Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Renvela (sevelamer carbonate) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - V03AE02

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaRenvela
Kodiċi ATCV03AE02
Sustanzasevelamer carbonate
ManifatturGenzyme Europe B.V.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Renvela 800 mg pilloli miksija b’rita

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola fiha 800 mg sevelamer carbonate.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pillola miksija b’rita (pillola).

Pilloli bojod għal ofwajt li fuqhom hemm stampat “RENVELA 800” fuq naħa waħda.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Renvela hi indikata għal kontroll ta’ iperfosfatemja f’pazjenti adulti b’mard tal-kliewi kroniku li qegħdin jirċievu emodijalisi jew dijalisi peritoneali.

Renvela hi indikata wkoll għal kontroll ta’ iperfosfatemja f’pazjenti adulti b’mard tal-kliewi kroniku, mhux fuq dijalisi, b’livell ta’ fosoforu fis-serum ta’ > 1.78 mmol/l.

Renvela għandha tintuża fi ħdan kuntest ta’ metodu terapewtiku multiplu, li jista’ jinkludi supplimenti tal- kalċju, 1,25 – dihydroxy Vitamin D3 jew wieħed mill-analogi tiegħu biex jikkontrollaw l-iżvilupp tal-mard ta’ l-għadam renali.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Doża tal-bidu

Id-doża rakkomandata tal-bidu ta’ sevelamer carbonate hi ta’ 2.4 g jew 4.8 g kuljum skont il-ħtiġijiet kliniċi u l-livell ta’ fosforu fis-serum. Renvela għandha tittieħed tliet darbiet kuljum mal-ikel.

Livell ta’ fosforu fis-serum f’pazjenti

 

Doża totali ta’ kuljum ta’ sevelamer carbonate li

 

 

trid tittieħed fuq 3 ikliet kuljum

1.78 – 2.42 mmol/l (5.5 – 7.5 mg/dl)

 

2.4 g*

> 2.42 mmol/l (> 7.5 mg/dl)

 

4.8 g*

*Tittrazzjoni sussegwenti aġġunta skont l-istruzzjonijiet

 

Għal pazjenti li qabel kienu fuq binders tal-fosfat (sevelamer hydrochloride jew dawk bażati fuq kalċju), Renvela għandha tingħata fuq bażi ta’ gramma għal gramma b’monitoraġġ tal-livelli tal-fosoforu sabiex jiġi żgurat li jingħataw l-aqwa dożaġġi kuljum.

Tittrazzjoni u Manteniment

Il-livelli ta’ fosforu fis-serum għandhom jiġu monitorati u d-doża ta’ sevelamer carbonate tiġi ttittrata b’żidiet ta’ 0.8 mg tliet darbiet kuljum (2.4 g/jum) kull 2-4 ġimgħat sakemm jintlaħaq livell aċċettabbli ta’ fosforu fis-serum, b’monitoraġġ regolari wara dan.

Pazjenti li qed jieħdu Renvela għandhom joqgħodu għad-dieti preskritti lilhom.

Fil-prattika klinika, it-trattament għandu jkun kontinwu msejjes fuq il-bżonn li l-livell ta’ fosforu fis-serum jiġi kkontrollat u bid-doża ta’ kuljum mistennija tkun fil-medja ta’ madwar 6 g kuljum.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Renvela ma ġewx determinati fit-tfal taħt is-6 snin jew fit-tfal b’BSA taħt 0.75 m2.

Għall-pazjenti pedjatriċi għandha tintuża s-suspensjoni orali peress li l-formulazzjonijiet tal-pilloli mhumiex adatti għal din il-popolazzjoni.

Metodu ta’ kif għandu jingħata Għall-użu orali.

Il-pilloli għandhom jinbelgħu sħaħ u m’għandhomx jitgħafġu, jitmagħdu, jew jitkissru f’biċċiet qabel ma jingħataw. Renvela għandu jittieħed mal-ikel u mhux fuq stonku vojt.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

Ipofosfatemja

Sadd fl-imsaren.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Renvela ma ġewx determinati s’issa f’pazjenti adulti b’mard tal-kliewi kroniku li mhumiex fuq dijalisi b’livell ta; fosforu fis-serum < 1.78 mmol/l. Għalhekk, attwalment Renvela mhux rakkomandat għal użu f’dawn il-pazjenti.

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Renvela ma ġewx determinati s’issa f’pazjenti bid-disturbi li ġejjin:

disfaġja

disturbi biex tibla’

disturbi ta’ motilità gastrointestinali severi li jinkludu gastroparesi mhux ittrattata, iż-żamma tal- kontenut gastriku u caqlieq irregolari tal-imsaren

mard infjammatorju attiv tal-imsaren

intervent kirurġiku tal-passaġġ gastrointestinali maġġuri

Għalhekk kawtela għandha tiġi eżerċitata meta Renvela tintuża f’dawn il-pazjenti.

Sadd intestinali u ileju/sottileju

F’każijiet rari ħafna, sadd intestinali u ileju/sottileju ġie osservati f’pazjenti waqt it-trattament b’sevelamer hydrochloride (kapsuli/pilloli), li fih hemm l-istess porzjon attiv bħal sevelamer carbonate. L-istitikezza tista’ tkun sintomu ta’ qabel. Pazjenti li huma stitiċi għandhom ikunu monitorati b’attenzjoni waqt li jkunu qed jiġu ttrattati b’Renvela. It-trattament b’Renvela għandu jiġi valutat mill-ġdid f’pazjenti li jiżviluppaw stitikezza severa jew sintomi gastrointestinali severi oħra.

Vitamini li jinħallu fix-xaħam

Pazjenti b’mard tal-kliewi kroniku jistgħu jiżviluppaw livelli baxxi ta’ vitamini li jinħallu fix-xaħam A, D, E u K, skont it-teħid djetetiku u s-severità tal-marda tagħhom. Ma jistax jiġi eskluż jekk Renvela tjingħaqadx ma’ vitamini li jinħallu fix-xaħam li jinsabu fl-ikel diġerit. F’pazjenti li ma jieħdux vitamini supplimentali, imma li qegħdin fuq sevelamer, l-istat tal-vitamini A, D, E u K fis-serum għandu jiġi analizzat regolarment. Huwa rakkomandat li jingħataw supplimenti tal-vitamini jekk meħtieġ. Huwa rakkomandat li pazjenti b’mard tal-kliewi kroniku li mhumiex fuq dijalisi jingħataw supplimenti tal-vitamina D (madwar 400 IU ta’ vitamina D nattiva kuljum) li jistgħu jittieħdu minn taħlita ta’ multivitamini apparti d-doża ta’ Renvela li tingħata. Għal pazjenti b’dijalisi peritoneali monitoraġġ addizzjonali ta’ vitamini li jinħallu fix-xaħam u tal- folic acid hu rakkomandat, peress li l-livelli ta’ vitamina A, D, E u K ma kienux mkejla fi studju kliniku f’dawn il-pazjenti.

Żbilanċ ta’ folate

Attwalment għad m’ hemmx tagħrif biżżejjed sabiex tiġi eskluża l-possibilita ta’ żbilanċ ta’ folate waqt trattament fit-tul b’Renvela.

Ipokalċemija/iperkalċemija

Il-pazjenti b’mard tal-kliewi kroniku jistgħu jiżviluppaw ipokalċemija jew iperkalċemija. Renvela ma fiha ebda kalċju. Għalhekk, il-livelli ta’ kalċju fis-serum għandhom jiġu monitorati f’intervalli regolari u kalċju elementali għandu jingħata bħala supplement jekk hemm bżonn.

Aċidosi metabolika

Pazjenti b’mard tal-kliewi kroniku huma predisposti li jistgħu jiżviluppaw aċidosi metabolika. Għalhekk, bħala parti minn prattika klinika tajba, monitoraġġ tal-livelli tal-bikarbonat fis-serum huwa rakkomandat.

Peritonite

Pazjenti fuq dijalisi huma suġġetti għal ċertu riskji ta’ infezzjonijiet li huma speċifiċi minħabba l-modalità ta’ dijalisi. Il-peritonite hija kumplikazzjoni magħrufa f’pazjenti li qed jirċievu dijalisi peritoneali u fi studju kliniku b’sevelamer hydrochloride, għadd akbar ta’ każijiet ta’ peritonite ġew irrapportati fil-grupp ta’ sevelamer milli fil-grupp ta’ kontroll. Pazjenti li qegħdin fuq dijalisi peritoneali għandhom jkunu monitorati mill-qrib sabiex jiġi żgurat l-użu korrett ta’ teknika asettika xierqa bl-għarfien u bil-ġestjoni fil-pront ta’ sinjali u sintomi assoċjati ma’ peritonite.

Diffikultajiet biex wieħed jibla’ u li wieħed jifga

Rapporti mhux komuni ta’ diffikultà biex persuna tibla’ l-pillola Renvela ġew irrappurtati. Ħafna minn dawn il-każijiet kienu jinvolvu pazjenti b’kundizzjonijiet komorbidi li jinkludu diffikultajiet biex wieħed jibla’ jew anormalitajiet oesofagali. Għandu jkun hemm kawtela meta Renvela jintuża f’pazjenti li jkollhom diffikultà biex jibilgħu. Għal pazjenti li għandhom storja ta’ diffikultà biex jibilgħu, wieħed għandu jikkunsidra l-użu ta’ Renvela trab għal suspensjoni orali.

Ipotajrojdiżmu

Monitoraġġ mill-qrib ta’ pazjenti b’iptajrojdiżmuli jingħataw fl-istess ħin sevelamer carbonate u levothyroxine hu rakkomandat (ara sezzjoni 4.5).

Trattament kroniku fuq tul ta’ żmien

Fi prova kliinika ta’ sena, ma dehret l-ebda evidenza ta’ akkumulazzjoni ta’ sevelamar. Madankollu l-assorbiment u l-akkumulazzjoni potenzjali ta’ sevelamer waqt trattament kroniku fit-tul (> sena) ma jistax jiġi totalment eskluż (ara sezzjoni 5.2).

Iperparatajrojdiżmu

Renvela mhix indikata għal kontroll ta’ iperparatajrojdiżmu. F’pazjenti b’ipertajrojdiżmu sekondarju Renvela għandha tintuża fi ħdan il-kuntest ta’ approċċ terapewtiku multiplu, li jista’ jinkludi l-kalċju bħala suppliment, 1,25 - dihydroxy Vitamina D3 jew wieħed mill-analogi tagħha sabiex jitnaqqas il-livelli ta’ ormon paratirojde intatt (iPTH).

Disturbi Infjammatorji Gastrointestinali

Fil-letteratura ġew irrapportati każijiet ta’ disturbi infjammatorji serji f’partijiet differenti tal-passaġġ gastrointestinali (inkluż komplikazzjonijiet serji bħal fsada, perforazzjoni, ulċerazzjoni, nekrozi, kolite,...) assoċjati mal-preżenza ta’ kristalli ta’ sevelamer. Madankollu, il-kawsalità tal-kristalli ta’ sevelamar fil- kaġun ta’ dawn id-disturbi ma ġietx murija. It-trattament b’sevelamer carbonate għandu jerġa’ jiġi evalwat f’pazjenti li jiżviluppaw sintomi gastrointestinali severi.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Dijalisi

Ma twettaq l-ebda studju ta’ interazzjoni f’pazjenti li qegħdin fuq dijalisi

Ciprofloxacin

Fi studji ta’ interazzjoni fuq voluntiera b’saħħithom, sevelamer hydrochloride, li fih l-istess porzjon attiv bħal Renvela, naqqas il-bijodisponibilità ta’ ciprofloxacin b’madwar 50% meta ngħata flimkien ma’ sevelamer hydrochloride fi studju ta’ doża waħda. Konsegwentement, Renvela m’għandhiex tittieħed fl- istess ħin ma’ ciprofloxacin.

Ciclosporin, mycophenolate mofetil u tacrolimus f’pazjenti li fuqhom sar trapjant

Livelli mnaqqsa ta’ ciclosporin, mycophenolate mofetil u tacrolimus ġew rapportati f’pazjenti li fuqhom sar trapjant meta ngħataw sevelamer hydrochloride ma dawn mingħajr konsegwenzi kliniċi (eż. riġetazzjoni tal-graft). Il-possibilità ta’ interazzjoni ma tistax tiġi eskluża u monitoraġġ mill-qrib tal-konċentrazzjonijiet tad-demm ta’ ciclosporin, mycophenolate mofetil u tacrolimus għandha tiġi kkonsidrata waqt l-użu tal-kombinazzjoni u wara li titwaqqaf.

Levothyroxine

Każijiet rari ħafna ta’ ipotajrojdiżmu ġew rapportati f’pazjenti li ngħataw wkoll sevelamer hydrochloride, li fih l-istess porzjon attiv bħal sevelamer carbonate u levothyroxine. Monitoraġġ mill-qrib tal-livelli tal-ormon li jistimula t-tirojde (TSH) hu għalhekk rakkomandat f’pazjenti li qed jirċievu sevelamer carbonate u levothyroxine.

Prodotti mediċinali kontra l-arritmija u kontra l-konvulżjonijiet

Pazjenti li qed jieħdu prodotti mediċinali antiarritmiċi għal kontroll ta’ arritmiji u prodotti mediċinali ta’ kontra l-konvulżjonijiet għal kontroll ta’ disturbi ta’ konvulżjoni kienu esklużi fil-provi kliniċi. Kawtela għandha tiġi eżerċitata meta Renvela tingħata lil pazjenti li qed jieħdu dawn il-mediċini wkoll.

Digoxin, warfarin, enalapril jew metoprolol

Fi studju ta’ interazzjoni f’voluntieri b’saħħithom, sevelamer hydrochloride, li fih l-istess porzjon attiv bħal sevelamar carbonate, ma kellux effett fuq il-bijodisponibilità ta’ digoxin, warfarina, enalapril jew metoprolol.

Inibituri tal-proton pump

Mill-esperjenza wara li l-prodott tqiegħed fis-suq, ġew irrapportati każijiet rari ħafna ta’ żieda fil-livelli tal- fosfati f’pazjenti li kienu qed jieħdu inibituri tal-proton pump flimkien ma’ sevelamer carbonate.

Bijodisponibilità

Renvela ma tiġix assorbita u tista’ taffettwa l-bijodisponibilità ta’ prodotti mediċinali oħra. Meta jingħata prodott mediċinali fejn tnaqqis fil-bijodisponibilità jista’ jkollu effett kliniku sinifikanti fuq is-sigurtà jew l-effikaċja, il-prodott mediċinali għandu jingħata tal-anqas siegħa qabel jew tliet sigħat wara Renvela, jew it-tabib għandu jikkonsidra jimmonitorja l-livelli tad-demm.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx tagħrif jew hemm tagħrif limitat dwar l-użu ta’ sevelamer f’nisa tqal. Studji fl-annimali wrew ftit tossiċità riproduttiva meta sevelamer kien amministrat lil firien f’dożi għoljin (ara sezzjoni 5.3). Sevelamer intwera li jnaqqas l-assorbiment ta’ diversi vitamini li jinkludu wkoll folic acid (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.3).

Ir-riskju potenzjali għal bniedem mhux magħruf. Renvela għandu jingħata biss lil nisa tqal jekk tassew jeħtieġuh wara li tkun saret analiżi attenta tar-riskju/benefiċċju kemm fuq l-omm u fuq il-fetu.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk sevelamer/metaboliti jiġux eliminati fil-ħalib tal-omm. Il-karatteristika li sevelamer ma jiġix assorbit tindika li sevelamer mhux probabbli li jiġi eliminat fil-ħalib tal-omm. Deċiżjoni jekk wieħed ikomplix/iwaqqafx it-treddigħ jew ikomplix/iwaqqafx it-terapija b’Renvela għandha tittieħed meta jitqies is- siwi tat-treddigħ lit-tarbija u s-siwi tat-terapija ta’ Renvela lil-mara.

Fertilità

M’hemm l-ebda dejta mill-effett ta’ sevelamer fuq il-fertilità fil-bnedmin. Studji fl-annimali wrew li sevelamer ma indebbolixxiex il-fertilità f’firien irġiel u nisa f’espożizzjonijiet li huma ekwivalenti għal doża

fil-bniedem ta’ darbtejn id-doża massima fil-prova klinika ta’ 13 g/kuljum, ibbażat fuq paragun tal-erja tas- superfiċje tal-ġisem relattiva.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Sevelamer m’għandu ebda effett jew ftit li xejn ta’ effett fuq il-kapaċità li ssuq jew tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

Ir-reazzjonijiet avversi l-aktar frekwenti li seħħew (≥ 5% ta’ pazjenti) kienu lkoll fil-klassi tas-sistema tal- organi abbinata mad-disturbi gastrointestinali. Ħafna minn dawn ir-reazzjonijiet avversi kienu minn ħfief sa moderati fl-intensità.

Lista f’forma tabulari tar-reazzjonijiet avversi

Is-sigurtà ta’ sevelamer (bħala jew carbonate jew mluħa ta’ hydrochloride) ġiet mistħarrġa f’diversi provi kliniċi li jinvolvu total ta’ 969 pazjent fuq emodijalisi b’tul ta’ trattament ta’ bejn 4 sa 50 ġimgħa, (724 pazjent ittrattat b’sevelamer hydrochloride u 245 b’sevelamer carbonate), 97 pazjent fuq dijalisi peritoneali b’tul ta’ trattament ta’ 12-il ġimgħa (kollha ttrattati b’sevelamer hydrochloride) u 128 pazjent b’mard tal- kliewi kroniku li mhumiex fuq dijalisi b’tul ta’ trattament ta’ bejn 8 u 12-il ġimgħa (79 pazjent ittrattat b’sevelamer hydrochloride u 49 b’sevelamer carbonate).

Ir-reazzjonijiet avversi li seħħew matul l-istudji kliniċi jew li ġew irrapportati b’mod spontanju mill- esperjenza wara li l-prodott tqiegħed fis-suq, huma elenkati skont il-frekwenza fit-tabella t’hawn isfel. Ir-rata ta’ rapportaġġ hi klassifikata bħala komuni ħafna (≥1/10), komuni (≥1/100, <1/10), mhux komuni (≥1/1,000, <1/100), rari (≥1/10,000, <1/1,000), rari ħafna (<1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid- data disponibbli).

Sistema tal-

Komuni Ħafna

Komuni

Rari Ħafna

Mhux Magħruf

Klassifika tal-

 

 

 

 

Organi

 

 

 

 

MedDRA

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

Sensittivit

 

sistemi immuni

 

 

à

 

 

 

 

eċċessiva*

 

Disturbi

Nawsea, remettar,

Dijarea,

 

Sadd intestinali,

gastrointestinali

uġigħ fin-naħa ta’

dispepsja,

 

ileju/sottileju,

 

fuq tal-addome,

gass, uġigħ

 

perforazzjoni tal-

 

stitikezza

addominali

 

imsaren

Disturbi fil-

 

 

 

Ħakk, raxx

ġilda u fit-

 

 

 

 

tessuti ta’ taħt

 

 

 

 

il-ġilda

 

 

 

 

*esperjenza wara li l-prodott tqiegħed fis-suq

 

 

Popolazzjoni pedjatrika

B’mod ġenerali, il-profil ta’ sigurtà għat-tfal u l-adolexxenti ( 6 sa 18-il sena ta’ età) huwa simili għall-profil ta’ sigurtà għall-adulti.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Sevelamer hydrochloride, li fih l-istess porzjon attiv bħal sevelamer carbonate, ingħata lil voluntieri normali b’saħħithom f’dożi sa 14-il gramma kuljum għal 8 ijiem mingħajr effetti mhux mixtieqa. F’pazjenti bil-mard tal-kliewi kroniku, id-doża massima medja ta’ kuljum li ġiet studjata kienet ta’ 14.4 grammi ta’ sevelamer carbonate f’doża waħda kuljum.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Trattament għal iperfosfatemja. Kodiċi ATC: V03A E02.

Renvela fiha sevelamer, polimer tal-fosfat li ma jiġix assorbit u li jingħaqad b’mod inkroċjat, ħieles minn metalli u kalċju. Sevelamer fih diversi ammini multipli separati b’karbonju wieħed fis-sinsla ta’ polimer li jiġu protonati fl-istonku. L-ammini protonati jorbtu ijoni ċċarġjati b’mod negattiv bħal fosfat djetetiku fl- imsaren. Bl-irbit ma’ fosfati fil-passaġġ gastrointestinali u t-tnaqqis fl-assorbiment, sevelamer inaqqas il-konċentrazzjoni ta’ fosforu fis-serum. Monitoraġġ regolari tal-livelli ta’ fosforu fis-serum huwa dejjem meħtieġ waqt l-għoti tal-binder tal-fosfat.

F’żewġ studji kliniċi każwali, u inkroċjati, sevelamer carbonate fl-għamliet kemm ta’ pillola u ta’ trab, meta ġew mogħtija tliet darbiet kuljum intwerew li jistgħu jkunu terapewtikament ekwivalenti għal sevelamer hydrochloride u għalhekk effettivi biex jikkontrollaw il-fosforu fis-serum f’pazjenti CKD fuq emodijalisi.

L-ewwel studju wera li l-pilloli ta’ sevelamer carbonate dożati tleit darbiet kuljum kienu ekwivalenti għal pilloli ta’ sevelamer hydrochloride ddożati tliet darbiet kuljum f’79 pazjent ta’ emodijaliżi ttrattati fuq żewġ perijodi każwali ta’ 8 ġimgħat (fosforu fis-serum medju, b’medji piżati bil-ħin ikunu ta’ 1.5 ± 0.3 mmol/l kemm għal sevelamer carbonate u sevelamer hydrochloride). It-tieni studju wera li t-trab ta’ sevelamer carbonate ddożat tliet darbiet kien ekwivalenti għal pilloli ta’ sevalamer hydrochloride ddożati tliet darbiet kuljum f’31 pazjent iperfosfatemiku (imfisser f’livelli ta’ fosforu fis-serum≥ 1.78 mmol/l) u emodijalisi fuq

żewġ perijodi ta’ trattament każwali ta’ 4 ġimgħat (foforu fis-serum medju, b’medji piżati bil-ħin ikunu ta’ 1.6 ± 0.5 mmol/l għal trab ta’ sevelamer carbonate u 1.7 ± 0.4 mmol/l għal pilloli ta’ sevelamer hydrochloride).

Fl-istudji kliniċi f’pazjenti fuq emodijalisi, sevelamer waħdu m’għandux effett konsistenti u klinikament sinifikanti fuq l-ormon paratirojde intatt fis-serum (iPTH). Madankollu, fi studju ta’ 12-il ġimgħa li kien jinvolvi pazjenti b’dijalisi peritoneali, deher tnaqqis simili għal iPTH meta mqabbla ma’ pazjenti li kienu qed jirċievu calcium acetate. F’pazjenti b’iperparatajrojdiżmu sekondarju Renvela għandha tintuża fi ħdan il-kuntest ta’ approċċ terapewtiku multiplu, li jista’ jinkludi l-kalċju bħala suppliment, 1,25 – dihydroxy Vitamina D3 jew wieħed mill-analogi tagħha sabiex jitnaqqas il-livelli ta’ ormon paratirojde intatt (iPTH).

Sevelamer intwera li jista’ jingħaqad ma’ aċidi biljari in vitro u in vivo f’mudelli sperimentali fuq l- annimali. Ir-rabta ma’ aċidi biljari b’reżini ta’ skambju ijoniku huwa metodu stabilit sew sabiex jitnaqqas il- kolesterol fid-demm. Fi provi kliniċi b’sevelamer, kemm il-kolesterol totali medju u l-kolesterol-LDL naqas bi 15-39%. It-tnaqqis fil-kolesterol ġie osservat wara ġimagħtejn ta’ trattament u jiġi mantenut bi trattament fuq tul ta’ żmien. Livelli ta’ trigliċeridi, kolesterol-HDL u albumina ma nbiddlux wara trattament b’sevelamer.

Minħabba li sevelamer jingħaqad ma’ aċidi biljari, jista’ jxekkel l-assorbiment ta’ vitamini li jinħallu fix-xaħam bħal A, D, E u K.

Sevelamer ma fihx kalċju u jnaqqas l-inċidenza ta’ episodji iperkalċemiċi meta mqabbel ma’ pazjenti li qed jieħdu binders tal-fosfat bażati fuq il-kalċju weħedhom. L-effetti ta’ sevelamer fuq il-fosforu u l-kalċju kienu ppruvati li jinżammu matul studju b’follow-up ta’ sena. Din l-informazzjoni kienet miksuba minn studji fejn intuża sevelamer hydrochloride.

Is-sigurtà u l-effettività ta’ sevelamer carbonate f’pazjenti pedjatriċi iperfosfatemiċi b’Mard Kroniku tal- Kliewi (Chronic Kidney Disease - CKD) ġie evalwat f’studju multiċentriku fejn kien hemm Perijodu ta’

Doża Fissa (Fixed Dose Period - (FDP ) ta’ ħmistax , ikkontrollat bil-plaċebo u magħmul b’mod arbitrarju segwit minn Perijodu ta’ Tittrazzjoni tad-Doża (Dose Titration Period - DTP), open-label u b’fergħa waħda. Total ta’ mitt pazjent u wieħed ( 6 sa 18-il sena b’marġni ta’ BSA ta’ 0.8 m2 sa 2.4 m2 ) ġew magħżula b’mod arbitrarju għall-istudju. Disgħa u erbgħin (49) pazjent irċevew sevelamer carbonate u 51 irċevew plaċebo waqt il-ħmistax ta’ FDP. Wara dan il-perijodu, il-pazjenti kollha rċevew sevelamer carbonate għas- 26 ġimgħa ta’ DTP. L-istudju laħaq l-għan primarju tiegħu, li fisser li Sevelamer carbonate naqqas il-fosforu fis-serum b’medja ta’ differenza fl-LS ta’ -0.90 mg/dL meta mqabbel mal-plaċebo, u l-għanijiet sekondarji ta’ effikaċja.F’pazjenti pedjatriċi b’iperfosfatemija sekondarja għal CKD, sevelamer carbonate naqqas b’mod sinifikanti l-livelli tal-fosforu fis-serum meta mqabbel ma’ plaċebo waqt ħmistax ta’ FDP. Ir-rispons fit-trattament ġie mantnut fil-pazjenti pedjatriċi li rċevew sevelamer carbonate matul is-6 xhur open-label ta’ DTP. 27% tal-pazjenti pedjatriċi laħqu l-livell ta’ fosforu fis-serum xieraq għall-età tagħhom fl-aħħar tat- trattament. Dawn il-figuri kienu 23% u 15% fis-sottogrupp ta’ pazjenti fuq emodijalisi u dijalisi peritoneali, rispettivament. Matul il-ħmistax ta’ FDP it-trattament fir-rispons ma kienx affettwat mill-erja tas-superfiċje tal-ġisem (BSA-body surface area), madankollu b’kuntrast, ma ġie osservat ebda rispons fit-trattament f’pazjenti pedjatrici li kellhom livelli ta’ kwalifikazzjoni ta’ fosforu ta’ <7.0 mg/dL. Il-parti l-kbira tal-AEs irrapportati bħala relatati jew li jistgħu jkunu relatata ma’ sevelamer carbonate kienu tat-tip gastrointestinali. Waqt l-istudju, ma ġew identifikati ebda riskji ġodda jew sinjali ta’ sigurtà bl-użu ta’ sevelamer carbonate.

5.2Tagħtif farmakokinetiku

Ma sarux studji farmakokinetiċi b’sevelamer carbonate. Sevelamer hydrochloride, li fih l-istess porzjon attiv bħal sevelamer carbonate, ma jiġix assorbit fil-passaġġ gastrointestinali, kif ikkonfermat fl-istudju ta’ assorbiment f’voluntieri b’saħħithom.

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni b’sevelamer fuq is-sistema riproduttiva u l-iżvilupp, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Studji ta’ karċinoġeniċità b’sevelamer hydrochloride li jittieħed mill-ħalq saru fuq ġrieden (dożi sa 9 g/kg/jum) u firien (0.3, 1, jew 3 g/kg/jum). Kien hemm inċidenza ogħla ta’ papilloma fiċ-ċelluli

transizzjonali tal-bużżieqa awrinarja fil-firien irġiel tal-grupp b’doża għolja (doża ekwivalenti għal bniedem d-doppju d-doża massima fil-prova klinka ta’ 14.4 g). Ma kienx hemm żieda fl-inċidenza ta’ tumuri osservati fil-ġrieden (doża ekwivalenti għal bniedem 3 darbiet id-doża massima fil-prova klinika).

F’test ċitoġeniku f’mammiferi b’attivazzjoni metabolika in vitro, sevelamer hydrochloride kkaġuna żieda statistikament sinifikanti fl-għadd ta’ aberrazzjonijiet strutturali tal-kromosomi. Sevelamer hydrochloride ma kienx mutaġeniku fl-assaġġ ta’ mutazzjoni batterika ta’ Ames.

Fil-firien u l-klieb, sevelamer naqqas l-assorbiment ta’ vitamini li jinħallu fix-xaħam D, E u K (fatturi tal-koagulazzjoni), u folic acid.

Żbilanċi fl-ossifikazzjoni skeletrika kienu osservati f’diversi lokazzjonijiet fil-feti u fil-firien nisa li kienu dożati b’sevelamer f’dożi intermedji u għoljin (doża ekwivalenti għal bniedem inqas mid-doża massima fil- prova klinika ta’ 14.4 g). L-effetti jistgħu jkunu sekondarji għal żbilanċ ta’ vitamina D.

Fi fniek tqal li ngħataw dożi orali ta’ sevelamer hydrochloride b’gavage waqt l-organoġenisi, żieda fl-assorbimenti mill-ġdid seħħet fil-grupp li ngħata doża għolja (doża ekwivelenti tal-bniedem id-doppju tad-doża massima fil-prova klinika).

Sevelamer hydrochloride ma xekkilx il-fertilità ta’ firien irġiel jew nisa fl-istudju ta’ għoti djetetiku meta nisa kienu trattati għal 14-il jum qabel ma tgħamru tul it-tqala u l-irġiel kienu trattati għal 28 jum qabel ma

tgħamru. L-ogħla doża f’dan l-istudju kien ta’ 4.5 g/kg/jum (doża ekwivalenti tal-bniedem darbtejn id-doża massima fil-prova klinika ta’ 13 g/kuljum ibbażat fuq paragun tal-erja tas-superfiċje tal-ġisem relattiva).

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Il-qalba tal-pillola:

Microcrystalline cellulose

Sodium chloride

Zinc stearate

Il-kisi tal-pillola:

Hypromellose (E464)

Diacetylated monoglycerides

Linka tal-istampar:

Iron oxide black (E172)

Propylene glycol

Isopropyl alcohol

Hypromellose (E464)

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Żomm il-flixkun magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdità.

Din il-mediċina m’għandhiex bżonn ħażna speċjali minħabba temperatura

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Fliexken HDPE b’għatu tal-polypropylene u b’folja siġillata indotta.

Kull flixkun fih 30 pillola jew 180 pillola.

Pakketti ta’ 30 jew 180 pillola u multipack li fih 180 (6 fliexken ta’ 30) pillola.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

L-Olanda

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/521/001

EU/1/09/521/002

EU/1/09/521/003

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 10 ta’ Ġunju, 2009

Data tal-aħħar tiġdid: 21 ta’ Marzu 2014

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Renvela 1.6 g trab għal suspensjoni orali.

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull qartas fih 1.6 g sevelamer carbonate.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab għal suspensjoni orali.

Trab safrani ċar.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Renvela hi indikata għal kontroll ta’ iperfosfatemja f’pazjenti adulti b’mard tal-kliewi kroniku li qegħdin jirċievu emodijalisi jew dijalisi peritoneali.

Renvela hi indikata wkoll għal kontroll ta’ iperfosfatemja f’pazjenti adulti b’mard tal-kliewi kroniku mhux fuq dijalisi b’livell ta’ fosoforu fis-serum ta’ > 1.78 mmol/l.

Renvela huwa indikat għall-kontroll ta’ iperfosfatemija f’pazjenti pedjatriċi (>6 snin ta’ età u Erja tas- Superfiċje tal-Ġisem (Body Surface Area- BSA) ta’ >0.75 m2) b’mard kroniku tal-kliewi.

Renvela għandha tintuża fi ħdan kuntest ta’ metodu terapewtiku multiplu, li jista’ jinkludi supplimenti tal-kalċju, 1,25 – dihydroxy Vitamin D3 jew wieħed mill-analogi tiegħu biex jikkontrollaw l-iżvilupp tal- mard ta’ l-għadam renali.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Doża tal-bidu

Adulti

Id-doża rakkomandata tal-bidu ta’ sevelamer carbonate għall-adulti hi ta’ 2.4 g jew 4.8 g kuljum skont il-

ħtiġijiet kliniċi u l-livell ta’ fosforu fis-serum. It-trab Renvela għal suspensjoni orali għandu jittieħed tliet darbiet kuljum mal-ikel.

Livell ta’ fosforu fis-serum f’pazjenti

 

Doża totali ta’ kuljum ta’ sevelamer carbonate li

 

 

trid tittieħed fuq 3 ikliet kuljum

1.78 – 2.42 mmol/l (5.5 – 7.5 mg/dl)

 

2.4 g*

> 2.42 mmol/l (> 7.5 mg/dl)

 

4.8 g*

* Tittrazzjoni sussegwenti aġġunta kont l-istruzzjonijiet

 

Tfal/adolexxenti (>6 snin ta’ età u erja tas-superfiċje tal-ġisem (BSA) ta’ >0.75m2)

Id-doża rakkomandata tal-bidu ta’ sevelamer carbonate għat-tfal hi bejn 2.4 g u 4.8 g kuljum skont il- kategorija ta’ erja tas-superfiċje tal-ġisem (BSA) tal-pazjentper. Renvela jrid jittieħed tliet darbiet kuljum mal-ikel jew ikel ħafif.

BSA (m2)

Id-doża totali fil-ġurnata ta’ sevelamer

carbonate li jrid jittieħed ma’ 3 ikliet/ikliet ħfief

 

kuljum

>0.75 to <1.2

2.4 g**

>1.2

4.8 g**

**Flimkien ma’ tittrazzjoni sussegwenti skont l-istruzzjonijiet

Għal pazjenti li qabel kienu fuq binders tal-fosfat (sevelamer hydrochloride jew bażati fuq kalċju), Renvela għandha tingħata fuq bażi ta’ gramma għal gramma b’monitoraġġ tal-livelli tal-fosoforu sabiex jiġi żgurat li jingħataw l-aqwa dożaġġi kuljum.

Tittrazzjoni u Manteniment

*Adulti

Għal pazjenti adulti, il-livelli ta’ fosforu fis-serum għandhom jiġu monitorati u d-doża ta’ sevelamer carbonate tiġi ttittrata b’żidiet ta’ 0.8 g tliet darbiet kuljum (2.4 g/jum) kull 2-4 ġimgħat sakemm jintlaħaq livell aċċettabbli ta’ fosforu fis-serum, b’monitoraġġ regolari wara dan.

Fil-prattika klinika, it-trattament għandu jkun kontinwu msejjes fuq il-bżonn li l-livell ta’ fosforu fis-serum jiġi kkontrollat u bid-doża adulta ta’ kuljum mistennija tkun fil-medja ta’ madwar 6 g kuljum.

**Tfal u adolexxenti (>6 snin ta’ età u erja tas-superfiċje tal-ġisem (BSA) ta’ >0.75m2)

Għal pazjenti pedjatriċi , il-livelli ta’ fosforu fis-serum għandhom jiġu monitorati u d-doża ta’ sevelamer carbonate tiġi ttittrata b’żidiet skont il-BSA tal-pazjent, tliet darbiet kuljum kull ħmistax sa 4 ġimgħat sakemm jintlaħaq livell aċċettabbli ta’ fosforu fis-serum, b’monitoraġġ regolari wara dan.

Dożaġġ pedjatriku skont l-erja tas-superfiċje tal-ġisem (BSA) (m2)

BSA (m2)

Id-doża tal-bidu

Żidiet/tnaqqis fit-tittrazzjoni

>0.75 to <1.2

0.8 g tliet darbiet kuljum

Ittitra ’l fuq/’l isfel b’0.4 g

tliet darbiet kuljum

 

 

>1.2

1.6 g tliet darbiet kuljum

Ittitra ’l fuq/’l isfel b’0.8 g

tliet darbiet kuljum

 

 

Pazjenti li qed jieħdu Renvela għandhom joqgħodu għad-dieti preskritti lilhom.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Renvela ma ġewx determinati s’issa fi tfal taħt is-6 snin jew fit-tfal b’BSA inqas minn 0.75 m2.

Għal pazjenti pedjatriċi b’BSA (m2) <1.2 għandha tingħata s-suspensjoni orali peress li l-formulazzjonijiet tal-pilloli ma ġewx ittestjati f’din il-popolazzjoni u għalhekk mhumiex adatti għal din il-popolazzjoni.

Metodu ta’ kif għandu jingħata Għall-użu orali

Kull qartas ta’ 1.6 g ta’ trab għandu jiġi maħlul f’40 mL ilma qabel ma jingħata (ara sezzjoni 6.6). Is- suspensjoni għandha tittieħed fi żmien 30 minuta minn wara li tiġi ppreparata. Renvela għandu jittieħed mal- ikel u mhux fuq stonku vojt.

Sabiex tinkiseb id-doża korretta, qartas ta’ 1.6 g ta’ trab ta’ Renvela jista’ jinqasam. It-trab ta’ Renvela jista’ jitkejjel permezz tal-volum (mL) bl-użu ta’ pala ta’ miżura jew kuċċarina ta’ miżura. Aktar istruzzjonijiet huma ddettaljati fil-Fuljett ta’ Tagħrif.

Sevelamer carbonate dose (g)

Volum (mL)

0.4 g (400 mg)

1.0 mL

0.8 g (800 mg)

2.0 mL

1.2 g (1200 mg)

3.0 mL

1.6 g (1600 mg)

4.0 mL

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

Ipofosfatemja

Sadd fl-imsaren.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Renvela ma ġewx determinati s’issa f’pazjenti adulti b’mard tal-kliewi kroniku li mhumiex fuq dijalisi b’livell ta; fosforu fis-serum < 1.78 mmol/l. Għalhekk, attwalment Renvela mhux rakkomandat għal użu f’dawn il-pazjenti.

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Renvela ma ġewx stabbiliti f’pazjenti bid-disturbi li ġejjin:

disfaġja

disturbi biex tibla’

disturbi ta’ motilità gastrointestinali severi li jinkludu gastroparesi mhux ittrattata, iż-żamma tal- kontenut gastriku u caqlieq irregolari tal-imsaren

mard infjammatorju attiv tal-imsaren

intervent kirurġiku tal-passaġġ gastrointestinali maġġuri

Għalhekk kawtela għandha tiġi eżerċitata meta Renvela tintuża f’dawn il-pazjenti.

Sadd intestinali u ileju/sottileju

F’każijiet rari ħafna, sadd intestinali u ileju/sottileju ġie osservat f’pazjenti waqt it-trattament b’sevelamer hydrochloride (kapsuli/pilloli), li fih hemm l-istess porzjon attiv bħal sevelamer carbonate. L-istitikezza tista’ tkun sintomu ta’ qabel. Pazjenti li huma stitiċi għandhom ikunu monitorati b’attenzjoni waqt li jkunu qed jiġu ttrattati b’Renvela. It-trattament b’Renvela għandu jiġi valutat mill-ġdid f’pazjenti li jiżviluppaw stitikezza severa jew sintomi gastrointestinali severi oħra.

Għal vitamini li jinħallu fix-xaħam

Pazjenti b’mard tal-kliewi kroniku jistgħu jiżviluppaw livelli baxxi ta’ vitamini li jinħallu fix-xaħam A, D, E u K skont it-teħid djetetiku u s-severità tal-marda tagħhom. Ma jistax jiġi eskluż jekk Renvela tingħaqadx ma’ vitamini li jinħallu fix-xaħam li jinsab fl-ikel diġerit. F’pazjenti li ma jieħdux vitamini supplimentali, imma li qegħdin fuq sevelamer, l-istat tal-vitamini A, D, E u K fis-serum għandu jiġi analizzat regolarment. Huwa rakkomandat li jingħataw supplimenti tal-vitamini jekk meħtieġ. Huwa rakkomandat li pazjenti b’mard tal-kliewi kroniku li mhumiex fuq dijalisi jingħataw supplimenti tal-vitamina D (madwar 400 IU ta’ vitamina D nattiva kuljum) li jistgħu jittieħdu minn taħlita ta’ multivitamini apparti d-doża ta’ Renvela li tingħata. Għal pazjenti b’dijalisi peritoneali monitoraġġ addizzjonali ta’ vitamini li jinħallu fix-xaħam u tal- folic acid hu rakkomandat, peress li l-livelli ta’ vitamina A, D, E u K ma kienux mkejla fi studju kliniku f’dawn il-pazjenti.

Żbilanċ ta’ folate

Attwalment għad mhemmx tagħrif biżżejjed sabiex tiġi eskluża l-possibilità ta’ żbilanċ ta’ folate waqt trattament fit-tul b’Renvela.

Ipokalċemija/iperkalċemija

Il-pazjenti b’mard tal-kliewi kroniku jistgħu jiżviluppaw ipokalċemija jew iperkalċemija. Renvela ma fiha ebda kalċju. Għalhekk, il-livelli ta’ kalċju fis-serum għandhom jiġu monitorati f’intervalli regolari u kalċju elementali għandu jingħata bħala supplement jekk meħtieġ.

Aċidosi metabolika

Pazjenti b’mard tal-kliewi kroniku huma predisposti li jistgħu jiżviluppaw aċidosi metabolika. Għalhekk, bħala parti minn prattika klinika tajba, monitoraġġ tal-livelli ta’ bikarbonat fis-serum huwa rakkomandat.

Peritonite

Pazjenti fuq dijalisi huma suġġetti għal ċertu riskji ta’ infezzjonijiet li huma speċifiċi minħabba l-modalità ta’ dijalisi. Il-peritonite hija kumplikazzjoni magħrufa f’pazjenti li qed jirċievu dijalisi peritoneali u fi studju kliniku b’sevelamer hydrochloride, għadd akbar ta’ każijiet ta’ peritonite ġew irrapportati fil-grupp ta’ sevelamer milli fil-grupp ta’ kontroll. Pazjenti li qegħdin fuq dijalisi peritoneali għandhom jkunu monitorati mill-qrib sabiex jiġi żgurat l-użu korrett ta’ teknika asettika xierqa bl-għarfien u bil-ġestjoni fil-pront ta’ sinjali u sintomi assoċjati ma’ peritonite.

Diffikultajiet biex wieħed jibla’ u li wieħed jifga

Rapporti mhux komuni ta’ diffikultà biex persuna tibla’ l-pillola Renvela ġew irrappurtati. Ħafna minn dawn il-każijiet kienu jinvolvu pazjenti b’kundizzjonijiet komorbidi li jinkludu diffikultajiet biex wieħed jibla’ jew anormalitajiet oesofagali. Għandu jkun hemm kawtela meta Renvela jintuża f’pazjenti li jkollhom diffikultà biex jibilgħu. Għal pazjenti li għandhom storja ta’ diffikultà biex jibilgħu, wieħed għandu jikkunsidra l-użu ta’ Renvela trab għal suspensjoni orali.

Ipotajrojdiżmu

Monitoraġġ mill-qrib ta’ pazjenti b’iptajrojdiżmuli jingħataw fl-istess ħin sevelamer carbonate u levothyroxine hu rakkomandat (ara sezzjoni 4.5).

Trattament kroniku fuq tul ta’ żmien

Fi prova kliinika ta’ sena, ma dehret l-ebda evidenza ta’ akkumulazzjoni ta’ sevelamar. Madankollu l-assorbiment u l-akkumulazzjoni potenzjali ta’ sevelamer waqt trattament kroniku fit-tul (> sena) ma jistax jiġi totalment eskluż (ara sezzjoni 5.2).

Iperparatajrojdiżmu

Renvela mhix indikata għal kontroll ta’ iperparatajrojdiżmu. F’pazjenti b’ipertajrojdiżmu sekondarju Renvela għandha tintuża fi ħdan il-kuntest ta’ approċċ terapewtiku multiplu, li jista’ jinkludi l-kalċju bħala suppliment, 1,25 - dihydroxy Vitamina D3 jew wieħed mill-analogi tagħha sabiex jitnaqqas il-livelli ta’ ormon paratirojde intatt (iPTH).

Disturbi Infjammatorji Gastrointestinali

Fil-letteratura ġew irrapportati każijiet ta’ disturbi infjammatorji serji f’partijiet differenti tal-passaġġ gastrointestinali (inkluż komplikazzjonijiet serji bħal fsada, perforazzjoni, ulċerazzjoni, nekrozi, kolite,...) assoċjati mal-preżenza ta’ kristalli ta’ sevelamer. Madankollu, il-kawsalità tal-kristalli ta’ sevelamar fil- kaġun ta’ dawn id-disturbi ma ġietx murija. It-trattament b’sevelamer carbonate għandu jerġa’ jiġi evalwat f’pazjenti li jiżviluppaw sintomi gastrointestinali severi.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Dijalisi

Ma twettaq l-ebda studju ta’ interazzjoni f’pazjenti li qegħdin fuq dijalisi

Ciprofloxacin

Fi studji ta’ interazzjoni fuq voluntiera b’saħħithom, sevelamer hydrochloride, li fih l-istess porzjon attiv bħal Renvela, naqqas il-bijodisponibilità ta’ ciprofloxacin b’madwar 50% meta ngħata flimkien ma’ sevelamer hydrochloride fi studju ta’ doża waħda. Konsegwentement, Renvela m’għandhiex tittieħed fl- istess ħin ma’ ciprofloxacin.

Ciclosporin, mycophenolate mofetil u tacrolimus f’pazjenti li fuqhom sar trapjant

Livelli mnaqqsa ta’ ciclosporin, mycophenolate mofetil u tacrolimus ġew rapportati f’pazjenti li fuqhom sar trapjant meta ngħataw sevelamer hydrochloride ma dawn mingħajr konsegwenzi kliniċi (eż. riġetazzjoni tal-graft). Il-possibilità ta’ interazzjoni ma tistax tiġi eskluża u monitoraġġ mill-qrib tal-konċentrazzjonijiet

tad-demm ta’ ciclosporin, mycophenolate mofetil u tacrolimus għandha tiġi kkonsidrata waqt l-użu tal-kombinazzjoni u wara li titwaqqaf.

Levothyroxine

Każijiet rari ħafna ta’ ipotajrojdiżmu ġew rapportati f’pazjenti li ngħataw wkoll sevelamer hydrochloride, li fih l-istess porzjon attiv bħal sevelamer carbonate u levothyroxine. Monitoraġġ mill-qrib tal-livelli tal-ormon li jistimula t-tirojde (TSH) hu għalhekk rakkomandat f’pazjenti li qed jirċievu sevelamer carbonate u levothyroxine.

Prodotti mediċinali kontra l-arritmija u kontra l-konvulżjonijiet

Pazjenti li qed jieħdu prodotti mediċinali antiarritmiċi għal kontroll ta’ arritmiji u prodotti mediċinali ta’ kontra l-konvulżjonijiet għal kontroll ta’ disturbi ta’ konvulżjoni kienu esklużi fil-provi kliniċi. Kawtela għandha tiġi eżerċitata meta Renvela tingħata lil pazjenti li qed jieħdu dawn il-mediċini wkoll.

Digoxin, warfarin, enalapril jew metoprolol

Fi studju ta’ interazzjoni f’voluntieri b’saħħithom, sevelamer hydrochloride, li fih l-istess porzjon attiv bħal sevelamar carbonate, ma kellux effett fuq il-bijodisponibilità ta’ digoxin, warfarina, enalapril jew metoprolol.

Inibituri tal-proton pump

Mill-esperjenza wara li l-prodott tqiegħed fis-suq, ġew irrapportati każijiet rari ħafna ta’ żieda fil-livelli tal- fosfati f’pazjenti li kienu qed jieħdu inibituri tal-proton pump flimkien ma’ sevelamer carbonate.

Bijodisponibilità

Renvela ma tiġix assorbita u tista’ taffettwa l-bijodisponibilità ta’ prodotti mediċinali oħra. Meta jingħata prodott mediċinali fejn tnaqqis fil-bijodisponibilità jista’ jkollu effett kliniku sinifikanti fuq is-sigurtà jew l-effikaċja, il-prodott mediċinali għandu jingħata tal-anqas siegħa qabel jew tliet sigħat wara Renvela, jew it-tabib għandu jikkonsidra jimmonitorja l-livelli tad-demm.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx tagħrif jew hemm tagħrif limitat dwar l-użu ta’ sevelamer f’nisa tqal. Studji fl-annimali wrew ftit tossiċità riproduttiva meta sevelamer kien amministrat lil firien f’dożi għoljin (ara sezzjoni 5.3). Sevelamer intwera li jnaqqas l-assorbiment ta’ diversi vitamini li jinkludu wkoll folic acid (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.3).

Ir-riskju potenzjali għal bniedem mhux magħruf. Renvela għandu jingħata biss lil nisa tqal jekk tassew jeħtieġuh wara li tkun saret analiżi attenta tar-riskju/benefiċċju kemm fuq l-omm u fuq il-fetu.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk sevelamer/metaboliti jiġux eliminati fil-ħalib tal-omm. Il-karatteristika li sevelamer ma jiġix assorbit tindika li sevelamer mhux probabbli li jiġi eliminat fil-ħalib tal-omm. Deċiżjoni jekk wieħed ikomplix/iwaqqafx it-treddigħ jew ikomplix/iwaqqafx it-terapija b’Renvela għandha tittieħed meta jitqies is- siwi tat-treddigħ lit-tarbija u s-siwi tat-terapija ta’ Renvela lil-mara.

Fertilità

M’hemm l-ebda dejta mill-effett ta’ sevelamer fuq il-fertilità fil-bnedmin. Studji fl-annimali wrew li sevelamer ma indebbolixxiex il-fertilità f’firien irġiel u nisa f’espożizzjonijiet li huma ekwivalenti għal doża fil-bniedem ta’ darbtejn id-doża massima fil-prova klinika ta’ 13 g/kuljum, ibbażat fuq paragun tal-erja tas- superfiċje tal-ġisem relattiva.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Sevelamer m’għandu ebda effett jew ftit li xejn ta’ effett fuq il-kapaċità li ssuq jew tħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

Ir-reazzjonijiet avversi l-aktar frekwenti li seħħew (≥ 5% ta’ pazjenti) kienu lkoll fil-klassi tas-sistema tal- organi abbinata mad-disturbi gastrointestinali. Ħafna minn dawn ir-reazzjonijiet avversi kienu minn ħfief sa moderati fl-intensità.

Lista f’forma tabulari tar-reazzjonijiet avversi

Is-sigurtà ta’ sevelamer (bħala jew carbonate jew mluħa ta’ hydrochloride) ġiet mistħarrġa f’diversi provi kliniċi li jinvolvu total ta’ 969 pazjent fuq emodijalisi b’tul ta’ trattament ta’ bejn 4 sa 50 ġimgħa, (724 pazjent ittrattat b’sevelamer hydrochloride u 245 b’sevelamer carbonate), 97 pazjent fuq dijalisi peritoneali b’tul ta’ trattament ta’ 12-il ġimgħa (kollha ttrattati b’sevelamer hydrochloride) u 128 pazjent b’mard tal- kliewi kroniku li mhumiex fuq dijalisi b’tul ta’ trattament ta’ bejn 8 u 12-il ġimgħa (79 pazjent ittrattat b’sevelamer hydrochloride u 49 b’sevelamer carbonate).

Ir-reazzjonijiet avversi li seħħew matul l-istudji kliniċi jew li ġew irrapportati b’mod spontanju mill- esperjenza wara li l-prodott tqiegħed fis-suq, huma elenkati skont il-frekwenza fit-tabella t’hawn isfel. Ir-rata ta’ rapportaġġ hi klassifikata bħala komuni ħafna (≥1/10), komuni (≥1/100, <1/10), mhux komuni (≥1/1,000, <1/100), rari (≥1/10,000, <1/1,000), rari ħafna (<1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid- data disponibbli).

Sistema tal-

Komuni Ħafna

Komuni

Rari Ħafna

Mhux Magħruf

Klassifika tal-

 

 

 

 

Organi

 

 

 

 

MedDRA

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

Sensittivit

 

sistemi immuni

 

 

à

 

 

 

 

eċċessiva*

 

Disturbi

Nawsea, remettar,

Dijarea,

 

Sadd intestinali,

gastrointestinali

uġigħ fin-naħa ta’

dispepsja,

 

ileju/sottileju,

 

fuq tal-addome,

gass, uġigħ

 

perforazzjoni tal-

 

stitikezza

addominali

 

imsaren

Disturbi fil-

 

 

 

Ħakk, raxx

ġilda u fit-

 

 

 

 

tessuti ta’ taħt

 

 

 

 

il-ġilda

 

 

 

 

*esperjenza wara li l-prodott tqiegħed fis-suq

 

 

Popolazzjoni pedjatrika

B’mod ġenerali, il-profil ta’ sigurtà għat-tfal u l-adolexxenti (6 sa 18-il sena ta’ età) huwa simili għall-profil ta’ sigurtà tal-adulti.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Sevelamer hydrochloride, li fih l-istess porzjon attiv bħal sevelamer carbonate, ingħata lil voluntieri normali b’saħħithom f’dożi sa 14-il gramma kuljum għal 8 ijiem mingħajr effetti mhux mixtieqa. F’pazjenti bil-mard tal-kliewi kroniku, id-doża massima medja ta’ kuljum li ġiet studjata kienet ta’ 14.4 grammi ta’ sevelamer carbonate f’doża waħda kuljum.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Trattament ta’ iperfosfataemja. Kodiċi ATC: V03A E02.

Renvela fiha sevelamer, polimer tal-fosfat li ma jiġix assorbit u li jingħaqad b’mod inkroċjat, ħieles minn metalli u kalċju. Sevelamer fih diversi ammini multipli separati b’karbonju wieħed fis-sinsla ta’ polimer li jiġu protonati fl-istonku. L-ammini protonati jorbtu ijoni ċċarġjati b’mod negattiv bħal fosfat djetetiku fl- imsaren. Bl-irbit ma’ fosfati fil-passaġġ gastrointestinali u t-tnaqqis fl-assorbiment, sevelamer inaqqas il-konċentrazzjoni ta’ fosforu fis-serum. Monitoraġġ regolari tal-livelli ta’ fosforu fis-serum huwa dejjem meħtieġ waqt l-għoti tal-binder tal-fosfat.

F’żewġ studji kliniċi każwali, u inkroċjati, sevelamer carbonate fl-għamliet kemm ta’ pillola u ta’ trab, meta ġew mogħtija tliet darbiet kuljum intwerew li jistgħu jkunu terapewtikament ekwivalenti għal sevelamer hydrochloride u għalhekk effettivi biex jikkontrollaw il-fosforu fis-serum f’pazjenti CKD fuq emodijalisi.

L-ewwel studju wera li l-pilloli ta’ sevelamer carbonate dożati tleit darbiet kuljum kienu ekwivalenti għal pilloli ta’ sevelamer hydrochloride ddożati tliet darbiet kuljum f’79 pazjent ta’ emodijaliżi ttrattati fuq żewġ perijodi każwali ta’ 8 ġimgħat (fosforu fis-serum medju, b’medji piżati bil-ħin ikunu ta’ 1.5 ± 0.3 mmol/l kemm għal sevelamer carbonate u sevelamer hydrochloride). It-tieni studju wera li t-trab ta’ sevelamer carbonate ddożat tliet darbiet kien ekwivalenti għal pilloli ta’ sevalamer hydrochloride ddożati tliet darbiet kuljum f’31 pazjent iperfosfatemiku (imfisser f’livelli ta’ fosforu fis-serum≥ 1.78 mmol/l) u emodijalisi fuq

żewġ perijodi ta’ trattament każwali ta’ 4 ġimgħat (foforu fis-serum medju, b’medji piżati bil-ħin ikunu ta’ 1.6 ± 0.5 mmol/l għal trab ta’ sevelamer carbonate u 1.7 ± 0.4 mmol/l għal pilloli ta’ sevelamer hydrochloride).

Fl-istudji kliniċi f’pazjenti fuq emodijalisi, sevelamer waħdu m’għandux effett konsistenti u klinikament sinifikanti fuq l-ormon paratirojde intatt fis-serum (iPTH). Madankollu, fi studju ta’ 12-il ġimgħa li kien jinvolvi pazjenti b’dijalisi peritoneali, deher tnaqqis simili għal iPTH meta mqabbel ma’ pazjenti li kienu qed jirċievu calcium acetate. F’pazjenti b’iperparatajrojdiżmu sekondarju Renvela għandha tintuża fi ħdan il-kuntest ta’ approċċ terapewtiku multiplu, li jista’ jinkludi l-kalċju bħala suppliment, 1,25 – dihydroxy Vitamina D3 jew wieħed mill-analogi tagħha sabiex jitnaqqas l-livell ta’ ormon paratirojde intatt (iPTH).

Sevelamer intwera li jista’ jingħaqad ma’ aċidi biljari in vitro u in vivo f’mudelli sperimentali fuq l- annimali. Ir-rabta ma’ aċidi biljari b’reżini ta’ skambju ijoniku huwa metodu stabbilit sew sabiex jitnaqqas il-kolesterol fid-demm. Fi provi kliniċi ta’ sevelamer, kemm il-kolesterol totali medju u l-kolesterol-LDL naqas bi 15-39%. It-tnaqqis fil-kolesterol ġie osservat wara ġimagħtejn ta’ trattament u jiġi mantenut bi trattament fuq tul ta’ żmien. Livelli ta’ trigliċeridi, kolesterol-HDL u albumina ma nbiddlux wara trattament b’sevelamer.

Minħabba li sevelamer jingħaqad ma’ aċidi biljari, jista’ jxekkel l-assorbiment ta’ vitamini li jinħallu fix-xaħam bħal A, D, E u K.

Sevelamer ma fihx kalċju u jnaqqas l-inċidenza ta’ episodji iperkalċemiċi meta mqabbel ma’ pazjenti li qed jieħdu binders tal-fosfat bażati fuq il-kalċju weħedhom. L-effetti ta’ sevelamer fuq il-fosforu u l-kalċju kienu ppruvati li jinżammu matul studju b’follow-up ta’ sena. Din l-informazzjoni kienet miksuba minn studji fejn intuża sevelamer hydrochloride.

Is-sigurtà u l-effettività ta’ sevelamer carbonate f’pazjenti pedjatriċi iperfosfatemiċi b’Mard Kroniku tal- Kliewi (Chronic Kidney Disease - CKD) ġie evalwat f’studju multiċentriku fejn kien hemm Perijodu ta’ Doża Fissa (Fixed Dose Period - (FDP ) ta’ ħmistax , ikkontrollat bil-plaċebo u magħmul b’mod arbitrarju segwit minn Perijodu ta’ Tittrazzjoni tad-Doża (Dose Titration Period - DTP), open-label u b’fergħa waħda. Total ta’ mitt pazjent u wieħed ( 6 sa 18-il sena b’marġni ta’ BSA ta’ 0.8 m2 sa 2.4 m2 ) ġew magħżula b’mod arbitrarju għall-istudju. Disgħa u erbgħin (49) pazjent irċevew sevelamer carbonate u 51 irċevew plaċebo waqt il-ħmistax ta’ FDP. Wara dan il-perijodu, il-pazjenti kollha rċevew sevelamer carbonate għas-

26 ġimgħa ta’ DTP. L-istudju laħaq l-għan primarju tiegħu, li fisser li Sevelamer carbonate naqqas il-fosforu fis-serum b’medja ta’ differenza fl-LS ta’ -0.90 mg/dL meta mqabbel mal-plaċebo, u l-għanijiet sekondarji ta’ effikaċja.F’pazjenti pedjatriċi b’iperfosfatemija sekondarja għal CKD, sevelamer carbonate naqqas b’mod sinifikanti l-livelli tal-fosforu fis-serum meta mqabbel ma’ plaċebo waqt ħmistax ta’ FDP. Ir-rispons fit-trattament ġie mantnut fil-pazjenti pedjatriċi li rċevew sevelamer carbonate matul is-6 xhur open-label ta’ DTP. 27% tal-pazjenti pedjatriċi laħqu l-livell ta’ fosforu fis-serum xieraq għall-età tagħhom fl-aħħar tat- trattament. Dawn il-figuri kienu 23% u 15% fis-sottogrupp ta’ pazjenti fuq emodijalisi u dijalisi peritoneali, rispettivament. Matul il-ħmistax ta’ FDP it-trattament fir-rispons ma kienx affettwat mill-erja tas-superfiċje tal-ġisem (BSA-body surface area), madankollu b’kuntrast, ma ġie osservat ebda rispons fit-trattament f’pazjenti pedjatrici li kellhom livelli ta’ kwalifikazzjoni ta’ fosforu ta’ <7.0 mg/dL. Il-parti l-kbira tal-AEs irrapportati bħala relatati jew li jistgħu jkunu relatata ma’ sevelamer carbonate kienu tat-tip gastrointestinali. Waqt l-istudju, ma ġew identifikati ebda riskji ġodda jew sinjali ta’ sigurtà bl-użu ta’ sevelamer carbonate.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Ma sarux studji farmakokinetiċi b’sevelamer carbonate. Sevelamer hydrochloride, li fih l-istess porzjon attiv bħal sevelamer carbonate, ma jiġix assorbit fil-passaġġ gastrointestinali, kif ikkonfermat fl-istudju ta’ assorbiment b’voluntieri b’saħħithom.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni b’sevelamer fuq is-sistema riproduttiva u l-iżvilupp, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Studji ta’ karċinoġeniċità b’sevelamer hydrochloride orali saru fuq ġrieden (dożi sa 9 g/kg/jum) u firien (0.3, 1, jew 3 g/kg/jum). Kien hemm inċidenza ogħla ta’ papilloma fiċ-ċelluli transizzjonali tal-bużżieqa awrinarja fil-firien irġiel tal-grupp b’doża għolja (doża ekwivalenti għal bniedem d-doppju d-doża massima fil-prova klinka ta’ 14.4 g). Ma kienx hemm żieda fl-inċidenza ta’ tumuri osservati fil-ġrieden (doża ekwivalenti għal bniedem 3 darbiet id-doża massima fil-prova klinika).

F’test ċitoġeniku f’mammiferi b’attivazzjoni metabolika in vitro, sevelamer hydrochloride kkaġuna żieda statistikament sinifikanti fl-għadd ta’ aberrazzjonijiet strutturali tal-kromosomi. Sevelamer hydrochloride ma kienx mutaġeniku fl-assaġġ ta’ mutazzjoni batterika ta’ Ames.

Fil-firien u l-klieb, sevelamer naqqas l-assorbiment ta’ vitamini li jinħallu fix-xaħam D, E u K (fatturi tal-koagulazzjoni), u folic acid.

Żbilanċi fl-ossifikazzjoni skeletrika kienu osservati f’diversi lokazzjonijiet fil-feti u fil-firien nisa li kienu dożati b’sevelamer f’dożi intermedji u għoljin (doża ekwivalenti tal-bniedem inqas mid-doża massima fil- prova klinika ta’ 14.4 g). L-effetti jistgħu jkunu sekondarji għal żbilanċ ta’ vitamina D.

Fi fniek tqal li ngħataw dożi orali ta’ sevelamer hydrochloride b’gavage waqt l-organoġenisi, żieda fl-assorbimenti mill-ġdid seħħet fil-grupp li ngħata doża għolja (doża ekwivelenti tal-bniedem id-doppju tad-doża massima fil-prova klinika).

Sevelamer hydrochloride ma xekkilx il-fertilità ta’ firien irġiel jew nisa fl-istudju ta’ għoti djetetiku meta nisa kienu trattati għal 14-il jum qabel ma tgħamru tul it-tqala u l-irġiel kienu trattati għal 28 jum qabel ma tgħamru. L-ogħla doża f’dan l-istudju kien ta’ 4.5 g/kg/jum (doża ekwivalenti tal-bniedem darbtejn id-doża massima fil-prova klinika ta’ 13 g/kuljum ibbażat fuq paragun tal-erja tas-superfiċje tal-ġisem relattiva).

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Propylene glycol alginate

Citrus Cream flavour

Sodium Chloride

Sucralose

Iron oxide yellow (E172)

6.2 Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin.

Is-suspensjoni rikostitwita għandha tingħata fi żmien 30 minuta wara li tkun ġiet rikostitwita.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Il-prodott mediċinali ma jinħtieġ ebda kundizzjoni ta’ ħażna speċjali.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Qartas ta’ ethylene methacrylic acid copolymer, polyester, polyethylene ta’ densità baxxa u laminat tal-fojl tal-aluminju, b’siġill magħmul mis-sħana.

Kull qartas fih 1.6 g ta’ sevelamer carbonate. Kull kartuna fiha 60 jew 90 qartas.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

It-trab għandu jiġi maħlul f’40 mL ilma għal kull qartas qabel ma jingħata. Is-suspensjoni hi safranija ċara u għandha togħma ta’ ċitru.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

L-Olanda

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/521/004

EU/1/09/521/005

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 10 ta’ Ġunju, 2009

Data tal-aħħar tiġdid: 21 ta’ Marzu 2014

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Renvela 2.4 g trab għal suspensjoni orali.

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull qartas fih 2.4 g sevelamer carbonate.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab għal suspensjoni orali.

Trab safrani ċar.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Renvela hi indikata għal kontroll ta’ iperfosfatemja f’pazjenti adulti b’mard tal-kliewi kroniku li qegħdin jirċievu emodijalisi jew dijalisi peritoneali.

Renvela hi indikata wkoll għal kontroll ta’ iperfosfatemja f’pazjenti adulti b’mard tal-kliewi kroniku mhux fuq dijalisi b’livell ta’ fosoforu fis-serum ta’ > 1.78 mmol/l.

Renvela huwa indikat għall-kontroll ta’ iperfosfatemija f’pazjenti pedjatriċi (>6 snin ta’ età u Erja tas-

Superfiċje tal-Ġisem (Body Surface Area- BSA) ta’ >0.75 m2) b’mard kroniku tal-kliewi.

Renvela għandha tintuża fi ħdan kuntest ta’ metodu terapewtiku multiplu, li jista’ jinkludi supplimenti tal- kalċju, 1,25 – dihydroxy Vitamin D3 jew wieħed mill-analogi tiegħu biex jikkontrollaw l-iżvilupp tal-mard ta’ l-għadam renali.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Doża tal-bidu

Adulti

Id-doża rakkomandata tal-bidu ta’ sevelamer carbonate għall-adulti hi ta’ 2.4 g jew 4.8 g kuljum skont il-

ħtiġijiet kliniċi u l-livell ta’ fosforu fis-serum. It-trab Renvela għal suspensjoni orali għandu jittieħed tliet darbiet kuljum mal-ikel.

Livell ta’ fosforu fis-serum f’pazjenti

 

Doża totali ta’ kuljum ta’ sevelamer carbonate li

 

 

trid tittieħed fuq 3 ikliet kuljum

1.78 – 2.42 mmol/l (5.5 – 7.5 mg/dl)

 

2.4 g*

> 2.42 mmol/l (> 7.5 mg/dl)

 

4.8 g*

* Tittrazzjoni sussegwenti aġġunta kont l-istruzzjonijiet

 

Tfal/adolexxenti (>6 snin ta’ età u erja tas-superfiċje tal-ġisem (BSA) ta’ >0.75m2)

Id-doża rakkomandata tal-bidu ta’ sevelamer carbonate għat-tfal hi bejn 2.4 g u 4.8 g kuljum skont il- kategorija ta’ erja tas-superfiċje tal-ġisem (BSA) tal-pazjentper. Renvela jrid jittieħed tliet darbiet kuljum mal-ikel jew ikel ħafif.

BSA (m2)

Id-doża totali fil-ġurnata ta’ sevelamer

carbonate li jrid jittieħed ma’ 3 ikliet/ikliet ħfief

 

kuljum

>0.75 to <1.2

2.4 g**

>1.2

4.8 g**

**Flimkien ma’ tittrazzjoni sussegwenti skont l-istruzzjonijiet

Għal pazjenti li qabel kienu fuq binders tal-fosfat (sevelamer hydrochloride jew bażati fuq kalċju), Renvela għandha tingħata fuq bażi ta’ gramma għal gramma b’monitoraġġ tal-livelli tal-fosoforu sabiex jiġi żgurat li jingħataw l-aqwa dożaġġi kuljum.

Tittrazzjoni u Manteniment

*Adulti

Għal pazjenti adulti, il-livelli ta’ fosforu fis-serum għandhom jiġu monitorati u d-doża ta’ sevelamer carbonate tiġi ttittrata b’żidiet ta’ 0.8 g tliet darbiet kuljum (2.4 g/jum) kull 2-4 ġimgħat sakemm jintlaħaq livell aċċettabbli ta’ fosforu fis-serum, b’monitoraġġ regolari wara dan.

Fil-prattika klinika, it-trattament għandu jkun kontinwu msejjes fuq il-bżonn li l-livell ta’ fosforu fis-serum jiġi kkontrollat u bid-doża adulta ta’ kuljum mistennija tkun fil-medja ta’ madwar 6 g kuljum.

**Tfal u adolexxenti (>6 snin ta’ età u erja tas-superfiċje tal-ġisem (BSA) ta’ >0.75m2)

Għal pazjenti pedjatriċi , il-livelli ta’ fosforu fis-serum għandhom jiġu monitorati u d-doża ta’ sevelamer carbonate tiġi ttittrata b’żidiet skont il-BSA tal-pazjent, tliet darbiet kuljum kull ħmistax sa 4 ġimgħat sakemm jintlaħaq livell aċċettabbli ta’ fosforu fis-serum, b’monitoraġġ regolari wara dan.

Dożaġġ pedjatriku skont l-erja tas-superfiċje tal-ġisem (BSA) (m2)

BSA (m2)

Id-doża tal-bidu

Żidiet/tnaqqis fit-tittrazzjoni

>0.75 to <1.2

0.8 g tliet darbiet kuljum

Ittitra ’l fuq/’l isfel b’0.4 g

tliet darbiet kuljum

 

 

>1.2

1.6 g tliet darbiet kuljum

Ittitra ’l fuq/’l isfel b’0.8 g

tliet darbiet kuljum

 

 

Pazjenti li qed jieħdu Renvela għandhom joqgħodu għad-dieti preskritti lilhom.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Renvela ma ġewx determinati s’issa fi tfal taħt is-6 snin jew fit-tfal b’BSA inqas minn 0.75 m2.

Għal pazjenti pedjatriċi b’BSA (m2) <1.2 għandha tingħata s-suspensjoni orali peress li l-formulazzjonijiet tal-pilloli ma ġewx ittestjati f’din il-popolazzjoni u għalhekk mhumiex adatti għal din il-popolazzjoni.

Metodu ta’ kif għandu jingħata Għall-użu orali

Kull qartas ta’ 1.6 g ta’ trab għandu jiġi maħlul f’40 mL ilma qabel ma jingħata (ara sezzjoni 6.6). Is- suspensjoni għandha tittieħed fi żmien 30 minuta minn wara li tiġi ppreparata. Renvela għandu jittieħed mal- ikel u mhux fuq stonku vojt.

Sabiex tinkiseb id-doża korretta, qartas ta’ 1.6 g ta’ trab ta’ Renvela jista’ jinqasam. It-trab ta’ Renvela jista’ jitkejjel permezz tal-volum (mL) bl-użu ta’ pala ta’ miżura jew kuċċarina ta’ miżura. Aktar istruzzjonijiet huma ddettaljati fil-Fuljett ta’ Tagħrif.

Sevelamer carbonate dose (g)

Volum (mL)

0.4 g (400 mg)

1.0 mL

0.8 g (800 mg)

2.0 mL

1.2 g (1200 mg)

3.0 mL

1.6 g (1600 mg)

4.0 mL

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

Ipofosfatemja

Sadd fl-imsaren.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Renvela ma ġewx determinati s’issa f’pazjenti adulti b’mard tal-kliewi kroniku li mhumiex fuq dijalisi b’livell ta; fosforu fis-serum < 1.78 mmol/l. Għalhekk, attwalment Renvela mhux rakkomandat għal użu f’dawn il-pazjenti.

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Renvela ma ġewx stabbiliti f’pazjenti bid-disturbi li ġejjin:

disfaġja

disturbi biex tibla’

disturbi ta’ motilità gastrointestinali severi li jinkludu gastroparesi mhux ittrattata, iż-żamma tal- kontenut gastriku u caqlieq irregolari tal-imsaren

mard infjammatorju attiv tal-imsaren

intervent kirurġiku tal-passaġġ gastrointestinali maġġuri

Għalhekk kawtela għandha tiġi eżerċitata meta Renvela tintuża f’dawn il-pazjenti.

Sadd intestinali u ileju/sottileju

F’każijiet rari ħafna, sadd intestinali u ileju/sottileju ġie osservat f’pazjenti waqt it-trattament b’sevelamer hydrochloride (kapsuli/pilloli), li fih hemm l-istess porzjon attiv bħal sevelamer carbonate. L-istitikezza tista’ tkun sintomu ta’ qabel. Pazjenti li huma stitiċi għandhom ikunu monitorati b’attenzjoni waqt li jkunu qed jiġu ttrattati b’Renvela. It-trattament b’Renvela għandu jiġi valutat mill-ġdid f’pazjenti li jiżviluppaw stitikezza severa jew sintomi gastrointestinali severi oħra.

Għal vitamini li jinħallu fix-xaħam

Pazjenti b’mard tal-kliewi kroniku jistgħu jiżviluppaw livelli baxxi ta’ vitamini li jinħallu fix-xaħam A, D, E u K skont it-teħid djetetiku u s-severità tal-marda tagħhom. Ma jistax jiġi eskluż jekk Renvela tingħaqadx ma’ vitamini li jinħallu fix-xaħam li jinsab fl-ikel diġerit. F’pazjenti li ma jieħdux vitamini supplimentali, imma li qegħdin fuq sevelamer, l-istat tal-vitamini A, D, E u K fis-serum għandu jiġi analizzat regolarment. Huwa rakkomandat li jingħataw supplimenti tal-vitamini jekk meħtieġ. Huwa rakkomandat li pazjenti b’mard tal-kliewi kroniku li mhumiex fuq dijalisi jingħataw supplimenti tal-vitamina D (madwar 400 IU ta’ vitamina D nattiva kuljum) li jistgħu jittieħdu minn taħlita ta’ multivitamini apparti d-doża ta’ Renvela li tingħata. Għal pazjenti b’dijalisi peritoneali monitoraġġ addizzjonali ta’ vitamini li jinħallu fix-xaħam u tal- folic acid hu rakkomandat, peress li l-livelli ta’ vitamina A, D, E u K ma kienux mkejla fi studju kliniku f’dawn il-pazjenti.

Żbilanċ ta’ folate

Attwalment għad mhemmx tagħrif biżżejjed sabiex tiġi eskluża l-possibilità ta’ żbilanċ ta’ folate waqt trattament fit-tul b’Renvela.

Ipokalċemija/iperkalċemija

Il-pazjenti b’mard tal-kliewi kroniku jistgħu jiżviluppaw ipokalċemija jew iperkalċemija. Renvela ma fiha ebda kalċju. Għalhekk, il-livelli ta’ kalċju fis-serum għandhom jiġu monitorati f’intervalli regolari u kalċju elementali għandu jingħata bħala supplement jekk meħtieġ.

Aċidosi metabolika

Pazjenti b’mard tal-kliewi kroniku huma predisposti li jistgħu jiżviluppaw aċidosi metabolika. Għalhekk, bħala parti minn prattika klinika tajba, monitoraġġ tal-livelli ta’ bikarbonat fis-serum huwa rakkomandat.

Peritonite

Pazjenti fuq dijalisi huma suġġetti għal ċertu riskji ta’ infezzjonijiet li huma speċifiċi minħabba l-modalità ta’ dijalisi. Il-peritonite hija kumplikazzjoni magħrufa f’pazjenti li qed jirċievu dijalisi peritoneali u fi studju kliniku b’sevelamer hydrochloride, għadd akbar ta’ każijiet ta’ peritonite ġew irrapportati fil-grupp ta’ sevelamer milli fil-grupp ta’ kontroll. Pazjenti li qegħdin fuq dijalisi peritoneali għandhom jkunu monitorati mill-qrib sabiex jiġi żgurat l-użu korrett ta’ teknika asettika xierqa bl-għarfien u bil-ġestjoni fil-pront ta’ sinjali u sintomi assoċjati ma’ peritonite.

Diffikultajiet biex wieħed jibla’ u li wieħed jifga

Rapporti mhux komuni ta’ diffikultà biex persuna tibla’ l-pillola Renvela ġew irrappurtati. Ħafna minn dawn il-każijiet kienu jinvolvu pazjenti b’kundizzjonijiet komorbidi li jinkludu diffikultajiet biex wieħed jibla’ jew anormalitajiet oesofagali. Għandu jkun hemm kawtela meta Renvela jintuża f’pazjenti li jkollhom diffikultà biex jibilgħu. Għal pazjenti li għandhom storja ta’ diffikultà biex jibilgħu, wieħed għandu jikkunsidra l-użu ta’ Renvela trab għal suspensjoni orali.

Ipotajrojdiżmu

Monitoraġġ mill-qrib ta’ pazjenti b’iptajrojdiżmuli jingħataw fl-istess ħin sevelamer carbonate u levothyroxine hu rakkomandat (ara sezzjoni 4.5).

Trattament kroniku fuq tul ta’ żmien

Fi prova kliinika ta’ sena, ma dehret l-ebda evidenza ta’ akkumulazzjoni ta’ sevelamar. Madankollu l-assorbiment u l-akkumulazzjoni potenzjali ta’ sevelamer waqt trattament kroniku fit-tul (> sena) ma jistax jiġi totalment eskluż (ara sezzjoni 5.2).

Iperparatajrojdiżmu

Renvela mhix indikata għal kontroll ta’ iperparatajrojdiżmu. F’pazjenti b’ipertajrojdiżmu sekondarju Renvela għandha tintuża fi ħdan il-kuntest ta’ approċċ terapewtiku multiplu, li jista’ jinkludi l-kalċju bħala suppliment, 1,25 - dihydroxy Vitamina D3 jew wieħed mill-analogi tagħha sabiex jitnaqqas il-livelli ta’ ormon paratirojde intatt (iPTH).

Disturbi Infjammatorji Gastrointestinali

Fil-letteratura ġew irrapportati każijiet ta’ disturbi infjammatorji serji f’partijiet differenti tal-passaġġ gastrointestinali (inkluż komplikazzjonijiet serji bħal fsada, perforazzjoni, ulċerazzjoni, nekrozi, kolite,...) assoċjati mal-preżenza ta’ kristalli ta’ sevelamer. Madankollu, il-kawsalità tal-kristalli ta’ sevelamar fil- kaġun ta’ dawn id-disturbi ma ġietx murija. It-trattament b’sevelamer carbonate għandu jerġa’ jiġi evalwat f’pazjenti li jiżviluppaw sintomi gastrointestinali severi.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Dijalisi

Ma twettaq l-ebda studju ta’ interazzjoni f’pazjenti li qegħdin fuq dijalisi

Ciprofloxacin

Fi studji ta’ interazzjoni fuq voluntiera b’saħħithom, sevelamer hydrochloride, li fih l-istess porzjon attiv bħal Renvela, naqqas il-bijodisponibilità ta’ ciprofloxacin b’madwar 50% meta ngħata flimkien ma’ sevelamer hydrochloride fi studju ta’ doża waħda. Konsegwentement, Renvela m’għandhiex tittieħed fl- istess ħin ma’ ciprofloxacin.

Ciclosporin, mycophenolate mofetil u tacrolimus f’pazjenti li fuqhom sar trapjant

Livelli mnaqqsa ta’ ciclosporin, mycophenolate mofetil u tacrolimus ġew rapportati f’pazjenti li fuqhom sar trapjant meta ngħataw sevelamer hydrochloride ma dawn mingħajr konsegwenzi kliniċi (eż. riġetazzjoni tal-graft). Il-possibilità ta’ interazzjoni ma tistax tiġi eskluża u monitoraġġ mill-qrib tal-konċentrazzjonijiet tad-demm ta’ ciclosporin, mycophenolate mofetil u tacrolimus għandha tiġi kkonsidrata waqt l-użu tal-kombinazzjoni u wara li titwaqqaf.

Levothyroxine

Każijiet rari ħafna ta’ ipotajrojdiżmu ġew rapportati f’pazjenti li ngħataw wkoll sevelamer hydrochloride, li fih l-istess porzjon attiv bħal sevelamer carbonate u levothyroxine. Monitoraġġ mill-qrib tal-livelli tal-ormon li jistimula t-tirojde (TSH) hu għalhekk rakkomandat f’pazjenti li qed jirċievu sevelamer carbonate u levothyroxine.

Prodotti mediċinali kontra l-arritmija u kontra l-konvulżjonijiet

Pazjenti li qed jieħdu prodotti mediċinali antiarritmiċi għal kontroll ta’ arritmiji u prodotti mediċinali ta’ kontra l-konvulżjonijiet għal kontroll ta’ disturbi ta’ konvulżjoni kienu esklużi fil-provi kliniċi. Kawtela għandha tiġi eżerċitata meta Renvela tingħata lil pazjenti li qed jieħdu dawn il-mediċini wkoll.

Digoxin, warfarin, enalapril jew metoprolol

Fi studju ta’ interazzjoni f’voluntieri b’saħħithom, sevelamer hydrochloride, li fih l-istess porzjon attiv bħal sevelamar carbonate, ma kellux effett fuq il-bijodisponibilità ta’ digoxin, warfarina, enalapril jew metoprolol.

Inibituri tal-proton pump

Mill-esperjenza wara li l-prodott tqiegħed fis-suq, ġew irrapportati każijiet rari ħafna ta’ żieda fil-livelli tal- fosfati f’pazjenti li kienu qed jieħdu inibituri tal-proton pump flimkien ma’ sevelamer carbonate.

Bijodisponibilità

Renvela ma tiġix assorbita u tista’ taffettwa l-bijodisponibilità ta’ prodotti mediċinali oħra. Meta jingħata prodott mediċinali fejn tnaqqis fil-bijodisponibilità jista’ jkollu effett kliniku sinifikanti fuq is-sigurtà jew l-effikaċja, il-prodott mediċinali għandu jingħata tal-anqas siegħa qabel jew tliet sigħat wara Renvela, jew it-tabib għandu jikkonsidra jimmonitorja l-livelli tad-demm.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx tagħrif jew hemm tagħrif limitat dwar l-użu ta’ sevelamer f’nisa tqal. Studji fl-annimali wrew ftit tossiċità riproduttiva meta sevelamer kien amministrat lil firien f’dożi għoljin (ara sezzjoni 5.3). Sevelamer intwera li jnaqqas l-assorbiment ta’ diversi vitamini li jinkludu wkoll folic acid (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.3).

Ir-riskju potenzjali għal bniedem mhux magħruf. Renvela għandu jingħata biss lil nisa tqal jekk tassew jeħtieġuh wara li tkun saret analiżi attenta tar-riskju/benefiċċju kemm fuq l-omm u fuq il-fetu.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk sevelamer/metaboliti jiġux eliminati fil-ħalib tal-omm. Il-karatteristika li sevelamer ma jiġix assorbit tindika li sevelamer mhux probabbli li jiġi eliminat fil-ħalib tal-omm. Deċiżjoni jekk wieħed ikomplix/iwaqqafx it-treddigħ jew ikomplix/iwaqqafx it-terapija b’Renvela għandha tittieħed meta jitqies is- siwi tat-treddigħ lit-tarbija u s-siwi tat-terapija ta’ Renvela lil-mara.

Fertilità

M’hemm l-ebda dejta mill-effett ta’ sevelamer fuq il-fertilità fil-bnedmin. Studji fl-annimali wrew li sevelamer ma indebbolixxiex il-fertilità f’firien irġiel u nisa f’espożizzjonijiet li huma ekwivalenti għal doża fil-bniedem ta’ darbtejn id-doża massima fil-prova klinika ta’ 13 g/kuljum, ibbażat fuq paragun tal-erja tas- superfiċje tal-ġisem relattiva.

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Sevelamer m’għandu ebda effett jew ftit li xejn ta’ effett fuq il-kapaċità li ssuq jew tħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

Ir-reazzjonijiet avversi l-aktar frekwenti li seħħew (≥ 5% ta’ pazjenti) kienu lkoll fil-klassi tas-sistema tal- organi abbinata mad-disturbi gastrointestinali. Ħafna minn dawn ir-reazzjonijiet avversi kienu minn ħfief sa moderati fl-intensità.

Lista f’forma tabulari tar-reazzjonijiet avversi

Is-sigurtà ta’ sevelamer (bħala jew carbonate jew mluħa ta’ hydrochloride) ġiet mistħarrġa f’diversi provi kliniċi li jinvolvu total ta’ 969 pazjent fuq emodijalisi b’tul ta’ trattament ta’ bejn 4 sa 50 ġimgħa, (724 pazjent ittrattat b’sevelamer hydrochloride u 245 b’sevelamer carbonate), 97 pazjent fuq dijalisi peritoneali b’tul ta’ trattament ta’ 12-il ġimgħa (kollha ttrattati b’sevelamer hydrochloride) u 128 pazjent b’mard tal- kliewi kroniku li mhumiex fuq dijalisi b’tul ta’ trattament ta’ bejn 8 u 12-il ġimgħa (79 pazjent ittrattat b’sevelamer hydrochloride u 49 b’sevelamer carbonate).

Ir-reazzjonijiet avversi li seħħew matul l-istudji kliniċi jew li ġew irrapportati b’mod spontanju mill- esperjenza wara li l-prodott tqiegħed fis-suq, huma elenkati skont il-frekwenza fit-tabella t’hawn isfel. Ir-rata ta’ rapportaġġ hi klassifikata bħala komuni ħafna (≥1/10), komuni (≥1/100, <1/10), mhux komuni (≥1/1,000, <1/100), rari (≥1/10,000, <1/1,000), rari ħafna (<1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid- data disponibbli).

Sistema tal-

Komuni Ħafna

Komuni

Rari Ħafna

Mhux Magħruf

Klassifika tal-

 

 

 

 

Organi

 

 

 

 

MedDRA

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

Sensittivit

 

sistemi immuni

 

 

à

 

 

 

 

eċċessiva*

 

Disturbi

Nawsea, remettar,

Dijarea,

 

Sadd intestinali,

gastrointestinali

uġigħ fin-naħa ta’

dispepsja,

 

ileju/sottileju,

 

fuq tal-addome,

gass, uġigħ

 

perforazzjoni tal-

 

stitikezza

addominali

 

imsaren

Disturbi fil-

 

 

 

Ħakk, raxx

ġilda u fit-

 

 

 

 

tessuti ta’ taħt

 

 

 

 

il-ġilda

 

 

 

 

*esperjenza wara li l-prodott tqiegħed fis-suq

 

 

Popolazzjoni pedjatrika

B’mod ġenerali, il-profil ta’ sigurtà għat-tfal u l-adolexxenti (6 sa 18-il sena ta’ età) huwa simili għall-profil ta’ sigurtà tal-adulti.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Sevelamer hydrochloride, li fih l-istess porzjon attiv bħal sevelamer carbonate, ingħata lil voluntieri normali b’saħħithom f’dożi sa 14-il gramma kuljum għal 8 ijiem mingħajr effetti mhux mixtieqa. F’pazjenti bil-mard

tal-kliewi kroniku, id-doża massima medja ta’ kuljum li ġiet studjata kienet ta’ 14.4 grammi ta’ sevelamer carbonate f’doża waħda kuljum.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Trattament għal iperfosfatemija. Kodiċi ATC: V03A E02.

Renvela fiha sevelamer, polimer tal-fosfat li ma jiġix assorbit u li jingħaqad b’mod inkroċjat, ħieles minn metalli u kalċju. Sevelamer fih diversi ammini multipli separati b’karbonju wieħed fis-sinsla ta’ polimer li jiġu protonati fl-istonku. L-ammini protonati jorbtu ijoni ċċarġjati b’mod negattiv bħal fosfat djetetiku fl- imsaren. Bl-irbit ma’ fosfati fil-passaġġ gastrointestinali u t-tnaqqis fl-assorbiment, sevelamer inaqqas il-konċentrazzjoni ta’ fosforu fis-serum. Monitoraġġ regolari tal-livelli ta’ fosforu fis-serum huwa dejjem meħtieġ waqt l-għoti tal-binder tal-fosfat.

F’żewġ studji kliniċi każwali, u inkroċjati, sevelamer carbonate fl-għamliet kemm ta’ pillola u ta’ trab, meta ġew mogħtija tliet darbiet kuljum intwerew li jistgħu jkunu terapewtikament ekwivalenti għal sevelamer hydrochloride u għalhekk effettivi biex jikkontrollaw il-fosforu fis-serum f’pazjenti CKD fuq emodijalisi.

L-ewwel studju wera li l-pilloli ta’ sevelamer carbonate dożati tleit darbiet kuljum kienu ekwivalenti għal pilloli ta’ sevelamer hydrochloride ddożati tliet darbiet kuljum f’79 pazjent ta’ emodijaliżi ttrattati fuq żewġ perijodi każwali ta’ 8 ġimgħat (fosforu fis-serum medju, b’medji piżati bil-ħin ikunu ta’ 1.5 ± 0.3 mmol/l kemm għal sevelamer carbonate u sevelamer hydrochloride). It-tieni studju wera li t-trab ta’ sevelamer carbonate ddożat tliet darbiet kien ekwivalenti għal pilloli ta’ sevalamer hydrochloride ddożati tliet darbiet kuljum f’31 pazjent iperfosfatemiku (imfisser f’livelli ta’ fosforu fis-serum≥ 1.78 mmol/l) u emodijalisi fuq

żewġ perijodi ta’ trattament każwali ta’ 4 ġimgħat (foforu fis-serum medju, b’medji piżati bil-ħin ikunu ta’ 1.6 ± 0.5 mmol/l għal trab ta’ sevelamer carbonate u 1.7 ± 0.4 mmol/l għal pilloli ta’ sevelamer hydrochloride).

Fl-istudji kliniċi f’pazjenti fuq emodijalisi, sevelamer waħdu m’għandux effett konsistenti u klinikament sinifikanti fuq l-ormon paratirojde intatt fis-serum (iPTH). Madankollu, fi studju ta’ 12-il ġimgħa li kien jinvolvi pazjenti b’dijalisi peritoneali, deher tnaqqis simili għal iPTH meta mqabbla ma’ pazjenti li kienu qed jirċievu calcium acetate. F’pazjenti b’iperparatajrojdiżmu sekondarju Renvela għandu jintuża fi ħdan il- kuntest ta’ approċċ terapewtiku multiplu, li jista’ jinkludi l-kalċju bħala suppliment, 1,25 – dihydroxy Vitamina D3 jew wieħed mill-analogi tagħha sabiex jitnaqqas il-livelli ta’ ormon paratirojde intatt (iPTH).

Sevelamer intwera li jista’ jingħaqad ma’ aċidi biljari in vitro u in vivo f’mudelli sperimentali fuq l- annimali. Ir-rabta ma’ aċidi biljari b’reżini ta’ skambju ijoniku huwa metodu stabbilit sew sabiex jitnaqqas il-kolesterol fid-demm. Fi provi kliniċi ta’ sevelamer, kemm il-kolesterol totali medju u l-kolesterol-LDL naqas bi 15-39%. It-tnaqqis fil-kolesterol ġie osservat wara ġimagħtejn ta’ trattament u jiġi mantenut bi trattament fuq tul ta’ żmien. Livelli ta’ trigliċeridi, kolesterol-HDL u albumina ma nbiddlux wara trattament b’sevelamer.

Minħabba li sevelamer jingħaqad ma’ aċidi biljari, jista’ jxekkel l-assorbiment ta’ vitamini li jinħallu fix-xaħam bħal A, D, E u K.

Sevelamer ma fihx kalċju u jnaqqas l-inċidenza ta’ episodji iperkalċemiċi meta mqabbel ma’ pazjenti li qed jieħdu binders tal-fosfat bażati fuq il-kalċju weħedhom. L-effetti ta’ sevelamer fuq il-fosforu u l-kalċju kienu ppruvati li jinżammu matul studju b’follow-up ta’ sena. Din l-informazzjoni kienet miksuba minn studji fejn intuża sevelamer hydrochloride.

Is-sigurtà u l-effettività ta’ sevelamer carbonate f’pazjenti pedjatriċi iperfosfatemiċi b’Mard Kroniku tal- Kliewi (Chronic Kidney Disease - CKD) ġie evalwat f’studju multiċentriku fejn kien hemm Perijodu ta’ Doża Fissa (Fixed Dose Period - (FDP ) ta’ ħmistax , ikkontrollat bil-plaċebo u magħmul b’mod arbitrarju

segwit minn Perijodu ta’ Tittrazzjoni tad-Doża (Dose Titration Period - DTP), open-label u b’fergħa waħda. Total ta’ mitt pazjent u wieħed ( 6 sa 18-il sena b’marġni ta’ BSA ta’ 0.8 m2 sa 2.4 m2 ) ġew magħżula b’mod arbitrarju għall-istudju. Disgħa u erbgħin (49) pazjent irċevew sevelamer carbonate u 51 irċevew plaċebo waqt il-ħmistax ta’ FDP. Wara dan il-perijodu, il-pazjenti kollha rċevew sevelamer carbonate għas- 26 ġimgħa ta’ DTP. L-istudju laħaq l-għan primarju tiegħu, li fisser li Sevelamer carbonate naqqas il-fosforu fis-serum b’medja ta’ differenza fl-LS ta’ -0.90 mg/dL meta mqabbel mal-plaċebo, u l-għanijiet sekondarji ta’ effikaċja.F’pazjenti pedjatriċi b’iperfosfatemija sekondarja għal CKD, sevelamer carbonate naqqas b’mod sinifikanti l-livelli tal-fosforu fis-serum meta mqabbel ma’ plaċebo waqt ħmistax ta’ FDP. Ir-rispons fit-trattament ġie mantnut fil-pazjenti pedjatriċi li rċevew sevelamer carbonate matul is-6 xhur open-label ta’ DTP. 27% tal-pazjenti pedjatriċi laħqu l-livell ta’ fosforu fis-serum xieraq għall-età tagħhom fl-aħħar tat- trattament. Dawn il-figuri kienu 23% u 15% fis-sottogrupp ta’ pazjenti fuq emodijalisi u dijalisi peritoneali, rispettivament. Matul il-ħmistax ta’ FDP it-trattament fir-rispons ma kienx affettwat mill-erja tas-superfiċje tal-ġisem (BSA-body surface area), madankollu b’kuntrast, ma ġie osservat ebda rispons fit-trattament f’pazjenti pedjatrici li kellhom livelli ta’ kwalifikazzjoni ta’ fosforu ta’ <7.0 mg/dL. Il-parti l-kbira tal-AEs irrapportati bħala relatati jew li jistgħu jkunu relatata ma’ sevelamer carbonate kienu tat-tip gastrointestinali. Waqt l-istudju, ma ġew identifikati ebda riskji ġodda jew sinjali ta’ sigurtà bl-użu ta’ sevelamer carbonate.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Ma sarux studji farmakokinetiċi b’sevelamer carbonate. Sevelamer hydrochloride, li fih l-istess porzjon attiva bħal sevelamer carbonate, ma jiġix assorbit fil-passaġġ gastrointestinali, kif ikkonfermat fl-istudju ta’ assorbiment f’voluntieri b’saħħithom.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni b’sevelamer fuq is-sistema riproduttiva u l-iżvilupp, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

Studji ta’ karċinoġeniċità b’sevelamer hydrochloride li jingħata mill-ħalq saru fuq ġrieden (dożi sa 9 g/kg/jum) u firien (0.3, 1, jew 3 g/kg/jum). Kien hemm inċidenza ogħla ta’ papilloma fiċ-ċelluli

transizzjonali tal-bużżieqa awrinarja fil-firien irġiel tal-grupp b’doża għolja (doża ekwivalenti għal bniedem d-doppju d-doża massima fil-prova klinka ta’ 14.4 g). Ma kienx hemm żieda fl-inċidenza ta’ tumuri osservati fil-ġrieden (doża ekwivalenti għal bniedem 3 darbiet id-doża massima fil-prova klinika).

F’test ċitoġeniku f’mammiferi b’attivazzjoni metabolika in vitro, sevelamer hydrochloride kkaġuna żieda statistikament sinifikanti fl-għadd ta’ aberrazzjonijiet strutturali tal-kromosomi. Sevelamer hydrochloride ma kienx mutaġeniku fl-assaġġ ta’ mutazzjoni batterika ta’ Ames.

Fil-firien u l-klieb, sevelamer naqqas l-assorbiment ta’ vitamini li jinħallu fix-xaħam D, E u K (fatturi tal-koagulazzjoni), u folic acid.

Żbilanċi fl-ossifikazzjoni skeletrika kienu osservati f’diversi lokazzjonijiet fil-feti u fil-firien nisa li kienu dożati b’sevelamer f’dożi intermedji u għoljin (doża ekwivalenti tal-bniedem inqas mid-doża massima fil- prova klinika ta’ 14.4 g). L-effetti jistgħu jkunu sekondarji għal żbilanċ ta’ vitamina D.

Fi fniek tqal li ngħataw dożi orali ta’ sevelamer hydrochloride b’gavage waqt l-organoġenisi, żieda fl-assorbimenti mill-ġdid seħħet fil-grupp li ngħata doża għolja (doża ekwivelenti tal-bniedem id-doppju tad-doża massima fil-prova klinika).

Sevelamer hydrochloride ma xekkilx il-fertilità ta’ firien irġiel jew nisa fl-istudju ta’ għoti djetetiku meta nisa kienu trattati għal 14-il jum qabel ma għamru tul it-tqala u l-irġiel kienu trattati għal 28 jum qabel ma tgħamru. L-ogħla doża f’dan l-istudju kien ta’ 4.5 g/kg/jum (doża ekwivalenti tal-bniedem darbtejn id-doża massima fil-prova klinika ta’ 13 g/kuljum ibbażat fuq paragun tal-erja tas-superfiċje tal-ġisem relattiva).

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Propylene glycol alginate

Citrus Cream flavour

Sodium chloride

Sucralose

Iron oxide yellow (E172)

6.2 Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin.

Is-suspensjoni rikostitwita għandha tingħata fi żmien 30 minuta wara li tkun ġiet rikostitwita.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Il-prodott mediċinali ma jinħtieġ ebda kundizzjoni ta’ ħażna speċjali.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Qartas ta’ ethylene methacrylic acid copolymer, polyester, polyethylene ta’ densità baxxa u laminat tal-fojl tal-aluminju, b’siġill magħmul mis-sħana.

Kull qartas fih 2.4 g ta’ sevelamer carbonate. Kull kartuna fiha 60 jew 90 qartas.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

It-trab għandu jiġi maħlul f’60 mL ilma għal kull qartas qabel ma jingħata. Is-suspensjoni hi safranija ċara u għandha togħma ta’ ċitru.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

L-Olanda

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/521/006

EU/1/09/521/007

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 10 ta’ Ġunju, 2009

Data tal-aħħar tiġdid: 21 ta’ Marzu 2014

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati