Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Replagal (agalsidase alfa) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - A16AB03

Updated on site: 09-Oct-2017

Isem tal-MediċinaReplagal
Kodiċi ATCA16AB03
Sustanzaagalsidase alfa
ManifatturShire Human Genetic Therapies AB

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Replagal 1 mg/ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

1 ml ta’ konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni fih 1 mg ta’ agalsidase alfa*. Kull kunjett ta’ 3.5 ml ta’ konċentrat fih 3.5 mg ta’ agalsidase alfa.

*agalsidase alfa hija proteina α-galactosidase A umana li hija prodotta minn razza ta' ċelloli umani bit-teknoloġija tal-inġinerija ġenetika.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni.

Soluzzjoni ċara u bla kulur.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Replagal huwa intiż għal terapija ta’ sostituzzjoni ta’ enżimi fuq żmien twil f’pazjenti li huma konfermati bil-Marda ta’ Fabry (defiċjenza ta’ α-galactosidase A).

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

It-trattament b’Replagal għandu jiġi sorveljat minn tabib li għandu esperjenza fil-ġestjoni ta’ pazjenti bil-Marda ta’ Fabry jew mard ereditarju marbut mal-metaboliżmu.

Pożoloġija

Replagal għandu jingħata f’doża ta’ 0.2 mg/kg piż korporali ġimgħa iva u ġimgħa le permezz ta’ infużjoni ġol-vina fuq perijodu ta’ 40 minuta.

Popolazzjonijiet speċjali

Pazjenti anzjan

i Ma sarux studji f’pazjenti li għandhom aktar minn 65 sena u l-ebda reġimen ta’ doża ma jista’ jiġi rakkomandat attwalment f’dawn il-pazjenti peress li s-sigurtà u l-effikaċja għalihom għadhom ma ġewx stabbiliti.

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

Ma sarux studji f’pazjenti li għandhom indeboliment tal-fwied.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

L-ebda aġġustament fid-doża mhu meħtieġ f’pazjenti li għandhom indeboliment tal-kliewi. Il-preżenza ta’ ħsara estensiva fil-kliewi (eGFR <60mL/min) tista’ tirristrinġi r-rispons tal-kliewi għal terapija ta’ sostituzzjoni ta’ enżimi. L-ebda aġġustament fid-doża mhu meħtieġ minn dejta ristretta disponibbli għal pazjenti li qegħdin fuq dijalisi jew wara t-trapjant tal-kliewi.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Replagal fit-tfal minn età 0 u 6 snin ma ġewx determinati s’issa. Dejta disponibbli hi deskritta fis-sezzjoni 5.1 imma l-ebda rakkomandazzjoni dwar il-pożoloġija ma tista’ tingħata.

Fi studji kliniċi ta’ tfal (7-18-il sena) li rċievew Replagal 0.2 mg/kg ġimgħa iva u ġimgħa le, ma kienx hemm kwistjonijiet ta’ sigurtà mhux mistennija inkontrati (ara sezzjoni 5.1).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Għal istruzzjonijiet fuq id-dilwizzjoni tal-prodott mediċinali qabel l-amministrazzjoni, ara sezzjoni 6.6.

Agħti s-soluzzjoni tal-infużjoni ġol-vina permezz ta' pajp li għandu filter integrat fuq perijodu ta' 40 minuta.

M'għandekx tinfuża Replagal ġol-vina fl-istess pajp ma' mediċini oħrajn.

4.3Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva gћas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Reazzjonijiet idjosinkratiċi relatati ma’ l-infużjoni

Fi provi kliniċi 13.7% ta’ pazjenti adulti trattati b’Replagal kellhom reazzjonijiet idjosinkratiċi relatati ma’ l-infużjoni. Erba’ pazjenti pedjatriċi minn 17 (23.5%) ≥7 snin irreġistrati fi provi kliniċi esperjenzaw mill-inqas reazzjoni waħda marbuta ma’ infużjoni fuq perjodu ta’ 4.5 snin ta’ kura (tul medju ta’ madwar 4 snin). Tliet pazjenti pedjatriċi minn 8 (37.5%) <7 snin esperjenzaw mill-inqas reazzjoni waħda relatata ma’ infużjoni fuq medja ta’ żmien ta’ osservazzjoni ta’ 4.2 snin. L-aktar sintomi komuni kienu tertir, uġigħ ta’ ras, dardir, deni, ħmura u għejja. Reazzjonijiet serji ta’ l- infużjoni ġew rapportati mhux komunement; sintomi rapportati jinkludu deni, tertir, takikardja, urtikarja, dardir/remettar, edema anġjonewrotika b’issikkar fil-griżmejn, stridor u nefħa fl-ilsien. Sintomi oħrajn relatati ma’ infużjoni jistgħu jinkludu sturdament u iperidrożi. Reviżjoni tal-episodji kardijaċi uriet li r-reazzjonijiet għall-infużjoni jistgħu jkunu assoċjati ma’ stress emodinamiku li jagħti bidu għal episodji kardijaċi f’pazjenti b’manifestazzjonijiet kardijaċi pre-eżistenti tal-marda ta’ Fabry.

Il-bidu ta’ reazzjonijiet relatati ma’ infużjonijiet ġeneralment seħħew fl-ewwel 2-4 xhur minn wara l- bidu ta’ trattament b’Replagal għalkemm bidu aktar tard (wara sena) kien irrapportat ukoll. Dawn l- effetti naqsu maż-żmien. Jekk iseħħu reazzjonijiet akuti minn ħfif sa moderati għall-infużjoni, wieħed minnufih għandu jfittex għal attenzjoni medika u għandhom jinbdew proċeduri xierqa. L-infuzjoni tista’ tiġi temporanjament imwaqqfa (għal brjn 5 sa 10 minuti) sakemm is-sintomi jbattu u l-infuzjoni tista’ imbagħad terġa tinbeda mill-ġdid. Effetti ħfief jew transitorji jistgħu ma jeħteġux trattament mediku jew tittwaqqif ta’ l-infużjoni. Barraminhekk, trattament orali jew intravenuż minn qabel b’antiħistamini u/jew kortikosterojdi, minn 1 sa 24 siegħa qabel l-infużjoni jista’ jimpedixxi reazzjonijiet sussegwenti f’dawk il-każijiet fejn trattament sintomatiku ikun meħtieġ.

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva

Ġew irrapportati reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva. Jekk iseħħu reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva jew reazzjonijiet anafilattiċi severi, l-għoti jista jiġi mwaqqaf fil-pront u proċeduri xierqa ta’ trattament għandhom jinbdew. Għandhom jiġu osservati l-istandards attwali għal trattament mediku.

Antikorpi għall-proteina

Bħal bil-prodotti farmaċewtiċi kollha li fihom il-proteina, il-pazjenti jistgħu jiżviluppaw antikorpi għall-proteina. Reazzjoni ta’ l-antikorpi IgG f’titru baxx ġiet osservata f’bejn wieħed u ieħor 24% tal- pazjenti rġiel ittrattati b’Replagal. Ibbażat fuq dejta ristretta dan il-persentaġġ instab li kien aktar baxx (7%) fil-popolazzjoni pedjatrika maskili. Dawn l-antikorpi IgG dehru li żviluppaw bejn wieħed u ieħor bejn 3-12-il xahar wara t-trattament. Wara 12 sa 54 xahar ta’ terapija, 17% ta’ pazjenti ttrattati b’Repagal kienu għadhom pożittivi għal antikorpi filwaqt li ma wrew l-ebda evidenza ta’ żvilupp ta’ tolleranza immunoloġika, ibbażat fuq l-għejbin ta’ antikorpi IgG matul iż-żmien. Is-76% l-oħra kienu negattivi għal antikorpi l-ħin kollu. F’pazjenti pedjatriċi >7 snin, pazjent maskili wieħed minn sittax (1/16) instab pożittiv għall-antikorpi antiagalsidase alfa IgG matul l-istudju. Ma nstabet l-ebda żieda fl-inċidenza ta’ avvenimenti avversi għal dan il-pazjent. F’pazjenti pedjatriċi <7 snin, ebda pazjent maskili minn sebgħa (0/7) ma ġie ttestjat pożittiv għall-antikorpi antiagalsidase alfa IgG. Pożittività ta’ antikorpi IgE li huma dubjużi mhux assoċjata ma’ anafilassi ġiet irrapportata fi provi kliniċi f’għadd limitat ħafna ta’ pazjenti.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

Il-preżenza ta’ ħsara renali estensiva tista’ tirristrinġi r-reazzjoni għal terapija ta’ sostituzzjoni ta’ l- enżimi, possibbilment minħabba bidliet patoloġiċi rriversibbli li diġà jkunu hemm. F’każijiet bħal dawn, it-telf tal-funzjoni renali jibqa’ fi ħdan il-firxa mistennija tal-progressjoni naturali tal-marda.

4.5 Prodotti mediċinali oħra li ma jaqblux ma’ dan

il-prodott u affarijiet oħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Replagal m’għandux jingħata flimkien ma’ chloroquine, amiodarone, benoquin jew gentamicin peress li dawn il-mediċini għandhom potenzjal li jinibixxu l-attività ta’ α-galactosidase intra-ċellolari.

Peress li α-galactosidase A hija hi stess enżima, hi tkun kandidata improbabbli għal effetti interattivi bejn mediċina u pħra li jsiru permezz ta’ cytochrome P450. Fi studji kliniċi, prodotti mediċinali għal uġigħ newropatiku (bħal ma huma carbamazepine, phenytoin u gabapentin) kienu mogħtija fl-istess waqt ‘il parti l-kbira tal-pazjenti mingħajr l-ebda evidenza ta’ interazzjoni.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Hemm dejta limitata ħafna dwar tqaliet esposti għal Replagal. Studji f’annimali ma urewx effetti diretti jew indiretti tossiċi fuq it-tqala, fuq l-iżvilupp ta' l-embriju/fetu, meta espost waqt l- organoġenisi (ara 5.3). Wieħed għandu joqgħod attent meta jikteb riċetta għal din il-mediċina għal nisa tqal.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk Replagal jiġix eliminat mill-ħalib tas-sider tal-bniedem. Wieħed għandu joqgħod attent meta jikteb riċetta għal din il-mediċina għal nisa li jkunu qegħdin ireddgħu.

Fertilità

Ma deher ebda effett fuq il-fertilità tal-irġiel fi studji dwar ir-riproduzzjoni f’firien irġiel.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Replagal m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-aktar reazzjonijiet avversi rapportati b’mod komuni kienu reazzjonijiet assoċjati ma’ l-infużjoni, li fi provi kliniċi seħħew fi 13.7% ta’ pazjenti adulti ttrattati b’Replagal. Fil-parti l-kbira l-effetti mhux mixtieqa kienu ta’ severità ħafifa għal moderata.

Lista f’tabella tar-reazzjonijiet avversi

Tabella 1 telenka r-reazzjonijiet avversi rapportati fuq 177 pazjent ittrattati b’Replagal fi provi kliniċi, li jinkludu 21 pazjent bi storja ta’ mard renali fl-istadju finali, 24 pazjent pedjatriku (7 - 17-il sena) u 17-il pazjent mara, u minn rapporti spontanji ta’ wara t-tqegħid fis-suq. L-informazzjoni qed tiġi preżentata skond il-kategorija tas-sistema ta’ l-organi u l-frekwenza (komuni ħafna ≥1/10; komuni ≥1/100 sa <1/10; mhux komuni ≥1/1,000, sa <1/100). Ir-reazzjonijiet avversi kklassifikati bħala inċidenza “mhux magħrufa (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli)” huma miksubin minn rapporti spontanji ta’ wara t-tqegħid fis-suq. F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa huma mniżżla skond is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel. L-effetti li huma l-aktar serji għandhom jitniżżlu l-ewwel, segwiti minn dawk inqas serji. Meta jseħħ każ fuq pazjent wieħed dan huwa mfisser bħala mhux komuni in vista tal-fatt ta’ l-għadd ta’ persuni trattati. Pazjent wieħed jista’ jiġi affettwat b’diversi reazzjonijiet avversi.

Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin ġew identifikati għal agalsidase alfa:

Tabella 1

Sistema tal-

 

Reazzjoni Avversa

 

klassifika tal-

 

 

 

 

organi

 

 

 

 

 

Komuni ħafna

Komuni

Mhux komuni

Mhux Magħruf

Disturbi fil-

 

edema periferika

 

 

metaboliżmu u n-

 

 

 

 

nutrizzjoni

 

 

 

 

Disturbi fis-

uġigħ ta’ ras

sturdament,

parosmija

 

sistema nervuża

 

disgewsja, uġigħ

 

 

 

 

newropatiku, tertir,

 

 

 

 

ipersomnija,

 

 

 

 

ipoestesja,

 

 

 

 

paraestesja

 

 

Disturbi fl-

 

tnaqqis fir-rifless

 

 

għajnejn

 

korneali, jiżdid id-

 

 

 

 

dmugħ

 

 

Disturbi fil-

 

tnaqqis fir-rifless

 

 

widnejn u fis-

 

korneali, jiżdied id-

 

 

sistema labirintika

 

dmugħ

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-qalb

 

takikardja,

 

arritmiji kardijaċi

 

 

palpitazzjonijiet

 

(fibrillazzjoni

 

 

 

 

atrijali, ekstrasistoli

 

 

 

 

ventrikulari,

 

 

 

 

takiarritmija),

 

 

 

 

iskemja

 

 

 

 

mijokardijaka,

 

 

 

 

kollass tal-qalb

Disturbi vaskulari

fwawar

pressjoni għolja

 

pressjoni baxxa

Disturbi

 

sogħla, ħanqa, issikar

tnaqqis fis-

 

respiratorji,

 

fil-griżmejn, dispnea,

saturazzjoni

 

toraċiċi u

 

nasofarinġite,

tal-ossiġenu

 

medjastinali

 

faringite, żieda fil-

 

 

 

 

katarru mill-

 

 

 

 

griżmejn, rinorrea

 

 

Disturbi gastro-

dardir

dijarrea, remettar,

 

 

intestinali

 

uġigħ/dwejjaq

 

 

 

 

addominali

 

 

Tabella 1

Sistema tal-

 

Reazzjoni Avversa

 

klassifika tal-

 

 

 

 

organi

 

 

 

 

 

Komuni ħafna

Komuni

Mhux komuni

Mhux Magħruf

Disturbi fil-ġilda u

 

akne, eritema, ħakk,

edema

iperidrożi

fit-tessuti ta’ taħt

 

raxx, livedo

anġjonewrotik

 

il-ġilda

 

reticularis

a, urtikarja

 

Disturbi muskolu-

 

skumdità muskolu-

sensazzjoni ta’

 

skeletriċi u tat-

 

skeletrika, uġigħ fil-

toqol

 

tessuti konnettivi

 

muskoli, uġigħ fid-

 

 

 

 

dahar, uġigħ fir-

 

 

 

 

riġlejn jew fid-

 

 

 

 

driegħ, nefħa

 

 

 

 

periferika, artralġja,

 

 

 

 

nefħa fil-ġogi

 

 

Disturbi fis-

 

 

Reazzjoni

 

sistema immuni

 

 

anafilattika,

 

 

 

 

sensittività

 

 

 

 

eċċessiva

 

Disturbi ġenerali u

tertir, deni,

għejja aggravata,

 

 

kondizzjonijiet ta'

uġigħ u

tħossok sħun,

 

 

mnejn jingħata

skumdità, għejja

tħossok kiesaħ,

 

 

 

 

astenja, uġigħ fis-

 

 

 

 

sider, sider issikkat,

 

 

 

 

mard bħal ta’ l-

 

 

 

 

influwenza, raxx

 

 

 

 

mis-sit ta’ l-

 

 

 

 

influwenza, telqa

 

 

Ara wkoll sezzjoni 4.4.

 

 

 

Deskrizzjoni ta’ xi reazzjonijiet avversi

Reazzjonijiet relatati ma’ infużjonijiet irrapportati fl-ambjent ta’ wara t-tqegħid fis-suq (ara wkoll is- sezzjoni 4.4) jistgħu jinkludu avvenimenti kardijaċi bħal arritmiji kardijaċi (fibrillazzjoni atrijali, ekstrastijoli ventrikulari, takiarritmija), iskemija mijokardijaka u kollass tal-qalb f’pazjenti bil-marda ta’ Fabry li tinvolvi l-istrutturi tal-qalb. L-aktar reazzjonijiet komuni li huma relatati mal-infużjoni kienu ħfief u jinkludu rogħda, deni, ħmura fil-wiċċ, uġigħ ta’ ras, dardir, dispnea, tregħid u prurite. Sintomi relatati mal-infużjoni jistgħu jinkludu wkoll sturdament, iperidrożi, pressjoni baxxa, sogħla, rimettar u għejja. Ġiet irrapportata sensittività eċċessiva, inkluż anafilassi.

Pazjenti b’mard renali

Reazzjonijiet avversi għal mediċina kienu rrapportati f’pazjenti bi storja ta’ mard renali fl-istadju finali li kienu simili għal dawk irrapportati fil-popolazzjoni tal-pazjenti ġenerali.

Popolazzjoni pedjatrika

Reazzjonijiet avversi tal-mediċina rrapportati fil-popolazzjoni pedjatrika (tfal u adolexxenti) kienu, b'mod ġenerali, simili għal dawk irrapportati fl-adulti. Madankollu, reazzjonijiet relatati ma’ l- infuzzjoni (deni, dispnea, uġigħ fis-sider) u uġigħ eħrex seħħew aktar ta’ spiss.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Fi provi kliniċi, intużaw dożi sa 0.4 mg/kg fil-ġimgħa, u l-profil tas-sigurtà tagħhom ma kienx differenti mid-doża rrakkomandata ta’ 0.2 mg/kg ġimgħa iva u ġimgħa le.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Prodotti tal-passaġġ alimentari u tal-metaboliżmu oħrajn - Enżimi. Kodiċi ATC: A16AB03.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Il-Marda Fabry hija disturb li taffettwa l-ħażna ta’ glycosphingolipid kkaġunata minn attività defiċjenti ta’ l-enżima liżosomali α-galactosidase A, li tirriżulta f’akkumulazzjoni ta’ globotriaosylceramide (Gb3 jew GL-3, magħruf ukoll bħala ceramidetrihexoside (CTH)), is-substrat ta’ glycosphingolipid għal din l-enżima. Agalsidase alpha jikkatalizza l-idroliżi ta’ Gb3, billi jofroq residwu terminali ta’ galaktosju mill-molekula. Trattament bl-enżima ġie muri li jnaqqas l- akkumulazzjoni ta’ Gb3 f’ħafna tipi ta’ ċelloli inklużi ċelloli endoteljali u parenkemali. Agalsidase alfa ġie magħmul f’razza ta’ ċelloli umani biex jipprovdi għal profil ta’ glajkosilizzazzjoni umana li tista’ tinfluwenza t-teħid minn riċettaturi mannose-6-phoshate fil-wiċċ taċ-ċelloli bersalljati. L-għażla tad-doża ta’ 0.2 mg/kg (infuża fuq 40 minuta) għall-istudji kliniċi ta’ reġistrazzjoni kienet maħsuba biex tiġi saturata temporanjament il-ħila tar-riċetturi ta’ mannose-6-phosphate sabiex jinternalizzaw l- agalsidase alfa fil-fwied u tiġi permessa d-distribuzzjoni tal-enzima lejn tessuti tal-organi rilevanti oħrajn. Dejta minn pazjenti tindika li biex jinkiseb rispons farmakodinamiku, hija meħtieġa doża ta’ mill-inqas 0.1 mg/kg.

Effikaċja klinika u sigurtà

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Replagal kien assaġġjat f’żewġ studji randomizzati, double blind, ikkontrollati bi plaċebo u bi studji ta’ estensjoni b’tikketta miftuħa, f’total ta’ erbgħin pazjent bid- dijanjożi tal-Marda Fabry ibbażati fuq evidenza klinika u bijokemikali. Pazjenti ngħataw id-doża rakkomandata ta’ 0.2 mg/kg ta’ Replagal. Ħamsa u għoxrin pazjent komplew l-ewwel studju u daħlu fi studju aktar estensiv. Wara 6 xhur ta’ terapija kien hemm tnaqqis sinifikanti fl-uġigħ fil-pazjenti trattati b’Replagal meta mqabbel ma’ plaċebo (p=0.021), kif imkejjel permezz ta’ l-Inventarju ta’ Uġigħ Brev (skala ta’ kejl ta’ l-uġigħ validata). Dan kien assoċjat ma’ tnaqqis sinifikanti fl-użu ta’ mediċini għall-uġigħ newropatiku kroniku u fl-għadd ta’ jiem fuq il-mediċina. Fi studji sussegwenti, f’pazjenti pedjatriċi maskili ta’ aktar minn 7 snin, tnaqqis fl-uġigħ kien osservat wara 9 sa 12-il xahar ta’ terapija b’Replagal ikkomparat fil-linja bażi ta’ riferiment ma’ trattament ta’ qabel. Dan it-tnaqqis fl-uġigħ baqa’ persistenti matul l-4 snin ta’ kura b’Replagal f’9 pazjenti (f’ pazjenti 7 – 18 snin).

Trattament b’Replagal għal bejn tnax sa 18-il xahar irriżulta f’titjib fil-kwalità tal-ħajja (QoL), kif imkejjel bi strumenti validati.

Wara terapija ta’ 6 xhur Replagal stabbilizza l-funzjoni renali kkomparat ma’ tnaqqis f’pazjenti trattati bi plaċebo. Kampjuni ta’ bijopsiji mill-kliewi żvelaw żjieda sinifikattiva fil-frazzjoni ta’ glomeruli normali u tnaqqis sinifikattiv fil-frazzjoni ta’ glomeruli bi twessigħ meżanġjali f’pazjenti ttrattati b’Replagal b’kuntrast ma’ pazjenti ttrattati bi plaċebo. Wara 12 sa 18-il xahar ta’ terapija ta’ manteniment, Replagal tejjeb il-funzjoni renali kif imkejla b’rata ta’ filtrazzjoni glomerulari bbażata fuq inulin bi 8.7 ± 3.7 ml/min (p=0.030). (p=0.030). Terapija ta’ perijodu ta’ żmien itwal (48-54 xahar) irriżultat fi stabbilizzazzjoni ta’ GFR f’pazjenti rġiel bi GFR normali fil-linja bażi ta’ riferiment (≥ 90 ml/min/1.73 m2) u b’funzjoni ħazina renali minn ħafifa għal moderata (GFR 60 sa

<90 ml/min/1.73 m2), u b’dewmien tar-rata ta’ tnaqqis fil-funzjoni renali u l-progressjoni għal mard renali fl-istadju finali f’pazjenti Fabry irġiel b’funzjoni renali ħażina aktar severa (GFR 30 sa

<60 ml/min/1.73 m2).

Fit-tieni studju, ħmistax-il pazjent b’ipertrofija ventrikulari tax-xellug temmew studju kontrollat bi plaċebo ta’ 6 xhur u daħlu fi studju ta’ estensjoni. Trattament b’Replagal irriżulta fi tnaqqis ta’ 11.5 g fil-massa ventrikulari tax-xellug kif imkejla bl-immaġini ta' resonanza manjetika (MRI) fl-istħarriġ ikkontrollat, waqt li pazjenti li kienu qegħdin jingħataw plaċebo wrew żieda fil-massa ventrikulari tax-xellug ta’ 21.8 g. Barraminhekk, fl-ewwel studju li kien jinvolvi 25 pazjent, Replagal kellu effett sinifikanti fit-tnaqqis tal-massa kardijaka wara 12 sa 18-il xahar ta’ terapija ta’ manteniment (p<0.001). Replagal kien ukoll assoċjat ma’ titjib fil-kontratilità mijokardjali, tnaqqis fid-dewmien QRS medju u tnaqqis konkomitanti tal-ħxuna septali fuq l-ekokardjografija. Fl-istudji magħmulin żewġ pazjenti b’right bundle branch block reġgħu lura għan-normal wara terapija b’Replagal. Studji sussegwenti bit-tikketta tidher urew tnaqqis sinifikattiv mil-linja bażi ta' riferiment fil-massa ventrikulari tax-xellug kemm f’pazjenti Fabry irġiel u kemm nisa fuq trattament ta’ 24 sa 36 xhar b’Replagal. It-tnaqqis fil-massa LV osservata permezz ta’ l-ekokardjografija kemm f’pazjenti Fabry irġiel u kemm nisa fuq trattament ta’ 24 sa 36 xhar b’Replagal kien assocjat ma’titjib sinifikanti fis- sintomi kif imkejjel bil-NHYA u CCS f’pazjenti Fabry b’falliment tal-qalb severu jew sintomi anġinali fil-linja bażi ta' riferiment.

Ikkomparat ma’ plaċebo, trattament b’Replagal naqqas ukoll l-akkumulazzjoni ta’ Gb3. Wara l-ewwel 6 xhur ta’ terapija tnaqqis medju ta’ madwar 20-50% kienu osservati fil-plażma, fis-sediment ta’ l-awrina, kampjuni ta’ bijopsiji tal-fwied, tal-kliewi u tal-qalb. Wara trattament ta’ bejn 12 sa 18-il xahar tnaqqis ta’ 50-80 % kien osservat fil-plażma u fis-sediment ta’ l-awrina. L-effetti metaboliċi kienu assoċjati wkoll ma’ żieda fil-piż klinikament sinifikanti, żieda fil-ħruġ ta’ l-għaraq u żieda fl- enerġija. Konsistenti ma’ l-effetti kliniċi ta’ Replagal, trattament bl-enżima naqqas l-akkumulazzjoni ta’ Gb3 f’ħafna tipi ta’ ċelloli, inklużi ċelloli renali glomerulari u tubulari epiteljali, ċelloli renali endoteljali kapillarji (ċelloli endoteljali kappilarji kardjaċi u dermali ma kinux eżaminati) u majoċiti kardijaċi. F’pazjenti pedjatriċi subien bil-Fabry il-Gb3 fil-plażma naqas b’40-50% wara 6 xhur ta’ terapija b’Replagal 0.2 mg/kg u dan it-tnaqqis ippersista wara total ta’ 12-il xahar total ta’ 4 snin ta’ kura fi 11-il pazjent.

Tista’ tiġi kkunsidrata infuzjoni ta’ Replagal id-dar għal pazjenti li qegħdin jittolleraw l-infuzjonijiet tagħhom sewwa.

Popolazzjoni pedjatrika

F’pazjenti pedjatriċi maskili ≥ 7 snin bil-marda Fabry, iperfiltrazzjoni tista’ tkun l-aktar manifestazzjoni bikrija ta’ involviment renali fil-marda. Tnaqqis fl-eGFRs ipernormali tagħhom kien osservat fi żmien 6 xhur mill-bidu ta’ terapija b’Replagal. Wara sena kura bl-agalsidase alfa 0.2 mg/kg darba f’ġimagħtejn, l-eGFR li kien għoli b’mod abnormali naqas minn 143.4 ± 6.8 għal

121.3 ± 5.6 ml/min/1.73 m2 f’dan is-sotto grupp u dawn l-eGFRs stabbilizzaw fil-firxa normali matul 4 snin ta’ kura b’Replagal 0.2 mg/kg, kif għamlu l-eGFRs tan-non iperfiltraturi.

F’pazjenti pedjatriċi maskili ≥ 7 snin, il-varjabilità tar-rata tat-taħbit tal-qalb kienet abnormali fil-linja bażi u tjiebet wara 6 xhur ta’ kura b’Replagal fi 15-il tifel u t-titjib kien sostnut matul 6.5 snin ta’ terapija b’Replagal 0.2 mg/kg fi studju ta’ estensjoni b’tikketta miftuħa u fuq perjodu ta’ żmien twil fuq 9 subien. Fost 9 subien b’massa ventrikulari tax-xellug (LVMI) indiċjata sa tul2.7 fil-medda normali għat-tfal (<39 g/m2.7 fis-subien) fil-linja bażi, l-LVMI baqgħet stabbli f’livelli taħt il-limitu tal-ipertrofija ventrikulari tax-xellug (LVH) tul is-6.5 snin ta’ kura. F’tieni studju, f’14-il pazjent

≥ 7 snin ta’ età, ir-riżultati dwar il-varjabbiltà tar-rata tat-taħbit tal-qalb kienu konsistenti ma’ sejbiet preċedenti. F’dan l-istudju, pazjent wieħed biss kellu LVH fil-linja bażi u baqa’ stabbli maż-żmien.

Għall-pazjenti ta’ bejn 0 u 7 snin, jista’ jkun konkluż li tagħrif limitat ma jindika l-ebda kwistjoni speċifika ta’ sigurtà.

Studju f’pazjenti li jaqilbu minn agalsidase beta għal Replagal (agalsidase alfa)

100 pazjenti [li qatt ma ħadu l-kura qabel (n=29) jew li ġew ikkurati qabel b’agalsidase beta li qelbu għal Replagal (n=71)] ġew ikkurati għal mhux aktar minn 30 xahar fi studju mhux ikkontrollat b’tikketta mikxufa. Analiżi uriet li episodji avversi serji ġew irrapportati fi 39.4% ta’ dawk il-pazjenti

li qelbu minn agalsidase beta meta mqabbla ma’ 31.0% f’dawk li qatt ma’ ħadu l-kura qabel daħlu għall-istudju. Il-pazjenti li qelbu minn agalsidase beta għal Replagal kellhom profil tas-sigurtà konsistenti ma’ dak osservat f’esperjenza klinika oħra. Reazzjonijiet relatati mal-infużjoni ġew esperjenzati minn 9 pazjenti tal-popolazzjoni li qatt ma ħadet il-kura qabel (31.0%) meta mqabbel ma’ 27 pazjent tal-popolazzjoni li qelbet (38.0%).

Studju b’reġimen ta’ dożaġġ varju

Fi studju randomizzat bit-tikketta mikxufa, ma kien hemm ebda differenza statistikament sinifikanti bejn pazjenti adulti kkurati għal 52 ġimgħa b’0.2 mg/kg ġol-vini, ġimgħa iva u ġimgħa le (n=20) u dawk ikkurati b’0.2 mg/kg kull ġimgħa (n=19) fit-tibdil medju mil-LVMI tal-linja bażi jew punti tat- tmiem oħrajn (status funzjonali kardijaku, funzjoni renali u attività farmakodinamika). F’kull grupp ta’ kura, l-LVMI baqa’ stabbli tul il-perjodu ta’ kura tal-istudju. L-inċidenza ġenerali ta’ SAE skont il- grupp ta’ kura ma weriet ebda effett ovvju tar-reġimen tal-kura fuq il-profil tal-SAE tal-gruppi ta’ kura differenti.

Immunoġeniċità

Antikorpi għal agalsidase alfa ma ntwerewx li huma assoċjati ma’ effetti klinikament sinifikanti dwar is-sigurtà (eż. reazzjonijiet ta’ infużjoni) jew effikaċja.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Dożi waħdanin li jvarjaw minn 0.007 - 0.2 mg enżima għal kull kg ta’ piż korporali kienu mogħtija lil pazjenti adulti rġiel bħala infużjonijiet intravenużi ta’ 20-40 minuta waqt li pazjenti nisa ngħataw

0.2 mg enżima għal kull kg piż korporali bħala infużjonijiet ta’ 40 minuta. Il-karatteristiċi farmakokinetiċi kienu essenzjalment mhux effettwati bid-doża ta’ l-enżima. Wara doża waħda intravenuża ta’ 0.2 mg/kg, agalsidase alfa kellu distribuzzjoni u profil ta’ eliminazzjoni miċ- ċirkulazzjoni bifażiku. Parametri farmakokinetiċi ma kinux sinifikattivament differenti bejn pazjenti nisa u rġiel. Half-lives ta’ eliminazzjoni kienu 108 17-il minuta fl-irġiel kkomparati ma’

89 28 minuta fin-nisa u l-volum ta’ distribuzzjoni kien bejn wieħed u ieħor fi 17% tal-piż korporali fiż-żewġ sessi. Ir-rata ta’ eliminazzjoni nnormalizzat għal piż korporali kienet ta’ 2.66 u

2.10 ml/min/kg għall-irġiel u għan-nisa, rispettivament. Ibbażat fuq ix-xebħ ta’ karatteristiċi farmakokinetiċi ta’ agalsidase alfa kemm fl-irġiel u kemm fin-nisa, distribuzzjoni fit-tessut fl-organi u fit-tessuti maġġuri hija wkoll mistennija li tkun komparabbli f’pazjenti rġiel u nisa.

Wara trattament ta’ sitt xhur b’Replagal 12 minn 28 pazjent rġiel urew farmakokinetiċi mibdula li inkludew żieda fid-deher fir-rata ta' eliminazzjoni. Dawn il-bidliet kienu assoċjati ma’ l-iżvilupp ta’ antikorpi kontra agalidase alfa f’titru baxx iżda l-ebda effetti klinikament sinifikanti fuq sigurtà jew effikaċja ma kienu osservati fil-pazjenti mistħarrġa.

Ibbażat fuq l-analiżi ta’ bijopsiji mill-fwied qabel u wara d-doża f’irġiel bil-Marda Fabry, il-half-life fit-tessut ġiet stmata li hija f’eċċess ta’ 24 siegħa u t-teħid epatiku ta’ l-enżima huwa stmat li huwa ta’ 10% tad-doża mogħtija.

Agalsidase alfa huwa proteina. Mhux mistenni li jintrabat ma’ proteini. Huwa mistenni li d-degradazzjoni metabolika tiegħu timxi fil-mogħdijiet ta’ proteini oħra, i.e. idroliżi tal-peptide. Agalsidase alfa mhux kandidat probabbli għal effetti bejn mediċina u oħra.

Indeboliment tal-kliewi

L-eliminazzjoni renali ta’ agalsidase alfa hija kunsidrata li hija mogħdija ta’ eliminazzjoni minuri għaliex parametri farmakokinetiċi mhumiex mibdula minn funzjoni renali imxekkla.

Indeboliment tal-fwied

Minħabba li l-metaboliżmu huwa mistenni li jseħħ permezz ta’ idroliżi tal-peptide, funzjoni epatika imxekkla mhix mistennija li teffettwa l-farmakokinetiċi ta’ agalsidase alfa f’manjiera klinikament sinifikattiva.

Popolazzjoni pedjatrika

Fit-tfal (etajiet bejn 7-18-il sena), Replagal mogħti f’0.2 mg/kg kien eliminat aktar malajr miċ- ċirkulazzjoni milli fl-adulti. Ir-rata ta’ eliminazzjoni medja ta’ Replagal fit-tfal (etajiet bejn 7-11-il sena), fl-adolexxenti (etajiet 12-18-il sena), u fl-adulti kienet 4.2 ml/min/kg, 3.1 ml/min/kg, u

2.3 ml/min/kg, rispettivament. Dejta farmakodinamika ssuġġeriet li f’doża ta’ 0.2 mg/kg Replagal, it- tnaqqis f’Gb3 fil-plażma huma ftit jew xejn komparabbli bejn l-adolexxenti u t-tfal żgħar (ara sezzjoni 5.1).

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji ta’ tossiċità ta’ doża ripetuta ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin. Potenzjali ġenotossiċi u karċinoġenetiċi mhumiex mistennija. Studji dwar it-tossiċità riproduttiva fil-firien u l-fniek nisa ma wrew l-ebda effett fuq it-tqala jew il-fetu li jkun qiegħed jiżviluppa. L-ebda studju ma ġie magħmul b’rispett għal ħlas u l-iżvilupp ta’ madwar/ta’ wara t- twelid. Mhux magħruf jekk Replagal jaqsamx is-sekonda.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Sodium phosphate monobasic, monohydrate

Polysorbate 20

Sodium chloride

Sodium hydroxide

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibilitajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn.

L-istabbilità kimika u fiżika waqt l-użu ġiet murija għal 24 siegħa f’temperatura ta’ 25°C.

Minn aspett mikrobijoloġiku, il-prodott għandu jintuża immedjatament wara r-rikostituzzjoni. Jekk ma jintużax immedjatament, iż-żminijiet u l-kondizzjonijiet effettivi ta’ ħażna qabel l-użu ġeneralment ma jkunux itwal minn 24 siegħa f’temperatura ta’ 2-8°C (friġġ), sakemm ir-rikostituzzjoni ma tkunx saret f’kondizzjonijiet asettiċi kkontrollati u validati.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2 C – 8 C).

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

3.5 ml ta’ konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni f’kunjett ta’ 5 ml (ħġieġ ta’ Tip I) b’tapp (lastku butyl ta’ reżina tal-fluworo), siġġill ta’ parti waħda (aluminju) u għatu li jinqala bis-saba’. Daqsijiet tal-pakkett ta’ 1, 4 jew 10 kunjetti.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Ikkalkula d-doża u l-għadd ta’ kunjetti ta’ Replagal meħtieġa.

Iddilwa l-volum totali tal-konċentrat ta’ Replagal meħtieġ f’100 ml ta’ 9 mg/ml (0.9%) soluzzjoni ta’ sodium chloride għall-infużjoni. Attenzjoni għandha tingħata biex tiżgura l- isterilità tas-soluzzjonijiet ippreparati peress li Replagal ma fihx priservattivi jew aġent batterjoloġiku; għandha tiġi osservata teknika asettika. Ġaladarba jkun dilwit, is-soluzzjoni għandha titħallat bil-mod u mhux tiġi mheżżha.

Peress li ma fihx l-ebda priservattiv, huwa rakkomandat li l-għoti jinbeda kemm jista' jkun malajr wara d-dilwizzjoni.

Qabel l-għoti, is-soluzzjoni għandha tiġi spezzjonata viżwalment għal frak u tibdil fil-kulur.

Biex jintuża darba biss. Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Shire Human Genetic Therapies AB

Vasagatan 7

111 20 Stockholm

L-Iżvezja

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/01/189/001-003

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 03/08/2001

Data tal-aħħar tiġdid: 03/08/2006

10 DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea dwar għall-Mediċini http://www.emea.europa.eu/.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati