Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sabervel (irbesartan) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - C09CA04

Updated on site: 10-Oct-2017

Isem tal-MediċinaSabervel
Kodiċi ATCC09CA04
Sustanzairbesartan
ManifatturPharmathen S.A.
1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI
Sabervel 75 mg pilloli miksijin b'rita.
2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA
Kull pillola miksija b'rita fiha 75 mg irbesartan.

Sustanza mhux attiva b'effett magħruf:

20 mg ta' lactose monohydrate kull pillola miksija b'rita.

Għal-lista kompleta ta' sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

awtorizzat

Pillola miksija b'rita.

Bajda, konkavu, tonda, pillola miksija b'rita b'dijametru ta’ 7mm.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

 

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

 

 

adux

Sabervel hu indikat għall-użu fl-adulti għall-kura għall-pressjoni għolja essenzjali.

 

m’g

 

Hu indikat ukoll għall-kura għall-mard renali f pazjenti adultiħli għandhom pressjoni għolja u dijabete

mellitus ta' tip 2 bħala parti mill-kura kontra il-pressjoni ħolja (ara sezzjonijiet 4.3, 4.4, 4.5 u 5.1).

 

li

 

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu j ngħata

 

Pożoloġija

inali

 

 

 

Id-doża li ġeneralment irrikmandata fil-bidu u ta' manteniment hija ta' 150 mg darba kuljum, 'mal-ikel jew mingħajru. Sabervel b'dożaċta' 150 mg darba kuljum ġeneralment jipprovdi kontroll aħjar matul l- 24 siegħa għall-pressjoni tad-demm minn 75 mg. Madankollu, doża ta' 75 mg fil-bidu tal-kura tista' tiġi kkonsidrata, speċjalmediment f pazjenti fuq emodijalisi u anzjani 'il fuq minn 75 sena.

F'pazjenti li mhumiex ikkontrollati biżżejjed b'150 mg darba kuljum, id-doża ta' Sabervel tista' tiżdied għal 300 mg, jew jistgħu jiġu miżjudin mediċini oħrajn ta' kontra l-pressjoni għolja (ara sezzjonijiet

4.3, 4.4, 4.5 u 5.1). B' od partikolari, iż-żjieda ta' dijuretiku bħal hydrochlorothiazide ntwera li jkollha

Prodotteffett ta' tisħiħ ma' Sabervel (ara sezzjoni 4.5).

F'pazjenti li għandhom dijabete ta' tip 2 u jbatu minn pressjoni għolja, il-kura mogħtija fil-bidu hija ta' 150 mg ta' irbesartan darba kuljum u tiġi titrata għal 300 mg darba kuljum bħala l-aħjar doża ta' manteniment ippreferuta għall-kura tal-mard renali.

Il-benefiċċju renali muri b'Sabervel f pazjenti b'dijabete ta' tip 2 li għandhom pressjoni għolja huwa bbażat fuq studji fejn irbesartan intuża flimkien ma' mediċini oħra ta' kontra l-pressjoni għolja kif meħtieġ, biex jintlaħaq il-livell mixtieq ta' pressjoni (ara sezzjonijiet 4.3, 4.4, 4.5 u 5.1).

Popolazzjonijiet Speċjali

Indeboliment renali: m'hemmx bżonn ta' aġġustament tad-doża f pazjenti b'indeboliment renali. Wieħed għandu jikkonsidra doża inqas fil-bidu (75 mg) f pazjenti li qed jagħmlu l-emodijalisi (ara sezzjoni 4.4).

Indeboliment epatiku: m'hemmx bżonn ta' aġġustament tad-doża f pazjenti b'indeboliment epatiku ħafif għal moderat. Għad m'hemmx esperjenza klinika f pazjenti b'indeboliment epatiku sever.

Anzjani: għalkemm għandha tiġi ikkonsidrata li tinbeda l-kura b'doża fil-bidu ta' 75 mg f pazjenti 'il fuq minn 75 sena, ġeneralment m'hemmx bżonn ta' aġġustament tad-doża f anzjani.

Popolazzjonipedjatrika: is-sigurtà u l-effikaċja ta' Sabervel fit-tfal ta' bejn 0 sa 18-il sena ma ġewx determinati s'issa. Dejta disponibbli hi deskritta fis-sezzjoniiiet 4.8, 5.1 u 5.2 imma l-ebda rakkomandazzjoni fuq il-pożoloġija ma tista' tingħata.

Metodu ta' kif għandu jingħata

Għal użu orali

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

awtorizzat

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva, jew għal xi sustanzi mhux attivi (ara sezzj ni 6.1).

It-tieni u t-tielet trimestru tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.6).

L-użu fl-istess ħin ta’ Sabervel ma’ prodotti li jkun fihom aliskiren hu kontr indik t f’pazjenti b’dijabete mellitus jew indeboliment tal-kliewi (GFR < 60 ml/min/1.73 m2) (ara sezzjonijiet 4.5 u 5.1).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet

għall-użu

 

 

 

adux

Tnaqqis fil-volum intravaskulari: pressjoni baxxa sintomatika, speċjalment wara l-ewwel doża, tista'

 

 

m’g

 

tinħass f pazjenti li jbatu minn tnaqqis ta' volum u/jew ta' sodjuħminħabba terapija dijuretika qawwija,

dieta ristretta mill-melħ, dijarea jew rimettar. Dawn il-kondizzjonijiet għandhom jiġu kkoreġuti qabel

tinbeda l-kura b'Sabervel.

li

 

 

 

inali

 

 

Pressjoni għolja renovaskulari: hemm riskju kbar ta' pressjoni baxxa severa u ta' insuffiċjenza renali

meta pazjenti li għandhom stenosi bilatera

'tal-arterja renali jew stenosi 'tal-arterja b'kilwa waħda

taħdem, jiġu kkurati bi prodotti mediċin i

i jaffettwaw is-sistema renin-angiotensin-aldosterone.

Għalkemm m'hemm xejn dokume

t t li d n isir b'Sabervel, effetti simili għandhom ikunu antiċipati

ċ

-II.

b'antagonisti tar-riċetturi angiote s

 

medi

 

 

Indeboliment renali u trapjant tal-kliewi: meta Sabervel jintuża f pazjenti b'indeboliment renali, hija irrikmandata osservanza p rjo ika tal-livelli tal-potassju u tal-krejatinina fis-serum. M'hemmx esperjenza fuq l-għoti ta' Sabervel lil pazjenti li reċentement kellhom trapjant tal-kliewi.

Pazjenti bi pressjoni għolja li għandhom dijabete ta' tip 2 u mard renali: l-effetti ta' irbesartan kemm

Prodottfuq il-proċessi renali kif ukoll dawk kardjovaskulari ma kinux l-istess fis-settijiet tal-gruppi kollha, waqt analiżi li saret fl-istudju ma' pazjenti b'mard renali avvanzat. B'mod partikolari, dawn dehru inqas

favorevoli f nisa u f individwi mhux bojod (ara sezzjoni 5.1).

Imbl kk doppju tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone: (RAAS)

Hemm evidenza li l-użu fl-istess ħin ta’ inibituri ta’ ACE, imblokkaturi tar-riċetturi ta’ angiotensin II jew aliskiren iżid ir-riskju ta’ pressjoni baxxa, iperkalimja u tnaqqis fil-funzjoni tal-kliewi (li jinkludi insuffiċjenza akuta tal-kliewi). Imblokk doppju ta’ RAAS permezz tal-użu kombinat ta’ inibituri ta’ ACE, imblokkaturi tar-riċetturi ta’ angiotensin II jew aliskiren għalhekk mhuwiex rakkomandat (ara sezzjonijiet 4.5 u 5.1).

Jekk terapija b’imblokk doppju tkun ikkunsidrata li hi assolutament meħtieġa, din għandha ssir biss taħt is-superviżjoni ta’ speċjalista u tkun suġġetta għal monitoraġġ frekwenti mill-qrib tal-funzjoni tal- kliewi, elettroliti u pressjoni tad-demm.

Inibituri ta’ ACE u imblokkaturi tar-riċetturi ta’ angiotensin II m’għandhomx jintużaw fl-istess ħin f’pazjenti b’nefropatija dijabetika.

Iperkalimja: bħalma jiġri bi prodotti mediċinali oħra li jaffettwaw is-sistema ta' renin-angiotensin- aldosterone, iperkalimja tista' sseħħ waqt il-kura b'Sabervel, speċjalment fil-preżenza t'indeboliment renali, proteinuria ovvja minħabba mard renali dovut għad-dijabete, u/jew insuffiċjenza tal-qalb. Huwa rrakkomandat monitoraġġ mill-qrib tal-potassju fis-serum f pazjenti f riskju (ara sezzjoni 4.5).

Lithium: it-taħlit ta' litju u Sabervel mhuwiex rakkomandat (ara sezzjoni 4.5).

Stenosi tal-valv mitrali u aortiku, kardjomiopatija ipertrofika ostruttiva: bħal fil-każ ta' vasodilaturi oħra, attenzjoni speċjali hija indikata f pazjenti li jbatu minn stenosi tal-valv mitrali u aortiku jew kardjomiopatija ipertrofika ostruttiva.

Aldosteroniżmu primarju: pazjenti b'aldosteroniżmu primarju ġeneralment ma jirrispondux għal prodotti mediċinali ta' kontra l-pressjoni għolja li jaħdmu billi jimpedixxu s-sistema renin-angiotensin.

Għalhekk, l-użu ta' Sabervel mhuwiex irrikmandat.

Ġenerali: f pazjenti li għandhom it-ton vaskulari u l-funzjoni renali tagħhom jiddependu l-aktar mill- attività tas-sistema renin-angiotesin-aldosterone (p.e. pazjenti li jbatu minn insuffiċjenza tal-qalb konġestiva jew mard renali, inkluż stenosi 'tal-arterja renali), il-kura b'inibituri ta' enzimi li jikkonvertu angiotensin jew antagonisti tar-riċetturi t' angiotensin-II li jaffettwaw din is-sistema ġew assoċjati ma' pressjoni baxxa akuta, ażotemja, oligurja, jew rarament insuffiċjenza akuta ren li. Bħal ma jiġri b'kull

mediċina kontra il-pressjoni għolja, it-tnaqqis eċċessiv ta' pressjoni f pazjenti li jbatu minn kardjopatija

 

 

 

awtorizzat

iskemika jew minn mard kardjovaskulari iskemiku jista' jwassal għal infart mijokardijaku jew għal

attakk ta' puplesija.

 

adux

 

Kif osservat f'inibituri ta' enzimi li jikkonvertu angiotensin, irbesartan u l-antagonisti ta' angiotensin l-

oħrajn huma apparentament inqas effettivi biex iniżżlu l-pressjoni f nies suwed milli f dawk li

mhumiex suwed, possibilment minħabba li hemm prevelanza og la ta' renin baxx f'popolazzjoni ta'

 

m’g

 

 

razza sewda bi pressjoni għolja (ara sezzjoni 5.1).

ħ

 

Tqala: Antagonisti tar-riċettur ta' angiotensin II

a għandhomx jinbdew matul it-tqala. Sakemm

li

 

 

terapija b'AIIRA ma tkunx meqjusa essenzja , -pazjenti li jkunu qegħdin jippjanaw li joħorġu tqal

għandhom jinqalbu għal trattamenti ta' kontra pressjoni għolja alternattivi li għandhom profil ta' sigurtà stabbilit sabiex jintużaw waqt it-tqa a. Meta tiġi ddijanjostikata tqala, trattament b'AIIRAs għandu jitwaqqaf minnufih, u jekk xier q, għandha tinbeda terapija alternattiva (ara sezzjonijiet 4.3 u

4.6).

Lactose: dan il-prodott med

naliinalifih il-lactose. Pazjenti bi problemi ereditarji rari ta' intolleranza

 

ċ

għall-galactose, bid-defiċjenza ta' Lapp lactase jew bi problemi ta' assorbiment ħażin ta' glucose-

galactose m'għandhomx ji ħ

u an il-prodott mediċinali.

Popolazzjoni pedjatrikamedi: irbesartan ġie studjat f popalazzjonijiet ta' tfal bejn is-6 snin u s-16-il sena

imma it-tagħrif kurrenti mhuwiex biżżejjed biex jappoġġja estensjoni 'tal-użu fuq tfal sakemm ikun Prodotthemm aktar agħrif disponibbli (ara sezzjonijiet 4.8, 5.1 u 5.2).

4.5 Pro otti mediċinali oħra li ma jaqblux ma' dan il-prodott u affarijiet oħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Dijuretiċi u mediċini oħra kontra l-pressjoni għolja: mediċini oħra kontra l-pressjoni għolja jistgħu jżidu l-effetti ta' tnaqqis fil-pressjoni ta' irbesartan; madankollu irbesartan ingħata mingħajr periklu ma' mediċini oħra ta' kontra l-pressjoni għolja, bħal beta-blockers, imblokkaturi tal-kanali ta' calcium li jaħdmu fit-tul, u dijuretiċi thiazides. Kura li ssir qabel b'dożi għoljin ta' dijuretiċi tista' tirriżulta f'nuqqas fil-volum u riskju ta' pressjoni baxxa meta tinbeda l-kura b'Sabervel (ara sezzjoni 4.4).

Dejta minn provi kliniċi wriet li imblokk doppju tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone (RAAS) permezz tal-użu kombinat ta’ inibituri ta’ ACE, imblokkaturi tar-riċetturi ta’ angiotensin II jew aliskiren, hu assoċjat ma’ frekwenza ogħla ta’ avvenimenti avversi bħal pressjoni baxxa, iperkalimja u tnaqqis fil-funzjoni tal-kliewi (li jinkludi insuffiċjenza akuta tal-kliewi) meta mqabbel mal-użu ta’ sustanza waħda li taġixxi fuq RAAS (ara sezzjonijiet 4.3, 4.4 u 5.1).

Supplimenti tal-potassium u dijuretiċi potassium-sparing: ibbażat fuq l-esperjenza bl-użu ta' prodotti mediċinali oħra li jaffettwaw lis-sistema ta' renin-angiotensin, l-użu konkomitanti ta' dijuretiċi potassium-sparing, supplimenti tal-potassium, sostituti tal-melħ li fihom il-potassium jew prodotti mediċinali oħra li jżidu il-livelli tal-potassium fis-serum (eż. ħeparina) jistgħu jwasslu għal żidiet tal- potassium fis-serum u, għalhekk, mhumiex irrikmandati (ara sezzjoni 4.4).

Lithium: żjidiet riversibbli tal-konċentrazzjonijiet u tossiċità ta' lithium fis-serum ġew irrapportati

waqt l-amministrazzjoni konkomitanti ta' lithium ma' inibituri ta' enzimi li jikkonvertu angiotensin.

Effetti simili ġew irrapportati rarament ħafia b'irbesartan s'issa. Għaldaqstant, din it-taħlita mhix

rakkomandata (ara sezzjoni 4.4). Jekk tinħass il-ħtieġa ta' din il-kombinazzjoni, monitoraġġ

b'attenzjoni tal-livelli tal-lithium fis-serum hija irrikmandata.

awtorizzat

 

Mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi: meta jingħataw antagonisti ta' angiotensin II flimkien ma' mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi (i.e. inibituri COX-2 selettivi, acetylsal cyl c acid (> 3 g/kuljum) u NSAIDs mhux selettivi), jista' jkun hemm attenwazzjoni 'tal-effett k nt a l-pressjoni għolja.

Bħalma jseħħ bl-inibituri ACE, l-użu konkomitanti ta' antagonisti ta' angiotensin II u NSAIDs jista' jirriżulta f' żjieda fir-riskju li teħżien il-funzjoni renali, inkluża l-possibbilità ta' insuffiċjenza renali akuta, u żjieda fil-potassium fis-serum, speċjalment f'pazjenti li diġà kellhom funzjoni renali bagħtuta.

Aktar informazzjoni dwar l-interazzjonijiet ta' irbesartan: fiħstudjiaduxkliniċi, il-farmakokinetika ta' irbesartan mhix affettwata minn hydrochlorothiazide. Irbesartan jiġi metabolizzat prinċipalment b'CYP2C9 u b'mod inqas estensiv b'glukoronidazzjoni. Ma kinux osservati interazzjonijiet farmakokinetiċi jew farmakodinamiċi sinifikanti meta irbesartan ingħata flimkien ma' warfarina, prodott mediċinali metabolizzat minn CYP2C9. Ma ġewx evalwati l-effetti ta' indutturi ta' CYP2C9

It-taħlita għandha tintuża b'attenzjoni speċjalment fl-anzjani. Il-pazjenti għandhom ikunu idrati

biżżejjed u għandha tingħata kunsiderazzjoni għall-monitoraġġ tal-f nzjoni renali wara li tinbeda kura konkomitanti, u kull ċertu żmien wara.

 

bħal rifampicin fuq il-farmakokinetiċi t'irbesartan. Il-far akokinetika ta' digoxin ma tbidlitx bit-teħid

 

flimkien ma' irbesartan.

 

m’g

 

inali

li

 

 

 

 

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

 

 

Tqala:

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

L-użu ta' AIIRAs mhuwiex rakkomandat matul l-ewwel tliet xhur tat-tqala (ara sezzjoni 4.4). L-użu ta'

 

AIIRAs huwa kontra-in ikat matul it-tieni u t-tielet trimestri tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

 

Evidenza epide

joloġika dwar ir-riskju tat-teraġenoċità wara espożizzjoni għal inibituri ACE matul l-

 

ewwel tliet xhur

at-tqala ma kienitx konklussiva; madankollu, żieda żgħira fir-riskju ma tistax tiġi

 

 

medi

 

 

 

eskluża. Filwaqt li ma hemm ebda data epidemijoloġika dwar ir-riskji b'Inibituri ta' Reċetturi ta'

Prodott

 

 

Angiotensin II (AIIRAs), jistgħu jeżistu riskji simili għal din il-klassi ta' mediċini. Sakemm terapija AIIRA kontinwa mhijiex meqjusa essenzjali, il-pazjenti li jkunu qegħdin jippjanaw li joħorġu tqal għandh m jinqalbu għal trattamenti alternattivi ta' kontra l-pressjoni għolja li għandhom profil ta' sigu tà stabbilit għal użu waqt tqala. Meta tiġi dijanjostikata tqala, trattament b' AIIRAs għandu jitwaqqaf minnufih, u, jekk xieraq, għandha tinbeda terapija alternattiva.

Espożizzjoni għal terapija AIIRA matul it-tieni u t-tielet trimestri hija magħrufa li twassal għal tossiċità tal-fetu uman (tnaqqis fil-funzjoni tal-kliewi, oligohydramnios, tnaqqis fl-ossifikazzjoni tal- għadam tar-ras) u tossiċità neonatali (nuqqas fil-funzjoni tal-kliewi, pressjoni baxxa, iperkalemija) (Ara sezzjoni 5.3).

Jekk seħħet espożizzjoni għall-AIIRAs mit-tieni trimestru tat-tqala, huwa rrakkomandat kontroll bl- ultrasound tal-funzjoni renali u tal-kranju.

Trabi li ommijiethom ħadu AIIRAs għandhom jiġu osservati mill-qrib għal pressjoni baxxa (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Treddigħ:

Minħabba li m'hemm l-ebda informazzjoni disponibbli dwar l-użu ta' Sabervel waqt il-perjodu ta' treddigħ, Sabervel mhuwiex rakkomandat u kuri alternattivi li għandhom profili tas-sigurtà stabbiliti aħjar waqt it-treddigħ huma preferibbli, speċjalment meta omm tkun tredda' tarbija tat-twelid jew tarbija li twieldet qabel iż-żmien.

Mhux magħruf jekk irbesartan jew il metaboliti tiegħu jiġux eliminati mill-ħalib tas-sider tal-bniedem.

Dejta farmakodinamika / tossikoloġika fil-firien uriet li kien hemm eliminazzjoni ta' irbesartan jew ilmetaboliti tiegħu fil-ħalib tas-sider (għad-dettalji ara 5.3).

Fertilità

awtorizzat

 

Irbesartan ma kellu ebda effett fuq il-fertilità ta' firien ikkurati u fuq il-frieħ tagħhom sal-livelli tad- doża li jagħtu bidu għall-ewwel sinjali ta' tossiċità parentali (ara sezzjoni 5.3).

4.7 Effetti fuq

il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni. Fuq il-bażi tal-karatteristiċi farmakodinamiċi tiegħu, irbesartan aktarx ma jaffettwax din il-ħila. Waqt is-sewq n jew tħaddim ta' magni, wieħed għandu jżomm f'moħħu li xi kultant jista' jħoss xi sturdament jew għeja waqt kura kontra l-pressjoni għolja.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

adux

 

Fi studji kliniċi kkontrollati bi plaċebo f pazjenti bi pressjoni g olja, l-inċidenza totali ta' effetti avversi

m’g

 

ma kinetx differenti bejn dawk li ħadu irbesartan (56.2%) ħu l-grupp li ħa l-plaċebo (56.5%). Twaqqif

minħabba xi effetti avversi kliniċi jew tal-laboratorju kienu inqas frekwenti fil-pazjenti kkurati

b'irbesartan (3.3%) milli fil-pazjenti kkurati bil-plaċebo (4.5%). L-inċidenza ta' effetti avversi ma

li

 

kinetx relatata mad-doża (doża li ngħatat fil-f rxa rrik andata), sess, età, razza, jew mat-tul tal-kura.

F'pazjenti dijabetiċi bi pressjoni għoljainalib'm kroalbuminuria u funzjoni normali tal-kliewi, sturdament ortostatiku u pressjoni baxxa ortostatika ġew irrapportati f0.5% tal-pazjenti (jiġifieri mhux komuni) iżda iżjed milli fil-grupp tal-plaċebo.

It-tabella li ġejja tippreżenta rċ-reazzjonijiet avversi tal-mediċina li ġew irrappurtati fi provi kliniċi kkontrollati bi plaċebomedili fihom 1,965 pazjent bi pressjoni għolja rċevew irbesartan. It-termini

mmarkati bi stilla (*) jirr f ru għar-reazzjonijiet avversi li ġew irrappurtati b'mod addizzjonali f> 2% tal-pazjenti dijabetiċi bi pr sssjoni għolja b'insuffiċjenza renali kronika u proteinurja ċara u iżjed milli fil-grupp tal-plaċebo.

ProdottIl-frekwenza ' al-effetti avversi msemmija hawn taħt hija definita bl-użu ta' din il-konvenzjoni: komuni ħafna (≥ 1/10); komuni (≥ 1/100 sa < 1/10); mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100); rari

(≥1/10,000 sa < 1/1,000); rari ħafna (< 1/10,000). F'kull sezzjoni ta' frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa għandh m jitniżżlu skont is-serjetà tagħhom. L-effetti li huma l-aktar serji għandhom jitniżżlu l- ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

Reazzjonijiet avversi rrappurtati b'mod addizzjonali mill-esperjenza ta' wara t-tqegħid fis-suq huma wkoll elenkati. Dawn ir-reazzjonijiet avversi huma derivati minn rapporti spontanji.

Disturbi tas-sistema immuni:

Mhux magħrufa: reazzjonijiet ta' sensittività eċċessiva bħal anġjoedema, raxx, urtikarja

Disturbi _fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni:

Mhux magħrufa: iperkalemija

Iperkalimja* ġrat iktar frekwenti f pazjenti dijabetiċi ikkurati b'irbesartan milli bil-plaċebo. F'pazjenti dijabetiċi bi pressjoni għolja b'mikroalbuminurja u b'funzjoni renali normali, iperkalimja (≥ 5.5mEq/l) ġrat f’29.4% (jiġifieri komuni ħafna) tal-pazjenti fil-grupp li ħadu 300 mg ta' irbesartan u fi 22% tal- pazjenti fil-grupp tal-plaċebo. F'pazjenti dijabetiċi bi pressjoni għolja b'insuffiċenzja renali kronika u bi proteinuria li tidher, iperkalimja (≥
5.5 mEq/l) ġrat f 46.3% tal-pazjenti fil-grupp ta' irbesartan u f 26.3% tal- pazjenti fil-grupp tal-plaċebo.
żidiet sinifikanti tal-krejatina kinazi fil-plażma ġew osservati frekwentement
(1.7%) findividwi li ħadu l-kura b'irbesartan. L-ebda żidiet minn dawn ma ġew assoċjati ma' episodji muskolu-skeletriċi li jistgħu jiġu identifikati
7

Disturbi _ fis-sistema nervuża:

 

 

 

 

Komuni:

 

sturdament, sturdament ortostatiku*

 

 

Mhux magħrufa:

mejt, uġigħ ta' ras

 

 

 

 

Disturbi _fil-widnejn u _fis-sistema labirintika:

 

 

 

 

Mhux magħrufa:

tinnite

 

 

 

 

Disturbi _ fil-qalb:

 

 

 

 

 

Mhux komuni:

 

takikardija

 

 

 

 

Disturbi vaskulari:

 

 

 

 

awtorizzat

Komuni:

 

pressjoni baxxa ortostatika *

 

 

Mhux komuni:

 

fwawar

 

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali:

 

 

 

Mhux komuni:

 

sogħla

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali:

 

 

 

Komuni:

 

dardir/rimettar

 

 

 

Mhux komuni:

 

dijarea, dispepsja/ħruq ta' stonku

 

 

Mhux magħruf:

 

indeboliment fis-sens tat-togħma

 

adux

 

 

 

 

 

Disturbi fil-fwied u fil-marrara:

 

 

 

Mhux komuni:

 

suffejra

 

 

 

Mhux magħrufa:

epatite, funzjoni anormali tal-fwied

 

Disturbi_fil-ġilda u_fit-tessuti ta' taħtil-ġilda:

 

 

 

 

ħ

 

Mhux magħrufa:

vaskulite lewkoċitoklastika

 

 

 

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti konnett v :

 

 

 

Komuni:

 

 

m’g

 

 

 

uġigħ muskolu-ske etr ku*

 

 

 

Mhux magħrufa:

li

 

 

 

artralġja, mijalġja (f'xi każijiet assoċjati ma' żieda fil-livelli ta' creatine

 

 

kinase fil-pl żm ), bugħawwieġ fil-muskoli

 

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema ur aria:

 

 

 

 

Mhux magħruf:

 

funzjoniinalindebolita tal-kliewi li tinkludi każijiet ta' insuffiċjenza tal-kliewi

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

f'pazjenti li jinsabu f'riskju (ara sezzjoni 4.4)

 

Disturbi _fis-sistema riproduttiva u _fis-sider:

 

 

 

 

Mhux komuni:

 

disfunzjoni sesswali

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata:

 

 

 

Komuni:

 

għeja

 

 

 

 

Mhux komuni:

 

uġigħ fis-sider

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

Investigazzjonijiet:

Komuni ħafna:

Komuni:

4.9 Doża eċċessiva

klinikament. F' 1.7% tal-pazjenti bi pressjoni għolja b'mard dijabetiku avanzat renali kkurati b'irbesartan, kien osservat tnaqqis fl-emoglobina*, li ma kienx klinikament sinifikanti.

Popolazzjoni pedjatrika:

Fi prova li fiha l-parteċipanti ntagħżlu b'mod każwali ta' 318-il tifel u tifla bi pressjoni għolja u adoloxxenti ta' bejn is-6 u s-16-il sena, dawn ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin ġraw fil-fażi double-blind mifruxa fuq tliet ġimgħat: uġigħ ta' ras (7.9%), pressjoni baxxa (2.2%), sturdament (1.9%), sogħla (0.9%). Fil-perjodu ta' 26 ġimgħa ta' din il-prova open-label, l-aktar anomaliji frekwenti tal-laboratorju li ġew osservati kienu żidiet fil-kreatina (6.5%) u valuri għoljin ta' CK fi 2% tat-tfal riċevituri.

Esperjenza f adulti esposti għal dożi sa 900 mg/jum għal 8 ġimgħat ma uriet awtorizzatebda tossiċità. L-iktar manifestazzjonijiet probabbli ta' doża eċċessiva huma mistennija li jkunu pressjoni baxxa, u

takikardija; bradikardija tista' wkoll tiġi ikkaġunata minn doża eċċessiva. M'hemmx biżżejjed informazzjoni speċifika disponibbli fuq il-kura tad-doża eċċessiva b'Sabervel. Il-pazjent għandu jkun osservat mill-viċin u l-kura għandha tkun sintomatika u ta' għajnuna. Miżuri issuġġeri i jinkludu induzzjoni tar-rimettar u/ jew tal-ħasil gastriku. Il-faħam attivat jista' jkun utli fi trattament ta' doża eċċessiva. Irbesartan ma jitneħħiex b'emodijlasi.

5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Tagħrif farmakodinamiku

 

m’g

adux

Kategorija farmakoterapewtika: Antagonisti ta' angiotensinħ-II, sempliċi.

Kodiċi ATC : C09C A04.

li

 

 

 

Mekkaniżmu ta' azzjoni: Irbesartan huwa antagon sta qawwi, attiv mill-ħalq, antagonista selettiv tar-

riċettur angiotensin-II (tip AT1). inali

Huwa mistenni li jimblokka l-azzjonijiet ko ha ta' angiotensin-II medjati mir-riċettur AT1, mingħajr m'għandu x'jaqsam 'mal-oriġini jew rotta t ' sintesi 'tal- angiotensin-II. L-antagoniżmu selettiv tar- riċetturi ta' angiotensin-II (AT1) jirriżulta f żidiet fil-livelli fil-plażma ta' renin u fil-livelli ta' angiotensin-II u fi tnaqqis fil-koċċe trazzjoni tal-plażma aldosterone. Il-livelli tal-potassium fis-serum mhumiex affettwatimedib'mod s n f kanti minn irbesartan waħdu fid-dożi rrikmandati. Irbesartan ma jimpedixxix ACE (kininase-II), enzima li tiġġenera angiotensin-II u tiddiżintegra ukoll il-bradikinina f'metaboliti inattivi.

Irbesartan m'għandux bżonn ta' attivazzjoni metabolika biex ikun attiv.

ProdottEffikaċja klinika: Pressjoni għ lja

Irbesartan iniżżel il-pressjoni b'tibdil minimali fir-rata tat-taħbit tal-qalb. It-tnaqqis fil-pressjoni huwa relatat mad- oża ta' darba kuljum fid-doża tal-ġurnata b'tendenza li tilħaq plateau b'dożi 'il fuq minn 300 mg. Dożi ta' 150-300 mg darba kuljum iniżżlu il-pressjoni meħudha meta pazjent ikun mindud jew bil-qiegħda (i.e. 24 siegħa wara id-doża) b'medja ta' 8-13/5-8 mm Hg (sistolika/dijastolika) aktar milli minn dawk bil-plaċebo.

L-ogħla tnaqqis fil-pressjoni jseħħ fi żmien 3-6 sigħat wara li jingħata u l-effett tat-tnaqqis tal- pressjoni jinżamm mill-inqas għal 24 siegħa. F'24 siegħa it-tnaqqis tal-pressjoni kien 60%-70% 'tal- ogħla rispons fid-diastolika u sistolika bid-dożi rrikmandati. Doża darba kuljum ta' 150 mg tat respons fl-inqas livell u dak medju ta' 24 siegħa simili għad-doża li tingħata darbtejn kuljum bl-istess total tad- doża.

L-effett li għandu irbesartan li jbaxxi l-pressjoni jidher fi żmien 1-2 ġimgħat, bl-effett massimu jseħħ f 4-6 ġimgħat wara li tinbeda t-terapija. L-effetti kontra l-pressjoni għolja jibqgħu jinżammu waqt kura fit-tul. Wara li titwaqqaf it-terapija, il-pressjoni gradwalment tirritorna lejn il-linja bażi. Ma ġiet osservata ebda rebound ta' pressjoni għolja.

L-effetti ta' irbesartan u dijuretiċi tat-tip thiazide li jniżżlu il-pressjoni huma addittivi. F'pazjenti li mhux ikkontrollati sew b'irbesartan waħdu, iż-żieda ta' doża baxxa ta' hydrochlorothiazide (12.5 mg) ma' irbesartan darba kuljum tirriżulta fi tnaqqis aktar tal-pressjoni fl-inqas livell ta' 7-10/3-6 mm/Hg (sistolika/dijastolika) aġġustata għall-plaċebo.

L-effikaċja ta' irbesartan ma hijiex influwenzata bl-età jew sess. Bħal fil-każi ta' prodotti mediċinali oħra li jaffettwaw is-sistema renin-angiotensin, pazjenti suwed bi pressjoni għolja wrew ferm inqas respons għal monoterapija b'irbesartan. Meta irbesartan ingħata flimkien ma' doża baxxa ta' hydrochlorothiazide (p.e. 12.5 mg kuljum), ir-respons anti-ipertensiv f pazjenti suwed jilħaq lil dak f pazjenti bojod.

M'hemmx effett ta' importanza klinika fil-livelli tal-uric acid fis-serum jew fil-ħruġ tal-uric acid 'mal- awrina.

Tnaqqis tal-pressjoni tad-demm b'0.5 mg/kg (baxx), 1.5 mg/kg (medju) u 4.5 mg/kg (għoli) livelli

mixtieqa ddożati ta' irbesartan kienu evalwati fi 318-il tifel u tifla u adoloxxenti ta' bejn s-6 u s-16-il

sena bi pressjoni għolja jew f riskju (dijabetiċi, passat ta' pressjoni għolja fil-familja) fuq pe jodu ta'

tliet ġimgħat. Fl-aħħar tat-tliet ġimgħat it-tnaqqis medju mill-linja bażi fil-varjabbli primarju ta' effikaċja, il-pressjoni tad-demm sistolika meħuda meta pazjent ikun bil-qiegħda (SeSBP) kienet

11.7 mmHg (doża baxxa), 9.3 mmHg (doża medja), 13.2 mmHg (doża għolja). L-ebda differenza sinifikanti ma kienet tidher bejn dawn id-dożi. Il-bidla medja aġġustata fil-pressjoni tad-demm

Popolazzjoni pedjatrika

awtorizzat

 

diastolika meħuda meta pazjent ikun bil-qiegħda (SeDBP) kienet kif ġej: 3.8 mmHg (doża baxxa), 3.2 mmHg (doża medja), 5.6 mmHg (doża għolja). Fuq il-perjodu tal-ġimagħtejn ta' wara fejn il-

pazjenti ġew re-randomised jew għal prodott mediċinali attiv jew għal plaċebo, il-pazjenti fuq plaċebo

kellhom żidiet ta' 2.4 u 2.0 mmHg fis-SeSBP u SeDBP meta mqabbla ma' bidliet rispettivi ta' +0.1 u -

0.3 mmHg f dawk fuq id-dożi kollha ta' irbesartan (ara sezzjoni 4.2).

Pressjoni għolja u dijabete tip 2 b'mard renali

 

 

adux

 

ħ

L-istudju "Irbesartan u n-Nefropatija bid-Diabete (IDNT)" juri li irbesartan inaqqas il-progressjoni tal-

mard renali fil-pazjenti b'insuffiċjenza renali kronika u b'proteinuria li tidher. IDNT kienet prova

double blind, ikkontrollata, ta' morbożità u morta

 

tà li qabblet irbesartan, amlodipine u plaċebo. F'

 

m’g

 

1,715-il pazjent bi pressjoni għolja u b'd jabete t p 2, proteinuria ≥ 900 mg/jum u krejatinina fis-serum

li

 

 

li tvarja minn 1.0 - 3.0 mg/dl, ġew eżam nati -effetti fit-tul (medja ta' 2.6 sena) ta' irbesartan fuq l-

inali

 

 

 

avvanz ta' mard renali u l-kawżi kollha t ' mortalità. Il-pazjenti ngħataw doża aġġustata minn 75 mg għal doża ta' manteniment ta' 300 mg t ' irbesartan, minn 2.5 mg għal 10 mg ta' amlodipine, jew plaċebo skont kemm felħu. Il-ċpazje ti fil-gruppi ta' kura kollha tipikament irċevew bejn 2 u 4 mediċini

linja bażi kienet >medi160 mmHg. Sittin fil-mija (60%) ta' pazjenti fil-grupp tal-plaċebo leħqu dan it-targit tal-pressjoni filwaqt li din il-figura kienet 76% u 78% fil-gruppi t'irbesartan u amlodipine rispettivament. Irbesartan b'mod sinifikattiv naqqas ir-riskju relattiv fl-endpoint primarju kombinat

kontra l-pressjoni għolja (p.e. d juretiċi, beta blockers, alpha blockers) biex laħqu il-livell imfassal minn qabel ta' pressjoni ta' ≤ 135/85 mmHg jew tnaqqis ta' 10 mmHg fil-pressjoni sistolika jekk il-

fejn il-krejatinina fis-serum tirdoppja, mard renali fl-aħħar stadju (ESRD) jew mortalità mill-kawżi Prodottkollha. Madwar 33% tal-pazjenti fil-grupp t'irbesartan laħqu l-endpoint primarju renali kompost

mqabbel ma' 39% u 41% fil-gruppi tal-plaċebo u amlodipine [20% tnaqqis relattiv tar-riskju kontra l- plaċebo (p = 0.024) u 23% tnaqqis relattiv tar-riskju mqabbel ma' amlodipine (p = 0.006)]. Meta il- k mp nenti individwali 'tal-endpoint primarju ġew analiżżati, l-ebda effett fil-mortalità mill-kawżi k llha ma ġie osservat, fil-waqt li tendenza posittiva fit-tnaqqis fESRD u tnaqqis sinifikanti fil- krejatinina fis-serum milli tirdoppja ġew osservati.

Sotto gruppi ta' sess, razza, età, tul tad-dijabete, l-linja bażi tal-pressjoni, krejatinina fis-serum, u rata ta' tneħħija t'albumina ġew assessjati għall-effett tal-kura. Fis-sotto gruppi tan-nisa u ta' dawk ta' razza sewda li irrappreżentaw 32% u 26% rispettivament tal-popolazzjoni kollha li ħadet sehem fl-istudju, ma deherx benefiċċju renali, għalkemm l-intervalli ta' kunfidenza ma jeskluduhx. Għall-endpoint sekondarju ta' każijiet kardjovaskulari fatali u mhux fatali, ma kienx hemm differenza bejn it-tlett gruppi tal-pazjenti fil-popolazzjoni totali, għalkemm inċidenza akbar ta' MI mhux fatali ġiet murija f nisa u inċidenza inqas ta' MI mhux fatali ġiet murija firġiel fil-grupp t'irbesartan kontra l-grupp ibbażat fuq il-plaċebo. Kien hemm żieda fl-inċidenza ta' MI mhux fatali u puplesija f'nisa fil-grupp bil-kura fuq l-irbesartan meta mqabbel mal-grupp bil-kura ibbażata fuq amlodipine, waqt li l-ammissjoni fl-

isptar minħabba kollass tal-qalb naqset fil-popolazzjoni kollha. Madankollu, spjegazzjoni xierqa għal dawn is-sejbiet fin-nisa għadha ma ġietx identifikata.

L-istudju ta' "L-effetti ta' Irbesartan fuq il-Mikroalbuminuria fil-Pazjenti bi Pressjoni Għolja b'Tip 2 ta' Diabete Mellitus (IRMA)" juri li irbesartan 300 mg jittardja il-progressjoni għal proteinuria li tidher f'pazjenti b'mikroalbuminuria. IRMA 2 kien studju double blind ikkontrollat bil-plaċebo ta' morbożità f 590 pazjenti b'tip 2 ta' dijabete, mikroalbuminuria (30-300 mg/jum) u funzjoni renali normali (krejatinina fis-serum ≤ 1.5 mg/dl fl-irġiel u < 1.1 mg/dl fin-nisa). L-istudju eżamina l-effetti fit-tul (sentejn) ta' irbesartan fuq il-progressjoni għal proteinuria klinikali (li tidher) (ir-rata ta' tneħħija t'albumina ma'l-urina (UAER) > 300 mg/jum, u żjieda f’ UAER 'tal-inqas 30% mill-linja bażi). L-għan

ġew miżjuda skont il-ħtieġa biex igħinu fl-ilħuq ta' l-għan tal-pressjoni. Waqt li pressjoni simili ġiet milħuqa fil-gruppi kollha tal-kura, inqas individwi fil-grupp t'irbesartan 300 mg (5.2%) minn dawk bil-plaċebo (14.9%) jew fil-grupp t'irbesartan 150 mg (9.7%) laħqu l-endpoint ta' proteinu a li tidher, li jfisser 70% ta' tnaqqis fir-risku relattiv meta mqabbel mal-plaċebo (p = 0.0004) għal doża l-għolja.

Titjib fl-istess ħin fir-rata tal-filtrazzjoni glomerulari (GFR) ma ġiex osservat waqt l-ewwel tlett xhur tal-kura. Id-dewmien fil-progressjoni għal proteinuria klinika kien evidenti kmieni sa minn tlett xhur u baqa' għal iktar minn perjodu ta' 2 snin. Rigressjoni għal albuminuria normali (< 30 mg/jum) kienet iktar frekwenti fil-grupp ta' irbesartan 300 mg (34%) milli fil-grupp tal-plaċebo (21%).

predefinit kien għall-pressjoni ta' ≤135/85 mmHg. Mediċini kontra l-pressjoni għolja addizzjonali (li jeskludu inibituri t'ACE, antagonisti tar-riċetturi angiotensin-II u dihydropyridineawtorizzatcalcium blockers)

Żewġ provi kbar, ikkontrollati, li fihom il-parteċipanti ntgħażluaduxb’mod każwali (ONTARGET

(ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) u VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)) eżaminaw l-użu tal-kombinazzjoni ta’ inibitur ta’ ACE flimkien ma’ imblokkatur tar-riċetturi ta’ħangiotensin II.

ONTARGET kien studju li twettaq f’pazjenti bi storja medika ta’ mard kardjovaskulari jew

ċerebrovaskulari, jew dijabete mellitus tip 2 akkumpanjatm’gminn evidenza ta’ ħsara fl-organu aħħari.

VA NEPHRON-D kien studju li twettaq f’pazjenti b dijabete mellitus tip 2 u nefropatija dijabetika. Dawn l-istudji ma wrew l-ebda effett ta’ benefiċċju sinifikanti fuq ir-riżultati renali u/jew kardjovaskulari u l-mortalità, filwaqt li ġiet osservatali żieda fir-riskju ta’ iperkalimja, ħsara akuta fil- kliewi u/jew pressjoni baxxa meta mqabbla ma’ monoterapija. Minħabba l-kwalitajiet farmakodinamiċi simili tagħhom,inalidawn r-r żultati huma rilevanti wkoll għal inibituri ta’ ACE u imblokkaturi tar-riċetturi ta’ angiotensin II oħrajn.

Għalhekk, inibituri ta’ ACE u imblokk turi tar-riċetturi ta’ angiotensin II m’għandhomx jintużaw fl- istess ħin f’pazjenti b’nefropatijaċd jabetika.

ALTITUDE (AliskirenmediTrial n Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) kien studju maħsub biex jittestja l-benefiċċju li jiżdied aliskiren ma’ terapija standard ta’ inibitur ta’ ACE jew imblokkatur tar-riċ tturi ta’ angiotensin II f’pazjenti b’dijabete mellitus tip 2 u mard kroniku tal-kliewi, mard kardjovaskulari, jew it-tnejn. L-istudju twaqqaf kmieni minħabba żieda fir-riskju ta’ riżultati avversi. Mewt kardjovaskulari u puplesija t-tnejn kienu numerikament iktar frekwenti fil- grupp ta’ aliskiren illi fil-grupp tal-plaċebo, u avvenimenti avversi u avvenimenti avversi serji ta’

Prodottinteress (iperkalimja, pressjoni baxxa u disfunzjoni tal-kliewi) ġew irrappurtati b’mod iktar frekwenti fil-grupp ta’ aliskiren milli fil-grupp tal-plaċebo.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Wara li jingħata mill-ħalq, irbesartan jiġi assorbit sew: studji ta' bijodisponibiltà assoluta urew valuri ta' madwar 60%-80%. It-teħid 'tal-ikel konkomitanti ma jaffettwax b'mod sinifikkativ il- bijodisponibiltà t' irbesartan. L-irbit mal-proteini tal-plażma kien madwar 96%, b'irbit negliġibbli ma' komponenti ċellulari tad-demm. Il-volum ta' distribuzzjoni huwa 53-93 litru. Wara l-għoti ta' 14C irbesartan mill-ħalq jew ġol-vini, 80-85% tar-radjuattività li tiċċirkola fil-plażma hi attribwita għal irbesartan mhux mibdul. Irbesartan jiġi metabolizzat bil-fwied permezz tal-konjugazzjoni ma' glucoronide u ta' ossidazjoni. Il-metabolit l-iktar importanti li jiċċirkola huwa irbesartan glucuronide (madwar 6%). Studji in vitro indikaw li irbesartan huwa primarjament ossidat bl-enzima cytochrome P450 CYP2C9; l-isoenzima CYP3A4 għandha effett negliġibli.

Irbesartan jesibixxi farmakokinetika lineari u proporzjonata tad-doża fuq il-firxa mad-doża ta' 10 sa 600 mg. Inqas minn żieda proporzjonali t'assorbiment orali b'dożi 'il fuq minn 600 mg (id-doppju tad- doża massima rrikmandata) ġie osservat; għalfejn jiġri dan għadu mhux magħruf. L-ogħla konċentrazzjonijiet fil-plażma jintleħqu wara 1.5-2 sigħat wara li jittieħed mill-ħalq. It-tneħħija mill-

ġisem kollu u renali huma 157-176 u 3-3.5 ml/min, rispettivament. Il-half-life t'eliminazzjoni terminali t'irbesartan hija 11-15 sigħat. Il-konċentrazzjonijiet fissi tal-plażma jintlaħqu wara 3 ijiem wara li tinbeda il-kura b'doża ta' darba kuljum. Akkumulazzjoni limitata t'irbesartan (< 20%) giet osservata fil-plażma meta doża ta' darba kuljum kienet ripetuta. Fi studju, il-konċentrazzjoni tal-plażma t'irbesartan ġiet osservata li kienet xi daqxejn ogħla f pazjenti nisa bi pressjoni għolja. Madanakollu, ma kienx hemm differenza fil-half-life u l-akkumulazzjoni t'irbesartan. Mhemmx bżonn ta' aġġustar

tad-doża f pazjenti nisa. Il-valuri ta' irbesartan AUC u C kienu xi ftit ogħla f individwi anzjani (≥

65 sena) milli findividwi żgħar (18-40 sena). Madankollu, il-half-life terminali ma tbiddlitx b'mod sinifikattiv. M'hemmx bżonn aġġustar ta' doża f pazjenti anzjani.

Irbesartan u il-metaboliti tiegħu jiġu eliminati permezz ta' sistemi biljari u renali. Wara l-għoti ta' 14C irbesartan jew mill-ħalq jew ġol-vini, madwar 20% tar-radjuattività toħroġ 'mal-awrina u l- kumplament 'mal-ippurgar. Inqas minn 2% tad-doża toħroġ fl-awrina bħala irbesartan mhux mibdul.

Popolazzjoni pedjatrika

Il-farmakokinetiċi ta' irbesartan kienu ikkalkulati fi 23 tifel u tifla bi pressjoni għolja ara l-għoti ta'

doża waħda jew aktar kuljum ta' irbesartan (2 mg/kg) sa doża massima ta' kuljum ta' 150 mg għal erba'

ġimgħat. Minn dawn it-23 tifel u tifla, 21 setgħu jiġu evalwati għal taqbil ta' farmakokinetiċi ma' adulti

maxawtorizzat

(tnax-il tifel u tifla 'l fuq minn 12-il sena, disa' t-itfal ta' bejn 6 u 12-il sena). Ir-riżultati wrew li Cmax, AUC u r-rati ta' tneħħija setgħu jitqabblu ma' dawk osservati f pazjenti ad lti li jieħdu 150 mg

 

 

adux

Indeboliment renali: f pazjenti b'indeboliment renali jew liħqed jagħmlu l-emodijalisi, il-parametri

farmakokinetiċi ta' irbesartan ma tbiddlux b'mod sinifikanti. Irbesartan ma jitneħħiex b'emodijalisi.

Indeboliment epatiku: f pazjenti b'ċirrożi ħaf fa għal oderata, il-parametri farmakokinetiċi ta'

irbesartan ma jitbidlux b'mod sinifikanti.

m’g

 

li

 

 

 

Ma sarux studji f pazjenti b'indeboliment epat ku sever.

 

irbesartan kuljum. Kienet osservata akkumulazzjoni limitata ta' irbesartan (18%) fil-plażma meta kienet ripetuta doża waħda kuljum.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliinaliiku dw r is-sigurtà tal-mediċina ċ Ma kienx hemmmedievidenza ta' toss ità sistemika anormali jew tossiċità fl-organu affetwat b'dożi

klinikament rilevanti. Fi stu ji mhux kliniċi ta' sigurtà, dożi għoljin ta' irbesartan (≥ 250 mg/kg/jum f firien u ≥ 100mg/kg/jum f makakki) ikkawżaw tnaqqis fil-parametri taċ-ċelluli ħomor tad-demm (eritroċiti, emoglobina, matokrit). B'dożi għoljin ħafna (≥ 500 mg/kg/jum) tibdil diġenerattiv fil-

kliewi (bħal nefrite interstizja, nefħa tubulari, tubi basofiliċi, żidiet fil-konċentrazjonijiet fil-plażma Prodott'tal-urea u kreja inina) ġew stimulati b'irbesartan f firien u f makakki u huma meqjusa bħala sekondarji

għall-effetti ipo ensivi tal-mediċina li kkaġunat tnaqqis fil-perfużjoni renali. Barra minn hekk, irbesartan ikkaġuna iperplasja/ipertrofija taċ-ċelluli ġukstaglomerulari (f firien ≥ 90 mg/kg/jum, f'makakki ≥ 10 mg/kg/jum). Dan it-tibdil kollu kien ikkunsidrat li seħħ bl-azzjoni farmakoloġika ta' irbesartan. Għal dożi terapewtiċi ta' irbesartan fil-bnedmin, ma jidhirx li l-iperplasja/ipertrofija taċ- ċelluli renali ġukstaglomerulari għandha rilevanza.

Ma kienx hemm evidenza ta' mutaġeniċità, klastoġeniċità jew karċinoġeniċità.

Il-fertilità u l-prestazzjoni riproduttiva ma ġewx affettwati fl-istudji ta' firien irġiel u nisa anki f dożi orali ta' irbesartan li jikkawżaw xi tossiċità parentali (minn 50 sa 650 mg/kg/kuljum), inkluż mortalità fl-ogħla doża. Ebda effett sinifikanti fuq in-numru ta' corpora lutea, impjanti, jew feti ħajjin ma ġie osservat. Irbesartan ma affettwax is-sopravivenza, l-iżvilupp jew ir-riproduzzjoni tal-ferħ. Studji fl- annimali jindikaw li irbesartan radjotikkettjat jiġi rilevat f'feti tal-firien u tal-fniek. Irbesartan jiġi eliminat fil-ħalib ta' firien li jkunu qegħdin ireddgħu.

Studji fuq annimali b'irbesartan urew effetti tossiċi li jgħaddu (żieda fil-formazzjoni tal-ħofor fil-pelvi renali, hydroureter, jew edema ta' taħt il-ġilda) fil-feti tal-firien, li ġew riżolvuti wara it-twelid. Fil- fniek, abort jew reassorbiment kmieni 'tal-embriju kienu innotati b'dożi li kkaġunaw tossiċità sinifikanti fl-omm, li nkludew mwiet. Ma ġewx osservati effetti teratoġeniċi fil-far u fil-fenek.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' sustanzi mhux attivi

Qalba tal-pillola:

awtorizzat

Lactose monohydrate

 

Microcrystalline cellulose

 

Croscarmellose sodium

 

Anidru kollojdali silika

 

Hypromellose

 

Magnesium stearate.

 

Kisja b'rita:

 

Hypromellose

 

Titanium dioxide (E171)

 

Macrogol 400

 

6.2 Inkompatibilitajiet

Ma jgħoddx f'dan il-każ.

 

 

adux

 

 

 

 

6.3

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

ħ

4 snin.

m’g

 

 

 

 

6.4

 

li

 

 

Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

 

 

Din il-mediċina m’għandhiex bżo ħ ż speċjali

 

 

6.5

In-natura u tal-konten tur u ta’ dak li hemm ġo fih

 

 

 

inali

 

 

 

 

ċ

 

 

Pakketti ta' 28, 56,medi90 j w 98-il pillola miksija b'rita f’ folji tal-PVC/PVDC-Aluminju/PVDC. Jista' jkun li mhux il-pakk tti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

ProdottKull fdal tal-pr dott li ma jiġix użat jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7. ID-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str., 153 51 Pallini Attiki, Il-Greċja

Tel.: +30 210 66 65 067

8.NUMRI TA' L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/765/001

EU/1/12/765/002

EU/1/12/765/007

EU/1/12/765/010

9. DATA TA'

L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA' L-AWTORIZZAZZJONI

Data ta' l-ewwel Awtorizzazzjoni: 13 ta’ april 2012

10. DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

awtorizzat

 

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq is-sit elettroniku ta'l-Aġenzija Ewropeja dwar il-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

 

 

 

adux

 

 

ħ

 

 

m’g

 

 

 

li

 

 

 

inali

 

 

ċ

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

1. ISEM

IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Sabervel 150 mg pilloli miksijin b'rita.

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 150 mg irbesartan.

 

Sustanza mhux attiva b'effett magħruf:

 

40 mg ta' lactose monohydrate kull pillola miksija b'rita.

awtorizzat

Għal-lista kompleta ta' sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

 

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

 

Pillola miksija b'rita.

 

Bajda, konkavu, tonda, pillola miksija b'rita b'dijametru ta’ 9mm.

 

4.

TAGĦRIF KLINIKU

 

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

 

 

adux

Sabervel hu indikat għall-użu fl-adulti għall-kura għall-pressjoni għolja essenzjali.

 

m’g

 

Hu indikat ukoll għall-kura għall-mard renali f pazjenti adultiħli għandhom pressjoni għolja u dijabete

mellitus ta' tip 2 bħala parti mill-kura kontra il-pressjoni ħolja (ara sezzjonijiet 4.3, 4.4, 4.5 u 5.1).

 

li

 

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu j ngħata

 

Pożoloġija

inali

 

 

 

Id-doża li ġeneralment irrikmandata fil-bidu u ta' manteniment hija ta' 150 mg darba kuljum, 'mal-ikel jew mingħajru. Sabervel b'dożaċta' 150 mg darba kuljum ġeneralment jipprovdi kontroll aħjar matul l- 24 siegħa għall-pressjoni tad-demm minn 75 mg. Madankollu, doża ta' 75 mg fil-bidu tal-kura tista' tiġi kkonsidrata, speċjalmentmedif pazjenti fuq emodijalisi u anzjani 'il fuq minn 75 sena.

F'pazjenti li mhumiex ikkontrollati biżżejjed b'150 mg darba kuljum, id-doża ta' Sabervel tista' tiżdied għal 300 mg, jew jistgħu jiġu miżjudin mediċini oħrajn ta' kontra l-pressjoni għolja (ara sezzjonijiet

4.3, 4.4, 4.5 u 5.1). B' od partikolari, iż-żjieda ta' dijuretiku bħal hydrochlorothiazide ntwera li jkollha

Prodotteffett ta' tisħiħ ma' Sabervel (ara sezzjoni 4.5).

F'pazjenti li għandhom dijabete ta' tip 2 u jbatu minn pressjoni għolja, il-kura mogħtija fil-bidu hija ta' 150 mg ta' irbesartan darba kuljum u tiġi titrata għal 300 mg darba kuljum bħala l-aħjar doża ta' manteniment ippreferuta għall-kura tal-mard renali.

Il-benefiċċju renali muri b'Sabervel f pazjenti b'dijabete ta' tip 2 li għandhom pressjoni għolja huwa bbażat fuq studji fejn irbesartan intuża flimkien ma' mediċini oħra ta' kontra l-pressjoni għolja kif meħtieġ, biex jintlaħaq il-livell mixtieq ta' pressjoni (ara sezzjonijiet 4.3, 4.4, 4.5 u 5.1).

Popolazzjonijiet Speċjali

Indeboliment renali: m'hemmx bżonn ta' aġġustament tad-doża f pazjenti b'indeboliment renali. Wieħed għandu jikkonsidra doża inqas fil-bidu (75 mg) f pazjenti li qed jagħmlu l-emodijalisi (ara sezzjoni 4.4).

Indeboliment epatiku: m'hemmx bżonn ta' aġġustament tad-doża f pazjenti b'indeboliment epatiku ħafif għal moderat. Għad m'hemmx esperjenza klinika f pazjenti b'indeboliment epatiku sever.

Anzjani: għalkemm għandha tiġi ikkonsidrata li tinbeda l-kura b'doża fil-bidu ta' 75 mg f pazjenti 'il fuq minn 75 sena, ġeneralment m'hemmx bżonn ta' aġġustament tad-doża f anzjani.

Popolazzjonipedjatrika: is-sigurtà u l-effikaċja ta' Sabervel fit-tfal ta' bejn 0 sa 18-il sena ma ġewx determinati s'issa. Dejta disponibbli hi deskritta fis-sezzjoniiiet 4.8, 5.1 u 5.2 imma l-ebda rakkomandazzjoni fuq il-pożoloġija ma tista' tingħata.

Metodu ta' kif għandu jingħata

Għal użu orali

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

awtorizzat

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva, jew għal xi sustanzi mhux attivi (ara sezzj ni 6.1).

It-tieni u t-tielet trimestru tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.6).

L-użu fl-istess ħin ta’ Sabervel ma’ prodotti li jkun fihom aliskiren hu kontr indik t f’pazjenti b’dijabete mellitus jew indeboliment tal-kliewi (GFR < 60 ml/min/1.73 m2) (ara sezzjonijiet 4.5 u 5.1).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

 

 

 

adux

Tnaqqis fil-volum intravaskulari: pressjoni baxxa sintomatika, speċjalment wara l-ewwel doża, tista'

 

 

m’g

 

tinħass f pazjenti li jbatu minn tnaqqis ta' volum u/jew ta' sodjuħminħabba terapija dijuretika qawwija,

dieta ristretta mill-melħ, dijarea jew rimettar. Dawn il-kondizzjonijiet għandhom jiġu kkoreġuti qabel

tinbeda l-kura b'Sabervel.

li

 

 

 

inali

 

 

Pressjoni għolja renovaskulari: hemm riskju kbar ta' pressjoni baxxa severa u ta' insuffiċjenza renali

meta pazjenti li għandhom stenosi bilatera

'tal-arterja renali jew stenosi 'tal-arterja b'kilwa waħda

taħdem, jiġu kkurati bi prodotti mediċin i

i jaffettwaw is-sistema renin-angiotensin-aldosterone.

Għalkemm m'hemm xejn dokume

t t li d n isir b'Sabervel, effetti simili għandhom ikunu antiċipati

ċ

-II.

b'antagonisti tar-riċetturi angiote s

 

medi

 

 

Indeboliment renali u trapjant tal-kliewi: meta Sabervel jintuża f pazjenti b'indeboliment renali, hija irrikmandata osservanza p rjo ika tal-livelli tal-potassju u tal-krejatinina fis-serum. M'hemmx esperjenza fuq l-għoti ta' Sabervel lil pazjenti li reċentement kellhom trapjant tal-kliewi.

Pazjenti bi pressjoni għolja li għandhom dijabete ta' tip 2 u mard renali: l-effetti ta' irbesartan kemm Prodottfuq il-proċessi renali kif ukoll dawk kardjovaskulari ma kinux l-istess fis-settijiet tal-gruppi kollha,

waqt analiżi li saret fl-istudju ma' pazjenti b'mard renali avvanzat. B'mod partikolari, dawn dehru inqas favorevoli f nisa u f individwi mhux bojod (ara sezzjoni 5.1).

Imbl kk doppju tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone: (RAAS)

Hemm evidenza li l-użu fl-istess ħin ta’ inibituri ta’ ACE, imblokkaturi tar-riċetturi ta’ angiotensin II jew aliskiren iżid ir-riskju ta’ pressjoni baxxa, iperkalimja u tnaqqis fil-funzjoni tal-kliewi (li jinkludi insuffiċjenza akuta tal-kliewi). Imblokk doppju ta’ RAAS permezz tal-użu kombinat ta’ inibituri ta’ ACE, imblokkaturi tar-riċetturi ta’ angiotensin II jew aliskiren għalhekk mhuwiex rakkomandat (ara sezzjonijiet 4.5 u 5.1).

Jekk terapija b’imblokk doppju tkun ikkunsidrata li hi assolutament meħtieġa, din għandha ssir biss taħt is-superviżjoni ta’ speċjalista u tkun suġġetta għal monitoraġġ frekwenti mill-qrib tal-funzjoni tal- kliewi, elettroliti u pressjoni tad-demm.

Inibituri ta’ ACE u imblokkaturi tar-riċetturi ta’ angiotensin II m’għandhomx jintużaw fl-istess ħin f’pazjenti b’nefropatija dijabetika.

Iperkalimja: bħalma jiġri bi prodotti mediċinali oħra li jaffettwaw is-sistema ta' renin-angiotensin- aldosterone, iperkalimja tista' sseħħ waqt il-kura b'Sabervel, speċjalment fil-preżenza t'indeboliment renali, proteinuria ovvja minħabba mard renali dovut għad-dijabete, u/jew insuffiċjenza tal-qalb. Huwa rrakkomandat monitoraġġ mill-qrib tal-potassju fis-serum f pazjenti f riskju (ara sezzjoni 4.5).

Lithium: it-taħlit ta' litju u Sabervel mhuwiex rakkomandat (ara sezzjoni 4.5).

Stenosi tal-valv mitrali u aortiku, kardjomiopatija ipertrofika ostruttiva: bħal fil-każ ta' vasodilaturi oħra, attenzjoni speċjali hija indikata f pazjenti li jbatu minn stenosi tal-valv mitrali u aortiku jew kardjomiopatija ipertrofika ostruttiva.

Aldosteroniżmu primarju: pazjenti b'aldosteroniżmu primarju ġeneralment ma jirrispondux għal prodotti mediċinali ta' kontra l-pressjoni għolja li jaħdmu billi jimpedixxu s-sistema renin-angiotensin.

Għalhekk, l-użu ta' Sabervel mhuwiex irrikmandat.

Ġenerali: f pazjenti li għandhom it-ton vaskulari u l-funzjoni renali tagħhom jiddependu l-aktar mill- attività tas-sistema renin-angiotesin-aldosterone (p.e. pazjenti li jbatu minn insuffiċjenza tal-qalb konġestiva jew mard renali, inkluż stenosi 'tal-arterja renali), il-kura b'inibituri ta' enzimi li jikkonvertu angiotensin jew antagonisti tar-riċetturi t' angiotensin-II li jaffettwaw din is-sistema ġew assoċjati ma' pressjoni baxxa akuta, ażotemja, oligurja, jew rarament insuffiċjenza akuta ren li. Bħal ma jiġri b'kull

mediċina kontra il-pressjoni għolja, it-tnaqqis eċċessiv ta' pressjoni f pazjenti li jbatu minn kardjopatija

 

 

 

awtorizzat

iskemika jew minn mard kardjovaskulari iskemiku jista' jwassal għal infart mijokardijaku jew għal

attakk ta' puplesija.

 

adux

 

Kif osservat f'inibituri ta' enzimi li jikkonvertu angiotensin, irbesartan u l-antagonisti ta' angiotensin l-

oħrajn huma apparentament inqas effettivi biex iniżżlu l-pressjoni f nies suwed milli f dawk li

mhumiex suwed, possibilment minħabba li hemm prevelanza og la ta' renin baxx f'popolazzjoni ta'

 

m’g

 

 

razza sewda bi pressjoni għolja (ara sezzjoni 5.1).

ħ

 

Tqala: Antagonisti tar-riċettur ta' angiotensin II

a għandhomx jinbdew matul it-tqala. Sakemm

li

 

 

terapija b'AIIRA ma tkunx meqjusa essenzja , -pazjenti li jkunu qegħdin jippjanaw li joħorġu tqal

għandhom jinqalbu għal trattamenti ta' kontra pressjoni għolja alternattivi li għandhom profil ta' sigurtà stabbilit sabiex jintużaw waqt it-tqa a. Meta tiġi ddijanjostikata tqala, trattament b'AIIRAs għandu jitwaqqaf minnufih, u jekk xier q, għandha tinbeda terapija alternattiva (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.6).

Lactose: dan il-prodott med

naliinalifih il-lactose. Pazjenti bi problemi ereditarji rari ta' intolleranza

 

ċ

għall-galactose, bid-defiċjenza ta' Lapp lactase jew bi problemi ta' assorbiment ħażin ta' glucose-

galactose m'għandhomx ji ħ

u an il-prodott mediċinali.

Popolazzjoni pedjatrikamedi: irbesartan ġie studjat f popalazzjonijiet ta' tfal bejn is-6 snin u s-16-il sena

imma it-tagħrif kurrenti mhuwiex biżżejjed biex jappoġġja estensjoni 'tal-użu fuq tfal sakemm ikun Prodotthemm aktar agħrif disponibbli (ara sezzjonijiet 4.8, 5.1 u 5.2).

4.5 Pro otti mediċinali oħra li ma jaqblux ma' dan il-prodott u affarijiet oħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Dijuretiċi u mediċini oħra kontra l-pressjoni għolja: mediċini oħra kontra l-pressjoni għolja jistgħu jżidu l-effetti ta' tnaqqis fil-pressjoni ta' irbesartan; madankollu irbesartan ingħata mingħajr periklu ma' mediċini oħra ta' kontra l-pressjoni għolja, bħal beta-blockers, imblokkaturi tal-kanali ta' calcium li jaħdmu fit-tul, u dijuretiċi thiazides. Kura li ssir qabel b'dożi għoljin ta' dijuretiċi tista' tirriżulta f'nuqqas fil-volum u riskju ta' pressjoni baxxa meta tinbeda l-kura b'Sabervel (ara sezzjoni 4.4).

Dejta minn provi kliniċi wriet li imblokk doppju tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone (RAAS) permezz tal-użu kombinat ta’ inibituri ta’ ACE, imblokkaturi tar-riċetturi ta’ angiotensin II jew aliskiren, hu assoċjat ma’ frekwenza ogħla ta’ avvenimenti avversi bħal pressjoni baxxa, iperkalimja u tnaqqis fil-funzjoni tal-kliewi (li jinkludi insuffiċjenza akuta tal-kliewi) meta mqabbel mal-użu ta’ sustanza waħda li taġixxi fuq RAAS (ara sezzjonijiet 4.3, 4.4 u 5.1).

Supplimenti tal-potassium u dijuretiċi potassium-sparing: ibbażat fuq l-esperjenza bl-użu ta' prodotti mediċinali oħra li jaffettwaw lis-sistema ta' renin-angiotensin, l-użu konkomitanti ta' dijuretiċi potassium-sparing, supplimenti tal-potassium, sostituti tal-melħ li fihom il-potassium jew prodotti mediċinali oħra li jżidu il-livelli tal-potassium fis-serum (eż. ħeparina) jistgħu jwasslu għal żidiet tal- potassium fis-serum u, għalhekk, mhumiex irrikmandati (ara sezzjoni 4.4).

Lithium: żjidiet riversibbli tal-konċentrazzjonijiet u tossiċità ta' lithium fis-serum ġew irrapportati

waqt l-amministrazzjoni konkomitanti ta' lithium ma' inibituri ta' enzimi li jikkonvertu angiotensin.

Effetti simili ġew irrapportati rarament ħafia b'irbesartan s'issa. Għaldaqstant, din it-taħlita mhix

rakkomandata (ara sezzjoni 4.4). Jekk tinħass il-ħtieġa ta' din il-kombinazzjoni, monitoraġġ

b'attenzjoni tal-livelli tal-lithium fis-serum hija irrikmandata.

awtorizzat

 

Mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi: meta jingħataw antagonisti ta' angiotensin II flimkien ma' mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi (i.e. inibituri COX-2 selettivi, acetylsal cyl c acid (> 3 g/kuljum) u NSAIDs mhux selettivi), jista' jkun hemm attenwazzjoni 'tal-effett k nt a l-pressjoni għolja.

Bħalma jseħħ bl-inibituri ACE, l-użu konkomitanti ta' antagonisti ta' angiotensin II u NSAIDs jista' jirriżulta f' żjieda fir-riskju li teħżien il-funzjoni renali, inkluża l-possibbilità ta' insuffiċjenza renali akuta, u żjieda fil-potassium fis-serum, speċjalment f'pazjenti li diġà kellhom funzjoni renali bagħtuta.

Aktar informazzjoni dwar l-interazzjonijiet ta' irbesartan: fiħstudjiaduxkliniċi, il-farmakokinetika ta' irbesartan mhix affettwata minn hydrochlorothiazide. Irbesartan jiġi metabolizzat prinċipalment b'CYP2C9 u b'mod inqas estensiv b'glukoronidazzjoni. Ma kinux osservati interazzjonijiet farmakokinetiċi jew farmakodinamiċi sinifikanti meta irbesartan ingħata flimkien ma' warfarina, prodott mediċinali metabolizzat minn CYP2C9. Ma ġewx evalwati l-effetti ta' indutturi ta' CYP2C9

It-taħlita għandha tintuża b'attenzjoni speċjalment fl-anzjani. Il-pazjenti għandhom ikunu idrati

biżżejjed u għandha tingħata kunsiderazzjoni għall-monitoraġġ tal-f nzjoni renali wara li tinbeda kura konkomitanti, u kull ċertu żmien wara.

 

bħal rifampicin fuq il-farmakokinetiċi t'irbesartan. Il-far akokinetika ta' digoxin ma tbidlitx bit-teħid

 

flimkien ma' irbesartan.

 

m’g

 

inali

li

 

 

 

 

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

 

 

Tqala:

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

L-użu ta' AIIRAs mhuwiex rakkomandat matul l-ewwel tliet xhur tat-tqala (ara sezzjoni 4.4). L-użu ta'

 

AIIRAs huwa kontra-in ikat matul it-tieni u t-tielet trimestri tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

 

Evidenza epide

joloġika dwar ir-riskju tat-teraġenoċità wara espożizzjoni għal inibituri ACE matul l-

 

ewwel tliet xhur

at-tqala ma kienitx konklussiva; madankollu, żieda żgħira fir-riskju ma tistax tiġi

 

 

medi

 

 

 

eskluża. Filwaqt li ma hemm ebda data epidemijoloġika dwar ir-riskji b'Inibituri ta' Reċetturi ta'

Prodott

 

 

Angiotensin II (AIIRAs), jistgħu jeżistu riskji simili għal din il-klassi ta' mediċini. Sakemm terapija AIIRA kontinwa mhijiex meqjusa essenzjali, il-pazjenti li jkunu qegħdin jippjanaw li joħorġu tqal għandh m jinqalbu għal trattamenti alternattivi ta' kontra l-pressjoni għolja li għandhom profil ta' sigu tà stabbilit għal użu waqt tqala. Meta tiġi dijanjostikata tqala, trattament b' AIIRAs għandu jitwaqqaf minnufih, u, jekk xieraq, għandha tinbeda terapija alternattiva.

Espożizzjoni għal terapija AIIRA matul it-tieni u t-tielet trimestri hija magħrufa li twassal għal tossiċità tal-fetu uman (tnaqqis fil-funzjoni tal-kliewi, oligohydramnios, tnaqqis fl-ossifikazzjoni tal- għadam tar-ras) u tossiċità neonatali (nuqqas fil-funzjoni tal-kliewi, pressjoni baxxa, iperkalemija) (Ara sezzjoni 5.3).

Jekk seħħet espożizzjoni għall-AIIRAs mit-tieni trimestru tat-tqala, huwa rrakkomandat kontroll bl- ultrasound tal-funzjoni renali u tal-kranju.

Trabi li ommijiethom ħadu AIIRAs għandhom jiġu osservati mill-qrib għal pressjoni baxxa (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Treddigħ:

Minħabba li m'hemm l-ebda informazzjoni disponibbli dwar l-użu ta' Sabervel waqt il-perjodu ta' treddigħ, Sabervel mhuwiex rakkomandat u kuri alternattivi li għandhom profili tas-sigurtà stabbiliti aħjar waqt it-treddigħ huma preferibbli, speċjalment meta omm tkun tredda' tarbija tat-twelid jew tarbija li twieldet qabel iż-żmien.

Mhux magħruf jekk irbesartan jew il metaboliti tiegħu jiġux eliminati mill-ħalib tas-sider tal-bniedem.

Dejta farmakodinamika / tossikoloġika fil-firien uriet li kien hemm eliminazzjoni ta' irbesartan jew ilmetaboliti tiegħu fil-ħalib tas-sider (għad-dettalji ara 5.3).

Fertilità

awtorizzat

 

Irbesartan ma kellu ebda effett fuq il-fertilità ta' firien ikkurati u fuq il-frieħ tagħhom sal-livelli tad- doża li jagħtu bidu għall-ewwel sinjali ta' tossiċità parentali (ara sezzjoni 5.3).

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni. Fuq il-bażi tal-karatteristiċi farmakodinamiċi tiegħu, irbesartan aktarx ma jaffettwax din il-ħila. Waqt is-sewq n jew tħaddim ta'

magni, wieħed għandu jżomm f'moħħu li xi kultant jista' jħoss xi sturdament jew għeja waqt kura

kontra l-pressjoni għolja.

adux

 

Fi studji kliniċi kkontrollati bi plaċebo f pazjenti bi pressjoniħg olja, l-inċidenza totali ta' effetti avversi ma kinetx differenti bejn dawk li ħadu irbesartan (56.2%)m’gu l-grupp li ħa l-plaċebo (56.5%). Twaqqif minħabba xi effetti avversi kliniċi jew tal-laboratorju kienu inqas frekwenti fil-pazjenti kkurati b'irbesartan (3.3%) milli fil-pazjenti kkurati bil-plaċebo (4.5%). L-inċidenza ta' effetti avversi ma kinetx relatata mad-doża (doża li ngħatat fil-lif rxa rrik andata), sess, età, razza, jew mat-tul tal-kura.

ortostatiku u pressjoni baxxa ortostatikainaliġew irrapportati f0.5% tal-pazjenti (jiġifieri mhux komuni) iżda iżjed milli fil-grupp tal-plaċebo.

F'pazjenti dijabetiċi bi pressjoni għolja b'm kroalbuminuria u funzjoni normali tal-kliewi, sturdament

It-tabella li ġejja tippreżenta rċ-reazzjonijiet avversi tal-mediċina li ġew irrappurtati fi provi kliniċi kkontrollati bi plaċebomedili fihom 1,965 pazjent bi pressjoni għolja rċevew irbesartan. It-termini

mmarkati bi stilla (*) jirr f ru għar-reazzjonijiet avversi li ġew irrappurtati b'mod addizzjonali f> 2% tal-pazjenti dijabetiċi bi pr sssjoni għolja b'insuffiċjenza renali kronika u proteinurja ċara u iżjed milli fil-grupp tal-plaċebo.

ProdottIl-frekwenza ' al-effetti avversi msemmija hawn taħt hija definita bl-użu ta' din il-konvenzjoni: komuni ħafna (≥ 1/10); komuni (≥ 1/100 sa < 1/10); mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100); rari

(≥1/10,000 sa < 1/1,000); rari ħafna (< 1/10,000). F'kull sezzjoni ta' frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa għandh m jitniżżlu skont is-serjetà tagħhom. L-effetti li huma l-aktar serji għandhom jitniżżlu l- ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

Reazzjonijiet avversi rrappurtati b'mod addizzjonali mill-esperjenza ta' wara t-tqegħid fis-suq huma wkoll elenkati. Dawn ir-reazzjonijiet avversi huma derivati minn rapporti spontanji.

Disturbi tas-sistema immuni:

Mhux magħrufa: reazzjonijiet ta' sensittività eċċessiva bħal anġjoedema, raxx, urtikarja

Disturbi _fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni:

Mhux magħrufa: iperkalemija

Iperkalimja* ġrat iktar frekwenti f pazjenti dijabetiċi ikkurati b'irbesartan milli bil-plaċebo. F'pazjenti dijabetiċi bi pressjoni għolja b'mikroalbuminurja u b'funzjoni renali normali, iperkalimja (≥ 5.5mEq/l) ġrat f’29.4% (jiġifieri komuni ħafna) tal-pazjenti fil-grupp li ħadu 300 mg ta' irbesartan u fi 22% tal- pazjenti fil-grupp tal-plaċebo. F'pazjenti dijabetiċi bi pressjoni għolja b'insuffiċenzja renali kronika u bi proteinuria li tidher, iperkalimja (≥
5.5 mEq/l) ġrat f 46.3% tal-pazjenti fil-grupp ta' irbesartan u f 26.3% tal- pazjenti fil-grupp tal-plaċebo.
żidiet sinifikanti tal-krejatina kinazi fil-plażma ġew osservati frekwentement (1.7%) findividwi li ħadu l-kura b'irbesartan. L-ebda żidiet minn dawn ma
ġew assoċjati ma' episodji muskolu-skeletriċi li jistgħu jiġu identifikati
19

Disturbi _ fis-sistema nervuża:

 

 

 

 

Komuni:

 

sturdament, sturdament ortostatiku*

 

 

Mhux magħrufa:

mejt, uġigħ ta' ras

 

 

 

 

Disturbi _fil-widnejn u _fis-sistema labirintika:

 

 

 

 

Mhux magħrufa:

tinnite

 

 

 

 

Disturbi _ fil-qalb:

 

 

 

 

 

Mhux komuni:

 

takikardija

 

 

 

 

Disturbi vaskulari:

 

 

 

 

awtorizzat

Komuni:

 

pressjoni baxxa ortostatika *

 

 

Mhux komuni:

 

fwawar

 

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali:

 

 

 

Mhux komuni:

 

sogħla

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali:

 

 

 

Komuni:

 

dardir/rimettar

 

 

 

Mhux komuni:

 

dijarea, dispepsja/ħruq ta' stonku

 

 

Mhux magħruf:

 

indeboliment fis-sens tat-togħma

 

adux

 

 

 

 

 

Disturbi fil-fwied u fil-marrara:

 

 

 

Mhux komuni:

 

suffejra

 

 

 

Mhux magħrufa:

epatite, funzjoni anormali tal-fwied

 

Disturbi_fil-ġilda u_fit-tessuti ta' taħtil-ġilda:

 

 

 

 

ħ

 

Mhux magħrufa:

vaskulite lewkoċitoklastika

 

 

 

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti konnett v :

 

 

 

Komuni:

 

 

m’g

 

 

 

uġigħ muskolu-ske etr ku*

 

 

 

Mhux magħrufa:

li

 

 

 

artralġja, mijalġja (f'xi każijiet assoċjati ma' żieda fil-livelli ta' creatine

 

 

kinase fil-pl żm ), bugħawwieġ fil-muskoli

 

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema ur aria:

 

 

 

 

Mhux magħruf:

 

funzjoniinalindebolita tal-kliewi li tinkludi każijiet ta' insuffiċjenza tal-kliewi

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

f'pazjenti li jinsabu f'riskju (ara sezzjoni 4.4)

 

Disturbi _fis-sistema riproduttiva u _fis-sider:

 

 

 

 

Mhux komuni:

 

disfunzjoni sesswali

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata:

 

 

 

Komuni:

 

għeja

 

 

 

 

Mhux komuni:

 

uġigħ fis-sider

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

Investigazzjonijiet:

Komuni ħafna:

Komuni:

klinikament. F' 1.7% tal-pazjenti bi pressjoni għolja b'mard dijabetiku avanzat renali kkurati b'irbesartan, kien osservat tnaqqis fl-emoglobina*, li ma kienx klinikament sinifikanti.

Popolazzjoni pedjatrika:

Fi prova li fiha l-parteċipanti ntagħżlu b'mod każwali ta' 318-il tifel u tifla bi pressjoni għolja u adoloxxenti ta' bejn is-6 u s-16-il sena, dawn ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin ġraw fil-fażi double-blind mifruxa fuq tliet ġimgħat: uġigħ ta' ras (7.9%), pressjoni baxxa (2.2%), sturdament (1.9%), sogħla (0.9%). Fil-perjodu ta' 26 ġimgħa ta' din il-prova open-label, l-aktar anomaliji frekwenti tal-laboratorju li ġew osservati kienu żidiet fil-kreatina (6.5%) u valuri għoljin ta' CK fi 2% tat-tfal riċevituri.

4.9 Doża eċċessiva

Esperjenza f adulti esposti għal dożi sa 900 mg/jum għal 8 ġimgħat ma uriet awtorizzatebda tossiċità. L-iktar manifestazzjonijiet probabbli ta' doża eċċessiva huma mistennija li jkunu pressjoni baxxa, u

takikardija; bradikardija tista' wkoll tiġi ikkaġunata minn doża eċċessiva. M'hemmx biżżejjed informazzjoni speċifika disponibbli fuq il-kura tad-doża eċċessiva b'Sabervel. Il-pazjent għandu jkun osservat mill-viċin u l-kura għandha tkun sintomatika u ta' għajnuna. Miżuri issuġġeri i jinkludu induzzjoni tar-rimettar u/ jew tal-ħasil gastriku. Il-faħam attivat jista' jkun utli fi trattament ta' doża eċċessiva. Irbesartan ma jitneħħiex b'emodijlasi.

5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Tagħrif farmakodinamiku

 

m’g

adux

Kategorija farmakoterapewtika: Antagonisti ta' angiotensinħ-II, sempliċi.

Kodiċi ATC : C09C A04.

li

 

 

 

Mekkaniżmu ta' azzjoni: Irbesartan huwa antagon sta qawwi, attiv mill-ħalq, antagonista selettiv tar-

riċettur angiotensin-II (tip AT1). inali

Huwa mistenni li jimblokka l-azzjonijiet ko ha ta' angiotensin-II medjati mir-riċettur AT1, mingħajr m'għandu x'jaqsam 'mal-oriġini jew rotta t ' sintesi 'tal- angiotensin-II. L-antagoniżmu selettiv tar- riċetturi ta' angiotensin-II (AT1) jirriżulta f żidiet fil-livelli fil-plażma ta' renin u fil-livelli ta' angiotensin-II u fi tnaqqis fil-koċċe trazzjoni tal-plażma aldosterone. Il-livelli tal-potassium fis-serum mhumiex affettwatimedib'mod s n f kanti minn irbesartan waħdu fid-dożi rrikmandati. Irbesartan ma jimpedixxix ACE (kininase-II), enzima li tiġġenera angiotensin-II u tiddiżintegra ukoll il-bradikinina f'metaboliti inattivi.

Irbesartan m'għandux bżonn ta' attivazzjoni metabolika biex ikun attiv.

ProdottEffikaċja klinika: Pressjoni għ lja

Irbesartan iniżżel il-pressjoni b'tibdil minimali fir-rata tat-taħbit tal-qalb. It-tnaqqis fil-pressjoni huwa relatat mad- oża ta' darba kuljum fid-doża tal-ġurnata b'tendenza li tilħaq plateau b'dożi 'il fuq minn 300 mg. Dożi ta' 150-300 mg darba kuljum iniżżlu il-pressjoni meħudha meta pazjent ikun mindud jew bil-qiegħda (i.e. 24 siegħa wara id-doża) b'medja ta' 8-13/5-8 mm Hg (sistolika/dijastolika) aktar milli minn dawk bil-plaċebo.

L-ogħla tnaqqis fil-pressjoni jseħħ fi żmien 3-6 sigħat wara li jingħata u l-effett tat-tnaqqis tal- pressjoni jinżamm mill-inqas għal 24 siegħa. F'24 siegħa it-tnaqqis tal-pressjoni kien 60%-70% 'tal- ogħla rispons fid-diastolika u sistolika bid-dożi rrikmandati. Doża darba kuljum ta' 150 mg tat respons fl-inqas livell u dak medju ta' 24 siegħa simili għad-doża li tingħata darbtejn kuljum bl-istess total tad- doża.

L-effett li għandu irbesartan li jbaxxi l-pressjoni jidher fi żmien 1-2 ġimgħat, bl-effett massimu jseħħ f 4-6 ġimgħat wara li tinbeda t-terapija. L-effetti kontra l-pressjoni għolja jibqgħu jinżammu waqt kura fit-tul. Wara li titwaqqaf it-terapija, il-pressjoni gradwalment tirritorna lejn il-linja bażi. Ma ġiet osservata ebda rebound ta' pressjoni għolja.

L-effetti ta' irbesartan u dijuretiċi tat-tip thiazide li jniżżlu il-pressjoni huma addittivi. F'pazjenti li mhux ikkontrollati sew b'irbesartan waħdu, iż-żieda ta' doża baxxa ta' hydrochlorothiazide (12.5 mg) ma' irbesartan darba kuljum tirriżulta fi tnaqqis aktar tal-pressjoni fl-inqas livell ta' 7-10/3-6 mm/Hg

(sistolika/dijastolika) aġġustata għall-plaċebo.

L-effikaċja ta' irbesartan ma hijiex influwenzata bl-età jew sess. Bħal fil-każi ta' prodotti mediċinali oħra li jaffettwaw is-sistema renin-angiotensin, pazjenti suwed bi pressjoni għolja wrew ferm inqas respons għal monoterapija b'irbesartan. Meta irbesartan ingħata flimkien ma' doża baxxa ta' hydrochlorothiazide (p.e. 12.5 mg kuljum), ir-respons anti-ipertensiv f pazjenti suwed jilħaq lil dak f pazjenti bojod.

M'hemmx effett ta' importanza klinika fil-livelli tal-uric acid fis-serum jew fil-ħruġ tal-uric acid 'mal- awrina.

Tnaqqis tal-pressjoni tad-demm b'0.5 mg/kg (baxx), 1.5 mg/kg (medju) u 4.5 mg/kg (għoli) livelli

mixtieqa ddożati ta' irbesartan kienu evalwati fi 318-il tifel u tifla u adoloxxenti ta' bejn s-6 u s-16-il

sena bi pressjoni għolja jew f riskju (dijabetiċi, passat ta' pressjoni għolja fil-familja) fuq pe jodu ta'

tliet ġimgħat. Fl-aħħar tat-tliet ġimgħat it-tnaqqis medju mill-linja bażi fil-varjabbli primarju ta' effikaċja, il-pressjoni tad-demm sistolika meħuda meta pazjent ikun bil-qiegħda (SeSBP) kienet

11.7 mmHg (doża baxxa), 9.3 mmHg (doża medja), 13.2 mmHg (doża għolja). L-ebda differenza sinifikanti ma kienet tidher bejn dawn id-dożi. Il-bidla medja aġġustata fil-pressjoni tad-demm

Popolazzjoni pedjatrika

awtorizzat

 

diastolika meħuda meta pazjent ikun bil-qiegħda (SeDBP) kienet kif ġej: 3.8 mmHg (doża baxxa), 3.2 mmHg (doża medja), 5.6 mmHg (doża għolja). Fuq il-perjodu tal-ġimagħtejn ta' wara fejn il-

pazjenti ġew re-randomised jew għal prodott mediċinali attiv jew għal plaċebo, il-pazjenti fuq plaċebo

kellhom żidiet ta' 2.4 u 2.0 mmHg fis-SeSBP u SeDBP meta mqabbla ma' bidliet rispettivi ta' +0.1 u -

0.3 mmHg f dawk fuq id-dożi kollha ta' irbesartan (ara sezzjoni 4.2).

Pressjoni għolja u dijabete tip 2 b'mard renali

 

 

adux

 

ħ

L-istudju "Irbesartan u n-Nefropatija bid-Diabete (IDNT)" juri li irbesartan inaqqas il-progressjoni tal-

mard renali fil-pazjenti b'insuffiċjenza renali kronika u b'proteinuria li tidher. IDNT kienet prova

double blind, ikkontrollata, ta' morbożità u morta

 

tà li qabblet irbesartan, amlodipine u plaċebo. F'

 

m’g

 

1,715-il pazjent bi pressjoni għolja u b'd jabete t p 2, proteinuria ≥ 900 mg/jum u krejatinina fis-serum

li

 

 

li tvarja minn 1.0 - 3.0 mg/dl, ġew eżam nati -effetti fit-tul (medja ta' 2.6 sena) ta' irbesartan fuq l-

inali

 

 

 

avvanz ta' mard renali u l-kawżi kollha t ' mortalità. Il-pazjenti ngħataw doża aġġustata minn 75 mg għal doża ta' manteniment ta' 300 mg t ' irbesartan, minn 2.5 mg għal 10 mg ta' amlodipine, jew plaċebo skont kemm felħu. Il-ċpazje ti fil-gruppi ta' kura kollha tipikament irċevew bejn 2 u 4 mediċini

linja bażi kienet >medi160 mmHg. Sittin fil-mija (60%) ta' pazjenti fil-grupp tal-plaċebo leħqu dan it-targit tal-pressjoni filwaqt li din il-figura kienet 76% u 78% fil-gruppi t'irbesartan u amlodipine rispettivament. Irbesartan b'mod sinifikattiv naqqas ir-riskju relattiv fl-endpoint primarju kombinat

kontra l-pressjoni għolja (p.e. d juretiċi, beta blockers, alpha blockers) biex laħqu il-livell imfassal minn qabel ta' pressjoni ta' ≤ 135/85 mmHg jew tnaqqis ta' 10 mmHg fil-pressjoni sistolika jekk il-

fejn il-krejatinina fis-serum tirdoppja, mard renali fl-aħħar stadju (ESRD) jew mortalità mill-kawżi Prodottkollha. Madwar 33% tal-pazjenti fil-grupp t'irbesartan laħqu l-endpoint primarju renali kompost

mqabbel ma' 39% u 41% fil-gruppi tal-plaċebo u amlodipine [20% tnaqqis relattiv tar-riskju kontra l- plaċebo (p = 0.024) u 23% tnaqqis relattiv tar-riskju mqabbel ma' amlodipine (p = 0.006)]. Meta il- k mp nenti individwali 'tal-endpoint primarju ġew analiżżati, l-ebda effett fil-mortalità mill-kawżi k llha ma ġie osservat, fil-waqt li tendenza posittiva fit-tnaqqis fESRD u tnaqqis sinifikanti fil- krejatinina fis-serum milli tirdoppja ġew osservati.

Sotto gruppi ta' sess, razza, età, tul tad-dijabete, l-linja bażi tal-pressjoni, krejatinina fis-serum, u rata ta' tneħħija t'albumina ġew assessjati għall-effett tal-kura. Fis-sotto gruppi tan-nisa u ta' dawk ta' razza sewda li irrappreżentaw 32% u 26% rispettivament tal-popolazzjoni kollha li ħadet sehem fl-istudju, ma deherx benefiċċju renali, għalkemm l-intervalli ta' kunfidenza ma jeskluduhx. Għall-endpoint sekondarju ta' każijiet kardjovaskulari fatali u mhux fatali, ma kienx hemm differenza bejn it-tlett gruppi tal-pazjenti fil-popolazzjoni totali, għalkemm inċidenza akbar ta' MI mhux fatali ġiet murija f nisa u inċidenza inqas ta' MI mhux fatali ġiet murija firġiel fil-grupp t'irbesartan kontra l-grupp ibbażat fuq il-plaċebo. Kien hemm żieda fl-inċidenza ta' MI mhux fatali u puplesija f'nisa fil-grupp bil-kura fuq l-irbesartan meta mqabbel mal-grupp bil-kura ibbażata fuq amlodipine, waqt li l-ammissjoni fl-

isptar minħabba kollass tal-qalb naqset fil-popolazzjoni kollha. Madankollu, spjegazzjoni xierqa għal dawn is-sejbiet fin-nisa għadha ma ġietx identifikata.

L-istudju ta' "L-effetti ta' Irbesartan fuq il-Mikroalbuminuria fil-Pazjenti bi Pressjoni Għolja b'Tip 2 ta' Diabete Mellitus (IRMA)" juri li irbesartan 300 mg jittardja il-progressjoni għal proteinuria li tidher f'pazjenti b'mikroalbuminuria. IRMA 2 kien studju double blind ikkontrollat bil-plaċebo ta' morbożità f 590 pazjenti b'tip 2 ta' dijabete, mikroalbuminuria (30-300 mg/jum) u funzjoni renali normali (krejatinina fis-serum ≤ 1.5 mg/dl fl-irġiel u < 1.1 mg/dl fin-nisa). L-istudju eżamina l-effetti fit-tul (sentejn) ta' irbesartan fuq il-progressjoni għal proteinuria klinikali (li tidher) (ir-rata ta' tneħħija t'albumina ma'l-urina (UAER) > 300 mg/jum, u żjieda f’ UAER 'tal-inqas 30% mill-linja bażi). L-għan

ġew miżjuda skont il-ħtieġa biex igħinu fl-ilħuq ta' l-għan tal-pressjoni. Waqt li pressjoni simili ġiet milħuqa fil-gruppi kollha tal-kura, inqas individwi fil-grupp t'irbesartan 300 mg (5.2%) minn dawk bil-plaċebo (14.9%) jew fil-grupp t'irbesartan 150 mg (9.7%) laħqu l-endpoint ta' proteinu a li tidher, li jfisser 70% ta' tnaqqis fir-risku relattiv meta mqabbel mal-plaċebo (p = 0.0004) għal doża l-għolja.

Titjib fl-istess ħin fir-rata tal-filtrazzjoni glomerulari (GFR) ma ġiex osservat waqt l-ewwel tlett xhur tal-kura. Id-dewmien fil-progressjoni għal proteinuria klinika kien evidenti kmieni sa minn tlett xhur u baqa' għal iktar minn perjodu ta' 2 snin. Rigressjoni għal albuminuria normali (< 30 mg/jum) kienet iktar frekwenti fil-grupp ta' irbesartan 300 mg (34%) milli fil-grupp tal-plaċebo (21%).

predefinit kien għall-pressjoni ta' ≤135/85 mmHg. Mediċini kontra l-pressjoni għolja addizzjonali (li jeskludu inibituri t'ACE, antagonisti tar-riċetturi angiotensin-II u dihydropyridineawtorizzatcalcium blockers)

Żewġ provi kbar, ikkontrollati, li fihom il-parteċipanti ntgħażluaduxb’mod każwali (ONTARGET

(ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) u VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)) eżaminaw l-użu tal-kombinazzjoni ta’ inibitur ta’ ACE flimkien ma’ imblokkatur tar-riċetturi ta’ħangiotensin II.

ONTARGET kien studju li twettaq f’pazjenti bi storja medika ta’ mard kardjovaskulari jew

ċerebrovaskulari, jew dijabete mellitus tip 2 akkumpanjatm’gminn evidenza ta’ ħsara fl-organu aħħari.

VA NEPHRON-D kien studju li twettaq f’pazjenti b dijabete mellitus tip 2 u nefropatija dijabetika. Dawn l-istudji ma wrew l-ebda effett ta’ benefiċċju sinifikanti fuq ir-riżultati renali u/jew kardjovaskulari u l-mortalità, filwaqt li ġiet osservatali żieda fir-riskju ta’ iperkalimja, ħsara akuta fil- kliewi u/jew pressjoni baxxa meta mqabbla ma’ monoterapija. Minħabba l-kwalitajiet farmakodinamiċi simili tagħhom,inalidawn r-r żultati huma rilevanti wkoll għal inibituri ta’ ACE u imblokkaturi tar-riċetturi ta’ angiotensin II oħrajn.

Għalhekk, inibituri ta’ ACE u imblokk turi tar-riċetturi ta’ angiotensin II m’għandhomx jintużaw fl- istess ħin f’pazjenti b’nefropatijaċd jabetika.

ALTITUDE (AliskirenmediTrial n Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) kien studju maħsub biex jittestja l-benefiċċju li jiżdied aliskiren ma’ terapija standard ta’ inibitur ta’ ACE jew imblokkatur tar-riċ tturi ta’ angiotensin II f’pazjenti b’dijabete mellitus tip 2 u mard kroniku tal-kliewi, mard kardjovaskulari, jew it-tnejn. L-istudju twaqqaf kmieni minħabba żieda fir-riskju ta’ riżultati avversi. Mewt kardjovaskulari u puplesija t-tnejn kienu numerikament iktar frekwenti fil- grupp ta’ aliskiren illi fil-grupp tal-plaċebo, u avvenimenti avversi u avvenimenti avversi serji ta’

Prodottinteress (iperkalimja, pressjoni baxxa u disfunzjoni tal-kliewi) ġew irrappurtati b’mod iktar frekwenti fil-grupp ta’ aliskiren milli fil-grupp tal-plaċebo.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Wara li jingħata mill-ħalq, irbesartan jiġi assorbit sew: studji ta' bijodisponibiltà assoluta urew valuri ta' madwar 60%-80%. It-teħid 'tal-ikel konkomitanti ma jaffettwax b'mod sinifikkativ il- bijodisponibiltà t' irbesartan. L-irbit mal-proteini tal-plażma kien madwar 96%, b'irbit negliġibbli ma' komponenti ċellulari tad-demm. Il-volum ta' distribuzzjoni huwa 53-93 litru. Wara l-għoti ta' 14C irbesartan mill-ħalq jew ġol-vini, 80-85% tar-radjuattività li tiċċirkola fil-plażma hi attribwita għal irbesartan mhux mibdul. Irbesartan jiġi metabolizzat bil-fwied permezz tal-konjugazzjoni ma' glucoronide u ta' ossidazjoni. Il-metabolit l-iktar importanti li jiċċirkola huwa irbesartan glucuronide (madwar 6%). Studji in vitro indikaw li irbesartan huwa primarjament ossidat bl-enzima cytochrome P450 CYP2C9; l-isoenzima CYP3A4 għandha effett negliġibli.

Irbesartan jesibixxi farmakokinetika lineari u proporzjonata tad-doża fuq il-firxa mad-doża ta' 10 sa 600 mg. Inqas minn żieda proporzjonali t'assorbiment orali b'dożi 'il fuq minn 600 mg (id-doppju tad- doża massima rrikmandata) ġie osservat; għalfejn jiġri dan għadu mhux magħruf. L-ogħla konċentrazzjonijiet fil-plażma jintleħqu wara 1.5-2 sigħat wara li jittieħed mill-ħalq. It-tneħħija mill-

ġisem kollu u renali huma 157-176 u 3-3.5 ml/min, rispettivament. Il-half-life t'eliminazzjoni terminali t'irbesartan hija 11-15 sigħat. Il-konċentrazzjonijiet fissi tal-plażma jintlaħqu wara 3 ijiem wara li tinbeda il-kura b'doża ta' darba kuljum. Akkumulazzjoni limitata t'irbesartan (< 20%) giet osservata fil-plażma meta doża ta' darba kuljum kienet ripetuta. Fi studju, il-konċentrazzjoni tal-plażma t'irbesartan ġiet osservata li kienet xi daqxejn ogħla f pazjenti nisa bi pressjoni għolja. Madanakollu, ma kienx hemm differenza fil-half-life u l-akkumulazzjoni t'irbesartan. Mhemmx bżonn ta' aġġustar

tad-doża f pazjenti nisa. Il-valuri ta' irbesartan AUC u C kienu xi ftit ogħla f individwi anzjani (≥

65 sena) milli findividwi żgħar (18-40 sena). Madankollu, il-half-life terminali ma tbiddlitx b'mod sinifikattiv. M'hemmx bżonn aġġustar ta' doża f pazjenti anzjani.

Irbesartan u il-metaboliti tiegħu jiġu eliminati permezz ta' sistemi biljari u renali. Wara l-għoti ta' 14C irbesartan jew mill-ħalq jew ġol-vini, madwar 20% tar-radjuattività toħroġ 'mal-awrina u l- kumplament 'mal-ippurgar. Inqas minn 2% tad-doża toħroġ fl-awrina bħala irbesartan mhux mibdul.

Popolazzjoni pedjatrika

Il-farmakokinetiċi ta' irbesartan kienu ikkalkulati fi 23 tifel u tifla bi pressjoni għolja ara l-għoti ta'

doża waħda jew aktar kuljum ta' irbesartan (2 mg/kg) sa doża massima ta' kuljum ta' 150 mg għal erba'

maxawtorizzat

ġimgħat. Minn dawn it-23 tifel u tifla, 21 setgħu jiġu evalwati għal taqbil ta' farmakokinetiċi ma' adulti

 

 

adux

(tnax-il tifel u tifla 'l fuq minn 12-il sena, disa' t-itfal ta' bejn 6 u 12-il sena). Ir-riżultati wrew li Cmax,

AUC u r-rati ta' tneħħija setgħu jitqabblu ma' dawk osservati f pazjenti ad lti li jieħdu 150 mg

irbesartan kuljum. Kienet osservata akkumulazzjoni limitata ta' irbesartan (18%) fil-plażma meta

kienet ripetuta doża waħda kuljum.

m’g

 

 

 

Indeboliment renali: f pazjenti b'indeboliment renali jew liħqed jagħmlu l-emodijalisi, il-parametri

farmakokinetiċi ta' irbesartan ma tbiddlux b'mod sinifikanti. Irbesartan ma jitneħħiex b'emodijalisi.

 

li

 

Indeboliment epatiku: f pazjenti b'ċirrożi ħaf fa għal oderata, il-parametri farmakokinetiċi ta' irbesartan ma jitbidlux b'mod sinifikanti.

Ma sarux studji f pazjenti b'indebolimentinaliepat ku sever.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kli iku dw r is-sigurtà tal-mediċina

Ma kienx hemmmedievidenza ta' tossċità sistemika anormali jew tossiċità fl-organu affetwat b'dożi klinikament rilevanti. Fi stu ji mhux kliniċi ta' sigurtà, dożi għoljin ta' irbesartan (≥ 250 mg/kg/jum f firien u ≥ 100mg/kg/jum f makakki) ikkawżaw tnaqqis fil-parametri taċ-ċelluli ħomor tad-demm (eritroċiti, emoglobina, matokrit). B'dożi għoljin ħafna (≥ 500 mg/kg/jum) tibdil diġenerattiv fil-

kliewi (bħal nefrite interstizja, nefħa tubulari, tubi basofiliċi, żidiet fil-konċentrazjonijiet fil-plażma Prodott'tal-urea u kreja inina) ġew stimulati b'irbesartan f firien u f makakki u huma meqjusa bħala sekondarji

għall-effetti ipo ensivi tal-mediċina li kkaġunat tnaqqis fil-perfużjoni renali. Barra minn hekk, irbesartan ikkaġuna iperplasja/ipertrofija taċ-ċelluli ġukstaglomerulari (f firien ≥ 90 mg/kg/jum, f'makakki ≥ 10 mg/kg/jum). Dan it-tibdil kollu kien ikkunsidrat li seħħ bl-azzjoni farmakoloġika ta' irbesartan. Għal dożi terapewtiċi ta' irbesartan fil-bnedmin, ma jidhirx li l-iperplasja/ipertrofija taċ- ċelluli renali ġukstaglomerulari għandha rilevanza.

Ma kienx hemm evidenza ta' mutaġeniċità, klastoġeniċità jew karċinoġeniċità.

Il-fertilità u l-prestazzjoni riproduttiva ma ġewx affettwati fl-istudji ta' firien irġiel u nisa anki f dożi orali ta' irbesartan li jikkawżaw xi tossiċità parentali (minn 50 sa 650 mg/kg/kuljum), inkluż mortalità fl-ogħla doża. Ebda effett sinifikanti fuq in-numru ta' corpora lutea, impjanti, jew feti ħajjin ma ġie osservat. Irbesartan ma affettwax is-sopravivenza, l-iżvilupp jew ir-riproduzzjoni tal-ferħ. Studji fl- annimali jindikaw li irbesartan radjotikkettjat jiġi rilevat f'feti tal-firien u tal-fniek. Irbesartan jiġi eliminat fil-ħalib ta' firien li jkunu qegħdin ireddgħu.

Studji fuq annimali b'irbesartan urew effetti tossiċi li jgħaddu (żieda fil-formazzjoni tal-ħofor fil-pelvi renali, hydroureter, jew edema ta' taħt il-ġilda) fil-feti tal-firien, li ġew riżolvuti wara it-twelid. Fil- fniek, abort jew reassorbiment kmieni 'tal-embriju kienu innotati b'dożi li kkaġunaw tossiċità sinifikanti fl-omm, li nkludew mwiet. Ma ġewx osservati effetti teratoġeniċi fil-far u fil-fenek.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' sustanzi mhux attivi

Qalba tal-pillola:

awtorizzat

Lactose monohydrate

 

Microcrystalline cellulose

 

Croscarmellose sodium

 

Anidru kollojdali silika

 

Hypromellose

 

Magnesium stearate.

 

Kisja b'rita:

 

Hypromellose

 

Titanium dioxide (E171)

 

Macrogol 400

 

6.2 Inkompatibilitajiet

Ma jgħoddx f'dan il-każ.

 

 

adux

 

 

 

 

6.3

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

ħ

4 snin.

m’g

 

 

 

 

6.4

 

li

 

 

Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

 

 

Din il-mediċina m’għandhiex bżo ħ ż speċjali

 

 

6.5

In-natura u tal-konten tur u ta’ dak li hemm ġo fih

 

 

 

inali

 

 

 

 

ċ

 

 

Pakketti ta' 28, 56,medi90 j w 98-il pillola miksija b'rita f’ folji tal-PVC/PVDC-Aluminju/PVDC. Jista' jkun li mhux il-pakk tti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

ProdottKull fdal tal-pr dott li ma jiġix użat jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7. ID-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str., 153 51 Pallini Attiki, Il-Greċja

Tel.: +30 210 66 65 067

8.NUMRI TA' L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/765/003

EU/1/12/765/004

EU/1/12/765/008

EU/1/12/765/011

9. DATA TA' L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA' L-AWTORIZZAZZJONI

Data ta' l-ewwel Awtorizzazzjoni: 13 ta’ april 2012

10. DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

awtorizzat

 

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq is-sit elettroniku ta'l-Aġenzija Ewropeja dwar il-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

 

 

 

adux

 

 

ħ

 

 

m’g

 

 

 

li

 

 

 

inali

 

 

ċ

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Sabervel 300 mg pilloli miksijin b'rita.

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola miksija b'rita fiha 300 mg irbesartan.

 

Sustanza mhux attiva b'effett magħruf:

awtorizzat

80 mg ta' lactose monohydrate kull pillola miksija b'rita.

 

Għal-lista kompleta ta' sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

 

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

 

Pillola miksija b'rita.

 

Bajda, konkavu, tonda, pillola miksija b'rita b'dijametru ta’ 11mm.

 

4.

TAGĦRIF KLINIKU

 

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

m’g

adux

Sabervel hu indikat għall-użu fl-adulti għall-kura għall-pressjoniħ għolja essenzjali.

Hu indikat ukoll għall-kura għall-mard renali f pazjenti adulti li għandhom pressjoni għolja u dijabete

mellitus ta' tip 2 bħala parti mill-kura kontra il-pressjoni għolja (ara sezzjonijiet 4.3, 4.4, 4.5 u 5.1).

 

li

 

inali

4.2 Pożoloġija u metodu ta' kif għandu j ngħata

Pożoloġija

ċ

Id-doża li ġeneralment irrikmandata f l-bidu u ta' manteniment hija ta' 150 mg darba kuljum, 'mal-ikel jew mingħajru. Sabervel b'doża ta' 150 mg darba kuljum ġeneralment jipprovdi kontroll aħjar matul l- 24 siegħa għall-pressjonimeditad- emm minn 75 mg. Madankollu, doża ta' 75 mg fil-bidu tal-kura tista' tiġi kkonsidrata, speċjalm nt f pazjenti fuq emodijalisi u anzjani 'il fuq minn 75 sena.

F'pazjenti li mhu iex ikkontrollati biżżejjed b'150 mg darba kuljum, id-doża ta' Sabervel tista' tiżdied

għal 300 mg, jew jistgħu jiġu miżjudin mediċini oħrajn ta' kontra l-pressjoni għolja (ara sezzjonijiet Prodott4.3, 4.4, 4.5 u 5.1). B'mod partikolari, iż-żjieda ta' dijuretiku bħal hydrochlorothiazide ntwera li jkollha

effett ta' tisħiħ ma' Sabervel (ara sezzjoni 4.5).

F'pazjenti li għandhom dijabete ta' tip 2 u jbatu minn pressjoni għolja, il-kura mogħtija fil-bidu hija ta' 150 mg ta' irbesartan darba kuljum u tiġi titrata għal 300 mg darba kuljum bħala l-aħjar doża ta' manteniment ippreferuta għall-kura tal-mard renali.

Il-benefiċċju renali muri b'Sabervel f pazjenti b'dijabete ta' tip 2 li għandhom pressjoni għolja huwa bbażat fuq studji fejn irbesartan intuża flimkien ma' mediċini oħra ta' kontra l-pressjoni għolja kif meħtieġ, biex jintlaħaq il-livell mixtieq ta' pressjoni (ara sezzjonijiet 4.3, 4.4, 4.5 u 5.1).

Popolazzjonijiet Speċjali

Indeboliment renali: m'hemmx bżonn ta' aġġustament tad-doża f pazjenti b'indeboliment renali. Wieħed għandu jikkonsidra doża inqas fil-bidu (75 mg) f pazjenti li qed jagħmlu l-emodijalisi (ara sezzjoni 4.4).

Indeboliment epatiku: m'hemmx bżonn ta' aġġustament tad-doża f pazjenti b'indeboliment epatiku ħafif għal moderat. Għad m'hemmx esperjenza klinika f pazjenti b'indeboliment epatiku sever.

Anzjani: għalkemm għandha tiġi ikkonsidrata li tinbeda l-kura b'doża fil-bidu ta' 75 mg f pazjenti 'il fuq minn 75 sena, ġeneralment m'hemmx bżonn ta' aġġustament tad-doża f anzjani.

Popolazzjonipedjatrika: is-sigurtà u l-effikaċja ta' Sabervel fit-tfal ta' bejn 0 sa 18-il sena ma ġewx determinati s'issa. Dejta disponibbli hi deskritta fis-sezzjoniiiet 4.8, 5.1 u 5.2 imma l-ebda rakkomandazzjoni fuq il-pożoloġija ma tista' tingħata.

Metodu ta' kif għandu jingħata

Għal użu orali

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva, jew għal xi sustanzi mhux attivi (ara sezzj ni 6.1). It-tieni u t-tielet trimestru tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.6).

4.3 Kontra-indikazzjonijiet

awtorizzat

L-użu fl-istess ħin ta’ Sabervel ma’ prodotti li jkun fihom aliskiren hu kontr indik t f’pazjenti b’dijabete mellitus jew indeboliment tal-kliewi (GFR < 60 ml/min/1.73 m2) (ara sezzjonijiet 4.5 u 5.1).

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

 

 

 

adux

Tnaqqis fil-volum intravaskulari: pressjoni baxxa sintomatika, speċjalment wara l-ewwel doża, tista'

 

 

m’g

 

tinħass f pazjenti li jbatu minn tnaqqis ta' volum u/jew ta' sodħju minħabba terapija dijuretika qawwija,

dieta ristretta mill-melħ, dijarea jew rimettar. Dawn il-kondizzjonijiet għandhom jiġu kkoreġuti qabel

tinbeda l-kura b'Sabervel.

li

 

 

 

inali

 

 

Pressjoni għolja renovaskulari: hemm riskju kbar ta' pressjoni baxxa severa u ta' insuffiċjenza renali

meta pazjenti li għandhom stenosi bilatera

'tal-arterja renali jew stenosi 'tal-arterja b'kilwa waħda

taħdem, jiġu kkurati bi prodotti mediċin i

i jaffettwaw is-sistema renin-angiotensin-aldosterone.

Għalkemm m'hemm xejn dokume t t li d

n isir b'Sabervel, effetti simili għandhom ikunu antiċipati

ċ

 

 

 

b'antagonisti tar-riċetturi angiote s -II.

 

 

 

medi

 

 

 

Indeboliment renali u trapjant tal-kliewi: meta Sabervel jintuża f pazjenti b'indeboliment renali, hija irrikmandata osservanza p rjo ika tal-livelli tal-potassju u tal-krejatinina fis-serum. M'hemmx esperjenza fuq l-għoti ta' Sabervel lil pazjenti li reċentement kellhom trapjant tal-kliewi.

Pazjenti bi pressjoni għolja li għandhom dijabete ta' tip 2 u mard renali: l-effetti ta' irbesartan kemm Prodottfuq il-proċessi renali kif ukoll dawk kardjovaskulari ma kinux l-istess fis-settijiet tal-gruppi kollha,

waqt analiżi li saret fl-istudju ma' pazjenti b'mard renali avvanzat. B'mod partikolari, dawn dehru inqas favorevoli f nisa u f individwi mhux bojod (ara sezzjoni 5.1).

Imbl kk doppju tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone: (RAAS)

Hemm evidenza li l-użu fl-istess ħin ta’ inibituri ta’ ACE, imblokkaturi tar-riċetturi ta’ angiotensin II jew aliskiren iżid ir-riskju ta’ pressjoni baxxa, iperkalimja u tnaqqis fil-funzjoni tal-kliewi (li jinkludi insuffiċjenza akuta tal-kliewi). Imblokk doppju ta’ RAAS permezz tal-użu kombinat ta’ inibituri ta’ ACE, imblokkaturi tar-riċetturi ta’ angiotensin II jew aliskiren għalhekk mhuwiex rakkomandat (ara sezzjonijiet 4.5 u 5.1).

Jekk terapija b’imblokk doppju tkun ikkunsidrata li hi assolutament meħtieġa, din għandha ssir biss taħt is-superviżjoni ta’ speċjalista u tkun suġġetta għal monitoraġġ frekwenti mill-qrib tal-funzjoni tal- kliewi, elettroliti u pressjoni tad-demm.

Inibituri ta’ ACE u imblokkaturi tar-riċetturi ta’ angiotensin II m’għandhomx jintużaw fl-istess ħin f’pazjenti b’nefropatija dijabetika.

Iperkalimja: bħalma jiġri bi prodotti mediċinali oħra li jaffettwaw is-sistema ta' renin-angiotensin- aldosterone, iperkalimja tista' sseħħ waqt il-kura b'Sabervel, speċjalment fil-preżenza t'indeboliment renali, proteinuria ovvja minħabba mard renali dovut għad-dijabete, u/jew insuffiċjenza tal-qalb. Huwa rrakkomandat monitoraġġ mill-qrib tal-potassju fis-serum f pazjenti f riskju (ara sezzjoni 4.5).

Lithium: it-taħlit ta' litju u Sabervel mhuwiex rakkomandat (ara sezzjoni 4.5).

Stenosi tal-valv mitrali u aortiku, kardjomiopatija ipertrofika ostruttiva: bħal fil-każ ta' vasodilaturi oħra, attenzjoni speċjali hija indikata f pazjenti li jbatu minn stenosi tal-valv mitrali u aortiku jew kardjomiopatija ipertrofika ostruttiva.

Aldosteroniżmu primarju: pazjenti b'aldosteroniżmu primarju ġeneralment ma jirrispondux għal prodotti mediċinali ta' kontra l-pressjoni għolja li jaħdmu billi jimpedixxu s-sistema renin-angiotensin.

Għalhekk, l-użu ta' Sabervel mhuwiex irrikmandat.

Ġenerali: f pazjenti li għandhom it-ton vaskulari u l-funzjoni renali tagħhom jiddependu l-aktar mill- attività tas-sistema renin-angiotesin-aldosterone (p.e. pazjenti li jbatu minn insuffiċjenza tal-qalb konġestiva jew mard renali, inkluż stenosi 'tal-arterja renali), il-kura b'inibituri ta' enzimi li jikkonvertu angiotensin jew antagonisti tar-riċetturi t' angiotensin-II li jaffettwaw din is-sistema ġew assoċjati ma' pressjoni baxxa akuta, ażotemja, oligurja, jew rarament insuffiċjenza akuta ren li. Bħal ma jiġri b'kull

mediċina kontra il-pressjoni għolja, it-tnaqqis eċċessiv ta' pressjoni f pazjenti li jbatu minn kardjopatija

 

 

 

awtorizzat

iskemika jew minn mard kardjovaskulari iskemiku jista' jwassal għal infart mijokardijaku jew għal

attakk ta' puplesija.

 

adux

 

Kif osservat f'inibituri ta' enzimi li jikkonvertu angiotensin, irbesartan u l-antagonisti ta' angiotensin l-

oħrajn huma apparentament inqas effettivi biex iniżżlu l-pressjoni f nies suwed milli f dawk li

mhumiex suwed, possibilment minħabba li hemm prevelanza og la ta' renin baxx f'popolazzjoni ta'

 

m’g

 

 

razza sewda bi pressjoni għolja (ara sezzjoni 5.1).

ħ

 

Tqala: Antagonisti tar-riċettur ta' angiotensin II

a għandhomx jinbdew matul it-tqala. Sakemm

li

 

 

terapija b'AIIRA ma tkunx meqjusa essenzja , -pazjenti li jkunu qegħdin jippjanaw li joħorġu tqal

għandhom jinqalbu għal trattamenti ta' kontra pressjoni għolja alternattivi li għandhom profil ta' sigurtà stabbilit sabiex jintużaw waqt it-tqa a. Meta tiġi ddijanjostikata tqala, trattament b'AIIRAs għandu jitwaqqaf minnufih, u jekk xier q, għandha tinbeda terapija alternattiva (ara sezzjonijiet 4.3 u

4.6).

Lactose: dan il-prodott med

naliinalifih il-lactose. Pazjenti bi problemi ereditarji rari ta' intolleranza

 

ċ

għall-galactose, bid-defiċjenza ta' Lapp lactase jew bi problemi ta' assorbiment ħażin ta' glucose-

galactose m'għandhomx ji ħ

u an il-prodott mediċinali.

Popolazzjoni pedjatrikamedi: irbesartan ġie studjat f popalazzjonijiet ta' tfal bejn is-6 snin u s-16-il sena

imma it-tagħrif kurrenti mhuwiex biżżejjed biex jappoġġja estensjoni 'tal-użu fuq tfal sakemm ikun Prodotthemm aktar agħrif disponibbli (ara sezzjonijiet 4.8, 5.1 u 5.2).

4.5 Pro otti mediċinali oħra li ma jaqblux ma' dan il-prodott u affarijiet oħra li jistgħu jibdlu l-effett farmaċewtiku tal-prodott

Dijuretiċi u mediċini oħra kontra l-pressjoni għolja: mediċini oħra kontra l-pressjoni għolja jistgħu jżidu l-effetti ta' tnaqqis fil-pressjoni ta' irbesartan; madankollu irbesartan ingħata mingħajr periklu ma' mediċini oħra ta' kontra l-pressjoni għolja, bħal beta-blockers, imblokkaturi tal-kanali ta' calcium li jaħdmu fit-tul, u dijuretiċi thiazides. Kura li ssir qabel b'dożi għoljin ta' dijuretiċi tista' tirriżulta f'nuqqas fil-volum u riskju ta' pressjoni baxxa meta tinbeda l-kura b'Sabervel (ara sezzjoni 4.4).

Dejta minn provi kliniċi wriet li imblokk doppju tas-sistema renin-angiotensin-aldosterone (RAAS) permezz tal-użu kombinat ta’ inibituri ta’ ACE, imblokkaturi tar-riċetturi ta’ angiotensin II jew aliskiren, hu assoċjat ma’ frekwenza ogħla ta’ avvenimenti avversi bħal pressjoni baxxa, iperkalimja u tnaqqis fil-funzjoni tal-kliewi (li jinkludi insuffiċjenza akuta tal-kliewi) meta mqabbel mal-użu ta’ sustanza waħda li taġixxi fuq RAAS (ara sezzjonijiet 4.3, 4.4 u 5.1).

Supplimenti tal-potassium u dijuretiċi potassium-sparing: ibbażat fuq l-esperjenza bl-użu ta' prodotti mediċinali oħra li jaffettwaw lis-sistema ta' renin-angiotensin, l-użu konkomitanti ta' dijuretiċi potassium-sparing, supplimenti tal-potassium, sostituti tal-melħ li fihom il-potassium jew prodotti mediċinali oħra li jżidu il-livelli tal-potassium fis-serum (eż. ħeparina) jistgħu jwasslu għal żidiet tal- potassium fis-serum u, għalhekk, mhumiex irrikmandati (ara sezzjoni 4.4).

Lithium: żjidiet riversibbli tal-konċentrazzjonijiet u tossiċità ta' lithium fis-serum ġew irrapportati

waqt l-amministrazzjoni konkomitanti ta' lithium ma' inibituri ta' enzimi li jikkonvertu angiotensin.

Effetti simili ġew irrapportati rarament ħafia b'irbesartan s'issa. Għaldaqstant, din it-taħlita mhix

rakkomandata (ara sezzjoni 4.4). Jekk tinħass il-ħtieġa ta' din il-kombinazzjoni, monitoraġġ

b'attenzjoni tal-livelli tal-lithium fis-serum hija irrikmandata.

awtorizzat

 

Mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi: meta jingħataw antagonisti ta' angiotensin II flimkien ma' mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi (i.e. inibituri COX-2 selettivi, acetylsal cyl c acid (> 3 g/kuljum) u NSAIDs mhux selettivi), jista' jkun hemm attenwazzjoni 'tal-effett k nt a l-pressjoni għolja.

Bħalma jseħħ bl-inibituri ACE, l-użu konkomitanti ta' antagonisti ta' angiotensin II u NSAIDs jista' jirriżulta f' żjieda fir-riskju li teħżien il-funzjoni renali, inkluża l-possibbilità ta' insuffiċjenza renali akuta, u żjieda fil-potassium fis-serum, speċjalment f'pazjenti li diġà kellhom funzjoni renali bagħtuta.

Aktar informazzjoni dwar l-interazzjonijiet ta' irbesartan: fiħstudjiaduxkliniċi, il-farmakokinetika ta' irbesartan mhix affettwata minn hydrochlorothiazide. Irbesartan jiġi metabolizzat prinċipalment b'CYP2C9 u b'mod inqas estensiv b'glukoronidazzjoni. Ma kinux osservati interazzjonijiet farmakokinetiċi jew farmakodinamiċi sinifikanti meta irbesartan ingħata flimkien ma' warfarina, prodott mediċinali metabolizzat minn CYP2C9. Ma ġewx evalwati l-effetti ta' indutturi ta' CYP2C9

It-taħlita għandha tintuża b'attenzjoni speċjalment fl-anzjani. Il-pazjenti għandhom ikunu idrati

biżżejjed u għandha tingħata kunsiderazzjoni għall-monitoraġġ tal-f nzjoni renali wara li tinbeda kura konkomitanti, u kull ċertu żmien wara.

 

bħal rifampicin fuq il-farmakokinetiċi t'irbesartan. Il-far akokinetika ta' digoxin ma tbidlitx bit-teħid

 

flimkien ma' irbesartan.

 

m’g

 

inali

li

 

 

 

 

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

 

 

Tqala:

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

L-użu ta' AIIRAs mhuwiex rakkomandat matul l-ewwel tliet xhur tat-tqala (ara sezzjoni 4.4). L-użu ta'

 

AIIRAs huwa kontra-in ikat matul it-tieni u t-tielet trimestri tat-tqala (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

 

Evidenza epide

joloġika dwar ir-riskju tat-teraġenoċità wara espożizzjoni għal inibituri ACE matul l-

 

ewwel tliet xhur

at-tqala ma kienitx konklussiva; madankollu, żieda żgħira fir-riskju ma tistax tiġi

 

 

medi

 

 

 

eskluża. Filwaqt li ma hemm ebda data epidemijoloġika dwar ir-riskji b'Inibituri ta' Reċetturi ta'

Prodott

 

 

Angiotensin II (AIIRAs), jistgħu jeżistu riskji simili għal din il-klassi ta' mediċini. Sakemm terapija AIIRA kontinwa mhijiex meqjusa essenzjali, il-pazjenti li jkunu qegħdin jippjanaw li joħorġu tqal għandh m jinqalbu għal trattamenti alternattivi ta' kontra l-pressjoni għolja li għandhom profil ta' sigu tà stabbilit għal użu waqt tqala. Meta tiġi dijanjostikata tqala, trattament b' AIIRAs għandu jitwaqqaf minnufih, u, jekk xieraq, għandha tinbeda terapija alternattiva.

Espożizzjoni għal terapija AIIRA matul it-tieni u t-tielet trimestri hija magħrufa li twassal għal tossiċità tal-fetu uman (tnaqqis fil-funzjoni tal-kliewi, oligohydramnios, tnaqqis fl-ossifikazzjoni tal- għadam tar-ras) u tossiċità neonatali (nuqqas fil-funzjoni tal-kliewi, pressjoni baxxa, iperkalemija) (Ara sezzjoni 5.3).

Jekk seħħet espożizzjoni għall-AIIRAs mit-tieni trimestru tat-tqala, huwa rrakkomandat kontroll bl- ultrasound tal-funzjoni renali u tal-kranju.

Trabi li ommijiethom ħadu AIIRAs għandhom jiġu osservati mill-qrib għal pressjoni baxxa (ara sezzjonijiet 4.3 u 4.4).

Treddigħ:

Minħabba li m'hemm l-ebda informazzjoni disponibbli dwar l-użu ta' Sabervel waqt il-perjodu ta' treddigħ, Sabervel mhuwiex rakkomandat u kuri alternattivi li għandhom profili tas-sigurtà stabbiliti aħjar waqt it-treddigħ huma preferibbli, speċjalment meta omm tkun tredda' tarbija tat-twelid jew tarbija li twieldet qabel iż-żmien.

Mhux magħruf jekk irbesartan jew il metaboliti tiegħu jiġux eliminati mill-ħalib tas-sider tal-bniedem.

Dejta farmakodinamika / tossikoloġika fil-firien uriet li kien hemm eliminazzjoni ta' irbesartan jew ilmetaboliti tiegħu fil-ħalib tas-sider (għad-dettalji ara 5.3).

Fertilità

awtorizzat

 

Irbesartan ma kellu ebda effett fuq il-fertilità ta' firien ikkurati u fuq il-frieħ tagħhom sal-livelli tad- doża li jagħtu bidu għall-ewwel sinjali ta' tossiċità parentali (ara sezzjoni 5.3).

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni. Fuq il-bażi tal-karatteristiċi farmakodinamiċi tiegħu, irbesartan aktarx ma jaffettwax din il-ħila. Waqt is-sewq n jew tħaddim ta' magni, wieħed għandu jżomm f'moħħu li xi kultant jista' jħoss xi sturdament jew għeja waqt kura kontra l-pressjoni għolja.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

adux

 

Fi studji kliniċi kkontrollati bi plaċebo f pazjenti bi pressjoni g olja, l-inċidenza totali ta' effetti avversi

m’g

 

ma kinetx differenti bejn dawk li ħadu irbesartan (56.2%) ħu l-grupp li ħa l-plaċebo (56.5%). Twaqqif

minħabba xi effetti avversi kliniċi jew tal-laboratorju kienu inqas frekwenti fil-pazjenti kkurati

b'irbesartan (3.3%) milli fil-pazjenti kkurati bil-plaċebo (4.5%). L-inċidenza ta' effetti avversi ma

li

 

kinetx relatata mad-doża (doża li ngħatat fil-f rxa rrik andata), sess, età, razza, jew mat-tul tal-kura.

F'pazjenti dijabetiċi bi pressjoni għoljainalib'm kroalbuminuria u funzjoni normali tal-kliewi, sturdament ortostatiku u pressjoni baxxa ortostatika ġew irrapportati f0.5% tal-pazjenti (jiġifieri mhux komuni) iżda iżjed milli fil-grupp tal-plaċebo.

It-tabella li ġejja tippreżenta rċ-reazzjonijiet avversi tal-mediċina li ġew irrappurtati fi provi kliniċi kkontrollati bi plaċebomedili fihom 1,965 pazjent bi pressjoni għolja rċevew irbesartan. It-termini

mmarkati bi stilla (*) jirr f ru għar-reazzjonijiet avversi li ġew irrappurtati b'mod addizzjonali f> 2% tal-pazjenti dijabetiċi bi pr sssjoni għolja b'insuffiċjenza renali kronika u proteinurja ċara u iżjed milli fil-grupp tal-plaċebo.

ProdottIl-frekwenza ' al-effetti avversi msemmija hawn taħt hija definita bl-użu ta' din il-konvenzjoni: komuni ħafna (≥ 1/10); komuni (≥ 1/100 sa < 1/10); mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100); rari

(≥1/10,000 sa < 1/1,000); rari ħafna (< 1/10,000). F'kull sezzjoni ta' frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa għandh m jitniżżlu skont is-serjetà tagħhom. L-effetti li huma l-aktar serji għandhom jitniżżlu l- ewwel, segwiti minn dawk anqas serji.

Reazzjonijiet avversi rrappurtati b'mod addizzjonali mill-esperjenza ta' wara t-tqegħid fis-suq huma wkoll elenkati. Dawn ir-reazzjonijiet avversi huma derivati minn rapporti spontanji.

Disturbi tas-sistema immuni:

Mhux magħrufa: reazzjonijiet ta' sensittività eċċessiva bħal anġjoedema, raxx, urtikarja

Disturbi _fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni:

Mhux magħrufa: iperkalemija

Iperkalimja* ġrat iktar frekwenti f pazjenti dijabetiċi ikkurati b'irbesartan milli bil-plaċebo. F'pazjenti dijabetiċi bi pressjoni għolja b'mikroalbuminurja u b'funzjoni renali normali, iperkalimja (≥ 5.5mEq/l) ġrat f’ 29.4% (jiġifieri komuni ħafna) tal-pazjenti fil-grupp li ħadu 300 mg ta' irbesartan u fi 22% tal- pazjenti fil-grupp tal-plaċebo. F'pazjenti dijabetiċi bi pressjoni għolja b'insuffiċenzja renali kronika u bi proteinuria li tidher, iperkalimja (≥
5.5 mEq/l) ġrat f 46.3% tal-pazjenti fil-grupp ta' irbesartan u f 26.3% tal- pazjenti fil-grupp tal-plaċebo.
żidiet sinifikanti tal-krejatina kinazi fil-plażma ġew osservati frekwentement
(1.7%) findividwi li ħadu l-kura b'irbesartan. L-ebda żidiet minn dawn ma ġew assoċjati ma' episodji muskolu-skeletriċi li jistgħu jiġu identifikati
31

Disturbi _ fis-sistema nervuża:

 

 

 

 

Komuni:

 

sturdament, sturdament ortostatiku*

 

 

Mhux magħrufa:

mejt, uġigħ ta' ras

 

 

 

 

Disturbi _fil-widnejn u _fis-sistema labirintika:

 

 

 

 

Mhux magħrufa:

tinnite

 

 

 

 

Disturbi _ fil-qalb:

 

 

 

 

 

Mhux komuni:

 

takikardija

 

 

 

 

Disturbi vaskulari:

 

 

 

 

awtorizzat

Komuni:

 

pressjoni baxxa ortostatika *

 

 

Mhux komuni:

 

fwawar

 

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali:

 

 

 

Mhux komuni:

 

sogħla

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali:

 

 

 

Komuni:

 

dardir/rimettar

 

 

 

Mhux komuni:

 

dijarea, dispepsja/ħruq ta' stonku

 

 

Mhux magħruf:

 

indeboliment fis-sens tat-togħma

 

adux

 

 

 

 

 

Disturbi fil-fwied u fil-marrara:

 

 

 

Mhux komuni:

 

suffejra

 

 

 

Mhux magħrufa:

epatite, funzjoni anormali tal-fwied

 

Disturbi_fil-ġilda u_fit-tessuti ta' taħtil-ġilda:

 

 

 

 

ħ

 

Mhux magħrufa:

vaskulite lewkoċitoklastika

 

 

 

Disturbi muskolu-skeletriċi u tat-tessuti konnett v :

 

 

 

Komuni:

 

 

m’g

 

 

 

uġigħ muskolu-ske etr ku*

 

 

 

Mhux magħrufa:

li

 

 

 

artralġja, mijalġja (f'xi każijiet assoċjati ma' żieda fil-livelli ta' creatine

 

 

kinase fil-pl żm ), bugħawwieġ fil-muskoli

 

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema ur aria:

 

 

 

 

Mhux magħruf:

 

funzjoniinalindebolita tal-kliewi li tinkludi każijiet ta' insuffiċjenza tal-kliewi

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

f'pazjenti li jinsabu f'riskju (ara sezzjoni 4.4)

 

Disturbi _fis-sistema riproduttiva u _fis-sider:

 

 

 

 

Mhux komuni:

 

disfunzjoni sesswali

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta' mnejn jingħata:

 

 

 

Komuni:

 

għeja

 

 

 

 

Mhux komuni:

 

uġigħ fis-sider

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

Investigazzjonijiet:

Komuni ħafna:

Komuni:

klinikament. F' 1.7% tal-pazjenti bi pressjoni għolja b'mard dijabetiku avanzat renali kkurati b'irbesartan, kien osservat tnaqqis fl-emoglobina*, li ma kienx klinikament sinifikanti.

Popolazzjoni pedjatrika:

Fi prova li fiha l-parteċipanti ntagħżlu b'mod każwali ta' 318-il tifel u tifla bi pressjoni għolja u adoloxxenti ta' bejn is-6 u s-16-il sena, dawn ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin ġraw fil-fażi double-blind mifruxa fuq tliet ġimgħat: uġigħ ta' ras (7.9%), pressjoni baxxa (2.2%), sturdament (1.9%), sogħla (0.9%). Fil-perjodu ta' 26 ġimgħa ta' din il-prova open-label, l-aktar anomaliji frekwenti tal-laboratorju li ġew osservati kienu żidiet fil-kreatina (6.5%) u valuri għoljin ta' CK fi 2% tat-tfal riċevituri.

4.9 Doża eċċessiva

Esperjenza f adulti esposti għal dożi sa 900 mg/jum għal 8 ġimgħat ma uriet awtorizzatebda tossiċità. L-iktar manifestazzjonijiet probabbli ta' doża eċċessiva huma mistennija li jkunu pressjoni baxxa, u

takikardija; bradikardija tista' wkoll tiġi ikkaġunata minn doża eċċessiva. M'hemmx biżżejjed informazzjoni speċifika disponibbli fuq il-kura tad-doża eċċessiva b'Sabervel. Il-pazjent għandu jkun osservat mill-viċin u l-kura għandha tkun sintomatika u ta' għajnuna. Miżuri issuġġeri i jinkludu induzzjoni tar-rimettar u/ jew tal-ħasil gastriku. Il-faħam attivat jista' jkun utli fi trattament ta' doża eċċessiva. Irbesartan ma jitneħħiex b'emodijlasi.

5. TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1 Tagħrif farmakodinamiku

 

m’g

adux

Kategorija farmakoterapewtika: Antagonisti ta' angiotensinħ-II, sempliċi.

Kodiċi ATC : C09C A04.

li

 

 

 

Mekkaniżmu ta' azzjoni: Irbesartan huwa antagon sta qawwi, attiv mill-ħalq, antagonista selettiv tar-

riċettur angiotensin-II (tip AT1). inali

Huwa mistenni li jimblokka l-azzjonijiet ko ha ta' angiotensin-II medjati mir-riċettur AT1, mingħajr m'għandu x'jaqsam 'mal-oriġini jew rotta t ' sintesi 'tal- angiotensin-II. L-antagoniżmu selettiv tar- riċetturi ta' angiotensin-II (AT1) jirriżulta f żidiet fil-livelli fil-plażma ta' renin u fil-livelli ta' angiotensin-II u fi tnaqqis fil-koċċe trazzjoni tal-plażma aldosterone. Il-livelli tal-potassium fis-serum mhumiex affettwatimedib'mod s n f kanti minn irbesartan waħdu fid-dożi rrikmandati. Irbesartan ma jimpedixxix ACE (kininase-II), enzima li tiġġenera angiotensin-II u tiddiżintegra ukoll il-bradikinina f'metaboliti inattivi.

Irbesartan m'għandux bżonn ta' attivazzjoni metabolika biex ikun attiv.

ProdottEffikaċja klinika: Pressjoni għ lja

Irbesartan iniżżel il-pressjoni b'tibdil minimali fir-rata tat-taħbit tal-qalb. It-tnaqqis fil-pressjoni huwa relatat mad- oża ta' darba kuljum fid-doża tal-ġurnata b'tendenza li tilħaq plateau b'dożi 'il fuq minn 300 mg. Dożi ta' 150-300 mg darba kuljum iniżżlu il-pressjoni meħudha meta pazjent ikun mindud jew bil-qiegħda (i.e. 24 siegħa wara id-doża) b'medja ta' 8-13/5-8 mm Hg (sistolika/dijastolika) aktar milli minn dawk bil-plaċebo.

L-ogħla tnaqqis fil-pressjoni jseħħ fi żmien 3-6 sigħat wara li jingħata u l-effett tat-tnaqqis tal- pressjoni jinżamm mill-inqas għal 24 siegħa. F'24 siegħa it-tnaqqis tal-pressjoni kien 60%-70% 'tal- ogħla rispons fid-diastolika u sistolika bid-dożi rrikmandati. Doża darba kuljum ta' 150 mg tat respons fl-inqas livell u dak medju ta' 24 siegħa simili għad-doża li tingħata darbtejn kuljum bl-istess total tad- doża.

L-effett li għandu irbesartan li jbaxxi l-pressjoni jidher fi żmien 1-2 ġimgħat, bl-effett massimu jseħħ f 4-6 ġimgħat wara li tinbeda t-terapija. L-effetti kontra l-pressjoni għolja jibqgħu jinżammu waqt kura fit-tul. Wara li titwaqqaf it-terapija, il-pressjoni gradwalment tirritorna lejn il-linja bażi. Ma ġiet osservata ebda rebound ta' pressjoni għolja.

L-effetti ta' irbesartan u dijuretiċi tat-tip thiazide li jniżżlu il-pressjoni huma addittivi. F'pazjenti li mhux ikkontrollati sew b'irbesartan waħdu, iż-żieda ta' doża baxxa ta' hydrochlorothiazide (12.5 mg) ma' irbesartan darba kuljum tirriżulta fi tnaqqis aktar tal-pressjoni fl-inqas livell ta' 7-10/3-6 mm/Hg (sistolika/dijastolika) aġġustata għall-plaċebo.

L-effikaċja ta' irbesartan ma hijiex influwenzata bl-età jew sess. Bħal fil-każi ta' prodotti mediċinali oħra li jaffettwaw is-sistema renin-angiotensin, pazjenti suwed bi pressjoni għolja wrew ferm inqas respons għal monoterapija b'irbesartan. Meta irbesartan ingħata flimkien ma' doża baxxa ta' hydrochlorothiazide (p.e. 12.5 mg kuljum), ir-respons anti-ipertensiv f pazjenti suwed jilħaq lil dak f pazjenti bojod.

M'hemmx effett ta' importanza klinika fil-livelli tal-uric acid fis-serum jew fil-ħruġ tal-uric acid 'mal- awrina.

Tnaqqis tal-pressjoni tad-demm b'0.5 mg/kg (baxx), 1.5 mg/kg (medju) u 4.5 mg/kg (għoli) livelli

mixtieqa ddożati ta' irbesartan kienu evalwati fi 318-il tifel u tifla u adoloxxenti ta' bejn s-6 u s-16-il

sena bi pressjoni għolja jew f riskju (dijabetiċi, passat ta' pressjoni għolja fil-familja) fuq pe jodu ta'

tliet ġimgħat. Fl-aħħar tat-tliet ġimgħat it-tnaqqis medju mill-linja bażi fil-varjabbli primarju ta' effikaċja, il-pressjoni tad-demm sistolika meħuda meta pazjent ikun bil-qiegħda (SeSBP) kienet

11.7 mmHg (doża baxxa), 9.3 mmHg (doża medja), 13.2 mmHg (doża għolja). L-ebda differenza sinifikanti ma kienet tidher bejn dawn id-dożi. Il-bidla medja aġġustata fil-pressjoni tad-demm

Popolazzjoni pedjatrika

awtorizzat

 

diastolika meħuda meta pazjent ikun bil-qiegħda (SeDBP) kienet kif ġej: 3.8 mmHg (doża baxxa), 3.2 mmHg (doża medja), 5.6 mmHg (doża għolja). Fuq il-perjodu tal-ġimagħtejn ta' wara fejn il-

pazjenti ġew re-randomised jew għal prodott mediċinali attiv jew għal plaċebo, il-pazjenti fuq plaċebo

kellhom żidiet ta' 2.4 u 2.0 mmHg fis-SeSBP u SeDBP meta mqabbla ma' bidliet rispettivi ta' +0.1 u -

0.3 mmHg f dawk fuq id-dożi kollha ta' irbesartan (ara sezzjoni 4.2).

Pressjoni għolja u dijabete tip 2 b'mard renali

 

 

adux

 

ħ

L-istudju "Irbesartan u n-Nefropatija bid-Diabete (IDNT)" juri li irbesartan inaqqas il-progressjoni tal-

mard renali fil-pazjenti b'insuffiċjenza renali kronika u b'proteinuria li tidher. IDNT kienet prova

double blind, ikkontrollata, ta' morbożità u morta

 

tà li qabblet irbesartan, amlodipine u plaċebo. F'

 

m’g

 

1,715-il pazjent bi pressjoni għolja u b'd jabete t p 2, proteinuria ≥ 900 mg/jum u krejatinina fis-serum

li

 

 

li tvarja minn 1.0 - 3.0 mg/dl, ġew eżam nati -effetti fit-tul (medja ta' 2.6 sena) ta' irbesartan fuq l-

inali

 

 

 

avvanz ta' mard renali u l-kawżi kollha t ' mortalità. Il-pazjenti ngħataw doża aġġustata minn 75 mg għal doża ta' manteniment ta' 300 mg t ' irbesartan, minn 2.5 mg għal 10 mg ta' amlodipine, jew plaċebo skont kemm felħu. Il-ċpazje ti fil-gruppi ta' kura kollha tipikament irċevew bejn 2 u 4 mediċini

linja bażi kienet >medi160 mmHg. Sittin fil-mija (60%) ta' pazjenti fil-grupp tal-plaċebo leħqu dan it-targit tal-pressjoni filwaqt li din il-figura kienet 76% u 78% fil-gruppi t'irbesartan u amlodipine rispettivament. Irbesartan b'mod sinifikattiv naqqas ir-riskju relattiv fl-endpoint primarju kombinat

kontra l-pressjoni għolja (p.e. d juretiċi, beta blockers, alpha blockers) biex laħqu il-livell imfassal minn qabel ta' pressjoni ta' ≤ 135/85 mmHg jew tnaqqis ta' 10 mmHg fil-pressjoni sistolika jekk il-

fejn il-krejatinina fis-serum tirdoppja, mard renali fl-aħħar stadju (ESRD) jew mortalità mill-kawżi Prodottkollha. Madwar 33% tal-pazjenti fil-grupp t'irbesartan laħqu l-endpoint primarju renali kompost

mqabbel ma' 39% u 41% fil-gruppi tal-plaċebo u amlodipine [20% tnaqqis relattiv tar-riskju kontra l- plaċebo (p = 0.024) u 23% tnaqqis relattiv tar-riskju mqabbel ma' amlodipine (p = 0.006)]. Meta il- k mp nenti individwali 'tal-endpoint primarju ġew analiżżati, l-ebda effett fil-mortalità mill-kawżi k llha ma ġie osservat, fil-waqt li tendenza posittiva fit-tnaqqis fESRD u tnaqqis sinifikanti fil- krejatinina fis-serum milli tirdoppja ġew osservati.

Sotto gruppi ta' sess, razza, età, tul tad-dijabete, l-linja bażi tal-pressjoni, krejatinina fis-serum, u rata ta' tneħħija t'albumina ġew assessjati għall-effett tal-kura. Fis-sotto gruppi tan-nisa u ta' dawk ta' razza sewda li irrappreżentaw 32% u 26% rispettivament tal-popolazzjoni kollha li ħadet sehem fl-istudju, ma deherx benefiċċju renali, għalkemm l-intervalli ta' kunfidenza ma jeskluduhx. Għall-endpoint sekondarju ta' każijiet kardjovaskulari fatali u mhux fatali, ma kienx hemm differenza bejn it-tlett gruppi tal-pazjenti fil-popolazzjoni totali, għalkemm inċidenza akbar ta' MI mhux fatali ġiet murija f nisa u inċidenza inqas ta' MI mhux fatali ġiet murija firġiel fil-grupp t'irbesartan kontra l-grupp ibbażat fuq il-plaċebo. Kien hemm żieda fl-inċidenza ta' MI mhux fatali u puplesija f'nisa fil-grupp bil-kura fuq l-irbesartan meta mqabbel mal-grupp bil-kura ibbażata fuq amlodipine, waqt li l-ammissjoni fl-

isptar minħabba kollass tal-qalb naqset fil-popolazzjoni kollha. Madankollu, spjegazzjoni xierqa għal dawn is-sejbiet fin-nisa għadha ma ġietx identifikata.

L-istudju ta' "L-effetti ta' Irbesartan fuq il-Mikroalbuminuria fil-Pazjenti bi Pressjoni Għolja b'Tip 2 ta' Diabete Mellitus (IRMA)" juri li irbesartan 300 mg jittardja il-progressjoni għal proteinuria li tidher f'pazjenti b'mikroalbuminuria. IRMA 2 kien studju double blind ikkontrollat bil-plaċebo ta' morbożità f 590 pazjenti b'tip 2 ta' dijabete, mikroalbuminuria (30-300 mg/jum) u funzjoni renali normali (krejatinina fis-serum ≤ 1.5 mg/dl fl-irġiel u < 1.1 mg/dl fin-nisa). L-istudju eżamina l-effetti fit-tul (sentejn) ta' irbesartan fuq il-progressjoni għal proteinuria klinikali (li tidher) (ir-rata ta' tneħħija t'albumina ma'l-urina (UAER) > 300 mg/jum, u żjieda f’ UAER 'tal-inqas 30% mill-linja bażi). L-għan

ġew miżjuda skont il-ħtieġa biex igħinu fl-ilħuq ta' l-għan tal-pressjoni. Waqt li pressjoni simili ġiet milħuqa fil-gruppi kollha tal-kura, inqas individwi fil-grupp t'irbesartan 300 mg (5.2%) minn dawk bil-plaċebo (14.9%) jew fil-grupp t'irbesartan 150 mg (9.7%) laħqu l-endpoint ta' proteinu a li tidher, li jfisser 70% ta' tnaqqis fir-risku relattiv meta mqabbel mal-plaċebo (p = 0.0004) għal doża l-għolja.

Titjib fl-istess ħin fir-rata tal-filtrazzjoni glomerulari (GFR) ma ġiex osservat waqt l-ewwel tlett xhur tal-kura. Id-dewmien fil-progressjoni għal proteinuria klinika kien evidenti kmieni sa minn tlett xhur u baqa' għal iktar minn perjodu ta' 2 snin. Rigressjoni għal albuminuria normali (< 30 mg/jum) kienet iktar frekwenti fil-grupp ta' irbesartan 300 mg (34%) milli fil-grupp tal-plaċebo (21%).

predefinit kien għall-pressjoni ta' ≤135/85 mmHg. Mediċini kontra l-pressjoni għolja addizzjonali (li jeskludu inibituri t'ACE, antagonisti tar-riċetturi angiotensin-II u dihydropyridineawtorizzatcalcium blockers)

Żewġ provi kbar, ikkontrollati, li fihom il-parteċipanti ntgħażluaduxb’mod każwali (ONTARGET

(ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) u VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)) eżaminaw l-użu tal-kombinazzjoni ta’ inibitur ta’ ACE flimkien ma’ imblokkatur tar-riċetturi ta’ħangiotensin II.

ONTARGET kien studju li twettaq f’pazjenti bi storja medika ta’ mard kardjovaskulari jew

ċerebrovaskulari, jew dijabete mellitus tip 2 akkumpanjatm’gminn evidenza ta’ ħsara fl-organu aħħari.

VA NEPHRON-D kien studju li twettaq f’pazjenti b dijabete mellitus tip 2 u nefropatija dijabetika. Dawn l-istudji ma wrew l-ebda effett ta’ benefiċċju sinifikanti fuq ir-riżultati renali u/jew kardjovaskulari u l-mortalità, filwaqt li ġiet osservatali żieda fir-riskju ta’ iperkalimja, ħsara akuta fil- kliewi u/jew pressjoni baxxa meta mqabbla ma’ monoterapija. Minħabba l-kwalitajiet farmakodinamiċi simili tagħhom,inalidawn r-r żultati huma rilevanti wkoll għal inibituri ta’ ACE u imblokkaturi tar-riċetturi ta’ angiotensin II oħrajn.

Għalhekk, inibituri ta’ ACE u imblokk turi tar-riċetturi ta’ angiotensin II m’għandhomx jintużaw fl- istess ħin f’pazjenti b’nefropatijaċd jabetika.

ALTITUDE (AliskirenmediTrial n Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) kien studju maħsub biex jittestja l-benefiċċju li jiżdied aliskiren ma’ terapija standard ta’ inibitur ta’ ACE jew imblokkatur tar-riċ tturi ta’ angiotensin II f’pazjenti b’dijabete mellitus tip 2 u mard kroniku tal-kliewi, mard kardjovaskulari, jew it-tnejn. L-istudju twaqqaf kmieni minħabba żieda fir-riskju ta’ riżultati avversi. Mewt kardjovaskulari u puplesija t-tnejn kienu numerikament iktar frekwenti fil- grupp ta’ aliskiren illi fil-grupp tal-plaċebo, u avvenimenti avversi u avvenimenti avversi serji ta’

Prodottinteress (iperkalimja, pressjoni baxxa u disfunzjoni tal-kliewi) ġew irrappurtati b’mod iktar frekwenti fil-grupp ta’ aliskiren milli fil-grupp tal-plaċebo.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Wara li jingħata mill-ħalq, irbesartan jiġi assorbit sew: studji ta' bijodisponibiltà assoluta urew valuri ta' madwar 60%-80%. It-teħid 'tal-ikel konkomitanti ma jaffettwax b'mod sinifikkativ il- bijodisponibiltà t' irbesartan. L-irbit mal-proteini tal-plażma kien madwar 96%, b'irbit negliġibbli ma' komponenti ċellulari tad-demm. Il-volum ta' distribuzzjoni huwa 53-93 litru. Wara l-għoti ta' 14C irbesartan mill-ħalq jew ġol-vini, 80-85% tar-radjuattività li tiċċirkola fil-plażma hi attribwita għal irbesartan mhux mibdul. Irbesartan jiġi metabolizzat bil-fwied permezz tal-konjugazzjoni ma' glucoronide u ta' ossidazjoni. Il-metabolit l-iktar importanti li jiċċirkola huwa irbesartan glucuronide (madwar 6%). Studji in vitro indikaw li irbesartan huwa primarjament ossidat bl-enzima cytochrome P450 CYP2C9; l-isoenzima CYP3A4 għandha effett negliġibli.

Irbesartan jesibixxi farmakokinetika lineari u proporzjonata tad-doża fuq il-firxa mad-doża ta' 10 sa 600 mg. Inqas minn żieda proporzjonali t'assorbiment orali b'dożi 'il fuq minn 600 mg (id-doppju tad- doża massima rrikmandata) ġie osservat; għalfejn jiġri dan għadu mhux magħruf. L-ogħla konċentrazzjonijiet fil-plażma jintleħqu wara 1.5-2 sigħat wara li jittieħed mill-ħalq. It-tneħħija mill-

ġisem kollu u renali huma 157-176 u 3-3.5 ml/min, rispettivament. Il-half-life t'eliminazzjoni terminali t'irbesartan hija 11-15 sigħat. Il-konċentrazzjonijiet fissi tal-plażma jintlaħqu wara 3 ijiem wara li tinbeda il-kura b'doża ta' darba kuljum. Akkumulazzjoni limitata t'irbesartan (< 20%) giet osservata fil-plażma meta doża ta' darba kuljum kienet ripetuta. Fi studju, il-konċentrazzjoni tal-plażma t'irbesartan ġiet osservata li kienet xi daqxejn ogħla f pazjenti nisa bi pressjoni għolja. Madanakollu, ma kienx hemm differenza fil-half-life u l-akkumulazzjoni t'irbesartan. Mhemmx bżonn ta' aġġustar

tad-doża f pazjenti nisa. Il-valuri ta' irbesartan AUC u C kienu xi ftit ogħla f individwi anzjani (≥

65 sena) milli findividwi żgħar (18-40 sena). Madankollu, il-half-life terminali ma tbiddlitx b'mod sinifikattiv. M'hemmx bżonn aġġustar ta' doża f pazjenti anzjani.

Irbesartan u il-metaboliti tiegħu jiġu eliminati permezz ta' sistemi biljari u renali. Wara l-għoti ta' 14C irbesartan jew mill-ħalq jew ġol-vini, madwar 20% tar-radjuattività toħroġ 'mal-awrina u l- kumplament 'mal-ippurgar. Inqas minn 2% tad-doża toħroġ fl-awrina bħala irbesartan mhux mibdul.

Popolazzjoni pedjatrika

Il-farmakokinetiċi ta' irbesartan kienu ikkalkulati fi 23 tifel u tifla bi pressjoni għolja ara l-għoti ta'

doża waħda jew aktar kuljum ta' irbesartan (2 mg/kg) sa doża massima ta' kuljum ta' 150 mg għal erba'

ġimgħat. Minn dawn it-23 tifel u tifla, 21 setgħu jiġu evalwati għal taqbil ta' farmakokinetiċi ma' adulti

maxawtorizzat

(tnax-il tifel u tifla 'l fuq minn 12-il sena, disa' t-itfal ta' bejn 6 u 12-il sena). Ir-riżultati wrew li Cmax, AUC u r-rati ta' tneħħija setgħu jitqabblu ma' dawk osservati f pazjenti ad lti li jieħdu 150 mg

 

 

adux

Indeboliment renali: f pazjenti b'indeboliment renali jew liħqed jagħmlu l-emodijalisi, il-parametri

farmakokinetiċi ta' irbesartan ma tbiddlux b'mod sinifikanti. Irbesartan ma jitneħħiex b'emodijalisi.

Indeboliment epatiku: f pazjenti b'ċirrożi ħaf fa għal oderata, il-parametri farmakokinetiċi ta'

irbesartan ma jitbidlux b'mod sinifikanti.

m’g

 

li

 

 

 

Ma sarux studji f pazjenti b'indeboliment epat ku sever.

 

irbesartan kuljum. Kienet osservata akkumulazzjoni limitata ta' irbesartan (18%) fil-plażma meta kienet ripetuta doża waħda kuljum.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliinaliiku dw r is-sigurtà tal-mediċina ċ Ma kienx hemmmedievidenza ta' toss ità sistemika anormali jew tossiċità fl-organu affetwat b'dożi

klinikament rilevanti. Fi stu ji mhux kliniċi ta' sigurtà, dożi għoljin ta' irbesartan (≥ 250 mg/kg/jum f firien u ≥ 100mg/kg/jum f makakki) ikkawżaw tnaqqis fil-parametri taċ-ċelluli ħomor tad-demm (eritroċiti, emoglobina, matokrit). B'dożi għoljin ħafna (≥ 500 mg/kg/jum) tibdil diġenerattiv fil-

kliewi (bħal nefrite interstizja, nefħa tubulari, tubi basofiliċi, żidiet fil-konċentrazjonijiet fil-plażma Prodott'tal-urea u kreja inina) ġew stimulati b'irbesartan f firien u f makakki u huma meqjusa bħala sekondarji

għall-effetti ipo ensivi tal-mediċina li kkaġunat tnaqqis fil-perfużjoni renali. Barra minn hekk, irbesartan ikkaġuna iperplasja/ipertrofija taċ-ċelluli ġukstaglomerulari (f firien ≥ 90 mg/kg/jum, f'makakki ≥ 10 mg/kg/jum). Dan it-tibdil kollu kien ikkunsidrat li seħħ bl-azzjoni farmakoloġika ta' irbesartan. Għal dożi terapewtiċi ta' irbesartan fil-bnedmin, ma jidhirx li l-iperplasja/ipertrofija taċ- ċelluli renali ġukstaglomerulari għandha rilevanza.

Ma kienx hemm evidenza ta' mutaġeniċità, klastoġeniċità jew karċinoġeniċità.

Il-fertilità u l-prestazzjoni riproduttiva ma ġewx affettwati fl-istudji ta' firien irġiel u nisa anki f dożi orali ta' irbesartan li jikkawżaw xi tossiċità parentali (minn 50 sa 650 mg/kg/kuljum), inkluż mortalità fl-ogħla doża. Ebda effett sinifikanti fuq in-numru ta' corpora lutea, impjanti, jew feti ħajjin ma ġie osservat. Irbesartan ma affettwax is-sopravivenza, l-iżvilupp jew ir-riproduzzjoni tal-ferħ. Studji fl- annimali jindikaw li irbesartan radjotikkettjat jiġi rilevat f'feti tal-firien u tal-fniek. Irbesartan jiġi eliminat fil-ħalib ta' firien li jkunu qegħdin ireddgħu.

Studji fuq annimali b'irbesartan urew effetti tossiċi li jgħaddu (żieda fil-formazzjoni tal-ħofor fil-pelvi renali, hydroureter, jew edema ta' taħt il-ġilda) fil-feti tal-firien, li ġew riżolvuti wara it-twelid. Fil- fniek, abort jew reassorbiment kmieni 'tal-embriju kienu innotati b'dożi li kkaġunaw tossiċità sinifikanti fl-omm, li nkludew mwiet. Ma ġewx osservati effetti teratoġeniċi fil-far u fil-fenek.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta' sustanzi mhux attivi

Qalba tal-pillola:

awtorizzat

Lactose monohydrate

 

Microcrystalline cellulose

 

Croscarmellose sodium

 

Anidru kollojdali silika

 

Hypromellose

 

Magnesium stearate.

 

Kisja b'rita:

 

Hypromellose

 

Titanium dioxide (E171)

 

Macrogol 400

 

6.2 Inkompatibilitajiet

Ma jgħoddx f'dan il-każ.

 

 

adux

 

 

 

 

6.3

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

ħ

4 snin.

m’g

 

 

 

 

6.4

 

li

 

 

Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

 

 

Din il-mediċina m’għandhiex bżo ħ ż speċjali

 

 

6.5

In-natura u tal-konten tur u ta’ dak li hemm ġo fih

 

 

 

inali

 

 

 

 

ċ

 

 

Pakketti ta' 28, 56,medi90 j w 98-il pillola miksija b'rita f’ folji tal-PVC/PVDC-Aluminju/PVDC. Jista' jkun li mhux il-pakk tti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

ProdottKull fdal tal-pr dott li ma jiġix użat jew skart li jibqa' wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7. ID-DETENTUR TA' L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str., 153 51 Pallini Attiki, Il-Greċja

Tel.: +30 210 66 65 067

8.NUMRI TA' L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/765/005

EU/1/12/765/006

EU/1/12/765/009

EU/1/12/765/012

9. DATA TA' L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA' L-AWTORIZZAZZJONI

Data ta' l-ewwel Awtorizzazzjoni: 13 ta’ april 2012

10. DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA L-KITBA

awtorizzat

 

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinsab fuq is-sit elettroniku ta'l-Aġenzija Ewropeja dwar il-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

 

 

 

adux

 

 

ħ

 

 

m’g

 

 

 

li

 

 

 

inali

 

 

ċ

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati