Disturbi fil-

 

 

Aċidożi,

 

 

metaboliżmu u

 

 

żieda fil-

 

 

n-nutrizzjoni

 

 

livelli tal-

 

 

 

 

 

chloride fis-

 

 

 

 

 

serum

 

 

Disturbi

Nawsea,

Dijarea,

 

 

Uġigħ

gastrointestinali

remettar,

dispepsja,

 

 

addominali,

 

 

gass, uġigħ

 

 

Sadd

 

 

fin-naħa ta’

 

 

intestinali,

 

 

fuq tal-

 

 

ileju/sottileju,

 

 

addome,

 

 

divertikulite,

 

 

stitikezza

 

 

perforazzjoni

 

 

 

 

 

tal-imsaren

Disturbi fil-

 

 

 

 

Ħakk, raxx

ġilda u fit-

 

 

 

 

 

tessuti ta’ taħt

 

 

 

 

 

il-ġilda

 

 

 

 

 

*esperjenza wara li l-prodott tqiegħed fis-suq

 

 

 

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Renagel ingħata lill-voluntieri normali b’saħħithom f’dożi sa 14-il gramma, l-ekwivalent għall-ħamsa u tletin pillola ta’ 400 mg kuljum għal tmint ijiem mingħajr l-ebda effetti mhux mixtieqa.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Kura tal-iperfosfatemja. Kodiċi ATC: V03AE02.

Il-pilloli Renagel fihom sevelamer, polimer li jgħaqqad poly(allylamine hydrochloride) tal-fosfat mhux assorbit li ma fihx metall u kalċju. Fih amini multipli li huma separati permezz ta’ carbon wieħed mill-istruttura ċentrali tal-polimer. Dawn l-amini jsiru parzjalment protonati fl-intestin u jinterraġixxu mal-molekuli ta’ fosfat permezz ta’ l-għaqda ionika u ta’ hydrogen bonding. Sevelamer jbaxxi l-konċentrazzjoni ta’ fosfat fis-serum għax jorbot fosfat fl-apparat gastrointestinali.

Fi provi kliniċi sevelamer wera li jista’ jkune effettiv billi jnaqqas il-fosforu fis-serum f’pazjenti li qed jirċievu emodijalisi jew dijalisi peritoneali.

Sevelamer jnaqqas l-inċidenza tal-każi iperkalċemiċi meta mqabbla ma’ pazjenti li jużaw biss sustanzi li jorbtu fosfat li huma bbażati fuq il-kalċju, probabbilment minħabba l-fatt li l-prodott innifsu ma fihx kalċju. Hemm provi li juru li l-effetti fuq fosfat u kalċju baqgħu jinħassu matul studju li sar sena wara.

Sevelamer wera li hu kapaċi jorbot aċidi tal-bile in vitro u in vivo f’mudelli esperimentali ta’ l-annimali. L-irbit ta’ l-aċidu tal-bile permezz tar-reżini fuq bażi ta’ skambju joniku hu metodu stabbilit li jintuża biex ibaxxi l-kolesterol tad-demm. Fi studji kliniċi l-livell medju tal-kolesterol tat-tip LDL u totali naqas bi 15-31%. Dan l-effett kien osservat wara 2 ġimgħat u jibqa’ ikun sostnut bi trattament fit-tul. It-trigliċeridi, il-kolesterol HDL u l-albumina baqgħu l-istess.

Fi studji kliniċi f’pazjenti li kienu qed jirċievu dijalisi tad-demm, sevelamer waħdu, biss ma kellux effett konsistenti u klinikalment sinifikanti fuq l-ormon paratirojde intatt fis-serum (iPTH). Madankollu, fl-istudju ta’ 12-il ġimgħa li kien jinvolvi pazjenti fuq dijalisi peritoneali, tnaqqis iPTH simili kien mqabbel ma pazjenti li qed jirċievu calcium acetate. Fil-każ ta’ dawk il-pazjenti li kellhom iperparatirojdiżmu sekondarju, Renagel għandu jintuża fil-kuntest ta’ metodu terapewtiku multiplu, li jista’ jinkludi supplimenti ta’ kalċju, 1,25 – dihydroxy Vitamin D3 jew wieħed mill-analogi tiegħu biex ibaxxi l-livelli tal-iPTH.

Fi prova klinika li damet sejra sena, Renagal ma kellux effett avvers fuq rendiment ta’ l-għadam jew mineralizzazzjoni meta mqabbel ma’ calcium carbonate.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Skont studju farmakokinetiku ta’ doża waħda fuq voluntiera b’saħħithom, irriżulta li Renagel mhuwiex assorbit mis-sistema gastrointestinali. Studji farmakokinetiċi ma sarux fuq pazjenti li kellhom insuffiċjenza renali (ara sezzjoni 4.4 Avviżi speċjali u prekawzjonijiet speċjali għall-użu).

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Skont studji ta’ qabel l-użu kliniku fuq firien u klieb, meta Renagel ingħata f’doża ta’ 10 darbiet id- dożi massimi li jingħataw lill-bnedmin, dan naqqas l-assorbiment tal-vitamini liposolubbli D, E u K, u folic acid.

Skont studju fil-firien, l-għoti ta‘ sevelamer fi 15-30 x id-doża umana rriżulta f’żjieda fil-livell tal- copper fis-serum. Dan ma kienx ikkonfermat fl-ebda studju fuq il-klieb jew fi studji kliniċi.

Bħalissa, m’hemm l-ebda tagħrif formali dwar il-karċinoġeniċità. Imma, studji in vitro u dawk in vivo indikaw li Renagel ma għandux riskju genotossiku potenzjali. Barra minn dan, il-prodott mediċinali mhux assorbit fis-sistema gastrointestinali.

M’hemm xejn x’juri fl-istudji dwar ir-riproduzzjoni, li sevelamer iżid l-embrijoletalità, il-fetutossiċità jew it-teratoġeniċità fid-dożi ittestjati (sa 1 g/kg/kuljum fil-fniek u sa 4.5 g/kg/kuljum fil-firien). Kienu osservat nuqqas fl-ossifikazzjoni skeletali f’ħafna partijiet tal-fetu ta’ firien nisa li ngħataw doża ta’ sevelamer li kienet bejn 8 u 20 darba aktar mid-doża massima umana ta’ 200 mg/kg. L-effetti għandhom mnejn kienu sekondarji għat-tnaqqis tal-vitamini D u/jew K fil-livell ta’ dawn id-dożi għoljin.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Il-qalba tal-pillola:

Silica colloidal anhydrous

Stearic acid

Il-kisi tal-pillola:

Hypromellose (E464)

Diacetylated monoglycerides

Il-linka tal-istampar:

Iron oxide black (E172)

Propylene glycol

Hypromellose (E464)

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25 C.

Żomm il-flixkun magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdità.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Fliexken ta’ HDPE, b’għatu tal-polypropylene li ma jistgħux jiftħuh it-tfal u b’fojl tal-induzzjoni bħala siġill.

Id-daqsijiet tal-pakkett huma: flixkun 1 b’360 pillola miksija b’rita

pakketti multipli li fihom 720 pillola miksija b’rita (2 fliexken ta’ 360 pillola) pakketti multipli li fihom 1080 pillola miksija b’rita (3 fliexken ta’ 360 pillola)

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, L-Olanda

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/99/123/005 flixkun 1 b’360 pillola miksija b’rita

EU/1/99/123/006 pakketti multipli li fihom 720 pillola miksija b’rita (2 fliexken ta’ 360 pillola) EU/1/99/123/007 pakketti multipli li fihom 1080 pillola miksija b’rita (3 fliexken ta’ 360 pillola)

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 28 ta’ Jannar, 2000

Data tal-aħħar tiġdid: 28 ta’ Jannar, 2015

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Renagel 800 mg pilloli miksijin b’rita

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola fiha 800 mg sevelamer hydrochloride.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pilloli miksijin b’rita (pillola)

Il-pilloli offwajt, ovali għandhom “Renagel 800” stampat fuq naħa waħda.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Renagel hu indikat għall-kontroll ta’ l-iperfosfatemija f’pazjenti adulti li qed jirċievu dijalisi tad-demm jew dijalisi peritoneali.Renagel għandu jintuża fi ħdan kuntest ta’ metodu terapewtiku multiplu, li jista’ jinkludi supplimenti tal-kalċju, 1,25 – dihydroxy Vitamin D3 jew wieħed mill-analogi tiegħu biex jikkontrollaw l-iżvilupp tal-mard ta’ l-għadam renali.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Doża tal-bidu

Id-doża rakkomandata tal-bidu ta’ sevelamar hydrochloride hi ta’ 2.4 g jew 4.8 g kuljum skont il- ħtiġijiet kliniċi u l-livell ta’ fosforu fis-serum. Renegel għandu jittieħed tliet darbiet kuljum mal-ikel.

Livell ta’ fosfat fis-serum fil-

Doża inizjali tal-pilloli Renagel

pazjenti li mhumiex qed jieħdu s-

800 mg

sustanzi li jorbtu fosfat

 

1.76– 2.42 mmol/L (5.5-7.5 mg/dl)

Pillola 1, 3 darbiet kuljum

> 2.42 mmol/L (>7.5 mg/dl)

2 pilloli, 3 darbiet kuljum

Għal pazjenti li qabel kienu fuq binders tal-fosfat, Renagel għandu jingħata fuq bażi ta’ gramma għal gramma b’monitoraġġ tal-livelli ta’ fosforu fis-serum sabiex jiġu żgurati l-aħjar dożi kuljum.

Tittrazzjoni u manteniment

Il-livelli ta’ fosfat fis-serum għandhom ikunu monitorjati sewwa u d-doża ta’ sevelamer hydrochloride ittittrata b’żidiet ta’ 0.8 g tliet darbiet kuljum (2.4 g/jum) bl-għan li l-livell tal-fosfat fis-serum jitnaqqas għal 1.76 mmol/L (5.5 mg/dl) jew inqas. Il-fosfat fis-serum għandu jkun ittestjat bejn kull ġimgħatejn sa tliet ġimgħat sakemm jintlaħaq livell stabbli ta’ fosfat fis-serum u wara, dan għandu jsir fuq bażi regolari.

Il-firxa tad-doża tista’ tvarja bejn 1 u 5 pilloli ta’ 800 mg ma’ kull ikla. Id-doża attwali medja ta’ kuljum li ntużat fil-fażi kronika ta’ studju kliniku ta’ sena kien ta’ 7 grammi ta’ sevelamer.

Populazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ dan il-prodott ma ġewx determinati s’issa f’pazjenti li għadhom m’għalqux 18-il sena.

Indeboliment fil-kliewi

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ dan il-prodott ma ġewx determinati s’issa f’pazjenti li qegħdin fl-istadju ta’ qabel id-dijalisi.

Metodu ta’ kif għandu jingħata Għal użu orali

Il-pazjenti għandhom jieħdu Renagel mal-ikel u josservaw id-dieta preskritta tagħhom. Il-pilloli jridu jinbelgħu sħaħ. Tfarrakx, togħmodx jew tkisser f’biċċiet qabel it-teħid.

4.4Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għal sevelamer jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

Ipofosfatemija

Imblukkar tal-imsaren.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

L-effikaċja u sigurtà ta’ Renagel ma ġewx studjati f’pazjenti b’:

disturbi meta jibilgħu

mard infjammatorju attiv tal-imsaren

disturbi tal-motilità gastrointestinali, li jinkludu gastroparesi mhux trattata jew severa, divertikolite, żamma tal-kontenut gastriku u ippurgar annormali jew irregolari

pazjenti bi storja medika ta’ interventi gastrointestinali kirurġiċi.

Għalhekk, wieħed għandu joqgħod attent meta Renagel jingħata lill-pazjenti li għandhom dawn il- problemi.

Imblukkar tal-intestini u l-ileus/subileus

F’każijiet rari ħafna, l-imblukkar tal-intestini u l-ileus/subileus kienu osservati f’pazjenti waqt li kienu qed jiġu kkurati b‘sevelamar hydrochloride. L-istitikezza għandha mnejn tkun sintomu ta’ qabel. Il- pazjenti li jbatu b’stitikezza għandhom ikunu monitorjati bl-attenzjoni waqt li jkunu qed jirċievu l- kura b‘sevelamar hydrochloride. Il-kura b’Renagel għandha terġa’ tiġi evalwata f’pazjenti li jiżviluppaw stitikezza severa jew sintomi gastrointestinali severi oħra.

Vitamini li jinħallu fix-xaħam

Skont it-teħid ta’ dieta u n-natura tal-aħħar fażi ta’ insuffiċjenza renali, pazjenti fuq dijalisi jistgħu jiżviluppaw livelli baxxi ta’ vitamina A, D, E u K. Ma jistax jiġi eskluż li Renagel jintrabat mal- vitamini li jinħallu fix-xaħam li jkun hemm fl-ikel li jittiekel. Għalhekk, f’pazjenti li ma jeħdux dawn il-vitamini, il-monitoraġġ tal-livelli ta’ vitamini A, D, E u l-analiżi tal-istat ta’ vitamina K permezz tal- kejl tal-ħin ta’ tromboplastin għandhom jiġu kkonsidrati u l-vitamini jiġu ssupplimentati jekk meħtieġ. Monitoraġġ addizzjonali ta’ vitamini u folic acid hu rrakkomandat f’pazjenti li jkunu fuq dijalisi peritoneali, peress li fl-istudju kliniku l-livelli ta’ vitamina A, D, E u K ma kienux mkejla f’dawn il- pazjenti.

Nuqqas ta’ folate

Attwalment mhemmx biżżejjed tagħrif li teskludi l-possibilità ta’ nuqqas ta’ folate waqt trattament fuq perijodu ta’ żmien twil ta’ Renagel.

Ipokalċemja/Iperkalċemja

Pazjenti li għandhom insuffiċjenza renali għandhom mnejn jiżviluppaw ipokalċemija jew iperkalċemija. Renagel ma fihx kalċju. Il-livelli tal-kalċju fis-serum għandhom ikunu mmonitorjati kif isir normalment f’pazjent fuq id-dijalisi bħala parti mill-follow-up tiegħu. Kalċju elementali għandu jingħata bħala suppliment fil-każ ta’ l-ipokalċemija.

Aċidosi metabolika

Pazjenti li għandhom insuffiċjenza renali kronika huma predisposti li jiżviluppaw aċidosi metabolika. Ġie rrapportat li l-aċidosi marret għall-agħar malli kien hemm bdil minn binders tal-fosfat oħrajn għal sevelamer f’għadd ta’ studji fejn kienu osservati livelli aktar baxxi ta’ bikarbonat fil-pazjenti ttrattati b’sevelamer meta mqabbla ma’ pazjenti ttrattati b’binders ibbażati fuq il-kalċju. Għalhekk huwa rrakkomandat li jkun hemm monitoraġġ aktar mill-qrib ta’ livelli ta’ bikarbonat fis-serum.

Peritonite

Pazjenti li qed jirċievi dijalisi huma suġġetti għal ċertu riskji ta’ infezzjoni speċifiċi għal mod kif isir id-dijalisi. Il-peritonite hija kumplikazzjoni magħrufa f’ pazjenti li qed jirċievu dijalisi peritoneali u fi studju kliniku b’Renagel, għadd ta’ każijiet ta’ peritonite ġew rapportati.Għalhekk, pazjenti b’PD għandhom jiġu sorveljati mill-qrib sabiex jiġi żgurat l-użu afidabbli tat-teknika asettika xierqa bl-għarfien żvelt u l-ġestjoni ta’ xi sinjali u sintomi assoċjati ma’ peritonite.

Diffikultajiet biex wieħed jibla’ u li wieħed jifga

Rapporti mhux komuni ta’ diffikultà biex persuna tibla’ l-pillola Renagel ġew irrappurtati. Ħafna minn dawn il-każijiet kienu jinvolvu pazjenti b’kundizzjonijiet komorbidi li jinkludu diffikultajiet biex wieħed jibla’ jew anormalitajiet oesofagali. Għandu jkun hemm kawtela meta Renagel jintuża f’pazjenti li jkollhom diffikultà biex jibilgħu.

Ipotajrojdiżmu

Hu rakkomandat li jkun hemm monitoraġġ mill-qrib ta’ pazjenti b’ipotajrojdiżmu li jingħata sevelamer hydrochloride u levothyroxine flimkien (ara sezzjoni 4.5).

Trattament kroniku fuq tul ta’ żmien

Peress li għad m’hemmx data fuq l-użu kroniku ta’sevelamer fuq perjodu ta’ aktar minn sena, l- assorbiment u l-akkumulazzjoni potenzjali ta’ sevelamer matul il-kura kronika fuq perijodu twil ta’ żmien ma jistgħux ikunu kompletament esklużi (ara sezzjoni 5.2).

Iperparatajrojdiżmu

Renagel waħdu mhux indikat għall-kontroll ta’ l-iperparatirojdiżmu. Fil-każ ta’ pazjenti li kellhom iperparatirojdiżmu sekondarju, Renagel għandu jintuża fi ħdan il-kuntest ta’ metodu terapewtiku multiplu, li għandu mnejn jinkludi supplimenti tal-kalċju, 1,25 – dihydroxy Vitamini D3 jew mill-analogi tiegħu biex ibaxxu il-livelli ta’ l-ormon paratirojde intatt (iPTH).

Chloride fis-serum

Il-livell ta’ chloride fis-serum għandu mnejn jiżdied matul il-kura b’Renagel għax chloride jista’ jinbidel għal fosforu fil-lumen intestinali. Minkejja l-fatt li ma kien osservat l-ebda żjieda ta’ chloride fis-serum li kien klinikament sinifikanti fl-istudji kliniċi, chloride fis-serum għandu jkun monitorjat hekk kif isir fl-istudju ta’ rutina li jsir wara u li jinvolvi pazjent fuq id-dijalisi. Gramma waħda ta’ Renagel fih bejn wieħed u ieħor 180 mg (5.1 mEq) ta’ chloride.

Disturbi Infjammatorji Gastrointestinali

Fil-letteratura ġew irrapportati każijiet ta’ disturbi infjammatorji serji f’partijiet differenti tal- passaġġ gastrointestinali (inkluż komplikazzjonijiet serji bħal fsada, perforazzjoni, ulċerazzjoni, nekrozi, kolite,...) assoċjati mal-preżenza ta’ kristalli ta’ sevelamer. Madankollu, il-kawsalità tal-kristalli ta’ sevelamar fil-kaġun ta’ dawn id-disturbi ma ġietx murija. It- trattament b’sevelamer hydrochloride għandu jerġa’ jiġi evalwat f’pazjenti li jiżviluppaw sintomi gastrointestinali severi.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Dijalisi

Ma sarux studji ta’ interazzjoni f’pazjenti li qegħdin fuq dijalisi.

Ciprofloxacin

Skont studji ta’ interazzjon f’voluntiera b’saħħithom, sevelamar hydrochloride naqqas il- bijodisponibilità ta‘ cipofloxacin b’madwar 50% meta ingħata flimkien ma Renagel fi studju ta’ doża waħda. Għaldaqstant, Renagel m’għandux jittieħed flimkien ma ciprofloxacin.

Prodotti mediċinali antiarritmiċi u ta’ kontra l-konvulżjonijiet

Pazjenti li ħadu prodotti mediċinali antiarritmiċi għall-kontroll ta’ arritmiji u prodotti mediċinali ta’ kontra l-konvulżjonijiet għall-kontroll tad-disturb fil-konvulżjonijiet kienu esklużi mill-provi kliniċi. Wieħed għandu joqgħod attent meta sevelamer hydrochloride jiġi preskritt lil pazjenti li qed jieħdu wkoll dawn il-prodotti mediċinali.

Levothyroxine

Matul l-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq, każijiet rari ħafna ta’ żieda fil-livelli tal-ormon li jistimula t-tirojde (TSH) ġew irrapportati f’pazjenti li ngħataw sevelamer hydrochloride u levothyroxine flimkien. Monitoraġġ aktar mill-qrib tal-livelli ta’ TSH hu għalhekk rakkomandat f’pazjenti li qed jirċievu dawn iż-żewġ prodotti mediċinali.

Ciclosporin, mycophenolate mofetil u tacrolimus

Livelli mnaqqsa ta’ ciclosporin, mycophenolate mofetil u tacrolimus ġew irrapportati f’pazjenti bi trapjant meta ngħata sevelamer hydrochloride magħhom mingħajr konsegwenzi kliniċi (i.e. trapjant riġettat). Il-possibilità ta’ interazzjoni ma tistax tiġi eskluża u monitoraġġ mill-qrib tal- konċentrazzjonijiet ta’ mycophenolate mofetil, ciclosporin u tacrolimus fid-demm għandu jiġi kkonsidrat waqt l-użu konġunt u wara li jitwaqqaf.

Digoxin, warfarin, enalapril jew metoprolol

Fi studji ta’ interazzjoni fuq voluntiera b’saħħithom, Renagel ma kellux effett fuq il-bijodisponibilità ta’ digoxin, warfarin, enalapril jew metoprolol.

Inibituri tal-proton pump

Mill-esperjenza wara li l-prodott tqiegħed fis-suq, ġew irrapportati każijiet rari ħafna ta’ żieda fil- livelli tal-fosfati f’pazjenti li kienu qed jieħdu inibituri tal-proton pump flimkien ma’ sevelamer hydrochloride.

Bijodisponibilità

Renagel mhux assorbit u jista’ jaffettwa l-bijodisponibilità ta’ prodotti mediċinali oħra. Meta jingħata prodott mediċinali fejn tnaqqis fil-bijodisponibilità jista’ jkollha effett klinikament sinifikanti fuq is- sigurtà u l-effikaċja, il-prodott mediċinali għandu jingħata tal-anqas siegħa qabel jew tliet sigħat wara Renagel, jew it-tabib għandu jikkonsidra li jimmonitorja l-livelli tad-demm.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Is-sigurtà ta’ sevelamer hydrochloride ma ġietx determinata f’nisa tqal. Fi studju fuq annimali ma kien hemm xejn x’juri li sevelamer ikkaġuna tossiċità fl-embriju-fetu. Renagel għandu jingħata biss lin-nisa tqal jekk hu verament meħtieġ u wara li ssir analiżi bir-reqqa tar-riskju/benefiċċju fuq l-omm u l-fetu u t-tarbija (ara sezzjoni 5.3).

Treddigħ

Is-sigurtà ta’ sevelamer hydrochloride ma ġietx determinata f’nisa li jreddgħu. Renagel għandu jingħata biss lin-nisa li qed ireddgħu jekk hu verament meħtieġ u wara li ssir analiżi bir-reqqa tar-riskju/benefiċċju fuq l-omm u l-fetu u t-tarbija (ara sezzjoni 5.3 ).

Fertilità

M’hemm l-ebda dejta dwar l-effett ta’ sevelamer fuq il-fertilità fil-bnedmin. Studji fl-annimali wrew li sevelamer ma indebbolixxiex il-fertilità f’firien irġiel u nisa f’espożizzjonijiet li huma ekwivalenti fil- bniedem għal doża ta’ darbtejn id-doża massima tal-prova klinika ta’ 13 g/kuljum skont il-paragun bejn is-superfiċji relattivi tal-erja tal-ġisem..

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Sevelamer m’għandu ebda effett jew ftit li xejn ta’ effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

L-aktar reazzjonijiet avversi li seħħew (≥ 5% ta’ pazjenti) kienu lkoll disturbi gastrointestinali fis- sistema tal-klassifika tal-organi.

Lista f’forma tabulari tar-reazzjonijiet avversi

Ġew magħmula studji tat-tip paralleli li involvew 244 pazjent b’emodijalisi b’kura li damet għal 54 ġimgħa u 97 pazjent b’dijalisi peritoneali b’kura li damet għal 12-il ġimgħa.

Reazzjonijiet avversi minn dawn l-istudji (299 pazjent), minn provi kliniċi mingħajr kontrolli (384 pazjent) u li ġew irrapportati b’mod spontanju mill-esperjenza wara li l-prodott tqiegħed fis-suq huma elenkati skont il-frekwenza fit-tabella t’hawn isfel. Ir-rata ta’ rapportaġġ hi kklassifikata bħala komuni ħafna (≥1/10), komuni (≥1/100 sa <1/10), mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100), rari (≥1/10,000 sa <1/1,000), rari ħafna (<1/10,000), mhux magħruf ( ma tistax tiġi stmata mit-tagħrif disponibbli).

Sistema tal-

Komuni Ħafna

Komuni

Mhux

Rari Ħafna

Mhux Magħruf

Klassifika tal-

 

 

Komuni

 

 

Organi

 

 

 

 

 

MedDRA

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

 

Sensittività

 

sistemi immuni

 

 

 

eċċessiva*

 

Disturbi fil-

 

 

Aċidożi,

 

 

metaboliżmu u

 

 

żieda fil-

 

 

n-nutrizzjoni

 

 

livelli tal-

 

 

 

 

 

chloride fis-

 

 

 

 

 

serum

 

 

Disturbi

Nawsea,

Dijarea,

 

 

Uġigħ

gastrointestinali

remettar,

dispepsja,

 

 

addominali,

 

 

gass, uġigħ

 

 

Sadd

 

 

fin-naħa ta’

 

 

intestinali,

 

 

fuq tal-

 

 

ileju/sottileju,

 

 

addome,

 

 

divertikulite,

 

 

stitikezza

 

 

perforazzjoni

 

 

 

 

 

tal-imsaren

Disturbi fil-

 

 

 

 

Ħakk, raxx

ġilda u fit-

 

 

 

 

 

tessuti ta’ taħt

 

 

 

 

 

il-ġilda

 

 

 

 

 

*esperjenza wara li l-prodott tqiegħed fis-suq

 

 

 

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Renagel ingħata lill-voluntieri normali b’saħħithom f’dożi sa 14-il gramma, l-ekwivalent għall-sbatax- il pillola ta’ 800 mg kuljum għal tmint ijiem mingħajr l-ebda effetti mhux mixtieqa.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Kura tal-iperfosfatemja. Kodiċi ATC: V03AE02.

Il-pilloli Renagel fihom sevelamer, polimer li jgħaqqad poly(allylamine hydrochloride) tal-fosfat mhux assorbit li ma fihx metall u kalċju. Fih amini multipli li huma separati permezz ta’ carbon wieħed mill-istruttura ċentrali tal-polimer. Dawn l-amini jsiru parzjalment protonati fl-intestin u jinterraġixxu mal-molekuli ta’ fosfat permezz ta’ l-għaqda ionika u ta’ hydrogen bonding. Sevelamer jbaxxi l-konċentrazzjoni ta’ fosfat fis-serum għax jorbot fosfat fl-apparat gastrointestinali.

Fi provi kliniċi sevelamer wera li jista’ jkune effettiv billi jnaqqas il-fosforu fis-serum f’pazjenti li qed jirċievu emodijalisi jew dijalisi peritoneali.

Sevelamer jnaqqas l-inċidenza tal-każi iperkalċemiċi meta mqabbla ma’ pazjenti li jużaw biss sustanzi li jorbtu fosfat li huma bbażati fuq il-kalċju, probabbilment minħabba l-fatt li l-prodott innifsu ma fihx kalċju. Hemm provi li juru li l-effetti fuq fosfat u kalċju baqgħu jinħassu matul studju li sar sena wara.

Sevelamer wera li hu kapaċi jorbot aċidi tal-bile in vitro u in vivo f’mudelli esperimentali ta’ l-annimali. L-irbit ta’ l-aċidu tal-bile permezz tar-reżini fuq bażi ta’ skambju joniku hu metodu stabbilit li jintuża biex ibaxxi l-kolesterol tad-demm. Fi studji kliniċi l-livell medju tal-kolesterol tat-tip LDL u totali naqas bi 15-31%. Dan l-effett kien osservat wara 2 ġimgħat u jibqa’ ikun sostnut bi trattament fit-tul. It-trigliċeridi, il-kolesterol HDL u l-albumina baqgħu l-istess.

Fi studji kliniċi f’pazjenti li kienu qed jirċievu dijalisi tad-demm, sevelamer waħdu, biss ma kellux effett konsistenti u klinikalment sinifikanti fuq l-ormon paratirojde intatt fis-serum (iPTH). Madankollu, fl-istudju ta’ 12-il ġimgħa li kien jinvolvi pazjenti fuq dijalisi peritoneali, tnaqqis iPTH simili kien mqabbel ma pazjenti li qed jirċievu calcium acetate. Fil-każ ta’ dawk il-pazjenti li kellhom iperparatirojdiżmu sekondarju, Renagel għandu jintuża fil-kuntest ta’ metodu terapewtiku multiplu, li jista’ jinkludi supplimenti ta’ kalċju, 1,25 – dihydroxy Vitamin D3 jew wieħed mill-analogi tiegħu biex ibaxxi l-livelli tal-iPTH.

Fi prova klinika li damet sejra sena, Renagal ma kellux effett avvers fuq rendiment ta’ l-għadam jew mineralizzazzjoni meta mqabbel ma’ calcium carbonate.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Skont studju farmakokinetiku ta’ doża waħda fuq voluntiera b’saħħithom, irriżulta li Renagel mhuwiex assorbit mis-sistema gastrointestinali. Studji farmakokinetiċi ma sarux fuq pazjenti li kellhom insuffiċjenza renali (ara sezzjoni 4.4 Avviżi speċjali u prekawzjonijiet speċjali għall-użu).

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Skont studji ta’ qabel l-użu kliniku fuq firien u klieb, meta Renagel ingħata f’doża ta’ 10 darbiet id- dożi massimi li jingħataw lill-bnedmin, dan naqqas l-assorbiment tal-vitamini liposolubbli D, E u K, u folic acid.

Skont studju fil-firien, l-għoti ta‘ sevelamer fi 15-30 x id-doża umana rriżulta f’żjieda fil-livell tal- copper fis-serum. Dan ma kienx ikkonfermat fl-ebda studju fuq il-klieb jew fi studji kliniċi.

Bħalissa, m’hemm l-ebda tagħrif formali dwar il-karċinoġeniċità. Imma, studji in vitro u dawk in vivo indikaw li Renagel ma għandux riskju genotossiku potenzjali. Barra minn dan, il-prodott mediċinali mhux assorbit fis-sistema gastrointestinali.

M’hemm xejn x’juri fl-istudji dwar ir-riproduzzjoni, li sevelamer iżid l-embrijoletalità, il-fetutossiċità jew it-teratoġeniċità fid-dożi ittestjati (sa 1 g/kg/kuljum fil-fniek u sa 4.5 g/kg/kuljum fil-firien). Kienu osservat nuqqas fl-ossifikazzjoni skeletali f’ħafna partijiet tal-fetu ta’ firien nisa li ngħataw doża ta’

sevelamer li kienet bejn 8 u 20 darba aktar mid-doża massima umana ta’ 200 mg/kg. L-effetti għandhom mnejn kienu sekondarji għat-tnaqqis tal-vitamini D u/jew K fil-livell ta’ dawn id-dożi għoljin.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Il-qalba tal-pillola:

Silica colloidal anhydrous

Stearic acid

Il-kisi tal-pillola:

Hypromellose (E464)

Diacetylated monoglycerides

Il-linka tal-istampar:

Iron oxide black (E172)

Propylene glycol

Hypromellose (E464)

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25 C.

Żomm il-flixkun magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdità.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Fliexken ta’ HDPE, b’għatu tal-polypropylene li ma jistgħux jiftħuh it-tfal u b’fojl tal-induzzjoni bħala siġill.

Id-daqsijiet tal-pakkett huma: flixkun 1 ta’ 100 pillola miksija b’rita flixkun 1 ta’ 180 pillola miksija b’rita

pakketti multipli li fihom 180 pillola miksija b’rita ( 6 fliexken ta’ 30 pillola) pakketti multipli li fihom 360 pillola miksija b’rita (2 fliexken ta’ 180 pillola) pakketti multipli li fihom 540 pillola miksija b’rita (3 fliexken ta’ 180 pillola)

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.ID-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, L-Olanda

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/99/123/008 flixkun 1 ta’ 180 pillola miksija b’rita

EU/1/99/123/009 pakketti multipli li fihom 360 pillola miksija b’rita (2 fliexken ta’ 180 pillola) EU/1/99/123/010 pakketti multipli li fihom 540 pillola miksija b’rita (3 fliexken ta’ 180 pillola) EU/1/99/123/011 flixkun 1 ta’ 100 pillola miksija b’rita

EU/1/99/123/012 flixkun 1 ta’ 180 pillola miksija b’rita mingħajr il-kartuna ta’ barra EU/1/99/123/013 pakketti multipli li fihom 180 pillola miksija b’rita ( 6 fliexken ta’ 30 pillola)

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 28 ta’ Jannar, 2000

Data tal-aħħar tiġdid: 28 ta’ Jannar, 2015

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati